Цвет фона:
Размер шрифта: A A A
Часослов на церковно-славянском языке.

Часослов на церковно-славянском языке.

Показать содержание

Полунощница

ЧАСОСЛО1ВЪ

Моск0вскаz Патріархjz, МосквA ¤ац7п

Во слaву с™hz, є3диносyщныz, животворsщіz и нераздэли1мыz трbцы, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а: по бlгословeнію с™ёйшагw патріaрха моск0вскагw и всеS руси2 Ґлеxjа ІІ напечaтасz кни1га сіS часосл0въ, въ грaдэ москвэ, въ лёто t ржcтA по пл0ти бGа сл0ва ¤№ц7§№.

Часосл0въ

съ бGомъ с™hмъ,

њбдержaй послёдованіе по чи1ну свzтhхъ їеrли1мскихъ честнhхъ монастырeй

Востaвъ t снA, tлучи1сz nдрA, и3 рцы2:

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, ґми1нь.

Тaже, Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

И# настоsщыz тропари2, глaсъ №:

Востaвше t снA, припaдаемъ ти2 бlже, и3 ѓгGльскую пёснь вопіeмъ ти2 си1льне: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

Слaва:

T nдрA и3 снA воздви1глъ мS є3си2 гDи: ќмъ м0й просвэти2 и3 сeрдце, и3 ўстнЁ мои2 tвeрзи, во є4же пёти тS с™az трbце: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

И# нhнэ:

Напрaснw (Внезaпу) судіS пріи1детъ, и3 коегHждо дэ‰ніz њбнажaтсz, но стрaхомъ зовeмъ въ полyнощи: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

ГDи поми1луй, в7i.

И# мlтву сію2:

T снA востaвъ, бlгодарю1 тz с™az трbце, ћкw мн0гіz рaди твоеS блaгости и3 долготерпёніz, не прогнёвалсz є3си2 на мS лэни1ваго и3 грёшнаго, нижE погуби1лъ мS є3си2 со беззак0ньми мои1ми: но человэколю1бствовалъ є3си2 nбhчнw, и3 въ нечazніи лежaща воздви1глъ мS є3си2, во є4же ќтреневати, и3 славосл0вити держaву твою2. и3 нhнэ просвэти2 мои2 џчи мhслєнныz, tвeрзи мо‰ ўстA, поучaтисz словесє1мъ твои6мъ, и3 разумёти зaпwвэди тво‰, и3 твори1ти в0лю твою2, и3 пёти тS во и3сповёданіи сердeчнэмъ, и3 воспэвaти всес™0е и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва и3нaz:

Слaва тебЁ цRю2, б9е вседержи1телю, и4же б9eственнымъ твои1мъ и3 чlвэколю1бнымъ пр0мысломъ спод0билъ мS є3си2 грёшнаго и3 недост0йнаго t снA востaти, и3 получи1ти вх0дъ с™aгw д0му твоегw2. пріими2 гDи, и3 глaсъ молeніz моегw2, ћкоже свzтhхъ и3 ќмныхъ твои1хъ си1лъ, и3 бlговоли2 сeрдцемъ чи1стымъ, и3 дyхомъ смирeннымъ приноси1тисz тебЁ хвалЁ t сквeрныхъ ўстeнъ мои1хъ: ћкw да и3 ѓзъ џбщникъ бyду м{дрымъ дёвамъ, со свётлою свэщeю души2 моеS, и3 слaвлю тS, во nц7Ё и3 д©э слaвимаго бGа сл0ва, ґми1нь.

Начaло полyнощницы

Сщ7eнникъ глаг0летъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

И# мы2:

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2 бlже дyшы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

Тaже, ГDи поми1луй, в7i.

Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Покл0ны три2.

И# ѓбіе pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

Тaже, каfjсма з7i (зри2 стр. 229)

И# по концЁ є3S ѓбіе:

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A, вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ, и3 неви6димымъ. И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ: свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рождeнна, не сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. Нaсъ рaди человёкъ, и3 нaшегw рaди сп7сeніz сшeдшаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочlвёчшасz. Распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeна. И# воскрeсшаго въ трeтій дeнь по писaніємъ. И# возшeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща њдеснyю nц7A. И# пaки грzдyщаго со слaвою, суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA.

Вторaгw соб0ра:

И# въ д¦а с™aго, гDа, животворsщаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима, глаг0лавшаго прор0ки. Во є3ди1ну свzтyю, соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. И#сповёдую є3ди1но крещeніе, во њставлeніе грэхHвъ. Чaю воскресeніz мeртвыхъ: И# жи1зни бyдущагw вёка, ґми1нь.

Трис™0е. Покл0ны G.

Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

И# ѓбіе сщ7eнникъ возглашaетъ:

Ћкw твоE є4сть цrтво:

Тaже тропари2 сі‰, во глaсъ }:

СE жени1хъ грzдeтъ въ полyнощи, и3 блажeнъ рaбъ, є3г0же њбрsщетъ бдsща: недост0инъ же пaки, є3г0же њбрsщетъ ўнывaюща. блюди2 u5бо душE моS, не сн0мъ њтzготи1сz, да не смeрти преданA бyдеши, и3 цaрствіz внЁ затвори1шисz, но воспрzни2 зовyщи: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

Слaва:

Дeнь џнъ стрaшный помышлsющи душE моS, побди2 вжигaющи свэщY твою2, є3лeемъ просвэщaющи: не вёси бо когдA пріи1детъ къ тебЁ глaсъ глаг0лющій, сE жени1хъ. блюди2 ќбw душE моS, да не воздрeмлеши, и3 пребyдеши внЁ толкyщи ћкw пsть дёвъ: но б0дреннw пожди2, да ўсрsщеши хrтA є3лeемъ масти1тымъ, и3 дaстъ ти2 черт0гъ б9eственный слaвы своеS.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

ТебE неwбори1мую стёну, сп7сeніz ўтверждeніе, бцdе дв7о, м0лимъ: сопроти1вныхъ совёты разори2, людeй твои1хъ печaль на рaдость преложи2, грaдъ тв0й њгради2, њ ми1рэ мjра моли2: ћкw ты2 є3си2, бцdе, ўповaніе нaше.

Тaже, ГDи поми1луй, м7.

И# мlтву сію2:

И$же на всsкое врeмz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2, покланsемый и3 слaвимый хrтE б9е, долготерпэли1ве, многоми1лостиве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєдныz любsй, и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко спасeнію њбэщaніz рaди бyдущихъ бл†гъ: сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй моли6твы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ, дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней. њгради2 нaсъ свzтhми твои1ми ѓгGлы, да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

Чтcнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ:

Б9е ўщeдри ны2, и3 бlгослови1 ны, просвэти2 лицE твоE на ны2, и3 поми1луй ны2.

И# ѓще є4сть ґллилyіа, твори1мъ покл0ны три2 вели6кіz, глаг0люще мlтву сію2 тaйнw с™aгw є3фрeма, раздэлsюще ю5 въ три2 ч†сти:

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Покл0нъ.

Тaже мaлыхъ в7i, глаг0люще на кjйждо покл0нъ:

Б9е, њчи1сти мS грёшнаго.

И# пaки послэди2 мlтву всю2:

ГDи и3 вLко животA моегw2: и3 покл0нъ є3ди1нъ вели1кій.

Тaже мlтву сію2:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е, є3ди1но б9ество2, є3ди1на си1ла, поми1луй мS грёшнаго, и3 и4миже вёси судьбaми, сп7си1 мz недост0йнаго рабA твоего2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Ѓще же нёсть ґллилyіа, њставлsетсz:

ГDи и3 вLко животA моегw2: и3 покл0ны. и3 глаг0лемъ т0кмw:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю:

И# мlтвы сі‰.

Подобaетъ вёдати, ћкw мlтвы сі‰ глаг0лютсz t к7в-гw септeмвріа мцcа, до недёли вaій.

Васjліа вели1кагw:

ГDи вседержи1телю, б9е си1лъ и3 всsкіz пл0ти, въ вhшнихъ живhй, и3 на смирє1ннаz призирazй, сердцa же и3 ўтрHбы и3спытyzй, и3 сокровє1ннаz человёкwвъ ћвэ предвёдый, безначaльный и3 присносyщный свёте, ў негHже нёсть премэнeніz, и3ли2 преложeніz њсэнeніе. сaмъ безсмeртный цRю2, пріими2 молє1ніz н†ша, ±же въ настоsщее врeмz, на мн0жество твои1хъ щедр0тъ дерзaюще, t сквeрныхъ къ тебЁ ўстeнъ твори1мъ: и3 њстaви нaмъ прегрэшє1ніz н†ша, ±же дёломъ и3 сл0вомъ, и3 мhслію, вёдэніемъ и3ли2 невёдэніемъ согрэшє1наz нaми, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха. и3 дaруй нaмъ б0дреннымъ сeрдцемъ, и3 трeзвенною мhслію всю2 настоsщагw житіS н0щь прейти2, њжидaющымъ пришeствіz свётлагw и3 kвлeннагw днE є3динор0днагw твоегw2 сн7а, гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, в0ньже со слaвою судіS всёхъ пріи1детъ, комyждо tдaти по дэлHмъ є3гw2: да не пaдше и3 њблэни1вшесz, но б0дрствующе, и3 воздви1жени въ дёланіи, њбрsщемсz гот0ви, въ рaдость и3 б9eственный черт0гъ слaвы є3гw2 совни1демъ, и3дёже прaзднующихъ глaсъ непрестaнный, и3 неизречeннаz слaдость зрsщихъ твоегw2 лицA добр0ту неизречeнную. тh бо є3си2 и4стинный свётъ, просвэщazй и3 њсвzщazй всsчєскаz, и3 тS поeтъ всS твaрь во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Тaже возвышaетъ сщ7eнникъ рyцэ, глаг0лz тогHжде:

ТS бlгослови1мъ вhшній б9е, и3 гDи ми1лости, творsщаго при1снw съ нaми вели6каz же и3 неизслёдwваннаz, сл†внаz же и3 ўж†снаz, и4хже нёсть числA: подaвшаго нaмъ с0нъ во ўпокоeніе нeмощи нaшеz, и3 њслаблeніе трудHвъ многотрyдныz пл0ти. бlгодари1мъ, тS ћкw не погуби1лъ є3си2 нaсъ со беззак0ньми нaшими: но чlвэколю1бствовалъ є3си2 nбhчнw, и3 въ нечazніи лежaщыz ны2 воздви1глъ є3си2, во є4же славосл0вити держaву твою2. тёмже м0лимъ безмёрную твою2 бlгость, просвэти2 нaшz мы6сли, nчесA: и3 ќмъ нaшъ t тsжкагw снA лёности возстaви: tвeрзи н†ша ўстA, и3 и3сп0лни | твоегw2 хвалeніz, ћкw да возм0жемъ непоколeблемw пёти же и3 и3сповёдатисz тебЁ во всёхъ, и3 t всёхъ слaвимому бGу, безначaльному nц7Y, со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Тaже, Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.

И# покл0ны три2, и3 pалмы2:

Возвед0хъ (Пёснь степeней, Rк) џчи мои2 въ г0ры, tню1дуже пріи1детъ п0мощь моS. П0мощь моS t гDа, сотв0ршагw нeбо и3 зeмлю. Не дaждь во смzтeніе ноги2 твоеS, нижE воздрeмлетъ хранsй тS: СE, не воздрeмлетъ, нижE ќснетъ хранsй ї}лz. ГDь сохрани1тъ тS, гDь покр0въ тв0й на рyку деснyю твою2. Во дни2 с0лнце не њжжeтъ тебE, нижE лунA н0щію. ГDь сохрани1тъ тS t всsкагw ѕлA, сохрани1тъ дyшу твою2 гDь: ГDь сохрани1тъ вхождeніе твоE и3 и3схождeніе твоE, t нhнэ и3 до вёка.

СE, (Пёснь степeней, рlг) нhнэ благослови1те гDа, вси2 раби2 гDни, стоsщіи въ хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw. Въ н0щехъ воздэжи1те рyки вaшz во с™†z и3 благослови1те гDа. Бlгослови1тъ тS гDь t сіHна, сотвори1вый нeбо и3 зeмлю.

Слaва, и3 нhнэ:

Трис™0е. Покл0ны G. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# тропари2 сі‰, глaсъ в7:

Помzни2 гDи, ћкw бlгъ рабы6 тво‰, и3 є3ли6ка въ житіи2 согрэши1ша, прости2: никт0же бо безгрёшенъ, т0кмw ты2 могjй и3 престaвлєннымъ дaти пок0й.

Глубин0ю мyдрости чlвэколю1бнw вс‰ стр0zй, и5. полeзное всBмъ подавazй, є3ди1не содётелю, ўпок0й гDи, дyшы р†бъ твои1хъ: на тs бо ўповaніе возложи1ша, творцA и3 зижди1телz, и3 бGа нaшего.

Слaва, кондaкъ:

Со с™hми ўпок0й хrтE, дyшы р†бъ твои1хъ, и3дёже нёсть болёзнь, ни печaль, ни воздыхaніе, но жи1знь безконeчнаz.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Бlжи1мъ тS вси2 р0ди, бцdе дв7о: въ тs бо невмэсти1мый хrт0съ бGъ нaшъ вмэсти1тисz бlговоли2. бlжeни є3смы2 и3 мы2, предстaтельство тS и3мyще: дeнь бо и3 н0щь м0лишисz њ нaсъ. тёмъ воспэвaюще вопіeмъ ти2: рaдуйсz бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

ГDи поми1луй, в7i.

И# мlтва сі‰:

Помzни2 гDи, въ надeжди воскrніz жи1зни вёчныz, ўс0пшыz nтцы2 и3 брaтію нaшу, и3 вс‰ во бlгочeстіи и3 вёрэ скончaвшыzсz: и3 прости2 и5мъ всsкое согрэшeніе, в0льное же и3 нев0льное, сл0вомъ и3ли2 дёломъ, и3ли2 помышлeніемъ согрэшeнное и4ми. и3 всели2 | въ мBста свBтла, въ мBста прохл†дна, въ мBста покHйна, tню1дуже tбэжE всsкаz болёзнь, печaль и3 воздыхaніе, и3дёже присэщaетъ свётъ лицA твоегw2, весели1тъ вс‰ и5же t вёка с™ы6z тво‰: дaруй и5мъ и3 нaмъ цrтвіе твоE и3 причaстіе неизречeнныхъ и3 вёчныхъ твои1хъ бл†гъ, и3 твоеS безконeчныz и3 бlжeнныz жи1зни наслаждeніе. тh бо є3си2 жи1знь и3 воскrніе и3 пок0й ўс0пшихъ рабHвъ твои1хъ, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Преслaвнаz приснодв7о, м™и хrтA бGа, принеси2 нaшу мlтву сн7у твоемY и3 бGу нaшему, да сп7сeтъ тоб0ю дyшы нaшz.

Ўповaніе моE nц7ъ, прибёжище моE сн7ъ, покр0въ м0й д¦ъ с™hй, трbце с™az, слaва тебЁ.

Слaва, и3 нhнэ:

ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# сщ7eнникъ:

Хrт0съ и4стинный бGъ:

И# бывaетъ tпyстъ. И# пріeмлемъ прощeніе nбhчное. Сщ7eнникъ глаг0летъ:

Пом0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ с™ёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ и3 всеS руси2 пjменэ и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепjскопэ и3ли2 митрополjтэ, и4м>къ].

И# мы2: ГDи поми1луй, чaстw.

Њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S.

Њ nтцЁ нaшемъ, и4м>къ, и3 всeй во хrтЁ брaтіи нaшей. Њ ненави1дzщихъ и3 лю1бzщихъ нaсъ. Њ ми1лующихъ и3 служaщихъ нaмъ. Њ заповёдавшихъ нaмъ недостHйнымъ моли1тисz њ ни1хъ. Њ и3збавлeніи плэнeнныхъ. Њ tшeдшихъ nтцёхъ и3 брaтіzхъ нaшихъ. Њ въ м0ри плaвающихъ. Њ въ нeмощехъ лежaщихъ. Пом0лимсz и3 њ и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ. И# њ всsкой души2 хrтіaнъ правослaвныхъ. Ўбlжи1мъ правосл†вныz ґрхіерeи, и3 кти1торы с™aгw хрaма сегw2 [с™hz nби1тели сеS]. Роди1тели нaшz, и3 вс‰ прeжде tшeдшыz nтцы2 и3 брaтію нaшу, здЁ лежaщыz и3 повсю1ду правосл†вныz.

Предстоsтель: Рцeмъ и3 °њ ни1хъ° (њ себЁ самёхъ).

ГDи поми1луй, три1жды.

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, ґми1нь.

Вонми2, ћкw си1це д0лжно пётисz во всю2 седми1цу полyнощницэ.

Подобaетъ вёдати, ћкw во с™ёй горЁ ґfHнстэй, по Помzни2 гDи: глаг0лютъ настоsщыz тропари2:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsкагw бо tвёта недоумёюще, сію2 ти2 мlтву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ поми1луй нaсъ.

Слaва:

ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўповaхомъ, не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ: но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ. тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ:

Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ бlгословeннаz бцdе, надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

И# сщ7eнникъ є3ктенію2:

Поми1луй нaсъ, б9е:

Е#щE м0лимсz, њ є4же сохрани1тисz грaду семY, и3 с™0му хрaму семY [с™ёй nби1тели сeй].

И# прHчаz. ГDи поми1луй, м7.

Возглaсъ: Ўслhши ны2, б9е: Посeмъ, Слaва, и3 нhнэ: и3 tпyстъ, и3 прHчаz ћкw предпи6сана сyть.

Начaло съ бGомъ полyнощницы суббHтныz, твори1тъ сщ7eнникъ:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ: И# мы2: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. ЦRю2 нбcный: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

ГDи поми1луй, в7i.

Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.

Тaже Pал0мъ н7: Поми1луй мS, б9е: Каfjсма f7, и3 по концЁ є3S: Вёрую во є3ди1наго бGа: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

И# тропари2 сі‰, глaсъ в7:

Несоздaнное є3стество2, всёхъ зижди1телю, ўстнЁ н†ша tвeрзи, ћкw да возвэсти1мъ хвалY твою2, вопію1ще: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

Слaва:

Вы6шніz си6лы подражaюще на земли2, побёдную пёснь прин0симъ ти2, бlже: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

И# нhнэ:

T nдрA и3 сн7а воздви1глъ мS є3си2 гDи, ќмъ м0й просвэти2 и3 сeрдце, и3 ўстнЁ мои2 tвeрзи, во є4же пёти тS с™az трbце: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врeмz:

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

Чcтнёйшую херув‡мъ:

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ:

Б9е, ўщeдри ны2, и3 бlгослови2 ны2:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю:

И# настоsщаz мlтва с™aгw є3vстрaтіа, въ кeлліахъ:

Величaz величaю тS гDи, ћкw призрёлъ є3си2 на смирeніе моE, и3 нёси менE затвори1лъ въ рукaхъ врaжіихъ: но спaслъ є3си2 t нyждъ дyшу мою2. и3 нhнэ вLко, да покрhетъ мS рукA твоS, и3 да пріи1детъ на мS ми1лость твоS, ћкw смzтeсz душA моS, и3 болёзненна є4сть во и3схождeніи своeмъ, t nкаsннагw моегw2 и3 сквeрнагw тэлесE сегw2: да не когдA лукaвый сопостaта совётъ срsщетъ и3 препнeтъ ю5 во тьмЁ, за невёдwмыz и3 вёдwмыz въ житіи2 сeмъ бhвшыz ми2 грэхи2, млcтивъ бyди ми2 вLко, и3 да не ќзритъ душA моS мрaчнагw вз0ра лукaвыхъ дeмонwвъ: но да пріи1мутъ ю5 ѓгGли твои2 свётліи и3 пресвётліи. дaждь слaву и4мени твоемY с™0му, и3 твоeю си1лою возведи1 мz на б9eственное твоE суди1ще. внегдA суди1тисz ми2, да не пріи1метъ мS рукA кнsзz мjра сегw2, є4же и3ст0ргнути мS грёшника во глубинY ѓдову, но предстaни ми2, и3 бyди ми2 сп7съ и3 застyпникъ: тэлє1снаz бо и3 сі‰ мучє1ніz весeліz сyть рабHмъ твои6мъ. поми1луй гDи, њскверни1вшуюсz страстьми2 житіS сегw2, дyшу мою2, и3 чи1сту ю5 покаsніемъ и3 и3сповёданіемъ пріими2, ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Тaже:

Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.

Возвед0хъ џчи мои2 въ г0ры:

СE нhнэ бlгослови1те гDа:

Слaва, и3 нhнэ:

Трис™0е. Прес™az трbце: и3 Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# тропари2:

Помzни2 гDи, ћкw бlгъ:

Глубин0ю мyдрости:

Слaва:

Со с™hми ўпок0й, хrтE:

И# нhнэ:

Бlжи1мъ тS вси2 р0ди, бцdе дв7о:

ГDи поми1луй, в7i.

Помzни2 гDи, въ надeжди воскrніz:

Сі‰ вс‰ преднаписaшасz въ полyнощницэ вседнeвной.

Tпyстъ t сщ7eнника, и3 прощeніе, и3 прHчаz.

Полyнощница воскrнаz

Сщ7eнникъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: И# мы2 глаг0лемъ: Ґми1нь. Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. ЦRю2 нбcный: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: Свzщeнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.

Pал0мъ н7: Поми1луй мS б9е:

И# ѓбіе глаг0лемъ трbчный канHнъ настоsщагw глaса, и3 по нeмъ ѓбіе трbчны сі‰:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, слaвити тS бGа сл0ва, є3гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ си6лы небє1сныz, воскрeсшаго триднeвнw и3з8 гр0ба, хrтA жизнодaвца стрaхомъ прослaвимъ.

Воспои1мъ вси2 бGолёпнw пёсньми б9eственными, nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а б9eственнаго, тріmпостaсную держaву, є3ди1но цrтво и3 гDьство.

Ю$же пою1тъ вси2 земнор0дніи, и3 славосл0вzтъ си6лы нбcныz, t всёхъ вёрнw покланsемую, є3ди1ницу по существY, тріmпостaсную.

ГDоначaльную херув‡мъ, и3 бGоначaльную без8 сравнeніz сераф‡мъ, нераздёльную трbцу во є3ди1ницэ, сyщее бGоначaліе, тS величaемъ.

Nц7Y безначaльному и3 бGу, собезначaльному сл0ву, со д¦омъ покланsюсz: неразлyчное є3ди1но соединsемое существо2, тричи1сленную є3ди1ницу пёсньми почти1мъ.

Лучез†рныz тво‰ мHлніz возсіsй ми2, б9е м0й, тріmпостaсне вседётелю, и3 д0мъ мS покажи2 твоеS непристyпныz слaвы, свётелъ и3 свэтон0сенъ и3 неизмёненъ.

Е#гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ ѓгGльскаz вHинства, t дв7ы неизречeннw вопл0щшагосz хrтA жизнодaвца, стрaхомъ прослaвимъ.

Тaже: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: V3пакои2 глaса. ГDи поми1луй, м7.

Слaва, и3 нhнэ:

Чcтнёйшую херув‡мъ:

И# возглaсъ t сщ7eнника: Б9е ўщeдри ны2:

И# мlтва прес™ёй трbцэ: Всемогyщаz и3 животворsщаz: И# tпyстъ, и3 прощeніе nбhчное.

Тaже їерeй глаг0летъ є3ктенію2:

Пом0лимсz њ вели1комъ господи1нэ:

Мh же: ГDи поми1луй, кр0ткимъ и3 ти1химъ глaсомъ.

И# по и3сполнeніи тоS, глаг0летъ предстоsтель:

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

Мh же: Ґми1нь.

Конeцъ полyнощницъ.

Последование утрени

Начaло ќтрени.

Ѓще ќбw є4сть вели1каz четыредесsтница, по є4же бlгослови1ти сщ7eннику, глаг0лемъ:

Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды, и3 двA pалмA.

Ѓще же ни2, по бlгословeніи:

Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды, и3 pалмы2.

Сjи pалмы2 глаг0лютсz въ монастырёхъ к0снw, за є4же кади1ти сщ7eннику брaтію всю2.

Ўслhшитъ (P. f7i) тS гDь въ дeнь печaли, защи1титъ тS и4мz бGа їaкwвлz. П0слетъ ти2 п0мощь t с™aгw, и3 t сіHна застyпитъ тS. Помzнeтъ всsку жeртву твою2, и3 всесожжeніе твоE тyчно бyди. Дaстъ ти2 гDь по сeрдцу твоемY, и3 вeсь совётъ тв0й и3сп0лнитъ. Возрaдуемсz њ сп7сeніи твоeмъ, и3 во и4мz гDа бGа нaшегw возвели1чимсz: и3сп0лнитъ гDь вс‰ прошє1ніz тво‰. Нhнэ познaхъ, ћкw сп7сE гDь хрістA своего2. Ўслhшитъ є3го2 съ нб7сE с™aгw своегw2, въ си1лахъ сп7сeніе десни1цы є3гw2. Сjи на колесни1цахъ, и3 сjи на к0нехъ: мh же во и4мz гDа бGа нaшегw призовeмъ. Тjи спsти бhша и3 пад0ша, мh же востaхомъ и3 и3спрaвихомсz. ГDи, сп7си2 царS, и3 ўслhши ны2, в0ньже ѓще дeнь призовeмъ тS.

ГDи, (P. к7) си1лою твоeю возвесели1тсz цaрь и3 њ сп7сeніи твоeмъ возрaдуетсz ѕэлw2. Желaніе сeрдца є3гw2 дaлъ є3си2 є3мY, и3 хотёніz ўстнY є3гw2 нёси лиши1лъ є3го2. Ћкw предвари1лъ є3си2 є3го2 бlгословeніемъ бlгостhннымъ, положи1лъ є3си2 на главЁ є3гw2 вэнeцъ t кaмене чeстна. ЖивотA проси1лъ є4сть ў тебE, и3 дaлъ є3си2 є3мY долготY днjй во вёкъ вёка. Вeліz слaва є3гw2 спасeніемъ твои1мъ, слaву и3 велелёпіе возложи1ши на него2. Ћкw дaси є3мY бlгословeніе во вёкъ вёка, возвесели1ши є3го2 рaдостію съ лицeмъ твои1мъ. Ћкw цaрь ўповaетъ на гDа. и3 млcтію вhшнzгw не подви1житсz. Да њбрsщетсz рукA твоS всBмъ врагHмъ твои6мъ, десни1ца твоS да њбрsщетъ вс‰ ненави1дzщыz тебE. Ћкw положи1ши и5хъ ћкw пeщь џгненную, во врeмz лицA твоегw2: гDь гнёвомъ свои1мъ смzтeтъ |, и3 снёстъ и5хъ џгнь. Пл0дъ и4хъ t земли2 погуби1ши, и3 сёмz и4хъ t сынHвъ человёческихъ. Ћкw ўклони1ша на тS ѕл†z, помhслиша совёты, и4хже не возм0гутъ состaвити. Ћкw положи1ши | хребeтъ во и3збhтцэхъ твои1хъ, ўгот0виши лицE и4хъ. Вознеси1сz гDи си1лою твоeю, воспоeмъ и3 поeмъ си6лы тво‰.

Слaва, и3 нhнэ: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# тропари2 сі‰:

Сп7си2 гDи лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE, побBды на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

Слaва:

Вознесhйсz на кrтъ в0лею тезоимени1тому твоемY н0вому жи1тельству щедрHты тво‰ дaруй хrтE б9е: возвесели2 нaсъ си1лою твоeю, побBды даS нaмъ на сопостaты, пос0біе и3мyщымъ твоE nрyжіе ми1ра, непобэди1мую побёду.

И# нhнэ:

Предстaтельство стрaшное и3 непостhдное, не прeзри бlгaz моли1твъ нaшихъ, всепётаz бцdе, ўтверди2 правослaвныхъ жи1тельство: сп7си2 вBрныz лю1ди тво‰, и3 подaждь и5мъ съ нб7сE побёду, занE родилA є3си2 бGа, є3ди1на бlгословeннаz.

Сщ7eнникъ: Поми1луй нaсъ б9е:

Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ и3 всеS руси2 пjменэ и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeнэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ] и4м>къ.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S.

Е#щE м0лимсz за всю2 брaтію и3 за вс‰ хрістіaны.

Возглaсъ: Ћкw ми1лостивъ и3 человэколю1бецъ бGъ є3си2:

Лю1діе:

И$менемъ гDнимъ бlгослови2 џтче.

Сщ7eнникъ:

Слaва с™ёй и3 є3диносyщнэй: и3 прHчаz.

И# начинaемъ шестоpaлміе, со всsкимъ молчaніемъ и3 ўмилeніемъ слyшающе: ўчинeнный же брaтъ со бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ глаг0летъ:

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. Три•.

ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Два•.

ГDи, (Pал0мъ дв7ду, внегдA tбэгaше t лицA ґвессалHма сhна своегw2, G) чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2; мн0зи востаю1тъ на мS, мн0зи глаг0лютъ души2 моeй: нёсть спcніz є3мY въ бз7э є3гw2. Тh же, гDи, застyпникъ м0й є3си2, слaва моS, и3 возносsй главY мою2. Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, и3 ўслhша мS t горы2 с™hz своеS. Ѓзъ ўснyхъ, и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS. Не ўбою1сz t тє1мъ людeй, w4крестъ напaдающихъ на мS. Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е м0й: ћкw ты2 порази1лъ є3си2 вс‰ враждyющыz ми2 всyе, зyбы грёшникwвъ сокруши1лъ є3си2. ГDне є4сть спcніе, и3 на лю1дехъ твои1хъ блгcвeніе твоE.

Ѓзъ ўснyхъ и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS.

ГDи, (P. lз) да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE. Ћкw стрёлы тво‰ ўнз0ша во мнЁ, и3 ўтверди1лъ є3си2 на мнЁ рyку твою2. Нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй t лицA гнёва твоегw2, нёсть ми1ра въ костёхъ мои1хъ, t лицA грBхъ мои1хъ. Ћкw беззакHніz мо‰ превзыд0ша главY мою2, ћкw брeмz тsжкое њтzготёша на мнЁ. Возсмердёша и3 согни1ша р†ны мо‰ t лицA безyміz моегw2. Пострадaхъ и3 слzк0хсz до концA, вeсь дeнь сётуz хождaхъ. Ћкw л‰двіz мо‰ нап0лнишасz поругaній, и3 нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй. Њѕл0бленъ бhхъ, и3 смири1хсz до ѕэлA: рыкaхъ t воздыхaніz сeрдца моегw2. ГDи, пред8 тоб0ю всE желaніе моE, и3 воздыхaніе моE t тебE не ўтаи1сz. Сeрдце моE смzтeсz, њстaви мS си1ла моS, и3 свётъ џчію моє1ю, и3 т0й нёсть со мн0ю. Дрyзи мои2 и3 и4скренніи мои2, прsмw мнЁ прибли1жишасz и3 стaша. И# бли1жніи мои2 tдалeче менE стaша, и3 нуждaхусz и4щущіи дyшу мою2, и3 и4щущіи ѕл†z мнЁ, глаг0лаху сyєтнаz, и3 льсти6внымъ вeсь дeнь поучaхусz. Ѓзъ же ћкw глyхъ не слhшахъ, и3 ћкw нёмъ не tверзazй ќстъ свои1хъ. И# бhхъ ћкw человёкъ не слhшай, и3 не и3мhй во ўстёхъ свои1хъ њбличeніz. Ћкw на тS гDи, ўповaхъ, ты2 ўслhшиши гDи б9е м0й. Ћкw рёхъ: да не когдA порaдуютъ ми1 сz врази2 мои2, и3 внегдA подвижaтисz ногaмъ мои6мъ, на мS велерёчеваша. Ћкw ѓзъ на р†ны гот0въ, и3 болёзнь моS предо мн0ю є4сть вhну. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ возвэщY, и3 попекyсz њ грэсЁ моeмъ. Врази1 же мои2 живyтъ, и3 ўкрэпи1шасz пaче менE, и3 ўмн0жишасz ненави1дzщіи мS без8 прaвды. Воздаю1щіи ми2 ѕл†z воз8 благ†z, њболгaху мS, занE гонsхъ бlгостhню. Не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менE. Вонми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2.

Не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менE. Вонми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2.

Б(P. …в) б9е м0й, къ тебЁ ќтреннюю: возжадA тебE душA моS, к0ль мн0жицею тебЁ пл0ть моS, въ земли2 пyстэ, и3 непрох0днэ, и3 безв0днэ. Тaкw во с™ёмъ kви1хсz тебЁ, ви1дэти си1лу твою2 и3 слaву твою2. Ћкw лyчши ми1лость твоS пaче живHтъ, ўстнЁ мои2 похвали1тэ тS. Тaкw бlгословлю1 тz въ животЁ моeмъ, њ и4мени твоeмъ воздэжY рyцэ мои2. Ћкw t тyка и3 мaсти да и3сп0лнитсz душA моS, и3 ўстнaма рaдости восхвaлzтъ тS ўстA мо‰. Ѓще поминaхъ тS на постeли моeй, на ќтреннихъ поучaхусz въ тS. Ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крилY твоє1ю возрaдуюсz. ПрильпE душA моS по тебЁ, менe же пріsтъ десни1ца твоS. Тjи же всyе и3скaша дyшу мою2, вни1дутъ въ преиспHднzz земли2: предадsтсz въ рyки nрyжіz, ч†сти ли1совwмъ бyдутъ. Цaрь же возвесели1тсz њ бз7э, похвaлитсz всsкъ кленhйсz и4мъ: Ћкw загради1шасz ўстA глаг0лющихъ непрaвєднаz.

На ќтреннихъ поучaхсz въ тS, ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крилY твоє1ю возрaдуюсz.

ПрильпE душA моS по тебЁ, менe же пріsтъ десни1ца твоS.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды, без8 покл0нwвъ.

ГDи поми1луй, три1жды:

Слaва, и3 нhнэ:

[Сщ7eнникъ же глаг0летъ мlтвы ќтрєнніz, стоS непокровeнъ пред8 с™hми двeрьми, тaйнw].

Г(P. 87) б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ, и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю: Да вни1детъ пред8 тS мlтва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію моемY, Ћкw и3сп0лнисz ѕHлъ душA моS, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz. Привмэнeнъ бhхъ съ низходsщими въ р0въ, бhхъ ћкw человёкъ без8 п0мощи, въ мeртвыхъ своб0дь: Ћкw ћзвенніи спsщіи во гр0бэ, и4хже не помzнyлъ є3си2 ктомY, и3 тjи t руки2 твоеS tриновeни бhша. Положи1ша мS въ р0вэ преисп0днэмъ, въ тeмныхъ и3 сёни смeртнэй. На мнЁ ўтверди1сz ћрость тво‰, и3 вс‰ в0лны тво‰ навeлъ є3си2 на мS. Ўдaлилъ є3си2 знaемыхъ мои1хъ t менE, положи1ша мS мeрзость себЁ, прeданъ бhхъ, и3 не и3схождaхъ. Џчи мои2 и3знемог0стэ t нищеты2, воззвaхъ къ тебЁ гDи, вeсь дeнь: воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2. Е#дA мeртвыми твори1ши чудесA; и3ли2 врaчеве воскресsтъ и3 и3сповёдzтсz тебЁ; Е#дA повёсть кто2 во гр0бэ ми1лость твою2, и3 и4стину твою2 въ поги1бели; Е#дA позн†на бyдутъ во тьмЁ чудесA тво‰, и3 прaвда твоS въ земли2 забвeннэй; И# ѓзъ къ тебЁ гDи, воззвaхъ, и3 ќтрw мlтва моS предвари1тъ тS. Вскyю гDи, tрёеши дyшу мою2; tвращaеши лицE твоE t менE; Ни1щъ є4смь ѓзъ, и3 въ трудёхъ t ю4ности моеS, вознeсъ же сz, смири1хсz, и3 и3знемог0хъ. На мнЁ преид0ша гнёви твои2, ўстрашє1ніz тво‰ возмути1ша мS. Њбыд0ша мS ћкw водA вeсь дeнь. њдержaша мS вкyпэ. Ўдaлилъ є3си2 t менE дрyга и3 и4скреннzго, и3 знaемыхъ мои1хъ t страстeй.

ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ, и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю.

Да вни1детъ пред8 тS мlтва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію моемY.

Бlгослови2 (P. Rв) душE моS гDа и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰ и4мz с™0е є3гw2. Бlгослови2 душE моS гDа, и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2: Њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, и3сцэлsющаго вс‰ недyги тво‰: И#збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS млcтію и3 щедр0тами: И#сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE: њбнови1тсz ћкw џрлz ю4ность твоS. Творsй млcтыни гDь, и3 судьбY всBмъ њби6димымъ. СказA пути6 сво‰ мwmсeови, сыновHмъ ї}лєвымъ хотBніz сво‰. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ. Не до концA прогнёваетсz, нижE въ вёкъ враждyетъ. Не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE по грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ. Ћкw по высотЁ нбcнэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2. Е#ли1кw tстоsтъ вост0цы t з†падъ, ўдaлилъ є4сть t нaсъ беззакHніz н†ша. Ћкоже щeдритъ nтeцъ сhны, ўщeдри гDь боsщихсz є3гw2. Ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY, ћкw пeрсть є3смы2. Человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeльный, тaкw њцвэтeтъ: Ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, и3 не бyдетъ, и3 не познaетъ ктомY мёста своегw2. Млcть же гDнz t вёка и3 до вёка на боsщихсz є3гw2, и3 прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ, хранsщихъ завётъ є3гw2, и3 п0мнzщихъ зaпwвэди є3гw2, твори1ти |. ГDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ. Бlгослови1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2, си1льніи крёпостію, творsщіи сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2. Бlгослови1те гDа вс‰ си6лы є3гw2, слуги6 є3гw2, творsщіи в0лю є3гw2. Бlгослови1те гDа вс‰ дэлA є3гw2. На всsкомъ мёстэ вLчествіz є3гw2, бlгослови2 душE моS гDа.

На всsкомъ мёстэ вLчествіz є3гw2, бlгослови2 душE моS гDа.

ГDи, (P. рм7в) ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши мS въ прaвдэ твоeй: И# не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. Ћкw погнA врaгъ дyшу мою2, смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: Посади1лъ мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка. И# ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE. Помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz. Воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2, душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. Ск0рw ўслhши мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ. Скажи2 мнЁ гDи, пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. И$мене твоегw2 рaди гDи, живи1ши мS, прaвдою твоeю и3зведeши t печaли дyшу мою2: И# млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Ўслhши мS гDи, въ прaвдэ твоeй, и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ.

Ўслhши мS гDи, въ прaвдэ твоeй, и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ.

Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

Тaже є3ктеніA глаг0летсz t сщ7eнника.

И# ѓбіе поeтсz во глaсъ тропарS, настоsщагw днE с™aгw:

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Стjхъ №: И#сповёдайтесz гDеви. ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Стjхъ в7: Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ.

Стjхъ G: Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 повёмъ дэлA гDнz.

Стjхъ: д7: Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла: t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ.

Тaже глаг0лемъ тропaрь прилучи1вшагwсz прaздника, и3ли2 с™aгw, и3ли2 воскrный прилучи1вшагwсz глaса двaжды, и3 бGор0диченъ въ т0йже глaсъ. Пэвaему же БGъ гDь: tх0дитъ канwнaрхъ, и3 стои1тъ посредЁ хрaма tкровeнною глав0ю и3 глаг0летъ ти1хw вышепи6санныz стіхи2: стои1тъ же тaмw, д0ндеже начнyтъ пэвцы2 бGор0диченъ. Тaже покланsетсz на нeмже стои1тъ мёстэ, и3 њбрaщьсz покланsетсz къ ликHмъ, и3 tх0дитъ: тaкw твори1тъ, и3 є3гдA є4сть ґллилyіа. Ѓще же є4сть ґллилyіа и3ли2 вели1каz м7-ца, вмёстw БGъ гDь, поeмъ Ґллилyіа, три1жды, во глaсъ nсмоглaсника.

Стіхи1 же глаг0лютсz сі‰:

Стjхъ №: T н0щи ќтренюетъ дyхъ м0й къ тебЁ б9е: занE свётъ повелBніz тво‰ на земли2. (И#с. к7ѕ, f7)

Стjхъ в7: Прaвдэ научи1тесz живyщіи на земли2. (И#с. к7ѕ, f7)

Стjхъ G: Зaвисть пріи1метъ лю1ди ненак†занныz. (И#с. к7ѕ, №i)

Стjхъ д7: Приложи2 и5мъ ѕлA гDи, приложи2 ѕлA сл†внымъ земли2. (И#с. к7ѕ, є7i)

И# ѓбіе трbчны глaса, кjйждо по є3ди1нощи.

Тaже стіхосл0вимъ pалти1рь и3 сэдaльны по чи1ну и4хъ: и3 пzтьдесsтый pал0мъ, канHны со стіхосл0віемъ. На f7-й пёсни поeмъ пёснь прес™hz бцdы: (Лук. №, м7ѕ <-> н7г)

Вели1читъ душA моS гDа, и3 возрaдовасz дyхъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ.

Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS, сe бо t нhнэ ўбlжaтъ мS вси2 р0ди.

Ћкw сотвори2 мнЁ вели1чіе си1льный, и3 с™о и4мz є3гw2, и3 млcть є3гw2 въ р0ды родHвъ боsщымсz є3гw2.

Сотвори2 держaву мhшцею своeю, расточи2 гHрдыz мhслію сeрдца и4хъ.

Низложи2 си6льныz со престHлъ, и3 вознесE смирє1нныz: ѓлчущыz и3сп0лни бл†гъ, и3 богатsщыzсz tпусти2 тщы2.

Воспріsтъ ї}лz џтрока своего2, помzнyти млcти, ћкоже глаг0ла ко nтцє1мъ нaшымъ, ґвраaму и3 сёмени є3гw2 дaже до вёка.

Къ коемyждо стіхY припэвaемъ:

Чcтнёйшую херув‡мъ:

Тaже f7-z пёснь канHна. Ѓще ќбw нёсть недёлz, по їрмосЁ: Дост0йно є4сть: Ѓще же є4сть недёлz, и3ли2 полmелeй пётъ, по катавaсіи є3ктеніA: С™ъ гDь бGъ нaшъ. Три1жды. И# ќтренній є3xапостілaрій.

Ѓще же є4сть четыредесsтница, глаг0лемъ свэти1льны въ прилучи1вшійсz глaсъ. Ѓще же ни2, є3xапостілaрій днE, и3 ѓбіе хвали1тны. Ѓще ќбw є4сть недёлz, и3ли2 вLчній прaздникъ, и3ли2 с™hй, и3мёzй вели1кое славосл0віе, поeтсz си1це, Всsкое дыхaніе, въ прилучи1вшійсz глaсъ:

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ.

ТебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Ѓще же и3нhй дeнь, си1це:

Пeрвый ли1къ:

Хвали1те гDа съ нб7съ. (P. рн7и)

ТебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Т0йже ли1къ:

Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ.

ТебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Вторhй ли1къ:

Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2, хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2.

ТебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Хвали1те є3го2 с0лнце и3 лунA, хвали1те є3го2 вс‰ ѕвёзды и3 свётъ. Хвали1те є3го2 нб7сA нб7съ, и3 водA ћже превhше нб7съ, да восхвaлzтъ и4мz гDне. Ћкw т0й речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 создaшасz. Постaви | въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка: повелёніе положи2, и3 не ми1мw и4детъ. Хвали1те гDа t земли2 ѕмjевє, и3 вс‰ бє1здны: Џгнь, грaдъ, снёгъ, г0лоть, дyхъ бyренъ, твор‰щаz сл0во є3гw2: Г0ры и3 вси2 х0лми, древA плодонHсна, и3 вси2 кeдри: ѕвёріе и3 вси2 ск0ти, гaди и3 пти6цы перн†ты: цaріе зeмстіи, и3 вси2 лю1діе, кнsзи, и3 вси2 судіи6 зeмстіи: Ю$нwши и3 дBвы, стaрцы съ ю4нотами да восхвaлzтъ и4мz гDне: ћкw вознесeсz и4мz тогw2 є3ди1нагw. И#сповёданіе є3гw2 на земли2 и3 на нб7си2, и3 вознесeтъ р0гъ людeй свои1хъ. Пёснь всBмъ прпdбнымъ є3гw2, сыновHмъ ї}лєвымъ, лю1демъ приближaющымсz є3мY.

Восп0йте (P. рн7f) гDеви пёснь н0ву, хвалeніе є3гw2 въ цRкви прпdбныхъ. Да возвесели1тсz ї}ль њ сотв0ршемъ є3го2, и3 сhнове сіHни возрaдуютсz њ цRЁ своeмъ: да восхвaлzтъ и4мz є3гw2 въ ли1цэ, въ тmмпaнэ и3 pалти1ри да пою1тъ є3мY. Ћкw бlговоли1тъ гDь въ лю1дехъ свои1хъ, и3 вознесeтъ крHткіz во сп7сeніе. Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ. Возношє1ніz б9іz въ гортaни и4хъ, и3 мечи2 nбою1ду nстры2 въ рукaхъ и4хъ: Сотвори1ти tмщeніе во kзhцэхъ, њбличє1ніz въ лю1дехъ: Свzзaти цари2 и4хъ пyты, и3 сл†вныz и4хъ ручнhми nкHвы желёзными.

T здЁ начинaемъ стіхи6ры на ѕ7:

Сотвори1ти въ ни1хъ сyдъ напи1санъ: слaва сіS бyдетъ всBмъ прпdбнымъ є3гw2.

Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2. (P. Rн)

На д7:

Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2. Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyслехъ. Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 nргaнэ. Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ доброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Ѓще є4сть недёлz, по стіхи1рахъ, Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz. И# нhнэ, настоsщій бGор0диченъ:

Пребlгословeнна є3си2 бцdе дв7о, вопл0щшимъ бо сz и3з8 тебE ѓдъ плэни1сz, ґдaмъ воззвaсz, клsтва потреби1сz, є4vа свободи1сz, смeрть ўмертви1сz, и3 мы2 њжи1хомъ. тёмъ воспэвaюще вопіeмъ: бlгословeнъ хrт0съ бGъ бlговоли1вый тaкw, слaва тебЁ.

Слaва тебЁ показaвшему нaмъ свётъ.

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. Хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS вели1кіz рaди слaвы твоеS. ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. ГDи б9е, ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй грэхи2 мjра, пріими2 мlтву нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, поми1луй нaсъ. Ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 въ вёкъ вёка.

Спод0би гDи въ дeнь сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. Три1жды.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ.

ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

С™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

Тaже высочaйшимъ глaсомъ:

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

И# по скончaніи славосл0віz, не глаг0летъ сщ7eнникъ:

Ћкw твоE є4сть цrтво:

ћкоже мн0зи глаг0лютъ: но ѓбіе по концЁ трис™aгw, глаг0лемъ tпусти1тельный случи1вшійсz, и3 бGор0диченъ.

Ѓще же є4сть недёлz, глаг0лемъ тропaрь воскrный. И# въ пeрвый ќбw глaсъ, G, є7, з7, глаг0лемъ сeй:

Днeсь сп7сeніе мjру бhсть, поeмъ воскрeсшему и3з8 гр0ба, и3 начaльнику жи1зни нaшеz: разруши1въ бо смeртію смeрть, побёду дадE нaмъ и3 вeлію млcть.

Во глaсъ же в7, д7, ѕ7, }, глаг0лемъ сeй:

Воскрeсъ и3з8 гр0ба, и3 ќзы растерзaлъ є3си2 ѓда, разруши1лъ є3си2 њсуждeніе смeрти гDи, вс‰ t сэтeй врагA и3збaвивый: kви1вый же себE ґпcлwмъ твои6мъ, послaлъ є3си2 | на пр0повэдь, и3 тёми ми1ръ тв0й п0далъ є3си2 вселeннэй, є3ди1не многомлcтиве.

Ѓще же є4сть четыредесsтница, и3ли2 и4нъ дeнь, не и3мёzй славосл0віz вели1кагw: по хвали1техъ, Слaва, и3 нhнэ, глаг0летъ ўчинeнный брaтъ:

ТебЁ слaва подобaетъ, гDи б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Слaва тебЁ показaвшему нaмъ свётъ.

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. Хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS, вели1кіz рaди слaвы твоеS. ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный, ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. ГDи б9е, ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй грэхи2 мjра, пріими2 мlтву нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, поми1луй нaсъ. Ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 въ вёкъ вёка.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ. ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS.

Тaже:

Спод0би гDи, въ дeнь сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправдaніи твои1ми.

ГDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Сщ7eнникъ: И#сп0лнимъ ќтреннюю мlтву нaшу гDеви.

Тaже nсмоглaсника стіхи6ры, ѓще нёсть вLчній прaздникъ.

Стjхъ №: И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS гDи, и3 возрaдовахомсz, и3 возвесели1хомсz: во вс‰ дни6 нaшz возвесели1хомсz, за дни6 въ нsже смири1лъ ны2 є3си2, лBта въ нsже ви1дэхомъ ѕл†z. и3 при1зри на рабы6 тво‰, и3 на дэлA тво‰, и3 настaви сhны и4хъ. (P. п7f, д7i <-> ѕ7i)

Стjхъ в7: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви. (P. п7f, з7i)

Слaва, и3 нhнэ: ѓще и4мать.

Тaже: Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви, и3 пёти и4мени твоемY, вhшній: возвэщaти заyтра млcть твою2, и3 и4стину твою2 на всsку н0щь.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: Тропaрь днE.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Сщ7eнникъ є3ктенію2: Поми1луй нaсъ, б9е: И# прHчаz.

Ѓще є4сть четыредесsтница:

Бlго є4сть и3сповёдатисz: двaжды.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

Мh же глаг0лемъ:

Въ хрaмэ стоsще слaвы твоеS, на нб7си2 стоsти мни1мъ, бцdе, двeрь нбcнаz, tвeрзи нaмъ двє1ри млcти твоеS.

Тaже, ГDи поми1луй, м7.

Слaва, и3 нhнэ:

Чcтнёйшую херув‡мъ:

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ:

Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# мы2 глаг0лемъ:

Нбcный цRю2, вёру ўтверди2, kзhки ўкроти2, мjръ ўмири2, с™hй хрaмъ сeй [с™yю nби1тель сію2] д0брэ сохрани2: прeжде tшeдшыz nтцы2 и3 брaтію нaшу въ селeніихъ прaведныхъ ўчини2, и3 нaсъ въ покаsніи и3 и3сповёданіи пріими2, ћкw бlгjй и3 человэколю1бецъ.

Посeмъ покл0ны вели6кіz три2, глаг0люще въ ни1хъ на к0емждо покл0нэ мlтву прпdбнагw є3фрeма:

ГDи и3 вLко животA моегw2: Пи1сана въ полyнощницэ.

По си1хъ же и3 и3нhхъ мaлыхъ, в7i. Тaже пaки и4нъ покл0нъ вели1кій є3ди1нъ, глаг0люще и3 въ нeмъ предпи1санную мlтву: и3 по є4же востaти нaмъ, начинaетъ предстоsтель пeрвый чaсъ.

Час первый

Чaсъ пeрвый.

Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.

И# покл0ны три2.

Глаг0лы (P. є7) мо‰ внуши2 гDи, разумёй звaніе моE. Вонми2 глaсу молeніz моегw2, цRю2 м0й и3 б9е м0й, ћкw къ тебЁ помолю1сz гDи. Заyтра ўслhши глaсъ м0й, заyтра предстaну ти2, и3 ќзриши мS. Ћкw бGъ не хотsй беззак0ніz, ты2 є3си2: не присели1тсz къ тебЁ лукaвнуzй, нижE пребyдутъ беззакHнницы пред8 nчи1ма твои1ма. Возненави1дэлъ є3си2 вс‰ дёлающыz беззак0ніе, погуби1ши вс‰ глаг0лющыz лжY: мyжа кровeй и3 льсти1ва гнушaетсz гDь. ѓзъ же мн0жествомъ млcти твоеS, вни1ду въ д0мъ тв0й, поклоню1сz ко хрaму с™0му твоемY въ стрaсэ твоeмъ. ГDи, настaви мS прaвдою твоeю, вр†гъ мои1хъ рaди и3спрaви пред8 тоб0ю пyть м0й. Ћкw нёсть во ўстёхъ и4хъ и4стины, сeрдце и4хъ сyетно, гр0бъ tвeрстъ гортaнь и4хъ, љзhки свои1ми льщaху. Суди2 и5мъ б9е, да tпадyтъ t мhслей свои1хъ: по мн0жеству нечeстіz и4хъ и3зри1ни |, ћкw преwгорчи1ша тS, гDи. И# да возвеселsтсz вси2 ўповaющіи на тS, во вёкъ возрaдуютсz, и3 всели1шисz въ ни1хъ: и3 похвaлzтсz њ тебЁ лю1бzщіи и4мz твоE. Ћкw ты2 бlгослови1ши прaведника гDи, ћкw nрyжіемъ бlговолeніz вэнчaлъ є3си2 нaсъ.

ГDи, (P. п7f) прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. Прeжде дaже горaмъ не бhти, и3 создaтисz земли2 и3 вселeннэй, и3 t вёка и3 до вёка ты2 є3си2. Не tврати2 человёка во смирeніе, и3 рeклъ є3си2: њбрати1тесz сhнове человёчестіи. Ћкw тhсzща лётъ пред8 nчи1ма твои1ма гDи, ћкw дeнь вчерaшній, и4же мимои1де, и3 стрaжа нощнaz. Ўничижeніz и4хъ лBта бyдутъ: ќтрw ћкw травA мимои1детъ. Ќтрw процвэтeтъ и3 прeйдетъ, на вeчеръ tпадeтъ, њжестёетъ и3 и4зсхнетъ. Ћкw и3счез0хомъ гнёвомъ твои1мъ, и3 ћростію твоeю смути1хомсz. Положи1лъ є3си2 беззакHніz н†ша пред8 тоб0ю: вёкъ нaшъ въ просвэщeніе лицA твоегw2. Ћкw вси2 днjе нaши њскудёша, и3 гнёвомъ твои1мъ и3счез0хомъ. ЛBта н†ша ћкw паучи1на поучaхусz: днjе лётъ нaшихъ, въ ни1хже сeдмьдесzтъ лётъ, ѓще же въ си1лахъ, џсмьдесzтъ лётъ, и3 мн0жае и4хъ трyдъ и3 болёзнь: ћкw пріи1де кр0тость на ны2, и3 накaжемсz. Кто2 вёсть держaву гнёва твоегw2, и3 t стрaха твоегw2 ћрость твою2 и3счести2; Десни1цу твою2 тaкw скажи1 ми, и3 њков†нныz сeрдцемъ въ мyдрости. Њбрати1сz гDи, док0лэ; и3 ўмолeнъ бyди на рабы6 тво‰. И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS гDи, и3 возрaдовахомсz, и3 возвесели1хомсz. Во вс‰ дни6 нaшz возвесели1хомсz, за дни6 въ нsже смири1лъ ны2 є3си2, лBта въ нsже ви1дэхомъ ѕл†z. И# при1зри на рабы6 тво‰, и3 на дэлA тво‰, и3 настaви сhны и4хъ. И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.

Млcть (P. R) и3 сyдъ воспою2 тебЁ, гDи: Пою2 и3 разумёю въ пути2 непор0чнэ, когдA пріи1деши ко мнЁ; прехождaхъ въ неѕл0біи сeрдца моегw2, посредЁ д0му моегw2. Не предлагaхъ пред8 nчи1ма мои1ма вeщь законопрестyпную, творsщыz преступлeніе возненави1дэхъ. Не прильпE мнЁ сeрдце стропти1во, ўклонsющагwсz t менE лукaвагw не познaхъ: Њклеветaющагw тaй и4скреннzго своего2, сего2 и3згонsхъ: г0рдымъ џкомъ и3 несhтымъ сeрдцемъ, съ си1мъ не kдsхъ. Џчи мои2 на вBрныz земли2, посаждaти | со мн0ю: ходsй по пути2 непор0чну, сeй ми2 служaше. Не живsше посредЁ д0му моегw2 творsй гордhню: глаг0лzй непрaвєднаz, не и3справлsше пред8 nчи1ма мои1ма. Во ќтріz и3збивaхъ вс‰ грBшныz земли2, є4же потреби1ти t грaда гDнz вс‰ дёлающыz беззак0ніе.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіz, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды. Покл0ны G.

ГDи поми1луй, три1жды.

И# ѓще ќбw БGъ гDь поeтсz, глаг0лемъ: Слaва, тропaрь днE. И# нhнэ: Чт0 тz наречeмъ:

Ѓще же ґллилyіа, глаг0лемъ тропaрь, во глaсъ ѕ7:

Заyтра ўслhши глaсъ м0й, цRю2 м0й и3 б9е м0й.

Стjхъ №: Глаг0лы мо‰ внуши2 гDи, разумёй звaніе моE.

Стjхъ в7: Ћкw къ тебЁ помолю1сz,

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Чт0 тz наречeмъ, q бlгодaтнаz; нб7о, ћкw возсіsла є3си2 сlнце прaвды: рaй, ћкw прозzблA є3си2 цвётъ нетлёніz: дв7у, ћкw пребылA є3си2 нетлённа: чи1стую м™рь, ћкw и3мёла є3си2 на с™hхъ твои1хъ њб8sтіzхъ сн7а, всёхъ бGа. того2 моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Стwпы2 (P р}i, рlг <-> рlє) мо‰ напрaви по словеси2 твоемY: и3 да не њбладaетъ мн0ю всsкое беззак0ніе. И#збaви мS t клеветы2 человёческіz, и3 сохраню2 зaпwвэди тво‰. ЛицE твоE просвэти2 на рабA твоего2, и3 научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ хвалeніz твоегw2 гDи, ћкw да воспою2 слaву твою2, вeсь дeнь великолёпіе твоE.

Сjи стіхи2 въ четыредесsтницэ кaкw пою1тсz, пи1сано є4сть въ тріHди.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

Ѓще нёсть четыредесsтница, глаг0лемъ кондaкъ с™aгw, и3ли2 прилучи1вшагwсz прaздника. Ѓще же є4сть четыредесsтница: и3ли2 кондакA нёсть, въ понедёльникъ ќбw и3 во вт0рникъ, и3 въ четверт0къ глаг0ли настоsщій бGор0диченъ:

Преслaвную б9ію м™рь, и3 с™hхъ ѓгGлъ с™ёйшую, нем0лчнw воспоeмъ сeрдцемъ и3 ўсты2, бцdу сію2 и3сповёдающе, ћкw вои1стинну р0ждшую бGа воплощeнна, и3 молsщуюсz непрестaннw њ душaхъ нaшихъ.

Въ срeду же и3 пzт0къ глаг0ли сіE:

Ск0рw предвари2, прeжде дaже не пораб0тимсz врагHмъ хyлzщымъ тS и3 претsщымъ нaмъ, хrтE б9е нaшъ: погуби2 кrт0мъ твои1мъ борю1щыz нaсъ, да ўразумёютъ, кaкw м0жетъ правослaвныхъ вёра мlтвами бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.

Въ суббHту сeй:

Ћкw начaтки є3стествA, насади1телю твaри, вселeннаz прин0ситъ ти2 гDи, бGонHсныz мyченики: тёхъ моли1твами въ ми1рэ глуб0цэ цRковь твою2, жи1тельство твоE бцdею соблюди2, многомлcтиве.

Въ недёлю же глаг0лемъ v3пакои2 прилучи1вшагwсz глaса.

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врeмz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 покланsемый и3 слaвимый, хrтE б9е, долготерпэли1ве, многомлcтиве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєдныz любsй, и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко сп7сeнію њбэщ†ніz рaди бyдущихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ: дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы, да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

Чcтнёйшую херув‡мъ:

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ возглaсъ: Б9е, ўщeдри ны2:

И# ѓще є4сть четыредесsтница, твори1мъ три2 вели6кіz покл0ны, глаг0люще предпи1санную мlтву:

ГDи и3 вLко животA моегw2:

Под0бнэ и3 други1хъ мaлыхъ, в7i. Тaже и3 конeчный. Бывaютъ вкyпэ, ѕ7i.

Тaже, Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: ГDи поми1луй, в7i.

И# настоsщую мlтву:

ХrтE свёте и4стинный, просвэщazй и3 њсвzщazй всsкаго человёка грzдyщаго въ мjръ, да знaменаетсz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, да въ нeмъ ќзримъ свётъ непристyпный: и3 и3спрaви стwпы2 нaшz къ дёланію зaповэдей твои1хъ, мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, ґми1нь.

Слaва, и3 нhнэ:

ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# бывaетъ tпyстъ.

Конeцъ пeрвагw часA.

Час третий

Начaло часHвъ

Чaсъ трeтій

По є4же бlгослови1ти сщ7eннику, глаг0лемъ: Ґми1нь.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2 бlже, дyшы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

Тaже, ГDи поми1луй, в7i.

Слaва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Тaже pалмы2:

Ўслhши (P. ѕ7i) гDи, прaвду мою2, вонми2 молeнію моемY, внуши2 мlтву мою2 не во ўстнaхъ льсти1выхъ. T лицA твоегw2 судьбA моS и3зhдетъ, џчи мои2 да ви1дита правоты6. И#скуси1лъ є3си2 сeрдце моE, посэти1лъ є3си2 н0щію, и3скуси1лъ мS є3си2, и3 не њбрётесz во мнЁ непрaвда. Ћкw да не возглаг0лютъ ўстA мо‰ дёлъ человёческихъ, за словесA ўстeнъ твои1хъ, ѓзъ сохрани1хъ пути6 жeстоки. Соверши2 стwпы2 мо‰ во стезsхъ твои1хъ, да не подви1жутсz стwпы2 мо‰. ѓзъ воззвaхъ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2 б9е, приклони2 ќхо твоE мнЁ, и3 ўслhши глаг0лы мо‰. Ўдиви2 млcти тво‰, сп7сazй ўповaющыz на тS t проти1вzщихсz десни1цэ твоeй. Сохрани1 мz гDи, ћкw зёницу џка: въ кр0вэ крилY твоє1ю покрhеши мS, T лицA нечести1выхъ њстрaстшихъ мS. врази2 мои2 дyшу мою2 њдержaша, тyкъ св0й затвори1ша: ўстA и4хъ глаг0лаша гордhню. И#згонsщіи мS нhнэ њбыд0ша мS, џчи свои2 возложи1ша ўклони1ти на зeмлю. Њб8sша мS ћкw лeвъ гот0въ на л0въ, и3 ћкw скЂменъ њбитazй въ тaйныхъ. Воскrни2 гDи, предвари2 |, и3 запни2 и5мъ: и3збaви дyшу мою2 t нечести1вагw, nрyжіе твоE t вр†гъ руки2 твоеS. ГDи, t мaлыхъ t земли2, раздэли2 | въ животЁ и4хъ, и3 сокровeнныхъ твои1хъ и3сп0лнисz чрeво и4хъ. Насhтишасz сынHвъ, и3 њстaвиша њстaнки младeнцємъ свои6мъ. Ѓзъ же прaвдою kвлю1сz лицY твоемY, насhщусz, внегдA kви1ти ми сz слaвэ твоeй.

Къ (P к7д) тебЁ гDи, воздвиг0хъ дyшу мою2. б9е м0й, на тS ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ, нижE да посмэю1тъ ми сz врази2 мои2: И$бо вси2 терпsщіи тS не постыдsтсz. Да постыдsтсz беззак0ннующіи вотщE. Пути6 тво‰ гDи, скажи1 ми, и3 стезsмъ твои6мъ научи1 мz. Настaви мS на и4стину твою2, и3 научи1 мz: ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, и3 тебE терпёхъ вeсь дeнь. Помzни2 щедрHты тво‰ гDи, и3 млcти тво‰, ћкw t вёка сyть. ГрBхъ ю4ности моеS, и3 невёдэніz моегw2 не помzни2: по млcти твоeй помzни1 мz ты2, рaди бlгости твоеS, гDи. Бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рaди законоположи1тъ согрэшaющымъ на пути2. Настaвитъ крHткіz на сyдъ, научи1тъ крHткіz путє1мъ свои6мъ. Вси2 путіE гDни млcть и3 и4стина, взыскaющымъ завёта є3гw2 и3 свидёніz є3гw2. Рaди и4мене твоегw2 гDи, и3 њчи1сти грёхъ м0й: мн0гъ бо є4сть. Кто2 є4сть человёкъ боsйсz гDа; законоположи1тъ є3мY на пути2, є3г0же и3зв0ли. ДушA є3гw2 во бlги1хъ водвори1тсz, и3 сёмz є3гw2 наслёдитъ зeмлю. Держaва гDь боsщихсz є3гw2, и3 завётъ є3гw2 kви1тъ и5мъ. Џчи мои2 вhну ко гDу, ћкw т0й и3ст0ргнетъ t сёти н0зэ мои2. При1зри на мS, и3 поми1луй мS, ћкw є3динор0дъ и3 ни1щь є4смь ѓзъ. СкHрби сeрдца моегw2 ўмн0жишасz, t нyждъ мои1хъ и3зведи1 мz. Ви1ждь смирeніе моE и3 трyдъ м0й, и3 њстaви вс‰ грэхи2 мо‰. Ви1ждь враги2 мо‰, ћкw ўмн0жишасz, и3 ненавидёніемъ непрaведнымъ возненави1дэша мS. Сохрани2 дyшу мою2, и3 и3збaви мS, да не постыжyсz, ћкw ўповaхъ на тS. Неѕл0бивіи и3 прaвіи прилэплsхусz мнЁ, ћкw потерпёхъ тS гDи. И#збaви б9е, ї}лz t всёхъ скорбeй є3гw2.

Поми1луй (P. н7) мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

ГDи поми1луй, три1жды.

И# ѓще ќбw БGъ гDь поeтсz, глаг0ли: Слaва, днE тропaрь. И# нhнэ:

Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz:

Ѓще же ґллилyіа, глаг0ли настоsщій тропaрь, во глaсъ ѕ7:

ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а, въ трeтій чaсъ ґпcлwмъ твои6мъ низпослaвый: тогw2 бlгjй, не tими2 t нaсъ, но њбнови2 нaсъ молsщихъ ти сz.

Стjхъ №: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Стjхъ в7: Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE.

Къ си6мъ же стіхHмъ припэвaемъ:

ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а: вeсь до концA, и3 покланsемсz по є3ди1ножды. Тaже, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz, возрасти1вшаz нaмъ пл0дъ животA, тебЁ м0лимсz, моли1сz вLчце со с™hми ґпcлы, поми1ловати дyшы нaшz.

ГDь бGъ бlгословeнъ, бlгословeнъ гDь дeнь днE, поспэши1тъ нaмъ бGъ сп7сeній нaшихъ: бGъ нaшъ, бGъ сп7сaти.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Кондaкъ днE с™aгw, и3ли2 прaздника. Ѓще же п0стъ, сі‰ глаг0лемъ тропари2, глaсъ }:

Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeй, низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго, и3 тёми ўловлeй вселeнную, чlвэколю1бче, слaва тебЁ.

Слaва:

Ск0рое и3 и3звёстное дaждь ўтэшeніе рабHмъ твои6мъ ї}се, внегдA ўнывaти духHмъ нaшымъ, не разлучaйсz t дyшъ нaшихъ въ ск0рбехъ, не ўдалsйсz t мhслей нaшихъ во њбстоsніихъ: но при1снw нaсъ предвари2. прибли1жисz нaмъ, прибли1жисz вездЁ сhй, ћкоже со ґпcлы твои1ми всегдA є3си2: си1це и3 тебE желaющымъ соедини2 себE щeдре, да совокyплени тебE поeмъ и3 славосл0вимъ всес™aго д¦а твоего2.

И# нhнэ:

Надeжда и3 предстaтельство и3 прибёжище хrтіaнъ, неwбори1маz стэнA, и3знемогaющымъ пристaнище небyрное, ты2 є3си2 бцdе пречcтаz: но ћкw мjръ сп7сaющаz непрестaнною твоeю мlтвою, помzни2 и3 нaсъ дв7о всепётаz.

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врeмz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 покланsемый и3 слaвимый, хrтE б9е, долготерпэли1ве, многомлcтиве, многобlгоутр0бне: и4же прaвєдныz любsй и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко сп7сeнію, њбэщaніz рaди бyдущихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ. дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней, њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы, да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

Чcтнёйшую херув‡мъ:

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

Ґми1нь.

И# ѓще є4сть четыредесsтница, твори1мъ покл0ны, ћкоже предписaсz. По скончaніи же покл0нwвъ, глаг0лемъ мlтву сію2 с™aгw мардaріа:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е, є3ди1но б9ество2 є3ди1на си1ла, поми1луй мS грёшнаго, и3 и4миже вёси судьбaми, сп7си1 мz недост0йнаго рабA твоего2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Конeцъ трeтіzгw часA.

Час шестой

Чaсъ шестhй

Пріиди1те, поклони1мсz: Покл0ны три2.

Б9е, (P. н7г) во и4мz твоE сп7си1 мz, и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми: б9е, ўслhши мlтву мою2, внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ. Ћкw чyждіи востaша на мS, и3 крёпцыи взыскaша дyшу мою2, и3 не предложи1ша бGа пред8 соб0ю. Сe бо бGъ помогaетъ ми2, и3 гDь застyпникъ души2 моeй. Tврати1тъ ѕл†z врагHмъ мои6мъ, и4стиною твоeю потреби2 и5хъ. В0лею пожрY тебЁ, и3сповёмсz и4мени твоемY гDи, ћкw бlго. Ћкw t всsкіz печaли и3збaвилъ мS є3си2, и3 на враги2 мо‰ воззрЁ џко моE.

Внуши2 (P. н7д) б9е мlтву мою2, и3 не прeзри молeніz моегw2. Вонми1 ми, и3 ўслhши мS: возскорбёхъ печaлію моeю, и3 смzт0хсz t глaса врaжіz и3 t стужeніz грёшнича. Ћкw ўклони1ша на мS беззак0ніе, и3 во гнёвэ враждовaху ми2. Сeрдце моE смzтeсz во мнЁ, и3 боsзнь смeрти нападE на мS. Стрaхъ и3 трeпетъ пріи1де на мS, и3 покрh мz тьмA. И# рёхъ: кто2 дaстъ ми2 крилЁ ћкw голуби1нэ, и3 полещY и3 почjю; СE ўдали1хсz бёгаz, и3 водвори1хсz въ пустhни. Чazхъ бGа, сп7сaющагw мS t малодyшіz и3 t бyри. Потопи2 гDи, и3 раздэли2 kзhки и4хъ, ћкw ви1дэхъ беззак0ніе, и3 прерэкaніе во грaдэ. Днeмъ и3 н0щію њбhдетъ и5 по стэнaмъ є3гw2: беззак0ніе и3 трyдъ посредЁ є3гw2, и3 непрaвда: и3 не њскудЁ t ст0гнъ є3гw2 ли1хва и3 лeсть. Ћкw ѓще бы врaгъ поноси1лъ ми2, претерпёлъ бhхъ u5бо: и3 ѓще бы ненави1дzй мS на мS велерёчевалъ, ўкрhлъ бhхъ сz t негw2. Тh же человёче равнодyшне, владhко м0й, и3 знaемый м0й: И$же кyпнw наслаждaлсz є3си2 со мн0ю брaшенъ, въ домY б9іи ходи1хомъ є3диномышлeніемъ. Да пріи1детъ же смeрть на тS, и3 да сни1дутъ во ѓдъ жи1ви: ћкw лукaвство въ жили1щахъ и4хъ, посредЁ и5хъ: Ѓзъ къ бGу воззвaхъ, и3 гDь ўслhша мS. Вeчеръ и3 заyтра и3 полyдне повёмъ, и3 возвэщY, и3 ўслhшитъ глaсъ м0й. И#збaвитъ ми1ромъ дyшу мою2 t приближaющихсz мнЁ: ћкw во мн0зэ бsху со мн0ю. Ўслhшитъ бGъ, и3 смири1тъ |, сhй прeжде вBкъ: нёсть бо и5мъ и3змэнeніz, ћкw не ўбоsшасz бGа. ПрострE рyку свою2 на воздаsніе, њскверни1ша завётъ є3гw2. Раздэли1шасz t гнёва лицA є3гw2, и3 прибли1жишасz сердцA и4хъ: ўмsкнуша словесA и4хъ пaче є3лeа, и3 т† сyть стрёлы. Возвeрзи на гDа печaль твою2, и3 т0й тS препитaетъ, не дaстъ въ вёкъ молвы2 прaведнику. Тh же б9е, низведeши | въ студенeцъ и3стлёніz. Мyжіе кровeй и3 льсти2 не преполовsтъ днeй свои1хъ: ѓзъ же гDи ўповaю на тS.

Живhй (P. §) въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz. Речeтъ гDеви: застyпникъ м0й є3си2, и3 прибёжище моE, бGъ м0й, и3 ўповaю на него2. Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи, и3 t словесE мzтeжна. ПлещмA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 крилЁ є3гw2 надёешисz. Nрyжіемъ њбhдетъ тS и4стина є3гw2, не ўбои1шисz t стрaха нощнaгw, t стрэлы2 летsщіz во дни2, t вeщи во тьмЁ преходsщіz, t срsща и3 бёса полyденнагw. Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тьмA њдеснyю тебE, къ тебё же не прибли1житсz. Nбaче nчи1ма твои1ма см0триши, и3 воздаsніе грёшникwвъ ќзриши. Ћкw ты2 гDи, ўповaніе моE, вhшнzго положи1лъ є3си2 прибёжище твоE. Не пріи1детъ къ тебЁ ѕло2, и3 рaна не прибли1житсz тэлеси2 твоемY. Ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ заповёсть њ тебЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ. На рукaхъ в0змутъ тS, да не когдA преткнeши њ кaмень н0гу твою2. На ѓспіда и3 васілjска настyпиши, и3 поперeши львA и3 ѕмjz. Ћкw на мS ўповA, и3 и3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw познA и4мz моE: Воззовeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2: и3 прослaвлю є3го2: Долгот0ю днeй и3сп0лню є3го2, и3 kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

ГDи поми1луй, три1жды.

И# ѓще поeтсz, БGъ гDь, глаг0лемъ: Слaва, тропaрь днE. Ѓще же ґллилyіа, глаг0лемъ настоsщій тропaрь, во глaсъ в7:

И$же въ шестhй дeнь же и3 чaсъ, на кrтЁ пригвождeй въ раи2 дерзновeнный ґдaмовъ грёхъ, и3 согрэшeній нaшихъ рукописaніе раздери2 хrтE б9е, и3 сп7си2 нaсъ.

Стjхъ №: Внуши2 б9е, мlтву мою2, и3 не прeзри молeніz моегw2.

Стjхъ в7: Ѓзъ къ бGу воззвaхъ и3 гDь ўслhша мS.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw не и4мамы дерзновeніz за премнHгіz грэхи2 нaшz, ты2 и4же t тебE р0ждшагосz моли2 бцdе дв7о: мн0гw бо м0жетъ молeніе м™рнее ко бlгосeрдію вLки. не прeзри грёшныхъ мольбы6 всечcтаz, ћкw млcтивъ є4сть, и3 сп7сти2 могjй, и4же и3 страдaти њ нaсъ и3зв0ливый.

Ск0рw да предварsтъ ны2 щедрHты тво‰ гDи, ћкw њбнищaхомъ ѕэлw2: помози2 нaмъ б9е сп7се нaшъ, слaвы рaди и4мене твоегw2 гDи, и3збaви нaсъ, и3 њчи1сти грэхи2 нaшz, и4мене рaди твоегw2.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Кондaкъ днE с™aгw. Ѓще п0стъ, глаг0лемъ тропари2 сі‰, во глaсъ в7:

Сп7сeніе содёлалъ є3си2 посредЁ земли2 хrтE б9е, на кrтЁ пречи1стэи рyцэ твои2 простeрлъ є3си2, собирaz вс‰ kзhки зовyщыz: гDи, слaва тебЁ.

Слaва:

Пречи1стому w4бразу твоемY покланsемсz бlгjй, просsще прощeніz прегрэшeній нaшихъ, хrтE б9е: в0лею бо бlговоли1лъ є3си2 пл0тію взhти на кrтъ, да и3збaвиши, ±же создaлъ є3си2, t раб0ты врaжіz. тёмъ бlгодaрственнw вопіeмъ ти2: рaдости и3сп0лнилъ є3си2 вс‰, сп7се нaшъ, пришeдый сп7сти2 мjръ.

И# нhнэ:

Млcрдіz сyщи и3ст0чникъ, млcти спод0би нaсъ бцdе, при1зри на лю1ди согрэши1вшыz, kви2 ћкw при1снw си1лу твою2: на тs бо ўповaюще, рaдуйсz, вопіeмъ ти2, ћкоже и3ногдA гавріи1лъ, безпл0тныхъ ґрхістрати1гъ.

Сeй глаг0летсz въ понедёльникъ, во вт0рникъ и3 четверт0къ. Послёдующій же глаг0летсz въ срeду и3 пzт0къ, вмёстw: Млcрдіz сyщи:

Глaсъ в7, кrтобGор0диченъ:

Препрослaвлена є3си2 бцdе дв7о, поeмъ тS: кrт0мъ бо сн7а твоегw2 низложи1сz ѓдъ, и3 смeрть ўмертви1сz, ўмерщвлeнніи востaхомъ, и3 животA спод0бихомсz, рaй воспріsхомъ дрeвнее наслаждeніе. тёмъ бlгодарsще, славосл0вимъ ћкw держaвнаго хrтA бGа нaшего, и3 є3ди1наго многомлcтиваго.

ГDи поми1луй, м7.

Мlтва: И$же на всsкое врeмz:

Посeмъ: ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

Чcтнёйшую херув‡мъ:

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# покл0ны, ћкw речeсz, ѓще є4сть п0стъ. Тaже мlтва с™aгw вели1кагw васjліа:

Б9е и3 гDи си1лъ, и3 всеS твaри содётелю, и4же за млcрдіе безприклaдныz млcти твоеS, є3динор0днаго сн7а твоего2, гDа нaшего ї}са хrтA, низпослaвый на сп7сeніе р0да нaшегw, и3 чcтнhмъ є3гw2 кrт0мъ рукописaніе грBхъ нaшихъ растерзaвый, и3 побэди1вый тёмъ нач†ла и3 вл†сти тьмы2: сaмъ вLко чlвэколю1бче, пріими2 и3 нaсъ грёшныхъ бlгодaрствєнныz сі‰ и3 молє1бныz мlтвы, и3 и3збaви нaсъ t всsкагw всегуби1тельнагw и3 мрaчнагw прегрэшeніz, и3 всёхъ њѕл0бити нaсъ и4щущихъ, ви1димыхъ и3 неви1димыхъ вр†гъ. пригвозди2 стрaху твоемY плHти нaшz, и3 не ўклони2 сердeцъ нaшихъ въ словесA и3ли2 помышлє1ніz лукaвствіz: но люб0вію твоeю ўzзви2 дyшы нaшz, да къ тебЁ всегдA взирaюще, и3 є4же t тебE свётомъ наставлsеми, тебE непристyпнаго и3 присносyщнаго зрsще свёта, непрестaнное тебЁ и3сповёданіе и3 бlгодарeніе возсылaемъ, безначaльному nц7Y со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# ѓще ќбw БGъ гDь пёто є4сть, и3з8wбрази1тєльнаz глаг0лемъ здЁ. Ѓще же ґллилyіа, глаг0ли | по девsтомъ часЁ, ґ девsтый чaсъ по шест0мъ начинaетсz си1це:

С™hй б9е: По Џ§е нaшъ: ГDи поми1луй, в7i.

Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.

И# pалмы2, и3 прHчаz.

Вёдомо бyди, ћкw во с™ёй горЁ ґfHнской, и3 въ пр0чихъ монастырёхъ, въ часёхъ глаг0лютъ всегдA вмёстw кондакA предпи6санныz тропари2 на рzдY, си1рэчь: Бlгословeнъ є3си2, хrтE б9е нaшъ: и3 прHчаz.

Ґ кондaкъ глаг0лютъ т0кмw на и3з8wбрази1тельныхъ, кромЁ вLчнихъ прaздникwвъ и3 с™hхъ, є3гдA пётъ полmелeй и3 вели1кое славосл0віе: тогдa бо глаг0летсz вездЁ кондaкъ.

Последование изобразительных

Начaло и3з8wбрази1тельныхъ глаг0ли си1це:

Бlгослови2 (P. Rв) душE моS гDа, бlгословeнъ є3си2 гDи. Бlгослови2 душE моS гDа, и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰, и4мz с™0е є3гw2. Бlгослови2 душE моS гDа, и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2: Њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, и3сцэлsющаго вс‰ недyги тво‰: И#збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS ми1лостію и3 щедр0тами: И#сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE: њбнови1тсz ћкw џрлz ю4ность твоS. Творsй ми1лwстыни гDь, и3 судьбY всBмъ њби6димымъ. СказA пути6 сво‰ мwmсeови, сыновHмъ ї}лєвымъ хотBніz сво‰. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ. Не до концA прогнёваетсz, нижE во вёкъ враждyетъ. Не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE по грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ. Ћкw по высотЁ нбcнэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2. Е#ли1кw tстоsтъ вост0цы t з†падъ, ўдaлилъ є4сть t нaсъ беззакHніz н†ша. Ћкоже щeдритъ nтeцъ сhны, ўщeдри гDь боsщихсz є3гw2. Ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY, ћкw пeрсть є3смы2: Человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeльный тaкw њцвэтeтъ. Ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, и3 не бyдетъ, и3 не познaетъ ктомY мёста своегw2. Млcть же гDнz t вёка и3 до вёка на боsщихсz є3гw2, и3 прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ хранsщихъ завётъ є3гw2, и3 п0мнzщихъ зaпwвэди є3гw2 твори1ти |. ГDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ. Бlгослови1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2, си1льніи крёпостію, творsщіи сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2. Бlгослови1те гDа вс‰ си6лы є3гw2, слуги6 є3гw2, творsщіи в0лю є3гw2. Бlгослови1те гDа вс‰ дэлA є3гw2, на всsкомъ мёстэ вLчества є3гw2.

Слaва, пeрвый ли1къ вhшшимъ глaсомъ. И# нhнэ, вторhй ли1къ.

Пaки пeрвый ли1къ:

Бlгослови2 душE моS гDа, и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰, и4мz с™0е є3гw2.

Бlгословeнъ є3си2 гDи.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Хвали2 (P. рм7є) душE моS гDа. Восхвалю2 гDа въ животЁ моeмъ, пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь. Не надёйтесz на кнsзи, на сhны человёчєскіz, въ ни1хже нёсть спасeніz. И#зhдетъ дyхъ є3гw2, и3 возврати1тсz въ зeмлю свою2: въ т0й дeнь поги1бнутъ вс‰ помышлє1ніz є3гw2. Бlжeнъ, є3мyже бGъ їaкwвль пом0щникъ є3гw2, ўповaніе є3гw2 на гDа бGа своего2: Сотв0ршаго нб7о и3 зeмлю, м0ре, и3 вс‰ ±же въ ни1хъ: Хранsщаго и4стину въ вёкъ, творsщаго сyдъ њби6димымъ, даю1щаго пи1щу ѓлчущымъ. ГDь рэши1тъ њков†нныz, гDь ўмудрsетъ слэпцы2, гDь возв0дитъ низвeржєнныz, гDь лю1битъ прaведники. ГDь храни1тъ пришeльцы, си1ра и3 вдовY пріи1метъ, и3 пyть грёшныхъ погуби1тъ. ВоцRи1тсz гDь во вёкъ, бGъ тв0й сіHне, въ р0дъ и3 р0дъ.

И# нhнэ:

Е#динор0дный сн7е, и3 сл0ве б9ій, безсмeртенъ сhй, и3 и3зв0ливый сп7сeніz нaшегw рaди воплоти1тисz t с™hz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, непрел0жнw вочlвёчивыйсz: распнhйсz же хrтE б9е, смeртію смeрть попрaвый, є3ди1нъ сhй с™hz трbцы, спрославлsемый nц7Y и3 с™0му д¦у, сп7си2 нaсъ.

Подобaетъ вёдати, ћкw въ вели1кую м7-цу не глаг0лемъ и3з8wбрази1тєльныz pалмы2. Но по мlтвэ ћже:

ВLко гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ: начинaетъ ўчинeнный ли1къ си1це:

Помzни2 нaсъ, гDи: со сладкопёніемъ, во глaсъ }. И# ѓбіе:

Бlжeни ни1щіи д¦омъ: По концё же стіхHвъ, соедини1вшымсz двyмъ ликHмъ, глаг0лютъ си1це: Помzни2 нaсъ, гDи:

Возглaснw:

Во цrтвіи твоeмъ помzни2 нaсъ, гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Бlжeни ни1щіи дyхомъ, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

Бlжeни плaчущіи, ћкw тjи ўтёшатсz.

Бlжeни кр0тцыи, ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю.

Бlжeни ѓлчущіи и3 жaждущіи прaвды, ћкw тjи насhтzтсz.

Бlжeни млcтивіи, ћкw тjи поми1ловани бyдутъ.

Бlжeни чи1стіи сeрдцемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ.

Бlжeни миротв0рцы, ћкw тjи сhнове б9іи нарекyтсz.

Бlжeни и3згнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менE рaди.

Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на нб7сёхъ.

И# ѓще ќбw є4сть четыредесsтница, соединsєма џба ли6ка пою1тъ со сладкопёніемъ: Помzни2 нaсъ, гDи: И# покл0нъ є3ди1нъ на є3ди1но к0еждо. Ѓще же ни2, ск0рw. Слaва, и3 нhнэ:

Помzни2 нaсъ гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Помzни2 нaсъ вLко, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Помzни2 нaсъ с™hй, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Ли1къ нбcный поeтъ тS, и3 глаг0летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ, и3сп0лнь нб7о и3 землS слaвы твоеS.

Стjхъ:

Приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz.

Ли1къ нбcный поeтъ тS, и3 глаг0летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ, и3сп0лнь нб7о и3 землS слaвы твоеS.

Слaва:

Ли1къ с™hхъ ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ, со всёми нбcными си1лами поeтъ тS, и3 глаг0летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ: и3сп0лнь нб7о и3 землS слaвы твоеS.

И# нhнэ:

[№] Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. [в7] И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ. свёта t свёта, бGа и4стинна, t бGа и4стинна, рождeнна, не сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. [G] Нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw рaди сп7сeніz сшeдшаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочеловёчшасz. [д7] Распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeна. [є7] И# воскрeсшаго въ трeтій дeнь, по писaніємъ. [ѕ7] И# возшeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща њдеснyю nц7A. [з7] И# пaки грzдyщаго со слaвою суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA.

Вторaгw соб0ра:

[}] И# въ д¦а с™aго, гDа животворsщаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима, глаг0лавшаго прbр0ки. [f7] Во є3ди1ну с™yю, соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. [‹] И#сповёдую є3ди1но кRщeніе, во њставлeніе грэхHвъ. [№i]Чaю воскrніz мeртвыхъ: [в7i] И# жи1зни бyдущагw вёка, ґми1нь.

Њслaби, њстaви, прости2 б9е прегрэшє1ніz н†ша, вHльнаz и3 невHльнаz, ±же въ сл0вэ и3 въ дёлэ, ±же въ вёдэніи и3 не въ вёдэніи, ±же во дни2 и3 въ нощи2, ±же во ўмЁ и3 въ помышлeніи: вс‰ нaмъ прости2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Џ§е нaшъ:

И# ѓще ќбw є4сть вLчній прaздникъ глаг0лемъ є3гw2 кондaкъ.

Ѓще же прилучи1тсz и3 с™aгw прaзднуемагw въ нeмъ, глаг0летсz пeрвэе с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Ѓще же ґллилyіа пёто, и3ли2 нёсть вLчній прaздникъ, нижE с™aгw прaзднуемагw, глаг0ли пeрвэе преwбражeніz, тaже днE и3 хрaма: Ѓще же є4сть хрaмъ гDскій, глаг0ли пeрвэе хрaма, тaже днE и3 с™aгw рzдовaгw.

Слaва: Со с™hми ўпок0й:

И# нhнэ: Предстaтельство хrтіaнъ: и3ли2 хрaма бцdы:

Въ понедёльникъ, безпл0тныхъ, тaкожде во вт0рникъ п®тeчи, и3 по чи1ну.

Преwбражeніz:

На горЁ преwбрази1лсz є3си2, и3 ћкоже вмэщaху ў§нцы2 твои2, слaву твою2 хrтE б9е ви1дэша: да є3гдa тz ќзрzтъ распинaема, страдaніе ќбw ўразумёютъ в0льное, мjрови же проповёдzтъ: ћкw ты2 є3си2 вои1стинну џ§ее сіsніе.

Въ понедёльникъ кондaкъ безпл0тныхъ, глaсъ в7:

Ґрхістрати1зи б9іи, служи1теліе б9eственныz слaвы, ѓгGлwвъ нач†льницы и3 человёкwвъ наст†вницы, полeзное нaмъ проси1те, и3 вeлію млcть, ћкw безпл0тныхъ ґрхістрати1зи.

Во вт0рникъ п®тeчи кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Прbр0че б9ій, и3 п®тeче бlгодaти, главY твою2 ћкw ши1покъ сщ7eннэйшій t земли2 њбрётше, и3сцэлє1ніz всегдA пріeмлемъ: и4бо пaки, ћкоже прeжде въ мjрэ, проповёдуеши покаsніе.

Въ срeду и3 пzт0къ, глaсъ д7:

Вознесhйсz на кrтъ в0лею, тезоимени1тому твоемY н0вому жи1тельству щедрHты тво‰ дaруй, хrтE б9е: возвесели2 нaсъ си1лою твоeю, побBды даS нaмъ на сопостaты, пос0біе и3мyщымъ твоE nрyжіе ми1ра, непобэди1мую побёду.

Въ четверт0къ с™hхъ ґпcлwвъ, глaсъ в7:

Твє1рдыz и3 бGовэщ†нныz проповёдатели, вeрхъ ўчени6къ твои1хъ гDи, пріsлъ є3си2 въ наслаждeніе бlги1хъ твои1хъ и3 пок0й, болBзни бо џнэхъ и3 смeрть пріsлъ є3си2, пaче всsкагw всепл0діz, є3ди1не свёдый сердє1чнаz.

Въ т0йже дeнь с™aгw ніколaа, глaсъ G:

Въ мЂрэхъ с™е сщ7еннодёйствитель показaлсz є3си2: хrт0во бо, прпdбне, є3ђліе и3сп0лнивъ, положи1лъ є3си2 дyшу твою2 њ лю1дехъ твои1хъ и3 сп7слъ є3си2 непови6нныz t смeрти. сегw2 рaди њсвzти1лсz є3си2, ћкw вели1кій таи1нникъ б9іz бlгодaти.

Въ суббHту, є3гдA глаг0лемъ, Слaва: Со с™hми: И# нhнэ, настоsщій м§нченъ, глaсъ }:

Ћкw начaтки є3стествA насади1телю твaри, вселeннаz прин0ситъ ти2 гDи, бGонHсныz м§нки: тёхъ мlтвами въ ми1рэ глуб0цэ цRковь твою2, жи1тельство твоE, бцdею соблюди2, многомлcтиве.

Сіe же глаг0летсz на кjйждо дeнь, кромЁ суббHты:

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы: но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ тS.

И# ѓще є4сть четыредесsтница:

ГDи поми1луй, м7.

Слaва, и3 нhнэ:

Чcтнёйшую херув‡мъ:

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Б9е, ўщeдри ны2:

И# и3з8wбражє1нныz покл0ны ѕ7i, съ мlтвою с™aгw є3фрeма. И# по є4же востaти нaмъ, начинaетъ предстоsтель вечeрню: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. И# предначинaтельный pал0мъ: Бlгослови2 душE моS гDа:

Ѓще же нёсть м7-ца, по кондакaхъ:

ГDи поми1луй, в7i. И# мlтву:

Всес™az трbце, є3диносyщнаz держaво, нераздёльное цrтво, всёхъ бlги1хъ винA, бlговоли1 же и3 њ мнЁ грёшнэмъ, ўтверди2, вразуми2 сeрдце моE, и3 всю2 мою2 tими2 сквeрну. просвэти2 мою2 мhсль, да вhну слaвлю, пою2 и3 покланsюсz, и3 глаг0лю: є3ди1нъ с™ъ, є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, ґми1нь.

Ѓще же літургjа, глаг0лемъ: Ґми1нь.

Да и3сп0лнzтсz ўстA н†ша хвалeніz твоегw2 гDи, ћкw да поeмъ слaву твою2: ћкw спод0билъ є3си2 нaсъ причасти1тисz с™ы6мъ твои6мъ б9eствєннымъ, безсмє1ртнымъ и3 животворsщымъ тaйнамъ, соблюди2 нaсъ во твоeй с™hни, вeсь дeнь поучaтисz прaвдэ твоeй: ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Бyди и4мz гDне бlгословeно t нhнэ и3 до вёка. Три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. Њ гDэ похвaлитсz душA моS, да ўслhшатъ кр0тцыи, и3 возвеселsтсz. Возвели1чите гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS, и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS. Приступи1те къ немY, и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz. Сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5. Њполчи1тсz ѓгGлъ гDнь џкрестъ боsщихсz є3гw2, и3 и3збaвитъ и5хъ. Вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь. Б0йтесz гDа вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw бlга. Пріиди1те ч†да, послyшайте менE, стрaху гDню научY вaсъ. Кт0 є3сть человёкъ, хотsй жив0тъ, любsй дни6 ви1дэти бlги; Ўдержи2 љзhкъ тв0й t ѕлA, и3 ўстнЁ твои2 є4же не глаг0лати льсти2. Ўклони1сz t ѕлA, и3 сотвори2 бlго: взыщи2 ми1ра и3 пожени2 и5. Џчи гDни на прaвєдныz, и3 ќши є3гw2 въ мlтву и4хъ: Лицe же гDне на творsщыz ѕл†z, є4же потреби1ти t земли2 пaмzть и4хъ. Воззвaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и4хъ, и3 t всёхъ скорбeй и4хъ и3збaви и5хъ. Бли1зъ гDь сокрушeнныхъ сeрдцемъ, и3 смирє1нныz дyхомъ сп7сeтъ. МнHги скHрби прaвєднымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. Храни1тъ гDь вс‰ кHсти и4хъ, ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz. Смeрть грёшникwвъ лютA, и3 ненави1дzщіи прaведнаго прегрэшaтъ. И#збaвитъ гDь дyшы р†бъ свои1хъ, и3 не прегрэшaтъ вси2 ўповaющіи на него2.

Слaва, и3 нhнэ: и3 бывaетъ tпyстъ.

Чин о панагии

Чи1нъ њ панагjи,

бывaемый во nби1телехъ по вс‰ дни6

По tпyстэ б9eственныz літургjи, и3сх0дитъ настоsтель, и3 брaтіи послёдующымъ по нeмъ двA двA, и3 глаг0лютъ pал0мъ рм7д: Вознесy тz, б9е м0й, цRю2 м0й: И# кончaну бhвшу pалмY, глаг0лемъ мlтву трапeзы: Џ§е нaшъ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

Настоsтель и3ли2 сщ7eнникъ, держaй чредY, глаг0летъ:

ХrтE б9е, бlгослови2 ћстіе и3 питіE рабHмъ твои6мъ, ћкw с™ъ є3си2 всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# чaсть, и3ли2 просфорA и3мyщаz возношeна бhти, влагaетсz въ панагіaръ, и3 стои1тъ на ўстр0еномъ мёстэ. И# по вкушeніи, творsй служeніе глаг0летъ стjхъ:

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# востaвше глаг0лемъ:

Бlгословeнъ бGъ, ми1луzй и3 питazй нaсъ t ю4ности нaшеz, даsй пи1щу всsкой пл0ти: и3сп0лни рaдости и3 весeліz сердцA н†ша, да всегдA всsкое дов0льство и3мyще, преиз8wби1луемъ во всsкое дёло бlг0е, во хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ: съ ни1мже тебЁ слaва подобaетъ, держaва, чeсть и3 поклонeніе со с™hмъ д¦омъ, во вёки, ґми1нь.

Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ с™hй, слaва тебЁ цRю2, ћкw дaлъ є3си2 нaмъ бр†шна въ весeліе: и3сп0лни нaсъ и3 д¦а с™aгw, да њбрsщемсz пред8 тоб0ю бlгоуг0дни и3 непостhдни, є3гдA воздaси комyждо по дэлHмъ є3гw2.

Слaва, и3 нhнэ:

ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. И# положи1въ покл0нъ, хотsй возвhсити прес™yю, глаг0летъ си1це:

Бlгослови1те мS, nтцы2 свzтjи, прости1те ми2 грёшному.

И# мы2: БGъ прости1тъ ти2, и3 поми1луетъ тS.

И# пріeмъ чaсть крaйними пeрсты рyкъ, возвышaетъ ю5 мaлw над8 w4бразомъ с™hz трbцы, глаг0лz велеглaснw:

Вели1ко и4мz.

Настоsтель, и3ли2 їерeй чреднhй:

С™hz трbцы.

И# преносS над8 w4бразъ бцdы, кrтови1днw знaменуетъ, глаг0лz:

Прес™az бцdе, помогaй нaмъ.

И# мы2:

ТоS мlтвами, б9е, поми1луй, и3 сп7си2 нaсъ.

И# глаг0лемъ:

Бlжи1мъ тS вси2 р0ди бцdе дв7о, въ тs бо невмэсти1мый хrт0съ бGъ нaшъ вмэсти1тисz бlговоли2. бlжeни є3смы2 и3 мы2, предстaтельство тS и3мyще: дeнь бо и3 н0щь м0лишисz њ нaсъ. тёмъ воспэвaюще вопіeмъ ти2: рaдуйсz бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

Тaже поeмъ:

Дост0йно є4сть, ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, приснобlжeнную и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw.

Чcтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

И# по є4же причасти1тисz всBмъ, глаг0летъ настоsтель, и3ли2 сщ7eнникъ:

Во мнHгіz мlтвы пречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи.

И# мы2:

ТоS мlтвами, б9е, поми1луй и3 сп7си2 нaсъ.

Сщ7eнникъ:

Млcтивъ и3 щeдръ гDь, пи1щу дадE боsщымсz є3гw2, и3 прaвда є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ вёка.

Тaже:

Возвесели1хсz њ рeкшихъ мнЁ: въ д0мъ гDнь п0йдемъ. Стоsще бsху н0ги нaшz во дворёхъ твои1хъ, їеrли1ме. Їеrли1мъ зи1ждемый ћкw грaдъ, є3мyже причaстіе є3гw2 вкyпэ. Тaмw бо взыд0ша кwлёна, кwлёна гDнz, свидёніе ї}лево, и3сповёдатисz и4мени гDню. Ћкw тaмw сэд0ша прест0ли на сyдъ, прест0ли въ домY дв7довэ. Вопроси1те же ±же њ ми1рэ їеrли1ма, и3 nби1ліе лю1бzщымъ тS. Бyди же ми1ръ въ си1лэ твоeй, и3 nби1ліе въ столпостэнaхъ твои1хъ. Рaди брaтій мои1хъ и3 бли1жнихъ мои1хъ, глаг0лахъ ќбw ми1ръ њ тебЁ. Д0му рaди гDа бGа нaшегw, взыскaхъ бlг†z тебЁ.

Трис™0е. Прес™az трbце: По Џ§е нaшъ:

Бlгодари1мъ тS, хrтE б9е нaшъ, ћкw насhтилъ є3си2 нaсъ земнhхъ твои1хъ бл†гъ, не лиши2 нaсъ и3 нбcнагw твоегw2 цrтвіz: но ћкw посредЁ ўченикHвъ твои1хъ пришeлъ є3си2 сп7се, ми1ръ даS и5мъ, пріиди2 и3 къ нaмъ, и3 сп7си2 нaсъ.

И# ѓще ќбw є4сть вLчній прaздникъ, глаг0летсz, Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ прaзднику. Ѓще же ни2, сі‰.

Слaва: Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не tстaви млcть твою2 t нaсъ: но мlтвами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ.

И# нhнэ:

Мlтвами гDи, всёхъ с™hхъ и3 бцdы, тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, и3 поми1луй нaсъ, ћкw є3ди1нъ щeдръ.

ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

Сщ7eнникъ глаг0летъ:

Бlгословeнъ бGъ, ми1луzй и3 питazй нaсъ t свои1хъ богaтыхъ дарHвъ, своeю бlгодaтію и3 чlвэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Час девятый

Чaсъ девsтый

По Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

Слaва тебЁ, б9е нaшъ, слaва тебЁ. ЦRю2 нбcный: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ. Возглaсъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: ГDи поми1луй, в7i.

Слaва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.

Тaже pалмы2:

К0ль возлю1блєнна селє1ніz тво‰, гDи си1лъ; Желaетъ и3 скончавaетсz душA моS во дворы2 гDни. Сeрдце моE и3 пл0ть моS возрaдовастасz њ бз7э жи1вэ. И$бо пти1ца њбрёте себЁ хрaмину, и3 г0рлица гнэздо2 себЁ, и3дёже положи1тъ птенцы2 сво‰: Nлтари2 тво‰ гDи си1лъ, цRю2 м0й и3 б9е м0й. Бlжeни живyщіи въ домY твоeмъ, въ вёки вэкHвъ восхвaлzтъ тS. Бlжeнъ мyжъ, є3мyже є4сть заступлeніе є3гw2 ў тебE, восхождє1ніz въ сeрдцэ своeмъ положи2. Во ю3д0ль плачeвную, въ мёсто є4же положи2: и4бо бlгословeніе дaстъ законополагazй. П0йдутъ t си1лы въ си1лу, kви1тсz бGъ богHвъ въ сіHнэ. ГDи б9е си1лъ, ўслhши мlтву мою2, внуши2 б9е їaкwвль. Защи1тниче нaшъ ви1ждь б9е, и3 при1зри на лицE хрістA твоегw2. Ћкw лyчше дeнь є3ди1нъ во дв0рэхъ твои1хъ пaче тhсzщъ. И#зв0лихъ приметaтисz въ домY бGа моегw2 пaче, нeже жи1ти ми2 въ селeніихъ грёшничихъ. Ћкw млcть и3 и4стину лю1битъ гDь, бGъ бlгодaть и3 слaву дaстъ. ГDь не лиши1тъ бlги1хъ, ходsщихъ неѕл0біемъ. ГDи б9е си1лъ, бlжeнъ человёкъ ўповazй на тS.

Бlговоли1лъ є3си2 гDи землю2 твою2, возврати1лъ є3си2 плёнъ їaкwвль. Њстaвилъ є3си2 беззакHніz людeй твои1хъ, покрhлъ є3си2 вс‰ грэхи2 и4хъ. Ўкроти1лъ є3си2 вeсь гнёвъ тв0й, возврати1лсz є3си2 t гнёва ћрости твоеS. Возврати2 нaсъ б9е сп7сeній нaшихъ, и3 tврати2 ћрость твою2 t нaсъ. Е#дA во вёки прогнёваешисz на ны2; и3ли2 прострeши гнёвъ тв0й t р0да въ р0дъ; Б9е, ты2 њбрaщьсz њживи1ши ны2, и3 лю1діе твои2 возвеселsтсz њ тебЁ. Kви2 нaмъ гDи млcть твою2, и3 сп7сeніе твоE дaждь нaмъ. Ўслhшу, что2 речeтъ њ мнЁ гDь бGъ: ћкw речeтъ ми1ръ на лю1ди сво‰, и3 на прпdбныz сво‰, и3 на њбращaющыz сердцA къ немY. Nбaче бли1зъ боsщихсz є3гw2 сп7сeніе є3гw2, всели1ти слaву въ зeмлю нaшу. Млcть и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 ми1ръ њблобызaстасz. И$стина t земли2 возсіS, и3 прaвда съ нб7сE прини1че. И$бо гDь дaстъ бlгость, и3 землS нaша дaстъ пл0дъ св0й. Прaвда пред8 ни1мъ пред8и1детъ, и3 положи1тъ въ пyть стwпы2 сво‰.

Приклони2 гDи ќхо твоE, и3 ўслhши мS, ћкw ни1щъ и3 ўб0гъ є4смь ѓзъ. Сохрани2 дyшу мою2, ћкw прпdбенъ є4смь: сп7си2 рабA твоего2 б9е м0й, ўповaющаго на тS. Поми1луй мS гDи, ћкw къ тебЁ воззовY вeсь дeнь. Возвесели2 дyшу рабA твоегw2, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. Ћкw ты2 гDи, бlгъ и3 кр0токъ, и3 многомлcтивъ всBмъ призывaющымъ тS. Внуши2 гDи мlтву мою2, и3 вонми2 глaсу молeніz моегw2. Въ дeнь ск0рби моеS воззвaхъ къ тебЁ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2. Нёсть под0бенъ тебЁ въ бозёхъ гDи, и3 нёсть по дэлHмъ твои6мъ. Вси2 kзhцы, є3ли1ки сотвори1лъ є3си2, пріи1дутъ и3 покл0нzтсz пред8 тоб0ю гDи, и3 прослaвzтъ и4мz твоE: Ћкw вeлій є3си2 ты2, и3 творsй чудесA, ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ. Настaви мS гDи, на пyть тв0й, и3 пойдY во и4стинэ твоeй: да возвесели1тсz сeрдце моE, боsтисz и4мене твоегw2. И#сповёмсz тебЁ гDи б9е м0й, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, и3 прослaвлю и4мz твоE въ вёкъ. Ћкw млcть твоS вeліz на мнЁ, и3 и3збaвилъ є3си2 дyшу мою2 t ѓда преисп0днэйшагw. Б9е законопрест{пницы востaша на мS, и3 с0нмъ держaвныхъ взыскaша дyшу мою2, и3 не предложи1ша тебE пред8 соб0ю. И# ты2 гDи б9е м0й щeдрый и3 млcтивый долготерпэли1вый и3 многомлcтивый, и3 и4стинный: При1зри на мS, и3 поми1луй мS: дaждь держaву твою2 џтроку твоемY, и3 сп7си2 сhна рабы2 твоеS. Сотвори2 со мн0ю знaменіе во бlго: и3 да ви1дzтъ ненави1дzщіи мS, и3 постыдsтсz, ћкw ты2 гDи пом0глъ ми2, и3 ўтёшилъ мS є3си2.

И# пaки:

Сотвори2 со мн0ю знaменіе во бlго: и3 да ви1дzтъ ненави1дzщіи мS, и3 постыдsтсz, ћкw ты2 гDи пом0глъ ми2, и3 ўтёшилъ мS є3си2.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, три1жды.

ГDи поми1луй, три1жды.

И# ѓще ќбw БGъ гDь, пёто, глаг0лемъ днE, тропaрь.

Ѓще же ґллилyіа, настоsщій, во глaсъ }:

И$же въ девsтый чaсъ нaсъ рaди пл0тію смeрть вкуси1вый, ўмертви2 пл0ти нaшеz мудровaніе хrтE б9е, и3 сп7си2 нaсъ.

Стjхъ №: Да прибли1житсz мlтва моS пред8 тS гDи, по словеси2 твоемY вразуми1 мz.

Стjхъ в7: Да вни1детъ прошeніе моE пред8 тS гDи, по словеси2 твоемY и3збaви мS.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

И$же нaсъ рaди рождeйсz t дв7ы, и3 распsтіе претерпёвъ бlгjй, и3спровeргій смeртію смeрть, и3 воскrніе kвлeй ћкw бGъ, не прeзри, ±же создaлъ є3си2 рук0ю твоeю: kви2 чlвэколю1біе твоE млcтиве, пріими2 р0ждшую тS бцdу молsщуюсz за ны2, и3 сп7си2 сп7се нaшъ, лю1ди tч†zнныz.

Не предaждь нaсъ до концA, и4мене твоегw2 рaди, и3 не разори2 завёта твоегw2, и3 не tстaви млcти твоеS t нaсъ, ґвраaма рaди возлю1бленнагw t тебE, и3 за їсаaка рабA твоего2, и3 ї}лz с™aго твоего2.

Трис™0е: И# по Џ§е нaшъ:

И# ѓще ќбw є4сть прaздникъ, глаг0ли кондaкъ є3гw2. Ѓще же ни2, сі‰, глaсъ }:

Ви1дz разб0йникъ начaльника жи1зни на кrтЁ ви1сzща, глаг0лаше: ѓще не бы2 бGъ бhлъ вопл0щьсz, и4же съ нaми распнhйсz, не бы2 с0лнце лучы2 сво‰ потаи1ло: нижE бы землS трепeщущи трzслaсz, но вс‰ терпsй, помzни1 мz гDи, во цrтвіи твоeмъ.

Слaва:

ПосредЁ двою2 разбHйнику, мёрило прaведное њбрётесz кrтъ тв0й: џвому ќбw низводи1му во ѓдъ тzгот0ю хулeніz: друг0му же легчaщусz t прегрэшeній, къ познaнію бGосл0віz: хrтE б9е, слaва тебЁ.

И# нhнэ:

Ѓгнца, и3 пaстырz, и3 сп7са мjра, на кrтЁ зрsщи р0ждшаz тS, глаг0лаше слезsщи: ми1ръ ќбw рaдуетсz, пріeмлz и3збавлeніе: ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є4же за всёхъ терпи1ши, сн7е и3 б9е м0й.

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врeмz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 покланsемый и3 слaвимый хrтE б9е, долготерпэли1ве, многомлcтиве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєдныz любsй, и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко сп7сeнію њбэщaніz рaди бyдущихъ бл†гъ: сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ: дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы: да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы, ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ: Чcтнёйшую херув‡мъ:

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Б9е, ўщeдри ны2:

И# ѓще є4сть п0стъ хrт0ва ржcтвA, и3ли2 с™hхъ ґпcлъ, и3з8wбражє1нныz ѕ7i покл0ны за є4же пёти междочaсіе. Во с™yю же и3 вели1кую м7-цу т0кмw три2 вели6кіz покл0ны подобaетъ твори1ти. Ѓще же ни2, по возглaсэ мlтву сію2 вели1кагw васjліа:

ВLко гDи, ї}се хrтE б9е нaшъ, долготерпёвый њ нaшихъ согрэшeніихъ, и3 дaже до нhнэшнzгw часA приведhй нaсъ, в0ньже на животворsщемъ дрeвэ ви1сz, бlгоразyмному разб0йнику, и4же въ рaй путесотвори1лъ є3си2 вх0дъ, и3 смeртію смeрть разруши1лъ є3си2, њчи1сти нaсъ грёшныхъ и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ. согрэши1хомъ бо и3 беззак0нновахомъ, и3 нёсмы дост0йни возвести2 nчесA н†ша и3 воззрёти на высотY нбcную: занE њстaвихомъ пyть прaвды твоеS, и3 ходи1хомъ въ в0лzхъ сердeцъ нaшихъ. но м0лимъ твою2 безмёрную бlгость, пощади2 нaсъ гDи, по мн0жеству млcти твоеS, и3 сп7си2 нaсъ и4мене твоегw2 рaди с™aгw, ћкw и3счез0ша въ суетЁ днjе нaши, и3зми2 нaсъ и3з8 руки2 сопроти1внагw, и3 њстaви нaмъ грэхи2 нaшz, и3 ўмертви2 плотск0е нaше мудровaніе, да вeтхаго tложи1вше человёка, въ н0ваго њблецeмсz: и3 тебЁ поживeмъ нaшему вLцэ, и3 бlгодётелю, и3 тaкw твои6мъ послёдующе повелёніємъ, въ вёчный пок0й дости1гнемъ, и3дёже є4сть всёхъ веселsщихсz жили1ще, тh бо є3си2 вои1стинну и4стинное весeліе и3 рaдость лю1бzщихъ тS хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Слaва, и3 нhнэ:

ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. И# tпyстъ.

Вёдомо бyди, ћкw во ґfHнской горЁ, и3 въ пр0чихъ монастырёхъ, девsтый чaсъ въ пaперти глаг0лютъ.

Последование вечерни

Начaло вечeрни

Глаг0летъ сщ7eнникъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

И# начинaетъ предстоsтель, и3ли2 ўчинeнный чтeцъ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY цReви и3 бGу нaшему.

Бlгослови2 душE моS гDа: гDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2, во и3сповёданіе и3 въ велелёпоту њблeклсz є3си2. Њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, простирazй нб7о ћкw к0жу. Покрывazй водaми превhспрєннzz сво‰, полагazй џблаки на восхождeніе своE, ходsй на крилY вётрєню. Творsй ѓгGлы сво‰ дyхи и3 слуги6 сво‰ плaмень џгненный. Њсновazй зeмлю на твeрди є3S, не преклони1тсz въ вёкъ вёка. Бeздна, ћкw ри1за њдэsніе є3S, на горaхъ стaнутъ в0ды. T запрещeніz твоегw2 побёгнутъ, t глaса гр0ма твоегw2 ўбоsтсz. Восх0дzтъ г0ры, и3 низх0дzтъ полS въ мёсто, є4же њсновaлъ є3си2 и5мъ. Предёлъ положи1лъ є3си2, є3гHже не прeйдутъ, нижE њбратsтсz покрhти зeмлю. Посылazй и3ст0чники въ дeбрэхъ, посредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды. Напаsютъ вс‰ ѕвёри сє1льныz, ждyтъ nнaгри въ жaжду свою2. На тhхъ пти6цы нбcныz привитaютъ, t среды2 кaменіz дадsтъ глaсъ. Напаszй г0ры t превhспреннихъ свои1хъ, t плодA дёлъ твои1хъ насhтитсz землS. Прозzбazй травY скотHмъ, и3 ѕлaкъ на слyжбу человёкwмъ, и3звести2 хлёбъ t земли2. И# віно2 весели1тъ сeрдце человёка, ўмaстити лицE є3лeемъ, и3 хлёбъ сeрдце человёка ўкрэпи1тъ. Насhтzтсz древA польск†z, кeдри лівaнстіи, и5хже є3си2 насади1лъ. Тaмw пти6цы вогнэздsтсz: є3рwдjево жили1ще предводи1тельствуетъ и4ми. Г0ры высHкіz є3лeнємъ, кaмень прибёжище зazцємъ. Сотвори1лъ є4сть лунY во временA, с0лнце познA зaпадъ св0й. Положи1лъ є3си2 тьмY, и3 бhсть н0щь, въ нeйже пр0йдутъ вси2 ѕвёріе дубрaвніи: СкЂмни рыкaющіи восхи1тити, и3 взыскaти t бGа пи1щу себЁ. ВозсіS с0лнце, и3 собрaшасz, и3 въ л0жахъ свои1хъ лsгутъ. И#зhдетъ человёкъ на дёло своE, и3 на дёланіе своE до вeчера. Ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2: и3сп0лнисz землS твaри твоеS. СіE м0ре вели1кое и3 прострaнное, тaмw гaди, и4хже нёсть числA, живHтнаz м†лаz съ вели1кими. Тaмw корабли2 преплaваютъ, ѕмjй сeй, є3г0же создaлъ є3си2 ругaтисz є3мY. Вс‰ къ тебЁ чaютъ, дaти пи1щу и5мъ во бlго врeмz. Дaвшу тебЁ и5мъ, соберyтъ: tвeрзшу тебЁ рyку, всsчєскаz и3сп0лнzтсz бlгости. Tврaщшу же тебЁ лицE возмzтyтсz: tи1меши дyхъ и4хъ, и3 и3счeзнутъ, и3 въ пeрсть свою2 возвратsтсz. П0слеши д¦а твоего2, и3 сози1ждутсz, и3 њбнови1ши лицE земли2. Бyди слaва гDнz во вёки, возвесели1тсz гDь њ дёлэхъ свои1хъ: Призирazй на зeмлю, и3 творsй ю5 трzсти1сz: прикасazйсz горaмъ, и3 дымsтсz. Воспою2 гDеви въ животЁ моeмъ: пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь. Да ўслади1тсz є3мY бесёда моS, ѓзъ же возвеселю1сz њ гDэ. Да и3счeзнутъ грBшницы t земли2, и3 беззакHнницы, ћкоже не бhти и5мъ: бlгослови2 душE моS гDа. С0лнце познA зaпадъ св0й: положи1лъ є3си2 тьмY и3 бhсть н0щь. Ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

Тaже є3ктеніA вели1каz. Тaже стіхосл0віе pалти1рz, и3 по стіхосл0віи є3ктеніA мaлаz.

И# ѓбіе, ГDи воззвaхъ, въ прилучи1вшійсz глaсъ:

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS. Ўслhши мS гDи.

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS: вонми2 глaсу молeніz моегw2, внегдA воззвaти ми2 къ тебЁ. Ўслhши мS гDи.

Вторhй ли1къ:

Да и3спрaвитсz мlтва моS, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, воздэsніе рукY моє1ю, жeртва вечeрнzz. Ўслhши мS гDи.

И# по чи1ну стіхи2:

Положи2, гDи, хранeніе ўстHмъ мои6мъ, и3 двeрь њграждeніz њ ўстнaхъ мои1хъ.

Не ўклони2 сeрдце моE въ словесA лукaвствіz, непщевaти вины2 њ грэсёхъ.

Съ человёки дёлающими беззак0ніе, и3 не сочтyсz со и3збрaнными и4хъ.

Накaжетъ мS прaведникъ млcтію, и3 њбличи1тъ мS: є3лeй же грёшнагw да не намaститъ главы2 моеS.

Ћкw є3щE и3 мlтва моS во бlговолeніихъ и4хъ, пожeрты бhша при кaмени судіи6 и4хъ.

Ўслhшатсz глаг0ли мои2, ћкw возмог0ша: ћкw т0лща земли2 просёдесz на земли2, расточи1шасz кHсти и4хъ при ѓдэ.

Ћкw къ тебЁ гDи, гDи, џчи мои2, на тS ўповaхъ, не tими2 дyшу мою2.

Сохрани1 мz t сёти, ю4же состaвиша ми2, и3 t собл†знъ дёлающихъ беззак0ніе.

Падyтъ во мрeжу свою2 грBшницы: є3ди1нъ є4смь ѓзъ, д0ндеже прейдY.

Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, глaсомъ мои1мъ ко гDу помоли1хсz.

Пролію2 пред8 ни1мъ молeніе моE, печaль мою2 пред8 ни1мъ возвэщY.

ВнегдA и3счезaти t менE дyху моемY, и3 ты2 познaлъ є3си2 стєзи2 мо‰.

На пути2 сeмъ, по немyже хождaхъ, скрhша сёть мнЁ.

Смотрsхъ њдеснyю и3 возглsдахъ, и3 не бЁ знazй менE.

Поги1бе бёгство t менE, и3 нёсть взыскazй дyшу мою2.

Воззвaхъ къ тебЁ гDи, рёхъ: ты2 є3си2 ўповaніе моE, чaсть моS є3си2 на земли2 живhхъ.

Вонми2 молeнію моемY, ћкw смири1хсz ѕэлw2: и3збaви мS t гонsщихъ мS, ћкw ўкрэпи1шасz пaче менE.

На ‹, стіхи6ры:

И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу мою2, и3сповёдатисz и4мени твоемY.

МенE ждyтъ прaвєдницы, д0ндеже воздaси мнЁ.

На }:

И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ гDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й.

Да бyдутъ ќши твои2, внeмлющэ глaсу молeніz моегw2.

На ѕ7:

Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE њчищeніе є4сть.

И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.

На д7:

T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz, да ўповaетъ ї}ль на гDа.

Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.

Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.

Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ во вёкъ.

Слaва: С™aгw минeи. И# нhнэ: БGор0диченъ. Ѓще нёсть с™aгw: Слaва: И# нhнэ: БGор0диченъ.

Творeніе сwфр0ніа, патріaрха їеrли1мскагw.

Свёте ти1хій с™hz слaвы, безсмeртнагw nц7A нбcнагw, с™aгw бlжeннагw, ї}се хrтE: пришeдше на зaпадъ с0лнца, ви1дэвше свётъ вечeрній, поeмъ nц7A, сн7а и3 с™aго д¦а, бGа. дост0инъ є3си2 во вс‰ временA пётъ бhти глaсы прпdбными, сн7е б9ій, жив0тъ даsй: тёмже мjръ тS слaвитъ.

Подобaетъ вёдати, ћкw ѓще прилучи1тсz м7-ца, и3ли2 Ґллилyіа, вмёстw прокjменwвъ седми1цы, поeмъ сі‰.

Въ пнdльникъ вeчера: Ґллилyіа, три1жды, во глaсъ ѕ7.

Стjхъ: ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE. Ґллилyіа.

Стjхъ: И# во вёки вэкHвъ.

Мh же высочaйшимъ глaсомъ: Ґллилyіа.

Во вт0рникъ и3 въ четверт0къ вeчера: Ґллилyіа.

Стjхъ: Возноси1те гDа бGа нaшего, и3 покланsйтесz подн0жію н0гу є3гw2, ћкw с™о є4сть. Ґллилyіа.

Стjхъ: И# во вёки вэкHвъ. Ґллилyіа.

Въ срeду вeчера: Ґллилyіа.

Стjхъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ. Ґллилyіа.

Стjхъ: И# во вёки вэкHвъ. Ґллилyіа.

Въ недёлю же и3 въ пzт0къ вeчера, никогдaже поeтсz ґллилyіа. Ѓще же є4сть БGъ гDь, пою1тсz прокjмены сі‰.

Въ недёлю вeчера, глaсъ }:

СE нhнэ бlгослови1те гDа вси2 раби2 гDни.

Стjхъ: Стоsщіи во хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw.

Въ понедёльникъ вeчера, глaсъ д7:

ГDь ўслhшитъ мS, внегдA воззвaти ми2 къ немY.

Стjхъ: ВнегдA призвaти ми2, ўслhша мS бGъ прaвды моеS.

Во вт0рникъ вeчера, глaсъ №:

Млcть твоS гDи, поженeтъ мS вс‰ дни6 животA моегw2.

Стjхъ: ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ, на мёстэ ѕлaчнэ, тaмw всели1 мz.

Въ срeду вeчера, глaсъ є7:

Б9е, во и4мz твоE сп7си1 мz, и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми.

Стjхъ: Б9е, ўслhши мlтву мою2, внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ.

Въ четверт0къ вeчера, глaсъ ѕ7:

П0мощь моS t гDа, сотв0ршагw нб7о и3 зeмлю.

Стjхъ: Возвед0хъ џчи мои2 въ г0ры, tню1дуже пріи1детъ п0мощь моS.

Въ пzт0къ вeчера, глaсъ з7:

Б9е, застyпникъ м0й є3си2 ты2, и3 млcть твоS предвари1тъ мS.

Стjхъ: И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ б9е, и3 t востаю1щихъ на мS и3збaви мS.

Въ суббHту вeчера, глaсъ ѕ7:

ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz.

Стjхъ: Њблечeсz гDь въ си1лу и3 препоsсасz.

Стjхъ: И$бо ўтверди2 вселeнную, ћже не подви1житсz.

Стjхъ: Д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи, въ долготY днjй.

И# по прокjменэ глаг0летъ:

Спод0би гDи въ вeчеръ сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправдaніи твои1ми.

ГDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Сщ7eнникъ:

И#сп0лнимъ вечeрнюю мlтву нaшу:

И# прHчаz. И# по возглaсэ стіхи6ры стіх0вны, въ ни1хже глаг0лемъ настоsщыz стіхи2.

Стjхъ №: Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2, живyщему на нб7си2. сE ћкw џчи р†бъ въ рукY госп0дій свои1хъ, ћкw џчи рабhни въ рукY госпожи2 своеS: тaкw џчи нaши ко гDу бGу нaшему, д0ндеже ўщeдритъ ны2.

Стjхъ в7: Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу и3сп0лнихомсz ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша поношeніz гобзyющихъ, и3 ўничижeніz г0рдыхъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Мlтва с™aгw сmмеHна бGопріи1мца:

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ: ћкw ви1дэста џчи мои2 сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ: тропaрь прилучи1вшагwсz прaздника, и3ли2 с™aгw, и3ли2 днE. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 tпyстъ. Ѓще же є4сть м7-ца, и3ли2 и4нъ п0стъ, и3 Ґллилyіа пёто, глаг0ли тропари2 сі‰, во глaсъ д7:

Бцdе дв7о рaдуйсz, бlгодaтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю: бlгословeна ты2 въ женaхъ, и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, ћкw сп7са родилA є3си2 дyшъ нaшихъ. Покл0нъ №.

Слaва:

Кrти1телю хrт0въ, всёхъ нaсъ помzни2, да и3збaвимсz t беззак0ній нaшихъ: тебё бо дадeсz бlгодaть моли1тисz за ны2. Покл0нъ №.

И# нhнэ:

Моли1те за ны2 с™jи ґпcли, с™jи вси2, да и3збaвимсz t бёдъ и3 скорбeй: вaсъ бо тє1плыz предстaтели ко сп7су стzжaхомъ. Покл0нъ №.

Под8 твоE бlгоутр0біе прибэгaемъ бцdе, молє1ніz н†ша не прeзри во њбстоsніи, но t бёдъ и3збaви ны2 є3ди1на чcтаz, є3ди1на бlгословeннаz.

Без8 покл0на. ГDи поми1луй, м7.

Слaва, и3 нhнэ:

Чcтнёйшую херув‡мъ:

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ:

Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Вёдомо бyди, ћкw ў грeкwвъ сію2 мlтву предстоsтель глаг0летъ:

Нбcный цRю2, вёру ўтверди2, kзhки ўкроти2, мjръ ўмири2, с™hй хрaмъ сeй [ с™yю nби1тель сію2] д0брэ сохрани2: прeжде tшeдшыz nтцы2 и3 брaтію нaшу въ селeніихъ прaведныхъ ўчини2, и3 нaсъ въ покаsніи и3 и3сповёданіи пріими2, ћкw бlгjй и3 человэколю1бецъ.

Посeмъ покл0ны вели6кіz три2, глаг0люще въ себЁ на к0емждо покл0нэ мlтву прпdбнагw є3фрeма.

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ вели1кій.

Д¦ъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ вели1кій.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. Покл0нъ вели1кій.

Тaже мaлыхъ покл0нwвъ в7i, глаг0люще себЁ втaй на кjйждо покл0нъ:

Б9е, њчи1сти мS грёшнаго.

И# пaки, скончaвъ покл0ны, глаг0лемъ мlтву всю2 вышепи1санную:

ГDи и3 вLко животA моегw2:

И# покл0нъ є3ди1нъ вели1кій.

Тaже, Трис™0е. И# покл0ны три2. И# по Џ§е нaшъ: ГDи поми1луй, в7i.

Тaже мlтву:

Всес™az трbце, є3диносyщнаz держaво, нераздёльное цrтво, всёхъ бlги1хъ винA, бlговоли1 же и3 њ мнЁ грёшнэмъ, ўтверди2, вразуми2 сeрдце моE, и3 всю2 мою2 tими2 сквeрну. просвэти2 мою2 мhсль, да вhну слaвлю, пою2 и3 покланsюсz, и3 глаг0лю: є3ди1нъ с™ъ, є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, въ слaву бGа nц7A, ґми1нь.

Посeмъ:

Бyди и4мz гDне бlгословeно t нhнэ и3 до вёка. Три1жды.

И# покл0ны G. Слaва, и3 нhнэ:

Тaже, pал0мъ lг: Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz: Стр. 125, и3 pал0мъ рм7д: Вознесy тz, б9е м0й: И# посeмъ, Дост0йно є4сть: Слaва, и3 нhнэ, ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. И# бывaетъ конeчный tпyстъ. Сі‰ же бывaютъ, є3гдA є4сть вели1кій п0стъ.

Ѓще же є4сть и4нъ п0стъ, и3 пёто Ґллилyіа, по покл0нэхъ, и3 трис™0мъ, и3 по возглaсэ: Ћкw твоE є4сть цrтво: ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ: И# пaки, ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# tпyстъ.

Ѓще же є4сть БGъ гDь, по трис™0мъ tпусти1тельный тропaрь днE, и3 tпyстъ.

Ѓще же х0щеши, по концЁ вечeрни глаг0ли мlтву сію2 вели1кагw васjліа:

Бlгословeнъ є3си2 вLко вседержи1телю, просвэти1вый дeнь свётомъ с0лнечнымъ, и3 н0щь ўzсни1вый зарsми џгненными, є4же долготY днE прейти2 нaсъ спод0билъ є3си2, и3 прибли1житисz начaлwмъ н0щи: ўслhши молeніе нaше, и3 всёхъ людeй твои1хъ, и3 всёхъ нaсъ прости2 вHльнаz и3 невHльнаz согрэшє1ніz. пріими2 вечє1рнzz н†ша молє1ніz, и3 низпосли2 мн0жество млcти твоS, и3 щедр0тъ твои1хъ на достоsніе твоE: њстэни2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы: воwружи2 нaсъ nрyжіемъ прaвды: њгради2 нaсъ и4стиною твоeю: соблюди2 нaсъ си1лою твоeю: и3збaви нaсъ t всsкагw њбстоsніz, и3 всsкагw навёта сопроти1внагw. подaждь же нaмъ и3 настоsщій вeчеръ съ приходsщею н0щію совершeнъ, с™ъ, ми1ренъ, безгрёшенъ, безблaзненъ, безмечтaненъ, и3 вс‰ дни6 животA нaшегw. мlтвами с™hz бцdы. и3 всёхъ с™hхъ t вёка бlгоугоди1вшихъ, ґми1нь.

Чcтнёйшую херув‡мъ: И# бывaетъ tпyстъ.

Молитвы в трапезе

Вшeдше же въ трапeзу, глаг0лемъ:

Kдsтъ ўб0зіи, и3 насhтzтсz, и3 восхвaлzтъ гDа взыскaющіи є3гw2, жив† бyдутъ сердцA и4хъ въ вёкъ вёка.

Слaва, и3 нhнэ:

ГDи поми1луй. три1жды. Бlгослови2. И# бlгословлsетъ сщ7eнникъ трапeзу. По kдeніи же, Слaва, и3 нhнэ.

Бhсть чрeво твоE с™az трапeза, и3мyщаz нбcнаго хлёба, хrтA бGа нaшего, t негHже всsкъ kдhй не ўмирaетъ, ћкоже речE всёхъ, бGороди1тельнице, питaтель.

И# посeмъ: Чcтнёйшую херув‡мъ:

Тaже:

Возвесели1лъ ны2 є3си2 гDи, въ творeніихъ твои1хъ, и3 въ дёлэхъ рукY твоє1ю возрaдуемсz. знaменасz на нaсъ свётъ лицA твоегw2 гDи, дaлъ є3си2 весeліе въ сeрдцэ моeмъ, t плодA пшени1цы, вінA и3 є3лeа своегw2 ўмн0жишасz. въ ми1рэ вкyпэ ўснY и3 почjю, ћкw ты2 гDи, є3ди1наго на ўповaніи всели1лъ мS є3си2.

Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

Сщ7eнникъ: Съ нaми бGъ, своeю бlгодaтію и3 чlвэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Великое повечерие

Начaло съ бGомъ вели1кагw повечeріz

Глаг0летъ сщ7eнникъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

И# начинaютъ брaтіz:

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбcный: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ. ГDи поми1луй, в7i.

Пріиди1те поклони1мсz: три1жды.

И# ѓбіе, ѓще є4сть пeрваz седми1ца вели1кіz четыредесsтницы, начинaемъ: Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2: И# и3сп0лнившусz семY, поeмъ вели1кій канHнъ.

Ѓще же ни2, начинaемъ си1це:

ВнегдA призвaти ми2, ўслhша мS бGъ прaвды моеS: въ ск0рби распространи1лъ мS є3си2. Ўщeдри мS, и3 ўслhши мlтву мою2. Сhнове человёчестіи, док0лэ тzжкосeрдіи; вскyю лю1бите суетY, и3 и4щете лжи2; И# ўвёдите, ћкw ўдиви2 гDь прпdбнаго своего2: гDь ўслhшитъ мS, внегдA воззвaти ми2 къ немY. Гнёвайтесz, и3 не согрэшaйте: ±же глаг0лете въ сердцaхъ вaшихъ, на л0жахъ вaшихъ ўмили1тесz. Пожри1те жeртву прaвды, и3 ўповaйте на гDа. МнHзи глаг0лютъ: кто2 kви1тъ нaмъ бlг†z; знaменасz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, гDи. Дaлъ є3си2 весeліе въ сeрдцэ моeмъ, t плодA пшени1цы, вінA и3 є3лeа своегw2 ўмн0жишасz. Въ ми1рэ вкyпэ ўснY и3 почjю: ћкw ты2 гDи, є3ди1наго на ўповaніи всели1лъ мS є3си2.

ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE. Поми1луй мS гDи, ћкw нeмощенъ є4смь: и3сцэли1 мz гDи, ћкw смzт0шасz кHсти мо‰. И# душA моS смzтeсz ѕэлw2: и3 ты2 гDи, док0лэ; Њбрати1сz гDи, и3збaви дyшу мою2, сп7си1 мz рaди млcти твоеS: Ћкw нёсть въ смeрти поминazй тебE, во ѓдэ же кто2 и3сповёстсz тебЁ; Ўтруди1хсz воздыхaніемъ мои1мъ, и3змhю на всsку н0щь л0же моE, слезaми мои1ми постeлю мою2 њмочY. Смzтeсz t ћрости џко моE, њбетшaхъ во всёхъ вразёхъ мои1хъ. Tступи1те t менE вси2 дёлающіи беззак0ніе, ћкw ўслhша гDь глaсъ плaча моегw2. Ўслhша гDь молeніе моE, гDь мlтву мою2 пріsтъ. Да постыдsтсz, и3 смzтyтсz вси2 врази2 мои2: да возвратsтсz, и3 ўстыдsтсz ѕэлw2 вск0рэ.

Док0лэ, гDи, забyдеши мS до концA; док0лэ tвращaеши лицE твоE t менE; Док0лэ положY совёты въ души2 моeй, болBзни въ сeрдцэ моeмъ дeнь и3 н0щь; Док0лэ вознесeтсz врaгъ м0й на мS; При1зри, ўслhши мS гDи б9е м0й, просвэти2 џчи мои2, да не когдA ўснY въ смeрть. Да не когдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2. Стужaющіи ми2 возрaдуютсz, ѓще подви1жусz. Ѓзъ же на млcть твою2 ўповaхъ: возрaдуетсz сeрдце моE њ сп7сeніи твоeмъ. Воспою2 гDеви бlгодёzвшему мнЁ, и3 пою2 и4мени гDа вhшнzгw. При1зри, ўслhши мS гDи б9е м0й, просвэти2 џчи мои2, да не когдA ўснY въ смeрть: Да не когдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды. И# покл0ны G.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва и3 нhнэ:

Къ тебЁ гDи, воздвиг0хъ дyшу мою2, б9е м0й на тS ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ, нижE да посмэю1тъ ми сz врази2 мои2: И$бо вси2 терпsщіи тS, не постыдsтсz. Да постыдsтсz беззак0ннующіи вотщE. Пути6 тво‰ гDи, скажи1 ми, и3 стезsмъ твои6мъ научи1 мz. Настaви мS на и4стину твою2, и3 научи1 мz: ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, и3 тебE терпёхъ вeсь дeнь. Помzни2 щедрHты тво‰ гDи, и3 млcти тво‰, ћкw t вёка сyть. ГрBхъ ю4ности моеS, и3 невёдэніz моегw2 не помzни2, по млcти твоeй помzни1 мz ты2, рaди бlгости твоеS гDи. Бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рaди законоположи1тъ согрэшaющымъ на пути2. Настaвитъ крHткіz на сyдъ, научи1тъ крHткіz путє1мъ свои6мъ. Вси2 путіE гDни млcть и3 и4стина, взыскaющымъ завёта є3гw2 и3 свидёніz є3гw2. Рaди и4мене твоегw2 гDи, и3 њчи1сти грёхъ м0й, мн0гъ бо є4сть. Кт0 є3сть человёкъ боsйсz гDа; законоположи1тъ є3мY на пути2, є3г0же и3зв0ли. ДушA є3гw2 во бlги1хъ водвори1тсz, и3 сёмz є3гw2 наслёдитъ зeмлю. Держaва гDь боsщихсz є3гw2, и3 завётъ є3гw2 kви1тъ и5мъ. Џчи мои2 вhну ко гDу, ћкw т0й и3ст0ргнетъ t сёти н0зэ мои2. При1зри на мS, и3 поми1луй мS, ћкw є3динор0дъ и3 ни1щъ є4смь ѓзъ. СкHрби сeрдца моегw2 ўмн0жишасz, t нyждъ мои1хъ и3зведи1 мz. Ви1ждь смирeніе моE и3 трyдъ м0й, и3 њстaви вс‰ грэхи2 мо‰. Ви1ждь враги2 мо‰, ћкw ўмн0жишасz, и3 ненавидёніемъ непрaведнымъ возненави1дэша мS. Сохрани2 дyшу мою2, и3 и3збaви мS, да не постыжyсz, ћкw ўповaхъ на тS. Неѕл0бивіи и3 прaвіи прилэплsхусz мнЁ, ћкw потерпёхъ тS гDи. И#збaви б9е, ї}лz t всёхъ скорбeй є3гw2.

На тS гDи ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ, прaвдою твоeю и3збaви мS, и3 и3зми1 мz. Приклони2 ко мнЁ ќхо твоE, ўскори2 и3з8sти мS. бyди ми2 въ бGа защи1тителz, и3 въ д0мъ прибёжища, є4же сп7сти1 мz. Ћкw держaва моS, и3 прибёжище моE є3си2 ты2: и3 и4мене твоегw2 рaди настaвиши мS, и3 препитaеши мS. И#зведeши мS t сёти сеS, ю4же скрhша ми2: ћкw ты2 є3си2 защи1титель м0й гDи. Въ рyцэ твои2 предложY дyхъ м0й: и3збaвилъ мS є3си2 гDи б9е и4стины. Возненави1дэлъ є3си2 хранsщыz суеты2 вотщE: ѓзъ же на гDа ўповaхъ. Возрaдуюсz и3 возвеселю1сz њ млcти твоeй, ћкw призрёлъ є3си2 на смирeніе моE, спaслъ є3си2 t нyждъ дyшу мою2. И# нёси менE затвори1лъ въ рукaхъ врaжіихъ, постaвилъ є3си2 на прострaннэ н0зэ мои2. Поми1луй мS гDи, ћкw скорблю2, смzтeсz ћростію џко моE, душA моS и3 ўтр0ба моS. Ћкw и3счезE въ болёзни жив0тъ м0й, и3 лBта мо‰ въ воздыхaніихъ: и3знем0же нищет0ю крёпость моS, и3 кHсти мо‰ смzт0шасz. T всёхъ вр†гъ мои1хъ бhхъ поношeніе, и3 сосёдwмъ мои6мъ ѕэлw2, и3 стрaхъ знaємымъ мои6мъ: ви1дzщіи мS в0нъ бэжaша t менE. Забвeнъ бhхъ ћкw мeртвъ t сeрдца, бhхъ ћкw сосyдъ погублeнъ. Ћкw слhшахъ гаждeніе мн0гихъ живyщихъ џкрестъ: внегдA собрaтисz и5мъ вкyпэ на мS, пріsти дyшу мою2 совэщaша. Ѓзъ же на тS гDи ўповaхъ, рёхъ: ты2 є3си2 бGъ м0й. Въ рукY твоє1ю жрeбіи мои2, и3збaви мS и3з8 руки2 вр†гъ мои1хъ, и3 t гонsщихъ мS. Просвэти2 лицE твоE на рабA твоего2, сп7си1 мz млcтію твоeю. ГDи, да не постыжyсz, ћкw призвaхъ тS, да постыдsтсz нечести1віи, и3 сни1дутъ во ѓдъ. Нёмы да бyдутъ ўстны2 льсти6выz, глаг0лющыz на прaведнаго беззак0ніе, гордhнею и3 ўничижeніемъ. К0ль мн0гое мн0жество бlгости твоеS гDи, ю4же скрhлъ є3си2 боsщымсz тебE, содёлалъ є3си2 ўповaющымъ на тS, пред8 сhны человёческими. Скрhеши и5хъ въ тaйнэ лицA твоегw2 t мzтeжа человёческа: покрhеши и5хъ въ кр0вэ t прерэкaніz kзы6къ. Бlгословeнъ гDь, ћкw ўдиви2 млcть свою2 во грaдэ њграждeніz. Ѓзъ же рёхъ во и3зступлeніи моeмъ, tвeрженъ є4смь t лицA џчію твоeю: сегw2 рaди ўслhшалъ є3си2 глaсъ мlтвы моеS, внегдA воззвaхъ къ тебЁ. Возлюби1те гDа вси2 прпdбніи є3гw2, ћкw и4стины взыскaетъ гDь и3 воздаeтъ и3зли1ше творsщымъ гордhню. Мужaйтесz, и3 да крэпи1тсz сeрдце вaше, вси2 ўповaющіи на гDа.

Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz. Речeтъ гDеви: застyпникъ м0й є3си2, и3 прибёжище моE, бGъ м0й, и3 ўповaю на него2. Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи, и3 t словесE мzтeжна. ПлещмA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 крилЁ є3гw2 надёешисz. Nрyжіемъ њбhдетъ тS и4стина є3гw2, не ўбои1шисz t стрaха нощнaгw, t стрэлы2 летsщіz во дни2, t вeщи во тьмЁ преходsщіz, t срsща и3 бёса полyденнагw. Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тьмA њдеснyю тебE, къ тебё же не прибли1житсz. Nбaче nчи1ма твои1ма см0триши, и3 воздаsніе грёшникwвъ ќзриши. Ћкw ты2 гDи, ўповaніе моE, вhшнzго положи1лъ є3си2 прибёжище твоE. Не пріи1детъ къ тебЁ ѕло2, и3 рaна не прибли1житсz тэлеси2 твоемY. Ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ заповёсть њ тебЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ. На рукaхъ в0змутъ тS, да не когдA преткнeши њ кaмень н0гу твою2. На ѓспіда и3 васілjска настyпиши, и3 поперeши львA и3 ѕмjz. Ћкw на мS ўповA, и3 и3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw познA и4мz моE: Воззовeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2: и3 прослaвлю є3го2: Долгот0ю днeй и3сп0лню є3го2, и3 kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

Ѓще є4сть п0стъ, покл0ны три2. Тaже начинaемъ глаг0лати стіхи2 со сладкопёніемъ, не ск0рw, и3 вели1кимъ глaсомъ.

Пeрвый ли1къ:

Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, и3 покарsйтесz: Ћкw съ нaми бGъ.

Вторhй ли1къ, т0жде.

Тaже по чи1ну кjйждо ли1къ св0й стjхъ.

Пeрвый ли1къ:

Ўслhшите до послёднихъ земли2: Ћкw съ нaми бGъ.

Вторhй ли1къ:

Могyщіи покарsйтесz: Ћкw съ нaми бGъ.

Ѓще бо пaки возм0жете, и3 пaки побэждeни бyдете: Ћкw съ нaми бGъ.

И# и4же ѓще совётъ совэщавaете, разори1тъ гDь: Ћкw съ нaми бGъ.

И# сл0во, є4же ѓще возглаг0лете, не пребyдетъ въ вaсъ: Ћкw съ нaми бGъ.

Стрaха же вaшегw не ўбои1мсz, нижE смути1мсz: Ћкw съ нaми бGъ.

ГDа же бGа нaшего того2 њс™и1мъ, и3 т0й бyдетъ нaмъ въ стрaхъ: Ћкw съ нaми бGъ.

И# ѓще на него2 надёzсz бyду, бyдетъ мнЁ во њсщ7eніе: Ћкw съ нaми бGъ.

И# ўповaz бyду на него2, и3 спасyсz и4мъ: Ћкw съ нaми бGъ.

СE ѓзъ и3 дёти, ±же ми2 дадE бGъ: Ћкw съ нaми бGъ.

Лю1діе ходsщіи во тьмЁ, ви1дэша свётъ вeлій: Ћкw съ нaми бGъ.

Живyщіи во странЁ и3 сёни смeртнэй, свётъ возсіsетъ на вы2: Ћкw съ нaми бGъ.

Ћкw nтрочA роди1сz нaмъ, сн7ъ, и3 дадeсz нaмъ: Ћкw съ нaми бGъ.

Е#гHже начaльство бhсть на рaмэ є3гw2: Ћкw съ нaми бGъ.

И# ми1ра є3гw2 нёсть предёла: Ћкw съ нaми бGъ.

И# нарицaетсz и4мz є3гw2, вели1ка совёта ѓгGлъ: Ћкw съ нaми бGъ.

Чyденъ совётникъ: Ћкw съ нaми бGъ.

БGъ крёпокъ, власти1тель, начaльникъ ми1ра: Ћкw съ нaми бGъ.

Nц7ъ бyдущагw вёка: Ћкw съ нaми бGъ.

И#сп0лнившымъ же сz стіхHмъ, ћкw предречeсz, поeтсz.

Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, и3 покарsйтесz: Ћкw съ нaми бGъ.

И# пaки є3ди1ницею t nбою2 ли6ку.

Слaва: Пeрвый ли1къ: Съ нaми бGъ:

И# нhнэ: Вторhй, т0жде.

Тaже двA ли6ка вкyпэ:

Ћкw съ нaми бGъ.

И# ѓбіе настоsщыz тропари2.

Пeрвый ли1къ:

Дeнь прешeдъ, бlгодарю1 тz гDи, вeчеръ, прошY, съ н0щію без8 грэхA подaждь ми2 сп7се, и3 сп7си1 мz.

Вторhй ли1къ. Слaва:

Дeнь прешeдъ, славосл0влю тS вLко, вeчеръ, прошY, съ н0щію безсоблaзнство подaждь ми2 сп7се, и3 сп7си1 мz.

ДвA ли6ка. И# нhнэ:

Дeнь прешeдъ, пэсносл0влю тS с™hй, вeчеръ, прошY, съ н0щію ненавётенъ подaждь ми2 сп7се, и3 спаси1 мz.

Вкyпэ двA ли6ка:

Безпл0тное є3стество2 херувjмское, нем0лчными пёсньми тS славосл0вzтъ. Шестокри6льнаz живHтнаz серафjми, непрестaнными глaсы тS превозн0сzтъ: ѓгGлwвъ же вс‰ вHинства трис™hми пёсньми тS восхвалsютъ. Прeжде бо всёхъ є3си2 сhй nц7ъ, и3 собезначaльна и4маши твоего2 сн7а: и3 равночeстна носsй д¦а жи1зни, трbцы kвлsеши нераздёльное. Прес™az дв7о м™и б9іz, и3 и5же сл0ва самови1дцы и3 слуги6: прbрHкъ же и3 м§нкъ вси2 ли1цы, ћкw безсмeртну и3мyще жи1знь: њ всёхъ моли1тесz прилёжнw, ћкw вси2 є3смы2 въ бэдaхъ. Да прeлести и3збaвльшесz лукaвагw, ѓгGльскую вопіeмъ пёснь: с™hй, с™hй, с™hй, трис™hй гDи, поми1луй и3 сп7си2 нaсъ, ґми1нь.

И# ѓбіе ни1зкимъ глaсомъ:

[№] Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. [в7] И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ. свёта t свёта, бGа и4стинна, t бGа и4стинна, рождeнна, не сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. [G] Нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw рaди сп7сeніz сшeдшаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочеловёчшасz. [д7] Распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeна. [є7] И# воскрeсшаго въ трeтій дeнь, по писaніємъ. [ѕ7] И# возшeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща њдеснyю nц7A. [з7] И# пaки грzдyщаго со слaвою суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA.

[}] И# въ д¦а с™aго, гDа животворsщаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима, глаг0лавшаго прbр0ки. [f7] Во є3ди1ну с™yю, соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. [‹] И#сповёдую є3ди1но кRщeніе, во њставлeніе грэхHвъ. [№i]Чaю воскrніz мeртвыхъ: [в7i] И# жи1зни бyдущагw вёка, ґми1нь.

И# ѓбіе, Прес™az: вс‰ глаг0лютсz по двaжды, кромЁ Прес™az вLчце, є4же глаг0летсz три1жды.

Прес™az вLчце бцdе, моли2 њ нaсъ грёшныхъ.

Вс‰ нбcныz си6лы с™hхъ ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ моли1те њ нaсъ грёшныхъ.

С™hй їwaнне прbр0че, и3 п®тeче, и3 кrти1телю гDа нaшегw ї}са хrтA, моли2 њ нaсъ грёшныхъ.

С™jи слaвніи ґпcли, прbр0цы и3 м§нцы, и3 вси2 с™jи, моли1те њ нaсъ грёшныхъ.

Прпdбніи и3 бGон0сніи nтцы2 нaши, пaстыріе и3 ўчи1теліе вселeнныz, моли1те њ нaсъ грёшныхъ.

Здё же глаг0летсz и3 с™hй хрaма.

Непобэди1маz, и3 непостижи1маz, и3 б9eственнаz си1ло чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA, не њстaви нaсъ грёшныхъ.

Б9е, њчи1сти нaсъ грёшныхъ.

Б9е, њчи1сти нaсъ грёшныхъ, и3 поми1луй нaсъ.

Тaже: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

И# поeмъ тропари2 сі‰ въ понедёльникъ и3 въ срeду вeчера, во глaсъ в7. [Ѓще же прилучи1тсz прaздникъ, поeмъ тропaрь прaздника.]

Просвэти2 џчи мои2 хrтE б9е, да не когдA ўснY въ смeрть, да не когдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2.

Слaва:

Застyпникъ души2 моеS бyди б9е, ћкw посредЁ хождY сэтeй мн0гихъ, и3збaви мS t ни1хъ, и3 сп7си1 мz бlже, ћкw чlвэколю1бецъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw не и4мамы дерзновeніz за премнHгіz грэхи2 нaшz, ты2 и4же t тебE р0ждшагосz моли2, бцdе дв7о: мн0гw бо м0жетъ молeніе м™рнее ко бlгосeрдію вLки. не прeзри грёшныхъ мольбы6 всечcтаz, ћкw млcтивъ є4сть, и3 спасти2 могjй, и4же и3 страдaти њ нaсъ и3зв0ливый.

И$ны тропари2 во вт0рникъ и3 въ четверт0къ вeчера, во глaсъ }:

Неви1димыхъ вр†гъ мои1хъ неусыпaніе вёси гDи, и3 nкаsнныz пл0ти моеS неможeніе вёси создaвый мS. тёмже въ рyцэ твои2 предаю2 дyхъ м0й, покрhй мS крил0ма твоеS бlгости, да не когдA ўснY въ смeрть, и3 ќмныz мои2 џчи просвэти2 въ наслаждeніе б9eственныхъ словeсъ твои1хъ, и3 воздви1гни мS во врeмz бlгопотрeбно къ твоемY славосл0вію, ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Стjхъ: При1зри, и3 ўслhши мS, гDи б9е м0й:

Ћкw стрaшенъ сyдъ тв0й гDи, ѓгGлwмъ предстоsщымъ, человёкwмъ вводи6мымъ, кни1гамъ разгибaємымъ, дэлHмъ и3спытyємымъ, помыслHмъ и3стzзyємымъ: кjй сyдъ бyдетъ мнЁ зачaтому во грэсёхъ; кт0 ми плaмень ўгаси1тъ; кт0 ми тьмY просвэти1тъ; ѓще не ты2 гDи, поми1луеши мS, ћкw чlвэколю1бецъ.

Слaва:

Слeзы ми2 дaждь б9е, ћкоже и3ногдA женЁ грёшницэ: и3 спод0би мS њмочи1ти н0зэ твои2, ±же мS t пути2 прeлести свободи1вшыz, и3 мЂро бlгоухaніz тебЁ приноси1ти, житіE чи1сто, покаsніемъ ми2 создaнное, да ўслhшу и3 ѓзъ желaемый тв0й глaсъ: вёра твоS сп7сe тz, и3ди2 въ ми1рэ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Непостhдную, бцdе, надeжду твою2 и3мёz, спасyсz, предстaтельство твоE стzжaвъ, пречcтаz, не ўбою1сz: поженY враги2 мо‰, и3 побэждY |, во є3ди1нъ њболкjйсz, ћкw въ бронS кр0въ тв0й, и3 всемогyщую твою2 п0мощь, молsсz вопію1 ти: вLчце, сп7си1 мz мlтвами твои1ми, и3 возстaви мS t мрaчнагw снA къ твоемY славосл0вію, си1лою и3з8 тебE воплоти1вшагwсz сн7а б9іz.

ГDи поми1луй, м7.

Слaва, и3 нhнэ: Чcтнёйшую херув‡мъ:

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Їерeй: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, ґми1нь.

И# мlтву сію2 вели1кагw васjліа:

ГDи гDи, и3збавлeй нaсъ t всsкіz стрэлы2 летsщіz во дни2, и3збaви нaсъ и3 t всsкіz вeщи во тьмЁ преходsщіz. Пріими2 жeртву вечeрнюю рyкъ нaшихъ воздэsніе. Спод0би же нaсъ и3 нощн0е п0прище без8 пор0ка прейти2, неискушeны t ѕлhхъ. И# и3збaви нaсъ t всsкагw смущeніz и3 боsзни, ћже t діaвола нaмъ прибывaющіz. Дaруй душaмъ нaшымъ ўмилeніе, и3 помыслHмъ нaшымъ попечeніе, є4же на стрaшнэмъ и3 прaведнэмъ твоeмъ судЁ и3спытaніz. Пригвозди2 стрaху твоемY плHти нaшz, и3 ўмертви2 ќды нaшz сyщыz на земли2: да и3 с0ннымъ безм0лвіемъ просвэти1мсz зрёніемъ судeбъ твои1хъ. Tими1 же t нaсъ всsкое мечтaніе непод0бное, и3 п0хоть врeдну. Возстaви же нaсъ во врeмz моли1твы, ўтверждeны въ вёрэ, и3 преспэвaющыz въ зaповэдехъ твои1хъ, бlговолeніемъ, и3 блaгостію є3динор0днагw сн7а твоегw2: съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# ѓбіе: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. И# покл0ны G.

Тaже pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

ГDи, ўслhши моли1тву мою2, и3 в0пль м0й къ тебЁ да пріи1детъ. Не tврати2 лицA твоегw2 t менE: в0ньже ѓще дeнь скорблю2, приклони2 ко мнЁ ќхо твоE: в0ньже ѓще дeнь призовy тz, ск0рw ўслhши мS. Ћкw и3счез0ша ћкw дhмъ днjе мои2, и3 кHсти мо‰ ћкw суши1ло сосх0шасz. Ўsзвенъ бhхъ ћкw травA, и3 и4зсше сeрдце моE, ћкw забhхъ снёсти хлёбъ м0й. T глaса воздыхaніz моегw2, прильпE к0сть моS пл0ти моeй. Ўпод0бихсz неsсыти пустhннэй, бhхъ ћкw нощнhй врaнъ на нhрищи. Бдёхъ, и3 бhхъ ћкw пти1ца, њс0бzщаzсz на здЁ. Вeсь дeнь поношaху ми2 врази2 мои2, и3 хвaлzщіи мS мн0ю кленsхусz. ЗанE пeпелъ ћкw хлёбъ kдsхъ, и3 питіE моE съ плaчемъ растворsхъ. T лицA гнёва твоегw2 и3 ћрости твоеS, ћкw вознeсъ низвeрглъ мS є3си2. Днjе мои2 ћкw сёнь ўклони1шасz, и3 ѓзъ ћкw сёно и3зсх0хъ. Тh же гDи, во вёкъ пребывaеши, и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ. Ты2 воскрeсъ ўщeдриши сіHна: ћкw врeмz ўщeдрити є3го2, ћкw пріи1де врeмz. Ћкw бlговоли1ша раби2 твои2 кaменіе є3гw2, и3 пeрсть є3гw2 ўщeдрzтъ. И# ўбоsтсz kзhцы и4мене гDнz, и3 вси2 цaріе зeмстіи слaвы твоеS. Ћкw сози1ждетъ гDь сіHна, и3 kви1тсz во слaвэ во слaвэ своeй. ПризрЁ на моли1тву смирeнныхъ, и3 не ўничижи2 молeніz и4хъ. Да напи1шетсz сіE въ р0дъ и4нъ, и3 лю1діе зи1ждеміи восхвaлzтъ гDа. Ћкw прини1че съ высоты2 с™hz своеS, гDь съ нб7сE на зeмлю призрЁ: Ўслhшати воздыхaніе њковaнныхъ, разрэши1ти сhны ўмерщвлeнныхъ: Возвэсти1ти въ сіHнэ и4мz гDне, и3 хвалY є3гw2 во їерусали1мэ. ВнегдA собрaтисz лю1демъ вкyпэ, и3 царє1мъ є4же раб0тати гDеви. TвэщA є3мY на пути2 крёпости є3гw2, ўмалeніе днeй мои1хъ возвэсти1 ми. Не возведи2 менE въ преполовeніе днeй мои1хъ, въ р0дэ родHвъ лBта тво‰. Въ начaлэхъ ты2 гDи, зeмлю њсновaлъ є3си2, и3 дэлA рукY твоє1ю сyть нб7сA. Т† поги1бнутъ, тh же пребывaеши: и3 вс‰ ћкw ри1за њбетшaютъ, и3 ћкw nдeжду свіeши |, и3 и3змэнsтсz. Тh же т0йжде є3си2, и3 лBта тво‰ не њскудёютъ. Сhнове р†бъ твои1хъ вселsтсz, и3 сёмz и4хъ во вёкъ и3спрaвитсz.

Мlтва манассjи царS їудeйска:

ГDи вседержи1телю, б9е nтє1цъ нaшихъ, ґвраaмовъ, и3 їсаaковъ, и3 їaкwвль, и3 сёмене и4хъ прaведнагw: сотвори1вый нб7о и3 зeмлю со всeю лёпотою и4хъ, свzзaвый м0ре сл0вомъ повелёніz твоегw2, заключи1вый бeздну, и3 запечaтствовавый ю5 стрaшнымъ и3 слaвнымъ и4менемъ твои1мъ, є3г0же вс‰ боsтсz, и3 трепeщутъ t лицA си1лы твоеS °ћкw непостоsнно великолёпіе слaвы твоеS° (ћкw никт0же постои1ть пред8 великолёпіемъ слaвы твоеS), и3 не стерпи1мь гнёвъ, є4же на грёшники прещeніz твоегw2. Безмёрна же и3 неизслёдованна ми1лость њбэщaніz твоегw2: тh бо є3си2 гDь вhшній, бlгоутр0бенъ. долготерпэли1въ и3 многоми1лостивъ, и3 кazйсz њ ѕл0бахъ человёческихъ. Ты2 гDи, по мн0жеству бlгости твоеS, њбэщaлъ є3си2 покаsніе и3 њставлeніе согрэши1вшымъ тебЁ, и3 мн0жествомъ щедр0тъ твои1хъ, њпредэли1лъ є3си2 покаsніе грёшникwмъ во сп7сeніе. Ты2 ќбw гDи б9е си1лъ, не положи1лъ є3си2 покаsніе прaвєднымъ, ґвраaму и3 їсаaку и3 їaкwву, не согрэши1вшымъ тебЁ. Но положи1лъ є3си2 покаsніе на мнЁ грёшнэмъ: занE согрэши1хъ пaче числA пескA морскaгw. Ўмн0жишасz беззакHніz мо‰, гDи, ўмн0жишасz беззакHніz мо‰: и3 нёсмь дост0инъ воззрёти, и3 ви1дэти высотY нбcную t мн0жества непрaвдъ мои1хъ. Слsченъ є4смь мн0гими ќзами желёзными, во є4же не возвести2 главы2 моеS, и3 нёсть ми2 њслаблeніz: занE прогнёвахъ ћрость твою2, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, не сотвори1вый в0ли твоеS, и3 не сохрани1вый повелёній твои1хъ. И# нhнэ приклонsю колBна сeрдца, трeбуz t тебE блaгости: согрэши1хъ гDи, согрэши1хъ, и3 беззакHніz мо‰ ѓзъ вёмъ: но прошY молsсz, њслaби ми2 гDи, њслaби ми2, и3 не погуби2 менE со беззак0ньми мои1ми. НижE въ вёкъ враждовaвъ соблюдeши ѕHлъ мои1хъ, нижE њсyдиши мS въ преисп0днихъ земли2. ЗанE ты2 є3си2 б9е, бGъ кaющихсz, и3 на мнЁ kви1ши всю2 бlгость твою2, ћкw недост0йна сyща сп7сeши мS, по мн0зэй ми1лости твоeй, и3 восхвалю1 тz вhну во днeхъ животA моегw2: ћкw тS поeтъ всS си1ла нбcнаz, и3 твоS є4сть слaва во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Трис™0е. Покл0ны три2. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

Возглaсъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# тропари2 сі‰, во глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsкагw бо tвёта недоумёюще, сію1 ти моли1тву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: поми1луй нaсъ.

Слaва:

ГDи, поми1луй нaсъ: на тs бо ўповaхомъ, не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ: но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ:

Милосeрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ бlгословeннаz бцdе, надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

ГDи поми1луй, м7.

Слaва, и3 нhнэ: Чcтнёйшую херув‡мъ:

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Моли1твами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, ґми1нь.

И# моли1тву:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, гDи, сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е, є3ди1но б9ество2, є3ди1на си1ла, поми1луй мS грёшнаго: и3 и4миже вёси судьбaми, сп7си1 мz недост0йнаго рабA твоего2, ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.

И# ѓбіе:

Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2, гDи, помощи1 ми потщи1сz. Да постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи дyшу мою2. Да возвратsтсz вспsть, и3 постыдsтсz хотsщіи ми2 ѕл†z. Да возвратsтсz ѓбіе стыдsщесz, глаг0лющіи ми2: бlгоже, бlгоже. Да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz њ тебЁ вси2 и4щущіи тебE б9е: и3 да глаг0лютъ вhну, да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE. ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е помози1 ми: пом0щникъ м0й, и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи не закосни2.

ГDи, ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши мS въ прaвдэ твоeй: И# не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. Ћкw погнA врaгъ дyшу мою2, смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: Посади1лъ мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка. И# ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE. Помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz. Воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2: душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. Ск0рw ўслhши мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ. Скажи2 мнЁ гDи пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. И$мене твоегw2 рaди гDи, живи1ши мS, прaвдою твоeю и3зведeши t печaли дyшу мою2: И# млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. Хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS, вели1кіz рaди слaвы твоеS. ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е: гDи б9е, ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй грэхи2 мjра, пріими2 мlтву нaшу, сэдsй њдеснyю nц7A, поми1луй нaсъ. ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, въ слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsку н0щь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 въ вёкъ вёка.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ. ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. Пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS.

Тaже:

Спод0би гDи въ н0щь сію2 без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно, и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправдaніи твои1ми. ГDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри. тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Посeмъ глаг0лемъ канHнъ рzдовhй с™0му, и3ли2 бцdэ.

И# по и3сполнeніи канHна и3 тропарeй:

Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

Тaже поeмъ велеглaснw и3 к0снw, на глaсъ ѕ7:

ГDи си1лъ съ нaми бyди, и3н0гw бо рaзвэ тебE пом0щника въ ск0рбехъ не и4мамы: гDи си1лъ, поми1луй нaсъ.

И# tвэщaетъ т0жде другjй ли1къ.

И# поeтъ начeншій ли1къ:

Стjхъ №: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2. ГDи си1лъ, съ нaми бyди:

Вторhй ли1къ:

Стjхъ в7: Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2. ГDи си1лъ, съ нaми бyди:

Стjхъ G: Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyслехъ. ГDи си1лъ, съ нaми бyди:

Стjхъ д7: Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 nргaнэ. ГDи си1лъ, съ нaми бyди:

Стjхъ є7: Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ доброглaсныхъ, хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ восклицaніz: всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа. ГDи си1лъ, съ нaми бyди:

Тaже џба ли6ка вкyпэ:

Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2.

ГDи си1лъ, съ нaми бyди, и3н0гw бо рaзвэ тебE пом0щника въ ск0рбехъ не и4мамы: гDи си1лъ, поми1луй нaсъ.

Слaва:

ГDи, ѓще не бhхомъ с™ы6z тво‰ и3мёли мlтвенники, и3 бlгостhню твою2 ми1лующую нaсъ: кaкw смёли бhхомъ сп7се, пёти тS, є3г0же славосл0вzтъ непрестaннw ѓгGли; сердцевёдче, пощади2 дyшы нaшz.

И# нhнэ:

МнHгаz мн0жєства мои1хъ бцdе прегрэшeній, къ тебЁ прибэг0хъ чи1стаz, сп7сeніz трeбуz. посэти2 немощствyющую мою2 дyшу, и3 моли2 сн7а твоего2 и3 бGа нaшего, дaти ми2 њставлeніе, ±же содёzхъ лю1тыхъ, є3ди1на бlгословeннаz.

Всес™az бцdе, во врeмz животA моегw2 не њстaви менE, человёческому предстaтельству не ввёри мS: но самA заступи2, и3 поми1луй мS.

ВсE ўповaніе моE на тS возлагaю, м™и б9іz, сохрани1 мz под8 кр0вомъ твои1мъ.

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врeмz и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 покланsемый и3 слaвимый хrтE б9е, долготерпэли1ве, многомлcтиве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєдныz любsй и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко сп7сeнію њбэщaніz рaди бyдущихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ: дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы, да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

Чcтнёйшую херув‡мъ:

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Б9е, ўщeдри ны2:

И# твори1мъ G покл0ны вели6кіz, съ мlтвою с™aгw є3фрeма, и3 пр0чихъ в7i:

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. Покл0нъ.

Тaже: Трис™0е. И# покл0ны G. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: ГDи поми1луй, в7i.

И# мlтва молeбнаz ко прес™ёй бцdэ, пavла монaха nби1тели є3vергетjды, си1рэчь, бlгодётельницы:

Несквeрнаz, неблaзнаz, нетлённаz, пречcтаz, чcтаz дв7о, бGоневёсто вLчце, ћже бGа сл0ва человёкwмъ преслaвнымъ твои1мъ ржcтв0мъ соедини1вшаz, и3 tри1нувшеесz є3стество2 р0да нaшегw нбcнымъ совокyпльшаz: ћже ненадeжныхъ є3ди1на надeжда, и3 бори1мыхъ п0моще, гот0вое заступлeніе къ тебЁ притекaющихъ, и3 всёхъ хrтіaнъ прибёжище. не гнушaйсz менE грёшнагw, сквeрнагw, сквeрными п0мыслы, и3 словесы2, и3 дэsньми всего2 себE непотрeбна сотв0рша, и3 рaзумомъ лёности сластeй житіS рабA бhвша: но ћкw чlвэколюби1вагw бGа м™и, человэколю1бнэ ўмилосeрдисz њ мнЁ грёшнэмъ и3 блyднэмъ, и3 пріими2 моE, є4же t сквeрныхъ ўстeнъ приноси1мое тебЁ молeніе: и3 твоего2 сн7а, и3 нaшего вLку и3 гDа, мaтернее твоE дерзновeніе ўпотреблsющи, моли2, да tвeрзетъ и3 мнЁ чlвэколю1бныz ўтрHбы своеS бlгости, и3 презрёвъ мо‰ безчи1слєннаz прегрэшє1ніz, њбрати1тъ мS къ покаsнію, и3 свои1хъ зaповэдей дёлателz и3скyсна kви1тъ мS. и3 предстaни мнЁ при1снw, ћкw млcтиваz, и3 милосeрдаz, и3 бlголюби1ваz, въ настоsщемъ ќбw житіи2 тeплаz предстaтельнице и3 пом0щнице, сопроти1вныхъ нашє1ствіz tгонsющи, и3 ко сп7сeнію наставлsющи мS: и3 во врeмz и3сх0да моегw2 њкаsнную мою2 дyшу соблюдaющи, и3 тє1мныz зрaки лукaвыхъ бэсHвъ далeче t неS tгонsющи: въ стрaшный же дeнь судA вёчныz мS и3збавлsющи мyки, и3 неизречeнныz слaвы твоегw2 сн7а и3 бGа нaшегw наслёдника мS показyющи. ю4же и3 да ўлучY вLчце моS, прес™az бцdе, твои1мъ ходaтайствомъ и3 заступлeніемъ бlгодaтію и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw сн7а твоегw2, гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA: є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва и3нaz ко гDу нaшему ї}су хrтY, ґнті0ха монaха пандeкта:

И# дaждь нaмъ вLко, на с0нъ грzдyщымъ пок0й тёла и3 души2, и3 сохрани2 нaсъ t мрaчнагw снA грэх0внагw, и3 t всsкагw тeмнагw и3 нощнaгw сладострaстіz: ўкроти2 стремлє1ніz страстeй, ўгаси2 разжжє1нныz стрёлы лукaвагw, ±же на ны2 льсти1внw дви6жимыz: пл0ти нaшеz вост†ніz ўтоли2, и3 всsкое земн0е и3 вещeственное нaше мудровaніе ўспи2. и3 дaруй нaмъ б9е, б0дръ ќмъ, цэломyдръ п0мыслъ, сeрдце трезвsщеесz, с0нъ лег0къ и3 всsкагw сатанинA мечтaніz и3змэнeнъ. возстaви же нaсъ во врeмz мlтвы ўтверждє1ны въ зaповэдехъ твои1хъ, и3 пaмzть судeбъ твои1хъ въ себЁ твeрду и3мyщz: всен0щное славосл0віе нaмъ дaруй, во є4же пёти и3 бlгослови1ти и3 слaвити пречcтн0е и3 великолёпое и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Преслaвнаz приснодв7о, м™и хrтA бGа, принеси2 нaшу мlтву сн7у твоемY, и3 бGу нaшему, да сп7сeтъ тоб0ю дyшы нaшz.

Мlтва и3нaz с™aгw їwаннjкіа.

Ўповaніе моE nц7ъ, прибёжище моE сн7ъ, покр0въ м0й д¦ъ с™hй, трbце с™az, слaва тебЁ.

Слaва, и3 нhнэ:

ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# ѓбіе сщ7eнникъ возглашaетъ, нaмъ на зeмлю прикл0ншымсz:

ВLко многомлcтиве, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, мlтвами всепречcтыz вLчцы нaшеz бцdы, и3 приснодв7ы марjи: Си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA: Предстaтельствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ: Чcтнaгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна: С™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: С™hхъ слaвныхъ и3 добропобёдныхъ мyченикwвъ: Прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ: С™hхъ и3 прaведныхъ бGоoтє1цъ, їwакjма и3 ѓнны, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, Бlгопріsтну сотвори2 мlтву нaшу. Дaруй нaмъ њставлeніе прегрэшeній нaшихъ. Покрhй нaсъ кр0вомъ крилY твоє1ю. Tжени2 t нaсъ всsкаго врагA и3 сопостaта. Ўмири2 нaшу жи1знь. ГDи, поми1луй нaсъ, и3 мjръ тв0й, и3 сп7си2 дyшы нaшz, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Тaже сотвори1въ предстоsтель покл0нъ на зeмлю, глаг0летъ брaтіи:

Бlгослови1те nтцы2 с™jи, прости1те ми2 грёшному.

И# брaтіz:

БGъ прости1тъ ти2, џтче с™hй.

Сщ7eнникъ же глаг0летъ:

Пом0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ с™ёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ и3 всеS руси2 пjменэ и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсщ7eннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ] и4м>къ.

И# прHчаz, ћкоже предпи1сано въ полyнощницэ.

И# мы2: ГDи поми1луй, на всsкій стjхъ.

И# послэди2 предстоsтель глаг0летъ:

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# начинaютъ брaтіz t деснaгw и3 лёвагw ли1ка по чи1ну. є3ди1нъ по є3ди1ному, твори1ти покл0нъ, и3 проси1ти и3 пріsти прощeніе t предстоsтелz, под0бнэ глаг0люще:

Бlгослови2 џтче с™hй, и3 прости1 мz грёшнаго. И# прHчаz.

Стоsщу предстоsтелю посреди2 цRкве, д0ндеже и3сп0лнzтсz вс‰.

И# пріeмше прощeніе t предстоsтелz, tх0димъ въ кє1лліи нaшz, глаг0люще мlтву сію2, ћже и3 t всsкагw человёка глаг0летсz:

Ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ прости2 гDи, чlвэколю1бче. Бlготворsщымъ бlгосотвори2. Брaтіzмъ и3 ср0дникwмъ нaшымъ, дaруй ±же ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёчную. Въ нeмощехъ сyщыz посэти2, и3 и3сцэлeніе дaруй. Я5же въ м0ри ўпрaви. Съ путешeствующими спутешeствуй. Служaщымъ, и3 ми1лующымъ нaсъ, грэхHвъ њставлeніе дaруй. Заповёдавшихъ нaмъ недостHйнымъ моли1тисz њ ни1хъ, поми1луй по вели1цэй твоeй ми1лости. Помzни2 гDи, прeжде ўс0пшыz nтцы2, и3 брaтію нaшу, и3 ўпок0й |, и3дёже присэщaетъ свётъ лицA твоегw2. Помzни2 гDи, брaтій нaшихъ плэнeнныхъ, и3 и3збaви | t всsкагw њбстоsніz. Помzни2 гDи, плодоносsщихъ, и3 добродёлающихъ во с™hхъ твои1хъ цRквахъ, и3 дaждь и5мъ ћже ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёчную. Помzни2 гDи и3 нaсъ смирeнныхъ, и3 грёшныхъ, и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ: и3 просвэти2 нaшъ ќмъ свётомъ рaзума твоегw2, и3 настaви нaсъ на стезю2 зaповэдей твои1хъ. Мlтвами пречcтыz вLчцы нaшеz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ. Ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Конeцъ вели1кагw повечeріz.

Прощeніе си1це глаг0летсz:

Прости1 мz, џтче с™hй, и3 бlгослови2, є3ли6ка согрэши1хъ во вс‰ дни6 животA моегw2, и3 въ сjй дeнь без8 числA согрэши1хъ, душeю и3 тёломъ, сн0мъ и3 лёностію, помрачeніемъ бэс0вскимъ, въ мhслехъ нечи1стыхъ, въ забhтіи ўмA, и3 во њсуждeніи: согрэши1хъ сeрдцемъ, и3 всёми мои1ми чyвствы, слyхомъ и3 ви1домъ, в0лею и3 нев0лею: и3 нёсть тогw2 грэхA, є3гHже не сотвори1хъ, но њ всёхъ кaюсz, прости2 мS, џтче с™hй, и3 бlгослови2, и3 помоли1сz њ мнЁ грёшнэмъ.

Малое повечерие

Начaло съ бGомъ мaлагw повечeріz

Молитвосло6віz нач†льныz зри2 въ начaлэ полyнощницы по вс‰ дни6. стр. 7

Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2, гDи, помощи1 ми потщи1сz: Да постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи дyшу мою2. Да возвратsтсz вспsть, и3 постыдsтсz хотsщіи ми2 ѕл†z. Да возвратsтсz ѓбіе стыдsщесz, глаг0лющіи ми2: блaгоже, блaгоже. Да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz њ тебЁ вси2 и4щущіи тебE б9е: и3 да глаг0лютъ вhну, да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE. Ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е помози1 ми: пом0щникъ м0й, и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи не закосни2.

ГDи, (в оригинале сокращение с отсылкой на другую страницу, здесь приводитсz полностью) ўслhши моли1тву мою2, и3 в0пль м0й къ тебЁ да пріи1детъ. Не tврати2 лицA твоегw2 t менE: в0ньже ѓще дeнь скорблю2, приклони2 ко мнЁ ќхо твоE: в0ньже ѓще дeнь призовy тz, ск0рw ўслhши мS. Ћкw и3счез0ша ћкw дhмъ днjе мои2, и3 кHсти мо‰ ћкw суши1ло сосх0шасz. Ўsзвенъ бhхъ ћкw травA, и3 и4зсше сeрдце моE, ћкw забhхъ снёсти хлёбъ м0й. T глaса воздыхaніz моегw2, прильпE к0сть моS пл0ти моeй. Ўпод0бихсz неsсыти пустhннэй, бhхъ ћкw нощнhй врaнъ на нhрищи. Бдёхъ, и3 бhхъ ћкw пти1ца, њс0бzщаzсz на здЁ. Вeсь дeнь поношaху ми2 врази2 мои2, и3 хвaлzщіи мS мн0ю кленsхусz. ЗанE пeпелъ ћкw хлёбъ kдsхъ, и3 питіE моE съ плaчемъ растворsхъ. T лицA гнёва твоегw2 и3 ћрости твоеS, ћкw вознeсъ низвeрглъ мS є3си2. Днjе мои2 ћкw сёнь ўклони1шасz, и3 ѓзъ ћкw сёно и3зсх0хъ. Тh же гDи, во вёкъ пребывaеши, и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ. Ты2 воскрeсъ ўщeдриши сіHна: ћкw врeмz ўщeдрити є3го2, ћкw пріи1де врeмz. Ћкw бlговоли1ша раби2 твои2 кaменіе є3гw2, и3 пeрсть є3гw2 ўщeдрzтъ. И# ўбоsтсz kзhцы и4мене гDнz, и3 вси2 цaріе зeмстіи слaвы твоеS. Ћкw сози1ждетъ гDь сіHна, и3 kви1тсz во слaвэ во слaвэ своeй. ПризрЁ на моли1тву смирeнныхъ, и3 не ўничижи2 молeніz и4хъ. Да напи1шетсz сіE въ р0дъ и4нъ, и3 лю1діе зи1ждеміи восхвaлzтъ гDа. Ћкw прини1че съ высоты2 с™hz своеS, гDь съ нб7сE на зeмлю призрЁ: Ўслhшати воздыхaніе њковaнныхъ, разрэши1ти сhны ўмерщвлeнныхъ: Возвэсти1ти въ сіHнэ и4мz гDне, и3 хвалY є3гw2 во їерусали1мэ. ВнегдA собрaтисz лю1демъ вкyпэ, и3 царє1мъ є4же раб0тати гDеви. TвэщA є3мY на пути2 крёпости є3гw2, ўмалeніе днeй мои1хъ возвэсти1 ми. Не возведи2 менE въ преполовeніе днeй мои1хъ, въ р0дэ родHвъ лBта тво‰. Въ начaлэхъ ты2 гDи, зeмлю њсновaлъ є3си2, и3 дэлA рукY твоє1ю сyть нб7сA. Т† поги1бнутъ, тh же пребывaеши: и3 вс‰ ћкw ри1за њбетшaютъ, и3 ћкw nдeжду свіeши |, и3 и3змэнsтсz. Тh же т0йжде є3си2, и3 лBта тво‰ не њскудёютъ. Сhнове р†бъ твои1хъ вселsтсz, и3 сёмz и4хъ во вёкъ и3спрaвитсz.

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. Хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS вели1кіz рaди слaвы твоеS. ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный, ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е: гDи б9е, ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй грэхи2 мjра, пріими2 моли1тву нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, поми1луй нaсъ. ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, въ слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsку н0щь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 въ вёкъ вёка.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ. ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. Пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS.

Тaже:

Спод0би гDи въ н0щь сію2 без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно, и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправдaніи твои1ми.

ГDи, ми1лость твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри. тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A: (стр. 11)

Посeмъ глаг0лемъ: Дост0йно є4сть: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

Тропaрь по дню2 с™aгw, и3 хрaму, и3 настоsщыz. [Ѓще же є4сть прaздникъ, глаг0ли т0кмw кондaкъ прaзднику.]

Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости: не tстaви ми1лость твою2 t нaсъ: но моли1твами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

И5же во всeмъ мjрэ мyчєникъ твои1хъ, ћкw багрzни1цею и3 вЂссомъ, кровьми2 цRковь твоS ўкраси1вшисz, тёми вопіeтъ ти2, хrтE б9е: лю1демъ твои6мъ щедрHты тво‰ низпосли2: ми1ръ жи1тельству твоемY дaруй, и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Слaва:

Со с™hми ўпок0й хrтE, дyшы р†бъ твои1хъ, и3дёже нёсть болёзнь, ни печaль, ни воздыхaніе, но жи1знь безконeчнаz.

И# нhнэ:

Мlтвами гDи всёхъ с™hхъ, и3 бцdы, тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, и3 поми1луй нaсъ, ћкw є3ди1нъ щeдръ.

ГDи поми1луй, м7.

Тaже мlтву:

И$же (в оригинале сокращение с отсылкой на другую страницу, здесь приводитсz полностью) на всsкое врeмz и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 покланsемый и3 слaвимый хrтE б9е, долготерпэли1ве, многомлcтиве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєдныz любsй и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко сп7сeнію њбэщaніz рaди бyдущихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ: дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы, да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ: Чcтнёйшую херув‡мъ:

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Моли1твами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, ґми1нь.

Несквeрнаz, неблaзнаz, нетлённаz: (стр. 213)

И# дaждь нaмъ вLко, на с0нъ грzдyщымъ пок0й тёла и3 души2: (стр. 216)

Преслaвнаz приснодв7о: (стр. 217)

Ўповaніе моE nц7ъ: (стр. 217)

Слaва, и3 нhнэ:

ГDи поми1луй, три1жды. И# бывaетъ tпyстъ, и3 прощeніе t сщ7eнника. Сі‰ вс‰ и3щи2 въ концЁ вели1кагw повечeріz.

Кафисма 17

Каfjсма з7i Ґллилyіа, р}i.

[№] Бlжeни непор0чніи въ пyть, ходsщіи въ зак0нэ гDни. [в7] Бlжeни и3спытaющіи свидBніz є3гw2, всёмъ сeрдцемъ взhщутъ є3го2. [G] Не дёлающіи бо беззак0ніz, въ путeхъ є3гw2 ходи1ша. [д7] Ты2 заповёдалъ є3си2 зaпwвэди тво‰ сохрани1ти ѕэлw2. [є7] Дабы2 и3спрaвилисz путіE мои2, сохрани1ти њправд†ніz тво‰. [ѕ7] ТогдA не постыжyсz, внегдA призрёти ми2 на вс‰ зaпwвэди тво‰. [з7] И#сповёмсz тебЁ въ прaвости сeрдца, внегдA научи1ти ми сz судьбaмъ прaвды твоеS. [}] Њправд†ніz тво‰ сохраню2, не њстaви менE до ѕэлA. [f7] Въ чес0мъ и3спрaвитъ ю3нёйшій пyть св0й; внегдA сохрани1ти словесA тво‰. [‹] Всёмъ сeрдцемъ мои1мъ взыскaхъ тебE, не tри1ни менE t зaповэдей твои1хъ. [№i] Въ сeрдцэ моeмъ скрhхъ словесA тво‰, ћкw да не согрэшY тебЁ. [в7i] Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. [Gi] Ўстнaма мои1ма возвэсти1хъ вс‰ судьбы6 ќстъ твои1хъ. [д7i] На пути2 свидёній твои1хъ наслади1хсz, ћкw њ всsкомъ богaтствэ. [є7i] Въ зaповэдехъ твои1хъ поглумлю1сz, и3 ўразумёю пути6 тво‰. [ѕ7i] Во њправдaніихъ твои1хъ поучyсz, не забyду словeсъ твои1хъ. [з7i] Воздaждь рабY твоемY, живи1 мz, и3 сохраню2 словесA тво‰. [}i] Tкрhй џчи мои2, и3 ўразумёю чудесA t зак0на твоегw2. [f7i] Пришлeцъ ѓзъ є4смь на земли2, не скрhй t менE зaпwвэди тво‰. [к7] Возлюби2 душA моS возжелaти судьбы6 тво‰ на всsкое врeмz. [к7а] Запрети1лъ є3си2 гHрдымъ, пр0клzти ўклонsющіисz t зaповэдей твои1хъ. [к7в] Tими2 t менE пон0съ и3 ўничижeніе, ћкw свидёній твои1хъ взыскaхъ. [к7г] И$бо сэд0ша кнsзи, и3 на мS клеветaху: рaбъ же тв0й глумлsшесz во њправдaніихъ твои1хъ. [к7д] И$бо свидBніz тво‰ поучeніе моE є4сть, и3 совёти мои2 њправд†ніz тво‰. [к7є] ПрильпE земли2 душA моS, живи1 мz по словеси2 твоемY. [к7ѕ] Пути6 мо‰ возвэсти1хъ, и3 ўслhшалъ мS є3си2, научи2 мS њправдaніємъ твои6мъ. [к7з] Пyть њправдaній твои1хъ вразуми1 ми, и3 поглумлю1сz въ чудесёхъ твои1хъ. [к7и] ВоздремA душA моS њ ўнhніz, ўтверди1 мz въ словесёхъ твои1хъ. [к7f] Пyть непрaвды tстaви t менE, и3 зак0номъ твои1мъ поми1луй мS. [l] Пyть и4стины и3зв0лихъ, и3 судьбы6 тво‰ не забhхъ. [lа] Прилэпи1хсz свидёніємъ твои6мъ, гDи, не посрами2 менE. [lв] Пyть зaповэдей твои1хъ тек0хъ, є3гдA разшири1лъ є3си2 сeрдце моE. [lг] Законоположи2 мнЁ гDи пyть њправдaній твои1хъ, и3 взыщY и3 вhну. [lд] Вразуми1 мz, и3 и3спытaю зак0нъ тв0й, и3 сохраню2 и5 всёмъ сeрдцемъ мои1мъ. [lє] Настaви мS на стезю2 зaповэдей твои1хъ, ћкw тyю восхотёхъ. [lѕ] Приклони2 сeрдце моE во свидBніz тво‰, ґ не въ лихои1мство. [lз] Tврати2 џчи мои2, є4же не ви1дэти суеты2, въ пути2 твоeмъ живи1 мz. [lи] Постaви рабY твоемY сл0во твоE въ стрaхъ тв0й. [lf] Tими2 поношeніе моE, є4же непщевaхъ, ћкw судьбы6 тво‰ блaги. [м7] СE возжелaхъ зaпwвэди тво‰, въ прaвдэ твоeй живи1 мz. [м7а] И# да пріи1детъ на мS млcть твоS гDи, сп7сeніе твоE по словеси2 твоемY. [м7в] И# tвэщaю поношaющымъ ми2 сл0во, ћкw ўповaхъ на словесA тво‰. [м7г] И# не tими2 t ќстъ мои1хъ словесE и4стинна до ѕэлA, ћкw на судьбы6 тво‰ ўповaхъ. [м7д] И# сохраню2 зак0нъ тв0й вhну въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка. [м7є] И# хождaхъ въ широтЁ, ћкw зaпwвэди тво‰ взыскaхъ. [м7ѕ] И# глаг0лахъ њ свидёніихъ твои1хъ пред8 цари2, и3 не стыдsхсz. [м7з] И# поучaхсz въ зaповэдехъ твои1хъ, ±же возлюби1хъ ѕэлw2. [м7и] И# воздвиг0хъ рyцэ мои2 къ зaповэдемъ твои6мъ, ±же возлюби1хъ. [м7и] И# глумлsхсz во њправдaніихъ твои1хъ. [м7f] Помzни2 словесA тво‰ рабY твоемY, и4хже ўповaніе дaлъ ми2 є3си2. [н7] Т0 мz ўтёши во смирeніи моeмъ, ћкw сл0во твоE живи1 мz. [н7а] Г0рдіи законопреступовaху до ѕэлA, t зак0на же твоегw2 не ўклони1хсz. [н7в] Помzнyхъ судьбы6 тво‰ t вёка гDи, и3 ўтёшихсz. [н7г] Печaль пріsтъ мS t грBшникъ, њставлsющихъ зак0нъ тв0й. [н7д] Пёта бsху мнЁ њправд†ніz тво‰ на мёстэ пришeльствіz моегw2. [н7є] Помzнyхъ въ нощи2 и4мz твоE гDи, и3 сохрани1хъ зак0нъ тв0й. [н7ѕ] Сeй бhсть мнЁ, ћкw њправдaній твои1хъ взыскaхъ. [н7з] Чaсть моS є3си2, гDи: рёхъ сохрани1ти зак0нъ тв0й. [н7и] Помоли1хсz лицY твоемY всёмъ сeрдцемъ мои1мъ: поми1луй мS по словеси2 твоемY. [н7f] Помhслихъ пути6 тво‰ и3 возврати1хъ н0зэ мои2 во свидBніz тво‰. […] Ўгот0вихсz и3 не смути1хсz сохрани1ти зaпwвэди тво‰. […а] Ќжz грBшникъ њбzзaшасz мнЁ, и3 зак0на твоегw2 не забhхъ. […в] Полyнощи востaхъ и3сповёдатисz тебЁ њ судьбaхъ прaвды твоеS. […г] Причaстникъ ѓзъ є4смь всBмъ боsщымсz тебє2 и3 хранsщымъ зaпwвэди тво‰. […д] Млcти твоеS, гDи, и3сп0лнь землS: њправдaніємъ твои6мъ научи1 мz. […є] Бlгость сотвори1лъ є3си2 съ раб0мъ твои1мъ гDи, по словеси2 твоемY. […ѕ] Бlгости и3 наказaнію и3 рaзуму научи1 мz, ћкw зaповэдемъ твои6мъ вёровахъ. […з] Прeжде дaже не смири1ти ми сz, ѓзъ прегрэши1хъ, сегw2 рaди сл0во твоE сохрани1хъ. […и] Бlгъ є3си2 ты2 гDи, и3 бlгостію твоeю научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. […f ] Ўмн0жисz на мS непрaвда г0рдыхъ, ѓзъ же всёмъ сeрдцемъ мои1мъ и3спытaю зaпwвэди тво‰. [o7] Ўсыри1сz ћкw млеко2 сeрдце и4хъ, ѓзъ же зак0ну твоемY поучи1хсz. [o7а] Бlго мнЁ, ћкw смири1лъ мS є3си2, ћкw да научyсz њправдaніємъ твои6мъ. [o7в] Бlгъ мнЁ зак0нъ ќстъ твои1хъ, пaче тhсzщъ злaта и3 сребрA.

Слaва:

[o7в] Рyцэ твои2 сотвори1стэ мS, и3 создaстэ мS: вразуми1 мz, и3 научyсz зaповэдемъ твои6мъ. [o7д] Боsщіисz тебE ќзрzтъ мS и3 возвеселsтсz, ћкw на словесA тво‰ ўповaхъ. [o7є] Разумёхъ гDи, ћкw прaвда судьбы6 тво‰, и3 вои1стинну смири1лъ мS є3си2. [o7ѕ] Бyди же млcть твоS, да ўтёшитъ мS, по словеси2 твоемY рабY твоемY. [o7з] Да пріи1дутъ мнЁ щедрHты тво‰, и3 жи1въ бyду, ћкw зак0нъ тв0й поучeніе моE є4сть. [o7и] Да постыдsтсz г0рдіи, ћкw непрaведнw беззак0нноваша на мS, ѓзъ же поглумлю1сz въ зaповэдехъ твои1хъ. [o7f] Да њбратsтъ мS боsщіисz тебE, и3 вёдzщіи свидBніz тво‰. [п7] Бyди сeрдце моE непор0чно во њправдaніихъ твои1хъ, ћкw да не постыжyсz. [п7а] И#счезaетъ во сп7сeніе твоE душA моS, на словесA тво‰ ўповaхъ. [п7в] И#счез0ша џчи мои2 въ сл0во твоE, глаг0люще: когдA ўтёшиши мS; [п7г] ЗанE бhхъ ћкw мёхъ на слaнэ, њправдaній твои1хъ не забhхъ. [п7д] Коли1кw є4сть днeй рабA твоегw2; когдA сотвори1ши ми2 t гонsщихъ мS сyдъ; [п7є] Повёдаша мнЁ законопрест{пницы глумлє1ніz, но не ћкw зак0нъ тв0й гDи. [п7ѕ] Вс‰ зaпwвэди тво‰ и4стина, непрaведнw погнaша мS, помози1 ми. [п7з] Вмaлэ не скончaша менE на земли2: ѓзъ же не њстaвихъ зaповэдей твои1хъ. [п7и] По млcти твоeй живи1 мz, и3 сохраню2 свидBніz ќстъ твои1хъ. [п7f] Во вёкъ гDи, сл0во твоE пребывaетъ на нб7си2. [§] Въ р0дъ и3 р0дъ и4стина твоS, њсновaлъ є3си2 зeмлю, и3 пребывaетъ. [§а] Ўчинeніемъ твои1мъ пребывaетъ дeнь, ћкw всsчєскаz рабHтна тебЁ. [§в] Ћкw ѓще бы не зак0нъ тв0й поучeніе моE бhлъ, тогдA ќбw поги1блъ бhхъ во смирeніи моeмъ. [§г] Во вёкъ не забyду њправдaній твои1хъ, ћкw въ ни1хъ њживи1лъ мS є3си2.

СредA.

[§д] Тв0й є4смь ѓзъ, сп7си1 мz, ћкw њправдaній твои1хъ взыскaхъ. [§є] МенE ждaша грBшницы погуби1ти мS, свидBніz тво‰ разумёхъ. [§ѕ] Всsкіz кончи1ны ви1дэхъ конeцъ, широкA зaповэдь твоS ѕэлw2. [§з] К0ль возлюби1хъ зак0нъ тв0й гDи, вeсь дeнь поучeніе моE є4сть. [§и] Пaче вр†гъ мои1хъ ўмудри1лъ мS є3си2 зaповэдію твоeю, ћкw въ вёкъ моS є4сть. [§f ] Пaче всёхъ ўчaщихъ мS разумёхъ, ћкw свидBніz тво‰ поучeніе моE є4сть. [R] Пaче стaрєцъ разумёхъ, ћкw зaпwвэди тво‰ взыскaхъ. [Rа] T всsкагw пути2 лукaва возбрани1хъ ногaмъ мои6мъ, ћкw да сохраню2 словесA тво‰. [Rв] T судeбъ твои1хъ не ўклони1хсz, ћкw ты2 законоположи1лъ ми2 є3си2. [Rг] К0ль сладкA гортaни моемY словесA тво‰, пaче мeда ўстHмъ мои6мъ. [Rд] T зaповэдей твои1хъ разумёхъ, сегw2 рaди возненави1дэхъ всsкъ пyть непрaвды. [Rє] Свэти1льникъ ногaма мои1ма зак0нъ тв0й, и3 свётъ стезsмъ мои6мъ. [Rѕ] Клsхсz, и3 постaвихъ сохрани1ти судьбы6 прaвды твоеS. [Rз] Смири1хсz до ѕэлA гDи, живи1 мz по словеси2 твоемY. [Rи] ВHльнаz ќстъ мои1хъ бlговоли1 же гDи, и3 судьбaмъ твои6мъ научи1 мz. [Rf] ДушA моS въ рукY твоє1ю вhну, и3 зак0на твоегw2 не забhхъ. [Ri] Положи1ша грBшницы сёть мнЁ, и3 t зaповэдей твои1хъ не заблуди1хъ. [р№i] Наслёдовахъ свидBніz тво‰ во вёкъ, ћкw рaдованіе сeрдца моегw2 сyть. [рв7i] Приклони1хъ сeрдце моE, сотвори1ти њправд†ніz тво‰ въ вёкъ за воздаsніе. [рGi] Законопрест{пныz возненави1дэхъ, зак0нъ же тв0й возлюби1хъ. [рд7i] Пом0щникъ м0й, и3 застyпникъ м0й є3си2 ты2, на словесA тво‰ ўповaхъ. [рє7i] Ўклони1тесz t менE лукaвнующіи, и3 и3спытaю зaпwвэди бGа моегw2. [рѕ7i] Заступи1 мz по словеси2 твоемY: и3 жи1въ бyду, и3 не посрами2 менE t чazніz моегw2. [рз7i] Помози1 ми, и3 сп7сyсz, и3 поучyсz во њправдaніихъ твои1хъ вhну. [р}i] Ўничижи1лъ є3си2 вс‰ tступaющіz t њправдaній твои1хъ, ћкw непрaведно помышлeніе и4хъ. [рf7i] Преступaющыz непщевaхъ вс‰ грBшныz земли2: сегw2 рaди возлюби1хъ свидBніz тво‰. [Rк] Пригвозди2 стрaху твоемY плHти мо‰, t судeбъ бо твои1хъ ўбоsхсz. [рк7а] Сотвори1хъ сyдъ и3 прaвду, не предaждь менE њби1дzщымъ мS. [рк7в] Воспріими2 рабA твоего2 во бlго, да не њклеветaютъ менE г0рдіи. [рк7г] Џчи мои2 и3счез0стэ во сп7сeніе твоE, и3 въ сл0во прaвды твоеS. [рк7д] Сотвори2 съ раб0мъ твои1мъ по млcти твоeй, и3 њправдaніємъ твои6мъ научи1 мz. [рк7є] Рaбъ тв0й є4смь ѓзъ, вразуми1 мz, и3 ўвёмъ свидBніz тво‰. [рк7ѕ] Врeмz сотвори1ти гDви, разори1ша зак0нъ тв0й. [рк7з] Сегw2 рaди возлюби1хъ зaпwвэди тво‰ пaче злaта и3 топaзіz. [рк7и] Сегw2 рaди ко всBмъ зaповэдемъ твои6мъ направлsхсz, всsкъ пyть непрaвды возненави1дэхъ. [рк7f] Ди6вна свидBніz тво‰, сегw2 рaди и3спытA | душA моS. [Rл] Kвлeніе словeсъ твои1хъ просвэщaетъ, и3 вразумлsетъ младeнцы. [рlа] ЎстA мо‰ tверз0хъ, и3 привлек0хъ дyхъ, ћкw зaповэдей твои1хъ желaхъ.

Слaва:

[рlв] При1зри на мS, и3 поми1луй мS, по судY лю1бzщихъ и4мz твоE. [рlг] Стwпы2 мо‰ напрaви по словеси2 твоемY, и3 да не њбладaетъ мн0ю всsкое беззак0ніе. [рlд] И#збaви мS t клеветы2 человёческіz, и3 сохраню2 зaпwвэди тво‰. [рlє] ЛицE твоE просвэти2 на рабA твоего2 и3 научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. [рlѕ] И#схHдища водн†z и3звед0стэ џчи мои2, понeже не сохрани1хъ зак0на твоегw2. [рlз] Прaведенъ є3си2 гDи, и3 прaви суди2 твои2. [рlи] Заповёдалъ є3си2 прaвду, свидBніz тво‰, и3 и4стину ѕэлw2. [рlf] И#стazла мS є4сть рeвность твоS, ћкw забhша словесA тво‰ врази2 мои2. [Rм] Разжжeно сл0во твоE ѕэлw2, и3 рaбъ тв0й возлюби2 є5. [рм7а] Ю#нёйшій ѓзъ є4смь и3 ўничижeнъ, њправдaній твои1хъ не забhхъ. [рм7в] Прaвда твоS прaвда во вёкъ, и3 зак0нъ тв0й и4стина. [рм7г] СкHрби и3 нyжди њбрэт0ша мS, зaпwвэди тво‰ поучeніе моE. [рм7д] Прaвда свидBніz тво‰ въ вёкъ: вразуми1 мz, и3 жи1въ бyду. [рм7є] Воззвaхъ всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, ўслhши мS гDи, њправд†ніz тво‰ взыщY. [рм7ѕ] Воззвaхъ ти2, сп7си1 мz, и3 сохраню2 свидBніz тво‰. [рм7з] Предвари1хъ въ безг0діи, и3 воззвaхъ, на словесA тво‰ ўповaхъ. [рм7и] Предвари1стэ џчи мои2 ко ќтру, поучи1тисz словесє1мъ твои6мъ. [рм7f] Глaсъ м0й ўслhши гDи, по млcти твоeй, по судьбЁ твоeй живи1 мz. [Rн] Прибли1жишасz гонsщіи мS беззак0ніемъ, t зак0на же твоегw2 ўдали1шасz. [рн7а] Бли1зъ є3си2 ты2 гDи, и3 вси2 путіE твои2 и4стина. [рн7в] И#спeрва познaхъ t свидёній твои1хъ, ћкw во вёкъ њсновaлъ | є3си2. [рн7г] Ви1ждь смирeніе моE, и3 и3зми1 мz, ћкw зак0на твоегw2 не забhхъ. [рн7д] Суди2 сyдъ м0й, и3 и3збaви мS, словесE рaди твоегw2 живи1 мz. [рн7є] Далeче t грBшникъ сп7сeніе, ћкw њправдaній твои1хъ не взыскaша. [рн7ѕ] ЩедрHты тво‰ мн0ги гDи, по судьбЁ твоeй живи1 мz. [рн7з] Мн0зи и3згонsщіи мS и3 стужaющіи ми2, t свидёній твои1хъ не ўклони1хсz. [рн7и] Ви1дэхъ неразумэвaющыz и3 и3стazхъ, ћкw словeсъ твои1хъ не сохрани1ша. [рн7f] Ви1ждь, ћкw зaпwвэди тво‰ возлюби1хъ гDи, по млcти твоeй живи1 мz. [Rx] Начaло словeсъ твои1хъ и4стина, и3 во вёкъ вс‰ судьбы6 прaвды твоеS. [р…а] Кнsзи погнaша мS тyне, и3 t словeсъ твои1хъ ўбоsсz сeрдце моE. [р…в] Возрaдуюсz ѓзъ њ словесёхъ твои1хъ, ћкw њбрэтazй корhсть мн0гу. [р…г] Непрaвду возненави1дэхъ и3 њмерзи1хъ зак0нъ же тв0й возлюби1хъ. [р…д] Седмери1цею днeмъ хвали1хъ тS, њ судьбaхъ прaвды твоеS. [р…є] Ми1ръ мн0гъ лю1бzщымъ зак0нъ тв0й, и3 нёсть и5мъ соблaзна. [р…ѕ] Чazхъ сп7сeніz твоегw2 гDи, и3 зaпwвэди тво‰ возлюби1хъ. [р…з] Сохрани2 душA моS свидBніz тво‰, и3 возлюби2 | ѕэлw2. [р…и] Сохрани1хъ зaпwвэди тво‰ и3 свидBніz тво‰, ћкw вси2 путіE мои2 пред8 тоб0ю гDи. [р…f] Да прибли1житсz молeніе моE пред8 тS гDи, по словеси2 твоемY вразуми1 мz. [Ro] Да вни1детъ прошeніе моE пред8 тS гDи, по словеси2 твоемY и3збaви мS. [рo7а] Tрhгнутъ ўстнЁ мои2 пёніе, є3гдA научи1ши мS њправдaніємъ твои6мъ. [рo7в] Провэщaетъ љзhкъ м0й словесA тво‰, ћкw вс‰ зaпwвэди тво‰ прaвда. [рo7г] Да бyдетъ рукA твоS є4же сп7сти1 мz, ћкw зaпwвэди тво‰ и3зв0лихъ. [рo7д] Возжелaхъ сп7сeніе твоE гDи, и3 зак0нъ тв0й поучeніе моE є4сть. [рo7є] ЖивA бyдетъ душA моS, и3 восхвaлитъ тS, и3 судьбы6 тво‰ пом0гутъ мнЁ. [рo7ѕ] Заблуди1хъ ћкw nвчA поги1бшее, взыщи2 рабA твоего2, ћкw зaповэдей твои1хъ не забhхъ.

Слaва:

Отпустительные воскресные, восьми гласов, с Богородичными и ипакои их.

Tпусти1тельніи воскrны nсми2 гласHвъ, съ бGор0дичны и3 v3пакои2 и4хъ

Тропaрь, глaсъ №:

Кaмени запечaтану t їудє1й, и3 в0инwмъ стрегyщымъ пречcтое тёло твоE, воскрeслъ є3си2 триднeвный сп7се, дaруzй мjрови жи1знь. сегw2 рaди си6лы нбcныz вопіsху ти2, жизнодaвче: слaва воскrнію твоемY хrтE, слaва цrтвію твоемY, слaва смотрeнію твоемY, є3ди1не чlвэколю1бче.

БGор0диченъ:

Гавріи1лу вэщaвшу тебЁ дв7о, рaдуйсz! со глaсомъ воплощaшесz всёхъ вLка, въ тебЁ с™ёмъ ківHтэ, ћкоже речE прaведный дв7дъ: kви1ласz є3си2 ши1ршаz нб7съ, поноси1вши зижди1телz твоего2. слaва всeльшемусz въ тS, слaва прошeдшему и3з8 тебE, слaва свободи1вшему нaсъ ржcтв0мъ твои1мъ.

V3пакои2:

Разб0йничо покаsніе рaй њкрaде, плaчь же мmрон0сицъ рaдость возвэсти2, ћкw воскрeслъ є3си2 хrтE б9е, подаsй мjрови вeлію млcть.

Тропaрь, глaсъ в7:

Е#гдA снизшeлъ є3си2 къ смeрти, животE безсмeртный, тогдA ѓдъ ўмертви1лъ є3си2 блистaніемъ б9ествA: є3гдa же и3 ўмeршыz t преисп0днихъ воскRси1лъ є3си2, вс‰ си6лы нбcныz взывaху: жизнодaвче, хrтE б9е нaшъ, слaва тебЁ.

БGор0диченъ:

Вс‰ пaче смhсла, вс‰ пресл†внаz тво‰ бцdе, т†инства, °чистотЁ запечaтанной, и3 дёвству храни1му° (чистот0ю запечатлённа, и3 дв7ствомъ храни1ма), м™и познaласz є3си2 нел0жна, бGа р0ждши и4стиннаго: того2 моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

V3пакои2:

По стrти шeдше во гр0бъ жєны2, во є4же помaзати тёло твоE хrтE б9е, ви1дэша ѓгGлы во гр0бэ, и3 ўжас0шасz: глaсъ бо слhшаху t ни1хъ, ћкw воскRсе гDь, дaруzй мjрови вeлію млcть.

Тропaрь, глaсъ G:

Да веселsтсz нбcнаz, да рaдуютсz земн†z, ћкw сотвори2 держaву мhшцею своeю гDь, попрA смeртію смeрть, пeрвенецъ мeртвыхъ бhсть, и3з8 чрeва ѓдова и3збaви нaсъ, и3 подадE мjрови вeлію млcть.

БGор0диченъ:

ТS ходaтайствовавшую сп7сeніе р0да нaшегw, воспэвaемъ бцdе дв7о: пл0тію бо t тебE воспріsтою, сн7ъ тв0й и3 бGъ нaшъ, кrт0мъ воспріи1мъ стrть, и3збaви нaсъ t тли2 ћкw чlвэколю1бецъ.

V3пакои2:

Ўдивлsz видёніемъ, њрошaz глаг0ланіи, блистazйсz ѓгGлъ мmрон0сицамъ глаг0лаше: что2 живaгw и4щете во гр0бэ; востA и3стощи1вый гр0бы, тли2 премэни1телz разумёйте непремённаго, рцhте бGови: к0ль стр†шна дэлA тво‰, ћкw р0дъ сп7слъ є3си2 человёческій.

Тропaрь, глaсъ д7:

Свётлую воскrніz пр0повэдь t ѓгGла ўвёдэвшz гDни ў§нцы, и3 прaдэднее њсуждeніе tвeргшz, ґпcлwмъ хвaлzщzсz глаг0лаху, и3спровeржесz смeрть, воскRсе хrт0съ бGъ, дaруzй мjрови вeлію млcть.

БGор0диченъ:

Е$же t вёка ўтаeное и3 ѓгGлwмъ несвёдомое тaинство, тоб0ю бцdе, сyщымъ на земли2 kви1сz бGъ, въ несли1тномъ соединeніи воплощaемь: и3 кrтъ в0лею нaсъ рaди воспріи1мъ, и4мже воскRси1въ первоздaннаго, сп7сE t смeрти дyшы нaшz.

V3пакои2:

Я5же твоегw2 преслaвнагw востaніz предтeкшыz мmронHсицы, ґпcлwмъ проповёдаху хrтE: ћкw воскрeслъ є3си2 ћкw бGъ, подаsй мjрови вeлію млcть.

Тропaрь, глaсъ є7:

Собезначaльное сл0во nц7Y и3 д¦ови, t дв7ы р0ждшеесz на сп7сeніе нaше, воспои1мъ вёрніи, и3 поклони1мсz: ћкw бlговоли2 пл0тію взhти на кrтъ, и3 смeрть претерпёти, и3 воскRси1ти ўмeршыz, слaвнымъ воскресeніемъ свои1мъ.

БGор0диченъ:

Рaдуйсz двeре гDнz непроходи1маz: рaдуйсz стэно2 и3 покр0ве притекaющихъ къ тебЁ. рaдуйсz неwбуревaемое пристaнище и3 неискусобрaчнаz, р0ждшаz пл0тію творцA твоего2 и3 бGа: молsщи не њскудэвaй њ воспэвaющихъ и3 клaнzющихсz ржcтвY твоемY.

V3пакои2:

ЃгGльскимъ зрaкомъ ќмъ смущaющыz, и3 б9eственнымъ востaніемъ душeю просвэщaємыz, мmронHсицы ґпcлwмъ бlговэствовaху: возвэсти1те во kзhцэхъ воскrніе, гDу содёйствующу чудесы2, подаю1щему нaмъ вeлію млcть.

Тропaрь, глaсъ ѕ7:

ЃгGльскіz си1лы на гр0бэ твоeмъ, и3 стрегyщіи њмертвёша, и3 стоsше мRjа во гр0бэ, и4щущи пречcтагw тёла твоегw2. плэни1лъ є3си2 ѓдъ, не и3скуси1всz t негw2: срётилъ є3си2 дв7у, дaруzй жив0тъ, воскRсhй и3з8 мeртвыхъ гDи, слaва тебЁ.

БGор0диченъ:

Бlгословeнную нарекjй твою2 м™рь, пришeлъ є3си2 на стрaсть в0льнымъ хотёніемъ, возсіsвъ на кrтЁ: взыскaти хотS ґдaма, глаг0лz ѓгGлwмъ: срaдуйтесz мнЁ: ћкw њбрётесz поги1бшаz дрaхма. вс‰ мyдрэ ўстр0ивый б9е нaшъ, слaва тебЁ.

V3пакои2:

В0льною и3 животворsщею твоeю смeртію, хrтE, вратA ѓдwва сокруши1въ ћкw бGъ, tвeрзлъ є3си2 нaмъ дрeвній рaй, и3 воскRсъ и3з8 мeртвыхъ, и3збaвилъ є3си2 t тлёніz жив0тъ нaшъ.

Тропaрь, глaсъ з7:

Разруши1лъ є3си2 кrт0мъ твои1мъ смeрть, tвeрзлъ є3си2 разб0йнику рaй, мmрон0сицамъ плaчь преложи1лъ є3си2, и3 ґпcлwмъ проповёдати повелёлъ є3си2, ћкw воскрeслъ є3си2 хrтE б9е, дaруzй мjрови вeлію млcть.

БGор0диченъ:

Ћкw нaшегw воскrніz сокр0вище, на тS надёющыzсz всепётаz, t р0ва и3 глубины2 прегрэшeній возведи2. тh бо пови6нныz грэхY сп7слA є3си2, р0ждшаz сп7сeніе нaше: ћже прeжде ржcтвA дв7а, и3 въ ржcтвЁ дв7а, и3 по ржcтвЁ пaки пребывaеши дв7а.

V3пакои2:

И$же нaшъ зрaкъ воспріeмый, и3 претерпёвый кrтъ пл0тски, сп7си1 мz воскrніемъ твои1мъ, хrтE б9е, ћкw чlвэколю1бецъ.

Тропaрь, глaсъ }:

Съ высоты2 снизшeлъ є3си2 бlгоутр0бне, погребeніе пріsлъ є3си2 триднeвное, да нaсъ свободи1ши страстeй, животE и3 воскrніе нaше, гDи, слaва тебЁ.

БGор0диченъ:

И$же нaсъ рaди рождeйсz t дв7ы, и3 распsтіе претерпёвъ бlгjй, и3спровeргій смeртію смeрть, и3 воскrніе kвлeй ћкw бGъ, не прeзри, ±же создaлъ є3си2 рук0ю твоeю: kви2 чlвэколю1біе твоE млcтиве, пріими2 р0ждшую тS бцdу, молsщуюсz за ны2, и3 сп7си2 сп7се нaшъ, лю1ди tч†zнныz.

V3пакои2:

МmронHсицы жизнодaвца предстоsщыz гр0бу, вLку и3скaху въ мeртвыхъ безсмeртнаго, и3 рaдость бlговёщеніz t ѓгGла пріeмшыz, ґпcлwмъ возвэщaху, ћкw воскRсе хrт0съ бGъ, подаsй мjрови вeлію млcть.

Богородичны отпустительные, поемые в течение всего года

БGор0дичны tпусти1тельніи,

поeміи во всE лёто, въ вечє1рни, и3 на БGъ гDь, во ќтрєни, и3 пaки въ конeцъ ќтрени.

Въ недёлю вeчера и3 въ понедёльникъ, на БGъ гDь, глaсъ №:

Чyдо чудeсъ бlгодaтнаz, въ тебЁ зрsщи твaрь рaдуетсz: зачалa бо є3си2 безсёменнw, и3 родилA є3си2 неизречeннw, є3гHже чинонач†ліz ѓгGлwвъ ви1дэти не м0гутъ: того2 моли2 њ душaхъ нaшихъ.

Въ конeцъ ќтрени:

Пречи1стаz бцdе, на нб7сёхъ бlгословeннаz, и3 на земли2 славосл0вимаz, рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Въ понедёльникъ вeчера и3 во вт0рникъ, на БGъ гDь:

Зачeншаz неwпaльнw џгнь б9eственный, и3 р0ждшаz безсёменнw и3ст0чника жи1зни гDа, бlгодaтнаz бцdе, сп7сaй тS величaющыz.

Въ конeцъ ќтрени:

Безмaтернаго на нб7си2 пaче мhсли и3 слyха, на земли2 без8 nц7A родилA є3си2, того2 бцdе моли2 њ душaхъ нaшихъ.

Во вт0рникъ вeчера и3 въ срeду, на БGъ гDь:

ТвоE предстaтельство и3мyще пречи1стаz, и3 твои1ми мlтвами лю1тыхъ и3збавлsеми, кrт0мъ сн7а твоегw2 вездЁ соблюдaеми, по д0лгу тS вси2 бlгочeстнw величaемъ.

Въ конeцъ ќтрени:

Пречcтаz бцdе, на нб7сёхъ:

Въ срeду вeчера и3 въ четверт0къ, на БGъ гDь:

Зачeншаz неwпaльнw:

Въ конeцъ ќтрени:

Безмaтернаго на нб7си2:

Въ четверт0къ вeчера и3 въ пzт0къ, на БGъ гDь:

ТвоE предстaтельство и3мyще:

Въ конeцъ ќтрени:

Пречcтаz бцdе:

Въ пzт0къ вeчера и3 въ суббHту, на БGъ гDь:

Гавріи1лу вэщaвшу тебЁ дв7о:

Въ конeцъ ќтрени:

Безмaтернаго на нб7си2:

Въ недёлю вeчера и3 въ понедёльникъ, на БGъ гDь, глaсъ в7:

Бlгоутр0біz сyщи и3ст0чникъ, млcти спод0би нaсъ бцdе, при1зри на лю1ди согрэши1вшыz, kви2 ћкw при1снw си1лу твою2: на тs бо ўповaюще, рaдуйсz, вопіeмъ ти2, ћкоже и3ногдA гавріи1лъ безпл0тныхъ ґрхістрати1гъ.

Въ конeцъ ќтрени:

М™и с™az неизречeннагw свёта ѓгGльскими тS пёсньми почитaюще, бlгочeстнw величaемъ.

Въ понедёльникъ вeчера, и3 во вт0рникъ, на БGъ гDь:

Б9eственнагw бhхомъ џбщницы є3стествA тоб0ю, бцdе приснодв7о, бGа бо нaмъ воплоти1вшагосz родилA є3си2. тёмже по д0лгу тS вси2 бlгочeстнw величaемъ.

Въ конeцъ ќтрени:

ТS величaемъ бцdе, вопію1ще: рaдуйсz незаходи1магw свёта џблаче, того2 носи1вши въ нёдрэхъ, слaвы гDа.

Во вт0рникъ вeчера, и3 въ срeду, на БGъ гDь:

Препрослaвлена є3си2 бцdе дв7о: И#щи2 въ ѕ7 часЁ.

Въ конeцъ ќтрени:

ТS величaемъ бцdе, вопію1ще: рaдуйсz жeзле, t негHже безсёменнw бGъ прозzбhй, погуби2 на дрeвэ смeрть.

Въ срeду вeчера, и3 въ четверт0къ, на БGъ гDь:

Б9eственнагw бhхомъ џбщницы:

Въ конeцъ ќтрени:

ТS величaемъ бцdе, вопію1ще: рaдуйсz незаходи1магw свёта:

Въ четверт0къ вeчера, и3 въ пzт0къ, на БGъ гDь:

Препрослaвленна є3си2 бцdе дв7о:

Въ конeцъ ќтрени:

ТS величaемъ бцdе, вопію1ще: рaдуйсz жeзле:

Въ пzт0къ вeчера, и3 въ суббHту, на БGъ гDь:

Вс‰ пaче смhсла, вс‰ пресл†внаz тво‰:

Въ конeцъ ќтрени:

М™и с™az неизречeннагw свёта:

Ѓще же прилучи1тсz ґллилyіа въ к0емлибо глaсэ, глаг0лютсz сі‰, глaсъ в7:

Ґпcли, м§нцы и3 прbр0цы, с™и1теліе, прпdбніи и3 првdніи, д0брэ п0двигъ соверши1вшіи, и3 вёру соблю1дшіи, дерзновeніе и3мyще ко сп7су, њ нaсъ того2 ћкw бlга моли1те сп7сти1сz, м0лимсz, душaмъ нaшымъ.

Помzни2 гDи, ћкw бlгъ, дyшы р†бъ твои1хъ, и3 є3ли6ка въ житіи2 согрэши1ша, прости2: никт0же бо безгрёшенъ, т0кмw ты2 могjй и3 престaвлєннымъ дaти пок0й.

М™и с™az неизречeннагw свёта:

Въ недёлю вeчера, и3 въ понедёльникъ, на БGъ гDь, глaсъ G:

КрасотЁ дв7ства твоегw2, и3 пресвётлой чистотЁ твоeй гавріи1лъ ўдиви1всz, вопіsше ти2 бцdе: кyю ти2 похвалY принесY дост0йную; чт0 же воз8именyю тS; недоумэвaю и3 ўжасaюсz. тёмже ћкw повелёнъ бhхъ, вопію1 ти: рaдуйсz бlгодaтнаz.

Въ конeцъ ќтрени:

Кjйждо, и3дёже сп7сaетсz, тaмw прaведнw и3 притекaетъ, и3 к0е и3н0е таков0е прибёжище, ћкw ты2 бцdе, покрывaющее дyшы нaшz;

Въ понедёльникъ вeчера, и3 во вт0рникъ, на БGъ гDь:

Прибёжище и3 си1ла нaша, бцdе, держaвнаz п0мощь мjра, мlтвами твои1ми покрhй рабы6 тво‰ t всsкіz нyжды, є3ди1на бlгословeннаz.

Въ конeцъ ќтрени:

Кjйждо, и3дёже сп7сaетсz:

Во вт0рникъ вeчера, и3 въ срeду, на БGъ гDь:

Жeзлъ си1лы стzжaвшіи кrтъ сн7а твоегw2 бцdе, тёмъ низлагaемъ врагHвъ шат†ніz, люб0вію тS непрестaннw величaюще.

Въ конeцъ ќтрени:

Прибёжище и3 си1ла нaша, бцdе:

Въ срeду вeчера, и3 въ четверт0къ, на БGъ гDь:

Прbр0цы проповёдаша, ґпcли научи1ша, м§нцы и3сповёдаша, и3 мы2 вёровахомъ бцdу тS вои1стинну сyщую: тёмъ и3 величaемъ ржcтво2 твоE неизречeнное.

Въ конeцъ ќтрени:

Кjйждо, и3дёже сп7сaетсz:

Въ четверт0къ вeчера, и3 въ пzт0къ, на БGъ гDь:

Жeзлъ си1лы стzжaвшіи:

Въ конeцъ ќтрени:

Прибёжище и3 си1ла нaша, бцdе:

Въ пzт0къ вeчера, и3 въ суббHту, на БGъ гDь:

ТS ходaтайствовавшую сп7сeніе р0да нaшегw:

Въ конeцъ ќтрени:

Прbр0цы проповёдаша:

Въ недёлю вeчера, и3 въ понедёльникъ, на БGъ гDь, глaсъ д7:

Воспитaвшейсz во хрaмэ во с™†z с™hхъ, њдёzннэй вёрою и3 премyдростію, и3 безмёрнымъ дв7ствомъ, ґрхістрати1гъ гавріи1лъ принесE съ нб7сE цэловaніе, и3 є4же рaдуйсz: рaдуйсz бlгословeннаz, рaдуйсz препрослaвленнаz, гDь съ тоб0ю.

Въ конeцъ ќтрени:

Ћкw всёхъ є3си2 творeній вhшшаz, воспэвaти тS дост0йнw недоумэвaюще бцdе, тyне, м0лимъ тS, поми1луй нaсъ.

Въ понедёльникъ вeчера, и3 во вт0рникъ, на БGъ гDь:

Къ бцdэ прилёжнw нhнэ притецeмъ грёшніи и3 смирeнніи, и3 припадeмъ, въ покаsніи зовyще и3з8 глубины2 души2: вLчце помози2 на ны2 милосeрдовавши: потщи1сz, погибaемъ t мн0жества прегрэшeній, не tврати2 тво‰ рабы6 тщы2: тs бо и3 є3ди1ну надeжду и4мамы.

Въ конeцъ ќтрени:

ТS величaемъ бцdе, вопію1ще: ты2 є3си2 купинA, въ нeйже неwпaльнw мwmсeй ви1дэ ћкw плaмень џгнь б9ествA.

Во вт0рникъ вeчера, и3 въ срeду, на БGъ гDь:

Дв7о пренепор0чнаz, м™и хrтA бGа, nрyжіе пр0йде твою2 прес™yю дyшу, є3гдA распинaема ви1дэла є3си2 в0лею сн7а и3 бGа твоего2: є3г0же бlгословeннаz, молsщи не престaй, прощeніе прегрэшeній нaмъ даровaти.

Въ конeцъ ќтрени:

ТS величaемъ, бцdе, вопію1ще: ты2 є3си2 горA, t неsже неизглаг0ланнw tсэчeсz кaмень, и3 вратA ѓдwва сокруши2.

Въ срeду вeчера, и3 въ четверт0къ, на БGъ гDь:

Сл0во џ§ее, хrтA бGа нaшего, t тебE воплоти1вшагосz познaхомъ бцdе, дв7о, є3ди1на чи1стаz, є3ди1на бlгословeннаz: тёмъ непрестaннw тS воспэвaюще величaемъ.

Въ конeцъ ќтрени:

Ћкw всёхъ є3си2 творeній:

Въ четверт0къ вeчера, и3 въ пzт0къ, на БGъ гDь:

Дв7о пренепор0чнаz м™и:

Въ конeцъ ќтрени:

ТS величaемъ бцdе, вопію1ще: ты2 є3си2 горA:

Въ пzт0къ вeчера, и3 въ суббHту, на БGъ гDь:

Е$же t вёка ўтаeное:

Въ конeцъ ќтрени:

ТS величaемъ бцdе, вопію1ще: ты2 є3си2 купинA:

Въ недёлю вeчера, и3 въ понедёльникъ, на БGъ гDь, глaсъ є7:

Со ѓгGлы нбcнаz, съ человёки земн†z глaсомъ рaдованіz, бцdе, вопіeмъ ти2: рaдуйсz, вратA нб7съ ши6ршаz. рaдуйсz, є3ди1на земнор0дныхъ сп7сeніе. рaдуйсz чи1стаz, бlгодaтнаz, р0ждшаz бGа воплоти1вшагосz.

Въ конeцъ ќтрени:

T дв7ы возсіsвый мjру хrтE б9е, сhны свёта т0ю показaвый, поми1луй нaсъ.

Въ понедёльникъ вeчера, и3 во вт0рникъ, на БGъ гDь:

Ск0рый тв0й покр0въ, и3 п0мощь и3 млcть покажи2 на рабы6 тво‰: и3 в0лны чи1стаz, ўкроти2 сyетныхъ помыслHвъ, и3 пaдшую мою2 дyшу возстaви бцdе: вёмъ бо, вёмъ дв7о, ћкw м0жеши, є3ли6ка и3 х0щеши.

Въ конeцъ ќтрени:

М™и б9іz прес™az, стэно2 хrтіaнъ, и3збaви лю1ди тво‰ nбhчнw, зовyщыz ти2 прилёжнw: сопроти1висz ср†мнымъ и3 гHрдымъ помыслHмъ, да вопіeмъ ти2: рaдуйсz приснодв7о.

Во вт0рникъ вeчера, и3 въ срeду, на БGъ гDь:

Кrт0мъ сн7а твоегw2 бGобlгодaтнаz, јдwльскаz прeлесть всS ўпраздни1сz, и3 дeмwнскаz крёпость попрaсz: сегw2 рaди вёрніи по д0лгу тS при1снw поeмъ и3 бlгослови1мъ, и3 бцdу вои1стинну и3сповёдающе, тS величaемъ.

Въ конeцъ ќтрени:

T дв7ы возсіsвый мjру:

Въ срeду вeчера, и3 въ четверт0къ, на БGъ гDь:

Стрaнное дв7ы тaинство, мjру показaсz сп7си1тельное: t неs бо роди1лсz є3си2 без8 сёмене, и3 пл0тію показaлсz є3си2 без8 и3стлёніz, всёхъ рaдосте, гDи слaва тебЁ.

Въ конeцъ ќтрени:

М™и б9іz прес™az:

Въ четверт0къ вeчера, и3 въ пzт0къ, на БGъ гDь:

Кrт0мъ сн7а твоегw2:

Въ конeцъ ќтрени:

T дв7ы возсіsвый мjру:

Въ пzт0къ вeчера, и3 въ суббHту, на БGъ гDь:

Рaдуйсz, двeре гDнz непроходи1маz:

Въ конeцъ ќтрени:

T дв7ы возсіsвый мjру:

Въ недёлю вeчера, и3 въ понедёльникъ, на БGъ гDь, глaсъ ѕ7:

Начaло сп7сeніz, гавріи1лово провэщaніе къ дв7э бhсть: слhша бо, є4же рaдуйсz, и3 не ўбэжE цэловaніz, не ўсумнёсz ћкw сaрра въ сёни, но си1це глаг0лаше: сE рабA гDнz, бyди мнЁ по глаг0лу твоемY.

Въ конeцъ ќтрени:

ҐрхaгGльское сл0во пріsла є3си2, и3 херувjмскій пrт0лъ показaласz є3си2, и3 на њб8sтіихъ твои1хъ носи1ла є3си2, бцdе, надeжду дyшъ нaшихъ.

Въ понедёльникъ вeчера, и3 во вт0рникъ, на БGъ гDь:

Ўповaніе мjра, бlгaz бцdе дв7о, твоE и3 є3ди1но держaвное предстaтельство пр0симъ: ўмилосeрдисz на безпредстaтельствєнныz лю1ди, моли2 млcтиваго бGа, и3збaвитисz душaмъ нaшымъ t всsкагw прещeніz, є3ди1на бlгословeннаz.

Въ конeцъ ќтрени:

Никт0же притекazй къ тебЁ посрaмленъ t тебE и3сх0дитъ, пречcтаz бцdе дв7о: но пр0ситъ бlгодaти, и3 пріeмлетъ даровaніе къ полeзному прошeнію.

Во вт0рникъ вeчера, и3 въ срeду, на БGъ гDь:

Бцdе дв7о, моли2 сн7а твоего2 в0лею пригвозди1вшагосz на кrтЁ, и3 мjръ t прeлести своб0ждшаго хrтA бGа нaшего, поми1ловати дyшы нaшz.

Въ конeцъ ќтрени:

Прeжде вBкъ t nц7A без8 м™ре рождeнна сн7а и3 сл0ва б9іz, въ послBднzz лBта родилA є3си2, воплоти1вшагосz t чcтыхъ кровeй твои1хъ бGороди1тельнице, без8 мyжа: є3г0же моли2 даровaтисz нaмъ грэхHвъ њставлeнію прeжде концA.

Въ срeду вeчера, и3 въ четверт0къ, на БGъ гDь:

С™az вLчце, чcтаz бGа нaшегw м™и, всёхъ творцA неизречeннw р0ждшаz, моли2 со ґпcлы сщ7eнными страстeй нaсъ и3збaвити и3 њставлeніе нaмъ дaти грэхHвъ.

Въ конeцъ ќтрени:

Вели1кихъ даровaній, чи1стаz дв7о бGом™и ты2 спод0биласz є3си2: ћкw родилA є3си2 пл0тію є3ди1наго t трbцы, хrтA жизнодaвца, во сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

Въ четверт0къ вeчера, и3 въ пzт0къ, на БGъ гDь:

Бцdе дв7о, моли2 сн7а твоего2:

Въ конeцъ ќтрени:

Прeжде вBкъ t nц7A без8 м™ре:

Въ пzт0къ вeчера, и3 въ суббHту, на БGъ гDь:

Предповэствyетъ гедеHнъ зачaтіе и3 сказyетъ дв7дъ ржcтво2 твоE бцdе: сни1де бо ћкw д0ждь на руно2 сл0во во чрeво твоE: и3 прозzблA є3си2 без8 сёмене землE с™az, мjра сп7сeніе, хrтA бGа нaшего, бlгодaтнаz.

Въ конeцъ ќтрени:

Прeжде вBкъ t nц7A без8 м™ре:

Въ недёлю вeчера, и3 въ понедёльникъ, на БGъ гDь, глaсъ з7:

Бцdе дв7о несквeрнаz, сн7а твоего2 моли2 съ г0рними си1лами, прощeнію прегрэшeній нaмъ прeжде концA даровaтисz, вёрнw тS слaвzщымъ.

Въ конeцъ ќтрени:

ПревозшлA є3си2 си6лы нбcныz, занE хрaмъ показaласz є3си2 б9eственный, бlгословeннаz бцdе, ћкw р0ждшаz хrтA, сп7са дyшъ нaшихъ.

Въ понедёльникъ вeчера, и3 во вт0рникъ, на БGъ гDь:

Рaдуйсz, тебЁ прив0димъ, бцdе: ѓгGлwвъ бо вhшшаz показaласz є3си2, бGа р0ждшаz.

Въ конeцъ ќтрени:

Ўмири2 мlтвами бцdы жи1знь нaшу, вопію1щихъ ти2 млcтиве гDи, слaва тебЁ.

Во вт0рникъ вeчера, и3 въ срeду, на БGъ гDь:

Распeншагосz за ны2 хrтA бGа, и3 разруши1вшаго смeрти держaву, непрестaннw моли2 бцdе дв7о, да сп7сeтъ дyшы нaшz.

Въ конeцъ ќтрени:

И#збaви бцdе, t содержaщихъ нaсъ грэхHвъ, ћкw и3н0гw ўповaніz вёрніи, не и4мамы рaзвэ тебE, и3 t тебE р0ждшагwсz бGа.

Въ срeду вeчера, и3 въ четверт0къ, на БGъ гDь:

Пл0дъ чрeва твоегw2, пречи1стаz, прbр0кwвъ є4сть и3 зак0на и3сполнeніе: тёмъ тS бцdу въ вёдэніи слaвzще, бlгочeстнw величaемъ.

Въ конeцъ ќтрени:

Пл0дъ чрeва твоегw2 бGоневёсто. человёкwмъ показaсz сп7сeніz ходaтайственный: тёмъ тS бцdу, рaзумомъ и3 љзhкомъ слaвzще, вёрніи величaемъ.

Въ четверт0къ вeчера, и3 въ пzт0къ, на БGъ гDь:

Распeншагосz за ны2:

Въ конeцъ ќтрени:

И#збaви бцdе:

Въ пzт0къ вeчера, и3 въ суббHту, на БGъ гDь:

Ћкw нaшегw воскrніz сокр0вище:

Въ конeцъ ќтрени:

Рaдуйсz, невмэсти1маго въ нб7сёхъ вмэсти1вшаz во ўтр0бэ твоeй: рaдуйсz дв7о, прbр0кwвъ проповёданіе, є4юже возсіS є3мманyилъ. рaдуйсz, м™и хrтA бGа.

Въ недёлю вeчера, и3 въ понедёльникъ, на БGъ гDь, глaсъ }:

Рaдуйсz, ѓгGломъ рaдость мjра пріeмшаz: рaдуйсz, р0ждшаz творцA твоего2 и3 гDа: рaдуйсz, спод0бльшаzсz бhти м™и б9іz.

Въ конeцъ ќтрени:

Рaдуйсz, вратA цRS слaвы, ±же вhшній є3ди1нъ пр0йде, и3 є3ди1ну запечaтану сохрани2, во сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

Въ понедёльникъ вeчера, и3 во вт0рникъ, на БGъ гDь:

Недви1жимое ўтверждeніе вёры, и3 честнhй дaръ дyшъ нaшихъ, бцdу пёсньми величaемъ вёрніи: рaдуйсz, кaмень жи1зни во чрeвэ твоeмъ вмэсти1вшаz. рaдуйсz, концeй надeждо, скорбsщихъ заступлeніе. рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Въ конeцъ ќтрени:

Дв7о пречcтаz, сп7си1 ны мlтвами твои1ми, дви1жущи ўтр0бу м™рнюю сн7у твоемY, и3 бGу нaшему.

Во вт0рникъ вeчера, и3 въ срeду, на БGъ гDь:

Ѓгнца и3 пaстырz и3 сп7са мjра, на кrтЁ зрsщи р0ждшаz тS, глаг0лаше слезsщи: мjръ u5бо рaдуетсz, пріeмлz и3збавлeніе: ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є4же за всёхъ терпи1ши сн7е и3 б9е м0й.

Въ конeцъ ќтрени:

Пл0дъ чрeва твоегw2, пречcтаz, прbр0кwвъ є4сть и3 зак0на и3сполнeніе: тёмъ тS бцdу въ вёдэніи слaвzще, бlгочeстнw величaемъ.

Въ срeду вeчера, и3 въ четверт0къ, на БGъ гDь:

Мhслєннаz вратA жи1зни, пречcтаz бцdе, притекaющыz тебЁ вёрнw и3збaви t бёдъ, да слaвимъ прес™0е ржcтво2 твоE, во сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

Въ конeцъ ќтрени: Дв7о пречcтаz:

Въ четверт0къ вeчера, и3 въ пzт0къ, на БGъ гDь:

Ѓгнца и3 пaстырz:

Въ конeцъ ќтрени:

Пл0дъ чрeва твоегw2 пречcтаz:

Въ пzт0къ вeчера, и3 въ суббHту, на БGъ гDь:

И$же нaсъ рaди рождeйсz t дв7ы, и3 распsтіе претерпёвъ бlгjй, и3спровeргій смeртію смeрть, и3 воскресeніе kвлeй ћкw бGъ, не прeзри, ±же создaлъ є3си2 рук0ю твоeю. kви2 чlвэколю1біе твоE млcтиве: пріими2 р0ждшую тS бцdу молsщуюсz за ны2, и3 сп7си2 сп7се нaшъ, лю1ди tч†zнныz.

Въ конeцъ ќтрени:

Дв7о пречcтаz, сп7си1 ны мlтвами твои1ми, дви1жущи ўтр0бу м™рнюю сн7у твоемY и3 бGу нaшему.

Отпустительные тропари седмичные

Tпусти1тельніи тропари2 всеS седми1цы

Въ недёлю вeчера, тропaрь, глaсъ д7:

Нбcныхъ в0инствъ ґрхістрати1зи, м0лимъ вaсъ при1снw мы2 недост0йніи, да вaшими мlтвами њградитE нaсъ кр0вомъ крил{ невещeственныz вaшеz слaвы, сохранsюще нaсъ припaдающихъ прилёжнw, и3 вопію1щихъ: t бёдъ и3збaвите нaсъ, ћкw чинонач†льницы вhшнихъ си1лъ.

БGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Воспитaвшейсz въ хрaмэ во с™†z с™hхъ, њдёzннэй вёрою и3 премyдростію, и3 безмёрнымъ дв7ствомъ, ґрхістрати1гъ гавріи1лъ принесE съ нб7сE цэловaніе, и3 є4же рaдуйсz: рaдуйсz бlгословeннаz, рaдуйсz препрослaвленнаz, гDь съ тоб0ю.

Въ понедёльникъ вeчера, глaсъ в7:

Пaмzть прaведнагw съ похвалaми, тебё же довлёетъ свидётельство гDне, п®тeче: показaлъ бо сz є3си2 вои1стинну и3 прbр0кwвъ чcтнёйшій, ћкw и3 въ струsхъ крести1ти спод0билсz є3си2 проповёданнаго. тёмже за и4стину пострадaвъ рaдуzсz, бlговэсти1лъ є3си2 и3 сyщымъ во ѓдэ бGа, ћвльшагосz пл0тію, взeмлющаго грёхъ мjра, и3 подаю1щаго нaмъ вeлію млcть.

БGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Б9eственнагw бhхомъ џбщницы є3стествA, тоб0ю бцdе приснодв7о, бGа бо нaмъ воплоти1вшагосz родилA є3си2: тёмже по д0лгу тS вси2 бlгочeстнw величaемъ.

Во вт0рникъ вeчера, тропaрь, глaсъ №:

Сп7си2 гDи, лю1ди тво‰ и3 бlгослови2 достоsніе твоE, побBды на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

КrтобGор0диченъ:

ТвоE предстaтельство и3мyще пречcтаz, и3 твои1ми мlтвами лю1тыхъ и3збавлsеми, кrт0мъ сн7а твоегw2 вездЁ соблюдaеми, по д0лгу тS вси2 бlгочeстнw величaемъ.

Въ срeду вeчера, глaсъ G:

Ґпcли с™jи, моли1те млcтиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

И$ный, глaсъ д7:

Прaвило вёры и3 w4бразъ кр0тости, воздержaніz ўчи1телz, kви1 тz стaду твоемY, ћже вещeй и4стина: сегw2 рaди стzжaлъ є3си2 смирeніемъ высHкаz, нищет0ю бог†таz, џ§е сщ7енноначaльниче нік0лае, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

БGор0диченъ:

Сл0во џ§ее, хrтA бGа нaшего, t тебE воплоти1вшагосz познaхомъ бцdе дв7о, є3ди1на чcтаz, є3ди1на бlгословeннаz: тёмъ непрестaннw тS воспэвaюще величaемъ.

Въ четверт0къ вeчера, тропaрь:

Сп7си2 гDи, лю1ди тво‰:

КrтобGор0диченъ:

ТвоE предстaтельство и3мyще:

Въ пzт0къ:

Ґпcли, м§нцы и3 прbр0цы, с™и1теліе, прпdбніи и3 првdніи, д0брэ п0двигъ соверши1вшіи, и3 вёру соблю1дшіи, дерзновeніе и3мyще ко сп7су, њ нaсъ того2 ћкw бlга моли1те сп7сти1сz, м0лимсz, душaмъ нaшымъ.

Помzни2 гDи, ћкw бlгъ, рабы6 тво‰, и3 є3ли6ка въ житіи2 согрэши1ша, прости2: никт0же бо безгрёшенъ, т0кмw ты2 могjй и3 престaвлєннымъ дaти пок0й.

БGор0диченъ:

М™и с™az неизречeннагw свёта ѓгGльскими тS пёсньми почитaюще, бlгочeстнw величaемъ.

Последование общего молебна

Послёдованіе џбщагw молeбна

Бlгослови1вшу сщ7eннику, начинaемъ:

ГDи, ўслhши мlтву мою2:

Слaва, и3 нhнэ:

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ: со стіхи2.

Тaже тропaрь бцdэ:

Къ бцdэ прилёжнw нhнэ притецeмъ грёшніи и3 смирeнніи, и3 припадeмъ въ покаsніи зовyще и3з8 глубины2 души2: вLчце помози2, на ны2 милосeрдовавши: потщи1сz, погибaемъ t мн0жества прегрэшeній, не tврати2 тво‰ рабы6 тщы6, тs бо и3 є3ди1ну надeжду и4мамы. Двaжды.

Не ўмолчи1мъ никогдA бцdе, си6лы тво‰ глаг0лати недост0йніи: ѓще бо ты2 не бы2 предстоsла молsщи, кто2 бы нaсъ и3збaвилъ t толи1кихъ бёдъ; кт0 же бы сохрани1лъ до нhнэ своб0дны; не tстyпимъ вLчце t тебE, тво‰ бо рабы6 сп7сaеши при1снw t всsкихъ лю1тыхъ.

Тaже pал0мъ н7.

И# по pалмЁ начинaемъ канHнъ прес™hz бцdы, без8 їрмосHвъ. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Мн0гими содержи1мь напaстьми, къ тебЁ прибэгaю сп7сeніz и3скjй: q м™и сл0ва и3 дв7о, t тsжкихъ и3 лю1тыхъ мS сп7си2!

Страстeй мS смущaютъ прил0зи, мн0гагw ўнhніz и3сп0лнити мою2 дyшу: ўмири2 nтрокови1це, тишин0ю сн7а и3 бGа твоегw2 всенепор0чнаz.

Слaва:

Сп7са р0ждшую тS и3 бGа, молю2 дв7о, и3збaвитисz ми2 лю1тыхъ: къ тебё бо нhнэ прибэгaz, простирaю и3 дyшу и3 помышлeніе.

И# нhнэ:

Недyгующа тёломъ и3 душeю, посэщeніz б9eственнаго, и3 промышлeніz t тебE спод0би є3ди1на бGом™и, ћкw бlгaz, бlгaгw же роди1тельнице.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Предстaтельство и3 покр0въ жи1зни моеS полагaю тS, бGороди1тельнице дв7о, тh мz њкорми2 ко пристaнищу твоемY, бlги1хъ вин0внаz, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1на всепётаz.

Молю2 дв7о, душeвное смущeніе, и3 печaли моеS бyрю разори1ти: тh бо бGоневёстнаz, начaльника тишины2 хrтA родилA є3си2, є3ди1на пречcтаz.

Слaва:

Бlгодётелz р0ждши д0брыхъ вин0внаго, бlгодэsніz богaтство всBмъ и3сточи2: вс‰ бо м0жеши, ћкw си1льнаго въ крёпости хrтA р0ждши, бGобlжeннаz.

И# нhнэ:

Лю1тыми недyги, и3 болёзненными страстьми2 и3стzзaему, дв7о, тh ми помози2. и3сцэлeній бо неwскyдное тS знaю сокр0вище пренепор0чнаz, неиждивaемое.

СіE по G-й и3 ѕ7-й пёсни т0кмw:

Сп7си2 t бёдъ рабы6 тво‰ бцdе, ћкw вси2 по бз7э къ тебЁ прибэгaемъ, ћкw неруши1мэй стэнЁ и3 предстaтельству.

При1зри бlгосeрдіемъ всепётаz бцdе, на моE лю1тое тэлесE њѕлоблeніе, и3 и3сцэли2 души2 моеS болёзнь.

Тaже їерeй, и3ли2 діaконъ:

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ и3 всеS руси2 пjменэ и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ] и4м>къ.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S.

[Посeмъ за ни1хже поeтсz молeбенъ].

Е#щE м0лимсz њ млcти, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, сп7сeніи, посэщeніи, прощeніи и3 бlгопоспэшeніи рабA б9іz, [и3ли2 рабHвъ б9іихъ], и4м>къ.

По си1хже:

Е#щE м0лимсz за всю2 брaтію, и3 за вс‰ хрістіaны.

Пот0мъ возглaсъ:

Ћкw млcтивъ: и3 прHчаz.

И# ѓбіе глаг0лемъ тропaрь, глaсъ в7:

Молeніе тeплое, и3 стэнA неwбори1маz, млcти и3ст0чниче, мjрови прибёжище, прилёжнw вопіeмъ ти2: бцdе вLчце, предвари2, и3 t бёдъ и3збaви нaсъ, є3ди1на вск0рэ предстaтельствующаz.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

Страстeй мои1хъ смущeніе, к0рмчію р0ждшаz гDа, и3 бyрю ўтиши2 мои1хъ прегрэшeній, бGоневёстнаz.

Млcрдіz твоегw2 бeздну призывaющу, подaждь ми2, ћже бlгосeрдаго р0ждшаz, и3 сп7са всёхъ пою1щихъ тS.

Наслаждaющесz пречcтаz, твои1хъ даровaній, бlгодaрственное воспэвaемъ пёніе, вёдуще тS бGом™рь.

Слaва:

На nдрЁ болёзни моеS и3 нeмощи низлежaщу ми2, ћкw бlголюби1ва помози2 бцdе, є3ди1на приснодв7о.

И# нhнэ:

Надeжду и3 ўтверждeніе, и3 сп7сeніz стёну недви1жиму, и3мyще тS всепётаz, неуд0бства всsкагw и3збавлsемсz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэти2 нaсъ повелёніи твои1ми гDи, и3 мhшцею твоeю выс0кою тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, чlвэколю1бче.

И#сп0лни чcтаz, весeліz сeрдце моE, твою2 нетлённую даю1щи рaдость, весeліz р0ждшаz вин0внаго.

И#збaви нaсъ t бёдъ, бцdе чcтаz, вёчное р0ждши и3збавлeніе, и3 ми1ръ всsкъ ќмъ преимyщій.

Слaва:

Разрэши2 мглY прегрэшeній мои1хъ, бGоневёсто, просвэщeніемъ твоеS свётлости, свётъ р0ждшаz б9eственный и3 превёчный.

И# нhнэ:

И#сцэли2 чcтаz, души2 моеS неможeніе, посэщeніz твоегw2 спод0бльшаz, и3 здрaвіе мlтвами твои1ми подaждь ми2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Мlтву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz ћкw їHна: t тли2 б9е, возведи1 мz.

Смeрти и3 тли2 ћкw спaслъ є4сть, сaмъ сS и3здaвъ смeрти, тлёніемъ и3 смeртію моE є3стество2 ћто бhвшее, дв7о моли2 гDа и3 сн7а твоего2, врагHвъ ѕлодёйствіz мS и3збaвити.

Предстaтельницу тS животA вёмъ, и3 храни1тельницу твeрду дв7о, и3 напaстей рэшaщу молвы6, и3 нал0ги бэсHвъ tгонsющу, и3 молю1сz всегдA, t тли2 страстeй мои1хъ и3збaвити мS.

Слaва:

Ћкw стёну прибёжища стzжaхомъ и3 дyшъ всесовершeнное сп7сeніе, и3 прострaнство въ ск0рбехъ, nтрокови1це: и3 просвэщeніемъ твои1мъ при1снw рaдуемсz. q вLчце, и3 нhнэ нaсъ t страстeй и3 бёдъ сп7си2!

И# нhнэ:

На nдрЁ нhнэ немощствyzй лежY, и3 нёсть и3сцэлeніz пл0ти моeй: но бGа и3 сп7са мjру, и3 и3збaвителz недyгwвъ р0ждшаz, тебЁ молю1сz бlг0й: t тли2 нед{гъ возстaви мS.

Тaже: Сп7си2 t бёдъ: и3 При1зри бlгосeрдіемъ: Е#ктеніA мaлаz.

И# по возглaсэ ѓбіе кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы, но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ тS.

И# ѓбіе прокjменъ:

ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.

Стjхъ: Слhши дщи2 и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE.

Сщ7eнникъ:

И# њ спод0битисz нaмъ слhшанію с™aгw є3ђліа, гDа бGа м0лимъ.

Премyдрость, пр0сти, ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

Ми1ръ всBмъ.

T луки2 с™aгw є3ђліа чтeніе:

Во дни6 џны, востaвши маріaмъ, и4де въ гHрнzz со тщaніемъ во грaдъ їyдовъ. И# вни1де въ д0мъ захaріинъ, и3 цэловA є3лісавeтъ. И# бhсть, ћкw ўслhша є3лісавeтъ цэловaніе мRjино, взыгрaсz младeнецъ во чрeвэ є3S: и3 и3сп0лнисz д¦а с™а є3лісавeтъ. И# возопи2 глaсомъ вeліимъ, и3 речE: бlгословeна ты2 въ женaхъ, и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2. И# tкyду мнЁ сіE, да пріи1де м™и гDа моегw2 ко мнЁ; Сe бо ћкw бhсть глaсъ цэловaніz твоегw2 во ќшію моeю, взыгрaсz младeнецъ рaдощами во чрeвэ моeмъ. И# бlжeнна вёровавшаz, ћкw бyдетъ совершeніе глагHланнымъ є4й t гDа. И# речE маріaмъ: вели1читъ душA моS гDа, и3 возрaдовасz д¦ъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ. Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS: сe бо t нhнэ ўбlжaтъ мS вси2 р0ди. Ћкw сотвори2 мнЁ вели1чіе си1льный, и3 с™о и4мz є3гw2. Пребhсть же маріaмъ съ нeю ћкw три2 мцcы, и3 возврати1сz въ д0мъ св0й.

И# ѓбіе, Слaва, глaсъ ѕ7:

Мlтвами бцdы, млcтиве, њчи1сти мн0жєства согрэшeній нaшихъ.

И# нhнэ, т0йже. Тaже:

Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедрHтъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE.

Глaсъ ѕ7:

Не ввёри мS человёческому предстaтельству, прес™az вLчце, но пріими2 молeніе рабA твоегw2: ск0рбь бо њбдержи1тъ мS, терпёти не могY дeмwнскагw стрэлsніz, покр0ва не и4мамъ, нижE гдЁ прибёгну nкаsнный, всегдA побэждaемь, и3 ўтэшeніz не и4мамъ, рaзвэ тебE вLчце мjра: ўповaніе и3 предстaтельство вёрныхъ, не прeзри молeніе моE, полeзно сотвори2.

Сщ7eнникъ: Сп7си2, б9е, лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE:

ГDи поми1луй, в7i:

Млcтію и3 щедр0тами: И# прHчаz.

Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Нaше сп7сeніе ћкоже восхотёлъ є3си2, сп7се, ўстр0ити, во ўтр0бу дв7ыz всели1лсz є3си2, ю4же мjру предстaтельницу показaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ, б9е, бlгословeнъ є3си2.

Воли1телz ми1лости, є3г0же родилA є3си2 м™и чcтаz, ўмоли2 и3збaвитисz t прегрэшeній и3 душeвныхъ сквeрнъ, вёрою зовyщымъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Слaва:

Сокр0вище сп7сeніz и3 и3ст0чникъ нетлёніz тS р0ждшую, и3 ст0лпъ ўтверждeніz, и3 двeрь покаsніz зовyщымъ показaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

И# нhнэ:

Тэлє1сныz слaбwсти и3 душє1вныz недyги, бGороди1тельнице, люб0вію приступaющихъ къ кр0ву твоемY, дв7о, и3сцэли1ти спод0би, сп7са хrтA нaмъ р0ждшаz.

Пёснь }.

Їрм0съ: ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ вHи ѓгGльстіи, хвали1те и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

П0мощи ћже t тебE трeбующыz, не прeзри, дв7о, пою1щыz и3 превозносsщыz тS во вёки.

Неможeніе души2 моеS и3сцэлsеши и3 тэлє1сныz болBзни, дв7о, да тS прослaвлю, чcтаz, во вёки.

Слaва:

И#сцэлeній богaтство и3зливaеши вёрнw пою1щымъ тS, дв7о, и3 превозносsщымъ неизречeнное твоE ржcтво2.

И# нhнэ:

Напaстей ты2 прил0ги tгонsеши и3 страстeй нах0ды дв7о: тёмже тS поeмъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Вои1стинну бGор0дицу тS и3сповёдуемъ, сп7сeніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли1ки тS величaюще.

Т0ка слeзъ мои1хъ не tврати1сz, ћже t всsкагw лицA всsку слeзу teмшаго, дв7о, хrтA р0ждшаz.

Рaдости моE сeрдце и3сп0лни, дв7о, ћже рaдости пріeмшаz и3сполнeніе, грэх0вную печaль потреблsющи.

Пристaнище и3 предстaтельство тебЁ прибэгaющихъ бyди, дв7о, и3 стэнA неруши1маz, прибёжище же и3 покр0въ, и3 весeліе.

Слaва:

Свёта твоегw2 зарsми просвэти2. дв7о, мрaкъ невёдэніz tгонsщи, бlговёрнw бцdу тS и3сповёдающихъ.

И# нhнэ:

На мёстэ њѕлоблeніz нeмwщи смири1вшагwсz, дв7о, и3сцэли2, и3з8 нездрaвіz во здрaвіе претворsющи.

И# ѓбіе, Дост0йно є4сть:

И# кади1тъ сщ7eнникъ жeртвенникъ и3 лю1ди, и3 мы2 поeмъ настоsщыz бGор0дичны:

Вhшшую нб7съ и3 чи1стшую свётлостей с0лнечныхъ, и3збaвльшую нaсъ t клsтвы, вLчцу мjра пёсньми почти1мъ.

T мн0гихъ мои1хъ грэхHвъ немощствyетъ тёло, немощствyетъ и3 душA моS: къ тебЁ прибэгaю, бlгодaтнэй, надeждо ненадeжныхъ, тh ми помози2.

ВLчце и3 м™и и3збaвителz, пріими2 молeніе недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, да ходaтайствуеши къ р0ждшемусz t тебE: q вLчце мjра, бyди ходaтаица!

Поeмъ прилёжнw тебЁ пёснь нhнэ всепётой бцdэ рaдостнw, со п®тeчею, и3 всёми с™hми, моли2 бцdе, є4же ўщeдрити ны2.

Вс‰ ѓгGлwвъ вHинства, п®тeче гDнь, ґпcлwвъ двоенадесsтице, с™jи вси2 съ бцdею сотвори1те мlтву, во є4же сп7сти1сz нaмъ.

Тaже, Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# тропари2 сі‰, глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй нaсъ, всsкагw бо tвёта:

Слaва: ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўповaхомъ:

И# нhнэ: Милосeрдіz двє1ри:

Їерeй, и3ли2 діaконъ:

Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Ґ пот0мъ и3 прHчаz по рsду, ћкоже ўказaсz и3 по G-й пёсни.

Посeмъ мlтва прес™ёй бцdэ:

Q прес™az гпcжE вLчце бцdе! вhшши є3си2 всёхъ ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ, и3 всеS твaри чcтнёйши, пом0щница є3си2 њби1димыхъ, ненадёющихсz надёzніе, ўб0гихъ застyпница, печaльныхъ ўтэшeніе, ѓлчущихъ корми1тельнице, наги1хъ њдэsніе, больнhхъ и3сцэлeніе, грёшныхъ сп7сeніе, хрістіaнъ всёхъ поможeніе и3 заступлeніе! q всемлcтиваz гпcжE, дв7о бцdе вLчце, млcтію твоeю сп7си2 и3 поми1луй вели1каго господи1на и3 nтцA нaшего с™ёйшаго патріaрха моск0вскаго и3 всеS руси2 пjмена, преwсвzщeнныz митрополjты, ґрхіепcкпы и3 є3пcкпы, и3 вeсь сщ7eнническій и3 монaшескій чи1нъ, богохрани1мую странY нaшу, вл†сти и3 в0инство є3S, и3 вс‰ правослaвныz хрістіaны, ри1зою твоeю честн0ю защити2: и3 ўмоли2, гпcжE, и3з8 тебE без8 сёмене воплоти1вшагосz хrтA бGа нaшего, да препоsшетъ нaсъ си1лою своeю свhше на неви6димыz и3 ви6димыz враги2 нaшz. q всемлcтиваz гпcжE, вLчце бцdе, воздви1гни нaсъ и3з8 глубины2 грэх0вныz и3 и3збaви нaсъ t глaда, губи1тельства, t трyса и3 пот0па, t nгнS и3 мечA, t нахождeніz и3ноплемeнныхъ и3 междоус0бныz брaни, и3 t напрaсныz смeрти, и3 t нападeніz врaжіz, и3 t тлетв0рныхъ вBтръ, и3 t смертон0сныz ћзвы, и3 t всsкагw ѕлA. подaждь, гпcжE, ми1ръ и3 здрaвіе рабHмъ твои1мъ, всBмъ правосл†внымъ хrтіaнwмъ, и3 просвэти2 и5мъ ќмъ и3 џчи сердє1чныz, є4же ко сп7сeнію: и3 спод0би ны2, грBшныz рабы6 тво‰, цrтвіz сн7а твоегw2, хrтA бGа нaшегw: ћкw держaва є3гw2 бlгословeнна, и3 препрослaвлена, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# прHчаz, и3 tпyстъ.

Тропари воскресные, поемые по Непорочнах

Тропари2 воскрeсны,

поє1мыz по непор0чнахъ, въ недёлzхъ всегw2 лёта, глaсъ є7.

На є3ди1номъ к0емждо тропарЁ глаг0лемъ:

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

ЃгGльскій соб0ръ ўдиви1сz, зрS тебE въ мeртвыхъ вмэни1вшасz, смeртную же, сп7се, крёпость разори1вша, и3 съ соб0ю ґдaма воздви1гша, и3 t ѓда вс‰ своб0ждша.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Почто2 м›ра съ ми1лостивными слезaми, q ў§нцы, растворsете; блистazйсz во гр0бэ ѓгGлъ мmрон0сицамъ вэщaше: ви1дите вы2 гр0бъ и3 ўразумёйте, сп7съ бо воскRсе t гр0ба.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Ѕэлw2 рaнw мmронHсицы течaху ко гр0бу твоемY рыдaющz, но предстA къ ни6мъ ѓгGлъ и3 речE: рыдaніz врeмz престA, не плaчите, воскrніе же ґпcлwмъ рцhте.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

МmронHсицы жєны2, съ мЂры пришeдшz ко гр0бу твоемY, сп7се, рыдaху, ѓгGлъ же къ ни6мъ речE глаг0лz: что2 съ мeртвыми живaго помышлsете; ћкw бGъ бо воскRсе t гр0ба.

Слaва:

Поклони1мсz nц7Y и3 є3гw2 сн7ови, и3 с™0му д¦у, с™ёй трbцэ во є3ди1номъ существЁ, съ серафjмы зовyще: с™ъ, с™ъ, с™ъ, є3си2 гDи.

И# нhнэ:

Жизнодaвца р0ждши, грэхA, дв7о, ґдaма и3збaвила є3си2, рaдость же є4vэ въ печaли мёсто подалA є3си2: пaдшыz же t жи1зни къ сeй напрaви, и3з8 тебE воплоти1выйсz бGъ и3 чlвёкъ.

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

Тропари, поемые по Непорочнах в субботу

И#нhz тропари2,

поє1мыz по непор0чнахъ въ суббHту, глaсъ є7.

Глаг0летсz на є3ди1номъ к0емждо и3 си1хъ:

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

С™hхъ ли1къ њбрёте и3ст0чникъ жи1зни и3 двeрь рaйскую, да њбрsщу и3 ѓзъ пyть покаsніемъ: поги1бшее nвчA ѓзъ є4смь, воззови1 мz, сп7се, и3 сп7си1 мz.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Ѓгнца б9іz проповёдавше, и3 заклaни бhвше ћкоже ѓгнцы, и3 къ жи1зни нестарёемэй, с™jи, и3 присносyщнэй престaвльшесz, того2 прилёжнw, м§нцы, моли1те, долгHвъ разрэшeніе нaмъ даровaти.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Въ пyть ќзкій х0ждшіи приск0рбный, вси2 въ житіи2 крeстъ ћкw kрeмъ взeмшіи, и3 мнЁ послёдовавшіи вёрою, пріиди1те наслади1тесz, и4хже ўгот0вахъ вaмъ п0честей и3 вэнцHвъ нбcныхъ.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

W4бразъ є4смь неизречeнныz твоеS слaвы, ѓще и3 ћзвы ношY прегрэшeній: ўщeдри твоE создaніе вLко, и3 њчи1сти твои1мъ бlгоутр0біемъ, и3 возжелённое nтeчество подaждь ми2, раS пaки жи1телz мS сотворsz.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Дрeвле ќбw t не сyщихъ создaвый мS, и3 w4бразомъ твои1мъ б9eственнымъ почтhй, преступлeніемъ же зaповэди, пaки мS возврати1вый въ зeмлю, t неsже взsтъ бhхъ, на є4же по под0бію возведи2, дрeвнею добр0тою воз8wбрази1тисz.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Ўпок0й б9е рабы6 тво‰, и3 ўчини2 | въ раи2, и3дёже ли1цы с™hхъ гDи, и3 првdницы сіsютъ ћкw свэти6ла: ўс0пшыz рабы6 тво‰ ўпок0й, презирaz и4хъ вс‰ согрэшє1ніz.

Слaва:

Трисіsтельное є3ди1нагw б9ествA бlгочeстнw поeмъ, вопію1ще: с™ъ є3си2 џ§е безначaльный, собезначaльный сн7е, и3 б9eственный дш7е, просвэти2 нaсъ вёрою тебЁ служaщихъ, и3 вёчнагw nгнS и3схити2.

И# нhнэ:

Рaдуйсz чcтаz бGа пл0тію р0ждшаz во сп7сeніе всёхъ, є4юже р0дъ человёческій њбрёте сп7сeніе, тоб0ю да њбрsщемъ рaй, бцdе чcтаz, бlгословeннаz.

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

Информация о первоисточнике

При использовании материалов библиотеки ссылка на источник обязательна.
При публикации материалов в сети интернет обязательна гиперссылка:

Библиотека святоотеческой литературы (http://www.orthlib.ru/).

Преобразование в форматы epub, mobi, fb2
"Православие и мир. Православная электронная библиотека" (lib.pravmir.ru).

Поделиться ссылкой на выделенное