Цвет фона:
Размер шрифта: A A A

1 декабря: Святого пророка Наума

МИНІ1А МЭ1СZЦЪ ДЕКЕ1МВРІЙ

КІ1ЕВЪ. Въ тmпогрaфіи кіево-печeрской лavры.

¤аt§г г0да

Во слaву с™hz, є3диносyщныz, животворsщіz и3 нераздэли1мыz трbцы, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а: бlгословeніемъ с™ёйшагw патріaрха моск0вскагw и3 всеS руси2 ґлеxjz моск0вскагw срётенскагw монастырS свzщeнно-ґрхімандрjта напечaтасz кни1га сіS, минjа мёсzцъ декeмврій во грaдэ москвЁ, въ лёто t ржcтвA по пл0ти бGа сл0ва ¤ац§з

Московский Сретенский монастырь, издательство <((>Правило веры<))>, 1997

МЭ1СZЦЪ ДЕКЕ1МВРІЙ,

и3мёzй днeй lа.

Въ №-й дeнь:

С™aгw прbр0ка наyма.

Ґллилyіа, и3ли2 тропaрь. Стіхи6ры, глaсъ G. Поd: Вeліz кrтA твоегw2:

Бlгодaть с™aгw д¦а всели1сz въ тS, б9ій прbр0че, и3 своeю лучeю содёла свэщY пресвётлу, и3 тоб0ю проповёдаетъ б{дущаz нінеvjи вели1кому.

Џблакъ свэтозaренъ kви1лсz є3си2, и3скaпаz, наyме, б9ій прbр0че, бGознaніz тyчу: и3 напои1лъ є3си2 пи1вомъ б9іz судA нінеvjю грaдъ, нечeстіемъ болёвшій ѓбіе.

Благослaвіz нетлённагw причaстникъ бhвъ, наyме, б9ій прbр0че, и3 неизречeнныz слaвы, и3 рaдости несказaнныz, и3 слaдости бжcтвенныz, њ нaсъ моли2, бGодохновeнне, всёхъ вLку.

И$ны стіхи6ры бцdы, глaсъ и3 под0бенъ т0йже.

(Ѓще же ґллилyіа, пою1тсz стіхи6ры прeжде бцdы, пот0мъ с™aгw.)

Nрyжіемъ ўsзвлена мS сyща ѕміи1нымъ, є4ле жи1ва, nтрокови1це, на nдрЁ лежaща tчazніz, и3сцэли2 вск0рэ лэчб0ю твоеS моли1твы, и3 рабA сотвори2 сн7а и3 бGа твоегw2.

Вёдущи нeмощь мою2 тэлeсную, и3 душeвную болёзнь, сeрдца же њѕлоблeніе, посэщeніz спод0би мS бжcтвеннагw, всенепор0чнаz дв7о, и3 спаси2, молю1сz, тeплою твоeю моли1твою.

Всёхъ превзыд0хъ, вLчце, согрэшeньми, но мн0жество, дв7о, си1хъ њчи1стивши, ми1лости твоеS рaди ўлучи1ти мнЁ прощeніе въ бyдущемъ судЁ, чcтаz, спод0би, сн7а и3 бGа твоего2 молsщи.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Дв7о, и3зъ тебє2 р0ждшагосz моли2, стaдо твоE сохрани1ти неврeдно t всsкагw и3скушeніz проти1вника діaвола, и3 и3сп0лнити всю2 в0лю сн7а твоегw2 ўкрэпи2, nтрокови1це.

КrтобGор0диченъ:

Nрyжіе сeрдце твоE пр0йде, пречcтаz, є3гдA сн7а твоего2 на кrтЁ ви1дэла є3си2 и3 вопіsла є3си2: не безчaдну мS покажи2, сн7е м0й и3 б9е м0й, соблюдhй мS по ржcтвЁ дв7у.

На стіх0внэ nктHиха. Тропaрь, глaсъ в7:

Прbр0ка твоегw2 наyма пaмzть, гDи, прaзднующе, тёмъ тS м0лимъ, спаси2 дyшы нaшz.

На ќтрени канHнъ. Творeніе fеофaново.

Глaсъ є7. Пёснь №. Їрм0съ:

КонS и3 всaдника въ м0ре чермн0е, сокрушazй бр†ни мhшцею выс0кою, хrт0съ и3стрzсE, ї}лz же спасE, побёдную пёснь пою1ща.

Наyме, б9іимъ помaзавсz, бGопріsтне, д¦омъ, и3 сегw2 бlгодaтію просвёщсz: тёмъ бжcтвенное прозрёніе ўмA твоегw2 чтyще, ўблажaемъ тS, всеизрsдне.

Свhше њгласи1вши, прbр0че, твою2 дyшу, д¦а бlгодaть прbр0ческое дёйство дост0йнw вдохнE, и3 бGодохновeненъ љзhкъ тв0й ўстр0и, досточyдне.

Nргaнъ kви1лсz є3си2, ўдарsемь д¦а брzцaломъ, ревни1телz бGа воспэвaz, и3 всBмъ вэщaz бжcтвеннагw судA нелицемёріе, достослaвне.

БGор0диченъ:

Пребlгословeннаz дв7о всечcтаz, вёрою тS и3 люб0вію, ћкw б9ію м™рь чcтнyю, пою1щыz спасaй t бёдъ, рэшaщи неукроти1мое свирёпство.

Пёснь G. Їрм0съ:

Водрузи1вый на ничес0мже зeмлю повелёніемъ твои1мъ, и3 повёсивый неwдержи1мw тzготёющую, на недви1жимэмъ, хrтE, кaмени зaповэдей твои1хъ цRковь твою2 ўтверди2, є3ди1не блaже и3 чlвэколю1бче.

Причaстіемъ животворsщагw и3 бжcтвеннагw д¦а, душeю бhлъ є3си2 бGови1днэйшій: тёмже и3 д†льнаz ћвэ всBмъ предвозвэщaти бжcтвеннымъ мановeніемъ ты2 пред8wчи1стилсz є3си2, бGодохновeнне.

Сyдъ на враги2 tмщeніz предзрёлъ є3си2, бlжeнне бGови1днэйше, преwби1дzщихъ нечести1выхъ б9іе долготерпёніе, и3 ми1лость, и3 благостhню, t неисцёльныz ѕл0бы.

БGор0диченъ:

И$же дрeвле t небытіS сотвори1вый всsчєскаz, и3зъ твоеS с™hz ўтр0бы прих0дитъ, чlвёкъ бhвъ, чcтаz, за чlвэколю1біе превели1кое, чlвэколю1бецъ, да человёки и3збaвитъ.

Сэдaленъ, глaсъ є7. Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Несмёсенъ начертaніемъ д0льнымъ, слaвне, ты2 ќмъ стzжaвъ, бжcтвеннагw д¦а чистёйшее, наyме, пріsтелище бhлъ є3си2, њсіsніе є3гw2 пріeмлz свётлw, и3 всBмъ њблистaz: тёмъ тS м0лимъ, њ ми1рэ мjра моли1сz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

И#зъ тебє2 вопл0щшагосz бGа и3 гDа нaсъ рaди, и3стлёвшихъ прегрэшeньми, моли2 прилёжнw ўщeдрити ны2, и3 tврати1ти ћрость и3 гнёвъ св0й, чcтаz, њ и5же вёрою чтyщихъ и3 хвaлzщихъ непрестaннw си1лу и3 держaву є3гw2.

КrтобGор0диченъ:

На кrтЁ зрsщи тS, хrтE, м™и твоS, в0лею посредЁ разб0йникwвъ ви1сzща, растерзaющисz ўтр0бою, м™рски глаг0лаше: безгрёшный сн7е, кaкw непрaведнw на кrтЁ, ћкоже ѕлодёй пригвождeнъ є3си2, человёческій р0дъ хотS њживи1ти, ћкw бlгоутр0бенъ;

Пёснь д7. Їрм0съ:

Бжcтвенное твоE разумёвъ и3стощaніе прозорли1вw ґввакyмъ, хrтE, со трeпетомъ вопіsше тебЁ: во спасeніе людeй твои1хъ, спасти2 помаз†нныz тво‰ пришeлъ є3си2.

Сіsz зарeю д¦а, нінеvjтzнwмъ прещeніе запустёніz предвозвэсти1лъ є3си2, б9іz си1лы проzвлsz, бGоzвлeнне, неизбёжное.

Сyдъ прaведный зижди1телz повёдаеши, лю1тое всегуби1тельство лю1демъ враждє1бнымъ, ћкw прbр0чествуz провэщaлъ є3си2, наyме, б9ій прbр0че всебlжeнне.

Смиреномyдріемъ ўкрашaема прbр0ка твоегw2 душA, къ бGовидёнію твоемY, бlже, преестeственнw взsсz, и3 бжcтвеннагw видёніz свётлости.

БGор0диченъ:

Марjе, гпcжE твaри, цRS всёхъ р0ждши, є3ди1на всепётаz, страстeй мучи1тельства своб0дна мS покажи2, моли1твами твои1ми.

Пёснь є7. Їрм0съ:

Њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, къ тебЁ ќтренюю, и3 тебЁ зовY: дyшу мою2 просвэти2 њмрачeнную, хrтE, ћкw є3ди1нъ благоутр0бенъ.

Непор0чно и3 чи1сто житіE стzжaти, дёйствомъ и3 просвэщeніемъ с™aгw д¦а, наyме, спод0билсz є3си2, прор0че чyдный.

Пл0ть покори1лъ є3си2 самодeржцу ўмY, ўсeрднw восхождє1ніz въ сeрдцэ положи1въ: тёмже kвлeніz бGолёпнагw получи1лъ є3си2.

Пaче ви1димыхъ п0честей сyть, и5же прbр0чествомъ почествовaнныхъ: тёми бо вэщaетъ с™hй д¦ъ, пребlгjй гDь.

БGор0диченъ:

НижE ќмъ нбcный и4стиннw возм0жетъ тS, бGомaти, пёти дост0йнw: зижди1телz бо родилA є3си2, нбcными пэвaемаго си1лами.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Неи1стовствующеесz бyрею душетлённою, вLко хrтE, страстeй м0ре ўкроти2, и3 t тли2 возведи1 мz, ћкw бlгоутр0бенъ.

Бжcтвенныz бlгодaти ћвльшасz хрaмъ, вёрніи, и3 пріsтелище пречи1стое бhвша, пaче ўмA, бGоzвлeніz воспои1мъ.

Бжcтвеннагw д¦а пріeмъ незаходи1мую зарю2, и3 ќмъ бжcтвенъ стzжaвъ, благочести6выz къ пэснопёнію наказyетъ.

БGор0диченъ:

Мhслєнныz си6лы тS и3 человёчестіи вси2 р0ди, ћкw бGа р0ждшую, слaвzтъ всегдA, бlгословeннаz всенепор0чнаz.

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Просвэти1вшеесz д¦омъ чи1стое твоE сeрдце, прbр0чества бhсть свэтлёйшагw пріsтелище: зри1ши бо ћкw насто‰щаz далeче с{щаz. сегw2 рaди тS почитaемъ, прbр0че бlжeнне наyме слaвне.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Превозноси1мый nтцє1въ гDь плaмень ўгаси2, џтроки њроси2, соглaснw пою1щыz: б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ћкw бGови1днэйша прbр0ка и3мyще ликHвъ начaльника, чeстнw прaзднуемъ бжcтвеннэ, пэснопою1ще: б9е, бlгословeнъ є3си2.

ТS д¦одви1жимаго познaвше nргaна, и3 цэвни1цу бGодохновeнну, призывaемъ застyпника, пёсньми пою1ще: б9е, бlгословeнъ є3си2.

Вэнчa тz гDь прbр0ка, чyдне, и3 бlгодaть тебЁ дадE предглаг0лати б{дущаz, є3мyже вси2 пэснопоeмъ: б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ:

Двeрь непроходи1мую прbр0къ ви1дэ тS, дв7о пречcтаz, ю4же є3ди1нъ пр0йде. є3мyже вси2 пэснопоeмъ: б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }. Їрм0съ:

ТебЁ вседётелю въ пещи2 џтроцы, всемjрный ли1къ сплeтше, поsху: дэлA вс‰каz гDа п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Невещeственною зарeю начaльныz трbцы, прbр0че, њбожaемь, поeши, рaдуzсz: вс‰ дэлA гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Свzщеннолёпнw свzщeнную твою2 пaмzть, прbр0че чyдный, чтyще поeмъ: вс‰ дэлA гDа п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

БGор0диченъ:

Ўкрэпи2, чcтаz, дyшу мою2, разслaбленную прегрэшeньми и3 страстьми2, ћкw да воспою2, дв7о, твоE ржcтво2, препрослaвленное во вс‰ вёки.

Пёснь f7. Їрм0съ:

И#сaіе, ликyй, дв7а и3мЁ во чрeвэ, и3 роди2 сн7а є3мманyила, бGа же и3 чlвёка, вост0къ и4мz є3мY: є3г0же величaюще, дв7у ўблажaемъ.

На земли2 равноaгGльное житіE и3мёлъ є3си2 вои1стинну: и3 нhнэ на нб7сёхъ со ѓгGльскими ли1ки всели1лсz є3си2 бли1зъ свёта трисіsннагw, є3гHже насыщazсz, назирaй пою1щыz тS.

ТS бGу прив0димъ њ мjрэ, бlжeнне, моли1твенника, моли2 прилёжнw, прbр0че, ћкw дерзновeніе и3мёz, дaти вBрнымъ благолёпнw пребывaющее вёчное и3збавлeніе.

БGор0диченъ:

Ћкw бGа р0ждшую, сугyба же и3 соестeственна, и3менyемъ тS вёрніи бGоглаг0ливw бцdу пречcтую всеи1стиннымъ звaніемъ, честн0е ржcтво2 проповёдающе, всес™az бGоневёсто.

Свэти1ленъ днE. На стіх0внэ nктHиха.

2 декабря: Святого пророка Аввакума

Мёсzца тогHже во в7-й дeнь.

С™aгw прbр0ка ґввакyма.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прbр0ка, глaсъ д7. Поd: Ћкw д0блz:

Ґввакyмъ чyдный, * зарю2 д¦а пріeмъ, * бhсть вeсь бжcтвенъ: * и3 судeй нечeстіе, * и3 сyдъ непрaведный * зрS негодyетъ, * нрaва показyz прaвость хrтA и3 вLки, * бGолюбeзнw и3 тeплою мhслію, * ћкw ўтэснsемь разгарaетсz.

На бжcтвеннэй стоS стрaжи, * честнhй ґввакyмъ * слhшаше тaинство * къ нaмъ твоегw2 пришeствіz, хrтE, неизречeнное: * и3 проповёданіе твоE * прbр0чествуетъ ћвственнэйше, * прови1дz и3 прем{дрыz ґпcлы, ћкоже к0ни, * kзы6къ многоплемeнныхъ, * возмущaющыz м0ре.

Въ гDэ рaдуzсz бз7э сп7сэ твоeмъ, * бGоглаг0ливе слaвне, * веселsсz, * и3 тaмw сyщагw сіsніz зарю2 пріeмъ, * и3 свётомъ бGодёльнымъ * мhсленнw просвэщaемь, * пaмzть твою2 всепрaзднственную * вёрою совершaющыz, * напaстей же и3 бёдъ * твои1ми моли1твами и3збaви.

И$ны стіхи6ры бцdы, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

(Ѓще ґллилyіа, сjи стіхи6ры пою1тсz прeжде.)

Тyчами д¦а с™aгw, пречcтаz, * мою2 мhсль њроси2, * кaплю р0ждшаz * хrтA безмёрную, * беззакHніz земнhхъ * щедр0тами њмhвшую, * и3зсуши2 и3ст0чникъ страстeй мои1хъ, * и3 пот0ка спод0би мS слaдости * присножив0тною твоeю моли1твою.

Подъ зeмлю низвeрженъ бhхъ, * грэхи6 ўмертви1всz, * душeвными страстьми2 и3 тэлeсными. * тёмже тм0ю покрывaюсz tчazніz: * но воздви1гни мS нhнэ къ жи1зни нетлённэй, * путеводsщи мS къ вhшнему nтeчеству, * и3дёже глaсъ чи1стъ прaзднующихъ, * и3 и3дёже свётъ лицA твоегw2, хrтE.

Ћже бGа невмэсти1маго во чрeво твоE вмэсти1вшаz, * чlвэколю1бнw чlвёка бhвша, * и3 нaше смэшeніе и3зъ тебє2 пріи1мша, * и3 њбожи1вшаго ћвэ, * не прeзри менє2, пречcтаz, * нhнэ скорбsща: * но ўщeдри вск0рэ, * и3 всsкіz вражды2 и3 врeда лукaвагw свободи2.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Тмaми, пречcтаz, њбэщaхсz * покаsніе њ мои1хъ сотвори1ти согрэшeніихъ: * но не њставлsетъ мS * непод0бный м0й ѕлhй nбhчай. * сегw2 рaди вопію1 ти, * и3 припaдаz молю1сz: * ты2 мS, вLчце, и3зми2 таковaгw томлeніz, * путеводsщи къ лyчшымъ, * и3 спасeніz бли1зъ сyщымъ.

КrтобGор0диченъ. Под0бенъ: т0йже.

Ѓгнца и3 пaстырz тS * на дрeвэ ћкw ви1дэ, * ѓгница р0ждшаz рыдaше, * и3 м™рски тебЁ вэщaше: * сн7е возжелённе, * кaкw на дрeвэ кrтнэмъ повёшенъ є3си2, долготерпэли1ве; * кaкw рyки и3 н0ги тво‰, сл0ве, * пригвозди1шасz t беззак0нныхъ, * и3 кр0вь твою2 и3зліsлъ є3си2, вLко;

Тропaрь, глaсъ в7:

Прbр0ка твоегw2 ґввакyма пaмzть, гDи, прaзднующе: тёмъ тS м0лимъ, спаси2 дyшы нaшz.

КанHнъ прbр0ка, є3гHже краегранeсіе:

ТS, прbр0че ґввакyме, пою2, бlжeнне. Fеофaново:

Глaсъ д7. Пёснь №. Їрм0съ:

Воспою2 тебЁ, гDи б9е м0й, ћкw и3звeлъ є3си2 лю1ди и3зъ раб0ты є3гЂпетскіz, покрhлъ же є3си2 колесни6цы фараHновы и3 си1лу.

Ўмудри1 мz, гDи б9е м0й, твоего2 прbр0ка ґввакyма пёти бжcтвеннаго, и3 бlгодaтію твоeю просвэти2, бlже, сeрдце моE.

Док0лэ, гDи, прbр0къ глаг0летъ, возопію2 къ тебЁ, и3 не ўслhшиши; вскyю же ми2 показaлъ є3си2 судeй нечeстіе;

Честнyю пaмzть твою2, прbр0че, совершaющыz благочeстнw твои1ми мольбaми t бёдъ и3збaви и3 лю1тыхъ њбстоsній.

БGор0диченъ:

БGъ с™hй kви1сz, внегдA прибли1житисz врeмени, и3зъ тебє2 бцdе, бhвъ чlвёкъ, да спасeтъ человёка.

Пёснь G. Їрм0съ:

Лyкъ си1льныхъ и3знем0же, и3 немощствyющіи препоsсашасz си1лою: сегw2 рaди ўтверди1сz въ гDэ сeрдце моE.

Воззрёніемъ къ бGу возвышaемь, и3 свэтода‰ніи t негw2 просвэщaемь, бyдущихъ предзрёлъ є3си2, бGоzвлeнне, проwбражeніе.

Всsку добродётель содержaлъ є3си2, всsку же ѕл0бу t ўмA возненави1дэлъ є3си2, и3 прaведнw беззак0ннующихъ возгнушaлсz є3си2, всебlжeнне.

Речeніемъ с™aгw д¦а, ты2, ћкw чи1стъ, ввёрилсz є3си2, kснёйше прbр0чествуz бyдущихъ сбыті‰, досточyдне.

БGор0диченъ:

ГорA добродётельми приwсэнeннаz, и3зъ неsже вLка раболёпнw пріи1де, раб0ты свободи1ти человёки, kви1ласz є3си2, всечcтаz.

Сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz:

На бжcтвеннэй стрaжи стaлъ є3си2, бlжeнне, и3 ўразумёлъ є3си2 б9іе пришeствіе, прbр0ческими nчесы2, бGодохновeнне. тёмже и3 возопи1лъ є3си2, ґввакyме, со стрaхомъ: гDи, ўслhшахъ стрaшное пришeствіе твоE, и3 воспэвaю тS, пл0ть брeнную t дв7ы понести2 восхотёвшаго.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

По бз7э въ тв0й, бцdе, прибэгaю смирeнный покр0въ бжcтвенный, припaдаz, молю1сz: поми1луй, пречcтаz, ћкw превзыд0ша главY мою2 грэси2, и3 бою1сz, вLчце, мyки, и3 трепeщу: молeніе сотвори2, чcтаz, къ сн7у твоемY, t си1хъ и3збaвити мS.

КrтобGор0диченъ:

И$же и3зъ безначaльнагw nц7A рождeннаго, напослёдокъ тS пл0тію р0ждшаz, на кrтЁ ви1сzща зрsщи, хrтE, ўвы2 мнЁ, любeзнэйшій ї}се, вопіsше: кaкw слaвимый, ћкw бGъ, t ѓгGлъ, t беззак0нныхъ нhнэ человBкъ, сн7е, хотS распинaешисz; пою1 тz, долготерпэли1ве.

Пёснь д7. Їрм0съ:

Твоегw2 на земли2 kвлeніz, хrтE б9е проповёдаz прор0къ пришeствіе, съ весeліемъ вопіsше: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Свэтови1денъ добродётелію kви1лсz, бGодохновeнне, и3 свётъ невечeрній возвэсти1лъ є3си2. є3мyже нhнэ вёрою зовeмъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Всесвётлаz бlгодaть д¦а, nби1льнw всeльшисz въ тS, всемyдре, прbр0ка соверши2, всBмъ сп7са возвэщaюща.

Слyхомъ њгласи1всz вседержи1телz, благоговёйнw ўбоsлсz є3си2, q чyдне! разумёвъ же дэлA сегw2, во ќжасэ бhлъ є3си2.

БGор0диченъ:

КівHтъ свидёніz тS, дв7о, пи1шетъ, хлёбъ и4стиннw жи1зни пріeмшую, чcтаz, сл0во, nц7Y соприсносyщное.

Пёснь є7. Їрм0съ:

Возсіsвый свётъ, и3 просвэти1вый ќтро, и3 показaвый дeнь, слaва тебЁ, слaва тебЁ, ї}се сн7е б9ій.

Нhнэ воздви1жена ви1дитъ честнaz цRковь сlнца на дрeвэ, ћкоже прорeклъ є3си2, ґввакyме свzщeннэйше.

Впери1въ ќмъ, на стрaжи твоeй стaлъ є3си2, пребогaте, и3 ўсмотри1лъ є3си2 гDне пришeствіе.

Велеглaснw, мyдре, њ бз7э сп7сэ возрaдуюсz, возопи1лъ є3си2, и3 возвеселю1сz, ґввакyме всебlжeнне.

БGор0диченъ:

Њтzгчeнъ плени1цами мн0гихъ мои1хъ прегрэшeній, къ тебЁ прибэгaю, спаси1 мz, вLчце бцdе, вёрныхъ хвало2.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Возопи2, проwбразyz погребeніе триднeвное, прbр0къ їHна, въ ки1тэ молsсz: t тли2 и3збaви мS, ї}се, цRю2 си1лъ

T ю4га, бGъ вопл0щсz, пріи1де, ћкw прорeклъ є3си2, t негw2 свётлw просвэщaемь, ґввакyме требlжeнне, и3 мjръ свётомъ ўzсни2.

Њзари2, б9е, дyшы пою1щихъ тS, моли1твами ґввакyма честнaгw и3 бGомyдрагw, и4же вдохновeніемъ бжcтвеннымъ просвэщeй тогw2 помышлeніе.

Вэщaніе твоE и3 глагHлъ бжcтвенныхъ си1ла, бGоглаг0ливе, пр0йде вс‰ концы2, сл0ва бжcтвенное пришeствіе нaмъ прbр0чествуz.

БGор0диченъ:

Сyщагw nц7Y сн7а є3диносyщна, и3 безначaльнw р0ждшему ћвэ сразумэвaемаго, въ послёдокъ пл0ть бhвша, дв7о, родилA є3си2.

Кондaкъ глaсъ }: Под0бенъ: Взбрaнной:

Возгласи1вый вселeннэй t ю4га пришeствіе б9іе t дв7ы, ґввакyме бGоглаг0ливе, и3 на бжcтвеннэй стрaжи предстоsніемъ слhшаніz t свэтон0сна ѓгGла, хrт0во воскресeніе возвэсти1лъ є3си2 мjру. сегw2 рaди вeселw зовeмъ ти2: рaдуйсz, прbр0кwвъ свётлаz добр0то.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Ґвраaмстіи и3ногдA въ вавmлHнэ џтроцы пeщный плaмень попрaша, пёсньми взывaюще: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Научaемь, блажeнне, пaче сл0ва знaнію, и3 прор0чествуz многосвётлую свэщY, взывaеши нhнэ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Сіsніz трисвётлагw, и3 невечeрніz слaвы причaстіz тебЁ дадE хrт0съ, є3г0же прослaвилъ є3си2, вопіS: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ:

Въ р0дэхъ родHвъ м™и дв7а kви1ласz є3си2 бlгословeннаz, пaче ўмA сл0во р0ждши воплощeнное: тёмже, чcтаz, воспэвaемъ тS.

Пёснь }. Їрм0съ:

Вс‰ дэлA б9іz, и3 всS твaрь благослови1те гDа, прпdбніи и3 смирeнніи сeрдцемъ п0йте є3го2, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Просвэщeнъ свётомъ трис0лнечнымъ, спод0билсz є3си2, всеизрsдне, бжcтвенныхъ и3 преестeственныхъ видёній зовhй: превозноси1те бGа во вёки вс‰.

ПіS t пот0ка слaдости, и3 невещeственнагw видёніz и3сполнsемь, слaвы же прор0ческіz и3 предсэдaтельства причащazсz, рaдуzсz воспэвaеши бGа во вёки.

Q бжcтвенныz и3 честнhz прbр0ка ґввакyма красоты2! сeй бо со ѓгGльскими ликyz си1лами, рaдуzсz хrтA воспэвaетъ во вёки.

БGор0диченъ:

М™и kви1ласz є3си2 и4стиннw прeжде вBкъ и3зъ nц7A возсіsвшагw: є3ди1на бо с™ёйши всёхъ былA є3си2. тS превозн0симъ чcтую во вёки.

Пёснь f7. Їрм0съ:

Ржcтво2 твоE нетлённо kви1сz: бGъ и3зъ бокY твоє1ю пр0йде, ћкw плотон0сецъ kви1сz на земли2, и3 съ человёки поживE. тS, бцdе, тёмъ вси2 величaемъ.

Блистaетъ пaмzть твоS, прbр0че, свётлу и3спущaющи зарю2 твоегw2 бGоглаг0ланіz, и3 твоегw2 тайноучeніz и3 прор0чества, тS чтyщымъ, ґввакyме блажeннэйше.

Проповёдавъ гDа слaвы, и3 сегw2 прорeкъ пришeствіе, t с™hz дв7ы проzвлeннw бhвшее, и3 покaзанное ви1дz, весели1сz, ґввакyме бGоблажeнне.

Рaдуютсz вси2 прbр0цы, въ рaдостный тв0й дeнь веселsщесz, бGомyдре, рaдости твоеS причащaющесz и3 б9eственныz слaвы. съ ни1миже молsсz, пою1щыz тS спасaй.

БGор0диченъ:

Кроплeніемъ, чcтаz, щедр0тъ твои1хъ, души2 моеS њмhй сквeрну, и3 т0ки слeзъ и3сточaти мнЁ непрестaннw сотвори2, nтрокови1це, страстeй мои1хъ пот0ки ўставлsющи.

3 декабря: Святого пророка Софонии. Преподобного Саввы Сторожевского.

Мёсzца тогHже въ G-й дeнь.

С™aгw прbр0ка соф0ніи.

И# прпdбнагw nтцA нaшегw сaввы сторожeвскагw.

Слyжба є3гw2 пи1сана по сeй слyжбэ.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прbр0ка G, глaсъ д7. Поd: Звaнный свhше:

И$же зарю2 бGоначaльнэйшагw сіsніz пріи1мъ * ўмA чистот0ю, * и3 бжcтвенныхъ словeсъ * провозвёстникъ и3 прознaменатель, * и3 прbр0къ бжcтвенный бhвъ, * ўстA бGодви6жимаz kви1лсz є3си2 д¦а: * ±же t негw2 тебЁ показyємаz проповёдуz * и3 сказyz всBмъ kзhкwмъ * даeмое спасeніе, * и3 цrтвіе хrт0во, всечeстне. * є3г0же моли2 * спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

И$же бGовидёніемъ сіsz дост0йнw, * и3 прbр0ческимъ предсэдaтельствомъ, * и3 благодaтію почествовaнъ, бGодохновeнне, * и3 бжcтвеннагw спод0бленъ блажeнства, * къ преблаг0му нhнэ дерзновeніемъ твои1мъ * и3 ми1лованіемъ њдержи1мь, * молsсz не престaй * њ и5же вёрою тS восхвалsющихъ, * и3 чтyщихъ, ћкw бGоглаг0лива, * и3 чeстна и3 бGопріsтна, * t бёдъ и3збaвити, и3 спасти2 дyшы нaшz.

Твоего2 прbр0ка, * ћкw њдушевлeнна џблака, показaлъ є3си2, безсмeртне, * в0ду точaща въ жи1знь во и4стинну вёчную, * послaвъ сего2 богaтнw, * и3 даровaвъ д¦а всес™aго, * є3диносyщнаго тебЁ nц7Y вседержи1телю, * и3 сн7у твоемY, * и3зъ твоегw2 существA возсіsвшему, * и4мже проречE сп7си1тельное пришeствіе * хrтA бGа нaшегw, * и3 kзhкwмъ всBмъ спасeніе провозвэсти2.

И$ны стіхи6ры бцdы, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

(Ѓще ґллилyіа, пою1тсz сjи стіхи6ры прeжде, пот0мъ с™aгw).

И$же благочeстнw покланsющыzсz * твоемY ржcтвY, * t всsкагw спасaй навёта врaжіz, * бGороди1тельнице всенепор0чнаz, * ћкw предстaтельница всегw2 р0да нaшегw сyщи: * тs бо нhнэ п0мощь вси2 стzжaхомъ, * прибёжище же и3 ўтверждeніе, * и3 ходaтаицу ко вLцэ хrтY и3 гDу. * є3г0же моли2, даровaти ми1ръ мjру, м0лимсz, * и3 грэхHвъ разрэшeніе * притекaющымъ въ кр0въ тв0й.

СE гноє1ніz њбнажaю тебЁ * души2 моеS, * и3 показyю лю6тыz ћзвы, * ±же разбHйницы наложи1ша мнЁ, * лукaвствіz п0мыслы, * дeмwнскими смущє1ніи: * вLчце всенепор0чнаz, * цэли1телz дyшъ и3 тэлeсъ р0ждшаz, * и3сцэлeніе тh ми подaждь си6мъ, * и3зливaющи є3лeй милосeрдіz твоегw2 и3 блaгости, * къ благорастворeнію спасeніz и3 здрaвіz.

Не скрhю nкаsнный лю1тыхъ мои1хъ, * ћкw вс‰ стzжaхъ, ћже ненави1дитъ бGъ: * пл0ть њскверни1хъ и3 дyхъ м0й, * и3 ќмъ помышлє1ніи нечи1стыми, * и3 дёлы и3 словесы2 сквeрными: * љзhкомъ њсуждaю согрэшaющихъ, * сaмъ гHршаz содэвaю, бGороди1тельнице: * всёхъ мнЁ си1хъ дaждь и3справлeніе, * да, восклони1всz ѕлaгw моегw2 nбhчаz, * припaдаю и3 плaчусz, * њ ни1хже ѕлЁ содёлахъ * въ жи1зни моeй хождeніемъ.

Слaва, и3 нhнэ, Под0бенъ: т0йже.

Ћкw во глубинY мн0гихъ согрэшeній впад0хъ * t лёности моеS * и3 ўнhніz nкаsнный и3 невёдэніz, * и3 tчazніемъ нhнэ њдержи1мь є4смь: * бyди ми2 п0мощь и3 њчищeніе, * и3 спасeніе, пречcтаz, * и3 ўтэшeніе благопремённw подаю1щи ми2. * тS молю2, * и3 тебЁ ми1лсz дёю и3 припaдаю, * и3 вёрою зовy ти, * да не kвлю1сz до концA льсти1вому њбрaдованіе.

КrтобGор0диченъ, под0бенъ т0йже:

Не рыдaй менE, м™и, * зрsщи на дрeвэ повёшена твоегw2 сн7а и3 бGа, * на водaхъ повёсившаго зeмлю неwдержи1мw, * и3 всю2 твaрь создaвшаго: * и4бо востaну и3 прослaвлюсz, * и3 ѓдwва ц†рствіz сокрушY крёпостію, * и3 погублю2 тогw2 си1лу, * и3 св‰занныz и3збaвлю * t ѕлодёйства є3гw2, * ћкw бlгоутр0бенъ, * и3 nц7Y моемY приведY, * ћкw чlвэколю1бецъ.

На стіх0внэ nктHиха. Тропaрь, глaсъ в7:

Прbр0ка твоегw2 соф0ніи пaмzть, гDи, прaзднующе: тёмъ тS м0лимъ, спаси2 дyшы нaшz.

На ќтрени канHнъ, є3гHже краегранeсіе:

Соф0ніева мS слaва да ўzсни1тъ. Fеофaново:

Глaсъ ѕ7. Пёснь №. Їрм0съ:

Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь, пои1мъ, вопіsше.

ТS м0лимъ, прbр0че, б9ію пrт0лу предстоsща моли1ти прилёжнw, просвэщeніе даровaти нaмъ, вёрою честнyю пою1щымъ пaмzть твою2.

Nргaнъ бжcтвенный kви1лсz є3си2, вмэщaющь бжcтвеннагw д¦а просвэщeній и3 дарHвъ, соф0ніе всемyдре: тёмъ, рaдующесz, вёрніи тS ўблажaемъ.

БGор0диченъ:

Свэтлёйшими зарsми всю2 зeмлю возсіsвшее сlнце и3зъ с™aгw чрeва твоегw2 њзарsетъ, вLчце: и4миже просвёщшесz, тS б9ію м™рь почитaемъ.

Пёснь G. Їрм0съ:

Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Вс‰ ви1дzй, ћкw бGъ, бyдущихъ знaніе, и3 хотsщихъ бhти вёдэніе тебЁ kвлeннw проzвлsетъ бGолёпнw и3 показyетъ, бlжeнне досточyдне.

Вжили1въ, бlжeнне, тв0й ќмъ благочeстнымъ дерзновeніемъ, д¦у бжcтвенному подклони1лъ є3си2 тебE, и3 бhлъ є3си2 пріsтенъ тaмw сyщихъ бжcтвенныхъ вдохновeній.

БGор0диченъ:

СE, тебE вси2 р0ди блажaтъ вёрою, безлётное сл0во пл0тію въ лёто р0ждшую преестeственнw и3 дв7у пaки пребhвшую.

Сэдaленъ, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Милосeрдіz двє1ри:

Њчи1стивъ t сквeрнъ ќмъ, всемyдре, зерцaло бжcтвенное содёлалъ є3си2, лyчъ пріsтно бжcтвеннагw д¦а. и3 нhнэ ко и3ст0чнику рaдуzсz tшeлъ є3си2 сіsній, прbр0че соф0ніе.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

T сeрдца стенaніе и3 t ўтр0бы приношaю ти2, пренепор0чнаz, твоE просS благопребhтное заступлeніе: поми1луй всестрaстную мою2 дyшу. ўми1лостиви многоми1лостиваго бGа, и3збaвити мS судA и3 є4зера џгненнагw, є3ди1на бlгословeннаz.

КrтобGор0диченъ.

ТS р0ждшаz, хrтE, приснодв7а nтрокови1ца, на кrтЁ зрsщи, нaсъ рaди вознесeна, ўzзвлsше своE печaли nрyжіемъ сeрдце и3 дyшу, и3 плaкаше, рыдaющи м™рски: тоS моли1твами поми1луй ны2, гDи ми1лостиве.

Пёснь д7. Їрм0съ:

Хrт0съ, моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

Всёхъ гDь нaмъ kви1сz по прbр0честву, бlжeнне, твоемY, вс‰ призывaz къ познaнію своемY, и3 раб0ты свободи2.

Бlгодaтію њзарsемь, провозгласи1лъ є3си2 глаг0лz, подъ и4го є3ди1но подкланsющымсz раб0тати, послёдующымъ вёрэ и3 гDу служaщымъ.

БGор0диченъ:

Марjе всечcтаz, страстeй смущeніе моегw2 п0мысла и3 напaстей бyрю разори2, безстрaстіz и3ст0чникъ р0ждши, м™и дв7о.

Пёснь є7. Їрм0съ:

Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

T непрaвды къ добродётели, и3 t страстeй плэнeніz мS, бlжeнне, њбрати2 твои1ми мольбaми, прbр0че слaвне, и3 къ свёту благочeстіz дёлъ ўпрaви.

Просвэти1въ твою2 дyшу добродётелей благоoбрaзіzми, ўг0дну показaлъ є3си2 къ сіsніємъ бжcтвеннагw д¦а, t негHже и3 прор0чества бlгодaтію њбогати1лсz є3си2.

БGор0диченъ:

Возглашaютъ прор0чєскаz речє1ніz, пречcтаz, мн0гими џбразы ржcтво2 твоE, и4хже мы2 нhнэ сбытіE зрsще, и4стиннw бцdу тS возвэщaемъ.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

Пріeмъ, слaвне, д¦а зари6 kвлeніемъ, ћкw зерцaло прор0чєствіz бжcтвеннагw сіsніz, њблистaлъ є3си2, ћкw с{щаz, прор0чествуz б{дущаz.

Тв0й пріи1де цRь, рaдуйсz, сіHне, и3 красyйсz, ви1дz, и3 мjръ просвэти2 блистaньми своегw2 бжcтвA, и3 дeмwнскую лeсть посрами2.

БGор0диченъ:

Пл0ти брeннэй соедини1сz, и4же и3зъ nц7A є3динор0дный въ ложеснaхъ твои1хъ, є3ди1нъ и3зъ двyхъ пр0йде безъ тлёніz, соблю1дъ невреждeнно чcтое дёвство твоE, всепётаz.

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Kви1лсz є3си2 свэтозaренъ бжcтвеннымъ д¦омъ, прbр0че соф0ніе, б9іе kвлeніе возгласи1въ: рaдуйсz ѕэлw2, дщи2 сіHнz їерусали1мова, проповёждь: сE цRь тв0й грzдeтъ, спасazй.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ прпdбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

ВозсіS пaмzть твоS, прbр0че, мjру, ћкоже с0лнце, њзарsющи прор0чества бlгодaтію твоeю соглaснw пою1щыz вёрнw: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Тyчнэйшій џблакъ ты2 kви1всz, тyчу бGоразyміz нaмъ возсіsлъ є3си2 t спаси1тельныхъ, бlжeнне, и3ст0чникwвъ, и4миже просвэщaемсz вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ:

Сл0во, дрeвле є4же бhти подаю1щее всBмъ бжcтвеннымъ хотёніемъ, воззвaти восхотёвъ человёка, чcтаz, въ твою2 всели1сz ўтр0бу, бlгословeннаz, ћже бGа пл0тію р0ждши.

Пёснь }. Їрм0съ:

И#зъ плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE, т0кмw є4же хотёти. тS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Возложeнъ вeсь вседержи1телю, промышлeніz nбразHмъ тайнонаучи1лсz є3си2, строи1тельнw kзhки наказyz. тёмъ тS поeмъ прbр0че, бGоглаг0ливе.

Молeбное пёніе бGу принеси2 њ пою1щихъ тS, бGоблажeнне, и3 напaстей разори2 смущeніе да тS поeмъ, прbр0че бGоглаг0ливе.

БGор0диченъ:

Жизнодaвца р0ждши бGа и3 гDи, смeртное губи1тельство неудeржное ўстaвила є3си2, пречcтаz, сіE ўмертви1вши. тёмъ тS поeмъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7. Їрм0съ:

БGа человёкwмъ не возм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно. є3г0же величaюще, съ нбcными вHи тS ўбlжaемъ.

На земли2 кр0ткихъ ты2 всели1лсz є3си2, и3дёже по кончи1нэ ѓгGльскіz зри1ши свётлwсти, соф0ніе всемyдре, прbр0че б9ій, кр0токъ бhвъ, сіsz бlгодaтію. тёмже рaдующесz вёрніи тS ўблажaемъ.

Твои1хъ проречeній, преслaвне, свётлw ви1дzще бhвшее сбытіE, дaннэй тебЁ бlгодaти чуди1мсz, и3 ўмA твоегw2 чистотЁ, и3 души2 бGови1дному ўдивлsемсz.

БGор0диченъ:

Ћкw ты2, никогдaже и4на даровaсz t родHвъ дрeвнихъ, бGомaти всенепор0чнаz: тh бо є3ди1на всёхъ несравнeнную и3мёла є3си2 с™hню и3 чcтотY. тёмже пріsла є3си2 бGа, въ тебЁ воплощaема.

Свэти1ленъ днE.

Слyжба прпdбнагw и3гyмена сaввы сторожeвскагw.

Вeчеръ, Блажeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, глaсъ ѕ7. Поd: ВсE tл0жше:

Мjръ возненави1дэвъ, * хrтA возлюби1лъ є3си2. * сіHна мhсленнагw * жи1тель показaлсz є3си2. * наставлeніемъ ў§телz твоегw2, * совершeннагw послушaніz дости1глъ є3си2, * и3 мнHгаz и3скушє1ніz претерпёлъ є3си2. * бжcтвеннымъ д¦омъ себE воwружи1въ, * къ борeнію льсти1вагw * рaдуzсz и3зшeлъ є3си2, * и3 сего2 побэди1лъ є3си2 * си1лою и3зъ дв7ы возсіsвшагw.

T ю4ности, прпdбне, * плотск†z мудров†ніz * покори1лъ є3си2 дyху, * и3 въ живон0сную мeртвость њдёzвсz, * свэти1льникъ, блажeнне, * kви1лсz є3си2 пресвётлый. * бlгодaтію бжcтвеннагw д¦а * и4стиненъ пaстырь показaвсz, * словeсною, сaвво, цэвни1цею, * собрaнное стaдо њ хrтЁ * д0брэ ўпaслъ є3си2, * и3 на пaжить дух0вную возвeлъ є3си2.

Зрёти желaz * мhсленную свётлость, * бжcтвеннагw њбожeніz, * житіE возжелёвъ невещeственное, * мjръ њстaвилъ є3си2: * пустhню дости1глъ є3си2, * и3 слезaми сію2 напои1лъ є3си2, * желaніе ўлучи1въ, * є4же ко вLцэ твоемY предстоsніе. * и3 нhнэ сщ7еннолёпнw предстои1ши, * со ѓгGлы ликовствyz.

Слaва, глaсъ т0йже. Самоглaсенъ:

Е$же по џбразу соблю1дъ невреди1мо, ќмъ владhку на стр†сти п†губныz п0стнически постaвивъ, во є4же по под0бію ћкw м0щно возшeлъ є3си2: мyжески бо є3стество2 понyдивъ, потщaлсz є3си2 хyждшее покори1ти лyчшему, и3 пл0ть пораб0тити дyху. тёмже монaшествующихъ kви1лсz є3си2 вeрхъ, жи1тель пустhнный, благотекyщихъ њбучи1тель, прaвило добродётели и3звёстнэйшее: и3 нhнэ на нб7сёхъ, зерцaлwмъ разрёшшымсz, џ§е нaшъ сaвво, чи1стэ зри1ши с™yю трbцу, молsсz несрeдственнэ њ и5же вёрою и3 люб0вію чтyщихъ тS.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Кто2 тебE не ўблажи1тъ:

Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz G, пи6саны сегw2 мцcа въ є7 дeнь.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Б9іею си1лою ўкрэплsемь, * мhсль свою2 горЁ возвышaz, * нбcное наслёдіе, џ§е, пріsлъ є3си2, * и3 на земли2 благочeстнw сwбрaннаz твоеS пaствы ч†да ўпaслъ є3си2, * д0блимъ твои1мъ нрaвомъ, * и3 равноaгGльнымъ житіeмъ, * д¦а свэтлостьми2 с™hми њсіsемь, * њ всёхъ при1снw моли1сz, * творsщихъ свzщeнную пaмzть твою2.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Желaz ўлучи1ти нбcную добр0ту, * на земли2, ћкw безпл0тенъ, џ§е, подвизaлсz є3си2: * и3мёz пос0біе непобэди1мо, * си1лу вLки твоегw2, * надъ страстьми2 воцRи1лсz є3си2, * и3 нhнэ вёчному цRю2 предстои1ши. * є3г0же моли2, сaвво прпdбне, * спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Стjхъ: Блажeнъ мyжъ, боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

ЖитіE твоE благочeстнw * добродётельми ўкрaшено, * прaвдою ћкw бжcтвеннымъ вэнцeмъ вэнчaвсz, * вLчню пrт0лу предстои1ши, * со ѓгGльскими ликyz вHинствы. * сегw2 рaди тS въ пёснехъ почитaемъ, * сaвво прпdбне, џ§е нaшъ, * моли2 спасти1сz стaду твоемY * t всёхъ и3скушeній.

Слaва, глaсъ }:

Монaхwвъ мн0жества настaвника тS почитaемъ, џ§е нaшъ сaвво: твоeю бо стезeю вои1стинну прaвw ходи1ти познaхомъ. блажeнъ є3си2, хrтY раб0тавъ, и3 врaжію њбличи1лъ є3си2 си1лу, ѓгGлwвъ собесёдниче, прпdбныхъ сопричaстниче и3 прaведныхъ: съ ни1миже моли1сz гDеви, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Безневёстнаz дв7о:

Тропaрь, глaсъ }:

Пустhни kви1лсz є3си2 д0брое прозzбeніе, прпdбне: t ю4ности бо и3зв0лилъ є3си2 чи1стое житіE, дух0вному твоемY ўчи1телю послёдуz, и3 тогw2 ўчeніемъ ќмъ къ нбcнымъ впери1въ, и3 стaду твоемY премyдръ настaвникъ показaлсz є3си2. тёмъ и3 хrт0съ ћкw пресвётла тS свэти1льника чудесы2 њбогати2: сaвво, џ§е нaшъ, моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

На ќтрени, по №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7:

Зак0ннw ўстр0ивъ твою2 жи1знь, стр†стнаz взыгр†ніz до концA ўвzди1лъ є3си2, побёды вэнeцъ t бGа пріsлъ є3си2, сaвво, џ§е нaшъ, моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Въ кр0въ тв0й, пречcтаz дв7о, прибэгaющихъ, моли1тву пріeмши t нaсъ, не престaй молsщи чlвэколю1бца, спасти1сz рабHмъ твои6мъ.

По в7-й стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ №:

Совершeнную къ бGу люб0вь стzжaлъ є3си2, џ§е, земн†z преwби1дэвъ, къ нбcнымъ возшeлъ є3си2, рaдуzсz: вэнцен0сче преблажeнне, моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ўповaніе хrтіaнwмъ, прес™az дв7о, є3г0же родилA є3си2 бGа пaче ўмA и3 сл0ва, непрестaннw моли2 њ воспэвaющихъ тS, подaти њставлeніе грэхHвъ нaшихъ всёхъ, и3 и3справлeніе житіS вёрою и3 люб0вію при1снw слaвzщымъ тS.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }:

ВLцэ хrтY во всeмъ, џ§е сaвво, ўгоди1лъ є3си2, и4же своегw2 цrтва снаслёдника тS сотвори2: и3 по с™0мъ преставлeніи честны6z тво‰ м0щи и3сточaютъ разли6чнаz и3сцэлє1ніz. тёмже вопіeмъ ти2: моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

T всsкагw прещeніz и3 њѕлоблeніz человBкъ спаси1 ны, прес™az дв7о: тs бо и4мамы покр0въ и3 заступлeніе прибэгaющіи къ тебЁ, бGомaти, и3 рождeннаго и3зъ тебє2 бGа нaшего. є3г0же моли2 и3збaвитисz t бёдъ рабHмъ твои6мъ.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми; Е#ђліе матfeа, зачaло м7г.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ в7:

Прпdбне џ§е, и3змлaда въ добродётели прилёжнw њбучи1всz, nргaнъ бhлъ є3си2 с™aгw д¦а, и3 t негw2 пріeмъ чудeсъ дёйство, научи1лъ є3си2 человёки преwби1дэти сл†дкаz. нhнэ же бжcтвеннымъ свётомъ чистёйше њсіzвaемь, просвэти2 и3 нaшz мы6сли, сaвво, џ§е нaшъ.

КанHнэ бцdэ со їрмос0мъ на ѕ7. И# с™aгw на }.

Глaсъ ѕ7. Пёснь №. Їрм0съ:

Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь, пои1мъ, вопіsше.

Настaви мS, гDи б9е м0й, да возмогY благочeстнw, ўг0дника твоегw2 прпdбнагw сaввы слaвное и3 честн0е восхвали1ти торжество2.

Мyжески подвизaлсz є3си2, и3 зарю2 дух0вную воспріeмъ, взsлсz є3си2 къ высотЁ нбcнэй, и3 нhнэ со ѓгGлы прославлsешисz.

Nрyжіемъ кrтA њграждazсz, прпdбне, всю2 си1лу проти1внагw побэди1лъ є3си2, и3 до концA сего2 безъ вёсти сотвори1лъ є3си2.

БGор0диченъ:

Пресyщное сл0во, существо2 нaше пріeмъ t чи1стыхъ кровeй твои1хъ, бGосодёла нaсъ, тлёніz и3збaвивъ, чcтаz: сегw2 рaди тS при1снw слaвимъ.

Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz:

Пёснь G. Їрм0съ:

Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Молчaніемъ љзhкъ њбуздaлъ є3си2, и3 немzтeжнымъ житіeмъ, во пл0ти ѓгGльски, џ§е, пожи1лъ є3си2.

Вои1стинну бlгjz жи1зни спод0билсz є3си2, прпdбне, чистот0ю и3 пощeніемъ сію2 њбрётъ. и3 нhнэ со безпл0тными вопіeши: нёсть с™ъ пaче тебє2, гDи.

Трисіsннымъ свётомъ њзарeнъ, и3 бlгодaть д¦а с™aгw всели1сz въ тS, прпdбне, возлю1бльши чи1стую твою2 дyшу, и3 непрестaннw вопіeши: нёсть с™ъ пaче тебє2, гDи.

БGор0диченъ:

Разумёти ржcтвA твоегw2, чcтаz, неизглаг0ланную глубинY, недоумёетъ ќмъ человёчь: бGъ бо, и3стощи1въ себE за милосeрдіе во ўтр0бэ твоeй, всег0 мz њбнови2.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Мрaзъ нощнhй претерпёлъ є3си2, и3 тzготY вaра дневнaгw понeслъ є3си2, и3 си1хъ рaди вёчное наслаждeніе и3 пи1щу присноживyщую воспріsлъ є3си2, хrт0въ ўг0дниче бlжeнне сaвво: моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Чтcаz, всенепор0чнаz и3 неискусомyжнаz, ћже є3ди1на безлётнаго сн7а и3 сл0ва б9іz въ лёто р0ждши, сего2 со с™hми и3 честнhми патрі†рхи, м§ники, прbрHки и3 прпdбными моли2, даровaти нaмъ њчищeніе и3 вeлію ми1лость.

Пёснь д7. Їрм0съ:

Хrт0съ, моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

Безмёрное смирeніе возлюби1въ, своеS мhсли зри1тельное њчи1стилъ є3си2, и3 нhнэ, въ рaйскихъ селeніихъ водворszсz, вопіeши: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Слeзными потHки, прпdбне, зeмлю сeрдца твоегw2 напои1лъ є3си2, предстоS въ моли1твэ неколeбленъ, творцY всёхъ взывaлъ є3си2: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Не забyди стaда твоегw2, прпdбне, є4же мyдрэ собрaлъ є3си2 и3 въ жи1зни сeй ўпaслъ є3си2 благочeстнw: потщи1сz, џ§е нaшъ сaвво, ввести2 во њгрaду небeсную.

БGор0диченъ:

Чистоты2 жили1ще, селeніе вLки всёхъ, и3 прbр0кwвъ всёхъ сбытіE, бGорaдованнаz чcтаz, пою1щыz тS ўщeдри.

Пёснь є7. Їрм0съ:

Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Б0дренными бдBніи, бlжeнне, и3 чaстыми воздых†ніи, бlгодaть д¦а возрастE въ тебЁ, џ§е, и3 слaвна тS, сaвво, показA.

ВLчне смирeніе воспріи1мъ, в0ду почерпaz на рaмэхъ свои1хъ носи1ти и3зв0лилъ є3си2: начaльника трудопол0жна во всeмъ себE показaлъ є3си2.

Пребlжeнне, бGопріsтне џ§е нaшъ сaвво, непрестaннw стaдо твоE вопіeтъ ти2: моли1твами твои1ми ко гDу спаси1 ны, м0лимсz.

БGор0диченъ:

По рождeніи стрaшнэмъ пребылA є3си2 дв7а, ћкоже прeжде. бGъ бЁ рождeйсz, ўстроszй вс‰ в0лею, безневёстнаz мRjе бGоблагодaтнаz.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

Страд†ніи пHдвигъ твои1хъ, пребlжeнне, клaсъ бжcтвенный возрасти1лъ є3си2: и3 питaеши благочeстнw восхвалsющыz тS, сaвво прпdбне, џ§е нaшъ.

Кнsзz прошeніе, џ§е, со тщaніемъ и3сполнsz, хрaмъ бGом™ре воздви1глъ є3си2, въ нeмже прaздничною рaдостію монaхwвъ мн0жєства веселsтсz, пaмzть твою2 прославлsюще.

Кaплzми п0тwвъ твои1хъ, прпdбне, врагHвъ њполчє1ніz попрaлъ є3си2, и3 дости1глъ є3си2 ѓгGльскіz невещeствєнныz ли1ки.

БGор0диченъ:

Всеблагaz вLчце, ћже пребlгaго бGа пл0тію р0ждши, њѕл0бленное страстьми2 моE сeрдце њчи1сти, да вёрою и3 люб0вію величaю тS.

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

ГDнимъ желaніемъ распали1всz, стр†сти плwтскjz воздержaніемъ tтрsсъ, бжcтвеннагw свёта незаходи1мое свэти1ло kви1лсz є3си2, чудeсъ лучaми всёхъ просвэщaеши притекaющихъ къ рaцэ мощeй твои1хъ, сaвво прпdбне, џ§е нaшъ.

Јкосъ:

Всеси1льное д¦а с™aгw дёйство бGови1днw въ тS всели1сz, и3 бGолёпными мановє1ніи благотeчнэ и3дhй къ горЁ, и3дёже хотёлъ є3си2 nби1тель воздви1гнути, и3 ћкоже нбcный рaй бlгов0нными насаждeнъ цвэты6, сію2 њбрётъ, всели1лсz є3си2, и3 хрaмъ бGомaтере чyденъ воздви1глъ є3си2, монaхwвъ мн0жество собрaлъ є3си2, и3 сі‰ добродётельными дэ‰ніи свётлw блистaющыz, воздерж†ніи мyдрwстнаz воwбрaжь. и3 нhнэ, въ пaмzть твою2 сошeдшесz, вопіeмъ ти2: моли2 њ нaсъ, сaвво прпdбне, џ§е нaшъ.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Пучи1ною слeзъ твои1хъ, пребогaте, ѕлоначaльнаго ѕмjz потопи1лъ є3си2, ћкw побэдон0сецъ и3зрsденъ къ нбcнымъ возлетёлъ є3си2, непрестaннw вопіeши: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

ЖитіE неѕл0биво и3мёлъ є3си2, и3 непор0чно, и3 ўкрaшено пHты страдaніz, прехвaльне, бжcтвеннагw свэтоли1тіz и3сп0лнивсz, взывaлъ є3си2: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Хвaлитсz, прпdбне, грaдъ тв0й, ћкw вэнцeмъ цaрскимъ њбложи1сz, и3мёz м0щи тво‰ въ себЁ, ћкw добрA граждани1на t бGа пріsлъ є4сть.

БGор0диченъ:

Препётаz дв7о, препётаго бGа р0ждшаz, пою1щыz тS причaстники покажи2 свёта, и3 и3збaви геeнны nгнS, и3 всsкагw врeда врaжіz моли1твами твои1ми.

Пёснь }. Їрм0съ:

И#зъ плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE, т0кмw є4же хотёти. тS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Мудровaніе плотск0е ўмертви1лъ є3си2, чeсти и3 и3мёніz совлeклсz є3си2, t земли2 къ нбcнымъ взhти тщaсz, и3 вс‰ пёти научaz: гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Сeрдца твоегw2 бразды6, џ§е сaвво, мyдрэ воздёлалъ є3си2, слeзными тyчами сі‰ напои1лъ є3си2, и3 благоухaнно мЂро принeслсz є3си2 хrтY, є3мyже вопіeши: гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

ХrтY приносS, бlжeнне, пощє1ніz и3 слeзы, и3 непор0чную моли1тву, ри1зную лёпоту, и3 м‰гкіz nдє1жды власzнhми р{бы премэни1лъ є3си2, си1мъ показyz глубочaйшее смирeніе.

БGор0диченъ:

И#збaвльшесz пeрвыz клsтвы ржcтв0мъ твои1мъ, всебlгословeннаz nтрокови1це бGорaдованнаz, гавріи1ловъ тебЁ глaсъ возсылaемъ: рaдуйсz, вин0внаz всёхъ спасeніz.

Пёснь f7. Їрм0съ:

БGа человёкwмъ невозм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно, є3г0же величaюще, съ нбcными вHи тS ўблажaемъ.

Ви1дэти слaву вседержи1телz желaz, њбнови1лъ є3си2 души2 крёпость, и3 слaвою њбогати1лсz є3си2 нбcною.

Честн0е ўкрашeніе бlгодaти, џ§е прпdбне сaвво, и3спроси2 нaмъ во бранёхъ крёпость, и3 здрaвіе тэлесE: ћкw да непрестaннw тS величaемъ.

Чи1ни ѓгGльстіи тебE, џ§е, срэт0ша, и3 прaведныхъ соб0ри возвесели1шасz, и3 t вседержи1тельныz десни1цы вLчни вэнчaлсz є3си2. тёмже тS дост0йнw величaемъ.

БGор0диченъ:

Свётомъ твои1мъ мS, бGорaдованнаz въ женaхъ дв7о, просвэти2, молю1сz, и3 nгнS вёчнагw и3збaви мS: ћкw да величaю тS, и3 по д0лгу да воспою2 вели6чіz тво‰.

Свэти1ленъ:

П0мысломъ лyчшимъ стр†сти ўдержaвъ, и3 дeмwнwвъ свирBпства низложи1лъ є3си2. и3 нhнэ со дерзновeніемъ предстоS хrтY, моли1сz њ стaдэ твоeмъ, џ§е нaшъ.

БGор0диченъ:

По бз7э на тS ўповaемъ, пречcтаz, и3зъ тебє2 прошeдшему сраспинaеми хrтY, твои1ми, къ немY мольбaми невреждeнны до концA ны2 сохрани2.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ }. Самоглaсны:

Бжcтвенною си1лою њдёzвсz, ўмертви1лъ є3си2 себE мjрови: житіE непор0чно пожи1въ, преслaвне, є3диножи1тель сeргіа бжcтвеннагw бhлъ є3си2.

Чистоты2 сосyдъ показaвсz, и3сцэлeній зари6 њблистaлъ є3си2, п0стникwвъ ўдобрeніе, монaшествующихъ похвалA, сaвво прпdбне, џ§е нaшъ.

Ўмертви1въ себE мjру, жи1знь равноaгGльну на земли2 пожи1лъ є3си2, и3 ћкw дaръ њсвzщeнъ вLцэ, прпdбне, твою2 дyшу сaвво, принeслъ є3си2, и3сцэлeній зари6 њблистaлъ є3си2, и3 бжcтвеннагw цrтвіz дост0йнw получи1лъ є3си2. моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Свётлое и3 бGоуг0дное житіE твоE, ћкw свётъ вои1стинну на земли2 показaсz, бжcтвенную ви1дэти свётлость, сaвво, спод0билсz є3си2. тёмже и3 ви6димаz вс‰ њстaвилъ є3си2, и3 непостижи1маго зрёти спод0билсz є3си2, є3г0же моли2, прпdбне, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Прпdбне џ§е сaвво, во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и3справлeній твои1хъ: тёмже на нб7сёхъ њбрёлъ є3си2 мздY трудHвъ твои1хъ, дeмwнскіz разори1лъ є3си2 полки2, и3 ѓгGльскіz дости1глъ є3си2 чи1ны, и4хже житію2 безъ пор0ка поревновaлъ є3си2. дерзновeніе и3мёz ко гDу, ми1ръ и3спроси2 душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz:

Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ. На літургjи: Бlжє1нна, пёснь G и3 ѕ7-z. Прокjменъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло сGi. Е#ђліе матfeа зачaло ‹. Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную.

4 декабря: Святой великомученицы Варвары. Преподобного Иоанна Дамаскина.

Мёсzца тогHже въ д7-й дeнь.

С™hz великомyченицы варвaры:

И# прпdбнагw nц7A нaшегw їwaнна дамаски1на.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры с™hz, глaсъ в7. Поd: Е#гдA t дрeва:

Е#гдA на суди1щи стрaшнэмъ їуліанjа зрsщи всеблажeннаz мyченицу слaвную варвaру, рaнами стрaждущу, мyками же разли1чными тёло всE ссэцaемо, тeплыми слезaми вопіsше: сл0ве б9ій, сеS џбщницу мS бhти нhнэ спод0би, чlвэколю1бче.

Е#ди1нъ, варвaра и4стиннw и3 їуліанjа нрaвъ къ благочeстію и3мyще с™ы6z, подвизaшасz на врагA, и3 побэди1вше того2 крёпкw, слaвы спод0бишасz t хrтA бGа. тёмже губи1тельныхъ страстeй врeдъ потреби1вше, всBмъ вBрнымъ подаю1тъ врачев†ніz.

Е#гдA и3зречeсz на тS, мyченице, честнёйшаz варвaро, слaдкаz смeрть, рaдующисz и3 спэшaщи течeніе соверши1ла є3си2: нечести1вагw же роди1телz рукaми пребеззак0нными пожeрласz, и3 пл0дъ бGу принеслaсz є3си2. тёмже съ мyдрыми дёвами и4стиннw ликyющи, зри1ши хrтA, женихA твоегw2, њсіsніе.

И$ны стіхи6ры прпdбнагw, глaсъ }. Поd: Q преслaвнагw чудесE!

Џ§е їwaнне всемyдре, * цRковь хrт0ву ўzсни1лъ є3си2 пёсньми, * бжcтвєннэйшаz сладкопоS, всеслaвне, * дёйствомъ, џ§е, д¦а, * твою2 цэвни1цу ўдарsz, * всесли1чнэй дв7довэ под0бzсz. * є4юже возглашaz, бжcтвенными пёсньми вс‰ привлeклъ є3си2.

Џ§е їwaнне слaвне, * мірскjz tстyпль мzтeжныz молвы2, * ко хrт0вэ притeклъ є3си2 тишинЁ, прпdбне, * и3 видBніи бжcтвенными и3 дэ‰ніи, * всебогaтыми ћвэ свэтлостьми2 * и4стиннw њбогати1лсz є3си2, * и3 вBрнымъ преподaлъ є3си2, * бGолёпнымъ сіsz житіeмъ, блажeннэйше.

Пріиди1те, земнор0дніи, пёсньми свzщeнное и3 честн0е * прпdбнагw торжество2 їwaнна * днeсь благочeстнw воспои1мъ: * сeй бо и4стиннw бжcтвеннагw њсіsніz * спод0бисz свётъ пріsти. * q неизречeннагw твоегw2 бlгоутр0біz, гDи, * и4мже мы2 познaхомъ * слaвити тS пребlгaго.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Nтeчество, р0дъ, и3мёніе њстaвивши, варвaро, и3 нечести1ваго nтцA возненави1дэвши, бGа возлюби1ла є3си2, є3мyже ўневёстиласz є3си2, и3 былA є3си2 великокyпница нареченA: того2 моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Триднeвенъ:

Лю1ди беззак0ннэйшыz безъ прaвды пригвождaющыz тS на дрeвэ дв7а и3 чcтаz м™и твоS зрsщи, ћкоже сmмеHнъ проречE, ўтр0бою, сп7се, ўzзвлsшесz.

На стіх0внэ nктHиха. Слaва, с™aгw, глaсъ ѕ7.

Прпdбне џ§е, во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и3справлeній твои1хъ: тёмъ на нб7сёхъ њбрёлъ є3си2 мздY трудHвъ твои1хъ, дeмwнскіz погуби1лъ є3си2 полки2, и3 ѓгGльскіz дости1глъ є3си2 чи1ны, и4хже житію2 непор0чнw поревновaлъ є3си2. дерзновeніе и3мёz ко хrтY бGу, ми1ръ и3спроси2 душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ:

Ви1дzщи тS распинaема, хrтE, тебE р0ждшаz, вопіsше: что2 стрaнное, є4же ви1жу, тaинство, сн7е м0й; кaкw на дрeвэ ўмирaеши, пл0тію повёшенъ, жи1зни подaтелю;

Тропaрь с™hz, глaсъ }:

Варвaру свzтyю почти1мъ: вр†жіz бо сBти сокруши2, и3 ћкw пти1ца и3збaвисz t ни1хъ п0мощію и3 nрyжіемъ крестA, всечестнaz.

Слaва, тропaрь прпdбнагw, глaсъ }:

Правослaвіz настaвниче, бlгочeстіz ўчи1телю и3 чистоты2, вселeнныz свэти1льниче, монaшествующихъ бGодохновeнное ўдобрeніе, їwaнне премyдре, ўчeньми твои1ми вс‰ просвэти1лъ є3си2, цэвни1це д¦0внаz, моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™hz двaжды: Слaва, с™aгw: и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

КанHнъ nктHиха є3ди1нъ, на ѕ7: и3 с™hхъ двA канHна на }.

КанHнъ с™hz на д7.

Глaсъ в7. Пёснь №. Їрм0съ:

Во глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1ла, вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть: препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz.

Q трbце пребжcтвеннаz чcтнaz! ћже пaче ўмA даровaніе твои6мъ рабHмъ, подаю1щи, свэтон0сную вдохни2 мрaчному моемY ўмY лучY, твою2 похвали1ти мyченицу варвaру приснопaмzтную.

Двaжды.

Похвалeній всsкъ предёлъ вои1стинну превзhде, твои1хъ мyчєникъ слaва, чlвэколю1бче: но, є4же t вёры по си1лэ пріeмъ хвалeніе, возниспосли2, вLко, богaтнw воздаsніе.

T терн0внагw к0рене и3зрастE ши1покъ краснёйшій, цRковь хrт0ву њблагов0нстви: и3 червлeніемъ страдaніz њбагри1вшисz кр0вію слaвнаz варвaра, ю4же дост0йнw воспоeмъ.

И$нъ канHнъ прпdбнагw на д7:

Глaсъ и3 їрм0съ т0йже.

Тво‰ похвалы6 начaти хотsщу ми2, подaждь тв0й нhнэ глaсъ медот0чный, прпdбне, и4мже правослaвную ўzсни1лъ є3си2 цRковь пёсньми, џ§е їwaнне, ћже твою2 почитaетъ пaмzть.

Двaжды.

Ћкw мyдръ и3 nстроyменъ судіS, и3зрsднэйше сyщихъ є3стество2 смотрsz, нестоsщихъ предразсуди1лъ є3си2 вBчнующаz: приврeменными бо и3змэни1лъ є3си2 пребыв†ющаz, џ§е їwaнне, и3дёже тS и3 нhнэ хrт0съ прослaви.

БGор0диченъ:

Превhшши kви1ласz є3си2, чcтаz, всsкіz твaри, ви1димыz же и3 неви1димыz, приснодв7о: зижди1телz бо родилA є3си2, ћкоже благоволи2 воплоти1тисz во ўтр0бэ твоeй: є3г0же со дерзновeніемъ моли2 спасти2 пою1щыz тS.

Пёснь G. Їрм0съ:

ПроцвэлA є4сть пустhнz, ћкw крjнъ, гDи, kзhческаz неплодsщаz цRковь, пришeствіемъ твои1мъ, въ нeйже ўтверди1сz моE сeрдце.

Ўzзвлsема люб0вію твоeю, ћкw жених0вою, вLко, неwдeржнымъ стремлeніемъ страстотeрпица варвaра всE nтeческое безб0жіе возненави1дэ.

Ни слaдости красотA, ни цвётъ добр0ты, ни богaтство же, ни слaдwсти ю4нwстныz ўслади1ша тS, варвaро слaвнаz, хrтY ўневёстившуюсz, д0браz дёво.

Къ совершє1ннымъ подвигHмъ ничт0же kви1сz возбранeніе нeмощи жeнстэй, ни ю4ность в0зраста, хrтE: неви1димою бо твоeю си1лою ўкрэплsема.

Препод0бнагw:

Расточи1лъ є3си2 богaтство, бGу взаи1мъ даS: тёмже тебЁ на нб7сёхъ ўгот0васz цrтво: но и3 нhнэ воздаsніе, їwaнне, пріsлъ є3си2 многокрaтное.

Премyдрости талaнтъ пріeмъ, дэsньми ўкрашaz, ўzсни1лъ є3си2, їwaнне, цRковь хrт0ву: є3г0же многоусугублsеши, и3 житіE њстaвивъ.

БGор0диченъ:

Чи1ни ўдиви1шасz ѓгGльстіи, пречcтаz, и3 человёчєскаz ўстраши1шасz сердцA њ ржcтвЁ твоeмъ. тёмже тS бцdу вёрою чти1мъ.

Кондaкъ прпdбнагw, глaсъ д7. Поd: Вознесhйсz на кrтъ:

Пэснопи1сца и3 честнaго бGоглаг0льника, цRкве наказaтелz и3 ўчи1телz, и3 врагHвъ сопротивоборцA їwaнна воспои1мъ: nрyжіе бо взeмъ кrтъ гDень, всю2 tрази2 є3ресeй прeлесть, и3 ћкw тeплый предстaтель къ бGу, всBмъ подаeтъ прегрэшeній прощeніе.

Јкосъ:

ЦRк0вному настaвнику и3 ўчи1телю и3 жерцY, ћкw таи1ннику неизглаг0ланныхъ возопіeмъ соглaснw: и4же къ бGу твои1ми моли1твами tвeрзи ўстA н†ша, и3 спод0би глаг0лати словесA ўчeній твои1хъ: тh бо трbцэ kви1лсz є3си2 сопричaстникъ, ћкw друг0е с0лнце њблистaz въ мjрэ, чудесы2 и3 ўчє1ніи просіsвъ, ћкw мwmсeй, въ зак0нэ гDни поучazсz всегдA, сл0вомъ и3 дёломъ бhлъ є3си2 свэти1льникъ, и3 молS непрестaннw всBмъ подaти прегрэшeній прощeніе.

Сэдaленъ, глaсъ G. Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:

Въ страдaніи твоeмъ вс‰ ўдиви1ла є3си2, ћкw претерпёвши мучи1телей р†ны, вzз†ніz, м{ки и3 темни6цы, варвaро прехвaльнаz. тёмже и3 вэнeцъ съ нб7сE тебЁ дадE хrт0съ, къ немyже, возжелёвши ўсeрднw, притеклA є3си2: т0й бlгодaть подадE тебЁ, мyченице, врачев†ніz и3сточaти человёкwмъ.

Слaва, прпdбнагw, глaсъ т0йже:

ТрубA благоглaсна њсвzщeна, свzщeннэйше, нaмъ kви1лсz є3си2, пэснопою1щи nбрaзнw ўчє1ніz гDа и3 сп7са концє1мъ, и3 твои1ми словесы2 мjръ просвэти1лъ є3си2, їwaнне прпdбне, хrтA бGа моли2 даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

Бжcтвеннаz ски1ніz былA є3си2 сл0ва, є3ди1на пречcтаz м™и дв7о, чистот0ю ѓгGлы превозшeдшаz: пaче всёхъ менE пeрсть бhвша, њсквернeна плотски1ми прегрэшeньми, њчи1сти моли1твъ твои1хъ бжcтвенными водaми, подаю1щи, чcтаz, вeлію ми1лость.

КrтобGор0диченъ:

Несквeрнаz ѓгница сл0ва, нетлённаz дв7а м™и, на кrтЁ зрsщи повёшена и3зъ неS безъ болёзни прозsбшаго, м™рски под0бнw рыдaющи, вопіsше: ўвы2 мнЁ, чaдо моE, кaкw стрaждеши в0лею, хотS и3збaвити t страстeй безчeстіz человёка;

Пёснь д7. Їрм0съ:

Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ, гDи, вопл0щсz, и3 спaслъ є3си2 всег0 мz человёка. тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.

И#зъ дв7ы р0ждсz, даровaлъ є3си2 nтрокови1цамъ дёвамъ кичeніе низложи1ти льсти1вагw: тёмже добропобёднаz варвaра сегw2 гордhни поругaсz.

Прамaти хитростьми2 льсти1вагw прельсти1вшисz пeрвэе, пи1щи и3згнaна бhсть рaйскіz: варвaра же семY поругaвшисz, въ нбcнэмъ черт0зэ нhнэ водворsетсz.

Кrт0мъ твои1мъ смeрти си1лу разори1лъ є3си2: тёмже, тэлесE nтрокови1ца, хrтE, не пощадёвши, терпи1тъ д0блественнэйше р†ны, варвaра, твeрдымъ ўм0мъ.

Препод0бнагw:

Повелёнію хrт0ву повинyвсz, њстaвилъ є3си2 мірскyю красотY, богaтство, слaдость, свётлость: є3гHже рaди взeмъ тв0й крeстъ, послёдовалъ є3си2, їwaнне мyдре.

Соwбнищaвъ њбнищaвшему хrтY, чlвёческагw рaди спасeніz, спрослaвилсz є3си2, ћкоже т0й њбэщaсz, и3 сцrтвуеши же присноцaрствующему, їwaнне.

БGор0диченъ:

ТS пристaнище спасeніz, и3 стёну неwбори1му, бцdе вLчце, вси2 вёрніи вёмы: тh бо моли1твами твои1ми t бёдъ и3збавлsеши дyшы нaшz.

Пёснь є7. Їрм0съ:

Ходaтай бGу и3 человёкwмъ бhлъ є3си2, хrтE б9е: тоб0ю бо, вLко, къ свэтоначaльнику nц7Y твоемY, t н0щи невёдэніz приведeніе и4мамы.

NкHнцы треми2 бaни просвэщaтисz повелёвши, тaинственнw написaла є3си2 крещeніе, варвaро, трbчнымъ свётомъ души2 свэтон0сное сyщее њчищeніе.

Сyщагw бGа разжeгшисz рeвностію, лжеимeнныхъ богHвъ скверн†ваz њплевA ли1ца варвaра всехвaльнаz, ругaющисz nтрокови1ца внёшнему міродeржцу.

Неи1стовства лю1тагw џтча ўкл0ншуюсz варвaру, разстyпльшисz, ѓбіе горA пріsтъ, ћкоже дрeвле приснопaмzтную первом§ницу feклу, хrтY чудодёйствовавшу.

Препод0бнагw:

Стрaхомъ хrт0вымъ, џ§е, ўтверждaемь къ бжcтвеннэй жи1зни, плотск0е мудровaніе всE покори1лъ є3си2 дyху, тво‰, їwaнне, ч{вства њчищaz.

Њчи1стивъ всsкіz сквeрны тёло и3 ќмъ, и3 дyшу тщали1вw, бGомyдре, зарю2 пріsлъ є3си2 трис0лнечную їwaнне, свётлыми тS богатsщую даров†ніи.

БGор0диченъ:

Моли2 твоего2 сн7а и3 гDа, дв7о чcтаz, плэнє1ннымъ и3збавлeніе t проти1внагw њбстоsніz, на тS надёющымсz ми1рное даровaти.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Во глубинЁ грэх0внэй содержи1мъ є4смь, сп7се, и3 въ пучи1нэ житeйстэй њбуревaемь: но ћкоже їHну t ѕвёрz, и3 менE t страстeй возведи2, и3 спаси1 мz.

Ћкоже њбэщaлсz є3си2 мyдрость даровaти, сп7се, бGонаучeну, тебє2 рaди стоsщымъ предъ суди1щемъ мучи1телей, є3sже мyченица варвaра и3сп0лнисz.

Безб0жныхъ лeсть и3з8wбличи1ла є3си2 сл0вомъ бGомyдрымъ, варвaро слaвнаz: терпёніемъ же дёлъ мучи1телей мудров†ніz ўдиви1ла є3си2.

Рaнамъ нещaднw строгaтисz, р{бы же власzнhми твeрдw востирaтисz, хrтA рaди, непор0чнаz страстотeрпица тёло предадE.

Прпdбнагw:

Просвэти1всz д¦а бlгодaтію, бжcтвенныхъ и3 человёческихъ знaніемъ вещeй ћснw њбогати1всz, трeбующымъ, їwaнне, незави1стнw преп0далъ є3си2.

Под0бнэ ликHмъ нбcнымъ, мyдре, цRковь правослaвнw ўкраси1лъ є3си2, ликосто‰нныz пBсни приглашaz трbцэ бGовэщ†нныz.

БGор0диченъ:

Неискусомyжнw, дв7о, родилA є3си2, и3 вёчнуеши дв7а, kвлsющи и4стиннагw б9ествA сн7а и3 бGа твоегw2 џбразы.

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz на кrтъ:

Въ трbцэ благочeстнw пэвaемому, послёдовавши бGу, страстотeрпице, јдwльскаz притупи1ла є3си2 чти6лища: посредё же п0двига страдaльчествующи, варвaро, мучи1телей прещeніz не ўстраши1ласz є3си2, мужемyдреннаz, велеглaснw пою1щи при1снw: трbцу чтY, є3ди1но бжcтво2.

Јкосъ:

Ўневёстившуюсz хrтY мучeніемъ варвaру, сошeдшесz, почти1мъ дост0йнw: ћкw да, тоS моли1твами пaгубы душетлённыz и3збaвльшесz, и3 губи1тельства, трyса и3 падeжа, житіE въ ми1рэ препров0димъ, спод0бившесz со всёми с™hми, t вёка бGу бlгоугоди1вшими, ходи1ти во свётэ, и3 пёти съ ни1ми, ўдиви1лъ є3си2, сп7се, тво‰ ми1лwсти, всBмъ человёкwмъ, вёрою и3сповёдающымъ: трbцу чти1мъ є3ди1но б9ество2.

Пёснь з7. Їрм0съ:

БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz выс0къ плaмень вознесло2 є4сть. хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ р0су д¦0вную, сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

И$же зeмлю погуби1ти, и3 потреби1ти м0ре мучи1тель сyетнw свирёпствуz, ћкw и3грaлище лежи1тъ варвaры nтрокови1цы подъ ногaми: сег0 бо попрaвъ хrт0съ ћкоже пти1цу хyду свzзA.

Рaнами нестерпи1мыми твоемY стрyжему тёлу всемY, њбагрeну же кровeй кaплzми, свэщaми претерпёла є3си2 пали1ма по рeбрwмъ, мyченице всехвaльнаz, хrтA благодарsщи, варвaро слaвнаz.

Q безчеловёчнагw и3 немилосeрдагw мучи1телей суровствA и3 мн0жайшагw безб0жества! сосцh бо м§ницы ћкоже въ мzсосёчницэ, лю1тэ мечи6 tсэцaху, ќмъ ўтверждaющіz подвигопол0жнику хrтY.

Препод0бнагw:

Рeвностію разжигaемь, бGоб0рныхъ є3ресeй всsкое ѕлоyміе возрази1лъ є3си2 свётлыми пис†ніи, ўбэли1въ всBмъ ћснw дрeвле сBzннаz, мyдрыми, q їwaнне, напи6санныz т0нкw.

Тeплэ њбличи1лъ є3си2 ѕлоимeнныхъ ўченикHвъ мaнента хyльное нечeстіе, разврати1ти покуси1вшеесz цeрковь хrт0ву, словесы2 и3 догм†ты твои1ми, q їwaнне, ±же счини1лъ є3си2.

БGор0диченъ:

С™hхъ с™ёйшую поразумэвaемъ тS, ћкw є3ди1ну р0ждшую бGа непремённаго, дв7о несквeрнаz, м™и безневёстнаz: всBмъ бо и3сточи1ла є3си2 вBрнымъ нетлёніе, бжcтвеннымъ ржcтв0мъ твои1мъ.

Пёснь }. Їрм0съ:

Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавmлHнэ дBйства раздэлsше б9іимъ велёніемъ, халдє1и њпалsющаz, вBрныz же њрошaющаz, пою1щыz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Kви1сz тебЁ хrт0съ во свётэ непристyпнэмъ заключeннэй, q варвaро, въ темни1цэ, дерзaти повелэвaz и3 р†ны врачyz, и3 рaдость дaруz: тёмже впери1ласz є3си2 твоегw2 женихA рачeніемъ.

Kви1сz, хrтE, kвлeннw проречeніе твоE и3сп0лнено: nтeцъ бо чaдо на смeрть предаeтъ, самодёлатель же заклaніz бhвъ nкаsнный роди1тель твоеS мyченицы. тёмже съ небесE nгнeмъ и3стреби1сz.

ЃгGлъ свётелъ nдeждею свэтови1дною тS, хrтA рaди њбнажeнную, честнaz варвaро, њдёzше, ћкоже невёсту, њбходsщу стр†сти: nдeжди бо, мyченице, совлеклaсz є3си2, бжcтвенное пріeмши и3змэнeніе.

Препод0бнагw:

Њбличи1лъ є3си2 ћвэ, треблажeнне їwaнне, нест0ріево раздэлeніе, севи1рово сліsніе, є3динов0льное пребезyміе: вёру же є3динодёйственну, сіsніе правослaвіz всBмъ њблистaвъ концє1мъ.

Всёz врaгъ плeвелы nбhчнw є3ретjчєскіz въ цRкви хrт0вэ, сегw2 поклонeніz tметaтисz во їкHнахъ честнhхъ, но њбрёте не дрeмлюща тS, всеблажeнне їwaнне, всsкое сёмz ѕл0е и3скоренsюща.

БGор0диченъ:

Ты2 t nц7A неразлyчнаго, во чрeвэ бGомyжнw пожи1вшаго, безсёменнw зачалA є3си2, и3 несказaннw родилA є3си2, бGороди1тельнице пречи1стаz: тёмже тS спасeніе всёхъ нaсъ и3сповёдаемъ.

Пёснь f7. Їрм0съ:

Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щсz t дв7ы, нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz. тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

Слaвную и3мyщи пріsти кончи1ну мечeмъ, варвaро, мучeніz твоегw2, со їуліанjею вэнцє1въ мyченическихъ спод0бльшисz, глaсъ бжcтвенный ўслhшала є3си2, и3сполнsющій молє1ніz тво‰.

ТвоемY сочетaвшисz нhнэ всецRю2 женихY хrтY, њблистaющисz слaвою, варвaро, бжcтвеннагw свёта, въ нбcныхъ черт0зэхъ, пэвцы2 тво‰ назирaй, страстeй и3змэнsющи, и3 приводsщи живyщему бGу.

И#сполнsz твоE прошeніе, варвaро страстотeрпице, хrт0съ врачев†ніz подаeтъ совершaющымъ твою2 вёрою лётнюю пaмzть. ћкw и4стиннw морскjй пес0къ тво‰ превзыд0ша благосл†внаz чудодBйства.

Препод0бнагw:

Научи1лъ є3си2 вс‰ цRкHвныz пёти сhны правослaвнw, є3ди1ницу въ трbцэ честнyю: воплощeніе же сл0ва бжcтвенное бGосл0вити ћвэ, їwaнне, ўzснsz неудобопости6жнаz мнHгимъ во свzщeнныхъ писaніихъ.

С™hхъ чи1ны пэсносл0вивъ, прпdбне, чcтую бцdу, хrт0ва п®тeчу, тaже ґпcлы, прbр0ки съ пHстники и3 м{дрыz ўчи1тели, прaведники и3 мyченики, въ тёхъ нhнэ водворsешисz ски1ніихъ.

БGор0диченъ:

Черт0гъ былA є3си2, и4же пaче ўмA воплощeніz сл0ва, дв7о бGороди1тельнице, њдёzна слaвою добродётелей и3 и3спещрeна. тёмъ тS, всенепор0чнаz, бцdу возвэщaемъ.

Свэти1ленъ nктHиха, и3 с™hz. Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Ћкw ши1покъ краснёйшій и3зъ терн0внагw и3зраслA є3си2 к0рене, дёво варвaро, жeртвою, м§нице, свzщeннагw страдaніz њбагри1вшисz кр0вію. и3 нhнэ бжcтвенную твою2 пaмzть совершaющыz люб0вію спасaй t бёдъ.

Слaва, прпdбнагw:

Ћкw бжcтвенъ свётъ, џ§е нaшъ, цRкви возсіsлъ є3си2, пёній твои1хъ сію2 свётлостію њблистaвъ, и3 свётомъ нрaва твоего2, и4мже хrтHвы догмaты kвлsеши ўкрaшены, къ немyже не престaй њ нaсъ молsсz, їwaнне.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Вои1стинну тS бцdу и3сповёдуемъ, вLчце, тоб0ю спасaеміи: и4бо бGа неизречeннw родилA є3си2 разори1вшаго крест0мъ смeрть, и3 къ себЁ привлeкшаго прпdбныхъ соб0ры, съ ни1миже восхвалsемъ тS, дв7о.

На хвали1техъ стіхи6ры с™hz, на д7, глaсъ №. Самоглaсенъ:

Ґнат0ліево:

Земнhz пи1щи наслаждeніе презрёвши, и3 џ§ее богaтство, кyпнw же и3 слaву возненави1дэвши, нбcнаго женихA возлюби1ла є3си2, варвaро всеслaвнаz: мечeмъ бо во главY tсёкшисz, съ мyдрыми вошлA є3си2 дёвами къ женихY хrтY. тёмже и3 губи1тельный недyгъ tгонsющи, вBрныz врачyеши дёйствомъ с™aгw д¦а, и3 м0лишисz непрестaннw њ душaхъ нaшихъ.

Глaсъ в7. Вmзантjево:

Посрами1сz лукaвый врaгъ, t жены2 побэждeнъ, ћкw прамaтерь и3мsше дёйство ко грэхY: t дв7ы бо вопл0щшеесz сл0во џ§ее непрел0жнw и3 несмёснw, ћкw вёсть є3ди1нъ сaмъ, клsтву разруши2 є4vину и3 ґдaмову, хrт0съ вэнчaвый дост0йнw варвaру мyченицу, и3 тоS рaди дaруz мjру њчищeніе и3 вeлію ми1лость.

БGозвaннаz мyченица варвaра, на суди1щи стрaждущи, глаг0лаше: лю1ты ќбw нhнэшніz м{ки, q мучи1теліе, но рaдостно вёчныz жи1зни воспріsтіе: не предпочтy же tню1дъ земнhхъ пaче нбcныхъ. сегw2 рaди сэцhте, стружи1те плHти, и3 nгню2 предaйте мS, рaдующисz tидY къ женихY моемY хrтY: є3sже моли1твами, хrтE б9е, ми1лwсти тво‰ низпосли2, и3 спаси1 ны, тоS страд†ніz совершaющыz вёрнw.

Торжество2 днeсь страстотeрпицы варвaры, пріиди1те лю1діе, воспои1мъ: тоs бо нижE мeчь, нижE џгнь, ни1же и3нaz мyка, нижE многоплетє1ннаz веліaра ловлє1ніz побэди1ша. и3 къ нeй вёрою возопіeмъ: хrтA моли2, добромyченице всеслaвнаz, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ ѕ7: Їwaнна монaха:

Страдaльческимъ шeствовавши путeмъ, прароди1тельнагw и3збэжaла є3си2 совёта, варвaро всечестнaz: и3 ћкw ќбw дёва мудрA свэщY носsщи, вошлA є3си2 во дворы2 гDа твоегw2, и3 ћкw м§ница мyжественна, бlгодaть пріsла є3си2 цэли1ти плотск‡z стр†сти. но и3 нaсъ, воспэвaющихъ тS, душeвныхъ болёзней и3збaви, къ бGу моли1твами твои1ми.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ:

Всечcтаz ћкw ви1дэ тебE на кrтЁ повёшена, плaчущи, вопіsше м™рски: сн7е м0й и3 б9е м0й, сладчaйшее моE чaдо, кaкw терпи1ши стрaсть пон0сную;

На стіх0внэ nктHиха. Слaва, прпdбнагw, глaсъ }:

Монaхwвъ мн0жества настaвника тS почитaемъ, џ§е нaшъ їwaнне: твоeю бо стезeю вои1стинну прaвw ходи1ти познaхомъ. блажeнъ є3си2 хrтY раб0тавъ, и3 врaжію њбличи1лъ є3си2 си1лу, ѓгGлwвъ собесёдниче, прпdбныхъ сопричaстниче и3 прaведныхъ: съ ни1миже моли1сz гDеви, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Не терплю2, чaдо, ви1дzщи тS на дрeвэ ўснyвша, * б0дрость всBмъ подаю1щаго: * ћкw да и5же дрeвле преступлeніz плод0мъ, * сн0мъ поги1бельнымъ ўснyвшымъ, * бжcтвенную и3 спаси1тельную * б0дрость подaси, * дв7а глаг0лаше плaчущи, ю4же величaемъ.

На літургjи, Бlжє1нна t канHна мyченицы, пёснь G: и3 препод0бнагw пёснь ѕ7. Прокjменъ, глaсъ д7: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ бGъ ї}левъ. Стjхъ: Въ цRквахъ бlгослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ. Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло ©и: Ґллилyіа, глaсъ №: ТерпS, потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2. Е#ђліе мaрка, зачaло к7а. Причaстенъ: Рaдуйтесz прaведніи:

5 декабря: Преподобного Саввы Освященного.

Мёсzца тогHже въ є7-й дeнь.

Прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw сaввы њсвzщeннагw.

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры на д7. Глaсъ №. Поd: Всехвaльніи м§ницы:

Зри1тель бhлъ є3си2 ўм0мъ мhсленныхъ си1лъ, * ћкw дётеленъ бжcтвенныхъ словeсъ, * полагaz во твоeмъ сeрдцэ: * въ нeмже и3 восхождє1ніz, * ћкw лёствицу ўтверди1лъ є3си2, * препод0бне сaвво, џ§е нaшъ. * и3 нhнэ моли1сz * даровaти душaмъ нaшымъ * ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Двaжды.

Сaвво прпdбнэйше, * твою2 и3зъ младeнства * возложи1лъ є3си2 жи1знь хrтY бGу нaшему: * t негHже ўкрэплsемь, * плотск‡z стр†сти п0мыслу повинyлъ є3си2, * хyждшее покарsz лyчшему. * тёмже моли1сz * даровaти душaмъ нaшымъ * ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

БGомyдре џ§е нaшъ, * свэти1льникъ kви1лсz є3си2 величaйшій, * просвэщaz подс0лнечную чудeсъ сіsньми, * и3 бжcтвенными дёлы. * тёмже по ўспeніи * незаходи1мый тS свётъ пріsтъ. * и3 нhнэ моли1сz, * даровaти душaмъ нaшымъ * ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ в7:

Прпdбне џ§е, и3зъ младeнства добродётели прилёжнw њбучи1всz, nргaнъ бhлъ є3си2 с™aгw д¦а: и3 t негw2 пріeмъ чудeсъ дёйство, ўвэщaлъ є3си2 человёки преwби1дэти сл†дкаz. нhнэ же бжcтвеннымъ свётомъ чистёйше њсіzвaемь, просвэти2 и3 нaшz мы6сли, сaвво, џ§е нaшъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

ВсE ўповaніе моE на тS возлагaю, м™и б9іz, сохрани1 мz подъ кр0вомъ твои1мъ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Kви1лсz є3си2 * t мaтернихъ пелeнъ, * бGон0се џ§е нaшъ, * њсвzщeнный сосyдъ, * и3 д0мъ всес™aгw д¦а.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

НосS на рaмэхъ твои1хъ * кrтъ гDень, * дeмwнскаz мечт†ніz, * џ§е нaшъ сaвво, * до концA и3стреби1лъ є3си2.

Стjхъ: Блажeнъ мyжъ, боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Лє1сти лукaвыхъ дeмwнwвъ * њбличи1въ кrтA си1лою, * ўzсни1лъ же є3си2 * слaву хrт0ву, * сaвво, џ§е нaшъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, под0бенъ т0йже:

ВLчце бlгaz, * с™ы6z тво‰ рyки * къ сн7у твоемY вознеси2, * душелюби1вому содётелю, * ўщeдрити рабы6 тво‰.

Тропaрь, глaсъ }:

Слeзъ твои1хъ течeньми пустhни безпл0дное воздёлалъ є3си2, и3 и5же и3зъ глубины2 воздыхaньми, во сто2 трудHвъ ўплодоноси1лъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 свэти1льникъ вселeннэй, сіsz чудєсы2, сaвво, џ§е нaшъ: моли2 хrтA бGа спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: И$же нaсъ рaди рождeйсz:

На вели1цэй вечeрни, Блажeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ є7. Поd: Прпdбне џ§е:

Сaвво бGомyдре, ѓгGлwвъ равностоsтелю, є3диносeльниче прпdбныхъ, собесёдниче прbр0кwвъ, мyченикwвъ и3 ґпcлwвъ снаслёдниче, во свётэ невечeрнэмъ нhнэ њбитazй. є3гHже лучaми сіsz бжcтвенными, крaйнэйшимъ желaніемъ, є3мyже предстоS со дерзновeніемъ, просвэщeнъ и3 наслаждazсz тогw2 видёньми, и3 питazсz тогw2 добр0тами непрестaннw, хrтA молS, хrтA ўмоли2, прпdбне, даровaти цRкви є3диномышлeніе, ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Сaвво бGомyдре, воздержaніz свэти1ло неугаси1мое, свэти1льниче монaшествующихъ пресвётлэйшее, любвE лучaми просвэщaемь, ст0лпе непрекл0нный терпёніz, ўтверждeніе и3 си1ла вёрою тS чтyщихъ, и3сцэлeній сокр0вище, жи1телю пустhнный ћкw вои1стинну, ћкw рaй сію2 бжcтвенный показaвъ, бжcтвєнныz плоды2 приносsщу спасaемыхъ, хrтA молS, хrтA ўмоли2, прпdбне, даровaти цRкви є3диномышлeніе, ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Сaвво бGомyдре, добродётелей ст0лпе џгненный, свэти1льниче, и4же, и3зъ м0рz мірскaгw лю1ди къ пристaнищу бжcтвенному наставлsz, прeлести дyха низложи1вый, д¦а с™aгw чи1стое пріsтелище, настaвниче монaшествующихъ, и3звёстнаz мёра воздержaніz, смирeніz свётлаz высото2, и3ст0чниче, точaщій врачевaній пучи1ну, хrтA молS, хrтA ўмоли2, прпdбне, даровaти цRкви є3диномышлeніе, ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Е$же по џбразу соблю1дъ невреди1мw, ќмъ владhку на стр†сти п†губныz п0стнически постaвивъ, во є4же по под0бію, ћкw м0щно, возшeлъ є3си2: мyжески бо є3стество2 понyдивъ, потщaлсz є3си2 хyждшее покори1ти лyчшему, и3 пл0ть пораб0тити дyху. тёмже монaшествующихъ kви1лсz є3си2 вeрхъ, жи1тель пустhнный, благотекyщихъ њбучи1тель, прaвило добродётели и3звёстнэйшее. и3 нhнэ на нб7сёхъ, зерцaлwмъ разрёшшымсz, џ§е нaшъ сaвво, чи1стэ зри1ши с™yю трbцу, молsсz несрeдственнэ њ и5же вёрою и3 люб0вію чтyщихъ тS.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Кто2 тебE не ўблажи1тъ:

Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz G.

Премyдрости соломHни чтeніе.

[ГлавA G] Прaведныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ: и3 є4же њ нaсъ шeствіе, сокрушeніе, nни1 же сyть въ ми1рэ. И$бо предъ лицeмъ человёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено. И# вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими благодётельствовани бyдутъ, ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 њбрёте и5хъ достHйны себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ, и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ. Сyдzтъ kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY: ћкw бlгодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

Премyдрости соломHни чтeніе.

[ГлавA є7] Прaвєдницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ, и3 попечeніе и4хъ ў вhшнzгw. Сегw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе благолёпіz, и3 вэнeцъ добр0ты t руки2 гDни: занE десни1цею покрhетъ |, и3 мhшцею защити1тъ и5хъ. Пріи1метъ всеoрyжіе рвeніе своE, и3 воwружи1тъ твaрь въ мeсть врагHмъ. Њблечeтсz въ бронS прaвды, и3 возложи1тъ шлeмъ, сyдъ нелицемёренъ: пріи1метъ щи1тъ непобэди1мый препод0біе: поwстри1тъ же напрaсный гнёвъ во nрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ мjръ на без{мныz: п0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 ћкw t благокрyгла лyка nблакHвъ на намёреніе полетsтъ: и3 t каменомeтныz ћрости, и3сп0лнь падyтъ грaды: вознегодyетъ на ни1хъ водA морскaz, рёки же потопsтъ | нaглw. Сопроти1въ стaнетъ и5мъ дyхъ си1лы, и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ: и3 њпустоши1тъ всю2 зeмлю беззак0ніе, и3 ѕлодёйство преврати1тъ прест0лы си1льныхъ. Слhшите u5бо, цaріе, и3 разумёйте: навhкните, судіи6 концє1въ земли2. Внуши1те держaщіи мн0жєства и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзы6къ: ћкw данA є4сть t гDа держaва вaмъ, и3 си1ла t вhшнzгw.

Премyдрости соломHни чтeніе.

[ГлавA д7] Прaведникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Стaрость бо честнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ и3считaетсz: сэди1на же є4сть мyдрость человёкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости, житіE несквeрное. Благоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть, и3 живhй посредЁ грBшникъ престaвленъ бhсть. Восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2. Рачeніе бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга: ўг0дна бо бЁ гDеви душA є3гw2: сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz: лю1діе же ви1дэвше, и3 не разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е: ћкw благодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

На літjи стіхи1ра хрaма: И# с™aгw самоглaсны, глaсъ в7:

П0стническое њбучeніе собрaвъ на земли2, прпdбне сaвво, и3 страстeй прилHги течeніемъ слeзъ твои1хъ вс‰ притупи1лъ є3си2: лёствице бжcтвеннаz и3 честнaz, на нб7о возводsщаz, всBмъ познaсz бGопріsтное житіE твоE: бlгочeстіz бо плоды2 въ нeмъ показaвъ, врачyеши и4ми нeмwщи страстeй вёрнw вопію1щихъ ти2: рaдуйсz, вост0чнаz ѕвэздо2 златозaрнэйшаz, и3 монaшествующихъ лампaдо свётлаz, и3 пaстырю: рaдуйсz, приснопэвaемый, пустhнное ѕэлw2 добрёйшее воспитaніе и3 цRкве непоколеби1мое ўтверждeніе: рaдуйсz, заблyждшихъ вели1кій путев0жде: рaдуйсz, нaша хвало2, и3 вселeнныz свётлое рaдованіе.

На земли2 ѓгGла и3 на нб7сёхъ человёка б9іz, мjра благокрас0тство, слaдость благи1хъ и3 добродётелей п0стническихъ похвалY, сaвву да почти1мъ: насаждeнъ бо въ домY б9іи процвэтE прaведнw и3, ћкw кeдръ въ пустhни, ўмн0жи пaству хrт0ву словeсныхъ nвeцъ, въ прпdбіи и3 прaвдэ.

И$же є3ди1нъ на с™hхъ њпочивazй бGъ, њсвzщeнную дyшу твою2 чи1стое њбрётъ жили1ще, въ ню2 всели1сz, и3 бжcтвенныхъ бlгодaтей сію2 и3сп0лни, и4миже ко свёту наставлsеши пою1щихъ тS, њсщ7eнный сaвво бlжeнне.

Слaва, глaсъ в7:

Е$же пaче ўмA благи1хъ пріeмъ желaніе, вс‰ ±же въ мjрэ кр†снаz презрёлъ є3си2, бGопріsтне: tтyду бо плод0мъ не запsлсz є3си2, ћкоже ґдaмъ: ѕмjz же tрази1въ воздержaніемъ, ѓгGльски житіE пожи1лъ є3си2. и3 нhнэ на нб7сёхъ водворsешисz, наслаждazсz дрeва жи1зненнагw, бGа молS њ нaсъ, вёрнw совершaющихъ, њсвzщeнне сaвво, пaмzть твою2.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Q чудесE н0вагw!

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz:

Рaдуйсz, п0стническихъ вои1стинну подвигHвъ благов0нный сосyде: кrтъ бо на рaмо взeмъ, и3 вLцэ хrтY себE, всебlжeнне, возложи1въ, пл0ти попрaлъ є3си2 долувлекyщее мудровaніе: добродётельми же дyшу просвэти1лъ є3си2, и3 къ бжcтвенному впери1лсz є3си2 желaнію. тёмъ всесвzтyю твою2 њкружи1вше рaку, всехвaльне сaвво, бжcтвеннагw чlвэколю1біz пр0симъ получи1ти твои1ми моли1твами, и3 мjру даровaти вeлію ми1лость.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Ќгль бGосіsненъ nгню2 прибли1живсz, бGон0се, д¦а, показaлсz є3си2 въ мjрэ, сaвво, просвэщaz дyшы, вёрнw, бGомyдре, приступaющихъ къ тебЁ, къ свёту путеводS тhz невечeрнему, прпdбне: пустhнное же, њрошaемь свhше бжcтвенною бlгодaтію, ўвzди1лъ є3си2 ќгліе. тёмъ и3 побёды тебЁ проzвлeннw даровA вэнeцъ, бlжeнне, бжcтвенныz прaвды строи1тель хrт0съ: є3г0же моли2, даровaти душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ, боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Лёствица небомёрнаz ћвэ житіE твоE бhсть, бGомyдре, є4юже на высотY возвhсилсz є3си2, и3 вLцэ хrтY бесёдовати, всебlжeнне, спод0билсz є3си2: ќмъ просвэти1въ тaмw сyщими њсі‰ніи, лучaми же тогw2 просвэщaемь, равноaгGльну пріsлъ є3си2 свётлость. є3мyже и3 нhнэ предстоS, моли1сz, препод0бне, совершaющыz бжcтвенную и3 всесвzщeнную пaмzть твою2 съ тоб0ю предстaвити, и3 мjру даровaти вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ }:

Монaхwвъ мн0жества настaвника тS почитaемъ, џ§е нaшъ сaвво: твоeю бо стезeю вои1стинну прaвw ходи1ти познaхомъ. блажeнъ є3си2, хrтY раб0тавъ, и3 врaжію њбличи1лъ є3си2 си1лу, ѓгGлwвъ собесёдниче, прпdбныхъ сопричaстниче и3 прaведныхъ: съ ни1миже моли1сz гDу, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Безневёстнаz дв7о:

Тропaрь с™aгw двaжды, пи1санъ на мaлэй вечeрни.

И# Бцdе дв7о: є3ди1ножды.

На ќтрени, на БGъ гDь: Тропaрь с™aгw двaжды. Слaва, и3 нhнэ: бGор0диченъ, воскrнъ.

По № стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ №. Поd: Ли1къ ѓгGльскій:

ЖитіE благочeстнw на земли2 скончaвъ, пріsтелище чи1стое ты2 д¦а kви1лсz є3си2, просвэщaz вёрою къ тебЁ притекaющыz, блажeнне: тёмже моли2 твоего2 вLку, просвэти1ти дyшы нaшz, воспэвaющихъ тS, сaвво, бGомyдре, џ§е нaшъ.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Всёхъ творцA и3 бGа же и3 содётелz, всенепор0чнаz, чcтаz, д¦омъ бжcтвеннымъ въ ложеснaхъ зачалA є3си2, и3 безъ и3стлёніz родилA є3си2. є3г0же слaвzще, тS воспэвaемъ, дв7о, ћкw палaту цRS всёхъ, и3 мjра защищeніе.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ д7: Поd: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Возсіsвъ ћкоже с0лнце, лучaми њблистaеши, прпdбне, всемY мjру, далечесіsтельными ўчє1ніи твои1ми, чyдный сaвво свэтон0сче, прпdбныхъ похвало2.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Въ кр0въ тв0й, всечcтаz дв7о, прибэгaющихъ нaсъ мольбY пріeмши, не престaй молsщи чlвэколю1бца спасти2 рабы6 тво‰.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости:

И#зъ ўтр0бы њсвzти1лсz є3си2, ћкw вои1стинну свzщeннэйшій сaвво, и3 на земли2 ћкw ѓгGлъ пожи1лъ є3си2: пл0ть бо ўмертви1лъ є3си2 воздержaніемъ, є3vfЂміа бо вели1кагw нрaву дост0йнw поревновaлъ є3си2, и3 трbцы показaлсz є3си2 ўг0дникъ, блажeнне. тёмже и3 къ рeвности бжcтвеннагw твоегw2 житіS ли1ки совокупи1лъ є3си2 монaшествующихъ, приснопaмzтне, бGон0се џ§е нaшъ, моли1сz хrтY бGу грэхHвъ њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Нбcную двeрь и3 ківHтъ, всес™yю г0ру, свётлый џблакъ воспои1мъ, неwпали1мую купинY, словeсный рaй, є4vы воззвaніе, вселeнныz всеS вели1кое сокр0вище, ћкw спасeніе въ нeй содёzсz мjра, и3 њставлeніе дрeвнихъ согрэшeній. сегw2 рaди и3 вопіeмъ є4й: моли1сz сн7у твоемY, прегрэшeній њставлeніе даровaти бlгочeстнw покланsющымсz всес™0му ржcтвY твоемY.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми; Всsкое дыхaніе: Е#ђліе луки2, зачaло к7д.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Прпdбне џ§е, во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и3справлeній твои1хъ. тёмъ на нб7сёхъ њбрёлъ є3си2 мздY трудHвъ твои1хъ, дeмwнскіz погуби1лъ є3си2 полки2, и3 ѓгGльскіz дости1глъ є3си2 чи1ны, и4хже житію2 непор0чнw поревновaлъ є3си2. дерзновeніе и3мёz ко хrтY бGу, ми1ръ и3спроси2 душaмъ нaшымъ.

КанHнъ прес™hz бцdы на ѕ7, є3гHже краегранeсіе:

Пою2 хвалY живон0снэй nтрокови1цэ.

Глaсъ в7. Пёснь №. Їрм0съ:

Нетрeну, неoбhчну, нем0креннw морскyю шeствовавъ стезю2, и3збрaнный вопіsше ї}ль: гDеви пои1мъ, ћкw прослaвисz.

Невещeственнаz дрeвле лёствица, и3 стрaннw њлzденёвшій пyть м0рz, твоE kвлsше рождество2, чcтаz: ю4же поeмъ вси2, ћкw прослaвисz.

Си1ла вhшнzгw, v3постaсь совершeннаz, б9іz мyдрость, вопл0щшаzсz, пречcтаz, и3зъ тебє2 человёкwмъ бесёдова, ћкw прослaвисz.

Пр0йде сквозЁ двeрь непрох0дную заключeнныz ўтр0бы твоеS прaвды сlнце, чcтаz, и3 мjру возсіS, ћкw прослaвисz.

КанHнъ прпdбнагw на }, є3гHже краегранeсіе:

Всеизрsднаго въ п0стницэхъ сaвву любeзнw пою2:

Творeніе fеофaново.

Глaсъ }. Пёснь №. Їрм0съ:

Колесницегони1телz фараHнz погрузи2, чудотворsй и3ногдA мwmсeйскій жeзлъ, кrтоoбрaзнw порази1въ, и3 раздэли1въ м0ре: ї}лz же бэглецA пэшех0дца спасE, пёснь бGови воспэвaюща.

Свэтозарeніемъ с™aгw д¦а, сaвво, њзари2 благочeстною люб0вію пёсньми восхвалsющыz тS, п0стникwвъ похвалY, монaшествующихъ слaву, пустhни ўкраси1телz, благочeстіz ўчи1телz.

Всю2 люб0вь къ бGу возложи1въ t ю4ности, и3 къ немY рaдуzсz всE твоE желaніе и3мёz, пл0ти движє1ніz, и3 страстeй нах0ды воздержaніемъ ўмертви1лъ є3си2, сaвво бGон0се всехвaльне.

Побэди1въ плод0мъ, сокровeннаго ѕмjz попрaлъ є3си2, и3 тогw2 сBти легкw2 преминyлъ є3си2, бGочeстіz крилы2 впери1всz, џ§е: жи1знь же рaдуzсz њб8sлъ є3си2 t сaда кrтнагw.

Просвэщaемь свётомъ благодaти, во џгнь вшeлъ є3си2, ћкоже тріE џтроцы пребhлъ є3си2 неwпалeнъ, бGу тS сохрaншу, и3 kвлsющу всBмъ бyдущее тебЁ преспёzніе, п0слэжде, џ§е, и3 совершeніе.

БGор0диченъ:

Неудeржными на нaсъ смeрть стремлeньми ћтсz: но, твоемY рождествY прибли1жившисz, поги1бе, и3 прирази1вшисz, ўпраздни1сz, бцdе дв7о. жи1знь бо вои1стинну присносyщную воплоти1вшуюсz родилA є3си2.

Катавaсіа: СпасE лю1ди чудодёйствуzй вLка:

Пёснь G. Їрм0съ:

Лyкъ сокруши1сz си1льныхъ держaвою твоeю, хrтE, и3 си1лою немощствyющіи препоsсашасz.

И$же врeмене внЁ всsкагw, ћкw времeнъ творeцъ, и3зъ тебє2, дв7о, в0льнw младeнецъ создaсz.

Чрeво прострaншее небeсъ воспои1мъ, и4мже ґдaмъ на нб7сёхъ рaдуzсz жи1тельствуетъ.

И$нъ. Їрм0съ:

Ўтверждeй въ начaлэ нб7сA рaзумомъ, и3 зeмлю на водaхъ њсновaвый, на кaмени мS, хrтE, зaповэдей твои1хъ ўтверди2: ћкw нёсть свsтъ, пaче тебє2, є3ди1не чlвэколю1бче.

Ќмъ владhку надъ страстьми2, всебогaте, постaвивъ, подaтель прaвды показaлсz є3си2, лyчшему бо ћвэ хyждшее повинyлъ є3си2. тёмже ћкw фjніxъ, џ§е, въ пустhнzхъ процвёлъ є3си2.

Послёдовати разумёвъ стопaмъ вLки, пресeльникъ nтeчества бhлъ є3си2, и3 въ пустhни њбитaz, побёду воздви1глъ є3си2 на противобHрныz, бжcтвенною си1лою ўкрэплsемь.

Твeрдостію рaзума, всеблажeнне, ўкрэплsемь, разли6чнаz вр†жіz ковaрства њбличи1лъ є3си2, мyдре, и3 всBмъ kви1лъ є3си2, и3 гордhню џнагw возвhшенную низложи1лъ є3си2.

Свzщeнна тS душeю, и3 простоты2 и3зволeніz добродётельми ўкрaшена ви1дz, свэтлёйшаz ѕвэздA є3vfЂмій пріsтъ, прор0чески вэщaz твою2, всеблажeнне, свётлость.

БGор0диченъ:

Спаси1тельнагw нaсъ рaди сл0ва строeніz свётлаz ты2, м™и дв7о двeрь познaласz є3си2, вои1стинну: тh бо нaмъ ввелA є3си2 ќмную лучY пребжcтвеннагw б9ествA.

Катавaсіа: При1зри на пBніz рабHвъ, бlгодётелю:

Сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости:

Земн†z вс‰ њстaвивъ, въ мjрэ сhй тэлeснw, дyхомъ бhлъ є3си2 ѓгGлwмъ сопричaстникъ: настоsщыz бо стр†сти тэлє1сныz ўмертви1въ, трbцы показaлсz є3си2 служи1тель, блажeнне. тёмже и3 недyгующихъ врачyеши стр†сти, и3 сл0вомъ дyхи tг0ниши благодaтію, бGон0се џ§е нaшъ: моли1сz хrтY бGу, прегрэшeній њставлeнію даровaтисz прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Слaва:

Молвы6 житє1йскіz њстaвивъ, кrтъ тв0й на рaмена взeмъ, всего2 возложи1лъ є3си2 тебE бGу, пл0ти же и3 мjра внЁ бhвъ, д¦у бhлъ є3си2 с™0му собесёдникъ. тёмже и3 къ рeвности лю1ди воздвизaz, грaды и3стощи1лъ є3си2, и3 пусты6ни грaды сотвори1лъ є3си2, бGон0се џ§е нaшъ: моли2 хrтA бGа, прегрэшeній њставлeнію даровaтисz прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw всенепор0чнаz невёсто творцA, ћкw неискусомyжнаz м™и и3збaвителz, пріsтелище ћкw сyщи ўтёшителz, всепётаz, беззак0нію мS сyща сквeрное nби1телище, и3 дeмwнwмъ и3грaлище въ рaзумэ бhвша: потщи1сz и3 тёхъ ѕлодёйствіz мS и3збaвити, и3 свётлое жили1ще добродётелей соверши2, свэтон0снаz, нетлённаz, tжени2 џблакъ страстeй, и3 вhшнzгw причaстіz спод0би, и3 свёта невечeрнzгw, моли1твами твои1ми.

Пёснь д7. Їрм0съ:

Ўслhшахъ, гDи, слaвное твоE смотрeніе, и3 прослaвихъ, человэколю1бче, непостижи1мую твою2 си1лу.

СE превозвhсисz бжcтвеннаz горA д0му гDнz превhшше си1лъ, бGомaтерь ћвственнэйши.

Зак0нwвъ є3стeственныхъ кромЁ, є3ди1на дв7о, р0ждши вLчествующаго твaрію, спод0биласz є3си2 бжcтвеннагw звaніz.

И$нъ. Їрм0съ:

Ты2 моS крёпость, гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Душeвное њчищaz ўстроeніе, и3 разширsz бжcтвенными видBніи, вмёстну сію2 вои1стинну бжcтвенныхъ даровaній содёлалъ є3си2, бGоблажeнне: возложeніемъ же рyкъ твои1хъ немощствyющыz и3сцэли1лъ є3си2, подражaтель вLки бhвъ.

И$же на тS, џ§е, лю1тэ разсвирёпэвъ, поглоти1сz ћкw даfaнъ nкаsнный, и3 ћкw ґвірHнъ потреби1всz: тs бо неви1димw бжcтвеннаz хранsше благодaть, мн0гихъ промышлsющи спасeніе, всебlжeнне, слaвный сaвво бGомyдре.

Зак0номъ б9іимъ наказaвъ, бGоглаг0ливе, ч{вства, къ разумёнію безтэлeсныхъ и3 мhсленныхъ твою2 худ0жную ўпрaвилъ є3си2 мhсль, проходS неwслaбнw t слaвы въ слaву, t си1лы, џ§е, въ си1лу.

Благодётельствовати є3диноплемє1нныz предложи1въ, въ пустhни грaды создaлъ є3си2 бGолBпны и3 душеполє1зны, и3 въ земли2 жaждущей и3ст0чники в0дъ и3звeлъ є3си2, и3 т{чи съ небесE преслaвнw, бGомyдре, въ безв0дныхъ сeлэхъ низвeлъ є3си2.

БGор0диченъ:

Новоцвётный безсмeртіz рaй, и3 красeнъ вои1стинну показaласz є3си2, дрeво жи1зни въ тебЁ насаждeнное бGоначaльнэйше чревоносsщи и3 раждaющи, всBмъ и3скaпающее спаси1тєльныz надє1жды, вёрнw бцdу мyдрствующымъ тS.

Катавaсіа: Р0да человёча њбновлeніе:

Пёснь є7. Їрм0съ:

Ќгль и3сaіи проzвлeйсz, сlнце и3зъ дёвственныz ўтр0бы возсіS, во тмЁ заблyждшымъ, бGоразyміz просвэщeніе дaруz.

Џблацы весeліz слaдость кропи1те сyщымъ на земли2, ћкw nтрочA дадeсz, сhй прeжде вBкъ, и3зъ дв7ы вопл0щсz бGъ нaшъ.

Житію2 и3 пл0ти моeй свётъ возсіS, и3 дрsхлость грэхA разруши2, напослёдокъ и3зъ дв7ы безъ сёмене вопл0щсz высочaйшій.

И$нъ. Їрм0съ:

Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго; но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Неукл0нною мhслію къ твоемY желaемому простирazсz, t негw2 бlгодaть величaйшихъ чудeсъ незави1стну пріsлъ є3си2, џ§е, и3 вёрнw приходsщыz сострадaтельнw ўврачевaлъ є3си2, прпdбне.

Плотски1хъ тsжестей дебельство2 tложи1въ, сосyдъ бGодёланенъ и3збрaнъ бhлъ є3си2 с™aгw, чyдне, д¦а, њшazніемъ снёдей и3 моли1твою, и3 терпёніемъ, и3 смиреномyдріемъ ўкрашaемь.

ПроповBдникъ бжcтвенныхъ догм†тъ велеглaснэйшій рукоположeнъ є3си2, соб0рwвъ, џ§е, с™hхъ соo1бщникъ бhлъ є3си2, цари2 ўмудрsz, и4миже ћвэ, бlгодaтію бжcтвенною њграждaемь, kви1лсz є3си2, бlжeнне.

T бGа дaвшаzсz бlгодaть тебЁ, бGодохновeнне, провозгласи1сz, раздадeсz всBмъ бо вселeнныz концы2, ћвэ творsщи бGолёпнw показaніz чудeсъ бжcтвенное дёйство.

БGор0диченъ:

Вёрныхъ предстaтельница, стэнA неразруши1ма благохвaлzщихъ тS, ћкw всемY р0ду человёческому ћвльшеесz спасeніе, бGа р0ждши тэлeснэ ћвльшасz, дyшу мою2 спаси2, пречcтаz.

Катавaсіа: И#зъ н0щи дёлъ њмрачeнныz прeлести:

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Глaсъ глагHлъ молeбныхъ t болёзненныz, вLко, души2 ўслhшавъ, t лю1тыхъ мS и3збaви: є3ди1нъ бо є3си2 нaшегw спасeніz вин0венъ.

Е#стество2 человёческое, раб0тающее грэхY, вLчце чcтаz, тоб0ю своб0ду ўлучи2: тв0й бо сн7ъ, ћкw ѓгнецъ, за всёхъ закалaетсz.

Вопіeмъ ти2 вси2 и4стиннэй м™ри б9іи: прогнёвавшыz рабы6 и3збaви, є3ди1на бо дерзновeніе къ сн7у и4маши.

И$нъ. Їрм0съ:

Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

Люб0вь къ бGу и3 бли1жнему стzжaвъ, зак0на и3 прbр0кwвъ и3сполнsz глави1зну: преимyщую бо всёхъ несосyднw добродётель, џ§е, и3спрaвилъ є3си2.

РавноaгGльное на земли2 ты2 жи1тельство стzжaлъ є3си2, равноaгGльну же чeсть хrт0съ тебЁ даровA, с™hхъ чи1ны спутьшeствующыz души2 твоeй послaвъ.

Премyдрости пор0дъ kви1всz, начaло премyдрости возжелёлъ є3си2 стрaхъ б9ій, и4мже ўкрэплsемь къ совершeнію вмёстному человёкwмъ, џ§е, дости1глъ є3си2.

БGор0диченъ:

Сп7са и3 и3збaвителz бGа всёхъ, и3 гDи р0ждши, нaмъ пл0тію приwбщи1вшасz, спасaй, пречcтаz, призывaющыz тS t бёдъ, вLчце.

Катавaсіа: Њбитaz їHна:

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

Ћкw t младeнства бGу жeртва непор0чнаz принeслсz є3си2 добродётелію, сaвво бlжeнне садодёлатель бhвъ благочeстіz: тёмже бhлъ є3си2 прпdбныхъ ўдобрeніе, граждани1нъ же пустhнный достохвaленъ. тёмже зовeмъ ти2: рaдуйсz, сaвво пребогaте.

Јкосъ:

Q nтцє1въ верх0вниче, и3 прпdбныхъ красото2, п0стникwвъ ко хrтY дерзновeніе, пустhнный граждани1не и3 садодёлателю. кaкw воспою2 твоE житіE, прпdбне; блистaеши бо концє1мъ, ћкw с0лнце. тёмъ вопію1 ти: рaдуйсz, крaснаz каппад0кwвъ слaво: рaдуйсz, честн0е вселeнныz знaменіе: рaдуйсz, пустhни добрёйшее прозzбeніе: рaдуйсz, прaведныхъ бжcтвенное наслаждeніе: рaдуйсz, ћкw презрёлъ є3си2 тек{щаz и3 тлBннаz: рaдуйсz, ћкw на нб7сёхъ со ѓгGлы њбитaеши: рaдуйсz, монaшествующихъ и3справлeніе и3 прaвило: рaдуйсz, лэнsщихсz къ бGу воздви1женіе: рaдуйсz, и3ст0чниче чудeсъ бGот0чный: рaдуйсz, честнhй д¦а nргaне: рaдуйсz, и4мже ўкраси1сz вост0къ: рaдуйсz, и4мже з†паднаz сіsютъ: рaдуйсz, сaвво пребогaте.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Вит‡и kви1шасz џтроцы любомyдрэйшіи дрeвле, t бGопріsтныz бо души2, бGосл0вzще ўстнaми, поsху: пребжcтвенный nтцє1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Зрsше въ нощи2 ќбw їaкwвъ ћкw въ гадaніи бGа, воплощeнъ же и3зъ тебє2, свётлостію kви1сz пою1щымъ: пребжcтвенный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

Знaменіz, є4же въ тебЁ, неизречeннагw проzвлsz сплетє1ніz, со їaкwвомъ б0ретсz: чрезъ є4же в0льнw соедини1сz человёкwмъ, чcтаz, пребжcтвенный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

Мeрзокъ, не проповёдуzй є3ди1нагw дв7ы тS сн7а, t всепётыz трbцы, и3 несомнённою мhслію, и3 љзhкомъ вопіS: пребжcтвенный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

И$нъ. Їрм0съ:

Б9іz снизхождeніz џгнь ўстыдёсz въ вавmлHнэ и3ногдA, сегw2 рaди џтроцы въ пещи2 рaдованною ног0ю, ћкw во цвётницэ ликyюще, поsху: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

Tложи1лъ є3си2 приврeмєннаz, вёчными возмeздивсz, и3 со ѓгGлы ликyеши, ћкw ѓгGльское пожи1въ житіE. съ ни1миже и3 пёлъ є3си2: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Вопіeтъ бlгодaрнw ко гDу твоS вели1каz и3 всечестнaz лavра, жи1телz и3 зижди1телz и3 граждани1на тS предлагaющи, мyдре, и3 хвaлzщисz зовeтъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Непрестaннw моли2 гDа, сaвво бGомyдре, њ пaствэ твоeй, прилёжнw же и3спроси2 твои6мъ трудHмъ вёчновати при1снw, плодоносsщымъ и3 люб0вію зовyщымъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ:

Невёстникъ пречи1стъ, пaче словесE, сл0ва воплощeніz, и3 черт0гъ, и3 пrт0лъ, пр†ваz мyдрствующіи тS и3менyемъ, и3 рaдующесz твоемY сн7у зовeмъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Катавaсіа: ВсецRS люб0вію ўловлeнніи џтроцы:

Пёснь }. Їрм0съ:

Њ под0біи злaтэ небрeгше требlжeнніи ю4ношы, неизмённый и3 живhй б9ій џбразъ ви1дэвше, среди2 nгнS воспэвaху: њсуществовaннаz да поeтъ гDа всS твaрь, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Ви1дэнъ бhсть на земли2 тоб0ю, и3 съ человBки поживE и4же бlгостію несравнeнный и3 си1лою. є3мyже, пою1ще, вси2 вёрніи зовeмъ: њсуществовaннаz да поeтъ гDа всsкаz твaрь, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Вои1стинну тS чcтую возвэщaюще слaвимъ, бцdе: тh бо є3ди1наго родилA є3си2 t трbцы воплощeнна. є3мyже со nц7eмъ и3 д¦омъ вси2 поeмъ: да поeтъ гDа всsкаz твaрь, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

И$нъ. Їрм0съ:

Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Съ весeліемъ, прпdбне, с™hхъ чи1ны чистёйшей твоeй души2 предтекyтъ на мёсто tрaдно въ свBтлаz селє1ніz, и3дёже првdныхъ ли1цы веселsтсz. съ ни1миже нhнэ поeши: свzщeнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те хrтA во вёки.

Стр†нна тво‰ чудесA: ѕвёри бо ўкроти1лъ є3си2, ўти1шивъ страстeй в0лны, предглаг0леши б{дущаz прbр0ческимъ дaромъ, полки2 дeмwнскіz прогонsz, kзви1ши благом0щными бдBніи же и3 моли1твами, и3 пощeньми, и3 крестA си1лою непобэди1мою, бGон0се.

И$же мwmсeю пeрвэе t столпA вэщaвый, ст0лпъ t земли2 до нб7сE всесвётелъ простeртъ тебЁ показA, и3дёже нhнэ лежи1тъ терпэли1вое твоE и3 многострадaльное тёло. є3мyже, вёрою предстоsще, благочeстнw поeмъ: лю1діе, превозноси1те хrтA во вёки.

Рaдостнw пaмzть твоS совершaетсz, всехвaльне: въ радостотв0рную бо њдёzлсz є3си2 добродётель, и4стинную ри1зу спасeніz, и3 чи1стую, и3 свэтови1дную весeліz nдeжду, въ нeйже нhнэ, красyzсz, поeши непрестaннw: свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те хrтA во вёки.

БGор0диченъ:

Неискусобрaчнw родилA є3си2, дв7а пребhвши, и3 стрaннымъ ржcтв0мъ твои1мъ совокупи1ла є3си2 вс‰, врeменную брaнь и3 дaльнее разстоsніе разруши1вши, хrтA, ми1ра дaтелz, носsщи въ нёдрэхъ твои1хъ. є3г0же вёрнw поeмъ и3 превозн0симъ во вёки.

Катавaсіа: Ўтр0бу неwпaльнw њбразyютъ:

Пёснь f7. Їрм0съ:

Вeсь є3си2 желaніе, вeсь слaдость, сл0ве б9ій, дв7ы сн7е, б9е богHвъ, гDи, с™hхъ прес™hй: тёмъ тS вси2 съ р0ждшею величaемъ.

Жeзлъ крёпости дадeсz є3стествY тлённому сл0во б9іе, во ўтр0бэ твоeй, чcтаz: и3 сіE возстaви ко ѓду поп0лзшеесz. тёмже тS, всечи1стаz, ћкw бцdу, величaемъ.

Ю$же и3зв0лилъ є3си2, вLко, пріими2 ми1лостивнw моли1твенницу м™рь твою2 њ нaсъ, и3 твоеS блaгости всsчєскаz и3сп0лнzтсz: да тS вси2, ћкw бlгодётелz, величaемъ.

И$нъ. Їрм0съ:

Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее небeсъ. тёмъ тS бцdу, ѓгGлwвъ и3 человBкъ чинонач†ліz величaютъ.

Благоухaетъ твоS рaка дух0вное благов0ніе, богaтнw веселsщи тво‰ сhны, тS њбстоsщыz и4скреннw, поминaющыz, прпdбне, ѓгGльское твоE пребывaніе, и3 тебЁ дaнную свётлость и3 слaву, и3 присносyщную красотY.

Прот0ржесz въ пустhни водA, и3 землS жaждущаz въ блaто бhсть. моли1твами претв0ршисz, џ§е, твои1ми: п0стничестіи бо полки2 сію2 населsютъ, ћкw рёчну, странA їoрдaнова процвэтE, ћкw крjнъ, напаsема твои1ми слезaми.

Свётлость с™hхъ на нб7сёхъ, ћкw прaведнику, тебЁ возсіS, џ§е, хrтa бо прaвду и4стинную проzвлeннw возлюби1лъ є3си2: є3гHже жи1тельству послёдуz, всеблажeнне, ўпод0бивсz сегw2 живон0снэй, ћкw м0щно бЁ, с™hни.

Богaтнымъ, бGон0се сіsz свётомъ, и3 ли1ки ѓгGльскіz ви1дz, свэтови6дны њбходsщыz тр0ическій свётъ, и3 пріeмлющыz бlгодaтію бGовидёніz лучы2, не престaй молS њставлeніz грэхHвъ спод0битисz пою1щымъ тS.

БGор0диченъ:

Ћкw всёхъ превhшши земнор0дныхъ несравнeнными, чcтаz, пeрвєнствы: бGа бо, всёхъ твaрей творцA, во ўтр0бу твою2 вмэсти1ла є3си2. того2 моли2, ћкw ми1лостива, є3диномышлeніе, ми1ръ, бlгостоsніе ти1хое цRквамъ даровaти.

Катавaсіа: Люби1ти ќбw нaмъ:

Свэти1ленъ:

Пустhню грaдъ сотвори1лъ є3си2 любомyдрыми нр†вы, nтцє1въ красото2, сaвво, џ§е бGомyдре, и3 сію2 соверши1лъ є3си2 мhсленный рaй, цвэтyщь цвBты бжcтвенными, є3динонрaвныхъ мн0жєства, дост0йнw совершaющихъ твою2 честнyю пaмzть.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw и3мyщи сострадaтельное, и3 ми1лость вeлію, при1зри, всепётаz бцdе дв7о, на моE смирeніе, и3 страстeй молвY и3 соблaзнwвъ житіS разори2, nтрокови1це, и3 nгнS геeнскагw и3збaви мS моли1твами твои1ми.

На хвали1техъ стіхи6ры, на д7, глaсъ №. Поd: Нбcныхъ чинHвъ:

Презирaтель д0льнихъ и3 пресeльникъ, * рачи1тель г0рнихъ, * и3 пустhнный граждани1нъ сaвво бGомyдрый, * всBмъ нaмъ прaздновати повелэвaетъ, * къ бGу tшeствіz є3гw2 вёрнw * дeнь спаси1тельный.

Двaжды.

ВнЁ пл0ти и3 мjра добродётельми бhвъ, * и3 тёми на земли2 въ житіи2 * прослaвилъ є3си2 гDа слaвы, џ§е мyдре: * и3 по достоsнію t негw2 прослaвилсz є3си2, * и3 врачевaній показaлсz є3си2 бжcтвенный и3ст0чникъ, * сaвво бGопріsтне.

Смирeнъ, неѕл0бивъ, кр0токъ, пр0стъ, * молчали1въ ћкw бhлъ є3си2, џ§е, * пaче человёка вои1стинну: * и3 невещeственъ въ вeщи д0мъ б9ій kви1лсz є3си2 вседост0йный, * ±же t негw2 прибы6вшаz тебЁ даров†ніz * ми1лостивнw подавaz нaмъ.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Прпdбне џ§е, во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и3справлeній твои1хъ, тёмъ на нб7сёхъ њбрёлъ є3си2 мздY трудHвъ твои1хъ, дeмwнскіz погуби1лъ є3си2 полки2, и3 ѓгGльскіz дости1глъ є3си2 чи1ны, и4хже житію2 непор0чнw поревновaлъ є3си2. дерзновeніе и3мёz ко хrтY бGу, ми1ръ и3спроси2 душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ: Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz:

Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ.

На літургjи, Бlжє1нна t канHна с™aгw, пёснь G и3 ѕ7-z. Прокjменъ, глaсъ з7: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми; Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло сGi. Ґллилyіа, глaсъ }: Блажeнъ мyжъ, боsйсz гDа. Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz. Е#ђліе матfeа, зачaло м7г. Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ.

6 декабря: Святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца.

Мёсzца тогHже въ ѕ7-й дeнь.

И$же во с™hхъ nтцA нaшегw ніколaа, ґрхіепjскопа мmрлmкjйскихъ чудотв0рца.

Ѓще х0щетъ настоsтель, твори1тъ бдёніе. На мaлэй вечeрни,

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, на д7, глaсъ д7. Поd: Ћкw д0блz:

МЂромъ бжcтвеннымъ * тS помaза бжcтвеннаz бlгодaть д¦а, * мЂрzнwмъ предсэдaтельствовавша, * и3 мmроблагоухaвша добродётельми, * свzщeннэйше, мjра концы2, * сладкодохновeнными же твои1ми мlтвами * ѕлосмр†дныz прогонsща стр†сти всегдA. * сегw2 рaди тS вёрою бlгохвaлимъ, * и3 пaмzть твою2 всесвzтyю совершaемъ, нік0лае.

Ћкw њсіsтелz тS незаходи1маго, * ћкw свэти1льника всемjрнаго, * на твeрди возсіsвша * цRк0внэй, нік0лае, * и3 мjръ просвэщaюща, * и3 бёдъ лю1тыхъ мглY tгонsща, * и3 и3з8имaюща печaлей зимы2, и3 тишинY содёловающа глуб0кую, * по д0лгу ўблажaемъ.

И# здЁ сhй, и3 kвлszсz въ с0ніихъ, нік0лае, * и5же непрaведнw и3мyщыz ўмрeти спaслъ є3си2, ћкw сострадaтеленъ, * ћкw благолюби1вый, * ћкw и3збaвитель теплёйшій, * ћкw предстaтель и4стинный * вёрнw просsщихъ твоегw2 защищeніz, * свzщeннэйшій џ§е, ѓгGлwвъ сограждани1не, * ґпcлwвъ и3 прbр0кwвъ равностоsтелю.

Преслaвное житіE твоE * всю1ду преди1вна тS показA, * бGомyдре џ§е свzщeннэйшій, с™и1телей благолёпіе, * препод0бныхъ ўкрашeніе. * и3 ћкw с0лнце на земли2 лучи2 распростeръ, * њзари1лъ є3си2 вёрныхъ сердцA, * совершaющихъ свэтон0сную твою2 и3 бжcтвенную пaмzть, * всеблажeнне нік0лае.

Слaва, глaсъ ѕ7.

ВозсіS, ћкоже с0лнце, твоS, с™и1телю, пaмzть, вёрныхъ сердцA мhсленнw просвэщaющи, ю4же и3 мы2 свётлw совершaюще днeсь, молeбнw тебЁ вопіeмъ: рaдуйсz, держaво цэломyдріz, непорабощeнно души2 соблю1дъ достоsніе, воздержaніz щит0мъ њбложи1всz: рaдуйсz, пaстырю и3 ўчи1телю хrтоимени1тыхъ людeй твои1хъ: рaдуйсz, цRк0вное ўкрашeніе, ґрхіерeєвъ добр0то, монaшествующихъ похвало2: нік0лае пресвzщeнне, всебlжeнне џ§е, хrтA бGа моли2 непрестaннw, ми1ръ подaти вселeннэй, и3 сп7сти2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Никт0же притекazй къ тебЁ:

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ ѕ7. Поd: Триднeвенъ воскрeслъ є3си2:

Нік0лае бlжeнне, припaдающа мS ўщeдри, молю1сz тебЁ: и3 џчи, премyдре, просвэти2 души2 моеS, да чи1стэ ўзрю2 свэтодaвца и3 щeдраго.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

ВрагHвъ, и4щущихъ ѕлосотвори1ти мнЁ, свsте, и3зми1 мz, дерзновeніе къ бGу ћкw и3мёz, їерaрше нік0лае блажeнне, и3 t мужeй кровeй спаси1 мz.

Стjхъ: Свzщeнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz.

Пристaнище тS небyрное, и3 стёну неwбори1мую, їерaрше, тS стzжaхомъ вёрніи, и3 ст0лпъ ўтверждeніz, и3 двeрь покаsніz, и3 настaвника дyшъ, и3 поб0рника.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Возревновaвъ, сопeрникъ, проти1ву стaду твоемY, пречcтаz, на кjйждо дeнь и4щетъ лукaвый снёдь сотвори1ти: но ты2, бцdе, тогw2 врeда и3зми1 ны.

Тропaрь, глaсъ д7:

Прaвило вёры и3 џбразъ кр0тости, воздержaніz ўчи1телz kви1 тz стaду твоемY ћже вещeй и4стина. сегw2 рaди стzжaлъ є3си2 смирeніемъ высHкаz, нищет0ю бог†таz: џ§е свzщенноначaльниче нік0лае, моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же t вёка ўтаeнное:

На вели1цэй вечeрни, Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ в7. Поd: Е#гдA t дрeва тS:

Въ мЂрэхъ пожи1въ чyвственнw, мЂро вои1стинну kви1лсz є3си2, мЂромъ помaзавсz ќмнымъ, свsте нік0лае, свzти1телю хrт0въ: и3 благоухaеши ли1ца, вёрою и3 люб0вію твою2 всеслaвную пaмzть совершaющихъ при1снw, разрэшaz бёдъ и3 напaстей и3 скорбeй си1хъ, џ§е, къ бGу твои1ми моли1твами.

Побёды тезоимени1тъ вои1стинну, вBрнымъ лю1демъ kви1лсz є3си2 въ напaстехъ крёпокъ, свsте нік0лае, свzти1телю хrт0въ: вездё бо призывaемь, бhстрw предварsеши люб0вію притекaющихъ подъ кр0въ тв0й: тh бо во дни2 и3 н0щи вBрнымъ kвлszсz, спасaеши t напaстей и3 њбстоsній.

Kви1лсz є3си2 кwнстантjну царю2 и3 ґвлaвію во снЁ, и3 си6мъ стрaхъ вложи1въ, си1це тBмъ рeклъ є3си2: разрэши1те u5бо вск0рэ, ±же держитE св‰занныz въ темни1цэ, непови1нни бо сyть беззак0ннагw заколeніz. nбaче ѓще преслyшаеши менє2, мольбY сотворю2 царю2 на тS, ко гDу молsсz.

Вeлій застyпникъ и3 тeплый въ бэдaхъ њбрэтaющымсz є3си2, слaвне, свsте нік0лае, свzщеннопроповёдниче хrт0въ, сyщымъ на земли2 и3 плaвающымъ, сyщымъ далeче и3 бли1зъ њбрэтaющымсz, ћкw ѕэлw2 ми1лостивнэйшій и3 молeбникъ крёпкій. тёмже, сошeдшесz, вопіeмъ: моли1сz ко гDу, ћкw да всsкагw и3збaвимсz њбстоsніz.

И$ны стіхи6ры, глaсъ т0йже. Под0бенъ: Кjими похвaльными:

Кjими похвaльными вэнцы6 ўвzзeмъ с™и1телz; пл0тію въ мЂрэхъ сyща, и3 дух0внw всBмъ достизaюща, чи1стэ того2 лю1бzщымъ: всёхъ предстaтелz и3 застyпника, и3 всёхъ ск0рбныхъ ўтёшителz: и3 всёхъ сyщихъ въ бэдaхъ прибёжище, благочeстіz столпA, вёрныхъ поб0рника. є3гHже рaди шат†ніz врагHвъ хrт0съ низложи2, и3мёzй вeлію ми1лость.

Двaжды.

Кjими пёсненными пBніи похвaлимъ с™и1телz; нечeстіz противоборцA и3 благочeстіz поб0рника: цRкве первостоsтелz, вели1каго застyпника же и3 ўчи1телz, вс‰ ѕлосл†вныz посрамлsюща: потреби1телz ѓріева, и3 тогw2 пос0бникwвъ. є3гHже рaди си1хъ шатaніе хrт0съ низложи2, и3мёzй вeлію ми1лость.

Кjими прор0ческими пёсньми похвaлимъ с™и1телz и4же далeче сyщаz прови1дzща, и3 tсто‰щаz ћкw бли1зъ сyща прор0чествующа нел0жнw, и3 всю2 вселeнную назирaюща, и3 вс‰ њби6димыz и3збавлsюща, во снЁ ћвльшасz царю2 бGомyдрому, и3 дрeвле св‰занныz заколeніz непрaведнагw и3збaвльша, и3 дaрующа вeлію ми1лость;

Слaва, глaсъ ѕ7:

С™и1телей ўдобрeніе и3 nтцє1въ слaву, и3ст0чника чудeсъ и3 вёрныхъ застyпника вели1каго, сошeдшесz, q празднолю1бцы, пёсненными похвалaми воспои1мъ, глаг0люще: рaдуйсz, мЂрzнwмъ храни1телю, и3 первосэдaтелю честнhй, и3 ст0лпе неподви1жимый: рaдуйсz, свэти1льниче всесвётлый, и4же мірск‡z концы2 просвэщaz чудесы6: рaдуйсz, скорбsщихъ бжcтвеннаz рaдосте, и3 њби1димыхъ тeплый предстaтелю. и3 нhнэ, всебlжeнне нік0лае, не престaй молsсz хrтY бGу, њ вёрою и3 люб0вію чтyщихъ приснорaдостную и3 всепрaзднственную пaмzть твою2.

И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже:

Вертeпе, бlгоукраси1сz, ѓгница бо грzдeтъ, чревоносsщи хrтA: ћсли же, под8ими1те сл0вомъ разрэши1вшаго t безсловeснагw дэsніz нaсъ земнор0дныхъ. пaстыріе, свирsюще, свидётельствуйте чудеси2 стрaшному: и3 волсви2 t персjды, злaто и3 лівaнъ и3 смЂрну цRю2 принеси1те, ћкw kви1сz гDи и3зъ дв7ы м™ре. є3мyже, и3 прини1кши, рaбски м™и поклони1сz, и3 привэщaше къ держи1мому на њб8sтіихъ є3S: кaкw всёzлсz є3си2 мнЁ, и3ли2 кaкw прозsблъ є3си2 во мнЁ, и3збaвителю м0й и3 б9е;

Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz три2.

При1тчей чтeніе.

[ГлавA ‹] Пaмzть прaведнагw съ похвалaми, и3 благословeніе гDне на главЁ є3гw2. Блажeнъ человёкъ, и4же њбрёте премyдрость: и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти, нeжели злaта и3 сребрA сокрHвища. Честнёйшаz же є4сть кaменій многоцённыхъ: всe же честн0е недост0йно є3S є4сть. Долготa бо днeй, и3 лBта животA въ десни1цэ є3S: въ шyицэ же є3S богaтство и3 слaва: t ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3 ми1лость на љзhцэ н0ситъ. Послyшайте u5бо менє2, q ч†да! честн†z бо рекY: и3 бlжeнъ человёкъ, и4же пути6 мо‰ сохрани1тъ: и3сх0ди бо мои2, и3сх0ди животA, и3 ўготовлsетсz хотёніе t гDа. Сегw2 рaди молю2 вaсъ, и3 предлагaю м0й глaсъ сыновHмъ человёчєскимъ: ћкw ѓзъ премyдрость ўстр0ихъ, совётъ и3 рaзумъ и3 смhслъ ѓзъ призвaхъ. М0й совётъ и3 ўтверждeніе, м0й рaзумъ, моs же крёпость. Ѓзъ менE лю1бzщыz люблю2, и4щущіи же менE њбрsщутъ бlгодaть. Разумёйте ќбw, неѕл0бивіи, ковaрство, ненакaзанніи же, прилагaйте сердцA. Послyшайте менє2 и3 пaки, честн†z бо рекY: и3 tвeрзу t ўстeнъ пр†ваz, ћкw и4стинэ поучи1тсz гортaнь м0й, мє1рзски же предо мн0ю ўстны2 лжи6выz. Съ прaвдою вси2 глаг0лы ќстъ мои1хъ: ничт0же въ ни1хъ стр0потно, нижE развращeнно. Вс‰ пр†ва сyть разумэвaющымъ, и3 прHста њбрэтaющымъ рaзумъ. Научaю бо вaсъ и4стинэ, да бyдетъ њ гDэ надeжда вaша, и3 и3сп0лнитесz д¦а.

При1тчей чтeніе:

[ГлавA ‹] ЎстA првdнагw кaплютъ премyдрость, љзhкъ же непрaведнагw поги1бнетъ. ЎстнЁ мужeй првdныхъ кaплютъ бlгод†ти, ўстa же нечести1выхъ развращaютсz. [ГлавA №i] МBрила льсти6ваz, мeрзость предъ гDемъ, вёсъ же прaведный пріsтенъ є3мY. И#дёже ѓще вни1детъ досаждeніе, тaмw и3 безчeстіе: ўстa же смирeнныхъ поучaютсz премyдрости. Совершeніе прaвыхъ настaвитъ и5хъ, и3 поползновeніе tрицaющихсz ўпасeтъ и5хъ. не п0льзуютъ и3мBніz въ дeнь ћрости, прaвда же и3збaвитъ t смeрти. Ќмеръ првdный, њстaви раскazніе: нарyчна же бывaетъ и3 посмэsтельна нечести1выхъ пaгуба. Прaвда непор0чнагw и3справлsетъ пути6, въ нечeстіе же пaдаетъ непрaвда. Прaвда мужeй прaвыхъ и3збaвитъ и5хъ: безсовётіемъ же плэнsютсz беззак0нніи. Скончaвшусz мyжу прaведну, не поги1бнетъ надeжда: похвалa же нечести1выхъ поги1бнетъ. Прaведникъ t л0ва ўбёгнетъ, въ негHже мёсто предаeтсz нечести1вый. Во ўстёхъ нечести1выхъ сёть грaжданwмъ, чyвство же прaведныхъ благоспёшное. Во благи1хъ прaведныхъ и3спрaвитсz грaдъ, и3 въ поги1бели нечести1выхъ рaдованіе. Во бlгословeніи прaвыхъ возвhситсz грaдъ, ўсты6 же нечести1выхъ раскопaетсz. Ругaетсz грaжданwмъ лишeнный рaзума, мyжъ же мyдрый безм0лвіе в0дитъ.

Премyдрости соломHни чтeніе.

[ГлавA д7] Прaведникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Стaрость бо честнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ и3считaетсz: сэди1на же є4сть мyдрость человёкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости, житіE несквeрное. Благоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть, и3 живhй посредЁ грBшникъ престaвленъ бhсть. Восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2. Рачeніе бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга: ўг0дна бо бЁ гDеви душA є3гw2: сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz: лю1діе же ви1дэвше, и3 не разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е: ћкw благодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

На літjи стіхи1ра хрaма:

Тaже стіхи6ры ніколaа, глaсъ в7. Самоглaсны. Вmзантjево:

Прaвило вёры и3 џбразъ кр0тости, kви1 тz стaду твоемY хrт0съ бGъ, с™и1телю нік0лае, въ мЂрэхъ ќбw бlгоухaющу ти2, всю1ду сіsютъ свётлw бжcтвєннаz тво‰ и3справлє1ніz, си1рыхъ и3 вдови1цъ предстaтелю. тёмже моли1сz непрестaннw, спасти2 дyшы нaшz.

Џ§е нік0лае, мmропол0жница мощeй твои1хъ мЂры њбогащaетъ, въ ни1хже и3 св‰занныz непрaведнw њсуждє1нныz, во снЁ царю2 видёніемъ твои1мъ kви1всz, свободи1лъ є3си2 t смeрти, и3 ќзъ, и3 темни1цы. но и3 нhнэ, ћкwже тогдA, и3 при1снw видёніемъ твои1мъ kви1сz, молsй њ душaхъ нaшихъ.

Џ§е нік0лае, ѓще и3 мЂрскаz странA молчи1тъ, но мjръ вeсь, и4же тоб0ю просвэщeнный, мЂра же благоух†ніи, и3 чудeсъ мн0жєствы, взывaетъ благохвaльными пёсньми: и3 спaсшіисz тоб0ю њсуждeнніи, съ сyщими въ мЂрэхъ и3 мы2, пою1ще, вопіeмъ: моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Глaсъ д7:

Џ§е нік0лае, прес™aгw д¦а мmропол0жница сhй, ћкw въ мЂрэхъ благоухaеши бжcтвенными ґрwм†ты: хrтHвымъ бо ґп0столwмъ под0бникъ бhвъ, вселeнную њбх0диши словесы2 чудeсъ твои1хъ. тёмже и3 д†льнимъ, ћкw бли1зъ, во снЁ kвлszсz, t смeрти и3збавлsеши, и5же непрaведнымъ суд0мъ ўмрeти и3мyщыz, спасaz преслaвнw t бёдъ мн0гихъ призывaющыz тS. тёмже и3 нaсъ t находsщихъ лю1тыхъ свободи2 твои1ми моли1твами, при1снw восхвалsющихъ тS.

Глaсъ }:

Д0блестей твои1хъ, прпdбне џ§е пл0дъ просвэти1лъ є4сть вёрныхъ сердцA: кт0 бо, слhшz безмёрное твоE смирeніе, терпёнію не ўдиви1сz, є4же къ ни1щымъ ти1хости, къ скорбsщымъ ўтэшeнію; вс‰ бGолёпнw научи1лъ є3си2, с™и1телю нік0лае, и3 нhнэ неувzдaемымъ вэнцeмъ ўвsзлсz є3си2, моли1сz њ душaхъ нaшихъ.

На хвалY потeклъ є3си2 гDню, нік0лае, во врeменнэй жи1зни, и3 т0й тS прослaви на нбcнэй и3 и4стиннэй жи1зни. тёмже дерзновeніе стzжaвъ къ немY, моли2 спасти2 дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Благjй рaбе вёрный, дёлателю віногрaда хrт0ва, ты2 и3 тzготY дневнyю понeслъ є3си2, ты2 и3 дaнный тебЁ талaнтъ возрасти1лъ є3си2, и3 по тебЁ пришeдшымъ не зави1дэлъ є3си2. тёмже вратA нбcнаz tверз0шасz тебЁ, вни1ти въ рaдость гDа твоегw2, и3 моли2 њ нaсъ, с™е нік0лае.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

СіHне, торжествyй, їерусали1ме, весели1сz, грaде хrтA бGа, под8ими2 зижди1телz, въ вертeпэ и3 ћслэхъ вмэщaемаго: tвeрзите ми2 вратA, и3 вшeдъ въ нS ўзрю2, ћкw мLнца, пеленaми повивaемаго, длaнію же содержaщаго твaрь: є3г0же пою1тъ ѓгGли непрестaннымъ глaсомъ, жизнодaвца гDа, спасaющаго р0дъ нaшъ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz:

Рaдуйсz, свzщeннаz главо2, чи1стый добродётелей д0ме, бжcтвеннэйшагw свzщeнства прaвило, пaстырю вели1кій, свэти1льниче свэтлёйшій, и4же побёды носS и4мz, и3 молsщымсz ми1лостивенъ преклони1тель, проницazй къ немощнhхъ прошeніzмъ, и3збaвителю гот0вэйшій, храни1телю спаси1тельный, всBмъ, вёрою чтyщымъ всеслaвную пaмzть твою2, хrтA моли2, преблажeнне, низпослaти мjру вeлію ми1лость.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Рaдуйсz, свzщeннэйшій ќме, трbцы чи1стое њбитaлище, ст0лпе цRк0вный, вёрныхъ ўтверждeніе, побэждaємымъ п0мощь, ѕвэздо2, ћже сіsньми благопріsтныхъ твои1хъ моли1твъ, разорsz напaстей же и3 скорбeй тмY всегдA, с™и1телю нік0лае, пристaнище ти1хое, въ нeже притекaюще, треволнeньми житіS њдержи1міи спасaютсz, хrтA моли2 душaмъ нaшымъ дaти вeлію ми1лость.

Стjхъ: Свzщeнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz.

Рaдуйсz, рeвности бжcтвенныz и3сп0лнивыйсz, и3 наведeніz ѕлA и3збaвль непрaведнw хотsщихъ ўмрeти, предстaніемъ стрaшнымъ и3 снA запрещeньми, и3ст0чниче, и3сточazй въ мЂрэхъ, нік0лае, мЂро богaтнw, и3 дyшы напоsющее, смрaды же страстeй tгонsющее, мeчь, плeвелы прeлести посэкaющій, лопaта, развэвaющаz ѓрієва плeвєльнаz ўчє1ніz. хrтA моли2 низпослaти душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ ѕ7: Їwaнна монaха:

Человёче б9ій и3 вёрный рaбе, слуго2 гDень, мyжу желaній, сосyде и3збрaнный, ст0лпе и3 ўтверждeніе цRкве, цrтвіz наслёдниче, не премолчи2, вопіS за ны2 ко гDу.

И# нhнэ, глaсъ т0йже: Вmзантjево:

Безневёстнаz дв7о, tкyду пришлA є3си2; кто2 роди1вый тS, кто2 и3 мaти твоS; кaкw зижди1телz н0сиши на рукY; кaкw не растли1ласz є3си2 ўтр0бою; q вели1кихъ, преслaвныхъ на тебЁ стрaшныхъ тaинствъ, на земли2 совершaемыхъ, зри1мъ, всес™az. и3 пред8уготовлsемъ дост0йный тебЁ д0лгъ, на земли2 вертeпъ, и3 t нб7съ пр0симъ подaти ѕвэздY, и3 волсви1 же прих0дzтъ t вост0кwвъ земли2 къ зaпадwмъ, ви1дэти человёческое спасeніе, во ћслэхъ пеленaми повивaемое.

На благословeніи хлёбwвъ тропaрь, двaжды: пи1санъ на мaлэй вечeрни: и3 Бцdе дв7о: є3ди1ножды. Ґ и3дёже нёсть всен0щнагw бдёніz: На вели1цэй вечeрни, по Нhнэ tпущaеши, глаг0лемъ тропaрь є3ди1ножды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ воскрeсенъ.

На ќтрени на БGъ гDь, тропaрь: Прaвило вёры: двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же t вёка ўтаeнное:

По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ №. Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Въ мЂрэхъ живhй чyвственнэ, їерaрше, мЂромъ разyмнw дух0внымъ kви1лсz є3си2 помaзанъ, џ§е нік0лае. тёмже м›ры чудeсъ твои1хъ мjръ њблагов0нилъ є3си2, мЂро приснотекyщее проливaz, мЂрными твои1ми благов0нными словесы2 и3 пaмzтію твоeю.

Слaва:

Њблиставaеши на земли2 чудeсъ лучaми, нік0лае мyдре, и3 дви1жеши всsкъ љзhкъ, на слaву же и3 хвалY на земли1 тz прослaвльшагw: є3г0же моли2 всsкіz нyжды и3збaвитисz пaмzть твою2 вёрою и3 люб0вію почитaющымъ nтцє1мъ и3збрaніе.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Всёхъ творцA, бGа же и3 содётелz, всенепор0чнаz чcтаz, д¦омъ бжcтвеннымъ въ ложеснaхъ зачалA є3си2, и3 тлёніz кромЁ родилA є3си2: є3г0же слaвzще, тS воспэвaемъ, дв7о, ћкw палaту всецRS, и3 мjра защищeніе.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ д7 Поd: Kви1лсz є3си2 днeсь:

ВBрнымъ предстaтельствуеши, покрывaz, соблюдaz тhz, бlжeнне, всsкіz ск0рби и3збавлsz ћвэ, їерaрхwвъ краснёйшаz слaво и3 хвало2, нік0лае прпdбне.

Слaва, глaсъ }: Под0бенъ: Премyдрости:

И#ст0чникъ чудeсъ, џ§е мyдре, пріeмъ t гDа, всBмъ вBрнымъ и3сточaеши, бlжeнне, медотHчныz в0ды: ћкw бо пaстырь сhй и3 проповёдникъ вёры, и4стиннагw пaстырz словесA соблю1лъ є3си2. тёмже дерзновeніе къ немY и3мёz, человёки спaслъ є3си2 t смeрти, нік0лае, їерaрше бlжeнне: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Въ ти1ну впaдъ грэхHвъ, и3 нёсть мнЁ постоsніz, лю1тэ потопи1 мz бyрz прегрэшeній: но, ћкw р0ждшаz сл0во, є3ди1наго чlвэколю1бца, на мS, рабA твоего2, при1зри, и3 и3збaви мS всsкагw грэхA, и3 страстeй душетлённыхъ, и3 всsкагw њѕлоблeніz лукaвагw ўбjйцы, бцdе неискусомyжнаz: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе дaти мнЁ, тs бо надeжду и4мамъ рaбъ тв0й.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ є7. Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Премyдраго їерaрха восхвaлимъ, ћкw тeпла въ бэдaхъ и3 въ ск0рбехъ сyща t бGа пом0щника и3 защи1тника, вси2 ніколaа, вёрніи, бGон0снаго благочeстнw: м0литсz бо ко гDу њ вёрою творsщихъ и3 пою1щихъ бжcтвенную пaмzть є3гw2.

Слaва, глaсъ д7: Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Предстaтель теплёйшій цRкве хrт0вы показaлсz є3си2, нік0лае, и3 є3ресeй безбHжнаz ўчє1ніz разрушaz содерзновeніемъ, и3 прaвило показaлсz є3си2 всBмъ правослaвіz, њ всёхъ молsсz послёдующихъ твои6мъ бжcтвєннымъ ўчeніємъ и3 наказaніємъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Ск0рw пріими2, вLчце, моли6твы нaшz, и3 сі‰ принеси2 твоемY сн7у и3 бGу, гпcжE всенепор0чнаz: и3збaви њбстоsній къ тебЁ притекaющыz: сокруши2 ков†рства, и3 низложи2 дeрзость воwружaющисz безб0жныхъ, пречcтаz, на рабы6 тво‰.

Степє1нна №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми; Всsкое дыхaніе: Е#ђліе їwaнна, зачaло lѕ.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Наслёдниче б9ій, сопричaстниче хrт0въ, служи1телю гDень, свsте нік0лае, по и4мени твоемY тaкw и3 житіE твоE: спросіs бо сэди1нэ рaзумъ, свидётельствоваше свётлость лицA твоегw2 душeвное неѕл0біе, и3звёствоваше кр0тость сл0ва молчали1вое. жи1знь твоS слaвна, и3 ўспeніе со с™hми: моли2 њ душaхъ нaшихъ.

КанHнъ бцdы со їрмос0мъ на ѕ7: И# с™aгw двA канHна на }.

КанHнъ бцdы.

Глaсъ №. Пёснь №. Їрм0съ:

Пёснь побёдную пои1мъ вси2 бGу, сотв0ршему ди6внаz чудесA мhшцею выс0кою, и3 спaсшему ї}лz, ћкw прослaвисz.

Премyдрости бeздну р0ждшаz, к†пли мyдрости ми2 и3ст0чникъ благодaтнw точaщій, чcтаz, низпосли2, пэсносл0вити бlгодaтей твои1хъ пучи1ну.

Пою1 тz, всепётаz, ю4же воспэвaютъ ѓгGлwвъ чи1ни, ћкw бGа р0ждшую препётаго, є3г0же всS твaрь воспэвaетъ: ћкw прослaвисz.

И$нъ канHнъ с™aгw, є3гHже краегранeсіе:

ТебЁ, нік0лае, воспэвaю бжcтвенное пёніе.

Творeніе fеофaново.

Глaсъ в7. Пёснь №. Їрм0съ:

Во глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1ла, вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть: препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz.

Вэнцен0сецъ пrт0лу хrт0ву, премyдре нік0лае, предстоS со ѓгGльскими вHинствы, просвэщeніе ми2 дaруй, њзарsющее души2 моеS њмрачeніе, ћкw да восхвалю2, рaдуzсz, твою2, всебlжeнне, пaмzть.

Прославлszй вс‰ гDь, того2 слaвzщыz, тS вBрнымъ прибёжище дадE, напaстей и3збавлsюща притекaющыz къ твоемY кр0ву, нік0лае, и3 призывaющыz тS вёрою и3 люб0вію, преслaвне.

БGор0диченъ:

Сравни1тисz желaніе ми2 вложи1въ ѕмjй вселукaвый, содётелю, ћкw плённика восхи1ти. тоб0ю же, всечcтаz, воззвaнъ бhхъ, њбожи1всz и4стиннэйше: тh бо, q бGомaти, менE њбожи1вшаго родилA є3си2.

Другjй канHнъ по ґлфави1ту, кромЁ трbчнwвъ и3 бGор0дичнwвъ.

Глaсъ №. Пёснь №. Їрм0съ:

Хrт0съ раждaетсz, слaвите. хrт0съ съ нб7съ, срsщите. хrт0съ на земли2, возноси1тесz. п0йте гDеви вс‰ землS, и3 весeліемъ восп0йте лю1діе, ћкw прослaвисz.

Недоумённымъ љзhкомъ и3 ўстнaми похвалeніе мaлое и3 молeніе принести2 твоемY, нік0лае, пріид0хъ бGоподражaнному преизsществу: но, ћкw богатодaвецъ, сп7са и3 бGа ми1лостива подaждь ми2.

Человёкъ сhй нбcный, равноaгGленъ на земли2 kви1лсz є3си2, вдHвъ защи1тникъ гот0вый, и3 ўтруждaемыхъ tмсти1тель, и3 всBмъ скорбsщымъ въ бэдaхъ пом0щникъ, џ§е нік0лае.

Сказyетъ всS подс0лнечнаz, нік0лае требlжeнне, чудeсъ твои1хъ добродётелей пучи1ну: ни1щіи предстaтелz, и3 сироты6 и3 вдовы6 питaтелz, и3 слэпjи путевождA, вси1 же поб0рника.

Трbченъ:

Трbцу чествyю несоздaнную, nц7A и3 сн7а со д¦омъ, существо2 пр0сто, бжcтво2, є3стество2 несэк0мое, сущeственнэ, три2 v3пост†си, раздэлsz ли1чнw и3 по v3постaси.

БGор0диченъ:

Безсёменнw сл0во зачалA є3си2 є3ди1наго t трbцы, всенепор0чнаz, и3 сего2 пл0тію родилA є3си2, пребhвши по ржcтвЁ дв7а, ћкw и3 прeжде. сего2, ћкw сн7а твоего2 и3 бGа, њ нaсъ при1снw моли2.

Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz:

Пёснь G. Їрм0съ:

Да ўтверди1тсz сeрдце моE въ в0ли твоeй, хrтE б9е, и4же надъ водaми нeбо ўтверждeй втор0е, и3 њсновaвый на водaхъ зeмлю, всеси1льне.

Небeсъ чистёйшее цReво њби1телище, бlгодaтнw дhшущій вои1стинну и3 благов0нный рaй, надeжду хrтіaнъ, бGороди1тельницу мою2 воспэвaю.

Сл0вомъ сл0во породилA є3си2, сл0вомъ всE къ существY привeдшаго словeсное є3стество2, кyпнw и3 безсловeсное, безсловeсіz и3збавлsющаго человёки, всебlгословeннаz.

И$нъ. Їрм0съ:

ПроцвэлA є4сть пустhнz, ћкw крjнъ, гDи, kзhческаz неплодsщаz цRковь, пришeствіемъ твои1мъ, въ нeйже ўтверди1сz моE сeрдце.

Нік0лае бlжeнне, вLки и4скренній ўчени1къ ты2 бhвъ, спасaеши къ тебЁ притекaющыz t лю1тыхъ бёдъ и3 смeрти г0рькіz.

Њчи1сти рабы6 тво‰, грэхHвъ њставлeніе, ћкw бlгъ, дaруz, ніколaа, твоегw2 ўг0дника, ±же къ тебЁ ход†тайствы, многоми1лостиве.

БGор0диченъ:

Ўтоли2 смущeніе души2 моеS, пречcтаz, и3 жи1знь њкорми2, всес™az, бGа р0ждшаz, въ нeмже ўтверди1сz сeрдце моE.

И$нъ. Їрм0съ:

Прeжде вBкъ t nц7A рождeнному нетлённw сн7у, и3 въ послBднzz t дв7ы воплощeнному безсёменнw хrтY бGу возопіи1мъ: вознесhй р0гъ нaшъ, с™ъ є3си2 гDи.

Скрижaль въ сeрдцы стzжaвъ, бGомyдре, мн0гихъ добродётелей, напи1сану безсмeртнымъ и3 пречи1стымъ пeрстомъ хrтA бGа, нік0лае, пaче мeда и3 с0та слaдость т0чиши и3зъ ўстeнъ твои1хъ.

ПоказA бlгодaть на тебЁ преслaвнэ чудесA, нік0лае: чи1стое бо житіE твоE, вои1стинну злaта свэтлёйши, њблистaетъ мр†чныz дyшы зарeю бжcтвеннагw д¦а.

Живeши и3 по смeрти, во снёхъ ћвэ kвлszсz, и3 ю4ношы t смeрти преслaвнw и3збaвилъ є3си2, вопіS ћвэ царю2: не њби1ди мужeй, сyетною зaвистію њклеветaнныхъ.

Трbченъ:

Ми1лостива бyди мнЁ, всес™az трbце, б9е нaшъ, безмёрными прегрэшє1ніи њскверни1вшему житіE, џ§е, сн7е и3 дш7е живhй, соблюдaющи мS tвсю1ду, и3 при1снw неуsзвленна t ск0рби.

БGор0диченъ:

Даeши, бцdе, спасeніz надeжду рабHмъ твои6мъ, и3 въ нyждахъ и3 напaстехъ скоротeчными моли1твами соблюдaти и3 помогaти предстaни: тh бо є3си2 похвалA нaмъ вBрнымъ, приснодв7о.

Катавaсіа: Прeжде вBкъ:

Сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости:

Возшeдъ на высотY добродётелей, и3 бжcтвенными tтyду, џ§е, њзари1всz сі‰ніи чудeсъ, пресвётелъ вои1стинну kви1лсz є3си2 мjрови пaстырь, нaмъ въ напaстехъ сhй предстaтель непобэди1мь: тёмже, преслaвнw врагA побэди1въ, лжY tгнaлъ є3си2, и3 человёки спaслъ є3си2 t смeрти, нік0лае, моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Слaва, другjй сэдaленъ, глaсъ т0йже:

РэкY и3сцэлeній nби1льнэ и3зливaющую и3 и3ст0чникъ тS чудeсъ неwскyдный показA, нік0лае, ми1лости бeздна: тsжкими бо недyгами г0рцэ дручи1міи, и3 ѕлоключeньми житіS лю1тэ мyчиміи, вс‰кіz скHрби цэлeбную вои1стинну њбрэтaютъ лэчбY, тeплое твоE защищeніе. сегw2 рaди вопіeмъ ти2: моли1сz хrтY бGу, прегрэшeній њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS безъ сёмене р0ждшую бGа пл0тію, вси2 ўблажaемъ р0ди человёчестіи: џгнь бо всели1сz въ тS б9ествA, и3 ћкw мLнца дои1ши зижди1телz и3 гDа. тёмъ ѓгGльскій и3 человёческій р0дъ, дост0йнw слaвимъ прес™0е ржcтво2 твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти покланsющымсz вёрою прес™0му ржcтвY твоемY.

Пёснь д7. Їрм0съ:

Д¦омъ прови1дz, прbр0че ґввакyме, словесE воплощeніе, проповёдалъ є3си2, вопіS: внегдA прибли1житисz лётwмъ, познaешисz, внегдA пріити2 врeмени, покaжешисz. слaва си1лэ твоeй, гDи.

Смeрти ќбw винA земны6мъ є4vа бhсть, совётомъ ѕмjz: тh же, дв7о чcтаz, р0ждшаz сл0вомъ сл0во, безсмeртіz и3 жи1зни ходaтаица kви1ласz є3си2. тёмже дост0йнw поeмъ тS.

Д¦омъ прbр0цы предзрsще тS, чcтаz, г0ру, двeрь, трапeзу, с™hй ківHтъ, свёщникъ, пrт0лъ жи1зни, стaмну и3 џдръ, б9ію м™рь въ гадaніихъ тS проzви1ша. и4хже мы2 зри1мъ сбытіE.

И$нъ. Їрм0съ:

Пришeлъ є3си2 t дв7ы не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ, гDи, вопл0щсz, и3 спaслъ є3си2 всег0 мz человёка. тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Прибли1живсz чи1стэ зарsмъ духHвнымъ, свэтон0сецъ бhлъ є3си2, мjра просвэщaz концы2, всBмъ предстaтельствуz, и3 вс‰ спасaz вёрою, къ тебЁ притекaющыz.

И#збавлsz t смeрти, ћкw kви1лсz є3си2 пeрвэе, нік0лае, ю4ношы, прпdбне: тaкw и3 нhнэ мS спаси2 t всsкагw њбстоsніz, и3 напaстей и3 бёдъ, всеблажeнне.

Њблистaлъ є3си2 добродётелей сіsньми, всеблажeнне, подражaтель преизрsднэйшій твоегw2 вLки бhвъ, спасaеши же, призывaемь, благоговёніемъ и3 люб0вію тS слaвzщыz.

БGор0диченъ:

Нaйде на тS вLка твaри воплощaемь, и3 спасaz, ћкw бlгоутр0бенъ, всег0 мz человёка: тёмже вёрніи бцdу тS слaвимъ.

И$нъ. Їрм0съ:

Жeзлъ и3зъ к0рене їессeева и3 цвётъ t негw2, хrтE, t дв7ы прозsблъ є3си2, и3зъ горы2, хвaльный, приwсэнeнныz чaщи, пришeлъ є3си2 вопл0щсz t неискусомyжныz, невещeственный и3 б9е, слaва си1лэ твоeй, гDи.

И#меновaніе твоE, є3ди1но вои1стинну призывaемо, t всёхъ врaжіихъ совBтъ ск0рw и3збавлsетъ зовyщыz тебЁ тeплэ, свzщeнне нік0лае: ћкw пeрвэе воевHды и3збaвилъ є3си2, спаси2 и3 нaсъ t всsкагw лю1тагw њбстоsніz.

Прест0лу предстоS б9ію, моли1ти прилёжнw, мyдре, не престaй њ всёхъ нaсъ, твои1хъ вёрныхъ рабёхъ, чyдне нік0лае: да nгнS вёчнагw и3збaвимсz, и3 t врагHвъ, љзhка лукaвагw и3 њѕлоблeніz.

Врачев†ніz т0чиши всю1ду вёрою къ тебЁ притекaющымъ, и3 t ќзъ и3збавлsеши вс‰. тёмже печaль нaшу въ рaдость преложи2 твои1ми бGопріsтными моли1твами, нік0лае пресвётле, низлагaz г0рдость врагHвъ нaшихъ.

Трbченъ:

Безначaльнагw бжcтвA начaло nц7A, и3 сн7а чтY, и3 д¦а почитaю всес™aго: всsческихъ вседётельное, є3ди1нственное, несэк0мое, треми2 характи1ры и3 ли1цы раздэлsемое при1снw, є3ди1но цrтво нераздёльное.

БGор0диченъ:

Ты2 вои1стинну пaче земнhхъ и3 нбcныхъ честнёйши є3ди1на є3си2, бGороди1тельнице: всёхъ бо творцA во ўтр0бэ зачалA є3си2, пл0тію вeщною њдёzна, р0ждши безъ сёмене, q новолёпнагw зрёніz!

Катавaсіа: Жeзлъ и3зъ к0рене їессeева:

Пёснь є7. Їрм0съ:

Свётлый нaмъ возсіsй свётъ присносyщный, ќтренюющымъ њ судьбaхъ зaповэдей твои1хъ, вLко чlвэколю1бче, хrтE, б9е нaшъ.

Ћкw ківHтъ, честнaz, свzщeніz, и3 ћкw nгнеoбрaзный прест0лъ с™ъ, и3 ћкw палaта њсвzщeнна, вLчце, вмэсти1ла є3си2 бGа вседержи1телz.

М™ь неискусомyжнаz въ дёвахъ, ты2 пaки дв7а въ мaтерехъ, є3ди1на пречcтаz, kви1ласz є3си2: бGа бо неизречeннw родилA є3си2, є3стество2 воздаю1щаго.

И$нъ. Їрм0съ:

Просвэщeніе во тмЁ лежaщихъ, спасeніе tчazнныхъ, хrтE сп7се м0й, къ тебЁ ќтренюю, цRю2 ми1ра, просвэти1 мz сіsніемъ твои1мъ: и3н0гw бо, рaзвэ тебє2, б0га не знaю.

БGолёпнымъ житіeмъ, требlжeнне, просвэщaемь њсуждє1нныz непрaведнымъ и3зречeніемъ ўмрeти, предстaвъ, и3збaвилъ є3си2, вLцэ хrтY зовyщыz: и3н0гw бо, рaзвэ тебє2, б0га не знaемъ.

На нб7сёхъ присносyщную слaву нhнэ зрS, и3 неизглаг0ланныz и3 бжcтвенныz зари2 свэтлёйшими наслаждazсz сі‰ніи, покрhй мS предстaтельствомъ твои1мъ, препод0бне, ўг0дниче хrт0въ всечeстне.

БGор0диченъ:

Да тв0й взhщеши џбразъ, погребeнный страстьми2, сп7се, нбcныхъ ўтаи1всz си1лъ, вопл0щсz и3зъ дв7ы, kви1лсz є3си2 тебЁ зовyщымъ: и3н0гw, рaзвэ тебє2, б0га не знaемъ.

И$нъ. Їрм0съ:

БGъ сhй ми1ра, nц7ъ щедр0тъ, вели1кагw совёта твоегw2 ѓгGла, ми1ръ подавaюща, послaлъ є3си2 нaмъ: тёмъ, бGоразyміz къ свёту настaвльшесz, t н0щи ќтренююще, славосл0вимъ тS, чlвэколю1бче.

Проповёдуетъ тво‰, џ§е, чудесA, нhнэ мЂръ, величaйшаz митроп0ліа и3 лmкjйскаz є3пaрхіа, и3 вс‰ nтeчєствіz тво‰ чудодBйства, и4миже вс‰ t болёзней и3 скорбeй и3збавлsеши, бGоблажeнне нік0лае.

Питaтель вдHвъ и3 nтeцъ сир0тъ, пом0щникъ сyщымъ въ ск0рбехъ всеизрsднэйшій, плaчущымъ ўтэшeніе, пaстырь и3 путев0ждь всёхъ блудsщихъ, нік0лае, сhй, и3 нaсъ твои1ми моли1твами t бёдъ и3збaви.

Престaвилсz є3си2 t земли2 къ невещeствєннымъ nби1телемъ, и3дёже зри1ши добр0ту неизречeнную хrт0ву, и3 ѓгGльскимъ в0инствwмъ собесёдникъ kви1лсz є3си2. тёмже, со ґпcлы и3 съ мyчєники ликyz, прилёжнw вLцэ всёхъ, џ§е нік0лае, њ нaсъ моли1сz.

Трbченъ:

Собезнач†льнаz три2 є3динопрестHльнаz, нераздёльнагw же є3ди1нагw бжcтвA слaвлю самовл†стнаz ли1ца ћвэ, и4мже и3зъ не сyщагw привед0хсz во є4же бhти, со ѓгGлы зовhй: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2, гDи.

БGор0диченъ:

Человёкwмъ спасeніе всBмъ и3 ўповaніе, ћже предварsющи є3ди1на и3 спасaющи, помози2 и3 нhнэ нaмъ, вопію1щымъ тебЁ, чcтаz, и3 призывaющымъ тS при1снw во њбстоsніи лю1тыхъ: предстaтельницы бо и3 и3нhz, рaзвэ тебє2, по бз7э не и4мамы.

Катавaсіа: БGъ сhй ми1ра:

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Прbр0ка їHну подражaz, вопію2: жив0тъ м0й, бlже, свободи2 и3зъ тли2, и3 спаси1 мz, сп7се мjра, зовyща: слaва тебЁ.

Заступлeніе вёрныхъ, и3 печaльныхъ рaдостное весeліе, рaдостію њбогати2 дух0вною рабы6 тво‰, желaющыz заступлeніz твоегw2.

Нб7о словeсное, хрaмъ пречcтый, с™hй ківHтъ, краснёйшій б9ій рaй, въ нeмже дрeво жи1зни моеS, да поeтсz.

И$нъ. Їрм0съ:

Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

И$же побёды, нік0лае, вэнeцъ на твоeмъ версЁ дост0йнw положи1сz: ћкw побэди1тель ќбw и3зрsднэйшій, тS призывaющыz спаси2.

Ўмерщвлeна мS, блажeнне, прегрэшeньми, и3 страстeй треволнeньми погружaема, kви1всz, спаси2 ко пристaнищу бжcтвенныz в0ли.

БGор0диченъ:

На тS надє1жды возложи1хъ, м™и приснодв7о, спасeніz моегw2, и3 тS предстaтельницу полагaю жи1зни, твeрду же и3 непоколеби1му.

И$нъ. Їрм0съ:

И#зъ ўтр0бы їHну младeнца и3зблевA морскjй ѕвёрь, kковA пріsтъ: въ дв7у же всeльшеесz сл0во, и3 пл0ть пріeмшее, пр0йде сохрaншее не тлённу. є3гHже бо не пострадA и3стлёніz р0ждшую сохрани2 невреждeнну.

Н0вый kви1лсz є3си2 ґвраaмъ, нік0лае, ћкw є3динор0дна бо сhна привeлъ є3си2 ўмA вLцэ твоемY, безкрHвныz жє1ртвы приносS при1снw. toнyдуже благослови1лсz є3си2, ћкw страннолю1бецъ, џ§е, и3 трbцы бhлъ є3си2 nби1тель бжcтвенна и3 непор0чна.

Стр†нна и3 ўж†сна содэвaеши чудесA, нік0лае, по всeй земли2 и3 въ м0ри далeче бёдствующымъ, скоротeчными моли1твами предстaтельствуz, немощны6мъ врaчь, и3 ни1щымъ питaтель, побёды на враги2 тезоимени1тъ лю1демъ вBрнымъ kвлszсz.

Џкомъ ќмнымъ прови1дz б{дущаz, ўчeній прaвыхъ нап0лнилъ є3си2 вс‰ концы2: є3диносyщна nц7Y сн7а возвэщaz нaмъ, ѓріево неи1стовство потреби1лъ є3си2, ст0лпъ правослaвныz вёры, честн†z тво‰ предложи1въ и3справлє1ніz.

Трbченъ:

ЧтY и3 почитaю трbцу нераздёльную, треми2 ли1цы раздэлsемую при1снw, соединsемую же существ0мъ и3 є3стеств0мъ, ћкw є3ди1но начaло, nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а с™aгw, всёми держaвнw вLчествующую, и3 вс‰ соблюдaющую, ћкw х0щетъ.

БGор0диченъ:

Вeсь вопл0щсz во ўтр0бэ твоeй, пречcтаz, хrт0съ бGъ, безъ сёмене роди1сz: не стерпё бо свои1хъ рyкъ создaніе зрёти t льсти1вагw мyчимо, пріи1де рабозрaчнымъ џбразомъ, человёческій р0дъ и3збaвити.

Катавaсіа: И#зъ ўтр0бы їHну:

Кондaкъ глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Въ мЂрэхъ, свsте, свzщеннодёйствитель показaлсz є3си2, хrт0во бо, прпdбне, є3ђліе и3сп0лнивъ, положи1лъ є3си2 дyшу твою2 њ лю1дехъ твои1хъ, и3 спaслъ є3си2 непови6нныz t смeрти. сегw2 рaди њсвzти1лсz є3си2, ћкw вели1кій таи1нникъ б9іz бlгодaти.

Јкосъ:

Воспои1мъ нhнэ с™и1телz пёсньми, м›рскимъ лю1демъ пaстырz и3 ўчи1телz, да моли1твами є3гw2 просвэти1мсz: сe бо kви1сz чи1стъ вeсь, нетлёненъ дyхомъ, хrтY приносS жeртву непор0чну, чи1сту, бGу бlгопріsтну, ћкw с™и1тель њчищeнъ и3 душeю и3 тёломъ. тёмже сhй и4стиннw цRкве предстaтель и3 поб0рникъ сеS, ћкw вели1кій таи1нникъ б9іz бlгодaти.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Пeщь, сп7се, њрошaшесz, џтроцы же, ликyюще, поsху: nц7є1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Высочaйшій, нб7о тS њдушевлeнное, черт0гъ же, чи1стаz, бlгодaтнw њкружeнъ, златоoбрaзную порфЂру и3 рaй показA.

Ўтверди2 ўмA моегw2 вращeніе, помышлeніе мzтeжно ўкрэпи2 на недви1жимомъ кaмени покр0вомъ твои1мъ, м™и дв7о.

И$нъ. Їрм0съ:

Џбразу злат0му, на п0лэ деи1рэ служи1му, тріE твои2 џтроцы небрег0ша безб0жнагw велёніz, посредё же nгнS ввeржени, њрошaеми поsху: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Џстрому и3скушeнію впад0хъ, лю1тэ пострэкaемь, и3 ко вратHмъ ѓда прибли1жихсz, скорбьми2 поражaемь, спаси1 мz моли1твами твои1ми, бlжeнне, и3 возстaви пою1ща: бlгословeнъ, є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Незаходи1магw свёта невещeственными лучaми њблистaемь, сyщыz во тмЁ скорбeй њѕл0блєнныz и3схи1ти, и3 къ просвэщeнію весeліz настaви пою1щыz: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ:

Моли2 хrтA, сн7а твоего2 и3 бGа, дв7о бGороди1тельнице, прод†нныz лю1тыми прегрэшeньми и3 лeстьми ѕміи1ными, кр0вію є3гw2 честн0ю и3збaвитисz пою1щымъ: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

И$нъ. Їрм0съ:

Џтроцы благочeстію совоспитaни, ѕлочести1вагw велёніz небрeгше, џгненнагw прещeніz не ўбоsшасz, но посреди2 плaмене стоsще поsху: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Всsкихъ лю1тыхъ нед{гъ врaчь всеизрsднэйшій, џ§е нік0лае, kви1всz, души2 моеS нeмощь и3сцэли1въ, подaждь ми2 благоздрaвіе вопи1ти: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

И#збaвивъ дрeвле воевHды t смeрти, с™е, и3 тhz воздви1глъ є3си2 пёти и3 слaвити сп7са хrтA съ вёрою тeплою, и5же и3 взывaху: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Премyдрости чaши прибли1живсz тaинственнw, ўстнaми твои1ми, џ§е нік0лае, к†пли њдождeніz почeрплъ є3си2, пaче мeда и3 с0та, лю1демъ повелэвaz вопи1ти: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Трbченъ:

Трbце, тS воспэвaемъ, є3ди1нице трисіsтельнэйшаz, є3диносyщнаz, џ§е, сн7е и3 дш7е с™hй: въ ни1хже вси2 крести1вшесz воспэвaемъ: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ:

Ћкw всёхъ твaрей вhшши є3си2, бцdе, моли1сz твоемY сн7у и3 бGу, и3збaвитисz мyки чествyющымъ тS вои1стинну и3 слaвzщымъ: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Катавaсіа: Џтроцы благочeстію совоспитaни:

Пёснь }. Їрм0съ:

Е#гHже ўжасaютсz ѓгGли и3 вс‰ вHинства, ћкw творцA и3 гDа, п0йте сщ7eнницы, прослaвите, џтроцы, бlгослови1те лю1діе и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Ћкw њдушевлeнный черт0гъ и3 вдохновeннаz червлени1ца, хламЂда червленошaрнаz всёхъ цRS kви1ласz є3си2, дв7о, и3 порфЂра, и3зъ неsже пл0ть сопросіS бGочеловёка сл0ва.

ЗачалA є3си2, пречcтаz, всю2 твaрь г0рстію содержaщаго, ћкw зижди1телz и3 бGа, неизречeннw, непости1жнw, нaсъ рaди по нaмъ чlвёка бhвша, и3 є4же бЁ не tстyпльша.

И$нъ. Їрм0съ:

Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте дэлA, ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Ћкw бlгъ и3 сострадaтеленъ, во глубинЁ напaстей лю1тэ содержи6мыz свободи2, бlжeнне нік0лае, t содержaщихъ лю1тыхъ разрэшeніе подаS моли1твами твои1ми, ±же ко сп7су хrтY, свzщеннотаи1нниче.

Тайнов0ждь сyщихъ пaче ўмA, с™hхъ служи1тель и3 нбcныхъ сhй, бGомyдре: ґрхіерeй же вёренъ, прегрэшeній њставлeніz проси2 t сп7са нaшегw, свzщенноzвлeнне.

БGор0диченъ:

И#знемогaетъ м0й нhнэ ќмъ, во глубинY впaдъ безчeстіz, ћкw tвсю1ду разли1чными њб8sтъ є4смь ѕлhми: но ты2, дв7о, и3сцэли2, безстрaстіz свётомъ њдэвaющи.

И$нъ. Їрм0съ:

Чyда преестeственнагw, росодaтельнаz и3з8wбрази2 пeщь џбразъ: не бо2, ±же пріsтъ, пали1тъ ю4ныz, ћкw нижE џгнь бжcтвA дв7ы, въ ню1же вни1де ўтр0бу. тёмъ, воспэвaюще, воспоeмъ: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Чи1ни патріaрхwвъ и3 ґпcлwвъ, и3 свzщенном§никwвъ соб0ри, и3 прbр0кwвъ сосл0віе, вeсь соб0ръ п0стническій бlжaтъ бжcтвенное житіE твоE, съ ни1миже и3 мы2 вопіeмъ: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ є3го2 во вёки.

Высочaйшій всецRю2, великодержaвне, моли1твами прпdбнагw пaстырz жи1знь ўмири2 всёхъ, сл0ве, хrтіaнъ, поб0рствуz на вaрвары, да тебЁ хrтY зовeмъ: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Свётомъ просвёщсz непристyпнымъ, џ§е, дyшы сyщихъ въ ск0рби њзарsеши, разорsz всю2 мрaчную тмY напaстей, њблистaвъ же весeліемъ сердцA н†ша. и4миже далечесіsтельнw просвэщaеми, вопіeмъ: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Трbченъ:

Жив0тъ и3 животы2, и3 є3ди1нъ и3 три2 свёты, трbцу вёрнw воспэвaемъ, n§єскимъ возслёдующе бжcтвєннымъ и4стиннw ўчeніємъ, nц7A и3 сн7а, и3 д¦а с™aгw. съ ни1миже, благочeствующе, воспои1мъ: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

БGор0диченъ:

Чyдо страннолёпно купинA џбразъ проwбрази2, чcтаz nтрокови1це, горsщи неwпaльна дрeвле на горЁ сінaйстэй, тaйну ржcтвA твоегw2 прописyющи: џгнь бо въ тS бжcтвA всели1выйсz неврeдну тS соблюдE. є3г0же воспэвaемъ во вс‰ вёки.

Катавaсіа: Чyда преестeственнагw:

Пёснь f7. Їрм0съ:

Живопріeмный и3ст0чникъ приснотекyщій, свэтон0сный свэти1льникъ бlгодaти, хрaмъ њдушевлeнный сёнь пречcтую, нб7сE и3 земли2 прострaннэйшую, бцdу, вёрніи величaемъ.

Струю2 бlгодaти твоеS и3сточи1 ми, плaменемъ ѕлоключeній њпалsему, и3 лю1тэ и3стаzвaему, и3ст0чниче, благодaтнw точaщій, р0ждшаz рэкY благодaтей, и3зъ неsже піsй, вжaждетсz никогдaже.

Ћкw женихa тz крaсный черт0гъ, ћкw вLчню палaту њдушевлeнну, ћкw порфЂру всезлатyю, ћкw крaснэйшее nби1телище хrт0во, вLчце всёхъ, ўмолsющаго тS, спаси1 мz.

И$нъ. Їрм0съ:

Безначaльна роди1телz сн7ъ бGъ и3 вопл0щсz t дв7ы нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz. тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

Свэщaми бlгодaти, бGомyдре, просвэщaемь, и3 свэти1льникъ благочeстіz ћвэ бhлъ є3си2, сyщыz въ напaстехъ спасaеши, и3 сyщыz во глубинЁ морстёй и3збавлsеши, и3 питaеши ѓлчущыz преслaвнw, всеблажeнне.

И$же въ раи2 слaдости нhнэ водворszсz, и3 неизречeнную слaву ћснw зрS, t нбcныхъ кр{гъ пэвцы2 тво‰ назирaеши, t страстeй и3збавлsz, бGон0се всеблажeнне.

БGор0диченъ:

Премyдрость, и3 си1лу, и3 сл0во v3постaсное џ§ее, бGомaти чcтаz, родилA є3си2, t твои1хъ пречcтыхъ кровeй св0й хрaмъ пріи1мшую, и3 семY по соединeнію соедини1вшуюсz нераздёльнw.

И$нъ. Їрм0съ:

Тaинство стрaнное ви1жу и3 преслaвное: нeбо, вертeпъ: прест0лъ херувjмскій, дв7у: ћсли, вмэсти1лище, въ ни1хже возлежE невмэсти1мый хrт0съ бGъ: є3г0же, воспэвaюще, величaемъ.

Ликовствyемъ дух0внw вси2 празднолю1бцы, нб7сA весели1тесz, г0ры же и3 х0лми, цRкви и3 дёвъ ли1цы, и3 п0стникwвъ свётлость, въ пaмzти всеблажeннагw: въ нeйже, сошeдшесz, сп7са величaемъ.

Да пою1тъ пёсньми непрестaннw вси2 концы2, похвaльными вэнцы6 вeрхъ ніколaа ўкрашaюще ћвэ, ўг0дника хrтA бGа: є3гHже моли1твами t страстeй же и3 бёдъ да и3збaвимсz.

Ћкw дост0йное пріими2 пёніе, нік0лае, мaлагw трудA сегw2, ћкоже хrт0съ пріsтъ вдовы2 двA лє1пта. не возгнушaйсz nкаsннагw страстьми2, не гордsсz бо, треблажeнне, дерзнyхъ.

Трbченъ:

Соединsетсz є3диносyщною в0лею трbца: раздэлsетсz же пaки ли1чнw нераздёльнэ, соблюдaющи держaву при1снw, nц7ъ, сн7ъ, и3 д¦ъ живhй, є3ди1нъ тріmпостaсный бGъ, є3г0же величaемъ.

БGор0диченъ:

Потреби1сz всsка печaль ржcтв0мъ твои1мъ, и3 tsтъ гDь рыдaніе и3 плaчь, и3 всsку слeзу t всsкагw лицA земнор0дныхъ, чcтаz бцdе неискусобрaчнаz. њ тебЁ и3 мы2 д0лги и3сполнsемъ.

Катавaсіа: Тaинство стрaнное:

Свэти1ленъ. Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите.

Вели1каго ґрхіпaстырz и3 їерaрха вси2, предсэдaтелz мmрлmкjйскаго ніколaа восхвaлимъ: мн0ги бо мyжы спасE, непрaведнw ўмрeти и3мyщыz. и3 царю2 kвлsетсz со ґвлaвіемъ во снЁ, рэшS непрaведный сyдъ.

Слaва:

Вельми1 тz прослaви въ чудесёхъ гDь, и3 жи1ва и3 по концЁ, їерaрше нік0лае: кт0 бо t любвE вёры т0кмw с™0е твоE и4мz призовeтъ, и3 не ѓбіе ўслhшанъ, тeпла тS предстaтелz њбрэтaетъ;

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Мyдрость v3постaсную, и3 сл0во пресyщественное, и3 врачA всёхъ хrтA р0ждши, дв7о, гноє1ніz и3 ћзвы души2 моеS и3сцэли2 лю6тыz и3 многоврeмєнныz, и3 с®ца моегw2 стр†стнаz помышлє1ніz ўмертви2.

На хвали1техъ стіхи6ры, на ѕ7, глaсъ №. Самоглaсны.

Воззрёвъ неукл0ннw на высотY рaзума, и3 ўзрёвъ неzвлeннw премyдрости глубинY, твои1ми ўчeньми мjръ њбогати1лъ є3си2, џ§е. њ нaсъ при1снw моли1сz хrтY, свzти1телю нік0лае.

Человёче б9ій, и3 вёрный ўг0дниче, и3 строи1телю тогw2 т†инъ, и3 мyжу желaній дух0вныхъ, ст0лпе њдушевлeнный, и3 вдохновeнный џбразъ: ћкw бжcтвенное бо сокр0вище тS мЂрскаz цRковь, чудsщисz, пріsла є4сть, и3 моли1твенника њ душaхъ нaшихъ.

И$ны стіхи6ры, глaсъ т0йже. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

ЦRкHвныz цвёты њблетaz, * ћкоже птенeцъ вhшнzгw гнэздA ѓгGльскагw, * нік0лае требlжeнне, * зовeши при1снw къ бGу њ всёхъ нaсъ, * и5же въ нyждныхъ бэдaхъ и3 и3скушeніихъ, * и3 и3збавлsеши моли1твами твои1ми.

Свzщeнныz nдeжды красотY * дёzтельными содёлалъ є3си2 добродётельми свэтлёйшую, * џ§е бGон0се. * тёмже нaмъ свzщеннодёйствуеши ди6внаz, * слaвныхъ чудeсъ свzщеннодётелю, * лю1тыхъ и3збавлsz ны2.

Неви1димыхъ добрHты проходS, * стрaшную џну разумёлъ є3си2 * слaву с™hхъ, свsте. * тёмже нaмъ нбcнаz словесA * присножив0тныхъ џнэхъ видёній kвлsеши, * свzщeннэйшій џ§е.

Ћкw во снЁ предстaлъ є3си2 благочести1вому царю2, * и3 ќзники, џ§е, t смeрти и3збaвилъ є3си2: * моли1сz непрестaннw, * ћкw да и3 нhнэ моли1твами твои1ми * и3збaвимсz t и3скушeній и3 бёдъ и3 болёзней, * дост0йнw благохвaлzщіи тS.

Слaва, глaсъ є7:

Вострyбимъ труб0ю пёсней, взыгрaемъ прaзднствєннаz, и3 ликовствyемъ, рaдующесz, въ молeбное торжество2 бGон0снагw nтцA. лю1діе да стекyтсz, и3 и4же с0ннымъ стрaшнымъ kвлeніемъ царS препирaюща, непови1ннw держи6мыz три2 tпусти1ти воевHды, да воспою1тъ. пaстыріе и3 ўчи1теліе д0браго пaстырz, подобноревни1тельна пaстырz, сошeдшесz, восхвaлимъ. и5же въ недyзэхъ врачA, и3 и5же въ бэдaхъ и3збaвителz, грёшніи застyпника, ни1щіи сокр0вище, и3 и5же въ ск0рбехъ ўтёшителz, спyтника путешeствующіи, на м0ри сyщіи прави1телz, и3 вси2 вездЁ тeплэ предварsюща, вели1каго с™и1телz восхвалsюще, си1це рцeмъ: прес™hй нік0лае, предвари2, и3 и3збaви ны2 t настоsщіz бэды2, и3 спаси2 стaдо твоE моли1твами твои1ми.

И# нhнэ, бGор0диченъ, под0бенъ. Творeніе патріaрха гeрмана:

Вострyбимъ труб0ю пёсней: прини1кши бо свhше, всецRи1ца м™и дв7а благословeньми вэнчевaетъ воспэвaющыz ю5. лю1діе да стекyтсz, и3 цRи1цэ да восплeщутъ въ пёснехъ, цRS р0ждшей, и5же смeртію держи6мыz пeрвэе разрэши1ти чlвэколю1бнw благоволи1вшаго: пaстыріе и3 ўчи1теліе, д0брагw пaстырz пречcтую м™рь, сошeдшесz, восхвaлимъ. свёщникъ златозaрный, свэтон0сный џблакъ, нб7съ прострaннэйшую њдушевлeнный ківHтъ, nгнезрaчный вLчень прест0лъ, маннопріeмную златyю стaмну, затворeнную сл0ва двeрь, всёхъ хrтіaнъ прибёжище, пёсньми бGоглaсными похвалsюще, си1це рцeмъ: палaто сл0ва, спод0би смирeнныхъ нaсъ нбcнагw цrтвіz: ничт0же бо невозм0жно ходaтайству твоемY.

Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ. Даeтсz же и3 є3лeй брaтіи t канди1ла с™aгw, и3 чaсъ №. На літургjи: бlжє1нна t канHна, №-гw пёснь G-z, и3 в7-гw канHна пёснь ѕ7. Прокjменъ, глaсъ з7: Возвесели1тсz прaведникъ њ гDэ, и3 ўповaетъ на него2. Стjхъ: Ўслhши, б9е, глaсъ м0й: Ґпcлъ къ є3врeємъ, зачaло тlє. Ґллилyіа, глaсъ д7: Свzщeнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду: Е#ђліе луки2, зачaло к7д. Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

7 декабря: Святителя Амвросия. епископа Медиоланского. Преподобного Антония Сийского. Преподобного Нила Столобенского.

Мёсzца тогHже въ з7-й дeнь.

И$же во с™hхъ nтцA нaшегw ґмвр0сіа, є3пjскопа медіолaнскагw:

И# прпdбнагw nц7A нaшегw ґнтHніа, сjйскагw чудотв0рца:

И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw нjла, и5же на є4зерэ селигeрэ, на џстровэ, зов0момъ столобн0е, н0вагw чудотв0рца.

Слyжбы и4хъ пи6саны по сeй слyжбэ. Ґллилyіа, и3ли2 тропaрь.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры ґмвр0сіа, глaсъ №. Поd: Нбcныхъ чинHвъ:

ВLчества прест0лъ ўкрашaz добродётельми, * t вдохновeніz бжcтвенна * свzщенноначaліе под0бнэ пріsлъ є3си2: * тёмже вёренъ строи1тель благодaти * во nбои1хъ, ґмвр0сіе, бhвъ, * сугyбъ вэнeцъ наслёдовалъ є3си2.

Въ воздержaніи и3 болёзнехъ, и3 во бдёніихъ мн0зэхъ, * и3 моли1твахъ спротzжeнныхъ, * дyшу и3 тёло њчи1стилъ є3си2, бGомyдре: * сосyдъ пр0чее и3збрaнъ kви1всz хrтY бGу, * ґпcлwмъ рaвенъ ћвльсz, * воспріsлъ є3си2 даров†ніz.

Благочести1ваго царS, согрэши1вша и3ногдA, * ћкw дв7да наfaнъ, дерзновeніемъ њбличи1лъ є3си2, * ґмвр0сіе всеблажeнне, * сего2 ћвэ tлучeнію подложи1лъ є3си2, * и3 покаsніемъ наказaвъ бGолёпнw, * сочи1слилъ є3си2 пaствэ твоeй.

И$ны стіхи6ры бцdы, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

(Ѓще Ґллилyіа, сjи стіхи6ры пою1тсz прeжде.)

Жезл0мъ твоегw2 предстaтельства, * бGороди1тельнице чcтаz, * ѕвэри6ныz стр†сти nкаsнныz души2 моеS tжени2: * и3 tвсю1ду ми1рнw къ жи1зни мS ўправлsющи: * с™0му стaду * и3збрaнныхъ твои1хъ nвeцъ причти2.

Ћкw пом0щница ты2 є3си2 безпом0щныхъ человёкwвъ, * ћкw надeжда є3си2 всёхъ ненадeжныхъ, * рэшeніе, бцdе, въ лю1тыхъ, * и3 п0мощь мнЁ бyди, * грэхHвъ и3 бёдъ, ћкw ми1лостива, * и3збавлsющи мS, пречcтаz.

Всегуби1тельныхъ страстeй мои1хъ nгнеп†льнаz стремлє1ніz, рос0ю бжcтвенною, * в0льнымъ њдождeніемъ твои1мъ ўгаси2, дв7о: * да и3 ѓзъ, ћкоже џтроцы, * бGа, и3зъ тебє2 рождeннаго, благодарю2, * и3 слaвлю и3 благословлю2 бlгодaть твою2, вLчце.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Нрaвомъ гнилhмъ поп0лзсz, ни1цъ лежY, * и3 къ твоeй, дв7о, притекaю тишинЁ, * t бyри сопроти1вныz * и3 и3скушeній многоoбрaзныхъ мS и3збaви: * да пою2 твою2 бlгодaть непрестaннw, * бцdе м™и, приснодв7о.

КrтобGор0диченъ. Под0бенъ: т0йже.

Ў кrтA предстоsщи сн7а и3 бGа твоегw2, * и3 долготерпёніе тогw2 смотрsющи, * глаг0лаше: плaчущи, м™и чcтаz: * ўвы2 мнЁ, чaдо сладчaйшее, * что2 сі‰ стрaждеши непрaведнw, сл0ве б9ій, * да спасeши человёчество;

На стіх0внэ, nктHиха. Тропaрь, глaсъ д7:

Прaвило вёры и3 џбразъ кр0тости, воздержaніz ўчи1телz kви1 тz стaду твоемY ћже вещeй и4стина. сегw2 рaди стzжaлъ є3си2 смирeніемъ высHкаz, нищет0ю бог†таz: џ§е ґмвр0сіе, моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

На ќтрени џба канHна nктHиха: И# с™aгw канHнъ на д7, є3гHже краегранeсіе: Всевели1каго ґмвр0сіа восхвалю2.

Творeніе їHсифово.

Глaсъ д7. Пёснь №. Їрм0съ:

М0рz чермнyю пучи1ну, невлaжными стопaми, дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, крестоoбрaзными мwmсeовыма рукaма, ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Бжcтвенными свэтоли6тіи, прпdбне, њблистaемь, свётлое и3 свэтон0сное и3 с™0е твоE ўспeніе благочeстнw чтyщыz твои1ми моли1твами просвэти2.

Сл0во б9іе премyдрости тебЁ сл0во даровA, ўкрaшенное знaніемъ и4стиннымъ, їерaрше ґмвр0сіе, є3ретjчествующихъ безсловeсное tражaz ѕломhсліе.

ЎмA твоегw2 зри1тельное, пребогaте, пред8wчи1стивъ t стрaстныz мглы2, пріsтно чи1стыхъ блистaній всес™aгw д¦а содёлалъ є3си2, всеблажeнне.

Всемyдрыми и3 свzщeнными твои1ми догм†ты ґріемyдрственную tгнaвъ пaгубу, ћкw пaстырь, на ѕлaцэ ўпaслъ є3си2 правослaвіz, всемyдре, словє1сныz тво‰ вёрою џвцы.

БGор0диченъ:

Безсёменнw џ§ею в0лею, t бжcтвеннагw д¦а б9іz зачалA є3си2 сн7а, и3 пл0тію родилA є3си2 и3зъ nц7A безмaтернz, и3 нaсъ рaди и3зъ тебє2 без8o1тча.

Пёснь G. Їрм0съ:

Не мyдростію, и3 си1лою, и3 богaтствомъ хвaлимсz, но тоб0ю, џ§ею v3постaсною мyдростію, хrтE: нёсть бо свsтъ, пaче тебє2, чlвэколю1бче.

Величaйшу бlгодaть t бGа пріeмъ и3 си1лу, твои1мъ чyвственнымъ прикосновeніемъ разли6чныz стр†сти, џ§е ґмвр0сіе, и3сцэлsлъ є3си2 приходsщихъ къ тебЁ.

Научeнъ, ћкw їерaрхъ бжcтвенный, прпdбне, всsкое разумёніе писaніz, невёдущымъ, џ§е ґмвр0сіе, неудобопости6жнаz ћвэ ўzсни1лъ є3си2.

ТебЁ, мyдростію дух0вною сіsющу, несмhсленнw прибли1житисz дeрзостнw сквернёйшую ўстрeмльшуюсz скорёйше ўмертви1лъ є3си2 бжcтвеннымъ приглаг0ланіемъ.

БGор0диченъ:

Р0дъ человёческій њбнови1ла є3си2 є3ди1на, р0ждши є3стествA нaшегw содётелz же и3 гDа: тёмже тS слaвимъ, бGорaдованнаz.

Сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости:

Прbр0ка и3лію2 ревноwбразyz, и3 їwaнна тaкожде кrти1телz, мyжески њбличи1лъ є3си2 царS беззак0нновавша, їерaрше: пrт0лъ бжcтвеннэ ўкраси1лъ є3си2, и3 чудeсъ мн0жествомъ мjръ њбогати1лъ є3си2. тёмже и3 бжcтвенными пис†ніи научeнъ, вBрныz ўтверди1лъ є3си2, и3 невBрныz њбрати1лъ є3си2, їерaрше ґмвр0сіе, моли2 хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Помышлeньми пополз0хсz лукaвыми, во глубинY впад0хъ грэх0вную, и3 стенS взывaю ти2 t сeрдца, пречcтаz: на мнЁ ўдиви2 богaтую ми1лость, и3 твоегw2 милосeрдіz неизмёрную пучи1ну, и3 щедр0тъ твои1хъ неизчeтное богaтство: и3 дaждь ми2 покаsніе, и3 прегрэшeній прощeніе, да люб0вію взывaю тебЁ: моли2 хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти ми2: тs бо надeжду и3мёю рaбъ тв0й.

КrтобGор0диченъ:

Ѓгнца и3 пaстырz и3 и3збaвителz ѓгница зрsщи на кrтЁ, восклицaше плaчущи, и3 г0рькw рыдaющи вопіsше: мjръ ќбw рaдуетсz, пріeмлzй тоб0ю и3збавлeніе, ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є4же терпи1ши за милосeрдіе ми1лости. долготерпэли1ве, гDи, ми1лости бeздно и3 и3ст0чниче неисчерпaемый, ўмилосeрдисz и3 дaруй согрэшeній њставлeніе вёрою пою1щымъ бжcтвєнныz стр†сти тво‰.

Пёснь д7. Їрм0съ:

ЛюбвE рaди, щeдре, твоегw2 џбраза, на кrтЁ твоeмъ стaлъ є3си2, и3 растazшасz kзhцы: тh бо є3си2, чlвэколю1бче, крёпость моS и3 хвалeніе.

Їерaрхъ показaлсz є3си2, помaзавсz мЂромъ свzщeнства, совершaz свzщeнники, всBмъ спаси1тельное дaруz њчищeніе.

Соблю1лъ є3си2 пaству твою2 t всsкагw врeда проти1вныхъ, бlжeнне, и3 ѓріеву лeсть всю2 њмрачи1лъ є3си2 сіsніемъ словeсъ твои1хъ.

Д¦а си1лою њграждeнъ, лукaвыz tгонsеши ѕл0бы, всебlжeнне, дyхи, не терпsщыz твоегw2 запрещeніz.

БGор0диченъ:

Вс‰ в0лею содётельствовавый содётельствуетсz хотS t чcтыхъ твои1хъ кровeй, спасaz вёдущыz тS, чcтую бGомaтерь.

Пёснь є7. Їрм0съ:

Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz, вёрою воспэвaющыz тS.

Ќмъ, сіsющъ свётомъ невещeственнымъ, стzжaвъ њблистaлъ є3си2 врачевaній и3 чудeсъ зари6, ґмвр0сіе бlжeнне.

Воздви1глъ є3си2 тебE самaго, сщ7eнное жили1ще д¦а, разори1лъ є3си2 хрaмы јдwльскіz, ґмвр0сіе бGодохновeнне.

Величaйшихъ добродётелей свэтозарeніемъ сіsюща, постыдёшасz цaріе тебє2, и3 предёла љзhка твоегw2 не поколебaша.

БGор0диченъ:

Хотёніемъ всE мyдрэ содёловаz, хотS њбнови1ти человёки, дв7о, въ твою2 ўтр0бу всели1сz.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Ри1мъ тво‰ честн†z благохвaлитъ и3справлє1ніz: ћкw бо ѕвэздA свэтови1дна, всю1ду лучы2 чудeсъ твои1хъ, їерaрше, и3спусти1лъ є3си2, вёрнw ўдивлsемь.

Ќтреневавъ ко хrтY, тaмw сyщими свэтлостьми2 њзари1лсz є3си2 богaтнw, и3 свёта нап0лнилсz є3си2 бжcтвеннэйшагw, и3 просвэщaеши вёрнw чтyщыz тS всегдA.

Тёло и3 дyшу твою2 бGу њсвzти1въ, и3 пріsтнw содёлалъ є3си2 даровaній, џ§е, твоE сeрдце, непрестaннw внeмлющее слaдкому желaнію.

БGор0диченъ:

И#сцэли2 души2 моеS, дв7о, ћзвы, њсэнeніемъ твои1мъ бжcтвеннымъ, и3 ќмъ м0й просвэти2, њмрачeнный лёностію и3 ѕл0бою врагA борцA.

Кондaкъ, глaсъ G. Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

Бжcтвенными догм†ты њблистaz, помрачи1лъ є3си2 ѓріеву прeлесть, свzщеннотаи1нниче и3 пaстырю ґмвр0сіе: чудодёйствуz же си1лою д¦а, стр†сти разли6чныz ћвэ и3сцэли1лъ є3си2, џ§е прпdбне, хrтA бGа моли2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Бжcтвенное вэщaніе твои1хъ догмaтwвъ, џ§е всемyдре, ћкоже м0лніz, пр0йде всю2 зeмлю: и3 чудeсъ показaньми, ћкw свётъ њблистA, ±же во мрaцэ сердцA просвэщaющее.

Законоположeніємъ сп7са ты2 послёдуz, џ§е, дaнный тебЁ талaнтъ, ћкw рaбъ блажaйшій, тщaтельнw ўмногосугyбилъ є3си2, вLчніz сподоблsемь рaдости.

И#з8wстри1въ бGосл0вный тв0й ќмъ, струи6 свzщeнныхъ догмaтwвъ, ћкw рэкY, и3спусти1лъ є3си2 напоsz вёрныхъ и3сполнeніе, свzщеннотаи1нниче џ§е ґмвр0сіе.

БGор0диченъ:

СE, дв7о, во ўтр0бэ твоeй зачалA є3си2 сл0во, nц7Y собезначaльно: и3 пл0тію породилA є3си2 дaрующее всBмъ воззвaніе, сyщымъ и3зъ ґдaма пaдшымъ, всенепор0чнаz.

Пёснь }. Їрм0съ:

Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Ўмертви1въ ќды и3 мeртво плотск0е мудровaніе содёлавъ, дyшу њживи1лъ є3си2, прпdбне, и3 и3ст0чникъ чудeсъ и3сточи1лъ є3си2 ўмерщвлє1ннымъ t страстeй, жи1знь подаю1щи вопію1щымъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Ўвёдэлъ є3си2 преставлeніе, мyдре, є4же t тэлесE, бжcтвеннымъ д¦омъ: прbр0чески бо сіE сyщымъ съ тоб0ю сказaлъ є3си2, и3 рaдостнw на нб7сA вопіS востeклъ є3си2: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Тёло, и3 сeрдце, и3 ќмъ пред8wчи1стивъ t страстeй смэшeніz, nгнен0сну лучY свhше пріsлъ є3си2 д¦а, ћкоже бжcтвенніи ў§ницы2 вопіS, ґмвр0сіе: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ:

Kви1ласz є3си2 превhшши нб7съ, бGа нбcнаго пор0ждши, земн†z, пречcтаz, нбcнымъ совокyпльшаго, и3 познaніе своE всBмъ подаю1щаго, вопію1щымъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пёснь f7. Їрм0съ:

Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2, тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA: тёмъ, веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

Ви1дэлъ є3си2, во и3зступлeніи бhвъ, вBчныz с™ы6мъ, џ§е, лежaщыz п0чєсти: къ ни1мже прешeлъ є3си2, воспріeмъ твои1хъ трудHвъ, слaвне, возда‰ніz, веселsсz.

Ћкw гр0здъ зрёлъ, бGомyдре, въ точи1лэхъ г0рнихъ дост0йнw сокр0вищствовалсz є3си2, и3сточaz безсмeртіz віно2, ґмвр0сіе, и3 врачевaній даров†ніz благочeстнw къ тебЁ притекaющымъ.

ТS, златозaрный, џ§е, бжcтвеннагw д¦а свэти1льникъ, свётъ благочести1выхъ ўчeній, и3 врачевaній лучY и3спущaющъ, и3 вBрныz просвэщaющъ, велеглaснw ўблажaемъ.

Днесвётлую тS ѕвэздY цRковь стzжaвши, тмы2 и3збэгaетъ всsкіz, всеблажeнне, льсти2, и3 свётлостьми сщ7eнныхъ твои1хъ догмaтwвъ њзарsема, блажи1тъ тS.

БGор0диченъ:

Глaсъ тебЁ вопіeмъ, дв7о, рaдостнэ ґрхaгGловъ: рaдуйсz, проклsтства разрэшeніе, лю1тыхъ всёхъ, рaдуйсz, и3збавлeніе, земны6z њбожи1вшаz пaче ўмA рождеств0мъ твои1мъ.

Слyжба прпdбнагw ґнтHніа сjйскагw.

На мaлэй вечeрни стіхи6ры, глaсъ №. Поd: Всехвaльніи мyчєницы:

Желaz ўлучи1ти, ґнтHніе блажeнне, нбcную добр0ту, * земн†z вс‰ преминyлъ є3си2, * и3 ћкw безпл0тенъ подвизaвсz въ маловрeменнэй жи1зни сeй, * мhслєнныz враги2 крёпкw побэди1лъ є3си2 и3 мyжески, * и3мёz пос0біе nрyжіе непобэди1мое, * рaдуzсz востeклъ є3си2 къ присножелaемому тебЁ блажeнству. * тёмже моли1сz, * даровaти душaмъ нaшымъ * ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Мірскaгw пристрaстіz возгнушaвсz, * с{щаz мjра, ћкw не с{щаz, вмэни1лъ є3си2, * и3 сегw2 рaди t всёхъ ўпраздни1всz, * безм0лвнw жи1ти и3збрaлъ є3си2, * несмyтнымъ ўм0мъ и3 немzтeжнымъ сeрдцемъ вhну служA бGу: * toнyдуже и3 сосyдъ с™aгw д¦а њбрёлсz є3си2, * чистоты2 рaди души2 твоеS, * є3мyже моли1сz, * поми1ловати дyшы нaшz.

Бжcтвенныz рaдости и3 весeліz дух0внагw * и3сп0лнена kви1сz свэтон0снаz твоS пaмzть, џ§е ґнтHніе: * toнyдуже духHвнаz тво‰ ч†да, * рaдостнэ сошeдшесz, свётлw прaзднуемъ, * бGолёпну слaву воздаю1ще * прославлsющему тS бGу, * вёдущему прославлsти с™ы6z сво‰ ўг0дники, * є3мyже моли1сz, * спасти2 дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ }:

Пріиди1те, nтцы2 и3 брaтіz, честн0е монaшеское собрaніе, днeсь њбстоsще всечестнyю рaку любeзнагw nтцA, благочeстнэ лобзaемъ: и3 рaдостнw пою1ще pалHмскаz пBніz, во ўстёхъ и3мyще духHвнаz словесA, люб0вію принесeмъ є3мY, ћкw вои1стинну монaшескому ўдобрeнію и3 прпdбныхъ сожи1телю. и3 свётлw всепрaзднствєннаz сотворsюще, си1це рцeмъ: рaдуйсz, свэти1льниче многосвётлый, возводS ко хrтY монaхwвъ мн0жество: рaдуйсz, похвало2 нaша и3 ўтверждeніе, и3 всBмъ вBрнымъ благоути1шное пристaнище спасeніz, болsщихъ цэли1телю, ґнтHніе, всечестнhй џ§е нaшъ, не њстaви нaсъ си1рыхъ, но пребyди съ нaми ч†ды твои1ми, ћкоже њбэщaлсz є3си2: и3 не престaй молsсz прес™ёй трbцэ, ћкw да ми1лостива бyдетъ нaмъ њ грэсёхъ нaшихъ, и3 спасeтъ дyшы нaшz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: ВLчце, пріими2 моли6твы р†бъ твои1хъ:

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Пи1щи рaйскіz наслади1тисz возжелёлъ є3си2, * глaдомъ и3 жaждею и3стaилъ є3си2 пл0ть твою2, * и3 слaвою t бGа вэнчaнъ бhти восхотёвъ, * земнyю слaву преwби1дэлъ є3си2: * t негHже и3 прослaвилсz є3си2, всебlжeнне.

Стjхъ: Блажeнъ мyжъ, боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Люб0вію б9іею ўкрёпльсz, бlжeнне ґнтHніе, желaніе пл0ти ўмертви1лъ є3си2: * душeвное же џко t помhсленныхъ прилHгъ * своб0днw къ бGу возвeлъ є3си2, * и3 всего2 себE чи1ста * предстaвилъ є3си2 бGу.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Свэти1ло вели1кое kви1сz нaмъ днeсь, * с™az твоS пaмzть, прпdбне ґнтHніе, * мjръ вeсь просвэщaющи зарsми * и3зрsдныхъ чудeсъ твои1хъ, * люб0вію прaзднующымъ и3сцэлє1ніz неwскyднw подавaющи.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Г0рніи тS ли1цы, * бцdе дв7о, * пою1тъ съ д0льными, * славосл0вzще непрестaннw * ржcтво2 твоE пречcтое.

Тропaрь, глaсъ №:

Желaніемъ дух0внымъ распали1всz, и3 мzтeжи мірск‡z tри1нувъ, ко є3ди1ному же бGу люб0вію прилэпи1лсz є3си2, и3 тогw2 вседyшнэ взыскyz, во внyтреннюю пустhню tшeлъ є3си2, при водaхъ всели1всz. и3дёже во слезaхъ и3 трудёхъ пребывaz многолётное врeмz, въ терпёніи мн0зэмъ житіE ѓгGльское проходи1лъ є3си2, въ наставлeніи бжcтвеннагw рaзума: и3 мн0жество монaхwвъ собрaлъ є3си2, мyдре, и5хже посэщaz не њстaви, ґнтHніе прпdбне, џ§е нaшъ, прес™ёй трbцэ молsсz t ѕHлъ всsческихъ и3збaвити и3 спасти2 дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Гавріи1лу вэщaвшу:

На вели1цэй вечeрни поeмъ: Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: ВсE tл0жше:

Вс‰ њстaвилъ є3си2, * къ нбcнымъ возложи1въ ќмъ тв0й, * хrтA є3ди1нагw въ слёдъ ходи1ти возлюби1лъ є3си2. * сегw2 рaди безм0лвнw жи1ти взыскaлъ є3си2, * ўклони1всz въ пустhню, * въ нeйже подвизaвсz, * житіE ѓгGльское притzжaлъ є3си2, * къ борeнію льсти1вагw пост0мъ и3 моли1твами воwружи1въ себE, * и3скушє1ніz мнHга претерпёлъ є3си2, * и3 вэнцы6 нетлёнными њбогати1лсz є3си2. * бlгодaть пріeмъ t бGа, * и3сцэлsеши недyги разли6чныz: * тёмъ прес™0му д¦у, ґнтHніе прпdбне, моли1сz, * поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

Вeсь њсвzщeнъ, * бGон0сецъ показaлсz є3си2, * дрeвнzгw человёка совлeксz съ похотьми2, * и3 во хrтA вои1стинну њблeкъ себE, * дух0вную хрaмину нерукотворeнную наздaлъ є3си2, * положи1въ њсновaніе добродётелей: * къ высотЁ безстрaстіz дости1глъ є3си2, * ўмA выс0кое смирeніемъ возвeлъ є3си2 бGу, * t негHже знaніz глуб0кое воспріsлъ є3си2, * проразумэвaти б{дущаz, ћкw насто‰щаz, * и3 ўмA сокровє1ннаz человёкwмъ пред8глаг0лати. * и3 нhнэ прес™ёй трbцэ, бlжeнне, моли1сz * њ душaхъ нaшихъ.

Зрёти желaz мhсленную добр0ту, * чyвствєннаz вс‰ преминyлъ є3си2, * въ слезaхъ и3 воздыхaніихъ живS дни6 сво‰, * њгорчевaлъ є3си2 пл0ть твою2 всен0щными бдBніи и3 чaстыми колэнопреклонє1ніи. * и3 сегw2 рaди всsкъ ви1дъ добродётелей проходи1лъ є3си2, * немощн†z њполчє1ніz вр†жіz њбличи1въ, * крэпкодyшнымъ терпёніемъ, * многоболёзненнымъ страдaніемъ къ неболёзнєннымъ дости1глъ є3си2, * и3дёже свётъ невечeрній и3 ѓгGлъ ликостоsніе. * съ ни1миже, прпdбне, хrтY со дерзновeніемъ моли1сz * њ спасeніи дyшъ нaшихъ.

И$ны стіхи6ры, глaсъ д7. Под0бенъ: Звaнный свhше:

Е#гдA бжcтвенное рачeніе * нaйде на тS, пребогaте, * тогдA тsжесть мjра t души2 твоеS tри1нувъ, * вётрило ўмA ћкw легко2 къ бGу впери1лъ є3си2, * корaбль тв0й направлsz въ ти1хое пристaнище, * и3дёже и3 спод0билсz є3си2 с™aгw џбраза монaшескагw благоукрашeніz, * и3 тaмw ўчи1телемъ твои1мъ наставлsемь, * џбразы благочeстіz сіsz, * благи1ми нр†вы ўкрашazсz, * свzщeнства, ћкw сосyдъ и3збрaнъ, спод0билсz є3си2. * тёмъ хrтY бGу моли1сz, * спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Е#гдA люб0вь б9іz * двизaшесz въ сeрдцы твоeмъ, преблажeнне, * тогдA мjра сегw2 суетY * и3 прелeстное мудровaніе въ ничт0же вмэни1лъ є3си2: * въ пустhню пресели1всz, * и3 въ нeй, ћкw безпл0тенъ, * д0брымъ п0двигомъ подвизaвсz, * неви1димыхъ врагHвъ њполчє1ніz * терпёніемъ твои1мъ вс‰ побэди1лъ є3си2. * но є3мyже t ю4ности твоеS послужи1лъ є3си2, * хrтY бGу моли1сz, * спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Е#гдA бжcтвеннымъ мановeніемъ * покaзаннаго тебЁ въ видёніи ўзрёвъ, * кrтнымъ знaменіемъ воwружaюща тебE, * тогдA, прпdбне ґнтHніе, * и3 ты2, кrт0мъ воwружи1въ себE, * вседyшнw хrтY послёдовалъ є3си2, * и3 тогw2 люб0вію простирazсz, * кр0тость и3 неѕл0біе стzжaлъ є3си2. * тёмъ и3 кр0ткихъ зeмлю наслёдовалъ є3си2, * toнyдуже и3ст0чникъ цэлeній проливaеши приходsщымъ ти2 съ вёрою, * прес™ёй трbцэ молsсz, * ю4же моли2 * спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ }:

Прпdбне џ§е бGоблажeнне ґнтHніе, жест0кое твоE житіE и3 труды2, ±же по бGу, въ безм0лвнэмъ сeмъ ўединeніи, ћкw пріsто бhсть бGу: тогдA вседёйствіемъ прес™aгw д¦а стезsми прaвыми и3справлsлъ є3си2 жи1знь твою2, и4миже дости1глъ є3си2 њбрэсти2 бGодaненъ дaръ свэтолёпный, свzщeнную мздY трудHвъ твои1хъ премyдрое снискaніе, пречyдный џбразъ є3диносyщныz трbцы: къ нeйже ходaтайствы твои1ми моли1твенными, душeвнымъ џкомъ взирaz къ бжcтвY трисвётлому, зарsми чудeсъ, пaче с0лнца, вeсь мjръ њзари1лъ є3си2, тмY дeмwнwвъ далeче прогонsz. днeсь же, и3 по твоeмъ преставлeніи бGу хотsщу наипaче прослaвити тS, nби1льна и3сцэлє1ніz и3сточaетъ съ вёрою приходsщымъ къ цэльбон0сному твоемY гр0бу, благоухaніе подаS прес™aгw д¦а. тёмже, ћкw и3мёz дерзновeніе, прилёжнw моли1сz прес™ёй трbцэ, цRквамъ є3диномышлeніе и3 правослaвному нар0ду нaшему здрaвіе неwскyдное даровaти, и3 на враги2 крёпкое њдолёніе и3 спасeніе и3спроси1ти душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: ЦRь нбcный за чlвэколю1біе:

Вх0дъ, прокjменъ днE, чтє1ніz G, пи1саны сегw2 мёсzца въ є7 дeнь.

На літjи стіхи6ры самоглaсны, глaсъ в7:

Стезeю присножив0тною при1снw ходи1ти возжелёлъ є3си2 бyдущіz рaди џныz присноблажeнныz слaвы: тогw2 рaди, въ пустhнzхъ пребывaz, служи1лъ є3си2 бGу, под0бzсz свэти1лу џному, вели1кому ґнтHнію: ћкоже бо џнъ вели1кій въ пустhнzхъ є3гЂпетскихъ безм0лвіz рaди всели1сz, тaкоже и3 ты2, всеблажeнне, душeвнагw рaди безм0лвіz, тэлє1снаz ч{вства во внyтреннихъ пустhнzхъ си1хъ неисх0днэ затвори1лъ є3си2. но џнъ ќбw дрeвнихъ с™hхъ nтцє1въ, въ постЁ просіsвшихъ, nтє1цъ и3 начaльникъ бhсть: тh же, прпdбне, въ послBдніz р0ды сі‰ возсіsлъ є3си2 бGоуг0днымъ житіeмъ твои1мъ, nтeцъ, и3 начaльникъ бhвъ монaхwмъ. є3мyже бо въ житіи2 сeмъ наслёдникъ и3 ревни1тель бhлъ є3си2, си1це тогw2 и3 и3меновaніе t дёлъ пріeмъ, съ ни1мже прес™ёй трbцэ моли1сz, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Пріиди1те, бGолюбeзное стaдо, монaшеское собрaніе, съ празднолюбeзными чи1нми хrтіaнскагw мн0жества бGоимени1тыхъ людeй б9іихъ, днeсь восхвaлимъ хrт0ва рачи1телz, граждани1на пустhннаго, монaхwмъ премyдраго настaвника, пустhнникwвъ похвалY свzтолёпную, бжcтвєнныz пBсни принесeмъ є3мY. сeй бо рeвность бжcтвенную въ сeрдцы пріeмъ, мірскyю прeлесть всю2 њстaвивъ, хrтY послёдова, труды6 п0стническими простирazсz, дeмwнскіz п†губы побэди2 мyжески, д¦а с™aгw nрyжіи непобэди1мыми. тёмже, возшeдъ на лёствицу добродётелей, дости1же кругHвъ џныхъ нбcныхъ, и3дёже бGоначaльнымъ свётомъ со ѓгGльскими ли6ки просвэщazсz, моли1твенникъ непрестaненъ бывaетъ за дyшы нaшz.

Въ ти1хое и3 небyрное пристaнище безм0лвіz вшeдъ, во tх0дную пустhню бGолюбeзную, и3дёже съ бGомъ є3ди1нъ безм0лвствовалъ є3си2, тёснымъ путeмъ и3 приск0рбнымъ присношeствовавъ, тaмw житіE ѓгGльско проходи1лъ є3си2, неудобопокори1вое пл0ти возрази1въ воздержaніемъ, научи1въ сего2 повиновaтисz благ0му п0мыслу въ хотBніz б9іz. тёмже свётъ безстрaстіz возсіS тебЁ, въ нeмже ўзрёлъ є3си2 присносyщнаго свёта, хrтA, бGа нaшего. є3г0же непрестaннw моли1ти м0лимсz, t всsкихъ ѕHлъ нaсъ и3збaвити, всечестн0е твоE ўспeніе прaзднующыz, и3 спасти2 дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Рaдуйтесz и3 весели1тесz њ гDэ, бGоизбрaнное стaдо бlжeнное, духHвнаz ч†да препод0бнагw, ћкw таковaго свэти1льника nтцA себЁ и3мyще, и3 ч†да нарек0стесz, пресвётлымъ житіeмъ свои1мъ вeсь мjръ њзари1вшаго: є3г0же прослaви бGъ знaмєніи же и3 чудесы2 свои1ми преслaвными, nби6льна и3сцэлє1ніz неwскyднw дaрующа приходsщымъ къ немY съ вёрою. тёмже, њбстоsще всечестнyю рaку є3гw2, м0лимсz є3мY, глаг0люще: q всебlжeнне ґнтHніе, џ§е нaшъ, непрестaннw моли2 всес™yю трbцу, стaдо твоE спасти2 и3 вёрнw чтyщихъ пресвzтyю пaмzть твою2, и3 труды2 тво‰ и3 терпBніz любочeстнэ и3мёющихъ, ±же за хrтA под8sлъ є3си2, ћкw да т0й ми1лостивъ бyдетъ нaмъ њ грэсёхъ нaшихъ въ дeнь сyдный, и3 спасeтъ дyшы нaшz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Творeцъ и3 и3збaвитель:

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz.

Рaдуйсz, всесвzщeннаz главо2, прпdбне џ§е нaшъ ґнтHніе, ўг0дниче хrт0въ присножелaнный, вhшнихъ си1лъ ревни1телю и3 собесёдниче ѓгGлwвъ. на земли1 бо, въ пл0ти сhй, безпл0тныхъ житіE проходи1лъ є3си2, под0бzсz тёхъ житію1 же и3 нрaву: съ ни1миже нhнэ въ присноблажeннэмъ свётэ пребывaz, наслаждazсz зрёній бжcтвенныхъ, хrтY бGу моли1сz, ми1ръ вселeннэй даровaти, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Рaдуйсz, свzщeнный вeрше пред0брый, прпdбнымъ и3 прaвєднымъ совсeльниче є3динонрaвный. тёхъ бо житію2 послёдствовавъ, страстeй и3гр†ніz, ћкw сёчивомъ, кrтA знaменіемъ посёклъ є3си2, свётомъ пресвётлымъ, д¦омъ с™hмъ њзарsемь, на свёщницэ добродётелей вс‰ њсвэщaеши, бlгочeстіz вeрше преизsщный, ўкрaшенный даров†ніи бжcтвенными. тёмже хrтY бGу моли1сz, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Стjхъ: Блажeнъ мyжъ, боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Рaдуйсz, свzщeнный нaшъ настaвниче, главо2 пред0браz, ў§ни6къ твои1хъ стaдо и3збрaнное, и5хже бGолю1бнэ въ пустhни сeй собрaлъ є3си2 мyдрэ, њ ни1хже труды2 и3 п0ты простирaz, дyшу твою2 положи1лъ є3си2: не њстaви посэщaz, и3 њ и5же вёрою совершaющихъ пaмzть твою2 свzтyю, и3 любочeстнэ почитaющихъ всечестны6z тво‰ м0щи с™ы6z, хrтY моли1сz, и3збaвити всёхъ нaсъ всsкагw гнёва и3 томлeніz, и3 спасeніе даровaти душaмъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ }:

Пустhнz, прeжде непл0дствующи, нhнэ же весели1тсz, зрsщи въ себЁ стaдо монaхwвъ, њбстоsщихъ всечестнhй гр0бъ пречyднагw nтцA сегw2 и3 дух0внw веселsщихсz, и5же прaзднствєннаz торжествyютъ, глаг0лющи: рaдуйсz, свэти1льниче пресвётлый, и4же, чудесы2 сіsz, њзарsеши дyшы вёрныхъ. рaдуйсz, џ§е всеблагjй, ўмн0живый ч†да въ пустhни дух0вныхъ желaній, њ ни1хже, труды2 и3 п0ты полагaz, дyшу твою2 прeдалъ є3си2 бGу, є3мyже моли1сz, свsте ґнтHніе, њ нaсъ, чaдахъ твои1хъ, бlгочeстнэ пaмzть твою2 прaзднующихъ, и3збaвити t навBтъ врaжіихъ: ћкw да, д0брэ скончaвше жи1знь свою2, дерзновeніе получи1мъ въ дeнь стрaшнагw и3спытaніz.

И# нhнэ: Безневёстнаz дв7о:

Тропaрь, и3 бGор0диченъ, пи1саны на мaлэй вечeрни.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™aгw, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

По №-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ }:

Мн0гимъ воздержaніемъ, прпdбне, жи1знь твою2 ўкраси1въ, пyть показaлъ є3си2, ведyщій въ жи1знь добродётели смирeніемъ: мjра бо tвeргсz, и3 вс‰, ±же въ мjрэ кр†снаz, преwби1дэвъ, є3ђльскимъ ўчeніємъ послёдовалъ є3си2: жест0кимъ же житіeмъ пл0ть твою2 и3знурsz, г0рдаго ѕмjz воздержaніемъ ўби1лъ є3си2. тёмже, на нб7сёхъ водворszсz, трис0лнечному бжcтвY предстои1ши, прпdбне ґнтHніе, моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Нбcную двeрь и3 ківHтъ, прес™yю г0ру, свётлый џблакъ воспои1мъ, неwпали1мую купинY, словeсный рaй, є4vы воззвaніе, вселeнныz всеS вели1кое сокр0вище, ћкw спасeніе въ нeй содёласz мjру и3 њставлeніе дрeвнихъ согрэшeній. сегw2 рaди вопіeмъ є4й: моли1сz сн7у твоемY, прегрэшeній њставлeніе даровaти бlгочeстнw покланsющымсz всес™0му ржcтвY твоемY.

По в7-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ д7:

T ю4ности взeмъ тв0й кrтъ, бlгочeстнw хrтY послёдовалъ є3си2, ўвzди1въ плотск0е мудровaніе воздержaніемъ и3 побёду взeмъ на діaвола, надъ страстьми2 тэлeсными воцари1лсz є3си2. тёмже и3 по кончи1нэ и3сточaеши и3сцэлє1ніz вёрою приходsщымъ къ чудотв0рному џбразу всес™hz трbцы и3 къ твоемY цэльбон0сному гр0бу: ґнтHніе всечeстне, и3спроси2 нaмъ вeлію ми1лость.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Безневёстнаz, чcтаz бцdе дв7о, є3ди1на предстaтельнице вёрныхъ и3 покр0въ, бёдъ и3 скорбeй и3 лю1тыхъ њбстоsній вс‰ и3збaви, и5же на тS ўповaніе и3мyщыz, nтрокови1це, и3 дyшы нaшz спаси2 бжcтвенными мольбaми твои1ми.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }:

Въ пустhню, пребlжeнне, всели1лсz є3си2, и3 въ нeй проходS жест0кое жи1тельство, ћкоже безпл0тенъ, жи1знь и3справлsz, пл0ть твою2 ўмертви1лъ є3си2, и3 поревновaвъ ґнтHніа вели1кагw и3зрsдному жи1тельству, трbцы служи1тель показaлсz є3си2 преизsщный. тёмже къ рeвности тоS бжcтвеннэй ли1къ монaшествующихъ, слaвне, совокупи1лъ є3си2, бGон0се џ§е нaшъ ґнтHніе: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS, безъ сёмене р0ждшую бGа пл0тію, вси2 ўблажaемъ, р0ди человёчестіи: џгнь бо всели1сz въ тS бжcтвA, и3 ћкw младeнца, дои1ши зижди1телz и3 гDа. тёмъ ѓгGльскій и3 человёческій р0дъ дост0йнw слaвимъ прес™0е рождество2 твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти покланsющымсz вёрою прес™0му ржcтвY твоемY.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ: ЧестнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Всsкое дыхaніе: Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2. Е#ђліе матfeа, зачaло м7г.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Пребlжeнне џ§е нaшъ ґнтHніе, є3гдA къ бGу во tшeствіи твоeмъ tсю1ду бGолюбeзное собрaніе ўчени6къ твои1хъ накaзовалъ є3си2, ћкw nц7ъ чадолюби1въ, вели1кую глави1зну соблюдaти и3 и3сп0лнити бжcтвенныхъ прbрHкъ и3 зак0на, глаг0лz: пребывaйте, ч†да, въ совершeніи д¦0внагw вaшегw и3сполнeніz, люб0вь и3мёти и5мъ къ бGу и3 бли1жнему, и3 є3ли1ка си1ла, подвизaтисz на џбщаго врагA, внимaющымъ своемY спасeнію, да получaтъ бyдущее присноблажeнствіе. но ќбw, всеблажeнне, не престaй молsсz прес™ёй трbцэ, и3 нaсъ, чтyщихъ тS, сохрани1ти въ любви2 тоS, ћкw да получи1мъ t неS вели1кую ми1лость.

КанHнъ бцdэ со їрмос0мъ на ѕ7. И# с™aгw двA канHна на }.

Пeрвый канHнъ:

Глaсъ в7. Пёснь №. Їрм0съ:

Грzди1те, лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему м0ре, и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3зъ раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.

Q трbце всемилосeрдаz, б9е пребlгjй, џ§е, и3 сн7е, и3 с™hй дш7е, трис™0е є3стество2, немyдрыхъ наказaтелю! подaждь просвэщeніе моемY неразyмію, пёснь воспёти твоемY служи1телю, въ наставлeніи бжcтвеннагw твоегw2 просвэщeніz.

T мaтернz чрeва прилэпи1лсz є3си2 къ бGу, прпdбне, сегw2 рaди жи1знь сію2 въ ничт0же вмэни1въ, кrтъ гDень и3зъ ю4ности твоеS возжелёлъ є3си2 носи1ти, и3 вс‰ земн†z возненави1дэвъ, въ нбcнаz приснwблажє1нствіz взирaлъ є3си2.

Ди1внw житіE твоE, бlжeнне, кyпнw же и3 смирeніе, є4же t ю4ности стzжaлъ є3си2. и3 сегw2 рaди t всегw2 мjра tлучи1въ себE, и3 ѓгGльскимъ џбразомъ њблeксz, бhлъ є3си2 монaхъ преди1венъ, цвэтS въ добродётелехъ.

БGор0диченъ:

Вопл0щсz и3зъ пречcтыхъ ложeснъ твои1хъ, дв7о всечcтаz, б9іе сл0во, всBмъ и3з8zсни2 бGоразyміz люб0вь: человёческое торжество2 ли1ку ѓгGльскому совокупи1въ, въ нбcнаz возведE.

Другjй канHнъ прпdбному.

Глaсъ }. Їрм0съ:

Колесницегони1телz фараHнz погрузи2, чудотворsй и3ногдA мwmсeйскій жeзлъ, кrтоoбрaзнw порази1въ, и3 раздэли1въ м0ре, ї}лz же бэглецA, пэшех0дца спасE, пёснь бGови воспэвaюща.

Вeсь вседержи1телю бGу возложи1въ себE, бGомyдре, и3 къ томY желaніемъ и3 люб0вію ќмъ тв0й впери1въ: тогw2 рaди безмHлвнаz и3 ўединє1ннаz мBста возлюби1лъ є3си2, да со хrт0мъ пребывaz, жи1знь вёчную наслёдиши.

Ўповaніемъ на бGа всебlгaго ўкрэплsемь, блажeнне ґнтHніе, къ бyдущымъ благи6мъ простирaлсz є3си2, и3 твоeй пл0ти неми1лостивъ, џ§е, бhлъ є3си2.

Лукaвый врaгъ, nпaснw вёдый ћкw х0щетъ тоб0ю и3згнaнъ бhти t мёста сегw2 с™aгw, сегw2 рaди непрaвєдныz человёки воздвизaетъ на тS: но сjи ќбw, ничт0же сотв0рше, вспsть бэжaша, лукaвый же побэждeнъ бhсть nрyжіемъ моли1твъ твои1хъ: бGъ бо снабдэвaше тS.

БGор0диченъ:

Неискусомyжнw хrтA родилA є3си2, сyща по нaмъ нaсъ рaди, непремённа є3стеств0мъ, пречcтаz, и3 неврaщна во nбои1хъ пребhвша. є3г0же моли2 непрестaннw, грэхHвъ мои1хъ даровaти и3 напaстей и3збавлeніе.

Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz:

Пёснь G. Їрм0съ:

ПроцвэлA є4сть пустhнz, ћкw крjнъ, гDи, kзhческаz неплодsщаz цRковь, пришeствіемъ твои1мъ, въ нeйже ўтверди1сz моE сeрдце.

Вели1ко къ бGу дерзновeніе стzжaлъ є3си2, препод0бне, присносyщныz трbцы с™0му џбразу, стzж†ніи трудHвъ твои1хъ, бlгодaть и3спроси2 прес™aгw д¦а: є3г0же и3зъ плaмене преслaвнw и3зhти сотвори1лъ є3си2 моли1твами твои1ми.

Въ начaлэ њсновaніе добродётелей, блажeнне, положи1лъ є3си2 въ души2 твоeй стрaхъ б9ій, и3 на сeмъ њсновaніи наздaлъ є3си2 чи6стыz добродётєли сохранeніемъ б9іихъ зaповэдей. и3 сегw2 рaди всели1лсz є3си2 въ вBчнаz благ†z, ±же ўгот0ва бGъ боsщымсz є3гw2.

Врeменныхъ и3 д0льныхъ возгнушaвсz, высHкаz при1снw пребыв†ющаz возлюби1лъ є3си2, бжcтвеннымъ рачeніемъ распалaz благолюби1вую твою2 дyшу, и3 тогw2 сотвори1въ живyщагw бGа в0лю, воспріsлъ є3си2 благ†z нбcнаz.

БGор0диченъ:

Сказyz и3ногдA сокровeнное тaинство, nтрокови1це, тебЁ дрeвле гавріи1лъ, зовsше: рaдуйсz, б9іz палaто, въ ню1же всели1всz, њбожи2 вс‰ человёки, ћкw милосeрдъ.

И$нъ. Їрм0съ:

Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ, гDи, ты2 є3си2 свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.

Ўтверди1въ тво‰ помышлє1ніz, блажeнне, ўповaніемъ на бGа, врaжіихъ навётwвъ никaкоже ўбоsсz, но мhсленныхъ рёкъ стремлє1ніz, къ душeвнэй твоeй хрaминэ прираж†ющаzсz, возрази1лъ є3си2 њ кaмень терпёніz.

Желaz, прпdбне, насыщaтисz приснопребывaющіz слaдости, бы6ліи саморaсленными трилётное врeмz проводи1лъ є3си2 жи1зни твоеS: тёмже и3 нhнэ получи1лъ є3си2 трапeзу џну неги1бнущіz ћди, но при1снw пребывaющіz въ жи1зни вёчнэй.

Во ќмъ пріeмъ цrтвіz нбcнагw вёчное наслаждeніе, земн†z вс‰ пренебрeглъ є3си2: и3 сегw2 рaди скHрбнаz нашє1ствіz мнHга, и3 и3згн†ніz въ жи1зни сeй претерпёлъ є3си2, но t всёхъ си1хъ свободи1 тz тебЁ жи1знь вёчную даровaвый.

БGор0диченъ:

Твою2 п0мощь подaждь ми2, рабY твоемY недост0йному, дв7о вLчце, и3 вразуми1вши бжcтвенное сіE начинaніе, сотвори2 t недост0йнагw достHйнаz, и3 и3збaви бёдъ и3 скорбeй и3 прегрэшeній мн0гихъ, ћкw р0ждши всёхъ и3збавлeніе.

Сэдaленъ, глaсъ G:

Многомzтeжіе мjра и3 непостоsнную суетY, ћкw прaхъ, вмэни1въ, къ прем‡рнымъ возвeлъ є3си2 ќмъ тв0й, затв0ромъ безм0лвіz воздержaвъ тэлє1снаz ч{вства, и3 стzжaвъ жи1знь ѓгGльску, бGу ўгоди1лъ є3си2, дeмwнwвъ пaгубникъ, страстeй и3скорени1тель, человёкwвъ спаси1тель нел0женъ бhлъ є3си2. тёмже и3 нaсъ t тлетв0рныхъ страстeй и3збaви, м0лимсz, твою2 пaмzть при1снw въ пёснехъ почитaющихъ, блажeнне ґнтHніе, џ§е нaшъ.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw невоздёланнаz, дв7о, лозA, краснёйшій гр0здъ прозzблA є3си2, и3сточaющъ нaмъ віно2 спасeніz, всёхъ веселsщее дyшы же и3 тэлесA. тёмже ћкw винy тz д0брыхъ блажaще, при1снw со ѓгGломъ вопіeмъ ти2: рaдуйсz, њбрaдованнаz.

Пёснь д7. Їрм0съ:

Пою1 тz, слyхомъ бо, гDи, ўслhшахъ и3 ўжас0хсz: до менє1 бо и4деши, менE и3щS заблyждшаго. тёмъ мн0гое твоE снизхождeніе, є4же на мS, прославлsю, многоми1лостиве.

К0ль блaгw положи1лъ є3си2 во ўмЁ твоeмъ, є4же прилэплsтисz бGу нaшему: сегw2 рaди њстaвивъ вс‰, на земли2 с{щаz, ќмъ тв0й вседyшнw возложи1лъ є3си2 къ нбcнымъ њби1телемъ, въ безм0лвіи мн0зэ препровождaлъ жи1знь твою2: да никогдaже tт0ргнешисz сладчaйшагw твоегw2 ї}са.

Смeрть, пaче всегw2 житіS сегw2, и3збрaлъ є3си2, да хrтY жи1ти бyдеши, сегw2 рaди въ мeртвость повседнeвную вдаsлсz є3си2, труды6 п0стническими ўмерщвлsлъ є3си2 вс‰ ќды сво‰, и3стни1въ пл0ть свою2 посты6 мн0гими.

Поминazй, прпdбне, послёдній дeнь жи1зни сеS, пришeльца вмэнsлъ є3си2 себE въ мjрэ сeмъ бhти, на всsкъ дeнь гот0вилсz є3си2 ко и3схождeнію, благи1ми дёлы ўкрашaz дyшу твою2, њжидaz пришeствіz вLки твоегw2.

БGор0диченъ:

БGовидёніемъ просвёщсz прbр0къ, kвлeннw зри1тъ г0ру б9ію бlгословeнную, земны6мъ ўкрашeніе, нбcнымъ славосл0віе бGолёпное, є3ди1ну всепётую.

И$нъ. Їрм0съ:

Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

ПотHки слeзными пусты6ни напои1лъ є3си2, блажeнне, сёмz трудHвъ твои1хъ сёz въ ни1хъ. тёмже и3 стори1чный пл0дъ рaдостнэ пожaлъ є3си2, вопіS: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Стенaніемъ сeрдца и3 ўмилeніемъ мн0зэмъ житіS п0прище прешeдъ, мyдре, и3 въ странY безстрaстіz пресели2 себE, въ нeйже свётъ пріeмъ въ сeрдцы твоeмъ, непрестaннw весели1шисz, неизречeннагw свёта хrтA наслаждazсz.

Молsсz не престaй, џ§е, њ стaдэ твоeмъ, є3г0же мн0гими труды6 и3 пHты стzжaлъ є3си2, и3збавлeніz просS ѕлhхъ њбстоsній и3 скорбeй всsческихъ: да тS вси2, ћкw nц7A чадолюби1ва, непрестaннw воспэвaемъ.

БGор0диченъ:

К0рень и3зъ чрeслъ цaрскихъ, цRь всёхъ, ћкw сyщу возлюби1въ, и3 вhшшу херув‡мъ и3 сераф‡мъ показA, вeсь, бцdе, всели1сz въ тS.

Пёснь є7. Їрм0съ:

Ходaтай бGу и3 человёкwмъ бhлъ є3си2, хrтE б9е: тоб0ю бо, вLко, къ свэтоначaльнику nц7Y твоемY, t н0щи невёдэніz приведeніе и4мамы.

Ћкw дрeво благорaсленно, при и3сх0дищахъ мн0гихъ в0дъ насаждeнъ бhвъ, џ§е, вBтви добродётелей мнHги и3зрасти1лъ є3си2, подъ сёнь твою2 вс‰ пріeмлz, хотsщыz спасeніz.

Пучи1ною слeзъ твои1хъ м0ре грэх0вное потопи1лъ є3си2, погружaz ќмъ св0й во глубинY видёній бжcтвенныхъ, и3дёже сокровeнныхъ т†инъ ћснw зри1тель бhвъ, прорeклъ є3си2 комyждо напослёдокъ хот‰щаz бhти и5мъ.

Моли1твенникъ ћкw тeплъ въ жи1зни сeй прес™ёй трbцэ бhлъ є3си2, бlжeнне, ход†тайствы твои1ми здрaвіе всBмъ подавaz нескyдное. тёмъ и3 нhнэ пaче въ моли1тву предлагaемъ тS, просsще тоб0ю пріsти ми1лwсти и3 грэхHвъ њставлє1ніz.

БGор0диченъ:

Мои1хъ прегрэшeній плени1цу, вLчце, раст0ргни, твоего2 сн7а и3 бGа молsщи, и3 томsщій грёхъ, приснодв7о, низложи2: ћкw да пою1 тz всегдA, всенепор0чнаz, тоб0ю спасaемь.

И$нъ. Їрм0съ:

Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго. но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Пи1щи малопріsтіемъ скyднымъ ѕэлw2 желaніе пл0ти њбуздaлъ є3си2, во всен0щныхъ же славосл0віихъ бжcтвенныхъ словeсъ дш7и2 словeсное непор0чнw бGу соблю1лъ є3си2.

Цrтво нбcное стzжaвъ нищет0ю самов0льною, toнyдуже и3сточaеши њби6льнаz даров†ніz дух0вныхъ и3сцэлeній вёрнw почитaющымъ всес™yю твою2 пaмzть.

СвэщY твою2 д¦0вную, чистоты2 свэти1ло вжeглъ є3си2, бlжeнне, є3лeемъ ми1лости напоsz непрестaннw. тёмъ дости1глъ є3си2 черт0га нбcнагw, и3дёже є4сть жени1хъ џнъ, є3г0же и3змлaда возжелёлъ є3си2.

БGор0диченъ:

Хрaмъ kви1ласz є3си2 чeстенъ, дв7о м™и мRjе, всsчєскаz всеси1льнw и3 премyдрw состaвльшагw хrтA, и3 њчи1стивша и3 носsща: є3г0же нaмъ ми1лостива сотвори2 мaтерними твои1ми мольбaми.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Честн0е тёло твоE, прпdбне, мнHга и3сцэлє1ніz, ћкw и3ст0чникъ при1снw кипsщь, и3сточaетъ вёрою приходsщымъ къ чудотв0рному џбразу всес™hz трbцы и3 къ цэльбон0сному твоемY гр0бу.

Непрестaнными твои1ми къ бGу, џ§е, моли1твами, кругHвъ нбcныхъ дости1глъ є3си2, и3дёже є4сть свётъ неизречeнный и3 наслаждeніе првdныхъ, съ ни1миже предстои1ши трbцэ всёхъ бGу, toнyдными свэтлостьми2 просвэщazсz.

ҐнтHніе прпdбне, ѓще и3 напослёдокъ лётъ t земли2, ћкw сlнце, возсіsлъ є3си2, но дрeвнихъ nтє1цъ, прeжде тебє2 бhвшихъ, чeсти и3 дaра t бGа спод0билсz є3си2: бyдутъ бо, речE гDь, послёдни пeрвіи.

БGор0диченъ:

ВозсіS и3зъ тебє2 мhсленное сlнце, и3 свBтлыz лучи2 своегw2 б9ествA всBмъ прострE, бцdе вLчце: тёмъ тS вси2 непрестaнными пBніи величaемъ.

И$нъ. Їрм0съ:

Моли1тву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz, ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

Въ пустhнzхъ, ћкw пти1чищь, возгнэзди1лсz є3си2, прпdбне, t всёхъ хотS є3ди1ному бGу є3ди1нствовати: но, ћкw на свёщницэ, ћвэ бhша всBмъ тво‰ и3справлє1ніz, бGу тS прославлsющу.

Н0щь тебЁ, ћкw дeнь, бlжeнне, вмэнsшесz, и3 дeнь, ћкw н0щь. не дaлъ є3си2 пок0z тэлеси2 твоемY, ни снA nчесє1мъ, ни вёждwмъ дремaніz, д0ндеже дости1глъ є3си2 пок0z нбcнагw.

С0нъ и3 сёнь житіE сіE, прпdбне вмэни1лъ є3си2, тёмъ, и3 на ничт0же њбращaлсz є3си2 сyщихъ въ нeмъ: но всE твоE помышлeніе и3 дyшу къ бyдущымъ простeрлъ є3си2, и3дёже съ препод0бными всёми нhнэ весели1шисz.

БGор0диченъ:

Раст0ргни мои1хъ прегрэшeній рукописaніе, њдержaщихъ мS печaлей и3 страстeй разрэшeніе дaрующи, и3 соблюдaющи вhну невреждeна, вLчце.

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

T ю4ности, прпdбне, пл0ть твою2 въ постёхъ и3 моли1твахъ и3стончи1лъ є3си2, и3 кrтъ тв0й взeмъ, хrтY послёдовалъ є3си2. тёмже и3 къ вы6шнимъ течeніе рaдостнw соверши1лъ є3си2, и3дёже со всёми с™hми с™ёй трbцэ предстои1ши: и3 нhнэ стaдо твоE посэщaz, поминaй чтyщихъ прес™yю пaмzть твою2, да вси2 благодaрнэ вопіeмъ ти2: рaдуйсz, бGомyдре ґнтHніе, настaвниче пустhнный.

Јкосъ:

Е#ђльскагw глaса ревни1тель блажeнне, њбрёлсz є3си2, вс‰ бо земн†z вмэни1въ ўмeты, хrт0въ вослёдователь въ жи1зни сeй и3зsщенъ бhлъ є3си2, t негHже и3 рaзумомъ њбогати1всz даровaній бжcтвенныхъ, вразуми1 ны вэщaти тебЁ сицев†z: рaдуйсz, бGон0се, нбcный чlвёче, земнhй ѓгGле: рaдуйсz, чи1стый д0ме прес™aгw д¦а: рaдуйсz, ћкw въ жи1зни сeй служи1тель прес™hz трbцы бhлъ є3си2: рaдуйсz, ћкw моли1твами твои1ми nби1тель твою2 и3збaвилъ є3си2 неврeдну t џгненнагw возгорёніz: рaдуйсz, ћкw пустhню слезaми напои1въ, многопл0дну сотвори1лъ є3си2: рaдуйсz, ћкw всен0щными бжcтвенными пэснопBніи сію2 просвэти1лъ є3си2: рaдуйсz, ћкw въ нeй сёмz бжcтвенное многотрyднw всёzлъ є3си2, є3гHже ўплоди2 бGъ во мн0го: рaдуйсz, ћкw въ т0й ўчени6къ стадA собрaвъ, стрaху б9ію наказaлъ є3си2: рaдуйсz, ћкw моли1твами твои1ми нечи1стіи дyси t чlвBкъ tгони1ми бывaютъ: рaдуйсz, ћкw непрестaннw м0лишисz прес™ёй трbцэ њ совершaющихъ благочeстнw пaмzть твою2, є4же соблюсти1сz t вр†гъ ненавBтнымъ, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, бGомyдре ґнтHніе, пустhнный настaвниче.

Пёснь з7. Їрм0съ:

БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz выс0къ плaмень вознесло2 є4сть. хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ р0су дух0вную, сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

Смирeнъ нрaвъ и3 nбhчай кр0токъ и3мёвъ, блажeнне, кр0ткому пaстырю хrтY, ћкw nвчA неѕл0биво, ўсeрднw послёдовалъ є3си2. є3мyже непрестaннw поeши со и3збрaнными всёми: nц7ъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Желaz наслади1тисz нбcнагw хлёба, хrтA, є3г0же kдhй никогдaже ќмретъ, ѓлчбою и3 жaждею томи1лъ є3си2 пл0ть твою2: є3гHже нhнэ, џ§е ґнтHніе, насыщazсz, и3 нaмъ причaстникwмъ бhти џнагw моли1сz.

Свэти1ло мjра въ послёднемъ р0дэ сeмъ гDь сотвори2 тS, џ§е, чyвствєннымъ nчесє1мъ и3 душє1внымъ тоб0ю дaруетъ прозрёніе. того2 моли2 просвэти1ти ны2 свётомъ зaповэдей бжcтвенныхъ, пою1щыz: nц7ъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ:

Њбветшaвшыz ны2 г0рькимъ дрeвле дрeва вкушeніемъ, и3 пaдшыz преступлeніемъ, пречи1стаz, њбнови1ла є3си2, зижди1телz, р0ждши, сл0во v3постaсное, дв7о м™и, вLчце.

И$нъ. Їрм0съ:

T їудeи дошeдше, џтроцы въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ћкw выс0къ ќмъ, прпdбне, t земнhхъ всёхъ къ бGу и3мёz, выс0къ въ добродётелехъ њбрёлсz є3си2, и3 къ вы6шнимъ течeніе твоE и3спрaвивъ, слaвиши съ ни1ми непрестaнными глaсы прес™yю трbцу: nц7ъ нaшихъ б9е, благословeнъ є3си2.

Ни1щыz ми1луz, ѓлчущыz питaлъ є3си2, жaждущыz напаsлъ є3си2. тёмъ пріS тебE въ вBчныz кр0вы, тебє2 рaди въ ни1щихъ бhвый. є3мyже поeши: nц7ъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Не ўстраши2 тебє2, блажeнне, долготA лётнzz, ни пустhнное њѕлоблeніе, ни въ потрeбныхъ скyдость, ни разбHйникъ нашeствіе: но є3ди1но предъ nчи1ма и3мёz, є4же хrтA рaди смeрть пріsти въ пустhни сeй, да хrтY жи1ти бyдеши.

БGор0диченъ:

Ўкраси1ласz є3си2 дёвства добр0тами, и3 є4vы покрhла є3си2 стyдъ ѕлоoбрaзный, хrтA р0ждшаz, њдэsніе безсмeртіz дaрующаго тебE чтyщымъ.

Пёснь }. Їрм0съ:

Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте дэлA, ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Свэтон0снаz бlгодaть и3 и3сцэлeній даров†ніz дaшасz t бGа всeй странЁ нaшей, прпdбне, чудотв0рный џбразъ є3диносyщныz трbцы и3 тво‰ м0щи с™ы6z. є3мyже покланsющесz, тS почитaемъ.

Ћкw шип0къ сладкоухaнный, џ§е ґнтHніе, гр0бъ тв0й мjру њбрётесz. къ немyже вси2 приходsщіи д¦0вное благов0ніе въ сердцaхъ свои1хъ t негw2 њб8eмлютъ благопотрeбное ѕэлw2.

ВсBмъ всsкъ, бlжeнне, благочeстнэ предложи1лъ є3си2 себE: џвэмъ ќбw и3збавлeніе подаS t всsкихъ ѕлhхъ њбстоsній, џвэмъ же t нед{гъ здрaвіе неwскyдное, џвэмъ же спасeніе предлагaz, хотsщымъ монaшеское пребывaніе.

БGор0диченъ:

Ўмертви2, бцdе, многок0зненнаго врагA, всю2 твaрь прeжде тлeю ўмертви1вшаго: нhнэ же тоб0ю мeртвіи на жи1знь взыд0хомъ: родилa бо є3си2 вои1стинну жи1знь бGа всёхъ.

И$нъ. Їрм0съ:

ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ вHи ѓгGльстіи, хвали1те и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Ѓще и3 зaйде подъ зeмлю тёло твоE, но, ћкw с0лнце, днeсь возсіS, вс‰ њсвэщaющее, хвaлzщыz хrтA во вёки.

Многосвётлое житіS твоегw2, бGоблажeнне ґнтHніе, просвэщaетъ душє1вныz џчи, и3 и3справлsетъ стопы6 къ добродётели хвaлzщихъ хrтA во вёки.

По смeрти kвлeніемъ твои1мъ ћкw прокажeннаго њчи1стилъ є3си2, тaкw, блажeнне, и3 менE, ўsзвленна грэх0мъ, моли1твъ твои1хъ v3ссHпомъ њчи1сти, пою1ща хrтA во вёки.

БGор0диченъ:

На тS надeжду возложи1хъ, м™и приснодв7о, спасeніz моегw2, и3 тS предстaтельницу и3мёю жи1зни моеS, поS хrтA во вёки.

Пёснь f7. Їрм0съ:

Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щсz t дв7ы, нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz. тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

Тёснымъ и3 приск0рбнымъ на земли2 шeствовавъ путeмъ, прострaнства нбcнагw рaдостнэ дости1глъ є3си2: и3дёже зри1ши ћснэ прес™yю трbцу со ѓгGльскими ли6ки.

Ћкw злaто, и3скушeно въ горни1лэ терпёніz, kви1лсz є3си2, блажeнне, безъ всsкагw ѕл0бы примёса: и3 тогw2 рaди высотY дости1гъ добродётелей, воспріsлъ є3си2 прес™aгw д¦а њзарeніе.

ЧестнA вои1стинну смeрть твоS, прпdбне: ѓще бо и3 престaвилсz є3си2 t нaсъ, но дyхомъ неtстyпнw съ нaми пребывaеши, вёрнw почитaющими тS.

БGор0диченъ:

Вс‰ сотв0ршаго матеролёпнw въ твои1хъ нёдрэхъ носи1вши, марjе дв7о, t руки1 мz и3збaви борцA, ћкw, да спасaемь тоб0ю, тво‰ хвалю2 вели6чіz.

И$нъ. Їрм0съ:

Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ, спасeнніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли6ки тS величaюще.

Е#ди1нагw лёта ко nсми1десzтимъ въ течeніи твоeмъ не доскончaвъ, блажeнне, вhшнее цrтвіе воспріsлъ є3си2, со хrт0мъ цrтвуz во вёки.

Њстaвивъ земнyю слaву, къ нбcнэй взsлсz є3си2 люб0вію, и3 ћкw ѓгGлъ, въ жи1зни сeй бGу послужи1въ, къ прем‡рнымъ духовHмъ престaвилсz є3си2, бжcтвеннымъ тaмw свётомъ просвэщazсz.

Рyки, ґнтHніе свsте, къ прес™ёй трbцэ на мольбY простри2, ми1лостивное просS, и5же съ люб0вію пёніе ти2 сіE принeсшымъ: и3 и3збaви всёхъ напaстей и3 бёдъ вёрою совершaющихъ пaмzть твою2 с™yю.

БGор0диченъ:

Пёніе съ пёснію и3 хвалeніе, и3сплетeнное t болёзненны души2, принес0хъ со стрaхомъ тебЁ, р0ждшей хrтA, є3стеств0мъ сyща бGа: є3г0же молsщи, бцdе, благопрі‰тна сотвори2 молє1ніz н†ша, и3 моли1твами твои1ми соблюди2 лю1ди тво‰.

Свэти1ленъ.

ТвоE ўспeніе въ пёснехъ прaзднующихъ посэщaй моли1твами твои1ми, њставлeніе просS грэх0вныхъ собл†знъ и3 и3збaвити всёхъ t разли1чныхъ напaстей: да вси1 тz прославлsемъ, бlжeнне ґнтHніе.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Съ бGомъ ўповaніе на тS, пречcтаz, возложи1хомъ, и3зъ тебє2 прошeдшему распsтому хrтY, твои1ми къ немY мольбaми неврє1дны дaже до концA сохрани1 ны.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ }. Поd: Q преслaвнагw чудесE!

Прпdбне џ§е ґнтHніе, * ты2 t ю4ности хrтY послёдовати возлюби1въ, * вс‰, ±же на земли2, мудров†ніz tри1нувъ, * п0стническими труды6 бGу ўгоди1лъ є3си2, * слaбое п0мысла повинyz дyху. * и3 нhнэ на нб7сёхъ со с™hми всёми трbцэ предстои1ши, * бжcтвєнныz дaры t неS пріeмлz: * ю4же моли2, бlжeнне, * њ и5же вёрою пресвzтyю твою2 пaмzть почитaющихъ.

Двaжды.

Прпdбне џ§е ґнтHніе, * ты2 струsми слeзъ твои1хъ пустhню безпл0дную напои1лъ є3си2, * и3 въ нeй плоды2 препод0біz и3 прaвды и3зрасти1лъ є3си2: * и3 сегw2 рaди всыновлeніz дaръ пріsти t бGа спод0билсz є3си2, * с™hмъ д¦омъ просвэщaемь, * сокровeнныхъ т†инъ ћснw зри1тель њбрёлсz є3си2, сбытіS послёднихъ времeнъ * сказaтель нел0женъ бhвъ. * тёмже моли1сz, спасти2 дyшы нaшz.

Прпdбне џ§е, блажeнне ґнтHніе, * и4го хrт0во на рaмо твоE взeмъ, * добродётели вeрхъ ўсeрднw дости1глъ є3си2, * на нeмже ўтверждeна люб0вію гDа ўзрёлъ є3си2, * восх0дъ тебЁ къ нбcнымъ nби1телемъ и3справлsюща. * є3мyже предстои1ши съ препод0бными всёми, * молsсz спасти2 благочeстнэ вёрующыz въ прес™yю трbцу, * и3 любочeстнэ почитaющыz * честны6z м0щи тво‰ трудолюбє1зныz.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Рaдуйсz, пустhне с™az и3 бGолюбeзнаz, и3зрасти1вшаz nц7A сего2 досточyднаго, и3 воспитaвшаz саморaсленными свои1ми бы6ліи, є3гHже житіeмъ њсвzти1вши ложеснA сво‰, небyрное пристaнище всBмъ вBрнымъ њбрётесz: т0й бо прослaви бGа добродётельнымъ житіeмъ свои1мъ, въ жи1зни сeй вёрнw послужи1въ є3мY. сегw2 рaди и3 бGъ прослaви тогw2 чудесы2 свои1ми бGодаровaнными, nби6льна и3сцэлє1ніz подавaетъ приходsщымъ съ вёрою къ цэльбон0сному с™0му є3гw2 гр0бу. тёмже и3 мы2, њбстоsще всечестнyю рaку є3гw2, со стрaхомъ покланsющесz, благочeстнэ цэлyемъ с™hй џбразъ свzщеннолёпнагw є3гw2 под0біz, и3 любeзнw вопіeмъ къ немY: q всебlжeнне џ§е нaшъ ґнтHніе! моли1сz неtстyпнw прес™ёй трbцэ, в0инству даровaти на враги2 пос0біе и3 крёпкое њдолёніе и3 хrтоимени6тыz лю1ди t ѕHлъ спасти2 всsческихъ, и3 душaмъ нaшымъ и3спроси2 ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

И# нhнэ: Бцdе, ты2 є3си2 лозA:

Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ. На літургjи, Бlжє1нна, пёснь G-z и3 ѕ7-z. Прокjменъ: ЧестнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло сGi. Е#ђліе матfeа зачaло ‹. Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную.

Слyжба прпdбнагw nц7A нaшегw нjла, и4же на є4зерэ селигeрэ, на џстровэ зов0момъ столобн0е, н0вагw чудотв0рца.

На мaлэй вечeрни стіхи6ры, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

НастA, бGон0се, сlнца свэтлёйшій тв0й прaздникъ, њзарsетъ приходsщыz къ тебЁ вёрою, и3 безсмeртіемъ њбlгоухaетъ, и3 душaмъ и3сточaетъ и3сцэлeніе, нjле прпdбне, мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ.

Двaжды.

Чyвствєнныz стр†сти тэлє1сныz ўкроти1въ воздержaніz броздaми, чудодёйственниче нjле, и3 рeвность безпл0тныхъ во пл0ти показaвъ, вс‰ плwтскaz жел†ніz д¦ови повинyлъ є3си2. тёмъ нhнэ въ нбcныхъ селeніихъ водворszсz, моли2 њ душaхъ нaшихъ.

Бlжeнне нjле, њсновaніе положи1въ добродётелей, и3 вeтхагw человёка совлeксz съ похотьми2, во хrтA њблeклсz є3си2 вои1стинну. тёмъ и3 побэди1лъ є3си2, прпdбне, мнHгаz врагHвъ њполчє1ніz, настaвникъ монaхwмъ бhвъ, моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ }:

Прпdбне и3 бGон0се џ§е нaшъ нjле, ты2 ўсeрднw въ пустhни подвизaлсz є3си2, любвE рaди гDа своегw2, и3 воздаsніz рaди, є4же со всёми с™hми бyдущихъ є3гw2 бл†гъ, и3 житіeмъ свои1мъ п0стническимъ, ћкw ѓгGлъ на земли2, человёки ўдиви1лъ є3си2: бёсы же и3 всю2 си1лу и4хъ ўстраши1лъ є3си2, и3 востаю1щыz на тS ѕлотв0рцы, неми1лwстивыz разб0йники п0мощію б9іею посрами1лъ є3си2. и3 нhнэ, прпdбне ўг0дниче хrт0въ, џ§е нaшъ нjле, моли2 њ нaсъ всеми1лостиваго бGа, подaти ми1ръ мjрови, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Д0мъ и3 селeніе nц7Y безначaльному бhлъ є3си2, прпdбне нjле, џ§е нaшъ, того2 моли2 подaти ми1ръ цRкви є3гw2, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Д0мъ и3 nби1тель безначaльнагw nц7A є3динор0дному сн7у бhлъ є3си2, прпdбне нjле, џ§е нaшъ. того2 моли2 душaмъ нaшымъ подaти вeлію ми1лость.

Стjхъ: Блажeнъ мyжъ, боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Д0мъ и3 жили1ще д¦у прес™0му бhлъ є3си2, прпdбне нjле, џ§е нaшъ. того2 моли2, подaти ми1ръ всемY правослaвію и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Слaва, под0бенъ т0йже:

Д0мъ и3 пребывaніе прес™ёй и3 безначaльнэй трbцэ бhлъ є3си2, прпdбне нjле, џ§е нaшъ. ю4же моли2, ми1ръ nби1тели твоeй подaти, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ. Под0бенъ: т0йже.

Д0мъ и3 хрaмъ прекрaсенъ воздви1женъ во nби1тели твоeй, прпdбне, въ похвалY и3 слaву прес™ёй бцdэ мRjи. ю4же моли2, прпdбне џ§е нaшъ нjле, подaти душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ћкw свэти1льникъ всесвётелъ, kви1лсz є3си2 во џстровэ селигeра є4зера, прпdбне џ§е нjле: тh бо кrтъ хrт0въ t ю4ности своеS на рaмо взeмъ, ўсeрднw томY послёдовалъ є3си2, чистот0ю бGови прибли1живсz, toнyдуже и3 чудeсъ даровaніемъ њбогати1лсz є3си2. тёмъ и3 мы2, притекaюще къ рaцэ мощeй твои1хъ, ўми1льнw глаг0лемъ: џ§е прпdбне, моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же t вёка ўтаeнное:

На вели1цэй вечeрни поeмъ, Блажeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, на }, глaсъ д7. Поd: Ћкw д0блz:

Въ пустhню дости1глъ є3си2, пребlги1мъ бGомъ наставлsемь, прпdбне џ§е нjле, ћкw дрeво при водaхъ насаждeнъ, дeнь и3 н0щь поучazсz въ зак0нэ гDни, плоды2 воздержaніz принeслъ є3си2 всес™ёй трbцэ: ю4же, прпdбне, моли2 вёрою притекaющымъ къ рaцэ мощeй твои1хъ бlгодaть и3сцэлeніz даровaти, и3 спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Въ пустhню всели1всz, пребlги1мъ хrт0мъ бGомъ настaвлzемь, прпdбне џ§е нjле, въ нeйже ћкw дрeво при водaхъ насади1всz, и3 въ зак0нэ гDни поучи1всz дeнь и3 н0щь, плоды2 д¦Hвныz принeслъ є3си2 хrтY бGу. є3г0же моли2 њ притекaющихъ съ вёрою къ рaцэ мощeй твои1хъ, бlгодaть и3сцэлeній даровaти, и3 спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Въ пустhню водвори1лсz є3си2 бlгодaтію хrтA бGа, преблажeнне џ§е нjле, въ нeйже ћкw лозA благопл0днаz при водaхъ насаждeнъ є3си2, плоды2 хrтY бGу приносS, и3 къ жи1зни вёчнэй наставлsz вёрою прaзднующихъ честнyю пaмzть твою2: моли2 хrтA бGа t тли2 и3 бёдъ и3збaвитисz нaмъ, и3 спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ }:

Прпdбне џ§е нjле, ты2 въ зак0нэ гDни дeнь и3 н0щь поучи1всz, дост0инъ бhвъ дрeва жив0тнагw вётвь бhти, и3 пл0дъ тв0й страдaньми и3 вэнцы6 процвэтE, дерзновeніе и3мёz къ подвигопол0жнику хrтY бGу, проси2 и3 нaмъ њчищeніz грэхHвъ и3 вeліz ми1лости.

И# нhнэ, бGор0диченъ: ЦRь нбcный:

Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтє1ніz G прпdбничєскаz, пи1саны сегw2 мцcа въ є7 дeнь. На літjи стіхи6ры, глaсъ }:

Рaдуйсz, свэти1льниче пресвётлый, прпdбне и3 бGон0се џ§е нaшъ нjле: ты2 на земли2, ћкw безпл0тенъ, пожи1лъ є3си2, пост0мъ и3 моли1твою бGа себЁ ми1лостива сотвори1лъ є3си2, и3 дaръ t негw2 прозрёніz и3 прbр0чества пріsлъ є3си2, и3 по преставлeніи чудесA t с™hхъ мощeй твои1хъ, ћкw t и3ст0чника, преиз8oби1льнw и3сточaютсz, и3 съ вёрою приходsщіи, разли1чными недyги њдержи1міи, и3сцэлевaютсz. и3 нhнэ, прпdбне џ§е нaшъ нjле, моли2 њ нaсъ хrтA бGа, подaти ми1ръ мjрови и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Рaдуйсz, рwссjйскіz земли2 свэти1ло незаходи1мое, прпdбне џ§е нaшъ нjле: ты2 въ пустhни тринaдесzть лётъ, гDа рaди своегw2, терпэли1вw подвизaлсz є3си2, и3 плотск‡z стр†сти воздержaніемъ свои1мъ ўмертви1лъ є3си2, и3 въ нeй, мн0гw пострадaвъ t начaльника ѕл0бы, губи1телz врагA, съ ни1мъ мyжественнw брaлсz є3си2, и3 п0мощію б9іею, и3 своeю къ бGу тeплою вёрою, всE є3гw2 ѕлок0знство, ћкw паучи1ну, до концA раст0ргнулъ є3си2, и3 посрами1лъ є3си2 всеси1льною п0мощію пречcтыz бцdы пришeдшыz на тS ѕлы6z разб0йники: и3 нhнэ, прпdбне џ§е нaшъ нjле, не престaй њ нaсъ молS хrтA бGа, даровaти ми1ръ мjру, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Рaдуйсz, прпdбне џ§е нaшъ нjле, ты2 на џстровъ столобн0е, ћкw на џблакъ, рaдуzсz возшeлъ є3си2, и3 на нeмъ моли1твою и3 пост0мъ, чистот0ю и3 бlгоговёніемъ, смирeніемъ и3 безѕл0біемъ, и3 всёми добродётельми, ћкw ѓгGлъ, подвизaлсz є3си2 во врeменнэй сeй жи1зни: двaдесzть бо и3 сeдмь лётъ препроводи1лъ є3си2, совершaz зaпwвэди гDни, и3 ўстроsz себЁ на нб7сёхъ пал†ты нерукотворє1ны и3 вBчны, њ ни1хже речeно бhсть: и4хже џко не ви1дэ, и3 ќхо не слhша, и3 на сeрдце человёку не взыд0ша, ±же ўгот0ва бGъ лю1бzщымъ є3го2: ѓможе и3 пресели1лсz є3си2 къ вBчнымъ nби1телємъ џнэмъ, и3 пріsтъ тS гDь съ првdными, и4хже житію2 послёдовалъ є3си2. рaка же и3 с™ы6z м0щи тво‰, ћкw м0ре, съ вёрою приходsщымъ неwскyднw и3сцэлє1ніz и3зливaютъ, и3 мн0зи мнHгіz и3 разли6чныz цэльбы6 пріeмлютъ: слэпjи прозирaютъ, глусjи слhшатъ, слук‡z и3справлsютсz, прокажeнніи њчищaютсz, нэмjи бlгоглаг0ливи бывaютъ, бёси же t человBкъ моли1твами твои1ми tбэгaютъ. и3 нhнэ, прпdбне џ§е нaшъ нjле, не престaй молsсz хrтY бGу њ стaдэ и3 њ nби1тели своeй, и3 душaмъ нaшымъ подaти ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ }:

Чт0 ти принесeмъ, прпdбне, ћкw неwскyднw и3зливaеши трeбующымъ благодaть; и4бо тёло твоE, џ§е, чистоты2 жили1ще показaсz. тёмъ и3, посэщeніемъ с™aгw д¦а њзари1вшесz, нетлённо въ нaше благословeніе соблюдaетсz, бlгодaтныхъ л{чь сіsній и3сп0лнено, и4хже бёсове не терпsтъ зрёти, далeче tбэгaютъ, дaнныz ти2 бlгодaти трепeщутъ: и5хже t дyшъ нaшихъ и3 тэлeсъ tжени2, м0лимсz, и3 ненавётны нaсъ при1снw соблюди2 t тёхъ лazніz твои1ми моли1твами.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Рaдуйсz, вселeнныz похвало2:

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ }. Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Прпdбне и3 бGон0се, џ§е нaшъ нjле, ты2 t ю4ности tвeрглсz є3си2 мjра и3 срHдникъ свои1хъ, и3 пріsлъ є3си2 џбразъ ѓгGльскій и4ноческагw житіS во nби1тели с™aгw ґпcла и3 є3ђлjста їwaнна бGосл0ва, и3 прпdбнагw nц7A нaшегw сaввы, и4же въ кри1пцахъ, и3 въ нeй подвизaвсz смирeніемъ и3 послушaніемъ, ћкw д0брый в0инъ хrт0въ: того2 њ нaсъ моли2, прпdбне, со с™hми си1ми, подaти грэхHвъ њставлeніе и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Прпdбне и3 равноaгGльне џ§е нaшъ нjле, ты2 t ю4ности хrтA возлюби1въ, и3 лeгкое и4го є3гw2 на сS воспріsлъ є3си2, и3 невозврaтнымъ п0мысломъ послёдовалъ є3си2 стопaмъ вLки своегw2, и3 пріsлъ є3си2 t негw2 трудHмъ свои6мъ возда‰ніz, є4же съ ни1мъ пребывaніе, и3 со ѓгGлы ликовaніе, и3 со всёми с™hми рaдованіе: того2 моли2 њ нaсъ, прпdбне, подaти грэхHвъ прощeніе, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Стjхъ: Блажeнъ мyжъ, боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Прпdбне и3 бGомyдре џ§е нaшъ нjле, ты2 хrтA рaди t ю4ности въ пустhню всели1лсz є3си2, и3 въ нeй, ћкw безпл0тенъ, на стр†сти плотск‡z подвизaлсz є3си2 пост0мъ и3 моли1твою, и3 с™hмъ смирeніемъ, и3 начaльника ѕл0бы врагA съ ков†рствы є3гw2 до концA низложи1лъ є3си2, и3 нhнэ, прпdбне, предстоS ў пrт0ла всёхъ цRS, моли1сz њ почитaющихъ свzщeнную и3 многорaдостную пaмzть твою2, подaти грэхHвъ њставлeніе и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ т0йже:

Монaхwвъ мн0жества настaвника тS почитaемъ, џ§е нaшъ нjле: твоeю бо стезeю вои1стинну прaвw ходи1ти познaхомъ. блажeнъ є3си2, хrтY раб0тавъ, и3 врaжію њбличи1лъ є3си2 си1лу, ѓгGлwвъ собесёдниче, прпdбныхъ сопричaстниче и3 прaведныхъ: съ ни1миже моли1сz гDу, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Безневёстнаz дв7о:

На благословeніи хлёбwвъ, тропaрь с™aгw, двaжды.

Пи1санъ на мaлэй вечeрни, и3 Бцdе дв7о: є3ди1ножды.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прпdбному, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

По №-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ д7. Поd: Ск0рw предвари2:

Звaнію гDа своегw2 послёдовалъ є3си2, мjръ њстaвивъ, и3 вс‰, ±же въ мjрэ, красов†ніz, преблажeнне нjле, претерпёлъ є3си2 ўсeрднw пустhнное њѕлоблeніе, полки1 же бэсHвскіz побэди1лъ є3си2 мyжески: тёмже пaмzть твою2 при1снw восхвалsемъ пёсньми вёрнw.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Њбнови1ла є3си2, чcтаz, бжcтвеннымъ ржcтв0мъ твои1мъ и3стлёвшее страстьми2 земнор0дныхъ существо2, и3 возстaвила є3си2 t смeрти къ жи1зни нетлёніz. тёмже тS по д0лгу блажи1мъ вси2, дв7о препрослaвленнаz, ћкоже прореклA є3си2.

По в7-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ є7. Поd: Собезначaльное сл0во:

П0стника гDнz пёсньми почти1мъ, ћкw ўмертви1вша вс‰ прил0ги страстeй воздержaніемъ твeрдымъ и3 крёпкимъ терпёніемъ вои1стинну, и3 посрами1вша ѕэлw2 сопроти1внагw всю2 гордhню, и3 нhнэ молsщасz гDеви поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Стрaшно чyдо зачaтіz, и3 несказaненъ џбразъ ржcтвA въ тебЁ познaсz, чcтаz приснодв7о, ўжасaетъ ми2 ќмъ, и3 ўдивлsетъ помышлє1ніz: слaва твоS, бцdе, всBмъ прострeсz на спасeніе дyшъ нaшихъ.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ №. Под0бенъ: Гр0бъ тв0й, сп7се:

Погрeблъ є3си2 страстeй всE востaніе ўмерщвлeніемъ пл0ти, свzщeнный џ§е, жи1знь безконeчную по смeрти пріsлъ є3си2: тёмже днeсь хrт0ва цRковь прaзднуетъ твою2 досточyдную пaмzть, прпdбнымъ ўкрашeніе.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Настaви нaсъ на пyть покаsніz, ўклонsющихсz при1снw къ безпyтіzмъ ѕHлъ, и3 преблагaго бGа прогнёвающихъ, неискусобрaчнаz бlгословeннаz мRjе, прибёжище tчazнныхъ человёкwвъ, б9іе селeніе.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7. ЧестнA предъ гDемъ: Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ: Всsкое дыхaніе. Е#ђліе t матfeа, зачaло м7г.

По н7-мъ pалмЁ, стіхи1ра, глaсъ }:

Прпdбне џ§е нjле, мjра красоты6 и3 пи6щи слaдwстныz возненави1дэвъ, и4ноческое житіE пaче возлюби1лъ є3си2, и3 ѓгGлwмъ собесёдникъ бhвъ, свэти1льникъ многосвётлый kви1лсz є3си2 чудесми2, ћкw с0лнце сіsz. тёмъ всёхъ нaсъ поминaй, совершaющихъ свzщeнную пaмzть твою2: мh бо ч†да тво‰ и3 џвцы словeсныхъ ти2 ўчeній, и3 тS на п0мощь призывaемъ, просsще тоб0ю пріsти ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

КанHнъ бцdы, со їрмос0мъ, на ѕ7, и3 с™0му є3ди1нъ канHнъ, на }.

Глaсъ д7. Пёснь №. Їрм0съ:

Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz? и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

Смири1лсz є3си2 хrтA рaди, џ§е нjле, и3 кrтъ взeмъ, nтeчества и3 срHдникъ бёглъ є3си2: tню1дуже въ пустhню вшeдъ, и3 въ нeй трудолю1бнw подвизaлсz є3си2, прпdбне.

T ю4ности своеS, џ§е нjле, ќмъ къ бGу впери1въ, и3 тлёнными нетлBннаz, ћкw д0брый купeцъ, и3скупи1лъ є3си2: тёмже, нhнэ сошeдшесz, пaмzть твою2 почитaемъ.

Хrт0вымъ рачeніемъ, џ§е нjле, пaче nгнS распалaемь, насто‰щаz, ћкw ничт0же сyщи, презрёлъ є3си2: и3 тогw2 рaди въ пок0ище всели1сz, и3дёже прaведныхъ дyшы веселsтсz.

БGор0диченъ:

Болsща и3сцэли2 душeю же и3 тёломъ, вLчце, рабA твоего2, бlжeннагw нjла молeніемъ: тебe бо предстaтельницу вси2 сyщіи въ печaлэхъ стzжaхомъ, ћкw р0ждшую спасeніе нaше.

Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz:

Пёснь G. Їрм0съ:

Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz, дух0внw ўтверди2, въ бжcтвеннэй твоeй слaвэ, вэнцє1въ слaвы спод0би.

СнA твои6мъ nчесє1мъ не дaлъ є3си2, бlжeнне нjле, ни вёждwмъ дремaніz, д0ндеже спод0билсz є3си2 прaведныхъ селeніz, ±же ўгот0ва бGъ лю1бzщымъ є3го2.

Б0дренными твои1ми моли1твами, џ§е нjле, и3 жест0кимъ воздержaніемъ бGу на земли2 д0брэ ўгоди1лъ є3си2: и3 сегw2 рaди бhвъ стрaшенъ врагHмъ и3 слaвенъ человёкwмъ.

Рaйскую жи1знь, и3 тaмw с™ы6мъ весeліе, всегдA во ўмЁ своeмъ помышлsz, прпdбне, тёмже во слезaхъ и3 въ воздыхaніи всю2 жи1знь свою2, џ§е нjле, прошeлъ є3си2: и3 сегw2 рaди по смeрти t хrтA чудесы2 прослaвисz.

БGор0диченъ:

И#сточaеши и3сцэлeніемъ струи6 болsщымъ, дв7о, всю1ду: тs бо и3ст0чникъ показA и3сцэлeній, вLчце, и4же ми1лости гDь, и3зъ тебє2 рождeйсz пaче ўмA.

Сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Стрaстное покори1лъ є3си2 плотск0е мудровaніе, и3 хyждшее пораб0тилъ є3си2 лyчшему, џ§е нjле преслaвне, сокруши1лъ є3си2 бэсHвскіz кHзни пост0мъ, и3 возсіsлъ є3си2 въ мjрэ, ћкw лучA с0лнечнаz, сі‰ніи твои1хъ добродётелей: сегw2 рaди тS воспэвaемъ.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

СтэнA непобэди1маz нaмъ хrтіaнwмъ є3си2, бцdе дв7о, къ тебЁ прибэгaюще невреди1ми пребывaемъ, и3 пaки согрэшaюще, и4мамы тS моли1твенницу. тёмъ благодарsще вопіeмъ ти2: рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

Пёснь д7. Їрм0съ:

Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

ЖитіE своE, џ§е нjле, чyдно на земли2 показaлъ є3си2, вели1ко пощeніе и3 смирeніе: и3 сегw2 рaди на нб7сёхъ жи1знь вёчную наслёдовалъ є3си2, моли2 спасти1сz t бёдъ пою1щымъ тS.

СmмеHна вели1кагw, на столпЁ жи1вшагw, житію2 послёдуz, прпdбне: тёмже тогw2, є3ли1кw м0щно, и3меновaніе t житіS стzжaлъ є3си2, нjле пребогaте.

Пост0мъ и3 моли1твами тёло твоE, џ§е нjле, и3знури1лъ є3си2, и3 сегw2 рaди спод0билсz є3си2 ви1дэти неизречє1ннаz благ†z, ±же с™ы6мъ ўготHвана: съ ни1миже, џ§е нjле, њ нaсъ моли1сz.

БGор0диченъ:

Покр0въ и3 заступлeніе и3 прибёжище бyди ми2, дв7о, рабY твоемY, и3сцэли1 мz t безмёрныхъ ѕHлъ, воспэвaти, пречcтаz: слaва ржcтвY твоемY.

Пёснь є7. Їрм0съ:

Ўжас0шасz всsчєскаz њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй: тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS, ми1ръ подавaющаz.

Чи1сто житіE твоE t ю4ности потщaлсz є3си2, прпdбне, сохрани1ти: тёмже, чистотY твою2 ви1дэвъ, прес™hй д¦ъ въ тS всели1сz.

Ћкw преwби1дэвъ тлBннаz, вBчныz, џ§е, спод0билсz є3си2 пріsти, по нел0жному словеси2: проси1те, и3 пріи1мете. тёмже ћкw проси1лъ, сі‰ по дост0инству пріsлъ є3си2.

Мёсто њсвzти1сz, на нeмже честны6z м0щи тво‰ положи1шасz, прпdбне, и3 по мнHгимъ странaмъ прославлsемо є4сть, ћкw въ себЁ м0щи тво‰ и3мyщее.

БGор0диченъ:

Не престaй молsщи, є3г0же родилA є3си2, бGоневёсто, ћкw сп7са и3 вLку, разрэшeніе ми2 подaти скорбeй, и3 болёзней њблегчeніе: ћкw да пріимY прощeніе, пэсносл0вz тS во вёки.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Бжcтвенное сіE и3 всечестн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGомaтере, пріиди1те, рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

ТвоE вели1кое житіE и3 чистотY, къ си6мъ же безмёрное смирeніе прови1дэвъ прес™hй д¦ъ, слaвна тS, џ§е, показA: тёмже, t сегw2 житіS ко џному прешeдъ, получи1лъ є3си2 съ прaведными тaмw весeліе.

Днeсь настaвши свzщeннаz пaмzть твоS, прпdбне нjле, весели1тъ ўченики2 тво‰, воспэвaющыz люб0вію п0двиги тво‰, и5же, честн0е твоE ўспeніе слaвzще, торжествyютъ, и5хже моли1твами твои1ми, џ§е, соблюди2.

Разб0йницы и3ногдA пріид0ша тебE њскорби1ти, прпdбне, но ты2, тёхъ лукaвство разумёвъ, превёчнагw хrтA бGа си1лою, и3 пречcтыz є3гw2 м™ре п0мощію, си1хъ нeмwщны сотвори1лъ є3си2, и5же, не могyще тебЁ проти1витисz, стрaхомъ tбэг0ша, побэждeни пaче бhвше, нeжели побэди1ша.

БGор0диченъ:

Твою2 п0мощь дaждь ми2, и3 и3збaви мS t бёдъ, и3 скорбeй, и3 прегрэшeній мои1хъ, ћже всёхъ р0ждши и3збавлeніе.

Кондaкъ, глaсъ }:

Nтeчества, прпdбне, ўдали1всz, въ пустhню всели1лсz є3си2, и3 на џстровъ селигeра є4зера возшeдъ, жест0ко житіE показaлъ є3си2, и3 мн0гихъ добродётельми ўдиви1въ, даров†ніz чудeсъ t хrтA пріsлъ є3си2. поминaй нaсъ, чтyщихъ пaмzть твою2, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, нjле, џ§е нaшъ.

Јкосъ:

Возлюби1въ, прпdбне, хrтHвы бжcтвєнныz зaпwвэди, и3 возненави1дэвъ мjра сегw2 наслаждeніе, притeклъ є3си2 ўсeрднw къ томY, и3 бhлъ є3си2 свэти1льникъ, просвэщazй концы2 блистaніемъ дух0внымъ. тёмъ, припaдаz, молю2 тS: просвэти1 ми џчи сердє1чныz, воспёти тво‰ п0двиги, пощeніе, бдёніе, слeзы, болBзни, и3знурeніе тёла, блажeнныz рaди бyдущіz жи1зни, є3sже нhнэ наслаждazсz, моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nц7є1въ гDь и3 бGъ, благословeнъ є3си2.

И#сточaетъ чудесA честнaz рaка твоS, прпdбне, преиз8wби1лующи благодaтію, вёрою приходsщымъ здрaвіе дaруетъ, хrтY t души2 вопію1щымъ: бlгословeнъ бGъ nтцє1въ нaшихъ.

Дрeвнихъ џнэхъ и3 вели1кихъ nтцє1въ, въ постЁ просіsвшихъ, житію2 под0бzсz, прпdбне, въ пустhню всели1лсz є3си2, и3 тaмw въ пощeніихъ мнHга лBта пребhлъ є3си2, нjле, џ§е нaшъ.

Ћкw и4стиннагw и3 кр0ткагw пастыреначaльника хrтA неѕл0бивое nвчA, џ§е нjле, бhлъ є3си2. тёмже неѕл0бивъ хотsщымъ тебE њѕл0бити kви1лсz є3си2, хrтY вопіS: бlгословeнъ бGъ nтцє1въ нaшихъ.

БGор0диченъ:

Њбощрє1ны болBзни рaнамъ мои6мъ t безмёрныхъ мои1хъ прегрэшeній, вLчце, ведyтъ въ смeрть душeвную и3 тэлeсную: но и3схи1ти, ћкw си1льна, всsкихъ скорбeй и3 нед{гъ.

Пёснь }. Їрм0съ:

Џтроки благочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть: тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

И#здётска, прпdбне џ§е, потщaлсz є3си2 свою2 с0вэсть и3 сeрдце съ душeю чи1сто гDу предстaвити. тёмъ и3 хrт0съ чудесы2 тебE прославлsетъ, томY вопію1ща: гDа воспэвaйте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Нhнэ пустhнz весeліемъ красyетсz, џ§е, и3мyщи м0щи тво‰ въ себЁ, нjле прпdбне: ўченицh же твои2, твоемY житію2 ревнyюще, њ твоeй пaмzти рaдующесz, творцY вопію1тъ: гDа воспэвaйте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Въ пустhню, прпdбне, и3дёже селeніе и3мёлъ є3си2, пречeстенъ хрaмъ во слaву бGоzвлeніz гDнz воздви1глъ є3си2, въ нeмже прославлsетсz пречcтое тогw2 и4мz, и3 вси2 вопію1тъ: гDа воспэвaйте дэлA, и3 превозноси1сте є3го2 во вёки.

БGор0диченъ:

Свэти1льникъ свёта трис0лнечнагw сyщи, зарeю бlгоутр0біz твоегw2, тмY tими2 прегрэшeній мои1хъ, бGороди1тельнице, и3збавлeніе нyждныхъ болёзней подаю1щи, вёрою превозносsщему пречcтое твоE ржcтво2.

Пёснь f7. Їрм0съ:

Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz, д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее свzщeнное торжество2 бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всеблажeннаz бцdе, чcтаz приснодв7о.

Богaтство и3 пи1ща, похвалA и3 рaдость прпdбнымъ є3си2, хrтE б9е, є3г0же возлюби1въ прпdбный нjлъ, вс‰, ±же въ мjрэ кр†снаz, нивочт0же вмэни2: тёмже наслаждaетсz твоеS красоты2 во бlжeнномъ свётэ.

Страстьми2 колeблющихсz, и3 бyрею грэх0вною погружaемыхъ, ћкw дерзновeніе и3мёzй ко гDу, всегдA сохранsй благочeстнw тS воспэвaющихъ и3 прославлsющихъ.

Њблистaвъ зарeю, просіsлъ є3си2 дух0внw, и3 kви1лсz є3си2 вhшнему ликостоsнію свётелъ: њзари1 ми ќмъ, бlжeнне, трисіsннымъ свётомъ б9ествA, и3 t страстeй мS и3збaви моли1твами твои1ми.

БGор0диченъ:

Ты2 є3си2 вBрнымъ похвалA, безневёстнаz, ты2 заступлeніе и3 свzщeнное прибёжище хrтіaнwмъ: къ сн7у бо своемY и3 бGу мольбы6 н0сиши, всенепор0чнаz, и3 t бёдъ спасaеши, вёрою и3 люб0вію бцdу чcтую тS воспэвaющихъ и3 величaющихъ.

Свэти1ленъ. Под0бенъ: Нeбо ѕвэздaми:

Пост0мъ течeніе твоE соверши1въ, на нб7сA возшeлъ є3си2, и3 хrтY бGу предстои1ши: нjле џ§е прпdбне, за ны2 моли1сz, тeплэ пою1щихъ тS.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Рaдость неизречeнную р0ждши гDа, рaдости нбcныz причaстникwвъ всёхъ нaсъ сотвори2, тебE почитaющихъ, пречcтаz, и3 t души2 вопію1щихъ ти2: не забyди тво‰ рабы6, бlгословeннаz мRjе.

На хвали1техъ стіхи6ры, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Свэтлёйшій с0лнца просіS всепрaзднственнаz пaмzть твоS, препод0бне, лучaми блистaющи твои1хъ добродётельныхъ дэsній, и3 њзарsющи вёрныхъ ч{вства свётомъ чудeсъ твои1хъ: сію2 ќбw прaзднующе, рaдостнw тS восхвалsемъ и3 вёрнw ўблажaемъ.

Двaжды.

Ћкоже ѓгGлъ на земли2 пожи1лъ є3си2, воздержaніемъ тёло твоE ўвzди1въ, слaвне, бдёніемъ же и3 пaмzтію смeртною къ верх0вному бGомhслію возшeлъ є3си2: тёмъ и3 прибли1жилсz є3си2 къ самомY краеуг0льному кaменю хrтY, бGу нaшему.

Стр†сти тэлє1сныz прилёжнымъ молeніемъ къ бGу и3 воздержaніемъ ўкроти1лъ є3си2, ѕмjz льсти1ваго слeзными потHки ўмертви1лъ є3си2, џ§е прпdбне, и3 ўгоди1лъ є3си2 бGу пaче и3нёхъ, досточyдне: тёмъ тS ўкраси2 нбcными даровaньми ї}съ чlвэколю1бецъ и3 сп7съ дyшъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ є7:

Прпdбне џ§е нjле, глaсъ є3ђльскій гDень ўслhшавъ, мjра њстaвилъ є3си2 красотY, богaтство и3 слaву нивочт0же вмэни1лъ є3си2, всBмъ вопіS, глаг0лz: возлюби1те бGа, и3 њбрsщете благодaть вёчную, и3 ничт0же предпочти1те пaче любвE є3гw2: да є3гдA пріи1детъ во слaвэ своeй, њбрsщете пок0й со всёми с™hми, и4хже моли1твами, хrтE, сохрани2 и3 спаси2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Блажи1мъ тS, бцdе дв7о, и3 слaвимъ тS вёрніи по д0лгу, грaдъ непоколеби1мый, стёну неwбори1му, твeрду предстaтельницу и3 прибёжище душaмъ нaшымъ.

Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ. На літургjи Бlжє1нна, t канHна с™aгw, пёснь G и3 ѕ7. Прокjменъ глaсъ з7: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ: Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рo7ѕ. Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Блажeнъ мyжъ, боsйсz гDа: Е#ђліе луки2, зачaло к7д. Причaстный: Въ пaмzть вёчную:

8 декабря: Преподобного Патапия.

Мёсzца тогHже въ }-й дeнь.

Прпdбнагw nц7A нaшегw патaпіа.

Ѓще и3зв0литъ настоsтель, ґллилyіа, и3ли2 тропaрь, да поeтъ по ўстaву.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ №: Поd: Всехвaльніи м§ницы:

Џ§е патaпіе, * пл0ти стремлє1ніz * воздержaніемъ ўвzди1въ разжжeніе, * въ пустhню всели1лсz є3си2, * ћкw и3ліA дрeвле, * ќмъ њчищaz непрестaнными къ бGу моли1твами. * и3 нhнэ моли2, * даровaти душaмъ нaшымъ * ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Џ§е патaпіе, * ликHмъ п0стничєскимъ причи1слилсz є3си2, * безстрaстіемъ ўкрашazсz, * и3 всели1лсz є3си2 во nби1телехъ прпdбныхъ, * и3дёже свётъ незаходи1мый, * и3дёже є4сть дрeво жи1зни. и3 нhнэ моли2 * даровaти душaмъ нaшымъ * ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Џ§е патaпіе, * свэти1льникъ и3зъ є3гЂпта возсіsлъ є3си2, * просвэщaz подс0лнечную * чудeсъ свётлостьми, * душетлённыхъ нед{гъ tгонsz мрaкъ, * дeмwнwвъ њхуждaz тмY. и3 нhнэ моли2 хrтA, * даровaти душaмъ нaшымъ * ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

И$ны стіхи6ры прес™ёй бцdэ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже.

Нетлённw родилA є3си2 бGа, * тлю2 потрeбльшаго, * и3 нетлёніе и3сточи1вшаго, * нетлённаz непор0чнаz. тёмже молю2 тS: * лю1тыми и3стлёвшаго мS * моли1твами твои1ми, чcтаz, њбнови2, да слaвлю тS, * да люб0вію величaю тS, * р0дъ нaшъ возвели1чившую.

Всепётаz вLчце, * надeжде вёрныхъ и3 ўтверждeніе, прибёжище и3 п0мощь, * тS м0лимъ: t всsкихъ бёдъ рабы6 тво‰ сохрани2, * вёрою покланsющыzсz ржcтвY твоемY. * хrтY моли1сz, * даровaти душaмъ нaшымъ * ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Ўвы2 мнЁ, что2 бyду, * ќмъ и3 дyшу и3 тёло њскверни1въ прегрэшeньми; * что2 сотворю2; кaкw же и3збёгну * плaмене неугаси1магw, * и3 нерэши1мыхъ ќзъ вёчныхъ; * но, q всенепор0чнаz, * прeжде концA ўмоли2 сн7а твоего2, * подaти ми2 њставлeніе.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Под0бенъ: т0йже:

Џгнь бжcтвA, * хrтA во ўтр0бэ носи1ла є3си2, * є3г0же нhнэ моли2, * всечcтаz, * ўдобопали1мую вeщь * страстeй мои1хъ ўгаси1ти всю2, * и3 и3збaвити мS nгнS вёчнующагw, * и3 свётлости прaведныхъ спод0бити мS, * є3гдA пріи1детъ суди1ти всsчєскаz.

КrтобGор0диченъ:

Своего2 ѓгнца * ѓгница и3 непор0чнаz вLчца * на кrтЁ ћкw ви1дэ, * зрaка не и3мyща, нижE добр0ты, * ўвы2 мнЁ, рыдaющи, глаг0лаше: * гдЁ добр0та твоS зaйде, сладчaйшій; * гдЁ бlголёпіе; * гдЁ бlгодaть блистaющаz џбраза твоегw2, * сн7е м0й вселюбeзнэйшій;

На стіх0внэ nктHиха. Тропaрь, глaсъ }:

Въ тебЁ, џ§е, и3звёстнw спасeсz є4же по џбразу: пріи1мъ бо кrтъ, послёдовалъ є3си2 хrтY, и3 дёz ўчи1лъ є3си2 презирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ бо, прилэжaти же њ души2, вeщи безсмeртнэй. тёмже и3 со ѓгGлы срaдуетсz, прпdбне патaпіе, д¦ъ тв0й.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

На ќтрени џба канHна nктHиха: и3 прпdбнагw, на д7.

Глaсъ в7. Пёснь №. Їрм0съ:

Во глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1ла, вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть: препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz.

Свётлагw твоегw2 житіS, свBтлаz хотsщу и3справлє1ніz похвали1ти, молю1сz тебЁ, прпdбне, лучY богатодaтну съ нб7сe ми даровaти, гDу, помоли1сz, џблакъ tгонsщу невёдэніz моегw2, патaпіе.

Е#гЂптzны пeрвэе глубин0ю покрhвый бжcтвеннымъ мановeніемъ, ћкw и3зъ глубины2 мірскaгw смэшeніz тS воспріи1мъ, просвэти2 бжcтвенными њсі‰ніи, и3 всесвётлу тS показA ѕвэздY, џ§е прпdбне.

Разжeгсz, ћкw ќгль мhсленный, теплот0ю д¦а, мрaзъ дeмwнскій ты2 растопи1лъ є3си2: разжжє1нныz же стрёлы грэхHвныz ўгаси1лъ є3си2, прпdбне, и3 къ безстрaстіz высотЁ возвeлсz є3си2 чистёйшъ.

БGор0диченъ:

Дрeвніz и3збавлeніе клsтвы мjру подавaz и3збaвитель, и3зъ тебє2, дв7о, раждaетсz, чlвёкъ бhвъ, и4же прпdбнаго патaпіа показA и3ст0чникъ и3сцэлeній всBмъ, вёрою къ немY прири1щущымъ.

Пёснь G. Їрм0съ:

ПроцвэлA є4сть пустhнz, ћкw крjнъ, гDи, kзhческаz неплодsщаz цRковь пришeствіемъ твои1мъ, въ нeйже ўтверди1сz моE сeрдце.

Слeзъ течeньми напои1въ и3зрsднw душeвную твою2 браздY, пшени1цу бжcтвенную принeслъ є3си2 дэsній, въ жи1тницахъ вhшнихъ соблюдaему.

Люб0вію воwружaемь, ћкоже мечeмъ, прпdбне, и3 щит0мъ покрывaемь, бжcтвеннымъ твои1мъ смирeніемъ дeмwнwвъ полки2 потреби1лъ є3си2.

Воздержaніz цвётомъ, ћкоже крjнъ, процвёлъ є3си2, благов0нствуz, прпdбне, сердцA воспэвaющихъ тS, и3 совершaющихъ вёрою пaмzть твою2.

БGор0диченъ:

На њб8sтіихъ носи1мь р0ждшіz тS, гDи, є3гЂпетскіz јдwлы си1лою твоeю сокруши1лъ є3си2, и3зъ негHже мн0жество прпdбныхъ прозzбE.

Сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости:

Воздержaніz пHты п0стническими ўгаси1лъ є3си2 плaмень страстeй, всBмъ и3сточи1въ чудeсъ пучи1ну, и3 въ нeй, ћкоже вторhй мwmсeй, потопи1лъ є3си2 лє1стнаz стремлє1ніz дeмwнwвъ полки2. тёмже, сошeдшесz, по д0лгу почитaемъ всечестнyю пaмzть твою2 молeбную, прпdбне бGон0се патaпіе: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ми1лостиваго сл0ва и3 милосeрдаго ћкw р0ждшаz, вLчце всёхъ, поми1луй вс‰, къ тебЁ прибэгaющыz, и3 напaстей и3 болёзней, и3 всsкагw њѕлоблeніz, и3 вёчнующагw плaмене свободи2: ћкw да благодaрственнw мн0гихъ щедр0тъ твои1хъ богaтство прослaвимъ, и3 безмёрную ми1лость, и3 вопіeмъ ти2 всегдA: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти покланsющымсz вёрою ржcтвY твоемY.

КrтобGор0диченъ:

Дв7а и3 м™и и3збaвителz кrтY предстоsщи, болёзненнw со слезaми рыдaющи, м™рски вопіsше: что2 стрaнное сіE и3 преслaвное, сн7е, и3сточazй всBмъ человёкwмъ безстрaстіе посредЁ њсуждє1ною на кrтЁ распsтсz, въ рє1бра прободaемь и3 жeлчію напоsемь t рyкъ, ±же создA; но востaни, и3 дaруй прегрэшeній њставлeніе вёрою пою1щымъ бжcтвєннаz тво‰ страд†ніz.

Пёснь д7. Їрм0съ:

Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ, гDи, вопл0щсz, и3 спaслъ є3си2 всег0 мz человёка. тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Бeздна тeплыхъ твои1хъ слeзъ потопи2 дeмwнскаz вHинства и3 грэхHвныz вHлны: пучи1на же чудeсъ сyщымъ во глубинЁ страстeй показaсz.

Смирeніе, бдёніе, и3 спротzжeнную моли1тву, и3 люб0вь нелицемёрну, и3 вёру и3 надeжду стzжaвъ, бhлъ є3си2 собесёдникъ нбcнымъ ѓгGлwмъ, џ§е прпdбне.

Ўспи1лъ є3си2 страстeй многоoбрaзныхъ волнє1ніz б9eственными восхождє1ніи и3 непрестaнными њчищє1ніи. тёмже къ невечeрнему сіsнію по ўспeніи tшeлъ є3си2.

БGор0диченъ:

Возсіsлъ є3си2 и3зъ дв7ы, ћкw и3зъ џблака с0лнце, ѕвёзды њзарsющыz показaвъ прпdбныz тво‰, мjру и3 страстeмъ распeншихсz, щeдре, си1лою твоeю.

Пёснь є7. Їрм0съ:

Просвэщeніе во тмЁ лежaщихъ, спасeніе tчazнныхъ, хrтE сп7се м0й, къ тебЁ ќтренюю цRю2 ми1ра, просвэти1 мz сіsніемъ твои1мъ, и3н0гw бо, рaзвэ тебє2, б0га не знaю.

Просвэщeніе во тмЁ лежaщихъ, возсіsй ми2 зарю2 бжcтвенными прпdбнагw твоегw2 моли1твами, разори2 џблаки nкаsнныz души2 моеS, њдожди1 ми струю2 њставлeніz: и3н0гw бо, рaзвэ тебє2 б0га не вёмъ.

Сквє1рны страстeй њчи1стивъ џко мhсленное, џ§е бGон0се, воздержaніемъ: бжcтвенною же моли1твою ты2 tвeрзлъ є3си2 зBницы њслэплє1нныz, и3 разори1лъ є3си2 сіsніемъ и3сцэлeній лю1тыхъ њмрачeніе.

Здрaвіе душeвное, здрaвіе тэлeсное, вси2 незави1стную бlгодaть пріиди1те, почерпeмъ: ћкw t и3ст0чника бжcтвенныz рaки мyдрагw патaпіа: чудесa бо и3сточaетъ, ћкw в0ды, вёрою несомнённою къ немY притекaющымъ.

БGор0диченъ:

Дaтелz жи1зни всsческихъ содержaщаго родилA є3си2 неизречeннымъ ржcтв0мъ, во с™hхъ слaвимаго, nтрокови1це, и3 на прпdбныхъ почивaющаго, є3г0же њ нaсъ моли2, бGоневёсто.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Свэтлёйшими ќмъ просвэщazй, џ§е, восхождє1ніи, ћкоже безпл0тенъ съ пл0тію п0жилъ є3си2 не ўмокри1всz грэхми2, патaпіе.

И#лію2 fесвjтzнина подражaz, и3 послёдуz їwaнну п®тeчи, въ пустhню пeрвэе всели1лсz є3си2, безм0лвіемъ ќмъ њчи1стивъ.

И#зъ є3гЂпта свэти1льникъ бGозaрнэйшій, въ кwнстантjновэ грaдэ сіsніемъ и3сцэлeній просвэщaемь њблистaлъ є3си2, свэтлёйшій џ§е патaпіе.

БGор0диченъ:

На џблацэ лeгцэ сэдsй, дрeвле во є3гЂпетъ хrт0съ пріи1де, и3 низложи1въ јдwлы, и3 прпdбныхъ ли1ки собрA.

Кондaкъ глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Хрaмъ тв0й, с™е, дух0вное врачевство2 лю1діе њбрётше, со тщaніемъ къ немY приходsще, цэльбY недyгwвъ пр0сzтъ пріsти, рэшeніе же въ житіи2 прегрэшeнныхъ: тh бо всёхъ сyщихъ въ нyждахъ предстaтель kви1лсz є3си2, патaпіе препод0бне.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Џбразу злат0му, на п0лэ деи1рэ служи1му, тріE твои2 џтроцы небрег0ша безб0жнагw велёніz, посредё же nгнS ввeржени, њрошaеми поsху: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Nгнeмъ мhсленнымъ разжeглъ є3си2 душє1внаz ч{вствіz, џгнь грэх0вный и3спепели1лъ є3си2 содёйствомъ д¦а, и3 свэтови1дэнъ kви1лсz є3си2, воспэвaz, патaпіе: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Слэпы6z воwчи1вый содёйствомъ бжcтвеннымъ, бGоблажeнне, стр†сти разли6чныz и3сцэли1лъ є3си2, и3 бжcтвенными призыв†ніи полки2 лук†выz дeмwнwвъ tгнaлъ є3си2, воспэвaz: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Чудeсъ глубинA, врачевaній рэкA, и3ст0чникъ непрестaненъ, струS, никaкоже њскудёема, тв0й гр0бъ показaсz, џ§е, вёрнw приступaющымъ и3 тeплэ взывaющымъ: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ:

Њбожaетъ мS и3зъ тебє2, дв7о, пребжcтвенный бGъ, рaбій зрaкъ пріeмъ, њбновлsетъ же стєзи2 знaніz, ћкоже предёлы є3стествA, мн0жество монaхwвъ и3 препод0бныхъ привeдъ пою1щихъ: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Пёснь }. Їрм0съ:

Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте дэлA, ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Њчи1стивъ тS самaго t ти1ны страстeй попечeніемъ, свэтлёйше kви1лсz є3си2, џ§е, пріsтелище б9іе, взывaz: п0йте гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Ўстр0ивъ твою2 жи1знь бGолёпнw, прпdбне џ§е, строи1тель показaлсz є3си2, служи1въ д0брэ потрeбамъ с™hхъ, прпdбне, съ ни1миже спод0билсz є3си2 вhшнzгw наслёдіz.

Ко гDу моли1твами њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, тeплою твоeю моли1твою t треволнeніz страстeй и3 болёзней и3 скорбeй и3збaви, тS дост0йнw, патaпіе, чтyщыz.

БGор0диченъ:

Ћже њнебеси1вшаz нaше земн0е и3 тлённое, чcтаz, существо2, ѓгGлwвъ слaва и3 прпdбныхъ рaдость, є3ди1на твaрей вLчца, ћкw бGа р0ждшаz, да поeтсz во вёки.

Пёснь f7. Їрм0съ:

Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щсz t дв7ы, нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz. тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

Дeнь спаси1тельный пaмzть твоS возсіS, с{щаz во тмЁ сердцA просвэщaющій, и3 страстeй мглY рэшaщій, сhны свёта показyzй, џ§е, нhнэ чтyщыz тS гDнz ўг0дника.

Fивeанwвъ прозzбeніе, пустhни хвалeніе, монaшествующихъ слaву и3 благолёпіе, вmзантjйскаго свэти1льника, на земли2 ѓгGла ћвльшасz, патaпіа вси2 дост0йнw ўблажи1мъ.

ЃгGлwвъ собесёдникъ, прпdбныхъ равностоsтель, прbр0кwвъ и3 ґпcлwвъ, мyченикwвъ, їерaрхwвъ, прпdбне, сопричaстникъ бhвъ, и3 чcтнёй трbцэ служS ўмA чистот0ю, њ всёхъ нaсъ моли1сz.

БGор0диченъ:

Вели1кое тaинство, є4же пaче ўмA ржcтвA твоегw2, ўжасaетъ ѓгGлы, бGорaдованнаz, ўслаждaетъ прпdбныхъ соб0ры, чи1стаz свzщє1нныz весели1тъ nтцы2, бжcтвеннw пою1щыz тS, бцdе неискусобрaчнаz.

9 декабря: Зачатие святой Анны, когда зачала Пресвятую Богородицу.

Мёсzца тогHже въ f7-й дeнь.

Зачaтіе с™hz ѓнны, є3гдA зачaтъ прес™yю бцdу.

И# прaзднованіе пресвzтёй бцdэ, въ чeсть їкHны є3S нарицaемыz нечazннаz рaдость.

Слyжба є3S пи1сана въ приложeніи.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, глaсъ д7. Поd: Звaнный свhше:

Плодородsщи непл0ды пaче надeжды * дв7у, хотsщую роди1ти бGа пл0тію, * рaдостію свётитсz, * и3 ликyетъ рaдующисz, * велеглaснw взывaющи: * колBна вс‰ срaдуйтесz мнЁ ї}лєва. * сE во чрeвэ ношY, * и3 поношeніе безчaдства tлагaю, * ћкоже благоизв0ли содётель, * ўслhшавъ моли1тву мою2, * и3 болBзни сeрдца и3сцэли2, * въ желaемыхъ ми2.

И$же t нем0кренна кaмене, * и3сточи1вый в0ду, * пл0дъ чрeву твоемY, ѓнно, * дaруетъ, приснодв7у вLчцу: * и3зъ неsже водA спасeніz х0щетъ произhти. * нектомY ћкw непл0днаz землS * пребyдеши на земли2, * поношeніе tчужди1ла є3си2: * зeмлю бо возрасти1вши плодоносsщу жи1зни клaсъ поношє1ніz teмлющій всBмъ человёкwмъ, * ћкоже благоизв0ли, * за милосeрдіе ми1лости воwбрази1тисz въ чуждeе.

Прbр0чєскаz речє1ніz * нhнэ и3сполнsютсz: * горa бо с™az * въ ложеснaхъ водружaетсz: * лёствица бжcтвеннаz насаждaетсz: пrт0лъ вели1кій цReвъ проуготовлsетсz: * мёсто ўкрашaетсz бGовходи1мое: * купинA неwпали1маz * начинaетъ прозzбaти: * мmропол0жница с™hни ўжE и3стекaетъ, * непл0дствіz рёки простирaющи бGомyдренныz ѓнны, * ю4же вёрою ўблажaемъ.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ в7: Гeрманово:

Недовёдомое ѓгGлwмъ и3 человёкwмъ вели1кое, є4же t вёка сокровeнное тaинство преслaвное, днeсь въ ложеснaхъ цэломyдренныz ѓнны младон0ситсz марjа бGоoтрокови1ца, ўготовлsема во вселeніе всёхъ цRS вэкHвъ, и3 во њбновлeніе р0да нaшегw. ю4же чи1стою с0вэстію ўм0лимъ, вопію1ще къ нeй: моли2 сн7а твоего2 и3 бGа, ћкw предстaтельница сyщи нaсъ хrтіaнъ, спасти2 дyшы нaшz.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz:

Ѓнна, бжcтвеннаz бlгодaть, и3ногдA молsщисz њ чaдэ, возопи2 всёхъ бGу и3 зижди1телю: ґдwнаJ саваHfъ, безчaдіz вёси поношeніе, сaмъ болёзнь сeрдца моегw2 разрэши2, и3 хлsби ўтрHбныz развeрзи, и3 непл0дную плодон0сну покажи2: ћкw да раждaемое дaръ ти2 принесeмъ, благословsще, пою1ще и3 є3диномyдреннw слaвzще твоE благоутр0біе, и4мже мjру даeтсz вeліz ми1лость.

Стjхъ: Клsтсz гDь дв7ду и4стиною и3 не tвeржетсz є3S.

Дрeвле молsщисz вёрнw ѓнна цэломyдреннаz и3 бGа ўмолsющи, ѓгGльскій глaсъ ўслhша, и3звэствyющій є4й пр0симыхъ бжcтвенное сбытіE. къ нeйже безтэлeсный ћвственнw бесёдоваше: молeніе твоe бо гDу прибли1жисz, не сётуй и3 t слeзъ tступи2, благопл0дна бо бyдеши мaслина, прозzбaющи вётвь крaсную дв7у, ћже цвётъ процвэтeтъ хrтA пл0тію, подаю1щаго мjру вeлію ми1лость.

Стjхъ: T плодA чрeва твоегw2 посаждY на прест0лэ твоeмъ.

Супрyгъ плодороди1тъ чeстенъ бжcтвенную ю4ницу, и3зъ неsже пр0йдетъ телeцъ, неизречeннымъ сл0вомъ ўпитaнный вои1стинну, за вeсь мjръ закалaемый. тёмъ, рaдующесz, и3сповёданіе непрестaнное во ўмилeніи гDеви прин0сzтъ, и3 всsчєскаz п0льзующую и3мёти бyдутъ. сі‰ u5бо да ўблажи1мъ, и3 вёрою ликовствyимъ въ зачaтіи бжcтвеннэ, ћже t ни1хъ бGа нaшегw м™ре раждaемыz, є4юже даeтсz богaтнw вeліz ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ в7:

Днeсь и3зъ к0рене дв7дова цaрскаz порфЂра прозsбши, t їессeа и3зрасти1ти начинaетъ цвётъ тaинственный, въ нeйже хrт0съ бGъ нaшъ процвэтE, спасazй дyшы нaшz.

Тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь безчaдіz ќзы разрэшaютсz, їwакjма бо и3 ѓнну ўслhшавъ бGъ, пaче надeжды роди1ти тBмъ ћвэ њбэщавaетъ бGоoтрокови1цу, и3зъ неsже сaмъ роди1сz неwпи1санный, человёкъ бhвъ, ѓгGлwмъ повелёвъ вопи1ти є4й: рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

Сeй тропaрь глаг0летсz безъ бGор0дична.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь три1жды.

По №-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ №. Поd: Ли1къ ѓгGльскій:

Н0вое нeбо во чрeвэ ѓнны зи1ждетсz бGа вседётелz повелёніемъ, и3зъ негHже возсіsетъ невечeрнее сlнце, мjръ вeсь просвэщaющее лучaми бжcтвA, премн0жествомъ бlгоутр0біz, є3ди1нъ чlвэколю1бецъ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По в7-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ и3 поd: т0йже:

Ли1къ прbр0ческій проповёда дрeвле непор0чную чcтую и3 бGоoтрокови1цу дв7у, ю4же ѓнна зачaтъ, непл0ды сyщи и3 безчaдна: сію2 днeсь весeліемъ сeрдца ўблажи1мъ, спaсшесz є3S рaди, ћкw є3ди1ну непор0чную.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

КанHна двA с™hz ѓнны: №-й со їрмос0мъ на }: вторhй на ѕ7.

Творeніе ґндрeево.

Глaсъ №. Пёснь №. Їрм0съ:

Пёснь побёдную пои1мъ вси2 бGу, сотв0ршему ди6внаz чудесA мhшцею выс0кою, и3 спaсшему ї}лz, ћкw прослaвисz.

Зачaтіе днeсь, бGомyдраz ѓнно, твоE прaзднуемъ, ћкw вмэсти1вшую нигдёже вмэсти1маго зачалA є3си2, непл0дныхъ tрёшшисz ќзъ.

Прaведныхъ ўслhшалъ є3си2 моли1тву, с™hхъ и3сп0лнилъ є3си2 њбэщaніе, гDи, прaoтєцъ твои1хъ, и3 си6мъ дaлъ є3си2 пл0дъ тебE р0ждшую, чcтую.

Ѓнна слaвнаz нhнэ зачинaетъ чcтую, безпл0тнаго зачeншую гDа пребlгaго: и3 роди1ти и4мать пл0тію и3мyщую роди1ти хrтA.

T тлённыхъ возсіsла є3си2, дв7о, ложeснъ: въ нетлённэ во чрeвэ слaвы сlнце носи1ла є3си2, бhвша ћкоже є3смы2, кромЁ вращeніz и3 смэшeніz.

Другjй канHнъ, є3гHже краегранeсіе по ґлфави1ту.

Глaсъ т0йже. Пёснь №. Їрм0съ:

Хrт0съ раждaетсz, слaвите. хrт0съ съ нб7съ, срsщите. хrт0съ на земли2, возноси1тесz. п0йте гDеви всS землS, и3 весeліемъ восп0йте лю1діе, ћкw прослaвисz.

Чи1стую дв7у бGоoтрокови1цу, м™рь бhти хотsщую создaтелz, во чрeвэ пріeмши ѓнна, рaдостнw вопіsше: кwлёна вс‰ ї}лєва срaдуйтесz мнЁ, сe бо и3 ѓзъ зачaхъ.

Кни1гу, ю4же проречE прbр0къ, запечaтану д¦омъ б9eственнымъ, въ ложеснaхъ свои1хъ содержaщи, ѓнна всBмъ вопіsше: ю4же вс‰ спис†ніz проzвлsютъ, возвеличaюсz ѓзъ, прозzбaющи днeсь.

Во чрeвэ вмэщaетсz и3 созидaетсz хрaмъ бжcтвенный и3 спаси1тельный въ ложеснaхъ м™рнихъ: насаждaетсz лёствица, ћже къ вы6шнимъ вс‰ человёки возводsщаz. є3sже зачaтіе вёрнw да торжествyемъ.

Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz:

Пёснь G. Їрм0съ:

Да ўтверди1тсz сeрдце моE въ в0ли твоeй, хrтE б9е, и4же надъ водaми нeбо ўтверждeй втор0е, и3 њсновaвый на водaхъ зeмлю, всеси1льне.

Пл0дъ чрeва ѓще подaси мнЁ, вопіsше ѓнна ко гDу, возвели1чусz, и3 тебЁ принесY сeй. сегw2 рaди зачинaетъ чcтую бGомaтерь.

Ћже по зак0ну скончaвши, и3 бGу непор0чнw раб0тавши, чревон0сиши вои1стинну законодaвца р0ждшую, ѓнно всечестнaz: тёмже тS вёрніи ўблажaемъ.

Въ садY молsщейсz тебЁ, глaсъ ўслhша высочaйшій, ѓнно бGомyдраz, и3 пл0дъ чрeву твоемY даeтъ, раS tвeрзшую двeрь благодaтію.

БGор0диченъ:

Непл0дствующіz мhсли моеS непл0діе всsкое tжени2, и3 плодон0сну добродётельми дyшу мою2 покажи2, всес™az бцdе, вёрныхъ п0моще.

И$нъ. Їрм0съ:

Прeжде вBкъ t nц7A рождeнному нетлённw сн7у, и3 въ послBднzz t дв7ы воплощeнному безсёменнw хrтY бGу возопіи1мъ: вознесhй р0гъ нaшъ, с™ъ є3си2 гDи.

Пріeмлетъ съ высоты2 молsйсz гDу їwакjмъ вожделённое вэщaніе, предстaвшу ѓгGлу є3мY и3 глаг0лющу: tиди2, тво‰ прошє1ніz, прaведне, всёхъ бGъ и3сп0лни.

Призывaющи всёхъ бGа, ѓнна и3ногдA въ садY стоsщи, предстaвша зрsше себЁ ѓгGла и3 глаг0люща: да не скорби1ши, м™ри бо б9іей мaти и4маши бhти.

Ревнyющи ѓннэ, сyщей прeжде тебє2, молє1ніz къ бGу принеслA є3си2, и3 безсёменнw пріeмшую сл0во невмэсти1мое, чи1стую во ўтр0бэ зачалA є3си2, благочaдіемъ твои1мъ вс‰ ны2 ѓнна њблагодaтивши.

Сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz:

Їwакjмъ свzщeнный и3 ѓнна дaръ принес0ша дрє1внимъ свzщeнникwмъ, и3 не пріsти бhша, непл0ды сyще, мольбY принес0ша дaтелю всsческихъ, и3 моли1тву и4хъ ўслhшавъ, дaруетъ и5мъ сyщw двeрь жи1зни, є3sже с™0е почти1мъ зачaтіе.

Слaва, и3 нhнэ: Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Несквeрнаz ѓгница и3 пречcтый черт0гъ, t првdникwвъ произhти нhнэ начинaетъ, вёрніи, бGоукрашeннаz марjа преслaвнw. весели1тесz пр0чее, нeбо и3 землS, и3 вси2 земнор0дніи, совзыгрaйте: ћкw сотвори2 днeсь пресл†внаz бGъ, во чрeвэ непл0дствующіz пл0дъ, є3ди1ну показaвъ дв7у, ю4же вёрнw воспоeмъ.

Пёснь д7. Їрм0съ:

Д¦омъ прови1дz, прbр0че ґввакyме, словесE воплощeніе, проповёдалъ є3си2, вопіS: внегдA прибли1житисz лётwмъ, познaешисz, внегдA пріити2 врeмени, покaжешисz. слaва си1лэ твоeй, гDи.

Q бжcтвеннагw вэщaніz! q стрaннагw глаг0ланіz! ѓще и3 ѓзъ зачнY; ѓгGлу къ нeй послaвшусz, ѓнна, ўдивлsющисz, велеглaснw вопіsше: бGу моемY слaва, творsщему пресл†внаz.

Срaдуйтесz мнЁ вс‰ племенA ї}лєва: во ўтр0бэ зачaхъ н0вое нeбо, и3зъ негHже ѕвэздA возсіsетъ помaлэ спасeніz, ї}съ свэтодaвецъ, ѓнна, рaдующисz, взывaше.

Ўслhша ѓннино бGъ стенaніе, и3 внsтъ гDь моли1твэ є3S, и3 безчaдіz џблакъ разори1въ, свётомъ њзарsетъ благочaдіz преслaвнw. тёмже зачинaетъ є3ди1ну чcтую.

БGор0диченъ:

Дв7о бцdе, несквeрнаz ски1ніе, њсквернeннаго прегрэшeньми њчи1сти мS нhнэ щедр0тъ твои1хъ чистёйшими кроплeньми, и3 дaждь ми2 рyку п0мощи, да зовY: слaва тебЁ, чcтаz бGопрослaвленнаz.

И$нъ. Їрм0съ:

Жeзлъ и3зъ к0рене їессeева и3 цвётъ t негw2, хrтE, t дв7ы прозsблъ є3си2, и3зъ горы2, хвaльный, приwсэнeнныz чaщи, пришeлъ є3си2 вопл0щсz t неискусомyжныz, невещeственный и3 б9е, слaва си1лэ твоeй, гDи.

Tвeрзесz ўтр0ба твоS, ћже прeжде нераждaющаz, и3 пріeмлеши, ѓнно, џблакъ нбcный, и3зъ негHже нaмъ свётлое возсіsвъ сlнце, вс‰ свётомъ и4стины њзари2, и3 глуб0кую тмY безб0жіz tгнA.

Прест0лъ nгнеoбрaзный б9ій въ ложеснaхъ твои1хъ водрузи1сz: на нeмже сёдъ воспочи2, и3 всёхъ благочести1выхъ трyдъ tsтъ, и3 чи1стое бGознaніе водрузи2 на земли2, ѓнно блажeннаz, бGопріsтнаz.

СE, є3г0же проречE соломHнъ, во ўтр0бэ џдръ пріsла є3си2, сохранsемь и4стиннэйше, и4стинному цRю2, къ бжcтвенному воззвaнію, р0да человёча њбращeнію: тёмже тS рaдостнw, ѓнно, вёрніи ўблажaемъ.

Пёснь є7. Їрм0съ:

Тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, сн7е б9ій: и3н0гw бо, рaзвэ тебє2, бGа не знaемъ, и4мz твоE и3менyемъ, ћкw бGъ живhхъ и3 мeртвыхъ є3си2.

И#зъ к0рене прозsбшаz дв7дова и3 їессeева, ѓнна нhнэ расти1ти начинaетъ бжcтвенный жeзлъ, прозsбшій тaинственный цвётъ хrтA, всёхъ зижди1телz.

Мaтерь бhвшую мS, ѓнна вопіsше, ќзрzтъ лю1діе и3 ўчудsтсz: сe бо рождY, ћкw благоволи2 соyзы разрэши1вый непл0дствіz моегw2.

Nтрокови1цу, ю4же зачaхъ ѓзъ, прор0честіи глaси и3здалeча провозвэсти1ша, г0ру и3 двeрь непрох0дную, прерaдостнw ѓнна вопіsше приходsщымъ.

БGор0диченъ:

Џблакъ, и3 рaй, и3 двeрь тS свёта, трапeзу, и3 руно2 вёмы, и3 стaмну, внyтрь мaнну носsщую, слaдость мjра, чcтаz дв7о м™и.

И$нъ. Їрм0съ:

БGъ сhй ми1ра, nц7ъ щедр0тъ, вели1кагw совёта твоегw2 ѓгGла, ми1ръ подавaюща, послaлъ є3си2 нaмъ: тёмъ, бGоразyміz къ свёту настaвльшесz, t н0щи ќтренююще, славосл0вимъ тS, чlвэколю1бче.

Сни1де съ горы2 їwакjмъ, не скрижaли зак0на пріeмый, но ю4же зак0нъ преднаписA, и3 вс‰ прbр0чєскаz tкрhша речє1ніz, б9ію м™рь чcтую, и3 и3грaz вопіsше: возвели1чисz сeрдце моE.

Въ ложеснaхъ ћкw њщути2 ѓнна и3ногдA насаждeнную благопл0дную л0зу, и3зъ неsже гр0здъ процвэтE зрёлый, нaмъ віно2 безсмeртіz nби1льнw и3скaпающій, чт0 ти воздaмъ, бlгоутр0бне гDи, вэщaше;

Не терпS їwакjмъ твaрь зрёти благочeстіемъ не пл0дствующу, непл0дству ѓннину преити2 молsшесz, и3 сію2 воз8имёти nтрокови1цу, и3зъ неsже сн7ъ дадeсz, вс‰ сыноположи1вый своемY nц7Y, высочaйшій.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Прbр0ка їHну подражaz, вопію2: жив0тъ м0й, бlже, свободи2 и3зъ тли2, и3 спаси1 мz, сп7се мjра, зовyща: слaва тебЁ.

Кaкw вмэщaетсz во чрeвэ вмэсти1вшаz бGа; кaкw раждaетсz хrтA роди1вшаz пл0тію; кaкw же сосцaми питaетсz, ћже зижди1телz млек0мъ напои1вшаz;

МольбY вaшу ўслhшавъ бGъ, плодови1тъ пл0дъ нhнэ дaруетъ вaмъ, всехвaльніи їwакjме и3 ѓнно, днeсь.

Чи1стую голуби1цу зачeнши во чрeвэ, рaдости дух0вныz и3сп0лнисz и4стиннw, приносsщи пBсни благод†рныz ѓнна бGу.

БGор0диченъ:

Треволнє1ніz помыслHвъ, и3 страстeй наведє1ніz, и3 глубинA грэхHвъ nкаsнную дyшу мою2 њбуревaютъ: помози1 ми, с™az вLчце.

И$нъ. Їрм0съ:

И#зъ ўтр0бы їHну младeнца и3зблевA морскjй ѕвёрь, kковA пріsтъ: въ дв7у же всeльшеесz сл0во, и3 пл0ть пріeмшее, пр0йде сохрaншее нетлённу. є3гHже бо не пострадA и3стлёніz, р0ждшую сохрани2 невреждeнну.

Зак0на сBни ћвэ прех0дzтъ: сe бо зарS бжcтвенныz бlгодaти показyетсz, дв7а џблакъ, и3зъ негHже свётлое бжcтвA возсіsетъ вои1стинну сlнце, ѓнна рaдующисz взывaше, бGа ї}лева величaющи.

Стрaнное, ѓще и3 ѓзъ зачнY, зрёніе, ћже прeжде непл0дна и3 нераждaющаz, ѓнна глаг0лаше, вэщaющаго ѓгGла ћкw ўслhша, ћкw nтрочA роди1тсz, и3 взывaше: д0брэ благaгw слhшаніz, ѓще словeсъ сбытіE бyдетъ.

Г0ры и3 х0лми, полS и3 м0ре, ѓгGльское мн0жество, и3 всE є3стество2 человёческое да веселsтсz: вLки бо бжcтвенный хрaмъ, начaтокъ примирeніz пріsтъ ѓнна, є3гдA њщути2 себE самyю зачeншую, вэщaше.

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Прaзднуетъ днeсь вселeннаz ѓннино зачaтіе, бhвшее t бGа: и4бо тA породи2 пaче сл0ва сл0во р0ждшую.

Јкосъ:

Їwакjмъ чyдный и3 ѓнна бGомyдраz, џба живyще во всsкомъ благочeстіи, по зак0ну мwmсeеву, непл0дни бsху, и3 молsхусz бGу всeю душeю, глаг0люще: гDи саваHfъ пребlгjй, всsческихъ надeжда, безчaдствіz болёзнь и3 ўкори1зну вёси и3 печaль, подaждь u5бо нaмъ пл0дъ и3зъ чрeва, и3 принесeмъ того2 въ хрaмъ тв0й дaръ свzщeнъ, и3 приношeніе и3сп0лнено, пaче сл0ва сл0во р0ждшую.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Сyщымъ въ пещи2 nтрокHмъ твои6мъ, сп7се, не прикоснyсz, нижE стужи2 џгнь. тогдA тріE, ћкw є3ди1нэми ўсты2 поsху и3 бlгословлsху, глаг0люще: бlгословeнъ бGъ nц7ъ нaшихъ.

Безчaдства ўкори1зны ўбэжaти молsше ѓнна всёхъ вLку, и3 сеS ми1лостивый глaсъ ўслhшавъ, того2 р0ждшую пл0дъ подадE т0й, ћкоже благоволи2.

Цaрскаz порфЂра въ твоeмъ чрeвэ и3сткaтисz, ѓнно, начинaетсz, ю4же бGъ и3 цRь всёхъ понeсъ, человёкwмъ kви1тсz, и3 смири1тъ враги2, борю1щыz ны2.

МЂро благов0нное во ўтр0бэ зачалA є3си2 ѓнно, мЂро жи1зни преестeственнw воспріeмшую вLку, дыхaньми благодaти помышлє1ніz н†ша њблагоухaвшаго.

БGор0диченъ:

Ћкw t трbцы є3ди1наго тS, хrтE, слaвимъ, ћкw и3зъ дв7ы вопл0щсz, кромЁ вращeніz человёческа, вс‰ понeслъ є3си2, не tступи1въ є3стествA n§ескагw, ї}се, ѓще и3 соедини1лсz є3си2 нaмъ.

И$нъ. Їрм0съ:

Џтроцы, благочeстію совоспитaни, ѕлочести1вагw велёніz небрeгше, џгненнагw прещeніz не ўбоsшасz, но посреди2 плaмене, стоsще, поsху: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Nгнен0сную дрeвле купинY, мwmсeй на сінaи ю4же ви1дэ, ѓнна зачaтъ во чрeвэ безчaдствіz, џгнь погашaющую, ћкw нёкое ѕлочeстіе, пою1щымъ: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Кaплz твоeй ўтр0бэ преслaвнw нhнэ, ѓнно, и3сточи1сz, ћже в0ду жи1зни всю2 внyтрь воспріsше, њрошaющую вёрнw томY зовyщыz: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Птeнчее ћкw ўзрЁ гнэздо2, впери1ласz є3си2 дyхомъ и3 моли1твою: голуби1цу пріsла є3си2 несквeрну, сучeцъ носsщую хrтA мaслинный, ѓнно, мhсленнагw пот0па нaсъ свобождaющій.

Пёснь }. Їрм0съ:

Е#гHже ўжасaютсz ѓгGли и3 вс‰ вHинства, ћкw творцA и3 гDа, п0йте сщ7eнницы, прослaвите, џтроцы, бlгослови1те лю1діе и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Дв7дъ ћже проречE цRи1цу, сE, во чрeвэ пріeмлю, ѓнна вопіsше: и3 рождY всёхъ предстaтельницу вёрныхъ, цRS хrтA и3мyщую роди1ти.

ЗемлS, въ ню1же всели1сz земли2 содётель, ски1птръ с™hй, н0вый ківHтъ, стaмна мaнны въ ложеснaхъ мaтере, сего2 р0ждшую начинaетъ прозzбaти.

КупинA неwпaльнаz, свёщникъ златhй, њдушевлeнный черт0гъ гDа бGа, честнhй жeзлъ, во чрeвэ мaтере, сего2 р0ждшую начинaетъ прозzбaти.

БGор0диченъ:

Возстaви лежaщаго мS во глубинЁ ѕHлъ, нhнэ борю1щыz мS побэди2 враги2. ўsзвена безмёстными сластьми2 бlгaz чcтаz, не прeзри, но ўщeдри и3 спаси2.

И$нъ. Їрм0съ:

Чyда преестeственнагw, росодaтельнаz и3з8wбрази2 пeщь џбразъ: не бо2, ±же пріsтъ, пали1тъ ю4ныz, ћкw нижE џгнь бжcтвA дв7ы, въ ню1же вни1де ўтр0бу. тёмъ, воспэвaюще, воспоeмъ: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Чт0 ми ўтр0бу содёлалъ є3си2 безчaдствующу, и3 сосцы2 сух‡z; ћкоже прорeклъ є3си2 во прbр0цэхъ, вLко, вопіsше ѓнна и3ногдA: безчaдіz моегw2 ўкори1зну разрэши2, и3 дaждь ми2 пл0дъ, съ ни1мже вопію2: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Вни1де въ твою2, ѓнно, ўтр0бу свёщникъ, и4же свэщY бжcтвенную тaйнw вмэсти2, просвэщaющую всsко дыхaніе сі‰ніи тaйными бжcтвеннагw знaніz. тёмже рaдующисz взывaла є3си2: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Н0сzтъ, ћкоже краснёйшій нhнэ сопрyгъ, бжcтвенную ю4ницу, и3зъ неsже телeцъ крaсный возсіS, за всёхъ заклaвыйсz, слaвный їwакjмъ и3 ѓнна, пою1ще: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7. Їрм0съ:

Живопріeмный и3ст0чникъ приснотекyщій, свэтон0сный свэти1льникъ бlгодaти, хрaмъ њдушевлeнный, сёнь пречcтую, нб7сE и3 земли2 прострaннэйшую, бцdу, вёрніи величaемъ.

Живопріeмный и3ст0чникъ зачинaющи, ѓнно бGомyдраz, рaдость нhнэ пріими2, хрaмъ с™hй внyтрь во чрeвэ твоeмъ пріeмлющи, свётомъ прaвды њблистaему создaтелz величaющи.

Сопрyгъ честнhй и3 преслaвный, превёчнагw сн7а прaoтцы, зак0на храни1теліе и3звёстніи бhвше, начaтокъ рaдости р0ждшіи, їwакjмъ же и3 ѓнна почтeни да бyдутъ.

Ю$же даніи1лъ г0ру вели1кую ви1дэ, и3 їHиль зeмлю с™yю ўзрЁ, двeрь непрох0дну, и4нъ же проречE запечaтанный и3ст0чникъ, и3 бжcтвенное руно2 бцdу дв7у воспои1мъ.

БGор0диченъ:

ПорфЂра, ћже руно2 њбагри1вшаz, неизречeннагw сл0ва воплощeніz, кади1льница златaz, трапeза, на нeйже хлёбъ хrт0съ возложи1сz, бцdа дв7а слaвитсz.

И$нъ. Їрм0съ:

Тaинство стрaнное ви1жу и3 преслaвное: нeбо, вертeпъ: прест0лъ херувjмскій, дв7у: ћсли, вмэсти1лище, въ ни1хже возлежE невмэсти1мый хrт0съ бGъ: є3г0же, воспэвaюще, величaемъ.

Ликовствyйте вс‰ дyшы, и3 взыгрaйте: нhнэ землS создaсz, ћже плодороди1тъ неwрaннэ клaсъ жизнон0сный, t негHже ћдше, не взaлчутъ когдA, благостhню тогw2 величaющіи.

Pалти1рь съ гyслію воспріими2, дв7де, и3 пэсновосп0й: сE, ківHтъ kви1сz б9ій, є3г0же предрeклъ є3си2 ћвэ бyдущій въ наздaніе, и4мже востaхомъ мы2 t грэхопадeніz.

Ћкw величaйшыz двЁ ѕвэзды2, и3знес0сте всесвётлую зарю2, ћже возсіsетъ вели1кое сlнце мjру. тёмже бlгохвaлимъ и3 слaвимъ вaсъ, їwакjме и3 ѓнно, ћкw бGом{дрыz.

Свэти1ленъ. Под0бенъ: Свёте неизмённый:

Свётъ р0ждшаz, всю2 њзарsющій, твaрь, днeсь начинaетъ прозzбaти ѓнна непл0дными ложєсны2. тёмже стецeмсz вси2, и4бо пріи1де и3збавлeніе њсуждeніz є4vина.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ №. Поd: Нбcныхъ чинHвъ:

Ћже прeжде человёкwвъ є3стество2 непл0дствующее, * ћже къ бGу надeжди, * начaтокъ благочeстіz, прозzбaетъ дв7у, * є4юже д0брыхъ благопл0діе проповёдуетсz, * въ зачaтіи сеS на земли2, * приподaти пришeствію хrт0ву.

Двaжды.

Непроходи1маz двeрь цRS хrтA, * ћже б9іимъ совётомъ, * въ непл0дныхъ ложеснaхъ зачaтіе пріeмлетъ. * є4йже на земли2 предлагaемэй, * в0змутсz нбcнаz вратA, и3 земны6мъ попyстzтъ вх0дъ.

И$же прeжде вBкъ неизречeннw * t бGа земны6мъ проповёданныхъ бжcтвенныхъ * и3 стрaшныхъ тaинствъ, * начaтокъ вёры kви1сz, * чcтыz и3 бGоoтрокови1цы зачaтіе. * є4юже дэлHмъ тмы2 и3 страстє1мъ престaти предвозвэщaетъ.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }: Малaxа:

Пріиди1те, рaдостнw днeсь, всsкъ чи1нъ и3 в0зрастъ человёческій, со ѓгGльскими ли6ки, преслaвное зачaтіе бцdы свётлw прaзднуемъ: патріaрси, всёхъ цRS м™рь: прbр0цы, ю4же вaми проповёданную: прaoтцы, ю4же t вaсъ бGомaтерь: стaрцы, бGоoтцє1въ: бGоoтцы2, бGоoтрокови1цу: дBвы, приснодв7у: вёрніи, к0рень вёры: свzщeнницы, всесвzщeнный хрaмъ б9ій: с™hхъ всёхъ ли1цы, винY собрaніz вaшегw: ѓгGльскаz же вHинства, р0ждшую вLку всеS твaри и3 сп7са дyшъ нaшихъ.

Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь є3ди1ножды: и3 tпyстъ.

На літургjи: Бlжє1нна t канHна пёснь G-z, и3 вторaгw пёснь ѕ7-z. Прокjменъ, глaсъ д7: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ. Стjхъ: Въ цRквахъ благослови1те бGа: Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло ©i, t полY. Ґллилyіа, глaсъ №: Спасeніе првdныхъ t гDа: Е#ђліе луки2, зачaло lѕ. Причaстенъ: Рaдуйтесz, прaведніи, њ гDэ:

10 декабря: Святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.

Мёсzца тогHже въ ‹-й дeнь.

С™hхъ мyчєникъ, ми1ны, є3рмогeна и3 є3vгрaфа.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры nктHиха G, и3 с™hхъ G, глaсъ №.

Под0бенъ: Всехвaльніи:

Мyчениче преслaвне ми1но, * по плеснaмъ біeмь, * и3 nчесы2 и3збодaемь, * и3 teмлему бGосл0вному љзhку, * твердёйше терпёлъ є3си2, * на бжcтвєннаz возда‰ніz зрS. * тёмже моли2 * даровaти душaмъ нaшымъ * ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Рyкъ tсэчeніе * и3 н0гъ лю1битъ tsтіе * є3рмогeнъ слaвный: * и3 взирaz на џгнь, * мн0жайшу теплотY сердeчну kвлsше, * бGу прилэплszсz. * є3мyже и3 м0литсz нhнэ, * даровaти душaмъ нaшымъ * ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Ўдесы2 сокрушaеми, мyдріи, * во глубинY морскyю ввeржени бhсте, с™jи: * мaніемъ же лyчшимъ, къ ти1хому пристaнищу * слaдости напрaвистесz, * пот0пльше ѕл0бу ѕмjеву. * тёмже моли1тесz, * даровaти душaмъ нaшымъ * ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Нетлённw родилA є3си2 бGа, * тлю2 потреби1вшаго, и3 нетлёніе и3сточи1вшаго, * нетлённаz, непор0чнаz. * тёмже молю2 тS: * лю1тыми и3стлёвшаго мS, * моли1твами твои1ми, чcтаz, њбнови2, * да слaвлю тS, * да люб0вію величaю тS, * р0дъ нaшъ возвели1чившую.

КrтобGор0диченъ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Дв7а несквeрнаz * и3ногдA на дрeвэ ви1дэвши * є3г0же роди2 и3зъ безсёменныz ўтр0бы, * не терпsщи ўтр0бнагw ўzзвлeніz, * власы2 терзaющи, глаг0лаше: * мaніемъ содержaй твaрь всю2, * кaкw, ћкw њсуждeнный, * на кrтъ вознесeнъ є3си2, * всsкw хотsй спасти2 человёчество;

На стіх0внэ nктHиха. Тропaрь, глaсъ }:

Воздержaніемъ страстeй nгнеп†льныz ўмертви1вше зрaки и3 движє1ніz, хrтHвы мyчєницы, пріsша бlгодaть недyги tгонsти немощнhхъ, и3 жи1вше и3 по кончи1нэ чудодёйствовати. вои1стинну чyдо преслaвно, ћкw кHсти нaги и3сточaютъ и3сцэлє1ніz, слaва є3ди1ному и3 создaтелю бGу.

На ќтрени џба канHна nктHиха. И# с™hхъ канHнъ на д7, є3гHже краегранeсіе:

Твє1рдыz воспою2 мyченики вэнценHсныz. ЇHсифъ.

Глaсъ №. Пёснь №. Їрм0съ:

Г0рькіz раб0ты и3збaвльсz ї}ль, непроходи1мое пр0йде, ћкw сyшу, врагA зрS потоплsема, пёснь, ћкw бlгодётелю, поeтъ бGу, чудодёющему мhшцею выс0кою, ћкw прослaвисz.

Вэнцы6 слaвы ўкрашaеміи, и3 пrт0лу б9ію предстоsщіи, и3 бжcтвеннагw свёта и3сполнsеміи, люб0вію свэтон0сную пaмzть вaшу совершaющыz, њмрачeніz страстeй, мyчєницы, и3збaвите.

Бжcтвенное лю1бzще благослaвіе, б9іz добр0ты желaюще, житіS кр†снаz tри1нусте, и3 всю2 си1лу преsвственнw: и3 смeртію безконeчную жи1знь, мyчєницы, њбрэт0сте.

Бжcтвенною рeвностію распалsеми, џгнь нечeстіz ўгаси1ша: и3 свэти1льницы, свётъ сіsюще всBмъ благочeстіz пресвётлw, kви1шасz вёрою, є3рмогeнъ и3 ми1на велемyдренніи.

БGор0диченъ:

И#збaвитисz, nтрокови1це всенепор0чнаz, страстeй њдержaніz рабHмъ твои6мъ, твоего2 прилёжнw моли2 гDа и3 вLку: є3г0же и3зъ твои1хъ, пречcтаz, кровeй воплоти1ла є3си2, нaмъ приwбщи1вшагосz.

Пёснь G. Їрм0съ:

Прeжде вBкъ t nц7A рождeнному нетлённw сн7у, и3 въ послBднzz t дв7ы воплощeнному безсёменнw хrтY бGу возопіи1мъ: вознесhй р0гъ нaшъ, с™ъ є3си2, гDи.

Зарeю нбcною ћснw просвэти1вшесz мyчєницы, тмY разори1ша јдwльскіz лeсти: и3 сіsніе нaмъ и3сцэлeній њблистaша, пэснопою1щымъ всёхъ бGу: с™ъ є3си2, гDи.

Мeртвости живaгw послёдуz вLки, ми1но чyдне, плеснaми сокрушaешисz, и3 главY мучи1телz сокрушaеши врагA, ўтверждaz н0ги тво‰ на твeрдэмъ мучeніz пути2, м§ниче мyжественнэйше.

Поeтъ сп7са є3рмогeнъ, рукaми ўсэкaемь, сщ7eнства nдeжду свэтлёйшу кровeй њмочeньми ћснw содёлавъ, и3 подражaтель страдaвшагw пл0тію благодaтію kвлsемь.

БGор0диченъ:

Е#ди1ну въ женaхъ тS крaсный крaсную њбрётъ, плотон0сецъ и3зъ чрeва твоегw2 произhде, nтрокови1це, хrт0съ, бжcтвенными красотaми просвэщaz р0дъ нaшъ. тёмъ тS почитaемъ.

Кондaкъ, глaсъ №. Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Ми1ну чyднаго, є3рмогeна бжcтвеннаго, и3 є3vгрaфа кyпнw свzщeнными сладкопBніи почти1мъ вси2, ћкw почествовaвшыz гDа, и3 страдaльчествовавшыz за него2, и3 ли1ка безпл0тныхъ на нб7сёхъ дости1гшыz, и3 чудесA точaщыz.

Сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости:

Презрёвше слaву мірскyю, њкрили1вшесz слaвою бжcтвенною, ми1на, є3рмогeнъ же и3 слaвный є3vгрaфъ, и3 ўсeрднымъ нрaвомъ тsгость претерпёша лю1тыхъ мучeній, пл0ти не пощадёвше. тёмже, по кончи1нэ во глубинY морскyю ввeржени бhвше, напрaвишасz къ бжcтвенному хотёнію. и5мже вёрою возопіeмъ: моли1те хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе даровaти, чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть вaшу.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Въ нап†сти многоплетє1нныz впaдъ, t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, бyрею њдержи1мь безчи1сленныхъ согрэшeній мои1хъ, и3 ћкw къ тeплому заступлeнію и3 покр0ву моемY, чcтаz, ко пристaнищу притекaю твоеS бlгости. тёмже, пречcтаz, и3зъ тебє2 воплощeнному безсёменнw моли1сz прилёжнw њ всёхъ рабёхъ твои1хъ, непрестaннw молsщихтисz, бцdе пречcтаz, молsщи є3го2 при1снw, согрэшeній њставлeніе даровaти воспэвaющымъ дост0йнw слaву твою2.

КrтобGор0диченъ:

Ѓгнца и3 пaстырz и3 и3збaвителz ѓгница зрsщи на кrтЁ, восклицaше плaчущи, и3 г0рькw рыдaющи вопіsше: мjръ ќбw рaдуетсz, пріeмлzй тоб0ю и3збавлeніе, ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є4же терпи1ши за милосeрдіе ми1лости. долготерпэли1ве, гDи, ми1лости бeздно и3 и3ст0чниче неисчерпaемый, ўмилосeрдисz и3 дaруй согрэшeній њставлeніе вёрою пою1щымъ бжcтвєнныz стр†сти тво‰.

Пёснь д7. Їрм0съ:

Жeзлъ и3зъ к0рене їессeова, и3 цвётъ t негw2, хrтE, t дв7ы прозsблъ є3си2, и3зъ горы2 хвaльный, приwсэнeнныz чaщи, пришeлъ є3си2 вопл0щсz t неискусомyжныz, невещeственный и3 б9е, слaва си1лэ твоeй, гDи.

Зак0ны возвэщaz свэтоз†рныz, беззак0ннw твои1хъ nчeсъ и3збодeніе, ми1но, претерпёлъ є3си2, сeрдца nчесA къ свёту незаходи1мому и3мёz прилёжнw смотр‰ющаz, и3 поS рaдостнw: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Kви1сz љзhкъ тв0й nгнeмъ д¦а мудрёйше и3з8wщрeнъ, внегдA tсэщи1сz: глаг0лаше бо, поS б9іz чудесA, и3 мучи1телz безглaсіе преводS во благочести1вую слaву ћвэ сотв0ршагw.

Вельми2 стрaсть терпS, ногaми tсэцaетсz є3рмогeнъ, ѕміи1ную попирaz главY, и3 пyть гот0вz нрaвомъ неукл0ннымъ свидётельства, вводsщь къ жи1зни нбcныz свётлости.

Неуsзвлену соблюдaющу дyшу хrт0съ тебЁ kвлsетсz, тво‰ ћзвы, ми1но, и3сцэлsz, мyжески же терпёти тебЁ повелэвaz: ћкw да тебє2 рaди спасeніе ми1лости хоти1тель всёхъ зрsщихъ содёлаетъ.

БGор0диченъ:

Жeзлъ и3зъ к0рене їессeева и3зрасти1ла є3си2, процвётшаz садодёлателz всеS твaри, ўвzди1вшаго сады2 непл0днагw знaніz, вёру же нaмъ и4стиннэйшую всади1вшаго благочeстнw, чcтаz дв7о всепётаz.

Пёснь є7. Їрм0съ:

БGъ сhй мjра, nц7ъ щедр0тъ, вели1кагw совёта твоегw2 ѓгGла, ми1ръ подавaюща, послaлъ є3си2 нaмъ. тёмъ бGоразyміz къ свёту настaвльшесz, t н0щи ќтренююще, славосл0вимъ тS, чlвэколю1бче.

Что2 всyе мzтeшисz, вопіsху кyпнw судіи2 пребеззак0нному м§ницы; си1лу подаsй предстои1тъ нaмъ, є3ди1нъ въ крёпости непобэди1мь сhй, є3гHже рaди р†ны терпи1мъ крэпчaйше.

Бsше внезaпное преложeніе чyднагw є3рмогeна ко гDу: бaнею бо њчищaетсz, и3 суд0мъ бжcтвеннымъ ґрхіерeйства свётъ воспріeмлетъ, ўчeньми њзарszй въ нощи2 лю1тыхъ сyщыz.

Витjй њстaвльше неискyсный ќмъ, непи1смzникwвъ плетeньми ўлови1стесz, ўмудри1вшу д¦у вы2, ћкw и4стиннw м§ницы, и3 ко всsкой мyкъ бyри си1льны въ крёпости содёлавшу вёрою.

БGор0диченъ:

С™hхъ ѓгGлъ, дв7о чcтаz, преимyщи kви1ласz є3си2, р0ждшаz совёта вели1кагw ѓгGла, бGа є3мманyила, человёки нбcными свои1мъ сни1тіемъ содёлавша, nтрокови1це, за бlгоутр0біе неисповэди1мое.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

И#зъ ўтр0бы їHну младeнца и3зблевA морскjй ѕвёрь, kковA пріsтъ: въ дв7у же всeльшеесz сл0во и3 пл0ть пріeмшее пр0йде, сохрaншее нетлённу. є3гHже бо не пострадA и3стлёніz, р0ждшую сохрани2 невреждeнну.

Спaслъ є3си2 їHну t ѕвёрz триднeвнагw њбразyюща погребeніе твоE, всеси1льне: тэлесa же м§никъ, въ пучи1ну ввeржєна, напрaвилъ є3си2 къ тишaйшему пристaнищу погребeніz: и3дёже твоE бжcтвенное хотёніе, въ нaше вёрныхъ снабдёніе.

ТэлесA в†ша, непобэди1міи мyчєницы, глубинA неврeднw сyши подаeтъ, предводsщымъ нбcнымъ ѓгGлwмъ, блажeнніи, и3 всBмъ положeніе повёдающымъ вaше, сyщее и3сцэлeній и3сточeніе, и3 страстeй душeвныхъ и3збавлeніе.

Чи1ни ѓгGльстіи вaшему ўдиви1шасz терпёнію, кaкw безпл0тнаго съ тёломъ побэди1сте м§ницы ѕмjz, и3 побёды вэнцы6 ўвzз0стесz, прест0лу б9ію предстоsще, и3 бжcтвенными зарsми њсвэщaеми.

БGор0диченъ:

ПрестA тоб0ю, дв7о, смeрть, жи1знь бо хrтA родилA є3си2, дaрующаго чи1стэ вёрующымъ въ тогw2 безсмeртіе и3 бжcтвенное рaдованіе: семY, всес™az, моли1сz, и3збaвити t бёдъ рабы6 тво‰.

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz:

Добропёсненный глaсъ твои1хъ словeсъ, є3рмогeна и3зъ глубины2 поги1бели возвeдъ, постaви на кaмени жи1зни: toнyдуже и3 є3vгрaфъ, царS њбличи1въ, рaдуzсz посэкaетсz въ слaвную главY: но прилёжнw моли2, ми1но, спасти1сz всBмъ, люб0вію чтyщымъ тS.

Јкосъ:

ЖитіE твоE бGолёпно, и3 слaдко твоE сл0во, мн0гое дерзновeніе, ми1но, и3 ўчeніе твоE, и3 мyжество чyдно бsше къ беззак0нникwмъ, показyzсz твeрдw, никaкоже ўбоsвсz: но наказyz вс‰ научи1лъ є3си2 въ трeхъ ли1цэхъ покланsтисz бGу є3ди1ному, и3 служи1ти несомнённою мhслію: и3 пaки нaсъ рaди нhнэ въ послBднzz сн7а б9іz пл0ть пріeмша, є3г0же и3сповёдуz, ўлови1лъ є3си2 є3рмогeна. тёмъ съ ни1мъ моли2, спасти1сz всBмъ, люб0вію чтyщымъ тS.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Џтроцы благочeстію совоспитaни, ѕлочести1вагw велёніz небрeгше, џгненнагw прещeніz не ўбоsшасz, но посреди2 плaмене стоsще поsху: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Глaсъ прaзднующихъ чи1стэ, и3дёже и3 шyмъ слhшитсz, рaдостною душeю страдaльцы всели1стесz, весeліz и3сполнsеми и3 пою1ще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

СладкA мнЁ, вопіsше є3рмогeнъ, є4юже ўмирaю, смeрть: мнЁ є4же жи1ти є4сть хrт0съ, є4же ўмрeти же приwбрётеніе безмёрно. да tсэкyтсz мои2 ќды люб0вію пою1щу: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Мyдростію твердёйшею въ живyщихъ тебE самaго написaлъ є3си2 кни1зэ, q є3vгрaфе мyдре: главё бо tсёченэй, ћкоже на колесни1цу твоeю всёлъ є3си2 кр0вію, и3 къ невечeрнему свёту престaвилсz є3си2.

БGор0диченъ:

Не њпали1въ твоегw2 чрeва, не поколебaвъ дёвства знaменій, вопл0щшеесz сл0во и3зъ тебє2 пр0йде, подаS нетлёніе и3 жи1знь нaмъ, nтрокови1це, пою1щымъ: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }. Їрм0съ:

Чyда преестeственнагw росодaтельнаz и3з8wбрази2 пeщь џбразъ: не бо2, ±же пріsтъ, пали1тъ ю4ныz, ћкw нижE џгнь бжcтвA дв7ы, въ ню1же вни1де ўтр0бу. тёмъ воспэвaюще воспоeмъ: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Пaдаетъ предъ ногaми твои1ми суемyдренный попирaемь, ми1но бGомyдре: nчeсъ бо лиши1въ тS и3 љзhка, твоегw2 п0мысла не поколебA стоsніz лyчшагw. тёмже рaдостнw взывaлъ є3си2: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Е#гдA сур0вэйшимъ произволeніемъ, nбои1хъ рyкъ и3 н0гъ тS мучи1тель лиши2 пребезyмный, тогдA, мyдре, натрижнeніz желaz, є3рмогeне, хrтY пэснопёлъ є3си2 рaдуzсz: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Пою2 тво‰, ми1но, бжcтвєннаz страд†ніz, чтY є3рмогeновы п0двиги, покланsюсz мощє1мъ, воспэвaю р†ны, ю4зы, гонє1ніz и3 смeрть, и4миже къ жи1зни взsстесz, вопію1ще: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

БGор0диченъ:

Стaмну тS, мaнну и3мyщую бжcтвA, познaхомъ, nтрокови1це, ківHтъ и3 трапeзу, и3 свёщникъ, пrт0лъ б9ій, и3 палaту, и3 м0стъ, преводsщь къ бжcтвеннэй жи1зни воспэвaющыz: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7. Їрм0съ:

Џбразъ чи1стагw рождествA твоегw2 nгнепали1маz купинA показA неwпaльнаz: и3 нhнэ на нaсъ напaстей свирёпэющую ўгаси1ти, м0лимсz, пeщь, да тS, бцdе, непрестaннw величaемъ.

СE свэтозaрное торжество2 свэтови1дныхъ м§никwвъ всBмъ просіS, њзарsющее вселeнныz концы2 и3 дyшъ слэпотY teмлющее: стецeмсz преусeрднw, свzщeніе почерпeмъ.

И$хже бл†гъ получи1сте нбcныz слaвы, є3sже спод0бистесz, вёрою свётлую пaмzть вaшу чтyщымъ, ћкw бGу предстоsще всегдA, получи1ти моли1тесz, великомyчєницы, м0лимсz.

Тёло и3 дyшу принес0сте творцY всёхъ жeртву непор0чну, всесожжeгшесz nгнeмъ мучeній, и3 мyченикwвъ ликHмъ причи1слистесz, свётомъ чистёйшимъ просвэщaеми, всехвaльніи.

Взsтсz ко nби1телємъ вселszсz свэтови1дный мyченикwвъ ли1къ бжcтвенный, и3 предстои1тъ nц7Y, сн7у же и3 д¦у, наслаждazсz ћснw њбожeніz, ми1на со є3рмогeномъ и3 є3vгрaфомъ, бGомyдріи.

БGор0диченъ:

Сіsніе блистaніz ржcтвA твоегw2 tри1нувшеесz є3стество2 нaше, всенепор0чнаz, ви1дэ, и3 и3зъ н0щи невёдэніz и3збaвисz и3 страстeй тeмнагw смущeніz. тёмъ тS ћкw вин0вну спасeніz нaшегw чти1мъ.

Свэти1ленъ. Под0бенъ: Нeбо ѕвэздaми:

Витjйскими твои1ми словесы2 и3 бжcтвенными чудесы2, ми1но, сострадaльца привлeклъ є3си2 свzщeннаго є3рмогeна: съ ни1мже тS и3 со є3vгрaфомъ нhнэ прерaдостнw благохвaлимъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

ГорA, ю4же прови1дэ дрeвле бжcтвенный ґввакyмъ, присённаz и3 частA ты2 показaласz є3си2, дв7о, и3 тS дв7дъ и3менyетъ ўсырeнную и3 тyчную.

На літургjи прокjменъ, глaсъ д7: С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2, ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz сво‰ въ ни1хъ. Стjхъ: Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну: Ґпcлъ ко є3фесeємъ, зачaло сlг. Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и5хъ. Стjхъ: МнHги скHрби прaвєднымъ: Е#ђліе луки2, зачaло Rѕ. Причaстенъ: Рaдуйтесz, прaведніи:

11 декабря: Преподобного Даниила Столпника. Неделя святых праотец.

Мёсzца тогHже въ №i-й дeнь.

Прпdбнагw nтцA нaшегw даніи1ла ст0лпника.

Ґллилyіа, и3ли2 тропaрь. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры G, глaсъ }.

Под0бенъ: Что2 вы2 наречeмъ:

Чт0 тz, даніи1ле, провэщaемъ; * страстeй и3скорени1телz * и3 садотщaтелz добродётелей, * и4стинна чудодёлателz * и3 моли1твенника њ грёшныхъ, * духHвъ прогони1телz д0блественнэйша, * свэти1льника, благочeстіемъ сіsюще, * цRкве поб0рника. * моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Чт0 тz, даніи1ле, воз8именyемъ; * п0стника, ћкw стр†сти покори1лъ є3си2 ўмY; * страдaльца, ћкw всsку претерпёвъ є3си2 лю1тость, * на высотY t земли2 * столпA воздвизaема, * на кaмени и4стины водружaема, * подви1жника ўсeрднэйша, и3 врачA и3скyснэйша, моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Чт0 тz, даніи1ле, нhнэ наречeмъ; * монaшествующихъ џбразъ, * и3 воздержaніz наказaтелz, * ўкрашeніе вёрныхъ, * и3 цэлeній самодётелz * свэти1льника, сyщымъ во тмЁ свётъ њблистaюща, * ѓгGлwвъ сограждани1на и3 равночeстна, * раS жи1телz и3 нбcнаго чlвёка. * моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И$ны стіхи6ры прес™hz бцdы, глaсъ и3 под0бенъ т0йже.

Ѓще ґллилyіа, пою1тсz сjи стіхи6ры прeжде:

Стрaнно тaинство, чи1стаz, * безсёменнагw твоегw2 ржcтвA, дв7о, и3 ўжaсно, * превосходsщо вели1чествомъ * всsку мhсль человёчу. * є3г0же бо не терпsтъ зрёти многоoчи1тіи, * и3 чи1ни вси2 с™hхъ ѓгGлъ трепeщутъ, * нaмъ пл0тію породилA є3си2, * неtстyпльша же џ§а существA: * слaвимъ р0ждшую тS, бGоневёсто.

КомY ўпод0биласz є3си2, nкаsннаz, * къ покаsнію никaкоже возни1чущи, душE, * и3 nгнS не ўжасaешисz ѕлhхъ ждyщагw; * востaни, и3 є3ди1ну къ заступлeнію * ск0рую призови2, и3 возопjй: * дв7о м™и, моли2 * твоего2 сн7а * и3 бGа нaшего, * и3збaвити мS сётей льсти1вагw.

Џгнь р0ждши нестерпи1мый, * попалsющій грэхи2, * и3 њрошaющій вBрныz, * вє1щнаz безмёрныхъ мои1хъ, пренепор0чнаz чcтаz, согрэшeній, * попали2 моли1твами твои1ми, * и3 рос0ю и3стazвшую страстьми2, * дyшу мою2 прохлади2, * ћкw да твою2 велеглaснw ми1лость. и3 си1лу, * величaю рaбъ тв0й.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Всёхъ заступлeніе, вLчце, * пучи1ною њбуревaемому мнЁ тмы2, * и3 лю1тыхъ житіS треволнeньми * погружaему ми2 при1снw, * кaплю млcти твоеS низпосли2, * и3 рyку п0мощи твоеS подaждь ми2, * и3 чaсти спод0би мS * и3збрaнныхъ и3 прaведныхъ, * ћкw бeздну р0ждшаz чlвэколю1бца.

Ѓще ли средA, и3ли2 пzт0къ, И# нhнэ,

КrтобGор0диченъ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Ѓгница ѓгнца ћкw ви1дэ на дрeвэ, * простeрта в0лею кrтнэмъ, * вопіsше м™рски, * болёзнующи съ плaчемъ: * сн7е м0й, что2 стрaнное сіE видёніе; * всBмъ жив0тъ даsй, ћкw гDь, * кaкw ўмерщвлsешисz, долготерпэли1ве, * земны6мъ подаS воскресeніе; * слaвлю твоE мн0гое, б9е м0й, снизхождeніе.

Ѓще ли, БGъ гDь: Слaва, глaсъ є7. Студjтово:

Ввёренный тебЁ талaнтъ t хrтA д0брэ дёлавъ, прпdбне џ§е, kви1лсz є3си2 и3 по смeрти дeмwнwвъ прогони1тель, и3 врaчь разли1чныхъ болёзней, ст0лпъ и3 ўтверждeніе, и3 горA с™az цRкве хrт0вы. тёмъ тS м0лимъ, даніи1ле чудотв0рче, ми1ръ и3спроси2, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ: На стіх0внэ nктHиха. Тропaрь, глaсъ №:

Терпёніz ст0лпъ бhлъ є3си2, ревновaвый прaoтцємъ, прпdбне, јwву во страстeхъ, їHсифу во и3скушeніихъ, и3 безпл0тныхъ жи1тельству, сhй въ тэлеси2, даніи1ле, џ§е нaшъ, моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

На ќтрени, џба канHна nктHиха, и3 прпdбнагw на д7, є3гHже краегранeсіе: Пёсньми чествyю даніи1ла ст0лпника. ЇHсифъ.

Глaсъ }. Пёснь №. Їрм0съ:

Пои1мъ гDеви, провeдшему лю1ди сво‰ сквозЁ чермн0е м0ре, ћкw є3ди1нъ слaвнw прослaвисz.

Пёсньми бlговосхвали1ти хотsщу пaмzть твою2, блажeнне, свэтон0сную ми2 зарю2, даніи1ле, съ нб7сE низпосли2.

Вeліе сlнце и4стиннw, џ§е, возсіsлъ є3си2 концє1мъ, добродётелей свётлостію њзарszй вёрныхъ собр†ніz.

Зак0нwмъ влады6чнимъ, џ§е, повинyzсz, ўмертви1лъ є3си2 воздержaніемъ пл0ть, и3 повинyлъ є3си2 сію2 д¦у.

БGор0диченъ:

Вeсь чlвёкъ kви1сz, пребhвъ є4же бЁ и3 по воплощeніи, и4же и3зъ тебє2, бцdе, роди1выйсz неизмённый гDи.

Пёснь G. Їрм0съ:

Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Жезл0мъ воздержaніz страстeй м0ре, џ§е, растерзaвъ, прешeлъ є3си2 непотоплeнъ, и3 г0ру дости1глъ є3си2 и4стиннагw безстрaстіz, и3 бGу бесёдовалъ є3си2 ўмA чистот0ю.

Возшeдъ на высотY добродётелей, знaемь бhлъ є3си2 мjру: на столпё бо стоS возвhшенъ, и3 сіsніемъ преслaвныхъ чудeсъ њзарszй вёрою къ тебЁ притекaющыz.

Водружeнъ, на кaмени б9іz знaніz, всёми козньми2 бэс0вскими kви1лсz є3си2 непоколеби1мь: на ст0лпъ ќбw тёло твоE на земли2 возвhсилъ є3си2, дyшу же впери1лъ є3си2 къ нбcнымъ.

БGор0диченъ:

И#збaви мS страстeй нашeствіz, вLчце, и3 борю1щыz мS враги2 нhнэ пребори2: ўтверди1 мz на кaмени б9іz в0ли: дyшу мою2 просвэти2, двeре бжcтвеннагw свёта.

Сэдaленъ, глaсъ №. Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

На ст0лпъ тебE сaмаго возвhсивъ, џ§е, воздержaніемъ, даніи1ле, пл0ть и3знури1лъ є3си2. тёмъ и3 д¦а сосyдъ дост0инъ бhлъ є3си2: бlгодaть же бжcтвенную воспріeмъ, требlжeнне, недyгъ всsкій tг0ниши вёрою чтyщихъ пaмzть твою2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ўповaніе хrтіaнъ, прес™az дв7о, є3г0же родилA є3си2 бGа, пaче ўмA и3 сл0ва, непрестaннw моли2 њ воспэвaющихъ тS, подaти њставлeніе грэхHвъ нaшихъ всёхъ, и3 и3справлeніе житіS, вёрою и3 люб0вію при1снw слaвzщымъ тS.

КrтобGор0диченъ:

Несквeрнаz ѓгница ѓгнца и3 пaстырz повёшена на дрeвэ мeртва зрsщи, плaчущи вэщaше, м™рски восклицaющи: кaкw претерплю2 твоE, є4же пaче сл0ва, сн7е м0й сни1тіе, и3 вHльныz стrти, б9е пребlгjй;

Пёснь д7. Їрм0съ:

Ты2 моS крёпость, гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Ћкw свэтозaрное сlнце, џ§е приснопaмzтне, на столпЁ блистaюща ви1дэлъ є3си2 б9іz рабA сmмеHна: и3 и3стекaющими t тогw2 б9eственными свэтлостьми2 б9eственнw њзари1лсz є3си2, даніи1ле, и3 во слёдъ тогw2 жи1тельства ходи1лъ є3си2.

Дeмwнскіz полки2 nрyжіемъ вёры побэди1лъ є3си2 струsми же потопи1лъ є3си2 моли1твъ, пaгубу тёхъ, џ§е, tгнaвъ, ю4же творsху плaвающымъ, и3 спaслъ є3си2 вёрою бGу пэснопою1щыz: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Возстолплsz, џ§е, тебE самaго, всебlжeнне, всен0щнэ стоsлъ є3си2, ћкw безпл0тенъ, не выс0ко душeвное џко стzжaвъ, и3 чи1сто ћкоже зерцaло д¦а зарю2 и3 бжcтвєннаz kвлє1ніz чи1стымъ п0мысломъ пріeмлю.

БGор0диченъ:

Зак0ни въ тебЁ є3стествA њбновлsютсz: законодaвца бо сл0ва родилA є3си2, пaче вины2 ћкw и4стиннw, пречcтаz, и3 сл0ва, безсловeсіz и3збaвльшаго р0дъ человёческій, вёрнw пэснопою1щихъ: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Пёснь є7. Їрм0съ:

Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго, но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Да безсмeртныz слaвы получи1ши, плwтскaz ўмертви1лъ є3си2 жел†ніz, џ§е, и3 страстeй стремлє1ніz њбуздaлъ є3си2 воздержaніz труды6, и3 рэкA чудeсъ kви1лсz є3си2, и3 и3ст0чникъ врачевaній, приснопaмzтне.

Е$же хождaше стезeю, џ§е, на земли2, сmмеHнъ чyдный, во ќжасэ, бlжeнне, бhвшу тебЁ kви1сz, показyz тебЁ со двэмA ѓгGлы, грzди2, вопіS, и3 стaни ў менє2, къ бGу возвышazсz благодaтію.

Просвэщaемь зарeю, џ§е, невечeрнею и3 бжcтвеннымъ њсіsніемъ, бэс0вскій мрaкъ и3 страстeй мглY tгнaлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2 ст0лпъ свэтови1дэнъ, и3 лёствица, и4стиннw къ бGу вBрныz возводsщаz.

БGор0диченъ:

ВLку р0ждшаz kви1ласz є3си2 превhшши г0рнихъ си1лъ, и3 земнhхъ є3стество2 њбожи1ла є3си2, nтрокови1це бGоневёстнаz. тёмъ бцdу тS всеи1стинную душeю и3 љзhкомъ, вёрніи, дв7о, слaвимъ.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

Ќмъ тв0й къ бGу приближeніемъ њблистaемь, неsтенъ слaдостей nгнeмъ, џ§е, пребhсть, и3 страстeй г0рншій, и3 къ пл0ти пристрaстіz вhшшій.

В0дъ животв0рныхъ даровaній, д¦а и3сп0лншисz твоS душA, бGомyдре всебlжeнне, рёки и3сточи2 врачевaній и4стиннw, т0ки страстeй сушaщыz.

БGор0диченъ:

ТS предстaтельницу вёрніи и3 стёну вси2 стzжaхомъ, во глубинЁ ѕлhхъ и3 молвЁ скорбeй при1снw бёдствующе, бцdе, є3ди1на земнhхъ прибёжище.

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Ћкоже ѕвэздA многосвётлаz, ты2 возшeдъ, бlжeнне, на ст0лпъ, мjръ просвэти1лъ є3си2 прпdбными дёлы твои1ми, и3 тмY прeлести tгнaлъ є3си2, џ§е. тёмже м0лимъ тS, и3 нhнэ њблистaй въ сердцaхъ р†бъ твои1хъ незаходsщій свётъ рaзума.

Јкосъ:

Пёснь сквeрна къ похвалeнію пHдвигъ твои1хъ, џ§е, прин0ситсz: не и4мамъ бо чи1сто сeрдце моE, ћкw сіE срaмнw њкалsхъ: но подaждь ми2 сл0во, свsте, чи1стэ воспёти твоE житіE, є3мyже ўдиви1шасz вои1стинну и3 ѓгGли: и4бо бhлъ є3си2, ћкоже безтэлeсенъ, пріeмъ свётъ незаходsщій рaзума.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще. благословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Чи1ни ѓгGльстіи твоемY стоsнію ўдиви1шасz, всеблажeнне бGон0се: съ тёломъ бо тёхъ жи1тельство воспріeмъ, взывaлъ є3си2: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Высот0ю невещeственнагw жи1тельства и3 прbр0чества сіsz свэтозарeніемъ, врачевaніи нaмъ њблистaлъ є3си2 лучы2, бlгочeстнw чтyщымъ тS, даніи1ле чудон0сне.

Разрэши2 страстeй мои1хъ мглY свётлостію, всебlжeнне, твоеS моли1твы, и3 на стезю2 жи1зни настaви вопію1ща: благословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

БGор0диченъ:

Ми1лостива мнЁ бyди, дв7о, и3 ўsзвлена мS nрyжіемъ грэхA, врачевств0мъ твоеS моли1твы и3злэчи2, бlгословeнъ, зовyща, пл0дъ чрeва твоегw2.

Пёснь }. Їрм0съ:

Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Желaній конeчное, д0брыхъ крaйнэйшее, џ§е бGон0се, и3звёстнw дости1глъ є3си2, кри1лы њблегчевazсz добродётельныхъ дэsній, и3 со безтэлeсными, даніи1ле, взывaеши: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Б9іz тS си1ла проzвлeннэ ўкрэпи1вши, терпёти зимы2 ѕлостyжное сотвори2, и3 сlнца зн0й, и3 гни1лости твоеS пл0ти, и3 t неS бhвшихъ червeй њѕлоблeніе, вопію1ща: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Н0вый јwвъ ты2 kви1лсz є3си2, даніи1ле досточyдне, мн0жествомъ и3скушeній њбдержи1мъ и3 скорбeй, дв7дову кр0тость, и3 їaкwвле безѕл0біе, и3 цэломyдріе їHсифово подражaлъ є3си2, вопіS бlгодaрственнэ: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

БGор0диченъ:

Бцdу, вLчце всес™az, мyдрствующіи тS, глаг0лwмъ послёдующе твои6мъ, всепётаz, тS нhнэ блажи1мъ, ћкw бGа бlжeннаго родилA є3си2 нaмъ: є3г0же, во двY существaхъ, є3ди1нэй же v3постaси, воспэвaюще вопіeмъ: џтроцы, благослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Пёснь f7. Їрм0съ:

Ўстраши1сz всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снизхождeніz, ћкw вhшній в0лею сни1де дaже и3 до пл0ти, t дв7и1ческагw чрeва бhвъ чlвёкъ. тёмже пречcтую бцdу, вёрніи, величaемъ.

СE, тебЁ двє1ри нбcныz tверз0шасz престaвльшемусz, и3 течeніе скончaвшему, џ§е, и3 ѓгGлwвъ чи1ни воспріsша, вэнцодaвецъ же хrт0съ слaвою вэнчa тz прaвды. є3г0же пою1ще, вёрніи, величaемъ.

Ћкw крjнъ, џ§е, сeльный въ раи2 воздержaніz процвёлъ є3си2: и3 ћкw кmпарjсъ, на высотY возвhсилсz є3си2 совершeнства: ћкw мaслина, pал0мски kви1лсz є3си2, ли1ца и3 сердцA н†ша ўмащaz є3лeемъ болёзней твои1хъ.

Ст0лпъ тS њсновaніемъ добродётелей ўтверждaемь твaрь познA, забрaло непоколеби1мо, чудeсъ и3ст0чникъ, пристaнище бlгоути1шное, врачевaній сокр0вище, пріsтелище д¦а. тёмъ твою2 днeсь, даніи1ле, сотворsемъ пaмzть.

С0лнца днeсь нaмъ возсіS свэтлёе, прпdбне, бжcтвеннаz пaмzть твоS, вёрныхъ сердцA просвэщaющи свётомъ прaвды, мрaкъ же tгонsщи душетлённыхъ страстeй: ю4же совершaюще, благочeстнw воспэвaемъ тS.

БGор0диченъ:

Пощади1 мz, сп7се, рождeйсz и3 сохрани1въ р0ждшую тS нетлённу по рождествЁ, є3гдA сsдеши суди1ти дэлA мо‰, беззакHніz презирaz и3 грэхи2 мо‰, ћкw безгрёшенъ, ћкw бGъ, ми1лостивъ и3 чlвэколю1бецъ.

Свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™aгw. Поd: Свёте неизмённый:

Тво‰ п0двиги ст0лпъ вопіeтъ глaсы неглаг0льными, стрaждуща безпокр0внw кaчествы проти1вными, toнyдуже, ћкw свэти1льникъ свэтон0сне, просіsлъ є3си2, џ§е, њзарsz всю2 твaрь.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

ТS пёсньми нем0лчными блажи1мъ, дв7о, ћкw t трbцы є3ди1наго родилA є3си2, бцdе, и3 н0сиши бжcтвенными рукaми пресyщное сл0во, неврaщнw и3 неизмённw.

На стіх0внэ nктHиха.

Вёдати подобaетъ, ћкw t сегw2 №i днE начинaетсz недёлz прao§ескаz, и3 восх0дитъ сегH же декeмвріа до з7i днE. Бывaетъ же си1це:

Ѓще ќбw случи1тсz ржcтво2 хrт0во въ недёлю: и3 тогдA прao§ескаz недёлz бывaетъ декeмвріа въ №i-й дeнь:

Ґ с™hхъ nц7ъ недёлz, ћже предъ ржcтв0мъ хrт0вымъ, декeмвріа въ }i-й дeнь.

Ѓще ли случи1тсz ржcтво2 хrт0во въ понедёльникъ: и3 тогдA прao§ескаz недёлz бывaетъ декeмвріа въ з7i-й дeнь:

Ґ недёлz с™hхъ nц7ъ, ћже предъ ржcтв0мъ хrт0вымъ, тогдA бывaетъ декeмвріа въ к7д-й дeнь.

Ѓще ли случи1тсz ржcтво2 хrт0во во вт0рникъ: и3 тогдA прao§ескаz недёлz бывaетъ декeмвріа въ ѕ7i-й дeнь:

Ґ с™hхъ nц7ъ недёлz, ћже предъ ржcтв0мъ хrт0вымъ, декeмвріа въ к7г-й дeнь.

Ѓще ли случи1тсz ржcтво2 хrт0во въ срeду: и3 тогдA бывaетъ прao§ескаz недёлz декeмвріа въ є7i-й дeнь:

Ґ с™hхъ nц7ъ недёлz декeмвріа въ к7в-й дeнь.

Ѓще ли случи1тсz ржcтво2 хrт0во въ четверт0къ: и3 тогдA бывaетъ прao§ескаz недёлz декeмвріа въ д7i-й дeнь:

Ґ с™hхъ nц7ъ недёлz декeмвріа въ к7а-й дeнь.

Ѓще ли случи1тсz ржcтво2 хrт0во въ пzт0къ: и3 тогдA бывaетъ прao§ескаz недёлz декeмвріа въ Gi-й дeнь:

Ґ с™hхъ nц7ъ недёлz въ к7-й дeнь.

Ѓще ли случи1тсz ржcтво2 хrт0во въ суббHту: и3 тогдA бывaетъ прao§ескаz недёлz декeмвріа во в7i-й дeнь:

Ґ недёлz с™hхъ nц7ъ, ћже предъ ржcтв0мъ хrт0вымъ, декeмвріа въ f7i-й дeнь.

T здЁ блюди2 недёлю с™hхъ пр†oц7ъ въ к0е число2 прилучи1тсz.

Ѓще и3 прeжде недёли к7и-z, и3ли2 п0слэжде: И# на літургjи є3ђліе чти2 недёли к7и-z, луки2, зачaло o7ѕ: Человёкъ нёкій сотвори2 вeчерю вeлію: непремённw є3ди1но. Ґ въ к7и недёлю чти2 рzдов0е, к0е прилучи1тсz и3нhz недёли.

Подобaетъ вёдати њ недёли с™hхъ пр†oц7ъ.

Е#гдA ќбw бывaетъ недёлz с™hхъ пр†oц7ъ, њставлsетсz послёдованіе прилучи1вшагwсz с™aгw въ тY недёлю, и3 поeмъ прeжде въ пzт0къ на повечeріи.

Въ суббHту на мaлэй вечeрни поeмъ по nбhчаю.

На вели1цэй вечeрни на ГDи, воззвaхъ стіхи6ры воскrны G: и3 °вост0чны° (°ҐнатHліевы°) G: и3 с™hхъ пр†oц7ъ д7, глaсъ }. Под0бенъ: И$же во є3дeмэ: Слaва, прaoц7євъ, глaсъ ѕ7: И$же прeжде зак0на: И# нhнэ, бGор0диченъ настоsщагw глaса. На літjи стіхи1ра хрaма: Слaва, прaoц7євъ, глaсъ №: Лучaми њблистaвшесz бGоглаг0ланіz: И# нhнэ, бGор0диченъ: СE, и3сп0лнисz и3сaіино: На стіх0внэ стіхи6ры воскrны: Слaва, прaoц7євъ, глaсъ G: Прaoц7ъ соб0ръ: И# нhнэ, бGор0диченъ: Безъ сёмене t бжcтвеннагw д¦а: На благословeніи хлёбwвъ тропaрь: Бцdе дв7о, двaжды. и3 прaoц7євъ є3ди1ножды, глaсъ в7: Вёрою прaoц7ы њправдaлъ є3си2:

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ двaжды, Слaва, и3 нhнэ прaoц7євъ. По №-й и3 по в7-й каfjсмэ сэдaльны воскrны, и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ, недёлz рsдъ. Посeмъ полmелeй: и3 тропари2 воскrны. ЃгGльскій соб0ръ: тaже v3пакои2 глaса, и3 сэдaленъ прaoц7євъ: и3 чтeніе. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса. Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскrное: и3 Воскrніе хrт0во: pал0мъ н7. Стіхи1ра воскrна. КанHнъ воскrнъ, со їрмос0мъ на д7: и3 nтрокHвъ на д7: глaсъ }: и3 прaoц7євъ на ѕ7, глaсъ №: Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz: По G-й пёсни v3пакои2 прaoц7євъ є3ди1ножды, глaсъ в7: Въ р0су дётемъ: По ѕ7-й пёсни кондaкъ прaoц7євъ, глaсъ ѕ7: Рукопи1саннагw џбраза не почeтше: и3 јкосъ. По f7-й пёсни свэти1ленъ воскrнъ: Слaва, прaoц7євъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 с™hхъ прaoц7євъ, д7, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ: Слaва, прaoц7євъ, глaсъ з7: Пріиди1те вси2 вёрнw: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ: Стіхи1ру же є3ђльскую поeмъ въ притв0рэ: и3 чaсъ №-й: и3 конeчный tпyстъ.

На літургjи Бlжє1нна глaса, на ѕ7: и3 прaoц7євъ пёснь G-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 прaoц7євъ: Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ прaoц7євъ. Прокjменъ, пёснь nц7є1въ, глaсъ д7. Бlгословeнъ є3си2, гDи б9е nц7ъ нaшихъ. Стjхъ: Ћкw прaведенъ є3си2: Ґпcлъ прaoц7євъ къ колоссaємъ, зачaло сlз. Ґллилyіа, глaсъ д7: Мwmсeй и3 ґарHнъ: Е#ђліе луки2, зачaло o7ѕ. Рsдъ же недёли њставлsетсz. Причaстенъ: Хвали1те гDа: Другjй: Рaдуйтесz.

Недёлz свzтhхъ прaoтєцъ.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскrны, и3 °вост0чны° (°ҐнатHліевы°), G, и3 прaoц7євъ на д7, глaсъ }. Под0бенъ: И$же во є3дeмэ:

Прaoтцєвъ днeсь, вёрніи, совершaюще пaмzть, воспои1мъ хrтA и3збaвителz, возвели1чившаго и5хъ во всёхъ kзhцэхъ, и3 чудeсъ пресл†внаz вёрнw соверши1вшаго гDа, ћкw держaвна и3 си1льна, и3 t ни1хъ показaвша жeзлъ си1лы нaмъ є3ди1ну неискусомyжную и3 бGоoтрокови1цу марjю чи1стую, и3зъ неsже цвётъ пр0йде хrт0съ, и3зрасти1вый всBмъ жи1знь и3 неиждивaемую пи1щу, и3 спасeніе вёчное.

И$же с™ы6z џтроки и3зъ nгнS и3збaвивый, вLко, и3 t ќстъ льв0выхъ даніи1ла, бlгослови1вый ґвраaма, и3 їсаaка, рабA твоего2, и3 сего2 сн7а їaкwва, бlговоли1вый t сёмене и4хъ бhти по нaмъ: да прeжде поползнyвшыzсz спасeши прaoтцы нaшz, кrт0мъ твои1мъ и3 воскресeніемъ, и3 раст0ргнувъ смє1ртныz ќзы, совозстaвиши вс‰, ±же t вёка сyщыz въ мeртвыхъ, покланsющыzсz тебЁ, хrтE, цRю2 вэкHвъ.

Ћкоже въ хлaдэ посредЁ плaмене, рос0ю д¦а рaдующесz џтроцы б9іи хождaху, тaинственнw въ нeмъ проwбрази1вше трbцу, и3 воплощeніе хrт0во, и3 ћкw мyдріи, вёрою ўгаси1ша си1лу џгненную: и3 даніи1лъ же прaведный львHвъ kви1сz њбуздaтель: и4хже моли1твами ўмолeнъ бhвъ, чlвэколю1бче сп7се, и3 нaсъ негаси1магw вёчнагw и3збaви nгнS, и3 спод0би ны2 цrтвіz твоегw2 гDи. Ћкоже въ росЁ сyще, вёрніи и3 с™jи џтроцы твои2 въ пещи2 плaмене џгненнагw предживописaху тaинственнw, є4же и3зъ дв7ы, твоE пришeствіе, неwпaльнw возсіsвшее нaмъ, и3 даніи1лъ же прaведный и3 во прbр0цэхъ чyдный, ћснw бжcтвенное втор0е твоE пришeствіе проzвлsz, ви1дэхъ, д0ндеже пrт0ли постaвишасz, глаг0летъ, и3 судіS сёде, и3 џгненнаz потечE рэкA: є3sже да и3збaвимсz, хrтE, моли1твами и4хъ, вLко.

Слaва, глaсъ ѕ7. Ґнат0ліево:

И5же прeжде зак0на, nтцы2 вс‰ восхвaлимъ днeсь, вёрніи, ґвраaма бGолюби1ваго, и3 їсаaка t њбэщaніz рождeннаго, и3 їaкwва, и3 дванaдесzть патріaрхи, дв7да кротчaйшаго, и3 даніи1ла, желaній прbр0ка, и3 три2 џтроки съ ни1ми слaвzще, пeщь въ р0су преложи1вшыz, просsще њставлeніz t хrтA бGа, прославлsемаго во с™hхъ свои1хъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый глaса.

На літjи стіхи1ра хрaма. Слaва, глaсъ №:

Лучaми њблистaвшесz бGоглаг0ланіz великоимени1тіи прbр0цы пrнw блажaтсz: и3 речє1ніz д¦а пл0дствующе, несказaнное ржcтво2 хrтA бGа всBмъ проповёдаша: зак0ннw же кончи1ну соверши1ша, пожи1вше жи1знь пречyдную.

И# нhнэ, бGор0диченъ: СE, и3сп0лнисz и3сaіино проречeніе:

Стіх0вна воскrна. Слaва, глaсъ G. Гeрманово:

Прaoц7євъ соб0ръ, празднолю1бцы, пріиди1те, pал0мски да восхвaлимъ, ґдaма прaoц7а, є3нHха, нHа, мелхіседeка, ґвраaма, їсаaка, и3 їaкwва: по зак0нэ мwmсeа, и3 ґарHна, їисyса, самуи1ла, и3 дв7да съ ни1миже и3сaію, їеремjю, їезекjилz, и3 даніи1ла, и3 дванaдесzть, кyпнw и3лію2, є3ліссeа, и3 вс‰: захaрію, и3 кrти1телz, и3 проповёдавшыz хrтA, жи1знь и3 воскресeніе р0да нaшегw.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Безъ сёмене:

Тропaрь, воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaoц7ємъ, глaсъ в7:

Вёрою прaoц7ы њправдaлъ є3си2, t kзы6къ тёми пред8wбручи1вый цRковь: хвaлzтсz въ слaвэ с™jи, ћкw t сёмене и4хъ є4сть пл0дъ бlгослaвенъ, безъ сёмене р0ждшаz тS. тёхъ моли1твами, хrтE б9е, поми1луй нaсъ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaoц7ємъ. По nб0ихъ каfjсмахъ сэдaльны воскrны, съ бGор0дичны и4хъ. По полmелeи v3пакои2 глaса.

И# сэдaленъ прaoц7євъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости:

Ґвраaма, їсаaка же и3 їaкwва восхвaлимъ вси2 пёсненнw, дв7да кр0ткаго, ї}сyса, и3 дванaдесzть патріaрхи, кyпнw съ треми2 ю4ношами, ўгаси1вшими џгненный плaмень си1лою д¦0вною: рaдуйтесz, вопію1ще къ ни6мъ, прeлесть д0блественнэ њбличи1вше царS безyмнагw, и3 хrтY моли1тесz, согрэшeній њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть вaшу.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Бlгодaрственное похвалeніе д0лжно, ћкоже вдови1ца џнаz двA лeпта приношY тебЁ вLчце, њ всёхъ даровaніихъ твои1хъ: тh бо kви1ласz є3си2 покр0въ, кyпнw и3 п0мощь, напaстей и3 скорбeй при1снw мS и3з8имaющи. тёмже ћкw t среды2 горsщіz пeщи и3збaвльсz њскорблsющихъ мS, t сeрдца взывaю тебЁ: бцdе, помози1 ми, молsщи хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе дaти мнЁ, тs бо и3мёю надeжду рaбъ тв0й.

КанHни три2: воскrнъ на д7: и3 с™hхъ тріeхъ nтрокHвъ на д7. и3 прaoц7євъ на ѕ7. КанHнъ с™hхъ тріeхъ nтрокHвъ, є3гHже краегранeсіе: Три2 џтроки пою2, и3 даніи1ла вели1каго. Fеофaново.

Глaсъ }. Пёснь №. Їрм0съ:

В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Безначaльное сл0во и3зъ nц7A прeжде всёхъ вэкHвъ рождeнно бGолёпнw, въ пещи2 ю4ношамъ nбрaзнw ви1дэно бhвшее прослaвимъ.

Глаг0лы мучи1телz ѕлочести1вагw бlгор0дніи џтроцы њплевaвше терпэли1внw, снёдьми беззак0нныхъ њскверни1тисz халдeйски не восхотёша.

Питaстесz ќбw сл0вомъ душeвнэ, снёдьми же саморaсленными пл0тски, пaче питaющихсz дебeлыми снёдьми, цRю2 краснёйшіи ли1цы kви1стесz.

БGор0диченъ:

Ћдъ ѕміи1нъ въ слyхи г0рькw и3зліsвшійсz є4vины, ћже и3зъ дв7да возрaстшаz, nтрокови1це, и3сцэлsеши, и3збaвителz р0ждши.

И$нъ канHнъ с™hхъ прaoц7євъ, є3гHже краегранeсіе: Nц7є1мъ хвалY въ лёпоту нhнэ приношaю. ЇHсифъ.

Глaсъ №. Пёснь №. Їрм0съ:

Хrт0съ раждaетсz, слaвите. хrт0съ съ нб7съ, срsщите. хrт0съ на земли2, возноси1тесz. п0йте гDеви всS землS, и3 весeліемъ восп0йте лю1діе, ћкw прослaвисz.

Nц7є1мъ пёніе принесeмъ, прeжде зак0на, и3 въ зак0нэ возсіsвшымъ, и3 и3зъ дв7ы возсіsвшему гDу и3 вLцэ в0лею прaвою ўгоди1вшымъ, и3 незаходи1магw просвэщeніz нhнэ наслаждaющымсz.

Ґдaма пeрваго почти1мъ, рук0ю почтeннаго зижди1телz, и3 всёхъ нaсъ прaoтца ўжE бhвшаго, и3 въ ски1ніахъ нбcныхъ со всёми и3збрaнными почивaюща.

Ѓвелz, дaры принeсшаго душeю бlгор0днэйшею, пріsтъ всёхъ бGъ и3 гDь: сег0 же пaки скверноубjйственною рук0ю ўмерщвлeна, принесE къ свёту, ћкw бжcтвенна м§ника.

БGор0диченъ:

Речeній бжcтвенныхъ ўслhшимъ, вопію1щихъ хrт0во kвлeніе: сe бо въ вертeпэ раждaетсz и3зъ nтрокови1цы неискусомyжныz, є3гHже стрaшное ржcтво2 провозвэщaетъ ѕвэздосл0вцємъ ѕвэздA ћвльшаzсz.

Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz, слaвите:

Пёснь G. Їрм0съ:

Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ, гDи, ты2 є3си2 свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.

Рaзумъ стzжaвше бGонаучeнный, вLко, џтроцы дв7довы, зак0ны nтeчєскіz бGомyдреннw соблюд0ша.

Џгнь не њпали2 чистBйшаz тэлесA благочести1выхъ: пост0мъ бо душепитaтельнымъ напаsхусz.

ХвалY всемjрную и3 многопётую пою1тъ џтроцы тріE, посредЁ пeщи чyднw њрошaеми.

БGор0диченъ:

Да ржcтво2, вLко, и3зъ дёвствующагw тэлесE покaжеши нaмъ, спасaеши въ пещи2 дBвствующаz тэлесA.

И$нъ. Їрм0съ:

Прeжде вBкъ t nц7A рождeнному нетлённw сн7у, и3 въ послBднzz t дв7ы воплощeнному безсёменнw хrтY бGу возопіи1мъ: вознесhй р0гъ нaшъ, с™ъ є3си2 гDи.

Поeтсz въ мjрэ си1fово къ зижди1телю разжжeніе, и4бо въ непор0чнэмъ жи1тельствэ и3 душeвнэй любви2 томY и4стиннw ўгоди2, и3 нhнэ во странЁ живhхъ вопіeтъ: с™ъ є3си2, гDи.

Ўсты6 и3 љзhкомъ и3 сeрдцемъ є3нHсъ чyдный призвaти бGомyдреннw вLку всёхъ и3 бGа, надёzшесz въ д©э: и3 благоуг0днw пожи1въ на земли2, слaву воспріsтъ.

СвzщеннослHвіи свzщeнными є3нHха ўблажи1мъ, благоугоди1въ бо гDу, престaвисz въ слaвэ, kви1всz лyчши смeрти, ћкоже писaсz, и4мже б9ій бhвъ рaбъ и4скреннэйшій.

БGор0диченъ:

Нhнэ чazніе kзhкwвъ t дв7ы предгрzдeтъ, и3 виfлеeмъ заключeнный tверзaетъ свётлw є3дeма, сл0во воплощaемое пріeмлz, и3 въ ћслэхъ пл0тію возлeгшаго.

Катавaсіа: Прeжде вBкъ: И# v3пакои2, глaсъ в7:

Въ р0су дётемъ џгнь прелагaшесz, плaчь въ рaдость женaмъ премэнsшесz: ѓгGлъ бо во nбои1хъ служaше чудесёхъ, џвымъ ќбw во ўпокоeніе претвори1вый пeщь, си6мъ же воскресeніе возвэсти1вый триднeвное: начaльниче жи1зни нaшеz, гDи, слaва тебЁ.

Пёснь д7. Їрм0съ:

Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

Даніи1лъ мудрёйшій бжcтвеннэ ўм0мъ просвэщaемь, сHніz разрэши2 самодeржцєвъ бжcтвенною бlгодaтію.

Њблистaетъ чудесми2, є4же въ пещи2, nтрокHвъ страдaніе: мучи1телz бо ўлови1ша къ познaнію твоемY, всеси1льне.

Соглaсіz nргaны и3 мусікjи пBсни всесли6чныz д0блественныхъ не привлек0ша, и3 злат0му џбразу не подклони1ша.

БGор0диченъ:

Пёсньми, всепётаz, и5же въ вавmлHнэ, дёти почитaютъ сн7а твоего2 пребжcтвеннаго, є3г0же въ пещи2 познaша.

И$нъ. Їрм0съ:

Жeзлъ и3зъ к0рене їессeева и3 цвётъ t негw2, хrтE, t дв7ы прозsблъ є3си2, и3зъ горы2, хвaльный, приwсэнeнныz чaщи, пришeлъ є3си2 вопл0щсz t неискусомyжныz, невещeственный и3 б9е, слaва си1лэ твоeй, гDи.

ХвалY принесeмъ бGу, чтyще пёсньми нHа, вои1стинну сyща прaведнаго: во всёхъ бо зaповэдехъ бжcтвенныхъ ўкрашaемь kви1сz, хrтY благоугоди1въ, є3мyже пэснопоeмъ вёрніи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Ви1дэвъ твоE бGъ благор0дное нрaва, и3 прост0е, и3 по всемY нHе совершeна вторaгw мjра, ћвэ началовождa тz показyетъ, спaсшаго томY всsкагw р0да t пот0па чyвственнагw сёмz, ћкоже сaмъ повелЁ.

НHа сохрaншаго б9ій зак0нъ невреди1мь, и3 њбрётшасz тогдA прaведна въ р0дэ своeмъ, и3 дрeвzнымъ спaсша дрeвле ковчeгомъ безсловeсныхъ р0ды, повелёніемъ вседётельнымъ, пёсньми благочeстнw ўблажи1мъ.

Віно2 ўмилeніz нaмъ т0читъ, чтyщымъ тS, нHе блажeнне, пaмzть твоS, веселsщее и3 дyшы и3 сердцA всегдA, чи1стэ блажaщихъ нрaвы тво‰ честны6z и3 жи1тельство бжcтвенное.

БGор0диченъ:

Нhнэ и3збавлeніе нaше въ ћслэхъ возлегaетъ, и3 пеленaми повивaетсz, ћкоже младeнецъ. И# волсви2, вост0чніи цaріе прих0дzтъ, сего2, ћкw бGа и3 цRS, р0ждшагосz t чcтыz, ви1дэти, и3 поклони1тисz съ д†ры вёрнw.

Катавaсіа: Жeзлъ и3зъ к0рене їессeева:

Пёснь є7. Їрм0съ:

Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго, но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Научи1вшесz зак0ну, сп7се, не tверг0шасz твои2 ўг0дницы, даніи1лъ вели1кій съ треми2 ю4ношами бGомyдрыми: но, крёпость пріeмше t тебє2, бlгодётелz, мучи1тели мyжески побэди1ша.

Мhсленнw научaшесz даніи1лъ, чlвэколю1бче, твои6мъ тaйнамъ: на џблацэ бо, ћкw сн7а тS человёча грzдyща, kзhкwвъ всёхъ, ћкw судію2 и3 цRS, зрsше ўмA чистот0ю.

Ўкраси1сz, q дёти! пaче кaмене сапфjра, вaше совокуплeніе, ћкw зарS златaz, благочeстіz рeвностію распaльшесz, ходsще рaдостнw въ пещи2, и3 собирaюще ликовaніе всемjрное.

БGор0диченъ:

Даніи1лъ тS, дв7о, г0ру прописA ћвэ бжcтвенный, тріe же џтроцы ви1дэвше плaмень њрошaющъ, твоE бжcтвенное ржcтво2 пэснопёсненнw восхвалsютъ, ћкw сп7са и3 зижди1телz и3 гDа.

И$нъ. Їрм0съ:

БGъ сhй ми1ра, nц7ъ щедр0тъ, вели1кагw совёта твоегw2 ѓгGла, ми1ръ подавaюща, послaлъ є3си2 нaмъ: тёмъ, бGоразyміz къ свёту настaвльшесz, t н0щи ќтренююще, славосл0вимъ тS, чlвэколю1бче.

Хвалaми бжcтвенными да почти1тсz си1мъ, n§еское бlгословeніе приплоди1въ: и3 предъ бGомъ благоуг0денъ ћвльсz, къ прao§єскимъ ликHмъ причтeсz, и3 во странЁ живhхъ рaдостнw почивaетъ.

Ви1дэти спод0бисz, ћкw дрyгъ б9ій, ґвраaмъ дeнь зижди1телz своегw2, и3 и3сп0лнь бывaетъ рaдости д¦0вныz: сего2 ќбw, ўмA прaвостію чтyще, ўблажи1мъ вси2, ћкw хrт0ва бжcтвенна прaoц7а.

Ви1дэлъ є3си2, ћкоже є4сть м0щно человёку ви1дэти, трbцу, и3 тyю ўгости1лъ є3си2, ћкw дрyгъ при1сный, преблажeнне ґвраaме: тёмже мздY пріsлъ є3си2 стрaннагw гощeніz, є4же бhти тебЁ безчи1сленныхъ kзhкwвъ nц7Y вёрою.

БGор0диченъ:

П0лный и3стощавaетсz пл0тію нaсъ рaди, и3 начaло безначaльный пріeмлетъ: њбнищевaетъ же богaтый, и3 сл0во сhй бGъ, въ ћслэхъ безсловeсныхъ возлежи1тъ, ћкw младeнецъ, воззвaніе всёхъ сyщихъ t вёка содёловаz.

Катавaсіа: БGъ сhй ми1ра:

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Бeздна грэхHвъ и3 прегрэшeній бyрz мS смущaетъ, и3 во глубинY нyжднагw рёетъ мS tчazніz: но твою2 крёпкую рyку мнЁ простри2, ћкw петр0ви: q ўпрaвителю! и3 спаси2.

Њбладaвше душeвными страстьми2 си1лою сл0ва, страны2 kзы6къ халдeйскихъ влaстели бhсте: вёсть бо добродётель чeсть даровaти стzжaвшымъ ю5, q дв7довы мyдріи внyцы!

Въ мeртвость даніи1лъ живон0сную њдёzвсz дрeвле, ћкw бGа халдeємъ ѕлочести1внw мни1маго, ўбивaетъ снёдію ѕмjz ѕлёйшаго. свzщeнники же ѕлочести6выz мyдрэ ўби1лъ є4сть.

БGор0диченъ:

Млcтива ми2 судію2 сн7а твоего2, бцdе дв7о, твои1ми моли1твами бhти въ дeнь судA, и3збaвителz же лю1тыхъ, м™и, ўмоли2: на тs бо є3ди1ну надeжду мою2 возлагaю.

И$нъ. Їрм0съ:

И#зъ ўтр0бы їHну младeнца и3зблевA морскjй ѕвёрь, kковA пріsтъ: въ дв7у же всeльшеесz сл0во, и3 пл0ть пріeмшее, пр0йде сохрaншее нетлённу. є3гHже бо не пострадA и3стлёніz, р0ждшую сохрани2 невреждeнну.

Џбразъ хrт0вы стrти бhлъ є3си2 ћвэ, їсаaче преблажeнне, возводи1мь џ§имъ бlгопокорeніемъ, є4же закалaтисz. сегw2 рaди ўблажи1лсz є3си2, и3 рaбъ б9ій вои1стинну kви1лсz є3си2 бли1жній, со всёми прaведными вселszсz.

Kви1сz їaкwвъ ўг0дникъ вёрнэйшій всёхъ бGа: тёмже и3 брaсz со ѓгGломъ, ќмъ зрS бGа наречeсz, и3 спS, бжcтвенную лёствицу ви1дэ, на нeйже бGъ ўтверждaшесz, пл0тію њбложи1выйсz за благостhню.

ЛюбS їHсифъ ко nц7Y благопокорeніе, въ р0въ ввeрженъ, продадeсz во џбразъ заклaннагw и3 въ р0вэ положeннагw хrтA: пшеницодaвецъ же є3гЂпта бhсть, цэломyдръ бhвъ и3 прaведенъ, цaрь же страстeй и4стиннэйшій.

БGор0диченъ:

Млaдо на земли2 nтрочA познавaетсz, сhй со nц7eмъ при1снw и3 д¦омъ, пеленaми же повивaетсz и4же зeмлю повивazй мгл0ю ћвэ, и3 въ ћслэхъ безсловeсныхъ возлежи1тъ. сегw2 нhнэ предпрaзднуемъ рaдующесz безсёменное ржcтво2.

Катавaсіа: И#зъ ўтр0бы їHну: Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Рукопи1саннагw џбраза не почeтше, но неwпи1саннымъ существ0мъ защити1вшесz, требlжeнніи, въ п0двизэ nгнS, прослaвистесz: средё же плaмене нестерпи1магw стоsще, бGа призвaсте: ўскори2, q щeдрый, и3 потщи1сz, ћкw млcтивъ, въ п0мощь нaшу, ћкw м0жеши хотsй.

Јкосъ:

Простри2 твою2 рyку, є4юже дрeвле пріsша и3скушeніе є3гЂптzне борю1щіи, и3 є3врeє бори1міи. не њстaви нaсъ, да не пожрeтъ нaсъ смeрть, жaждущаz нaсъ, и3 сатанA ненави1дzй нaсъ, но прибли1жисz нaмъ, и3 пощади2 дyшы нaшz, ћкоже пощади1лъ є3си2 и3ногдA џтроки тво‰, сyщыz въ вавmлHнэ, непрестaннw слaвzщыz тS, и3 ввeржєнныz тебє2 рaди въ пeщь, и3 t сеS вопію1щыz ти2: ўскори2, щeдрый, и3 потщи1сz, ћкw ми1лостивъ на п0мощь нaшу, ћкw м0жеши хотsй.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Џтроцы бGочести1віи въ вавmлHнэ џбразу злат0му не поклони1шасz, но посредЁ пeщи џгненныz њрошaеми, пёснь воспэвaху, глаг0люще: превозноси1мый nц7є1въ и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Глaсъ бGолюбeзенъ поsшесz и3зъ среды2 nгнS вседержи1телю, ґзaріа бо бжcтвенный ли1къ состaвивъ, пёснь воспэвaz, глаг0лаше: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Цэвни1ца ю4ношей бGосл0вствуетъ всёхъ бGа и3 вседержи1телz, тBмъ въ пещи2 ћснw ћвльшагосz и3 пёснь воспэвaху, глаг0люще: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Три2 въ пeщь ввeржєнныz ви1дэвъ цaрь, ћкw ўзрЁ четвeртагw ви1дъ, сн7а пронаречE б9іz, и3 всBмъ возопи2: бlгословeнъ бGъ nц7ъ нaшихъ.

БGор0диченъ:

И#мёz просвэщeнъ бжcтвенною зарeю ќмъ, даніи1ле бGоблажeнне, дв7ы ржcтво2 ћвэ предви1дэлъ є3си2, тaинственными џбразы њбразyемо, бlгословeнъ, вопіS, б9е nц7ъ нaшихъ.

И$нъ. Їрм0съ:

Џтроцы, благочeстію совоспитaни, ѕлочести1вагw велёніz небрeгше, џгненнагw прещeніz не ўбоsшасz, но посреди2 плaмене, стоsще, поsху: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Да воспоeтсz ґнaніа, ґзaріа, місаи1лъ съ даніи1ломъ, пeщь ўгаси1вше џгненную, и3 львHвъ њбуздaвше стремлє1ніz, и3 хrтY соглaснw пою1ще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Зак0ннw пострадaвъ въ напaстехъ и3 неwслaбныхъ ск0рбехъ, ўг0дникъ наречeсz јwвъ б9ій всеи1стиннэйшій, кр0токъ, неѕл0бивъ, прaвъ, совершeнъ, непор0ченъ, вопіS: nтцє1въ б9е, благословeнъ є3си2.

Вёрою мwmсeа, ґарHна же и3 w4ра почти1мъ, восхвалsюще їисyса и3 леvjю свzщeннэйшаго, гедеHна же и3 самpHна, и3 взывaемъ: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ:

СE, ћкоже проречE прbр0къ, во чрeвэ зачA неискусобрaчнаz бGа, и3 роди1ти ћвэ и4детъ въ вертeпэ виfлеeмлэ. є3мyже вси2 поeмъ: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Катавaсіа: Џтроцы благочeстію совоспитaни:

Пёснь }. Їрм0съ:

Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Ґвраaмово благор0діе сохрани1ти тщaщесz, св0йственное къ немY стzжaсте њсновaніе вёры и3 надeжды, препод0бніи, терпёніе и3 напaстемъ пождaніе, вопію1ще: благослови1те, свzщeнницы вLку, лю1діе, превозноси1те є3го2 во вёки.

Ћкw свэти6ла просіsвше, и3 зeмлю њнебеси1вше, и3 благочeстіz просвэщeніемъ њсіsвшесz, всемjрное состaвльше ликостоsніе, пою1тъ t напaстей спaсшему вLцэ: џтроцы, благослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Ю$ношески погаси1вше распали1мую пeщь, и3 львHвъ чє1люсти загрaждше дв7дwвы внyцы, нhнэ рaдующесz пою1тъ тS бlгодётелz, цRS всёхъ: џтроцы, благослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

БGор0диченъ:

Тайнонаучaетъ, пречcтаz, даніи1лъ мудрёйшій, и3 предживописyютъ џтроцы тріE ржcтво2 твоE бGомyдренніи, џбразы зрsще и3зъ ўтр0бы твоеS прошeдшагw несказaннw: є3г0же дёти благословsтъ, свzщeнницы воспэвaютъ, лю1діе превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

И$нъ. Їрм0съ:

Чyда преестeственнагw, росодaтельнаz и3з8wбрази2 пeщь џбразъ: не бо2, ±же пріsтъ, пали1тъ ю4ныz, ћкw нижE џгнь бжcтвA дв7ы, въ ню1же вни1де ўтр0бу. тёмъ, воспэвaюще, воспоeмъ: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Днeсь сyщихъ t вёка бжcтвенную пaмzть совершaемъ честнhхъ nтє1цъ, ґдaма, ѓвелz же, си1fа, и3 нHа, и3 є3нHса, и3 є3нHха, и3 ґвраaма, мелхіседeка и3 јwва, їсаaка и3 вёрнагw їaкwва: да благослови1тъ твaрь, вопію1ще, гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

П0лкъ бGокрaсный бжcтвенныхъ nтє1цъ да восхвaлимъ, варaка, и3 наfaна, и3 є3леазaра, їwсjю, и3 дв7да, їефfaz, самуи1ла же, прє1днzz зрsща чeстнэ, и3 взывaюща: да благослови1тъ твaрь всS гDа и3 превозн0ситъ є3го2 во вёки.

ПохвалY пэснопёсненнw да принесeмъ б9іимъ прbр0кwмъ, восхвалsюще їwсjю, и3 міхeа, соф0ніа, и3 ґввакyма, захaрію, и3 їHну, ґггeа же, и3 ґмHса, и3 со ґвдjемъ малахjю, и3 наyма, и3сaію и3 їеремjю, и3 їезекjилz, кyпнw даніи1ла, и3лію2 и3 є3ліссeа.

Глаг0лы трbческими всес™yю воспоeмъ, вёрніи, трbцу, nц7A безначaльнаго, сн7а же и3 прaваго д¦а с™aго, є3ди1ницу тріmпостaсную, ю4же всsкое дыхaніе слaвитъ, зовyще: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Kви1лсz є3си2 t дёвственныхъ, хrтE, кровeй, воплощaемь неизречeннымъ сл0вомъ, и3 ћкw мLнецъ совершeнъ въ вертeпэ, премн0жествомъ бlгоутр0біz, ї}се, раждazсz: ѕвэздa же тS и3здалeча возвэсти2 ѕвэздосл0вцємъ, п0йте, вёрою зовyщымъ, и3 превозноси1те хrтA во вёки.

Катавaсіа: Чyда преестeственнагw:

Пёснь f7. Їрм0съ:

Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ, спасeнніи тоб0ю, дв7о чи1стаz, съ безпл0тными ли1ки тS величaюще.

Достиг0сте кончи1ну желaемую, и3 желaній крaйнэйшему предстоитE въ нбcныхъ черт0зэхъ, џтроцы всеблажeнніи.

Рaдующесz рукоsтіе, є4же t слeзъ, д0брагw вaшегw земледёланіz пріsсте, нетлёніz клaсъ плодоноси1вше.

ВозсіS свётлость нhнэ вaмъ дост0йнw, и3 весeліе сeрдца процвэтE: toнyдуже бо tбэжE печaль, всели1стесz.

БGор0диченъ:

Пaжить смeртную ўстaвила є3си2, дв7о, жизнодaвца р0ждши и3 гDа, животворsщаго вёрою величaющыz тS.

И$нъ. Їрм0съ:

Тaинство стрaнное ви1жу и3 преслaвное: нeбо, вертeпъ: прест0лъ херувjмскій, дв7у: ћсли, вмэсти1лище, въ ни1хже возлежE невмэсти1мый хrт0съ бGъ: є3г0же, воспэвaюще, величaемъ.

Крёпостію твоeю дрeвле си6лы сотвори1ша дщє1ри, гDи, ѓнна, и3 їудjfъ, и3 девHра, nлдA, їаи1ль же, є3сfи1рь, сaрра, маріaмъ же мwmсeева, рахи1ль и3 ревeкка и3 рyfь, велем{дрыz.

Ћкw ўгаси1вшыz џтроки с™ы6z пeщь, свzщeннw почти1мъ, кyпнw съ даніи1ломъ прbр0комъ, и3 всёми прaведными ћвэ, прeжде зак0на њблистaвшими д0брэ и3 въ зак0нэ вLцэ ўгоди1вшими.

Премyдріи бжcтвенніи прbр0цы бhвше ґвраaмwвы внyцы, є4же t ґвраaма и3 їyды р0ждшеесz сл0во б9іе провозвэсти1ша д¦омъ: тёхъ мольбaми, ї}се, вс‰ ўщeдри.

Њсвzти1сz всS твaрь пaмzтію вaшею, и3 торжествyющи зовeтъ, рaбски вопію1щи: мольбY гDу при1снw принеси1те, блажeнніи, ўлучи1ти вёчныхъ бл†гъ благохвaлzщымъ вaсъ.

БGор0диченъ:

Њблекjйсz въ мS, t дв7ы предгрzдeтъ, и3 въ вертeпэ раждaетсz сл0во џ§ее несли1тнw: ликyй твaрь, глaсы благодaрственными величaющи, тогw2 є4же за милосeрдіе всес™0е снизшeствіе.

Катавaсіа: Тaинство стрaнное: Свэти1ленъ воскrнъ.

Слaва, прaoц7євъ. Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Ґдaма восхвaлимъ, ѓвелz, си1fа и3 є3нHса, є3нHха и3 нHа: ґвраaма, їсаaка и3 їaкwва: мwmсeа, јwва и3 ґарHна: є3леазaра и3 їисyса: варaка, самpHна и3 їефfaz: дв7да и3 соломHна.

И# нhнэ:

С0лнце вели1кое, создaтель t неискусомyжныz дв7ы, ћже t ґдaма просвэти1ти въ виfлеeмъ тщи1тсz. тёмже возвэщaетъ чyдо пр†oц7ъ, всесвэтлёйшаz пaмzть.

На хвали1техъ стіхи6ры воскrны, д7: и3 с™hхъ прaoц7євъ д7, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Вси2 честнhхъ нhнэ прaoтєцъ * пaмzть совершaемъ, * пою1ще бGоуг0дное си1хъ житіE, * є3гHже рaди возвели1чишасz.

Двaжды.

Стjхъ: Бlгословeнъ є3си2, гDи б9е nц7ъ нaшихъ, и3 хвaльно, и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки.

Ўгаси1ша си1лу * џтроцы џгненную, * ликyюще посредЁ пeщи, * и3 пою1ще * бGа всеси1льнаго.

Стjхъ: Ћкw прaведенъ є3си2 њ всёхъ, ±же сотвори1лъ є3си2 нaмъ.

Въ р0вэ заключeнъ, * ѕвэрє1мъ соoбитaтель, * даніи1лъ прbр0къ, * непричaстенъ си1хъ * показaсz њѕлоблeніz.

Слaва, глaсъ з7. Гeрманово:

Пріиди1те вси2, вёрнw торжествyимъ, прeжде зак0на nц7ъ, ґвраaма и3 сyщихъ съ ни1мъ, лётнюю пaмzть. їyдово плeмz дост0йнw почти1мъ, и5же въ вавmлHнэ џтроки ўгаси1вшыz пeщный плaмень, ћкw трbцы џбразъ, съ даніи1ломъ восхвaлимъ, прор0чєскаz проречє1ніz и3звёстнw держaще, со и3сaіемъ велеглaснw возопіи1мъ: сE дв7а во чрeвэ пріи1метъ, и3 роди1тъ сн7а є3мманyила, и4же є4сть съ нaми бGъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Пребlгословeнна є3си2:

Славосл0віе вели1кое. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ: и3 стіхи1ра є3ђльскаz. Чaсъ №-й, и3 конeчный tпyстъ.

На літургjи бlжє1нна nктHиха, на ѕ7: прaoц7євъ пёснь G, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 прaoц7євъ: Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ прaoц7євъ. Прокjменъ, пёснь nц7є1въ, глaсъ д7: Бlгословeнъ є3си2, гDи б9е nц7ъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки. Стjхъ: Ћкw прaведенъ є3си2 њ всёхъ: Ґпcлъ прaoц7євъ, къ колоссaємъ, зачaло сн7з. Ґллилyіа, глaсъ д7: Мwmсeй и3 ґарHнъ во їерeехъ є3гw2, и3 самуи1лъ въ призывaющихъ и4мz є3гw2. Е#ђліе луки2, зачaло o7ѕ. Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: Другjй: Рaдуйтесz, прaведніи њ гDэ:

12 декабря: Святителя Спиридона, епископа Тримифийского.

Мёсzца тогHже въ в7i-й дeнь.

Прпdбнагw nтцA нaшегw спmрідHна чудотв0рца, є3пjскопа трімmфjйскагw.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz:

Рaдуйсz, ґрхіерeєвъ прaвило, цRкве непоколеби1мое ўтверждeніе, слaво правослaвныхъ, чудeсъ и3ст0чниче, любвE струS неистощи1маz, свэти1льниче многосвётлый, д¦а nргaне, ќме бжcтвенный, кр0ткій и3 неѕл0бивый, и4же простот0ю и4стинною ўкрашaемь, человёче нбcный, земнhй ѓгGле, віногрaда дёлателю, хrт0въ дрyже и4скренній, того2 моли2, подaти тебE чтyщымъ вeлію ми1лость.

Кр0токъ и3 наслёдникъ земли2 ты2 кр0ткихъ, вои1стинну показaлсz є3си2, спmрідHне nтцє1въ слaво: и4же жи1лами мyдрыхъ и3 простhхъ твои1хъ словeсъ бжcтвенною бlгодaтію, врагA вселукaваго и3 пребезyмнаго ѓріа ўдави1лъ є3си2: и3 велёніе бжcтвенное всBмъ ўzсни1въ, вBрнымъ показaлъ є3си2, и3 сп7си1тельное возвhсивъ д¦омъ, вс‰ же правосл†вныz просвэти1въ kснёйше, є3ди1но слaвити сл0во, ћкw вои1стинну є3диносyщное nц7Y пребезначaльному, подаю1щее мjру вeлію ми1лость.

Стр†сти ўмертви1въ плотск‡z, мє1ртвыz благодaтію б9іею возстaвилъ є3си2, и3 ѕмію2 въ злaто претвори1лъ є3си2, и3 рэки2 стремлeніе моли1твою твоeю, џ§е, њбуздaлъ є3си2: н0щію же царю2 ћвльсz бёдствующему, сего2 и3сцэли1лъ є3си2 къ сeрдцу приближeніемъ, гDу тS преслaвнw прославлsющу. тёмже велеглaснw твою2 пaмzть почитaемъ, и3 мощeй бжcтвенную и3 свzщeнную рaку чти1мъ, и3зъ неsже и3стекaетъ врачевaній бжcтвеннаz струS, и3 вeліz ми1лость.

Слaва, глaсъ №:

Прпdбне џ§е, бlжeнне спmрідHне мyдре, мeртвую ћкоже жи1ву вопроси1лъ є3си2 любвE рaди б9іz: ѕмію1 же преложи1лъ є3си2 въ злaто, нищет0ю њбдержи1мому. течeніе же ўдержaлъ є3си2 рэки2, сострадaтельствовавъ лю1демъ: царю1 же предстaлъ є3си2 врaчь промышлeніемъ б9іимъ: мє1ртвыz же пaки возстaвилъ є3си2, ћкw тогw2 ўчени1къ, и3 вёру ўzсни1лъ є3си2 посредЁ nтцє1въ мн0гихъ. вс‰ ќбw могjй во ўкрэплsющемъ тS хrтЁ: того2 и3 нhнэ моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Всехвaльніи мyчєницы:

Заколeніе твоE непрaведное, хrтE, * дв7а зрsщи, * плaчущи вопіsше ти2: чaдо сладчaйшее, * кaкw безъ прaвды ўмирaеши; * кaкw на дрeвэ ви1сиши, * и4же всю2 зeмлю повёшей на водaхъ; * не њстaви менє2 є3ди1ну, бlгодaтелю многоми1лостиве, * м™рь и3 рабY твою2, молю1сz.

На стіх0внэ nктHиха. Слaва, с™aгw, глaсъ в7:

С™и1телей бжcтвенный сосyдъ, џ§е прпdбне спmрідHне мyдре, ты2 добродётельми показaлсz є3си2: сегw2 рaди цRкве предстaтель бhвъ, є3ресеначaльники и3згнaлъ є3си2, и3 ѓріево хулeніе соб0рнэ на зeмлю низложи1лъ. тёмже чудодёйствуz дёломъ и3 сл0вомъ, сп7са моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. Поd: Е#гдA t дрeва:

Дрeву кrтному тS, ї}се, пригвождeна зрsщи неискусобрaчнаz, плaчущи глаг0лаше: чaдо слaдкое, почто2 њстaвилъ є3си2 менE, р0ждшую тS, є3ди1ну, свёте непристyпный пребезначaльнагw nц7A; потщи1сz и3 прослaвисz, ћкw да слaву получaтъ бжcтвенную, и5же бжcтвєнныz стrти тво‰ слaвzщіи.

Тропaрь, глaсъ д7:

Прaвило вёры, и3 џбразъ кр0тости, воздержaніz ўчи1телz, kви1 тz стaду твоемY, ћже вещeй и4стина: сегw2 рaди стzжaлъ є3си2 смирeніемъ высHкаz, нищет0ю бог†таz, џ§е спmрідHне, моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И#ли2 сeй, глaсъ №:

Соб0ра пeрвагw показaлсz є3си2 поб0рникъ и3 чудотв0рецъ, бGон0се спmрідHне, џ§е нaшъ. тёмже мeртву ты2 во гр0бэ возгласи1въ, и3 ѕмію2 въ злaто претвори1лъ є3си2: и3 внегдA пёти тебЁ с™ы6z моли6твы, ѓгGлы сослужaщыz тебЁ и3мёлъ є3си2, свzщeннэйшій. слaва дaвшему тебЁ крёпость: слaва вэнчaвшему тS: слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

На ќтрени џба канHна nктHиха, безъ м§ничнwвъ: И# с™aгw канHнъ на ѕ7. Творeніе fеофaново.

Глaсъ в7. Пёснь №. Їрм0съ:

Во глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1ла, вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть: препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz.

Кр0ткихъ зeмлю дости1гъ, џ§е, ћкw кр0токъ и3 ми1лостивъ и3 чи1стъ бhвъ, настоsщую сeрдца моегw2 ўкроти2 бyрю, ћкw, да, въ тишинЁ бжcтвеннэй бhвъ, пэсносл0влю тS.

ДBланіи бжcтвенными дyшу, џ§е, њчи1стивъ, бGови1дэнъ, спmрідHне, бhлъ є3си2, и3 бжcтвеннагw д¦а пресвётлымъ њбогати1лсz є3си2 њсіsніемъ: тёмъ њзарsеши чи1стw бlжaщыz тS.

T пaствы, ћкоже дв7дъ, тS воспріeмъ содётель, словeсныz тS постaви пaствы пaстырz всеизsщнэйша, простот0ю и3 кр0тостію сіsюща, и3 безѕл0біемъ, препод0бне пaстырю, ўкрашaема.

БGор0диченъ:

Прес™az дв7о чcтаz, просвэти2 и3 њсвzти2 помышлє1ніz и3 дyшу мою2, молю1сz, џблаки разорsющи невёжества моегw2, и3 тмY teмлющи грэх0вную, ћкw да по д0лгу ўблажaю тS.

Пёснь G. Їрм0съ:

На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 мо‰, возвесели1босz дyхъ м0й, внегдA пёти: нёсть свsтъ, ћкоже бGъ нaшъ, и3 нёсть прaведенъ, пaче тебє2, гDи.

Ќмъ тв0й безстрaстіемъ просвэти1въ, и3 бжcтвеннымъ смирeніемъ ўкраси1всz, даров†ніz д¦а пріsлъ є3си2 tгони1ти дyхи, и3 рэши1ти недyги вёрнw чтyщихъ тS свzщeннэйше.

Ѕмjz началоѕл0бнаго ўби1въ, нрaвъ сребролю1бный попрaвъ, ми1луz трeбующаго, с™и1телю, ѕмjz преложи1лъ є3си2 въ златyю ќтварь свzщeнными твои1ми моли1твами, џ§е препод0бне.

Возшeлъ є3си2 на г0ру безстрaстіz, вшeлъ є3си2 во хрaмъ бGовидёніz, въ скрижaли же сeрдца твоегw2 пріsлъ є3си2 зак0нъ спаси1тельный, ћкw свzщeннэйшіи и3 ўг0дникъ при1сный вLки твоегw2.

БGор0диченъ:

Ўврачи2 стрyпы души2 моеS, ќмъ м0й њмрачeнный нерадёніемъ, бGоневёсто, њзари2, да пою2: нёсть непор0чны пaче тебє2, непор0чнаz, и3 нёсть чи1сты пaче тебє2, вLчце.

Сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости:

T пaствы nвeцъ предстaтельствовати хrт0вэ цRкви вручи1всz, пaстырь бGопроизведeнъ ты2, спmрідHне, возсіsлъ є3си2: ѕлослaвіz в0лки tгнaлъ є3си2 словєсы2 твои1ми, на благочeстіz пaжити сію2 воспитaвъ. тёмже посредЁ бGон0сныхъ nц7є1въ вёру ўтверди1лъ є3си2 мyдростію д¦а, їерaрше бlжeнне, моли2 хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти, прaзднующымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Под0бенъ:

Ћкw всенепор0чнаz невёсто творцY, ћкw неискусомyжнаz м™и и3збaвителz: пріsтелище ћкw сyщи ўтёшителz, всепётаz, беззак0ніz мS сyща сквeрное nби1телище, и3 дeмwнwвъ и3грaлище въ рaзумэ бhвша, потщи1сz t тёхъ ѕлодёйства мS и3збaвити, и3 свётлое жили1ще добродётелей соверши2, свэтон0снаz, нетлённаz: tжени2 џблакъ страстeй, и3 вhшнzгw причaстіz спод0би, и3 свёта невечeрнzгw, моли1твами твои1ми.

КrтобGор0диченъ:

Ѓгнца и3 пaстырz и3 и3збaвителz ѓгница зрsщи на кrтЁ, восклицaше плaчущи, и3 г0рькw рыдaющи вопіsше: мjръ ќбw рaдуетсz, пріeмлzй тоб0ю и3збавлeніе, ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є4же терпи1ши за милосeрдіе ми1лости. долготерпэли1ве, гDи, ми1лости бeздно и3 и3ст0чниче неисчерпaемый, ўмилосeрдисz и3 дaруй согрэшeній њставлeніе вёрою пою1щымъ бжcтвєнныz стр†сти тво‰.

Пёснь д7. Їрм0съ:

Пришeлъ є3си2 t дв7ы не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ, гDи, вопл0щсz, и3 спaслъ є3си2 всег0 мz человёка. тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Ќгльми честнaгw разжeгсz д¦а, страстeй ўдобопопалsемую вeщь, всебlжeнне, пожeглъ є3си2: мjръ же nгнесіsньми добродётелей твои1хъ, спmрідHне, просвэти1лъ є3си2.

Ўмертви1въ тво‰ плотск†z движє1ніz, бGодохновeнне, мє1ртвыz возстaвилъ є3си2 животв0рнымъ твои1мъ приглаг0ланіемъ. тёмже молю2 тS: ўмерщвлeнную дyшу мою2, џ§е, њживи2.

Повинyющисz мeртваz тебЁ глaсъ, џ§е, дадE, и3 рBчнаz стремлє1ніz твои1ми ўдержaшасz повелBніи: kви1лсz є3си1 бо, бlжeнне, чудодёлатель, бжcтвенную бlгодaть пріeмь.

БGор0диченъ:

Прbр0цы твоегw2 тaинства глубинY провозвэсти1ша недомhсленную: є3ди1на бо родилA є3си2, чcтаz, недоразумэвaемаго, воплощeнна за милосeрдіе неисповэди1мое.

Пёснь є7. Їрм0съ:

Просвэщeніе во тмЁ лежaщихъ, спасeніе tчazнныхъ, хrтE сп7се м0й, къ тебЁ ќтренюю, цRю2 ми1ра, просвэти1 мz сіsніемъ твои1мъ: и3н0гw бо, рaзвэ тебє2, б0га не знaю.

РэкA сyщихъ въ тебЁ даровaній всsкое напоsетъ, прпdбне, сeрдце, всBмъ дaруетъ богaтнw здрaвіе: вс‰ бGа къ слaвэ возставлsетъ тебE прослaвльшаго, и3 чудодёйствы всsкими почествовaвшаго.

ТS цaрь земнhй, бlжeнне, цRS нбcнагw ћвэ познA и4скреннzго рабA, и3 даровaній бжcтвенныхъ и3сп0лненнаго, внегдA пріити2 тебЁ къ немY, вели1каго врачA къ бGу возвэщaz.

Ґвраaмову страннолю1бному нрaву ты2 ўпод0бивсz, всBмъ д0ма твоегw2 вх0ды tвeрзлъ є3си2, и3 всBмъ всsкъ бhлъ є3си2, и3 промышлsz сyщими во њбстоsніи, спmрідHне блажeнне.

БGор0диченъ:

Н0ва нaмъ породилA є3си2 мLнца, прeжде вэкHвъ, nтрокови1це, рождeнна t nц7A безначaльна. є3г0же ўмоли2 ћкw сн7а и3 бGа твоего2, ўщeдрити бцdу тS, пречcтаz, душeю чи1стою возвэщaющыz.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Злaто ћкw кaлъ тебЁ вмэни1сz, пaче злaта безстрaстіемъ сіsющу, и3 њбогати1вшусz, прпdбне, даров†ніи всезлатhми д¦а.

Чи1стw служS вLцэ твоемY, мн0жество и3мёлъ є3си2, прпdбне, послyшающее тебE ѓгGльскихъ си1лъ, неви1димыми глaсы, свzщeннэйше.

Преслaвное, всемyдре, житіE твоE мjру тS преслaвна, џ§е, содёла. тёмже бжcтвенную пaмzть твою2, рaдующесz совершaемъ пою1щіи тS.

БGор0диченъ:

Нб7съ ши1рши чрeво твоE бhсть неискусомyжнаz, бGа вмэсти1вшее, нигдёже вмэсти1маго, всес™az дв7о бGоневёсто.

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Люб0вію хrт0вою ўzзви1всz свzщeннэйшій, ќмъ впери1въ зарeю д¦а, дётельными видёніемъ твои1мъ дэsніе њбрёлъ є3си2, бGопріsтне, жeртвенникъ бжcтвенный бhвъ, просS всBмъ бжcтвеннагw сіsніz.

Јкосъ:

И#зъ чрeва њсвzщeннаго їерaрха гDнz восхвaлимъ нhнэ спmрідHна, бlгодaти скриж†ли пріeмшаго бжcтвенныz слaвы, и3 въ чудесёхъ преслaвнаго всeй твaри, и3 ћкw тeпла и3 самови1дца бжcтвеннагw њсіsніz, ћкw ни1щихъ предстaтелz, и3 согрэшaющихъ душев0дца: т0й бо б9eственна пrт0лу хrт0ву жeртва бhсть, просS всBмъ б9eственнагw сіsніz.

Пёснь з7. Їрм0съ:

БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz выс0къ плaмень вознесло2 є4сть: хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ р0су д¦0вную, сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

Мwmсeево неѕл0біе, дв7дову кр0тость, јwва ґvсjтідскагw непор0чное стzжaвъ, д¦а бhлъ є3си2 жили1ще, поS свzщeннэйше: сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

Прошє1ніz на главY твою2 во врeмz жaтвы нб7сA и3скaпаша, бyдущее прознaменоваша: бGъ бо, ћкоже речE, бжcтвенную пaмzть твою2, прпdбне, прослaви, вBрныz њсвzщaz ходaтайствомъ твои1мъ.

Въ соб0рэ nтцє1въ тS бGъ прославлsетъ, на судЁ словесA тво‰ сохрaнша, бlжeнне: ±же вёрою принeслъ є3си2, безсловeснэйшаго ѓріа њбу‰ющаz ћвэ, и3 ўпразднsющаz сегw2 противлeніе.

БGор0диченъ:

Гр0здъ возрасти1ла є3си2 неизречeннымъ сл0вомъ, ћкw лозA, дв7о, є3ди1наго невоздёланнаго, віно2 и3сточaюща, вс‰ веселsщее, вс‰ њсвzщaюща земны6z, и3 всsко піsнство лю1тыхъ teмлюща.

Пёснь }. Їрм0съ:

Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавmлHнэ дёйства раздэлsше б9іимъ велёніемъ, халдє1и њпалsющаz, вBрныz же њрошaющаz, пою1щыz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пeщь страстeй бжcтвенными њдождeньми бжcтвеннагw д¦а погаси1лъ є3си2, и3 р0су и3сточи1лъ є3си2 недyгwвъ, џ§е, зн0й teмлющую, вёрнw къ тебЁ приходsщихъ всегдA, бlжeнне спmрідHне пребогaте.

Безѕл0бивъ, прaвъ, кр0токъ же и3 ми1лостивъ, и3 неѕлопaмzтливъ бhлъ є3си2, люб0венъ, страннолю1бецъ, їерaрхъ свzщeннэйшій, мyдростію ўкрaшенъ, прпdбне, правослaвіz. тёмже тS вёрою почитaемъ.

Дрeвле тебЁ глaсъ, ћкw живA, ўмeршаz, вопр0шшу ти2, џ§е, дадE. q чудесE и3зрsдна! q преслaвнагw тaинства! q бlгодaти, ю4же получи1лъ є3си2, житіeмъ ўкрашaемь ѓгGльскимъ, досточyдне!

БGор0диченъ:

Стр†сти моегw2 сeрдца и3сцэли2 ми1лостію твоeю, всепётаz, ќмъ мои2 ўмири2, и3 дyшу мою2 просвэти2: и3 ходи1ти мS возблагопyтстви на стєзи2 спаси1тєльныz, ћкw да при1снw пою1 тz, всепётаz.

Пёснь f7. Їрм0съ:

Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щсz t дв7ы, нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz. тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

Безначaльна роди1телz сн7а ћснw проповёдалъ є3си2, є3диносyщна nц7Y и3 соприсносyщна, посредЁ бGон0сныхъ nц7є1въ возвели1чивсz, и3 беззак0ннующихъ загради1лъ є3си2 ўстA, с™и1телю всебlжeнне.

Многосвётлое с0лнце, nтцє1въ ўкрашeніе, їерeєвъ слaва, ѓгGлwвъ совсeльниче, твою2 свэтон0сную пaмzть рaдостнw нhнэ совершaющыz, свёта спод0би невечeрнzгw моли1твами твои1ми.

Бжcтвєннаz селє1ніz, грaдъ нбcный, прaзднующихъ крaсный ли1къ, њсвzщeнную дyшу твою2, и3 добродётельми ўкрaшенную, всеблажeнне, пріsтъ во глaсэ рaдованіz.

БGор0диченъ:

Вeліе тaинство пaче ўмA ржcтвA твоегw2, ўдивлsетъ ѓгGлы, бGорaдованнаz, наслаждaетъ прпdбныхъ соб0ръ, свzщє1нныz же весели1тъ nтцы2, бжcтвеннw пою1щыz тS, надeжду дyшъ нaшихъ.

Свэти1ленъ nктHиха. Слaва, с™aгw. Под0бенъ: Нeбо ѕвэздaми:

ТS t безсловeсныz пaствы преведE въ словeсную д¦ъ, бGон0се, ћкоже мwmсeа и3 дв7да, и4хже ўпод0билсz є3си2 нрaву, спmрідHне, свёте вселeнныz.

БGор0диченъ:

Сyщихъ t бGа мjру подaнныхъ благи1хъ ты2 винA былA є3си2, бцdе: но и3 нhнэ ўми1лостиви њ џбщемъ спасeніи благопремённаго бGа.

На стіх0внэ nктHиха. Слaва, с™aгw, глaсъ д7:

Прпdбне џ§е, с™и1телю прехвaльне, ґпcльскагw ўчeніz бhвъ и3сп0лненъ, и3 бжcтвеннагw д¦а жили1ще добродётельнагw рaди жи1тельства показaвсz, цRкHвныz в0лки ўчeньми tгнaлъ є3си2, и3 правослaвныхъ вёру ўzсни1лъ є3си2, ст0лпъ kви1лсz є3си2 благочeстіz и3 поб0рникъ. тёмже и3 чудодёйствуz въ концёхъ, ѕмію2 въ злaто преложи1лъ є3си2, и3 мeртвую къ вопрошeнію воздви1глъ є3си2, но, q nтцє1въ досточyдне, и3 ўчи1телей собесёдниче! сп7су моли1сz спасти2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ. Поd: Ћкw д0блz:

Ўмерщвлsема ви1дzщи хrтA, * пречcтаz вLчца *, ўмерщвлsюща льсти1ваго *, восклицaше г0рцэ взывaющи, * и4же и3зъ ўтр0бы тоS произшeдшу, * и3 долготерпёнію є3гw2 чудsщисz, взывaше *: чaдо моE любeзнэйшее *, не забyди рабы2 твоеS *, не закосни2, чlвэколю1бче, моE ўтэшeніе.

На літургjи, Бlжє1нна, nктHиха, и3 с™aгw пёснь G. Прокjменъ, глaсъ №: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ. Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы: Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло тlє. Ґллилyіа, глaсъ в7: ЎстA прaведнагw поучaтсz премyдрости: Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2: Е#ђліе луки2, зачaло к7д. Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

13 декабря: Святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Святой мученицы Лукии девы.

Мёсzца тогHже въ Gi-й дeнь.

С™hхъ м§никъ, є3vстрaтіа, ґvxeнтіа, є3vгeніа, мардaріа и3 nрeста:

И# с™hz мyченицы лукjи дёвы.

[Зри2] Вёдомо да є4сть, ћкw ѓще случи1тсz пaмzть с™hхъ си1хъ въ недёлю пр†oц7ъ, вкyпэ возслёдованіе и3 мyченикwвъ поeтсz.

Вeчеръ, Блажeнъ мyжъ: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, глaсъ д7: Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Сіsетъ пaмzть * страстотeрпца твоегw2, гDи, є3vстрaтіа, * ћкw с0лнце свётлостію, * скрhвшагw непобэди1мыми словесы2 многоб0жіе, * ћкоже несвётлу сёнь ўпражнsему t вёры, * и3 четhри сострадaльцы, * и3 соo1бщники сотв0ршагw. * и4хже рaди нaмъ дaруй њчищeніе, * ћкw чlвэколю1бецъ.

Кaменіе познaти * твоE владhчество, * є3vстрaтій словeсное ўстр0и, * њщути1ти си1лу въ пл0ти своeй твою2 понyдивша, * ћже t мyкъ стрaшныхъ tложи1ти внезaпнw р†ны, * и3 лжY погублsюща, * бGосл0вити тS ўсты2, * ї}се всеси1льне, * сп7се дyшъ нaшихъ.

Словесы2 и3 страд†ніи, * и3 многоoбрaзными лишeньми жи1зни, * показaша люб0вь с™jи * къ тебЁ совершeну непоколеби1му, * со є3vстрaтіемъ мyдрымъ, и3 ґvxeнтіемъ подвизaвшіисz, * nрeстъ и3 мардaрій * со є3vгeніемъ слaвніи: * тёхъ моли1твами, гDи, спаси2 дyши нaшz.

И$ны стіхи6ры, глaсъ т0йже. Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Ћкw д0брэ в0инствовавъ, цRю2 си1лъ, * тебE самaго, є3vстрaтіе * прeдалъ є3си2 в0льнw на мучeніе * и3 нyждную смeрть, * приводS съ соб0ю ли1къ мyченикwвъ, блажeнне. * съ ни1миже пострадaлъ є3си2, * и3 побёды пріsлъ є3си2 вэнцы2: съ тёми моли1сz * њ нaсъ, всеслaвне.

БGомyдрый є3vстрaтій, * д0блій ґvxeнтій, * слaвный є3vгeній и3 мардaрій, * со nрeстомъ д0бльствоваша, враги2 побэди1вше, * и3 возсіsвше ћвэ, ћкw ѕвёзды многосвBтлы, * ўzсни1ша вёрныхъ сердцA, * и3 прeлести tгнaша тмY, * свэтозарeніемъ д¦а.

Неwслaбнw біeмь, и3 nгнeмъ и3знурsемь, и3 въ сапоги2 желёзны, всемyдре, пригвождaемь, и3 въ путeхъ гони1мь, * въ темни1цэ заключaемь, и3 ћкw жeртва чистA въ пещи2 пек0мь, принeслсz є3си2, тебє2 рaди пожeршемусz, * ћкw благов0нно сожжeніе на вhшнюю трапeзу, * м§ниче є3vстрaтіе.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Пріиди1те, м§николю1бцы, хrт0выхъ страдaльцєвъ въ пёснехъ почти1мъ, є3vстрaтіа непобэди1маго мyченика, ґvxeнтіа, и3 є3vгeніа, и3 мардaріа, и3 nрeста, пzтозaрный мyченикwвъ ли1къ, и5же д0брэ подвизaвшесz на неви1димаго врагA, и3 вэнцы6 побёдными ўвzзeни, м0лzтсz хrтY њ и5же вёрою и3 люб0вію совершaющихъ пaмzть и4хъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Кто2 тебE не ўблажи1тъ:

Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz G. Прbр0чества и3сaіина чтeніе.

[ГлавA м7г] Тaкw гlг0летъ гDь: вси2 kзhцы собрaшасz вкyпэ, и3 соберyтсz кнsзи t ни1хъ: кто2 возвэсти1тъ сі‰ въ ни1хъ; и3ли2 ±же t начaла, кто2 слы6шана сотвори1тъ вaмъ; да приведyтъ свидётели сво‰ и3 њправдsтсz, и3 да ўслhшатъ, и3 да рекyтъ и4стину. Бyдите ми2 свидётели, и3 ѓзъ свидётель, глаг0летъ гDь бGъ, и3 џтрокъ, є3г0же и3збрaхъ, да познaете, и3 вёруете ми2, и3 разумёете, ћкw ѓзъ є4смь: прeжде менє2 не бhсть и4нъ б0гъ, и3 по мнЁ не бyдетъ. Ѓзъ є4смь бGъ, и3 нёсть рaзвэ менє2 спасazй. Ѓзъ возвэсти1хъ и3 спас0хъ, ўничижи1хъ, и3 не бЁ въ вaсъ чyждій. Вы2 мнЁ свидётели, и3 ѓзъ гDь бGъ. И# є3щE t начaла ѓзъ є4смь, и3 нёсть t рyкъ мои1хъ и3збавлszй: сотворю2, и3 кто2 tврати1тъ то2; Си1це гlг0летъ гDь бGъ, и3збавлszй вaсъ с™hй ї}левъ.

Премyдрости соломHни чтeніе.

[ГлавA G] Прaведныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ, и3 є4же њ нaсъ шeствіе сокрушeніе: nни1 же сyть въ ми1рэ. И$бо предъ лицeмъ человёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено. И# вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими благодётельствовани бyдутъ: ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 њбрёте и5хъ достHйны себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ, и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ: сyдzтъ kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY: ћкw бlгодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

Премyдрости соломHни чтeніе.

[ГлавA є7] Прaвєдницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ, и3 попечeніе и4хъ ў вhшнzгw. Сегw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе благолёпіz, и3 вэнeцъ добр0ты t руки2 гDни: занE десни1цею покрhетъ |, и3 мhшцею защити1тъ и5хъ. Пріи1метъ всеoрyжіе рвeніе своE, и3 воwружи1тъ твaрь въ мeсть врагHмъ. Њблечeтсz въ бронS прaвды, и3 возложи1тъ шлeмъ, сyдъ нелицемёренъ. Пріи1метъ щи1тъ непобэди1мый препод0біе: поwстри1тъ же напрaсный гнёвъ во nрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ мjръ на без{мныz. П0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 ћкw t благокрyгла лyка nблакHвъ на намёреніе полетsтъ. И# t каменомeтныz ћрости, и3сп0лнь падyтъ грaды, вознегодyетъ на ни1хъ водA морскaz: рёки же потопsтъ | нaглw. Сопроти1въ стaнетъ и5мъ дyхъ си1лы, и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ. И# њпустоши1тъ всю2 зeмлю беззак0ніе, и3 ѕлодёйство преврати1тъ прест0лы си1льныхъ. Слhшите u5бо, цaріе, и3 разумёйте: навhкните судіи6 концє1въ земли2. Внуши1те держaщіи мн0жєства и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзы6къ: ћкw данA є4сть t гDа держaва вaмъ, и3 си1ла t вhшнzгw.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz:

Ст0лпъ свэтлоzвлeнъ, страдaльче, и4же мyдрости и3спущaz свётлость, воздви1глсz є3си2 на высотY терпёніz, мyдре, и3 къ свёту напрaвилсz є3си2 рaзума, нaсъ бжcтвенными твои1ми свётлыми, є3vстрaтіе, мyдрыми словесы2 њзарsz, слaвне, твоeю люб0вію њкрилsемыхъ, блажeнне. тёмже и3 похвалaми твою2 пaмzть чтyще, мyчениче, t любвE, бжcтвеннагw чlвэколю1біz пр0симъ ўлучи1ти твои1ми моли1твами, и3 мjру даровaти вeлію ми1лость.

Стjхъ: Воззвaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и5хъ.

Добр0тою и3 слaдостію и4стинною нап0лнена чaша мyдрости твоеS, віно2 благочeстіz въ сладчaйшихъ, мyдре, и3 nби1льныхъ словесёхъ и3зліsлъ є3си2: и4миже наслаждaеми, и4стиннw въ немyтное и3 слaдкое тaинственнw возв0димсz знaніе бжcтвенное вLки, є3vстрaтіе. тёмже и3 похвалaми тво‰ страд†ніz чтyще вёрою и3 люб0вію, бжcтвеннагw чlвэколю1біz пр0симъ ўлучи1ти твои1ми моли1твами, и3 мjру даровaти вeлію ми1лость.

Стjхъ: МнHги скHрби прaвєднымъ, и3 њ всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь.

П0лкъ мyченическій свэтозaрный, побэдон0сный, свётлый, и3 пzточи1сленный, да почти1тсz похвалaми, притzжaвъ свётлаго верх0вника и4стиннw є3vстрaтіа, тeплэ и3з8wбличи1вша є4ллинскіz жє1ртвы, хrтіaнwмъ же бGовэщ†ннаz ўчє1ніz ўтверди1вша словeсными велёньми. сего2 u5бо восхвaлимъ наліsвшаго мyдрости чaшу, и3 дух0внw нaсъ веселsща, хrтA молsща, подаю1щаго мjру вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ т0йже:

Мyчащихъ свирёпства не ўбоsвшесz, пaче хrт0ву вёру ћснэ проповёдавше, строг†ніz мнHгаz и3 м{ки претерпёсте, є3vстрaтіе и3 ґvxeнтіе, є3vгeніе и3 nрeсте, и3 слaвный мардaріе. тёмже моли1тесz цRю2 и3 бGу њ нaсъ, вёрою совершaющихъ пaмzть вaшу.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Блажи1мъ тS, бцdе дв7о, и3 слaвимъ тS, вёрніи, по д0лгу, грaдъ непоколеби1мый, стёну неwбори1мую, твeрдую предстaтельницу и3 прибёжище дyшъ нaшихъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Мyчєницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти: тёхъ моли1твами спаси2 дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же t вёка ўтаeнное:

На ќтрени, по №-й стіхол0гіи, сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Мyжествомъ вёры въ брwнS њблeксz, мyдростію бжcтвенною воwружи1всz благочeстнw, є3vстрaтіе слaвне, вс‰ діaвwли побэди1лъ є3си2 полки2, и3 њбличи1лъ є3си2 безб0жныхъ немощнyю дeрзость, ћкw и3мёz дерзновeніе къ бGу, моли2 спасти1сz нaмъ.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Мн0гими согрэшeньми ѓзъ блyдный ќмъ њмрачи1въ, вопію2 твeрдому твоемY заступлeнію: просвэти2, бцdе, души2 моеS ѕBницы, возсіsй ми2 покаsніz свётлую зарю2, и3 њблецh мz во nрyжіе свёта, бGороди1тельнице чcтаz.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7:

Nрyжіемъ словeсъ твои1хъ мучи1телz ўzзви1лъ є3си2, воев0да бhвъ хrтон0сныхъ людeй, є3vстрaтіе бGомyдре: њблистaлъ є3си2 зарsми чудeсъ мjру, вэнeцъ же и3сплетeсz твоeй главЁ свhше. тёмже и3 въ пaмzти твоeй хrтA прославлsемъ.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Поeмъ тS, бGоневёсто, м™и хrтA бGа, слaвzще ржcтво2 твоE непостижи1мое, и4мже и3збaвихомсz t лeсти діaволи, и3 всsкихъ бёдъ, бцdе вLчце, и3 вёрнw вопіeмъ: поми1луй стaдо твоE, є3ди1на всепётаz.

По полmелeи, сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости:

Трbческою вёрою ўтвeрждсz, и4стины прaщею воwрyжсz, лeсти низложи1лъ є3си2 и3ноплемeнную дeрзость, и3 врaжій восхи1тилъ є3си2 словeсъ мeчь, тёмъ ссёклъ є3си2 лжи1вое противлeніе. сегw2 рaди побёдами њбличи1въ лeсть, тёломъ ќмерлъ є3си2, и3 дyхомъ њжи1лъ є3си2, страстотeрпче є3vстрaтіе: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Въ нап†сти многоплетє1нныz впaдъ t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, бyрею њдержи1мь безчи1сленныхъ согрэшeній мои1хъ, и3 ћкw къ тeплому заступлeнію и3 покр0ву моемY, чcтаz, ко пристaнищу притекaю твоеS бlгости. тёмже, пречcтаz, и3зъ тебє2 воплощeнному безсёменнw моли1сz прилёжнw њ всёхъ рабёхъ твои1хъ, непрестaннw молsщихтисz, бцdе пречcтаz, молsщи є3го2 при1снw, согрэшeній њставлeніе даровaти воспэвaющымъ дост0йнw слaву твою2.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: Воззвaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и5хъ. Стjхъ: МнHги скHрби прaвєднымъ, и3 њ всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. Всsкое дыхaніе: Е#ђліе матfeа, зачaло lѕ.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ №. Самоглaсна:

Пzточи1сленный ли1къ с™hхъ восхвaлимъ, лю1діе, сп7са воспэвaюще хrтA, є3vстрaтіа терпэливодyшнаго и3 твeрдаго страстотeрпца, съ ни1мъ ґvxeнтіа, є3vгeніа, мардaріа и3 nрeста: сjи бо по вёрэ пострадaвше, треволнє1ніz попрaша вр†жіz, и3 сп7су м0лzтсz, њчищeніе и3 њставлeніе грэхHвъ даровaти вёрою совершaющымъ пaмzть и4хъ.

КанHнъ бцdы со їрмос0мъ на ѕ7: и3 с™hхъ двA, на }.

КанHнъ пeрвый їwaнна монaха.

Глaсъ д7. Пёснь №. Їрм0съ:

М0рz чермнyю пучи1ну, невлaжными стопaми, дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, крестоoбрaзными мwmсeовыма рукaма, ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Раздавazй на нб7сёхъ дaры, сyщымъ на земли2 страдaльцємъ, подвигопол0жникъ сэди1тъ хrт0съ десни1цею вседержи1тельною, є3vстрaтіа сyщымъ nбою1ду, бжcтвєнныz вэнцы2 простирaz.

Ли1къ м§ническій пzточи1сленъ, пріиди1те ви1димъ, пресвётлымъ блистaющійсz свётомъ, и3мёzй чиноначaльника возжелённаго є3vстрaтіа, бlгодaтію б9eственною вэнчaема.

П0zсъ земнaгw в0инства tрэши1вый, и4стинному привн0сиши цRю2, страдaніz знaменіе t хrтA, є3vстрaтіе, чрезъ ґvxeнтіа пріeмъ.

БGор0диченъ:

Село2 вмэсти1тельно былA є3си2 бжcтвеннагw є3стествA, бGороди1тельнице чcтаz. тёмъ тS лукjа возжелaвши, дёвственнw въ слёдъ тебє2 твоемY сн7у приведeсz.

Другjй канHнъ.

Глaсъ ѕ7. Пёснь №. Їрм0съ:

Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь, пои1мъ, вопіsше.

Нбcныхъ кругHвъ цRь дародaтель предсэди1тъ, страдaвшымъ на земли2 со є3vстрaтіемъ, хrт0съ простирaz тBмъ побёды вэнцы2.

Пэснословeсный ли1къ бGовэнчaнный страдaльцєвъ пzточи1сленныхъ восхвaлимъ, вёрніи, мyдраго є3vстрaтіа, вёрна и3мyща њ хrтЁ бжcтвеннаго чиноначaльника.

В0инства вhшнzгw желaz, п0честь, є3vстрaтіе, tдaвъ nбрaзнw: бGу привeдъ, мyдре, твою2 жи1знь, свzщeннw њчищeнъ.

БGор0диченъ:

Добропобёдныхъ мyчєникъ ли1къ рaдуzсz поeтъ тS, чcтаz, и4же побёды вэнeцъ пріsтъ: тоб0ю бо нeбо человёкwмъ бhсть вх0дно, ћкw родилA є3си2 пaче ўмA творцA нб7сE.

Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz:

Пёснь G. Їрм0съ:

Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи, и3 прибёжище и3 ўтверждeніе.

Надeждею мучeній, ћкоже невещeственнагw сокр0вища, преестeственнw бhлъ є3си2 и3сп0лненъ всsкіz рaдости, всеблажeнне є3vстрaтіе.

Мyдростію д¦0вною, терпёніемъ же напaстей, њбличи1лъ є3си2, м§ниче хrт0въ ґvxeнтіе, мучи1тельское безб0жіе.

Ћкоже красотA пресвётлаz, цRкве вёрныхъ м§ницы, хrт0выми ћзвами, ћкw цвBты, њбложeни бhсте.

БGор0диченъ:

Госп0дственнw и3 и4стиннw тS бцdу вёрніи чти1мъ: тh бо бGа родилA є3си2, пл0ть бhвша, всенепор0чнаz.

И$нъ. Їрм0съ:

Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Твeрдостію ўмA ўповaніе твоE всE возложи1въ, бlжeнне, къ вhшнему бGу, надeждею рaнъ ўтэшeніz и3сп0лненъ вeсь бhлъ є3си2.

Процвёлъ є3си2 люб0вію хrт0вою, бжcтвенною мyдростію: терпёніемъ же мyкъ, ґvxeнтіе, безyміе њбличaеши гони1телей, нaглость и3 сyетіе.

Неукроти1мый, мyдре, лисjевъ гнёвъ вмэни1сz тебЁ с0нъ, и3 џгнь мyкъ си1льныхъ: ўтвeрждсz бо њ хrтЁ преwби1дэлъ є3си2, ћкоже и3н0му стрaждущу.

БGор0диченъ:

Свzщеннословeсными тS гл†сы, бGомaти дв7о, всёхъ вин0вную вин0вника по нaмъ бhти, бGолёпнw воспэвaюще вёрніи ўблажaемъ.

Катавaсіа: Прeжде вBкъ.

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Въ моли1твахъ:

Свэти1льникъ kви1лсz є3си2 свэтлёйшій во тмЁ невёдэніz сэдsщымъ, страстотeрпче: вёрою бо, ћкw копіeмъ, њбложи1всz, врагHвъ шатaніz не ўбоsлсz є3си2, є3vстрaтіе, ри1торwвъ сhй благоzзhчнэйшій.

Сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости:

Ни мeчь, ни ѕвёріе, ни џгнь, нижE и4но что2 страшaщихъ чyвственныхъ, tню1дъ ўстраши1ти твою2 твeрдость возмог0ша: врaжію бо попрaвъ течeніемъ си1лу, ћкw безстрaстенъ преминyлъ є3си2 житіE и3 безпл0тенъ. тёмже вBрнымъ и3сцэлє1ніz подавaеши, люб0вію притекaющымъ въ пaмzть твою2, свsте страстотeрпче є3vстрaтіе. моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е#гдA пріи1детъ суди1ти всeй земли2 всёхъ вLка и3 творeцъ, nвцaмъ мS причти2 деснhмъ њсуждeннаго, и3 кромёшніz тмы2, и3 всsкагw мучeніz, твоего2 непотрeбнаго. рабA и3схити2, молю1сz: да благодaрнw величaю богaтство твоеS бlгости, бцdе всенепор0чнаz, и3 вопію1 ти рaдуzсz: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти, тs бо и4мамъ надeжду рaбъ тв0й.

Пёснь д7. Їрм0съ:

ЛюбвE рaди, щeдре, твоегw2 џбраза, на кrтЁ твоeмъ стaлъ є3си2, и3 растazшасz kзhцы: тh бо є3си2. чlвэколю1бче, крёпость моS и3 хвалeніе.

Tложи1лъ є3си2 съ ћзвами пл0ти твоеS душeвныz сквє1рны: стрёлы сокруши1лъ є3си2 лукaвагw ѕмjz вёрою, є3vстрaтіе.

Прослaвисz твои1ми рaнами, страстотeрпче, цRь слaвы и3 неизречeнныz тS слaвы си1лою и3сп0лни чудeсъ, є3vстрaтіе.

Рhбарскому поревновaвъ дерзновeнію, мyченическою мрeжею вLцэ прив0диши мyдраго є3vгeніа, ўлови1въ, є3vстрaтіе.

БGор0диченъ:

Всенепор0чнаz, и3 є3ди1на с™ёйшаz херувjмwвъ ћвльшисz, дyшы нaшz спаси2 t всsкагw њбстоsніz, вёрою пою1щихъ тS.

И$нъ. Їрм0съ:

Хrт0съ, моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

Всеси1льный бжcтвенное желaніе въ души2 твоeй вжeгъ, чудодёйственна показA и3зрsднw, всецёлы плwтскjz р†ны тво‰ творS.

Мрeжею дух0вною рhбарей, мyдре, ўлови1въ, прив0диши цRю2 мyдраго є3vгeніа, є3г0же ўлови1въ, хrтY привeлъ є3си2, є3vстрaтіе.

Гвоздьми2, всемyдре, н0зэ разжигaемь, мучeніемъ сапHгъ желёзныхъ, вeсь себE њбагри1лъ є3си2, цRS ї}са под0бzсz стrти.

БGор0диченъ:

Неwб8eмлемый и3 неизмённый, бGа nц7A сл0во, и3змэни1всz видёніемъ, пренепор0чнаz, и3зъ тебє2 воплощaемь, њбожaетъ чlвэколю1бнw мS человёка.

Катавaсіа: Жeзлъ и3зъ к0рене:

Пёснь є7. Їрм0съ:

Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz, вёрою воспэвaющыz тS.

Ты2, ћкоже ѕвэздA свэтон0снаz, возсіsлъ є3си2 въ полцЁ мyчєникъ далечесіsтельнw, непобэди1мый є3vстрaтіе.

Q жрeбіz благaгw! q чaсти бGодaнныz! q жены2 добрёйшіz! совётомъ побэди1вшіz лeсть прамaтернюю.

Ты2 вс‰ кр†снаz вмэни1лъ є3си2, ћкw ўмeты, мардaріе, побэди1въ є3стествA зак0ны люб0вію страдaніz.

БGор0диченъ:

Ќмъ зeмленъ твоегw2 пaче ўмA зачaтіz не м0жетъ разумёти, дв7о м™и, nтрокови1це: бGа бо родилA є3си2.

И$нъ. Їрм0съ:

Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Чyденъ, ћкоже ѕвэздA, бhвъ цRкви, и3здалeча посредЁ мyчєникъ возсіsлъ є3си2, мyченическими њсіsz зарsми, є3vстрaтіе, мjръ, пaче с0лнца.

Зарелyчными сі‰ніи зарю2 и3спущaюща тS ви1дэвъ бGоглаг0ливый мардaрій, тебЁ, ћкоже ѓгнецъ пaстырю неѕл0бивъ, простот0ю сeрдца послёдова.

Превознесeсz ср0днагw є3стествA, мужелю1бнаz женA и3 разyмнаz и3 хrтолюби1ваz, и3зрsднw предпобэждaетъ и3 совершeннэ, помaзавши мyжа къ мучeнію.

БGор0диченъ:

И5же бцdу t души2, и3 вLчцу мjра, бlгaz, и3сповёдающыz тS спасaй: тs бо предстaтельницу непобэди1му стzжaхомъ, сyщую бGороди1тельницу.

Катавaсіа: БGъ сhй ми1ра:

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Хrт0съ мнЁ вмёстw всёхъ є4сть, мардaрій велеглaснw вопіsше, и3 nтeчество и3 чeсть и3 и4мz: t тебє1 бо семY научи1хсz, є3vстрaтіе.

Љзhкъ tрёзанъ пёсней непрестаeтъ, tсёчєнныz же тво‰ рyки къ бGу, є3vгeніе, возвышaхусz, спасeніz просsще пою1щымъ пaмzть твою2.

Ногaмъ провертBннымъ повёшенъ бhсть стремглaвъ, разжжeнными же рожны2 пали1мь по плещeмъ, дyхъ вLцэ прeдалъ є3си2, мардaріе.

БGор0диченъ:

Крёпость тS њбрётши, дв7о, и3 твeрдь страстотeрпица, р†ны д0блественнэ терпи1тъ, и3 рaдующисz въ слёдъ тебє2 всёхъ вLчцэ прив0дитсz.

И$нъ. Їрм0съ:

Житeйское м0ре, воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

Сaмъ вмёстw всёхъ мнЁ хrт0съ є4сть nтeческихъ, возопи1въ, q мардaріе! пzтЁ сокрушeннэй рожны2 разжжeнными nгнeмъ, стрэлaми же рaмена, рaдуzсz скончaлсz є3си2.

Tрёзанъ бhвъ, є3vгeніе, тв0й љзhкъ, хrтA пэсносл0вити не престаeтъ: рyки же tсёчены къ бGу, бlжeнне, возвышaютсz, пою1щымъ тS и3збавлeніz просsще.

Ћкw досточyдна мyжественнаz твоS душA, всебlгор0дне є3vгeніе, сокрушє1ннымъ бо нyждею твои6мъ г0ленемъ, дyхъ прeдалъ є3си2 въ рyцэ вLки всёхъ рaдуzсz.

БGор0диченъ:

Пречcтаz вLчце, р0ждшаz земнhхъ к0рмчію и3 гDа, страстeй мои1хъ непостоsнное и3 лю1тое ўтиши2 смущeніе, и3 тишинY подaждь сeрдцу моемY.

Катавaсіа: И#зъ ўтр0бы їHну:

Кондaкъ, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Витjйствуz предъ беззак0ннующими бжcтвєннаz, біє1ніz претерпёлъ є3си2 мyжественнэйшимъ сeрдцемъ, њблистaлъ є3си2 бGознaменьми, пречyдне, ўгаси1лъ є3си2 возвhшенный прeлести плaмень: сегw2 рaди тS чествyемъ, всеблажeнне мyчениче хrт0въ є3vстрaтіе.

Јкосъ:

Свzщeнный совершaетъ цRковь днeсь прaздникъ тaинственнw, свётлw проповёдающи тво‰ д0блєсти, болBзни и3 труды2, ±же пaче є3стествA бжcтвєннаz борє1ніz, ±же всю1ду р†ны: и4миже низложи2 многок0зненнаго, слaва страдaльцєвъ вeліz и3 хвалA, мyжества ст0лпъ, свэти1льникъ всёхъ тS чтyщихъ благочeстнw, врачевaній сокр0вище, богати1телю ни1щихъ, первопобёдниче честнhхъ мyченикwвъ, всебlжeнне мyчениче хrт0въ є3vстрaтіе.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Непрел0жно и3сповёданіz мудровaніе и3мёz, въ трbцэ чествовaти є3ди1наго бGа, м{ки преwби1дэлъ є3си2, зовsй: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Ћкw бlжeнъ въ непор0чномъ пути2 ходи1лъ є3си2, колBни бlгоразyмнw преклони1лъ є3си2 и3збaвителю, дyшу же предaвъ вLцэ въ рyки, ћкw бlгов0ннэйшу жeртву, ґvxeнтіе.

И$же врaномъ и3ліи2 пи1щу подавazй бGъ, т0й и3 њ честнёй твоeй главЁ чудотворS, желaющымъ tкры2, ћкw многожелaнное чреждeніе мjру, ґvxeнтіе.

БGор0диченъ:

Дв7о м™и, ћкw чи1сту тS и3 нетлённу сл0во чи1стое возлюби2, и3 и3зъ тебє2 вопл0щсz возсоздA всего2 человёка, и4же лукjю прослaвивый чудесы2.

И$нъ. Їрм0съ:

Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ прпdбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Побэдон0сецъ къ нбcному цrтву, ґvxeнтіе, востeклъ є3си2: по и3скушeніи бо мyкъ многови1дныхъ, хrтA бGа и3сповёдаz скончaлсz є3си2 за него2, во главY ўсёченъ.

Пречyдно є4сть благоразyмное, nрeсте, мyжество твоE, на суди1щи бо показyеши рaзумъ: дyшу же лисjеву крест0мъ ўнзaеши, поS: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Мучeніz путeмъ спyтника тебЁ, и3 съ тоб0ю текyща сою1зника nрeста, и3 сострадaльца и3мёz, њбогати1лъ є3си2, поS съ ни1мъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ:

Ю$ношы три2 пeщь не њпали2, ржcтво2 проwбразyющи твоE, бжcтвенный бо џгнь тS не њпали2 всели1всz въ тS, и3 вс‰ просвэти2 вопи1ти: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Катавaсіа: Џтроцы благочeстію:

Пёснь }. Їрм0съ:

Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE, џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

ЎстнA развeрзъ чи1стw, бжcтвенный привлeклъ є3си2 д¦ъ, є3vстрaтіе: и3 душетлённыхъ ќбw њбличи1лъ є3си2 служeній нeмощь, въ трbцэ же бGа чествовaти взывaлъ є3си2: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Мyдрыми наказ†ніи твои1ми ўкрэпи1въ смhслъ, мyчениче є3vстрaтіе, на nдрЁ желёзнэмъ простeртъ бhвъ непобэди1мый nрeстъ, вопіsше разори1телємъ плaмене, дётємъ под0бzсz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Простeръ тёло терпэли1внw, nрeсте слaвне, ты2 на nдрЁ разжжeннэмъ сопричтaлсz є3си2 ќбw мyченикwвъ въ гDэ рaдуzсz, воспочи1лъ же є3си2 въ ски1ніzхъ нбcныхъ, вопіS: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ:

Kви1ласz є3си2 превhшши нб7съ, бGа нбcнаго пор0ждши, њнебеси1вшаго, всечcтаz, земнор0дныхъ всE смэшeніе, и3 лукjи честнhz пaмzть ўzсни1вшаго, є3мyже вопіeмъ всегдA: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

И$нъ. Їрм0съ:

И#зъ плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE, т0кмw є4же хотёти. тS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Е#ди1нагw є3стествA трbцы безмёрную си1лу, со дерзновeніемъ проповёдаz, бGосл0вилъ є3си2: и3 јдwльское служeніе сyетное њбличи1лъ є3си2, всемyдре є3vстрaтіе, бGомyдре.

Не вёдый гони1тель терпёніz твоегw2, плaменнымъ ви1домъ ўстраши1ти тS покушaшесz: тh же тогw2 суровство2 њплевaвъ, рaдуzсz вLку, є3vстрaтіе, воспэвaлъ є3си2.

Вэщ†ніи твои1ми бжcтвенными наказyемь бGомyдрый nрeстъ, на џдръ вскочи2 и3грaz, ћкw ѓгнецъ непор0ченъ всесожигaемь, бGу вэнцедaвцу вопіS: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ:

Пречcтаz дв7о, тh мz спаси2, моeй нeмощи бyди п0мощь: скорбeй мн0гихъ и3 лю1тыхъ мS и3збaви, да тS слaвлю є3ди1ну бцdу.

Катавaсіа: Чyда преестeственнагw:

Пёснь f7. Їрм0съ:

Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. тёмъ веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

Бжcтвенныхъ причасти1тисz т†инъ возжелёвъ, страстотeрпче, и3 бGоzвлeніz свэтозaрнагw спод0битисz, блажeнне є3vстрaтіе, къ зовyщему тS на нб7сA, желaемому прибли1жилсz є3си2 хrтY.

Ѕэлw2 веселsсz страстотeрпче, рaдостному њсуждeнію мучи1тельскагw пребезyміz, подвигопол0жника твоего2 величaлъ є3си2, пэсносл0вz, є3vстрaтіе, смeрти разори1телz хrтA.

Пріиди1те мучениколю1бцы вси2, прeлести потреби1телz свzщeнными є3vгeніа пёсньми, мyдраго nрeста же и3 мардaріа, и3 въ си1ми ґvxeнтіа со є3vстрaтіемъ возвели1чимъ.

БGор0диченъ:

Свётъ нaмъ возсіS и3зъ ложeснъ неискусомyжныхъ твои1хъ, дв7о, є3гHже свэтосі‰ніи бжcтвеннw њзари1вшисz, свётъ же бhсть чyднаz лукjа, бGороди1тельнице дв7о м™и.

И$нъ. Їрм0съ:

БGа человёкwмъ не возм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно: є3г0же величaюще, съ нбcными вHи, тS ўбlжaемъ.

ПоS є3vстрaтіе, желaемаго, и3 џбщникъ бжcтвенныхъ т†инъ бhвъ, бGоzвлeніz є3гw2 въ темни1цэ спод0билсz є3си2, бlжeнне, зовyща тS къ нбcнэй жи1зни цrтвіz є3гw2.

Ўкрэпи1всz си1лою хrт0вою, є3vстрaтіе, гони1телей ласкaнію посмэsлсz є3си2, величaz, слaвне, хrтA пёсньми: ћкwже бо ю4ношы дрeвле въ пeщь, рaдуzсz, ћкw въ крaсный рaй, бlжeнне, внyтрь вшeлъ є3си2.

Пёсньми и3 пёньми восхвaлимъ вси2 вёрніи бжcтвєнныz в0ины, ґvxeнтіа, є3vгeніа, вкyпэ и3 мардaріа, слaвнаго nрeста, и3 чиноначaльника и3 сострадaльца и3 настaвника мyдраго є3vстрaтіа.

БGор0диченъ:

Хрaмъ, дв7о, цrтвующагw со nц7eмъ и3 д¦омъ хrтA былA є3си2: тебє2 рaди, чcтаz, хрaмы и3 мы2 бlгодaтію бhвше, спод0бихомсz сынотворeніz є3гw2 крещeніемъ.

Катавaсіа: Тaинство стрaнное:

Свэти1ленъ. Под0бенъ: Д¦омъ во с™и1лищи:

Соверши1лъ є3си2 чyдное страдaніz течeніе, є3vстрaтіе блажeнне, и3 привeдъ кyпнw є3vгeніа честнaго, и3 мyдраго ґvxeнтіа, мардaріа же со nрeстомъ, и4хже вёрэ и3 дeрзости ўдиви1шасz чlвёчестіи и3 ѓгGльстіи соб0ри.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Несказaннагw ржcтвA твоегw2 былA є3си2, пренепор0чнаz невёста, ћкw сyщи честнёйшій хрaмъ, бцdе, тh бо превёчное въ тS всeльшеесz родилA є3си2 бGа сл0во. тёмъ пою1ще ржcтво2 твоE величaемъ, q всенепор0чнаz nтрокови1це.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ G. Гeрманово.

Ри1торскими словесы2 хrт0въ в0инъ беззакHнныz ўжаси2, страдaльческими рaнами вр†жіz си6лы мyжески побэди2 є3vстрaтій слaвный, и3 твeрдый страдaлецъ, и4же тёсный и3 приск0рбный шeствовавъ пyть, и3 въ зeмлю дости1гъ вёчныz жи1зни: въ нeйже и3 м0литъ хrтA, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

И$же въ бжcтвеннэй мyдрости ћвльшасz філос0фа, и3 въ добр0тэ словeсъ показaвшасz ри1тора, въ свидётелехъ вели1каго є3vстрaтіа страдaльческими похвалaми ўвэнчaимъ: св0йство бо сeй хrт0въ в0инъ благочести1вое собрaвъ, во врeмz брaней къ подвигHмъ страдaніz вчинsz, врaжій восхи1тивъ мeчь, си1мъ того2 ўzзви2. къ немyже возопіи1мъ: мyченикwвъ и3зрsднэйше, съ постравдaвшими съ тоб0ю моли2 хrтA бGа, њ вёрою совершaющихъ всечестнyю пaмzть твою2.

Глaсъ д7. Їwaнна монaха:

Да вэнчaютсz t нaсъ похвалaми добропобёдніи и4стины свидётели: є3vстрaтій, є4ллинскагw басносмышлeніz њбличи1тель, и3 хrтіaнскагw бGомyдріz проповёдникъ: ґvxeнтій, и4же мyдростію словeсъ, и3 терпёніемъ дёлъ, мучи1тельское њбличи1вый безб0жіе: къ си6мъ є3vгeній, бGу благопотрeбный, и3 мучи1телємъ непотрeбный спаси1тельнагw рaди и3сповёданіz, и3 nрeстъ и4стинный и3 чyдный цRS всёхъ в0инъ: съ ни1миже и3 мардaрій, г0лубь неѕл0бивый,мyдрое посрами1вый ѕмjz бlгодaтію хrтA бGа, и3 сп7са дyшъ нaшихъ.

Кассjи монaхини:

Пaче є4ллинскихъ наказaній, ґпcльскую мyдрость предпочт0ша с™jи мyчєницы, кни6ги вит‡йскіz њстaвльше, и3 рhбарскую навhкше. тaмw бо ќбw бlгоzзhчіе глаг0ламъ, въ некни1жныхъ же бGоглaсіихъ трbческому научaхусz бGоразyмію. въ нeмже моли1тесz, въ ми1рэ сохрани1тсz душaмъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ д7, тоsже кассjи.

Пzтострyнную цэвни1цу, и3 пzтосвётлый свёщникъ б9іz цRкве, бGонHсныz мyченики тезоимeннэ воспои1мъ, и3 благочeстнэ похвaлимъ: рaдуйсz, и4же д0брэ бGомъ вв0инствованный въ нбcнэмъ в0инствэ, и3 вв0инившему тS ўгоди1въ, и4же въ витjzхъ витjй, є3vстрaтіе бGомyдре: рaдуйсz и4же талaнтъ t бGа, тебЁ ввёренный, возрасти1въ во мн0жество, ґvxeнтіе бlжeнне: рaдуйсz, краснёйшаz вётвь бжcтвеннагw благор0діz, є3vгeніе бGомyдре: рaдуйсz, крaсный џбразомъ, нрaвомъ же пред0брый, и3 nбоюдоизрsдный, и4же въ бжcтвенныхъ горaхъ пребывaz вeсь, всебlжeнне nрeсте: рaдуйсz, сіszй прозрaчный би1сере, и4же м{ки гHрькіz рaдостнэ претерпёвый, мардaріе непобэди1ме: рaдуйсz равночи1сленный ли1че мyдрыхъ дёвъ: ±же м0лимъ всsкагw гнёва и3 ск0рби и3збaвити, и3 неизречeнныz вaшеz слaвы сопричaстники сотвори1ти, лётнюю вaшу пaмzть чтyщыz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: И#мyще тS, бцdе:

Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ.

На літургjи бlжє1нна, №-гw канHна пёснь G-z, на д7 и3 в7-гw, пёснь ѕ7, на д7. Прокjменъ, глaсъ д7: С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2, ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz сво‰ въ ни1хъ. Стjхъ: Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну: Ґпcлъ ко є3фесeємъ, зачaло сlг. Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и5хъ. Стjхъ: МнHги скHрби прaвєднымъ: Е#ђліе луки2, зачaло Rѕ. Причaстенъ: Рaдуйтесz, прaведніи, њ гDэ:

14 декабря: Святых мучеников Фирса, Левкия, Филимона и других.

Мёсzца тогHже въ д7i-й дeнь.

С™hхъ мyчєникъ, fЂрса, леvкjа, філим0на, и3 и5же съ ни1ми.

Ґллилyіа.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ д7. Поd: Дaлъ є3си2 знaменіе:

FЂрсъ чyдный, * и3 бGомyдрый каллінjкъ, * и3 слaвный леvкjй, * трbцу несоздaнную и3сповёдающе, * болBзни тzжчaйшыz и3 неwсл†бныz м{ки * мyжественнэйшимъ нрaвомъ претерпёша * и3 побёды вэнцы2, ћкw побэдон0сцы, пріsша, * согрaждане бhвше * невещeственныхъ си1лъ.

Філим0нъ вели1кій, * ґріaнъ пребогaтый, * мyдрый ґполлHній, * кровeй течeньми многоб0жіz ўгаси1ша плaмень *, всю2 напои1ша зeмлю * бGознaніz бжcтвенными струsми, * и3 тyчами врачевaній страстeй и3зсушaютъ рёки * бжcтвенною бlгодaтію, * ћкw тeпліи защи1тницы.

Цвёти краснёйшіи * въ цвётницэ процвэт0ша, * мyчєницы слaвніи, * д¦а и3спущaюще бжcтвенное благов0ніе, * и3 мы6сли благоухaюще вёрнw, * лётнюю пaмzть и4хъ чтyщихъ, * страд†ніz и3 борє1ніz, * и3 блажeнное скончaніе. * є3гHже рaди во свётэ невечeрнэмъ њбитaютъ рaдующесz.

И$ны стіхи6ры прес™ёй бцdэ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Њдожди2 мнЁ, вLчце *, твоеS ми1лости бeздну *, и3 њпали1вшеесz зн0емъ страстeй сeрдце моE *, ћкw ми1лостива нап0й, nтрокови1це *: и3 ўмилeніz к†пли точи1ти * непрестaннw сотвори2, молю1сz, *, и4миже ўтэшeніz спод0блюсz, чcтаz, * є4же получи1ти и4мутъ, * и5же и4скреннw плaкавшіисz.

Дeмwнскими колeблема прилHги, * и3 въ р0въ поги1бели ввeржена ўщeдри, вLчце, * и3 ўтверди1 мz на кaмени добродётелей: * и3 совёты врагHвъ разори1вши, * спод0би мS твори1ти повелBніz * сн7а твоегw2, и3 бGа нaшегw, * ћкw да получY њставлeніе * въ дeнь судA.

Въ разб0йники впад0хъ * скверноубjйствєнныz, всенепор0чнаz, * и3 нетлённыz nдeжды вhшніz свётлости * си1хъ нахождeньми совлечeнъ бhхъ, nтрокови1це, * и3 t ни1хъ неми1лостивнw ўzзви1хсz, * и3 низвeрженъ бhхъ * въ мёсто њѕлоблeніz є4ле жи1въ: * но предвари2, и3 рyку твою2 простри2, * и3 воздви1гни мS, молю1сz.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже.

На nдрЁ низлежY ўнhніz, всенепор0чнаz, * и3 лёностнw прохождY житіE, * и3 ўжасaюсz концA моегw2 врeмене, бцdе: * да не ћкоже лeвъ нещaднw раст0ргнетъ * смирeнную мою2 дyшу * ѕмjй вселукaвый. * тёмже твоeю бlгостію * прeжде концA предвари1вши, * къ покаsнію мS воздви1гни.

КrтобGор0диченъ. Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Распинaема хrтA чlвэколю1бца ви1дzщи, пречcтаz, * и3 рє1бра и3скоповaема копіeмъ, * плaчущи вопіsше: что2 сіE, сн7е м0й; * чт0 ти безблагодaтніи лю1діе воздaша, * за ±же сотвори1лъ є3си2 дHбраz и5мъ, * и3 тщи1шисz безчaдствовати мS, вселюбeзнэйшій; * ўдивлsюсz, бlгоутр0бне, * твоемY в0льному распsтію.

На стіх0внэ, nктHиха.

На ќтрени џба канHна nктHиха, и3 с™hхъ канHнъ на д7.

Fеофaново.

Глaсъ ѕ7. Пёснь №. Їрм0съ:

Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь, пои1мъ, вопіsше.

М§ническими красотaми бжcтвенному пrт0лу предстоsще, и3 бжcтвенными блист†ніи, страстотeрпцы, сіsюще, нaсъ пою1щихъ вaшу пaмzть просвэти1те.

Добр0ты бжcтвенныz желaюще, житіS кр†снаz въ ничт0же вмэни1сте, страстотeрпцы хrт0вы: и3 ўмeрше тёломъ, жи1знь безконeчную њбрэсти2 спод0бистесz.

Безб0жіz лeсть бGолёпнw, страстотeрпцы мyчєницы, њбличи1вше, мн0гихъ болёзней претерпёсте разжжeніе, и3 безболёзненную жи1знь нhнэ воспріsсте.

БGор0диченъ:

Неwпи1санное сл0во, њпи1сано бhвшее тёломъ породилA є3си2, чcтаz: є3г0же моли2 и3збaвитисz тли2, и3 страстeй наведeніz, тS слaвzщымъ.

Пёснь G. Їрм0съ:

Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Тёло стрyжуще лю1тэ тмы2 предстaтеліе, п0мысла твоегw2 крёпости не њслaбиша, люб0вію бжcтвенною си1льне въ любви2, fЂрсе, ўкрэплsемагw.

Бhсть, м§ниче чyдне, внезaпнаz твоS вои1стинну ко гDу вёра, є4юже посрами1лъ є3си2 врагHвъ ѕловёріе, вопіS, q філим0не! рaбъ є4смь хrт0въ.

Къ борeнію, мyчениче, врагA дeрзостнэ и3зшeлъ є3си2, не щит0мъ, ни копіeмъ, но вёрою твeрдою бжcтвеннэ защити1всz, и3 мyжески сего2 на зeмлю низвeрглъ є3си2.

БGор0диченъ:

Въ двyхъ є3стествaхъ є3ди1нъ с™hz трbцы, и3зъ чcтыхъ твои1хъ кровeй воплоти1всz, бGолёпнw пр0йде, сyщыz и3зъ ґдaма спасaz, всечcтаz, блaгостію.

Сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Благочeстіz щит0мъ покрывaеми д0брэ, и3 nрyжіемъ кrтA њдёzвшесz твeрдw, њполчє1ніz низложи1ша мучи1телz, м§ницы хrт0вы досточyдніи, и3 вэнцeмъ t негw2 ўвsзшесz побёды, ликyютъ непрестaннw съ г0рними си1лами, и3 сп7са м0лzтъ, спасти2 дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Треволнє1ніи страстнhми безс0вэстный ѓзъ њбуревaемь, чcтаz, призывaю тS тeплэ: да не прeзриши менє2 nкаsннагw поги1бнути, бeздну милосeрдіz р0ждшаz, рaзвэ бо тебє2 надeжди не и4мамъ. да не врагHмъ ќбw њбрaдованіе и3 смёхъ надёzвыйсz на тS, kвлю1сz: и4бо м0жеши, є3ли6ка х0щеши, ћкw м™и сyщи всёхъ бGа.

КrтобGор0диченъ:

Дв7а и3 ѓгница ви1дэвши на кrтЁ, безъ сёмене и3зъ неS ѓгнца р0ждшагосz, и3 копіeмъ прободeна, печaли ўsзвена стрэлaми, вопіsше, болёзненнw восклицaющи: что2 н0вое тaинство; кaкw ўмирaеши, и4же животA є3ди1нъ гDь; тёмже воскресни2, пaдшаго воздвизaz прaoтца.

Пёснь д7. Їрм0съ:

Хrт0съ, моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

Е#ди1наго благоутр0бнаго, є3ди1наго гDа и3 бGа всёхъ и3сповёдати мyчєницы возжелёвше, чрезъ м{ки тогw2 цrтво пріsсте.

Строг†ніz тэлє1снаz, џгнєннаz стремлє1ніz, и3 ѕвэрeй и3 м0рz, ю4ношески под8sлъ є3си2, пребогaте, си1лою крестA, мyчениче fЂрсе, ўкрэплsемь.

ПодвигHвъ рaнами ўдобрszсz, дyшу свэтлёйшу с0лнечнагw сіsніz содёлалъ є3си2, ћкw в0инъ хrт0въ, страстотeрпче мyчениче леvкjе.

БGор0диченъ:

М™рь безмyжну, дв7у непор0чну, нерастлённу nтрокови1цу, въ женaхъ є3ди1ну тS знaемъ: бlгословeннаz марjе, человёкwвъ и3справлeніе.

Пёснь є7. Їрм0съ:

Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Бжcтвеннэйшими бGосіsннw, мyчєницы всехвaльніи, зарsми њсвzщeни, преид0сте безб0жіz непостоsнную пучи1ну, и3 къ бжcтвеннэй тишинЁ преминyсте.

Влачи1ми по земли2 м§ницы всехвaльніи лю1тэ, и3 мyками ўранsеми, нбcныхъ чє1сти получи1сте, ѓгGлwвъ согрaждане нhнэ бhвше.

ЛюбS ўмрeти за хrтA возлю1бльшаго тS ћвэ, мyчениче філим0не, вмэни1лъ є3си2 приноси6мыz ћзвы тэлеси2 твоемY, младeнцєвъ стрэлsніz, бGоблажeнне.

БGор0диченъ:

Бцdу тS t души2, вLчце мjра благaz, и3сповёдающыz спасaй: тs бо предстaтельницу непобэди1му стzжaхомъ, сyщую бGороди1тельницу.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

Вётры дви1жими бжcтвеннагw д¦а, мyдріи, душє1внаz вождє1ніz во ќмнаz прист†нища прерaдостнw спас0сте, мyчєницы, наслаждaющесz кyпнw њбожeніz.

На колесни1цу плaменну всёдше, страдaльцы, и3зліsнною кр0вію къ нб7сeмъ восхи1тистесz, и3 б9ію слaву получи1сте, t негw2 вэнцы2 побёды пріи1мше.

Філим0нъ и3 леvкjй, ґполлHній кyпнw и3 fЂрсъ приснопaмzтный четвери1ца бжcтвеннаz и3 свэтозaрнаz, трbческое њсіsніе, причaстіемъ невещeственнымъ њбогати1шасz.

БGор0диченъ:

И$же всsкіz превhшши, мhсленныz, ћкw бGъ, и3 ви1димыz твaри, вопл0щсz пр0йде и3зъ твоегw2 чрeва, соблю1дъ тS нетлённу, ћкоже былA є3си2 прeжде ржcтвA, м™и дв7о.

Кондaкъ глaсъ в7. Под0бенъ: Твє1рдыz.

Благочeстіz вёры побHрницы ѕлочести1ваго мучи1телz њплевaвше, њбличи1сте ѕвэроoбрaзное є3гw2 кровопроли1тіе: и3 побэди1сте тогw2 ћростное противлeніе, хrт0вою п0мощію ўкрэплsеми, fЂрсе и3 леvкjе, съ пострадaвшими њ нaсъ моли1тесz.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Њдождє1ніи бжcтвенными ўгаси1сте многоб0жіz пeщь, разжeгшесz бжcтвенною люб0вію прерaдостнw, и3 нhнэ пэснопоeте, страдaльцы: бlгословeнъ є3си2, б9е nтeцъ нaшихъ.

Гонsщаго бжcтвенною ўлови1вше мрeжею, досточyдніи, и3звлек0сте и3зъ глубины2 лeстныz, и3 хrтY привед0сте, пою1ще тeплэ: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Поколебaсте лeсти њснов†ніz неколеблeнно произволeніе показyюще, и3 мyжественъ рaзумъ, страдaльцы, и3 нhнэ пэснопоeте благочeстнw: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ:

Пaче сл0ва твоE зачaтіе, бGоневёсто, бGа бо сл0ва родилA є3си2, и3збавлsющаго безсловeсіz всsкагw человёка, и3 сл0во подаю1щи вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Пёснь }. Їрм0съ:

И#зъ плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE, т0кмw є4же хотёти. тS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Щит0мъ благочeстіz защити1всz, и3 кrтъ, ћкоже копіE, воспріeмъ, полки2 вр†гъ неви1димыхъ ссёклъ є3си2, fЂрсе доблемyдренне, мyченикwвъ бжcтвеннаz слaво.

Разжигaемь люб0вію вседержи1телz, вшeлъ є3си2 мyжественнw въ мyченическое суди1ще, и3 терпэли1внw пострадaвъ, раст0рглъ є3си2 ѕмjz вели1каго, філим0не страдaльче.

Погружeну показaвъ врaжію си1лу, глубин0ю мyжества и3 терпёніz твоегw2, q ґріaне, цrтвіz спод0билсz є3си2, неподви1жимагw во вс‰ вёки.

БGор0диченъ:

И$стинную бцdу и3сповёдающе тS, ћкw ѓгGлъ, рaдуйсz, вопіeмъ ти2: є3ди1на бо рaдость на земли2 родилA є3си2, q њбрaдованнаz чcтаz бlгословeннаz.

Пёснь f7. Їрм0съ:

БGа человёкwмъ невозм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно, є3г0же величaюще, съ нбcными вHи тS ўблажaемъ.

Хrт0ву стrть и3з8wбражaюще, и3скушeніе мн0гихъ мyкъ претерпёсте, блажeнніи: главaми же ўсёчени бhвше, сопричт0стесz чинHмъ нбcнымъ, слaвою њблистaюще, и3 бжcтвенными лучaми ўкрашaеми.

Твои1ми кровьми2 багрzни1цу њмочи1лъ є3си2, fЂрсе мyдре, и3 въ сію2 слaвнw њдёzвсz: и3 ћкw ски1птръ бжcтвенный, держS кrтъ, со всёми страстон0сцы рaдуzсz, нhнэ сцrтвуеши хrтY, бGоблажeнне.

Вaшымъ, блажeнніи, ўдиви1шасz ѓгGльскіz си6лы подвигHмъ, рaнамъ, противлeніємъ, нyжднэй смeрти: съ ни1миже живyще, воспоминaніе сотвори1те њ совершaющихъ вaшу пaмzть, всехвaльніи.

БGор0диченъ:

Въ под0біи человёчи пл0ти, и3зъ твоегw2 чрeва сл0во kви1сz раждaемое, и3 м§никwвъ мн0жество привлечE, стrти претерпёвъ, пребlгjй, чcтаz дв7о марjе бGорaдованнаz.

15 декабря: Святого священномученика Елевферия. Преподобного Павла, в Латре. Святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского.

Мёсzца тогHже въ є7i-й дeнь.

С™aгw свzщенномyченика є3леvfeріа:

И# прпdбнагw nц7A нaшегw пavла, и4же въ лaтрэ:

И# и4же во с™hхъ, nц7A нaшегw стефaна и3сповёдника, ґрхіепjскопа сур0жскагw.

Слyжба є3гw2 пи1сана по сeй слyжбэ. Ѓще и3зв0лиши, п0й ґллилyіа.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры свzщенномyченика G: и3 прпdбнагw G. Стіхи6ры свzщенномyченика, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Сосyдъ свzщeннэйшій * д¦а бжcтвеннагw бhлъ є3си2, * дyшу њчи1стивъ t страстeй, свzщeннэйше. * Tсю1ду бжcтвенное помaзаніе с™0е пріsлъ є3си2, * ґрхіерeй бhвъ, и3 настaвникъ людeй бGомyдрый, * и3 мyченикъ непобэди1мь, * нaсъ рaди стrти претерпёвшагw, * и3 безстрaстіе и3сточи1вшагw, * страдaльче є3леvfeріе.

Д0брэ п0двигъ тS ви1дэвши скончaвша, * ћже д0брэ тS р0джшаz, * рaвное желaющи тебЁ * проити2 течeніе, * тебE њб8eмши посредЁ три1знища, мyдре, * ћкоже ю4ница закалaетсz. * съ нeюже м0лимъ тS, * њ нaсъ, є3леvfeріе, сп7са и3 гDа ўмоли2, преблажeнне.

Тёло преwби1дэлъ є3си2, * ўранsемо біeньми, * и3 nгню2 приближaющеесz: * ќмъ бо впери1лъ є3си2 непобэди1мымъ желaніемъ, краснёйшею добр0тою бжcтвеннагw рачи1телz. * є3гHже слaдкимъ ўzзви1лсz є3си2 желaніемъ, * м§никwвъ ўдобрeніе, * ґрхіерeєвъ ўкрашeніе, * страдaльче є3леvfeріе, ѓгGлwвъ собесёдниче.

Стіхи6ры прпdбнагw, глaсъ в7. Поd: Е#гдA t дрeва:

Пavле, монaшествующихъ добр0та, прозzбeніе крaсное пустhни, прпdбныхъ хвалA, лaтра честносл0віе, вёрныхъ твeрдь, люб0вію совершaющыz твою2 всечестнyю пaмzть, и3 мощeй твои1хъ њблобызaющыz рaку, и3збaви њбстоsніz всsкагw, и3 џгненнагw њсуждeніz, ко вLцэ твои1ми моли1твами.

Хрaмъ трbцы тебE самaго содёлавъ, џ§е бGоблажeнне, хрaмъ во и4мени сеS воздви1глъ є3си2, въ пусты6ни же непрохHдныz лaтрскіz вшeдъ, ћкw мwmсeй въ сінaйскую г0ру, всели1лсz є3си2: и3дёже пріeмъ бжcтвенный зак0нъ, монaшествующихъ мн0жєства и4стиннw научaеши и3зрsднэйшымъ, всечyдне.

И#мёz дерзновeніе къ бGу, пaствэ, ю4же состaвилъ є3си2 мн0гими пHты, прпdбне, моли2 сохрани1тисz t и3скушeній врагA, и3 kзhческихъ нахождeній, nгнs же и3 мечA, и3 всsкагw прил0га навёта лукaвагw: тебe бо градодeржца и3 покр0въ и3мyще, на тS надeжду съ бGомъ стzжaхомъ, блажeнне.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Под0бенъ: т0йже:

Е#ди1на невмэсти1маго бGа, нетэсномёстнw во чрeвэ носи1ла є3си2, чlвёка бhвша за блaгость, прес™az бGоневёсто. тёмже молю1 тz: ўтэснsющихъ мS страстeй и3змэни2, ћкw да, тёсную и3 прaвую стезю2 шeствовавъ, дости1гну ю4же къ жи1зни, дв7о, водsщую.

КrтобGор0диченъ:

Е#гдA несквeрнаz ѓгница ви1дэ своего2 ѓгнца на заколeніе, ћкw чlвёка, в0лею влек0ма, плaчущи глаг0лаше: безчaдствовати мS нhнэ тщи1шисz, хrтE, р0ждшую тS, что2 сіE сотвори1лъ є3си2 и3збaвителю всsческихъ, nбaче воспэвaю и3 слaву твою2, ю4же пaче ўмA и3 сл0ва крaйнюю бlгость, чlвэколю1бче.

Тропaрь, глaсъ д7:

И# нрaвwмъ причaстникъ, и3 пrт0лwмъ намёстникъ, ґп0столwмъ бhвъ, дэsніе њбрёлъ є3си2, бGодохновeнне, въ видёніz восх0дъ: сегw2 рaди сл0во и4стины и3справлsz, и3 вёры рaди пострадaлъ є3си2 дaже до кр0ве, сщ7енномyчениче є3леvfeріе, моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, прпdбнагw, глaсъ т0йже:

Ћкw безпл0тныхъ є3диновсeльника, и3 всBмъ прпdбнымъ соo1бщника, всеслaвне пavле, поeмъ тS, и3 м0лимъ тS: моли1сz всегдA њ нaсъ, ћкw да њбрsщемъ ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

На ќтрени є3ди1нъ канHнъ nктHиха: И# с™hхъ двA.

КанHнъ свzщенномyченика. Е#гHже краегранeсіе: Страстeй своб0дна мS покажи2, всебlжeнне. ЇHсифъ:

Глaсъ №. Пёснь №. Їрм0съ:

Пёснь побёдную пои1мъ вси2 бGу, сотв0ршему ди6внаz чудесA мhшцею выс0кою, и3 спaсшему ї}лz, ћкw прослaвисz.

Страстeй њмрачeніемъ порабощeннаго свётлыми моли1твами твои1ми, мyчениче є3леvfeріе, нhнэ свободи2: да ћкw рабa тz хrт0ва бжcтвенными воспою2 пёсньми.

Страдaніz возсіsлъ є3си2 чистёйшими зарsми, свzщeннэйше, њбагри1лъ є3си2 кр0вію свzщeнную твою2 nдeжду, и3 бhлъ є3си2 свэтови1дэнъ дyхомъ.

БGу прилэплszсz чистёйшимъ ўм0мъ t ю4ности, плотскaгw мудровaніz дyшу ўдали1лъ є3си2, и3 чудeсъ nби1льною благодaтію њбогати1лсz є3си2.

БGор0диченъ:

Ћкw пrт0лъ nгнезрaченъ н0сиши зижди1телz, ћкw њдушевлeнъ черт0гъ, и3 краснA палaта цRS вмэщaеши, бhвшаго є4же є3смы2, кромЁ преложeніz и3 смэшeніz.

И$нъ канHнъ прпdбнагw, глaсъ т0йже.

Пёснь №. Їрм0съ:

Хrт0съ раждaетсz, слaвите. хrт0съ съ нб7съ срsщите. хrт0съ на земли2, возноси1тесz. п0йте гDеви всS землS, и3 весeліемъ восп0йте лю1діе, ћкw прослaвисz.

Н0вое тебЁ пёніе похвaльное привнести2 во tверзeніе ќстъ, пavле бGон0се, тщaщусz, подaждь ми2 глаг0лати твои1ми моли1твами, прпdбне, благодaть, ћкw да п0двиги тво‰ честны6z проповёмъ.

T ю4ности, прпdбне, kрeмъ гDень воспріeмь, и3 въ браздaхъ твоегw2 сeрдца пшени1цу сёzвъ дух0вную, клaсъ пожaлъ є3си2, ўтверждaющь дyшы, бGоблажeнне.

ПHты мн0жайшими воспріsлъ є3си2 вhшнее цrтво, ћкw безпл0тенъ на земли2 жи1въ, и3 тёломъ пожи1въ ѓгGльское житіE. и3 нhнэ ќбw въ высочaйшихъ трbцэ предстоS, нaсъ поминaй.

БGор0диченъ:

Тлённую мою2 пл0ть, бGоневёсто, пріeмъ t твои1хъ кровeй безпл0тный, и3 въ ћслехъ возлегjй в0лею, сію2, ю4же пріsтъ, њбожaетъ пл0ть, бGомaти, t соединeніz є3S пребlгjй.

Пёснь G. Їрм0съ:

Да ўтверди1тсz сeрдце моE въ в0ли твоeй, хrтE б9е, и4же надъ водaми нeбо ўтверждeй втор0е, и3 њсновaвый на водaхъ зeмлю, всеси1льне.

За хrтA страдaти и3зв0ливый, ћзвы терпи1ши тэлє1сныz, ўслаждazсz, мyдре, болёзньми и3 скорбьми2: сегw2 рaди неболёзненну жи1знь нhнэ воспріsлъ є3си2.

Тeплымъ желaніемъ сотв0ршагw, страдaльче бGомyдре, держи1мь, разжжeннэй тебE самaго повергaеши хи1трости, њрошaемь д¦а nгнeмъ, є3леvfeріе.

Въ свzщeнницэхъ свzщeннэйшій и3 въ м§ницэхъ мyченикъ твердёйшій ћвльсz, вэнeцъ сугyбъ пріsлъ є3си2, блажeнне, лицE б9іе вhну ви1дz.

БGор0диченъ:

Жeзлъ крёпости прозzблA є3си2 хrтA, и4мже ўтверждaемсz: тs бо воwбражaше ґарHновъ жeзлъ и3ногдA прозsбшій, недёланнаz землE, чcтаz голуби1це приснодв7о.

И$нъ. Їрм0съ:

Прeжде вBкъ t nц7A рождeнному нетлённw сн7у, и3 въ послBднzz t дв7ы воплощeнному безсёменнw хrтY бGу возопіи1мъ: вознесhй р0гъ нaшъ, с™ъ є3си2, гDи.

Q твоегw2 мyжества! q душeвныz д0блести, слaвне! тh бо членHвныz львHвъ сокруши1ти неви1димыхъ желaz, двA кaменz носи1лъ є3си2 превели1ка во врeмz н0щи, тzготY на рaменахъ.

Кто2 тво‰ п0двиги и3зрещи2 по достоsнію возм0жетъ; тh бо пути6 жестHкіz въ пустhни шeствуz, сурHвыz жeлуди э4лъ є3си2, вкушeніе навыцaz твоE ўслаждaти болёзньми воздержaніz.

БGови1децъ дрeвле мwmсeй въ купинЁ спод0бисz тaинственнагw видёніz: всечестнhй же пavелъ, nгню2 ћвльшусz свhше, сaмъ познA ћвэ себE самaго, неwпaльнw распалsема.

БGор0диченъ:

Безначaленъ сhй є3стеств0мъ ћкw бGъ, и3 nц7Y сл0во равночeстное, є4же п0дъ лётомъ пріsлъ є3си2 р0ждсz t дв7ы начaло, є3стеств0мъ ћвльсz чlвёкъ, и3 младeнствовавъ, ћкw nтрочA ты2, хrтE, kви1лсz є3си2 пеленaми пови1тъ.

Кондaкъ прпdбнагw, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

T ю4ности, мyдре, ±же пaче смhсла вожделёлъ є3си2 мyжески, мірскjй мzтeжъ њстaвилъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 бжcтвеннагw рaди жи1тельства трbцы жили1ще и3 просвэти1лъ є3си2 вёрою приступaющыz тебЁ. тёмъ зовeмъ: рaдуйсz, пavле пребогaте.

Сэдaленъ сщ7енномyченика, глaсъ №. Поd: Гр0бъ тв0й, сп7се.

Своб0денъ ќмъ t страстeй стzжaвъ, бhлъ є3си2 б9ій и4скреннэйшій рaбъ, и3 t лeсти свободи1лъ є3си2 д0брэ послyшавшыz тебE: пострадaвъ же, ћкw їерeй и3 мyченикъ, є3леvfeріе, сугyбъ пріsлъ є3си2 вэнeцъ: моли2 спасти1сz нaмъ.

Слaва, прпdбнагw, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости:

Њкормлsемь си1лою вседётельною, и3 вётриломъ вкрилsемь кrтнымъ, легкw2 преплhлъ є3си2 житeйскую бyрю, и3 къ бжcтвєннымъ и4стиннw пристaнищємъ дости1глъ є3си2, добродётелей кyплю мн0гу стzжaвъ, ю4же вLцэ всёхъ принeслъ є3си2, и3 є4же благjй рaбе, слhшалъ є3си2, и3 си6мъ послBдующаz. тёмже пavле блажeнне, моли2 хrтA бGа грэхHвъ њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Въ нап†сти многоплетє1нныz впaдъ, t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, бyрею њдержи1мь безчи1сленныхъ согрэшeній мои1хъ, и3 ћкw къ тeплому заступлeнію и3 покр0ву моемY, чcтаz, ко пристaнищу притекaю твоеS бlгости. тёмже, пречcтаz, и3зъ тебє2 воплощeнному безсёменнw моли1сz прилёжнw њ всёхъ рабёхъ твои1хъ, непрестaннw молsщихтисz, бцdе пречcтаz, молsщи є3го2 при1снw, согрэшeній њставлeніе даровaти воспэвaющымъ дост0йнw слaву твою2.

КrтобGор0диченъ:

Дв7а и3 м™и и3збaвителz, кrтY предстоsще, болёзненнw со слезaми рыдaющи, м™рски вопіsше, что2 стрaнное сіE и3 преслaвное, сн7е; и3сточazй всBмъ человёкwмъ безстрaстіе, посредЁ њсуждє1нною на кrтЁ распsтсz, въ рeбра прободaемь, и3 жeлчію напоsемь t рyкъ, ±же создaлъ є3си2. но востaни, и3 дaруй прегрэшeній њставлeніе вёрою пою1щымъ бжcтвєннаz тво‰ страд†ніz.

Пёснь д7. Їрм0съ:

Д¦омъ прови1дz, прbр0че ґввакyме, словесE воплощeніе, проповёдалъ є3си2, вопіS: внегдA прибли1житисz лётwмъ, познaешисz, внегдA пріити2 врeмени, покaжешисz. слaва си1лэ твоeй, гDи.

Ни зі‰ніz львHвъ, ни врBніz nгнS, ни лю1тыхъ прещє1ніz, крёпости твоегw2, свzщеннотаи1нниче, разслaбиша терпёніz: но ћкw ґдамaнтъ, мyками ўслаждaлсz є3си2, рeвностію бжcтвенною распалsемь.

В0дъ живот0чныхъ ўстA тво‰ и3сп0лнєна, рёки и3сточи1ша бжcтвенныхъ ўчeній, свzщенномyчениче, потоплsющыz беззак0ннующихъ руг†ніz, и3 напаsющыz сердцA познaвшихъ хrтA бGа.

Вельми1 тz прославлsz тв0й содётель, за нег0же ўсeрдствовалъ є3си2 страдaти, страстотeрпче, г0лубz тебЁ посылaетъ приношaюща пи1щу ѓгGльскую, равноaгGльну бhвшу страдaній свэтлёйшими сіsньми.

БGор0диченъ:

Ўжас0шасz зрsще ѓгGльскаz вHинства, кaкw неви1димый зрaкомъ сyщимъ по нaмъ и3зъ тебє2 ви1дэнъ бhсть, дв7о бGороди1тельнице: є3г0же моли2, спасeніz спод0бити вс‰, вёрнw тS слaвzщыz.

И$нъ. Їрм0съ:

Жeзлъ и3зъ к0рене їессeова, и3 цвётъ t негw2, хrтE, t дв7ы прозsблъ є3си2, и3зъ горы2 хвaльный, приwсэнeнныz чaщи, пришeлъ є3си2 вопл0щсz t неискусомyжныz, невещeственный и3 б9е, слaва си1лэ твоeй, гDи.

Сн0мъ побэди1вшусz тебЁ и3ногдA во врeмz ю4ности, и3 ко всен0щному њслaбившусz стоsнію, тв0й ви1дэвъ честнhй ўчи1тель пeтръ, по лицY, џ§е, ўдарsетъ: и3 тебЁ заушeніе дaвъ, даeтъ ѓбіе и3сцэлeніе.

БGу nс0бь бесёдуz, и3 семY прибли1живсz несрeдственнэ пavелъ, nц7ъ нaшъ, никогдaже побэди1всz t снA пребhсть по ћзвэ ўчи1телевэ: но ћкоже безпл0тенъ сhй, б0дръ при1снw бhсть.

Сосyдъ свzщeннэйшій ћвльсz, мЂро нбcное хrтA пріsлъ є3си2 сeрдцемъ твои1мъ, и3 свэщY твоегw2 терпэли1внагw воздержaніz жи1тельствомъ добродётельнымъ вжeгъ свётлw, къ невёстнику бжcтвенному востeклъ є3си2.

БGор0диченъ:

И#мёz, сл0ве, пrт0лъ нб7о, зeмлю же подн0жіе, въ ложеснA дв7ы воплощazсz вшeлъ є3си2, и3 во ўб0гъ вертeпъ всели1лсz є3си2: t волхвHвъ же, царeй персjдскихъ, ћкw цRь дaры и3 бGочеловёкъ пріsлъ є3си2.

Пёснь є7. Їрм0съ:

Тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, сн7е б9ій: и3н0гw бо, рaзвэ тебє2, б0га не знaемъ, и4мz твоE и3менyемъ, ћкw бGъ живhхъ и3 мeртвыхъ є3си2.

Лeстными ўхищрszй ўкрaсти тS словесы2, мyчениче, врaгъ вселукaвый, смёхъ зри1тсz, мyдростію твоeю мудрeцъ ѕл0бы прехищрsемь.

На колесни1цэ взимaемь бжcтвенныхъ добродётелей, слaвне, высотY дости1глъ є3си2 мучeніz, и3 низложи1лъ є3си2 лукaвыхъ бэсHвъ превознесeнную гордhню.

Ви1дэти красотY желaz ї}сову, прпdбне, тебE самaго ўкраси1лъ є3си2 мучeніz красот0ю: и3 къ немY пришeлъ є3си2, вэнчaвсz свётлымъ вэнцeмъ.

БGор0диченъ:

Ўдивлsетъ всsкъ ќмъ чyдо твоE, чcтаz: раждaеши бо бGа пл0тію, и3 питaтелz питaеши млек0мъ, и3скушeніz мyжеска не познaвши, сaмъ ћкw вёсть є3ди1нъ.

И$нъ. Їрм0съ:

БGъ сhй мjра, nц7ъ щедр0тъ, вели1кагw совёта твоегw2 ѓгGла, ми1ръ подавaюща, послaлъ є3си2 нaмъ. тёмъ бGоразyміz къ свёту настaвльшесz, t н0щи ќтренююще, славосл0вимъ тS, чlвэколю1бче.

T кaла страстeй њчи1стивъ ќмъ, несквeрно зерцaло бhлъ є3си2, њсіsніz д¦а пріeмъ при1снw. тёмже тебЁ и3скуси1тель посрами1сz прирази1всz, и4же садA ѕл0бы нeмощь и3з8учи1вый.

Мyдрость сyщw, хrтA бGа во твоeмъ сeрдцы стzжaвъ њбитaющую, немyдраго низложи1лъ є3си2 ѕл0бы мудрецA, ногaми твои1ми крaсными, мудростьми2 разли1чными прельсти1ти тS, пavле бGомyдре, покушaющасz.

Свёта сhй пріsтелище, днE сhнъ, тмы2 прельсти1лъ є3си2 начaльника ћкоже львA, на тS навётующа, земнhми трyсы и3 колеб†ніи кaменій, безстyдіемъ ўстрашaюща, пavле, и3 мечт†ніи свирёпствующа.

БGор0диченъ:

И#звeрженна пeрваго ґдaма и3зъ є3дeма, приснодв7о nтрокови1це бGоневёсто, сл0во пребезначaльное и3зъ тебє2 вопл0щсz, и3 въ ћсли безсловeсныхъ восклони1всz, ћкw мLнецъ, нaшъ р0дъ t безсловeсіz и3збaви.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Прbр0ка їHну подражaz, вопію2: жив0тъ м0й, бlже, свободи2 и3зъ тли2, и3 спаси1 мz, сп7се мjра, зовyща: слaва тебЁ.

Нар0читый nвeнъ пaствъ хrт0выхъ, пaстырь словeснэйшій, п0двигwвъ стезS прославлsетсz, бGа прослaвивъ свои1ми ўдесы2.

Вжи1ливсz къ бGу воззрBніи, мyдре, њбезжи1лилъ є3си2 врагA многок0зненнаго твeрдw, приснопaмzтне, мyченикwвъ слaво, свzщeнства прaвило.

Къ рaнамъ терпS, ко nгню2 самоидS, ўспи1лъ є3си2 ѕвэрeй свирёпыхъ стремлє1ніz, неусhпну къ зижди1телю и3мёz люб0вь.

БGор0диченъ:

Свzщeніz сёнь ћвльшисz, марjе, њсквернeнную сластьми2 nкаsнную мою2 дyшу њсвzти2, и3 бжcтвенныz слaвы причaстницу сотвори2.

И$нъ. Їрм0съ:

И#зъ ўтр0бы їHну младeнца и3зблевA морскjй ѕвёрь, kковA пріsтъ: въ дв7у же всeльшеесz сл0во, и3 пл0ть пріeмшее пр0йде сохрaншее нетлённу. є3гHже бо не пострадA и3стлёніz, р0ждшую сохрани2 невреждeнну.

Ћкоже сп7съ, хrт0съ бGъ нaшъ мaлыми хлBбы нар0дъ насhти многочи1сленъ, тaкожде и3 пavелъ таи1нникъ хrт0въ, скудeла малёйшагw мaлою вод0ю мн0жєства до сhтости возвесели2: и3 сhтость kвлsетъ nби1ліе.

Ўставлsеши зн0й моли1твами твои1ми, чyдне, и3 рэши1ши глaдъ прети1мый: водaми же свhше проліsвшимисz ўпаsеши зeмлю, и3 напаsеши сух‡z сеS бразды6, прозzбaz и3 богатS даров†ніи, и3 ўмножazй сеS дёланіе.

Неболёзненную жи1знь въ болёзнехъ воспріsлъ є3си2, и3 болёзней лю1тыхъ ўставлsеши њѕлоблeніе, вёрою просsщымъ пріsти врачев†ніz t тебє2, всечeстне, nтцє1въ добр0то. тёмже разрэши2 болBзни мо‰ душє1вныz и3 тэлє1сныz, молю1сz.

БGор0диченъ:

Сл0во џ§ее, сн7е б9ій безлётне, и3 порождeніе м™ре чcтыz бGоoтрокови1цы превёчное, ћкw бGъ, и3 ћкw человёкъ мLнецъ сhй, въ вертeпэ вмэсти1сz невмэсти1мый. тёмже вси2 дивsщесz покланsемсz вели1кому тaинству.

Кондaкъ свzщенномyченику, глaсъ в7. Под0бенъ: Твє1рдыz:

Ћкw ўдобрeніе свzщeнникwвъ, прпdбне, и3 пред8увэщaніе страстотeрпцєвъ вси2 восхвалsемъ, и3 пр0симъ тS, свzщенномyчениче є3леvfeріе: люб0вію пaмzть твою2 прaзднующыz бёдъ многоoбрaзныхъ свободи2, молS непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Јкосъ:

Прeзри, бlгоутр0бне жизнодaвче, ћкw чlвэколю1бецъ є3ди1нъ и3 щeдрый бGъ, души2 моеS њмрачeніе, и3 всем0щною десни1цею твоeю, сл0ве, страстeй свободи2 стужeніz, ћкw да твоего2 їерaрха воспою2 є3леvfeріz, т0й бо и4стиннw и3зъ ўтр0бы познaсz тебЁ, и3 њсвzти1сz, и3 возложeнъ бhсть ћкw самуи1лъ, t мaтере свzщeнныz тебЁ зижди1телю, молS непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Сyщымъ въ пещи2 nтрокHмъ твои6мъ, сп7се, не прикоснyсz, нижE стужи2 џгнь. тогдA тріE, ћкw є3ди1нэми ўсты2, поsху, и3 бlгословлsху, глаг0люще: бlгословeнъ бGъ nц7ъ нaшихъ.

Да величaетсz, взывaлъ є3си2, мyдре, раздроблsемь, нhнэ во пл0ти моeй хrт0съ, не ўжасaюсz распалeній кон0бwвъ, не бою1сz смeрти, ни ѕвэрeй стремлeній, сyщіz рaди жи1зни.

Е#ди1нагw бGа добр0ты и3скjй, є3ди1ну тогw2 слaву получи1ти желaю: да раздроблsетсz и3 њпалsетсz всE тёло моE, взывaлъ є3си2, слaвне: свобождeніz и3щY, порабощaющагw хrтY.

Смотрsz бyдущую жи1знь, блажeнне, мjру ўмертви1лсz є3си2 и4стиннw, и3 ћкw злaто, ћзвенными и3скушє1ніи разжeгсz, просіsлъ є3си2, и3 положи1лсz є3си2 въ сокр0вищахъ нбcныхъ nби1телей.

БGор0диченъ:

Чистёйшу тS є3ди1ну њбрётъ, всенепор0чнаz, сл0во чистёйшее б9іе, и3зъ чрeва твоегw2 роди1всz, вBрныz њчищaетъ њсквернє1ніz, бGоневёсто, прибы6вшаz нaмъ t неудержaніz страстeй.

И$нъ. Їрм0съ:

Џтроцы благочeстію совоспитaни, ѕлочести1вагw велёніz небрeгше, џгненнагw прещeніz не ўбоsшасz, но посредЁ плaмене стоsще поsху: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ћкw с0лнце возсіsвъ, вост0къ ѓбіе просвэти1лъ є3си2, на ст0лпъ же возшeдъ, ћкw посредЁ нб7сE стоS, вселeнную всю2 ўчє1ніи возвесели1лъ є3си2, nтцє1въ, вопіS, б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ўдали1лсz є3си2, бёгаz мірски1хъ в0лнъ, и3 въ пустhни pал0мски водвори1всz, бGоблажeнне, пріsлъ є3си2 бGа въ сeрдцы твоeмъ, ѓгGльскимъ хранeніемъ тебE соблюдaюща.

Зрёлъ є3си2 мучє1ніz тaмwшнzz мhсленными nчесы2, и3 чlвэколю1бною твоeю душeю сeрдцемъ болёзнуz, слезaми себE при1снw њмакaлъ є3си2, не ћкw дв7дъ во врeмz н0щи постeлю.

БGор0диченъ:

Безпл0тный воплощaетсz, и3 безлётный въ лёто бывaетъ, и3 пеленaми повивaетсz нaсъ рaди, и4же зeмлю повивazй гDь мгл0ю, пл0ть сaмъ пaче постижeніz неизмённw kви1всz t неискусомyжныz.

Пёснь }. Їрм0съ:

Е#гHже ўжасaютсz ѓгGли и3 вс‰ вHинства, ћкw творцA и3 гDа, п0йте сщ7eнницы, прослaвите, џтроцы, бlгослови1те лю1діе и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Процвётъ, прозsблъ є3си2 сaдъ красeнъ мучeній свётлостьми, мyченикwвъ добр0то, и3 нhнэ раS цвёти kви1стесz, бжcтвенно благов0ніе и3спущaюще бжcтвеннэ.

Кроплeньми кровeй твои1хъ, рождeннаго и3зъ неS, кр0вь свою2 мaти приwбщaетъ: твоемy бо тэлеси2 њб8eмшисz, мyдре, мечeмъ скончавaетсz, и3 живeтъ во вёки.

И#сцэлeній в0ды, чудeсъ рёки и3зливaетъ трeбующымъ рaка твоS, мyдре, tмывaюще сквє1рны душетлённыхъ страстeй, мyчениче їерaрше, во вс‰ вёки.

БGор0диченъ:

Ћкw д0ждь, во ўтр0бу твою2 сни1де хrт0съ, и3 всю2 напои2 твaрь вои1стинну, и3зсуши1въ, дв7о, м{тныz рёки їдwлонеи1стовства, є3ди1нъ бlгодётель.

И$нъ. Їрм0съ:

Чyда преестeственнагw росодaтельнаz и3з8wбрази2 пeщь џбразъ: не бо2, ±же пріsтъ, пали1тъ ю4ныz, ћкw нижE џгнь бжcтвA дв7ы, въ ню1же вни1де ўтр0бу. тёмъ, воспэвaюще, воспоeмъ: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Спротzжeну съ дв7домъ благоглaсну пёснь всестр0йну пёлъ є3си2, глаг0лz: ћкw ўтэшє1ніz тво‰ дyшу мою2 бGолёпнw чlвэколю1бнымъ мановeніемъ, всецRю2, возвесели1ша. тёмже рaдуzсz взывaлъ є3си2: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ є3го2 во вёки.

Подавazй тебЁ ±же проти1ву любви2 зижди1тель, t ю4ности соблюдaz тS десни1цею, и3 треми2 питaетъ тS салaтами бGолёпнw, ћкw t младeнства всsко похотёніе попрaвша: рук0ю же ѓгGла сі‰ даeтъ, ћкw ѓгGльскому житію2 ревнyющу, препрослaвленному тебЁ, пavле бGон0се.

Возмог0ша ўбэжaти њсуждeніz тріE њсуждeнніи свsзани мyжіе, ћкw ўкл0ншесz служeніz џбщагw: ќзъ бо неви1димw и4менемъ разрёшшесz твои1мъ, џ§е всеслaвне, свsзанныхъ t бёдъ и3збaви, и3 є3ди1ною носи1мы рук0ю содержaщагw.

БGор0диченъ:

Сlнце прaвды р0ждшаz, ѕвэзд0ю созывaетъ волхвы2 со злaтомъ, и3 смЂрною же и3 лівaномъ, новолёпнw покланsющесz неврaщнw мLнствовавшему: є3г0же пaстыріе возвели1чиша, и3 ѓгGлъ мн0жество воспёша слaвzще, ћкw и3 по существY бGа, и3 чlвёка є3стеств0мъ.

Пёснь f7. Їрм0съ:

Живопріeмный и3ст0чникъ приснотекyщій, свэтон0сный свэти1льникъ бlгодaти, хрaмъ њдушевлeнный, сёнь пречcтую, нб7сE и3 земли2 прострaннэйшую, бцdу, вёрніи величaемъ.

ЎстA б9іz бhвъ, t ќстъ чуждaгw лю1ди суемyдрєнныz восхи1тивъ, показaлъ є3си2 наслёдники благодaти, и3 пострадaвъ крёпкw, со їерє1и и3 страд†льцы живeши, є3леvfeріе.

Чи1стаz мmропол0жница д¦а, добродётелей крaсное жили1ще, ѓгнецъ неѕл0бивый, свэти1льникъ незаходи1мый, їерaрхwвъ степeнь и3 м§никwвъ, да восхвaлитсz вёрнw є3леvfeрій.

Во свётэ живeши и4стиннw невечeрнэмъ, свётъ бhвъ с0лнца свэтлёйшій. тёмъ пaмzть твою2 свэтон0сную днeсь совершaющыz, страстeй мглы2 и3збaви къ бGу твои1ми моли1твами, є3леvfeріе.

БGор0диченъ:

Пощади2 нaсъ пою1щихъ твоE, гDи, є4же и3зъ дв7ы, неизречeнное ржcтво2, t напaстей и3збавлsz и3 страстeй и3 скорбeй, мольбaми є3S тво‰ рабы6, ћкw бlгодётель, и3 є3ди1нъ чlвэколю1бецъ.

И$нъ. Їрм0съ:

Тaинство стрaнное ви1жу и3 преслaвное: нб7о, вертeпъ: прест0лъ херувjмскій, дв7у: ћсли, вмэсти1лище, въ ни1хже возлежE невмэсти1мый хrт0съ бGъ, є3г0же воспэвaюще, величaемъ.

Повёдуетъ є4же къ бGу дерзновeніе твоE, и3 ±же соверши1лъ є3си2, по є4же къ немY tшeствіи, ч{днаz дэлA: мн0гихъ бо є3лeемъ твоегw2 свэтовождeніz, t нед{гъ разли1чныхъ свободи1лъ є3си2.

Всесвётлу твою2 дyшу и3мёz, прпdбне, ћкw мЂромъ благодaти вeсь напои1всz, є3лeемъ дeмwны tг0ниши, прокажє1нныz њчищaz и3 ўгрызє1нныz главы6, и3 крaстъ лю1тыхъ ўставлsz болBзни.

Распaдсz пaдаетъ сатанA вселукaвый, џбразомъ всесвирёпа ѕвёрz, зрS простeрша тебE є3лeй канди1ла твоегw2, ћкw мЂро, на и3сцэлeніе разли1чныхъ недyгwвъ, и3 стрaхомъ њдержи1мь и3счезE.

БGор0диченъ:

ЗачалA є3си2 въ послBднzz лBта въ ложеснaхъ твои1хъ, є3г0же nц7ъ роди2 сн7а прeжде вBкъ нетлённw, неискусомyжнаz м™и. сего2 ѕвэзд0ю небесA показyютъ, и3 землS пещeрою земн0ю.

Свэти1ленъ nктHиха: Слaва, прпdбнагw. Поd: Со ўченики6 взhдемъ:

Дв7дски процвёлъ є3си2 въ домY гDни, ћкw фjніxъ, џ§е прпdбне, плоды2 твои1хъ трудHвъ во сто2 нhнэ ўмн0живъ. тёмже п0лкъ дeмwнwвъ тyчами слeзъ твои1хъ, пavле блажeнне, погрyжь, t хrтA п0честь и3 вэнeцъ побёды пріsлъ є3си2, и3 чудeсъ, премyдре, независтнобогaтую бlгодaть.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

И$же горЁ слaвимый б9ески t ѓгGлъ, нёдръ nтeческихъ не tступи1въ, чcтаz, неизречeннw, съ д0льними поживE: тh же сегw2 былA є3си2 спасeніz вин0вна, t чcтыхъ твои1хъ кровeй семY, чcтаz, пaче сл0ва пл0ть заимодaвши. є3г0же моли2, рабHмъ твои6мъ и3збавлeніе дaти прегрэшeній.

На стіх0внэ nктHиха.

Слyжба с™и1телz стефaна и3сповёдника, ґрхіепcкопа сур0жскагw.

Вeчеръ, Блажeнъ мyжъ:

На ГDи, воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ ѕ7, и3 поeмъ стіхи6ры, глaсъ д7. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

ЖитіE непор0чно * kви1лъ є3си2, стефaне, * къ пrт0лу гDню, * прехвaльне, дошeлъ є3си2, * ґрхіерeйскимъ мЂромъ помaзавсz, * на смeрть предаsсz по содётелю создaніе: * и3 нhнэ на нб7сёхъ всели1всz * въ жeртвенникъ гDeнь, слaвне, * моли2 њ пою1щихъ тS.

Зн†меніи и3 чудесы2 * тебE вLка прослaви, * треблажeнне стефaне: * прог0ниши бо дyхи, * и3 врачyеши стр†сти, * дyшы просвэщaеши вёрныхъ, * приходsщихъ ко с™0му твоемY гр0бу: * ѓгGлwвъ равностоsтелю, * ґрхіерeєвъ сопрест0льне, * ґпcлwвъ є3динонрaвне, * благовёріz поб0рниче.

Погaныхъ прещeніz не ўстраши1всz, бlжeнне, * благобоsзненнымъ ўм0мъ, * хrт0вэ благолёпнw честнёй їкHнэ, * научи1лъ є3си2 всёхъ непосрaмленнw покланsтисz, * и3 тeплою вёрою цэловaти: * и3 њ нeй претерпёлъ є3си2 * біє1ніz, џ§е стефaне, и3 темни6цы, * прови1дz бyдущіz рaдости воспріsтіе.

И$ны стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Кjими похвaльными:

Кjими похвaльными вэнцы6 ўвzзeмъ с™и1телz; свzщeнству вэнцA, благочeстіz ўправлeніе, цRкви свётлое ўкрашeніе, и3ст0чника бжcтвенныхъ и3сцэлeній неисчерпaемаго, проли1тіе даровaній д¦0вныхъ, рэкY мн0гихъ чудeсъ, џтрасли сур0жскіz веселsща течeньми, стефaна, тeплаго предстaтелz нaшегw и3 храни1телz.

Кjими смирeнными ўстнaми воспои1мъ с™и1телz; ди1внаго въ чудесёхъ, и3 безплHтнымъ сожи1телz, њсвzщeннаго t пелeнъ, столпA цRкве недви1жима, весeліе земли2 сур0жской, царю2 нечести1вому њбличи1телz, и3 правослaвію и3сповёдника, и3 хrтA рaди t беззак0нныхъ заушaема, и3мyща вeлію ми1лость.

Пріиди1те, сур0жстіи соб0ри, pал0мски восплeщемъ рукaми, печ†льнымъ ўтёху, и3 tч†zннымъ застyпника, бlжeннаго стефaна воспэвaюще, бжcтвеннаго хrт0ва смирeніz ревни1телz, похвалY земли2 сур0жской, и3 всeй т0й странЁ ўкрашeніе, р0ду же нaшему вездЁ промhсленника, подаю1щаго мjру вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ д7:

Подобaетъ сур0жскому р0ду стефaна вездЁ и3мёти ґрхіерeа, ћкw нёкую ќтварь цaрскую, и3 сокр0вище некрaдомо, всBмъ даю1що богaтство, спаси1тельное проповёданіе, и3 вс‰ собирaюща къ соединeнію пёсней бGолёпныхъ. къ немyже возопіeмъ: їерaрше и3 и3сповёдниче стефaне, хrтA бGа моли2 њ душaхъ нaшихъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: И$же тебє2 рaди:

Вх0дъ. Прокjменъ днE.

И# чтє1ніz G, пи1саны сегw2 мцcа въ ѕ7-й дeнь.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz:

Рaдуйсz, свzщeннаz главо2, t пелeнъ њчи1стившаzсz д¦омъ, и3 семY соумн0жившисz, и3 воспитaвшисz д0брэ въ мёру бжcтвеннагw наставлeніz, t негHже всsко движeніе, всsко дэsніе, всsкъ рaзумъ, и3 всsко сл0во, возвэщaz д0бльственнэ, крaйнzгw желaніz дости1глъ є3си2! и3дёже срaдуешисz, всебlжeнне стефaне, ликостоsнію ѓгGльскому, и3 ґрхіерeйскому соб0ру, со всёми с™hми ўмолsй сп7са, поми1ловати нaсъ.

Стjхъ: Свzщeнницы твои2 њблекyтсz прaвдою, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz.

Рaдуйсz t среды2 тмы2 мн0гіz возсіsвый, ћкw ѕвэздA всесвётлаz, всю2 вселeнную просвэщaеши свётлw, зарsми, џ§е, дёлъ твои1хъ: тёмъ вс‰ влечeши къ непостhдному рачeнію, и3 бжcтвенною люб0вію взерцaтисz всегдA лицA твоегw2 неразсyднагw зрaка. и4мже и3 по смeрти взsтисz, свsте, пріeмшаz тS слaва ћвственнw плодоносsщи: є3sже нhнэ воспріeмлz, ўмолsй сп7са, поми1ловати нaсъ.

Стjхъ: Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ.

Рaдуйсz, честнhй ќме, трbцэ чи1стый сосyде, ст0лпе цRк0вный, вBрнымъ ўтверждeніе, побэждaємымъ п0мощь, ѕвэздо2, и4же сі‰ніи бGопріsтныхъ твои1хъ моли1твъ, разорsz напaстей же и3 скорбeй тмY всегдA, стефaне, пристaнище ти1хое, въ нeже притекaюще и5же треволнeньми житіS њдержи1міи спасaютсz. хrтA моли2 душaмъ нaшымъ дaти вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ т0йже:

Вострyбимъ труб0ю пёсней, стецeмсz, правослaвніи, и3 ќзримъ побэди1тєльства пастыреначaльника сур0жскагw, и3 ўчи1телz нaшегw. цaріе и3 кнsзи посрами1шасz t стефaнова стрaшнагw kвлeніz: царs бо њбличи2, џбразу хrтA бGа нaшегw не восхотёвшаго покланsтисz. пaстыріе и3 ўчи1теліе правослaвныz пaствы, хrт0ва пастыреначaльника, пріиди1те, восхвaлимъ, ѓгGлwвъ сожи1тельника, и3 мyченикwвъ похвалY, ґрхіерeєвъ слaву, и3 по вёрэ поб0рника, и3 нaшегw тeплаго застyпника, путьшeствующымъ спутешeственника, и3 плaвающымъ њкорми1телz, вездЁ тeплаго предстaтелz, первопрест0льника сур0жскаго восхвалsюще, тaкw рцeмъ: всесвsте стефaне, предвари2, и3 и3збaви нaсъ и3скушeніz всsкагw, и3 спаси2 пaству сію2 моли1твами твои1ми.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Вострyбимъ труб0ю пёсней: прекл0ншисz бо свhше всецRи1ца м™и дв7а, бlгословeньми вэнчавaетъ воспэвaющихъ ю5. лю1діе да стекyтсz, и3 цRи1цэ да восплeщутъ въ пёснехъ цRS р0ждшей, и5же смeртію њдержи6мыz пeрвэе, разрэши1ти чlвэколю1бнw бlгоизв0лившаго: пaстыріе и3 ўчи1теліе, д0брагw пaстырz пречcтую м™рь сошeдшесz восхвaлимъ: свёщникъ златозaрный, свэтон0сный џблакъ, нб7съ прострaннэйшу, њдушевлeнный же ківHтъ, nгнезрaчный вLчень пrт0лъ, маннопріeмную златyю стaмну, заключeнную сл0ва двeрь, всёхъ хrтіaнъ прибёжище, пёсньми бGоглaсными похвалsюще, си1це рцeмъ: палaто сл0ва, спод0би смирeнныхъ нaсъ нбcнагw цrтвіz, ничт0же бо невозм0жно ходaтайству твоемY.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ћкw с™и1тель со безпл0тными є3диножи1тель бhвъ, свzщенномyчениче стефaне: воспріeмъ бо кrтъ, ћкw nрyжіе: и3 стaвъ крёпкw сопроти1въ їкwноукори1телz, и3 духоб0рцєвъ, не покланsющихсz пречcтому џбразу хrтA бGа нaшегw, и3 tсёклъ є3си2 всsку є4ресь лукaвыхъ. тогw2 рaди пріeмъ мучeніz вэнeцъ, и3збaвилъ є3си2 грaдъ тв0й сур0жъ t всsкіz непріsзни. и3 нhнэ м0лимъ тS, свsте, да и3збaвиши нaсъ t всsкихъ ѕлhхъ и3скушeній и3 бёдъ и3 вёчныz мyки.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же t вёка:

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™aгw, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

По №-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ G. Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

Бжcтвеннымъ д¦омъ просвэщeнъ, проповёдалъ є3си2 со дерзновeніемъ правослaвіz предaніе, всебlжeнне стефaне, и3 мучи1телz беззак0нна посрами1лъ є3си2, въ заточeніе непрaведнw tсылaемь. џ§е прпdбне, хrтA бGа моли2, грэхHвъ њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Нбcнаz люб0вію веселsхусz, и3 земн†z трeпетомъ ўжасaхусz, є3гдA пречcтый глaсъ нaйде на тS, бцdе: є3ди1но бо торжество2 nбои6мъ возсіS, є3гдA безпл0тный рaдость тебЁ принесE. тёмже со ѓгGломъ тебЁ вопіeмъ: рaдуйсz, чcтаz, б9іе жили1ще.

По в7-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Бжcтвєннаz повелBніz ўмн0живъ, вёру соблю1лъ є3си2 правослaвіz, бэды6 пріeмъ за ню2, стефaне, въ заточeніи пострадaвъ рaнами, въ темни1цахъ претерпёвъ њѕлоблє1ніz, џ§е прпdбне: хrтA бGа моли2 даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Бжcтвеннаz ски1ніz былA є3си2 сл0ва, є3ди1на пречcтаz м™и дв7о, чcтот0ю ѓгGлы превозшeдшаz, пaче всёхъ менE пeрсть бhвша, њсквернeна плотски1ми прегрэшeньми, њчи1сти моли1твъ твои1хъ бжcтвенными водaми, подаю1щи, чcтаz, вeлію ми1лость.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

ХrтY послёдовавъ, мjръ њстaвилъ є3си2, и3 пл0ть покори1въ воздержaніемъ ћвэ, пребlжeнне стефaне. tню1дуже свzщeніz помaзаніе и3мёлъ є3си2: нhнэ же къ невещeствєннымъ престaвилсz є3си2 ликHмъ, молS њ всёхъ нaсъ восхвалsющихъ тS.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е#ди1на р0ждшаz творцA всемY, є3ди1на ўкраси1вшаz человёчество ржcтв0мъ твои1мъ, бGоневёсто, и3збaви мS t сёти льсти1вагw стрэльцA, и3 постaви мS на кaмени хrт0выхъ хотёній: того2 молsщи прилёжнw, є3г0же воплоти1ла є3си2.

Тaже степє1нна, № ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми; Всsкое дыхaніе: Е#ђліе їwaнна, зачaло lє, t полY. По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ д7:

Подобaетъ сур0жскому р0ду стефaна вездЁ и3мёти ґрхіерeа, ћкw нёкую ќтварь цaрскую, и3 сокр0вище некрaдомо, всBмъ даю1що богaтство, спаси1тельное проповёданіе, и3 вс‰ собирaюща къ соединeнію пёсней бGолёпныхъ, къ немyже возопіeмъ: с™и1телю и3 и3сповёдниче стефaне, хrтA бGа моли2 њ душaхъ нaшихъ.

КанHнъ бцdы на ѕ7: и3 с™aгw двA, на }.

КанHнъ.

Глaсъ ѕ7. Пёснь №. Їрм0съ:

Волн0ю морск0ю скрhвшаго дрeвле, гони1телz, мучи1телz, подъ землeю скрhша спасeнныхъ џтроцы: но мы2, ћкw nтрокови6цы, гDеви пои1мъ: слaвнw бо прослaвисz.

Пріиди1те, сошeдшесz, воспои1мъ вси2 свzщeннаго нaшего стефaна, и3 почти1мъ сур0жу ўтверждeніе, застyпника душaмъ нaшымъ, и3 грaду нaшему храни1телz неwбори1ма.

Преклони2 сердцA н†ша, бGон0сче, во спаси1тєльныz хrтHвы зaпwвэди, не помышлsти житeйскихъ, но да, душeвныхъ дости1гше добр0тъ, свётлw вни1демъ въ черт0гъ хrт0въ.

Стефaне бGомyдре, верх0вный џ§е, ѓгGлwмъ рaвне, сур0жу ўтверждeніе, не tвeржи, но пёсненнw пріими2, ћкw кади1ло t ўб0жества моегw2, є4же ти2 принес0хъ не дост0йный.

БGор0диченъ:

Возопjй, недост0йнаz душE, прeжде смeрти къ бGомaтери, въ п0мыслэхъ тeплэ со слезaми вопію1щи: пречcтаz гпcжE, сн7а твоего2 моли1твами твои1ми ми1лостива мнЁ сотвори2.

Другjй канHнъ.

Глaсъ №. Пёснь №. Їрм0съ:

Хrт0съ раждaетсz, слaвите. хrт0съ съ нб7съ, срsщите. хrт0съ на земли2, возноси1тесz. п0йте гDеви всS землS, и3 весeліемъ восп0йте, лю1діе, ћкw прослaвисz.

Бlгодaть д¦а пріeмъ, џ§е, въ сeрдцы твоeмъ, хrт0въ с™и1телю, њчи1сти љзhкъ же и3 сeрдце твои1хъ пэвє1цъ, ћкw да твою2 пaмzть воспэвaемъ свётлw, стефaне и3сповёдниче.

Вели1кій нhнэ стефaнъ, пaстырь цRкве сур0жскіz, пaстырz вкyпэ и3 стaдо и3 вeсь сур0жъ свётлw призывaетъ: пріиди1те, собрaвшесz, ћкw џбщему nтцY свётлw торжествyемъ.

Побэждaютъ тво‰ и3справлє1ніz и3 словесA и3 вє1щи, стефaне, є3гHже рaди душeвное предложeніе пріeмли со благоувётіемъ, достоди1вный, є4же бо по дост0инству пёснь тебЁ плести2 всBмъ невозм0жно.

БGор0диченъ:

Безмёрна бeздна твоегw2 непостижи1магw ржcтвA, всечcтаz, сегw2 рaди вёрніи несомнённw ќбw чи1стэ припaдаемъ ти2, глаг0люще: рaдуйсz, бцdе дв7о, м™и неневёстнаz.

Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz:

Глaсъ G. Їрм0съ:

Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Кто2 тебE не ўблажи1тъ, пребlжeнне стефaне бGон0сче, т0й мeртвъ є4сть душeю и3 тёломъ прeжде смeрти, и3 прeжде судA во њсуждeніе низпадE.

Сокруши2 супостaты, препод0бне, и3 си1лу и4хъ воwружeнную, покори2 нaмъ подъ н0ги вск0рэ ви1димую рaть: рабы6 тво‰ ўтверди2, и3 держaву дaруй твоeй пaствэ, блажeнне и3 свzщeнне.

Покрhй грaдъ тв0й, џ§е нaшъ стефaне бGон0сче, t сынHвъ ґг†рzнъ. сe бо скрежeщутъ зубы2 свои1ми на ны2, пожрeти ны2 разжeгшесz, ћкw ѕвёріе ди1віи: но сокруши2 зyбы и4хъ.

БGор0диченъ:

Лёствицу тS прови1дэ, препётаz м™и, їaкwвъ во снЁ, нб7сE досzзaющу, въ ню1же сл0во всели1сz, и3 человёки возведE, t человэкогуби1тельнагw ѕмjz и3збавлszй.

И$нъ. Їрм0съ:

Прeжде вBкъ t nц7A рождeнному нетлённw сн7у, и3 въ послBднzz t дв7ы воплощeнному безсёменнw хrтY бGу возопіи1мъ: вознесhй р0гъ нaшъ, с™ъ є3си2, гDи.

ПознA тебE t чрeва, бGон0се, всевёдый бGъ, прeжде возвэщaетъ тебЁ ѓгGломъ: њсвzщaетъ тебE путеводи1телz душaмъ, и3 пaстырz вели1каго, ћкоже петрY, и3 тебЁ ввэрsетъ своE стaдо.

Жезл0мъ воздержaніz страстeй м0ре раздэли1лъ є3си2, блажeнне, ћкоже мwmсeй, и3 на безстрaстіz г0ру вшeлъ є3си2, пріeмъ раз{мныz скриж†ли, цRковь научи1лъ є3си2 хrт0ву зак0ну дух0вному.

Смирeнъ kви1лсz є3си2, кр0токъ же и3 ти1хъ, стефaне, tню1дуже дух0внаz бlгодaть дов0льнэ и3зліsвшисz въ тебЁ, вели1ка показa тz, чудeсъ лучaми зeмлю сур0жскую њсіzвaюща.

БGор0диченъ:

ТS запечaтанную и4стиннw, ли1къ прbр0ческій, и3 заключeнную и3ст0чника двeрь наречE, дёвства твоегw2, всепётаz, и3здалeча џбразы нaмъ пи1шущь тS, ю4же соблюдE и3 по ржcтвЁ.

Сэдaленъ, глaсъ №. Под0бенъ: Гр0бъ тв0й, сп7се.

Вели1кій с™и1тель хrт0въ да воспоeтсz, ст0лпъ свётлый, просвэщazй нaсъ чудeсъ свётлостьми, и3 џблакъ р0сный, плaмень страстeй погашaющь, и3 њрошaющь вёрныхъ мы6сли, бжcтвенный стефaнъ.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Свётлый свэти1льниче, бжcтвеннаz трапeзо, кади1льнице златaz, стaмно, мaнну носsщаz живон0сную, вёрныхъ мы6сли ўслаждaющи, ћкоже прbр0цы тебE, дв7о, провозвэсти1ша.

Пёснь д7. Їрм0съ:

На кrтЁ твоE бжcтвенное и3стощaніе прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz вопіsше: ты2 си1льныхъ пресёклъ є3си2 держaву, бlже, приwбщazсz сyщымъ во ѓдэ, ћкw всеси1ленъ.

Tлучи1хсz t бGа грёшный, и3 ўдали1хсz ѓзъ блyдный, и3ногдA во странY всели1хсz далeче, џ§е, њбнажи1хсz, послyшавъ лестцA, неиспрaвленный.

Ты2 прaведнэ њзари1лсz є3си2 трис0лнечнымъ свётомъ несоздaнныz трbцы: того2 нaмъ посли2 пою1щымъ є3го2, и3 на нб7си2 того2 спод0би нaсъ въ трbцэ воспэвaти, блажeнный џ§е, бGон0сный стефaне.

Џ§е nтцє1въ бGон0сный стефaне, сур0жу ўтверждeніе, сhнъ правовёріz, рабы6 сво‰ соблюди2 t всsкагw прегрэшeніz, и3 t безб0жныхъ в†рваръ, ви1димыхъ же вр†гъ и3 неви1димыхъ.

БGор0диченъ:

Г0рестныхъ слeзъ мои1хъ не забyди, и3 стенaніz души2 моеS не прeзри, дв7о чи1стаz и3 непор0чнаz, kви2 на мнЁ ми1лость и3 чlвэколю1біе сн7а и3 бGа твоегw2.

И$нъ. Їрм0съ:

Жeзлъ и3зъ к0рене їессeева и3 цвётъ t негw2, хrтE, t дв7ы прозsблъ є3си2, и3зъ горы2, хвaльный, приwсэнeнныz чaщи, пришeлъ є3си2 вопл0щсz t неискусомyжныz, невещeственный и3 б9е, слaва си1лэ твоeй, гDи.

Зак0нwмъ t сосє1цъ мaтернихъ подклони1всz духHвнымъ, закHнъ плотски1хъ превшeлъ є3си2, прпdбне, ±же прeжде врeмене ўмертви1лъ є3си2, тsжкихъ грэх0вныхъ: сегw2 рaди невёрнаго царS њбличи1лъ є3си2, и3сповёдникъ вели1кій ћвльсz, стефaне.

СнA nчесє1мъ твои6мъ и3 дремaніz вёждwмъ не дaлъ є3си2, д0ндеже њбрёлъ є3си2 мёсто дост0йно всёхъ блажeнныхъ, џ§е, сeрдце твоE њчи1стивъ дост0йнэ. тёмже показA тебE жили1ще своE цRь слaвы и3 бGъ вёчный.

Ўмертви2 мудровaніе, мyдре, пл0ти нaшеz неисцёльное, и3 къ бжcтвєннымъ настaви ны2 стезsмъ, ћкw крёпокъ и3 си1ленъ, и3 зак0нwмъ благи6мъ повини2, блажeнне, и3 рабы6 покажи2 хrтHвы, порабощє1нныz страстьми2 лю1тыми.

БGор0диченъ:

Поeмъ вели1кое и3 стрaшное твоE тaинство, є4же премjрныхъ ќбw ўтаи1всz, возвэсти2 тебЁ чиноначaльникъ, на тS сhй сни1де, ћкw д0ждь на руно2, всепётаz, на спасeніе нaше и3 њбновлeніе.

Пёснь є7. Їрм0съ:

Сою1зомъ любвE свzзyеми ґпcли, вLчествующему всёми себE хrтY возл0жше, крaсны н0ги њчищaху, благовэствyюще всBмъ ми1ръ.

Дyшу мою2 њчерни1хъ непод0бными дёлы ѓзъ ни1щій, къ тебЁ вопію2 застyпнику моемY тeплому: не њстaви менE, пречeстне стефaне, но моли1тву сотвори2 ко сп7су.

Мольбы6 твоегw2 рабA не забyди, џ§е люби1мый: но пріими2 сі‰, и3 ко гDу тeплэ принеси2, да и3збyдемъ нyжды и3 nгнS негаси1магw.

Њтzгчeну во грэсёхъ, и3 на земли2 лежaщу, п0мощь твою2, џ§е, посли2 мнЁ рабY твоемY, и3 возстaви мS, да стою2 прaвэ, и3 хождY въ путeхъ б9іихъ.

БGор0диченъ:

Рaдуйсz, є3ди1на бцdе, рaдость р0ждшаz, ѓгGльскаz красото2, и3 человёкwвъ вели1кое прибёжище, грёшныхъ простhне, волнyющихсz пристaнище, дв7о.

И$нъ. Їрм0съ:

БGъ сhй ми1ра, nц7ъ щедр0тъ, вели1кагw совёта твоегw2 ѓгGла, ми1ръ подавaюща, послaлъ є3си2 нaмъ: тёмъ, бGоразyміz къ свёту настaвльшесz, t н0щи ќтренююще, славосл0вимъ тS, чlвэколю1бче.

Ћкw вели1кое богaтство твои1хъ щедр0тъ kви1сz сур0жскому р0ду, безчи1сленно проли1тіе ми1лости твоеS, слуго2 хrт0въ. тh бо просsщымъ с{щаz подавaz, и3 тёхъ насhтити тщaлсz є3си2 твои1мъ предложeніемъ, бlжeнне.

Кр0токъ kви1всz и3 смирeнъ вкyпэ, дёломъ же и3 сл0вомъ и3 мhслію, си1мъ вс‰ къ себЁ привлeклъ є3си2, люб0вію и3 д0брыми дёлы. царs же ѕлослaвнаго њбличи1въ, сердцA вёрныхъ возвесели1лъ є3си2, ўкрэплsемыхъ твои1мъ и3сповёданіемъ.

Вели1кій пaстырь всёхъ хrт0съ, nвeцъ тS, бlжeнне, показA свои1хъ пaстырz и3 ўчи1телz словeсныхъ. тёмже заблуждaемыхъ нaсъ на горaхъ поги1бельныхъ, ћкw пaстырь чlвэколюби1въ, нhнэ твои1хъ nвeцъ взыщи2.

БGор0диченъ:

С™hхъ с™az дв7о чcтаz, с™hхъ с™aго родилA є3си2, всsчєскаz њсщ7aющаго, хrтA и3збaвителz. тёмже тS, цRи1цу и3 вLчцу всёхъ, ћкw м™рь зижди1телz твaрей, величaемъ.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Бeздна послёднzz грэхHвъ њбhде мS, и3 волнeніz не ктомY терпS, ћкw їHна, вLцэ вопію1 ти: t тли1 мz возведи2.

И#мyще тS твои2 раби2 застyпника тeпла, не ўбои1мсz супостaтныхъ си1лъ, но побэждaемъ ты6z, кrт0мъ хrт0вымъ ўкрэплsеми.

Сохрани2 грaдъ тв0й, џтче прпdбне стефaне, и3 t безб0жныхъ и3новёрныхъ нах0да, и3 t ўс0бныz рaти, и3 всsкагw стрaха и3 мyки и3збaви.

ДадE нaмъ хrт0съ честнaго стефaна, посэкaти проти6внаz вс‰ ви6димаz вHинства, и3 и3справлsти благовёрное своE стaдо.

БGор0диченъ:

С™ъ є3си2 є3ди1нъ, во с™hхъ почивazй, свётомъ свои1мъ мS њсіsвъ, њсвzти2 дyшу мою2 покаsніемъ, моли1твами м™ре твоеS.

И$нъ. Їрм0съ:

И#зъ ўтр0бы їHну младeнца и3зблевA морскjй ѕвёрь, kковA пріsтъ: въ дв7у же всeльшеесz сл0во, и3 пл0ть пріeмшее, пр0йде сохрaншее нетлённу. є3гHже бо не пострадA и3стлёніz, р0ждшую сохрани2 невреждeнну.

Ты2 сур0жу бhвъ просвэти1тель, и3 живyщихъ въ нeмъ вездЁ застyпникъ, њбуревaемыхъ же въ ск0рбехъ ти1хое пристaнище, врaчь душeвныхъ страстeй вкyпэ и3 тэлeсныхъ, tню1дуже вси2 вкyпэ вэщaютъ и3 призывaютъ твоE и4мz.

Ґрхіерeи и3 свzщeнницы срaдуютсz нaмъ днeсь, сур0жскому nтцY прaзднующе: согласyютъ же и3 воспэвaютъ вкyпэ џбщіи и4стинніи безм0лвницы, и3 простjи вси2 нaшему тебЁ воспэвaютъ предстaтелю вкyпэ и3 ўчи1телю.

Чaдо пор0чное ѓзъ є3ди1нъ бhхъ, џ§е, страстьми2 сквeрными, вои1стинну недост0инъ д0брагw твоегw2, слaвне, и3 крaснагw прaзднованіz: но ты2 њчи1стивъ мою2 сквeрну, прпdбне, душeвную, покажи1 мz вeчери твоeй дост0йна.

БGор0диченъ:

Нёдръ не tстyпль безначaльна роди1телz, въ нёдрэхъ чcтыz nтрокови1цы водворsетсz, и3 бывaетъ безмaтеренъ прeжде, нhнэ безъ nтцA воплощaетсz, и4же при1снw цrтвуzй хrт0съ: сегw2 неисчeтенъ и3 стрaшенъ р0дъ и3 неизречeненъ.

Кондaкъ, глaсъ G:

Вhшнzгw си1лою, свzщeнне, ўкрэпи1всz, царє1ва низложи1лъ є3си2 їкwнобHрнаz шат†ніz: днeсь сур0жу и3 нaмъ вBрнымъ предлежaтъ, слaва и3 богaтство, с™ы6z тво‰ м0щи, и5хже свhше дарон0сzтъ ѓгGльстіи чи1нове: пёсньми и3 пёніемъ славосл0вzтъ тS, вели1кій свzщeнный стефaне.

Јкосъ:

Твоегw2 чи1стагw и3 непор0чнагw житіS кjй љзhкъ человёческій восхвали1ти когдA и3 воспёти, прпdбне стефaне, возм0жетъ, вёрою и3 рaзумомъ и3 и4стиною; и4бо во всёхъ п0двизэхъ д0блественъ показaлсz є3си2: тh бо, всеблажeнне, лю1таго царS посрами1лъ є3си2, чeсть же їкHны восходи1ти на первоoбрaзіе научи1лъ є3си2, свsте, и3 nтцє1въ догмaты, всемyдре, и3сповёдалъ є3си2: сегw2 рaди тS ўблажaемъ, вели1кій свzщeнный стефaне.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Неизречeнное чyдо, въ пещи2 и3збaвивый прпdбныz џтроки и3зъ плaмене, во гр0бэ мeртвъ бездыхaненъ полагaетсz, во спасeніе нaсъ пою1щихъ: и3збaвителю б9е, бlгословeнъ є3си2.

Tвeрзи ми2 двє1ри покаsніz, прпdбне стефaне, и3 всsкъ мрaкъ tжени2 t моеS души2, и3 тэлA моегw2 вс‰ сквє1рны њчи1сти, да приношy ти пёснь, и3 зовY: и3збaвителю б9е, бlгословeнъ є3си2.

Предстaни души2 моеS во и3сх0дэ, стефaне пречeстне, и3 t лукaвствіz сатанинA и3збaви мS, ћкw да слaвлю тS вёрнw їерaрха вели1каго, поS бGу: и3збaвителю б9е, бlгословeнъ є3си2.

Їерaрше, тво‰ лю1ди ўпaстви, сохранsz нaсъ, стефaне мyдре, и3 на нб7сёхъ спод0би съ тоб0ю трbцэ безпрестaннw воспэвaти: и3збaвителю б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ:

Д0ждь подaждь ми2 слeзъ, вLчце, стрyпы душє1вныz и3 пл0тную чeрность њмывaющи ми2 њчи1сти, и3 приведи2 къ содётелю, и3 мучeніz всsкагw и3збaви мS.

И$нъ. Їрм0съ:

Џтроцы, благочeстію совоспитaни, ѕлочести1вагw велёніz небрeгше, џгненнагw прещeніz не ўбоsшасz, но посреди2 плaмене, стоsще, поsху: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

ЗемлS сур0жскаz и3 страны6, џ§е, чудесA тво‰ возвэщaютъ ќбw, и3 воспэвaютъ всю1ду, ўчaщесz пёти рaдостнw: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Жени1хъ крaсный пaче всёхъ сынHвъ человёческихъ, ћкоже є4сть пи1сано, невёстэ, блажeнне, своeй цRкви, краснёйша тS показA женихA, тогw2 носsща џбразы под0біz, nтцє1въ бGа и3 препрослaвленна.

Ўкраси1въ твоE житіE ми1лостынею, и3 кр0тостію, и3 люб0вію, свэтлопод0бникъ показaлсz є3си2 и3зрsдный, пaстырz д0брагw, и3збрaвъ тогw2 добродётєли д0брэ. є3мyже поeмъ: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ:

ТS їaкwвъ, бцdе, лёствицу прbр0чески разумэвaетъ, тебє1 бо рaди превозноси1мый на земли2 kви1сz, и3 съ человBки поживE, ћкоже благоволи2, воспётый nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

Пёснь }. Їрм0съ:

За зак0ны n§єскіz блажeнніи въ вавmлHнэ ю4ношы предбёдствующе, царю1ющагw њплевaша повелёніе безyмное, и3 совокyплени, и4мже не свари1шасz, nгнeмъ, держaвствующему дост0йную воспэвaху пёснь: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Согрэши1хъ вeсь грёшный пaче всёхъ человBкъ, и3 нёсть грэхA, є3гHже не сотвори1хъ, ни ѕлA, нижE клеветы2, и4хже не содёzхъ: но вёрою прихождY къ тебЁ, хrтE, ћкоже манассjю џнаго, поми1луй мS.

Џ§е nтцє1въ с™hй стефaне, правовёріz ст0лпъ, сhнъ вёры, рабы6 тво‰ спасaй t всsкіz бэды2, возмущє1нныz t человэкоубjйцы діaвола, не прeзри молsщихсz тебЁ и4стиннымъ сeрдцемъ и3 пою1щихъ: гDа воспэвaйте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Сhнове ґгaрzни воwружaютсz на смирє1нныz лю1ди тво‰, стефaне пречeстне: но сокруши2 и5хъ неви1димw, лyкъ и3 стрёлы и4хъ и3 мечи2 вонзи2 въ сердцA и4хъ, да рaдостію воспоeмъ пёснь многоглaсную: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

БGор0диченъ:

Њдержи1ма прегрэшє1ніи, и3 въ п0хотехъ житeйскихъ погружeна, свободи2 и3 спаси1 мz, с™az бцdе, и3 стен†ніz сердє1чнаz ўслhши: ћкоже блудни1цы слeзы, и3 менE покazвшасz, дв7и1це, и3 со слезaми припaдающа пріими2.

И$нъ. Їрм0съ:

Чyда преестeственнагw, росодaтельнаz и3з8wбрази2 пeщь џбразъ: не бо2, ±же пріsтъ, пали1тъ ю4ныz, ћкw нижE џгнь бжcтвA дв7ы, въ ню1же вни1де ўтр0бу. тёмъ, воспэвaюще, воспоeмъ: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Њкорми2 моли1твою твоeю цRковь твою2 многочеловёчную, и3 б{ри вBтръ проти1вныхъ чyвственныхъ и3 мhсленныхъ ўстaми твои1ми моли1твами, и3 запрети2, и3 и3збaви всsкихъ и3скушeній и3 смущeній, и3 дaже до концA невреждeнную соблюди2.

Пад0ша востаю1щіи на ны2, џ§е, твои1ми моли1твами побэждaеми, ґгaрzни внyцы, хотsщіи достоsніе твоE њѕл0бити, и3 смёхъ ќбw бhша и3 ругaніе, падeніz своегw2 плaчуще: мh же воспэвaемъ рaдостнw твою2 сщ7eнную пaмzть.

Неизречeнно твоE чадолю1біе, џ§е, превосходsще nтeческую люб0вь: всегдA ќбw прирадёеши, неви1димw нaсъ посэщaz б0дренными твои1ми моли1твами, спасeніе нaмъ всегдA содэвaz, и3 подавaz нaмъ съ ти1хостію, стефaне, рaдwстнаz.

БGор0диченъ:

Всег0 мz tпaдша, бцdе дв7о, и3 сокруши1вша є4же по џбразу, чcтаz, бGъ своегw2 создaніz не презрЁ, но тоб0ю всег0 мz њбнови2. сегw2 рaди тS винY спасeніz нaшегw всS твaрь воспэвaетъ, зовyщи: бlгословeна ты2 въ женaхъ є3си2, всенепор0чнаz.

Пёснь f7. Їрм0съ:

Не рыдaй менє2, м™и, зрsщи во гр0бэ, є3г0же во чрeвэ безъ сёмене зачалA є3си2 сн7а: востaну бо и3 прослaвлюсz, и3 вознесY со слaвою непрестaннw, ћкw бGъ, вёрою и3 люб0вію тS величaющыz.

Вельми2 рaдуетсz при1снw грaдъ тв0й твои1ми чудесы2, и3 мы2 во вс‰ка временA насыщaемсz во вёки t свzщeнныхъ мощeй твои1хъ. и3 нhнэ не tходи2 t нaсъ, моли1тву творS ко гDу, ћкw да t безб0жныхъ в†рваръ нaсъ и3збaвитъ.

Сур0жстіи нар0ди, пріиди1те, собери1тесz вси2 къ бжcтвеннэй рaцэ nтцA нaшегw стефaна прпdбнагw, и3 со слезaми воззови1те: и3збaви лю1ди сво‰, не дaждь достоsніz твоегw2 р0ду їсмaильтескому, да достод0лжнw воспоeмъ ми1лость твою2, с™и1телю.

БGор0диченъ:

Ћкw разб0йникъ, ћкw блудни1ца, вопію1 ти t сeрдца: согрэши1вша њживи1 мz, с™az бцdе, не разгнёвайсz на мS, не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, неразyмна сyща и3 tчazнна.

И$нъ. Їрм0съ:

Тaинство стрaнное ви1жу и3 преслaвное: нeбо, вертeпъ: прест0лъ херувjмскій, дв7у: ћсли, вмэсти1лище, въ ни1хже возлежE невмэсти1мый хrт0съ бGъ: є3г0же, воспэвaюще, величaемъ.

Слaву твою2 воспёти по дост0инству невозм0жно: чудесa бо тво‰ мнHга, и3 и3сцэлє1ніz безчи1слєнна незави1стнw подаeши съ тeплою вёрою приходsщымъ, стефaне с™и1телю, похвало2 р0да сур0жскагw.

Постaви тебE цRкви своeй њсновaніе хrт0съ, столпA крёпка и3 неподви1жна во вёки, соблюдaюща и3 назирaюща грaдъ св0й незhбленъ, и3 во вёки вёка ненавётуемь, и3 t всsкихъ и3збавлsюща напaданій, вёрою совершaющихъ свzщeнную твою2 пaмzть.

Ґрхіерeи ќбw, сщ7eнницы же и3 монaси, и3 вси2 лю1діе, мyжіе и3 жєны2, и3 nтрокови6цы, стaрцы со младє1нцы, и3 всsкъ в0зрастъ, и3 всsко достоsніе, с™и1телю стефaну сур0жскому свётлw прaзднуемъ.

БGор0диченъ:

Неизречeнно дв7ы тaинство: тa бо прест0лъ херувjмскій, и3 свэтон0сный черт0гъ показaсz вседержи1телz хrтA бGа. ю4же благочeстнw, ћкw бцdу, величaемъ.

Свэти1ленъ.

Дв7дски процвёлъ є3си2 въ домY гDни, ћкw фjніxъ, џ§е прпdбне, пл0дъ твои1хъ трудHвъ стокрaтнw нhнэ ўмн0жилъ є3си2. тёмже џблакъ дeмwнwвъ тyчами слeзъ твои1хъ, блажeнне, погрузи1въ, t хrтA п0честь и3 вэнeцъ побёды пріsлъ є3си2, и3 чудeсъ, премyдре, незави1стнw богaтую ми1лость.

Двaжды.

БGор0диченъ: Под0бенъ: Со ўченики6 взhдемъ:

Хrт0ву нhнэ прест0лу предстоS, с™и1телю, съ бGом™рію и3 пречcтою дв7ою молsсz не престaй, побBды на вaрвары странЁ нaшей даровaти, и3 ми1ръ мjру, и3 душaмъ спасeніе, премyдре, совершaющымъ, q стефaне, пaмzть твою2, с™и1телємъ красото2.

На хвали1техъ стіхи6ры, на д7, глaсъ д7:

Стефaне преслaвне џ§е, ґрхіерeю хrт0въ, ўтэшeніе стрaнныхъ, врaчь недyжныхъ, не tходи2 t нaсъ, молS за пою1щыz тS.

Двaжды.

Џбразъ соблю1лъ є3си2, прпdбне џ§е, по хrт0вэ їкHнэ стaлъ є3си2 мyжески, не ўстраши1всz гноетeзнагw прещeніz, но дух0внымъ мечeмъ того2 ўмертви1лъ є3си2. тёмъ дерзновeніе и4маши ко гDу, спаси2 пaству твою2 t є4реси всsкіz, стефaне многострадaльне.

Глaсъ }:

Д0блестей твои1хъ, прпdбне џ§е, пл0дъ ўzсни2 вёрныхъ сердцA: кт0 бо слhша безмёрное твоE смирeніе, и3 терпёнію не ўдиви1тсz, є4же къ ни1щымъ ти1хость, къ скорбsщымъ ми1лованіе; вс‰ бGолёпнw научи1лъ є3си2, с™и1телю стефaне. и3 нhнэ неувzдaемымъ вэнцeмъ ўвsзлсz є3си2, моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Прпdбне требlжeнне, свzщeнный џ§е, пaстырю д0брый, первопaстырz хrтA ўченичE, положи1вый дyшу твою2 за сур0жь: ты2 и3 нhнэ, стефaне с™и1телю, проси2 моли1твами твои1ми даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz:

Славосл0віе вели1кое и3 tпyстъ.

На літургjи бlжє1нна, пeрвагw канHна пёснь G-z, на д7: и3 в7-гw пёснь ѕ7, на д7. Прокjменъ, глaсъ №: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ.Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы: Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло т}i. Ґллилyіа, глaсъ в7: ЎстA прaведнагw поучaтсz премyдрости, и3 љзhкъ є3гw2 возглаг0летъ сyдъ. Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2 въ сeрдцэ є3гw2, и3 не зaпнутсz стwпы2 є3гw2. Е#ђліе матfeа, зачaло №i. Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ.

16 декабря: Святого пророка Аггея.

Мёсzца тогHже въ ѕ7i-й дeнь.

С™aгw прbр0ка ґггeа.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ }. Поd: М§ницы твои2, гDи:

Селeніе гDа твоегw2 и3 хрaмъ њдушевлeнъ бhвъ житіS свётлостію и3 пребывaніемъ, бездyшный воздви1глъ є3си2 хрaмъ, дрeвле пaдшій, всечeстне, вселeнныz цrтвующему: того2 твои1ми моли1твами моли2 всBмъ даровaти вeлію ми1лость.

Сосyдъ kви1лсz є3си2 д¦а, съ нб7съ тебЁ подає1маz пріeмлz свэтоли6тіz, и3 сіsній пріsтенъ. тёмъ прорицaеши спаси1тельное всBмъ человёкwмъ и3збавлeніе: того2 твои1ми мlтвами ўмоли2 всBмъ даровaти вeлію ми1лость.

Зарeю лучен0сною њбліsемь, и3 видёніz сподоблsемь, и3 чистёйшагw и3 невечeрнzгw просвэщeніz ћвльсz, блажeнне, и3сп0лненъ, тS воспэвaющыz соблюди2, молS є3ди1наго гDа всBмъ дaти вeлію ми1лость.

И$ны стіхи6ры прес™ёй бцdэ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

И#схити1 мz, вLчце, и3зъ руки2 ѕмjz человэкоубjйцы, борю1щагw мS лeстію пожрeти до концA, сокруши2 чє1люсти сегw2, молю1сz, и3 ков†рствіz разори2, ћкw да, и3збaвльсz сегw2 ногтeй, величaю си1лу твою2.

Ѓзъ є4смь дрeво непл0дное, всенепор0чнаz, неплодsщее плодA спасeннагw: тёмже и3 трепeщу посэчeніz, да не кaкw ввeрженъ бyду во џгнь негаси1мый, nкаsнный. тёмже ти2 припaдаю: сегw2 и3збaви мS, и3 плодон0сна покажи2, чcтаz, сн7у твоемY, ходaтайствомъ твои1мъ.

Помышлє1ніz нечи6ста, и3 ўстA льсти6ва, дэлa же мо‰ вс‰ њсквернє1на, и3 что2 сотворю2; кaкw ўсрsщу судію2; вLчце дв7о, моли2 сн7а твоего2 и3 зижди1телz и3 гDа, ћкw да въ покаsніи пріи1метъ дyхъ м0й, ћкw є3ди1нъ бlгоутр0бенъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Г0ре прогнёвавшему своего2 бGа, ўвы2 мнЁ, въ невёдэніи, и3 пребывaющу во ўнhніи и3 лёности, ћкоже ѓзъ. вLчце дв7о! ты2 помози1 ми њмрачeнному, и3 моли1сz твоемY сн7у и3 содётелю дaти ми2 согрэшeній прощeніе.

КrтобGор0диченъ:

Ю$ница несквeрнаz ю3нцA ви1дzщи на дрeвэ пригвождaема в0лею, рыдaющи жaлостнэ, ўвы2 мнЁ, вопіsше, люби1мэйшее чaдо! чт0 ти с0нмъ воздадE безблагодaтный є3врeйскій, хотs мz њбезчaдствовати t тебє2, вселюбeзне;

На ќтрени џба канHна nктHиха: и3 прbр0ка на д7: є3гHже краегранeсіе: БGод†ннаz поeмъ ґггeєва словесA. Fеофaново.

Глaсъ з7. Пёснь №. Їрм0съ:

И#змёншему бGу ї}лz t м0рz чермнaгw, побёдную пёснь пои1мъ, ћкw прослaвисz.

БGови1днэйшій бGу предстоS, ћкw прbр0къ и4стиненъ, пою1щихъ честнyю пaмzть твою2, блажeнне, поминaй.

На њсновaніи твeрдэмъ добродётелей тебE самaго наздaвъ, возложи1ласz є3си2 хрaмъ њдушевлeнъ, бGобlжeнне.

Чистёйшій тв0й ќмъ при1снw зрS бGа, ћкw м0щно, тaмошними далечесіsтельнw даров†ніи, бlжeнне, њблистA.

БGор0диченъ:

ТS безм™рнz пeрвэе, сл0во б9іе, дв7а, во ўтр0бэ зачeнши пл0тски, родилA є4сть сн7а без8o1тча.

Пёснь G. Їрм0съ:

Ўтверди1сz вёрою хrт0ва цRковь: и4бо непрестaннw пёсньми вопіeтъ пою1щи: с™ъ є3си2, гDи, и3 тS поeтъ дyхъ м0й.

Си1лою бжcтвенною дeмwнскагw лю1тагw плэнeніz нaсъ разрэши1въ, хрaмы тво‰ чeстны, сп7се, покажи2, с™ъ є3си2, зовyщыz, спасazй дyшы нaшz.

Въ высочaйшихъ њбитazй, и3 и3сполнsz вселeнную свzтhни, прbр0че, хрaмъ тS показyетъ, с™ъ є3си2, зовyща, спасazй дyшы нaшz.

Бжcтвенный д¦ъ всBмъ бlгодaть раздавazй, къ твоE сeрдце всели1всz, вопи1ти тS научaетъ: с™ъ є3си2, гDи, спасazй дyшы нaшz.

БGор0диченъ:

Сл0вомъ всю2 твaрь мyдрэ содётельствовавый, содётельствуетсz и3зъ тебє2 по нaмъ, бцdе, чlвёкъ бhвъ за милосeрдіе, чlвэколю1бецъ.

Сэдaленъ, глaсъ G. Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

Бжcтвеннымъ д¦омъ просвэщeну мhсль и3мёz, прbр0че, б9іz прорицaеши т†инства, tкрывaz бyдущихъ kвлeніе, и3 сказyz вещeй сбытіE, ґггeе всеблажeнне: хrтA бGа моли2, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Бжcтвеннагw є3стествA не tлyчсz, пл0ть бhвъ во чрeвэ твоeмъ: но бGъ вочlвёчсz и3 пребhсть, и4же по ржcтвЁ м™рь тS дв7у, ћкw прeжде ржcтвA сохрани1въ всенепор0чну, є3ди1нъ гDь: того2 прилёжнw моли2, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

КrтобGор0диченъ:

Несквeрнаz ѓгница сл0ва, нетлённаz дв7а м™и, на кrтЁ зрsщи повёшена, и3зъ неS безъ болёзни прозsбшаго, м™рски под0бнw рыдaющи, вопіsше: ўвы2 мнЁ, чaдо моE, кaкw стрaждеши в0лею, хотS и3збaвити t страстeй безчeстіz человёка;

Пёснь д7. Їрм0съ:

Ўслhшахъ слyхъ тв0й, гDи, ћкw kви1лсz є3си2 на земли2, за є4же спасти1 ны. тёмъ вопіeмъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Показaлъ є3си2, и3зъ дв7ы њдушевлeнный пріsтый тебЁ д0мъ, твоемY прbр0ку, хrтE: съ ни1мже вопіeмъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Собрaлъ є3си2 tриновє1нныz, гDи, раб0ты врaжіz свобождeй нaсъ, ћкоже прbр0къ глаг0летъ бGопріsтный.

Kви1лъ є3си2 бyдущее послэди2 спасeніе kзhкwвъ твоемY прbр0ку, хrтE, тебЁ вопію1щу: слaва си1лэ твоeй, гDи.

БGор0диченъ:

Преложи1ла є3си2 на бlгословeніе, вLчце, проклsтство ґдaмово, нaмъ р0ждши хrтA. къ немyже вопіeмъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Пёснь є7. Їрм0съ:

Къ тебЁ ќтренюю, и3 тебЁ вопію2, бlгоутр0бне гDи: њмрачeнную грэхми2 дyшу мою2, свётомъ њзари1въ зaповэдей твои1хъ, настaви.

Хрaмы бhти бGа живaгw, блажeнне, спод0би, свэтон0сный тв0й совершaющыz прaздникъ, на кaмени ўтверди1въ твои1хъ догмaтwвъ моли1твами твои1ми.

Ћкw бlгодётель, тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, гDи, ћже на ўстр0еніе, ми1ръ душeвный, є3г0же бжcтвенный ґггeй д¦омъ бжcтвеннымъ предглаг0ла.

Вели1ко бyдетъ цRкве и4стиннw благослaвіе, пaче пeрвагw ї}лева с0нмища, вопл0щшагосz сл0ва, и3 человёкwмъ приwбщи1вшасz.

БGор0диченъ:

Бlгословeннаz препрослaвленнаz м™и неискусомyжнаz, ўмерщвлeнную грэхми2 дyшу мою2, и3 страстьми2 невоздержaніz погребeнную њживотвори2.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

ЇHна и3зъ чрeва ѓдова вопіsше: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й. мh же тебЁ вопіeмъ: всеси1льне сп7се, поми1луй нaсъ.

Ю$ношески благочeстію, блажeнне, ўчS, воздви1глъ є3си2 вLцэ всёхъ хрaмъ њсвzщeнъ, nби1ліе благи1хъ њбэщaz.

Возвeлъ є3си2 t дaльнzгw, сп7се, плэнeніz человёка, и3зъ глубины2 д0льнэйшіz, и3 къ г0рнему грaду возвeлъ є3си2 є3го2, ћкw чlвэколю1бецъ.

Рaдуzсz, д¦а зарeю, прbр0че, прорeклъ є3си2 дёzтельныхъ словесA, и3 благочeстіz наказaлъ є3си2 нaсъ њправдaніемъ.

БGор0диченъ:

Хотёніемъ пaдъ, и3згнaсz ґдaмъ и3зъ раS, сл0во же вопл0щсz и3зъ дв7ы, сего2 взывaетъ, и3 къ г0рнэй слaдости возв0дитъ.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Въ пeщь џгненную ввeржени прпdбніи џтроцы, џгнь въ р0су преложи1ша, воспэвaніемъ си1це вопію1ще: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

Њчи1стивъ тв0й ќмъ, воспріsлъ є3си2 сі‰ніz ћвэ, прор0че, д¦а, свётлw прорицaz, и3 взывaz: бlгословeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Свzщeннэйшую тS жи1знь проходsща ви1дэвъ бGъ, прор0ка предлагaетъ своегw2 пришeствіz, всBмъ вопію1ща: бlгословeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ:

Въ пещи2 џгненнэй три2 џтроки спасhй, дв7о, т0й всели1всz во ўтр0бу твою2, на того2 надёющыzсz спасaетъ вопію1щыz: бlгословeнъ, всечcтаz, пл0дъ чрeва твоегw2.

Пёснь }. Їрм0съ:

Е#ди1наго безначaльнаго цRS слaвы, є3г0же благосл0вzтъ нбcныz си6лы, и3 трепeщутъ чи1ни ѓгGльстіи, п0йте, свzщeнницы, лю1діе, превозноси1те є3го2 во вёки.

Пэсносл0вимъ тS всёхъ вLку, є3г0же прbр0къ бGови1децъ ґггeй показA, покланsтисz же и3 пёти: п0йте, свzщeнницы, лю1діе, превозноси1те є3го2 во вёки.

Сл0ву безначaльному въ послёднихъ временёхъ kви1тисz, бGови1дче прbр0че, провозвэсти1лъ є3си2 kвлeннw взывaz: п0йте свzщeнницы, лю1діе, превозноси1те є3го2 во вёки.

БGор0диченъ:

Прeжде неви1дэнный и3 невмэсти1мый є3стеств0мъ, во чрeво твоE вмёщсz ви1дэнъ бhсть, всечcтаz: є3мyже вёрнw вопіeмъ: п0йте, свzщeнницы, лю1діе, превозноси1те є3го2 во вёки.

Пёснь f7. Їрм0съ:

Всепётаz, нб7съ превhшшаz, безначaльное сл0во безсёменнw зачeншаz, и3 воплощeннаго бGа р0ждшаz человёкwмъ. тёмъ тS вси2 величaемъ.

Вкуси1въ є4же пaче сл0ва бGовидёніz, tтрsслъ є3си2, прbр0че, попечє1ніz земн†z, и3 препрослaвленному бGу предстaлъ є3си2 дост0йнw. тёмже вси1 тz вёрніи ўблажaемъ.

Бжcтвенное и3 чyдное твоE, блажeнне, житіE, предстaтелz тS бGу показA, бGомyдре, и3 со безпл0тными ли6ки весели1шисz вёчнw. тёмже вси1 тz при1снw ўблажaемъ.

Подобaше тебЁ, ћкw благочeстіz ўчи1телю, съ бGомъ бhти, и3 сегw2 сраствори1тисz пречи1стэйшему свёту, є3г0же, блажeнне, нhнэ моли2 и3збaвити и3скушeній дyшы нaшz.

БGор0диченъ:

Ты2 былA є3си2 преестeственнw, бGороди1тельнице, жили1ще и4стиннw всёхъ цRS, и3 златови1дный ковчeгъ, є3ди1нагw законодaвца внyтрь и3мёz хrтA воплощaема.

17 декабря: Святого пророка Даниила. Святых трех отроков Анании, Азарии и Мисаила.

Мёсzца тогHже въ з7i-й дeнь.

С™aгw прbр0ка даніи1ла:

И# с™hхъ тріeхъ nтрокHвъ, ґнaніи, ґзaріи и3 місаи1ла.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прbр0ка, глaсъ д7. Поd: Ћкw д0блz:

Даніи1лъ чyдный * сeрдце стzжaвъ чи1сто д¦а жили1ще, * и3 t негw2 просвэщaемый, * бyдущихъ kвлeніе * прорицaетъ ћвственнw: * прbр0чества свётлостію ўдобрsемый, * и3 ћснw сказуsй держaвныхъ * пребеззак0нныхъ царeй * сокровє1ннаz сHніz.

Пред8укрэпи1въ тёло твоE * пост0мъ неwслaбнымъ, * львHвъ ўстA заткнyлъ є3си2: * посредё бо и4хъ стоS, прbр0че чyдный, * и3 къ бGу благ0му взирaz, * прeбылъ є3си2 не ўsзвенъ, * несказaнною си1лою * вс‰ дёйствующагw преслaвнw, * и3збaвителz дyшъ нaшихъ.

На пrт0лэ сэдsщаго, * и3 ѓгGлы њбстои1маго, * непости1жнаго ви1дэлъ є3си2 судію2, * сyща прaведнаго, * прор0че чyдный. Ўди1вльжесz ўжaсному и3 стрaшному видёнію, * назнaменалъ є3си2 сyщымъ пот0мъ всBмъ, * написaвъ втор0е пришeствіе * вопл0щшагwсz бGа нaшегw.

И$ны стіхи6ры с™hхъ nтрокHвъ, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Зак0нwвъ держaщесz бGодaнныхъ, * всеблажeнніи, * мeрзостными не њскверни1стесz пи1щами, * но нетлённу душeвную * добр0ту сохрaнше, * соблюд0сте пл0ти неврeдный * и3 неувzдaемый цвётъ чyдный, * и3 крaсную лёпоту, * вLцэ прославлsющу сво‰ ўг0дники.

Бжcтвеннымъ распалaеми ю4ношы плaменемъ, * џгнь преwби1дэша: * въ нeмже њрошaеми честнjи, * ли1къ пресвётелъ воwбрази1вше, * пёснь многопётую ви1дэшасz пою1ще: * и4бо непреeмное даніи1лъ * цrтвіе хrт0во ви1дэвъ рaдовашесz, * ћкw прbр0къ всеизрsднэйшій.

Словеси2 премyдрости твоеS, * ўди1вльшесz мучи1тели, * даніи1ле досточyдне * и3 nтрокHвъ рaзуму, * халдeйскою стран0ю начaльствовати * и3 владёти вaсъ постaвиша, честнjи: * добродётели бо вёсть ћвственнэйше чуди1тисz и3 супостaтъ, * и3 житіS свётлости: * стр†сти бо ўдержaвше влaстели бhсте.

Слaва, глaсъ в7. Ґнат0ліево:

Дух0внw нaсъ, вёрніи, собрA днeсь прbр0къ даніи1лъ, и3 трапeзу предложи2 добродётелей nби1льнw бог†тымъ и3 ни1щымъ, и3 стр†ннымъ, и3 дом†шнимъ, и3 чaшу ќмну проливaющу в0ду благочeстіz, и3 веселsщу сердцA вёрныхъ, и3 д¦а с™aгw благодaть подаю1щу. сeй бо прbр0къ свэтлёйшій свэти1льникъ просіsвый въ мjрэ, служє1ніz вс‰ ґссmр‡йскаz низложи2, и3 ѕвэрeй неукроти1мыхъ ўстA загради2. съ си1мъ и3 тріE џтроцы да восхвaлzтсz, не злaти є3стеств0мъ сyще, и3 злaта и3скyсншіи показaвшесz: не сліs бо и4хъ џгнь пeщный, но сохрани2 цёлы, и5хже нaфfа и3 смолA и3 р0ждіе вэнчaша. приведhй же нaсъ на њбхождeніе лёта гDь, да спод0битъ ны2 дости1гнути и3 въ госп0дскій и3 честнhй дeнь ржcтвA хrт0ва, подаю1щагw нaмъ тёхъ моли1твами њчищeніе грэхHвъ и3 вeлію ми1лость.

И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже. Ґндрeа пЂрскагw:

Пріиди1те вси2, хrт0во ржcтво2 предпрaзднуемъ вёрнw, и3 мhсленнэ пёніе, ћкw ѕвэздY предлагaюще, волхвHвъ славослHвіz, съ пaстырьми возопіи1мъ: пріи1де и3збавлeніе человёкwвъ, и3зъ дёвственныхъ ложeснъ, вBрныz призывaющее.

На стіх0внэ nктHиха. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7:

Даніи1лъ, мyжъ желaній, кaмень безъ руки2 tсёченъ ви1дэвъ тS, гDи, мLнца безъ сёмене рождeна пронаречe тz, и3зъ дв7ы воплощeнна сл0ва, непремённаго бGа, и3 сп7са дyшъ нaшихъ.

Тропaрь, глaсъ в7:

Вє1ліz вёры и3справлє1ніz, во и3ст0чницэ плaмене, ћкw на водЁ ўпокоeніz, с™jи тріE џтроцы рaдовахусz: и3 прbр0къ даніи1лъ львHмъ пaстырь, ћкw nвцaмъ, kвлsшесz. тёхъ моли1твами, хrтE б9е, спаси2 дyшы нaшz.

На ќтрени є3ди1нъ канHнъ nктHиха. и3 с™hхъ двA.

Прbр0ка канHнъ, є3гHже краегранeсіе:

Мyдраго даніи1ла пёсньми ўвэнчaю. Творeніе fеофaново.

Глaсъ }. Пёснь №. Їрм0съ:

Пёснь возслeмъ, лю1діе, чyдному бGу нaшему, свободи1вшему ї}лz t раб0ты, пёснь побёдную пою1ще и3 вопію1ще, пои1мъ тебЁ є3ди1ному вLцэ.

Сп7се благодётелю, всёхъ благи1хъ вин0вный, свэтон0снымъ твои1мъ сіsніемъ ќмъ м0й просвэти2, человэколю1бче. ћкw да твоегw2 прbр0ка восхвалю2 слaвную пaмzть.

Ќтро ћкw возсіsлъ є3си2, мyдре, цэломyдріz, цэломyдренную предбёдствовавшую спaслъ є3си2 сwсaнну: бGъ бо тS воздви1же, вёдэтель тaйныхъ, стaрцы лю6тыz њсуди1ти.

Стрaхомъ ўкрэплsеми б9іимъ ґвраaмовы внyцы, пи1щу пребеззак0нную tри1нуша д0блественнэ, и3 бжcтвеннымъ питaющесz желaніемъ благочeстіz, къ величaйшей взsшасz слaвэ.

БGор0диченъ:

Г0ру ви1дэлъ є3си2 мhсленную, даніи1ле свzщeннэйше, є3ди1ну пречcтую приснодв7у nтрокови1цу, и3зъ неsже tсэчeсz кaмень краеуг0льный, и3 лeсть сокруши2 всю2.

И$нъ канHнъ с™hхъ тріeхъ nтрокHвъ, є3гHже краегранeсіе:

Три2 џтроки пою2, и3 даніи1ла вели1каго. Творeніе fеофaново.

Глaсъ т0йже. Їрм0съ:

В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Безначaльное сл0во, и3зъ nц7A прeжде всёхъ вэкHвъ рождeннw бGолёпно, є4же въ пещи2 ю4ношамъ nбрaзнw ви1дэнное прослaвимъ.

Глаг0лы мучи1телz ѕлочести1вагw благор0дніи џтроцы њплевaвше терпэли1внw, снёдьми пребеззак0нныхъ њскверни1тисz халдeйски не восхотёша.

Питaстесz ќбw сл0вомъ душeвнэ, снёдьми же саморaсленными пл0тски, пaче питaющихсz дебeлыми снёдьми, царю2 краснёйшіи ви1ды показaстесz.

БGор0диченъ:

Ћдъ ѕміи1нъ, въ слyхи г0рькw и3зліsвшійсz є4vы, ћже и3зъ дв7да возрaстшаz, nтрокови1це, и3сцэлsеши, и3збaвителz пор0ждши.

Пёснь G. Їрм0съ:

Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ, гDи, ты2 є3си2 свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.

Рaзумъ и3 мyдрость t бGа пріeмъ, сказaлъ є3си2 свэтоzвлeннw сэнHвнаz царє1мъ сHніz.

Ѕмjz ўмертви1лъ є3си2, пи1щу ввeргъ, слaвне, чyвственнаго: пeрвэе бо неви6димыz побэди1лъ є3си2 дeмwны.

БGор0диченъ:

Зарeю просвэщaемь, kвлeнную зри1ши, слaвне, г0ру б9ію благословeнную, человёкwвъ ўкрашeніе.

И$нъ. Їрм0съ т0йже.

Рaзумъ стzжaвше бGонаучeнный, вLко, џтроцы дв7довы, зак0ны nтeчєскіz бGомyдреннw соблюд0ша.

Џгнь не њпали2 чистBйшаz тэлесA благочести1выхъ, пост0мъ бо душепитaтельнымъ напаsхусz.

ХвалY всемjрную и3 многопётую пою1тъ џтроцы тріE, посредЁ пeщи чyднw њрошaеми.

БGор0диченъ:

Да ржcтво2, вLко, и3зъ дёвствующагw тэлесE покaжеши нaмъ, спасaеши въ пещи2 дBвствующаz тэлесA.

Кондaкъ прbр0ку, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Просвэти1вшеесz д¦омъ чи1стое твоE сeрдце, прbр0чества бhсть свэтлёйшагw пріsтелище: зри1ши бо, ћкw насто‰щаz, далeче с{щаz. львы2 ўкроти1лъ є3си2 ввeрженъ въ р0въ: сегw2 рaди тS почитaемъ, прbр0че блажeнне даніи1ле слaвне.

Јкосъ:

Ї}са хrтA, и4стиннаго бGа нaшего, є3гHже бжcтвенное ћснw пришeствіе провозгласи1лъ є3си2, моли2 непрестaннw, съ весeліемъ бжcтвенную сію2 творsщымъ пaмzть твою2, и3 вёрою чтyщымъ тS, и3скушeній всsкихъ спасти1сz, и3 грэхHвъ и3 њбстоsній, ћкw дерзновeніе, бGомyдре, и3мёz. и3 во tверзeніе мои6мъ подaждь ўстнaмъ, тS пёти, незаз0рно сл0во. и3 никaкоже менє2 гнушaйсz, прbр0че блажeнне даніи1ле слaвне.

Сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости:

Трbцы џбразъ прbр0чески и3зъ невещeственныхъ шарHвъ, въ плaмени џтроцы написaша тр0стію вёры, и3 сл0ва крaйнее на зeмлю низшeствіе тaинственнw ви1дэша, и3 всBмъ проповёдаша. тёмже и3 р0су съ небесE пріeмше дух0вную, и3сточaютъ вBрнымъ даров†ніz, и3 соглaснw вопію1щымъ тебЁ: дaруй, хrтE б9е, прегрэшeній њставлeніе, ћкw благоутр0бенъ, прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть вaшу.

Слaва, и4нъ сэдaленъ, под0бенъ т0йже:

Прbр0чествіz бlгодaтію њбогати1всz, дв7ы ржcтво2 сэннопи1шеши, и3 рэши1ши сHніz царє1мъ ћвственнэ: ввeрженъ же бhвъ въ р0въ, ћкw м§никъ научи1лъ є3си2 преслaвнw, блажeнне, пости1тисz львы2. тёмъ разори1лъ є3си2 безб0жныхъ служeніе, ѕмjz ўби1лъ є3си2, д0бльствовавъ свэтлёйше, даніи1ле досточyдне. моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Рaдуйсz, пrт0ле nгнезрaчный б9ій: рaдуйсz, nтрокови1це, сэдaлище цaрское, џдре преиспещренноустлaнный, златопорфЂрный черт0же, хламЂдо червленосвётлаz, ўкрaшенный хрaме, молнен0сное nрyжіе, свэти1льниче многосвётлый: рaдуйсz, бцdе, дванадесzтостённый грaде, и3 двeре златоковaннаz, и3 черт0же свэтлоoбрaзный свэтлопозлащeннаz трапeзо, бGокрашeннаz ски1ніе: рaдуйсz слaвнаz невёсто, сlнце кaплющаz: рaдуйсz, є3ди1на, души2 моеS благолёпіе.

КrтобGор0диченъ:

Ѓгнца и3 пaстырz и3 и3збaвителz ѓгница зрsщи на кrтЁ, восклицaше плaчущи, и3 г0рькw рыдaющи вопіsше: мjръ ќбw рaдуетсz, пріeмлzй тоб0ю и3збавлeніе, ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є4же терпи1ши за милосeрдіе ми1лости. долготерпэли1ве гDи, ми1лости бeздно и3 и3ст0чниче неисчерпaемый, ўмилосeрдисz и3 дaруй согрэшeній њставлeніе вёрою пою1щымъ бжcтвєнныz стр†сти тво‰.

Пёснь д7. Їрм0съ:

И#зъ горы2 приwсэнeнныz, сл0ве, прbр0къ, є3ди1ныz бцdы, хотsща воплоти1тисz бGови1днw ўсмотри2, и3 со стрaхомъ славосл0вzше си1лу твою2.

Зак0нъ благочeстнw сохрани1въ, q прbр0че! вои1стинну мyдрости познaлъ є3си2 дaтелz: т†йнымъ же научaюща, и3 глубHкимъ, и3 ±же во тмЁ тS просвэщaюща.

Свzщeнну жи1знь пожи1въ, бGоzвлeнне, желaній мyжъ нарeклсz є3си2: мyжественнw бо стр†сти попрaвъ, къ нестарёющейсz престaвилсz є3си2 жи1зни.

Всeльшаzсz въ тебЁ ўтёшителz бlгодaть, даніи1ле, показyетъ тS свэтон0сна, и3 побэди1телz мучи1телей и3 царeй, и3 премyдрости жили1ще.

БGор0диченъ:

Кaмень тS безъ руки2 tсёченъ, сл0ве, t горы2 зри1тъ дв7ы бцdы даніи1лъ прbр0къ, взывaz, и3 воспэвaz твоE бжcтво2.

И$нъ. Їрм0съ:

Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

Даніи1лъ мудрёйшій бжcтвеннэ ўм0мъ просвэщaемь, сHніz разрэши2 самодeржцєвъ бжcтвенною бlгодaтію.

Њблистaетъ чудесы2 є4же въ пещи2 nтрокHвъ страдaніе: мучи1телz бо ўлови1ша къ познaнію твоемY, всеси1льне.

Соглaсіz nргaны, и3 мусікjи пBсни всесли6чныz д0блественныхъ не привлек0ша, и3 злат0му џбразу не подклони1ша.

БGор0диченъ:

Пёсньми, всепётаz, и5же въ вавmлHнэ дёти почитaютъ сн7а твоего2 пребжcтвеннаго, є3г0же въ пещи2 познaша.

Пёснь є7. Їрм0съ:

T н0щи невёдэніz, бGовёдэніемъ просвэти1вый концы2, просвэти1 мz ќтромъ чlвэколю1біz твоегw2, гDи.

Страдaльчєскіz п0двиги прbр0чествіz ўzсни1въ проповёданіемъ, сіsеши nбои1ми, бжcтвеннагw вдохновeніz и3сп0лненъ.

Премyдръ показaлсz є3си2, блажeнне, пaче ўмA премyдрости сіsньми, величaйшій бGоглаг0ливе даніи1ле, и3 вс‰ просвэти1лъ є3си2.

БGор0диченъ:

Тайновождествyетъ џбразы неизглаг0ланнагw воплощeніz, чcтаz, и4же и3зъ тебє2 высочaйшагw, даніи1лъ прор0къ слaвный.

И$нъ. Їрм0съ:

Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго, но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Научи1вшесz зак0ну, сп7се, не tверг0шасz твои2 ўг0дницы, даніи1лъ вели1кій, съ треми2 ю4ношами бGоразyмными: но крёпость пріeмше t тебє2 бlгодётелz, мучи1телей мyжески побэди1ша.

Мhсленнw научaшесz даніи1лъ, чlвэколю1бче, твои6мъ тaйнамъ: на џблацэ бо ћкw сн7а тS чlвёча грzдyща, kзhкwвъ всёхъ ћкw судію2 и3 цRS, зрsше ўмA чистот0ю.

Ўкраси1сz, q дёти, пaче кaмене сапфjра, вaше совокуплeніе, ћкw зарS златaz: благочeстіz рeвностію распaльшесz, ходsще рaдостнw въ пещи2 и3 плeщуще ли1къ всемjрный.

БGор0диченъ:

Даніи1лъ тS, дв7о, г0ру прописA ћвэ бжcтвенный, тріe же џтроцы ви1дэвше плaмень њрошaющь, твоE бжcтвенное ржcтво2 пёсненнw восхвалsютъ, ћкw сп7са и3 зижди1телz и3 гDа.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Ћкоже прbр0ка и3збaвилъ є3си2 и3зъ глубины2 преисп0дніz, хrтE б9е, и3 менE t грэхHвъ мои1хъ и3збaви, ћкw чlвэколю1бецъ, и3 ўпрaви жив0тъ м0й, молю1сz.

ЃгGльскіz ты2 ли1ки во свётэ свэтлёйшемъ зрS, подражaтель всеизрsднэйшій си1хъ бhлъ є3си2, всецRS наслаждazсz сіsньми.

Сп7си1тельное сл0ва пришeствіе возвэщaz, предвозвэсти1лъ є3си2 и3 хрaма разорeніе, зак0на же и3сполнeніе, и3 бlгодaти пaче ўмA даров†ніz.

БGор0диченъ:

СE дв7а во ўтр0бэ ћвэ зачинaетъ хrтA бGа, њсіsвшисz д¦омъ, є3sже проwбражeніе прови1дzше даніи1лъ слaвный.

И$нъ. Їрм0съ:

Бeздна грэхHвъ и3 прегрэшeній бyрz мS смущaетъ, и3 во глубинЁ нyжднагw рёетъ мS tчazніz: но твою2 крёпкую рyку мнЁ простри2, ћкw петр0ви: q ўпрaвителю! и3 спаси2.

Њбладaвше є3стeственными страстьми2 си1лою сл0ва, странЁ kзы6къ халдeйскихъ влaстели бhсте: вёсть бо добродётель чeсть даровaти стzжaвшымъ ю5, q дв7довы мyдріи внyцы!

Въ мeртвость даніи1лъ живон0сную њдёzвсz дрeвле, ћкw бGа халдeємъ ѕлочести1внw мни1маго, ўбивaетъ снёдію ѕмjz ѕлёйшаго: свzщeнники же ѕлочести6выz мyдрэ ўби1лъ є4сть.

БGор0диченъ:

Млcтива ми2 судію2 и3 сн7а твоего2, бцdе дв7о, твои1ми моли1твами бhти въ дeнь судA, и3збaвителz же лю1тыхъ, м™и, ўмоли2: на тs бо є3ди1ну надeжду мою2 возлагaю.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Рукопи1саннагw џбраза не почeтше, но неwпи1саннымъ существ0мъ защити1вшесz, требlжeнніи, въ п0двизэ nгнS прослaвистесz: средё же плaмене нестерпи1магw стоsще, бGа призвaсте: ўскори2, q щeдрый! и3 потщи1сz, ћкw ми1лостивъ, въ п0мощь нaшу, ћкw м0жеши хотsй.

Јкосъ:

Простри2 твою2 рyку, є4юже дрeвле пріsша и3скушeніе є3гЂптzне борю1щіи и3 є3врє1и бори1міи, не њстaви нaсъ, да не пожрeтъ нaсъ смeрть жaждущаz нaсъ, и3 сатанA ненави1дzй нaсъ, но прибли1жисz нaмъ, и3 пощади2 дyшы нaшz, ћкоже пощади1лъ є3си2 и3ногдA џтроки тво‰, сyщыz въ вавmлHнэ, непрестaннw слaвzщыz тS, и3 ввeржєнныz тебє2 рaди въ пeщь, и3 t сеS вопію1щыz ти2: ўскори2, щeдрый, и3 потщи1сz, ћкw ми1лостивъ, на п0мощь нaшу, ћкw м0жеши хотsй.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: благословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Зак0номъ, прbр0че, њграждeнъ, не пріsлъ є3си2 њскверни1тисz пребеззак0ннw, но бжcтвеннэ ўм0мъ просвэщaемь вопіsлъ є3си2: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Вс‰ ўжасaетъ твоE чyдо, ћкоже прbр0ку бо прbр0къ тебЁ предстA восхищeнъ, пи1щу носS тебЁ, и3 поS: благословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Внyтрь р0ва затворeнъ, и3 львHмъ на снёдь предложeнъ, спaслсz є3си2, бGу покрhвшу тS, блажeнне, бlгословeнъ є3си2, зовyща, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ:

Струю2 незави1стнw и3сточaеши врачевaній, q дв7о бGомaти! даніи1лъ бо ћснw ўзрё тz г0ру, и3зъ неsже сп7съ возсіS бGъ nтє1цъ нaшихъ.

И$нъ. Їрм0съ:

Џтроцы бGочести1віи въ вавmлHнэ џбразу злат0му не поклони1шасz, но посредЁ пeщи џгненныz њрошaеми, пёснь воспэвaху, глаг0люще: превозноси1мый nц7є1въ и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Глaсъ бGолюбeзенъ пэснопоsшесz и3зъ среды2 nгнS вседержи1телю: ґзaріа бо, бжcтвенный ли1къ состaвивъ, пёснь воспэвaz, глаг0лаше: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Цэвни1ца ю4ношей бGосл0вzше всёхъ бGа и3 вседержи1телz, тBмъ въ пещи2 ћснw ћвльшагосz, и3 пёснь воспэвaху, глаг0люще: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Три2 въ пeщь ввeржєнныz ви1дэвъ цaрь, ћкw ўзрЁ четвeртагw ви1дъ, сн7а пронаречE б9іz, и3 всBмъ возопи2: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ:

И#мёz просвэщeнъ бжcтвенною зарeю ќмъ, даніи1ле бGобlжeнне, дв7ы ржcтво2 ћвэ предви1дэлъ є3си2 тaинственными џбразы њбразyемо, бlгословeнъ, вопіS, бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Пёснь }. Їрм0съ:

БGоглаг0ливіи џтроцы, въ пещи2 со nгнeмъ плaмень попирaюще, поsху: благослови1те, дэлA гDнz, гDа.

Свzщенноzвлeнъ показaлсz є3си2, q прbр0че! и3 дёzтельнымъ видёніемъ со безтэлeсными пёлъ є3си2: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

ТS, всебlжeнне, благохвaлимъ вси2, и3 въ честн0е торжество2 твоE рaдующесz взывaемъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ:

Пречyдную nтрокови1цу бGоглаг0ливый њбразовaтельными џбразы ўсмотри1въ, взывaлъ є3си2: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

И$нъ. Їрм0съ:

Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Ґвраaмово благор0діе сохрани1ти тщaщесz, св0йственное къ немY стzжaсте њсновaніе вёры и3 надeжди, прпdбніи, терпёніе и3 напaстемъ пождaніе, вопію1ще: благослови1те свzщeнницы вLку, лю1діе, превозноси1те є3го2 во вёки.

Ћкw свэти6ла просіsвше, и3 зeмлю њнебеси1вше, и3 благочeстіz просвэщeніемъ њсіsвшесz, всемjрное состaвльше ликостоsніе, пою1тъ и4же t напaстей спaсшему вLцэ: џтроцы благослови1те, свzщeнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Ю$ношески погаси1вше распали1мую пeщь, и3 львHвъ чє1люсти свzзaвше, дв7довы внyцы, нhнэ рaдующесz пою1тъ тS бlгодётелz цRS всёхъ: џтроцы бlгослови1те, свzщeнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

БGор0диченъ:

Тайнонаучaетъ, пречcтаz, даніи1лъ мудрёйшій, и3 предживописyютъ џтроцы тріE ржcтво2 твоE бGомyдренніи, чрезъ џбразы зрsще и3зъ ўтр0бы твоеS прошeдшаго несказaннw, є3г0же џтроцы благосл0вzтъ, свzщeнницы воспэвaютъ, лю1діе превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7. Їрм0съ:

Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ, спасeнніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли6ки тS величaюще.

Пожaлъ є3си2 твои1хъ болёзней приплHдіz: на нб7сёхъ со прbрHки ликyz при1снw, џкрестъ высочaйшагw прест0ла вседержи1телева.

Свётомъ трис0лнечнымъ, нhнэ вэнцен0сецъ желaній крaйнэйшему предстои1ши, съ безтэлeсными ли6ки веселsсz.

БGор0диченъ:

КраснA слaва твоS, є3sже нhнэ наслаждaешисz: всепётую бо nтрокови1цу, прbр0че честнhй, џбразы возвэщaти всBмъ спод0билсz є3си2.

И$нъ. Їрм0съ т0йже.

Достиг0сте кончи1ну желaнную, и3 желaній крaйнэйшему предстоитE въ нбcныхъ черт0зэхъ, џтроцы всебогaтіи.

Рaдующесz рукоsтіе, є4же t слeзъ, д0брагw вaшегw дёланіz пріsсте, нетлёніz клaсъ плодоноси1вше.

ВозсіS свётлость нhнэ вaмъ дост0йнw, и3 весeліе сeрдца процвэтE: toнyдуже бо tбэжE печaль, всели1стесz.

БGор0диченъ:

Пaжить смeрти ўстaвила є3си2, дв7о, жизнодaвца р0ждши и3 гDа, животворsщаго вёрою величaющыz тS.

Свэти1ленъ nктHиха. Слaва, прbр0ка.

И$же во прор0цэхъ величaйшій даніи1лъ нhнэ да почти1тсz, хrтa бо бGа нaшего ви1дэ кaмень tсёченъ, кромЁ рyкъ, t горы2 чcтыz бцdы. съ ни1мъ да восхвaлzтсz и3 тріE џтроцы, ±же спасE t пeщнагw nгнS невреждeны, џбразъ дв7ы б9eственный и3 неизречeнный, и4мже мjръ спасeсz.

И# нhнэ:

Тайнонаучaетъ, всечcтаz, д¦омъ бжcтвеннымъ даніи1лъ премyдрэйшій, и3 прописyютъ вёрою ґвраaмстіи тріE џтроцы твоE безсёменное ржcтво2: сhй бо бжcтв0мъ неwпи1санное сл0во, и3зъ тебє2 пл0тію хотS њписyетсz, бцdе, въ виfлеeмэ раждaемь на спасeніе человёкwвъ.

На стіх0внэ nктHиха. Слaва, и3 нhнэ: глaсъ ѕ7. Малaxово:

Мhсленному сlнцу прaвды, и3зъ дв7и1ческіz ўтр0бы возсіsти хотsщу, ћкоже свBтлыz ѕвёзды, пред8wсіsютъ нaмъ t пeщи џгненныz равночи1сленніи трbцы џтроцы, стрaнное тaинства соб0ю предзнaменающе. съ ни1ми ќбw и3 даніи1лъ, свэтлёйшій прbр0къ, пред8wзарsетъ концє1мъ свётомъ проречeніz, хrтA проповёдуz нерукосёчный кaмень, t горы2 присённыz, дв7ы происходsщаго, во спасeніе дyшъ нaшихъ:

На літургjи: Бlжє1нна, t канHна прbр0ка пёснь G: и3 nтрокHвъ пёснь ѕ7. Прокjменъ, глaсъ д7. Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ. Стjхъ: Въ цRквахъ благослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ. Ґпcлъ къ є3врeємъ, зачaло ™л. Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ. Е#ђліе луки2, зачaло …в. Причaстенъ: Рaдуйтесz:

МР&К Подобaетъ вёдати: ѓще случи1тсz с™aгw прbр0ка даніи1ла, и3 с™hхъ тріeхъ nтрокHвъ въ недёлю с™hхъ пр†oц7ъ.

Поeтсz возслёдованіе и4хъ вкyпэ съ воскrною слyжбою си1це:

На мaлэй вечeрни, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскrны и3 бцdы, по nбhчаю.

На вели1цэй вечeрни на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G: и3 прaoц7євъ G: и3 прbр0ка даніи1ла в7, глaсъ д7. Поd: Ћкw д0блz: И# nтрокHвъ в7, глaсъ т0йже. Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Слaва, прaoц7євъ, глaсъ ѕ7: И$же прeжде зак0на: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый глaса. Вх0дъ. Прокjменъ днE. На літjи стіхи1ра хрaма, и3 прbр0ка даніи1ла, глaсъ д7: На пrт0лэ сэдsщаго: пи1санъ на ГDи, воззвaхъ, въ рzдY послёдній: И# nтрокHвъ, глaсъ т0йже: Словеси2 премyдрости твоеS! пи1санъ на ГDи же воззвaхъ, послёдній. и3 глaсъ в7: Дух0внw нaсъ вёрніи! Слaва, прaoц7євъ, глaсъ №: Лучaми њблистaвшесz: И# нhнэ, бGор0диченъ: СE и3сп0лнисz: На стіх0внэ стіхи6ры воскrны: Слaва, прaoц7євъ, глaсъ G: Прaoц7євъ соб0ръ: И# нhнэ, прbр0ка, глaсъ ѕ7: Даніи1лъ, мyжъ желaній: На благословeніи хлёбwвъ тропaрь: Бцdе дв7о: двaжды: и3 прaoц7євъ є3ди1ножды. И# Бyди и4мz гDне: три1жды. Pал0мъ lг: Благословлю2 гDа: и3 чтeніе въ послaніихъ ґпcльскихъ.

[Зри2] Ґ и3дёже бдёніz не бывaетъ, на повечeріи глаг0лемъ по Дост0йнэ, и3 по трис™0мъ, кондaкъ с™hхъ прaoц7євъ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ двaжды: Слaва, nтрокHвъ: И# нhнэ, прaoц7євъ. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, съ бGор0дичны и4хъ: и3 чтeніе во є3ђліе толков0мъ, недёлz рsдъ. По полmелeи тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: v3пакои2 глaса: и3 сэдaленъ прaoтцєвъ. И# чтeніе во є3ђліи, недёлz с™hхъ прaoтцєвъ. Степє1нна и3 прокjменъ глaса. Е#ђліе воскrно, pал0мъ н7. Стіхи1ра воскrна: и3 пр0чее. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: прbр0ка, и3 nтрокHвъ, џба канHна на ѕ7. и3 поeмъ въ к0ейждо пёсни, прbр0ка три2 тропарS, бGор0диченъ њставлsетсz: и3 nтрокHвъ пє1рвыz стіхи2 двA за є3ди1нъ. Тaже тропaрь є3ди1нъ, и3 бGор0диченъ, и3 прaoц7євъ на д7, и3 держи1мъ стіхHвъ в7i, кромЁ Слaва, и3 нhнэ: всёхъ же на д7i. Катавaсіа, Хrт0съ раждaетсz: По G-й пёсни кондaкъ, и3 јкосъ прbр0ка, и3 сэдaленъ є3гw2: Слaва, nтрокHвъ: И# нhнэ, v3пакои2 прaoц7євъ, и3 чтeніе. По ѕ7-й пёсни кондaкъ прaoц7євъ, и3 јкосъ, и3 чтeмъ пр0логъ. По f7-й пёсни свэти1ленъ воскrнъ, и3 прaoц7євъ: Слaва, прbр0ка: И# нhнэ, С0лнце вели1кое: На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7. и3 с™hхъ прaoц7євъ на д7: съ припBвы: Бlгословeнъ є3си2, гDи: в7-й: Ћкw прaведенъ є3си2: Слaва, прaoц7євъ, глaсъ з7: Пріиди1те вси2 вёрнw торжествyемъ: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое: По трис™0мъ тропaрь воскrнъ, є3ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 nбhчное и3схождeніе: Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz: и3 чaсъ №. На №-мъ часЁ тропaрь воскrнъ. Слaва, прaoц7євъ: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ кондaкъ прaoц7євъ, и3 пр0чее, и3 совершeнный tпyстъ: На G-мъ часЁ тропaрь воскrнъ. Слaва, прbр0ка. И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ кондaкъ прaoц7євъ.

На літургjи бlжє1нна глaса, на д7: и3 прaoц7євъ пёснь G, на д7: и3 прbр0ка пёснь ѕ7, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, тaже с™hхъ. Слaва, кондaкъ прbр0ка: И# нhнэ, прaoц7євъ. Прокjменъ, пёснь nц7є1въ: и3 с™hхъ. Ґпcлъ, и3 є3ђліе, недёли прaoц7євъ, и3 с™hхъ. Рsдъ же недёли њставлsетсz. Причaстенъ: Хвали1те гDа: Другjй, Рaдуйтесz:

Си1це поeмъ слyжбу и3 вели1кагw с™aгw прaзднуемагw, ѓще случи1тсz въ сію2 недёлю: т0кмw по полmелeи, И# нhнэ, сэдaленъ прaoц7євъ. На літургjи прокjменъ прaoц7євъ, и3 с™aгw: И# всS слyжба, ћкоже прeжде kвлeно є4сть.

18 декабря: Святого мученика Севастиана и дружины его. Суббота перед Рождеством Христовым. Неделя перед Рождеством Христовым, святых отец.

Мёсzца тогHже въ }i-й дeнь.

С™aгw мyченика севастіaна, и3 дружи1ны є3гw2.

И# прaведнагw сmмеHна верхотyрскагw.

Слyжба є3гw2 пи1сана септeмвріа, в7i днE.

Подобaетъ вёдати: ћкw недёлz предъ ржcтв0мъ хrт0вымъ с™hхъ nтє1цъ пёти начинaетсz t }i-гw мёсzца сегw2, и3 восх0дитъ до к7д-гw днE.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ №. Поd: Всехвaльніи м§ницы:

Кровeй твои1хъ честнhхъ nбагрeньми, мyчениче, * ўстр0илъ є3си2 тебЁ самомY порфЂру многоцённу, * въ ню1же њдёzвсz, * живeши вои1стинну * въ вhшнэмъ цrтвіи, * бGу всецRю2 предстоS. * того2 моли2, * даровaти душaмъ нaшымъ * ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Съ севастіaномъ стрaждетъ зwи2, * мaркъ и3 маркеллjнъ, * и3 бGомyдрый тівyртій, * претерпёвше треволнє1ніz болёзней: * и3 нhнэ всели1шасz къ неболёзненному * и3 бжcтвенному ўпокоeнію, * въ нeмже м0лzтсz, * даровaти душaмъ нaшымъ * ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Непобэди1міи мyчєницы, * земли2 земн†z њстaвльше, * къ нб7сє1мъ востек0сте, * вaшими рaнами ўкрaшени, * и3 честнhми страд†ніи * свётлw ўпещрeни, блажeнніи. * тёмже моли1тесz, * даровaти душaмъ нaшымъ * ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Стіхи6ры бцdы, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Нетлённw родилA є3си2 бGа, * тлю2 потреби1вшаго, и3 нетлёніе и3сточи1вшаго, * нетлённаz непор0чнаz. * тёмже молю2 тS: * лю1тыми и3стлёвшаго мS, * моли1твами твои1ми, чcтаz, њбнови2: * да слaвлю тS, да люб0вію величaю тS, * р0дъ нaшъ возвели1чившую.

Всепётаz вLчце, * надeжде вёрныхъ и3 ўтверждeніе, * прибёжище и3 п0мощь, тS м0лимъ: * t всsкихъ бёдъ рабы6 тво‰ сохрани2, * вёрою покланsющыzсz ржcтвY твоемY. * хrтY моли1сz, даровaти, * душaмъ нaшымъ * ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Ўвы2 мнЁ, что2 бyду, * ќмъ и3 дyшу и3 тёло њскверни1въ прегрэшeньми; * что2 сотворю2; * кaкw же и3збёгну плaмене негаси1магw, * нерэши1мыхъ ќзъ и3 вёчныхъ; * но, q всенепор0чнаz! прeжде концA ўмоли2 сн7а твоего2, * подaти ми2 њставлeніе.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Џгнь бжcтвA, * хrтA во ўтр0бэ носи1ла є3си2, * є3г0же нhнэ моли2, всечcтаz, * ўдобозапали1мую вeщь * страстeй мои1хъ ўгаси1ти всю2, * и3 и3збaвити мS nгнS вёчнующагw, * и3 свётлости прaведныхъ спод0бити мS, * є3гдA пріи1детъ суди1ти всsчєскаz.

КrтобGор0диченъ:

Дв7а несквeрнаz * и3ногдA на дрeвэ ви1дэвши, * є3г0же роди2 и3зъ безсёменныz ўтр0бы, * не терпsщи ўтр0бнагw ўzзвлeніz, * власы2 терзaющи глаг0лаше: * мaніемъ содержaй твaрь всю2, * кaкw ћкw њсуждeнный * на кrтъ вознесeнъ є3си2, * всsкw хотsй спасти2 человёчество;

Тропaрь, глaсъ д7:

Мyчєницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти: тёхъ моли1твами спаси2 дyшы нaшz.

На ќтрени џба канHна nктHиха: И# с™hхъ канHнъ, на д7. Е#гHже краегранeсіе: Бжcтвенную чeсть тебЁ, м§ниче, мyдреннw даю2.

Творeніе їHсифово.

Глaсъ №. Пёснь №. Їрм0съ:

ТвоS побэди1тельнаz десни1ца бGолёпнw въ крёпости прослaвисz: тa бо, безсмeртне, ћкw всемогyщаz, проти6вныz сотрE, ї}льтzнwмъ пyть глубины2 новосодёлавшаz.

Бжcтвенными ўzснsемь зарsми честнhz трbцы, приснопaмzтне, вёрою чтyщыz твоE свэтозaрное и3 свzщeнное торжество2, твои1ми моли1твами свёта причaстники покажи2.

И#мёz п0мыслъ свэтови1денъ, и3 пріsтенъ честнhхъ њсіsній, є3ди1наго возжелёлъ є3си2 вои1стинну сyщаго, ћкw смhсленъ и3 мyдръ, мyчениче страстотeрпче, и3 сего2 вёрою получи1лъ є3си2.

ПHты бжcтвенными и4стиннw плотск†z мудров†ніz њчерни1лъ є3си2, кровьми2 страдaніz м{тныz пот0ки и3зсуши1лъ є3си2 многоб0жіz, бGомyдре мyчениче пребогaте.

П0лкъ привeлъ є3си2 страдaльцєвъ ўчє1ніи твои1ми бжcтвенными зижди1телю, всsкое ѕлочeстіе гони1телей низложи1въ бlгодaтію с™aгw д¦а, съ ни1миже м0лишисz спасти1сz нaмъ.

БGор0диченъ:

Млaда породилA є3си2 сн7а, прeжде вBкъ со nц7eмъ сyщаго, є3стествA њбн0вльшаz зак0ны, чcтаz дв7о м™и пречcтаz, преестeственнымъ честнhмъ и3 бжcтвеннымъ ржcтв0мъ твои1мъ.

Пёснь G. Їрм0съ:

Е#ди1не вёдый человёческагw существA нeмощь, и3 ми1лостивнw въ нE воwбрaжсz, препоsши мS съ высоты2 си1лою, є4же вопи1ти тебЁ, с™hй, њдушевлeнный хрaме, неизречeнныz слaвы твоеS, чlвэколю1бче.

В0инство ведhй честн0е, бжcтвенными nр{жіи вёры ўтверждeнно, мyчениче непобэди1ме, њполчє1ніz борцA и3 ков†рствіz мучи1телей вс‰ низложи1сте си1лою д¦а.

Ўтверди1въ на кaмени ќмнэмъ восхождє1ніz сeрдца твоегw2 благочестномyдреннw, мyчениче многострадaльне, не преврати1лсz є3си2 ков†рствы льсти1вагw ѕмjz: но всBмъ ўтверждeніе благочeстіz въ дyсэ бhлъ є3си2.

ЧленHвъ бодє1ніz лю6таz претерпёлъ є3си2 свsзанъ, и3 на дрeвэ, мyчениче, протzзaемь: бGа же бжcтвенною си1лою, слaвне, невреждeнъ, всецёлъ ѓбіе показaлсz є3си2, посрамлsz вр†жіz ков†рствіz.

БGор0диченъ:

Свzщeніе kви1лсz є3си2 мhсленное, вс‰ њсвzщaющагw и3 чи1сто, всенепор0чнаz, селeніе: и3зъ тебє1 бо kви1сz бGъ воплощaемь, и3 сугyбъ є3стеств0мъ мjру познавaемь, во є3ди1ной v3постaси, бGоневёсто.

Сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz на кrтъ:

Кровeй твои1хъ њбагрє1ніи њмочи1лъ є3си2 страдaніz nдeжду, њдёzлсz є3си2, ћкоже багрzни1цею честн0ю, севастіaне. тёмже и3 всели1лсz є3си2 со хrт0мъ въ вhшнее безконeчное цrтво, съ страдaвшими съ тоб0ю, и3 вэнцы2 пріsлъ є3си2, мyдре, съ ни1миже ликyz, нaсъ при1снw поминaй.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

И$же на пrт0лэ херувjмстэмъ сэдsй, и3 въ нёдрэхъ џ§ихъ водворszсz, ћкw на пrт0лэ с™ёмъ сэди1тъ своeмъ, вLчце, въ нёдрэхъ твои1хъ: вопл0щсz бо бGъ вои1стинну, воцRи1сz надъ всёми kзы6ки, и3 разyмнw нhнэ пои1мъ є3мY: є3г0же ўмоли2 спасти1сz рабHмъ твои6мъ.

КrтобGор0диченъ:

И#зъ безначaльнагw nц7A рождeннаго, напослёдокъ тS пл0тію р0ждшаz, на кrтЁ ви1сzща зрsщи, хrтE, ўвы2 мнЁ, любeзнэйшій ї}се, вопіsше: кaкw слaвимый ћкw бGъ t ѓгGлъ, t беззак0нныхъ нhнэ человBкъ, сн7е, хотS распинaешисz; пою1 тz, долготерпэли1ве.

Пёснь д7. Їрм0съ:

Г0ру тS, бlгодaтію б9іею приwсэнeнную, прозорли1выма ґввакyмъ ўсмотри1въ nчи1ма, и3зъ тебє2 и3зhти ї}леву провозглашaше с™0му, во спасeніе нaше и3 њбновлeніе.

М0щь тебЁ, тівyртіе, дaруетъ гDь нeмощію плотск0ю побори1ти врагA: nгню1 бо распалsему, ю4ношески вшeлъ є3си2, мyчениче крэпчaйше, и3 нбcную р0су воспріsлъ є3си2.

Совокупи1лсz є3си2 съ г0рними служи1тєли, q тівyртіе! ћкw послужи1въ хrтY, и3 вознeслъ є3си2 чи6сты жє1ртвы въ дyсэ, свzщеннодётелю, мyченикwвъ слaва и3 хвалA: сегw2 рaди рaдостнw тS почитaемъ.

Прaвэ повёшенъ, и3 nстны2 стрyжемь, и3 ѕёльными р†нъ њкружaемь стремлeньми, и3 въ р0вэ засыпaемь, и3 въ нeмъ бжcтвенную кончи1ну пріeмъ, доблемyдренный рaдовашесz кастyлъ.

Врачєвaніz въ д©э с™ёмъ, бlжeнне, совершaz, ко просвэщeнію зрsщымъ благочeстнw лю1демъ, спасeніе благолёпнw, севастіaне, возвэсти1лъ є3си2, мyченически же течeніе соверши1лъ є3си2.

БGор0диченъ:

Е#ди1ну тS t всёхъ родHвъ и3збрA пресyщественный бGъ и3 њсуществовaсz рaди нaсъ бhвъ чlвёкъ, зижди1тель человёческагw существA, бGороди1тельнице пренепор0чнаz вLчце.

Пёснь є7. Їрм0съ:

Просвэти1вый сіsніемъ пришeствіz твоегw2, хrтE, и3 њсвэти1вый кrт0мъ твои1мъ мjра концы2, сердцA просвэти2, свётомъ твоегw2 бGоразyміz, правослaвнw пою1щихъ тS.

Стези6 тво‰ и3 шє1ствіz, къ є3ди1ному ведyщыz гDу безп{тіz врагHвъ ўклони1ша, и3 мнHгимъ бhша пyть прaвъ и3 твeрдъ, мyчениче хrт0въ всечeстне.

Витjйствуетъ маркеллjнъ и3 мaрко мудрBйшаz предъ суди1щемъ, хrт0во спаси1тельное пришeствіе: прив‰зана же бhша вкyпэ, nстнaми въ н0зэ пригвождaютсz, мyченически ўкрашaєма.

Страдaніе, стр†сти нaшz ўмертви1вшагw, маркеллjнъ и3 мaрко крёпкw њбразyюще, копіeмъ прободaютсz, и3 вэнцен0сцы съ ли6ки страдaлєцъ совокуплsютсz.

БGор0диченъ:

Пресвётлый с0лнца џблаче, всенепор0чнаz, tжени2 души2 моеS џблаки моли1твами твои1ми, и3 ќмъ м0й просвэти2, нерадёніемъ њмрачи1вшійсz, ћкw да пою1 тz, всепётаz.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Њбhде нaсъ послёднzz бeздна, нёсть и3збавлszй, вмэни1хомсz ћкw џвцы заколeніz, спаси2 лю1ди тво‰, б9е нaшъ: тh бо крёпость немощствyющихъ и3 и3справлeніе.

Твeрдостію ўмA честнёйше показaлсz є3си2 неутомлeнъ, є3гдA біsху тS пaлицами нещaднw, и3 стрецaху мн0гими стрэлaми. тёмже къ свёту прешeлъ є3си2 рaдуzсz, мyчениче, невечeрнему.

Вжилsше тS хrт0съ подвизaющасz, и3 дeмwны рaтующа, и3 рaнамъ приwбщaющасz лю6тымъ, севастіaне мyчениче непобэди1ме, и3 къ немY смотрsюща сердeчными nчесы2.

Зав0рами (Словарь Дьzченко: завора - запор, засов, задвижка, а также стенобитное орудие. В данном случае - последнее значение. Прим. <::лат>oяthlіb) твeрдыми премyдрыхъ словeсъ твои1хъ прeлесть сокруши1лъ є3си2, и3 чти6лища разори1лъ є3си2 врагHвъ, и3 јдwльскіz хрaмы потреби1лъ є3си2, и3 тебE самaго хрaмъ бжcтвеннагw д¦а воздви1глъ є3си2.

БGор0диченъ:

И#стлёвшее нaше t преступлeніz существо2 њбнови1ла є3си2, њбновлsющаго всS бжcтвенною в0лею р0ждши, є3ди1на въ женaхъ бlгословeннаz бGорaдованнаz.

Пёснь з7. Їрм0съ:

ТебE ќмную, бцdе, пeщь, разсмотрsемъ, вёрніи, ћкоже бо џтроки спасE три2 превозноси1мый, мjръ њбнови2, во чрeвэ твоeмъ всецёлъ, хвaльный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

Си1лою твоeю держaвною ўкрэплsеми страстотeрпцы твои2, хrтE, побэди1ша врагA, лeсть попрaша, тэлесA предaша рaнамъ, воспэвaюще: хвaльный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

БGозaрніи страстонHсцы мyчєницы, подви1гшесz д0брэ, маркеллjнъ, и3 слaвный мaркъ, и3 тівyртій и3 кастyлъ всемyдрый, къ нб7си2 престaвишасz, хвaльнаго воспэвaюще бGа и3 препрослaвленнаго.

Ю$ношески, страдaльче тівyртіе, ћкоже џтроцы на плaмень наступи1лъ є3си2 мhсленнw, р0су д¦а свhше пріeмъ, и3 пэснопоS ўсeрднw: хвaльный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

Ћкоже ѓгница повёшена, слaвнаz, ўдави1ла є3си2 врагA жи1лами терпэли1вныхъ болёзней твои1хъ, всехвaльнаz, живeши же по смeрти, мyченице зwи2, воспэвaющи: хвaльный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

БGор0диченъ:

Стaмну златyю всес™yю трапeзу бжcтвеннагw хлёба жи1зни, и3менyемъ тS, чcтаz, мёсто свzщeніz, прест0лъ высочaйшій, на нeмже бGъ почи2, хвaльный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

Пёснь }. Їрм0съ:

Въ пещи2 џтроцы ї}левы, ћкоже въ горни1лэ, добр0тою бlгочeстіz чистёе злaта блещaхусz, гlг0люще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Ўмертви1тисz мjру восхотёвъ, и3 сyщымъ въ мjрэ всBмъ, сyщіz спод0билсz є3си2, всечeстне, жи1зни, вопіS ўсeрднэйше: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Положи1ша тS беззак0нніи лю1тэ, въ р0вэ преисп0днэйшемъ, посыпaюще и3 ўмерщвлsюще, воспэвaюща тeплэ, приснопaмzтне кастyле: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Бlжeнныz ўлучи1ла є3си2 жи1зни, ћкw тезоимени1та сеS: ўдавлeніемъ бо нyжднэйшимъ тлённую жи1знь њстaвила є3си2, пою1щи: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

БGор0диченъ:

Ўкраси1ласz є3си2, р0ждши бGа крaснаго и3 вLку, бжcтвенными ўzснsющаго р0дъ человёческій, чcтаz, красотaми, є3мyже вопіeмъ: благослови1те вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Пёснь f7. Їрм0съ:

Џбразъ чи1стагw рождествA твоегw2 nгнепали1маz купинA показA неwпaльнаz: и3 нhнэ на нaсъ напaстей свирёпэющую ўгаси1ти, м0лимсz, пeщь, да тS, бцdе, непрестaннw величaемъ.

Да бжcтвенныz свётлости, и3 вёчныz слaвы и3 красоты2, севастіaне, спод0бишисz, всеблажeнне, мучє1ніz, болBзни, и3 смeрть претерпёлъ є3си2 мyжественнэ: тёмже тS вси2 величaемъ.

Kви1лсz є3си2 среди2 ѕвёздъ с0лнце, стрaждущихъ съ тоб0ю, м§ниче: и3 нhнэ просвэщaете страд†ніи сщ7eнными, чи1стыми свэтлостьми2, цRкве бжcтвенное ўтверждeніе, и3 всE діaволе разорsете кичeніе.

Лю1бzще хrтA тівyртій, и3 маркеллjнъ и3 мaркъ, зwи2 и3 кастyлъ, съ севастіaномъ настaвникомъ и3 бGомyдрымъ стрaждутъ, и3 р†вныz пріeмлютъ побёды вэнцы2, њ нaсъ при1снw молsщесz.

Взsтсz ко nби1телємъ вселsемь свэтови6днымъ, м§никwвъ ли1къ бжcтвенный, и3 нб7сA њбх0дитъ рaдуzсz, њ всёхъ нaсъ чlвэколю1бца при1снw ўмолsюще блажaщихъ и5хъ всегдA.

БGор0диченъ:

Ўжасaютсz мhслєннаz вHинства, џ§ее зрsщz бжcтвенное њзарeніе, на твои1хъ рукaхъ несказaннw держи1мо, и3 твоE и3мyщее под0біе, да земны6z њбожи1тъ, дв7о м™и всенепор0чнаz.

СуббHта предъ ржcтв0мъ хrт0вымъ.

[Зри2] На літургjи прокjменъ, ґллилyіа, и3 причaстенъ днE. Ѓще ли случи1тсz прaзднуемагw с™aгw, поeмъ и3 другjй прокjменъ. Тaкожде чти2 двA ґпcла: прeжде суббHтэ предъ ржcтв0мъ хrт0вымъ: и3 рsдъ подъ зачaло, и3 пот0мъ с™aгw, ѓще и4мать. Тaкожде и3 є3ђліа двA. Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло ©є. Е#ђліе луки2, зачaло o7в. Причaстенъ: Рaдуйтесz, првdніи, њ гDэ: Тaже с™aгw.

Недёлz предъ ржcтв0мъ хrт0вымъ с™hхъ nтє1цъ.

МР&К Подобaетъ вёдати: ѓще случи1тсz внЁ к7-гw декeмвріа сегw2 мёсzца, си1рэчь въ }i, и3ли2 въ f7i дeнь: поeтсz воскрeсна слyжба, и3 с™hхъ nтцє1въ, си1це:

Въ суббHту вeчера на мaлэй вечeрни стіхи6ры воскрeсны, и3 бцdы по nбhчаю.

На вели1цэй вечeрни, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскрeсны G, и3 °вост0чны° (°ҐнатHліевы°) G: и3 с™hхъ nц7є1въ д7, глaсъ д7. Под0бенъ: ВсE tл0жше: Слaва, nц7є1въ, глaсъ ѕ7: Даніи1лъ, мyжъ желaній: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый глaса, и3 чтє1ніz G: №-е, БытіS: Слhшавъ ґврaмъ: в7-е, Вторaгw зак0на: РечE мwmсeй къ сынHмъ ї}лєвымъ: G, Вторaгw зак0на: РечE мwmсeй къ сынHмъ ї}лєвымъ: СE гDа бGа твоегw2 нб7о: На літjи стіхи1ра хрaма: и3 nц7є1въ, глaсъ №: Лучaми њблистaвшесz: Слaва, глaсъ G: Прaoц7євъ соб0ръ: И# нhнэ, бGор0диченъ: Безъ сёмене t бжcтвеннагw д¦а: На стіх0внэ стіхи6ры воскрeсны по ґлфави1ту. Слaва, с™hхъ: глaсъ в7: Рaдуйтесz, прbр0цы честнjи: И# нhнэ: Q чудесE н0вагw: На благословeніи хлёбwвъ тропaрь: Бцdе дв7о, двaжды. и3 nц7є1въ, глaсъ в7: Вє1ліz вёры и3справлє1ніz. є3ди1ножды. и3, Бyди и4мz гDне: три1жды. pал0мъ lг: Благословлю2 гDа. до Не лишaтсz всsкагw блaга. И# чтeніе въ толковaніи послaній ґпcльскихъ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскрeсенъ двaжды. Слaва, nц7є1въ: Вє1ліz вёры: И# нhнэ, бGор0диченъ: Вс‰ пaче смhсла: По каfjсмахъ сэдaльны воскрeсны, съ бGорHдичны и4хъ, и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ, недёлz предъ ржcтв0мъ хrт0вымъ, є4же t матfeа: Кни1га родствA ї}са хrтA: Полmелeй, и3 тропари2, ЃгGльскій соб0ръ: Е#ктеніA, и3 сэдaленъ nц7є1въ, глaсъ }: Ґвраaма, їсаaка же и3 їaкwва: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Бlгодaрственное: и3 чтeмъ є3ђліе воскрeсно, рsдъ. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса. Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскрeсное. и3 Воскресeніе хrт0во: По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра воскрeсна. КанHнъ воскрeсенъ со їрмос0мъ: на д7: и3 кrтовоскrнъ на в7: и3 бцdы на в7: и3 nц7є1въ на ѕ7, глaсъ ѕ7. Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz: По G-й пёсни v3пакои2, глaсъ }: и3 чтeніе. По ѕ7-й пёсни кондaкъ, глaсъ ѕ7: Рукопи1саннагw џбраза. По f7-й пёсни свэти1ленъ воскrнъ: Слaва, nц7є1въ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны G: и3 °вост0ченъ° (°Ґнат0ліевъ°) №: и3 nц7є1въ на д7, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz: съ припBвы и4хъ: №-й: Бlгословeнъ є3си2, гDи б9е nц7ъ нaшихъ: в7-й: Ћкw прaведенъ є3си2: Слaва, nц7є1въ, глaсъ }: Зак0нныхъ ўчeній сосл0віе: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь воскrнъ. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. Стіхи1ру же є3ђльскую поeмъ въ притв0рэ, и3 чaсъ пeрвый: и3 совершeнный tпyстъ.

На літургjи бlжє1нна, глaса на ѕ7: и3 nц7є1въ пёснь G, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 nц7є1въ: Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ nц7є1въ. Прокjменъ, глaсъ д7, пёснь nц7є1въ: Бlгословeнъ є3си2, гDи б9е nц7ъ нaшихъ: Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло тк7и: Е#ђліе матfeа, зачaло пeрвое: Рsдъ же недёли њставлsетсz. Причaстенъ: Хвали1те гDа съ небeсъ. Другjй: Рaдуйтесz, прaведніи, њ гDэ:

Недёлz предъ ржcтв0мъ хrт0вымъ с™hхъ nц7ъ.

На мaлэй вечeрни стіхи6ры воскrны, и3 бцdы по nбhчаю. На вели1цэй вечeрни, по предначинaтельномъ pалмЁ поeмъ, Блажeнъ мyжъ: каfjсму всю2.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G: и3 °вост0чны° (°ҐнатHліевы°) G: и3 nц7є1въ д7. Ѓще же внyтрь к7-гw числA, поeмъ стіхи6ры воскrны G и3 °вост0ченъ° (°Ґнат0ліевъ°) №: и3 предпрaзднства три2. и3 с™hхъ nц7є1въ три2.

Стіхи6ры предпрaзднства, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: ВсE tл0жше:

Незаходи1мое сlнце, * и3зъ дёвственныхъ ложeснъ * возсіsти и4детъ, * просвэти1ти всю2 подс0лнечную, * чи1стыми nчесы2, * и3 чи1стыми дэsньми * срёсти сего2 потщи1мсz, * и3 под8sти нhнэ ўгот0вимсz д¦омъ, * грzдyщаго во сво‰ стрaннымъ ржcтв0мъ, ћкоже благоволи2: * ћкw да ўстрaншыzсz ны2 є3дeмскагw житіS, * возведeтъ ћкw бlгоутр0бенъ, * въ виfлеeмэ раждaетсz.

На плещaхъ носи1мый херувjмскихъ * бGъ сл0во, пл0ти по v3постaси соедини1всz, * во всенепор0чное чрeво всели1сz, и3 бhсть чlвёкъ, * и3 на зeмлю грzдeтъ t їyдова плeмене роди1тисz: * вертeпъ свsтъ всецRю2 благоукраси1сz, * ћкw величaйшаz палaта: * ћсли же, ћкw прест0лъ nгнезрaченъ, * въ ни1хже ћкw мLнца, * дв7а, * марjа полагaетъ, * во њбновлeніе создaніz, * неwпредэлeннаго.

Въ безсловeсныхъ ћслехъ тS полагaетъ дв7а, * б9іе сл0во безначaльное, * начaло пріeмшее пaче ўмA: * моe бо разрэши1ти безсловeсіе грzдeши, * є4же под8sхъ зaвистію ѕміи1ною, * пеленaми же пови1тисz, * ћкw да раст0ргнеши рyбы, и3 плени6цы прегрэшeній мои1хъ, * є3ди1не бlже и3 чlвэколю1бче. тёмже тS слaвлю, * пою2 и3 покланsюсz прерaдостнw, во пл0ти пришeствію твоемY, * и4мже свободи1хсz.

Стіхи6ры с™hхъ nц7є1въ, под0бенъ т0йже:

Kви1сz мjра концє1мъ прaoц7євъ пaмzть, * свёта и4стиннw и3сп0лнена, и3 зарsми бlгодaти сіsющи: * хrт0съ бо сlнце свётлое * свhше просіsвъ и3здалeча, * ѕвёздъ соб0ръ ведeтъ, съ ни1мъ возсіsвшій, * и3 ржcтво2 бGочеловёчное * kвлsетсz внyтрь виfлеeма бhти. * вси2 u5бо вёрою сегw2 ржcтво2 * бlгочeстнw плeщуще, ликyимъ * хвалY предпрaзднственную.

Двaжды.

Слaвою ўкрашaютсz * б9eственнагw причaстіz * ґдaмъ рaдуzсz днeсь, * ћкw њсновaніе и3 ўтверждeніе прaoц7євъ мyдрыхъ: * совзыгрaетъ же ѓвель, и3 є3нHхъ весели1тсz, * и3 ликyетъ си1fъ, и3 нHе кyпнw: * съ патрі†рхи же поeтъ ґвраaмъ всехвaльный, * и3 рождeніе безъ nтцA нhнэ мелхіседeкъ ви1дитъ свhше. * тёмже бжcтвенную пaмzть хrт0выхъ прaoц7євъ * и3 мы2 совершaюще м0лимъ *, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

ЊблистA вeсело * и4же въ пещи2 дэтeй бGомyдрыхъ соб0ръ, * и3 хrт0во ржcтво2 проповёдуетъ на земли2: * ћкw бо честнaz росA низшeдъ гDь, * р0ждшую спасaетъ неwпaльну, * соблюдaетъ непор0чну *, и3 њбогащaетъ бжcтвенными даров†ніи. * тёмже и3 бGопріsтный * рaдуетсz даніи1лъ веселsсz, * кaмень бо и3зъ горы2 несёченъ прови1дz ћвэ, * со дерзновeніемъ м0литсz * нhнэ њ душaхъ нaшихъ.

Слaва, nц7є1въ, глaсъ ѕ7.

Даніи1лъ, мyжъ желaній, кaмень без8 руки2 tсёченъ ви1дэвъ тS, гDи, мLнца безъ сёмене рождeна пронаречE тS, и3зъ дв7ы воплощeнна сл0ва, непремённагw бGа, и3 сп7са дyшъ нaшихъ.

И# нhнэ, предпрaзднства глaсъ т0йже. Вmзантjево:

Вертeпе, благоукраси1сz, ѓгница бо грzдeтъ, чревоносsщи хrтA: ћсли же под8ими1те сл0вомъ разрэши1вшаго t безсловeснагw дэsніz нaсъ земнор0дныхъ. пaстыріе свирsюще, свидётельствуйте чудеси2 стрaшному: и3 волсви2 t персjды, злaто и3 лівaнъ и3 смЂрну цRю2 принеси1те: ћкw kви1сz гDь и3зъ дв7ы м™ре. є3мyже и3 прини1кше рaбски м™и поклони1сz, и3 привэщaше къ держи1мому на њб8sтіихъ є3S. кaкw всёzлсz є3си2 мнЁ; и3ли2 кaкw прозsблъ є3си2 во мнЁ, и3збaвителю м0й и3 б9е;

Ѓще внЁ к7-гw числA: И# нhнэ, бGор0диченъ настоsщагw глaса.

Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz три2.

БытіS чтeніе.

[ГлавA д7i] Слhшавъ ґврaмъ, ћкw плэнeнъ бhсть лHтъ, братaничь є3гw2, сочтE свои1хъ си2 домочaдєцъ три1ста и3 nсмнaдесzть, и3 погнA во слёдъ и4хъ дaже до дaна. И# нападE на нS н0щію сaмъ, и3 џтроцы є3гw2 съ ни1мъ: и3 порази2 и5хъ, и3 гони2 и5хъ до ховaла, є4же є4сть њшyюю дамaска. И# возврати2 всsкаго конS сод0мскаго, и3 лHта братaнича своего2 возврати2, и3 вс‰ и3мBніz є3гw2, и3 жєны2, и3 лю1ди. И#зhде же цaрь сод0мскій въ срётеніе є3мY, повнегдA возврати1тисz є3мY t сёча ходоллогом0рскагw, и3 съ царьми2, и5же съ ни1мъ, во ўд0ль сави1ну: сіe же бsше п0ле царeво. И# мелхіседeкъ, цaрь сали1мскій и3знесE хлёбы и3 віно2, бsше же свzщeнникъ бGа вhшнzгw. И# благослови2 ґврaма, и3 речE: благословeнъ ґврaмъ бGу вhшнему, и4же создA нб7о и3 зeмлю, бlгословeнъ бGъ вhшній, и4же предадE враги2 тво‰ подъ рyки тебЁ.

Вторaгw зак0на чтeніе.

[ГлавA №] Во днeхъ џнэхъ, речE мwmсeй къ сынHмъ ї}лєвымъ: ви1дите, предaхъ предъ лицeмъ вaшимъ зeмлю, вшeдше наслёдуйте ю5, ю4же клsтсz гDь nтцє1мъ вaшымъ, ґвраaму и3 їсаaку и3 їaкwву дaти и5мъ, и3 сёмени и4хъ по ни1хъ. И# рек0хъ къ вaмъ во врeмz џно, глаг0лz: не возмогY є3ди1нъ води1ти вaсъ. гDь бGъ вaшъ ўмн0жилъ вы2 є4сть, и3 сE є3стE днeсь, ћкw ѕвёзды нбcныz, мн0жествомъ. ГDь бGъ nтє1цъ нaшихъ да приложи1тъ вaмъ, ћкw да бyдете тhсzщами сугyбw, и3 да благослови1тъ вaсъ, ћкоже глаг0ла вaмъ. И# взsхъ t вaсъ мyжи мyдры, и3 свёдомы, и3 смhсленны, и3 постaвихъ и5хъ владёти нaдъ вaми, тысzщеначaльники, и3 стоначaльники, и3 пzтьдесzтоначaльники, и3 десzтоначaльники, и3 письмоводи1тели судіsмъ вaшымъ. И# заповёдахъ судіsмъ вaшымъ, во врeмz џно, глаг0лz: разслyшайте посредЁ брaтій вaшихъ, и3 суди1те прaведнw, посредЁ мyжа, и3 посредЁ брaта є3гw2, и3 посредЁ пришeльца є3гw2. Да не познaете лицA въ судЁ, мaлому и3 вели1кому сyдиши, и3 не ўстыди1шисz лицA человёческа, ћкw сyдъ б9ій є4сть.

Вторaгw зак0на чтeніе.

[ГлавA ‹] Во днeхъ џнэхъ, речE мwmсeй къ сынHмъ ї}лєвымъ: сE гDа бGа твоегw2 нeбо, и3 нeбо нб7сE, землS и3 вс‰, є3ли6ка сyть на нeй. Nбaче nтцы2 вaшz произв0ли гDь люби1ти и5хъ: и3 и3збрA сёмz и4хъ по ни1хъ, вaсъ, пaче всёхъ kзы6къ, въ дeнь сeй. И# њбрёжите жестокосeрдіе вaше, и3 вы6z вaшz не њжесточи1те ктомY. И$бо гDь бGъ вaшъ, сeй бGъ богHвъ, и3 гDь господeй: бGъ вели1кій, и3 крёпкій, и3 стрaшный, и4же не диви1тсz лицY, нижE взeмлетъ дaръ. Творsй сyдъ пришeльцу, и3 си1ру, и3 вдови1цэ, и3 лю1битъ пришeльца, дaти є3мY хлёбъ и3 ри1зу. И# возлюби1те пришeльца, пришeльцы бо бёсте въ земли2 є3гЂпетстэй. гDа бGа твоегw2 да ўбои1шисz, и3 томY є3ди1ному послyжиши, и3 къ немY прилэпи1шисz, и3 и4менемъ є3гw2 кленeшисz. т0й хвалA твоS, и3 т0й бGъ тв0й, и4же сотвори1лъ ти2 є4сть вели6каz и3 сл†внаz сі‰, ±же ви1дэстэ џчи твои2.

На літjи стіхи1ра хрaма. И# nц7є1въ, глaсъ №:

Лучaми њблистaвшесz бGоглаг0ланіz, великоимени1тіи прbр0цы, при1снw ўблажaютсz, и3 рачє1ніz д¦а плодоносsще, неизречeнное ржcтво2 хrтA бGа всBмъ проповёдаша, зак0ннw же кончи1ну пріsша, пожи1вше жи1знь пречyдную.

Слaва, глaсъ G. Гeрманово:

Прaoц7євъ соб0ръ, празднолю1бцы, пріиди1те pал0мски да восхвaлимъ: ґдaма прaoц7а, є3нHха, нHа, мелхіседeка, ґвраaма, їсаaка и3 їaкwва: по зак0нэ мwmсeа, и3 ґарHна, и3 їисyса, самуи1ла и3 дв7да: съ ни1миже и3сaію, їеремjю, їезекjилz, и3 даніи1ла, и3 дванaдесzть вкyпэ и3лію2, є3ліссeа, и3 всёхъ: захaрію, и3 кrти1телz, и3 проповёдавшыz хrтA жи1знь и3 воскресeніе р0да нaшегw.

И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже:

Благоукраси1сz, виfлеeме, tвeрзесz бо є3дeмъ: гот0висz, є3vфрafо, њбновлsетсz бо ґдaмъ, и3 є4vа съ ни1мъ: клsтва бо разори1сz, спасeніе мjру процвэтE, и3 дyшы прaведныхъ ўкрашaютсz: ћкw дaръ дарон0сіz, вмёстw мЂра пёніе приносsще, спасeніе душeвное, и3 нетлёніе пріeмлюще. сe бо въ ћслехъ возлежaй, предповелэвaетъ пёніе дух0вное совершaти вопію1щымъ непрестaннw: гDи, слaва тебЁ.

Ѓще внЁ к7-гw декeмвріа,

И# нhнэ, бGор0диченъ: Безъ сёмене t бжcтвеннагw д¦а:

На стіх0внэ стіхи1ра воскrна, и3 по ґлфави1ту.

Ѓще же въ к7д-й дeнь, предпрaзднства, самопод0бенъ глaсъ в7:

Д0ме є3vфрafовъ, * грaде с™hй, * прbр0кwвъ слaво, * ўкраси2 д0мъ, * въ нeмже бжcтвенный раждaетсz.

Стjхъ: БGъ t ю4га пріи1детъ, и3 с™hй и3зъ горы2 приwсэнeнныz чaщи.

Самоглaсны:

Виfлеeме, землE їyдова, сyщему по пл0ти жи1тельство свётло, ўгот0ви бжcтвенный вертeпъ, въ нeмже бGъ пл0тію раждaетсz, и3зъ неискусомyжныz с™hz дв7ы, во є4же спасти2 р0дъ нaшъ.

Стjхъ: ГDи, ўслhшахъ слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz: гDи, разумёхъ дэлA тво‰, и3 ўжас0хсz.

Пріиди1те, вси2 хrт0во ржcтво2 вёрнw предпрaзднуимъ, и3 мhсленнэ пёніе, ћкw ѕвэздY предлагaемъ, волхвHвъ славослHвіz съ пaстырьми возопіeмъ: пріи1де спасeніе человёкwмъ, и3зъ дёвственныхъ ложeснъ, вBрныz призывaz.

Слaва, глaсъ т0йже: самоглaсенъ. Кmпріaново:

Рaдуйтесz, прbр0цы честнjи, и5же зак0нъ гDень д0брэ ўчини1вше, и3 вёрою ћвльшесz непобэди1міи столпи2, и3 непрекл0нніи: вh бо и3 ходaтаи kви1стесz н0вагw завёта хrт0ва, и3 престaвльшесz къ нб7си2, того2 моли1те ўмири1ти мjръ, и3 спасти2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже: Кmпріaново:

СE врeмz прибли1жисz спасeніz нaшегw, гот0висz вертeпе, дв7а приближaетсz роди1ти: виfлеeме, землE їyдова, красyйсz и3 весели1сz, ћкw и3зъ тебє2 возсіS гDь нaшъ. ўслhшите г0ры и3 х0лми, и3 nкрє1стныz страны6 їудє1йскіz, ћкw грzдeтъ хrт0съ, да спасeтъ, є3г0же создA, человёка, ћкw человэколю1бецъ.

Ѓще внЁ к7-гw, И# нhнэ, бGор0диченъ: Q чудесE н0вагw!

На благословeніи хлёбwвъ тропaрь: Бцdе дв7о, рaдуйсz: Двaжды.

И# nц7є1въ тропaрь, глaсъ в7:

Вє1ліz вёры и3справлє1ніz, во и3ст0чницэ плaмене ћкw на водЁ ўпокоeніz, с™jи тріE џтроцы рaдовахусz: и3 прbр0къ даніи1лъ львHмъ пaстырь ћкw nвцaмъ kвлsшесz. тёхъ моли1твами, хrтE б9е, спаси2 дyшы нaшz.

Е#ди1ножды.

Ѓще же случи1тсz въ к7д-й дeнь. На благословeніи хлёбwвъ тропари2: nц7є1въ, Вє1ліz вёры, двaжды: и3 предпрaзднства, Написовaшесz и3ногдA: є3ди1ножды: и3 чтeніе.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь воскrнъ двaжды. Слaва, nц7є1въ: И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 предпрaзднства, и3 nбы6чныz каf‡смы, и3 сэдaльны воскрeсны, и3 бGор0дичны и4хъ, и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ.

Ѓще же въ к7д-й дeнь, поeмъ настоsщыz сэдaльны.

По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Во nтцёхъ, б9е, предвозгласи1лъ є3си2 тaинственнw, хотsщее бhти на земли2 бGоzвлeніе тaинственнэ, превёчнагw сн7а твоегw2 t дв7ы, во ґвраaмэ, їсаaкэ, и3 їaкwвэ, їyдэ и3 пр0чихъ, їессeи, и3 дв7дэ, и3 прbр0цэхъ всёхъ, д¦омъ предвозвэщaz въ виfлеeмэ хrтA ћвльшасz, сyщыz въ мjрэ вс‰ взывaюща.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ }. Поd: Премyдрости:

Прaздникъ прaзднуимъ, вёрніи, nтцє1въ бжcтвенныхъ рaдостнw, ґдaма, ѓвелz чтyще, си1fа, є3нHса блажaще, є3нHха, нHа, си1ма же їaфеfа воспои1мъ. ґвраaма прeжде зак0на, вёрою просіsвша, и3 бжcтвеннаго їсаaка, їaкwва, и3 їyду, леvjю, и3 цэломyдреннаго їHсифа восхвaлимъ, и3 вёрнw возопіи1мъ: бGон0сніи прaoц7ы, моли1те хrтA бGа грэхHвъ њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть вaшу.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже. По непор0чныхъ тропари2 и4хъ:

И# сэдaльны nц7є1въ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости:

Ґвраaма, їсаaка же и3 їaкwва восхвaлимъ вси2 пёсненнw, дв7да кр0ткаго, їисyса, и3 дванaдесzть патріaрхи, вкyпэ съ треми2 ю4ношами, ўгаси1вшими џгненный плaмень си1лою дух0вною: рaдуйтесz, вопію1ще къ ни6мъ, прeлесть д0блественнэ њбличи1вше царS безyмнагw: и3 хrтY моли1тесz, согрэшeній њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть вaшу.

Слaва, и3 нhнэ, другjй, под0бенъ т0йже:

И#зъ нёдръ n§ескихъ низшeлъ є3си2, и3 несказaннымъ и3стощaніемъ ю4же по нaмъ нищетY воспріsлъ є3си2, пaче є3стествA, чlвэколю1бче, въ вертeпъ всели1тисz благоволи1лъ є3си2, гDи, и3 ћкw мLнцъ сwсцы2 питaешисz, зижди1тель и3 гDь. тёмже ѕвэзд0ю наставлsеми волсви2, дaры тебЁ прин0сzтъ, ћкw вLцэ твaри: пaстыріе и3 ѓгGли дивлsхусz, зовyще: слaва въ вhшнихъ бGу, на зeмлю грzдyщему роди1тисz, ћкw чlвёку.

Ѓще же внЁ предпрaзднства, бGор0диченъ глаг0ли сeй:

Благодaрственное похвалeніе д0лжнэ, ћкоже вдови1ца џнаz двA лeпта, приношY тебЁ, вLчце, њ всёхъ даровaніихъ твои1хъ: тh бо kви1ласz є3си2 покр0въ кyпнw и3 п0мощь, напaстей и3 скорбeй при1снw мS и3з8имaющи. тёмже ћкw t среды2 горsщіz пeщи и3збaвльсz њскорблsющихъ мS, t сeрдца взывaю тебЁ: бцdе, помози1 ми, молsщи хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе дaти мнЁ: тs бо и3мёю надeжду рaбъ тв0й.

Степє1нна, и3 прокjменъ глaса.

КанHна двA, nц7є1въ на }. Їрмосы2 по двaжды. Тропари2 на ѕ7. Въ ни1хже предварsютъ воскrны тропарS двA, сегw2 рaди, ѓще въ к7д дeнь, во nктHихэ не поeтсz: и3 предпрaзднства на ѕ7.

КанHнъ воскрeсенъ.

Глaсъ ѕ7. Пёснь №. Їрм0съ:

Волн0ю морск0ю скрhвшаго дрeвле, гони1телz, мучи1телz, подъ землeю скрhша спасeнныхъ џтроцы: но мы2, ћкw nтрокови6цы, гDеви пои1мъ: слaвнw бо прослaвисz.

Стрaхомъ тебЁ смє1ртнаz tверзaютсz вратA, и3 сокрушaютсz верєи2 вBчныz: честнhмъ бо твои1мъ схождeніемъ востaша дрeвніи мертвецы2, весeліемъ пою1ще, хrтE, воскrніе твоE.

Суди1щу пілaтову предстои1тъ хотsй, беззак0нному судY ћкw њсyжденникъ судіS, и3 t руки2 непрaведныz въ лицE ўдарsетсz бGъ, є3гHже трепeщутъ земн†z и3 нбcнаz.

КанHнъ nц7є1въ.

Ѓще внЁ к7-гw случи1тсz недёлz с™hхъ nц7ъ, канHнъ nктHиха воскrнъ со їрмос0мъ на д7: и3 кrтовоскrнъ на в7: и3 бцdы в7: и3 nц7є1мъ t здЁ чтeтсz на ѕ7. Тaкожде и3 во пр0чихъ пёснехъ nц7є1мъ.

Днeсь соб0ръ бжcтвенныхъ nц7ъ хrт0во ржcтво2 предпрaзднуетъ свётлw, и3 прописyетъ сіE преслaвнаz бlгодaть: ґвраaмъ бо џбразъ зак0на, и3 џтроцы сyть.

Дрeвле пріeмлетъ бжcтво2 є3ди1но тріmпостaсное свzщeнный ґвраaмъ, нhнэ же сопрест0льное сл0во џ§ее, бжcтвеннымъ д¦омъ къ дётемъ прих0дитъ, слaвнw восхвалsемое.

Числ0мъ и3 вёрою бжcтвенныz трbцы безб0жіе низвeргше, въ пещи2 дёти џбразы чyвственными, сокровє1нныz б9іz т†йны мjру проzви1ша.

Ґвраaмъ и3збaвисz t руки2 непрaведныz, плaмене же пeщнагw бжcтвенніи џтроцы и3ногдA, и3 даніи1лъ прbр0къ t ѕвэрeй и3 р0ва спасeсz. тёмже нhнэ ржcтво2 хrт0во предпрaзднуемъ.

БGор0диченъ:

Њбрaдованнаz безневёстнаz м™и, дв7о нетлённаz, блажи1мъ тS: и4бо t р0да ґвраaмлz, и3 плeмене дв7дова процвэлA є3си2: хrтa же родилA є3си2, прbрHки проповёданнаго прeжде.

КанHнъ предпрaзднства. [Ѓще внЁ к7-гw числA њставлsетсz.]

Глaсъ №. Пёснь №. Їрм0съ:

Хrт0съ раждaетсz, слaвите. хrт0съ съ нб7съ, срsщите. хrт0съ на земли2, возноси1тесz. п0йте гDеви всS землS., и3 весeліемъ восп0йте, лю1діе, ћкw прослaвисz.

ХrтA пл0тію младeнствовавшаго, хrтA в0лею њбнищaвшаго, хrтA ви1дима бhвша грzдeтъ дв7а въ виfлеeмэ нhнэ роди1ти: нб7о же и3 землS да рaдуютсz.

Г0ры и3 х0лми взыгрaйте, прbр0цы бGоглaсніи ликyйте, лю1діе и3 kзhцы восплещи1те: всёхъ спасeніе и3 просвэщeніе бли1зъ настA, во грaдэ виfлеeмстэ раждaемое.

БGор0диченъ:

Ни1щъ богaтый бывaетъ, њбогащaz и5же ѕл0бою њбнищaвшыz, чlвёкъ бGъ познавaетсz t дв7ы неискусобрaчныz, кромЁ преложeніz: вси2 хвалaми воспоeмъ є3го2, ћкw прослaвисz.

Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz:

Пёснь G. Їрм0съ:

ТебE на водaхъ повёсившаго всю2 зeмлю неwдержи1мw, твaрь ви1дэвши на л0бнэмъ ви1сима, ќжасомъ мн0гимъ содрогaшесz, нёсть свsтъ, рaзвэ тебє2, гDи, взывaющи.

Во гр0бэ триднeвствовавый, воскреси1лъ є3си2 животв0рнымъ востaніемъ ўмeршыz t вёка, и3 њсуждeніz разрёшшесz, вeселw рaдовахусz: сE и3збавлeніе пришeлъ є3си2, гDи, взывaюще.

Слaва твоемY востaнію, сп7се, нaшъ, ћкw нaсъ t ѓда, тли2 и3 смeрти и3збaвилъ є3си2, ћкw всеси1ленъ, и3 воспэвaюще, глаг0лемъ: нёсть свsтъ рaзвэ тебє2, гDи чlвэколю1бче.

Nц7є1мъ:

Ю$же по џбразу слaву, и3 по под0бію б9ію вёрнw соблюдaюще, златaгw џбраза плaмень nгнeмъ д¦0внымъ страдaльчески ўгаси1ша џтроцы, пою1ще: є3ди1наго гDа знaемъ.

Мyдростію њбложeни и3 д¦а си1лою џтроцы, мудрецы2 вавmлHнскіz плэнeнніи посрами1ша, и3 дeрзостнэ взывaху: нёсть свsтъ, рaзвэ тебє2, гDи чlвэколю1бче.

Рaдуетсz и3 сликовствyетъ съ дэтьми2 и3 прbрHки зак0нъ и3 пред8игрaетъ гDню бжcтвенному пришeствію днeсь: и3 ґвраaмъ рaдуетсz, ћкw t сёмене є3гw2 ви1дэ гDа воплощaема.

БGор0диченъ:

Зачaтіе безъ стрaсти, пріsтіе пaче сл0ва пр0йде, ржcтвA твоегw2, бцdе: прbрHки бо проповёданное, пaче є3стествA тaинство, нaмъ kви1сz, сл0во б9іе, сhй бGъ.

И$нъ. Їрм0съ:

Прeжде вBкъ t nц7A рождeнному нетлённw сн7у, и3 въ послBднzz t дв7ы воплощeнному безсёменнw хrтY бGу возопіи1мъ: вознесhй р0гъ нaшъ, с™ъ є3си2, гDи.

И$же прeжде вBкъ и3зъ nц7A р0ждсz пaче мhсли, и3зъ дв7ы напослёдокъ воплоти1сz, ћкоже вёсть сaмъ, хотS человёчество њбнови1ти и3стлёвшее лукaвагw ѕмjz совётомъ.

И$же въ вhшнихъ сосэдsй nц7Y и3 д¦у, смири1вшеесz є3стество2 человёческое ви1дэвъ, сн7ъ б9ій безначaльный начaло пріeмлетъ, и3 х0щетъ пл0тію роди1тисz, ћкw чlвёкъ.

БGор0диченъ:

С™ёйши ѓгGлъ, и3 всеS твaри, совёта вели1кагw нhнэ ѓгGла безъ сёмене раждaетъ пл0тію, на воззвaніе всBмъ пою1щымъ непрестaннw є3мY: с™ъ є3си2, гDи.

Катавaсіа: Прeжде вBкъ: V3пакои2, глaсъ }:

ЃгGлъ nтрокHвъ њроси2 пeщь, нhнэ же жeнъ плaчь разрэши2, глаг0лz: что2 прин0сите м›ра; когw2 и4щете во гр0бэ; востA хrт0съ и3 бGъ: є4сть бо жи1знь и3 спасeніе р0да человёческагw.

Пёснь д7. Їрм0съ:

На кrтЁ твоE бжcтвенное и3стощaніе прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz вопіsше: ты2 си1льныхъ пресёклъ є3си2 держaву, бlже, приwбщazсz сyщымъ во ѓдэ, ћкw всеси1ленъ.

Во ѓдъ бжcтвенное низшeствіе твоE, хrтE б9е, мє1ртвымъ жи1знь kви1сz: тh бо врагA свzзaлъ є3си2 держaву д0лэ, бlгjй, и3 нбcную стезю2 человёкwмъ tвeрзлъ є3си2.

Не и3стлЁ во гр0бэ пречи1стое тёло и3збaвителz лежaщо, но ћкw си1ленъ сокруши2 ѓдwвы верєи2, и3 воскрeсе во слaвэ, хrтE, триднeвнw.

Nц7є1мъ:

Nц7є1въ начaтокъ ґвраaма, їсаaка и3 їaкwва почти1мъ, ћкw и3зъ тёхъ сёмене возсіS хrт0съ, вопл0щсz и3зъ дв7ы, ћкw всеси1ленъ.

Прописyzй б{дущаz сошeствію хrт0ву даніи1лъ, ѕвёри ћкw џвцы показA всBмъ ћвэ: прови1дэ бо бyдущее, ћкw прbр0къ б9ій.

Грэх0внымъ не привлечeни ћдомъ, t плaмене и3збaвистесz, дёти: злaта бо чистёйше сyще мyдріи, въ пещи2 прeлести не сліsшасz.

БGор0диченъ:

Велеглaснw проповёдуетсz њжидaніе kзhкwвъ, и3 спасeніе мjра, пaче є3стествA ржcтво2 твоE, пречcтаz, честнaz: є3г0же поeтъ nтeческаz пaмzть днeсь.

И$нъ. Їрм0съ:

Жeзлъ и3зъ к0рене їессeова, и3 цвётъ t негw2, хrтE, t дв7ы прозsблъ є3си2, и3зъ горы2 хвaльный, приwсэнeнныz чaщи, пришeлъ є3си2 вопл0щсz t неискусомyжныz, невещeственный и3 б9е, слaва си1лэ твоeй, гDи.

Жeзлъ и3зъ к0рене їессeева, дв7о, прозzблA є3си2, цвётъ процвётшаz неувzдaемый всёхъ содётелz, зeмлю цвэтaми всю2 ћкw бGа ўкрашaющаго, вопію1щую є3мY: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Снёдію мS њкрaдена лукaвою, и3 рaзумомъ поп0лзшасz и3 ўпод0бльшасz безсловє1снымъ, сл0ве б9ій, пришeлъ є3си2 назидaz, мLнцъ бhвъ, и3 во ћслехъ безсловeсныхъ возлeгъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

БGор0диченъ:

И#зъ горы2 приwсэнeнныz, ї}се, дв7ы, тS воплощeннаго ґввакyмъ прови1дэ, г0ры ѕлы6z и3 х0лмы сокрушaющаго, и3 и3счезновeнію предаю1ща возношє1ніz лукaвагw и3 дeмwнскаz возвышє1ніz.

Катавaсіа: Жeзлъ и3зъ к0рене:

Пёснь є7. Їрм0съ:

БGоzвлeніz твоегw2, хrтE, къ нaмъ ми1лостивнw бhвшагw, и3сaіа свётъ ви1дэвъ невечeрній, и3зъ н0щи ќтреневавъ взывaше: воскрeснутъ мeртвіи, и3 востaнутъ сyщіи во гробёхъ, и3 вси2 земнор0дніи возрaдуютсz.

Блистazйсz рaдость воwбражaz ћвственнэ ѓгGлъ, во гр0бэ свэтлон0сецъ показyетсz, женaмъ проповёдаz востaніе: и3 њстaвльше плaчь рaдовахусz, хrтY воскрeсшу, t негHже и3 непрестaнну рaдость пріsша.

За милосeрдіе благjй, и4же по нaмъ пріeмъ зрaкъ, в0лею на кrтЁ пригвозди1лсz є3си2 менє2 рaди, пeрвэе tвeргша с™yю твою2 зaповэдь снёди рaди въ раи2, и3 ўмирaеши человэколёпнw, жив0тъ подаS мнЁ.

Nц7є1мъ:

Nц7є1въ начaтокъ, ћкw началовождA зак0на и3 благодaти, t р0да ґвраaмлz днeсь даніи1ла бжcтвеннаго почти1мъ: ћкw прbр0къ бо б9ій предвозвэсти2 хrтA t дв7ы, и3 сегw2 пред8усрэтaетъ бжcтвенное рождeніе.

Прописaвше ћснw къ нaмъ гDне пришeствіе ѓгGловымъ сошeствіемъ, ўгаси1ша ґвраaмстіи џтроцы пeщь: и3 тучер0сенъ џгнь содёлавше, въ сeмъ вёрою џбраза златaгw слaву и3знури1ша.

Загради2 ўстA ѕвэрeй даніи1лъ въ р0вэ д¦омъ: џгненную же крёпость ўгаси1ша ґвраaмстіи џтроцы бlгодaтію, и3 спaсшесz сjи t тли2, предвозвэщaютъ хrтA и3зъ дв7ы, молsще ћкw и3збaвителz спасeніz нaшегw.

БGор0диченъ:

Бжcтвеннымъ д¦омъ kвлsz, њ нaсъ безстрaстнw твоE пріsтіе, и3сaіа вопіsше, гDи, б0дрствуz зак0номъ благодaти t р0да ќбw ґвраaмлz, t плeмене же їyдова по пл0ти дв7а безъ сёмене грzдeтъ раждaющи.

И$нъ. Їрм0съ:

БGъ сhй мjра, nц7ъ щедр0тъ, вели1кагw совёта твоегw2 ѓгGла, ми1ръ подавaюща, послaлъ є3си2 нaмъ. тёмъ бGоразyміz къ свёту настaвльшесz, t н0щи ќтренююще, славосл0вимъ тS, чlвэколю1бче.

Е#стеств0мъ вLка, въ рабёхъ совершeннэ, сн7ъ б9ій всесовершeнный, благоволи1лъ за милосeрдіе звaтисz и3 сн7ъ человёческій всещeдрый. тёмже въ вертeпэ в0лею њбнищaвъ, грzдeши роди1тисz, пребlже.

Невмэсти1мый є3стеств0мъ, хrтE цRю2, кaкw мaлый тS пріи1метъ вертeпъ; кaкw ћсли возм0гутъ тS вмэсти1ти, нaсъ рaди t м™ре неискусомyжныz пл0тію приходsща во сво‰; ћкw да ўстрaншыzсz спасeши, гDи.

БGор0диченъ:

Ѓгница пaстырz пріи1де роди1ти, гот0висz, с™hй вертeпе, пaстыріе, спэши1те, пaстырz и3 ѓгнца р0ждшагосz ви1дэти: волсви2, съ д†ры ўгот0витесz: семY ћкw цRю2 поклони1тисz пл0тію.

Катавaсіа: БGъ сhй ми1ра:

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Житeйское м0ре, воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

Смeрти ўмерщвлeніе, и3 ѓда, бlже, содёлалъ є3си2 разрушeніе триднeвнымъ погребeніемъ твои1мъ: жи1знь же и3сточи1лъ є3си2 бGолёпнw воскрeсъ, сyщымъ въ мjрэ, ї}се благjй.

Двaжды.

Nц7є1мъ:

Нрaвъ страннолюби1въ, вёра же высокA ґвраaма сyща прaoц7а: тёмже бжcтвенное тaинство nбрaзнэ пріeмъ рaдовашесz, предъ хrт0мъ же текjй нhнэ весели1тсz.

Твaрь повинY нhнэ вёра nтрокHмъ, дaромъ зижди1телz: џгнь бо всеsдецъ и3 безстyдный ўстыдёсz чтyщихъ nгнS дёлателz ї}са хrтA.

Мjра свирёпство пришeствіемъ хrт0вымъ сочислsтисz и3з8zви2, къ ми1ру глуб0кому бGолёпнw, загради1въ ўстA львHвъ даніи1лъ прbр0къ въ р0вэ и3ногдA.

БGор0диченъ:

И#зъ ложeснъ родилA є3си2 дёвственныхъ хrтA, марjе м™и безмyжнаz, є3г0же прbр0цы ви1дэвше дух0внэ, тогw2 предликовствyютъ нhнэ nц7ы2 рождeствєннаz.

И$нъ. Їрм0съ:

И#зъ ўтр0бы їHну младeнца и3зблевA морскjй ѕвёрь, kковA пріsтъ: въ дв7у же всeльшеесz сл0во, и3 пл0ть пріeмшее пр0йде сохрaншее нетлённу. є3гHже бо не пострадA и3стлёніz, р0ждшую сохрани2 невреждeнну.

Н0вое нб7о сyщи, вLчце, и3зъ ўтр0бы твоеS, ћкw и3зъ џблака, хrтA слaвы сlнца, возсіsти грzдeши въ вертeпэ пл0тію, ћкw хотsща сіsньми свои1ми свётлw вс‰ земн†z и3сполнє1ніz њзари1ти за милосeрдіе безмёрное.

Ви1дэлъ є3си2 нaшу болёзнь и3 њѕлоблeніе, щeдрый хrтE, и3 не прeзрилъ є3си2 нaсъ, но и3стощи1лъ є3си2 тебE самaго, не tступи1въ роди1телz, и3 всели1лсz є3си2 во ўтр0бу неискусобрaчную, ћже неболёзненнw роди1ти тS пл0тію въ вертeпэ предгрzдeтъ.

БGор0диченъ:

Г0ры и3 х0лми, полS и3 дeбри, лю1діе и3 колBна, kзhцы и3 всsкое дыхaніе воскли1кните, весeліz бжcтвеннагw и3сполнsеми: пріи1де и3 приспЁ всёхъ и3збавлeніе сл0во б9іе безлётное подъ лётомъ за милосeрдіе бhвшее.

Катавaсіа: И#зъ ўтр0бы їHну:Ѓще внЁ к7-гw числA,

Кондaкъ nц7є1въ, глaсъ ѕ7:

Рукопи1саннагw џбраза не почeтше, но неwпи1саннымъ существ0мъ защити1вшесz, требlжeнніи, въ п0двизэ nгнS прослaвистесz: средё же плaмене нестерпи1магw стоsще, бGа призвaсте: ўскори2, q щeдрый! и3 потщи1сz, ћкw ми1лостивъ, въ п0мощь нaшу, ћкw м0жеши хотsй.

Јкосъ:

Простри2 твою2 рyку, є4юже дрeвле пріsша и3скушeніе є3гЂптzне борю1щіи и3 є3врeи бори1міи, не њстaви нaсъ, да не пожрeтъ нaсъ смeрть жaждущаz нaсъ, и3 сатанA ненави1дzй нaсъ: но прибли1жисz нaмъ, и3 пощади2 дyшы нaшz, ћкоже пощади1лъ є3си2 и3ногдA џтроки тво‰, сyщыz въ вавmлHнэ, непрестaннw слaвzщыz тS, и3 ввeржєнныz тебє2 рaди въ пeщь, и3 t сеS вопію1щыz ти2: ўскори2, щeдрый, и3 потщи1сz, ћкw ми1лостивъ, на п0мощь нaшу, ћкw м0жеши хотsй.

Ѓще же внyтрь предпрaзднства, Кондaкъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Весели1сz, виfлеeме, є3vфрafо, гот0висz: сe бо ѓгница пaстырz вели1каго во ўтр0бэ носsщи, є4же роди1ти тщи1тсz, є3г0же зрsще бGон0сніи nц7ы2 веселsтсz, съ пaстырьми пою1ще дв7у доsщую.

Јкосъ:

Твоегw2 ржcтвA, дв7о, свётлость зрsще сіsющую, ґвраaмъ бGолюби1вый, їсаaкъ приснопaмzтный, їaкwвъ, и3 вeсь бGос0бранный ли1къ свzтhхъ рaдуетсz, и3 твaрь привед0ша къ твоемY срётенію рaдостными речє1ніи: рaдости бо ходaтаица всBмъ kви1ласz є3си2, во ўтр0бэ зачeншаz и3ногдA въ вавmлHнэ ви1дэннаго, и3 џтроки, въ пeщь непрaведнэ ввeржєнныz, неwпaльны соблю1дшаго, и3 тS показaвшаго пaче всsкагw рaзума. тёмъ и3 воспэвaютъ зри1маго въ рукaхъ ю4ницы, пою1ще дв7у доsщую.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Неизречeнное чyдо, въ пещи2 и3збaвивый прпdбныz џтроки и3зъ плaмене, во гр0бэ мeртвъ бездыхaненъ полагaетсz, во спасeніе нaсъ пою1щихъ: и3збaвителю б9е, бlгословeнъ є3си2.

Q стрaннагw чудесE! въ вhшнихъ сэдsй на пrт0лэ гDь, т0йже пріsтіемъ пл0ти смeрть претерпЁ: но воскRсе бжcтвA крёпостію, совоскреси1въ мє1ртвыz сyщыz t вёка.

Ты2 смeртную крёпость сотрzсE, и3 воскрeсе, востaніе даS тебE вои1стинну гDа слaвzщымъ, и3 правослaвною вёрою тебЁ вопію1щымъ: и3збaвителю б9е, бlгословeнъ є3си2.

Nц7є1мъ:

ХrтA роди1въ по пл0ти, вёрою, родоначaльниче џ§е ґвраaме, kви1лсz є3си2 kзhкwвъ дyхомъ nц7ъ ћвэ, во спасeніе нaсъ пою1щихъ: и3збaвителю б9е, бlгословeнъ є3си2.

Бездyшнаго шyма вотщE восклицaющаго, њдушевлeнныхъ посрами2 пёснь: пeщь бо nгнeмъ горsщую тэлесы2 попирaюще џтроцы неврeднw, и3збaвителю пою1тъ: б9е, бlгословeнъ є3си2.

Видёніемъ воззрёвъ дух0внымъ прbр0къ дрeвле даніи1лъ, хrт0во kви2 втор0е пришeствіе, и3 ±же въ нeмъ стр†шнаz предвозвэщaетъ, вопіS: и3збaвителю б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ:

Стрaнное чyдо во прbр0цэхъ повэствyемое, и3 nц7є1мъ дрeвле kвлeнно, дв7а чcтаz роди1ти хотsщи пріи1де, на спасeніе нaсъ пэснопою1щихъ: и3збaвителю б9е, бlгословeнъ є3си2.

И$нъ. Їрм0съ:

Џтроцы благочeстію совоспитaни, ѕлочести1вагw велёніz небрeгше, џгненнагw прещeніz не ўбоsшасz, но посредЁ плaмене стоsще поsху: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

ЛозA бжcтвеннаz, нетлённый гр0здъ ўзрёливши, ближaщисz и4детъ роди1ти, весeліz віно2 точaщаго, и3 напоsющаго нaсъ, є3мY вопію1щихъ. nтцє1въ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Бжcтвеннаz мmропол0жница благов0нное мЂро внyтрь носsщи, въ вертeпэ виfлеeмли и3стощи1ти сіE грzдeтъ, благов0ніz тaинственнагw и3сполнsющее пою1щыz: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ:

КлещA, ю4же и3сaіа прbр0къ дрeвле ви1дэ, бжcтвенный ќгль, хrтA во чрeвэ прих0дитъ и3мyщи, всsку вeщь грэх0вную попалsющій, вёрныхъ же дyшы просвэщaющіи.

Катавaсіа: Џтроцы, благочeстію:

Пёснь }. Їрм0съ:

Ўжасни1сz боsйсz нб7о, и3 да подви1жатсz њснов†ніz земли2: сe бо въ мертвецёхъ вмэнsетсz въ вhшнихъ живhй, и3 во гр0бъ мaлъ страннопріeмлетсz. є3г0же џтроцы благослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Q неизречeннагw твоегw2, хrтE, снизхождeніz нaсъ рaди смирeнныхъ! сe бо смeрти вкуси1въ, бGъ безсмeртенъ сhй, во гр0бэ ћкw чlвёкъ положи1лсz є3си2: но воскрeслъ є3си2, сл0ве, совоскреси1въ дHльнzz, тебE превозносsщыz во вс‰ вёки.

Ўжасeсz всsкъ слyхъ, кaкw вhшній в0лею пріи1де на зeмлю, ѓдову крёпость разори1ти кrт0мъ и3 погребeніемъ, и3 вс‰ совозстaви взывaти: џтроцы, благослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Nц7є1мъ:

ТвоE заколeніе пред8из8wбразyz ґвраaмъ, хrтE, є3г0же роди2 сhна, на горЁ повинyzсz тебЁ, вLко, ћкоже nвчA, взhде пожрeти хотsй вёрою: но возврати1сz рaдуzсz съ ни1мъ, и3 слaвz и3 превозносs тz и3збaвителz мjра.

Плaменемъ неутруждeннымъ, хrтE, њблечeну ти2 ћкw ри1зою бжcтвенною, џгнь с™hхъ џтрwкъ твои1хъ ўгаси2 ѕэлw2, и3 росA твои1мъ низхождeніемъ пою1щымъ шумsше. свzщeнницы п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Даeтсz львHмъ въ снёдь суд0мъ непрaведнымъ прbр0къ даніи1лъ, но и3мsше, повелёніемъ воздержaніz, сп0стники благочeстнw ѕвёри бо глубинЁ р0вища: тогw2 моли1твами, ґвраaма же и3 nтрокHвъ, спаси2 въ ми1рэ, хrтE, пою1щыz тS.

БGор0диченъ:

Е#г0же провозвэсти1ша вёрнw прbр0честіи глaси, ї}са є3мманyила, въ человёчестэ џбразэ грzдyща, б9іz и3 џ§а, сн7а же и3 собезначaльное сл0во, t д¦а с™aгw дв7а марjа раждaетъ неискусомyжнw въ виfлеeмэ грaдэ.

И$нъ. Їрм0съ:

Чyда преестeственнагw росодaтельнаz и3з8wбрази2 пeщь џбразъ: не бо2, ±же пріsтъ, пали1тъ ю4ныz, ћкw нижE џгнь бжcтвA дв7ы, въ ню1же вни1де ўтр0бу. тёмъ, воспэвaюще, воспоeмъ: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Слaва въ вhшнихъ бGу, со ѓгGлы возопіи1мъ въ весeліи: сп7съ раждaетсz, вLка прих0дитъ, є3г0же ѕвэздA показyетъ, волсви2 тщaтсz є3го2 въ ћслехъ ви1дэти: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Съ рабы6 написaлсz є3си2 в0льнw, вLко, кeсареву повинyzсz зак0ну: ћкw да человёчество t раб0ты лукaвагw, б9е, свободи1ши, многоми1лостиве. тёмже рaдующесz воспэвaемъ: да бlгослови1тъ твaрь вс‰ гDа и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

БGор0диченъ:

МLнца н0ва ношy тz, безначaльне сл0ве, и3скyса же мyжеска tню1дъ не познaхъ, дв7а глаг0лаше недоумэвaющисz. кого2 на земли2 воз8именyю твоего2 nц7A; не вёмъ. тёмже со всёми воспэвaю ти2: да благослови1тъ твaрь всS гDа и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Катавaсіа: Чyда преестeственнагw:

Пёснь f7. Їрм0съ:

Не рыдaй менє2, м™и, зрsщи во гр0бэ, є3г0же во чрeвэ безъ сёмене зачалA є3си2 сн7а: востaну бо и3 прослaвлюсz, и3 вознесY со слaвою непрестaннw, ћкw бGъ, вёрою и3 люб0вію тS величaющыz.

Что2 рыдaеши, твaре, на кrтЁ ви1дzщи и3 во гр0бэ, жи1зни дaтелz ћкw зeмлена; востaнетъ бо њбновлszй тS свётлw, триднeвнымъ воскресeніемъ ѓдъ низложи2, и3 мє1ртвыz совоздви1гъ восхвалsющыz є3го2.

Ѓще и3 во гр0бъ низшeлъ є3си2 ћкw мeртвъ, жизнодaвче, но ѓдову крёпость разори1лъ є3си2, хrтE. совоздви1гнувъ мє1ртвыz, ±же прeжде пожрE, и3 воскресeніе п0далъ є3си2, ћкw бGъ, вёрою и3 люб0вію тS величaющымъ.

Nц7є1мъ:

Сyщихъ прeжде зак0на nц7є1въ прaздникъ совершaюще, t ни1хъ бGолёпнw почти1мъ хrтA: ґвраaмъ бо, кyпнw и3 їсаaкъ и3 їaкwвъ, прbр0кwвъ и3 зак0на kви1шасz њсновaніе, и3 благодaти вёрою д¦а проповёдницы.

Nгнeмъ показaвый мwmсeю въ купинЁ, пaче ўмA бGови1днэ тaинство бGъ: во џгнь къ дётємъ низшeдъ т0йже, nгнeмъ є3стeственнымъ бжcтвA є3гw2, пeщный плaмень р0су показA.

Со ґвраaмомъ сошeдшесz прес™jи дёти, и3 даніи1лъ ди1вный прbр0къ б9ій, їсаaкъ и3 їaкwвъ, съ мwmсeемъ и3 ґарHнъ, хrт0ва прeжде ржcтвA ликовствyютъ вёрнw, молsщесz непрестaннw во є4же спасти1сz нaмъ.

БGор0диченъ:

Срaдуетсz всS твaрь твоемY ржcтвY, дв7о: є3дeма бо виfлеeмъ tвeрзе нaмъ. и3 сE дрeва жи1зни вси2 наслаждaющесz вёрнw, вопіeмъ прилёжнw, моли6твы нaшz, вLчце, и3сп0лни.

И$нъ. Їрм0съ:

Тaинство стрaнное ви1жу и3 преслaвное: нб7о, вертeпъ: прест0лъ херувjмскій, дв7у: ћсли, вмэсти1лище, въ ни1хже возлежE невмэсти1мый хrт0съ бGъ, є3г0же воспэвaюще, величaемъ.

Т†инства стр†ннаz, стр†шнаz и3 пресл†внаz: слaвы гDь пріи1де на зeмлю, и3 въ вертeпъ њбнищaвъ вни1де пл0тію, ґдaма воззвaти и3щS, и3 є4vу болёзней и3збaвити.

Пеленaми твои1ми рэши1ши плєни1цы грэхопадeній: мн0гою же нищет0ю вс‰ њбогащaеши, щeдре, безсловeсныz ѕл0бы, пол0жсz въ ћсли безсловeсныхъ, человёки и3змэнsеши, б9ій сл0ве пребезначaльне.

БGор0диченъ:

Пр0пwвэди прbр0чєскіz конeцъ пріsша: є3г0же бо прорек0ша преити2 въ скончaніе лётъ, пріи1де и3 kви1сz и3зъ чи1стыz дв7ы воплощaемь, того2 мhслію чи1стою пріи1мемъ.

Катавaсіа: Тaинство стрaнное:

Свэти1ленъ воскrнъ, Слaва, nц7є1въ. Под0бенъ: ЎченикHмъ:

Патріaрхwвъ и3збрaнніи, и3 прeжде зак0на nц7ы2 вёрою предвозсіsша, ґвраaмъ, їсаaкъ же и3 їaкwвъ, ћкw свэти1льницы: вси1 бо прbр0цы и3 прaвєдницы возсіsвша t ни1хъ, ћкw свэщы2 свэтови6дныz, и3 твaрь всю2 лучaми просвэти1ша честнaгw прор0чества, и3 прилёжнw м0лzтсz къ бGу њ ми1рэ.

И# нhнэ:

Ѓгница несквeрнаz, ѓгнца р0ждшаz сл0ва пребезначaльнаго въ послBднzz временA, бsше сіE чyдно, ґдaмова внyка и3 дв7дова по достоsнію: є3sже несказaнное рождество2 nц7є1въ мн0жество предпрaзднствуетъ дост0йнw.

Ѓще же въ к7д-й дeнь: воскrнъ свэти1ленъ не глаг0летсz, но nц7є1въ:

T сёмене вв0дитсz ґвраaмлz, и3 бжcтвеннагw дв7да бGоoтцA, пребезначaльное сл0во, и4же џтроки равночи1слєнныz пeрвэе трbцэ, чyднw ѓгGла сшeствіемъ и3зъ плaмене спасhй, и3 рыдaніе въ рaдость преложи1вый жeнъ.

Слaва: Патріaрхwвъ и3збрaнніи: Пи1санъ предъ си1мъ.

И# нhнэ:

Весели1сz, виfлеeме, и3 ты2, є3vфрafо, гот0висz: бцdа бо прих0дитъ въ вертeпэ и3 ћслехъ роди1ти бGа неизречeннw: q стрaшнагw тaинства! є3гHже нhнэ бжcтвенное ржcтво2 ґвраaмъ, їсаaкъ же и3 їaкwвъ, патріaрси вси2 и3 прbр0цы свётлw предпрaзднуютъ, и3 человёцы со ѓгGлы.

На хвали1техъ стіхи6ры воскrны, д7: и3 nц7є1въ, д7:

Стіхи6ры nц7є1въ, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz, п0стникwвъ:

Возвhси тв0й глaсъ и4стиннw, сіHне, бжcтвенный грaде, и3 проповёждь nц7є1въ бжcтвенную пaмzть, со ґвраaмомъ їсаaка и3 їaкwва почитaюще приснослaвнаго, сE со їyдою и3 леvjемъ величaемъ мwmсeа вели1каго, и3 ґарHна чyднаго, и3 почитaемъ съ дв7домъ їисyса, и3 самуи1ла вси2. предпрaзднеству хrт0ву бжcтвенную похвалY пёсньми бжcтвенными плeщуще, ћже t негw2 благодaть ўлучи1ти пр0симъ, и3 мjру даровaти вeлію ми1лость.

Двaжды.

Стjхъ: Бlгословeнъ є3си2, гDи б9е nц7ъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки.

Грzди2, на џгненную и3ногдA возсёдый, и3ліE, бжcтвенную колесни1цу, и3 бGомyдре є3ліссeе, со є3зекjею во є3ди1но, њсjе, кyпнw срaдуйтесz: честнaz же двоенадесsтице прbр0кwвъ бGодохновeннаz, рождествY хrт0ву сликовствyйте, и3 въ пёснехъ вси2 прaведніи восп0йте, џтроцы всеблажeнніи, рос0ю д¦а ўгаси1вшіи плaмень пeщный, њ нaсъ моли1те хrтA, низпослaти душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Стjхъ: Ћкw првdнъ є3си2 њ всёхъ, ±же сотвори1лъ є3си2 нaмъ.

Kви1сz, ћже t вёка на земли2 проповёдаемаz прbрHки въ вэщaніихъ, дв7а бцdа: ю4же патріaрси мyдріи, и3 прaведныхъ соб0ри возвэщaютъ, съ ни1ми же сликовствyетъ и3 жeнъ благолёпіе: сaрра, ревeкка, рахи1ль, и3 ѓнна же, и3 слaвнаz маріaмъ мwmсeева кyпнw. съ си1ми срaдуютсz и3 мjра концы2, всS твaрь почитaетъ, ћкw зижди1тель всёхъ и3 бGъ прих0дитъ пл0тію роди1тисz, и3 даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

Слaва: Зак0нныхъ ўчeній:

И$ны стіхи6ры, є3гдA не поeтсz воскrно. Глaсъ д7:

Под0бенъ: Звaнный свhше:

И#сaіи глaсъ и3сполнsетсz: * сe бо дв7а неwб8sтнаго, * њписyемаго пл0тію * во ўтр0бэ н0ситъ, * и3 преслaвнw роди1ти прих0дитъ. * бGопріsтный вертeпе, ўкраси1сz, * виfлеeме, ўгот0висz: * цRь бо тS и3зв0ли во nби1телище. * пріими1те ћсли * повивaема мLнца хrтA, * хотsща рэши1ти плени6цы согрэшeній человёкwвъ блaгостію.

Написaвсz съ рабы6 вLка, * прегрэшeній рукописaніе раздрaти хотS, * и3 написaти вс‰ въ кни1зэ живyщихъ, * ўмерщвлє1нныz ўкрадeніемъ ѕмjz. * дв7а же н0ситъ тS вс‰ носsщаго, * пл0тію мeртвенною њбложeна, * и3 всели1тисz въ мaлый вертeпъ благоволи1вшаго. * є3г0же р0ждшасz * чи1ни г0рніи ѓгGльстіи восхвали1ша, съ бжcтвенными п†стыри, * дивsщесz держaвэ твоeй.

Свётлый же и3 њдушевлeнный џблакъ, * д0ждь носsщи нбcный, * сeй на зeмлю нhнэ предгрzдeтъ проліsти, * ћкw да напои1тъ земли2 лицE. * веснA бlгодaти, * мhсленнаz лaстовица, * внyтрь во ўтр0бэ держaщи, * неизглаг0ланнымъ сл0вомъ раждaетъ, * зи1му безб0жную разорsющи: * палaта чи1стаz и3 несквeрнаz, * цRS въ вертeпъ * привношaетъ воплощaемаго.

Слaва, глaсъ }:

Зак0нныхъ ўчeній сосл0віе во пл0ти kвлsетъ хrт0во бжcтвенное ржcтво2, прeжде зак0на бlгодaть благовэствyющыz, ћкw пaче зак0на въ вёрэ сyщыz: тёмже тлёніz и3змэнeнію сyщу ходaтайственно, во ѓдэ держи6мымъ душaмъ предпроповёдаху воскресeніz рaди: гDи, слaва тебЁ.

И# нhнэ: Пребlгословeнна є3си2:

Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ: тропaрь воскrнъ:

Е#ктєніи2: и3 tпyстъ. Стіхи1ру же є3ђльскую поeмъ въ притв0рэ, и3 чaсъ №, и3 совершeнный tпyстъ.

На літургjи блажє1нна глaса на ѕ7: и3 nц7є1въ пёснь G, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 nц7є1въ: Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ nц7є1въ. Прокjменъ, глaсъ д7, пёснь nц7є1въ: Бlгословeнъ є3си2, гDи б9е nц7ъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки. Стjхъ: Ћкw првdнъ є3си2 њ всёхъ, ±же сотвори1лъ є3си2 нaмъ. Ґпcлъ къ є3врeємъ, зачaло тк7и. Ґллилyіа, глaсъ д7: Б9е, ўши1ма нaшима: Е#ђліе матfeа, зачaло №. Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: Другjй: Рaдуйтесz, прaведніи, њ гDэ.

19 декабря: Святого мученика Вонифатия.

Мёсzца тогHже въ f7i-й дeнь.

С™aгw мyченика воніфaтіа.

Ґллилyіа, и3ли2 тропaрь.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры м§ника, глaсъ д7. Поd: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Благозвaніz возжелaлъ є3си2, * наречeннагw мyченикwмъ, * страстотeрпче многострадaльне, * и3 болBзни претерпёлъ є3си2 * дeрзостнымъ рaзумомъ, * къ неболёзненному пок0ю преложи1тисz њжидaz, * и3 п0чєсти и3щS пріsти, всеблажeнне, нбcныz, * и3 рaйское селeніе, * и3 свётъ невечeрній и3 жи1знь вёчную.

Ногтeй терз†ніz, * и3 лю6таz бодє1ніz, и3 џлова врёніе, * главы2 tsтіе, * и3 свирёпэйшыz претерпёлъ є3си2 болBзни, * и3 приложи1лсz є3си2 ли1ку страстотeрпєцъ рaдуzсz, многострадaльне. * тёмже лётнее твоE * совершaемъ торжество2, страдaльче воніфaтіе, * ѓгGлwмъ собесёдниче.

Рабa тz предпослaвши, * бжcтвеннаго владhку воспріS * ґглаjда, воніфaтіе, * страстьми2 њбладaвша, * цaрствовавша надъ мучи1тєли, * низл0жша враги2, * и3 побёды вэнцeмъ њдёzнна. * тёмже хрaмъ тебЁ с™hй и3 прекрaсенъ создaвши, * въ нeмже положи1ла є4сть, свzщeннw восхвалsющи тS.

И$ны стіхи6ры прес™ёй бцdэ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Њдожди1 ми, вLчце, * твоеS ми1лости бeздну, * и3 њпaльшеесz зн0емъ страстeй сeрдце моE *, ћкw ми1лостива, нап0й, nтрокови1це: * и3 ўмилeніz к†пли точи1ти * непрестaннw сотвори2, молю1сz, * и4миже ўтэшeніz спод0блюсz, чcтаz, * є4же получи1ти и4мутъ, * и5же и4скреннw плaкавшіисz.

Дeмwнскими колeблема прилHги, * и3 въ р0въ поги1бели ввeржена ўщeдри, вLчце, * и3 ўтверди1 мz на кaмени добродётелей: * и3 совёты врагHвъ разори1вши, * спод0би мS твори1ти повелBніz * сн7а твоегw2, и3 бGа нaшегw, * ћкw да получY њставлeніе * въ дeнь судA.

Въ разб0йники впад0хъ * скверноубjйствєнныz, всенепор0чнаz *, и3 нетлённыz nдeжды вhшніz свётлости * си1хъ нахождeньми совлечeнъ бhхъ, nтрокови1це, * и3 t ни1хъ неми1лостивнw ўzзви1хсz, * и3 низвeрженъ бhхъ * въ мёсто њѕлоблeніz є4ле жи1въ: * но предвари2, и3 рyку твою2 простри2, * и3 воздви1гни мS, молю1сz.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

На nдрЁ низлежY ўнhніz, всенепор0чнаz, * и3 лёностнw прохождY житіE, * и3 ўжасaюсz концA моегw2 врeмене, бцdе, * да не ћкоже лeвъ нещaднw раст0ргнетъ * смирeнную мою2 дyшу * ѕмjй вселукaвый. * тёмже твоeю блaгостію * прeжде концA предвари1вши, * къ покаsнію мS воздви1гни.

КrтобGор0диченъ. Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Распинaема хrтA чlвэколю1бца ви1дzщи пречcтаz, * и3 рє1бра и3скоповaема копіeмъ, * плaчущи вопіsше: что2 сіE, сн7е м0й; * чт0 ти безблагодaтніи лю1діе воздaша, * за ±же сотвори1лъ є3си2 дHбраz и5мъ, * и3 тщи1шисz безчaдствовати мS, вселюбeзнэйшій *; ўдивлsюсz, бlгоутр0бне, * твоемY в0льному распsтію.

На ќтрени џба канHна nктHиха: и3 с™aгw на д7. Е#гHже краегранeсіе: Вёрнэ тS пою2, м§ниче пресвётле. Творeніе їHсифово.

Глaсъ д7. Пёснь №. Їрм0съ:

Трістaты крBпкіz, рождeйсz t дв7ы, безстрaстіz во глубинЁ души2 тричaстное потопи2, молю1сz: да тебЁ, ћкw въ тmмпaнэ, во ўмерщвлeніи тэлесE, побёдное воспою2 пёніе.

Ўсeрднымъ п0мысломъ подвигHмъ ревновaвъ д0блихъ страдaльцєвъ, пострадaлъ є3си2 крёпкw: и3 ѕмjz ўмертви1лъ є3си2 страд†ніи твои1ми живон0сными, страдaльче воніфaтіе, с™hхъ ѓгGлwвъ собесёдниче.

Ви1дэвъ на земли2 врaжію лeсть и3зліsнну лю1тэ, д0блій страдaльче, дyшу распали1въ желaніемъ бжcтвеннэйшимъ, вшeлъ є3си2 въ три1знище небоsзненнымъ, треблажeнне, мудровaніемъ.

Мyдростію бжcтвенною просвэщaемый, бlжeнне, нем{дрыz враги2 њб8юр0дилъ є3си2, хrтA возвэщaz, дебельств0мъ пл0ти ўпод0бльшасz, и5мже kви1тисz восхотЁ, воніфaтіе мyчениче многострадaльне.

БGор0диченъ:

Г0ру б9ію, ю4же прови1дэ даніи1лъ, ски1нію мhсленную, марjю чcтую, слaвы свzщeніе, трапeзу, бжcтвенный хлёбъ вмёщшую, вси2 вёрніи є3диномyдреннw воспои1мъ.

Пёснь G. Їрм0съ:

Ћкw непл0ды роди2 t kзы6къ цRковь, и3 мн0гое въ чaдэхъ и3знем0же с0нмище, чyдному бGу нaшему возопіи1мъ: с™ъ є3си2, гDи.

Ћкоже возжелёлъ є3си2, слaвне, своб0ду вhшнюю, t и4га раб0ты и3збавлsешисz, стrтeмъ честны6мъ поревновaвъ, слaвне, и4же за милосeрдіе рабA бhвшагw.

Плотски1хъ вhшшій ћвльсz мудровaній и3змэнeніемъ бжcтвеннымъ, внезaпу всsкъ прил0гъ лю1тыхъ претерпёлъ є3си2 рaдуzсz, мyчениче воніфaтіе.

ТебE самaго tвeрглсz є3си2, и3 къ подвигHмъ и3 борeніємъ врагA и3зшeлъ є3си2, кrтA nрyжіемъ ўкрэпи1всz, и3 побэди1тель бhвъ, прослaвилсz є3си2, м§ниче воніфaтіе.

БGор0диченъ:

СебE самaго и3стощи2, n§ескихъ не и3стощи1въ во чрeвэ твоeмъ нёдръ пресyщный бGъ, и3 тв0й сн7ъ бhсть, всенепор0чнаz, спасaz человёчество.

Сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Вознесhйсz:

Къ сосл0вію п0сланъ мyченикwвъ, м§никъ бhлъ є3си2 и4стиненъ, пострадaвъ за хrтA крэпчaйше, всехвaльне: брeмz же, бlжeнне, tдaлсz є3си2 вёрою послaвшей тS, воніфaтіе бlжeнне. но прилёжнw моли2, пріsти всBмъ согрэшeній совершeнное прощeніе.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Грэхолюби1въ сhй, молю1 тz, безгрёшнаго бGа р0ждшую, взeмлющаго грэхи2 мjра, пречcтаz, многогрёшную дyшу мою2 ўщeдрити, и3 грэхи2 мо‰ мнHгіz њчи1стити: грBшнымъ бо ты2 є3си2 њчищeніе и3 спасeніе вBрнымъ и3 заступлeніе.

КrтобGор0диченъ:

И#зъ безначaльнагw nц7A рождeннаго, напослёдокъ тS пл0тію р0ждшаz, на кrтЁ ви1сzща зрsщи, хrтE, ўвы2 мнЁ, любeзнэйшій ї}се, вопіsше: кaкw слaвимый ћкw бGъ t ѓгGлъ, t беззак0нныхъ нhнэ человBкъ, сн7е, хотS распинaешисz; пою1 тz, долготерпэли1ве.

Пёснь д7. Їрм0съ:

ЛюбвE рaди, щeдре, твоегw2 џбраза, на кrтЁ твоeмъ стaлъ є3си2, и3 растazшасz kзhцы: тh бо є3си2, чlвэколю1бче, крёпость моS и3 хвалeніе.

Ўблажaz стрaждущихъ терпёніе, под0біемъ, м§ниче, честнhхъ страдaній, си6мъ ўпод0билсz є3си2, бGомyдре пребогaте.

И#дhй вёрою къ мyченикwвъ бжcтвенному сосл0вію, блажeнне, тебE самaго желaющи брeмz досточyдное, бGомyдре, tдaлъ є3си2.

Њчищeнъ, ћкоже злaто, мyчениче, ћзвъ горни1ломъ, чистёйши kви1лсz є3си2, носS зижди1телz стrтeй и3з8wбражeніе.

БGор0диченъ:

Дёвство по ржcтвЁ запечaтанно познавaющи, nтрокови1це, несказaннw рождeннаго сл0ва и3зъ бокY твоє1ю, вёрнw величaла є3си2.

Пёснь є7. Їрм0съ:

Просвэщeніе твоE, гDи, низпосли2 нaмъ, и3 t мглы2 прегрэшeній разрэши1 ны, бlже, тв0й ми1ръ дaруzй.

Ћкw свэтозaрнаz возшeлъ є3си2 ѕвэздA t з†падъ, и3 зашeлъ є3си2, мyчениче, страдaньми терпэли1внw, ѓбіе къ зaпадwмъ возсіsлъ є3си2, њзарsz концы2.

М§нически подвизaлсz є3си2, ногтeй терз†ніz, џстрыми, м§ниче, тростьми2 сбодaемь, и3 лукaвагw ж†ла вёрнw притуплsz бlгодaтію.

Вр†жіz и3знемог0ша, бGомyдре, на тS кwвaрствіz: и4бо къ бGу воззрёніемъ неукл0ннымъ плотск‡z р†ны ћкоже безпл0тенъ терпёлъ є3си2.

БGор0диченъ:

Сквeрны всsкіz њмhй, дв7о, дyшу мою2, вопію1 ти, и3 спаси1 мz, чcтаz, ћже и4стиннаго бGа сп7са на земли2 вопл0щшаz.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Возопи2, проwбразyz погребeніе триднeвное, прbр0къ їHна, въ ки1тэ молsсz: t тли2 и3збaви мS, ї}се, цRю2 си1лъ.

Біeмый рaнами плотски1ми ўzзви1лъ є3си2 безбHжныz, неисцёльнw недyгующыz невёдэніемъ, и3 болsщымъ kви1лсz є3си2 врaчь, страдaльче воніфaтіе.

Возвышaемь къ бGу, блажeнне, прил0гомъ подвигHвъ, враги2 неви6димыz разрази1лъ є3си2, и3 низриновє1ннымъ пом0щникъ, страстотeрпче, бhлъ є3си2.

Влачи1мь по земли2, ћкоже кaмень многоцёненъ, страдaльче, прeлести низложи1лъ є3си2 ўтверждeніе, вёрныхъ же сердцA наипaче вёрою ўтверди1лъ є3си2.

БGор0диченъ:

Купинa тz проwбражaше, всенепор0чнаz, пeрвэе, горsщи и3 никaкоже њпалsема, пречcтаz: и4бо, ћкоже nнA, не њпали1ласz є3си2, бGа вопл0щши.

Кондaкъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Свzщeніе непор0чное самов0льнэ тебE привeлъ є3си2, и4же t дв7ы тебє2 рaди роди1тисz хотsщему, свsте вэнчен0сче, премyдре воніфaтіе.

Пёснь з7. Їрм0съ:

Ґвраaмстіи и3ногдA въ вавmлHнэ џтроцы пeщный плaмень попрaша, пёсньми взывaюще: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Колёнъ не преклони1въ и3стук†ннымъ, во и3скушeніе вeрглсz є3си2 величaйшее, и4стиннw, мyчениче, въ пeщь: въ нeйже њрошaемый благодaрствовалъ є3си2 хrтY во вёки.

Разори1ти крёпость твоегw2 и3сповёданіz тщ