Цвет фона:
Размер шрифта: A A A

Глава 1. Чин малой вечерни.

ТMПІКО1НЪ,

си1рэчь,

и3з8wбражeніе цRк0внагw послёдованіz во їеrли1мэ с™hz лavры, прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw сaввы. Т0жде послёдованіе бывaетъ и3 въ пр0чихъ во їеrли1мэ честнhхъ nби1телехъ: под0бнэ и3 въ пр0чихъ с™hхъ б9іихъ цRквахъ.

[гл+а №] Чи1нъ мaлыz вечeрни.

Прeжде с0лнечнагw захождeніz днE суббHтнагw, прих0дитъ параекклисіaрхъ [си1рэчь кандиловжигaтель] къ предстоsтелю, и3 твори1тъ поклонeніе є3мY, знaменуz пришeствіемъ свои1мъ врeмz клепaніz. И# взeмъ бlгословeніе, и3зшeдъ клeплетъ въ мaлый кампaнъ. И# собрaвшымсz брaтіzмъ въ притв0ръ, твори1тъ сщ7eнникъ начaло: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: И# ўчинeнный чтeцъ глаг0летъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. Тaже, ЦRю2 нбcный: Трис™0е: И# по Џ§е нaшъ: Возглaсъ t сщ7eнника, и3 чтeтъ чтeцъ f7-й чaсъ по nбhчаю. Тaже, по концЁ тогw2 и3 по tпyстэ вх0димъ въ хрaмъ: и3 стaнетъ кjйждо на своeмъ мёстэ. Ѓще же f7-й чaсъ глаг0летсz въ хрaмэ, тогдA tпyстъ f7-гw часA не бывaетъ, но ѓбіе їерeй начинaетъ, глаг0лz: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: И# чтeцъ глаг0летъ: Пріиди1те поклони1мсz: три1жды, и3 вечeрній pал0мъ: Бlгослови2 душE моS гDа: ти1хw и3 кр0ткимъ глaсомъ. По pалмё же, Слaва, и3 нhнэ, ґллилyіа. три1жды. Їерeй же є3ктеніи2 не глаг0летъ, но чтeцъ глаг0летъ: ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ: И# ѓбіе, ГDи воззвaхъ: И# стaвимъ стіхи2 д7. И# поeмъ стіхи6ры воскrны глaса, три2, повторsюще №. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Тaже, Свёте ти1хій: Прокjменъ, ГDь воцRи1сz: Стjхъ: Њблечeсz гDь въ си1лу и3 препоsсасz. И# пaки, ГDь воцRи1сz: Тaже, Спод0би гDи въ вeчеръ сeй: И# ѓбіе поeмъ стіх0вны стіхи1ру є3ди1ну воскrну. И# друг‡z стіхи6ры бцdы, под0бны G, съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ и4хъ. Тaже, Нhнэ tпущaеши: Трис™0е, и3 по Џ§е нaшъ: Тропaрь воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ є3гw2. Посeмъ глаг0летъ їерeй є3ктенію2 мaлую: Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz ўслhши и3 поми1луй. Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды. Е#щE м0лимсz њ бlгочести1вэйшемъ, самодержaвнэйшемъ, вели1комъ гDрэ нaшемъ їмперaторэ ніколaэ ґлеxaндровичэ, всеS рwссjи: њ супрyгэ є3гw2 бlгочести1вэйшей гDрнэ, їмператрjцэ ґлеxaндрэ fе0дwровнэ: њ мaтери є3гw2 бlгочести1вэйшей гDрнэ їмператрjцэ марjи fе0дwровнэ: њ наслёдникэ є3гw2, бlговёрномъ гDрэ, цесарeвичэ и3 вели1комъ кн7зэ, ґлеxjи ніколaевичэ, и3 њ всeмъ цaрствующемъ д0мэ. Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды. Е#щE м0лимсz њ с™ёйшемъ прави1тельствующемъ сmн0дэ: Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды. Е#щE м0лимсz за всю2 брaтію и3 за вс‰ хrтіaны. Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды. Возглaсъ: ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ nц7Y и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Тaже, Слaва тебЁ хrтE б9е: [зри2] И# tпyстъ мaлый, и3 многолётіе. И# вшeдше въ трапeзу, глаг0лемъ: Kдsтъ ўб0зіи и3 насhтzтсz, и3 восхвaлzтъ гDа взыскaющіи є3го2: жив† бyдутъ сердцA и4хъ въ вёкъ вёка. Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. И# бlгословлsетъ сщ7eнникъ трапeзу. И# вкушaемъ предстaвлєннаz нaмъ полeгку. да не њтzгчи1мсz на бдёніе. По kдeніи же, Слaва, и3 нhнэ: Бhсть чрeво твоE с™az трапeза, и3мyщаz нбcнаго хлёба, хrтA бGа нaшего, t негHже всsкъ kдhй не ўмирaетъ, ћкоже речE всёхъ бGороди1тельнице питaтель. И# посeмъ, Чcтнёйшую херув‡мъ: Тaже, Возвесели1лъ ны2 є3си2 гDи въ творeніихъ твои1хъ, и3 въ дёлэхъ рукY твоє1ю возрaдуемсz: знaменасz на нaсъ свётъ лицA твоегw2 гDи, дaлъ є3си2 весeліе въ сeрдцэ моeмъ, t плодA пшени1цы, вінA и3 є3лeа своегw2 ўмн0жишасz. въ ми1рэ вкyпэ ўснY, и3 почjю, ћкw ты2 гDи є3ди1наго на ўповaніи всели1лъ мS є3си2. Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. Сщ7eнникъ: Съ нaми бGъ, своeю бlгодaтію и3 чlвэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Глава 2. Чин великой вечерни, то есть всенощного бдения и утрени воскресной, в ней же чин о панагии.

[гл+а в7] Чи1нъ вели1кіz вечeрни,

сjесть бдёніz всен0щнагw, и3 ќтрени воскrныz.

По є4же заити2 с0лнцу мaлw, tх0дитъ кандиловжигaтель, и3 твори1тъ покл0нъ предстоsтелю. Тaже восходS ўдарsетъ въ вели1кій кампaнъ не ск0рw, поS непор0чны, и3ли2 глаг0лz pал0мъ н7, ти1хw в7i-ю. И# пот0мъ вшeдъ и3 вжигaетъ ламп†ды, и3 ўготовлsетъ кади1льницу. И# тaкw пaки и3зшeдъ клeплетъ во вс‰ кампaны. И# возврaщьсz въ цRковь, и3 вжeгъ свэщY въ насвёщницэ, поставлsетъ прsмw цrкихъ врaтъ. Тaже твори1тъ поклонeніе їерeю, є3гHже є4сть чредA. Їерeй же востaвъ твори1тъ покл0нъ предстоsтелю: И# tшeдъ твори1тъ покл0ны G, пред8 с™hми двeрьми, и3 на џба ли6ка: брaтіzмъ же всBмъ сэдsщымъ. И# вшeдъ во с™hй nлтaрь, возлагaетъ на сS є3пітрахи1лій, цэловaвъ кrтъ верхY є3гw2 и3 пріи1мъ кади1льницу, и3 стaвъ пред8 с™0ю трапeзою, влагaетъ fmміaмъ: и3 глаг0летъ мlтву кади1ла тaйнw. И# тaкw кади1тъ с™yю трапeзу кrтови1днw џкрестъ, и3 вeсь жeртвенникъ: и3 tвори1въ с™ы6z двє1ри и3сх0дитъ. Кандиловжигaтель же пріeмъ свёщникъ стоsщій среди2 цeркве, возгласи1тъ вeліимъ глaсомъ: Востaните! держA свёщникъ въ руцЁ со свэщeю возжжeнною, всBмъ же востaвшымъ. И# и3зшeдъ сщ7eнникъ с™hми двeрьми, и3 твори1тъ кrтъ кади1ломъ пред8 с™hми двeрьми, возводS прaвэ и3 преки2: и3 и4детъ и3 кади1тъ порsду с™ы6z їкw6ны, ±же на деснёй странЁ, тaже на лёвэй, посeмъ предстоsтелz, и3 џба ли6ка по чи1ну и4хъ: параекклисіaрху же предходsщу є3мY со свёщникомъ. Е#гдa же їерeй сотвори1тъ кrтъ кади1ломъ, покланszсz мaлw, покланsетсz съ ни1мъ и3 параекклисіaрхъ. И#сх0дитъ же и3 въ притв0ръ, и3 кади1тъ по чи1ну и3 тaмw сyщую брaтію: и3 пaки возврaщьсz въ цRковь, и3 стaвъ посреди2 nбою2 ли6ку знaменуетъ кади1ломъ кrтъ, зрS къ вост0кwмъ, и3 возглашaетъ велеглaснw: ГDи бlгослови2. И# ѓбіе кади1тъ w4бразъ сп7са хrтA, и3 бцdы, и3 предстоsтелz на мёстэ є3гw2: и3 вшeдъ во с™hй nлтaрь, и3 стaвъ пред8 с™0ю трапeзою, знaменуетъ кади1ломъ кrтъ, три1жды. И# пот0мъ возглашaетъ си1це: Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, и3 животворsщей и3 нераздёльнэй трbцэ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. И# начинaетъ предстоsтель, и3ли2 є3кклисіaрхъ: Ґми1нь. Пріиди1те поклони1мсz цReви нaшему бGу. ни1зкимъ и3 ти1химъ глaсомъ. Тaже втор0е мaлw повhшше: Пріиди1те поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. Пaки трeтіе вhшшимъ глaсомъ, си1це: Пріиди1те поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY цReви и3 бGу нaшему. Тaже nс0бнэ: Пріиди1те, поклони1мсz, и3 припадeмъ є3мY. И# ѓбіе начинaетъ вhшшимъ глaсомъ предстоsтель, и3ли2 є3кклисіaрхъ, на глaсъ nсмhй: Бlгослови2 душE моS гDа: не ск0рw, и3 со сладкопёніемъ, спою1щей и3 пр0чей брaтіи. И# припёвъ: Бlгословeнъ є3си2 гDи. Тaже вторhй пэвeцъ прaвагw ли1ка: ГDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2: Бlгословeнъ є3си2 гDи: легкw2 со глaсомъ соглашaющымъ и3 пр0чымъ брaтіzмъ съ ни1ми. Їерeй же съ параекклисіaрхомъ, и3зшeдъ и3з8 с™aгw nлтарS, и3 сотв0рше покл0ны три2 пред8 с™hми двeрьми, и3 њбрaщшесz творsтъ покл0нъ предстоsтелю: Тaже на џба ли6ка по є3ди1ному: И# и4дутъ и3 стaнутъ на свои1хъ и5мъ мёстэхъ.

[Въ соб0рныхъ же и3 прих0дскихъ хрaмэхъ дёйствуетъ сщ7eнникъ сі‰ въ фелHнэ, діaконъ же въ стіхарЁ]

Е#гдa же начнyтъ пёти: Вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2: и3, Слaва ти2 гDи, сотвори1вшему вс‰. ТогдA їерeй прих0дитъ пред8 цrкіz двє1ри во є3пітрахи1ліи, и3 tкровeнною глав0ю стоS, глаг0летъ мlтвы свэти6льничныz. Скончaвшусz же pалмY, глаг0летъ є3ктенію2 вели1кую: Ми1ромъ гDу пом0лимсz. И# по є3ктеніи2 возглaсъ: Ћкw подобaетъ тебЁ: Тaже стіхологисyемъ pалти1ръ на глaсъ }, пeрвую каfjсму: Бlжeнъ мyжъ, пeрвый ґнтіфHнъ: вторhй же и3 трeтій ґнтіфHнъ поeмъ на глaсъ днE. По всsкомъ же ґнтіфHнэ, є3ктеніA мaлаz, и3 возглaсъ. По пeрвомъ ґнтіфHнэ, Ћкw твоS держaва: По втор0мъ, Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ: Пэвaему же трeтіему ґнтіфHну, tх0дитъ діaконъ, и3 положи1въ покл0нъ предстоsтелю, вх0дитъ во с™hй nлтaрь, вх0дитъ же съ ни1мъ и3 чреднhй сщ7eнникъ. Взeмъ же діaконъ стіхaрій св0й и3 nрaрій, є4млетъ t сщ7eнника бlгословeніе, и3 цэловaвъ десни1цу є3гw2, њблачи1тсz въ стіхaрь nбhчнw, и3 глаг0летъ послёднюю є3ктенію2, и3 возглaсъ t сщ7eнника: Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ: По скончaніи же nбhчныz стіхол0гіи, твори1тъ канwнaрхъ метaніе, и3 возгласи1тъ глaсъ nктHиха, и3ли2 минeи. Мh же поeмъ: ГDи воззвaхъ въ прилучи1вшійсz глaсъ nктHиха. Сщ7eнникъ же стои1тъ на nбhчномъ мёстэ. Е#гдa же начнyтъ пёти, ГDи воззвaхъ: ТогдA кади1тъ їерeй и3ли2 діaконъ, ћкw nбhчай є4сть, творS поклонeніе предстоsтелю. Мh же стaвимъ стіхHвъ дeсzть: t И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу мою2: И# поeмъ стіхи6ры воскrны глaса, три2: И# ґнатHліевы д7: И# минeи с™aгw, три2: Слaва, с™aгw, ѓще и4мать. Ѓще ли ни2, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ глaса, настоsщій. И# є3гдA речeмъ стjхъ: Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ: пою1ще џба ли6ка вкyпэ. ТогдA їерeй сотв0рь покл0нъ предстоsтелю: И# вшeдъ во с™hй nлтaрь, њблачи1тсz въ фелHнь, нaмъ же Слaву рeкшымъ, И# ѓбіе творsтъ вх0дъ, tверзaємымъ с™ы6мъ двeрємъ: Пред8идyщымъ подсвёщникwмъ двэмA со свэщaми. Діaкону же кади1льницу держaщу, и3 по нeмъ їерeю пр0сту, њпущeнъ и3мyщу фелHнь. Сщ7eнникъ же стои1тъ прsмw с™hхъ дверeй: Стои1тъ же и3 діaконъ њдеснyю сщ7eнника мaлw tк0свеннw, и3 прини1къ держS и3 nрaрь св0й треми2 пeрсты деснhz руки2, глаг0летъ тaйнw, є3ли1кw т0кмw слhшати сщ7eннику: ГDу пом0лимсz. Сщ7eнникъ же глаг0летъ тaйнw мlтву: Вeчеръ и3 ќтрw и3 полyдне: И# по мlтвэ восклони1всz, и3 глаг0летъ діaконъ ко сщ7eннику, показyz вкyпэ къ вост0ку со nрарeмъ, держS и5 треми2 пeрсты деснhz руки2: Бlгослови2 вLко с™hй вх0дъ. И# сщ7eнникъ бlгословлsетъ къ вост0ку, глаг0лz: Бlгословeнъ вх0дъ с™hхъ твои1хъ гDи: Тaже діaконъ tх0дитъ и3 кади1тъ с™yю їкHну, сyщую на мёстэ предстоsтелz, и3 самаго2 предстоsтелz: и3 пaки стои1тъ на нeмже мёстэ прeжде стоsше, њжидazй и3сполнeніz стіхA. И#сп0лншусz же стіхY вх0дитъ діaконъ посредЁ, и3 начертaвъ кrтъ съ кади1льницею, возглашaетъ: Премyдрость, пр0сти. И# мы2 поeмъ: Свёте ти1хій с™hz слaвы: Чтецh же взeмше ламп†ды, предх0дzтъ дaже до с™hхъ дверeй: Діaконъ же вшeдъ внyтрь с™aгw nлтарS, кади1тъ с™yю трапeзу. Сщ7eнникъ же поклони1всz пред8 с™hми двeрьми, и3 цэловaвъ | вх0дитъ, и3 затворsютсz с™ы6z двє1ри. По концё же, Свёте ти1хій: глаг0летъ діaконъ: В0нмемъ. Їерeй, Ми1ръ всBмъ. И# пaки діaконъ: Премyдрость, в0нмемъ. Канwнaрхъ же поклонeніе сотв0рь къ настоsтелю, сказyетъ прокjменъ, и3 стіхи2. Кли1ріцы же пою1тъ, Прокjменъ днE, на глaсъ ѕ7-й: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz. Стjхъ: Њблечeсz гDь въ си1лу и3 препоsсасz. Стjхъ: И$бо ўтверди2 вселeнную, ћже не подви1житсz. Стjхъ: Д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи, въ долготY днjй. И# пaки, ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz. Чтeцъ же согбeннэ рyцэ и3мёz при пeрсэхъ, среди2 хрaма стоS, њжидaетъ концA прокjмена: и3 сотвори1въ поклонeніе, tх0дитъ на своE мёсто. Посeмъ и3зшeдъ глаг0летъ діaконъ є3ктенію2: Рцeмъ вси2: И# возглaсъ t сщ7eнника. И# по возглaсэ глаг0летъ настоsтель, и3ли2 ўчинeнный чтeцъ: Спод0би гDи въ вeчеръ сeй: И# пaки діaконъ: И#сп0лнимъ вечeрнюю мlтву нaшу гDви. И# возглaсъ t їерeа: Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ: Тaже, Ми1ръ всBмъ. И# діaконъ: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ. И# глаг0летъ їерeй мlтву тaйнw. Тaже возглашaетъ: Бyди держaва цrтвіz твоегw2: И# тaкw и3сх0дитъ їерeй со діaкономъ, сёверными двeрьми, пред8идyщымъ и5мъ двэмA свэти1льникома, діaкону же съ кади1льницею, нaмъ же послёдующымъ. И# поeмъ стіхи1ру хрaма, и3 и3сх0димъ въ притв0ръ. И# тaмw кади1тъ діaконъ с™ы6z їкw6ны, и3 настоsтелz, и3 ли1ки по чи1ну: и3 стaнетъ на своeмъ мёстэ, и3 по совершeніи стіхи1ръ, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. И# посeмъ возглашaетъ діaконъ во ўслhшаніе всBмъ мlтву сію2: Сп7си2 б9е лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE, посэти2 мjръ тв0й млcтію и3 щедр0тами: Дaже до концA. Ли1къ: ГDи поми1луй, м7. Діaконъ: Е#щE м0лимсz њ бlгочести1вэйшемъ, самодержaвнэйшемъ, вели1комъ гDрэ нaшемъ, їмперaторэ ніколaэ ґлеxaндровичэ всеS рwссjи, њ держaвэ, побёдэ, и3 прHчаz. Е#щE м0лимсz њ супрyгэ є3гw2, бlгочести1вэйшей гDрнэ, їмператрjцэ ґлеxaндрэ fе0дwровнэ. Е#щE м0лимсz њ мaтери є3гw2 бlгочести1вэйшей гDрнэ їмператрjцэ марjи fе0дwровнэ. Е#щE м0лимсz њ наслёдникэ є3гw2, бlговёрномъ гDрэ, цесарeвичэ и3 вели1комъ кн7зэ ґлеxjи ніколaевичэ: и3 њ всeмъ цaрствующемъ д0мэ. Ли1къ: ГDи поми1луй, l. Діaконъ: Е#щE м0лимсz њ с™ёйшемъ прави1тельствующемъ сmн0дэ, [тaже, њ є3пcкпэ нaшемъ, и4м>къ, ѓще є4сть.] Ѓще ли nби1тель, и3 њ ґрхімандрjтэ нaшемъ и4м>къ. Ли1къ: ГDи поми1луй, н7. Е#щE м0лимсz, њ є4же сохрани1тисz грaду семY, и3 с™ёй nби1тели сeй, и3 всsкому грaду, и3 странЁ: Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды. Е#щE м0лимсz и3 њ є4же ўслhшати гDу бGу глaсъ молeніz нaсъ грёшныхъ и3 поми1ловати нaсъ. Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды. Посeмъ возглашaетъ їерeй: Ўслhши ны2 б9е сп7си1телю нaшъ: Ли1къ: Ґми1нь. Тaже глаг0летъ: Ми1ръ всBмъ. Діaконъ глаг0летъ: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ. И# всBмъ главы6 прикл0ньшымъ, їерeй м0литсz велеглaснw: ВLко многомлcтиве, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ: И# по и3сполнeніи є3S, мы2: Ґми1нь. Тaже воскл0ньшесz поeмъ стіхи1ру воскrну. И# вх0димъ въ хрaмъ предходsщымъ свёщникwмъ, пою1ще и3 пр0чыz стіхи6ры воскrны, ±же сyть по ґлфави1ту: Глаг0лемъ же припёвы сі‰, №: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz. в7: И$бо ўтверди2 вселeнную, ћже не подви1житсz. G: Д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи въ долготY днjй. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. И# свёщники ќбw поставлsютсz t nбою2 стран{, пред8украси1вшусz четверон0жцу, на нeмже лежи1тъ со пшени1цею и3 пzтію2 хлёбы блю1до, є4же и4мамы nбhчай приноси1ти въ цeрковь. T nбою1 же стран{ двA сос{да и3сп0лнена, џвъ ќбw вінA, џвъ же є3лeа. Стои1тъ же віно2 ќбw њшyюю, є3лeй же њдеснyю. Тaже глаг0летъ настоsтель: Нhнэ tпущaеши: И# чтeцъ, Трис™0е: по Џ§е нaшъ: Возглaсъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2 поeмъ tпусти1тельный тропaрь бцdы, глaсъ д7: Бцdе дв7о рaдуйсz: три1жды. ТогдA діaконъ взeмъ бlгословeніе t сщ7eнника, кади1тъ џкрестъ столA. Тaже предстоsтелz т0кмw, на мёстэ є3гw2, и3 їерeа. И# пaки хлёбы спреди2 т0кмw. И# глаг0летъ мlтву настоsтель, и3ли2 їерeй велеглaснw: ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, бlгослови1вый пsть хлёбwвъ, и3 пsть тhсzщъ насhтивый: И# под8eмъ є3ди1нъ хлёбъ знaменуетъ съ ни1мъ пр0чыz хлёбы: и3 є3гдA речeтъ, Сaмъ бlгослови2: И# ўказyетъ десни1цею на хлёбы: Хлёбы сі‰: Тaкожде на пшени1цу, и3 віно2 и3 є3лeй, Пшени1цу, Віно2, и3 Е#лeй: И# по скончaніи мlтвы, и3 по Ґми1нэ поeмъ: Бyди и4мz гDне бlгословeно t нhнэ и3 до вёка, три1жды, на глaсъ д7-й. Тaже pал0мъ lг, Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz: И# глаг0лемъ є3го2 до Не лишaтсz всsкагw бlга. Їерeй же шeдъ стaнетъ пред8 цrкими враты2, зрS къ зaпадwмъ. И# по скончaніи pалмA, глаг0летъ: Бlгословeніе гDне на вaсъ: И# чтeцъ, ґми1нь. И# глаг0летъ начaло чтeніz. И# сщ7eнникъ: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ: И# и3звлачaютсz сщ7eнникъ и3 діaконъ сщ7eнныхъ nдeждъ, и3 и3сх0дzтъ. И# тaкw сsдутъ вси2 к0ждо на свои1хъ мёстэхъ. Келaрь же взeмъ t хлBбъ бlгословeнныхъ, и3 раздроби1въ на блю1дэ, раздаeтъ брaтіи, и3 почерпaетъ по є3ди1ной чaши вінA всBмъ рaвнw, t настоsтелz и3 до послёднихъ, и5же во nби1тели сyть. [Нhнэ же сeй чи1нъ весьмA въ цeрквахъ ўпраздни1сz]. И# полагaетсz чтeніе въ дэsніихъ с™hхъ ґпcлъ.

[зри2] Вёдомо же бyди: Ћкw t недёли с™hz пaсхи, дaже до недёли всёхъ с™hхъ, по бlгословeніи хлёбwвъ, чтyтсz дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ. Въ пр0чыz же недBли всегw2 лёта чтyтсz сeдмь собHрнаz посл†ніz ґпcльскаz, и3 четыренaдесzть послaній с™aгw ґпcла пavла, и3 tкровeніе с™aгw ґпcла їwaнна бGосл0ва. Е#гдa же раздaстъ келaрь брaтіи хлёбы, и3 по є3ди1ной чaши вінA, трудA рaди бдённагw, ћкоже и3з8 начaла пріsхомъ t с™hхъ nтє1цъ, и3 шeдъ твори1тъ nбhчный покл0нъ, со служи1вшими съ ни1мъ по двA въ рsдъ, пред8 с™hми двeрьми, и3 на џба ли6ка по є3ди1ному, и3 и3сх0дzтъ. Въ вeчеръ же, по пріsтіи хлёба и3 вінA по черпaніи, t тогw2 часA, да никт0же ўжE дeрзнетъ вкуси1ти пот0мъ что2, причащeніz рaди с™hхъ пречcтыхъ хrт0выхъ т†инъ.

Сицев0 же раздроблeніе хлёбwвъ твори1мъ, и3 почерпaніе.

T пeрвагw днE мёсzца септeмвріа, до к7є днE мaрта. Ґ ±же во бдёніихъ лётнихъ, бlгословє1нныz хлёбы, раздавaемъ | на трапeзэ, и3 прeжде вкушeніz снэдaемъ и5хъ.

[зри2] Бlгословє1нныz же и4мутъ хлёбы даров†ніz разли6чна:

Рeкше, ўставлsютъ nгнeвицу пію1щымъ съ вод0ю, и3 трzсaвицу tг0нzтъ, и3 всsкъ недyгъ и3 всsку болёзнь и3сцэлэвaютъ: къ си6мъ же и3 мhшы t жи1тъ tг0нzтъ и3 и4на пaкwстzщаz прогонsютъ.

По чтeніи же вели1комъ дэsній с™hхъ ґпcлъ, и3сх0дитъ параекклисіaрхъ, и3 клeплетъ въ вели1кій, и3 въ пр0чыz кампaны.

Востaвшу же предстоsтелю, и3 всBмъ брaтіzмъ, начинaетъ: ґми1нь. Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ въ человёцэхъ бlговолeніе, три1жды. Тaже глаг0летъ: ГDи ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2, двaжды. И# глаг0летъ шестоpaлміе кр0ткимъ и3 ти1химъ глaсомъ. По тріeхъ же pалмёхъ, Слaва, и3 нhнэ, ґллилyіа, три1жды. ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ: ГDи б9е сп7сeніz моегw2: ТогдA їерeй во є3пітрахи1ліи, и4ндэ же и3 въ фелHни, глаг0летъ мlтвы ќтрєнніz пред8 с™hми двeрьми стоS tкровeнъ. По скончaніи же шестоpaлміz, по Слaва, и3 нhнэ: глаг0летъ вели1кую є3ктенію2: Ми1ромъ гDу пом0лимсz. И# по возглaсэ tшeдъ стои1тъ на своeмъ мёстэ. Ўчинeнный же канwнaрхъ, и4же прокjмены на вечeрни сказyетъ, сотвори1въ покл0нъ предстоsтелю, и3 возглашaетъ: БGъ гDь: со стіхи2 є3гw2, въ настоsщій глaсъ. И# поeмъ тропaрь воскrный, двaжды: Слaва, с™aгw, тогw2 днE: И# нhнэ, бGор0диченъ, по глaсу тропарS с™aгw, ѓще и4мать. Ѓще ли ни2: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ настоsщагw глaса. И# ѓбіе ли1къ глаг0летъ: ГDи поми1луй, три1жды. Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у. Чтeцъ же, И# нhнэ: И# стіхологисyетъ каfjсму pалти1ра: И#сповёмсz тебЁ гDи всёмъ сeрдцемъ мои1мъ. По и3сполнeніи же коеsждо стіхол0гіи, tшeдъ сщ7eнникъ пред8 с™ы6z двє1ри, глаг0летъ мaлую є3ктенію2: И# возглaсъ, ћкw nбhчай. И# поeмъ сэдaленъ воскrнъ прeжде пр0стw. Тaже припёвъ: Воскrни2 гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA. и3 в7 сэдaленъ: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. И# посeмъ полагaетсz чтeніе во є3ђліи толков0мъ. Тaже каfjсма, и3 сэдaленъ в7-й. Припёвъ: И#сповёмсz тебЁ гDи всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ є3гw2. И# чтeніе. и3 поeмъ непор0чны, на глaсъ є7: въ ни1хже кади1тъ їерeй. Тaже тропари2, ЃгGльскій соб0ръ: V3пакои2 глaса и3 чтeніе. Тaже степeнны глaса, въ ни1хже и3сх0дитъ кандиловжигaтель, и3 ўдарsетъ въ кампaны. Їерeй же и3 діaконъ, вшeдше во с™и1лище њблачaтсz по nбhчаю. И# глаг0летъ: В0нмемъ, премyдрость. Канwнaрхъ же сказyетъ: Прокjменъ, pал0мъ дв7довъ, глaса. По совершeніи же прокjмена, діaконъ: ГDу пом0лимсz. Їерeй: Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ: Ли1къ: Ґми1нь. И# канwнaрхъ: Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа. Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2: хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2. Діaконъ же глаг0летъ: И# њ спод0битисz нaмъ слhшанію с™aгw є3ђліа, гDа бGа м0лимъ. Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды. Діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа. Їерeй: Ми1ръ всBмъ. Ли1къ: И# дyхови твоемY. Посeмъ їерeй и3менyетъ є3ђлjста, t негHже є3ђліе. Ли1къ: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ. Діaконъ, В0нмемъ. И# чтeтъ їерeй є3ђліе воскrно рzдов0е. По чтeніи ли1къ пaки: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ. Посeмъ глаг0лемъ: Воскrніе хrт0во: и3 pал0мъ н7. Семy же глаг0лему, и3сх0дитъ сщ7eнникъ с™hми двeрьми со є3ђліемъ, держS є5 при пeрсэхъ свои1хъ, пред8идyщема же є3го2 t nбою2 стран{ двэмA подсвёщникома со свэщaми: и3мёzй же и3 фелHнь tпущeнъ д0лу, стои1тъ посредЁ хрaма, держS с™0е є3ђліе при пeрсэхъ свои1хъ, подсвёщники же t nбою2 стран{. И# прих0дитъ предстоsтель є3ди1нъ, и3 твори1тъ покл0ны двA, тaже цэлyетъ є3ђліе, и3 пaки твори1тъ покл0нъ є3ди1нъ: [не до земли2 твори1тъ покл0ны, но м†лыz, приклонsz главY, д0ндеже рук0ю дости1гнетъ до земли2. Въ недёлю бо и3 вLчній прaздникъ, и3 въ пzтьдесsтницу всю2, колBна не приклонsютъ.] По внегдa же покл0нитсz є3ђлію предстоsтель, твори1тъ и3 къ лёвому ли1ку w4бразъ покл0на, и3 къ десн0му под0бнw, tходS на мёсто своE. Тaже и3 брaтіz вси2 и4дутъ двA двA по чи1ну, творsтъ и3 тjи под0бнэ прeжде двA поклонє1ніz, и3 цэлyютъ с™0е є3ђліе: и3 пaки є3ди1но поклонeніе, и3 къ настоsтелю покл0нъ. И#сп0лншусz же цэловaнію, и3 н7-му pалмY, Поeмъ, Слaва: Мlтвами ґпcлwвъ: И# нhнэ, Мlтвами бцdы: Тaже, Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй: Посeмъ стіхи1ра воскrна, глaсъ ѕ7: ВоскRсъ ї}съ t гр0ба, ћкоже проречE: По цэловaніи же с™aгw є3ђліа, [њсэнsетъ їерeй брaтію со є3ђліемъ,] и3 вх0дитъ во с™hй nлтaрь. Діaконъ же глаг0летъ на nбhчномъ мёстэ мlтву: Сп7си2 б9е лю1ди тво‰: Мh же, ГDи поми1луй, в7i. Їерeй же возглaсъ: Млcтію и3 щедр0тами: и3 по ґми1нэ начинaемъ їрм0съ канHна воскrна. И# поeмъ канHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: и3 кrтовоскрeсенъ на G: и3 бцdы на G: и3 минeи на д7. Къ №-му же тропарю2 припёвъ: Слaва гDи с™0му воскrнію твоемY. Тaже припёвы пёсней воскrныхъ, [пи1саны во їрмол0гіи.] И# по и3сполнeніи G-z пёсни, діaконъ глаг0летъ є3ктенію2 мaлую: и3 возглaсъ t сщ7eнника внyтрь nлтарS: Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ: И# и3з8wблачaютсz сщ7eнныхъ nдeждъ, и3зшeдше же стоsтъ на nбhчныхъ мёстэхъ. Тaже кондaкъ, и3 сэдaленъ минeи с™aгw. И# чтeніе. По ѕ7-й же пёсни сщ7eнникъ глаг0летъ є3ктенію2 мaлую пред8 с™hми двeрьми, и3 возглaсъ: Тh бо є3си2 цRь ми1ра: Тaже кондaкъ воскrнъ: И# јкосъ. И# чтeмъ пр0логъ.

[зри2] Вёдомо же бyди и3 сіE: Ћкw всегдA по концЁ }-z пёсни, є3гдA х0щемъ начaти f7-ю пёснь, твори1мъ вси2 метaніе є3динорaвнw глаг0люще: Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDви: Тaже їрм0съ }-z пёсни, катавaсіа. Їерeй же и3 діaконъ њблачaтсz nбhчнw. И# по скончaніи }-z пёсни покади1въ с™yю трапeзу, возглашaетъ діaконъ: Бцdу и3 м™рь свёта пёсньми возвели1чимъ. И# мы2 стіхосл0вимъ f7-ю пёснь, пою1ще велеглaснw: Вели1читъ душA моS гDа: и3 Чcтнёйшую херув‡мъ. Твори1мъ же и3 покл0ны м†лыz. Їерeй же, и3ли2 діaконъ, кади1тъ с™hй nлтaрь, и3 всю2 цRковь, и3 брaтію. По f7-й пёсни возврaщьсz, и3 tдaвъ кади1ло, глаг0летъ є3ктенію2 мaлую: И# возглaсъ t сщ7eнника: Ћкw тS хвaлzтъ вс‰ си6лы нбcныz: Тaже возглашaетъ діaконъ: С™ъ гDь бGъ нaшъ, въ настоsщій глaсъ. Стjхъ №: Ћкw с™ъ гDь бGъ нaшъ. Стjхъ в7-й: Над8 всёми людьми2 бGъ нaшъ. Сщ7eнникъ стои1тъ на nбhчномъ мёстэ. И# посeмъ свэти1ленъ воскrнъ. Тaже Слaва, с™aгw, ѓще и4мать. И# нhнэ, бGор0диченъ воскrнъ. На хвали1техъ: Всsкое дыхaніе, на глaсъ днE. Постaвимъ же стіхHвъ, }: и3 поeмъ стіхи6ры nктHиха воскrны, д7: и3 ґнатHліевы, д7. На всsкое же дыхaніе, совокyпльшымсz nбои6мъ ликHмъ, припэвaемъ и3 припёвы сі‰: №: Воскrни2 гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA. в7: И#сповёмсz тебЁ гDи всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz, рsдъ. И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ в7: Пребlгословeнна є3си2 бцdе: Славосл0віе вели1кое. Тaже тропaрь воскrнъ, є3ди1нъ t nбою2, глaса №-гw: Днeсь сп7сeніе мjру бhсть: И#ли2 глaса в7-гw: ВоскRсъ t гр0ба: Тaже є3ктенію2 глаг0летъ їерeй, и3ли2 діaконъ: Поми1луй нaсъ б9е: И# возглaсъ: Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ: Посeмъ: И#сп0лнимъ ќтреннюю мlтву: Возглaсъ: Ћкw бGъ млcти и3 щедр0тъ: Їерeй: Ми1ръ всBмъ. Ли1къ: И# дyхови твоемY. Діaконъ: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ. Їерeй мlтву тaйнw. Тaже, возглaсъ: Твоe бо є4сть є4же ми1ловати: Посeмъ, Премyдрость. Ли1къ: Бlгослови2. Їерeй: Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ: И# ли1къ: Ґми1нь: Ўтверди2 б9е: Посeмъ їерeй: Прес™az бцdе: Ли1къ, Чcтнёйшую: И# пр0чее nбhчное, и3 tпyстъ. И# многолётствуемъ їмперaтора. Тaже твори1мъ и3схождeніе въ притв0ръ, пою1ще стіхи1ру самоглaсну, ћкw nбhчай, и3 њглашeніе студjтово. По чтeніи же тропaрь с™aгw fе0дwра, глaсъ }: Правослaвіz настaвниче: И# чaсъ №. На №-мъ часЁ тропaрь воскrнъ. Слaва, с™aгw, ѓще и4мать: ѓще же ни2: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ: кондaкъ воскrнъ. И# совершeнный tпyстъ. На літургjи: Бlжє1нна nсмоглaсника на }. По вх0дэ тропaрь воскrнъ: Тaже хрaма, и3 с™aгw дневнaгw, ѓще и4мать. Кондaкъ воскrнъ, и3 хрaма: Слaва, с™aгw, ѓще и4мать: И# нhнэ, хрaма бцdы. Ѓще же ни2, И# нhнэ, кондaкъ: Предстaтельство хrтіaнъ: хrт0ва же хрaма тропарS и3 кондакA въ недёлю на літургjи не глаг0лемъ во вeсь г0дъ: понeже предварsетъ воскrнъ. Прокjменъ, ґп0столъ, ґллилyіа, и3 є3ђліе глaса, и3 с™aгw, ѓще и4мать. Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: Тaже с™aгw, ѓще и4мать.

[зри2] На бдёніи всен0щнагw пёніz. Е#гдA бывaетъ полmелeй, и3 пою1тъ pал0мъ: Хвали1те и4мz гDне: и3 И#сповёдайтесz гDви: тогдA поставлsетсz ґнал0гій среди2 цRкве, и3 на нeмъ полагaетсz прaздничнаz їкHна гDскагw днE, и3ли2 бGор0дицына, и3ли2 с™aгw, и3 с™hz: и3 њблачaютсz настоsтель во с™и1лищи и3 вси2 сщ7еннослужи1тели въ фелHни по nбhчаю, и3 и3зшeдше и3з8 nлтарS во tвeрзєннаz ц†рскаz вратA, стaнутъ по двY странaмъ џколw ґнал0гіа. И# раздаeтъ настоsтель сослужи1телємъ, и3 стоsщему во хрaмэ с™ёмъ нар0ду свэщы2. По раздаsніи же взeмъ кади1ло, є3мyже предх0дитъ діaконъ со свэщeю горsщею, кади1тъ пeрвэе на ґнал0гіи їкHну џкрестъ, и3 и4детъ во nлтaрь, и3 тaмw с™yю трапeзу, и3 nлтaрь вeсь кади1тъ, и3 во хрaмэ с™ы6z мBстныz їкw6ны вс‰, тaже сщ7еннопредстоsтелей по nбои6мъ странaмъ, и3 прaвый ли1къ пэвцє1въ, и3 лёвый. Посeмъ кади1тъ преходS стоsщій нар0дъ вeсь, и3 пaки с™ы6z двє1ри, и3 двЁ т0чію їкw6ны, хrт0ву и3 бцdыну, и3 на ґнал0гіи. Въ т0же врeмz пою1тъ величaніе, со и3збрaнными стіхи2 t pалмHвъ дв7довыхъ. По сeмъ nбhчномъ пёніи є3ктеніA t діaкона мaлаz глаг0летсz, и3 сэдaльны пою1тсz, и3 вх0дzтъ вси2 сщ7еннослужи1тели во с™hй nлтaрь, и3 и3з8wблачaютсz сщ7eнныхъ nдeждъ, т0чію держaй чредY їерeй њстаeтъ во њблачeніи, къ прочитaнію є3ђліа. Но и3 въ недёлю на ќтрени, є3гдA кромЁ полmелeа поeтсz каfjсма: Бlжeни непор0чніи: и3 по нeй тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: и3 во и3ны6z дни6 комY поeтсz величaніе кромЁ бдёніz, и3 тогдA їерeй съ діaкономъ т0чію њблачaтсz во сщ7є1нныz nдє1жды, и3 взeмлютъ, діaконъ свэти1льникъ со свэщeю горsщею, їерeй же кади1ло, и3 покади1въ џкрестъ с™yю трапeзу и3 nлтaрь вeсь, и3сх0дzтъ сёверными враты2, и3 кади1тъ ц†рскіz двє1ри, и3 по странaмъ с™ы6z їкw6ны, и3 на ґнал0гіи, тaже настоsтелz и3 ли1ки, и3 стоsщій нар0дъ, ћкоже nбhчай, и3 пaки вх0дzтъ во вратA ю4жныz страны2.

Чи1нъ њ панагjи,

бывaемый во nби1телехъ по вс‰ дни6.

По tпyстэ б9eственныz літургjи, и3сх0дитъ настоsтель, и3 брaтіи послёдующымъ по нeмъ двA, двA. и3 глаг0лютъ pал0мъ рм7д: Вознесy тz б9е м0й, цRю2 м0й: вeсь до концA. Дости1гше же въ трапeзу, и3 кончaну бhвшу pалмY, глаг0лемъ мlтву трапeзы: Џ§е нaшъ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2: Настоsтель, и3ли2 сщ7eнникъ держaй чредY глаг0летъ: ХrтE б9е, бlгослови2 ћстіе и3 питіE рабHмъ твои6мъ: И# чaсть и3ли2 просфорA и3мyщаz возношeна бhти, влагaетсz въ панагіaръ, и3 стои1тъ на ўстр0енномъ мёстэ. И# по вкушeніи творsй служeніе, глаг0летъ стjхъ: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. И# мы2: Ґми1нь. И# востaвше глаг0лемъ: Бlгословeнъ бGъ ми1луzй, и3 питazй нaсъ t ю4ности нaшеz: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ с™hй, слaва тебЁ цRю2. Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. И# положи1въ покл0нъ хотsй возвhсити прес™yю, глаг0летъ си1це: Бlгослови1те nтцы2 с™jи, прости1те ми2 грёшному. И# мы2: БGъ прости1тъ ти2, и3 поми1луетъ тS. И# пріeмъ чaсть крaйними пeрсты рyкъ, возвышaетъ ю5 мaлw над8 w4бразомъ с™hz трbцы, глаг0лz велеглaснw: Вели1ко и4мz: Настоsтель и3ли2 їерeй чреднhй: С™hz трbцы. И# преносS над8 w4бразъ бцdы кrтови1днw знaменуетъ, глаг0лz: Прес™az бцdе, помогaй нaмъ. И# мы2: ТоS мlтвами б9е поми1луй, и3 сп7си2 нaсъ. И# глаг0лемъ: Бlжи1мъ тS вси2 р0ди бцdе дв7о: Тaже поeмъ: Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну: И# по є4же причасти1тисz всBмъ, глаг0летъ настоsтель и3ли2 сщ7eнникъ: Во мнHгіz мlтвы пречcтыz вLчцы нaшеz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи. Мh же: ТоS мlтвами б9е поми1луй, и3 сп7си2 нaсъ. Млcтивъ и3 щeдръ гDь, пи1щу дадE боsщымсz є3гw2, и3 прaвда є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ вёка. Тaже pал0мъ: Возвесели1хсz њ рeкшихъ мнЁ, въ д0мъ гDнь п0йдемъ. Трис™0е, Прес™az трbце: По Џ§е нaшъ: Бlгодари1мъ тS хrтE б9е нaшъ, ћкw насhтилъ є3си2 нaсъ земнhхъ твои1хъ бл†гъ: И# ѓще ќбw є4сть вLчній прaздникъ, глаг0летсz, Слaва и3 нhнэ, кондaкъ прaзднику: ѓще ни2, глаг0лемъ сі‰: Слaва, Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми: И# нhнэ, Мlтвами гDи всёхъ с™hхъ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. Сщ7eнникъ глаг0летъ: Бlгословeнъ бGъ ми1луzй, и3 питazй нaсъ t свои1хъ богaтыхъ дарHвъ, своeю бlгодaтію и3 чlвэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Глава 3. О святом, имущем бдение в неделю, в ней же и чин благословения колива.

[гл+а G] Њ с™ёмъ и3мyщемъ бдёніе,

ѓще прилучи1тсz въ недёлю.

Въ суббHту вeчера, на мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны д7: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ глaса мaлыz вечeрни. На стіх0внэ є3ди1нъ стjхъ воскrнъ: и3 с™aгw стіх0вна вели1кіz вечeрни, съ припёвы и4хъ. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ, въ т0йже глaсъ. По Нhнэ tпущaеши: и3 по Џ§е нaшъ, тропaрь воскrнъ. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый, по глaсу тропарS с™aгw: На вели1цэй вечeрни предначинaтельный pал0мъ, съ припёвы є3гw2. По nбhчной стіхол0гіи, На ГDи воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ ‹: и3 поeмъ стіхи6ры воскrны глaса, три2: и3 ґнат0ліевъ є3ди1нъ: и3 с™aгw ѕ7. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый, глaса. Вх0дъ, прокjменъ, и3 чтє1ніz с™aгw G. На літjи стіхи1ра хрaма, и3 с™aгw стіхи6ры: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ, въ т0йже глaсъ, t стіх0вныхъ поeмыхъ въ недёлю. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ въ т0йже глaсъ. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, Бцdе дв7о, двaжды: И# с™aгw, є3ди1ножды: и3 чтeніе. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый, по глaсу тропарS с™aгw. По каfjсмахъ, сэдaльны воскrны, съ припёвы, и3 бGор0дичны и4хъ, настоsщагw глaса. И# чтeніе во є3ђліи. По полmелeи, тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: Тaже v3пакои2 глaса, и3 сэдaльны џба с™aгw. Слaва, полmелeйный сэдaленъ: И# нhнэ, бGор0диченъ є3гw2: И# чтeніе с™aгw. Степє1нна глaса, и3 прокjменъ: Всsкое дыхaніе: є3ђліе воскrно. Воскrніе хrт0во: и3 pал0мъ н7, и3 цэловaніе є3ђліа по nбhчаю. Слaва, Мlтвами ґпcлъ: И# нhнэ, Мlтвами бцdы: И# стіхи1ра воскrна, и3 пр0чее. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: и3 бцdы на в7: и3 с™aгw на }. Катавaсіа, ћкоже и4мать ўстaвъ. По G-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ с™aгw, и3 сэдaленъ є3гw2 двaжды: Слaва, и3 нhнэ бGор0диченъ, и3 чтeніе. По ѕ7-й пёсни кондaкъ воскrнъ, и3 јкосъ. И# чтeмъ пр0логъ. На f7-й пёсни поeмъ Чcтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ воскrнъ. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны, д7: и3 с™aгw, со Слaвнымъ д7: съ припёвы и4хъ вечeрними. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2 бцdе дв7о: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь воскrнъ т0чію, є3ктєніи2, и3 tпyстъ. И# и3схождeніе nбhчное въ притв0ръ. И# поeмъ стіхи1ру с™aгw. Е#гдa же є3леепомaзаніе бывaетъ, глаг0летсz и3 мlтва: ВLко многомлcтиве: ћкw предписaсz на вели1цэй вечeрни. И# њглашeніе студjтово, и3 чaсъ №-й. На часёхъ тропaрь воскrнъ: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ: кондaкъ с™aгw. На пр0чихъ же премэнsюще глаг0лемъ. На літургjи, бlжє1нна глaса, на ѕ7: и3 с™aгw пёснь G-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ и3 хрaма бцdы, и3дёже хрaмъ є3S: и3 с™aгw. Кондaкъ воскrнъ: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бцdы хрaма. Ѓще ли ни2: И# нhнэ, Предстaтельство хrтіaнъ: [Тропари1 же и3 кондаки2 храмHмъ с™hхъ въ сі‰ дни6 не глаг0лютсz] Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа, є3ђліе и3 причaстенъ, прeжде воскrнъ, тaже с™aгw.

Чи1нъ бlгословeніz к0лmва,

сjесть кутіи2 и3ли2 варeныz пшени1цы съ мeдомъ смёшенныz, и3 разли1чными слaдкими nвощьми2 ўкрaшенныz, въ чeсть и3 пaмzть гDскихъ прaздникwвъ, и3ли2 с™hхъ б9іихъ въ цRковь приноси1мыz.

Принесeну бhвшу к0лmву въ цRковь: Ѓще на вечeрни, по Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. По Џ§е нaшъ: тропaрь. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, по глaсу тропарS с™aгw. Ѓще же на літургjи, по заамвHннэй мlтвэ поeтсz тропaрь и3 кондaкъ с™aгw. Діaконъ покади1въ глаг0летъ: ГDу пом0лимсz. Ли1къ, ГDи поми1луй. Сщ7eнникъ стaвъ над8 к0лmвомъ глаг0летъ мlтву сію2: Вс‰ соверши1вый сл0вомъ твои1мъ гDи: зри2 въ служeбникэ. Ли1къ, Ґми1нь. И# ѓще на вечeрни, діaконъ: Премyдрость. Ли1къ, Бlгослови2. Сщ7eнникъ: Сhй бlгословeнъ: И# пр0чее до tпyста. Ѓще же на літургjи, поeтъ ли1къ: Бyди и4мz гDне, три1жды. и3 pал0мъ: Бlгословлю2 гDа: Раздaвъ же ґнтjдwръ, твори1тъ nбhчный tпyстъ літургjи.

Глава 4. О святом, имущем полиелей в неделю.

[гл+а д7] Њ с™ёмъ и3мyщемъ полmелeй,

ѓще прилучи1тсz въ недёлю.

Въ суббHту вeчера на мaлэй вечeрни поeмъ, ћкоже предписaсz въ недёлю бдёніz с™aгw, ли1стъ ‹ на њбор0тэ. На вели1цэй вечeрни, по каfjсмэ, На ГDи воззвaхъ стіхи6ры воскrны G, и3 ґнат0ліевъ №: и3 с™aгw, ѕ7: Слaва, с™aгw, И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. Вх0дъ. Прокjменъ днE: И# чтє1ніz с™aгw, G. На літjи стіхи1ра хрaма, и3 с™aгw ѓще и4мать. Слaва с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й, по глaсу с™aгw. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны глaса. Слaва, с™aгw: И# нhнэ бGор0диченъ, по глaсу с™aгw. На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь: Бцdе дв7о: три1жды. На ќтрени, на БGъ гDь: тропaрь воскrнъ, двaжды. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ воскrнъ, по глaсу тропарS с™aгw По. каfjсмэхъ сэдaльны воскrны, и3 съ бGор0дичны и5хъ, и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ. Полmелeй с™aгw, v3пакои2, и3 сэдaльны с™aгw, по є3ди1ножды. Слaва, сэдaленъ с™aгw полmелeйный: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3 чтeніе с™aгw. Степє1нна глaса: и3 прокjменъ. Е#ђліе воскrно. Воскrніе хrт0во: pал0мъ н7: стіхи1ра воскrна. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: и3 кrтовоскrнъ на двA: и3 бцdы на двA: и3 с™aгw на ѕ7. Ѓще с™aгw двA канHна: џба канHна на }, ґ кrтовоскrнъ њставлsемъ. По G-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ, и3 сэдaленъ с™aгw, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ є3гw2, и3 чтeніе. По ѕ7-й пёсни кондaкъ воскrнъ, и3 јкосъ: И# чтeмъ пр0логъ. На f7-й пёсни поeмъ Чcтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ воскrнъ глaса. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны глaса, на д7: и3 с™aгw на д7, и3 со Слaвнымъ, съ припёвы є3гw2 вечeрними. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz. И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2 бцdе дв7о: Славосл0віе вели1кое. Тропaрь воскrнъ т0чію. Е#ктєніи2: И# tпyстъ. И# и3схождeніе, и3 њглашeніе, и3 чaсъ № въ притв0рэ. На №-мъ часЁ тропaрь воскrнъ: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ с™aгw. На пр0чихъ же, кондaкъ воскrнъ, и3 с™aгw, премэнsюще глаг0лемъ. На літургjи бlжє1нна глaса, на ѕ7: И# с™aгw, пёснь G, на д7. По вх0дэ тропaрь, и3 кондaкъ, ћкоже предписaсz во главЁ G: прилагaемъ же тропaрь и3 кондaкъ, и3 хрaма с™aгw.

Глава 5. О святом, поемом на 6 в неделю

[гл+а є7] Њ с™ёмъ поeмомъ на ѕ7.

Ѓще бyдетъ въ недёлю, не и3мёzй полmелeа.

Въ суббHту вeчера, на вели1цэй вечeрни, по каfjсмэ: На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны, G: и3 ґнатHліевы, G: и3 с™aгw, д7. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый глaса. Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 є3ктеніA, Рцeмъ вси2: На літjи стіхи1ра хрaма: Слaва, с™aгw, ѓще и4мать. Ѓще же ни2, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. [Ѓще же и4мать с™hй славосл0віе, поeмъ стіх0вну є3гw2 въ літjю.] И# nбы6чныz мlтвы літjи. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ воскrнъ, по глaсу с™aгw. И# пр0чее бдёніz по nбhчаю. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый, по глaсу тропарS с™aгw, и3 пр0чее и3 до канHна воскrно. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: и3 кrтовоскrнъ на двA: и3 бцdы на двA: и3 с™aгw на ѕ7. Катавaсіа по ўстaву. По G-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ, и3 сэдaленъ с™aгw, двaжды, и3 бGор0диченъ є3гw2. И# чтeніе с™aгw. По ѕ7-й пёсни кондaкъ воскrнъ, и3 јкосъ: и3 чтeмъ пр0логъ. На f7-й пёсни поeмъ: Чcтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ воскrнъ глaса. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7, и3 с™aгw со Слaвнымъ, д7. Ѓще ли не и4мать с™hй на хвали1техъ стіхи1ръ, поeмъ стіхи6ры воскrны по nбhчаю. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2 бцdе дв7о: Славосл0віе вели1кое, тропaрь воскrнъ т0чію. Е#ктєніи2 џбэ, и3 tпyстъ, и3 њглашeніе: и3 чaсъ №-й въ притв0рэ. На №-мъ часЁ тропaрь воскrнъ: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ кондaкъ воскrнъ, и3 пр0чее. [Ѓще и4мать с™hй славосл0віе, по трис™0мъ кондaкъ с™aгw: На пр0чихъ же часёхъ, кондaкъ воскrнъ и3 с™aгw премэнsюще глаг0лемъ,] и3 tпyстъ. На літургjи бlжє1нна глaса, на ѕ7: и3 с™aгw пёснь G-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 хрaма бцdы, и3дёже хрaмъ є3S: тaже хрaма с™aгw: посeмъ рzдовaгw с™aгw. Ѓще ли є4сть другjй с™hй, и3 тропaрь є3мY прилучи1тсz, глаг0лемъ тропaрь и3 другaгw с™aгw. Тaже кондaкъ воскrнъ и3 хрaма: Слaва, кондaкъ дневнaгw с™aгw, И# нhнэ, бцdы хрaма. Ѓще ли хрaма бцdы нёсть: Слaва, кондaкъ рzдовaгw с™aгw: И# нhнэ, Предстaтельство хrтіaнъ: Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа, є3ђліе, и3 причaстенъ, прeжде воскrнъ, и3 пот0мъ с™aгw.

[зри2] Подобaетъ вёдати: Ћкw стіхол0гіа, си1рэчь каfjсма, въ недёлю вeчера никогдaже бывaетъ. Тaкожде и3 на гDскіz прaздники, и3 вели1кихъ с™hхъ, и3ли2 въ хрaмэ с™aгw, и3ли2 с™hz: ћвэ ћкw въ ни1хже бывaютъ бдBніz. Е#гдa же прилучи1тсz бдёніе, кромЁ суббHты вeчера, стіхологисyемъ: Бlжeнъ мyжъ №-й ґнтіфHнъ. Въ суббHту же вeчера стіхологисyемъ всю2 каfjсму: Бlжeнъ мyжъ:

Глава 6. О бдениях, бывающих во все лето.

[гл+а ѕ7] Њ бдёніихъ всен0щныхъ,

бывaющихъ чрeзъ всE лёто.

Подобaетъ вёдати: Ћкw всегw2 лёта сyть седми1цъ н7в, въ ни1хже твори1мъ на кyюждо недёлю бдёніе, ћкw да и3зочтє1ннымъ бhвшымъ всBмъ воскrнымъ бдёніzмъ всегw2 лёта, њбрэтaютсz н7в. Бывaютъ же ќбw и3 во вLчнихъ прaздникахъ, на кjйждо мёсzцъ бдBніz. Вкyпэ же ќбw и3 со и3нёми бывaютъ всегw2 лёта бдёній …и. Сyть же и3 и4на бдBніz, ±же ўкaжутсz по и3менHмъ, во ўстaвэ на рzдY своeмъ, гдЁ к0е пи1сано є4сть, и5хже ѓще предстоsтель произв0литъ, ѓще зри1тъ сво‰ цRк0вники б0дростнэ њ сп7сeніихъ свои1хъ тщaщихсz. Е$сть же и3 и4но бдёніе къ си6мъ с™aгw хрaма, во nби1тели, є4же д0лжно є4сть бывaти, и3 никaкоже њставлsтисz въ пaмzть є3гw2.

Глава 7. О великой вечерни, полунощнице и утрени воскресной, когда бдения не бывает.

[гл+а з7] Вёстно же бyди, ћкw въ мaлыхъ nби1телехъ и3 соб0рныхъ и3 прих0дскихъ хрaмэхъ, во дни6 недBльныz, и3дёже всенHщныz не бывaютъ, и3ли2 настоsтель не и3зв0литъ, поeтсz вечeрнz вели1каz, тaкожде и3 ќтренz во своE врeмz си1це:

Въ суббHту вeчера, по tпyстэ f7-гw часA, вх0дитъ въ цRковь предстоsтель и3 чреднhй сщ7eнникъ, и3 вси2: є4млzй же сщ7eнникъ бlгословeніе t предстоsтелz, tх0дитъ пред8 ц†рскаz вратA, и3 твори1тъ поклонє1ніz три2. Взeмъ же и3 є3пітрахи1лій, и3 бlгослови1въ и5, и3 цэловaвъ вeрхъ, и3дёже є4сть кrтъ начертaнъ: и3 возложи1въ на вhю свою2 глаг0летъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: tверзazй и3 внyтреннюю завёсу сyщую тафт0ю, и3ли2 и3нhмъ ви1домъ ўстр0еную. Предстоsтель же глаг0летъ: Пріиди1те поклони1мсz: и3 предначинaтельный pал0мъ. Ѓще же предстоsтелz не случи1тсz тaмw, глаг0летъ и4нъ t старёйшихъ сщ7eнникwвъ: Сщ7eнникъ же чреднhй стои1тъ пред8 цaрскими вратaми, глаг0лz тaйнw мlтвы свэти6льничныz, стоS непокровeнъ. Глаг0летъ же и3 є3ктенію2, и3 возглaсъ под0бнэ, и3 пр0чее вечeрни всE поeмъ, ћкоже предписaсz во бдёніи вели1кіz вечeрни: т0чію здЁ по є3ктеніи2: И#сп0лнимъ вечeрнюю мlтву нaшу: поeмъ на стіх0внэ стіхи6ры воскrны, и3 по и3сполнeніи и4хъ глаг0летъ предстоsтель: Нhнэ tпущaеши: Чтeцъ глаг0летъ: Трис™0е съ пр0чими. Сщ7eнникъ, возглaсъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: внyтрь с™aгw nлтарS. И# чтeцъ, tпусти1тєльныz тропари2 по nбhчаю. Діaконъ же, t внЁ стоS пред8 w4бразомъ сп7са хrтA, возглашaетъ: Премyдрость. Ли1къ: Бlгослови2. Сщ7eнникъ, t внyтрь глаг0летъ: Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ: Ли1къ: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е, бlгочести1вэйшаго, самодержaвнэйшаго, вели1каго гDрz нaшего їмперaтора ніколaz ґлеxaндровича, и3 с™yю правослaвную вёру: и3 прHчаz. И# сщ7eнникъ глаг0летъ ти1химъ глaсомъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. Ли1къ: Чcтнёйшую: И# пaки сщ7eнникъ: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ. И# глаг0летъ ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. Сщ7eнникъ же tвeрзъ с™ы6z двє1ри, и3 њпусти1въ фелHнь, стоsщу діaкону t внЁ њдеснyю, и3 nрaрь держaщу nбhчнw, глаг0летъ їерeй tпyстъ по дню2. [зри2] Посeмъ многолётіе. И# по є4же вечерsти брaтіzмъ, є4млетъ пaки бlгословeніе цRк0вникъ t предстоsтелz, ѓще є4сть: ѓще же ни2 t чреднaгw сщ7eнника. И# клeплетъ въ мaлый кампaнъ, и3ли2 въ ручн0е клепaло, по nбhчаю. И# собрaвшымсz брaтіzмъ въ притв0ръ, твори1тъ начaло чреднhй сщ7eнникъ, и3 поeмъ повечeріе, ћкw nбhчай съ канHномъ. И# по nбhчномъ tпyстэ предстоsтель глаг0летъ: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Брaтіz же и3сходsще, двA, двA, по чи1ну, творsтъ покл0нъ пред8 предстоsтелемъ, и3 є4млютъ t негw2 бlгословeніе и3 прощeніе: Тaже предстоsтель, сотвори1въ w4бразъ покл0на, пр0ситъ и3 сaмъ прощeніz t ни1хъ.

Во ќтріи же: Клeплетъ параекклисіaрхъ въ кампaнъ, ћкw nбhчай, и3 въ би1ло, и3 собирaютсz брaтіz въ притв0рэ, твори1тъ же сщ7eнникъ начaло: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: И# ѓбіе чтeцъ глаг0летъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. ЦRю2 нбcный: Трис™0е, и3 по Џ§е нaшъ: ГDи поми1луй, в7i. Пріиди1те поклони1мсz: три1жды: и3 pал0мъ н7. Тaже поeтсz трbчный канHнъ, со бlгоговёніемъ и3 ўмилeніемъ. По канHнэ же пою1тъ трbчное величaніе, сjесть: Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, слaвити тS бGа сл0ва: И# пр0чыz тропари2. Тaже трис™0е, и3 Џ§е нaшъ: и3 v3пакои2 глaса: ГDи поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ, Чcтнёйшую херув‡мъ: И# возглaсъ t сщ7eнника: Б9е ўщeдри ны2: И# мlтва глаг0летсz t їерeа: Всемогyщаz и3 животворsщаz: И# tпyстъ, и3 прощeніе nбhчное. Тaже їерeй глаг0летъ є3ктенію2: Пом0лимсz њ бlгочести1вэйшемъ: Мh же: ГDи поми1луй, кр0ткимъ и3 ти1химъ глaсомъ. И# по и3сполнeніи тоS глаг0летъ предстоsтель: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. И# по tпyстэ вх0димъ во хрaмъ. Сщ7eнникъ же вшeдъ во с™hй nлтaрь, и3 возложи1въ є3пітрахи1лій и3 вложи1въ fmміaмъ въ кади1льницу, пред8угот0вленэ є4й t цRк0внагw служи1телz, глаг0летъ и3 nбhчную мlтву кади1ла, стоS пред8 с™0ю трапeзою начертавazй кrтъ съ кади1льницею, глаг0лz: Бlгословeнъ бGъ нaшъ всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ: tверзazй прeжде и3 тафт0ю ўстр0еную завёсу, сyщую внyтрь цaрскихъ врaтъ. Тaже кади1тъ с™yю трапeзу џкрестъ, и3 вeсь жeртвенникъ: И# и3сх0дитъ сёверною стран0ю, и3 кади1тъ с™ы6z їкw6ны, и3 предстоsтелz, и3 вс‰ ћкw nбhчай. Чтeцъ же, по Бlгословeнъ бGъ нaшъ, глаг0летъ, Ґми1нь. Пріиди1те поклони1мсz: и3 nбы6чныz pалмы2: Ўслhшитъ тS гDь: и3 ГDи си1лою твоeю: Трис™0е, и3 Џ§е нaшъ: [зри2] Д0лженствуетъ же внимaти чтeцъ и3 сщ7eнникъ, є3гдA и4мать рещи2: Ћкw твоE є4сть цrтво: бhти є3мY посредЁ хрaма.] Тaже тропари2: Сп7си2 гDи лю1ди тво‰, и3 прHчаz. И# сщ7eнникъ кади1тъ пaки предстоsтелz, и3 с™ы6z їкw6ны: и3 вх0дитъ во с™hй nлтaрь ю4жною стран0ю, и3 стои1тъ пред8 с™0ю трапeзою съ кади1льницею, и3 глаг0летъ є3ктенію2: Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 прHчаz. Тaже возглaсъ: Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2: Пэвцы2, Ґми1нь. И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче. Тaже сщ7eнникъ начертавazй съ кади1льницею кrтъ пред8 с™0ю трапeзою, глаг0летъ возглaснw: Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, и3 животворsщей, и3 нераздёльнэй трbцэ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Предстоsтель же глаг0летъ: Слaва въ вhшнихъ бGу: И# шестоpaлміе, ћкw nбhчай. Сщ7eнникъ же полагazй кади1льницу на мёстэ, и3сх0дитъ и3з8 nлтарS, и3 стои1тъ на nбhчномъ мёстэ своeмъ. По внегдa же рещи2 предстоsтелю три2 pалмы2, и3 нaчнетъ: ГDи б9е сп7сeніz моегw2: tх0дитъ сщ7eнникъ пред8 ц†рскіz и3 с™ы6z двє1ри: И# поклони1всz и3 возложи1въ є3пітрахи1лій, глаг0летъ тaйнw ќтрєнніz мlтвы, и3 є3ктенію2, ћкw nбhчай. И# пр0чее ќтрени, всE поeмъ, ћкоже предписaсz во бдёніи ќтрени ли1стъ є7, на њбор0тэ, дaже до концA: и3 чaсъ №-й, и3 на літургjи.

[зри2] Вёдомо же бyди, Ћкw, Вёрую во є3ди1наго бGа, и3 Џ§е нaшъ, въ літургjи: Въ вечeрнэ предначинaтельный pал0мъ. Свёте ти1хій: Спод0би гDи: Нhнэ tпущaеши: На ќтрени, Шестоpaлміе: ТебЁ слaва подобaетъ: Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ: Бlго є4сть и3сповёдатисz гDви: Нбcный цRю2: Предстоsтель глаг0летъ. Трис™0е же и3 Џ§е нaшъ, на вечeрни, по Нhнэ tпущaеши, и3 на ќтрени, по Бlго є4сть и3сповёдатисz гDви, чтeцъ глаг0летъ.

[зри2] Подобaетъ вёдати, Ћкw приходsщему гDскому прaзднику, и3ли2 бцdы, и3 џба прaздника п®тeчева, рождество2 и3 ўсэкновeніе, и3 с™hхъ ґпcлъ петрA и3 пavла, и3 їwaнна бGосл0ва, и3ли2 ѓще бyдетъ хрaмъ: д0лжно є4сть прочитaти ґп0столъ, и3 є3ђліе рzдов0е, хотsщее бhти тогдA въ сaмый дeнь прaздника, за дeнь напрeдь прeжде прaздника, под8 зачaло. На сaмый же прaздника дeнь, чтeмъ прaздника є3ди1нагw, ћкоже и3 всS слyжба.

Глава 8. О литургиях.

[гл+а }] Њ літургjахъ

подобaетъ вёдати, и3 њ с™ёй б9eственнэй слyжбэ: Ћкw въ суббHту ќбw, въ начaлэ д7-гw часA д0лжно є4сть начинaти: ћкw да стaнетъ трапeза въ начaлэ є7-гw часA. Въ недёлю же, въ начaлэ G-гw часA, д0лжно є4сть начинaти, ћкw да стaнетъ трапeза въ начaлэ д7-гw часA. Тaкw же подобaетъ бывaти и3 въ гDскіz вели6кіz прaздники, хrтHвы, и3 бGор0дичны, и3 п®тeчєвы, и3 nбои1хъ верх0вныхъ ґпcлъ, петрA и3 пavла: и3 въ си1хъ ќбw кyпнw, ћкw во дни6 недBльныz д0лжно є4сть твори1ти. Въ срє1дніz же прaздники въ начaлэ є7-гw часA, ћкw да стaнетъ трапeза въ начaлэ ѕ7-гw часA. Въ м†лыz же прaздники, рaвнw пр0чымъ всBмъ дневны6мъ въ начaлэ є7-гw, и3 tдаeтсz во своE врeмz на кjйждо дeнь. Трапeзу же подобaетъ ўготовлsти во врeмz своE, проти1ву коемyждо дню2, и3ли2 п0стенъ є4сть, и3ли2 пр0стъ: tх0дитъ ћвэ кjйждо по скончaніи с™hz слyжбы, и3 во врeмz трапeзы пaки собирaютсz. Семy же д0лжно є4сть бывaти, є3гдA хотsтъ ћсти въ f7-й чaсъ, и3ли2 вeчеръ. Си1це же ќбw подобaетъ твори1ти и3 въ м†лыz четыредесsтницы. Сeй предёлъ њ літургjахъ и3 трапeзэ писaсz во странaхъ їеrли1мскихъ, и3 лёпотственнw тaкw бhти вездЁ въ равни6ны вeснєнныz и3 є3сє1нныz. Въ лётэ же и3 зимЁ въ вели1цэй рwссjи здЁ бhти знaменію по разсуждeнію врeмене, въ лётэ ќбw долготы2 рaди днE лёпотственнw продолжи1ти: въ зимё же за мaлость днE ўпреди1ти, разсуждeніемъ настоsтелz.

Глава 9. О вечерни и утрени дней седмичных, в ней же и лития о усопших.

[гл+а f7] Њ є4же кaкw подобaетъ знaменати на всsкъ дeнь. здё же ўказaніе њ вечeрни, и3 њ ќтрени днeй седми1чныхъ, и3 въ ни1хже поeмъ ґллилyіа: и3 њ №-мъ часЁ.

Пред8 вeчеромъ мaлw, кандиловжигaтель взeмъ бlгословeніе t настоsтелz, знaменуетъ въ кампaнъ, и3 собрaвшымсz брaтіzмъ въ притв0ръ цRк0вный, чреднhй же сщ7eнникъ востaвъ твори1тъ начaло: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: И# ўчинeнный чтeцъ глаг0летъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ: и3 пр0чее. И# чтeтъ f7-й чaсъ съ междочaсіемъ є3гw2, ѓще и3 БGъ гDь бyдетъ, и3 по концЁ є3гw2 знaменаетъ въ двA, и3ли2 д7 кампaна, по ўстaву.

[зри2] Вёстно бyди, є3гдA f7-й чaсъ глаг0летсz въ притв0рэ, тогдA твори1тъ сщ7eнникъ f7-гw часA tпyстъ.

По tпyстэ же вшeдъ во хрaмъ, твори1тъ начaло вечeрни по nбhчаю. [Ѓще же глаг0летсz f7-й чaсъ во хрaмэ, tпyстъ f7-гw часA не бывaетъ.] По скончaніи же клепaніz востaвъ сщ7eнникъ, вшeдъ во хрaмъ твори1тъ пред8 цrкими враты2 поклонє1ніz три2: взeмлетъ же и3 є3пітрахи1лій сyщій ў цrкихъ врaтъ, бlгослови1въ и5, и3 цэловaвъ вeрхъ, и3дёже начертaнъ крeстъ, возложи1въ на вhю свою2, глаг0летъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: tверзaетъ же и3 внyтреннюю двeрь, си1рэчь завёсу, тафт0ю, и3ли2 и3нhмъ ви1домъ ўстр0ену. Предстоsтель же глаг0летъ: Пріиди1те поклони1мсz, три1жды: И# предначинaтельный pал0мъ. ѓще є4сть ґллилyіа, и3 твори1мъ G покл0ны, стоsще на мёстэхъ свои1хъ рsдомъ, ўравнsющымъ покл0ны всBмъ вкyпэ со њпасeніемъ. [Тaкw ќбw поклонsющымсz, несмущeніz рaди цRк0внагw.] Семy же глаг0лему, чтeтъ сщ7eнникъ мlтвы свэти6льничныz пред8 с™hми двeрьми стоS непокровeнъ, и3 по и3сполнeніи тогw2, Слaва и3 нhнэ, ґллилyіа три1жды, и3 покл0ны G. Тaже сщ7eнникъ глаг0летъ є3ктенію2 вели1кую, и3 возглaсъ. И# посeмъ каfjсма nбhчнаz рsду: и3 по к0ейждо Слaвэ, ґллилyіа три1жды, и3 покл0ны три2. Сщ7eнникъ же положи1въ є3пітрахи1лій на мёстэ є3гw2, и3 tшeдъ стои1тъ на nбhчномъ мёстэ своeмъ, д0ндеже стіхосл0витсz каfjсма pалти1ра: въ конeцъ же трeтіzгw ґнтіфHна, tх0дитъ пред8 с™ы6z двє1ри, возложи1въ на сS є3пітрахи1лій, глаг0летъ мaлую є3ктенію2 и3 возглaсъ. Тaже вшeдъ во nлтaрь, вложи1въ fmміaмъ въ кади1льницу, и3 благословлszй є5 глаг0летъ и3 nбhчную Мlтву кади1ла: и3 кади1тъ по nбhчаю свzти1лище, и3 хрaмъ вeсь, настоsтелz и3 ли1ки, и3 всю2 брaтію. И# посeмъ: ГDи воззвaхъ, поeмъ во глaсъ минeи, стіхи6ры бцdы: И# њстaвимъ стіхHвъ ѕ7: И# поeмъ бцdы стіхи6ры, под0бны G: и3 с™aгw под0бны G: Ѓще ќбw и4мать с™hй самоглaсну стіхи1ру, и3 поeмъ ю5 на Слaву, кyпнw џба ли6ка. Ѓще ли ни2: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: под0бный стіхи1рамъ минeи. Ѓще средA, и3ли2 пzт0къ, поeмъ кrтобGор0диченъ. Тaже, Свёте ти1хій: глаг0летъ предстоsтель, и3 поeмъ прокjменъ днE. [зри2] Ѓще є4сть недёлz: ґллилyіа бо въ недёлю вeчера не поeтсz, но прокjменъ: СE нhнэ бlгослови1те гDа вси2 раби2 гDни. Глаг0летъ канwнaрхъ стjхъ: Стоsщіи во хрaмэ гDни: Ѓще же кромЁ недёли, вмёстw прокjмена ґллилyіа, на глaсъ ѕ7. Стіхи1 же глаг0летъ сі‰: Въ понедёльникъ вeчера: ГDи да не ћростію твоeю њбличи1ши менE: Ґллилyіа. Стjхъ: И# во вёки вэкHвъ. Мh же высочaйшимъ глaсомъ поeмъ Ґллилyіа. [Си1це припэвaемъ на всsкъ дeнь, є3гдA поeмъ Ґллилyіа.] Во вт0рникъ и3 въ четверт0къ вeчера: Возноси1те гDа бGа нaшего, и3 покланsйтесz подн0жію нHгу є3гw2, ћкw с™о є4сть. Въ срeду вeчера: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ. И# тaкw твори1тъ покл0нъ ко с™ы6мъ двeремъ. и3 њбрaщьсz твори1тъ брaтіzмъ є3ди1нъ покл0нъ: И# tшeдъ стaнетъ на мёстэ своeмъ. Тaже настоsтель, и3ли2 ўчинeнный чтeцъ глаг0летъ: Спод0би гDи въ вeчеръ сeй: въ нeмже твори1мъ и3 мет†ніz G. Тaже nбhчной є3ктеніи2 бhвшей, и3 возглашeнію є3S. И# совокyпльшесz џба ли6ка среди2 цRкве по nбhчаю, поeмъ на стіх0внэ стіхи6ры во nктHихэ: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Ѓще ли средA, и3ли2 пzт0къ, кrтобGор0диченъ. И# сотв0рше дрyгъ дрyгу метaніе, и4демъ на мёста сво‰. Тaже предстоsтель, и3ли2 чтeцъ глаг0летъ: Нhнэ tпущaеши: и3 трис™0е, и3 покл0ны G. По Џ§е нaшъ, возглaсъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: Тaже тропaрь, глaсъ д7: Бцdе дв7о рaдуйсz: и3 покл0нъ є3ди1нъ. Слaва, Кrти1телю хrт0въ: и3 покл0нъ є3ди1нъ. И# нhнэ, Моли1те за ны2: и3 покл0нъ є3ди1нъ. Под8 твоE бlгоутр0біе прибэгaемъ: без8 покл0на. ГDи поми1луй, м7, кр0ткимъ и3 ти1химъ глaсомъ, и3 рaвнw вси2. Тaже, Слaва, и3 нhнэ: Чcтнёйшую херув‡мъ: И$менемъ гDнимъ бlгослови2 џтче: И# глаг0летъ їерeй: Сhй бlгословeнъ: Мh же: Ґми1нь. И# настоsтель: Нбcный цRю2: И# по концЁ тогw2 твори1мъ G покл0ны вели6кіz, глаг0люще въ себЁ мlтву, ћкоже ўказaсz во главЁ п0стной: ГDи и3 вLко животA моегw2: И# пр0чихъ покл0нwвъ в7i, глаг0люще въ себЁ кjйждо: Б9е, њчи1сти мS грёшнаго. И# по си1хъ мlтву вышепи1санную, глаг0лемъ во є3ди1но: и3 покл0нъ є3ди1нъ вели1кій. Тaже трис™0е, и3 покл0ны G. и3 по Џ§е нaшъ: ГDи поми1луй, в7i. Ѓще ли въ недёлю вeчера, по мlтвэ, Нбcный цRю2: твори1мъ G покл0ны вели6кіz. Пр0чихъ же покл0нwвъ в7i не твори1мъ: нижE трис™0е конeчное глаг0лемъ: Но глаг0летъ їерeй: Слaва тебЁ хrтE б9е: И# tпyстъ. И# nбhчное и3схождeніе въ притв0ръ. И# бывaетъ літjа њ ўс0пшихъ. И# конeчный tпyстъ. [зри2] Си1це ќбw твори1мъ вослёдованіе на вечeрни всегw2 лёта, є3гдA поeмъ ґллилyіа. Е#гдa же поeтсz БGъ гDь: поeмъ прокjменъ днE. Тaже, Спод0би гDи: и3 стіх0вна днE. По Нhнэ tпущaеши: трис™0е, и3 по Џ§е нaшъ, тропaрь с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3 є3ктеніA t сщ7eнника: Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй: и3 прHчаz. И# по возглaсэ, Премyдрость. И# мы2: Бlгослови2. Сщ7eнникъ: Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. И# мы2: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е, бlгочести1вэйшаго, самодержaвнэйшаго, вели1каго гDрz нaшего їмперaтора ніколaz ґлеxaндровича, и3 с™yю правослaвную вёру, правослaвныхъ хrтіaнъ во вёкъ вёка. И# tпyстъ по nбhчаю. Въ недёлю же вeчера, покл0ны начинaемъ, t Спод0би гDи въ вeчеръ сeй: По tпyстэ же вечeрни вх0димъ въ трапeзу, и3 kди1мъ предстaвлєннаz. Тaже востaвъ параекклисіaрхъ, пріeмъ бlгословeніе, и3зшeдъ ўдарsетъ въ би1ло. И# вшeдъ въ притв0ръ, поeмъ повечeріе по чи1ну. На нeмъ же поeмъ канHнъ молeбный прес™ёй бцdэ, во nсмоглaсникэ, и3 прHчаz по nбhчаю. И# tпyстъ. Въ пр0чыz же дни6 поeмъ повечeріе вели1кое.

[зри2] Д0лжно є4сть и3 сіE вёдати: По tпущeніи є3S, не подобaетъ монaхwмъ твори1ти бесёды дрyгъ со дрyгомъ, но съ молчaніемъ и3сходи1ти въ кє1лліи сво‰, и3 ўпражнsтисz на мlтву и3 на чтeніе, и3 тaкw ўпокоsтисz: ћкw да со внимaніемъ на ќтреннее славосл0віе востaнемъ б0дростнэ. Во ќтріи же знaменуетъ параекклисіaрхъ въ мaлый кампaнъ, рёдкимъ ўдарeніемъ, на мн0гъ чaсъ: и3 собирaемсz вси2 въ притв0ръ церк0вный: И# стaвъ по чи1ну кjйждо на своeмъ мёстэ, сотв0рше nбы6чныz сво‰ три2 покл0ны, сэди1мъ мaлw, за є4же ўти1шитисz чyвствwмъ нaшымъ. Тaже востaвъ їерeй, твори1тъ начaло: И# по ґми1нэ чтeцъ глаг0летъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. Тaже, ЦRю2 нбcный: и3 трис™0е, и3 покл0ны G: по Џ§е нaшъ: ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды, и3 покл0ны G. Тaже, pал0мъ н7. и3 непор0чны: На ни1хже, по к0ейждо Слaвэ, покл0ны G. Тaже, Вёрую во є3ди1наго бGа: и3 трис™0е, и3 покл0ны G. По Џ§е нaшъ: тропари2: СE жени1хъ грzдeтъ: и3 прHчаz. И# по Чcтнёйшую, покл0ны G вели6кіz съ мlтвою: ГDи и3 вLко животA моегw2: и3 пр0чихъ в7i. И# послэди2 мlтву всю2 вышепи1санную: ГDи и3 вLко животA моегw2: и3 покл0нъ вели1кій. И# посeмъ, ВLко б9е џ§е вседержи1телю: Тaже, Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. и3 покл0ны три2. И# по pалмёхъ, Слaва, и3 нhнэ: трис™0е. И# покл0ны G: по Џ§е нaшъ, тропари2: Помzни2 гDи, ћкw бlгъ: ГDи поми1луй в7i. и3 мlтва: Помzни2 гDи, въ надeжди: Посeмъ, Преслaвнаz: и3 Ўповaніе моE: Тaже, їерeй: Слaва тебЁ хrтE б9е: И# tпyстъ. И# пріи1мше прощeніе nбhчное, глаг0летъ їерeй є3ктенію2: Пом0лимсz њ бlгочести1вэйшемъ: и3 прHчаz. И# мы2: ГDи поми1луй, ти1хw. Кончaвшисz же сeй, глаг0летъ предстоsтель: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ: [Си1це полyнощница глаг0летсz по ўстaву їерусали1мскихъ nби1телей по вс‰ дни6, и3 писaсz во всёхъ часосл0вэхъ]. По скончaніи же полyнощницы, ѓще поeмъ ю5 въ притв0рэ: вшeдъ во хрaмъ, стaнемъ кjйждо на своeмъ мёстэ, и3 твори1тъ кjйждо три2 покл0ны, прsмw с™aгw nлтарS, и3 на џба ли6ка, со бlгоговёніемъ: И# сэдaемъ вси2 на мёстэхъ свои1хъ мaлw молчaще. Параекклисіaрхъ же ўгот0вль кади1льницу, и3 и3сх0дитъ, бlгослови1всz ў предстоsтелz: и3 клeплетъ въ кампaны, ўдарsетъ же тsжкимъ ўдарeніемъ рёдкw, є3ли1кw рещи2, pал0мъ н7, вeсь. Їерeй, є3г0же є4сть чредA, востaвъ твори1тъ nбhчный покл0нъ предстоsтелю. Вшeдъ во с™hй nлтaрь, и3 взeмлетъ кади1ло, глаг0лz мlтву кади1ла, стоS њжидaетъ концA клепaніz. И# стaвъ пред8 с™0ю трапeзою, и3 сію2 покади1въ, глаг0летъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: [Tверзazй прeжде, и3 тафт0ю завёсу сyщую ўстр0енную внyтрь цaрскихъ врaтъ]. И# кади1тъ с™yю трапeзу кrтоwбрaзнw, и3 вeсь жeртвенникъ: и3 и3сх0дитъ сёверною стран0ю, и3 кади1тъ с™ы6z їкw6ны и3 предстоsтелz, и3 вс‰, ћкw nбhчай. Чтeцъ же начинaетъ: Ѓще є4сть ґллилyіа, глаг0летъ трис™0е без8 покл0нwвъ. Ѓще же ни2, Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. [И#ли2 бyдетъ ґллилyіа, и3ли2 БGъ гDь], глаг0летъ pал0мъ f7i: Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь печaли: и3 к7: ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цRь: Тaже, Слaва, и3 нhнэ: трис™0е без8 покл0нwвъ, и3 Џ§е нaшъ: [Д0лженствуетъ же внимaти чтeцъ и3 сщ7eнникъ, є3гдA и4мать рещи2: Ћкw твоE є4сть цrтво: бhти є3мY посреди2 хрaма] и3 чтeцъ глаг0летъ тропaрь: Сп7си2 гDи лю1ди тво‰: Слaва, кондaкъ: Вознесhйсz на кrтъ: И# нhнэ, бGор0диченъ: Предстaтельство стрaшное: Сщ7eнникъ же вшeдъ во nлтaрь ю4жною стран0ю, глаг0летъ є3ктенію2 мaлую, съ кади1ломъ пред8 с™0ю трапeзою: Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй: и3 прHчаz. Тaже возглaсъ: Ћкw млcтивъ: и3 пэвцы2: Ґми1нь. И$менемъ гDнимъ бlгослови2 џтче. Тaже їерeй начертавazй съ кади1льницею кrтъ, пред8 с™0ю трапeзою, глаг0летъ возглaснw: Слaва с™ёй и3 є3диносyщнэй, и3 животворsщей, и3 нераздёльнэй трbцэ: И# ѓбіе начинaетъ предстоsтель шестоpaлміе: Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ: три1жды. Тaже, ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2, двaжды. И# по рsду глаг0летъ шестоpaлміе ти1химъ глaсомъ и3 лeгкимъ, к0снw, и3 во ўслhшаніе всёхъ. Сщ7eнникъ же tдaвъ кади1ло и3сх0дитъ и3з8 nлтарS, и3 стои1тъ на nбhчномъ своeмъ мёстэ. [Е#гдa же глаг0летсz шестоpaлміе, тогдA подобaетъ со внимaніемъ слyшанію прилэжaти: покаsніz бо pалмы2 и3сп0лнены сyть, и3 ўмилeніz. Глаг0лемъ же сі‰ pалмы2 со бlгоговёніемъ и3 со стрaхомъ б9іимъ, ћкw самомY бGу неви1димо бесёдующе, и3 молsщесz њ грэсёхъ нaшихъ.] По внегдa же рещи2 предстоsтелю G pалм†: Слaва, и3 нhнэ: ґллилyіа, три1жды, и3 ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ, без8 покл0нwвъ. И# начнeтъ: ГDи б9е сп7сeніz моегw2: Tх0дитъ сщ7eнникъ пред8 цrкіz с™ы6z двє1ри, творS покл0нъ, возложи1въ на сS є3пітрахи1лій, глаг0летъ мlтвы ќтрєнніz тaйнw, стоS непокровeнъ. По скончaніи же шестоpaлміа, Слaва, и3 нhнэ, ґллилyіа, три1жды. И# глаг0летъ є3ктенію2 вели1кую: Ми1ромъ гDу пом0лимсz: Тaже канwнaрхъ, глаг0лавый на вечeрни прокjменъ, сотвори1въ nбhчный покл0нъ предстоsтелю, и3 стaвъ прsмw с™hхъ дверeй сказyетъ, Ґллилyіа, во глaсъ nктHиха, глаг0лz и3 стіхи2 сі‰: Стjхъ №: T н0щи ќтреннюетъ дyхъ м0й къ тебЁ б9е, занE свётъ повелBніz тво‰ на земли2. Стjхъ в7: Прaвдэ научи1тесz живyщіи на земли2. Стjхъ G: Зaвисть пріи1метъ лю1ди ненак†занныz. Стjхъ д7: Приложи2 и5мъ ѕлA, гDи, приложи2 ѕлA сл†внымъ земли2. И# поeмъ тр0ичны, въ настоsщій глaсъ nктHиха. Ѓще ли БGъ гDь: поeмъ БGъ гDь, во глaсъ тропарS с™aгw, со стіхи2 є3гw2: И# глаг0лемъ тропaрь с™aгw, двaжды. И# бGор0диченъ по глaсу тропарS. Сщ7eнникъ же положи1въ є3пітрахи1лій на мёстэ є3гw2, t страны2 с™hхъ дверeй, tх0дитъ и3 стои1тъ на своeмъ мёстэ. И# посeмъ ли1къ глаг0летъ: ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ: И# начинaемъ стіхослови1ти каf‡смы. По №-й каfjсмэ поeмъ сэдaленъ во nктHихэ, и4же на рzдY: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. [По №-мъ же стіхосл0віи каfjсмы, и3 по в7-мъ, во вс‰ дни6 є3ктеніи2 не глаг0летъ сщ7eнникъ: но т0кмw во бдBніz, и3 с™hхъ прaздники и3мyщихъ полmелeй, и3 славосл0віе, тогдA глаг0летъ и3 є3ктенію2, на всsкую каfjсму pалти1ра: во вс‰ же дни6 по концЁ каfjсмы, Ґллилyіа, ћкw nбhчай. ГDи поми1луй, три1жды. и3 Слaва, и3 нhнэ, глаг0летъ сaмъ стіхословлszй.] и3 посeмъ чтeніе. По чтeніи же глаг0лютъ кли1ріцы: ГDи поми1луй, три1жды. Тaже, Слaва: посeмъ чтeцъ глаг0лzй №-ю каfjсму, глаг0летъ: И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. И# глаг0летъ в7-ю каfjсму. Но скончaніи же №-гw чтeніz, покланsетсz чтhй пред8 с™hми двeрьми, три1жды: посeмъ покланsетсz предстоsтелю: ѓще же ни2, на џба ли6ка. По скончaніи же в7-z каfjсмы, поeмъ в7-й сэдaленъ во nктHихэ рzдовhй. Тaже, чтeніе. И# востaвше глаг0лемъ, ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ: pал0мъ н7: Е#мyже кончaну бhвшу, стіхосл0вимъ пBсни: ГDви поeмъ, и3 держи1мъ стіхHвъ, в7i, кромЁ Слaва, и3 нhнэ: И# поeмъ канHны три2: Во nктHихэ двA: №-й со їрмос0мъ на ѕ7: И# другjй без8 їрмосA, на д7: И# минeи с™aгw на д7, да бyдутъ вси2 на д7i. Си1це поeмъ и3 G-ю пёснь: И# послэди2 їрм0съ G-z пёсни минeи. По G-й пёсни є3ктеніA мaлаz. И# сэдaленъ минeи: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Ѓще ли средA, и3ли2 пzт0къ, кrтобGор0диченъ: и3 чтeніе. По ѕ7-й пёсни їрм0съ, и3 є3ктеніA, и3 кондaкъ с™aгw: И# јкосъ, ѓще є4сть: ѓще ли ни2, м§нченъ во глaсъ nктHиха. Тaже чтeтсz пр0логъ. И# пот0мъ поeмъ и3 пр0чыz двЁ пBсни: Їерeй же въ конeцъ }-z пёсни, вх0дитъ во с™hй nлтaрь, и3 по внегдA кли1рікwмъ рещи2: Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDви: Пою1ще їрм0съ }-z пёсни, и3 покланsютсz вси2. Їерeй же возложи1въ на сS є3пітрахи1лій, кади1тъ с™yю трапeзу возглашaz: Бцdу, и3 м™рь свёта: И# кади1тъ nлтaрь вeсь, и3 цRковь, и3 всю2 брaтію по чи1ну. И# мы2 стіхологисyемъ f7-ю пёснь, пою1ще велеглaснw: Вели1читъ душA моS гDа, и3 возрaдовасz д¦ъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ. Припэвaемъ же къ семY: Чcтнёйшую херув‡мъ: съ покл0ны. И# по скончaніи f7-z пёсни, поeмъ їрм0съ минeи. Тaже, Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну: џба ли6ка вкyпэ: И# твори1мъ покл0нъ вкyпэ вси2 до земли2. Посeмъ є3ктеніA мaлаz, внyтрь с™aгw nлтарS. Тaже, свэти1ленъ днE: Слaва, с™aгw, ѓще и4мать. Ѓще ли ни2, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. Ѓще ли є4сть ґллилyіа, поeмъ свэти1льны тр0ичны глaса, по nбhчаю. Посeмъ ўчинeнный чтeцъ глаг0летъ pал0мъ: Хвали1те гDа: и3 Восп0йте гDви: и3 Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2. [зри2] И# ѓще и4мать с™hй стіхи6ры на хвали1техъ, тогдA глаг0лемъ сjи G pалмы2, на ли1ки. По Слaва, и3 нhнэ, глаг0летъ настоsтель: Слaва тебЁ показaвшему нaмъ свётъ.] Ѓще же ни2: По pалмёхъ глаг0летъ настоsтель: ТебЁ слaва подобaетъ гDи б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. Слaва тебЁ показaвшему нaмъ свётъ. Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе: и3 покл0ны G. Посeмъ, ГDи прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ: и3 Спод0би гDи въ дeнь сeй: Тaже сщ7eнникъ глаг0летъ є3ктенію2: И#сп0лнимъ ќтреннюю Мlтву: Посeмъ стіхи6ры на стіх0внэ, во nктHихэ настоsщагw глaса, совокyпльшымсz nбои6мъ ликHмъ по nбhчаю и4хъ, поeмъ со nбhчными припёвы и4хъ: №, И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS гDи: до Бyди свётлость. Глаг0лемъ в7, И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ: глаг0лемъ до концA pалмA. Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. Тaже пaки настоsтель глаг0летъ: Бlго є4сть и3сповёдатисz гDви: И# трис™0е. По Џ§е нaшъ: сщ7eнникъ возглaсъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: [зри2] Ѓще нёсть ґллилyіа, глаг0лемъ тропaрь с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. Посeмъ сщ7eнникъ, є3ктенію2: Поми1луй нaсъ б9е: И# возглaсъ: Ћкw млcтивъ: И# по возглaсэ, Ли1къ: Ґми1нь. Їерeй: Премyдрость. Ли1къ: Бlгослови2. Їерeй: Сhй бlгословeнъ: И# ли1къ: Ўтверди2 б9е: Тaже чaсъ №- й]. Ѓще ли є4сть ґллилyіа, то2 по внегдA рещи2 сщ7eннику возглaсъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# по ґми1нэ глаг0лемъ тропaрь: Въ хрaмэ стоsще слaвы твоеS: ГDи поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ, Чcтнёйшую, и3 И$менемъ гDнимъ бlгослови2 џтче. Сщ7eнникъ: Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. И# мы2, ґми1нь. Нбcный цRю2: Тaже твори1мъ покл0ны G вели6кіz, съ мlтвою с™aгw є3фрeма: ГDи и3 вLко животA моегw2: И# пр0чыz в7i, глаг0люще въ себЁ кjйждо: Б9е њчи1сти мS грёшнаго. По си1хъ мlтву всю2 вышепи1санную глаг0лемъ во є3ди1но, и3 покл0нъ є3ди1нъ. И# посeмъ начинaетъ настоsтель: Пріиди1те поклони1мсz три1жды. И# покл0ны G. И# глаг0летъ чтeцъ G pалмы2 nбы6чныz, №-гw часA. Глаг0лы мо‰ внуши2 гDи: и3 пр0чее. По скончaніи же, Слaва, и3 нhнэ, ґллилyіа, три1жды. И# покл0ны три2. И# посeмъ глаг0летъ сщ7eнникъ, и3ли2 наречeнный канwнaрхъ прокjменъ: Заyтра ўслhши глaсъ м0й: И# мы2 т0йже, по кли1росwмъ без8 пёніz, пр0стw: Заyтра ўслhши глaсъ м0й: Сщ7eнникъ же, и3ли2 предречeнный канwнaрхъ глаг0летъ, Стjхъ №: Глаг0лы мо‰ внуши2 гDи: Ли1къ: Заyтра: Стjхъ в7: Ћкw къ тебЁ помолю1сz гDи: Ли1къ пaки, Заyтра: И# покл0ны G.

Вёстно же бyди сіE: Е#гдA канwнaрхъ глаг0летъ стjхъ, въ то2 врeмz мы2 кwлёна преклонsемъ. Е#гдa же пэвцы2 глаг0лютъ, тогдA џнъ кwлёна преклонsетъ. Сщ7eнникъ, Слaва: И# чтeцъ, И# нhнэ, бGор0диченъ: Чт0 тz наречeмъ: И# покл0ны три2. Тaже, Стwпы2 мо‰ напрaви: и3 Трис™0е: и3 покл0ны G. По Џ§е нaшъ, Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# по ґми1нэ, тропaрь. Въ понедёльникъ ќбw и3 во вт0рникъ, и3 четверт0къ, глаг0лемъ настоsщій бGор0диченъ: Преслaвную б9ію м™рь: Въ срeду же, и3 пzт0къ, глаг0ли, Ск0рw предвари2: Въ суббHту: Ћкw начaтки є3стествA: ГDи поми1луй, м7. и3 моли1тва: И$же на всsкое врeмz: Тaже, ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ, Чcтнёйшую херув‡мъ: и3 И$менемъ гDнимъ бlгослови2 џтче. Сщ7eнникъ, Б9е, ўщeдри ны2: И# твори1мъ покл0ны три2 вели6кіz, съ мlтвою с™aгw є3фрeма: ГDи и3 вLко животA моегw2: и3 пр0чихъ, в7i. Тaже глаг0лемъ мlтву вышепи1санную с™aгw є3фрeма во є3ди1но: и3 покл0нъ є3ди1нъ до земли2. [зри2] Си1це же поeмъ G, ѕ7 и3 f7 чaсъ] И# посeмъ начинaетъ предстоsтель, и3ли2 є3кклисіaрхъ послёднее трис™0е, И# покл0ны три2. По Џ§е нaшъ, сщ7eнникъ возглaсъ: И# мы2, Ґми1нь. ГDи поми1луй, в7i. Тaже мlтва: хrтE свёте и4стинный: И# tпyстъ. И# бывaетъ nбhчное и3схождeніе въ притв0ръ.

[зри2] И# поeмъ літjю њ ўс0пшихъ. Взeмъ сщ7eнникъ кади1льницу, и3сх0дитъ въ притв0ръ, предходsщема є3мY лампaдома: Мh же послёдуемъ, пою1ще стіхи1ру самоглaсну с™aгw, є3гHже є4сть хрaмъ, и3сх0димъ въ притв0ръ цRк0вный. И# сщ7eнникъ речeтъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: Мh же, Ґми1нь. Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Возглaсъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# тропари2 сі‰: Со д¦и прaведныхъ: Въ пок0ищи твоeмъ гDи: Слaва: Ты2 є3си2 бGъ: И# нhнэ: Е#ди1на чcтаz: Посeмъ сщ7eнникъ глаг0летъ є3ктенію2: Поми1луй нaсъ б9е: Е#щE м0лимсz њ ўпокоeніи дyшъ ўс0пшихъ рабHвъ б9іихъ: Ћкw да гDь бGъ: Млcти б9іz, цrтва нбcнагw: ГDу пом0лимсz. И# мlтва: Б9е духHвъ: Возглaсъ: Ћкw ты2 є3си2 воскrніе: По возглaсэ сщ7eнникъ: Слaва тебЁ хrтE б9е: И# tпyстъ: ВоскRсhй и3зъ мeртвыхъ: По tпyстэ вс‰ брaтіz рекyтъ глaсомъ: Вёчнаz вaша пaмzть достоблажeнніи nтцы2, и3 брaтіz нaшz при1снw поминaеміи: три1жды. Тaже рекyтъ помaлу и3 полeгку вси2: БGъ да ўблажи1тъ и3 ўпок0итъ и5хъ, и3 нaсъ поми1луетъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ. И# конeчный tпyстъ.

Сeй ўстaвъ пeрвагw часA бывaетъ, є3гдA є4сть ґллилyіа.

Ѓще ли є4сть БGъ гDь: По скончaніи трeхъ pалмHвъ, глаг0лемъ на Слaвэ тропaрь с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ, часHвъ: Чт0 тz наречeмъ: И# по трис™0мъ кондaкъ с™aгw. И# пр0чее всS слyжба, ћкоже пред8указaхомъ. Покл0нwвъ же не твори1мъ, нижE конeчное трис™0е: но всE пр0стw поeмъ. Тaкожде поeмъ G-й, ѕ7-й и3 f7-й чaсъ.

Глава 10. О чтении по кафисмах во все лето.

[гл+а ‹] Њ є4же кaкw чтyтсz є3ђліа,

и3 тогw2 толков†ніz.

Подобaетъ вёдати, ћкw во с™yю и3 вели1кую недёлю пaсхи начинaетсz є4же t їwaнна є3ђліе, и3 чтeтсz до пентік0стіа. Толков†ніz же тогw2 є3ђліа златоyстова чтyтсz на ќтренzхъ, въ ты6z дни6. T недёли же пентік0стіа, до мёсzца септeмвріа, чтeтсz є4же t матfeа є3ђліе, тогHже толков†ніа златоyстагw чтyтсz на ќтренzхъ. T н0вагw же лёта, си1рэчь, t недёли ћже по воздви1женіи, до недёли сhрныz, чтeтсz є4же t луки2 с™aгw є3ђліе. На ќтренzхъ же чтeтсz толковaніе fеофmлaктово, метафрaстъ логоfeтовъ, и3 толков†ніz послaній с™aгw ґпcла пavла, ±же t златоyста. Тaкожде и3 маргарjтъ златоyстовъ. T пeрвыz же недёли четыредесsтницы: Въ суббHтахъ, и3 недёлzхъ, чтeтсz є4же t мaрка є3ђліе. На ќтренzхъ же шестоднeвникъ златоyстовъ. Въ пр0чыz же дни6 м7-цы, на всsкую ќтреню прочитaютсz четhре чтє1ніz, двA во с™0мъ є3фрeмэ, и3 въ лаvсаи1цэ двA. Лёствицу же чтeмъ на часёхъ. На трапeзэ же чтyтсz чрез8 всE лёто житі‰ с™hхъ, и3 патеріки2.

[зри2] Вёдомо же бyди: Ћкw въ недёлzхъ с™aгw и3 вели1кагw постA, и3 въ нaвечеріzхъ гDскихъ прaздникwвъ, рeкше, хrт0ва ржcтвA и3 бGоzвлeніz: Вели1кагw васjліа літургjа поeтсz: тaкожде и3 въ пaмzть є3гw2. Преждеwсщ7eннаz же літургjа поeтсz т0чію во с™ёй м7-цэ, въ срeды, и3 пzтки2. въ пр0чыz же дни6 лёта всегw2 совершaетсz літургjа златоyстагw.

Глава 11. О канонах на утрени всей седмицы.

[гл+а №i] Њ канHнэхъ всеS седми1цы, гDа кaкw

пою1тсz канHни nктHиха съ минeею.

Въ понедёльникъ на ќтрени: КанHнъ покаsненъ поeмъ со їрмос0мъ на ѕ7: И# безпл0тныхъ на д7: И# минeи с™aгw на д7. Ѓще ли поeтсz с™aгw на ѕ7, њставлsютсz во nктHихэ џба мyченична. И# поeмъ с™aгw на ѕ7. Ѓще ли поeтсz с™aгw полmелeй: тогдA не поeтсz nктHихъ: Но поeмъ канHнъ бцdэ, и3ли2 ѓще предпрaзднство, и3ли2 попрaзднство со їрмос0мъ на ѕ7: Їрм0съ по двaжды, тропари2 на д7: И# с™aгw на }. Си1це ќбw во всю2 седми1цу поeмъ полmелeйнагw с™aгw канHнъ на }, ћкоже въ понедёльникъ сeй kвлeно є4сть. Ѓще прилучaтсz двA с™hхъ, њставлsетсz канHнъ безпл0тныхъ: И# поeмъ канHнъ покаsненъ, со їрмос0мъ на ѕ7: И# с™hхъ по д7 стіхA.

Во вт0рникъ на ќтрени: КанHнъ покаsненъ со їрм0сомъ на ѕ7: и3 предтeчи на д7: и3 минeи с™aгw на д7. Ѓще ли поeтсz с™hй на ѕ7, њставлsютсz во nктHихэ џба мyченична: и3 поeмъ с™aгw на ѕ7. Полmелeй же по предпи1санному. Тaкожде бывaетъ, ѓще и3 двA с™hхъ, канHны и5мъ по четhре стіхA.

Въ срeду на ќтрени: КанHнъ кrтA, со їрмос0мъ на ѕ7, и3 бцdы на д7: и3 с™aгw на д7. Ѓще ли поeтсz с™hй на ѕ7, њставлsютсz џба мyченична во nктHихэ, и3 поeтсz кrтный канHнъ со їрмос0мъ на д7, и3 бцdы на д7: и3 с™aгw на ѕ7. Тaкожде бывaетъ, ѓще бyдетъ и3 двA с™hхъ во є3ди1нъ дeнь.

Въ четверт0къ на ќтрени: Поeмъ канHнъ с™hхъ ґпcлwвъ, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 с™aгw ніколaа на д7: и3 минeи с™aгw на д7. Ѓще ли поeтсz с™hй на ѕ7: Поeмъ канHнъ ґпcлwвъ, со їрмос0мъ, и3 съ бGор0дичнымъ, на є7: и3 с™aгw ніколaа, съ бGор0дичны на G: и3 минeи на ѕ7. Ѓще бyдутъ двA с™hхъ, и3 поeмъ канHнъ ґпcлwвъ, со їрмос0мъ на ѕ7, и3 с™ы6мъ на }.

Въ пzт0къ поeмъ, ћкоже и3 въ срeду kвлeно є4сть неизмённw.

Въ суббHту же, всегдA предварsетъ въ минeи с™hхъ: и3 поeмъ с™aгw минeи, со їрмос0мъ на ѕ7. Тaже хрaма с™aгw, на д7, и3 во nктHихэ м§нченъ канHнъ на д7. Ѓще ли двA с™hхъ: въ минeи поeмъ є3ди1ному канHнъ со їрмос0мъ на ѕ7: и3 друг0му на д7: и3 м§нченъ канHнъ nктHиха на д7: Хрaма же канHнъ њставлsетсz. Ѓще ли хрaмъ хrт0въ, и3ли2 бцdы: и3 поeмъ прeжде хрaма канHнъ, со їрмос0мъ на ѕ7. Їрм0съ по двaжды, тропари2 на д7: и3 с™aгw на д7: и3 nктHиха м§нченъ канHнъ на д7. Ѓще ли с™hй на ѕ7: И# поeмъ хрaма со їрмос0мъ на д7: и3 с™aгw на ѕ7: и3 nктHиха на д7.

[зри2] Вёдомо же бyди и3 сіE: Въ кyюлибо суббHту славосл0віе прилучи1тсz: на ќтрени канHнъ хрaма, ѓще є4сть хrт0въ и3ли2 бцdы, со їрмос0мъ на ѕ7: їрм0съ по двaжды, тропари2 на д7: и3 с™aгw на }. Ѓще же хрaмъ с™aгw и3ли2 с™hz: поeмъ канHнъ бцdы прешeдшіz недёли ќтренній, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 с™aгw на }: Хрaма же канHнъ њставлsетсz. По f7-й пёсни свэти1ленъ с™aгw двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Глава 12. О службе субботней, когда поется Бог Господь.

[гл+а в7i] Њ слyжбэ суббHтнэй

њ вечeрни, њ ќтрени и3 њ літургjи є3гдA поeмъ БGъ гDь:

Въ пzт0къ вeчера, по nбhчной стіхол0гіи, на ГDи воззвaхъ, поeмъ стіхи6ры под0бны, с™aгw минeи, на ѕ7, Слaва, самоглaсенъ с™aгw, ѓще и4мать: ѓще ли ни2, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ №-й настоsщагw глaса. На стіх0внэ стіхи6ры во nктHихэ м§ничны три2, глaса. Слaва, с™aгw, ѓще и4мать: ѓще ли ни2, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Тaже: Нhнэ tпущaеши: и3 трис™0е. по Џ§е нaшъ, тропaрь с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, настоsщагw глaса. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ.

[зри2] [Подобaетъ вёдати, Ћкw ѓще не прилучи1тсz ґпcла к0егw пaмzть, и3ли2 t с™hхъ вели1кихъ, и3ли2 с™aгw, не и3мyща тропарS, БGъ гDь не поeмъ: но ґллилyіа, на глaсъ в7.]

На ќтрени по шестоpaлміи поeмъ БGъ гDь: на глaсъ тропарS с™aгw, и3 тропaрь є3гw2 двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ №-й по глaсу тропарS с™aгw. Тaже стіхологисyемъ каfjсму ѕ7i: РечE гDь гDви моемY: по nбhчаю. И# по стіхол0гіи є3ктеніA. И# сэдaльны во nктHихэ м§нична двA, №-й и3 вторhй. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ №-й настоsщагw глaса: и3 чтeніе. Посeмъ стіхологисyемъ непор0чны: въ ни1хже кади1тъ сщ7eнникъ. По непор0чныхъ сэдaльны м§ничны двA, G-й, д7-й, и3 пок0инъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. И# пaки чтeніе: и3 pал0мъ н7: Поми1луй мS б9е: И# поeмъ канHны G: с™aгw минeи, со їрмос0мъ на ѕ7: їрм0съ по двaжды, тропари2 на д7. Сeй бо предварsетъ всегдA въ суббHту: и3 по нeмъ хрaма с™aгw, на д7. Тaже во nктHихэ м§нченъ на д7: пок0инъ бо канHнъ поeтсz въ пzт0къ, на повечeріи. Къ канHнwмъ же глаг0лемъ пBсни: Поeмъ гDви: По G-й пёсни сэдaленъ минeи с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ с™aгw, ѓще и4мать. И# чтeмъ пр0логъ. По f7-й пёсни свэти1ленъ прeжде с™aгw, ѓще и4мать. Тaже, Слaва, nктHиха: И# нhнэ, бGор0диченъ. Ѓще же ни2: Свэти1ленъ nктHиха: И$же мeртвыми и3 живhми: Слaва, и3 нhнэ: Мы2 њ тебЁ хвaлимсz: На хвали1техъ стіхи6ры не поeмъ nктHиха, но поeмъ и5хъ на стіх0внэ. [зри2] Ѓще ли нёсть с™aгw стіхи1ръ на хвали1техъ, и3 мы2 глаг0лемъ: ТебЁ слaва подобaетъ: [зри2] Ѓще ли поeмъ с™aгw на хвали1техъ стіхи6ры, тогдA: ТебЁ слaва подобaетъ, не глаг0лемъ: но по стіхи1рахъ глаг0лемъ: Слaва тебЁ показaвшему нaмъ свётъ. Слaва въ вhшнихъ бGу: и3 посeмъ є3ктеніA: И#сп0лнимъ ќтреннюю: Тaже на стіх0внэ стіхи6ры поeмъ nктHиха, хвали6тныz, м§ничны три2, №-й, в7-й, G-й, съ припёвы nбhчными: И#сп0лнихомсz заyтра: в7, И# бyди свётлость: Е#ди1нъ же њставлsемъ, д7-й пок0инъ, t дамаски1новыхъ. Слaва, с™aгw самоглaсенъ, ѓще и4мать. Ѓще ли ни2, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ и4хъ. Стіх0вна же суббHтнаz њставлsетсz: т0чію на тёхъ ќтренzхъ поeтсz въ суббHты постA, въ суббHту в7-ю, G-ю и3 д7-ю, и3ли2 ѓще случи1тсz ґллилyіа: И# поeтсz стіх0вна, со ўпок0йными и4хъ припёвы. Тaже, Бlго є4сть и3сповёдатисz гDви: И# трис™0е: По Џ§е нaшъ, тропaрь с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ ќтрени, во глaсъ тропарS с™aгw: и3 є3ктєніи2. И# чaсъ №-й, и3 tпyстъ, и3 многолётно. По скончaніи же сегw2 nбhчнаz літjа въ притв0рэ, ћкw предписaсz.

На літургjи бlжє1нна nктHиха, на ѕ7: ѓще ли и4мать с™hй на літургjи пёснь, и3 с™aгw пёснь G- z, на д7: и3 nктHиха глaса, на д7. По вх0дэ глаг0лемъ тропари2 си1це: Прeжде тропaрь хрaма, ѓще хrт0въ хрaмъ, и3 бцdы: Тaже тропaрь днE: Ґпcли, м§нцы и3 прbр0цы: И# пот0мъ тропaрь с™aгw рzдовaгw, и3 кондaкъ є3гw2. Ѓще ли бyдетъ другjй с™hй, и3мёzй тропaрь и3 кондaкъ, глаг0ли є3гw2. Ѓще же нёсть въ суббHту тропарS и3ли2 кондакA ни є3ди1ному с™0му, и3 мы2 глаг0лемъ п0слэ дневнaгw тропарS, за ўпок0й: Помzни2 гDи ћкw блaгъ: Ѓще ли гдЁ хрaмъ с™aгw, и3ли2 с™hz, и3 тBмъ храмHмъ въ суббHту тропарeй не глаг0лемъ: занeже вси2 с™jи и3меновaни сyть въ дневн0мъ тропарЁ. Слaва, кондaкъ: Со с™hми ўпок0й: И# нhнэ, Ћкw начaтки.

[зри2] Њ т0мже: Ѓще ли хрaмъ с™aгw, и3ли2 с™hz, и3 тропари2 по вх0дэ глаг0лемъ си1це: Прeжде днE, Ґпcли, м§нцы и3 прbр0цы: Пот0мъ тропaрь и3 кондaкъ с™aгw на рzдY. Ѓще ли нёсть: Помzни2 гDи, ћкw блaгъ: Слaва, Со с™hми ўпок0й: И# нhнэ, ћкw начaтки: Ѓще гдЁ и3 въ хrт0вэ хрaмэ и3 бцdы, кромЁ предпрaзднства, и3 попрaзднства: покрывaемъ тёмже дневнhмъ кондак0мъ. И# нhнэ, Ћкw начaтки: ґ не храмовhмъ кондак0мъ. Въ суббHту бо храмовы6z кондаки2, хrт0вы и3 бцdы, њставлsютсz: т0чію ѓще прилучи1тсz вели1кій с™hй, тогдA, И# нhнэ, кондaкъ хрaма хrт0ва, и3ли2 хрaма бцdы. Ґ и3дёже нёсть хрaма хrт0ва и3 бцdы, глаг0лемъ: Предстaтельство хрістіaнъ: Прокjменъ, ґп0столъ, ґллилyіа, є3ђліе и3 причaстенъ, прeжде с™aгw, тaже днE: предварsетъ бо всегдA рzдовaго ґп0стола и3 є3ђліа, кромЁ гDскихъ прaздникwвъ сіS слyжба поeтсz въ суббHтахъ всегдA, є3гдA прилучи1тсz бhти, БGъ гDь: Ѓще же прилучи1тсz въ суббHту вLчній прaздникъ, поeтсz слyжба непремённw всS прaздника.

Глава 13. О службе субботней, когда поется Аллилуиа.

[гл+а Gi] Подобaетъ вёдати, ѓще прилучи1тсz, и3 и3зв0литъ настоsтель въ суббHту пёти ґллилyіа.

Въ пzт0къ вeчера, стіхосл0вимъ каfjсму }i. Тaже на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры минeи с™aгw, G. И# nктHиха м§нчны три2, в7-й, G-й, д7-й, ґ пeрвый њставлsетсz. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ воскrнъ, настоsщагw глaса. Тaже, Свёте ти1хій: Посeмъ прокjменъ. Тaже, Спод0би гDи въ вeчеръ сeй: На стіх0внэ м§нченъ №: и3 мeртвена двA кЂръ їwaнна дамаскинA. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Тaже, Нhнэ tпущaеши: и3 трис™0е, по Џ§е нaшъ: тропaрь, глaсъ в7: Ґпcли, м§нцы и3 прbр0цы. Слaва, Помzни2 гDи, ћкw блaгъ, дyшы р†бъ твои1хъ: И# нhнэ, бGор0диченъ: М™и с™az: Е#ктеніA, и3 tпyстъ. И# nбhчнаz літjа за ўпок0й въ притв0рэ.

На ќтрени по nбhчномъ начaлэ, и3 по шестоpaлміи: Вмёстw БGъ гDь, поeмъ Ґллилyіа, на глaсъ в7, глаг0лемъ по три1жды. Тaже, стjхъ №: Бlжeни ±же и3збрaлъ, и3 пріsлъ є3си2 гDи. Стjхъ в7: Пaмzть и4хъ въ р0дъ и3 р0дъ. Стjхъ G: Дyшы и4хъ во бlги1хъ водворsтсz. Тропaрь, глaсъ в7: Ґпcли, м§нцы и3 прbр0цы: двaжды. Слaва, Помzни2 гDи ћкw блaгъ: И# нhнэ, бGор0диченъ: М™и с™az: Тaже, каfjсма ѕ7i. Е#ктеніA nбhчнаz, по нeйже глаг0лемъ двA сэдaльны nктHиха, м§нчны три2, в7-й и3 G-й: пeрвый њставлsетсz. Тaже глаг0лемъ стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ: И# глаг0лемъ м§нченъ д7-й: ґ бGор0диченъ №-й њставлsетсz. Тaже стjхъ: Бlжeни ±же и3збрaлъ: И# глаг0лемъ сэдaленъ пок0инъ, глaса: Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ вторhй. И# чтeніе. По нeмже ничт0же глаг0лz, поeмъ непор0чны, съ припёвы: Бlгословeнъ є3си2 гDи: на глaсъ в7. Раздэлsемъ же ю5 на дв0е. На среди2 по №-й статіи2 не глаг0лемъ, Слaва, и3 нhнэ, но поeмъ по концЁ: Ћкw ѓще бы не зак0нъ тв0й: три1жды. И# глаг0летъ сщ7eнникъ є3ктенію2 њ ўс0пшихъ: Пaки и3 пaки: Ли1къ, ГDи поми1луй, є3ди1ножды. Е#щE м0лимсz њ ўпокоeніи дyшъ ўс0пшихъ рабHвъ б9іихъ, и4м>къ: Ли1къ, ГDи поми1луй, є3ди1ножды. Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дyшы и4хъ: Ли1къ, ГDи поми1луй, є3ди1ножды. Млcти б9іz, цrтва нбcнагw: Ли1къ, Подaй гDи. Діaконъ, ГDу пом0лимсz. Сщ7eнникъ, Б9е духHвъ, и3 всsкіz пл0ти: Мh же глаг0лемъ, ГDи поми1луй, м7. Возглaсъ, Ћкw ты2 є3си2 воскrніе: Ли1къ, Ґми1нь. Тaже поeмъ другyю статію2: Тв0й є4смь ѓзъ: Припёвъ, Сп7се сп7си1 мz. На конeцъ: ЖивA бyдетъ душA моS: три1жды. Тaже, Бlгословeнъ є3си2 гDи: И# посeмъ тропари2 за ўпок0й: С™hхъ ли1къ њбрёте и3ст0чникъ: и3 пр0чыz. И# по ни1хъ є3ктенію2 глаг0летъ сщ7eнникъ преждеречeнную за ўпок0й: и3 поминaетъ ўс0пшихъ. Мh же глаг0лемъ, ГDи поми1луй, м7. д0ндеже скончaетъ сщ7eнникъ мlтву: Б9е духHвъ: и3 по возглaсэ сэдaленъ, глaсъ є7: Пок0й сп7се нaшъ съ првdными рабы6 тво‰: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: T дв7ы возсіsвый мjру: И# чтeніе. pал0мъ н7, Поми1луй мS б9е: Тaже канHнъ прeжде минeи, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 хрaма на д7: и3 nктHиха на д7, пeрвый. По G пёсни є3ктеніA nбhчнаz: кондaкъ, и3 сэдaленъ минeи: И# чтeніе. По ѕ7-й пёсни є3ктеніA за ўпок0й: кондaкъ, глaсъ }: Со с™hми ўпок0й: И# јкосъ, и3 пр0логъ. По f7 пёсни свэти1ленъ nктHиха. На хвали1техъ стіхи6ры м§нчны, д7: Слaва, пок0инъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ стіхи6ры под0бны, пок0йны кЂръ fеофaна. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Тaже, Блaго є4сть: и3 трис™0е. По Џ§е нaшъ, тропaрь, глaсъ в7: Ґпcли, м§нцы и3 прbр0цы: Слaва, Помzни2 гDи: И# нhнэ, бGор0диченъ: М™и с™az: И# є3ктеніA. Тaже, сщ7eнникъ: Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ: И# мы2, Ўтверди2 б9е: и3 чaсъ №-й, и3 tпyстъ. На часёхъ тропари2: Ґпcли, м§нцы и3 прbр0цы: Слaва, Помzни2 гDи ћкw бlгъ: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. И# по Џ§е нaшъ: кондaкъ, Со с™hми ўпок0й: И# tпyстъ.

На літургjи бlжє1нна nктHиха, на ѕ7. По вх0дэ, тропaрь: Ґпcли, м§нцы и3 прbр0цы: и3 Помzни2 гDи, ћкw блaгъ: Слaва, кондaкъ, Со с™hми ўпок0й: И# нhнэ бGор0диченъ: ТебE и3 стёну и3 пристaнище: Прокjменъ, глaсъ }. Весели1тесz њ гDэ: Стjхъ, Бlжeни и4хже њстaвишасz беззакHніz: За ўпок0й, прокjменъ: Дyшы и4хъ во бlги1хъ водворsтсz. Ґпcлъ суббHты рsдъ: И# другjй за ўпок0й. Ґллилyіа, глaсъ }: Воззвaша првdніи. Стjхъ: Бlжeни ±же и3збрaлъ, и3 пріsлъ є3си2 гDи. Е#ђліе суббHты рsдъ: И# друг0е за ўпок0й. Причaстенъ: Рaдуйтесz првdніи њ гDэ: Другjй за ўпок0й: Бlжeни ±же и3збрaлъ и3 пріsлъ є3си2 гDи, и3 пaмzть и4хъ въ р0дъ и3 р0дъ.

Глава 14. О панихиде усопших.

[гл+а д7i] Подобaетъ вёдати,

њ є4же кaкw бывaти њ ўс0пшихъ вослёдованію.

Въ пzт0къ вeчера, по tпущeніи вечeрни, њблeкшусz сщ7eннику въ фелHнь, діaкону же въ стіхaрь, и3 пріeмшу кади1льницу и3 fmміaмъ, и3сх0дитъ въ притв0ръ, пред8идyщу є3мY параекклисіaрху со свёщникомъ, послёдуемъ же по ни1хъ и3 мы2. И# є3гдA пріити2 є3мY въ притв0ръ, предугот0вленэ же бhвшей кутіи2, діaконъ глаг0летъ: Бlгослови2 вLко. Сщ7eнникъ же, Бlгословeнъ бGъ нaшъ: кадS над8 кутіeю крестоwбрaзнw. Мh же глаг0лемъ pал0мъ §: Живhй въ п0мощи: [Во и4но же врeмz кромЁ вечeрни, и3ли2 ќтрени, бывaетъ начaло по nбhчаю, глаг0лемъ: Трис™0е, и3 по Џ§е нaшъ: Їерeй возглaсъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: Тaже, ГDи поми1луй, в7i: Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те поклони1мсz, три1жды: и3 pал0мъ §.] И# по концЁ є3гw2: Слaва, и3 нhнэ, Ґллилyіа три1жды. и3 бывaетъ є3ктеніA пок0йна: Ми1ромъ гDу пом0лимсz. Їерeй возглaсъ: Ћкw ты2 є3си2 воскrніе, и3 жив0тъ: Тaже, Ґллилyіа, три1жды, на глaсъ }. Глаг0лемъ же стіхи2 сі‰, а-7й: Бlжeни ±же и3збрaлъ, и3 пріsлъ є3си2 гDи. в7, Пaмzть и4хъ въ р0дъ и3 р0дъ. G, дyшы и4хъ во бlги1хъ водворsтсz. Тaже тропaрь, глaсъ }: Глубин0ю мyдрости человэколю1бнw: двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: ТебE и3 стёну и3 пристaнище и4мамы: Посeмъ каfjсма, Бlжeни непор0чніи, поeмъ на глaсъ в7. Припёвъ: Помzни2 гDи дyшы р†бъ твои1хъ. Другjй же ли1къ вторhй стjхъ. И# по рsду пр0чыz стіхи2, џба ли6ка. Раздэлsемъ же на двЁ статіи2. По пeрвой же статіи2 не глаг0лемъ, Слaва, и3 нhнэ: но ѓбіе сeй стjхъ: Ћкw ѓще бы не зак0нъ тв0й поучeніе моE бhлъ: три1жды. Тaже їерeй и3ли2 діaконъ глаг0летъ є3ктенію2: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz. Ли1къ, ГDи поми1луй. И# прHчаz. Їерeй же мlтву втaй глаг0летъ: Б9е духHвъ, и3 всsкіz пл0ти: Ли1къ: ГDи поми1луй, м7, тихоглaснw. Тaже начинaетъ вторhй ли1къ: Тв0й є4смь ѓзъ: Припёвъ, Ўпок0й гDи дyшы р†бъ твои1хъ: И# по рsду џба ли6ка: И# пр0чыz стіхи2. На концё же глаг0лемъ стjхъ: ЖивA бyдетъ душA моS: до концA, три1жды. Тaже тропари2 за ўпок0й, поeмъ на глaсъ є7. Припёвъ: Бlгословeнъ є3си2 гDи: С™hхъ ли1къ њбрёте и3ст0чникъ жи1зни, и3 двeрь рaйскую: и3 прHчаz. Посeмъ Ґллилyіа, три1жды. Тaже, є3ктеніA. [зри2] И# поминaетъ сщ7eнникъ ўс0пшихъ по рsду. Ѓще ли же не поeмъ непор0чныхъ: по Ґллилyіи, глаг0лемъ тропaрь: Глубин0ю мyдрости: и3 бGор0диченъ є3гw2. И# ѓбіе, Бlгословeнъ є3си2 гDи: Посeмъ тропaрь, С™hхъ ли1къ њбрёте: И# прHчаz. Тaже поминaетъ сщ7eнникъ ўс0пшихъ, ћкоже прeжде ўказaсz: И# глаг0лемъ сэдaленъ покои1нъ, глaсъ є7: Пок0й сп7се нaшъ съ првdными рабы6 тво‰: Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ: T дв7ы возсіsвый мjру хrтE б9е: Тaже, pал0мъ н7. КанHнъ nктHиха ўс0пшихъ, по глaсу, на д7. По G пёсни їрм0съ и3 є3ктеніA: И# поминaетъ прeжде ўс0пшихъ по рsду, ћкоже предречeсz, посреди2 непор0чныхъ. Возглaсъ, Ћкw ты2 є3си2 воскrніе и3 жив0тъ: Тaже сэдaленъ, глaсъ ѕ7: Вои1стинну суетA всsчєскаz: Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ: Всес™az бцdе: По ѕ7 пёсни їрм0съ, и3 є3ктеніA. И# поминaютсz ўс0пшіи, ћкоже прeжде ўказaсz. Возглaсъ: Ћкw ты2 є3си2 воскrніе и3 жив0тъ: Тaже кондaкъ, глaсъ }: Со с™hми ўпок0й: и3 јкосъ, Сaмъ є3ди1нъ є3си2 безсмeртный: По f7 пёсни глаг0летъ їерeй: Бцdу и3 м™рь свёта: Лю1діе, Дyси и3 дyшы првdныхъ восхвaлzтъ тS гDи: И# поeмъ їрм0съ f7-z пёсни. Тaже, трис™0е: и3 по Џ§е нaшъ, глаг0лемъ тропари2 сі‰, глaсъ д7: Со дyхи првdныхъ скончaвшихсz: и3 прHчаz. Тaже їерeй и3ли2 діaконъ глаг0летъ є3ктенію2: Поми1луй нaсъ б9е: и3 прHчаz. Їерeй, Б9е духHвъ: И# поминaетъ ±же t вёка ўмeршыz nтцы2 и3 брaтію нaшу, здЁ лежaщыz, и3 повсю1ду правосл†вныz хrтіaны. Тaже возглaсъ: Ћкw ты2 є3си2 воскrніе и3 жив0тъ: Глаг0летъ їерeй, и3ли2 діaконъ: Премyдрость. Мh же, Чcтнёйшую херув‡мъ: Їерeй: Слaва тебЁ хrтE б9е: Мh же, Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. Їерeй, tпyстъ: ВоскRсhй и3з8 мeртвыхъ хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ: и3 прHчаz. И# по tпyстэ глашaетъ діaконъ си1це: Во бlжeнномъ ўспeніи вёчный пок0й подaждь гDи, ќспшымъ рабHмъ твои6мъ, и4м>къ: и3 сотвори2 и5мъ вёчную пaмzть. Пэвцh же пою1тъ: Вёчнаz пaмzть, три1жды. Ґ и3дёже нёсть діaкона, пою1тъ пэвцы2: РабHмъ б9іимъ и4м>къ, ќспшымъ вёчнаz пaмzть.

 

Глава 15. О великом святом, имущем бдение, или полиелей в субботу.

[гл+а є7i] Њ с™ёмъ и3мyщемъ полmелeй,

ѓще случи1тсz въ суббHту.

Въ пzт0къ вeчера, поeмъ Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры с™aгw, на ѕ7: Слaва, самоглaсенъ с™aгw, И# нhнэ, бGор0диченъ №-й настоsщагw глaса.

[зри2] Ѓще ли и4мать с™hй вели1кій бдёніе, и3 восх0щетъ настоsтель

Поeмъ на мaлэй вечeрни стіхи6ры с™aгw на д7, под0бны: Слaва, самоглaсенъ с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ nбhчный, по глaсу с™aгw. На стіх0внэ стіхи6ры с™aгw: Слaва, с™aгw, ѓще и4мать: ѓще ли ни2, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По трис™0мъ тропaрь с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, по глaсу. Е#ктеніA мaлаz, ћкоже предписaсz въ воскрeсной вечeрни: и3 tпyстъ.

На вели1цэй вечeрни, по предначинaтельномъ pалмЁ, поeмъ Бlжeнъ мyжъ, № ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры с™aгw, на }: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й, настоsщагw глaса. Ѓще предпрaзднство: и3ли2 попрaзднство, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прaздника, G: и3 с™aгw, є7. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ настоsщагw глaса. Вх0дъ. Прокjменъ днE: И# чтє1ніz с™aгw, G. На літjи стіхи1ра хрaма, и3 с™aгw: Слaва, с™aгw: И# нhнэ бGор0диченъ, по глaсу с™aгw, и3ли2 прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры с™aгw: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ, во глaсъ с™aгw, и3ли2 прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь с™aгw, двaжды: и3 Бцdе дв7о, є3ди1ножды. Бyди и4мz гDне: три1жды, съ пёніемъ, pал0мъ, lг: Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz: до Не лишaтсz всsкагw блaга. И# чтeмъ t житіS с™aгw.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™aгw, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ №-й, настоsщагw глaса. Ѓще ли предпрaзднство, и3ли2 попрaзднство: Тропaрь прaздника, двaжды: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. Тaже, каfjсма ѕ7i: є3ктеніA, и3 сэдaленъ с™aгw, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. И# чтeніе. И# посeмъ каfjсма з7i, непор0чны. На нeйже їерeй не кади1тъ, но на полmелeи кади1тъ. Тaже сэдaленъ с™aгw, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. И# чтeніе. Посeмъ полmелeй с™aгw: и3 сэдaленъ, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. И# чтeніе. Степє1нна д7-гw глaса, ґнтіфHнъ №. Прокjменъ с™aгw: и3 Всsкое дыхaніе: є3ђліе, и3 pал0мъ н7. По н7-мъ pалмЁ, стіхи1ра с™aгw. Тaже, Сп7си2 б9е лю1ди тво‰: Посeмъ їерeй, Млcтію и3 щедр0тами: Ли1къ, Ґми1нь. И# поeмъ канHнъ бцdы, со їрмос0мъ на ѕ7: їрм0съ по двaжды: тропари2 на д7. Ѓще ли хрaмъ хrт0въ, и3ли2 бцdы, и3ли2 ѓще предпрaзднство, и3ли2 попрaзднство, поeмъ под0бнэ канHнъ со їрмос0мъ на ѕ7: И# с™aгw на }: Катавaсіа, по ўстaву. По G пёсни кондaкъ предпрaзднства, и3ли2 прaздника. Тaже сэдaленъ с™aгw, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 прaздника. По ѕ7-й пёсни кондaкъ с™aгw, и3 јкосъ: И# чтeмъ пр0логъ. По f7-й пёсни свэти1ленъ с™aгw, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры с™aгw, на д7: Ѓще ли въ попрaзднство: На хвали1техъ ѕ7: прaздника три2, ±же сyть на стіх0внэ тогw2 днE, и3 с™aгw G: Слaва, с™aгw самоглaсенъ: И# нhнэ, бGор0диченъ, по глaсу с™aгw, и3ли2 прaздника. И# славосл0віе вели1кое. Тaже тропaрь с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ воскrнъ, глaса настоsщагw, и3ли2 прaздника. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 чaсъ №-й. На №-мъ часЁ, тропaрь с™aгw. Ѓще ли предпрaзднство, и3ли2 попрaзднство, тропaрь прaздника: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ с™aгw. Ѓще ли предпрaзднство, и3ли2 попрaзднство, кондaкъ прaздника и3 с™aгw, глаг0лемъ премэнsюще: И# совершeнный tпyстъ.

На літургjи бlжє1на с™aгw, пёснь G-z, и3 ѕ7-z. Ѓще ли попрaзднство, пёснь прaздника, рzдовaz, и3 с™aгw пёснь ѕ7. По вх0дэ тропaрь хрaма хrт0ва и3 бцdы: Тaже, с™aгw настоsщагw, Слaва, кондaкъ є3гw2: И# нhнэ, хрaма бцdы. Ґ и3дёже нёсть хрaма бцdы, И# нhнэ, Предстaтельство хrтіaнъ: Ґ въ предпрaзднства, и3ли2 попрaзднства к0егw прaздника: И# нhнэ, кондaкъ глаг0лемъ предпрaзднства, и3ли2 прaздника. Ѓще ли предпрaзднства, и3ли2 попрaзднства гDскагw прaздника, ґ хрaмъ хrт0въ, и3 тропарS и3 кондакA хрaма не глаг0лемъ, но предпрaзднства и3ли2 прaздника тропaрь и3 кондaкъ: Бцdы же хрaма въ предпрaзднства и3 попрaзднства гDскихъ прaздникwвъ, не глаг0летсz. Прокjменъ с™aгw: ґпcлъ, ґллилyіа, є3ђліе, и3 причaстенъ с™aгw, є3мyже бдёніе. Ѓще же полmелeй, присовокуплsемъ и3 днE, прокjменъ, ґпcлъ, є3ђліе, и3 причaстенъ.

Глава 16. О светильнах во всю седмицу.

[гл+а ѕ7i] Њ свэти1льнахъ на ќтрени.

По f7-й пёсни, п0слэ дост0йна, кaкw глаг0лютсz въ седми1цэ, кромЁ недёли.

Свэти1ленъ nктHиха, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ є3гw2. Ѓще ли бyдетъ въ минeи свэти1ленъ с™aгw, рцы2 є3го2 на Слaву, п0слэ дневнaгw свэти1льна: И# нhнэ, бGор0диченъ є3гw2. Ѓще ли бyдетъ въ минeи двA с™hхъ, и3 свэти1льна двA: И# глаг0лемъ пeрвый nктHиха, тaже с™aгw: Слaва, другaгw с™aгw. И# нhнэ, бGор0диченъ є3гw2. Ѓще ли средA, и3 пzт0къ. И# нhнэ, кrтобGор0диченъ nктHиха. Въ суббHту же ѓще и4мать рzдовhй с™hй, по f7-й пёсни свэти1ленъ глаг0лемъ с™aгw прeжде минeи: Тaже, Слaва, nктHиха: И# нhнэ, бGор0диченъ є3гw2. Си1це глаг0лютсz свэти1льны, є3гдA nктHихъ съ минeею поeтсz.

Глава 17. О кафисмах во все лето.

[гл+а з7i] Њ стіхол0гіахъ,

кaкw д0лжно є4сть глаг0лати во всE лёто. T недёли ґнтіпaсхи, ћже є4сть fwминA, и3 до tдaніz воздви1женіz чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA гDнz. начинaемъ стіхологисaти pалти1рь си1це:

Въ суббHту свётлыz недёли вeчера, глаг0лемъ №-ю каfjсму, Бlжeнъ мyжъ: Въ недёлю на ќтрени, каfjсма в7-z, G-z: ґ з7i каfjсмы въ сію2 недёлю не глаг0лемъ, занeже поeтсz полmелeй. Въ пр0чыz же воскrныz дни6, є3гдA не поeтсz полmелeй, на ќтрени глаг0лемъ каfjсму з7i съ тропари2 є3S. [зри2] Ѓще же прилучи1тсz въ недёлю прaздникъ гDскій, и3ли2 бцdы, и3ли2 прaзднуемагw с™aгw, по двY каfjсмахъ, полmелeй, и3 по величaніи, не пёвше Слaва, и3 нhнэ, и3 ґллилyіа, поeмъ тропари2, ЃгGльскій соб0ръ: И# по є3ктеніи2, сэдaльны прaздника, и3ли2 с™aгw. Въ недёлю вeчера, во вeсь г0дъ никогдaже глаг0летсz pалти1рь. Ѓще же прилучи1тсz празднество2, тогдA поeмъ: Бlжeнъ мyжъ, пeрвый ґнтіфHнъ.

Въ понедёльникъ на ќтрени, каfjсма д7-z, є7-z. На вечeрни, каfjсма ѕ7-z.

Во вт0рникъ на ќтрени, каfjсма з7-z, }-z. На вечeрни, каfjсма f7-z.

Въ срeду на ќтрени, каfjсма ‹-z, №i-z. На вечeрни, каfjсма в7i.

Въ четверт0къ на ќтрени, каfjсма Gi, д7i. На вечeрни, каfjсма є7i.

Въ пzт0къ на ќтрени, каfjсма f7i-z, к7-z. На вечeрни каfjсма }i.

Въ суббHту на ќтрени, каfjсма ѕ7i, з7i.

На полyнощницэ же въ понедёльникъ, во вт0рникъ, въ срeду, въ четверт0къ, въ пzт0къ, во вeсь г0дъ глаг0лемъ каfjсму з7i: Бlжeни непор0чніи: Въ суббHту же на полyнощницэ, всегдA глаг0лемъ каfjсму f7-ю: ТебЁ подобaетъ:

По tдaніи же воздви1женіz честнaгw кrтA, t к7в днE мёсzца септeмвріа, до к7 днE мёсzца декeмвріа, начинaемъ pалти1рь глаг0лати си1це:

Въ суббHту на вечeрни, каfjсма №-z, Бlжeнъ мyжъ:

Въ недёлю на ќтрени, каfjсма в7-z, G-z: Прилагaемъ же и3 полmелeй, си1рэчь многомлcтиво: pал0мъ рlд: Хвали1те и4мz гDне: и3 рlє: И#сповёдайтесz гDеви: И# ѓбіе тропари2, ЃгGльскій соб0ръ: И# v3пакои2 глaса. Ѓще ли бyдетъ гDскій прaздникъ, и3ли2 бцdы, и3ли2 нёкій с™hй прaзднуемый въ недёлю, тогдA по pалмёхъ, Хвали1те и4мz гDне: и3 И#сповёдайтесz гDеви: Прaздника величaніе, и3 pал0мъ и3збрaнный, и3 тропари2, ЃгGльскій соб0ръ: и3 сэдaльны прaздника.

Въ понедёльникъ по воздви1женіи на ќтрени, каfjсма д7-z, є7-z, ѕ7-z, ґ на вечeрни во всю2 седми1цу глаг0лемъ каfjсму, }i.

Во вт0рникъ на ќтрени, каfjсма з7-z, }-z, f7-z.

Въ срeду на ќтрени, каfjсма ‹-z, №i, в7i.

Въ четверт0къ на ќтрени, каfjсма Gi, д7i, є7i.

Въ пzт0къ на ќтрени каfjсма f7i, к7-z.

Въ суббHту на ќтрени, каfjсма ѕ7i, з7i.

Е#гдa же прилучи1тсz въ тЁ дни6 празднество2, въ ни1хже глаг0летсz на ќтрени по G каf‡смы, и3 тогдA глаг0лемъ на ќтрени двЁ каf‡смы, ґ G-ю рzдовyю на вечeрни. Ћкw во всeмъ џбщемъ ўстaвэ, t к7в-гw днE септeмвріа мёсzца, повелэвaетъ начинaти на ќтрени три2 каf‡смы: здё же t недёли, ћже по воздви1женіи, є4же и3 мни1тъ ми сz и3 поприлёжнэйшее, ћкw да t недёли начaло взeмлетъ pалти1рь. Ѓще ли ќбw прeжде к7-гw, и3ли2 по к7-мъ дни2 бyдетъ недёлz, всsкw и3 всегдA t понедёльника начинaемъ G каf‡смы.

T к7-гw же днE декeмвріа мёсzца, до д7i їаннуaріа мёсzца, д0ндеже tдaстсz прaздникъ с™aгw бGоzвлeніz:

Стіхологисyемъ пaки pалти1рь, ћкоже и3 въ недёлю ґнтіпaсхи, є4же є4сть fwминA, по двЁ каf‡смы на ќтрени: ґ на вечeрни, G-ю рzдовyю.

T пsтагw же нaдесzть днE їаннуaріа мёсzца, до суббHты, є4же є4сть пред8 недёлею њ блyднэмъ сhнэ,

Стіхологисyемъ пaки на ќтрени, по G каfjсмы, ґ на вечeрни }i каfjсму: Ко гDу внегдA скорбёти ми2: Въ двё же недёли въ мzсопyстную и3 сhрную, стіхологисyемъ на ќтрени по в7 каfjсмы, ґ на вечeрни G-ю рzдовyю, мaлагw рaди пок0z брaтіи. Въ недёлю же блyднагw, и3 въ мzсопyстную, и3 въ сhрную, на ќтрени но pалмёхъ: Хвали1те и4мz гDне: и3 И#сповёдайтесz гDви: Припэвaемъ и3 трeтій pал0мъ, рlѕ: На рэкaхъ вавmлHнскихъ: со ґллилyіею крaсною. Тaже тропари2, ЃгGльскій соб0ръ: И# v3пакои2 глaса.

Подобaетъ вёдати: Ћкw t сеS сhрныz недёли, дaже до воздви1женіz честнaгw кrтA, ўпражднsетсz полmелeй, поeтсz же т0кмw во бдёніихъ вLчнихъ прaздникwвъ. По tдaніи же воздви1женіz честнaгw кrтA гDнz, и3 до недёли сыропyстныz, кромЁ предпрaзднства, и3 попрaзднства ржcтвA хrт0ва, и3 бGоzвлeніz, въ соб0рнэй вели1цэй цRкви, и3 въ пр0чихъ соб0рныхъ цRквахъ, въ воскрє1сныz дни6 на ќтрени, поeтсz полmелeй, ћкоже и3 въ вели1кихъ пречестнhхъ nби1телехъ.

[зри2] Ўстaвъ њ pалти1рэ, кaкw д0лжно є4сть глаг0лати во с™hй вели1кій п0стъ. Въ седми1цу №-ю, в7- ю, G-ю, д7-ю и3 ѕ7-ю.

Въ суббHту сыропyстную, на вечeрни каfjсма №-z, Бlжeнъ мyжъ: Въ недёлю на ќтрени каfjсма в7-z, G- z: въ пр0чыz же недBли глаг0лемъ каfjсму з7i.

Въ понедёльникъ на ќтрени, каfjсма д7-z, є7-z, ѕ7- z. На пeрвомъ часЁ каfjсмы нётъ. На часёхъ каfjсма з7-z, }-z, f7-z. На вечeрни по вс‰ дни6 въ си1хъ пzти2 днeхъ глаг0летсz каfjсма }i: Ко гDу внегдA скорбёти ми2:

Во вт0рникъ на ќтрени, каfjсма ‹-z, №i, в7i: На №-мъ часЁ каfjсма Gi. На часёхъ каfjсма д7i, є7i, ѕ7i.

Въ срeду на ќтрени, каfjсма f7i-z, к7-z, №-z. На №-мъ часЁ каfjсма в7-z. На часёхъ каfjсма G-z, д7-z, є7-z.

Въ четверт0къ на ќтрени, каfjсма ѕ7-z, з7-z, }-z. На №-мъ часЁ каfjсма f7-z. На часёхъ каfjсма ‹-z, №i-z, в7i-z.

Въ пzт0къ на ќтрени, каfjсма Gi, д7i, є7i. На №-мъ часЁ каfjсмы нёсть. На часёхъ каfjсма f7i-z, к7-z. На f7-мъ часЁ каfjсмы нёсть.

Въ суббHту на ќтрени, каfjсма ѕ7i, з7i. И# тaкw и3сп0лнитсz ўстaвъ pалти1ри.

[зри2] Ўкaзъ њ каfjсмахъ пsтыz недёли с™aгw вели1кагw постA, кaкw глаг0лати.

Въ суббHту на вечeрни, каfjсма №-z.

Въ недёлю на ќтрени, каfjсма в7-z, G-z, з7i-z: ґ на вечeрни каfjсмы нёсть.

Въ понедёльникъ на ќтрени, каfjсма д7-z, є7-z, ѕ7- z. На №-мъ часЁ каfjсмы нёсть. На часёхъ каfjсма з7-z, }-z, f7-z. На вечeрни каfjсма, ‹-z.

Во вт0рникъ на ќтрени каfjсма, №i, в7i, Gi. На №-мъ часЁ каfjсма д7i. На часёхъ каfjсма є7i, ѕ7i, }i. На вечeрни каfjсма f7i.

Въ срeду на ќтрени, каfjсма к7-z, №-z, в7-z. На №- мъ часЁ, каfjсма G-z. На часёхъ каfjсма д7-z, є7- z, ѕ7-z. На вечeрни каfjсма з7-z.

Въ четверт0къ на ќтрени каfjсма, }-z. На №-мъ часЁ каfjсмы нёсть. На часёхъ каfjсма f7-z, ‹-z, №i-z. На вечeрни каfjсма в7i.

Въ пzт0къ на ќтрени каfjсма, Gi, д7i, є7i. На №-мъ часЁ каfjсмы нёсть. На часёхъ каfjсма f7i, к7. На f7-мъ часЁ каfjсмы нёсть. На вечeрни каfjсма }i.

[зри2] Е#гдa же случи1тсz прaздникъ бlговёщеніz прес™hz бцdы въ четверт0къ сеS є7 недёли, и3 тогдA вели1кій канHнъ прелагaетсz на вт0рникъ. pалти1рь же глаг0летсz си1це:

Въ понедёльникъ на ќтрени, каfjсма д7-z, є7-z, ѕ7- z. На №-мъ часЁ, каfjсма з7-z. На часёхъ каfjсма }- z, f7-z, ‹-z. На вечeрни, каfjсма №i.

Во вт0рникъ на ќтрени, каfjсма в7i-z. На часёхъ каfjсма Gi, д7i, є7i-z. На вечeрни каfjсма ѕ7i.

Въ срeду на ќтрени, каfjсма f7i-z, к7-z, №-z. На №-мъ часЁ каfjсма в7-z. На часёхъ каfjсма G-z, д7-z, є7-z.

Въ четверт0къ на ќтрени, каfjсма ѕ7-z, з7-z, }-z. На №-мъ часЁ каfjсма f7-z. На часёхъ каfjсма ‹-z, №i-z, в7i-z.

Въ пzт0къ на ќтрени, каfjсма Gi, д7i, є7i-z. На часёхъ каfjсма f7i, к7-z. На вечeрни каfjсма }i- z.

Въ суббHту на ќтрени, каfjсма ѕ7i, з7i-z. И# тaкw и3сп0лнитсz ўстaвъ pалти1ри.

[зри2] Подобaетъ вёдати, кaкw глаг0лати pалти1рь во с™yю вели1кую седми1цу страстнhz недёли. И#звёстно же да бyдетъ, ћкw во с™yю вели1кую седми1цу сію2 є3ди1ною совершaемъ pалти1рь въ цRкви. Стіхологисyетсz же си1це:

Въ суббHту лaзареву на вечeрни, каfjсма №-z.

Въ недёлю цвэтнyю на ќтрени, каfjсма в7-z, G- z.

Въ понедёльникъ на ќтрени, каfjсма д7-z, є7-z, ѕ7- z. На №-мъ часЁ каfjсмы нёсть. На часёхъ каfjсма з7-z, }-z. На f7-мъ часЁ каfjсмы нёсть. На вечeрни каfjсма }i-z.

Во вт0рникъ на ќтрени, каfjсма f7-z, ‹-z, №i- z. На №-мъ часЁ каfjсмы нёсть. На часёхъ каfjсма в7i, Gi-z. На f7-мъ часЁ каfjсмы нёсть. На вечeрни каfjсма }i.

Въ срeду вели1кую на ќтрени, каfjсма д7i, є7i, ѕ7i. На №-мъ часЁ каfjсмы нёсть. На часёхъ, каfjсма f7i, к7-z. Въ тyже срeду на вечeрни, каfjсма }i-z, без8 покл0нwвъ. И# тaкw tлaгаетсz pалти1рь до суббHты fwмины2. Т0кмw поeмъ въ суббHту вели1кую на ќтрени каfjсму з7i-ю, съ припёвы на три2 статіи2, пи1сано въ тріHди.

Глава 18. О том, когда стихословятся песни: "Поем Господеви" и "Господеви поем".

[гл+а }i] Њ є4же когдA стіхосл0вzтсz пBсни:

Поeмъ гDви: и3 ГDви поeмъ:

Поeмъ гDви: стіхосл0вимъ во вс‰ недBли, и3 во вLчни и3 бGор0дичны прaздники, и3 въ предпр†зднства и3 попр†зднства и4хъ, и3 въ прaздникъ с™aгw и3мyщагw полmелeй, и3ли2 славосл0віе вели1кое, и3 во всю2 пzтьдесsтницу. ГDви же поeмъ, стіхосл0вимъ ѓще нёсть недёлz, нижE вLчній, ни бGор0дичный прaздникъ, ни предпрaзднство и3ли2 попрaзднство и4хъ, и3ли2 прaзднуемагw с™aгw и3мyщагw славосл0віе вели1кое.

Глава 19. О катавасии во весь год.

[гл+а f7i] Њ катавaсіи:

Поeмой въ гDскіz вLчни и3 бGор0дичны прaздники, и3 въ воскrныz дни6, и3 нар0читыхъ с™hхъ всегw2 лёта: начинaющейсz t мёсzца септeмвріа съ №-гw числA, до тогHже числA. Мёсzца септeмвріа съ №-гw, тогHже мёсzца до к7а-гw числA, до tдaніz прaздника воздви1женіz честнaгw кrтA. Катавaсіа: Кrтъ начертaвъ мwmсeй: T к7в-гw септeмвріа до к7-гw ноeмвріа: Tвeрзу ўстA мо‰: T к7а-гw ноeмвріа, до lа-гw декeмвріа, до tдaніz ржcтвA хrт0ва: Хrт0съ раждaетсz: T №-гw їаннуaріа, до д7i тогHже мёсzца, до tдaніz бGоzвлeніz: Глубины2 tкрhлъ є4сть дно2: T є7i тогHже мёсzца, до tдaніz срётеніz гDнz: Сyшу глубороди1тельную зeмлю: T tдaніz срётеніz гDнz: кромЁ четыредесsтницы недёль и3 пzтьдесsтницы, ѓvгуста до №-гw: Tвeрзу ўстA мо‰: T №-гw ѓvгуста до сaмагw прaздника преwбражeніz, и3 на сaмый прaздникъ: Кrтъ начертaвъ мwmсeй: Въ попрaзднствэ преwбражeніz, и3 до tдaніz: Ли1цы ї}льтестіи: T д7i до к7г-гw, до tдaніz ўспeніz: Преукрашeннаz б9eственною слaвою: T tдaніz ўспeніz, до пeрвагw септeмвріа: Кrтъ начертaвъ:

Четыредесsтницы же и3 пzтьдесsтницы,

Въ недёлю мытарS и3 фарісeа: во в7-ю, д7-ю, є7-ю, с™hхъ постHвъ: Tвeрзу ўстA мо‰: Въ недёлю блyднагw, мzсопyстную, сыропyстную: въ №-ю, G-ю, с™hхъ постHвъ, въ недёлю вaій, страстнyю недёлю, катавaсіа тріHди. Ѓще случи1тсz прaзднуемый с™hй во всю2 четыредесsтницу въ седми6чныz дни6: Tвeрзу ўстA мо‰: T недёли с™hz пaсхи, и3 до tдaніz: Воскrніz дeнь: Въ дeнь преполовeніz пzтьдесsтницы, и3 на tдaніе: М0ре њгусти1лъ є3си2: Въ недёлю ѕ7-ю по пaсцэ, и3 на tдaніе пaсхи: Сп7си1телю бGу: На сaмый прaздникъ вознесeніz: Б9eственнымъ покровeнъ: T вознесeніz до tдaніz: Сп7си1телю бGу: Въ недёлю же з7-ю по пaсцэ с™hхъ nтє1цъ: Б9eственнымъ покровeнъ: Въ суббHту пzтьдесsтную тріHди. T недёли пzтьдесsтныz, и3 до tдaніz: Б9eственнымъ покровeнъ: Въ недёлю всёхъ с™hхъ: Tвeрзу ўстA мо‰: и3 до №-гw днE ѓvгуста.

Глава 20. О том, когда поется "Честнейшую" и когда не поется.

[гл+а к7] Њ є4же когдA поeтсz Чcтнёйшую, и3 когдA не поeтсz.

Подобaетъ вёдати: Ћкw всегдA поeтсz Чcтнёйшую: въ недёлzхъ всегw2 лёта и3 въ предпрaзднствахъ, и3 попрaзднствахъ, и3 въ седми6чныz дни6. Не поeтсz же Чcтнёйшаz во вLчнихъ и3 бGор0дичныхъ прaздникахъ, є4же є4сть, На ржcтво2 бцdы, и3 на tдaніе прaздника є3S. На воздви1женіе чcтнaгw кrтA, и3 на tдaніе є3гw2. На введeніе бцdы, и3 на tдaніе є3гw2. На ржcтво2 хrт0во, и3 на ќтріе, и3 на tдaніе є3гw2. На њбрёзаніе гDне, и3 въ пaмzть вели1кагw васjліа. На бGоzвлeніе гDне, и3 на ќтріе, и3 на tдaніе є3гw2. Въ пaмzть во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 вели1кихъ їерaрхwвъ, васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва, и3 їwaнна златоyстагw. На срётеніе гDне, и3 на tдaніе є3гw2. На бlговёщеніе. T суббHты првdнагw лaзарz, до недёли fwмины2, во всёхъ недёлzхъ пzтьдесsтницы, кромЁ недёли с™hхъ nтє1цъ. Въ преполовeніе пzтьдесsтницы, и3 на tдaніе є3гw2. Въ срeду, пред8 вознесeніемъ. На вознесeніе, и3 на tдaніе є3гw2. На сошeствіе с™aгw д¦а, и3 на ќтрени въ понедёльникъ, и3 на tдaніе є3гw2. На преwбражeніе, и3 на tдaніе є3гw2. На ўспeніе бцdы, и3 на tдaніе є3гw2. Т0чію ѓще случи1тсz прaздникъ, и3ли2 tдaніе прaздника к0егw въ недёлю: и3 тогдA поeтсz Чcтнёйшую.

Глава 21. О том, когда произносятся изобразительны, и когда антифоны.

[гл+а к7а] Њ є4же когдA глаг0лютсz и3з8wбрази1тєльнаz, и3 когдA ґнтіфHны.

И#з8wбрази1тєльнаz глаг0лютсz во дни6 воскrныz во вeсь г0дъ, и3 во вLчни и3 бGор0дичны прaздники, въ ни1хже нёсть ґнтіфHнwвъ. Тaкожде въ предпрaзднствахъ и3 попрaзднствахъ, и3 во всю2 пzтьдесsтницу. Под0бнэ же и3 с™hхъ и3мyщихъ бдёніе и3 полmелeй, и3 вhходъ, и3 славосл0віе, и3 є3мyже ўказyетъ пёснь во ўстaвэ на літургjи. [зри2] ҐнтіфHны же глаг0лютсz септeмвріа въ д7i дeнь: Декeмвріа въ к7є дeнь: Їаннуaріа въ ѕ7 дeнь: Ѓvгуста въ ѕ7 дeнь: Въ четыредесsтницэ: Въ недёлю вaій: Въ пzтьдесsтницэ: Въ недёлю пaсхи, и3 во всю2 свётлую седми1цу: Въ четверт0къ вознесeніz гDнz: Въ недёлю }-ю: с0бствєнныz прaздникwвъ. Во всe же лёто по вс‰ дни6, въ ни1хже не ўказyетъ с™aгw на бlжeннахъ пёсни, глаг0лютсz ґнтіфHны повседнє1вныz: Бlго є4сть: съ пр0чими. Ѓще же и3 ўказyетъ к0ему с™0му, прокjменъ, ґпcлъ, є3ђліе, и3 причaстенъ, кромЁ пёсни, и3 въ тЁ дни6 глаг0лютсz ґнтіфHны же вседнє1вныz.

Глава 22. О каждении.

[гл+а к7в] Подобaетъ вёдати, когдA кади1тъ їерeй.

Кади1тъ вeчеръ, на ГDи воззвaхъ, въ стіхи1рахъ и3 въ начaлэ ќтрени, и3 на f7-й пёсни. Кади1тъ же и3 на непор0чнахъ, въ суббHту и3 недёлю. Кади1тъ же и3 на прaздники гDскіz, въ начaлэ вели1кіz вечeрни. Кади1ти же їерeю, и3ли2 діaкону си1це: Пeрвэе стaвъ пред8 с™0ю трапeзою, и3 твори1тъ кrтъ кади1ломъ. И# тaкw t полyденныz страны2 стaвъ, тaкожде твори1тъ кrтъ. Под0бнw же и3 t вост0чныz и3 t полyнощныz, кrтови1днw кади1тъ с™yю трапeзу, и3 вeсь с™hй nлтaрь, и3 жeртвенникъ: и3 и3сх0дитъ сёверными двeрьми. И# пришeдъ пред8 ц†рскіz двє1ри, и3 тaмw твори1тъ кrтъ кади1ломъ: И# и4детъ и3 кади1тъ с™ы6z їкw6ны, по ю4жнэй странЁ w4бразъ сп7са хrтA, и3 хрaма, и3 пр0чыz тоS страны2: под0бнэ и3 лёвэй, w4бразъ прес™hz бцdы, и3 пр0чихъ, тaже предстоsтелz. Ѓще ли нёсть настоsтелz, кади1тъ w4бразъ на мёстэ є3гw2. И# тaкw кади1тъ вeсь прaвый ли1къ брaтій, по двaжды, воздвизaz пред8 кjимждо кади1ло прaвэ и3 преки2, творS кrтъ. И# є3гдA покади1тъ вeсь ли1къ, и3 стaвъ прsмw и4хъ посредЁ: ѓще поeтъ тA странA стjхъ, њжидaетъ д0ндеже другaz странA св0й стjхъ начнeтъ. Семy же ли1ку ўмолчaвшу, тогдA твори1тъ кrтъ кади1ломъ на вeсь ли1къ, и3 поклонeніе твори1тъ къ ни6мъ бlгочи1ннw, ко всBмъ є3ди1но, и3 nни2 къ немY вси2 тaкожде творsтъ поклонeніе: под0бнэ и3 лёвый ли1къ, и3 всю2 брaтію стоsщую въ цeркви кади1тъ. И# и3сх0дитъ въ притв0ръ, и3 тaмw кади1тъ по чи1ну, твори1тъ кrтъ кади1ломъ, пред8 крaсными враты2. Тaже кади1тъ на џбэ страны6, с™ы6z їкw6ны, и3 брaтію всю2 по чи1ну и4хъ. Послэди1 же возврaщьсz къ кр†снымъ вратHмъ, зрS къ зaпаду, кади1тъ кrтови1днw всёхъ. И# є3гдA вни1ти во хрaмъ и3з8 притв0ра, твори1тъ кrтъ кади1ломъ, пред8 цaрскими двeрьми: и3 пот0мъ кади1тъ їкHну сп7са хrтA, и3 на лёвой, бцdы, и3 на ґнал0гіи, и3 настоsтелz. И# вх0дитъ во с™hй nлтaрь ю4жными двeрьми, и3 твори1тъ кrтъ пред8 с™0ю трапeзою, и3 tлагaетъ кади1ло.

Глава 23. О завесе святого алтаря, и об отверзении дверей.

[гл+а к7г] Њ завёсэ с™aгw nлтaрz, когдA tверзaетсz, и3 когдA затворsетсz.

Tверзaетсz завёса въ начaлэ вечeрни, и3 стои1тъ tвeрзена дaже до tпyста. На ќтрени, тaкожде съ начaла и3 до концA. На часёхъ же є3гдA чтyтсz кромЁ літургjи, tверзaетсz ко чтeнію ґпcла, и3 стои1тъ до tпyста tвeрзена. По tпyстэ же затворsетсz. Въ начaлэ же літургjи tверзaетсz завёса, и3 стои1тъ tвeрзена, дaже до вели1кагw вх0да. По вх0дэ же пaки затворsетсz, д0ндеже їерeй, и3ли2 діaконъ возглаг0летъ: Двє1ри двє1ри, премyдростію в0нмемъ. ТогдA tверзaетсz, и3 стои1тъ tвeрзена до возглашeніz: С™†z с™ы6мъ. И# тогдA пaки затворsетсz. По причащeніи же пaки tверзaетсz, и3 стои1тъ tвeрзена до концA с™hz літургjи. Но tпyстэ же літургjи совершeннэ затворsетсz. Е#гдa же молeбенъ поeтсz, t начaла и3 до tпyста tвeрзена бывaетъ. [зри2] Вёдомо бyди, ћкw с™ы6z двє1ри никогдaже tверзaютсz, т0кмw въ начaлэ вели1кіz вечeрни, є3гдA бывaетъ бдёніе, и3 кади1тъ сщ7eнникъ, и3 во вс‰ вх0ды, си1рэчь вечeрни, и3 літургjи, и3 с™aгw є3ђліа: тaкожде tверзaютсz и3 t поzвлeніz с™hхъ т†инъ, дaже до и3сполнeніz б9eственныz літургjи.

Глава 24. О зажигании свеч на праздники Господские и Богородичные.

[гл+а к7д] Њ вжигaніи свёщъ, кaкw подобaетъ въ цRкви вжигaти, въ недёлю, и3 на прaздники хrтHвы, и3 бцdы, и3 с™hхъ, и3 пр0чыz дни6.

На мaлэй вечeрни, по бlгословeніи їерeевэ, д0лжно є4сть вжигaти свэщY пред8 w4бразомъ сп7са хrтA, и3 є3гHже є4сть хрaмъ на деснёй странЁ, и3 пред8 w4бразомъ прес™hz бцdы на лёвой странЁ, и3 пред8 ґнал0гіемъ: ўгашaти же си1хъ на tпyстэ вечeрнэмъ. На вели1цэй же вечeрни, прeжде каждeніz їерeева, д0лжно є4сть вжигaти свэщы2 ћкоже ўказaсz на мaлэй вечeрни, и3 пред8 вLчнимъ w4бразомъ въ тsблэ, ѓще и4мать с™hй бдёніе. И# по №-мъ ґнтіфHнэ каfjсмы, въ начaлэ ГDи воззвaхъ, вжигaти и3 пр0чыz свэщы2: ўгашaти же на конeчномъ трис™0мъ. На ќтрени, на БGъ гDь, подобaетъ вжигaти свэщы2, ћкоже прeжде и3з8zви1сz. Въ начaлэ же полmелeа подобaетъ вжигaти вс‰ свэщы2, и3 њставлsти | горёти до скончaніz G пёсни, и3 тогдA пaки погашaти |. И# на } пёсни вжигaемъ пaки вс‰, и3 њставлsемъ | горёти до концA вели1кагw славосл0віz. На літургjи, прeжде начaла літургjи, во nлтарЁ вжигaти свэщY на жeртвенницэ. И# є3гдA їерeй њблачи1тсz въ ри6зы, и3 приспёвшу врeмени зв0на, прeжде вжигaти свэщY на пrт0лэ, тaже въ цRкви, ћкоже предречeсz. Въ начaлэ же с™aгw є3ђліа, вжигaти вс‰ свэщы2, и3 њставлsти | горёти до заамвHнныz мlтвы.

Глава 25. О вседневном зажигании свеч.

[гл+а к7є] Њ вседнeвномъ вжигaніи свёщъ.

На всsкій дeнь t начaла вечeрни подобaетъ свэщы2 вжигaти прeжде пред8 їкHною сп7са хrтA, и3 є3гHже є4сть хрaмъ на деснёй странЁ, и3 пред8 w4бразомъ прес™hz бцdы, на лёвэй. Ѓще и4мать с™hй, Бlжeнъ мyжъ: вжигaемъ и3 пред8 ґнал0гіемъ, и3 пред8 w4бразомъ сп7са хrтA въ тsблэ, и3 во nлтарЁ ў пrт0ла. Ѓще ли не и4мать, вжигaти по стіхол0гіи: ўгашaти же по конeчномъ трис™0мъ. На повечeріи по преждепи1санному, пред8 сп7совымъ, и3 бGор0дичнымъ. На ќтрени свэщы2 вжигaти, ћкоже прeжде на вечeрни и3з8zви1сz, и3 на БGъ гDь, вжигaти, и3 пред8 ґнал0гіемъ, и3 въ тsблэ. Ѓще же и4мать с™hй полmелeй, вжигaти и3 вс‰ свэщы2, и3 њставлsемъ горёти и5хъ и3 до G пёсни, и3 ўгашaти. На }-й же пёсни пaки вжигaти, и3 њставлsемъ и5хъ горёти до концA славосл0віz. Въ начaлэ с™hz літургjи вжигaти свэщы2, ћкоже прeжде и3з8zви1сz въ недёлю. Њ прaздницэхъ ржcтвA хrт0ва, и3 бGоzвлeніz, и3 пр0чихъ прaздникwвъ гDскихъ и3 бGор0дичныхъ, и3 во всю2 свётлую седми1цу, и3 с™hхъ и3мyщихъ бдёніе, вжигaютсz свэщы2, ћкоже прeжде въ недёлю и3з8zви1сz.

Глава 26. В какое время не стоять братии с жезлами.

ТMПІКО1НЪ,

си1рэчь,

и3з8wбражeніе цRк0внагw послёдованіz во їеrли1мэ с™hz лavры, прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw сaввы. Т0жде послёдованіе бывaетъ и3 въ пр0чихъ во їеrли1мэ честнhхъ nби1телехъ: под0бнэ и3 въ пр0чихъ с™hхъ б9іихъ цRквахъ.

[гл+а №] Чи1нъ мaлыz вечeрни.

Прeжде с0лнечнагw захождeніz днE суббHтнагw, прих0дитъ параекклисіaрхъ [си1рэчь кандиловжигaтель] къ предстоsтелю, и3 твори1тъ поклонeніе є3мY, знaменуz пришeствіемъ свои1мъ врeмz клепaніz. И# взeмъ бlгословeніе, и3зшeдъ клeплетъ въ мaлый кампaнъ. И# собрaвшымсz брaтіzмъ въ притв0ръ, твори1тъ сщ7eнникъ начaло: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: И# ўчинeнный чтeцъ глаг0летъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. Тaже, ЦRю2 нбcный: Трис™0е: И# по Џ§е нaшъ: Возглaсъ t сщ7eнника, и3 чтeтъ чтeцъ f7-й чaсъ по nбhчаю. Тaже, по концЁ тогw2 и3 по tпyстэ вх0димъ въ хрaмъ: и3 стaнетъ кjйждо на своeмъ мёстэ. Ѓще же f7-й чaсъ глаг0летсz въ хрaмэ, тогдA tпyстъ f7-гw часA не бывaетъ, но ѓбіе їерeй начинaетъ, глаг0лz: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: И# чтeцъ глаг0летъ: Пріиди1те поклони1мсz: три1жды, и3 вечeрній pал0мъ: Бlгослови2 душE моS гDа: ти1хw и3 кр0ткимъ глaсомъ. По pалмё же, Слaва, и3 нhнэ, ґллилyіа. три1жды. Їерeй же є3ктеніи2 не глаг0летъ, но чтeцъ глаг0летъ: ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ: И# ѓбіе, ГDи воззвaхъ: И# стaвимъ стіхи2 д7. И# поeмъ стіхи6ры воскrны глaса, три2, повторsюще №. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Тaже, Свёте ти1хій: Прокjменъ, ГDь воцRи1сz: Стjхъ: Њблечeсz гDь въ си1лу и3 препоsсасz. И# пaки, ГDь воцRи1сz: Тaже, Спод0би гDи въ вeчеръ сeй: И# ѓбіе поeмъ стіх0вны стіхи1ру є3ди1ну воскrну. И# друг‡z стіхи6ры бцdы, под0бны G, съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ и4хъ. Тaже, Нhнэ tпущaеши: Трис™0е, и3 по Џ§е нaшъ: Тропaрь воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ є3гw2. Посeмъ глаг0летъ їерeй є3ктенію2 мaлую: Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz ўслhши и3 поми1луй. Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды. Е#щE м0лимсz њ бlгочести1вэйшемъ, самодержaвнэйшемъ, вели1комъ гDрэ нaшемъ їмперaторэ ніколaэ ґлеxaндровичэ, всеS рwссjи: њ супрyгэ є3гw2 бlгочести1вэйшей гDрнэ, їмператрjцэ ґлеxaндрэ fе0дwровнэ: њ мaтери є3гw2 бlгочести1вэйшей гDрнэ їмператрjцэ марjи fе0дwровнэ: њ наслёдникэ є3гw2, бlговёрномъ гDрэ, цесарeвичэ и3 вели1комъ кн7зэ, ґлеxjи ніколaевичэ, и3 њ всeмъ цaрствующемъ д0мэ. Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды. Е#щE м0лимсz њ с™ёйшемъ прави1тельствующемъ сmн0дэ: Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды. Е#щE м0лимсz за всю2 брaтію и3 за вс‰ хrтіaны. Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды. Возглaсъ: ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ nц7Y и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Тaже, Слaва тебЁ хrтE б9е: [зри2] И# tпyстъ мaлый, и3 многолётіе. И# вшeдше въ трапeзу, глаг0лемъ: Kдsтъ ўб0зіи и3 насhтzтсz, и3 восхвaлzтъ гDа взыскaющіи є3го2: жив† бyдутъ сердцA и4хъ въ вёкъ вёка. Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. И# бlгословлsетъ сщ7eнникъ трапeзу. И# вкушaемъ предстaвлєннаz нaмъ полeгку. да не њтzгчи1мсz на бдёніе. По kдeніи же, Слaва, и3 нhнэ: Бhсть чрeво твоE с™az трапeза, и3мyщаz нбcнаго хлёба, хrтA бGа нaшего, t негHже всsкъ kдhй не ўмирaетъ, ћкоже речE всёхъ бGороди1тельнице питaтель. И# посeмъ, Чcтнёйшую херув‡мъ: Тaже, Возвесели1лъ ны2 є3си2 гDи въ творeніихъ твои1хъ, и3 въ дёлэхъ рукY твоє1ю возрaдуемсz: знaменасz на нaсъ свётъ лицA твоегw2 гDи, дaлъ є3си2 весeліе въ сeрдцэ моeмъ, t плодA пшени1цы, вінA и3 є3лeа своегw2 ўмн0жишасz. въ ми1рэ вкyпэ ўснY, и3 почjю, ћкw ты2 гDи є3ди1наго на ўповaніи всели1лъ мS є3си2. Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. Сщ7eнникъ: Съ нaми бGъ, своeю бlгодaтію и3 чlвэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Глава 27. О канонархе.

[гл+а к7з] Њ канwнaрсэ.

Подобaетъ вёдати, ћкw д0лжно є4сть канwнaрху по є4же твори1ти поклонeніе, и3 начaти канwнaрхати, њжидaти концA стіхи1ры, и3 тогдA твори1ти поклонeніе рaвно вкyпэ съ брaтіzми: И# въ другyю странY tшeдъ, и3 тaмw твори1тъ тaкожде. На конeчный же стjхъ: ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ: є3гдA начинaетсz стіхи1ра, собирaютсz џба ли6ка насреди2 рaвнw, ни є3ди1ному предходsщу, друг0му же на мёстэ стоsщу, и3ли2 є3ди1ному поклонeніе творsщу, друг0му же небрегyщу: но вкyпэ собрaвшымсz nбёма ли1кома по nбhчаю своемY, и3 стaвшымъ tсю1ду и3 toнyду. И# канwнaрху посредЁ стоsщу, твори1тъ бlгочи1ннw всBмъ покл0нъ. Тaкожде и3 џба ли6ка творsтъ покл0нъ, ћкw t є3ди1нагw тэлесE и3зсылaюще кyпнw, рaвнэ и3 бlгочи1ннэ, не преклонsюще колBна, но вhю свою2 со бlгоговёніемъ, и3 воздвизaюще повhшше глaсъ, и3 пою1ще: Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, под0бенъ глaса стіхи1ръ минeи. По скончaніи же, пaки всBмъ съ канwнaрхомъ сотв0ршымъ поклонeніе, и3 на сво‰ мэстA tходsщымъ, рaвнw и3 бlгочи1ннw поступaюще, т0йже канwнaрхъ прокjменъ поeтъ, и3 ґллилyіа, tкровeнною глав0ю, и3 д0лженъ є4сть њжидaти, д0ндеже соверши1тсz прокjменъ, и3 ґллилyіа: и3 тогдA поклонeніе по nбhчаю твори1тъ. Тaкожде, и3 на стіх0вну подобaетъ всBмъ сходи1тисz на среди2, и3 сотв0рше рaвно поклонeніе, пою1тъ стіх0вну стіхи1ру, њжидaти же канwнaрху под0бнw, ћкоже и3 прeжде. И# скончaвшусz бGор0дичну, тaкожде твори1тъ поклонeніе, и3 на мёсто своE tх0дитъ. Подобaетъ же є3мY покровeнною глав0ю канwнaрхати, и3зрsднэе же, є3гдA насреди2 стои1тъ, бlгочи1ніz рaди.

Глава 28. О бесчинных воплях.

[гл+а к7и] Њ безчи1нныхъ в0плехъ.

Безчи1нный в0пль пою1щихъ въ цRкви, не пріsти тогw2 къ цRк0вному пёнію. Тaкоже и3 прилагazй къ цRк0вному пёнію, не пріsтенъ є4сть: да и3звeргутсz сaна своегw2, и3 пaки въ цRкви да не пою1тъ. Подобaетъ бо пёти бlгочи1ннw, и3 соглaснw возсылaти вLцэ всёхъ и3 гDу слaву, ћкw є3ди1ными ўсты2 t сердeцъ свои1хъ: преслyшающіи же сі‰ вёчнэй мyцэ пови1нни сyть, ћкw не повинyютсz с™hхъ nтє1цъ предaнію и3 прaвилwмъ.

Глава 29. Об откровении глав.

[гл+а к7f] Њ tкровeніи глaвъ.

Вёдомо же бyди, ћкw на літургjи tкрывaемъ главы6 сво‰ на вх0дэ, и3 на слhшаніи с™aгw є3ђліа, и3 на херувjмской пёсни вели1кагw вх0да, и3 на словесA хrтHва, и3 на Дост0йно є4сть, и3 на Џ§е нaшъ, и3 во kвлeніе с™hхъ т†инъ, и3 на вх0дэ на вечeрни.

Глава 30. О том, чтобы не творить бесед в церкви.

[гл+а l] Њ є4же не твори1ти бесёдъ въ цRкви.

Потрeбно є4сть № вёдати и3 сіE брaтіzмъ, є4же не твори1ти бесёдъ, стоsщымъ въ ли1цэхъ цRк0вныхъ: всsко бо и3 сіE возбранeно є4сть t с™hхъ nтє1цъ: но нижE и3сходи1ти комY, и3ли2 входи1ти, д0ндеже постaвлено бyдетъ чтeніе. Не т0чію же, но нижE входи1ти комY на мёсто своE, є3гдA поeтъ ли1къ, въ нeмже стои1тъ: Но є3гдA начнeтъ другjй ли1къ пёти, тогдA вх0дитъ на мёсто своE, творS покл0нъ брaтіи.

Глава 31. О будильнике.

[гл+а lа] Њ є4же кaкw подобaетъ и3мёти буди1льника.

Въ вели1кую четыредесsтницу повелэвaетъ предстaтель є3ди1ному t брaтій возбуждaти брaтію въ цRкви, и4же на к0еждо чтeніе, по є4же почести2 мaлw чтyщему, востаeтъ t своегw2 мёста, и3 твори1тъ три2 покл0ны насреди2, и3 тaкw њбх0дитъ брaтію молчS: и3 коег0ждо ѓще њбрsщетъ дрeмлюща, возбуждaетъ є3го2 ти1хw: џнъ же востaвъ прих0дитъ въ средY, и3 твори1тъ колэнопреклонє1ніz G, и3 къ ликHмъ по є3ди1ному: и3 tшeдъ сsдетъ на мёстэ своeмъ. Сіe же нhнэ не бывaетъ, и3 во множaйшихъ ўстaвэхъ не њбрэтaетсz, мни1тсz же ми2, ћкw за лёностное нaше прилэжaніе, и3 занE не терпи1мъ съ люб0вію њбличeніz, сегw2 рaди ўмолчaно нёкіими. Т0йже буди1льникъ и3 во всE лёто возбуждaетъ брaтію по кeлліамъ въ цRковь.

Глава 32. От правил святых апостол о святой 40- це.

[гл+а lв] T прaвилъ с™hхъ ґпcлъ, и3 с™hхъ nтє1цъ, њ с™ёй вели1цэй четыредесsтницэ, ±же д0лженъ всsкій хrтіaнинъ nпaснw храни1ти.

Во с™yю и3 вели1кую четыредесsтницу, №-z недёли пeрвый дeнь, сjесть въ понедёльникъ, tню1дъ ћсти не подобaетъ, тaкожде и3 во вторhй. Въ срeду же по совершeніи преждесщ7eнныхъ, трапeза поставлsетсz, и3 kди1мъ хлёбъ тeплъ, и3 t снёдей nв0щныхъ тeплыхъ, даeтсz же и3 ўкр0пъ съ мeдомъ. Не могyщіи же сохрани1ти двY днeй пeрвыхъ, kдsтъ хлёбъ, и3 квaсъ по вечeрни, во вт0рникъ: Под0бнэ же и3 стaріи творsтъ. Въ суббw6ты же и3 недBли разрэшaемъ на є3лeй т0чію, и3 віно2. Въ пр0чихъ же седми1цахъ пости1мсz, до вeчера є7 днeй, и3 kди1мъ сухоzдeніе, кромЁ суббHтъ и3 недёль: рhбы же во всю2 с™yю четыредесsтницу никaкоже дeрзнемъ ћсти, кромЁ прaздника бlговёщеніz прес™hz бцdы, и3 недёли цвэтон0сныz. Въ пzт0къ №-z недёли, и3 въ срeду вели1кагw канHна, и3 въ вели1кій четверт0къ, ѓще нёцыи ўстaвы и3 повелэвaютъ на є3лeй разрэшaти, но не твори1тсz за чeстность днeй. Въ нaвечеріе же прaздника бlговёщеніz, прeжде суббHты с™aгw првdнагw лaзарz, разрэшaемъ на є3лeй и3 віно2. И# ѓще монaхъ с™yю четыредесsтницу свои1мъ лaкомствомъ разори1тъ, є4же ћсти рhбу, кромЁ прaздника бlговёщеніz, и3 недёли цвэтон0сныz, то2 не причасти1тсz с™hхъ т†инъ и3 на с™yю пaсху: по друзjи двЁ недBли покaетсz, ґ покл0нwвъ на дeнь, и3 на н0щь ™.

Њ причащeніи хrт0выхъ т†инъ.

Е#гдA х0щетъ кто2 причасти1тисz с™hхъ хrт0выхъ т†инъ, подобaетъ є3мY сохрани1ти всю2 седми1цу, t понедёльника пребhти въ постЁ, и3 мlтвэ, и3 трeзвости совершeнной всеконeчнw, и3 тогдA со стрaхомъ, и3 вeліимъ бlгоговёинствомъ пріи1метъ пречcтыz т†йны.

Њ помывaніи ќстъ брaтій, причащaющихсz пречcтыхъ хrт0выхъ т†инъ.

Потрeбно є4сть и3 сіE вёдати, њ помывaніи въ хрaмэ причащaющихсz брaтій, ћкоже речeсz: Дост0итъ помывaти ўстA въ служeбномъ: си1це бо б9eственный златоyстъ повелЁ, вины2 рaди плюновeніz. Бывaетъ же си1це: По пріsтіи с™hхъ т†инъ є4млетъ брaтъ ґнтjдwръ, и3 потреби1въ и5, и3 пріeмлетъ теплоты2 [њстaвльшіz вливaемыz въ б9eственную чaшу] во ўстA мaлw, и3 пласкaвъ поглотaетъ, и3 ўстA помывaетъ мaлw, и3 њтирaетъ плaтомъ чи1стымъ на сіE ўстр0еннымъ над8 сосyдомъ.

Во с™yю и3 вели1кую недёлю пaсхи, и3 во всю2 свётлую недёлю разрэшaемъ: монaси на сhръ и3 ћица и3 рhбы, мірстjи же на вс‰.

T н0выz же недёли понедёльника, по є4же пёти G- й чaсъ, и3 ѕ7-й, въ чи1ну и4хъ съ междочaсіи, къ си6мъ же и3 nбёдницу: даeтсz бlгословeніе брaтіи, въ понедёльникъ, срeду и3 пzт0къ, во всю2 пzтьдесsтницу. Бlгословeніе же мёрити подобaетъ, двЁ џнгіи чи1сты °паxимaды° °сухари2°, и3 то2 снэдaти т0чію подобaетъ, и3 по tпётіи f7-гw часA совершeннэ ћсти. Под0бнэ и3 въ нaвечеріи ржcтвA и3 бGоzвлeніz гDнz, ѓще случи1тсz въ суббHту, и3 недёлю. Въ недёлю же сошeствіz с™aгw д¦а, бывaетъ колэнопреклонeніе на вечeрни, и3 недёлz тaz разрёшена ћсти рhбы, сhръ, и3 ћица, и3 млеко2: ґ мірsнwмъ мsсо, до недёли всёхъ с™hхъ.

Глава 33. О житии, то есть, пощении и разрешении всего лета, в ней же и о узаконенных постах от правил.

[гл+а lг] Њ разрэшeніи всегw2 лёта.

Подобaетъ вёдати: Ћкw ѓще случи1тсz хrт0ва ржcтвA прaздникъ, и3 с™hхъ бGоzвлeній, въ срeду, и3ли2 пzт0къ, разрэшaемъ на сhръ и3 ћица: мірsне же на мsсо. Ѓще ли случи1тсz ржcтво2 бцdы, и3ли2 срётеніе, и3ли2 ўспeніе, въ срeду, и3 пzт0къ, разрэшaемъ на рhбу и3 віно2. Прaздникъ же преwбражeніz и3 введeніz, въ к0й дeнь ни случи1тсz, разрэшaемъ на рhбу и3 віно2, и3 kди1мъ двaжды днeмъ. Бlговёщеніе же, въ к0й ќбw дeнь бyдетъ с™aгw постA до недёли цвэтон0сныz, разрэшaемъ на рhбу и3 віно2, kди1мъ же є3ди1ною днeмъ, кромЁ суббHты, и3 недёли. Въ вели1кую же недёлю, ѓще случи1тсz до вели1кагw четверткA, разрэшaемъ на є3лeй и3 віно2. Въ вели1кій же пzт0къ, на віно2 т0чію. Прaздникъ же п®тeчевъ, ржcтво2 и3 с™hхъ ґпcлъ петрA и3 пavла, и3 возлю1бленнагw їwaнна бGосл0ва, ѓще случи1тсz въ срeду и3 пzт0къ, kди1мъ рhбу, и3 піeмъ віно2, двaщи днeмъ. На воздви1женіе честнaгw кrтA, и3 на ўсэкновeніе п®тeчи не kди1мъ рhбы, но є3лeй и3 віно2 піeмъ, и3 въ вeчеръ kди1мъ без8 рhбы же, nв0щіе t гр0здіz, и3ли2 что2 бGъ дaруетъ t таковhхъ. Въ дванaдесzтихъ же днeхъ по ржcтвЁ хrт0вэ, и3 въ седми1цэ пред8 мzсопyстомъ, и3 седми1цу свётлую и3 седми1цу }-ю, разрэшaютъ монaси на сhръ и3 ћица, мірстjи же на мsсо. Въ седми1цу же сhрную, разрэшaютъ монaси и3 мірстjи на сhръ и3 ћица. Въ срeду же и3 пzт0къ, въ девsтый чaсъ, є3ди1ною днeмъ. Въ средaхъ же и3 пzтцёхъ, всеS пzтьдесsтницы, є3лeй и3 віно2, кромЁ среды2 преполовeніz, и3 среды2 tдaніz пaсхи: Въ т† бо двA дни6 разрэшaемъ на рhбу и3 віно2. Нёцыи же разрэшaютъ и3 въ пр0чыz.

[зри2] Подобaетъ вёдати: Ћкw въ п0стъ с™hхъ ґпcлъ, и3 хrт0ва ржcтвA, во вт0рникъ, и3 четверт0къ, рhбы не kди1мъ, но є3лeй и3 віно2 т0чію. Въ понедёльникъ, въ срeду и3 пzт0къ ни є3лeа вкушaемъ, ни вінA, но пости1мсz до f7-гw часA, и3 kди1мъ въ ты6z дни6 сухоzдeніе. Въ суббw6ты же и3 недBли, kди1мъ ры6бы. Ѓще случи1тсz с™hй во вт0рникъ, и3ли2 въ четверт0къ и3мёzй славосл0віе, kди1мъ рhбу: Ѓще въ понедёльникъ, под0бнэ. Ѓще средA и3 пzт0къ, разрэшaемъ на є3лeй и3 віно2 т0чію: kди1мъ же є3ди1ною днeмъ. Ѓще ли с™hй и3мёzй бдёніе, въ срeду, и3ли2 пzт0къ, разрэшaемъ на є3лeй и3 віно2 и3 рhбу. Ѓще ли случи1тсz пaмzть с™aгw, є3гHже є4сть хрaмъ, въ срeду, и3ли2 пzт0къ, твори1мъ под0бнэ.

Њ постЁ прес™hz бцdы подобaетъ вёдати:

Въ п0стъ с™hz вLчцы нaшеz бцdы ўспeніz, є7i днeй кромЁ преwбражeніz хrт0ва, пости1мсz до f7-гw часA днE: понедёльникъ, срeду и3 пzт0къ, сyхо ћсти: и3 твори1мъ колэнопреклонeніе, дaже до причащeніz. Во вт0рникъ и3 четверт0къ, варeніе без8 є3лeа. Въ суббHту же и3 недёлю, варeніе со є3лeемъ, и3 віно2 піeмъ: рhбы же не kди1мъ, до ўспeніz прес™hz бцdы: но т0кмw на преwбражeніе хrт0во, kди1мъ рhбу, двaжды днeмъ.

Њ взак0неныхъ постёхъ,

±же соб0рнаz цRковь предадE правосл†внымъ хrтіaнwмъ, (с™hхъ ґпcлъ прaвило …f.)

Ѓще кто2 є3пcкпъ, и3ли2 пресвЂтеръ, и3ли2 діaконъ, и3ли2 чтeцъ и3ли2 пэвeцъ, с™hz вели1кіz м7-цы не пости1тсz, и3 всsкіz среды2 и3 пzткA всегw2 лёта, кромЁ нeмощи, да и3звeржетсz, люди1нъ же да tлучи1тсz.

Сказaніе. Зри2, ћкw прaвило с™hхъ ґпcлwвъ, с™yю четыредесsтницу, и3 всsкую срeду и3 пzт0къ всегw2 лёта, рaвнw законоположи2 п0стъ, ћкоже во с™yю м7- цу kди1мъ, тaкожде и3 въ срeду и3 пzт0къ всегw2 лёта, кромЁ нeмощи и3 прaздника. Глаг0летъ бо прaвило: ћкw не постsйсz въ си1хъ, сщ7eнникъ ќбw и3звергaетсz, мірскjй же tлучaетсz t причащeніz на врeмz.

Глава 34. О житии общежительных пребываний.

[гл+а lд] Њ житіи2 nбщежи1тельнагw пребывaніz.

Вкрaтцэ и3 њ нyжнэйшихъ потрeбахъ, дост0итъ смотрsти настоsтелю nби1тели, и3 разсуждaти неизмённw пред†ніz с™hхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ, и3 начaльникwвъ џбщагw житіS, њ ћстіи и3 питіи2, ћкоже ўсмотри1сz: ўчи1ми є3смы2 t ўстaва с™hz горы2, њ мaлыхъ прaздникахъ, ћкоже глаг0летсz тaмw, пёти БGъ гDь. њ ћстіи же и3 питіи2, ћкоже пр0чіи прaздники не разрэшaютъ, нижE пaки ћкw пHстныz сі‰ tдавaютъ. Сі‰ же подобaетъ, є3гдA случи1тсz дeнь п0стенъ, и3 мaлъ прaздникъ: вLчніz же сі‰ и3 вели6кіz сл{жбы, рeкше хrт0ва ржcтвA, и3 бGоzвлeніz, и3 вели1кагw четверткA, и3 вели1кіz суббHты, и4нъ w4бразъ слyжбы и4мутъ.

Глава 35. Рассуждение о еде и питии субботы и недели, и прочих дней седмичных, в ней же и о второй вечерней трапезе.

[гл+а lє] Разсуждeніе њ ћстіи и3 питіи2,

суббHты и3 недёли, и3 пр0чихъ днeй седми1чныхъ, и3 њ трапeзномъ ўстроeніи всeмъ.

Въ недёлю, и3 гDскіz прaздники, подобaетъ ћсти три2 kдє1ніz, вeчеръ же двA: въ пр0чыz же дни6 седми1цы во вт0рникъ, четверт0къ и3 суббHту, двA: вeчеръ же є3ди1но. Дост0итъ же ќбw сіE вёдати: ћкw служaй въ трапeзэ брaтіzмъ, д0лженъ є4сть ўдарsти въ би1ло, и3ли2 кампaнъ, и3 собирaтисz всBмъ въ трапeзу, и3 глаг0лати pал0мъ рм7д: Вознесy тz б9е м0й, цRю2 м0й: Семy же и3сп0лншусz, и3 kдeнію гот0ву сyщу на трапeзэ, глаг0летъ їерeй мlтву трапeзы: Џ§е нaшъ: И# бlгословлsz настоsтель глаг0летъ: ХrтE б9е, бlгослови2 ћстіе и3 питіE рабHмъ твои6мъ: и3 прHчаz. И# сэдaетъ кjйждо на своeмъ мёстэ по чи1ну, со бlгоговёніемъ и3 молчaніемъ, начинaти же ѓбіе чтyщему предисл0віе чтeніz, є3г0же х0щетъ чести2. Тaже настоsтель, и3ли2 чреднhй їерeй бlгословлsz глаг0летъ: Мlтвами, є3гHже чтeніе є4сть. И# тaкw чтeтъ чтeцъ. И# бывaетъ kдeніе съ молчaніемъ, и3 внимaніемъ тY сyщагw чтeніz. На к0еждо же послужeніе предлагaемыхъ, настоsтель ўдарsетъ въ кандію2 и3ли2 звонeцъ: и3 всBмъ востaвшымъ служaй глаг0летъ: ГDи бlгослови2. Настоsтель: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ. Чтhй же д0лженъ є4сть чести2, д0ндеже воздви1гнетъ прес™yю служaй. Здё же nбhчай и4мамы, діaкону сі‰ дёйствовати: є3гдa же престaнетъ чести2, тогдA шeдъ стaнетъ конeцъ трапeзы брaтскіz, зрS ўмилeннэ къ настоsтелю, и3 рyцэ согбeннэ и3мёz при пeрсехъ, и3 велеглaснw возопи1въ, но не безчи1ннw, глаг0летъ: Nтцы2 с™jи, прости1те мS грёшнаго. И# пaдъ прикл0нитсz до земли2. И# пріи1мъ мlтву и3 бlгословeніе, востаeтъ. Трапeзэ же соверши1вшейсz, настоsтель ўдарsетъ въ кандію2, и3 всBмъ востaвшымъ, ѓбіе глаг0лютъ бlгодарeніе. И# воздвизaетъ прес™yю по nбhчаю, ћкw предписaсz въ слyжбэ воскrной ли1стъ f7 на њбор0тэ. Ґ и3дёже панагjи чи1на не бывaетъ, востaвше глаг0лютъ: Бlгословeнъ бGъ ми1луzй и3 питazй нaсъ t ю4ности нaшеz: Слaва тебЁ гDи: Бlгодари1мъ тS хrтE б9е нaшъ: Тaже, Дост0йно є4сть: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды: Бlгослови2. Настоsтель глаг0летъ: Бlгословeнъ бGъ ми1луzй и3 питazй нaсъ t свои1хъ богaтыхъ дарHвъ: И#сходsщу же є3мY и3з8 трапeзы, трапезaрь со служи1тели пaдаетъ пред8 ни1мъ, просS прощeніz. И# настоsтель глаг0летъ: БGъ да сп7сeтъ и3 поми1луетъ послужи1вшихъ нaмъ. И# тaкw брaтіz и3сх0дzтъ и3з8 трапeзы въ кє1лліи бlгочи1ннw и3 немzтeжнw, творsще метaніе настоsтелю. Сeй ќбw ўстaвъ суббHтъ, и3 недёль, и3 прaздникwвъ, и3 днeй седми1чныхъ, кромЁ н7-цы, во всE лёто держaти и3 соблюдaти лёпо є4сть. Він0 же, ѓще прилучи1тсz, не дост0итъ дaтисz по ўстaву во и4нъ дeнь, но въ недёлю, и3ли2 въ гDскіz прaздники, и3ли2 въ друг†z н{жднаz ўтэшє1ніz: чeрпати же тогдA потрeбно є4сть во всE лёто на таковы6z, по є3ди1ной чaши, и3ли2 по двЁ, и3ли2 мн0жицею по три2, и3 и4но ничт0же. Двё бо, и3ли2 три2 чaшы, не по ўстaву рек0хомъ, но по нyжди бывaти. И# пaче ѓще случи1тсz, ћкоже рёхомъ њ тріeхъ послужeніихъ, въ недёлю, и3ли2 въ вели6кіz прaздники, є3лмA ћкоже въ снёди двA послужeніz, подобaше и3мёти ўстaвъ, мн0гажды же и3 є3ди1но. Си1це и3 въ вінЁ двЁ чaшы, мн0жицею же и3 є3ди1ну и3мёти, ўстaвъ. Ѓще случи1тсz и3 во ўречє1нныz дни6, ћкоже рёхомъ всегдA, ћкоже и3 вели1кій сmмеHнъ чудотв0рецъ глаг0летъ: Ћкw похвалA монaху, є4же не пи1ти вінA. Ѓще ли и3 піeтъ нeмощи рaди тёла своегw2, мaлw да и3спивaетъ. Под0бнw же и3 вели1кій пjменъ nтeцъ нaшъ глаг0летъ: ћкw вінA tню1дъ не подобaетъ пи1ти монaхwмъ. Сегw2 рaди и3 во и4нъ дeнь пр0стъ, кромЁ недёли, нeмощи рaди нyждныz нёкіz, по словеси2 с™aгw сmмеHна, мaло нёчто подобaетъ пи1ти врачевaніz рaди: и3 ѓще и3 є4сть, не даeтсz на всsкъ дeнь, ћкоже б9eствєннаz пр†вила повелэвaютъ. Ѓще ли прилучи1тсz въ си1хъ днeхъ сhръ, и3ли2 ћица, и3ли2 рhба, ћсти дост0итъ, ґ не пещи1сz: чaсть же сhра мёрити подобaетъ комyждо, подаsти брaтіzмъ џнгіz, и3 п0лъ другjz. Тaкожде и3 мaсло мёрою ўстaвленою да влагaетсz въ к0еждо варeніе. СемY ўстaву подобaетъ бhти всегдA, є3гдA kдsтъ сі‰ nбо‰. Ѓще ли нёкое ўтэшeніе t нёкоегw хrтолюби1ва бyдетъ, и3 за є4же не њпечaлити принeсшаго, по нyжди мёру њставлsти, и3 сE пaки, не без8 разсмотрeніz и3 безпечaльнэ: но полeзнэйшее твори1ти во слaву б9ію. Ѓще ли не тaкw случи1тсz, всегдA ўчинє1нныz дни6, тёмиже мёрилы и3 мёрами, њ сhрэ и3 мaслэ, и3 пр0чими подобaетъ питaтисz: и3 мн0жицею ѓще м0щно є4сть, сі‰ и3 ўмaлити и3 ўмн0жити дост0итъ, ћкоже ќбw и3 вели1кій васjлій во свои1хъ п0стныхъ писaніzхъ њб8zви2, рeкъ: ћкw прикасaтисz ќбw комyждо лёпо є4сть врeмени нёкогда случи1вшусz, є3ли1кw покaзовати тY сyщымъ же и3 зрsщымъ, и3 сі‰ ќбw тaкw. И# си1мъ ќбw ўстaвомъ њ сhрэ, и3 мaслэ, и3 вінЁ, всегw2 лёта, по мёрэ и3 по прaвилу твори1тисz подобaетъ, ћкоже и3 б9eственніи nтцы2 нaши завэщaша, глаг0люще: ћкw вс‰ мёрою и3 прaвиломъ. Под0бнэ же и3 с™hй є3фрeмъ глаг0летъ: ћкw вели1ка бэдA, и3дёже зак0нніи пр†вила не жи1тельствуютъ. Рцeмъ же по чи1ну: По скончaніи ќбw с™hz н7-цы, рeкше, t всёхъ с™hхъ дaже до с™hхъ ґпcлъ, во вт0рникъ и3 четверт0къ, є3ди1но варeніе дост0итъ ћсти без8 мaсла, въ f7-й чaсъ: и3 и4но сухоzдeніе. Въ понедёльникъ, срeду и3 пzт0къ, сухоzдeніе ћсти подобaетъ, хлёбъ и3 в0ду, и3 си6мъ подHбнаz. Въ суббHту и3 недёлю, двA kдє1ніz подобaетъ ћсти, пaче же ѓще њбрэтaютсz и3 ры6бы. И# є3гдA варeніе kдsтъ, подобaетъ и3 и4но kдeніе съ ни1мъ ћсти: ћкw да бyдутъ съ ни1мъ послужє1ніz двA. T с™hхъ же ґпcлъ, дaже до постA прес™hz бцdы, во вт0рникъ и3 четверт0къ, двA kдє1ніz подобaетъ, двaжды днeмъ: въ срeду же и3 пzт0къ, въ f7-й чaсъ ћсти є3ди1ножды, по предaнію с™hхъ nтє1цъ. Ћкоже и3 с™hй чудотв0рецъ сmмеHнъ воwбрази2, глаг0лz: ћкw да пости1тсz монaхъ не мнёе f7-гw часA. Под0бнэ же и3 въ житіи2 прпdбнагw nтцA нaшегw пахHміа, глаг0летъ ѓгGлъ: по предaнію nбщежи1тельному, ћкw въ f7-й чaсъ. И# є3гдA х0щутъ ћсти, твори1ти мlтвы три2.

И# њ вторёй же трапeзэ мaлw подобaетъ и3зрещи2: По востaніи же брaтіи t трапeзы, да бyдетъ и3 втор0е kдeніе, да предложи1тсz брaшно, ћкоже и3 на пeрвой трапeзэ, да kдsтъ трапезaрь и3 чтeцъ, и3 пр0чіи служи1тели. Подобaетъ же и3 сіE вёдати, ћкw ни є3ди1ному дост0итъ понE мaлw ўкрyха взsти t трапeзы, и3ли2 и3н0му даsти, и3ли2 во свою2 кeллію нести2. Но никто2 t брaтій да пр0ситъ во свою2 кeллію хлёба, и3ли2 с0чива, и3ли2 вaрива, и3ли2 nвощA, и3ли2 и4но что2 тaмw и3мёти: но всE џбще да kдsтъ. Ѓще ли кто2 нeмощи рaди пріити2 въ трапeзу не возм0жетъ, таков0му, по повелёнію настоsтелz, дaти въ кeллію є3гw2 всE. Ѓще ли кто2 п0сланъ бhвъ к0еz рaди потрeбы, и3 ўмeдлитъ пріити2 съ брaтіею на трапeзу, дадsтъ и3 томY: но въ трапeзэ да ћстъ. Ни є3ди1ному же, по речeнному w4бразу, бyди лёть въ кeлліи ћсти: сE ќбw tню1дъ tрицaемъ. По вечeрни же ўдарsетъ въ би1ло три1жды, и3 вх0дzтъ брaтіz въ трапeзу. Вeчери же рaди, ничт0же вари1ти подобaетъ, не студeное же є3го2 kдsтъ, но тепло2, t nбёда до вeчера соблюдено2: Да бyдетъ ќгліе на nгни1щи, и3 на нeмъ сосyдъ гли1нzнъ стaнетъ до вeчера, и3 тaкw с0чиво тепло2 бyдетъ, и3 без8 вредA и3 слaдостно, на вeчери же постaвитсz. Вшeдше же брaтіz въ трапeзу, и3 речeтъ келaрь велеглaснw: ГDи бlгослови2, и3 помоли1сz. Тaже настоsтель ўдaритъ въ кандію2, и3 глаг0лютъ: Kдsтъ ўб0зіи и3 насhтzтсz, и3 восхвaлzтъ гDа взыскaющіи є3го2, жив† бyдутъ сердцA и4хъ въ вёкъ вёка. Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. Настоsтель речeтъ: хrтE б9е, бlгослови2 ћстіе и3 питіE рабHмъ твои6мъ: ћкw с™ъ є3си2 всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ѓще є4сть ўтэшeніе: чeрпаютъ питі‰ по двЁ ч†ши, по w4бразу, и4же на nбёдэ. По вeчери же востaвъ t трапeзы, келaрь речeтъ: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ: Мh же речeмъ: Ґми1нь. Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. Тaже: Бhсть чрeво твоE с™az трапeза, и3мyщаz нбcнаго хлёба, хrтA бGа нaшего, t негHже всsкъ kдhй не ўмирaетъ, ћкоже речE всёхъ бGороди1тельнице питaтель. Тaже: Чcтнёйшую херув‡мъ: И# посeмъ: Возвесели1лъ ны2 є3си2 гDи въ творeніихъ твои1хъ, и3 въ дёлэхъ рукY твоє1ю возрaдуемсz: знaменасz на нaсъ свётъ лицA твоегw2 гDи: дaлъ є3си2 весeліе въ сeрдцэ моeмъ, t плодA пшени1цы, вінA и3 є3лeа своегw2 ўмн0жишасz: въ ми1рэ вкyпэ ўснY и3 почjю: ћкw ты2 гDи є3ди1наго на ўповaніи всели1лъ мS є3си2. Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. Настоsтель глаг0летъ: Съ нaми бGъ, своeю бlгодaтію и3 чlвэколю1біемъ всегдA, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. И# и3сходsще и3з8 трапeзы к0ждо въ кє1лліи сво‰, творsтъ метaніе настоsтелю.

Глава 36. О молчании на трапезе.

[гл+а lѕ] Њ молчaніи на трапeзэ.

Мн0гу же nпaсству подобaетъ бhти, є4же не проглаг0лати никомyже на трапeзэ tню1дъ каков0либо сл0во, кромЁ стіхA и3 чтeніz: є3гдa же нyжды врeмz приключи1тсz, настоsтелю д0лжно є4сть проглаг0лати є3ди1ному т0чію, и3ли2 служaщему трапeзэ, но со щадёніемъ и3 благоговёніемъ.

Њ с0чивэ же и3 nв0щіи.

Си1це дост0итъ бhти по ўстaву вели1кихъ монастырeй: б0бъ, сочеви1ца, гор0хъ, є3гдA сyть њбварє1на, по є3ди1ной п0лной ми1скэ коемyждо t брaтій, по рaвну. Ћкоже ќбw и3 t nдeжды: џва ќбw сyть пріwбрётна, џва же скупBйша: ћкоже речE и3 вели1кій васjлій: ±же ўд0бь пріwбрэтaємаz, и3 нyжную потрeбу и3сполн‰ющаz, подобaетъ и3збирaти проти1ву врeмене. На сухоzдeніи же °стафи1ды° °віногрaдъ сухjй°, и3 мaслицы, и3 ћгwды в‡нныz сyхи, рeкше є3ди1но к0еждо на кjйждо дeнь: мaслицъ ќбw чaшицу п0лну пи1тію: стафи1дъ же рaвну: nрёхwвъ ѕ7: см0квей } срeднихъ: м†лыz ќбw, и3 вели6кіz рaзнствуютъ. Тaкw ќбw дост0итъ и3 t пр0чихъ nвощeхъ под0бныхъ си6мъ: ћкоже вhше рёхомъ, t прzжeныхъ с0чивэхъ. Сі‰ же вс‰, и3 варє1на же и3 сyрwва, є3гдa же сyть сухA, тaкоже под0бно є4сть. Е#гдa же врeмz и4мать зелєнA, и3 пи1ща и3 мёра рaзнствуетъ. T ѕeлей же ћкоже є4сть, под0бно и3 варє1на и3 сyрwва, и3 є3щe же и3 квaшєна, рекHмыz ґрмeа и3 комб0ста: фaво слaно, и3 рёпа со ќxусомъ, и3 прHчаz подHбнаz си6мъ ўготHвлена, и3 подоб†ющаz въ пHстныz дни6, и3 нyжную потрeбу и3сполн‰ющаz. Си1це u5бо њкормлsеми б9іею бlгодaтію, лихои1мства свободи1мсz, ћкоже нёкій t с™hхъ глаг0летъ: ћкw лихоимёніе є4сть сіE, є4же и3зли1шнее и3 пaче потрeбы. toнyдуже и3 ґпcлъ, ±же t б9іz цrтвіz нaсъ tлуч†ющаz и3зсчитaz, и3 сію2 стрaсть ко и3нBмъ, глаг0летъ: ћкw лихои1мцы цrтвіz б9іz не наслёдzтъ. Ґ є4же ли1шше стzжевaти, њ всsкой вeщи пріeмлетсz.

Сі‰ же вс‰ nбщежи1тельніи чи1ни предaша. Сокоzдeніz же и3 сухоzдeніz мёру всBмъ nпaснw повелёша: и3 познавaніе рaвности, и3 прозzбaющихъ соблaзнъ, и3 пр0чихъ ви1нъ, къ хотsщымъ со множaйшими жи1ти, сегw2 рaди ќбw ѓще и3 когдA нёсть мaсла, и3 прилучи1тсz и4но что2 твори1ти, въ потрeбу по нyжди. Ѓще ли прилyчаемъ ни сегw2 нёсть, не дост0итъ пещи1сz њ сeмъ. Въ суббHту, ћкоже и3 предвари1вше мн0жицею рёхомъ, въ начaлэ є7-гw часA подобaетъ поставлsти трапeзу, и3 ћсти двA kдє1ніz, ћкоже вhше рёхомъ: кромё же си1хъ, ѓще п0слетъ бGъ чт0либо, подобaетъ ћсти вс‰ ±же сyть, во слaву б9ію. Не дост0итъ же пещи1сz, ћкоже б9eственніи nтцы2 предaша. И# сaмъ гDь глаг0летъ: ћкw не пецhтесz что2 ћсте, и3 прHчаz. И# ґпcлъ и3зли1шнzz попечє1ніz tсэцaz, речE: и3мyще же пи1щу и3 њдэsніе, си1ми дов0льни бyдемъ. Тaкожде и3 въ недёлю, въ G-й чaсъ, рeкше, на концЁ є3гw2 лёпо є4сть поставлsти трапeзу, и3 ћсти двA варє1ніz: ѓще ли п0слетъ хrт0съ, и3 и4но что2 не слагaющеесz nбоемY ћстію, подобaетъ ћсти и3 трeтіе, ћкоже предрек0хомъ, по нyжди. Не дост0итъ же пріимaти сE во ўстaвъ, но по слyчаю ѓще бyдетъ: ћсти же въ суббHту, и3 вeчеръ, под0бнэ же и3 въ недёлю, и3 въ прaздники, въ ни1хже чт0либо забавлeніе ск0рагw вкушeніz не бyдетъ, на кот0рыйждо ћкw под0бно є4сть. тaкожде и3 њ вінЁ, ћкоже предрек0хомъ, бывaти д0лжно є4сть. Въ вели6кіz же прaздники, си1рэчь хrтHвы, и3 бGор0дичны, и3 п®тє1чевы, ржcтво2 и3 ўсэкновeніе: и3 є3щE къ си6мъ с™hхъ ґпcлъ петрA и3 пavла, въ как0въ ли1бо дeнь прилучи1тсz, въ понедёльникъ, и3ли2 срeду, и3ли2 пzт0къ, си1це твори1ти подобaетъ: въ хrтHвы ќбw и3 въ бGор0дичныz, ћкw въ дeнь недёльный, кромЁ т0чію с™hz м7-цы: под0бнэ же и3 п®тeчєвы, и3 речeнныхъ с™hхъ ґпcлъ. Въ срє1дніz же прaздники, въ ѕ7-й чaсъ подобaетъ поставлsти трапeзу и3 вeчерю: њ снёди же, ћкоже и3 въ пр0чихъ днeхъ. Ѓще ли случи1тсz въ дeнь п0стенъ сyхо ћсти дост0итъ на њбёдэ. Ѓще ли и3 варeніе подобaетъ, без8 ўслаждeніz да бывaетъ, ѓще ўг0дно є4сть бGу: и3ли2 мн0жицею и3 со ўслаждeніемъ, є3гдA не зри1тсz бэдA души2. Въ м†лыz же прaздники, въ f7-й чaсъ подобaетъ ћсти, ћкоже ўг0дно бGу да бывaетъ, ћкоже и3 въ пр0чыz дни6, є3ди1ною же днeмъ. Ѓще ли подобaетъ и3 въ м†лыz прaздники, варeніе без8 є3лeа да бывaетъ, ѓще ўг0дно є4сть бGу, и3ли2 съ є3лeемъ, є3гдA бэдA душeвнаz не зри1тсz. Сіe же разсуждeніе снёди прaздничной и3звэствовaное, по смотрeнію бhсть всsкw с™hхъ nтє1цъ сі‰ предaвшихъ: и5же u5бо t nтє1цъ воwбражє1нныz прaздники, со nпaсствомъ, и3 со стрaхомъ же и3 рaзумомъ б9іимъ, въ снёдехъ проходи1ти дост0итъ, и3 въ сaмыхъ тёхъ простhхъ днeхъ, мн0жае же пaче въ п0стныхъ: на мн0гихъ бо мёстэхъ взак0ненныхъ б9eственныхъ писaніzхъ њбрэтaютсz tлучены2 снёди въ прaздникахъ, и3 премэнeны. но ћкоже и3 въ стaрчествэхъ глаг0летъ: ћкw прaздникъ не вінопи1тіемъ смотрsй сотворsти, но њбновлeніемъ ўмA, и3 душeвною чистот0ю, њб8zдazйсz же и3 њпивazйсz прогнэвлsетъ пaче предначaльствующагw торжество2.

Глава 37. О пении, что не подобает кроме собора особо петь.

[гл+а lз] Њ пёніи,

ћкw не подобaетъ кромЁ соб0ра nс0бнэ пёти.

Дост0итъ и3 сіE вёдати: занE ћкоже предрек0хомъ њ пёніи, ћкw по предaнію ќбw, не подобaетъ и3мёти во џбщемъ житіи2 ўстaва, кромЁ џбщины пёти pалмы2 nс0бнэ, и3ли2 и4ну слyжбу, но вс‰ посреди2 бhти, рaзвэ ѓще что2 по прaведному сл0ву на п0льзу и3 сп7сeніе души2 є4сть, по коемyждо предписaхомъ w4бразу, и3 съ настоsщагw совётомъ.

Глава 38. О том, что не подобает есть вне общей трапезы.

[гл+а lи] Њ є4же не подобaетъ ћсти

кромЁ џбщіz трапeзы.

Потрeбно є4сть вёдати: ћкw не подобaетъ по предaнію ћсти комY nс0бь, пaче же настоsтелю: но ѓще бyдетъ рaди воздержaніz вsщшагw и3 п0двига и3ли2 нёкіz и3нhz бlгосл0вныz вины2, повелёніемъ дух0внэ настоsщагw, во сп7сeніе дyшъ да бывaетъ: ґ не по ковaрству бэс0вскому, и3 сіE не непод0бно, нижE не свидётельствовано: но и3 свидётельства мнHжайша и4мамы въ п0стныхъ вели1кагw васjліа, ћкоже є3гдA глаг0летъ, ћкw проти1ву мёсту и3 растворeнію. Си1це и3 пи1ща да бывaетъ. И# пaки во є4же њ с™0мъ пахHміи, пи1ща премэнeнна бhсть t с™aгw, и3 б9eственнагw ѓгGла, и3 нёцыи же t с™hхъ въ мужeхъ же и3 женaхъ, во џбщихъ житіsхъ пости1шасz вsщшимъ пост0мъ и3 бдёніемъ, и3 ничт0же возбранsюще: т0чію њ п0двигахъ да бывaетъ, ѓще и3 согласyетсz въ слaву б9ію, ґ не на врeдъ души2.

Глава 39. О одежде и обуви.

[гл+а lf] Њ nдeждахъ и3 nбyщахъ,

и3 всeй тэлeснэй потрeбэ.

Ћкw ќбw њ пи1щи монaхwмъ рёша б9eственніи nтцы2, добро2 є4сть прост0е и3 не и3зли1шнее и3збирaти: по томyже w4бразу и3 њдэsніе и3мёти нyждно, ћкоже вели1кій васjлій въ п0стныхъ свои1хъ словесёхъ, тонкочaстнэ нёкакw сказyетъ, њ подобaющей всsцэй потрeбэ монaху. Потрeбно є4сть и3 нaмъ проти1ву си1лы си6мъ ўстaвwмъ послёдовати: лёпо ќбw є4сть, є3ди1ному комyждо t брaтій двЁ nдє1жды и3мёти, є3ди1ну вeтху и3 скр0пану, другyю же здрaву, за є4же премэнsтисz, kковa же проти1ву мёсту р{бища твори6ма сyть, и3 пaче и3нёхъ сyть ўд0бь купyєма, ћкоже б9eственніи nтцы2 повелёша. Ѓще ли t и3нhz страны2 њбрэтaютсz, и3 сyть малоцBннэйша, и3 прHста, и3 немzтє1жна, и3 неукраси6ма, и3 подобaетъ ўд0бнэйшее во всeмъ гони1ти. Тaкожде и3 вє1рхнzz мaнтіа t нищeтныхъ и3 простhхъ в0лнъ и3мёти подобaетъ, ћкw да слyжатъ зимЁ, во внyтрь же и3 внЁ: въ лётэ бо не мн0гw на потрeбу сyть, ћкоже nтцы2 повелэвaютъ. Тaкожде и3 холeвы є3ди1ны, ћкоже бы нищeтны ѕэлw2, друг0е же њдэsніе на потрeбу зи1мную: и3 пр0стw рещи2, ѓще что2 и4но на потрeбу є4сть тэлeсъ. И# подобaетъ w4бразу нaшему t внyтрь же и3 внЁ: nбaче во всeмъ, ћкоже речeсz, худ0е же и3 скyдное, и3 ко є3ди1ному смотрeнію, т0чію потрeбу и3сполнsющее. СіE ќбw ўг0дно є4сть, и3 во всeмъ ключaемое незаз0рно. и3 °шaпку° °подкaпъ° д0лжно є4сть и3мёти є3ди1ну, и3 плaтъ и3мyщъ покр0въ, kков0 же є4сть и3 њдэsніе, си1це и3 то2 и3мёти.

Глава 40. Когда кто хочет отлучиться братства.

[гл+а м7] Е#гдA кто2 х0щетъ tлучи1тисz брaтства.

И# пeрвое подобaющее врачевaніе, њ и4же по бз7э врачA своего2 пріи1метъ, ћкw и3 гDь прeдалъ є4сть, не прих0дитъ же tню1дъ во и3сцэлeніе, тогдA пр0чее да бyдетъ ти2 ћкw и3ноzзhчникъ и3 мытaрь. W4бразъ таковhхъ, kвлeна покaзовати того2, да плaтъ камилaвцэ tшивaетъ настоsй, и3 взeмлетъ и5, и3ли2 вeсь камилaвъ: ћкw да дaнную є3мY бlгодaть nкаsнному, t негw2 къ себЁ пaки возврати1тъ, ћкоже речE гDь: Ѓще нёсть дост0инъ ми1ра д0мъ, къ вaмъ возврати1тсz ми1ръ вaшъ, и3 прHчаz. И# с™hй же кассіaнъ, и4же нhнэ tрицaющыzсz, и3 въ преспёzніе не преходsщz, совлачи1ти всsчески речE nби1тєльнаz њдэ‰ніz, и3 во свои2 є3гw2 мірск‡z њблачи1ти nдє1жды, ±же носsй вни1де, и3 тaкw t nби1тели и3сх0дитъ.

[зри2] T горЁ с™aгw ґvxeнтіа: Ўвёдэхомъ же њ сeмъ и3 нёчто друг0е, ди1вно и3 ѕэлw2 и3зрsдно, въ горЁ с™aгw ґvxeнтіа, њб8 џнъ п0лъ кwнстантjнz грaда, во nби1тели глаг0лемэй кЂръ ґнтHніевэ, глаг0летсz нёчто таково2 бывaти: въ дневн0мъ бо бдёніи, и3 на чтeніи, вси2 монaси сэдsще дёлаютъ, и5же t нaсъ глаг0лємыz сёрzди, свои1ми рукaми. Џво u5бо за є4же бHдрымъ бhти, и3 внимaти чтє1ніz: џво же и3 за є4же бlгослови1тисz си6мъ, ћкw во врeмz џбщагw собрaніz дёлаємымъ: и3 бhти бlгословє1ннымъ и5хже пришивaютъ на брaтнихъ nдeждахъ, ћкоже nбhчай є4сть монaхwмъ. И# ѓще х0щетъ кто2 монaхwвъ когдA ќбw tити2 t nби1тели, и3 по є4же вс‰ подоб†ющаz на нeмъ и3сп0лнити. Ѓще ли не покори1тсz и3 не х0щетъ и3спрaвитисz, тогдA ќбw сёрzдь т0чію t nдeжды є3гw2 tши1вше ў себE ўдержавaютъ: и3 бlгословeніе своE t негw2 teмше, томY непричaстное, ѕлочaстнаго же t nби1тели tпущaютъ. СемY u5бо w4бразу дрeвнихъ nтє1цъ, и3 є3ђльскимъ послёдующе речeніємъ, лёпо є4сть мaло что2 подобaющему держaти, и3 мaнтію ѓще лёпо є4сть взимaти настоsтелю, и3 во и4ное t внёшнихъ того2 њдэвaти, ѓще є4сть монaхъ. Ѓще ли ни2, понE камилaвъ т0чію взимaти, и3 вмёстw тогw2 налагaти є3мY и4ное нёчто њ внёшнихъ: и3ли2 понE плaтъ є3S, є4же и4мать покрывaло: и3 тaкw того2 tпущaти под8учинeнному же под0бнэ, ћкоже лёпо є4сть твори1ти и3 tпущaти и5хъ: ґ не пр0стw тaкw твори1ти, ћкоже џнъ и4же во nтeчницэ настоsтель, взeмый вeсь w4бразъ брaтенъ: но со мн0гимъ рaзумомъ б9іимъ, и3 д¦0внымъ разсуждeніемъ, и3 не њставлsти тaкw и3дyща въ мірск0е пребывaніе, дёло дёлающа чyжда таковaгw w4браза, и3 вотщE и4мz носsща. nбaче ќбw ѓще п0льзуетъ во сп7сeніе души2, и3 ўг0дно є4сть њ сeмъ бGу, да бyдетъ въ слaву є3гw2, ґ не въ хулY: ѓще ли ни2, є4же мни1тсz бGу добро2 бhти, то2 да бывaетъ.

Глава 41. О служителях и прочих пребываниях братских.

[гл+а м7а] Њ служи1телехъ

и3 пр0чихъ пребывaніихъ брaтскихъ.

Дост0итъ вёдати ±же t с™hхъ nтє1цъ пріsхомъ: њ вели1кагw же васjліа, и3 t житіS с™aгw nтцA нaшегw пахHміа, и3 t с™aгw кассіaна ри1млzнина, и3 њ пр0чихъ nбщежи1тельныхъ завэщaній с™hхъ nтє1цъ, кaкw подобaетъ и3мёти ўстaвъ служaщымъ во с™ёй nби1тели џбщагw житіS, дневникHмъ бhти въ церк0внэй слyжбэ параекклисіaрхwмъ. И# во ўстaвэ ќбw с™aгw пахHміа, ѓгGлъ предадE є3мY по три2 седми6цы и3змэнsтисz, п0вару и3 пр0чымъ служи1телємъ. Во с™aгw же кассіaна по седми1цэ є3ди1ной, тaкожде и3 въ п0стныхъ вели1кагw васjліа. Сегw2 рaди подобaетъ комyждо t брaтій по є3ди1ному мёсzцу раб0тати поварск0е служeніе, и3 пр0чихъ. И# пaки другjй служeніе пріeмлz раб0таетъ брaтіи, ћкоже и3 гDь глаг0летъ, и3 понуждaетъ є4же люби1ти и3 раб0тати дрyгъ дрyгу. Ѓще ли ўвёсть настоsтель к0его t брaтій дов0льна сyща, во є4же служи1ти и3 п0льзоватисz, кyпнw и3 п0льзовати, и3 попущaти лёпо є4сть того2 въ служeніе: и4бо нижE сіE є4сть не непод0бно, но и3 по предaнію с™hхъ nтє1цъ, ћкоже и3 с™hй кассіaнъ во nбщежи1тельныхъ завэщaніzхъ глаг0летъ.

Глава 42. О службах тяжких.

[гл+а м7в] Њ слyжбахъ тsжкихъ.

Подобaетъ вёдати: ћкw ѓще служeніе тsжко є4сть во џбщинэ, дaже до G-гw часA дост0итъ труди1тисz въ нeмъ: до ѕ7-гw же часA служє1ніz лє1гкаz ѕэлw2, є3ли6ка ћвэ ћкw не и4мутъ мн0гw раб0ты и3ли2 трудA, ѓще и3 њбрэтaютсz: ѓще ли не њбрэтaютсz, ўпраздни1тисz подобaетъ внyтрь nби1тели на рукодёліе, и3ли2 на и4но что2, є4же пріeмлетъ. Ѓще ли њбрэтaютсz внЁ nби1тели, ћкоже рёхомъ, подобaетъ твори1ти до ѕ7-гw часA. T ѕ7-гw часA на служє1ніz таков†z да не и3сх0дzтъ, но внyтрь nби1тели подобaетъ ўпражднsтисz на рукодёліе, и3 на поучє1ніz б9eственныхъ писaній, и3 на ўчє1ніz, и3 пр0стw комyждо подвизaтисz подобaетъ, є4же сп7сти1сz, ћкоже произволeніе и4мать. и3 нижE вин0ю дёла, воздержaніе и3 пр0чее п0стничество да разорsетсz: нижE пaки вин0ю воздержaніz даeтсz прекращeніе дёлу, но ћкоже лёпо є4сть, си1це твори1ти подобaетъ. Ѓще ли є4сть принyжно служeніе, могyщему лёпо є4сть дёлати и3 мн0жае, є3ли1кw м0жетъ без8 врeда прейти2 вsщшій трyдъ. И# пaки, є3гдA нёсть раб0ты, дост0итъ ўпражднsтисz на рукодёліе, и3 поучє1ніz б9eственныхъ писaній, и3 и4но, є4же ѓще подобaетъ на потрeбу.

Глава 43. О доме особом.

[гл+а м7г] Њ домY nс0бномъ.

Д0мъ же є3ди1нъ, рeкше кeлліа ўстр0ена на рукодёліе собрaніz рaди, д0лжно є4сть бывaти, и3 въ нeй собирaтисz: но є4же дёлати вкyпэ, є3ли6ка t рукодёліz подобaетъ, по ўстaву nбщежи1тельныхъ завэщaній. Е#ди1ному же t брaтіи свидётельствовану въ добродётели, подобaетъ предстоsти же и3 наставлsти: и3 nвогдA ќбw чести2 брaтіzмъ дёлающымъ, nвогдa же смотрsти и3 воспрещaти и5мъ, во є4же ўмолчавaти и5мъ t всsкагw праздносл0віz. но и3 стjхъ начинaти и5мъ: пот0мъ же и3 прHчаz, nвогдa же и3 дёлати съ ни1ми и3 пр0стw рещи2, и3 внЁ на раб0ту, и3 внyтрь на рукодёліе, т0й да бывaетъ назирaz и3 наставлsz и4хъ. Тaкожде и3 безкни6жныz ўчи1ти б9eствєннымъ писaніємъ. Тaкожде є3гдA нёсть тY настоsй, подобaетъ бhти вмёстw є3гw2 и3 въ д¦0вныхъ, ѓще дов0ленъ є4сть. Ѓще же ни2, понE въ тэлeсныхъ довлёетъ: да є4сть и3 во nбои1хъ дёйствуz и3 служS, настоsщагw же зак0нному рaзуму, и3 б9eствєннымъ писaніємъ послёдовати, д0ндеже ви1дитъ настоsтель таковaго дов0льна сyща къ служeніємъ. Е#гдa же ўвёсть и3звёстнw, и4стиною и3 стрaхомъ б9іимъ, тогw2 настоsй, недов0льна сyща къ служeніємъ, и3ли2 не дёйствующа, ћкоже бlгоуг0дно є4сть бGу, подобaетъ њставлsти є3го2, и3 и3нaго въ негw2 мёсто поставлsти, ѓще и4мать. ѓще ли нёсть кто2 на сіE дов0ленъ, да њстaвитсz служeніе, д0ндеже њбрsщетсz дост0инъ кто2 къ служeнію томY.

Глава 44. О делании в общине.

[гл+а м7д] Њ дёланіи во џбщинэ.

Подобaетъ вёдати, ћкw всBмъ брaтіzмъ лёпо є4сть дёлати, ћкоже и3 предречeсz: nбaче въ каковёйлюбо хи1трости, кjйждо худ0жнэ и4мать: и3 могyщему ќбw подобaетъ дёлати зeмлю до ўстaвленнагw врeмене, и3 пот0мъ дёлати въ рукодёліи своeмъ. Не могyщіи же зeмлю дёлати, таковjи во и3нhхъ нёкіихъ разли1чныхъ, и3 проти1ву си1лы да дёлаютъ, и3 по ґпcльскому сл0ву, не дёлаzй бо, речE, да не ћстъ: пребывaніе бо, речE и3 потрeба брaтнzz t ни1хъ х0щетъ стр0итисz. И$же ли t брaтіи и3ли2 небlгоyменъ є4сть на рукодёліе: и3ли2 сE ќбw нёсть, и3 по ковaрству же нёкоему и3 лукaвству не научaетсz, таковaго подобaетъ на множaйшее дёло земн0е ўстроsти, ѓще є4сть тёломъ здрaвъ, и3 пи1щею крёпокъ. Ѓще ли є4сть нeмощенъ во nбои1хъ, на и3н†z служє1ніz подоб†ющаz да повелэвaетъ, ћкоже и3 б9eственніи nтцы2 глаг0лютъ, ћкw да не безпл0денъ бyдетъ, и3 не винA соблaзну въ пр0чіихъ брaтіzхъ, ћкоже речE гDь: лукaвый рaбе и3 лэни1вый, и3 прHчаz. ћкоже прeжде рек0хомъ њ пи1щи и3 питіи2, ћкw рaди бlгосл0вны нёкіz вины2 бывaти nс0бнэ: и3 ѓбіе привед0хомъ ўказaніе бlгосл0вно t б9eственныхъ писaній. Тёмже w4бразомъ по бlгосл0внэй винЁ, съ настоsщагw зак0ннымъ повелёніемъ же и3 понуждeніемъ, ѓще на п0льзу є4сть, да бывaетъ и3 њ нёкихъ дёлающихъ: и3 да бyдетъ к0ждо nс0бнw дёлаz под0бное є3мY. Ѓще ли нёсть по чрезсловeснэй винЁ: вни1кнувъ бо въ житіE с™aгw пахHміа, и3 сE њбрsщеши тaмw по мн0гу, и3зрsднэе же њ џномъ, и4же двЁ рогози1нэ содёлавшемъ на дeнь въ кeлліи своeй nс0бь, со гнилhмъ п0мысломъ и3 тщеслaвнымъ ўсeрдіемъ. Сіe же и3 и3нjи t nтє1цъ мн0зи прaвымъ п0мысломъ содёzша и3 научи1ша: nпaсство же мн0гое предано2 бhсть нaмъ њ сeмъ t с™hхъ nтє1цъ, ћкw да t прaведныхъ трудHвъ и3 своегw2 дёланіz дневнyю пи1щу притsжемъ себЁ, и3 прHчаz н{жднаz потрє1бнаz тэлеси2. ГDь и3 пречcтаz є3гw2 м™и, ±же њ нaсъ ўпрaвитъ.

Глава 45. О стяжении чужих трудов.

[гл+а м7є] Њ стzжaніи чужди1хъ трудHвъ.

Стzжaніе же чужди1хъ трудHвъ вноси1ти каков0любо, tню1дъ нёсть на п0льзу нaмъ, и3 пaче же ћкw стрaстніи, и3 душeю нeмощніи пріимaти во nби1тели: но ћкw ћда смертон0сна tбэгaти же и3 tгонsти, ±же њ таковhхъ, t б9eственныхъ писaній сочетaхомъ, по рaзуму, є3г0же возлюби1хомъ соглашaюща и3 ўтверждaюща и4же по бз7э таковhй рaзумъ и3мyщымъ, во є3ди1но собрaвшымсz nбщебрaтство. глави1зны же зак0нны, њбдeржны, ґ не смотри1тельны, и3ли2 t чaсти: ±же бо t чaсти, смотри1тельны, нёкоегw рaди сл0ва содBzннаz, и3ли2 глагHланнаz, не дост0итъ воспріимaти во њбдє1ржнаz и3 закHннаz свидётєльства. сегw2 рaди ±же t чaсти, смотри1тєльнаz въ си1хъ не сочетaхомъ: но њбдє1ржнаz же и3 закHннаz во всeмъ списaніи сeмъ сочетaхомъ њ гDэ, сегw2 ўстaва цRк0внагw ўставлeніz, и3 чи1на непрел0жнагw: въ нег0же вникaющу настоsтелю џбщагw брaтства, тaкожде и3 цRкви начaльнику всечaстнэ вникaющу во њбдeржную сію2 кни1гу: и3 по настоsщагw разсуждeнію, всегдA ўчреждaетсz, и3 ўкрашaетсz цRк0вное и3сполнeніе. Приложи1мъ же и3 сіE къ вёдэнію, и4бо мірск0е жи1тельство, зaповэди гDни њбэщавaетсz: и4ноческое же си1хъ вsщше. чт0 же є4сть сіE, є4же ўмертви1тисz мjру всемY, и3 распsтое житіE воспріsти, во врeмz пострижeніz и3 повиновeніz своегw2, кот0рыйждо монaхъ бGу њбэщавaетсz; њбдeржна бо зaповэдь и3 предaніе монaшеское сіE є4сть. и3 мы2 ќбw сі‰ и3сповёдуемъ и3 мyдрствуемъ.

Глава 46. О больнице и странноприимстве, и о старых, и о больных.

[гл+а м7ѕ] Њ больни1цэ и3 страннопріи1мствэ,

и3 њ стaрыхъ и3 больнhхъ.

Подобaетъ и3гyмену тщaтисz больны6мъ на врачевство2, и3ли2 въ монастырЁ живyщымъ, и3ли2 страннопришeдшымъ, въ тsжкихъ недyзэхъ ск0рагw просsщымъ и3сцэлeніz. Ѓще пріи1детъ кто2, ѓбіе недyжнаго призирaти, и3 подавaти є3мY здрaвіе: ѓще ли нерадёти нaчнетъ, вели1ка є4сть бэдA. но врачє1мъ ќбw въ монастырЁ, ћкоже речeно є4сть, бhти, и3 потщaтисz: ўстр0ити же є3мY плaстырь и3 мaсло, и3 и4но є4же подобaетъ ўгот0вати на тёхъ и3здaніе t храни1тельника подаeмое, да кто2 въ трeбованіи тёхъ бyдетъ. повели1тъ же и3гyменъ храни1тельнику всsко потрeбное даровaти: прeжде купи1ти, и3 полагaти мeдъ, и3 грузи1ти ѕeліе сушeное, віно2, сли6вы, смHквы, є3ли1кw врaчеви ўг0дно. є3ли1ки же сyть въ монастырЁ монaхи, и3ли2 бэльцы2, недyгомъ њдержи1ми бyдутъ, вс‰ ќбw ѕє1ліz подавaти и5мъ: и3гyмену же ќбw начaстэ приходи1ти къ ни6мъ, и3 промышлsти њ больнhхъ, по врачeвской в0ли, и3 потрє1бнаz да повелэвaетъ даsти. Врaчеве же всeю хи1тростію подви1гшесz, крёпость и3 здрaвіе стрaждущымъ да подавaютъ. Ѓще ли кто2 стрaненъ и3 безд0мокъ въ гости1нницу пріи1детъ, недyгомъ њдержи1мь, и4же съ недyжными, t и3гyмена и3 t врачA да получи1тъ пок0й во всeмъ: и3 повели1тъ пребывaти въ недyжномъ хрaмэ, д0ндеже ўстраби1тсz: и3 тогдA потрeбное на пyть t и3гyмена съ мlтвою пріи1мъ да tпущeнъ бyдетъ. Ст†рымъ же, и3 всsкіz п0мощи не и3мyщымъ, повелэвaетъ трeбованныхъ наслади1тисz, и3 nдры2 тBмъ равночи1слены поставлsти на пок0й и5мъ: t ни1хже стaрецъ да є4млетъ на всsкъ дeнь потрє1бнаz и5мъ.

Глава 47. О знамениях праздников великих, и средних, и малых.

[гл+а м7з] Њ знaменіzхъ

вLчнихъ, и3 бGор0дичныхъ прaздникwвъ, и3 с™hхъ.

Подобaетъ вёдати, ћкw прaздницы раздэлeни сyть на вєли1кіz, срє1дніz же и3 м†лыz.

Вели1цыи ќбw прaздницы хrт0вы, и3 бGор0дичны, и3 п®тeчева двA: ржcтво2 и3 ўсэкновeніе: и3 nбои1хъ верх0вныхъ ґпcлwвъ, петрA и3 пavла, и4мутъ знaмєніz, кrтъ њкружeнъ <(+)>: и5мже бдёніе и3 всS слyжба прaздника совершaетсz по ўстaву.

Срeдніи же прaздницы с™hхъ и4мутъ двэмA ви1ды, кrтъ съ полукрyжіемъ: <\+/> и4мже бдёніе совершaетсz: прилагaетсz же и3 канHнъ бцdы на ќтрени по ўстaву:

Друзjи же кrтъ є3ди1нъ т0чію <+>: и4мже бдёніе не совершaетсz. На вечeрни, Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ: и3 на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7: t произв0ла же на }: и3 чтeніz G, и3 на стіх0внэ. На ќтрени полmелeй, и3 є3ђліе, канHнъ на }: и3 славосл0віе вели1кое: и3 пр0чаz слyжба по ўстaву.

Мaліи же прaздницы и4мутъ двэмA ви1ды три2 т0чки несовершeннw њкружены2. Красeнъ ќбw ви1дъ и3мyщымъ : На вечeрни каfjсма nбhчнаz: на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7. На ќтрени канHнъ на ѕ7, и3 славосл0віе вели1кое: и3 пр0чаz слyжба по ўстaву. Чeрнъ же ви1дъ и3мyщымъ : т0чію на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7: на ќтрени канHнъ на ѕ7. На літургjи по чи1ну ўстaва. Не и3мyщымъ же знaменіz, стіхи6ры на G: канHнъ же на ќтрени на д7.

Глава 48. Месяцеслов во весь год с тропарями и кондаками и с марковыми главами:

Январь

 

Мёсzцъ їаннуaрій,

и3мёzй днeй lа.

Дeнь и4мать часHвъ ‹, ґ н0щь часHвъ д7i.

 

№. Е$же по пл0ти њбрёзаніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA : И# пaмzть и4же во с™hхъ nтцA нaшегw васjліа вели1кагw, ґрхіепcкпа кесaріи каппадокjйскіz.

(комм.) Ѓще хрaмъ с™aгw васjліа, твори1мъ бдёніе:

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры с™aгw на д7, глaсъ G, самоглaсны. Слaва, глaсъ в7: И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: По Џ§е нaшъ, тропaрь с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктеніA. И# tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }: прaздника, д7: глaсъ }: самоглaсны. И# с™aгw васjліа, д7, глaсъ д7. Под0бенъ: Звaнный свhше: Слaва, с™aгw, глaсъ }: Премyдрости рачи1тель: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: Сходsй сп7съ: Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтє1ніz G: №-е, БытіS: Kви1сz гDь ґвраaму: в7-е, При1тчей: ГDь создa мz начaло путeй: G-е, При1тчей: ЎстA прaведнагw кaплютъ премyдрость: На літjи стіхи1ра хрaма: тaже с™aгw васjліа, глaсъ G. Слaва, глaсъ ѕ7: И#зліsсz бlгодaть: И# нhнэ, глaсъ }: Сходsй сп7съ: На стіх0внэ стіхи6ры с™aгw, самоглaсны, глaсъ №: Припёвъ: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: в7-й, ЎстA првdнагw: Слaва, глaсъ ѕ7: Бlгодaть чудeсъ: И# нhнэ, прaздника, глaсъ }: Не ўстыдёсz всебlгjй бGъ:

Тропaрь с™aгw, глaсъ №:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе твоE, ћкw пріeмшую сл0во твоE, и4мже бGолёпнw научи1лъ є3си2, є3стество2 сyщихъ ўzсни1лъ є3си2, человёчєскіz nбhчаи ўкраси1лъ є3си2, цaрское сщ7eніе, џтче прпdбне: моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже:

На пrт0лэ nгнезрaчнэмъ въ вhшнихъ сэдsй со nц7eмъ безначaльнымъ, и3 б9eственнымъ твои1мъ д¦омъ, бlговоли1лъ є3си2 роди1тисz на земли2 t nтрокови1цы, неискусомyжныz твоеS м™ре, ї}се: сегw2 рaди и3 њбрёзанъ бhлъ є3си2 ћкw человёкъ nсмоднeвный. слaва всебlг0му твоемY совёту, слaва смотрeнію твоемY: слaва снисхождeнію твоемY, є3ди1не чlвэколю1бче.

И# tпyстъ. На повечeріи, кондaкъ с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На полyнощницэ, по №-мъ трис™0мъ, тропaрь прaздника. По в7-мъ, кондaкъ прaздника же. Мlтвы же, Помzни2 гDи въ надeжди воскrніz: не глаг0лемъ. Т0чію, ГDи поми1луй, в7i: и3 tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. И# nбы6чныz каf‡смы: и3 сэдaленъ с™aгw: и3 чтeмъ во є3ђліи толков0мъ. По полmелeи pал0мъ и3збрaнный, и3 величaніе с™и1телz, и3 сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости: и3 чтeніе. Тaже, степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ т0йже: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе їwaнна, зачaло lѕ: Ѓзъ є4смь: По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра васjліа, глaсъ ѕ7: И#зліsсz бlгодaть: КанHнъ прaздника, со їрмос0мъ на ѕ7, глaсъ в7. їрм0съ. по двaжды: тропари2, на д7: и3 с™aгw васjліа на }: глaсъ т0йже. Катавaсіа: Глубины2 tкрhлъ є4сть дно2: Другjй ли1къ: Шeствуетъ морскyю: По G-й пёсни,

Кондaкъ прaздника, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Всёхъ гDь њбрёзаніе терпи1тъ, и3 человёчєскаz прегрэшє1ніz ћкw бlгъ њбрёзуетъ, даeтъ сп7сeніе днeсь мjру: рaдуетсz же въ вhшнихъ и3 создaтелевъ їерaрхъ и3 свэтон0сный, б9eственный таи1нникъ хrт0въ васjлій.

Тaже, сэдaленъ васjліа, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости: двaжды. Слaва, и3 нhнэ прaздника. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, с™aгw, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Kви1лсz є3си2 њсновaніе непоколеби1мое цRкве, подаS всBмъ некрaдомое гDьство человёкwмъ, запечатлёz твои1ми велёньми, нб7оzвлeнне васjліе прпdбне.

И# јкосъ. и3 чтeмъ пр0логъ. На f7-й пёсни, Чcтнёйшую не поeмъ, но поeмъ припёвы прaздника, и3 васjліа: и3 посeмъ џба ли6ка припёвъ прaздника: Тaже: Недоумёетъ всsкъ љзhкъ: И# припёвъ бцdы, и3 їрм0съ: q пaче ўмA: Свэти1ленъ васjліа, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры на ѕ7, глaсъ є7: Под0бенъ: Рaдуйсz: Слaва, с™aгw, глaсъ ѕ7: И#зліsсz бlгодaть во ўстнaхъ твои1хъ: И# нhнэ, прaздника, глaсъ }: Сходsй сп7съ: Славосл0віе вели1кое. по трис™0мъ тропaрь васjліа. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. є3ктєніи2. и3 tпyстъ. и3 знaменаютсz брaтіz є3лeемъ t канди1ла с™aгw. Ѓще и3зв0литъ настоsтель, и3 поeмъ стіхи1ру самоглaсну. На №-мъ часЁ, тропaрь прaздника. Слaва, васjліа, И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника, и3 прHчаz, и3 совершeнный tпyстъ и3 на пр0чихъ часёхъ кондаки2 глаг0лемъ прaздника, и3 с™aгw, премэнsюще. На літургjи, бlжє1нна t канHна прaздника, пёснь G: и3 с™aгw, пёснь ѕ7: По вх0дэ тропaрь прaздника, и3 с™aгw, Слaва, кондaкъ с™aгw. И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, глaсъ ѕ7: Сп7си2 гDи, лю1ди тво‰: Стjхъ: Къ тебЁ гDи: и3 с™aгw, глaсъ №: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ: Ґп0столъ къ колоссaємъ. зачaло сн7д: Блюди1тесz, да никт0же вaсъ: И# с™aгw, ко є3врeємъ, зачaло т}i: Ґллилyіа, глaсъ }: Пасhй ї}лz: Стjхъ: ЎстA првdнагw поучaтсz премyдрости: Е#ђліе луки2, зачaло ѕ7: Возврати1шасz пaстыріе слaвzще и3 хвaлzще бGа: И# с™aгw, зачaло к7д. и3 пр0чее совершaетсz б9eственнаz літургjа вели1кагw васjліа. За дост0йно, поeмъ: Њ тебЁ рaдуетсz: Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: Другjй: Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ:

МР&К (комм.) Ѓще случи1тсz њбрёзаніе гDне, и3 с™aгw васjліа вели1кагw въ недёлю, твори1мъ бдёніе.

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскrны по nбhчаю. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны глaса, є3ди1на: тaже стіхHвныz стіхи6ры васjліа, вели1кіz вечeрни, съ припёвы и4хъ. Слaва, глaсъ ѕ7: И#зліsсz бlгодaть: И# нhнэ: Не ўстыдёсz пребlгjй бGъ: По трис™0мъ тропaрь воскrнъ. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. и3 tпyстъ. На вели1цэй вечeрни: На ГDи воззвaхъ, поeмъ стіхи6ры воскrны G: и3 прaздника G: и3 с™aгw на д7. Слaва, с™aгw: Премyдрости рачи1тель: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтє1ніz G. На літjи стіхи1ра хрaма: и3 с™aгw васjліа. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры nктHиха. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь. с™aгw, двaжды: и3 Бцdе дв7о, є3ди1ножды. и3 чтeніе въ послaніихъ ґпcльскихъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ двaжды. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, съ бGор0дичны и4хъ. и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ, недёлz пред8 бGоzвлeніемъ. По полmелeи тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: и3 v3пакои2 глaса, и3 сэдaльны с™aгw вси2 по є3ди1ножды. Слaва, сэдaленъ и4же но полmелeи. И# нhнэ, прaздника. и3 чтeніе въ бGосл0вэ сл0во надгр0бное њ вели1комъ васjліи. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса, и3 Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскrно: Воскrніе хrт0во: и3 pал0мъ н7. и3 стіхи1ра воскrна. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: и3 прaздника на д7: и3 с™aгw на ѕ7. Катавaсіа: Глубины2 tкрhлъ є4сть дно2: и3 Шeствуетъ морскyю: кjйждо ли1къ св0й їрм0съ. По G-й пёсни, кондaкъ прaздника: и3 сэдaленъ с™aгw двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ с™aгw, и3 чтeмъ пр0логъ. На f7-й пёсни, поeмъ Чcтнёйшую: припёвы же прaздника, и3 с™aгw не поeмъ. Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 с™aгw со слaвнымъ д7, со nбhчными припёвы є3гw2. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz. И# нhнэ: Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. тропaрь воскrнъ. є3ктєніи2. и3 tпyстъ. и3 њглашeніе студjтово. Даeтсz же и3 є3лeй по nбhчаю t канди1ла с™aгw. и3 и3схождeніе въ притв0ръ. и3 чaсъ №. и3 конeчный tпyстъ. На часёхъ, тропaрь воскrнъ: Слaва, прaздника. И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ кондaкъ прaздника. На G-мъ часЁ, тропaрь воскrнъ. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ кондaкъ с™aгw, и3 прaздника премэнsюще глаг0лемъ. На літургjи, бlжє1нна глaса на д7: и3 прaздника пёснь G-z, на д7. и3 с™aгw ѕ7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 прaздника, и3 с™aгw. Слaва, кондaкъ с™aгw. И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ недёли, пред8 просвэщeніемъ, глaсъ ѕ7: Сп7си2 гDи, лю1ди тво‰: Стjхъ: Къ тебЁ гDи, воззовY: и3 с™aгw, глaсъ №: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: Ґп0столъ недёли пред8 просвэщeніемъ, къ тімоfeю, зачaло с§и: другjй ґп0столъ къ колоссaємъ, зачaло сн7д. Ґллилyіа, глaсъ }, недёли пред8 просвэщeніемъ. Стjхъ: Б9е, ўщeдри ны2: Стjхъ: Пасhй ї}лz: Е#ђліе, недёлz пред8 просвэщeніемъ, мaрка №: и3 њбрёзаніz, луки2, зачaло ѕ7. Причaстенъ: Хвали1те гDа: Другjй: Въ пaмzть вёчную: Літургjа же поeтсz васjліа вели1кагw неизмённw. За дост0йно, Њ тебЁ рaдуетсz:

[зри2] СуббHта пред8 бGоzвлeніемъ.

На літургjи, ґп0столъ къ тімоfeю, зачaло сп7д: Чaдо тімоfeе, сі‰ пишY тебЁ, ўповaz пріити2: Е#ђліе матfeа, зачaло є7: Пріи1де їwaннъ кrти1тель:

[зри2] Недёлz пред8 бGоzвлeніемъ.

Прокjменъ, глaсъ ѕ7: Сп7си2 гDи лю1ди тво‰: Стjхъ: Къ тебЁ гDи, воззовY, б9е м0й: Ґп0столъ къ тімоfeю, зачaло с§и: Чaдо тімоfeе, трезви1сz њ всeмъ: Ґллилyіа, глaсъ }: Б9е, ўщeдри ны2: Е#ђліе мaрка, зачaло №: Зачaло є3ђліа ї}са хrтA: Причaстенъ: Хвали1те гDа:

 

в7. Предпрaзднство просвэщeніz: И# пaмzть во с™hхъ nтцA нaшегw сілвeстра, пaпы ри1мскагw.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры предпрaзднства G, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: и3 с™aгw G, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ ѕ7: Грzдeтъ ко їoрдaну: На стіх0внэ, стіхи6ры предпрaзднства, самоглaсны, глaсъ №, съ припёвы и4хъ: №-й: Сегw2 рaди помzнyхъ тS: в7-й: Ви1дэша тS в0ды б9е, ви1дэша тS в0ды, и3 ўбоsшасz. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ G: Пріиди1те вси2 вёрніи: [зри2] [Глаг0лютсz же сjи припёвы на всsкъ дeнь, вeчеръ и3 ќтрw, до нaвечеріz просвэщeніz.] Тропaрь сілвeстра, глaсъ д7: Прaвило вёры: септeмвріа во в7 дeнь.

Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ д7:

Гот0висz завулHне, и3 красyйсz нефfали1ме, їoрдaне рэко2 стaни, под8ими2 взыгрaz кrти1тисz грzдyща вLку, весели1сz ґдaме съ прамaтерію, не крhйта себE ћкоже въ раи2 прeжде: и4бо нaги ви1дэвъ вы2 kви1сz, да њблечeтъ въ пeрвую nдeжду, хrт0съ kви1сz всю2 твaрь хотS њбнови1ти.

На повечeріи, поeмъ трипёснецъ, глaсъ в7: їрм0съ по двaжды: тропари2 на ѕ7. и3 послэди2 їрм0съ џба ли6ка вкyпэ. По трис™0мъ кондaкъ предпрaзднства. Ѓще же двоірм0сенъ трипёснецъ, и3 поeмъ пeрвагw творцA їрм0съ двaжды, тропари1 же nбои1хъ творцHвъ, на ѕ7: и3 послэди2 їрм0съ вторaгw канHна, џба ли6ка вкyпэ. Си1це поeмъ канHны и3 їрмосы2, и3 на пр0чіихъ повечeріzхъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь предпрaзднства, двaжды. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, предпрaзднства. и3 nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны предпрaзднства, и3 чтeніе. КанHнъ предпрaзднства глaсъ в7, со їрмос0мъ на }. їрмосы2 по двaжды: тропари2 на ѕ7: и3 с™aгw на д7, глaсъ }. По G-й пёсни,

Кондaкъ с™aгw, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz:

Во сщ7eнницэхъ сщ7eнникъ kви1лсz є3си2 цRS и3 бGа бGон0се, п0стникwмъ собесёдникъ бhвъ: toнyдуже срaдуешисz нhнэ ликHмъ ѓгGльскимъ, џтче, веселsсz въ нбcныхъ, сілвeстре слaвне пaстырю, сп7сaй люб0вно совершaющыz пaмzть твою2.

 

И# сэдaленъ, глaсъ }. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ предпрaзднства, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Во струsхъ днeсь їoрдaнскихъ бhвъ гDи, їwaнну вопіeтъ: не ўб0йсz крести1ти мS: сп7сти1 бо пріид0хъ ґдaма первоздaннаго.

И# јкосъ: и3 чтeмъ пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ предпрaзднства. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: ЃгGльскіz: Слaва, глaсъ и3 под0бенъ т0йже: Трепeщетъ рук0ю: И# нhнэ, ВсS землS тaйнw: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ ѕ7: самоглaсны, съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }: Їwaнне кrти1телю: На літургjи, бlжє1нна предпрaзднства, пёснь G и3 ѕ7-z. По вх0дэ тропaрь предпрaзднства, и3 хрaма бцdы, и3дёже є4сть, и3ли2 хрaма с™aгw. Тaже тропaрь с™aгw, и3 кондaкъ хрaма бцdы, ѓще є4сть: и3ли2 хрaма с™aгw. Слaва, кондaкъ с™aгw. И# нhнэ, кондaкъ предпрaзднства. [зри2] Си1це глаг0лемъ тропари2 и3 кондаки2, въ предпр†зднства бGоzвлeній по вс‰ дни6, кромЁ недёли, и3 полmелeа с™aгw. Прокjменъ, глaсъ №: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: Стjхъ, Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы: Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло т}i: Так0въ нaмъ подобaше: Ґллилyіа, глaсъ в7: ЎстA прaведнагw поучaтсz премyдрости: Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2: Е#ђліе їwaнна, зачaло н7: ѓзъ є4смь лозA и4стиннаz: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw серафjма сар0вскагw.

Тропaрь, глaсъ д7:

T ю4ности хrтA возлюби1лъ є3си2 бlжeнне, и3 томY є3ди1ному раб0тати плaменнэ вожделёвъ, непрестaнною мlтвою и3 труд0мъ пустhни подвизaлсz є3си2, ўмилeннымъ же сeрдцемъ люб0вь хrт0ву стzжaвъ, и3збрaнникъ возлю1бленъ б9іz м™ре kви1лсz є3си2. сегw2 рaди вопіeмъ ти2: сп7сaй нaсъ мlтвами твои1ми, серафjме, прпdбне џтче нaшъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Мjра красотY и3 ±же въ нeмъ тлBннаz њстaвивъ, прпdбне, въ сар0вскую nби1тель всели1лсz є3си2: и3 тaмw ѓгGльски пожи1въ, мнHгимъ пyть бhлъ є3си2 ко сп7сeнію: сегw2 рaди и3 хrт0съ тебE, џтче серафjме, прослaви и3 дaромъ и3сцэлeній и3 чудeсъ њбогати2. тёмже вопіeмъ ти2: рaдуйсz, серафjме, прпdбне џтче нaшъ.

 

G. Предпрaзднство просвэщeніz: И# с™aгw прbр0ка малахjа : И# с™aгw м§нка гордjа .

Стіхи6ры прbр0ка G, глaсъ }: Под0бенъ: ГDи, ѓще и3 на суди1щи: И# м§нка G, глaсъ т0йже. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7: Q преслaвнагw чудесE! На стіх0внэ стіхи6ры предпрaзднства, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Триднeвенъ: съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ є7: На їoрдaнскую рэкY: Тропaрь м§нка, глaсъ д7: М§нкъ тв0й гDи, гордjй: септeмвріа во в7 дeнь. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. [зри2] На повечeріи, трипёснецъ, ћкw предписaсz. По трис™0мъ кондaкъ предпрaзднства. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь предпрaзднства, двaжды. Слaва, м§нка: И# нhнэ, предпрaзднства. По каfjсмахъ сэдaльны предпрaзднства, и3 чтeніе. КанHнъ предпрaзднства, со їрмос0мъ на ѕ7: їрмосы2 по двaжды, глaсъ д7: и3 прbр0ка на д7, глaсъ }: и3 м§нка на д7, глaсъ т0йже. По G-й пёсни,

Кондaкъ прbр0ка, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Прbр0чества даровaніемъ богатёz, прbр0че, хrт0во предвозвэсти1лъ є3си2 пришeствіе ћвэ, и3 мjрови сп7сeніе, є3гHже сіsніемъ мjръ просвэти1сz.

И$нъ кондaкъ м§нка, глaсъ }. Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Тво‰ п0ты, преслaвне, всю2 зeмлю напои1ша, и3 честнhми кровьми2, гордjе, мjръ вeсь возвесели1лъ є3си2: мlтвами твои1ми бGомyдре, сп7сaй вс‰ вёрою тS воспэвaющыz и3 ўбlжaющыz, вопію1щыz пёснь дост0йную, всехвaльне, ћкw многострадaлецъ.

И# сэдaленъ прbр0ка, глaсъ }. Слaва, м§нка: И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ предпрaзднства, и3 јкосъ: и3 пр0логъ. По f7-й пёсни свэти1ленъ предпрaзднства, двaжды. На хвали1техъ стіхи6ры предпрaзднства на д7, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: ЃгGльскіz: Слaва, под0бенъ т0йже: ѕвэздA и3з8 їaкwва: И# нhнэ, Зак0на и3сп0лнитель: На стіх0внэ, стіхи6ры, глaсъ в7: Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }, под0бенъ т0йже: Kви1сz слaвы џ§ее сіsніе: На літургjи, бlжє1нна, t канHна предпрaзднства, пёснь G и3 ѕ7-z. Прокjменъ, глaсъ з7: Возвесели1тсz првdникъ: Стjхъ: Ўслhши б9е, глaсъ м0й: Ґп0столъ къ тімоfeю, зачaло с§в. Ґллилyіа: Првdникъ ћкw фjніxъ: Е#ђліе матfeа, зачaло lѕ: СE ѓзъ посылaю вaсъ: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

 

д7. Предпрaзднство просвэщeніz: И# соб0ръ с™hхъ o7 ґпcлwвъ : И# прпdбнагw nтцA нaшегw fеоктjста и3гyмена, и4же въ кукyмэ сікелjйстэмъ.

Стіхи6ры ґп0столwвъ G, глaсъ д7: Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: И# прпdбнагw G, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ G: Ћсенъ ќбw мимошeдшій прaздникъ: На стіх0внэ стіхи6ры предпрaзднства, глaсъ }. Под0бенъ: М§нцы твои2: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7: Грzдeтъ ко їoрдaну хrт0съ: Тропaрь ґпcлwвъ, глaсъ G: Ґп0столи с™jи: nктHвріа lа: Слaва, и3 нhнэ: Гот0висz завулHне: На повечeріи, канHнъ по предпи1санному. По трис™0мъ, кондaкъ предпрaзднства. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь предпрaзднства двaжды. Слaва, ґпcлwвъ. И# нhнэ, предпрaзднства. По каfjсмахъ сэдaльны предпрaзднства, и3 чтeніе. КанHны G, предпрaзднства со їрмос0мъ на ѕ7, глaсъ ѕ7: и3 ґпcлwвъ на д7, глaсъ д7, и3 прпdбнагw на д7. По G-й пёсни, кондaкъ предпрaзднства. Во струsхъ днeсь їoрдaнскихъ: И# јкосъ. И# сэдaленъ ґпcлwвъ, глaсъ G. Слaва, прпdбнагw. И# нhнэ, предпрaзднства. По ѕ7 пёсни,

Кондaкъ ґпcлwвъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Хrт0выхъ ў§нкHвъ ли1къ сeдмьдесzтъ, б9eственнw вёрніи въ пёснехъ восхвaлимъ: тёми бо вси2 навык0хомъ трbцу почитaти нераздёльную, и3 пребывaютъ свэти1льницы б9eственныz вёры.

По f7-й пёсни, свэти1ленъ ґпcлwвъ. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: ЃгGльскіz: Слaва, под0бенъ т0йже: Да и3сп0лнитсz џ§ее: И# нhнэ, Ты2 ї}лz столп0мъ: На стіх0внэ стіхи6ры предпрaзднства, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже: Днeсь хrт0съ: На літургjи, бlжє1нна t канHна предпрaзднства, пёснь G, и3 ґпcлwвъ пёснь ѕ7. Прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію: Ґп0столъ къ ри1млzнwмъ, зачaло §ѕ: Зак0нъ д¦а жи1зни: Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰ гDи. Е#ђліе луки2, зачaло н7: Kви2 гDь и3 и3нёхъ сeдмьдесzтъ: Причaстенъ: Во всю2 зeмлю:

 

 

є7. Предпрaзднство просвэщeніz: И# с™hхъ м§нкъ, fеопeмта и3 fеHны : И# прпdбныz сmгклитікjи.

Стіхи6ры м§нкwвъ G, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: прпdбныz G, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ ѕ7: Гот0висz їoрдaне рэко2: На стіх0внэ стіхи6ры предпрaзднства, глaсъ ѕ7: Под0бенъ: Триднeвенъ, съ припёвы. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7: Да возрaдуетсz пустhнz їoрдaнова:

Тропaрь предпрaзднства, глaсъ д7:

Возвращaшесz и3ногдA їoрдaнъ рэкA ми1лwтію є3ліссeовою, вознeсшусz и3ліи2, и3 раздэлsхусz в0ды сю1ду и3 сю1ду, и3 бhсть є3мY сyхъ пyть, и4же м0крый, во w4бразъ вои1стинну кRщeніz, и4мже мы2 текyщее житіS прех0димъ шeствіе: хrт0съ kви1сz во їoрдaнэ њс™и1ти в0ды.

На повечeріи, канHнъ поeмъ по предпи1санному. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь предпрaзднства, три1жды. По каfjсмахъ сэдaльны предпрaзднства: и3 чтeніе. КанHнъ предпрaзднства, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 м§нкwвъ на д7, глaсъ з7: и3 прпdбныz на д7. глaсъ в7. По G-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Всёхъ, хrтE, бlгоутр0бнэ teмлzй прегрэшeній мн0жество, млcти рaди безмёрныz, їoрдaнскими водaми кrти1тисz грzдeши ћкw чlвёкъ, nдeждею мS њдэвaz, слaвы дрeвніz њбнажeнна лю1тэ.

И# сэдaленъ м§нка, глaсъ №: И# прпdбныz, глaсъ є7. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ предпрaзднства, и3 јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ предпрaзднства. Слaва, и3 нhнэ, другjй. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ ѕ7. Под0бенъ, ЃгGльскіz: Слaва, глaсъ и3 под0бенъ т0йже: Съ трeпетомъ служA їwaннъ: И# нhнэ, Воспоeмъ лю1діе рождeнному t дв7ы: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ, Д0ме є3vфрafовъ: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }: Їwaнне кrти1телю: и3 посeмъ, Бlго є4сть: По трис™0мъ, тропaрь предпрaзднства. є3ктеніA, и3 tпyстъ. и3 tх0димъ въ кє1лліи сво‰ съ молчaніемъ.

(комм.) Послёдованіе часHвъ, пэвaемыхъ въ нaвечеріи просвэщeніz.

Въ начaлэ в7-гw часA знaменуетъ въ кампaнъ, и3 собрaвшесz во хрaмъ, њблачи1тсz їерeй въ фелHнь, діaконъ же въ стіхaрь: и3 поставлsетъ параекклисіaрхъ ґнал0гій ўкрaшенъ, прsмw цaрскихъ врaтъ и3 вжигaетъ свэщY на свёщницэ. Їерeй же и3сх0дитъ со є3ђліемъ во хрaмъ, и3ли2 въ трапeзу, цaрскими враты2, предходsщу є3мY діaкону съ кади1ломъ. И# полагaетъ їерeй с™0е є3ђліе на ґнал0гэ. И# стaвъ пред8 ґнал0гомъ, твори1тъ начaло по nбhчаю. И# по начaлэ чтeцъ: Слaва тебЁ, б9е нaшъ, слaва тебЁ. и3 ЦRю2 нбcный: и3 прHчаz. И# по возглaсэ, кади1тъ їерeй с™0е є3ђліе на ґнал0гэ џкрестъ, и3 прHчіz їкHны, и3 хрaмъ вeсь, и3 настоsтелz, и3 брaтію. чтeцъ же чтeтъ pал0мъ є7: Глаг0лы мо‰ внуши2 гDи: и3 к7в, ГDь пасeтъ мS: и3 к7ѕ. ГDь просвэщeніе: Слaва, и3 нhнэ, ґллилyіа, три1жды. ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, тропaрь предпрaзднства: Возвращaшесz и3ногдA їoрдaнъ рэкA: И# нhнэ: Чт0 тz наречeмъ: Тaже тропари2 сі‰ поeмъ по двaжды, глaсъ }: Днeсь в0дъ њсщ7aетсz є3стество2: И# в7-й ли1къ т0йже тропaрь без8 припёва. И# пaки №-й ли1къ припёвъ: Сегw2 рaди помzнyхъ тS t земли2: Тaже тропaрь, Ћкw человёкъ: И# в7-й ли1къ в7-й припёвъ: Ви1дэша тS в0ды б9е: и3 поeтъ т0йже тропaрь. И# пaки №-й ли1къ: Слaва, Ко глaсу вопію1щагw: И# нhнэ, т0йже. Тaже прокjменъ, глaсъ д7: И# возгремЁ съ нб7сE гDь: Стjхъ: Возлюблю1 тz гDи, крёпосте моS: Прbр0чества и3сaіина: Тaкw глаг0летъ гDь: Тaже, дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, зачaло lг: Во дни6 џны, ћкоже скончавaше їwaннъ течeніе: Е#ђліе матfeа, зачaло є7: Пріи1де їwaннъ кrти1тель: Тaже, Стwпы2 мо‰: И# трис™0е. По Џ§е нaшъ, кондaкъ: Во струsхъ днeсь: ГDи поми1луй, м7. И# мlтва: И$же на всsкое врeмz: По Чcтнёйшую херув‡мъ: Їерeй: Б9е ўщeдри ны2: Тaже, мlтва: ХrтE свёте: Си1це поeмъ G-й чaсъ, и3 ѕ7-й, и3 f7-й: въ ни1хже діaконъ кади1тъ є3ђліе, и3 настоsтелz и3 ли1ки. На f7-мъ же часЁ кади1тъ всю2 цeрковь, ћкw на №-мъ часЁ. Тaже мlтва: ВLко гDи ї}се хrтE: И# Бlгослови2 душE моS гDа: Слaва, Хвали2 душE моS гDа: И# нhнэ: Е#динор0дный сн7е: И# во цrтвіи твоeмъ: Слaва, и3 нhнэ: Помzни2 нaсъ гDи: Њслaби, њстaви: По Џ§е нaшъ, кондaкъ: Во струsхъ днeсь: ГDи поми1луй м7. И# мlтва: Всес™az трbце: Тaже, Дост0йно є4сть: И# tпyстъ. И# бывaетъ росх0дъ до часA вечeрнzгw. Вечeрнz же бывaетъ съ літургjею васjліа вели1кагw во своE врeмz. И# пр0чее всегw2 чи1на ўкaза, зри2 декeмвріа въ к7д-й дeнь.

[зри2] Вёдомо же бyди: Ѓще случи1тсz нaвечеріе бGоzвлeніz, въ суббHту, и3ли2 недёлю, п0стъ не бывaетъ и3 тропари2 цaрскихъ часHвъ со чтeніzми въ суббHту и3 недёлю не пою1тсz: но поeмъ часы2 ц†рскіz прeжде въ пzт0къ по nбhчаю, ћкоже ўкaзано на рzдY. Глаг0лемъ же сmмв0лъ вёры, и3 pал0мъ lг: Бlгословлю2 гDа: И# tпyстъ. И# въ т0й дeнь kди1мъ сhръ и3 ћица. Ѓще бyдетъ нaвечеріе въ суббHту: Прокjменъ, Ґллилyіа, и3 причaстенъ днE. Ґп0столъ же и3 є3ђліе прeжде суббHтэ пред8 бGоzвлeніемъ, и3 пот0мъ рsдъ. По И#зрsднw, поeмъ Дост0йно: Ѓще ли въ недёлю нaвечеріе бGоzвлeніz: Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, є3ђліе и3 причaстенъ, прeжде недёли пред8 бGоzвлeніемъ, и3 пот0мъ рsдъ. По И#зрsднw же, поeмъ, Дост0йно: По tпущeніи же літургjи kди1мъ ўкрyхи, и3 піeмъ по є3ди1ной чaши вінA. Совершeннw же kди1мъ по tпyстэ вечeрни, со є3лeемъ. Сhра же и3 kи1цъ и3 рhбъ никaкоже дерзнeмъ коснyтисz. Ѓще ли въ пzт0къ прeжде нaвечеріz бGоzвлeніz, когдA пою1тсz часы2 ц†рскіz, зри2 ўкaзъ, декeмвріа въ к7д-й дeнь.

 

ѕ7. С™0е бGоzвлeніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.

При часЁ є7 днE знaменуетъ въ вели1кое, и3 пот0мъ во вс‰ т‰жкаz. И# собрaвшымсz въ хрaмъ начинaемъ вечeрню: и3 поeмъ nбhчный pал0мъ. Тaже є3ктеніA вели1каz. Ѓще бyдетъ въ суббHту, стіхосл0вимъ, Бlжeнъ мyжъ, каfjсму всю2. Ѓще же въ недёлю, поeмъ №-й ґнтіфHнъ. Ѓще ли во и3ны6z дни6, стіхол0гіа не бывaетъ: но ѓбіе поeмъ, ГDи воззвaхъ, на глaсъ в7. Їерeй же твори1тъ проскомjдію. Діaконъ кади1тъ цRковь по nбhчаю. И# мы2 поeмъ. стіхи6ры прaздника на }, глaсъ в7. Самоглaсны: Просвэти1телz нaшего: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже: Приклони1лъ є3си2 главY: Тaже вх0дъ со є3ђліемъ. Свёте ти1хій: Прокjменъ днE. Ѓще ли въ суббHту на вечeрни, прокjменъ, ГDь воцRи1сz: Ѓще ли на вечeрни, въ пzт0къ: Прокjменъ поeмъ вели1кій: БGъ нaшъ на нб7си2 и3 на земли2: со стіхи2 є3гw2. И# чтє1ніz прaздника, по чи1ну и4хъ. ПосредЁ чтeніz, тропaрь со стіхи2 и4хъ nбhчными. По скончaніи же чтeніz, є3ктеніA мaлаz. И# возглaсъ: Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ: И# поeмъ трис™0е. Прокjменъ, глaсъ G. ГDь просвэщeніе моE: Стjхъ: ГDь защи1титель животA моегw2: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рм7г: Своб0денъ сhй t всёхъ: Ѓще ли нёсть постA, начинaемъ є3го2 t полY: Не хощY вaсъ не вёдэти: Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Tрhгну сeрдце моE сл0во бlго: Стjхъ: Красeнъ добр0тою пaче сынHвъ человёческихъ. Е#ђліе луки2, зачaло f7: Въ пzтоенaдесzте лёто: И# по рsду б9eственнаz літургjа вели1кагw васjліа: Вмёстw дост0йно поeмъ: Њ тебЁ рaдуетсz: Причaстенъ, Хвали1те гDа: И# по заамвHнной мlтвэ, ѓбіе и3сх0димъ вси2 ко сщ7eнной купёли въ притв0ръ, и3ли2 на и3ст0чники, цaрскими враты2. И#гyменъ, и3ли2 старёйшій їерeй, носsй на главЁ чcтнhй кrтъ, пред8идyщымъ є3мY свэщен0сцємъ, и3 діaконwмъ съ кади1лы, и3 полагaетъ чcтнhй кrтъ на бlгоукрашeнномъ столЁ, и3дёже и3 водЁ ўгот0ваннэй въ чaшэ, и3 свэщaмъ џкрестъ стоsщымъ, и3 даю1тсz свэщы2 брaтіzмъ. Кли1рікwмъ же пою1щымъ тропaрь, глaсъ }: Глaсъ гDень на водaхъ: три1жды. Въ т0же врeмz настоsтель кади1тъ џкрестъ столA, тaже w4бразы, и3 прaздника на ґнал0гіи, и3 сщ7eнникwвъ, и3 ли1ки по чи1ну, предходsщу є3мY діaкону со свэщeю. Посeмъ тропaрь, глaсъ т0йже: Днeсь в0дъ њсщ7aетсz є3стество2: двaжды. И# другjй: ћкw человёкъ на рэкY: двaжды. Слaва, и3 нhнэ: Ко глaсу вопію1щагw: Тaже діaконъ: Премyдрость. и3 чтyтсz чтє1ніz G: Прbр0чества и3сaіина. Тaже прокjменъ, глaсъ G: ГDь просвэщeніе моE: Стjхъ: ГDь защи1титель животA моегw2: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рм7г t полY: Не хощY вaсъ не вёдэти: Ґллилyіа три1жды, глaсъ д7: Глaсъ гDень на водaхъ: Е#ђліе мaрка, зачaло в7: Пріи1де ї}съ t назарeта галілeйскагw: И# глаг0летъ діaконъ є3ктенію2 вели1кую: Ми1ромъ гDу пом0лимсz. и3 пр0чее є3ктеніи2 њсщ7eніz. Си6мъ же t діaкона глаг0лємымъ, настоsтель глаг0летъ мlтву тaйнw: ГDи ї}се хrтE, є3динор0дный сн7е: без8 возглaса, и3 речeтъ въ себЁ и3 Ґми1нь. И# начинaетъ вeліимъ глaсомъ, во ўслhшаніе всёхъ, мlтву сію2 глаг0лz: Вeлій є3си2 гDи, и3 ч{дна дэлA тво‰: всю2 до концA, три1жды. Тaже мlтву: Тh бо хотёніемъ t не сyщихъ: и3 прHчаz. И# по скончaніи мlтвъ, ѓбіе бlгословлsz в0ду кrтови1днw чcтнhмъ кrт0мъ, погружaетъ є3го2 прaвw низводS въ в0ду и3 возводS, держA є3го2 nбёма рукaма, поS и3 настоsщій тропaрь, во глaсъ №: Во їoрдaнэ кRщaющусz тебЁ гDи: И# въ другjй тaкожде знaменуетъ кrт0мъ в0ду, и3 въ трeтій тaкожде т0йже тропaрь поS сaмъ настоsтель, спою1щымъ є3мY и3 пр0чымъ сщ7eнникwмъ. Тaже по си1хъ пою1тъ и3 ли1ки т0йже тропaрь. Настоsтель же взeмъ сщ7eнную в0ду на блю1до, и3 њбратsсz на зaпадъ лицeмъ, въ лёвой руцЁ держA чcтнhй кrтъ, ґ въ прaвой васілки2, кропи1тъ кrтоwбрaзнw на вс‰ страны2. И# прих0дzтъ прeжде къ настоsтелю сщ7eнницы, двA двA, и3 цэлyютъ чcтнhй кrтъ, и3 знaменуетъ и4хъ васілк0мъ по лицY со сщ7eнною вод0ю кrтоwбрaзнw: но томy же чи1ну и3 вс‰ брaтіz. Поeтсz же тогдA тропaрь t всёхъ мн0гажды, д0ндеже њс™sтсz вс‰ брaтіz воднhмъ кроплeніемъ, и3 причащeніемъ. И# ѓбіе вх0димъ во хрaмъ, и3 поeмъ стіхи1ру. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7: Воспои1мъ вёрніи: Тaже, Бyди и4мz гDне, три1жды. и3 pал0мъ lг: Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz: Пот0мъ даeтсz ґнтjдwръ t їерeа, и3 tпyстъ. По tпyстэ же и3ли2 є4сть літургjа, и3ли2 нёсть, вжигaемъ свёщникъ посредЁ цeркве, стaвше вкyпэ кли1ріцы, и3 пою1тъ тропaрь прaздника. Слaва, и3 нhнэ кондaкъ: и3 вх0димъ въ трапeзу, и3 kди1мъ съ древzномaсліемъ, и3спивaемъ же и3 вінA. Сhра же и3 под0бныхъ є3мY, рhбъ никaкоже дeрзнемъ ћсти, возбранен0 бо є4сть б9eственными прaвилы. Си1це бывaетъ слyжба п0стну дню2 сyщу, въ нaвечеріи просвэщeніz.

[зри2] И#звёстно же бyди всBмъ њ с™ёй водЁ, ћкw нёцыи сyть tлучaюще себE t с™hz воды2 вкушeніz рaди, не д0брэ творsтъ: и4бо бlгодaти рaди б9іz данA бhсть на њсщ7eніе мjру, и3 всeй твaри. тёмже во всsкихъ мёстэхъ и3 скaредныхъ, и3 всю1ду кропи1тсz, ±же и3 под8 ногaми нaшими сyть: и3 гдЁ є4сть си1хъ рaзумъ, є4же не пи1ти сеS; но да ўвёси, ћкw не вкушeніz рaди ћстіz нечистотA въ нaсъ є4сть, но t сквeрныхъ дёлъ нaшихъ, њчищeни же t си1хъ, піeмъ без8 сомнёніz сію2 с™yю в0ду. Њ сeй водЁ нбcнаz џна словeснаz лaстовица, златословeсный вселeнскій ўчи1тель їwaннъ, кwнстантjнz грaда патріaрхъ въ сл0вэ своeмъ, њ є4же сходи1тисz хrтіaнwмъ во с™yю б9ію цRковь, и3 њ кRщeніи: є3гHже начaло: Вси2 вы2 въ бlгодyшіи є3стE днeсь, ѓзъ же въ печaли є3ди1нъ болёзную: Свидётельствуетъ глаг0лz, но ќбw чесw2 рaди не дeнь в0ньже роди1сz, но дeнь в0ньже кrти1сz, kвлeніе глаг0летсz; сeй бо є4сть дeнь в0ньже кrти1сz, и3 водн0е њс™и2 є3стество2. Сегw2 рaди и3 въ полyнощи на прaздникъ сeй, вси2 почeрпше въ д0мы в0ду tн0сzтъ и3 соблюдaютъ, и3 лёто совершeнно хранsтъ, понeже днeсь њсщ7aютсz в0ды: и3 знaменіе бывaетъ ћвственное, не растлэвaющусz в0дъ џныхъ є3стествY долгот0ю врeмене: но лёто совершeнно, и3 двA и3 три2 мн0жицею, днeсь чeрпаемаz водA цэлA и3 новA пребывaетъ: и3 по толи1цэмъ врeмени, нhнэ њ и3ст0чника взsтой водЁ сравнsетсz.

[зри2] Подобaетъ вёдати: Ћкw ѓще случи1тсz нaвечеріе с™aгw бGоzвлeніz въ суббHту, и3ли2 недёлю, п0стъ не бывaетъ. Літургjа же бывaетъ златоyстагw во своE врeмz по nбhчаю, ћкоже и3 всегдA. И# по tпущeніи літургjи въ трапeзу не х0димъ, но въ притв0рэ цRк0внэмъ сёдшымъ нaмъ, трaпезарь даeтъ по ўл0мку хлёба коемyждо: и3ли2 по мaлу хлёбу пшени1чному, и3 мaлw см0квій и3 ф‡нікъ, и3 по є3ди1ной чaшэ вінA, ћкw да не наречeтсz п0стъ: њжидaемъ же вечeрнzгw соб0ра. Посeмъ tшeдше въ кє1лліи сво‰, безм0лвствуемъ до врeмене вечeрнzгw. Вели1кагw же васjліа літургjа совершaетсz въ сaмый прaздникъ. Вмёстw же дост0йна, поeмъ їрм0съ f7-й пёсни прaздника.

[зри2] При часё же вечeрнэмъ днE: Знaменуетъ въ вели1кое, и3 пот0мъ во вс‰ т‰жкаz, и3 собрaвшымсz нaмъ во хрaмъ: И# бlгослови1вшу їерeю, поeмъ вечeрню по nбhчаю: pал0мъ, Бlгослови2 душE моS гDа: И# ѓще въ суббHту вeчера, поeмъ, Бlжeнъ мyжъ, каfjсму всю2. Ѓще ли въ недёлю вeчера, поeмъ №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, поeмъ стіхи6ры прaздника на }, глaсъ в7: Просвэти1телz нaшего: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже: Приклони1лъ є3си2 главY п®тeчи: Тaже вх0дъ со є3ђліемъ. Свёте ти1хій: Прокjменъ днE: и3 чтє1ніz по чи1ну и4хъ съ тропари2 и3 со стіхи2 и3 Трис™0е же не поeмъ, занeже не совершaетсz б9eственнаz літургjа. По чтeніи же паремjй, є3ктеніA мaлаz: и3 по возглaсэ, Прокjменъ, ґп0столъ, и3 є3ђліе, ћкw предписaсz. Е#ктеніA, Рцeмъ вси2: И# Спод0би гDи: И# И#сп0лнимъ вечeрнюю мlтву: Їерeй возглaсъ. И# и3сх0димъ ко крести1льницэ, и3дёже ўгот0ванъ ст0лъ. И# дёйствуетъ настоsтель, и3ли2 їерeй по чи1ну, ћкоже ўказaсz прeжде, Пою1ще тропари2: Глaсъ гDень на водaхъ: И# пр0чее бывaетъ вослёдованіе њсщ7eніz воды2, неизмённw. По кроплeніи же њсщ7eнныz воды2 вх0димъ во хрaмъ, и3 поeмъ стіхи1ру: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7: Воспои1мъ вёрніи: и3 tпyстъ. Пот0мъ тропaрь прaздника. Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ: Kви1лсz є3си2 днeсь: И# пи1вше сщ7eнную в0ду, вх0димъ въ трапeзу, и3 kди1мъ совершeннw, съ древzномaсліемъ, и3 піeмъ віно2.

(комм.) При часё же ‹-мъ н0щи ўдарsетъ въ вели1кое, и3 пот0мъ во вс‰ капмaны.

И# собрaвшымсz во хрaмъ, бlгослови1вшу їерeю, поeмъ повечeріе вели1кое: и3 Съ нaми бGъ, съ пёніемъ, на глaсъ }. По №-мъ трис™0мъ,

Тропaрь прaздника, глaсъ №:

Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ гDи, трbческое kви1сz поклонeніе: роди1телевъ бо глaсъ свидётельствоваше тебЁ, возлю1бленнаго тS сн7а и3менyz, и3 д¦ъ въ ви1дэ голуби1нэ и3звёствоваше словесE ўтверждeніе. kвлeйсz хrтE б9е, и3 мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

По в7-мъ трис™0мъ, кондaкъ прaздника, Kви1лсz є3си2 днeсь: По Слaва въ вhшнихъ: по nбhчаю и3сх0димъ въ притв0ръ, пою1щымъ нaмъ стіхи6ры прaздника, глaсъ д7: Њдэвazйсz свётомъ ћкw ри1зою: Слaва, глaсъ }: ГDи и3сп0лнити хотS: И# нhнэ, глaсъ т0йже: Днeсь твaрь просвэщaетсz: Тaже мlтвы nбы6чныz. И# вшeдше во хрaмъ, поeмъ стіх0вну прaздника: стіхи6ры самоглaсны, глaсъ в7: На їoрдaнстэй рэцЁ: съ припёвы прaздничными. №-й, М0ре ви1дэ, и3 побэжE: в7-й, Чт0 ти є4сть м0ре, ћкw побёгло є3си2; Припэвaемъ же си1ми стіхи2, и3 до tдaніz прaздника. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7: Е$же t дв7ы с0лнце: Тропaрь, глaсъ №: Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ гDи: три1жды. И# бlгословeніе хлёбwвъ по nбhчаю. Бyди и4мz гDне: pал0мъ lг: Бlгословлю2 гDа: и3 предложи1тсz чтeніе прaздника: и3 по чтeніи, и3 по шестоpaлміи, на БGъ гDь тропaрь прaздника три1жды, и3 nбы6чныz стіхолHгіи. По №-й стіхол0гіи сэдaленъ прaздника, глaсъ G. Под0бенъ: КрасотЁ: Ћвльшусz тебЁ во їoрдaнэ сп7се: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7. Под0бенъ: Ск0рw предвари2: Струи2 њс™и1лъ є3си2 їoрд†нскіz: И# чтeмъ во є3ђліи толков0мъ, є4же t матfeа. По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ прaздника, глaсъ є7. Под0бенъ: Собезначaльное сл0во: їoрдaнскими струsми њбл0жсz: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7. Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ: Їoрдaне рэко2: И# чтeмъ во є3ђліи толков0мъ, є4же t матfeа: по чтeніи же даю1тсz свэщы2 брaтіzмъ. По полmелeи сэдaленъ прaздника, глaсъ д7. Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ: Пріиди1те ўви1димъ вёрніи: Слaва, и3 нhнэ, т0йже. И# чтeніе. Степє1нна, № ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ прaздника, глaсъ д7: М0ре ви1дэ и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz вспsть. Стjхъ: Чт0 ти є4сть м0ре, ћкw побёгло є3си2; Всsкое дыхaніе: Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2: Е#ђліе мaрка, зачaло в7: Пріи1де ї}съ њ назарeта: По н7-мъ pалмЁ, Слaва: Всsчєскаz днeсь: И# нhнэ, т0йже. Тaже, Поми1луй мS б9е: и3 стіхи1ра, глaсъ ѕ7: БGъ сл0во kви1сz: КанHна двA, прaздника: кЂръ космы2, и3 кЂръ їwaнна: їрмосы2 nбою2 канHнwвъ, по двaжды. Тропари2 на в7i: послэди2 їрмосы2 nбою2 канHнwвъ, кjйждо ли1къ св0й їрм0съ. По G-й пёсни, v3пакои2, глaсъ є7: Е#гдA kвлeніемъ твои1мъ: И# чтeніе. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ прaздника, глaсъ д7:

Kви1лсz є3си2 днeсь вселeннэй, и3 свётъ тв0й гDи знaменасz на нaсъ, въ рaзумэ пою1щихъ тS: пришeлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2, свётъ непристyпный.

На f7-й пёсни пaки вжигaютъ свэщы2 брaтіz. Чcтнёйшую не поeмъ, но поeмъ припёвы прaздника: ћкоже и3з8zви1сz декeмвріа въ к7є дeнь. Свэти1ленъ прaздника: Kви1сz сп7съ бlгодaть и3 и4стина: три1жды. На хвали1техъ стіхи6ры прaздника, самоглaсны, глaсъ №, на д7: Свётъ t свёта возсіS: Слaва, глaсъ ѕ7: Водaми їoрдaнскими: И# нhнэ, глaсъ в7: Днeсь хrт0съ на їoрдaнъ пріи1де: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь прaздника. є3ктєніи2 и3 tпyстъ. И# даeтсz с™hй є3лeй t канди1ла, пою1щымъ нaмъ стіхи1ру прaздника, тaже чaсъ №-й. На №-мъ часЁ тропaрь прaздника. По трис™0мъ кондaкъ прaздника, и3 пр0чее, и3 совершeнный tпyстъ. Въ сeй дeнь літургjа бывaетъ порaну, трудA рaди бдённагw.

(комм.) На літургjи ґнтіфHнъ №, pал0мъ рGi, глaсъ №:

Во и3сх0дэ ї}левэ t є3гЂпта, д0му їaкwвлz, и3з8 людeй в†рваръ. Мlтвами бцdы, сп7се сп7си2 нaсъ. И# другjй ли1къ, Стjхъ в7: Бhсть їудeа с™hнz є3гw2, ї}ль џбласть є3гw2. Мlтвами бцdы: Стjхъ G: М0ре ви1дэ и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz вспsть. Мlтвами бцdы: Стjхъ д7: Чт0 ти є4сть м0ре, ћкw побёгло є3си2; и3 тебЁ їoрдaне, ћкw возврати1лсz є3си2 вспsть; Мlтвами бцdы: Слaва, и3 нhнэ: Мlтвами бцdы:

(комм.) ҐнтіфHнъ в7, pал0мъ рд7i, глaсъ в7:

Возлюби1хъ, ћкw ўслhшитъ гDь глaсъ молeніz моегw2. Сп7си1 ны сн7е б9ій, во їoрдaнэ крести1выйсz, пою1щыz ти2: ґллилyіа. Стjхъ в7: Ћкw приклони2 ќхо своE мнЁ, и3 во дни2 мо‰ призовY. Сп7си1 ны сн7е б9ій: Стjхъ G: Њб8sша мS болBзни смє1ртныz, бэды6 ѓдwвы њбрэт0ша мS: ск0рбь и3 болёзнь њбрэт0хъ, и3 и4мz гDне призвaхъ. Сп7си1 ны сн7е б9ій: Стjхъ д7: Млcтивъ гDь и3 првdнъ, и3 бGъ нaшъ ми1луетъ. Сп7си1 ны сн7е б9ій: Слaва, и3 нhнэ: Е#динор0дный сн7е:

(комм.) ҐнтіфHнъ G, pал0мъ рз7i, глaсъ №:

И#сповёдайтесz гDеви, ћкw блaгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Тропaрь, Во їoрдaнэ крещaющусz: Стjхъ в7: Да речeтъ ќбw д0мъ ї}левъ, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Во їoрдaнэ крещaющусz: Стjхъ G: Да речeтъ ќбw д0мъ ґарHнь: ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Во їoрдaнэ крещaющусz: Стjхъ д7: Да рекyтъ ќбw вси2 боsщіисz гDа: ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Во їoрдaнэ крещaющусz: Вх0дное: Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, бlгослови1хомъ вы2 и3з8 д0му гDнz, бGъ гDь и3 kви1сz нaмъ. Тропaрь: Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ гDи: Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ, глaсъ д7: Kви1лсz є3си2 днeсь вселeннэй: Вмёстw трис™aгw, поeмъ: Е#ли1цы во хrтA крести1стесz: Прокjменъ, глaсъ д7: Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, бGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ. Стjхъ: И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґп0столъ къ тjту, зачaло ™в: Чaдо тjте, kви1сz бlгодaть б9іz: Ґллилyіа, глaсъ д7: Принеси1те гDеви сhнове б9іи: Стjхъ: Глaсъ гDнь на водaхъ: Е#ђліе матfeа, зачaло ѕ7: Пріи1де ї}съ t галілeи: Причaстенъ: Kви1сz бlгодaть б9іz сп7си1тельнаz всBмъ человёкwмъ. Ґллилyіа, три1жды. На трапeзэ бывaетъ ўтэшeніе брaтіи вeліе. Kди1мъ рhбу, и3 сhръ, и3 ћица, и3 піeмъ віно2: Мірстjи же мsсо, ѓще бyдетъ и3 въ срeду, и3ли2 пzт0къ. И# чтeтсz сл0во златоyстагw, є3мyже начaло: Вси2 вы2 бlгодyшніи:

 

з7. Соб0ръ с™aгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна .

Вeчеръ, стіхол0гіа не бывaетъ бдёніz рaди бhвшагw, кромЁ суббHты. На ГDи воззвaхъ стіхи6ры прaздника G, глaсъ в7: Просвэти1телz нaшего: И# п®тeчи G, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: Ви1дэвъ тS грzдyща хrтE: Слaва, глaсъ ѕ7: Во пл0ти свэти1льниче: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: БGъ сл0во kви1сz пл0тію: Вх0дъ. Прокjменъ вели1кій, глaсъ з7: БGъ нaшъ на нб7си2 и3 на земли2, вс‰ є3ли6ка восхотЁ сотвори2. Стjхъ: Во и3сх0дэ ї}левэ t є3гЂпта: Стjхъ: М0ре ви1дэ и3 побэжE: Стjхъ: Чт0 ти є4сть м0ре, ћкw побёгло є3си2; И# пaки, БGъ нaшъ: Ѓще случи1тсz въ суббHту вeчера, глаг0лемъ прокjменъ: ГDь воцRи1сz: Тaже є3ктеніA, и3 Спод0би гDи: и3 И#сп0лнимъ вечeрнюю мlтву: На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: съ припёвы и4хъ, и3 до tдaніz, вeчеръ и3 ќтро. Слaва, п®тeчи, глaсъ д7: Ћкw д¦а рачи1тель: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: Пріиди1те подражaимъ мyдрыz дв7ы:

Тропaрь, глaсъ в7:

Пaмzть првdнагw съ похвалaми, тебё же довлёетъ свидётельство гDне предтeче: показaлъ бо сz є3си2 вои1стину и3 прbр0кwвъ чcтнёйшій, ћкw и3 въ струsхъ кrти1ти спод0билсz є3си2 проповёданнаго. тёмже за и4стину пострадaвъ рaдуzсz, бlговэсти1лъ є3си2 и3 сyщымъ во ѓдэ бGа ћвльшагосz пл0тію, взeмлющаго грёхъ мjра, и3 подаю1щаго нaмъ вeлію млcть.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На повечeріи, по трис™0мъ, кондaкъ п®тeчи, Плотскaгw твоегw2 пришeствіz: На полyнощницэ, глаг0лемъ каfjсму nбhчную. По №-мъ трис™0мъ, тропaрь прaздника. По в7- мъ тrт0мъ кондaкъ п®тeчи: Плотскaгw твоегw2 пришeствіz: На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, кrти1телz. И# нhнэ, прaздника. По №-й каfjсмэ, сэдaленъ прaздника, глaсъ №: Ї}су р0ждшусz t дв7ы мRjи: Слaва, и3 нhнэ, т0йже. И# чтeніе. По в7-й каfjсмэ, сэдaленъ прaздника, глaсъ д7: Во струsхъ ви1дэвъ тS їoрдaнскихъ: Слaва и3 нhнэ, т0йже: КанHнъ прaздника №-й, со їрмос0мъ на ѕ7: другjй со їрмос0мъ на д7: и3 п®тeчи на д7, глaсъ т0йже. послэди2 їрмосы2 nбою2 канHнwвъ. По G-й пёсни, кондaкъ прaздника: Kви1лсz є3си2 днeсь: И# јкосъ: Тaже сэдaленъ, глaсъ }: Їoрдaнъ струsми слyжитъ: Слaва, и3 нhнэ, т0йже. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ п®тeчи, глaсъ ѕ7:

Плотскaгw твоегw2 пришeствіz ўбоsвсz їoрдaнъ, стрaхомъ возвращaшесz, прbр0ческое же служeніе и3сполнsz їwaннъ, трeпетомъ спрsташесz: ѓгGльскіz чи1ны ўжасaхусz, зрsще тS во струsхъ пл0тію крещaема: и3 вси2 сyщіи во тьмЁ њзарsхусz, воспэвaюще тS ћвльшагосz и3 просвэти1вшаго вс‰.

И# јкосъ, и3 пр0логъ. На f7-й пёсни, Чcтнёйшую не поeмъ: но поeмъ припёвы прaздника и3 п®тeчи, и3 їрмосы2: и3 посeмъ на сх0дэ поeмъ џба ли6ка вкyпэ. Припёвъ прaздника: тaже катавaсіа: Недоумёетъ всsкъ љзhкъ: Тaже припёвъ бцdэ, и3 посeмъ їрм0съ: Q пaче ўмA: и3 покл0нъ. Свэти1ленъ п®тeчи. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры прaздника, глaсъ №, самоглaсны, на д7. Слaва, п®тeчи, глaсъ ѕ7: ЃгGлъ и3з8 непл0дныхъ ложeснъ: И# нhнэ, прaздника, глaсъ в7: Днeсь хrт0съ на їoрдaнъ пріи1де: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ, тропaрь п®тeчи. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктєніи2, tпyстъ, и3 чaсъ №. На №-мъ часЁ, тропaрь прaздника. Слaва, п®тeчи. И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ, кондaкъ прaздника, и3 пр0чее, и3 совершeнный tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна t канHна прaздника, пёснь G, на д7: и3 п®тeчи, пёснь ѕ7, на д7. По вх0дэ тропaрь прaздника, и3 п®тeчи. Слaва, кондaкъ п®тeчи. И# нhнэ, прaздника. Вх0дъ: Сп7си1 ны сн7е б9ій, во їoрдaнэ кrти1выйсz, пою1щыz ти2: Ґллилyіа. Си1це поeмъ и3 до tдaніz. Прокjменъ, глaсъ з7: Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ: Стjхъ: Ўслhши б9е, глaсъ м0й: Ґп0столъ дэsній, зачaло м7в: Бhсть внегдA бhти ґполлHсу: Ґллилyіа, глaсъ є7: Свётъ возсіS првdнику: Стjхъ: Весели1тесz првdніи њ гDэ: Е#ђліе їwaнна, зачaло G: Ви1дэ їwaннъ ї}са: Причaстенъ: Kви1сz бlгодaть б9іz: Другjй: Въ пaмzть вёчную:

[зри2] Подобaетъ вёдати: Ѓще случи1тсz соб0ръ їwaнна п®тeчи въ недёлю: поeмъ слyжбу п®тeчи, ћкоже соб0ру бцdы: прeжде воскrно, и3 прaздника, и3 п®тeчи, ћкоже наyтріи ржcтвA хrт0ва ўказaсz. С™hхъ првdныхъ бGоoтцє1въ, ѓще въ недёлю пaмzть и4хъ бyдетъ. На ќтрени, є3ђліе толков0е, недёлz по кRщeніи: тaже недёлz рsдъ, ѓще не бyдетъ tстyпки. Ѓще ли же бyдетъ tстyпка: на ќтрени є3ђліе чтeтсz є3ди1но: недёлz по крещeніи.

[зри2] Подобaетъ вёдати: Ѓще случи1тсz попрaзднство крещeніz хrт0ва въ недёлю, и3щи2 всегw2 послёдованіz, вeчеръ, и3 ќтро, септeмвріа по д7i числЁ.

[зри2] СуббHта по просвэщeніи: Прокjменъ, Ґллилyіа, и3 причaстенъ прaздника: Ґп0столъ ко є3фесeємъ, зачaло сlг: Возмогaйте њ гDэ: Е#ђліе матfeа, зачaло з7: Возведeнъ бhсть ї}съ:

[зри2] Подобaетъ вёдати: Ѓще случи1тсz соб0ръ п®тeчи въ суббHту: Прокjменъ прaздника, и3 п®тeчи. Ґп0столъ и3 є3ђліе чтeтсz прeжде суббHтэ по просвэщeніи, пот0мъ п®тeчи. Причaстенъ: Kви1сz бlгодaть б9іz: Другjй: Въ пaмzть вёчную: Си1це поeмъ на літургjи въ суббHту, и3 с™ы6мъ и3мyщымъ слyжбу на літургjи.

[зри2] Недёлz по просвэщeніи: На літургjи, прокjменъ, глaсъ №: Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. Стjхъ: Рaдуйтесz првdніи њ гDэ: и3 прaздника. Ѓще же случи1тсz с™hй и3мёzй на літургjи прокjменъ, ґп0столъ, и3 є3ђліе: тогдA прaздника прокjменъ и3 причaстенъ њставлsетсz. Ґп0столъ ко є3фесeємъ, зачaло ск7д t полY: Брaтіе, є3ди1ному комyждо нaсъ: Ґллилyіа, глaсъ є7: Млcти тво‰ гDи во вёкъ: Е#ђліе матfeа, зачaло }: Слhшавъ ї}съ, ћкw їwaннъ прeданъ бhсть: Причaстенъ: Kви1сz бlгодaть б9іz: Другjй: Хвали1те гDа:

[зри2] Подобaетъ вёдати: Ћкw є3ђліа и3 ґп0столы t недёли мzсопyстныz, вспsть и3считaz, до недёли пріидyщіz, ћже є4сть пeрваz по просвэщeніz недёли. Ўвёдавъ и3звёстнw, въ к0е число2 мёсzца пред8 мzсопyстною недёлею бyдетъ недёлz њ мытари2 и3 фарісeи, и3 вспsть и3зчeтъ на мимошeдшыz недBли возврати1всz, начни2 рsдъ досzзaющь недёли њ мытари2 и3 фарісeи. Ѓще же когдA преизбyдетъ недёль си1хъ, њстaвивъ блюди2 рsдъ њ мытари2 и3 фарісeи.

 

}. Прпdбнагw nтцA нaшегw геHргіа хозевjта: И# прпdбныz мaтере нaшеz домнjки : И# є3міліaна и3сповёдника.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прпdбнагw G, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: и3 прпdбныz G, глaсъ т0йже. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Слaва: и3 нhнэ, прaздника, глaсъ №: Њблагazй нб7о џблаки: На стіх0внэ стіхи6ры, прaздника, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: ЃгGльскіz: съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ в7: На їoрдaнстэй рэцЁ: Тропaрь прaздника, и3 tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника три1жды, и3 nбы6чныz каf‡смы. По каfjсмахъ сэдaльны прaздника. КанHнъ прaздника: №-й со їрмос0мъ на ѕ7: їрм0съ по двaжды. Прпdбнагw на д7, глaсъ д7: и3 прпdбныz на д7, глaсъ в7. По G-й пёсни,

Кондaкъ прпdбнагw глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2: Kви1лсz є3си2 свэти1ло пресвётлое геHргіе, њзарsz б9eственными зарsми вёрнw зовyщыz ти2: моли2 њ нaсъ вLку хrтA ћвльшагосz во струsхъ, и3 просвёщшаго земнорHдныz.

И# сэдaленъ, глaсъ є7. Слaва, прпdбныz, глaсъ д7. И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже. По ѕ7 пёсни, кондaкъ прaздника: и3 јкосъ, и3 пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ прaздника, двaжды. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже. самоглaсенъ: Ви1дэша тS в0ды б9е: На літургjи, бlжє1нна прaздника, пёснь №-z nбои1хъ канHнwвъ на ѕ7.

 

f7. С™aгw м§нка полmevкта .

Стіхи6ры прaздника G, глaсъ }. Под0бенъ: ГDи, ѓще и3 на суди1щи: и3 с™aгw G, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Слaва, с™aгw, глaсъ №: ЃгGльскаz вHинства днeсь: И# нhнэ, прaздника, глaсъ в7: Днeсь нб7сE и3 земли2 творeцъ: На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Триднeвенъ: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7: Њдэвazйсz свётомъ: Тропaрь с™aгw, глaсъ д7: М§нкъ тв0й гDи: септeмвріа во в7 дeнь: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™aгw: И# нhнэ прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны прaздника: и3 чтeніе. КанHнъ прaздника, в7-й, на }. їрм0съ по двaжды: и3 с™aгw, на д7, глaсъ }. По G-й пёсни,

Кондaкъ с™aгw, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Сп7су прикл0ншу во їoрдaнэ главY сокруши1шасz ѕміє1въ главы6: полmevктова же главA tсёкшаzсz льсти1ваго посрами2.

И# јкосъ, и3 сэдaленъ, глaсъ є7. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ прaздника, и3 јкосъ, и3 пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: ЃгGльскіz: Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже. На літургjи, бlжeнна прaздника, пёснь д7-z, на ѕ7.

Въ т0йже дeнь и4же во с™hхъ nтцA нaшегw філjппа, митрополjта моск0вскагw и3 всеS рwссjи.

 

Тропaрь, глaсъ }:

Первопрест0льникwвъ преeмниче. ст0лпе правослaвіz, и4стины поб0рниче, н0вый и3сповёдниче, с™и1телю філjппе, положи1вый дyшу за пaству твою2. тёмже ћкw и3мёz дерзновeніе ко хrтY, моли2 за їмперaтора правослaвнаго, за грaдъ же и3 лю1ди, чтyщыz дост0йнw с™yю пaмzть твою2.

Кондaкъ, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Правослaвіz настaвника, и3 и4стины провозвёстника, златоyстагw ревни1телz, рwссjйскаго свэти1льника, філjппа премyдраго восхвaлимъ, пи1щею словeсъ свои1хъ разyмнw ч†да сво‰ питaюща: т0й бо љзhкомъ хвалeніе поsше, ўстнaма же пёніе вэщaше, ћкw таи1нникъ б9іz бlгодaти.

 

‹. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw григ0ріа, є3пcкпа нmссjйскагw: И# прпdбнагw дометіaна, є3пcкпа мелітjйскагw: И# прпdбнагw маркіaна, пресвЂтера и3 їкон0ма вели1кіz цRкве.

На ГDи воззвaхъ: стіхи6ры григ0ріа G, глaсъ є7. Под0бенъ: Прпdбне џтче: и3 дометіaна G, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: Слaва, глaсъ д7: Премyдрости сл0во: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: Трепетaше рукA кrти1телева: На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ в7. Под0бенъ, Д0ме є3vфрafовъ: Слaва, григ0ріа, глaсъ д7: ЖитіE б9eственно и3спрaвивъ: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: ТебE въ дyсэ и3 nгни2: Тропaрь, глaсъ д7: Б9е nтє1цъ нaшихъ: ноeмвріа въ к7 дeнь. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На ќтрени, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, прaздника, и3 nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны прaздника, и3 чтє1ніz. КанHнъ прaздника №, со їрмос0мъ на ѕ7: їрм0съ по двaжды. и3 с™hхъ двA: григ0ріа, глaсъ є7, на д7: и3 дометіaна, глaсъ №, на д7. По G-й пёсни, кондaкъ прaздника, и3 јкосъ.

Тaже григ0ріа, глaсъ в7. Под0бенъ: Въ мlтвахъ:

ЦRкве б9eственный їерaрхъ, и3 премyдрости чcтнhй тайноглаг0льникъ нmссjйскій, б0дрый ќмъ григ0рій, со ѓгGлы ликовствyz, и3 наслаждazсz б9eственнымъ свётомъ, моли1сz непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

И# сэдaленъ, глaсъ G. Слaва, дометіaна, глaсъ №: И# нhнэ прaздника, глaсъ т0йже. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ григ0ріа, глaсъ №. Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Џкомъ душeвнымъ б0дрствуz с™и1телю, б0дръ пaстырь kви1лсz є3си2 мjру, и3 жезл0мъ мyдрости твоеS, и3 тeплымъ предстaтельствомъ твои1мъ, вс‰ tгнaлъ є3си2 ѕлосл†вныz ћкw в0лки, неврeдно соблю1дъ стaдо, григ0ріе всемyдре.

И# јкосъ: и3 пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ григ0ріа. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: Слaва, григ0ріа, глaсъ №: Прaвыz вёры: И# нhнэ, прaздника, глaсъ }: ГDи и3сп0лнити хотS: На літургjи бlжє1нна прaздника, пёснь є7-z, на д7: и3 с™aгw пёснь ѕ7-z, на д7. И# пр0чаz слyжба всS ноeмвріа, въ з7i дeнь.

(комм.) Прпdбнагw же маркіaна слyжба поeтсz на повечeріи.

Въ т0йже дeнь прпdбнагw пavла комeльскагw, и4же на nбн0рэ рэцЁ.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2 во nби1тели є3гw2.

Тропaрь, глaсъ №:

Б9eственною люб0вію t ю4ности распалaемь пavле прпdбне, вс‰ ±же въ мjрэ кр†снаz возненави1дэвъ, хrтA є3ди1наго возлюби1лъ є3си2: и3 сегw2 рaди во внyтреннюю пустhню всели1лсz є3си2, со ѕвэрьми2 жи1ти вeсь хrтY: toнyдуже и3 всеви1дzщее џко, тво‰ труды2 ви1дэвъ, дaромъ чудeсъ и3 по преставлeніи њбогати1 тz. тёмже вопіeмъ ти2: моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ, чcтнyю пaмzть твою2 при1снw въ пёснехъ почитaющихъ.

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

ВсE твоE ќмное желaніе къ бGу впери1въ, и3 томY невозврaтнw t души2 послёдовалъ є3си2, въ пустhню всели1всz, и3 тaмw ѓгGльски пожи1въ, мнHгимъ пyть бhлъ є3си2 ко сп7сeнію: сегw2 рaди и3 хrт0съ тS прослaви, и3 дaромъ чудeсъ њбогати2. тёмже вси2 вопіeмъ ти2: рaдуйсz пavле прпdбне, пустhнный жи1телю.

 

№i. Прпdбнагw nтцA нaшегw fеод0сіа, џбщихъ жи1тій начaльника.

Вeчеръ, поeмъ, Бlжeнъ мyжъ: № ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7: глaсъ є7. Под0бенъ: Прпdбне џтче: Слaва, глaсъ в7: Прпdбне џтче, ћкw грaдъ: И# нhнэ, прaздника, глaсъ в7: Приклони1лъ є3си2: Вх0дъ, прокjменъ днE: чтє1ніz G, прпdбничєскаz. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: съ припёвы и4хъ. Слaва, глaсъ }: Монaхwвъ мн0жєства: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: ЃгGльскаz вHинства: По трис™0мъ тропaрь, глaсъ }: Слeзъ твои1хъ течeньми: септeмвріа въ G дeнь. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3 tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника двaжды. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника: и3 nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны прaздника, и3 чтeніе. По полmелeи сэдaленъ с™aгw, глaсъ G, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника: и3 чтeніе. Степeнна, № и3 ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: ЧcтнA пред8 гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе луки2, зачaло к7д. pал0мъ н7. стіхи1ра, глaсъ ѕ7. Прпdбне џтче, во всю2 зeмлю: КанHнъ прaздника в7-й, со їрмос0мъ на }: и3 с™aгw на ѕ7. глaсъ в7. Катавaсіа прaздника: Глубины2 tкрhлъ є4сть дно2: По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника: и3 сэдaленъ с™aгw, глaсъ }, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника: и3 чтeніе. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ с™aгw, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

Насаждeнъ во дв0рэхъ гDа твоегw2, прпdбными твои1ми добродётельми краснw2 процвёлъ є3си2, и3 ўмн0жилъ є3си2 ч†да тво‰ въ пустhни, слeзъ твои1хъ тyчами напаsємаz, стадоначaльниче б9ій б9eственныхъ дворHвъ. тёмже зовeмъ: рaдуйсz џтче fеод0сіе.

И# јкосъ, и3 чтeмъ пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ с™aгw, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz: Слaва, глaсъ в7: Добродётелей лёствица: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: Днeсь хrт0съ славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ, тропaрь с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 чaсъ №-й. На №-мъ часЁ, тропaрь прaздника. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ, часHвъ. По трис™0мъ кондaкъ прaздника, и3 с™aгw, глаг0лемъ премэнsюще и3 прHчаz: и3 совершeнный tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна t канHна прaздника, пёснь ѕ7-z, на д7: и3 с™aгw пёснь ѕ7-z же, на д7. Прокjменъ, глaсъ з7: ЧcтнA пред8 гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рo7ѕ: БGъ рекjй и3з8 тьмы2 свёту возсіsти: Ґллилyіа глaсъ ѕ7: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа: Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2: Е#ђліе матfeа, зачaло м7г: Вс‰ мнЁ прєданA сyть nц7eмъ мои1мъ: Причaстенъ, Въ пaмzть:

МР&К (комм.) Подобaетъ вёдати њ сeмъ, кaкw восх0дитъ недёлz њ мытари2 и3 фарісeи.

Начинaетсz ќбw мытарS и3 фарісeа їаннуaріа въ №i число2, въ попрaзднствэ бGоzвлeніz, на пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw fеод0сіа, нисх0дитъ же февруaріа по є7i число2. [зри2] Вёдомо же бyди, ћкw ѓще прилучи1тсz недёлz, ћже њ мытари2 и3 фарісeи, їаннуaріа въ №i число2: и3 прпdбнагw fеод0сіа поeтсz слyжба, є3гдA є3кклисіaрхъ разсyдитъ во и3нhй дeнь. Въ суббHту вeчера, на мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскrны, и3 бцdы, по nбhчаю. На вели1цэй вечeрни, поeмъ, Бlжeнъ мyжъ: каfjсму всю2. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G: и3 ґнат0ліевъ №: и3 прaздника G, тогw2 днE: и3 тріHди самоглaсны двЁ, повторsюще №-ю. Слaва, тріHди: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. Вх0дъ. Прокjменъ днE. На літjи, стіхи6ры прaздника, тогw2 днE стіхHвныz вечє1рніz и3 ќтрєнніz. Слaва, и3 нhнэ, тріHди, глaсъ G. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны, по ґлфави1ту. Слaва, прaздника: И# нhнэ, тріHди. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь: Бцdе дв7о, двaжды: и3 прaздника є3ди1ножды, и3 чтeніе. [Ѓще же нёсть бдёніz, по Нhнэ tпущaеши, Тропaрь воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На повечeріи по Дост0йно, и3 по Џ§е нaшъ: кондaкъ прaздника. Слaва, и3 нhнэ, тріHди.] На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, съ бGор0дичны и4хъ. и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ, недёлz по крещeніи. По непор0чнахъ тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: и3 v3пакои2 глaса. и3 чтeніе, недёлz њ мытари2 и3 фарісeи. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса, Е#ђліе воскrное. Воскrніе хrт0во: pал0мъ н7. Слaва, глaсъ }: Покаsніz tвeрзи ми2 двє1ри: И# нhнэ, бGор0диченъ: На сп7сeніz стєзи2: Тaже, Поми1луй мS б9е: и3 Мн0жєства содёzнныхъ мн0ю лю1тыхъ: И# мlтва nбhчнаz: Сп7си2 б9е лю1ди тво‰: КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7, и3 прaздника на д7: И# тріHди на ѕ7. Катавaсіа прaздника. По G-й пёсни, кондaкъ, и3 јкосъ прaздника, и3 сэдaленъ: Слaва, и3 нhнэ, тріHди По ѕ7- й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ тріHди. На f7-й пёсни, поeмъ. Чcтнёйшую. Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, тріHди. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны G: и3 прaздника G, и3 тріHди глaса G-гw, съ припёвы: Воскrни2 гDи б9е м0й: МытарS и3 фарісeа: в7, И#сповёмсz тебЁ гDи: Фарісeа велехвaльный глaсъ: Слaва. T дёлъ похвалeньми: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: и3 славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ, тропaрь воскrнъ т0чію. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. и3 nбhчнаz літjа въ притв0рэ, въ нeйже поeмъ: Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ру є3ђльскую, и3 чaсъ №-й. На часёхъ, тропaрь воскrнъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ: кондaкъ прaздника, и3 совершeнный tпyстъ. тaкожде и3 на пр0чихъ часёхъ глаг0лемъ тропaрь воскrнъ и3 прaздника: кондаки1 же премэнsемъ. На літургjи, бlжє1нна глaса, на д7: и3 Прaздника пёснь рzдовaz на д7: и3 тріHди пёснь ѕ7-z на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 прaздника. Слaва, кондaкъ прaздника: И# нhнэ, тріHди. Прокjменъ недёли по просвэщeніи, тaже прaздника. Ґп0столъ и3 є3ђліе, недёли по просвэщeніи, тaже њ мытари2 и3 фарісeи: Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: Другjй, прaздника.

 

Въ т0йже дeнь пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw міхаи1ла кл0пскагw, новгор0дскагw чудотв0рца.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2, во nби1тели є3гw2 и3 во хрaмэхъ.

Тропaрь, глaсъ }:

И$же на земли2 хrтA рaди в0лею въ бyйство преложи1всz, мjра сегw2 красоты2 tню1дъ возненави1дэлъ є3си2, и3 плотск†z и3гр†ніz ўвzди1въ пост0мъ и3 жaждею, и3 на земли2 легaніемъ, t зн0z же и3 стyдени, t дождS и3 снёга, и3 t пр0чіz воздyшныz тsгости никогдaже ўклони1лсz є3си2. дyшу же њчи1стилъ є3си2 добродётельми ћкw злaто въ горни1лэ, џтче прпdбне бGон0сне міхаи1ле, и3 нhнэ на нб7сёхъ предстои1ши пrт0лу прес™hz трbцы. но ћкw и3мёz дерзновeніе мн0гое, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

Д¦а с™aгw си1лою ўпод0билсz є3си2 бGоглагHливымъ дрє1внимъ прbр0кwмъ, сказaвъ безвBстнаz и3 т†йнаz, и3 є4же г0дэ судьбaмъ б9іимъ въ сбытіE: и3 и4на мнHга чудесA њ хrтЁ сотвори1въ, и3 лю1ди ўдиви1въ, торжествовaти ўстр0илъ є3си2, вопію1щыz: слaва бGу прославлsющему с™ы6z сво‰.

 

в7i. С™hz м§нцы татіaны .

Стіхи6ры прaздника G, глaсъ }. Под0бенъ: ГDи ѓще и3 на суди1щи: И# с™hz, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ є7: Зрsщи тS є3стество2: На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: ЃгGльскіz: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже: Воспои1мъ вёрніи: Тропaрь прaздника. На ќтрени, по каfjсмахъ сэдaльны прaздника. КанHнъ прaздника №-й, со їрмос0мъ на }: и3 с™hz на д7, глaсъ т0йже. По G-й пёсни,

 

Кондaкъ с™hz, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Свётлw во страдaніи твоeмъ возсіsла є3си2 стrтотeрпице, t кровeй твои1хъ преиспещрeна, и3 ћкw крaснаz голуби1ца, къ нб7си2 возлетёла є3си2 татіaно: тёмже моли2 при1снw за чтyщыz тS.

И# сэдaленъ глaсъ д7. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника. По f7-й пёсни, свэти1ленъ прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: ЃгGльскіz: Слaва, и3 нhнэ: Q пaче ўмA: На літургjи, бlжє1нна прaздника, пёснь з7, на ѕ7.

Въ т0йже дeнь с™aгw nтцA сaввы, ґрхіепcкпа сeрбскагw.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2, и3дёже лежaтъ м0щи є3гw2, и3ли2 и3дёже хрaмъ є3гw2. Тропaрь, глaсъ }: Правослaвіz настaвниче: nктHвріа въ №i-й дeнь.

И$нъ тропaрь, глaсъ G:

Пути2 вводsщагw въ жи1знь настaвникъ, и3 первопрест0льникъ, и3 ўчи1тель бhлъ є3си2: пeрвэе бо пришeдъ с™и1телю сaвво, nтeчество твоE просвэти1лъ є3си2, и3 породи1въ т0е д¦омъ с™hмъ, ћкw древA м†слиннаz, въ мhсленнэмъ раи2 насади1лъ є3си2 всеwсщ7є1ннаz тво‰ ч†да. тёмъ ћкw ґпcлwмъ и3 с™и1телємъ сопрест0льна чтyще, тS м0лимъ: моли2 хrтA бGа даровaти нaмъ вeлію млcть.

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

Ћкw первос™и1телz вели1каго, и3 ґпcлwвъ соo1бщника, цRковь прославлsетъ тS людeй твои1хъ, прпdбне. но ћкw и3мёz дерзновeніе ко хrтY бGу, мlтвами твои1ми t всsкихъ нaсъ бёдъ сп7сaй, да зовeмъ ти2: рaдуйсz џтче сaвво бGомyдре.

 

 

Gi. С™hхъ м§нкъ, є3рмЂла и3 страт0ніка : Въ сjй дeнь поeтсz слyжба с™hхъ nтє1цъ, въ сінaи и3 раjfэ и3збіeнныхъ.

Стіхи6ры м§нка G, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: И# прпdбныхъ G, глaсъ }. Под0бенъ: Что2 вы2 наречeмъ: Слaва, глaсъ }: Прпdбніи nтцы2: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: ГDи и3сп0лнити хотS: На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: Слaва, прпdбныхъ, глaсъ }. РавноaгGльно житіE: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: ЃгGльскаz вHинства: Тропaрь м§нкwвъ, глaсъ д7: М§нцы твои2 гDи: септeмвріа въ к7-й дeнь. Слaва, nтцє1въ, глaсъ т0йже: Б9е nтє1цъ нaшихъ: ноeмвріа въ к7-й дeнь. И# нhнэ, прaздника. На ќтрени, на БGъ гDь тропaрь прaздника, и3 м§нкwвъ. Слaва, nтцє1въ: И# нhнэ, прaздника. и3 nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны прaздника, и3 чтeніе. КанHнъ прaздника в7-й, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 м§нкwвъ на д7, глaсъ }: и3 прпdбныхъ на д7, глaсъ д7. По G-й пёсни,

Кондaкъ nтцє1въ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

T мірскjz молвы2 и3збэг0сте, и3 къ ти1хому пристaнищу престaвистесz, м§нчества кровьми2, и3 п0стничества трудaми вэнчaеми. тёмже и3 показaстесz м§нкwвъ и3 прпdбныхъ є3диновсeльницы.

И# јкосъ: и3 сэдaленъ м§нкwвъ, глaсъ №. Слaва, nтцє1въ, глaсъ д7: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника. По f7-й пёсни, свэти1ленъ с™hхъ nтцє1въ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: ЃгGльскіz: Слaва с™hхъ, глaсъ }: Бlжeни є3стE прпdбніи: И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже: Днeсь твaрь просвэщaетсz: На літургjи, бlжє1нна прaздника, пёснь }-z, на д7: и3 nтцє1въ пёснь ѕ7-z, на д7. Прокjменъ, глaсъ з7: ЧcтнA пред8 гDемъ: Стjхъ, Что2 воздaмъ гDеви: Ґп0столъ къ ри1млzнwмъ, зачaло §f: Вёмы, ћкw лю1бzщымъ бGа: Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша прaведніи: Е#ђліе луки2, зачaло к7д: СтA ї}съ на мёстэ рaвнэ: Причaстенъ, Рaдуйтесz.

 

д7i. Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, въ сінaи и3 раjfэ и3збіeнныхъ.

Возслёдованіе с™hхъ поeтсz въ Gi-й дeнь.

И# пaмzть преставлeніz с™hz равноапcльныz нjны, просвэти1тельницы грyзіи.

(комм.) Въ сjй же дeнь tдаeтсz прaздникъ с™hхъ бGоzвлeній: и3 бывaетъ слyжба всS непремённw просвэщeніz, вeчеръ и3 ќтро, кромЁ вх0да и3 паремjй, и3 полmелeа, и3 на літургjи ґнтіфHнwвъ.

МР&К (комм.) Подобaетъ вёдати, ѓще случи1тсz tдaніе бGоzвлeніz въ недёлю, прeжде мытарS и3 фарісeа:

Въ суббHту на мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи1ра воскrна є3ди1на, и3 прaздника стіх0вна со стіхи2 свои1ми вели1кіz вечeрни. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Днeсь хrт0съ: пи1санъ на хвали1техъ. На вели1цэй вечeрни, по nбhчной стіхол0гіи, На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны, G, и3 ґнат0ліевъ №: и3 прaздника ѕ7: поє1мыz на сaмый прaздникъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й, глaса. На літjи стіхи6ры, и3 Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны: Слaва: и3 нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, Бцdе дв7о: двaжды. и3 прaздника, є3ди1ножды. и3 чтeніе въ послaніихъ ґпcльскихъ. Ѓще же нёсть бдёніz, по Нhнэ tпущaеши, тропaрь воскrнъ: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На повечeріи, по Дост0йно, и3 по Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ двaжды: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, съ бGор0дичны и4хъ. и3 чтeніе. Непор0чны, и3 тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: V3пакои2 глaса. Степє1нна и3 прHчаz глaса. Прокjменъ, Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскrно. и3 пр0чее воскrно, и3 до канHна. КанHнъ воскrнъ, со їрмос0мъ на д7: бцdэ, на двA: и3 прaздника џба канHна, на }. Катавaсіа прaздника. По G-й пёсни, кондaкъ прaздника и3 јкосъ: и3 v3пакои2 прaздника. и3 чтeніе прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ воскrнъ, и3 чтeмъ пр0логъ. На f7-й пёсни, поeмъ Чcтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 прaздника со слaвнымъ д7, съ припёвы и4хъ. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz. И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь воскrнъ т0чію. и3 є3ктєніи2, и3 tпyстъ. и3 њглашeніе. и3 и3схождeніе nбhчное въ притв0ръ. и3 чaсъ №-й, и3 конeчный tпyстъ. На часёхъ, тропaрь воскrнъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника, и3 воскrнъ, глаг0лемъ премэнsюще. На літургjи, бlжє1нна глaса, на ѕ7: и3 прaздника пёснь f7-z, nбои1хъ канHнwвъ на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 прaздника. Слaва, кондaкъ воскrнъ. И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґп0столъ, и3 є3ђліе недёли рsдъ. Ґллилyіа, и3 причaстенъ прaздника, и3 днE.

 

МР&К (комм.) Зри1мъ же и3 сегw2 ўказaніz: Ѓще приспёетъ въ д7i-й дeнь їаннуaріа, недёлz њ мытари2 и3 фарісeи, на tдaніе бGоzвлeніz: Поeмъ воскrно, и3 тріHди и3 прaздника.

Въ суббHту вeчера, на мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскrны, на д7. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса, мaлыz вечeрни. На стіх0внэ, стіхи1ра є3ди1на воскrна, и3 прaздника, стіх0вна вели1кіz вечeрни, со стіхи2 є3S. Слaва, и3 нhнэ, прaздника: Днeсь хrт0съ: пи1санъ на хвали1техъ. По трис™0мъ тропaрь воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. є3ктеніA мaлаz. и3 tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, Бlжeнъ мyжъ, каfjсму всю2. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны глaса, G: и3 тріHди G, со слaвнымъ: и3 прaздника д7, поє1мыz на сaмый прaздникъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й, глaса. Вх0дъ. прокjменъ днE. На літjи стіхи6ры прaздника: и3 тріHди самоглaсенъ: Фарісeа велехвaльный глaсъ: Слaва, мытарS и3 фарісeа: И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны. Слaва, тріHди: И# нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, Бцdе дв7о, двaжды: и3 прaздника, є3ди1ножды. и3 чтeніе. Ѓще же нёсть бдёніz, по Нhнэ tпущaеши, тропaрь воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На повечeріи, по Дост0йно, по Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника. Слaва, и3 нhнэ, тріHди. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, съ бGор0дичны и4хъ. и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ: и3 непор0чны. v3пакои2 глaса, и3 чтeніе. степє1нна, и3 прокjменъ глaса, и3 є3ђліе воскrно. Воскrніе хrт0во: pал0мъ н7. Слaва, Покаsніz: И# нhнэ, На сп7сeніz стєзи2: Тaже, Поми1луй мS б9е: и3 Мн0жєства содёzнныхъ: КанHнъ воскrнъ, со їрмос0мъ на д7: и3 тріHди на д7: и3 прaздника џба канHна на ѕ7. Катавaсіа прaздника. По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ, и3 сэдaленъ тріHди. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ прaздника. На f7-й пёсни, поeмъ Чcтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, тріHди: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 прaздника со слaвнымъ д7, съ припёвы и4хъ. Слaва, самоглaсенъ тріHди: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2 бцdе дв7о: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь воскrнъ т0чію. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ и3 и3схождeніе въ притв0ръ. Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz. и3 чaсъ №-й, и3 совершeнный tпyстъ. На №-мъ часЁ тропaрь воскrнъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ кондaкъ тріHди. тaкожде и3 на G-мъ, и3 на ѕ7-мъ, и3 на f7-мъ часёхъ глаг0лемъ тропари2. Кондаки1 же прaздника, и3 тріHди, премэнsюще глаг0лемъ. На літургjи, бlжє1нна глaса, на д7: и3 тріHди пёснь G-z, на д7: и3 прaздника пёснь f7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 прaздника. Слaва, кондaкъ тріHди: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ глaса, и3 прaздника: Ґп0столъ, и3 є3ђліе днE. Причaстенъ, Хвали1те гDа съ нб7съ: Другjй, прaздника.

 

є7i. Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, пavла fивeйскагw. и3 їwaнна кyщника.

Стіхи6ры на ѕ7: пavла G, глaсъ №. Под0бенъ, Нбcныхъ чинHвъ: Їwaнна, G, глaсъ в7. Под0бенъ, Е#гдA t дрeва: Слaва, їwaнна, глaсъ т0йже: Tвeргсz мjра: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, пavла глaсъ ѕ7: Прпdбне џтче, во всю2 зeмлю: И# нhнэ, бGор0диченъ. Тропaрь, глaсъ д7: Б9е nтє1цъ нaшихъ: ноeмвріа въ к7 дeнь. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™hхъ, двaжды. Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. [зри2] T сегw2 днE начинaемъ пaки стіхосл0вити по три2 каf‡смы: и3 сэдaльны nктHиха. Ґ на вечeрни, Ко гDу внегдA скорбёти ми2: и3 чтeніе. Глаг0лемъ же t днeсь и3 пёсни: ГDеви поeмъ: КанHнъ nктHиха є3ди1нъ, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 с™hхъ двA, на }: Пavла, глaсъ }. Їwaнна, глaсъ в7. По G-й пёсни,

Кондaкъ пavла, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Ћкw свэти1ло незаходsщее мhсленнагw сlнца, сошeдшесz днeсь восхвaлимъ въ пёснехъ: возсіsлъ бо є3си2 сyщымъ во тьмЁ неразyміz, вс‰ возводS къ б9eственнэй высотЁ, fивeєвъ ўкрашeніе, пavле препод0бне, nтцє1въ и3 п0стникwвъ твeрдое nсновaніе.

И# сэдaленъ, глaсъ №. Слaва, їwaнна, глaсъ G: И# нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ G. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Возлюби1въ премyдре нищетY неwкрaдому, роди1телей твои1хъ богaтство возненави1дэлъ є3си2, и3 є3ђліе въ рукaхъ твои1хъ держA, послёдовалъ є3си2 хrтY бGу їwaнне, молsсz непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

И# јкосъ. По f7-й пёсни свэти1ленъ їwaнна, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, пavла, глaсъ }: Монaхwвъ мн0жєства: И# нhнэ, бGор0диченъ. На літургjи, бlжє1нна t канHна пavла, пёснь G: и3 їwaнна, пёснь ѕ7. Прокjменъ, глaсъ }: Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ: Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву: Ґп0столъ къ галaтwмъ, зачaло сGi: Пл0дъ д¦0вный: Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа: Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2. Е#ђліе матfeа, зачaло м7г: Вс‰ мнЁ преданA сyть: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

[зри2] Подобaетъ вёдати: T сегw2 числA, Катавaсіа: Сyшу глубороди1тельную: и3 до tдaніz прaздника срётеніz. T днeсь же начинaемъ междочaсіе пёти въ цeркви, и3 канHнъ молeбный бцdэ, поeмый на повечeріи.

 

ѕ7i. Поклонeніе чcтнhхъ вери1гъ с™aгw и3 всехвaльнагw ґпcла петрA.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7: глaсъ G. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Слaва, глaсъ ѕ7: Днeсь нaмъ: На стіх0внэ nктHиха. Слaва глaсъ ѕ7: Пaки нaсъ тeплый: И# нhнэ, бGор0диченъ и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ри1ма не њстaвль къ нaмъ пришeлъ є3си2, честнhми вери1гами, ±же носи1лъ є3си2, ґп0столwвъ первопрест0льнэ. и5мже вёрою покланsющесz, м0лимсz: твои1ми къ бGу мlтвами, дaруй нaмъ вeлію млcть.

Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ. На ќтрени, џба канHна nктHиха, и3 ґпcла на ѕ7, глaсъ д7. По G-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Кaмень хrт0съ, кaменz вёры, прославлsетъ свётлw ўченикHвъ первопрест0льника: созывaетъ бо вс‰ прaздновати пeтре, чудеси2 твоеS чcтнhz вери1ги и3 подаeтъ согрэшeній прощeніе.

Тaже сэдaленъ, глaсъ д7, двaжды. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Въ моли1твахъ:

Верх0внаго и3 пeрваго ґп0столwвъ, и4стины б9eственнаго ўченикA, петрA вели1каго восхвaлимъ, и3 тогw2 вёрою цэлyемъ вери6ги, прегрэшeній разрэшeніе пріeмлюще.

 

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ ґп0стола. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ д7: Трикрaтнымъ вопрошeніемъ: На літургjи, бlжє1нна t канHна ґп0стола, пёснь G-z и3 ѕ7-z. Прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію: Ґп0столъ дэsній, зачaло к7f: Возложи2 и4рwдъ цaрь рyцэ: Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ нб7сA: Е#ђліе їwaнна, зачaло …з. Причaстенъ: Во всю2 зeмлю:

 

з7i. Прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw ґнтHніа вели1кагw.

Ѓще восх0щетъ настоsтель, твори1мъ бдёніе: На мaлэй вечeрни, стіхи6ры на д7, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: Слaва, глaсъ G: Прпdбне ґнтHніе: И# нhнэ, бGор0диченъ: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ бGор0диченъ. Тропaрь с™aгw. Слaва, и3 нhнэ бGор0диченъ: Е$же t вёка: И# tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }: глaсъ д7. Под0бенъ: Звaнный свhше: Слaва, глaсъ ѕ7: Е$же по џбразу: И# нhнэ: Кто2 тебE не ўблажи1тъ: Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтє1ніz три2, прпdбничєскаz. На літjи стіхи1ра хрaма: и3 с™aгw самоглaсны три2, глaсъ в7. Слaва, глaсъ є7: Прпdбне џтче, глaсъ є3ђліа: И# нhнэ: Бlжи1мъ тS бцdе: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz: съ припёвы и4хъ. Слaва, глaсъ }: Монaхwвъ мн0жества: И# нhнэ, Безневёстнаz дв7о: На бlгословeніи хлёбwвъ,

Тропaрь, глaсъ д7:

Ревни1телz и3лію2 нрaвы подражaz, кrти1телю прaвыми стезsми послёдуz, џтче ґнтHніе, пустhни бhлъ є3си2 жи1тель, и3 вселeнную ўтверди1лъ є3си2 мlтвами твои1ми. тёмже моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ. Двaжды.

И# Бцdе дв7о, є3ди1ножды. и3 бlгословeніе хлёбwвъ: и3 чтeніе. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь двaжды. Слaва, и3 нhнэ: Е$же t вёка: и3 nбы6чныz каf‡смы. По каfjсмахъ сэдaльны с™aгw: и3 чтeніе. Тaже полmелeй. и3 сэдaленъ, глaсъ }: и3 чтeніе. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: ЧcтнA пред8 гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ гDви: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе матfeа, зачaло м7г: Вс‰ мнЁ преданA сyть: Pал0мъ н7, стіхи1ра, глaсъ ѕ7: Прпdбне џтче, во всю2 зeмлю: КанHнъ бцdы, со їрмос0мъ на ѕ7, глaсъ в7: Нетрeну, неoбhчну: и3 с™aгw на }, глaсъ }. Катавaсіа: Сyшу глубороди1тельную зeмлю: По G-й пёсни, сэдaленъ с™aгw, глaсъ }, двaжды. Слaва, и3 нhнэ бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Житє1йскіz молвы2 tри1нувъ, безм0лвнw житіE скончaлъ є3си2, кrти1телz подражazй всsкимъ w4бразомъ прпdбнэйшій: съ ни1мъ ќбw тS почитaемъ, nтцє1въ начaльниче ґнтHніе.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE: Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ: На нб7о текyщую: И# нhнэ: ВLчце пріими2: Славосл0віе вели1кое. По тrт0мъ, тропaрь с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же t вёка: Е#ктєніи2, и3 tпyстъ: и3 даeтсz є3лeй t канди1ла с™aгw: и3 чaсъ №: и3 совершeнный tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна t канHна с™aгw, пёснь G-z и3 ѕ7-z. Прокjменъ, глaсъ з7: ЧcтнA пред8 гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ гDви: Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло тlє: Повинyйтесz настaвникwмъ вaшымъ: Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Бlжeнъ мyжъ, боsйсz гDа: Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2. Е#ђліе луки2, зачaло к7д: СтA ї}съ на мёстэ рaвнэ: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

 

}i. И5же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ и3 ґрхіепcкпwвъ ґлеxандрjйскихъ, ґfанaсіа и3 кmрjлла .

Вeчеръ, nбhчнаz каfjсма. На гDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, ґfанaсіа, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: И# кmрjлла, глaсъ и3 под0бенъ т0йже. Слaва, глaсъ ѕ7: Хrт0ва їерaрха воспоeмъ: И# нhнэ, бGор0диченъ и3ли2 кrтобGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, ґfанaсіа, глaсъ G: Пaки нaмъ златотeчный нjлъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. Тропaрь, глaсъ д7: Б9е nтє1цъ нaшихъ: ноeмвріа въ к7 дeнь.

И#ли2 сeй, глaсъ G:

Дёлы возсіsвше правослaвіz, всE погаси1вше ѕлослaвіе, побэди1теліе побэдон0сцы бhсте, благочeстіемъ вс‰ њбогати1вше, цeрковь вельми2 ўкраси1вше: дост0йнw њбрэт0стэ хrтA бGа, дaрующа нaмъ вeлію млcть.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™hхъ, двaжды: и3 nбы6чныz каf‡смы: и3 чтeніе. КанHнъ nктHиха є3ди1нъ, на ѕ7: и3 с™hхъ двA, на и3 ґfанaсіа, глaсъ }: кmрjлла, глaсъ д7. По G-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Сщ7енноначaльницы величaйшіи благочeстіz, и3 д0бліи поб0рницы цeркве хrт0вы, вс‰ соблюди1те пою1щыz: спаси2 щeдре вёрою чтyщыz тS.

И# сэдaленъ ґfанaсіа, глaсъ, G. Слaва, кmрjлла, глaсъ т0йже. По ѕ7-й пёсни,

 

Кондaкъ. глaсъ в7. Под0бенъ: Кровeй твои1хъ:

Правослaвіz насади1въ ўчє1ніz, ѕлослaвіz тeрніе и3зсёклъ є3си2, ўмн0живъ сёмz вёры њдождeніемъ д¦а прпdбне: тёмже тS поeмъ ґfанaсіе.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™hхъ. И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха, тaже припёвъ: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz: И# стіхи1ра, глaсъ G: Вeлію похвалY: Слaва, глaсъ т0йже: Вели1ка и4стины трубA: И# нhнэ бGор0диченъ. На літургjи, бlжє1нна ґfанaсіа, пёснь G, на д7. и3 кmрjлла, пёснь ѕ7-z, на д7. Прокjменъ, глaсъ }: Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ: Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву: Ґп0столъ къ є3врeємъ, зачaло тlд: Поминaйте настaвники вaшz: Ґллилyіа, глaсъ в7: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду: Е#ђліе матfeа, зачaло №i: Вы2 є3стE свётъ мjра: Причaстенъ: Рaдуйтесz:

 

f7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw макaріа є3гЂптzнина.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Слaва, глaсъ }: Весели1сz є3гЂпте: На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ ѕ7: Прпdбне џтче, во всю2 зeмлю: И# нhнэ, бGор0диченъ. Тропaрь, глaсъ №: Пустhнный жи1тель: септeмвріа въ к7f дeнь. Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ и3ли2 кrтобGор0диченъ. На ќтрени, џба канHна nктHиха: и3 с™aгw на ѕ7, глaсъ д7. По G-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Въ домY гDь воздержaніz, вои1стинну тS положи2 ћкоже ѕвэздY непрелeстную, свэтоводsщу концы2, џтче nтцє1въ, макaріе прпdбне.

 

Тaже сэдaленъ, глaсъ №, двaжды. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ №. Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Бlжeнную жи1знь скончaвъ въ житіи2 съ мyченическими ли1ки, въ земли2 кр0ткихъ дост0йнw водворsешисz, бGон0сне макaріе, и3 пустhню, ћкоже грaдъ насели1въ, бlгодaть пріsлъ є3си2 t бGа чудeсъ: тёмже тS почитaемъ.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™aгw. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ д7: Просіsша дHбраz дэлA тво‰: На літургjи, бlжє1нна nктHиха на д7: и3 с™aгw пёснь ѕ7-z на д7: и3 всS слyжба сегw2 мцcа въ є7i дeнь.

И# њбрётеніе чcтнhхъ мощeй прпdбнагw сaввы сторожeвскагw.

Тропaрь, глaсъ }:

T ю4ности б9eственною распалsемь рeвностію, возлюби1лъ є3си2 чи1стое житіE: презрёвъ мjра сегw2 кр†снаz и3 сyєтнаz, послёдовалъ є3си2 твоемY бGомyдрому ўчи1телю, пребlжeнному сeргію, въ трудЁ и3 бдёніи, въ постЁ и3 п0двизэ: на стор0жи ћвльсz безм0лвіz рaди и3 стрaжи дух0вныz, не дрeмленнымъ на б9eственнэй стрaжи предстоsніемъ стzжaлъ є3си2 ќмъ, зрsй къ бGу и3 дeмwнскіz кHзни и3 њбсто‰ніz прозирazй: њзарeніе прес™aгw д¦а въ себE воспріeмъ, ћкw ѕвэздA пресвётлаz возсіsлъ є3си2 вBрнымъ. тёмже и3 премyдръ и3 свэтозaренъ предстоsтель, и3 пaстырь стaду твоемY kви1лсz є3си2: свётомъ твои1мъ просвэщaй и3 всёхъ, приходsщихъ къ тебЁ вёрою, џтче нaшъ сaвво, и3 моли2 хrтA бGа, да спасeтъ дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ }:

Безм0лвіz рaди и3 пл0ти распинaніz всели1выйсz на горЁ стор0жи, kви1лсz є3си2 прпdбне сaвво, ст0лпъ вёры непоколеби1мый, t прес™aгw д¦а њсіsнный, nби1тель пречcтнaz трbцы, и3 непрестaнными моли1твами, слeзными воздыхaніи и3 п0двигами, бlгодaти б9eственныz сопричaстникъ: тёмже и3 хrт0съ въ нетлёніи мощeй твои1хъ прослaви тS, и3 дaромъ чудeсъ ўкраси1 тz. мh же рaдостнw ти2 вопіeмъ: рaдуйсz сaвво, вели1кій чудотв0рче.

 

к7. Прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw є3vfЂміа вели1кагw.

Ѓще х0щетъ настоsтель, твори1мъ бдёніе. На мaлэй вечeрни, стіхи6ры на д7, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Слaва, глaсъ в7: Прпdбне џтче: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Весели1сz пустhнz нераждaющаz, бlгодyшствуй неболsщаz: ћкw ўмн0жи тебЁ чaда мyжъ желaній д¦0вныхъ, бlгочeстіемъ насади1въ, воздержaніемъ воспитaвъ, въ добродётелей совершeнство: тогw2 мlтвами хrтE б9е, ўмири2 жив0тъ нaшъ.

Слaва, и3 нhнэ: Е$же t вёка: И# tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, по nбhчномъ pалмЁ поeмъ Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: И$ны стіхи6ры, глaсъ д7. Под0бенъ: Звaнный свhше: Слaва, глaсъ G: Њсщ7eнъ бhвъ бGу: И# нhнэ: Кaкw не диви1мсz: Вх0дъ, прокjменъ днE: и3 чтє1ніz G, прпdбничєскаz. На літjи стіхи1ра хрaма: и3 с™aгw, самоглaсны три2, глaсъ в7. Слaва, глaсъ д7: Просіsша дHбраz: И# нhнэ: При1зри на молє1ніz: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz: съ припёвы и4хъ. Слaва, глaсъ є7: Прпdбне џтче, не дaлъ є3си2 снA: И# нhнэ: Бlжи1мъ тS бцdе: На бlгословeніи хлёбwвъ, Тропaрь, глaсъ д7: Весели1сz пустhнz нераждaющаz: двaжды. Пи1санъ на мaлэй вечeрни: и3 Бцdе дв7о: є3ди1ножды. и3 чтeмъ њ житіS с™aгw. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™aгw двaжды. Слaва, и3 нhнэ, Е$же t вёка: и3 nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны прпdбнагw, и3 чтeніе. Полmелeй, и3 сэдaленъ є3гw2 двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3 чтeніе t житіS с™aгw. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: ЧcтнA пред8 гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви: Е#ђліе матfeа, зачaло м7г. Вс‰ мнЁ предан† сyть: pал0мъ н7. Стіхи1ра, глaсъ ѕ7: прпdбне џтче: КанHнъ бцdы д7- гw глaса со їрмос0мъ на ѕ7, и3 с™aгw двA канHна: є3ди1нъ, глaсъ д7, другjй, глaсъ }. Катавaсіа, Сyшу глубороди1тельную: По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Въ честнёмъ ржcтвЁ твоeмъ рaдость твaрь њбрёте, и3 въ б9eственнэй пaмzти твоeй прпdбне, бlгодyшіе пріsтъ мн0гихъ твои1хъ чудeсъ: t ни1хже подaждь богaтнw въ дyшы нaшz, и3 њчи1сти грэхHвъ сквє1рны, ћкw да поeмъ: ґллилyіа.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ с™aгw, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! Слaва, глaсъ т0йже: Монaхwвъ мн0жєства: И# нhнэ, ВLчце пріими2: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, Е$же t вёка: Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. и3 даeтсz є3лeй t канди1ла с™aгw. и3 чaсъ №-й. На №-мъ часЁ тропaрь с™aгw. По трис™0мъ, кондaкъ є3гw2, и3 совершeнный tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна t канHна с™aгw, пёснь G-z и3 ѕ7-z. И# пр0чаz вс‰ слyжба сегw2 мёсzца въ з7i-й дeнь.

 

к7а. Прпdбнагw nтцA нaшегw маxjма и3сповёдника: И# с™aгw м§нка неофЂта .

Стіхи6ры на ѕ7: Маxjма, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: и3 м§нка, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE! Слaва, прпdбнагw, глaсъ ѕ7: Прпdбне џтче, во всю2 зeмлю: На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ }. Монaхwвъ мн0жєства: И# нhнэ, бGор0диченъ. Тропaрь, глaсъ }: Правослaвіz настaвниче: nктHвріа въ №i-й дeнь: Другjй: М§нкъ тв0й гDи: септeмвріа въ в7-й дeнь. На ќтрени, канHнъ nктHиха є3ди1нъ: и3 с™hхъ двA канHна, на }, глaсъ }. По G-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

Трbцы рачи1телz и3 вели1каго маxjма, научaюща ћснw вёрэ б9eственнэй, є4же слaвити хrтA во двY є3стествaхъ, в0лzхъ же и3 дёйствахъ сyща, въ пёснехъ дост0йныхъ вёрніи почти1мъ взывaюще: рaдуйсz проповёдниче вёры.

Тaже сэдaленъ маxjма, глaсъ є7. Слaва, м§нка, глaсъ д7: И# нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Е$же њ нaсъ:

Свётъ трисіsнный всeльшійсz въ дyшу твою2, сосyдъ и3збрaнъ показa тz всебlжeнне: kвлsюща б9eствєннаz концє1мъ, неудобопости1жныхъ разумёній ты2 сказyzй бlжeнне, и3 трbцу всBмъ маxjме воспроповёдуzй ћснw, пресyщную, безначaльную.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха: и3 пр0чаz слyжба по nбhчаю. На літургjи, Прокjменъ, глaсъ д7: С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2, ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz сво‰ въ ни1хъ. Стjхъ: Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw њдеснyю менE є4сть, да не подви1жусz. Ґп0столъ къ є3врeємъ, зачaло ™л: С™jи вси2 и5же вёрою: Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ. Е#ђліе луки2, зачaло …д: Всsкъ и4же ѓще и3сповёсть мS: Причaстенъ: Рaдуйтесz:

Въ т0йже дeнь с™hхъ м§нкwвъ є3vгeніа, кандjда, ўалеріaна и3 ґкЂлы :

Слyжба и4хъ поeтсz на повечeріи.

 

к7в. С™aгw ґпcла тімоfeа . И# с™aгw прпdбном§нка ґнастaсіа пeрсскагw.

Стіхи6ры ґпcла, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: И# прпdбнагw, глaсъ и3 под0бенъ т0йже. Слaва, ґпcла, глaсъ }: БGомъ предwпредэлeнъ: На стіх0внэ nктHиха. Тaже глаг0лемъ припёвъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ: И# поeмъ стіхи1ру самоглaсну ґпcла, глaсъ №: Свэти1льника вёрныхъ: Слaва, прпdбнагw, глaсъ в7: Возвели1чилъ є3си2 хrтE: И# нhнэ, бGор0диченъ. Тропaрь ґпcла, глaсъ д7: nктHвріа въ G-й дeнь: Бlгости научи1всz: Другjй, М§нкъ тв0й гDи: септeмвріа во в7-й дeнь. На ќтрени, канHнъ nктHиха є3ди1нъ: и3 с™hхъ двA канHна на }, глaсъ №. По G-й пёсни, сэдaленъ ґпcла, глaсъ д7. Слaва, м§нка, глaсъ т0йже: По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ №. Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Б9eственнаго ўченикA, и3 спутешeственника пavлова тімоfeа вёрніи воспои1мъ вси2 пёсньми: съ си1мъ почитaюще мyдраго ґнастaсіа, возсіsвшаго t персjды ћкw ѕвэздY, и3 tгонsщаго душє1вныz нaшz стр†сти, и3 недyги тэлє1сныz.

 

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ є7: Прпdбне џтче. И# нhнэ, бGор0диченъ. На літургjи, бlжє1нна nктHиха, на д7: и3 ґпcла пёснь G-z, на д7: Прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ: Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію: Ґп0столъ къ тімоfeю, зачaло ©ч t полY: Чaдо тімоfeе, бlгодарю2 бGа: Ґллилyіа: И#сповёдzтъ нб7сA: Е#ђліе луки2, зачaло н7: Kви2 гDь и3 и3нёхъ сeдмьдесzтъ: Причaстенъ: Во всю2 зeмлю:

 

к7г. С™aгw сщ7енном§нка кли1мента, є3пcкпа ґгкЂрскагw: И# с™aгw м§нка ґгаfаггeла .

Стіхи6ры, на ѕ7, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: И$ны стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: Слaва, глaсъ }: Времeнъ четвери1щнw њбх0дъ: На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ №: Чyднаго во сщ7eнницэхъ:

Тропaрь, глaсъ д7:

ЛозA препод0бства, и3 стeбль страдaльчества, цвётъ сщ7eннэйшій, и3 пл0дъ бGодaнный вBрнымъ всесщ7eнне присноцвэтyщъ даровaлсz є3си2: но ћкw м§нкwвъ сострадaлецъ, и3 сщ7енноначaльникwвъ сопрест0льникъ, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

На ќтрени, џба канHна nктHиха: и3 с™aгw на д7, глaсъ ѕ7: По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Лозы2 бhлъ є3си2 честнaz розгA хrт0ва, многострадaльне кли1менте всехвaльне, ћвльсz: со стрaждущими же взывaлъ є3си2: ты2 м§нкwвъ хrтE, свётлое рaдованіе.

 

По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха. На літургjи, слyжба всS септeмвріа въ G-й дeнь.

 

к7д. Прпdбныz мaтере нaшеz xeніи .

Стіхи6ры nктHиха G, и3 с™hz G, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Тропaрь, глaсъ }. септeмвріа въ №i-й дeнь: Въ тебЁ мaти и3звёстнw сп7сeсz: На ќтрени, џба канHна nктHиха: и3 с™hz на д7, глaсъ }. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Кровeй твои1хъ:

Твою2 страннонрaвную xeніе, пaмzть совершaюще, люб0вію почитaющіи тS, поeмъ хrтA во всёхъ тебЁ подаю1щаго крёпость и3сцэлeній: є3мyже всегдA моли1сz њ всёхъ нaсъ.

 

к7є. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw григ0ріа, ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда, бGосл0ва.

(комм.) Ѓще х0щетъ настоsтель, твори1мъ бдёніе.

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Слaва, глaсъ ѕ7: Їерaрхwвъ начaльника: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: съ припёвы и4хъ. Слaва, глaсъ т0йже: Трbцу чcтнyю: И# нhнэ, бGор0диченъ.

Тропaрь, глaсъ №:

Пaстырскаz свирёль бGосл0віz твоегw2, ри1торwвъ побэди2 трубы6: ћкоже бо глубины6 д¦а и3зыскaвшу, и3 добрHты вэщaніz приложи1шасz тебЁ: но моли2 хrтA бGа џтче григ0ріе, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, №-й, въ т0йже глaсъ. На вели1цэй вечeрни, поeмъ, Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры, на }, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: И$ны стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Кjими: Слaва, глaсъ }: Б0дрый љзhкъ тв0й: И# нhнэ, ЦRь нбcный: Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтє1ніz G, с™и1тєльскаz. На літjи стіхи1ра хрaма: тaже стіхи6ры, глaсъ д7, самоглaсны. Слaва, глaсъ т0йже: Б9eственными дэsньми: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz: съ припёвы. Слaва, глaсъ }: СердцA вёрныхъ: И# нhнэ, Безневёстнаz дв7а: Ѓще бдёніе, тропaрь с™aгw двaжды, и3 Бцdе дв7о: є3ди1ножды. Ѓще нёсть бдёніz, по трис™0мъ тропaрь, глaсъ №. Пaстырскаz свирёль: пи1санъ на мaлэй вечeрни. Слaва, и3 нhнэ: Гавріи1лу вэщaвшу: и3 tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™aгw, двaжды. Слaва, и3 нhнэ: Гавріи1лу вэщaвшу: и3 nбы6чныz каf‡смы. По каfjсмахъ сэдaльны, и3 чтeніе с™aгw. По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }: Њбличaz лeсть ѕлочести1выхъ: двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. и3 чтeмъ t житіS с™aгw. Степє1нна, №- й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе їwaнна, зачaло lє, t полY: Не входsй двeрьми во дв0ръ: pал0мъ н7. Стіхи1ра с™aгw, глaсъ ѕ7: Прпdбне, требlжeнне: КанHнъ бцdы со їрмос0мъ на ѕ7, глaсъ }: и3 с™aгw двA канHна на }, глaсъ №. Катавaсіа: Сyшу глубороди1тельную: По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

 

Кондaкъ, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

БGосл0внымъ љзhкомъ твои1мъ сплетє1ніz ри1тwрскаz разруши1вый слaвне, правослaвіz nдeждею свhше и3сткaнною цRковь ўкраси1лъ є3си2: ю4же и3 носsщи съ нaми зовeтъ твои1ми чaды: рaдуйсz џтче, бGосл0віz ќме крaйнэйшій.

И# јкосъ, и3 пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ с™aгw. Слaва, и4нъ. И# нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры с™aгw на д7, глaсъ д7. Под0бенъ: Звaнный свhше: Слaва, глaсъ №: Цэвни1цу д¦а: И# нhнэ, бGор0диченъ. Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь, с™aгw. Слaва, и3 нhнэ: Гавріи1лу вэщaвшу: Е#ктєніи2. И# tпyстъ. и3 даeтсz є3лeй брaтіи t канди1ла с™aгw, и3 чaсъ №. На №-мъ часЁ, тропaрь с™aгw. По трис™0мъ кондaкъ є3гw2, и3 совершeнный tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна t канHна с™aгw, пёснь G-z и3 ѕ7-z. Прокjменъ, глaсъ №: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рн7а: Комyждо даeтсz kвлeніе: Ґллилyіа, глaсъ в7: Внемли1те лю1діе мои2: Е#ђліе їwaнна, зачaло lѕ: ѓзъ є4смь двeрь: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную: На трапeзэ ўтэшeніе брaтіи, и3 чтeмъ житіE с™aгw.

 

к7ѕ. Прпdбнагw nтцA нaшегw xенофHнта и3 дружи1ны є3гw2.

Стіхи6ры nктHиха G: и3 с™aгw G, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва: Тропaрь, глaсъ д7: Б9е nтє1цъ нaшихъ ноeмвріа въ к7-й дeнь. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На ќтрени, џба канHна nктHиха, и3 с™hхъ на д7, глaсъ в7. По G-й пёсни,

 

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Въ зaповэдехъ б0дрствовалъ є3си2 вLчнихъ, ни1щымъ расточи1вый твоE богaтство бlжeнне, ти1хw съ сопрyжницею, и3 чaды твои1ми: тёмже наслёдуете б9eственное наслаждeніе.

И# сэдaленъ, глaсъ }. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Житeйскагw м0рz и3збёгше, xенофHнтъ прaведный съ сопрyжницею честн0ю, на нб7сёхъ свеселsтсz съ чaды, хrтA величaюще.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™aгw.

 

к7з. Пренесeніе мощeй во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна златоyстагw.

Вeчеръ, Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры, на }, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Златоковaнную трубY: И$ны стіхи6ры, глaсъ т0йже. Под0бенъ: Звaнный свhше: Сщ7eннэйшее состaвимъ: Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ: Не подобaше тебЁ: И# нhнэ: И$же тебE рaди: Вх0дъ. прокjменъ днE. и3 чтє1ніz G, с™и1тєльскаz: пи1саны ноeмвріа въ Gi-й дeнь. На стіх0внэ стіхи6ры с™aгw, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz: съ припёвы и4хъ. Слaва, глaсъ ѕ7: Прпdбне, требlжeнне: И# нhнэ, Бцdе, ты2 є3си2 лозA:

Тропaрь, глaсъ }:

Ќстъ твои1хъ ћкоже свётлость nгнS возсіsвши бlгодaть, вселeнную просвэти2. не сребролю1біz мjрови сокрHвища снискA, высотY нaмъ смиреномyдріz показA: но твои1ми словесы2 наказyz, џтче їwaнне златоyсте, моли2 сл0ва хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

 

Слaва, и3 нhнэ: И$же нaсъ рaди: И# tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™aгw, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3 nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны с™aгw, и3 чтeніе. Полmелeй, и3 сэдaленъ с™aгw, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе їwaнна, зачaло lє: Не входsй двeрьми: pал0мъ н7. Стіхи1ра, глaсъ ѕ7: ТрубA златоглaснаz: КанHнъ бцdы со їрмос0мъ на ѕ7, глaсъ }: и3 с™aгw двA канHна на }: є3ди1нъ, глaсъ ѕ7, другjй, глaсъ G. Катавaсіа, Сyшу глубороди1тельную зeмлю: По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ }, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: По ѕ7- й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ №. Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Возвесели1сz тaинственнw чcтнaz цRковь, возвращeніемъ чcтнhхъ твои1хъ мощeй, и3 сі‰ сокрhвши ћкw злaто многоцённое, пою1щымъ тS неwскyднw подавaетъ мlтвами твои1ми и3сцэлeній бlгодaть, їwaнне златоyсте.

И# јкосъ. и3 пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ: Џтче златоyсте: И# нhнэ: T всsкихъ бёдъ рабы6 тво‰: Славосл0віе вели1кое. По тrт0мъ тропaрь. с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ пeрвый, въ т0йже глaсъ. є3ктєніи2, и3 tпyстъ. и3 даeтсz с™hй є3лeй брaтіи t канди1ла с™aгw. На літургjи слyжба всS ноeмвріа въ Gi дeнь.

 

 

к7и. Прпdбнагw nтцA нaшегw є3фрeма сЂріна.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Слaва, глaсъ ѕ7: Смhсленнw мzтeжныхъ: На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ д7: Прbр0чески њмакaz постeлю: Тропaрь, глaсъ }: Слeзъ твои1хъ: септeмвріа въ G дeнь. На ќтрени, џба канHна nктHиха: и3 с™aгw на ѕ7, глaсъ ѕ7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ є7, двaжды. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Чaсъ при1снw прови1дz судA, рыдaлъ є3си2 г0рькw є3фрeме, ћкw любобезм0лвный: дёлателенъ же бhлъ є3си2 въ дёлэхъ ўчи1тель прпdбне. тёмже џтче всемjрный, лэни6выz воздвизaеши къ покаsнію.

И# јкосъ. и3 пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™aгw. На стіх0внэ nктHиха. Слaва с™aгw, глaсъ в7: ћкw фjніxъ дв7дски. На літургjи, бlжє1нна nктHиха, на д7: и3 с™aгw, пёснь G-z, на д7. Прокjменъ, глaсъ з7: ЧcтнA пред8 гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ: и3 пр0чаz слyжба, сегw2 мцcа въ є7i дeнь.

Къ т0йже дeнь пaмzть прпdбнагw nтцA нaшегw fеод0сіа т0темскагw, сп7сосум0рина монастырS начaльника и3 њсновaтелz, новоzвлeннагw чудотв0рца.

Тропaрь, глaсъ №:

T ю4ности прпdбне fеод0сіе, желaніе своE ко хrтY бGу впери1въ, є3гHже рaди грaдъ и3 nтeчество њстaвль, и3 слaву сyетную ћкw прaхъ вмэни1въ, послёдовалъ є3си2 прпdбному дими1трію, и3 nби1тели є3гw2 сожи1тель бhлъ є3си2. пресели1всz ко грaду т0тмэ, и3 въ междорёчіе всели1всz, пост0мъ и3 бдёніемъ и3 власzнhмъ њдэsніемъ, и3 вери1гами тёло своE ўдручи1лъ є3си2: сегw2 рaди бGъ, ви1дэвъ тво‰ труды2, и3 по преставлeніи чудесы2 њбогати1 тz. бёсы и3згонsеши, и3 слэпы6z просвэщaеши, t всsкихъ нед{гъ и3 бёдъ и3збавлsеши приходsщихъ къ тебЁ съ вёрою, и3 вопію1щихъ: слaва дaвшему ти2 крёпость, слaва вэнчaвшему тS, слaва даю1щему тоб0ю всBмъ и3сцэлeніе.

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Возбрaнной:

Воздержaніемъ пл0ть и3знури1лъ є3си2, и3 непрестaнными мlтвами ћкw ѓгGлъ возвhсилсz є3си2, струsми же слeзными бэсHвскіz полки2 погрузи1лъ є3си2. и3 нhнэ во свётэ невечeрнэмъ ликyеши ў хrтA бGа, и3 приходsщымъ ко с™0му твоемY гр0бу неwскyднw и3сцэлeніе подаeши, вёрою вопію1щымъ тебЁ: рaдуйсz џтче fеод0сіе бGомyдре.

 

к7f. Перенесeніе мощeй с™aгw сщ7енном§нка їгнaтіа бGон0сца.

На ГDи воззвaхъ стіхи6ры на ѕ7, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Слaва, глaсъ }: БGон0се їгнaтіе: На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ №: Q твeрдыz и3 ґдамaнтскіz твоеS души2! Тропaрь, глaсъ, д7: И# нрaвwмъ причaстникъ: септeмвріа въ G дeнь. На ќтрени џба канHна nктHиха: и3 с™aгw на ѕ7, глaсъ д7. По G пёсни, сэдaленъ, глaсъ G, двaжды. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

T вост0ка днeсь возсіsвый, и3 твaрь всю2 просвэти1вый ўчeньми, мyченичествомъ ўкраси1сz, бGон0сный и3 б9eственный їгнaтій.

И# јкосъ, и3 пр0логъ. По f7 пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™aгw. На стіх0внэ nктHиха. Слaва, с™aгw, глaсъ №: Ст0лпъ њдушевлeнъ: На літургjи, слyжба декeмвріа въ к7 дeнь.

 

 

l. С™aгw сщ7енном§нка їпполЂта, пaпы ри1мскагw.

Вослёдованіе є3гw2 поeтсz на повечeріи.

И# и5же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 вели1кихъ їерaрхwвъ, васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва и3 їwaнна златоyстагw.

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры на д7, глaсъ д7. Под0бенъ, Ћкw д0блz: На высотY васjліе: Слaва, глaсъ ѕ7: Человёцы б9іи: И# нhнэ, Бцdе ты2 є3си2 лозA: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ ѕ7. Под0бенъ, Триднeвенъ: Бlгодaть превозм0же: Слaва, глaсъ ѕ7: Д0бріи раби2: И# нhнэ, Никт0же притекazй къ тебЁ:

Тропaрь, глaсъ д7:

Ћкw ґпcлwвъ є3динонрaвніи, и3 вселeнныz ўчи1теліе, вLку всёхъ моли1те, ми1ръ вселeннэй даровaти, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На вели1цэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Бlгодaти nргaны: И$ны стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Кjими: Слaва, глaсъ ѕ7: Т†йныz днeсь д¦а трубы2: И# нhнэ, Кто2 тебE не ўблажи1тъ: Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтє1ніz G: №-е, Во днeхъ џнэхъ речE мwmсeй къ сынHмъ ї}лєвымъ: в7-е, Во днeхъ џнэхъ речE мwmсeй къ сынHмъ ї}лєвымъ: G-е, Прaведныхъ дyшы въ руцЁ б9іей. На літjи стіхи6ры, глaсъ в7: Пріиди1те трbцы нбcныz служи1теліе: Слaва, глaсъ ѕ7: С™и1тєли хrтHвы: И# нhнэ, глaсъ т0йже: Дёвственную добр0ту: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №. Под0бенъ: Всехвaльніи: Слaва: глaсъ в7: Днeсь дyшы: И# нhнэ, прaздника, днeсь хrт0съ во с™и1лище прин0ситсz: На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, глaсъ д7: Ћкw ґпcлwвъ є3динонрaвніи: двaжды, пи1санъ на мaлэй вечeрни. и3 Бцdе дв7о, є3ди1ножды. На ќтрени, по каfjсмахъ сэдaльны с™hхъ, и3 бGор0дичны и4хъ. По полmелeи сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ, Kви1лсz є3си2: Премyдріи ўчи1теліе: Слaва, Прaзднуетъ днeсь: И# нhнэ, бGор0диченъ. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду: Стjхъ: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: Е#ђліе їwaнна, зачaло lѕ. По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7: И#зліsсz бlгодaть: КанHнъ бцdы, со їрмос0мъ на ѕ7, глaсъ в7. и3 с™hхъ двA, на }: є3ди1нъ глaса в7-гw, другjй н7-гw. Катавaсіа, Сyшу глубороди1тельную: По G-й пёсни, сэдaльны, глaсъ }. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Твє1рдыz:

Сщ7є1нныz и3 бGовэщ†нныz проповёдники, вeрхъ ўчи1телей гDи, пріsлъ є3си2 въ наслаждeніе бlги1хъ твои1хъ и3 ўпокоeніе: трудh бо џнэхъ и3 смeрть пріsлъ є3си2 пaче всsкагw всепл0діz, є3ди1не прославлszй с™ы6z тво‰.

И# јкосъ. На f7-й пёсни, Чcтнёйшую не поeмъ, но поeмъ припёвъ: Величaй душE моS, чcтнёйшую нбcныхъ в0инствъ: Тaже їрм0съ. Посeмъ т0йже припёвъ поeмъ и3 къ пр0чымъ бGорHдичнымъ тропарє1мъ. Къ канHнwмъ же с™hхъ припёвы: Величaй душE моS, во їерaрсэхъ свэти6ла три2 вели6каz. и3 пр0чыz. По f7-й пёсни, свэти1ленъ с™hхъ. Слaва, И# нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz: Слaва, глaсъ т0йже: И# нhнэ, бGор0диченъ. Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна t канHна №-гw, пёснь G-z: и3 в7-гw, пёснь ѕ7-z. Прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ: Стjхъ, Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію: Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло тlд: Поминaйте настaвники вaшz: Ґллилyіа, глaсъ д7: И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰ гDи. Е#ђліе матfeа, зачaло №i: Вы2 є3стE свётъ мjра: Причaстенъ, Рaдуйтесz првdніи њ гDэ:

МР&К (комм.) Подобaетъ вёдати, ѓще случи1тсz тріeхъ с™и1телей, васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва, и3 їwaнна златоyстагw, въ недёлю мытарeву и3ли2 блyднагw, и3ли2 мzсопyстную:

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскrны д7. Слaва, с™и1телей: И# нhнэ, бGор0диченъ глaса, мaлыz вечeрни. На стіх0внэ стіхи1ра воскrна є3ди1на: и3 с™и1телей стіх0вна вели1кіz вечeрни, со стіхи2 свои1ми. Слaва, с™и1телей: И# нhнэ, бGор0диченъ, въ т0йже глaсъ. По Нhнэ tпущaеши, и3 по Џ§е нaшъ, тропaрь воскrнъ. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. є3ктеніA мaлаz, и3 tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, по каfjсмэ, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G, и3 тріHди G, и3 с™hхъ д7.

[зри2] Ѓще ли недёлz мzсопyстнаz. Стіхи6ры воскrны G, и3 тріHди д7, и3 с™hхъ G. Слaва, тріHди: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. На літjи стіхи1ра хрaма, тaже тріHди хвали6тныz. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, тріHди. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, тріHди. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, Бцdе дв7о, двaжды: и3 с™hхъ є3ди1ножды: и3 чтeніе. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й, въ т0йже глaсъ. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, съ бGор0дичны и4хъ, и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ, и3 полmелeй с™hхъ.

 

[зри2] [Ѓще ли недёлz блyднагw, и3ли2 мzсопyстнаz. Прилагaемъ и3 трeтій pал0мъ: На рэкaхъ вавmлHнскихъ: ] тaже сэдaльны с™hхъ вси2 по є3ди1ножды, без8 бGор0дичнwвъ. Слaва, полmелeйный: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3 чтeніе с™hхъ. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса. Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскrно. Воскrніе хrт0во: и3 прHчаz. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: и3 бцdы на двA: и3 тріHди на д7: и3 с™hхъ на д7. Катавaсіа, Сyшу глубороди1тельную:

[зри2] Ѓще ли недёлz мzсопyстнаz. КанHнъ воскrнъ на д7: и3 тріHди на ѕ7: и3 с™hхъ на д7. Катавaсіа тріHди. По G-й пёсни, кондaкъ с™hхъ, и3 јкосъ, и3 сэдaльны и4хъ: И# нhнэ тріHди: и3 чтeніе. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ тріHди: и3 чтeмъ пр0логъ. На f7 пёсни поeмъ, Чcтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, тріHди. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 с™hхъ со слaвнымъ, д7, съ припёвы и4хъ.

[зри2] Ѓще ли недёлz мzсопyстнаz. ТогдA по стіхи1рахъ с™и1телей глаг0лемъ стjхъ: Воскrни2 гDи б9е м0й: и3 поeмъ стіхи1ру самоглaсну тріHди. Слaва, тyюжде: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2:

[зри2] Ѓще ли нёсть недёлz мzсопyстнаz. ТогдA въ тріHди стіхA не глаг0лемъ, но по стіхи1рахъ с™hхъ, Слaва, тріHди: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2 бцdе: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь воскrнъ т0чію, и3 є3ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 и3схождeніе nбhчное въ притв0ръ. Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz, и3 чaсъ №. На часёхъ, тропaрь воскrнъ: Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондаки2, воскrнъ тріHди, и3 с™hхъ премэнsюще глаг0лемъ. На літургjи, бlжє1нна глaса, на д7: и3 тріHди пёснь G-z, на д7: и3 с™hхъ ѕ7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 с™hхъ: тaже кондaкъ воскrнъ. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, тріHди. Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, є3ђліе, и3 причaстенъ днE и3 с™hхъ.

МР&К (комм.) Ѓще ли случи1тсz тріeхъ с™и1телей въ суббHту мzсопyстную: и3 поeмъ слyжбу и4хъ въ пzт0къ, прeжде, во всeмъ непремённw.

[зри2] Ѓще ли случи1тсz тріeхъ с™и1телей въ понедёльникъ и3ли2 во вт0рникъ, и3ли2 въ четверт0къ сhрныz недёли.

Въ недёлю вeчера, поeмъ Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ: [въ пр0чыz же дни6 сhрныz седми1цы глаг0лемъ каfjсму рzдовyю.] На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры с™hхъ на ѕ7. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й но глaсу самоглaсна с™hхъ. Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтeніе с™hхъ, и3 є3ктєніи2. На стіх0внэ тріHди, самоглaсенъ днE двaжды, и3 м§нченъ. припёвы же глаг0лемъ nбы6чныz: Къ тебЁ возвед0хъ: Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, бGор0диченъ воскрeсенъ. По Нhнэ tпущaеши, и3 по трис™0мъ, тропaрь с™hхъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 tпyстъ. На повечeріи, по Дост0йно, и3 по трис™0мъ, кондaкъ с™hхъ. [зри2] Ѓще же пaмzть си1хъ тріeхъ с™и1телей случи1тсz въ четверт0къ сhрныz недёли, тогдA въ срeду на часёхъ, по Њслaби, њстaви: и3 по покл0нэхъ бывaетъ зв0нъ во вс‰, по nбhчаю, и3 ѓбіе глаг0лемъ, Пріиди1те поклони1мсz: три1жды. и3 pал0мъ nбhчный, и3 є3ктеніA, и3 стіхи6ры по предпи1санному. По вх0дэ прокjменъ, парєміи2 днE, и3 пареміA тріHди, и3 по нeй прокjменъ, да ўповaетъ ї}ль на гDа. Тaже парєміи2 с™hхъ: пот0мъ, Спод0би гDи: На стіх0внэ тріHди самоглaсенъ днE, двaжды, и3 м§нченъ. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. По Нhнэ tпущaеши, по Џ§е нaшъ, тропaрь с™hхъ, и3 є3ктеніA, и3 три2 вели6кіz покл0ны. Тaже, Всес™az трbце: и3 Бyди и4мz гDне: три1жды. и3 pал0мъ lг. Дост0йно є4сть: и3 tпyстъ. и3 вх0димъ въ трапeзу, и3 разрэшaемъ на сhръ и3 ћица. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™hхъ двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По №-й каfjсмэ сэдaленъ тріHди двaжды, пи1санъ по в7-й каfjсмэ: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ є3гw2, и3 чтeніе днE. По в7-й каfjсмэ сэдaльны с™hхъ, џба по є3ди1ножды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ вторaгw сэдaльна, пeрвагw же сэдaльна бGор0диченъ њставлsетсz: и3 чтeніе днE. Тaже полmелeй с™hхъ, и3 сэдaльны и4хъ: и3 бGор0диченъ, и3 чтeніе. посeмъ степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, є3ђліе, и3 стіхи1ра с™hхъ. КанHнъ бцdы со їрмос0мъ на ѕ7, їрмосы2 по двaжды. и3 с™hхъ двA канHна, на }. Катавaсіа: Сyшу глубороди1тельную зeмлю: џба ли6ка вкyпэ. Ґ и3дёже трипёснецъ, поeмъ канHны с™hхъ, со їрмос0мъ на ѕ7, и3 трипёснецъ на }. Катавaсіа тріHди. По G-й пёсни, сэдaленъ с™hхъ, и3 бGор0диченъ и4хъ, и3 чтeніе с™hхъ. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ с™hхъ. и3 чтeмъ пр0логъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ с™hхъ, и3 бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры с™hхъ на д7. и3 Слaва, и3 нhнэ: Тaже чтeцъ глаг0летъ: Слaва тебЁ показaвшему нaмъ свётъ. И# Слaва въ вhшнихъ бGу: Посeмъ є3ктеніA: И#сп0лнимъ ќтреннюю мlтву нaшу: и3 поeмъ на стіх0внэ тріHди, самоглaсенъ днE двaжды, и3 м§нченъ. припёвы же глаг0лемъ nбы6чныz: И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS гDи: Слaва, с™hхъ, глaсъ ѕ7: С™и1тели хrтHвы: И# нhнэ, бGор0диченъ: Дёвственную добр0ту: пи1саны на літjи. Тaже, Блaго є4сть: и3 Трис™0е. По Џ§е нaшъ: тропaрь с™hхъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ воскrнъ, посeмъ є3ктеніA: Поми1луй нaсъ б9е: и3 возглaсъ. тaже їерeй глаг0летъ: Сhй бlгословeнъ: Кли1ріцы же, Ґми1нь. Ўтверди2 б9е: и3 чaсъ №. На часёхъ, тропaрь и3 кондaкъ с™hхъ. На літургjи, бlжє1нна t канHнwвъ: №-гw, пёснь G-z, со їрмос0мъ на д7: и3 другaгw, пёснь ѕ7-z на д7. По вх0дэ тропaрь хрaма хrт0ва, и3ли2 бцdы, и3 с™hхъ. Тaже кондaкъ хрaма хrт0ва. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, хрaма бцdы, Предстaтельство хrтіaнъ: Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, є3ђліе, и3 причaстенъ днE и3 с™hхъ.

(комм.) Ѓще ли случи1тсz тріeхъ с™и1телей въ срeду сhрныz недёли: поeмъ слyжбу всю2 во вт0рникъ тоsже седми1цы. Ѓще же въ пzт0къ, и3 поeмъ слyжбу и4хъ въ четверт0къ.

 

lа. С™hхъ чудотв0рцєвъ и3 безсрeбренникwвъ, кЂра и3 їwaнна .

На ГDи воззвaхъ стіхи6ры с™hхъ на ѕ7, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Слaва, глaсъ }: Дв0ица м§нкwвъ: На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ в7: Пріиди1те вёрныхъ сосл0віе: Тропaрь, глaсъ є7: ЧудесA с™hхъ твои1хъ м§нкъ: ноeмвріа въ є7i дeнь. На ќтрени, џба канHна nктHиха: и3 с™hхъ на ѕ7, глaсъ д7. По G-й пёсни, сэдaленъ, глaсъ д7, двaжды. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

T б9eственныz бlгодaти дaръ чудeсъ пріeмше с™jи, чудодёйствуете непрестaннw, вс‰ нaшz стр†сти рукодёйствомъ сэкyще неви1димымъ, кЂре бGомyдре со їwaнномъ слaвнымъ: вh бо б9eственніи врaчеве є3стE.

И# јкосъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™hхъ. И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ nктHиха: Слaва, с™hхъ, глaсъ д7: Достохвaльными пёсньми: На літургjи, бlжє1нна nктHиха на д7: и3 с™hхъ t канHна пёснь G-z, на д7. Прокjменъ, глaсъ д7: С™ы6мъ и5же сyть на земли2 є3гw2: Стjхъ: Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну: Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рн7г: Вы2 є3стE тёло хrт0во и3 ќди t чaсти: Ґллилyіа, глaсъ в7: СE что2 добро2, и3ли2 что2 красно2: Е#ђліе матfeа, зачaло lд t полY: ПризвA ї}съ nбанaдесzте: Причaстенъ: Рaдуйтесz првdніи:

И# пaмzть во с™hхъ nц7A нaшегw ніки1ты є3пjскопа, новг0родскагw чудотв0рца.

Совершaетсz соб0ръ є3гw2 и3дёже лежaтъ м0щи є3гw2, и3 и3дёже хрaмъ є3гw2 є4сть.

Тропaрь, глaсъ д7:

Наслади1всz бGомyдре воздержaніz, и3 желaніе пл0ти твоеS њбуздaвъ, на прест0лэ с™и1тельства сёлъ є3си2: и3 ћкw ѕвэздA многосвётлаz просвэщaz вёрныхъ сердцA зарsми чудeсъ твои1хъ, џтче нaшъ с™и1телю ніки1то: и3 нhнэ моли2 хrтA бGа, да сп7сeтъ дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Е$же њ нaсъ:

Ґрхіерeйства сaномъ почти1всz, и3 чи1стэ чистёйшему. предстоS, прилёжнw молeніе за лю1ди тво‰ приноси1лъ є3си2: ћкw и3 д0ждь мlтвою свeлъ є3си2, nвогдa же и3 грaда запалє1ніz ўгаси1лъ є3си2. и3 нhнэ с™и1телю ніки1то, моли2 хrтA бGа, сп7сти2 їмперaтора правослaвнаго, ніколaz ґлеxaндровича, и3 лю1ди тво‰ молsщыzсz, да вси2 вопіeмъ ти2: рaдуйсz с™и1телю џтче преди1вный.

 

 

Февраль

Мёсzцъ февруaрій.

и3мёzй днeй к7и.

Ѓще ли вjсектосъ, тогдA и4мать к7f.

Дeнь и4мать часHвъ №i, и3 н0щь Gi.

№. Предпрaзднство срётеніz гDа бGа, и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA. И# с™aгw м§нка трЂфwна.

Вeчеръ, nбhчнаz каfjсма. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры предпрaзднства G, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: И# с™aгw G, глaсъ №, Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы: Слaва, глaсъ в7: Преwби1дэлъ є3си2, И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже: Днeсь сmмеHнъ: Ѓще въ пzт0къ вeчера, Слaва, предпрaзднства, И# нhнэ, догмaтікъ глaса. На стіх0внэ стіхи6ры глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже: Сщ7eннаго сщ7є1ннаz: Тропaрь м§нка, глaсъ д7: М§нкъ тв0й гDи, трЂфwнъ: септeмвріа во в7 дeнь.

Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ №:

Нбcный ли1къ нбcныхъ ѓгGлъ прини1къ на зeмлю, пришeдша зри1тъ ћкw мLнца носи1ма ко хрaму перворождeнна всеS твaри, t мaтере неискусомyжныz, предпрaзднственную ќбw съ нaми пою1тъ пёснь, рaдующесz.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь предпрaзднства, двaжды. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, предпрaзднства: и3 nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaленъ, предпрaзднства, и3 чтeніе. КанHнъ предпрaзднства, со їрмос0мъ на }: и3 с™aгw на д7. По G-й пёсни,

Кондaкъ, м§нка, глaсъ }. Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Трbческою твeрдостію многоб0жіе разруши1лъ є3си2 t конє1цъ всеслaвне, чeстенъ во хrтЁ бhвъ, и3 побэди1въ мучи1тели во хrтЁ сп7си1телэ, вэнeцъ пріsлъ є3си2 мyченичества твоегw2, и3 даров†ніz б9eственныхъ и3сцэлeній, ћкw непобэди1мь.

И# сэдaленъ, глaсъ д7. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Со nц7eмъ сл0во сhй неви1димо, нhнэ ќбw ви1димь є4сть пл0тію, неизречeннw t дв7ы роди1сz, и3 на рукY стaрчу даeтсz с™и1телю: поклони1мсz томY и4стинному бGу нaшему.

И# јкосъ. Свэти1ленъ м§нка. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На стіх0внэ стіхи6ры предпрaзднства, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже: Зижди1тель нб7сE: На №-мъ часЁ, кондaкъ предпрaзднства, и3 tпyстъ. На літургjи, бlжє1нна t канHна предпрaзднства, пёснь G-z, и3 м§нка ѕ7-z. По вх0дэ тропaрь предпрaзднства, и3 хрaма с™aгw, и3 м§нка: и3 кондaкъ хрaма. Слaва, м§нка. И# нhнэ, предпрaзднства. Прокjменъ, глaсъ з7: Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ: Стjхъ: Ўслhши б9е глaсъ м0й: Ґп0столъ къ ри1млzнwмъ, зачaло §f: Вёмы, ћкw лю1бzщымъ бGа: Ґллилyіа, глaсъ д7: Прaведникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ: Е#ђліе луки2, зачaло н7а t полY: СE даю2 вaмъ влaсть: Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

МР&К (комм.) Ѓще ли случи1тсz предпрaзднство срётеніz гDнz въ недёлю, прeжде недёли мытарS и3 фарісeа.

Въ суббHту на мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскрeсны, и3 бцdы, по nбhчаю. тропaрь воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ є3гw2. На вели1цэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскрeсны G, и3 ґнат0ліевъ є3ди1нъ: и3 предпрaзднства G: и3 м§нка три2. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, бGор0диченъ настоsщагw глaса. На літjи, стіхи1ра хрaма, тaже стіхи6ры стіхHвныz предпрaзднства вечє1рніz. Слaва, предпрaзднства, и4же пи1сана на ГDи воззвaхъ. И# нhнэ, и4же пи1сана на ќтрени, на стіх0внэ. На стіх0внэ, стіхи6ры воскрeсны. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь: Бцdе дв7о: двaжды. и3 предпрaзднства є3ди1ножды. и3 чтeніе. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ двaжды. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, предпрaзднства. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, и3 бGор0дичны и4хъ, и3 чтeніе во є3ђліи. посeмъ поeмъ непор0чны, v3пакои2, и3 чтeніе. Степє1нна глaса. Тaже, прокjменъ, и3 Всsкое дыхaніе: и3 Е#ђліе воскrно. Тaже, Воскrніе хrт0во: и3 pал0мъ н7: и3 стіхи1ра воскrна. КанHнъ воскrнъ со їрм0сомъ на д7: и3 бцdы на двA, и3 предпрaзднства на д7: и3 м§нка на д7. Катавaсіа прaздника: Сyшу глубороди1тельную зeмлю: По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ предпрaзднства. и3 сэдaленъ с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ воскrнъ. На f7-й пёсни поeмъ Чcтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, м§нка. И# нhнэ, предпрaзднства. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7, и3 ґнат0ліевъ №: и3 предпрaзднства G, стіхHвныz, съ припёвы и4хъ. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz. И# нhнэ: Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. Тропaрь воскrнъ, и3 є3ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 њглашeніе: и3 nбhчное и3схождeніе въ притв0ръ, и3 чaсъ №. На № часЁ, тропaрь воскrнъ. Слaва, предпрaзднства. И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ предпрaзднства, и3 конeчный tпyстъ. На G-мъ часЁ, тропaрь воскrнъ. Слaва, м§нка. И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ: кондaкъ воскrнъ. Тaкожде и3 на пр0чихъ часёхъ глаг0лемъ прeжде тропaрь воскrнъ, ґ предпрaзднства и3 м§нка тропари2 премэнsюще глаг0лемъ. Тaкожде и3 кондаки2, воскrнъ, и3 предпрaзднства, премэнsюще глаг0лемъ. На літургjи, бlжє1нна nктHиха, на д7: и3 предпрaзднства пёснь G, на д7, и3 с™aгw пёснь ѕ7, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 предпрaзднства: тaже хрaма с™aгw, и3 м§нка. Кондaкъ воскrнъ, и3 хрaма с™aгw. Слaва, м§нка: И# нhнэ, предпрaзднства. Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, и3 є3ђліе, прeжде недёли, пот0мъ с™aгw.

МР&К (комм.) Подобaетъ вёдати, ѓще случи1тсz предпрaзднство срётеніz гDнz въ недёлю фарісeеву, и3ли2 блyднагw, и3ли2 мzсопyстную.

Въ суббHту, на мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскrны, и3 бцdы, по nбhчаю. На вели1цэй вечeрни, стіхи6ры воскrны G, и3 ґнат0ліевъ №, и3 тріHди G, и3 предпрaзднства, G. Ѓще ли недёлz мzсопyстнаz: и3 поeмъ стіхи6ры воскrны G, и3 тріHди д7, и3 предпрaзднства G. Слaва, тріHди: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. На літjи стіхи1ра хрaма, и3 предпрaзднства стіхHвны вечє1рніz. Слaва, тріHди: И# нhнэ, предпрaзднства, стіхHвны ќтрєнніz. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны. Слaва, тріHди. И# нhнэ, предпрaзднства. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, Бцdе дв7о: двaжды, и3 предпрaзднства, є3ди1ножды: и3 Бyди и4мz гDне: три1жды. и3 чтeніе. [зри2] [Ґ и3дёже нёсть бдёніz, по Нhнэ tпущaеши: тропaрь воскrнъ, Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На повечeріи, по Џ§е нaшъ: кондaкъ предпрaзднства. Слaва, и3 нhнэ, тріHди.] На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства: и3 прHчаz и3 до канHна воскrно. КанHнъ воскrнъ, со їрмос0мъ на д7: и3 бцdы на в7: и3 предпрaзднства на д7: и3 тріHди на д7. Катавaсіа прaздника. [зри2] [Ѓще ли недёлz мzсопyстнаz. КанHнъ воскrнъ, на д7: и3 предпрaзднства, на д7: и3 тріHди, на ѕ7. Катавaсіа тріHди.] По G-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ предпрaзднства: и3 сэдaленъ тріHди, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ тріHди. На f7-й пёсни поeмъ Чcтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ: Слaва, тріHди: И# нhнэ, предпрaзднства. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7, и3 ґнат0ліевъ №, и3 тріHди три2, съ припёвы и4хъ. [зри2] [Ѓще ли недёлz мzсопyстнаz. Поeмъ стіхи6ры воскrны д7: и3 тріHди съ припёвы и4хъ д7.] Слaва, тріHди. И# нhнэ: Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. Тропaрь воскrнъ. є3ктєніи2, и3 tпyстъ. Тaже, Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz: и3 чaсъ №-й въ притв0рэ. На часёхъ, тропaрь воскrнъ. Слaва, предпрaзднства, И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ кондaкъ предпрaзднства, и3 тріHди, премэнsюще глаг0лемъ. На літургjи, бlжє1нна глaса, на д7: и3 тріHди пёснь G, на д7: и3 предпрaзднства ѕ7, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 предпрaзднства. Слaва, кондaкъ тріHди. И# нhнэ, предпрaзднства. Прокjменъ глaса. Ґп0столъ, є3ђліе, и3 причaстенъ днE. [зри2] [Ѓще ли недёлz мzсопyстнаz. Прокjменъ тріHди. Причaстенъ днE, и3 тріHди.]

С™aгw же трЂфwна слyжбу поeмъ, є3гдA настоsтель разсyдитъ.

МР&К (комм.) Ѓще случи1тсz предпрaзднство срётеніz гDнz въ суббHту мzсопyстную:

ТогдA поeмъ слyжбу предпрaзднства срётеніz гDнz прeжде въ пzт0къ тоS недёли, со с™hмъ кЂромъ и3 їwaнномъ и3 трЂфwномъ вкyпэ. Стіхи6ры предпрaзднства G, и3 безмeздникwвъ G. Слaва, безмeздникwвъ. И# нhнэ, предпрaзднства. На стіх0внэ предпрaзднства. Слaва, безмeздникwвъ. И# нhнэ, предпрaзднства. На ќтрени, по каfjсмахъ, сэдaльны предпрaзднства. КанHнъ предпрaзднства, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 с™hхъ на }: трЂфwна на д7: и3 безмeздникwвъ на д7. На хвали1техъ стіхи6ры трЂфwна на д7. Слaва, є3гH же. И# нhнэ, предпрaзднства. На стіх0внэ предпрaзднства, и3 пр0чее. Слyжбу же њ ўс0пшихъ поeмъ на рzдY по nбhчаю, въ суббHту мzсопyстную, ћкоже и3 всегдA.

МР&К (комм.) Ѓще случи1тсz предпрaзднство срётеніz гDнz въ понедёльникъ, и3ли2 во вт0рникъ, и3ли2 четверт0къ сhрныz недёли.

Стіхи6ры предпрaзднства G: и3 с™aгw G. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, предпрaзднства. На стіх0внэ тріHди, самоглaсенъ днE, двaжды, и3 м§нченъ. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. По трис™0мъ тропaрь с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. [зри2] На повечeріи, по Дост0йно, кондaкъ предпрaзднства. На ќтрени, на БGъ гDь тропaрь предпрaзднства, двaжды. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, предпрaзднства. По №-й каfjсмэ є3ктеніA, и3 сэдaленъ предпрaзднства. По в7-й каfjсмэ сэдaленъ тріHди, без8 є3ктеніи2. КанHнъ предпрaзднства со їрмос0мъ на }: и3 с™aгw на д7. [зри2] Ґ и3дёже приспёетъ трипёснецъ: и3 поeмъ канHнъ предпрaзднства, со їрмос0мъ на д7: и3 с™aгw три2 стіхA на в7: и3 тріHди на }. Катавaсіа тріHди. По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ. и3 сэдaленъ с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ предпрaзднства. По f7-й пёсни, свэти1ленъ с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На стіх0внэ, тріHди самоглaсенъ. двaжды, и3 м§нченъ. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. По Бlго є4сть, и3 по трис™0мъ, тропaрь с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На часёхъ, тропaрь предпрaзднства. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ кондaкъ предпрaзднства. На літургjи, бlжє1нна t канHна предпрaзднства, пёснь G-z, и3 с™aгw, ѕ7-z. По вх0дэ тропaрь предпрaзднства, и3 хрaма с™aгw, и3 м§нка. Тaже кондaкъ хрaма с™aгw. Слaва, м§нка. И# нhнэ, предпрaзднства. Прокjменъ, ґп0столъ, є3ђліе и3 причaстенъ днE, и3 с™aгw.

МР&К (комм.) Подобaетъ вёдати, ѓще случи1тсz предпрaзднство срётеніz гDнz въ срeду, и3ли2 пzт0къ сыропyстныz недёли.

Во вт0рникъ вeчера, стіхи6ры предпрaзднства G: и3 с™aгw G. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, предпрaзднства. На стіх0внэ тріHди, самоглaсенъ днE, двaжды, и3 м§нченъ, съ припёвы nбhчными. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. По трис™0мъ тропaрь с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. Е#ктеніA, и3 покл0ны G вели6кіz, и3 tпyстъ. Повечeріе же поeмъ вели1кое, t ВнегдA призвaти ми2: на нeмже поeмъ трипёснецъ ќтренній тріHди, пeрвый. По трис™0мъ кондaкъ предпрaзднства, и3 G покл0ны вели6кіz, и3 мlтва, и3 nбhчный tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь предпрaзднства, двaжды. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, предпрaзднства. По №-й каfjсмэ, сэдaленъ предпрaзднства. По в7-й каfjсмэ, сэдaленъ тріHди, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ без8 є3ктеніи2. КанHнъ предпрaзднства со їрмос0мъ на ѕ7: и3 с™aгw на д7: и3 тріHди на д7. [зри2] Е#гдa же пріи1детъ трипёснецъ поeмъ канHнъ предпрaзднства, со їрмос0мъ на д7: и3 с™aгw три2 стіхA на двA: и3 тріHди на }. Настоsщагw канHна рzдовaz пёснь на д7: и3 вторaгw трипёснца на д7, пeрвый же трипёснецъ предпётъ на повечeріи. По G-й пёсни, кондaкъ с™aгw, и3 сэдaленъ є3гw2. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ предпрaзднства. По f7-й пёсни, свэти1ленъ с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На стіх0внэ самоглaсенъ тріHди, двaжды: и3 м§нченъ. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. Е#ктеніA, и3 покл0ны G вели6кіz, и3 чaсъ №-й. На №-мъ часЁ, тропaрь предпрaзднства. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ кондaкъ предпрaзднства. По Чcтнёйшую, покл0ны G вели6кіz: и3 tпyстъ, и3 по tпyстэ літjа. Тaкожде и3 на пр0чихъ часёхъ тропaрь предпрaзднства, и3 с™aгw. На ѕ7-мъ часЁ, nбhчный тропaрь, и3 чтeніе. По трис™0мъ кондaкъ предпрaзднства: и3 по к0емждо часЁ, по три2 покл0ны вели6кіz. Вечeрнz же прaздника бывaетъ во своE врeмz. [зри2] Си1це поeмъ слyжбу предпрaзднства, ѓще случи1тсz и3 въ пzт0къ вeчера и3 ќтра неизмённw. На повечeріи, трипёснецъ ќтренній, пeрвый, глaса ѕ7- гw. Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ бlже:

(комм.) Ѓще случи1тсz предпрaзднство срётеніz гDнz въ суббHту сыропyстную.

Вeчеръ, каfjсма рzдовaz. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7: предпрaзднства, G, и3 nц7є1въ, тріHди, G. Слaва, nтцє1въ: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтeніе тріHди, и3 прокjменъ: Да ўповaетъ ї}ль на гDа: На стіх0внэ тріHди, самоглaсенъ двaжды: и3 м§нченъ. Слaва, nтцє1въ: И# нhнэ, предпрaзднства. По Нhнэ tпущaеши: и3 по трис™0мъ, тропaрь nтцє1въ. Слaва, и3 нhнэ предпрaзднства, є3ктеніA, и3 tпyстъ. [зри2] На повечeріи, по Дост0йно, и3 по трис™0мъ, кондaкъ nтцє1въ. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь предпрaзднства двaжды. Слaва, nтцє1въ: И# нhнэ, предпрaзднства. По каfjсмахъ сэдaльны џба nтцє1въ. И# нhнэ, предпрaзднства. КанHнъ предпрaзднства, со їрмос0мъ на ѕ7: їрм0съ по двaжды, и3 nтцє1въ на }. Катавaсіа, їрм0съ тріHди: Пёснь возслeмъ: Вторhz же пёсни їрм0съ тріHди, поeмъ є3ди1ножды: послэди2 покрывaемъ тёмже їрмос0мъ. По G-й пёсни: кондaкъ и3 јкосъ предпрaзднства, и3 сэдaленъ nтцє1въ. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ nтцє1въ. Свэти1ленъ nтцє1въ. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На хвали1техъ стіхи6ры nтцє1въ, на д7. Слaва, nтцє1въ. И# нhнэ, предпрaзднства. Славосл0віе вели1кое: и3 пр0чее ќтрени. На часёхъ, тропaрь предпрaзднства. Слaва, nтцє1въ. И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. Кондаки1 же предпрaзднства, и3 nтцє1въ, глаг0лемъ премэнsюще. На літургjи, бlжє1нна предпрaзднства, пёснь G-z на д7: и3 nтцє1въ ѕ7-z на д7. По вх0дэ тропaрь предпрaзднства, и3 nтцє1въ. Слaва, кондaкъ nтцє1въ. И# нhнэ, предпрaзднства. и3 пр0чаz всS слyжба днE, и3 nтцє1въ. М§нка же трЂфwна слyжба поeтсz на повечeріи, и3ли2 є3гдA настоsтель разсyдитъ.

в7. Срётеніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.

(комм.) Твори1мъ бдёніе.

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры прaздника, на д7, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ: Слaва, и3 нhнэ: Днeсь сщ7eннаz м™и: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: съ припёвы и4хъ: №-й, Нhнэ tпущaеши: в7-й, Свётъ во tкровeніе kзhкwвъ: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже.

Тропaрь, глaсъ №:

Рaдуйсz бlгодaтнаz бцdе дв7о: и3з8 тебe бо возсіS сlнце прaвды хrт0съ бGъ нaшъ, просвэщazй сyщыz во тьмЁ. весели1сz и3 ты2, стaрче прaведный, пріeмый во њб8sтіz свободи1телz дyшъ нaшихъ, дaрующаго нaмъ воскrніе.

Е#ктеніA мaлаz, и3 tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, по предначинaтельномъ pалмЁ поeмъ, Бlжeнъ мyжъ, №- й и3 ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, поeмъ стіхи6ры на }, самоглaсны, глaсъ №: Глаг0ли сmмеHне: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7: Да tвeрзетсz двeрь нбcнаz: Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтє1ніz три2. №-е, И#сх0да: Глаг0ла гDь къ мwmсeю въ дeнь џнъ: в7-е, Прbр0чества и3сaіина: Бhсть въ лёто, въ нeже ќмре nзjа цaрь: G-е, Прbр0чества и3сaіина: СE гDь сэди1тъ на џблацэ: На літjи стіхи6ры самоглaсны, глaсъ №: Вeтхій дeньми: Слaва, глaсъ є7: И#спытaйте пис†ніz: И# нhнэ, глaсъ т0йже: Вeтхій дeньми: На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ з7: Ўкраси2 тв0й черт0гъ: съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }: И$же херувjмэхъ носи1мый: На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь, глaсъ №: Рaдуйсz бlгодaтнаz бцdе дв7о: три1жды, пи1санъ на мaлэй вечeрни. И# чтeніе прaздника. [зри2] [Ѓще же нёсть бдёніz, по Нhнэ tпущaеши, тропaрь прaздника, и3 tпyстъ. На повечeріи, глаг0лемъ по дост0йно кондaкъ прaздника. Полyнощницу поeмъ по nбhчаю съ каfjсмою. По №-мъ трис™0мъ глаг0лемъ, вмёстw, СE жени1хъ: тропaрь прaздника. По в7-мъ трис™0мъ вмёстw, Помzни2 гDи ћкw бlгъ: глаг0лемъ кондaкъ прaздника. Тaже, ГDи поми1луй, в7i: И# tпyстъ. Мlтвы же, Помzни2 гDи въ надeжди: не глаг0лемъ.] На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, три1жды. И# nбы6чныz каf‡смы: и3 сэдaльны прaздника: И# чтeніе во є3ђліи. И# даю1тсz свэщы2 брaтіzмъ. И# поeмъ полmелeй прaздника: и3 сэдaленъ прaздника, глaсъ д7. Слaва, и3 нhнэ, т0йже. И# чтeніе. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ. Стjхъ: Tрhгну сeрдце моE сл0во блaго: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе луки2, зачaло }: БЁ человёкъ во їерусали1мэ: и3 pал0мъ н7. Стіхи1ра самоглaсна, глaсъ ѕ7: Да tвeрзетсz двeрь нбcнаz: КанHнъ прaздника, глaсъ G: творeніе кЂръ космы2: їрмосы2 по двaжды: тропари2 на в7i. Катавaсіа прaздника: їрм0съ џба ли6ка вкyпэ. По G-й пёсни, сэдaленъ прaздника, глaсъ д7. Под0бенъ: Ўдиви1сz: Слaва, и3 нhнэ: т0йже. По ѕ7-й пёсни,

Кондaкъ, глaсъ №:

Ўтр0бу дв7и1чу њс™и1вый ржcтв0мъ твои1мъ, и3 рyцэ сmмеHнэ бlгослови1вый, ћкоже подобaше, предвари1въ, и3 нhнэ сп7слъ є3си2 нaсъ хrтE б9е: но ўмири2 во бранёхъ жи1тельство, и3 ўкрэпи2 їмперaтора, є3г0же возлюби1лъ є3си2, є3ди1не человэколю1бче.

И# јкосъ, и3 чтeмъ пр0логъ. На f7-й пёсни, Чcтнёйшую не поeмъ: но поeмъ припёвы прaздника. И# пaки вжигaютъ свэщы2 брaтіz. и3 їрм0съ послэди2: Въ зак0нэ сёни: Свэти1ленъ прaздника, три1жды. На хвали1техъ стіхи6ры прaздника на д7, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7: На рукaхъ стaрческихъ: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь прaздника: є3ктєніи2, и3 tпyстъ: и3 чaсъ №-й. На №-мъ часЁ, тропaрь прaздника. По Џ§е нaшъ: кондaкъ прaздника: и3 прHчаz. и3 совершeнный tпyстъ. [Њ часё же в7-мъ днE и3сх0димъ съ літjею внЁ монастырS, пою1ще стіхи6ры прaздника, и3 канHнъ: и3 возврaщшесz поeмъ часы2 и3 літургjю.] На літургjи, бlжє1нна прaздника, t канHна пёснь G-z, и3 ѕ7-z. Вх0дъ: СказA гDь сп7сeніе своE, пред8 kзhки tкры2 прaвду свою2. Тaже тропaрь прaздника: Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ прaздника. Прокjменъ, пёснь бцdы, глaсъ G: Вели1читъ душA моS гDа: Стjхъ: Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS: Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло тѕ7i: Без8 всsкагw прекосл0віz: Ґллилyіа, глaсъ }: Нhнэ tпущaеши рабA твоегw2 вLко: Стjхъ: Свётъ во tкровeніе kзhкwвъ: Е#ђліе луки2, зачaло з7: Вознес0ста роди1телz nтрочA ї}са: Причaстенъ: Чaшу сп7сeніz:

МР&К (комм.) Вёдомо бyди, ћкw ѓще случи1тсz прaздникъ срётеніz гDнz въ недёлю, прeжде недёли мытарS и3 фарісeа.

Въ суббHту на мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскрeсны глaса на д7. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи1ра воскrна є3ди1на: и3 прaздника стіх0вна вели1кіz вечeрни, съ припёвы прaздника. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Тропaрь воскrнъ, Слaва, и3 нhнэ, прaздника. є3ктеніA мaлаz: и3 tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G: и3 ґнат0ліевъ №: И# прaздника ѕ7. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Вх0дъ, прокjменъ днE: И# чтє1ніz прaздника три2. На літjи стіхи6ры, и3 Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь прaздника три1жды. и3 Бyди и4мz гDне: и3 чтeніе прaздника. [зри2] [Ґ и3дёже нёсть бдёніz, по Нhнэ tпущaеши, и3 по трис™0мъ, тропaрь воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На повечeріи, по Дост0йно и3 по трис™0мъ, кондaкъ воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Полyнощницу же поeмъ по nбhчаю съ канHномъ тр0ичнымъ.] На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По nбhчныхъ каfjсмахъ сэдaльны воскrны съ бGор0дичны и4хъ: и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ. Тaже полmелeй, и3 тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: И# сэдaльны прaздника џба по є3ди1ножды Слaва, и3 нhнэ, сэдaленъ, и4же по полmелeи. И# чтeніе прaздника. Степє1нна глaса. Прокjменъ, и3 є3ђліе прaздника. Тaже, Воскrніе хrт0во: и3 pал0мъ н7. И# цэловaніе є3ђліа по nбhчаю: И# стіхи1ра прaздника. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: и3 бцdы на двA: и3 прaздника на }. Катавaсіа прaздника. По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ воскrнъ: и3 сэдaленъ прaздника є3ди1ножды. Слaва, и3 нhнэ, т0йже. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника: И# чтeмъ пр0логъ. На f7-й пёсни поeмъ, Чcтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: И# прaздника д7, со стіхи2 прaздничными. Слaва, прaздника. И# нhнэ: Пребlгословeнна є3си2: Тaже, славосл0віе вели1кое. Тропaрь воскrнъ т0чію. є3ктєніи2, и3 tпyстъ. Тaже, стіхи1ра є3ђльскаz, и3 њглашeніе, и3 nбhчное и3схождeніе, и3 чaсъ №-й въ притв0рэ. На часёхъ, тропaрь воскrнъ. Слaва, прaздника. И# нhнэ, бGор0диченъ. На всёхъ часёхъ, кондaкъ воскrнъ, и3 прaздника, глаг0лемъ премэнsюще: На літургjи, бlжє1нна воскrна глaса, на ѕ7: и3 прaздника, пёснь G, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 прaздника. Слaва, кондaкъ воскrнъ. И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, и3 є3ђліе чтeмъ прeжде недёли глaса, тaже прaздника: Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: и3 прaздника.

МР&К (комм.) Подобaетъ вёдати, ѓще случи1тсz прaздникъ срётеніz гDнz въ недёлю мытарS и3 фарісeа, и3ли2 блyднагw, и3ли2 мzсопyстную, и3ли2 сыропyстную.

Въ суббHту, на мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскrны глaса на д7. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи1ра воскrна є3ди1на: и3 прaздника стіх0вна вели1кіz вечeрни, съ припёвы и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника: Тропaрь, воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ прaздника: и3 tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, поeмъ, Бlжeнъ мyжъ, каfjсму всю2. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны глaса, G: и3 тріHди G: и3 прaздника д7. [Ѓще ли недёлz мzсопyстнаz: Воскrны G: и3 тріHди д7: и3 прaздника G.] Слaва, тріHди. И# нhнэ, прaздника. Вх0дъ, чтє1ніz прaздника G. На літjи стіхи6ры прaздника, глaсъ №: Вeтхій дeньми: и3 пр0чихъ двЁ. Тaже въ тріHди хвали1тныхъ двA стіхA.

[зри2] Ѓще недёлz фарісeева, №-й стjхъ, глaсъ G: Фарісeа велехвaльный: в7-й, глaсъ }: T дёлъ похвалeньми:

[зри2] Ѓще є4сть недёлz блyднагw: По стіхи1рахъ прaздника поeмъ въ літjи, тріHди G стіхA хвали1тныхъ: №-й стjхъ, глaсъ в7: Блyднагw глaсъ: в7-й, глaсъ }: И#жди1хъ блyднw: G-й, глaсъ ѕ7: Џ§е бlгjй:

[зри2] Ѓще ли недёлz мzсопyстнаz: И# по стіхи1рахъ прaздника поeмъ в7 стіхA хвали1тныхъ: №-й, глaсъ ѕ7: Помышлsю дeнь џнъ: в7-й, Q каковhй чaсъ тогдA:

[зри2] Ѓще ли недёлz сыропyстнаz: И# поeмъ въ літjи тріHди хвали1тныхъ, двa же стіхA, №-й стjхъ, глaсъ є7: Ўвы2 мнЁ: в7-й, П0прище добродётелей: Слaву же поeмъ во всЁ тЁ недBли, фарісeеву, и3 блyднагw, и3 мzсопyстную, и3 сыропyстную, въ тріHди, ћже пи1сана на літjи. И# нhнэ, прaздника. [зри2] [Тогw2 рaди вчини1сz пётисz тріHди хвали6тнымъ стіхaмъ въ літjю на вечeрни, за є4же не њстaвити тріHднагw стіхA ни є3ди1нагw, є4же є3мY не пётисz.] На стіх0внэ, стіхи6ры воскrны. Слaва, тріHди: И# нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь прaздника три1жды: и3 чтeніе въ послaніихъ ґп0стольскихъ. И# и3дёже не бyдетъ бдёніz, по Нhнэ tпущaеши, тропaрь воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На повечeріи, по трис™0мъ, кондaкъ тріHди. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Полyнощницу же поeмъ по nбhчаю, съ канHномъ трbчнымъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, съ бGор0дичны и4хъ: и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ: и3 полmелeй прaздника. и3 тропари2, ЃгGльскій соб0ръ:

[зри2] Ѓще ли недёлz блyднагw, и3ли2 мzсопyстнаz, и3ли2 сыропyстнаz: Припэвaемъ и3 G-й pал0мъ: На рэкaхъ вавmлHнскихъ: тaже величaніе прaздника, и3 сэдaленъ прaздника, по є3ди1ножды: и3 чтeніе прaздника. Степє1нна глaса, прокjменъ прaздника. Всsкое дыхaніе: є3ђліе прaздника. Воскrніе хrт0во: и3 pал0мъ н7. Стіхи1ра прaздника. КанHнъ воскrнъ, со їрмос0мъ на д7: и3 тріHди на д7: и3 прaздника на ѕ7. Катавaсіа прaздника, џба ли6ка вкyпэ. [зри2] [Ѓще ли недёлz мzсопyстнаz: КанHнъ воскrнъ на д7: и3 тріHди на ѕ7: и3 прaздника на д7.] По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ, и3 сэдaленъ тріHди. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника, и3 чтeмъ сmнаxaрій: На f7-й пёсни поeмъ, Чcтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, тріHди: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи1ры воскrны, д7: и3 прaздника д7, съ припёвы прaздника. Слaва, прaздника: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2:

[зри2] Ѓще ли недёлz мzсопyстнаz: На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 прaздника со слaвнымъ д7, съ припёвы прaздника: и3 по скончaніи стіхи1ръ прaздничныхъ глаг0лемъ стjхъ: Воскrни2 гDи б9е м0й: и3 поeмъ самоглaсну стіхи1ру тріHди, глaсъ }: Даніи1лъ прbр0къ: Слaва, глaсъ №: Пред8wчи1стимъ себE брaтіе: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2:

[зри2] Ѓще ли недёлz сыропyстнаz: На хвали1техъ поeмъ ћкоже въ недёлю мzсопyстную, и3 глаг0лемъ стjхъ тaкожде: Воскrни2 гDи б9е м0й: И# поeмъ самоглaсну стіхи1ру въ тріHди, глaсъ ѕ7: Ґдaмъ и3з8 раS tг0нитсz: Слaва, глaсъ т0йже, ПриспЁ врeмz: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2:

Славосл0віе вели1кое. тропaрь воскrнъ, и3 nбhчный tпyстъ, и3 и3схождeніе въ притв0ръ. Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz: и3 чaсъ №-й. На №-мъ часЁ, и3 на пр0чихъ, тропaрь воскrнъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника, и3 тріHди премэнsюще глаг0лемъ. На літургjи, бlжє1нна глaса, на д7: и3 тріHди пёснь G, на д7: и3 прaздника ѕ7-z, на д7. Вх0дное прaздника. Посeмъ тропaрь воскrнъ, и3 прaздника. Слaва, кондaкъ тріHди: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ глaса, и3 прaздника. [Ѓще ли недёлz мzсопyстнаz: прокjменъ тріHди, и3 прaздника.] Ґп0столъ, Ґллилyіа и3 є3ђліе, и3 причaстенъ, прeжде днE, и3 прaздника.

МР&К (комм.) Ѓще ли случи1тсz прaздникъ срётеніz гDнz въ суббHту мzсопyстную:

Слyжба ўмeршихъ поeтсz, вeчеръ и3 ќтрw въ суббHту мимошeдшую. и3ли2 въ четверт0къ мzсопyстный. Въ суббHту же слyжба всS прaздника є3ди1нагw поeтсz непремённw.

МР&К (комм.) Ѓще ли случи1тсz срётеніе гDне въ понедёльникъ, и3ли2 во вт0рникъ. и3ли2 въ четверт0къ сыропyстныz недёли:

Вeчеръ на мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прaздника на д7. Слaва, и3 нhнэ, прaздника: На стіх0внэ самоглaсенъ днE тріHди двaжды, и3 м§нченъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Тропaрь прaздника. є3ктеніA, и3 tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, и3 на ќтрени, совершaетсz всS слyжба прaздника, непремённw, ћкоже прeжде ўказaсz на рzдY: занE тріHдь съ прaздникомъ не поeтсz, въ к0й дeнь не случи1тсz на сhрной недёли, кромЁ суббHты и3 недёли, рaзвэ самоглaсны стіхи6ры днE, ћже глаг0летсz на мaлэй вечeрни, ћкоже ўказaсz. [зри2] Ґ и3дёже не бывaетъ всен0щное, и3 мaлаz вечeрнz, не поeтсz, поeмъ на вели1цэй вечeрни по предпи1санному. Ґ на стіх0внэ, Слaва тріHди, самоглaсенъ днE: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ по стіхи1рахъ прaздника, Слaва тріHди, самоглaсенъ днE: И# нhнэ, прaздника. Славосл0віе вели1кое. На часёхъ, и3 на літургjи слyжба всS прaздника: днe же ґп0столъ, и3 є3ђліе, вычитaемъ напреди2.

МР&К (комм.) Ѓще ли случи1тсz прaздникъ срётеніz гDнz въ срeду сыропyстную, и3ли2 въ пzт0къ:

На мaлэй и3 на вели1цэй вечeрни, и3 на ќтрени, совершaетсz слyжба всS, ћкоже ўказaсz въ понедёльникъ сhрный, непремённw: бывaетъ же на конeцъ вечeрни, и3 ќтрени, и3 всsкагw часA, т0чію по G покл0ны вели6кіz. На часёхъ, глаг0лемъ тропaрь, и3 кондaкъ прaздника. На ѕ7-мъ же часЁ, глаг0летсz тропaрь пареміи2, и3 чтeтсz пареміA. Літургjа же златоyстагw совершaетсz во своE врeмz: Вечeрню же поeмъ по повседнeвному во своE врeмz. По nбhчномъ pалмЁ, каfjсма nбhчнаz. [зри2] Ґ и3дёже бhло всен0щное, каfjсмы не глаг0лемъ: но по nбhчномъ pалмЁ глаг0лемъ, ГDи воззвaхъ къ тебЁ: тaже стіхи6ры прaздника: G: И# с™aгw сmмеHна G. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ днE, и3 пареміA. Тaже прокjменъ: Да ўповaетъ ї}ль на гDа: На стіх0внэ тріHди самоглaсенъ днE двaжды, и3 м§нченъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Тропaрь прaздника, и3 tпyстъ.

[зри2] Подобaетъ вёдати, ѓще случи1тсz срётеніе гDне въ понедёльникъ сhрный: И# трипёснецъ ќтренній поeмъ на повечeріи въ недёлю: ґ самоглaсенъ днE тріHди ќтренній, поeмъ въ прaздникъ, на хвали1техъ слaву. Ѓще ли срётеніе гDне во вт0рникъ сhрный: И# вт0рничный трипёснецъ поeмъ въ срeду сhрную на повечeріи: ґ самоглaсенъ днE ќтренній, поeмъ въ прaздникъ, на хвали1техъ слaву.

[зри2] Ѓще ли срётеніе гDне въ срeду сhрную: И# срeдный канHнъ поeмъ и3 трипёснецъ въ четверт0къ сhрный на повечeріи: ґ самоглaсенъ тріHди ќтренній поeмъ въ прaздникъ, на хвали1техъ слaву.

Ѓще ли срётеніе гDне въ четверт0къ сhрный: И# четверткA трипёснецъ поeмъ во вт0рникъ сhрный на повечeріи.

Ѓще ли срётеніе гDне въ пzт0къ сhрный: И# поeмъ пzткA канHнъ, и3 съ трипёснцемъ, въ срeду сhрную на повечeріи.

МР&К (комм.) Ѓще ли случи1тсz прaздникъ срётеніz гDнz въ суббHту сhрную:

Въ пzт0къ вeчера, на мaлэй вечeрни, стіхи6ры прaздника, на д7. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Прокjменъ, и3 пареміA днE: и3 по нeй прокjменъ: Да ўповaетъ ї}ль на гDа: На стіх0внэ тріHди самоглaсенъ днE двaжды: и3 м§нченъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника: Тропaрь прaздника, и3 tпyстъ. На вели1цэй вечeрни, поeмъ Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. На ГDи воззвaхъ, поeмъ стіхи6ры на ‹: прaздника на ѕ7: и3 nтцє1въ на д7. Слaва, nтцє1въ: И# нhнэ, прaздника. Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтeніе прaздника. На літjи стіхи6ры, и3 Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника. Слaва, nтцє1въ: И# нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь прaздника двaжды, и3 nтцє1въ є3ди1ножды: и3 чтeніе прaздника. Ґ и3дёже нёсть всен0щнагw бдёніz: поeмъ на вели1цэй вечeрни, всE по предпи1санному. Прокjменъ, и3 чтeніе днE: и3 прокjменъ, да ўповaетъ ї}ль на гDа: тaже, чтє1ніz прaздника. На стіх0внэ прaздника: тaже nтцє1въ припёвъ: ЧcтнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. и3 поeмъ самоглaсенъ и4хъ: Монaхwвъ мн0жєства: Слaва, самоглaсенъ тріHди. И# нhнэ, прaздника. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника двaжды. Слaва, nтцє1въ: И# нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны прaздника, и3 чтeніе прaздника. По полmелeи сэдaльны прaздника. Степє1нна №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ прaздника, и3 Всsкое дыхaніе: Е#ђліе, и3 по н7-мъ pалмЁ, стіхи1ра прaздника. КанHнъ прaздника, со їрмос0мъ на }, и3 nтцє1въ на ѕ7. Катавaсіа прaздника. По G-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ nтцє1въ: и3 сэдaленъ nтцє1въ, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ прaздника, и3 чтeмъ сmнаxaрій. На f7-й пёсни поeмъ Чcтнёйшую: Свэти1ленъ прaздника. Слaва, nтцє1въ: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры прaздника G: и3 nтцє1въ G. Слaва, nтцє1въ. И# нhнэ, прaздника. Славосл0віе вели1кое. Тропaрь nтцє1въ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. и3 nбhчное и3схождeніе въ притв0ръ, и3 чaсъ №. На часёхъ, тропaрь прaздника. Слaва, nтцє1въ. И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника. На літургjи, бlжє1нна прaздника, пёснь G- z на д7: и3 nтцє1въ ѕ7-z, на д7. Вх0дное прaздника. Тропaрь прaздника, и3 nтцє1въ. Слaва, кондaкъ nтцє1въ. И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, є3ђліе, и3 причaстенъ, прeжде прaздника, и3 nтцє1въ.

МР&К (комм.) Подобaетъ вёдати, ѓще случи1тсz прaздникъ срётеніz гDнz въ понедёльникъ пeрвыz недёли постA: тогдA слyжбу прaздника пёти въ недёлю сыропyстную по предпи1санному.

МР&К (комм.) Подобaетъ вёдати, ѓще случи1тсz попрaзднство срётеніz гDнz въ недёлю прeжде недёли мытарS и3 фарісeа: ґ с™hй поeтсz на д7, и3ли2 на ѕ7:

Въ суббHту на мaлэй вечeрни, стіхи6ры воскrны и3 бцdы, по nбhчаю. Тропaрь воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ є3гw2. На вели1цэй вечeрни, по каfjсмэ, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G, ґнат0ліевъ №. и3 прaздника тогw2 днE G, и3 с™aгw минeи G. [зри2] [Ѓще ли поeтсz с™hй на ѕ7, и3ли2 є3мyже и3 полmелeй, и3 поeмъ стіхи6ры воскrны G: и3 прaздника G: и3 с™aгw д7. Слaва, с™aгw, ѓще же ни2: ] Слaва, прaздника. И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. На літjи стіхи6ры прaздника тогw2 днE рzдwвhz стіхHвныz, и3 с™aгw, ѓще полmелeй. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, прaздника. Ѓще же ни2, Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны: Слaва, с™aгw, ѓще є4сть. И# нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, Бцdе дв7о: двaжды, и3 прaздника є3ди1ножды. и3 чтeніе въ послaніихъ ґпcльскихъ. На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ двaжды. Слaва, с™aгw, ѓще є4сть: ѓще же ни2, Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, и3 бGор0дичны и4хъ. и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ. Посeмъ непор0чны, и3 v3пакои2, и3 чтeніе недёли рsдъ. [Ѓще ли с™hй и4мать полmелeй, по каfjсмахъ поeмъ с™aгw полmелeй, и3 по полmелeи, тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: и3 по є3ктеніи2 сэдaльны с™aгw по є3ди1ножды. Слaва, сэдaленъ, и4же по полmелeи. И# нhнэ, бGор0диченъ є3гw2: и3 чтeніе.] Степє1нна, и3 прокjменъ глaса. Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскrно, и3 Воскrніе хrт0во: КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: и3 бцdы на двA: и3 прaздника на д7: и3 с™aгw на д7. [Ѓще полmелeй, и3ли2 славосл0віе, и3 поeмъ канHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: и3 прaздника на д7: и3 с™aгw на ѕ7:] Катавaсіа прaздника. По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника, и3 с™aгw ѓще и4мать, и3 сэдaленъ є3гw2. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3 чтeніе. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ воскrнъ: и3 чтeмъ пр0логъ. На f7-й пёсни поeмъ Чcтнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, с™aгw, ѓще и4мать: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: с™aгw, ѓще и4мать, под0бны G, и3 самоглaсенъ и4же на Слaва: поeмъ съ припёвы є3гw2. Ѓще ли не и4мать с™hй хвали1тныхъ: и3 поeмъ воскrны д7, и3 прaздника д7, тогw2 днE стіхHвны ќтрєнніz, съ припёвы и4хъ. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz. И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. Тропaрь воскrнъ т0чію: є3ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 њглашeніе, и3 њбhчное и3схождeніе въ притв0ръ, и3 чaсъ №-й. На №-мъ часЁ, тропaрь воскrнъ. Слaва, прaздника: с™aгw же, ѓще є4сть тропaрь и3 кондaкъ глаг0лемъ премэнsюще. И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника, и3 конeчный tпyстъ. Тaкожде и3 на пр0чихъ часёхъ глаг0лемъ воскrнъ тропaрь прeжде, ґ прaздника и3 с™aгw премэнsемъ. Кондaкъ воскrнъ и3 прaздника глаг0лемъ премэнsюще же, ѓще полmелeй, и3 с™aгw. На літургjи, бlжє1нна nктHиха, на ѕ7, и3 съ трbчнымъ: и3 прaздника пёснь на д7. [Ѓще ли и4мать с™hй пёснь и3 бlжє1нна воскrна на д7: и3 прaздника пёснь на д7: и3 с™aгw пёснь ѕ7-z на д7.] По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 прaздника: тaже хрaма, и3 с™aгw, ѓще и4мать. Кондaкъ воскrнъ и3 хрaма. Слaва, с™aгw, ѓще и4мать. И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґп0столъ, и3 є3ђліе, прeжде недёли рsдъ: тaже с™aгw, ѓще и4мать. Причaстенъ: Хвали1те гDа: и3 с™aгw, ѓще и4мать: ѓще же ни2, прaздника.

МР&К (комм.) Ѓще случи1тсz попрaзднство срётеніz гDнz въ недёлю фарісeеву, и3ли2 блyднагw, и3ли2 мzсопyстную:

На мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, и3 на стіх0внэ стіхи6ры nктHиха, по nбhчаю. На вели1цэй вечeрни, ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны д7: и3 тріHди G: и3 прaздника G: [зри2] [Ѓще ли недёлz мzсопyстнаz: Стіхи6ры воскrны G: и3 тріHди д7: и3 прaздника G. Слaва, тріHди. И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. На літjи стіхи6ры прaздника рzдовы6z тогw2 днE стіхHвныz, и3 тріHди хвали1тны. Слaва, тріHди. И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны. Слaва, тріHди. И# нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь: Бцdе дв7о: двaжды, и3 прaздника, є3ди1ножды: и3 чтeніе. На БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, съ бGор0дичны и4хъ, и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ. По непор0чныхъ тропари2: ЃгGльскій соб0ръ:

[Ѓще же недёлz блyднагw, и3ли2 мzсопyстнаz: Поeмъ полmелeй: прилагaемъ же и3 трeтій pал0мъ: На рэкaхъ вавmлHнскихъ: ] Степє1нна, и3 прокjменъ глaса. Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскrное. Воскrніе хrт0во: и3 пр0чее. КанHнъ воскrнъ, со їрмос0мъ на д7, и3 бцdы на в7: и3 тріHди на д7: и3 прaздника на д7. Катавaсіа прaздника.

[зри2] Ѓще ли въ недёлю мzсопyстную: КанHнъ воскrнъ, на д7: и3 тріHди, на ѕ7: и3 прaздника на д7. Катавaсіа тріHди. По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника. Слaва, сэдaленъ тріHди. И# нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ тріHди, и3 јкосъ. На f7-й пёсни, поeмъ Чcтнёйшую: тaже свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, тріHди. И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ, стіхи6ры воскrны д7: и3 прaздника самоглaсны д7, съ припёвы є3гw2.

[зри2] Ѓще ли є4сть недёлz мzсопyстнаz: И# глаг0лемъ стjхъ: Воскrни2 гDи б9е м0й: и3 поeмъ стіхи1ру самоглaсну тріHди: Даніи1лъ прbр0къ: Слaва, тріHди же: Пред8wчи1стимъ себE: И# нhнэ: Пребlгословeнна є3си2:

Ѓще ли недёлz фарісeева, и3ли2 блyднагw: Не глаг0лемъ тріHди стіхA, но по стіхи1рахъ прaздника, глаг0лемъ: Слaва, въ тріHди. И# нhнэ: Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь воскrнъ. є3ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 и3схождeніе nбhчное въ притв0ръ. Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz, и3 чaсъ №. На часёхъ, тропaрь воскrнъ. Слaва, прaздника. И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ тріHди, и3 прaздника, премэнsюще глаг0лемъ. На літургjи, бlжє1нна глaса на д7: и3 тріHди, пёснь ѕ7-z на д7: и3 прaздника пёснь рzдовaz, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 прaздника. Слaва, кондaкъ тріHди. И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґп0столъ, Ґллилyіа, є3ђліе, и3 причaстенъ днE. [зри2] Ѓще ли бyдетъ попрaзднство срётеніz въ суббHту мzсопyстную, тогдA слyжба попрaзднства њставлsетсz, и3 поeмъ слyжбу суббHты ўмeршихъ.

МР&К (комм.) Подобaетъ вёдати, ѓще случи1тсz попрaзднство срётеніz гDнz въ понедёльникъ, и3ли2 во вт0рникъ, и3ли2 въ четверт0къ сhрныz недёли:

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прaздника G: и3 с™aгw G. Слaва, с™aгw, ѓще и4мать. И# нhнэ, прaздника, ѓще ли ни2, Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ, тріHди самоглaсенъ днE двaжды, и3 м§нченъ. Слaва, с™aгw, ѓще є4сть: И# нhнэ, прaздника. Ѓще ли ни2, Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Тропaрь с™aгw, ѓще є4сть. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. є3ктеніA, и3 tпyстъ. На ќтрени, на БGъ гDь тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™aгw, ѓще є4сть. И# нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны прaздника. КанHнъ прaздника, со їрмос0мъ на }: и3 въ минeи на д7. Ґ и3дёже трипёснецъ, и3 поeмъ канHнъ прaздника со їрмос0мъ на д7: и3 минeи G стіхA на двA: и3 тріHди на }. Ѓще и4мать с™hй кондaкъ и3 јкосъ, глаг0лемъ по G-й пёсни. Тaже сэдaленъ тріHди, пи1санъ по в7-й каfjсмэ. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника. По f7-й пёсни, свэти1ленъ прaздника. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, прaздника: ѓще ли ни2, Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры прaздника на д7, стіхHвныz тогw2 днE. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ тріHди самоглaсенъ днE, двaжды, и3 м§нченъ. Слaва, с™aгw, ѓще є4сть. И# нhнэ, прaздника: ѓще ли ни2, Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По Џ§е нaшъ, тропaрь с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. ѓще же ни2, прaздника т0чію: и3 по є3ктеніи2 чaсъ №-й. На часёхъ, тропaрь прaздника. Слaва, с™aгw, ѓще є4сть. И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ глаг0лемъ кондaкъ прaздника непремённw.

МР&К (комм.) Подобaетъ вёдати, ѓще случи1тсz попрaзднство срётеніz гDнz на сhрной недёлэ въ срeду, и3ли2 пzт0къ:

Покл0нwвъ нёсть, т0чію по концЁ коегHждо часA по G вели6кіz покл0ны. Вeчеръ, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прaздника G: и3 минeи с™aгw G. Слaва, с™aгw ѓще є4сть. И# нhнэ, прaздника: ѓще ли ни