Цвет фона:
Размер шрифта: A A A

Сказание святого Епифания, епископа Кипрского

По бlгословeнію С™ёйшагw Патріaрха Моск0вскагw и3 всеS Руси2 Пjмена

(л. №)

Сказaніе с™aгw є3піфaніа, є3пcкпа кЂпрскагw, њ двунaдесzти с™hхъ ґпcлэхъ, гдЁ кjйждо и4хъ проповёда, и3 кaкw скончaсz, и3 с™az и4хъ тэлесA гдЁ положeна сyть.

[№] С™hй пeтръ, брaтъ ґндрeа первозвaннагw, t грaда неслaвна и3 хyда, и4менемъ виfсаjды, сhнъ їHнинъ, t плeмене сmмеHнz, и4же ќбw є4сть нhнэ пeрвый и3 верх0вный ґпcлwмъ, и3 преизsщный хrт0въ рачи1тель, ћкw kвлsетсz є3піст0ліами свои1ми. И# проповёда пeрвэе во їудeи, тaже во ґнтіохjи, и3 въ п0нтэ, и3 въ галатjи, и3 каппадокjи, во ґсjи же и3 въ віfmнjи, и3 во їталjи, и3 во їллmрjцэ, є3ђліе гDа нaшегw ї}са хrтA: сни1де же и3 до ри1ма, и3 сjмwну волхвY њбэщaвшу пред8 царeмъ њбличи1ти петрA, не сyщу пои1стиннэ слyжитъ бGу: глаг0лаше бо въ мaлэ на нб7сA взhти, и3 ћвэ пред8 всёми низложи1ти петрA. И# дню2 наречeнну, и3 держaвному нерHну на таков0е поз0рище со мн0гими пришeдшу: сjмwнъ же њглaвіе даfjново на главЁ своeй положи2, и3 строeніи бэс0вскими и3 пёсньми себE њгради1въ, восхищeнъ и3дsше къ воздyху.

С™hй же пeтръ, протsгъ прпdбніи свои2 рyцэ, помоли1сz, и3 речE: ГDи, прослaви и4мz твоE с™0е, и3 бэс0вскаz мечт†ніz да растaютсz. И# къ сjмwну воззрёвъ, вeліимъ глaсомъ речE: Пред8 лицeмъ всёхъ на земли2 зрsщихъ, ты2 пaдъ разсsдисz. И# ѓбіе сл0вомъ тогw2, бёсове ћкw t nгнS tбэг0ша, и3 ґпcловымъ глaсомъ на зeмлю є3го2 пусти1ша, и3 пaдъ вeсь сокруши1сz. Послэди1 же въ ри1мэ с™hй пeтръ при нерHнэ царЁ пр0пzтъ бhсть стремглaвъ, самомY тaкw и3зв0льшу: и3 погребeнъ бhсть въ т0мже ри1мэ, мцcа їyніа въ к7f дeнь. (л. № њб.)

[в7] Ґндрeй первозвaнный, брaтъ петр0въ, проповёда є3ђліе хrт0во віfmнjи, п0нту и3 ґрмeніи, скЂfwмъ, и3 согдaємъ, и3 горсjнwмъ: проповёда же и3 въ севастоп0ли вели1цэмъ, и3дёже є4сть п0лкъ ґссmрjйскъ, и3 ґxaрови, и3 сулімjни, и3 fарсЂси, и3дёже живyтъ мyри, и3 сшeдъ дaже до є3ллaды, и3 въ пaтрэхъ ґхaйскихъ на кrтЁ рaспzтъ бhсть t є3геaта царS тЂрска, и3 скончaсz тaмw, и3 погребeнъ бhсть.

[G] Їaкwвъ зеведeовъ, брaтъ їwaнна є3ђлjста, nбэманaдесzте колёнома разсёzнома проповёда є3ђліе хrт0во: t и4рwда же тетрaрха їудeйска, благодерзнyтіz рaди, ўбіeнъ бhсть мечeмъ, и3 тY погребeнъ бhсть во їудeи.

[д7] Їwaннъ бlговёстникъ и3 бGосл0въ, брaтъ їaкwвль, возлегjй на пeрсехъ хrт0выхъ, во ґсjи проповёда є3ђліе хrт0во, t траіaна же царS ри1мска въ заточeніе п0сланъ бhсть въ пaтомскій џстровъ, словесE рaди гDнz: и3 тY написA є3ђліе, и3 вдадE є5 гaію страннопріи1мцу. по скончaніи же траіaна возврати1сz t џстрова во є3фeсъ, и3 тY жи1ва себE погребE, сhй лётъ стA и3 двaдесzти, б9іею в0лею.

[є7] Філjппъ же ґпcлъ, сeй бЁ t виfсаjды, вeси петр0вы и3 ґндрeевы, въ г0рнэй же фрmгjи проповёда є3ђліе хrт0во: во їерап0ли же рaспzтъ бhсть стремглaвъ при дометіaнэ, и3 тY погребeнъ бhсть слaвнw свои1ми є3мY.

[ѕ7] Варfоломeй же t галаaды, їндjанwмъ проповёда є3ђліе хrт0во: є4же t матfeа с™0е бlговэствовaніе дадE и5мъ, въ св0й и5мъ љзhкъ написaвъ: во ґлфенjйстэмъ же грaдэ, въ вели1цэй ґрмeніи, рaспzтъ бhсть стремглaвъ, и3 тY погребeнъ бhсть, во ґлвaнэ вели1кихъ рaменъ.

[з7] Fwмa же ґпcлъ, [ћкоже предaніе пи1шетъ,] бЁ t панеaда грaда галілeйска, пaрfwмъ же и3 ми1дwмъ проповёда є3ђліе хrт0во, пeрсwмъ же и3 гермaнwмъ, и3 v3ркaнwмъ и3 їндjанwмъ, и3 вaктрwмъ и3 мaргwмъ: и3 t ни1хъ к0піи прободeнъ скончaсz, и3 погребeнъ бhсть во грaдэ каламjйстэмъ слaвнw. (л. в7)

[}] Матfeй же є3ђлjстъ бsше t їеrли1ма, и3 тY написA є3ђліе хrт0во є3врeйскимъ љзhкомъ, и3 преложи2 є5 їwaннъ бGосл0въ t є3врeйска љзhка въ грeческій љзhкъ: во їерап0ли же партjи мечeмъ прободeнъ скончaсz, и3 погребeнъ бhсть слaвнw. написA житіE своE, ћкw бhсть стaрэй мытарє1мъ, ґ во и3збрaніи ґп0столъ бhсть, и3 пeрвый писeцъ с™hмъ тaйнамъ гDа нaшегw ї}са хrтA.

[f7] Їaкwвъ ґлфeовъ, и4же и3 брaтъ матfeевъ, кyпнw бо ґлфeа и3мyще nц7A, т0й kзhкwмъ хrтA проповёдавъ, сёмz бжcтвенно и3меновaніемъ њбогати1сz: и3 ћкw къ проповёданію подви1жесz, и3 ненакaзанныz соб0ры крёпкw њбличaz, на кrтЁ повёшенъ, бGу д¦ъ предадE.

[‹] Їyда їaкwвль, и4же въ лукинЁ благовёстіи, и3 въ дэsніихъ їyда, матfeемъ же и3 мaркомъ fаддeй и3 леveй наречeнный, брaтъ по пл0ти ћвльсz гDа нaшегw ї}са хrтA: т0й въ месопотaміи проповёдавъ благовёстіе, послэди2 t невёрныхъ повёшенъ на дрeвэ, и3 t ни1хъ сострёлzнъ скончaсz.

[№i] Сjмwнъ зилHтъ, и4же t кaны галілeйскіz, и4же во їwaнновэ благовэствовaніи наfанaилъ, т0й всю2 маvрітанjю и3 ґфрікjйскую странY прошeдъ, тaже во вритaнію дошeдъ, и3 хrтA проповёдавъ, рaспzтъ скончaсz.

[в7i] Матfjй же, є3ди1нъ сhй t седми1десzтихъ ўчени6къ, є3г0же kви2 гDь нaшъ по воскресeніи и3з8 мeртвыхъ, и4же причтeнъ бhсть къ є3динонaдесzтимъ ґпcлwмъ, во їyды мёсто їскаріHтскагw, проповёда є3ђліе гDа нaшегw ї}са хrтA во внёшней є3fі0піи, и3 тY мyку пріsтъ t є3fі0плzнъ, на ї}совэ пристaнищи.

Пavелъ же, повнегдA пріsти є3мY влaсть t ґрхіерeа, и3дyщу є3мY въ дамaскъ, погублeнію предaти вс‰ нарицaющыz и4мz ї}съ хrт0во, и3 приближaющусz є3мY къ дамaску, и3 ѓбіе свётомъ нбcнымъ њблистaемь, и3 слhша глaсъ глаг0лющъ є3мY, ћкw невозм0жно є4сть є3мY, чlвёку сyщу, њдолёти си1лэ б9іей. и3 тaмw речeно є3мY, да и4детъ въ дамaскъ, ко ў§нкY (л. в7 њб.) хrт0ву ґнaніи, и4же и3 крести2 є3го2: и3 t тогw2 часA вни1де во ґпcльство, и3 бhсть хrтY сосyдъ и3збрaнный, и3 ћкw нёкоторый крилaтъ, всю2 вселeнную њбтeкъ ўлови2: начeнъ же t їеrли1ма, д0йде до їллmрjка, и3 їталjи, и3 їспaніи, проповёда є3ђліе хrт0во. И# посeмъ пришeдъ въ ри1мъ, и3 мн0зэхъ поучи1въ тaмw, и3 повелёніемъ кeсаревымъ ўсёченъ бhсть внЁ грaда. Тaкw скончaсz бlжeнный пavелъ: и3 на є3ди1номъ мёстэ съ петр0мъ, положeна бhша nбою2 тэлесA.

Избрание святых семидесяти апостолов

(л. в7 њб.)

И#збрaніе с™hхъ седми1десzти ґпcтwлъ, дwроfeа є3пcкпа тЂрска, мyжа дрeвнz и3 бGон0сна, и3 мyченика бhвша во врeмz лікінjа и3 кwнстантjна царeй.

Сeй предречeнный и3 совершeнный мyжъ пис†ніz разли1чна њстaви нaмъ, грeческа же и3 ри1мска: занeже nбёма љзhкома и3звhклъ бЁ, и3 совершeнъ въ рaзумэ. По ўмeртвіи же діоклитіaна и3 лікінjа, д0йде своегw2 жили1ща, и3 бЁ прави1тель тЂрскіz цeркве до їуліaна мучи1телz: занeже не ћвэ, но тaй свои1ми кнsзи їуліaнъ ўбивaше хrтіaны. Пaки дwроfeй д0йде ќдска грaда, въ нeмже и3 ћтъ бhвъ їуліaновыми кнsзи, и3 мн0ги р†ны пріeмъ въ вели1цэй стaрости, хrт0ва рaди и3сповёданіz, мучeніемъ скончaсz, сhй лётъ стA седми2. Сeй с™hй дwроfeй њ седми1десzтихъ ґпcлэхъ и3 ўчн7цёхъ хrт0выхъ глаг0летъ: t ни1хже мн0жайшіи є3пcкпи въ разли1чныхъ kзhцэхъ бhша: и3нjи же въ слyжбахъ сл0ва, и5хже б9eственный пavелъ въ послaніихъ цэлyz поминaетъ: по воскресeніи бо и3з8 мeртвыхъ гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, по мн0зэхъ лётэхъ всёхъ и5хъ њбрётъ и3 написA, и4хже и3менA сyть сіS: (л. G)

[№] Їaкwвъ брaтъ гDнь, пeрвый є3пcкпъ їерусали1му, и4же самёмъ гDемъ постaвленъ, дрeвомъ бэли1льнымъ главY є3мY сокруши1ша, и3 скончaсz.

[в7] Кле0па, и4же и3 сmмеHнъ брaтъ гDнь, бhвъ вторhй є3пjскопъ їерусали1му: и4же ви1дэ гDа по воскrніи, дометіaномъ царeмъ рaспzтъ скончaсz.

[G] Fаддeй, и4же донесE є3піст0лію ѓvгарю во є3дeсъ: сeй и3сцэли2 є3мY недyгъ.

[д7] Ґнaніа, и4же крести1вый с™aго ґпcла пavла, въ дамaсцэ бhсть є3пjскопъ.

[є7] Стефaнъ первомyченикъ, t їудє1й кaменіемъ побіeнъ, скончaсz.

[ѕ7] Філjппъ, є3ди1нъ t седми2, и4же кrти1вый сjмwна волхвA, и3 кaженика кандакjина, въ тралjи ґсjйстэй бhсть є3пcкпъ.

[з7] Пр0хwръ, и3 т0й є3ди1нъ t седми1 же, въ нікомидjи віfmнjй с™ёй бhсть є3пjскопъ.

[}] Нікан0ръ, є3ди1нъ t седми2, въ т0йже дeнь ќмре, в0ньже и3 с™hй стефaнъ, съ двэмA тhсzщама вёровавшими во хrтA.

[f7] Тjмwнъ, є3ди1нъ t седми2, во џстровэ ґрaвстэ бhсть є3пjскопъ, сожжeнъ є4ллины скончaсz.

[‹] Пармeна, и3 т0й є3ди1нъ t седми2, и4же пред8 nчи1ма ґпcлъ ќмре во своeй слyжбэ.

[№i] Ніколaй, и3 т0й є3ди1нъ t седми2, въ самарjи бhсть є3пcкпъ: но t вёры ўклони1сz съ сjмwномъ.

[в7i] Варнaва, и4же съ пavломъ послужи2 сл0ву, и3 въ мjрэ хrтA проповёда, въ медіолaнэ бhсть є3пjскопъ.

[Gi] Мaрко є3ђлjстъ, петр0мъ ґп0столомъ во ґлеxандрjи постaвленъ бhсть є3пjскопъ.

[д7i] Сjла, и4же съ пavломъ сл0во проповёдавъ, въ корjнfэ бhсть є3пjскопъ.

[є7i] ЛукA, и4же съ пavломъ по вселeннэй сл0во проповёда, въ солyнэ бhсть є3пjскопъ. ЛукA ќбw є3ђлjстъ бsше р0домъ t ґнтіохjи сЂрскіz, шeдъ въ fи1ву макед0нскую при (л. G њб.) траіaнэ царЁ, врачyzй: написa же пeрвэе с™0е є3ђліе къ fе0філу нёкоему и3гeмwну, вёровавшу во хrтA. и3 пaки по лётэхъ мн0зэхъ страстeй гDнихъ, повелёвшу с™0му ґпcлу петрY, и3зложи1ти є3мY дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, и3 посeмъ и3зложи2 с™hй лукA дэ‰ніz с™hхъ ґп0стwлъ, къ семyже fе0філу. и3 сі‰ соверши1въ, съ ми1ромъ дyшу свою2 гDви tдадE: и3 тaкw почи2 въ fи1вэ. с™hz же м0щи є3гw2 t fи1вы пренесены2 бhша въ цeрковь с™hхъ ґп0стwлъ, и3 под8 с™0ю трапeзою положeни.

[ѕ7i] Сілуaнъ, и4же съ пavломъ сл0во проповёда, въ солyнэ бhсть є3пjскопъ.

[з7i] Крjспъ, є3г0же ґп0столъ поминaетъ въ тімоfeевэ втор0мъ послaніи, въ халкид0нэ галілeйстэмъ бhсть є3пjскопъ.

[}i] Е#пенeтъ, є3г0же ґпcлъ въ ри1мстэй є3піст0ліи поминaетъ, въ карfагeнэ бhсть є3пjскопъ.

[f7i]Ґндронjкъ, є3г0же ґпcлъ въ ри1мстэй є3піст0ліи поминaетъ, въ пан0нэ бhсть є3пjскопъ.

[к7] Ґмплjй, є3г0же ґп0столъ въ ри1мстэй є3піст0ліи поминaетъ, на ќдсэ бhсть є3пjскопъ.

[к7а] Ўрвaнъ, є3г0же ґпcлъ въ ри1мстэй є3піст0ліи поминaетъ, въ макед0ніи бhсть є3пjскопъ.

[к7в] СтахЂй, є3г0же ґп0столъ въ ри1мстэй є3піст0ліи поминaетъ, ґндрeй ґп0столъ п0нтское м0ре преплaваz, и3 дошeдъ ґгрікоп0лz, є3пjскопа є3го2 въ вmзантjи ўстр0и.

[к7г] Ґпeллій, є3г0же ґп0столъ въ ри1мстэй є3піст0ліи поминaетъ, во и3раклjи бhсть є3пjскопъ.

[к7д] Фmгeллъ, во є3фeсэ бhсть є3пjскопъ: послэди1 же сjмwново ўчeніе пріsтъ.

[к7є] Е#рмогeнъ, въ мегaрэ fрaчестэй бhсть є3пjскопъ.

[к7ѕ] Димaсъ, є3г0же ґп0столъ въ тімоfeевэ є3піст0ліи втор0й поминaетъ, ћкw фmгeллъ и3 є3рмогeнъ проти1вистасz ўчeнію б9ію: ґ димaсъ возлюби2 нhнэшній вёкъ, (л. д7) въ солyнэ їерeй бhсть јдwлwмъ, њ ни1хже ґп0столъ їwaннъ пи1шетъ: t нaсъ и3зыд0ша, но не бhша t нaсъ.

[к7з] ҐполлHсъ, є3г0же ґп0столъ поминaетъ, въ смЂрнэ бhсть є3пjскопъ, прeжде с™aгw полmкaрпа.

[к7и] Ґрістовyлъ, є3г0же ґпcлъ въ ри1мстэй є3піст0ліи поминaетъ, во вритaніи бhсть є3пjскопъ.

[к7f] Наркjссъ, є3г0же ґпcлъ въ ри1мстэй є3піст0ліи поминaетъ, во ґfи1нэ бhсть є3пjскопъ.

[l] И#родіHнъ, є3г0же ґпcлъ въ ри1мстэй є3піст0ліи поминaетъ, въ пaтрэ бhсть є3пjскопъ.

[lа] Ґгaвъ, є3г0же дэ‰ніz ґп0стwльскаz поминaютъ, и4же и3 дaръ прор0ческій пріsтъ.

[lв] Рyfъ, є3г0же ґп0столъ въ ри1мстэй є3піст0ліи поминaетъ, въ fи1вэ бhсть є3пjскопъ.

[lг] Ґсmгкрjтъ, є3г0же ґпcлъ въ ри1мстэй є3піст0ліи поминaетъ, во ґркaнэ бhсть є3пjскопъ.

[lд] Флeгонтъ, є3г0же ґп0столъ къ колоссaємъ въ є3піст0ліи поминaетъ, въ марат0нэ бhсть є3пjскопъ.

[lє] Е#рмjнъ, є3г0же ґп0столъ въ ри1мстэй є3піст0ліи поминaетъ, въ далмaтіи бhсть є3пjскопъ.

[lѕ] Патр0въ, є3г0же ґпcлъ въ ри1мстэй є3піст0ліи поминaетъ, въ поті0лэ бhсть є3пjскопъ.

[lз] Е$рма, є3г0же ґп0столъ въ ри1мстэй є3піст0ліи поминaетъ, въ філіппоп0ли бhсть є3пjскопъ.

[lи] Лjнъ, є3г0же ґп0столъ въ ри1мстэй є3піст0ліи поминaетъ, по с™0мъ петрЁ ґп0столэ, въ ри1мэ бhсть є3пjскопъ.

[lf] Гaій, є3г0же ґп0столъ поминaетъ въ ри1мстэй є3піст0ліи, по тімоfeи ґп0столэ во є3фeсэ бhсть є3пjскопъ.

[м7] Філол0гъ, є3г0же ґп0столъ поминaетъ, ґндрeемъ ґп0столомъ въ сінопjи постaвленъ бhсть є3пjскопъ.

[м7а] РодіHнъ, є3г0же ґпcлъ поминaетъ, сeй въ ри1мэ со с™hмъ ґп0столомъ петр0мъ, нерHномъ ўсэкновє1на бhста. (л. д7 њб.)

[м7в] Лукjй, є3г0же ґп0столъ поминaетъ въ ри1мстэй є3піст0ліи, въ лаодікjи сЂрстэй бhсть є3пjскопъ.

[м7г] Їaсwнъ, є3г0же ґпcлъ въ ри1мстэй є3піст0ліи поминaетъ, въ тaрсэ бhсть є3пjскопъ.

[м7д] Сwсіпaтръ, є3г0же ґпcлъ поминaетъ въ ри1мстэй є3піст0ліи, во їконjи бhсть є3пjскопъ.

[м7є] Тeртій, написaвый къ ри1млzнwмъ послaніе, вторhй є3пcкпъ бhсть во їконjи.

[м7ѕ] Е#рaстъ, є3г0же ґп0столъ поминaетъ, їкон0мъ бhсть їерусали1мскіz цeркве: пот0мъ панеaду бhсть є3пjскопъ.

[м7з] ҐпполлHсъ, є3г0же ґп0столъ къ корjнfzнwмъ поминaетъ, въ кесарjи бhсть є3пjскопъ.

[м7и] Ки1фа, во їконjи бhсть є3пjскопъ.

[м7f] Соfeнъ, є3г0же ґп0столъ поминaетъ, въ колофHнэ бhсть є3пjскопъ.

[н7] Тmхjкъ, є3г0же ґп0столъ поминaетъ, и3 т0й въ колофHнэ бhсть є3пjскопъ.

[н7а] Е#пафродjтъ, є3г0же ґп0столъ поминaетъ, во ґндріакjи бhсть є3пjскопъ.

[н7в] Кeсарь, є3г0же ґп0столъ поминaетъ, въ драчjи бhсть є3пjскопъ.

[н7г] Мaрко, сын0вецъ варнaвль, є3г0же ґп0столъ поминaетъ, въ ґполоніaдэ бhсть є3пjскопъ.

[н7д] Їисyсъ, рек0мый їyстъ, є3г0же ґп0столъ поминaетъ въ дэsніихъ, въ є3леvfероп0ли бhсть є3пjскопъ.

[н7є] Ґрfeма, є3г0же ґпcлъ поминaетъ, въ лЂстрэ бhсть є3пjскопъ.

[н7ѕ] Кли1ментъ, є3г0же ґп0столъ поминaz, глаг0летъ: и3 съ кли1ментомъ, и3 съ пр0чими поспёшники мои1ми, въ средцЁ бhсть є3пjскопъ.

[н7з] Nнисjфоръ, є3г0же ґп0столъ поминaетъ, въ кmринjи бhсть є3пjскопъ.

[н7и] Тmхjкъ, є3г0же ґп0столъ поминaетъ, въ халкид0нэ віfmнjи пeрвый бhсть є3пjскопъ. (л. є7)

[н7f] Куaртъ, є3г0же ґп0столъ поминaетъ, въ виfyтэ бhсть є3пjскопъ.

[…] Кaрпъ, є3г0же ґп0столъ поминaетъ, въ бeрэ fрaчестэмъ бhсть є3пjскопъ.

[…а] Е#v0дъ, и4же по с™ёмъ петрЁ, во ґнтіохjи бhсть є3пjскопъ.

[…в] Ґрістaрхъ, є3г0же ґп0столъ поминaетъ, во ґмасjи сЂрстэй бhсть є3пjскопъ.

[…г] Мaрко, нарицaемый їwaннъ, є3г0же лукA въ дэsніихъ поминaетъ, въ би1блэ бhсть є3пjскопъ.

[…д] ЗЂна зак0нникъ, є3г0же ґп0столъ поминaетъ, въ діосп0лэ бhсть є3пjскопъ.

[…є] Філим0нъ, къ немyже ґп0столъ пavелъ написA є3піст0лію, въ гaзэ бhсть є3пjскопъ.

[…ѕ] Ґрістaрхъ другjй,

[…з] Пyдъ,

[…и] Трофjмъ: сjи тріE во всёхъ гонeніихъ, со ґп0столомъ пavломъ спострадaша: на конeцъ въ ри1мэ t нерHна царS ўсэкновeни бhша.

[…f] Nни1сімъ, скончaсz въ поті0лэ, тертЂломъ є3пaрхомъ ри1мскимъ.

[o7] Фуртунaтъ.

Сjи вси2 бhша є3пjскопи во kзhцэхъ: њ ни1хже сeй с™hй и3 треблажeнный є3пjскопъ дwроfeй тЂрскіz цeркве бhвый написA, и3 предадE цeркви, въ пaмzть с™hхъ ґп0стwлъ. њ ни1хже и3 пavелъ писaше, глаг0лz: и5же прeжде нaсъ бhша њ гDэ. семyже никт0же не невёруй: сyщее ќбw сE бhсть.

О чудесах святых апостолов

(л. є7 њб.)

Њ чудесёхъ с™hхъ ґпcлъ, ±же сyть въ дэsніихъ.

[№] Пeтръ и3 їwaннъ и3сцэли1ста и4менемъ гDнимъ рождeннаго хр0ма, сэдsщаго пред8 крaсными двeрьми.

[в7] Пeтръ ґнaнію и3 сапфЂру женY є3гw2 њбличи2, ўкр†дша t њбэтовaніz б9іz, и3 бhста ѓбіе мє1ртва.

[G] Пeтръ во їoппjи ўмeршую тавjfу воскреси2 моли1твою.

[д7] Пeтръ сходsщъ сосyдъ съ нб7сE всsкагw жив0тна ви1дэ.

[є7] Петр0ва стёнь приходsщи на недyжныz, ўврачевaше и5хъ.

[ѕ7] Пeтръ храни1мь свsзанъ въ темни1цэ, и3 ѓгGломъ и3спущeнъ бhсть, стрегyщымъ в0инwмъ. и3 и4рwдъ червьми2 kд0мь и4здше.

[з7] Стефaнъ творsше чудесA и3 знaмєніz вeліz.

[}] Філjппъ нaйде скопцA чтyща и3сaію прор0ка, и3 крести2 є3го2.

[f7] Т0йже філjппъ въ самарjи мн0ги дyхи и3згнA, и3 хр0міи и3 разслaбленніи и3сцэли1шасz t негw2.

[‹] Пavелъ, приближazсz къ дамaску, ви1дэ видёніе, и3 ѓбіе бhсть бlговёстникъ.

[№i] Пavелъ въ лЂстрэхъ хр0ма рождeна и3сцэли2 во и4мz гDне.

[в7i] Пavелъ видёніемъ въ макед0нію звaнъ бhсть.

[Gi] Пavелъ женY, и3мyщую дyхъ ѕ0лъ, њчи1сти въ філіпписjехъ.

[д7i] Пavлу и3 сjлэ ввeржєнымъ въ темни1цу, и3 забіeнома ногaма є3ю2 въ клaдэ, въ полyнощи трyсъ бhсть, и3 разрэши1шасz ќзы и4хъ.

[є7i] П0томъ пavлимъ t ўбрyсца недyжныz и3 бэсны6z и3сцэлевaхусz.

[ѕ7i] Пavелъ є3vтЂха въ трwaдэ, со nк0нца спaдша и3 ўмeрша воздви1же, глаг0лz: душA є3гw2 въ нeмъ є4сть. (л. ѕ7)

[з7i] Въ кЂпрэ џстровэ запрети2 пavелъ волхвY є3ллЂмэ, и3 бhсть ѓбіе слёпъ.

[}i] Е#гдA пловsше пavелъ, въ ри1мъ грzдhй, пострадa же сaмъ и3 сyщіи съ ни1мъ въ корабли2, днjй и3 н0щій четыренaдесzть, всёмъ чaющымъ ўмрeти. предстaвъ же гDь речE пavлу: ћкw тебE рaди даю2 всёмъ жив0тъ, и3 спасeни бhша.

[f7i] И#зшeдшу пavлу t кораблS, є3хjдна ўгрызнY и5, и3 вси2 мнsху, ћкw ўмрeти є3мY: є3гдa же пребhсть без8 вредA, мнsху є3го2 ћкw бGа сyща.

[к7] NтцA поплjева во nт0цэ, воднhмъ труд0мъ болsща и3сцэли2 пavелъ, и3 и4ны мнHги недyжныz.

Надписание глав апостольских деяний

(л. ѕ7)

Надписaніе глaвъ ґпcльскихъ дэsній, писмены2 на знаменовaнное. є4же ќбw черни1ломъ, то2 показyетъ главы6: червлeніи же, чaстнаz въ ни1хъ сyщихъ дэsній раздэлє1ніz.

[№] Ўчeніе њ хrт0вэ воскrніи и3 њ kвлeніи ко ўченикHмъ, и3 њ њбэщaніи дaра с™aгw д¦а, и3 њ видёніи вознесeніz хrт0ва, и3 њ слaвномъ втор0мъ є3гw2 пришeствіи.

[в7] Петр0ва бесёда къ вёровавшымъ, њ смeрти и3 њ tвержeніи їyды предaтелz.

[№] Въ нeмже и3 њ введeніи матfjевэ, и3 њжрeбіеному бlгодaтію и3 моли1твою.

[G] Њ сшeствіи с™aгw д¦а на вёровавшыz, бhвшемъ въ дeнь пентик0стіи.

[№] Въ нeмже ўчeніе петр0во њ сeмъ t прорHкъ.

[в7] Њ стrти и3 њ воскrніи, и3 њ вознесeніи хrт0вэ, и3 њ дaрэ с™aгw д¦а. (л. ѕ7 њб.)

[G] Њ вёрэ тaмw сyщихъ, и3 њ спасeніи кRщeніемъ.

[д7] Њ є3динeніи и3 њ њбщeніи п0льзы, и3 њ приложeніи вёрующихъ.

[д7] Њ и3сцэлeніи њ хrтЁ роди1вшасz хр0ма, и3 њ петр0вэ ўчeніи, и3 њбличeніи млcтыни свидёніz на спасeніе и4хъ.

[№] Въ нeмже и3 нашeствіе ґрхіерeємъ зaвистію бhвшагw дёла, и3 сyдъ чудесE, и3 и3сповёданіе петр0во си1лы ї}съ хrт0вы и3 бlгодaти.

[в7] Њ запрещeніи ґрхіерeйстэмъ ко ґпcлwмъ, ћкw непод0бно дерзaти њ и4мени хrт0вэ, и3 њ tпущeніи ґпcльстэ.

[G] Бlгохвалeніе њ цRкви, и3 вёрнэ терпёніи ґпcльстэ.

[є7] Њ є3динодyшнэй џбщинэ всёхъ вёровавшихъ.

[№] Въ нeмже њ ґнaніи и3 сапфЂрэ, и3 њ г0рцэй и4хъ смeрти.

[ѕ7] Ћкw ґпcлwмъ ввє1рженымъ бhвшымъ въ темницY, ѓгGлъ гDнь н0щію и3зведE, повелёвъ невозбрaннw и4мъ проповёдати ї}са.

[№] Въ нeмже, ћкw втор0е ґрхіерeємъ пaки є4мшымъ |, ћкw њ т0мъ ктомY не ўчи1ти, би1вше пусти1ша |.

[в7] Гамаліи1ловъ рaзумъ вёренъ њ ґп0столэхъ, съ при1тчами нёкіими и3 ўказaніи.

[з7] Њ њсвzщeніи седми2 діaкwнъ.

[}] Жид0вское востaніе и3 њболгaніе на стефaна, и3 бесёда є3гw2 њ завётэ б9іи, и4же ко ґвраaму, и3 њ nбоюнaдесzте патріaрсэхъ.

[№] Въ нeмже њ глaдэ жи1тнэ, и3 њ познaніи сынHвъ їaкwвль, и3 њ њбётэ мwmсeови, и3 њ kвлeніи къ немY на горЁ сінaйстэй.

[в7] Њ и3сх0дэ ї}левэ, и3 њ сотворeніи тельцA, до лётъ соломHнихъ, и3 цRк0внагw здaніz.

[G] И#сповёданіе вhше нбcныz слaвы ї}съ хrт0вы ћвльшіzсz є3мY, є3sже рaди и3 побіeнъ бhсть кaменіемъ стефaнъ, благочeстнw ќспе.

[f7] Њ гонeніи цRк0внэмъ t сavла, и3 њ погребeніи стефaновэ. (л. з7)

[№] Въ нeмже њ філjппэ ґпcлэ, мнHги и3сцэли1вшемъ въ самарjи.

[‹] Њ сjмwнэ волхвЁ, вёровавшемъ и3 кrти1вшемсz со и3нёми мн0гими.

[№] Въ нeмже њ петр0вэ и3 їwaнновэ къ ни1мъ послaніи, и3 њ сшeствіи с™aгw д¦а на крeщшыzсz.

[№i] Ћкw не на мздЁ, ни лицемёрwмъ, но с™ы6мъ, вёрою даeтсz причaстіе с™aгw д¦а.

[№] Въ нeмже њ лицемёріи сjмwновэ, и3 лукaвомъ є3гw2 п0мыслэ.

[в7i] Ћкw бlги6мъ и3 вBрнымъ поспэшествyетъ бGъ во спасeніе, ћвэ t бесёды бhвшіz на кaженицэ.

[Gi] Њ б9іи съ нб7сE звaніи пavла на ґпcльство хrт0во.

[№] Въ нeмже њ и3сцэлeніи и3 кRщeніи пavловэ t ґнaніи, по tкровeнію б9ію: и3 њ дeрзости є3гw2, и3 бесёдэ варнaвли ко ґпcлwмъ.

[д7i] Њ є3нeи разслaбленнэмъ, и3 и3сцэлёвшемъ въ лЂдэ петр0мъ.

[№] Въ нeмже њ тавjfэ вдоволю1бицэ, ю4же пeтръ воскреси2 t мeртвыхъ моли1твою во їoппjи.

[є7i] Њ корни1ліи, є3ли1кw къ немY ѓгGлъ глаг0ла, и3 є3ли1кw пaки къ петрY съ нб7сE њ звaніи kзhкъ речeно бhсть.

[№] Въ нeмже, ћкw призвA петрA, и3 пріи1де къ корни1лію.

[в7] Пaки њ бесёдэ, и4хже ѓгGлъ свидётельствова, и3 повэствовA къ корни1лію.

[G] Петр0во ўчeніе во хrтA, и3 дaръ с™aгw д¦а, и5же t kзы6къ вёровавшымъ.

[ѕ7i] Ћкw пeтръ по рsду всS бы6вшаz повэствyетъ ґпcлwмъ прёвшымсz съ ни1мъ.

[№] ТогдA и3 варнaву tпусти2 во ґнтіохjю къ брaтіи.

[з7i] Прор0чество ґгaвово њ глaдэ вселeнстэмъ, и3 њ плодон0сіи къ сyщей брaтіи во ґнтіохjи.

[}i] Їaкwва ґп0стола ўбіeніе t и4рwда.

[№] Въ нeмже петр0во ћтіе t и4рwда, и3 кaкw ѓгGлъ б9іимъ повелёніемъ и3зведE є3го2 и3з8 темни1цы: пeтръ же показaвсz н0щію брaтіи, tи1де. (л. з7 њб.)

[в7] Въ нeмже и3 њ мучeніи стрaжстэ, пот0мъ и3 њ поги1бели нечести1вагw и4рwда.

[f7i] Tпущeніе варнaвле и3 пavле t с™aгw д¦а въ кЂпръ, и3 є3ли6ка сотвори1ста и4менемъ ї}съ хrт0вымъ, на волхвA є3ллЂму коренaтца.

[к7] Пavлово свётлое ўчeніе во хrтA, t зак0на же и3 t прорHкъ повэствовaніе є3ђльское.

[№] Въ нeмже, ћкw њбличeніе словeсно.

[в7] Њ преложeніи проповёдавшихъ во kзhцэхъ: гонeніе же и4хъ тY, и3 њ tшeствіи во їконjю.

[к7а] Кaкw во їконjи проповёдаша хrтA, мнHгимъ же вёровавшымъ, и3 и3згнaни бhша ґпcли.

[к7в] Њ и3сцэлёвшемъ рождeнэ хромцЁ въ лЂстрэхъ ґпcлома, и3 за то2 мни1ма бёста бGа t тозeмєцъ.

[№] Въ нeмже и3 њ побіeніи кaменіемъ ґпcлъ t грaжданъ.

[к7г] Ћкw не подобaетъ њбрёзоватисz вёрующымъ t kзы6къ, ўчeніемъ и3 суд0мъ ґпcльскимъ.

[№] Въ нeмже послaніе и4хъ къ kзhкwмъ њ сохранeніихъ.

[в7] Прерэкaніе пavле къ варнaвэ, мaрка рaди.

[к7д] Њ ўчeніи тімоfeа, и3 њ tшeствіи пavловэ въ макед0нію по tкровeнію.

[№] Въ нeмже њ вёрэ, и3 њ спасeніи нёкіz жены2 їудeаныни: и3 њ и3сцэлёвшей рабhни, и3мyщей дyхъ пытли1въ, є3sже рaди госп0діе є3S би1ша пavла.

[в7] Њ бhвшемъ тY трyсэ и3 чудеси2, кaкw вёрова темни1чный стрaжъ въ тY н0щь, и3 крести1сz со всёмъ д0момъ свои1мъ.

[G] Ћкw ўмолє1на бhвша ґп0стола тY, тогдA и3зыд0ста и3з8 темни1цы.

[к7є] Њ распрёніи бhвшемъ въ солyнэ проповёданіz рaди: бэжaніе же пavле въ бeрію, и3 tтyду во ґfи1ны.

[к7ѕ] Њ трeбищномъ писaніи во ґfи1нэхъ, и3 њ філос0фстэмъ проповёданіи, и3 њ благочeстіи пavловэ. (л. })

[к7з] Њ ґкЂлэ и3 прискjллэ, и3 њ непокорeніи корjнfzнъ: њ благоволeніи же б9іи, и3 проповёданіи, и3 њ tкровeніи пavлу.

[№] Въ нeмже њ крjспэ старёйшинэ соб0ра, вёровавшемъ со и3нёми нёкіими, и3 кrти1вшемсz.

[в7] Ћкw распрёнію воздви1гшусz въ корjнfэ, пavелъ tи1де: пришeдъ же во є3фeсъ, и3 побесёдовавъ и3зhде.

[G] Њ ґполлHсэ, мyжэ словeснэ и3 вёрнэ.

[к7и] Њ крещeніи, и3 њ дaрэ с™aгw д¦а, дaннэмъ моли1твою пavлею вёровавшымъ во є3фeсэ, и3 њ и3сцэлeніи лю1дстэ.

[№] Въ нeмже и3 њ сынёхъ скevиныхъ, ћкw не подобaетъ начинaти невBрнымъ и3 недостHйнымъ сyщымъ вёры: и3 њ и3сповёданіи вёровавшихъ.

[в7] Њ распрёніи бhвшемъ въ є3фeсэ на ґп0столы t дими1тріа сребросёчца.

[к7f] Њбхождeніе пavлово.

[№] Въ нeмже и3 њ смeрти и3 њ воскrніи є3vтЂховэ моли1твою въ трwaдэ, и3 ўчeніе пaстырско къ є3фeсскимъ попHмъ.

[в7] Въ нeмже плaваніе пavле t є3фeса до кесарjи палестjнскіz.

[l] Прор0чество ґгaвово њ приклю1чшихсz пavлу во їерусали1мэ.

[lа] Поучeніе їaкwвле къ пavлу, ћкоже не мнёти не њставлsюща жидHмъ њбрёзоватисz.

[lв] Њ бhвшемъ безчи1ніи на пavла во їерусали1мэ: и3 кaкw є3го2 тhсzщникъ tsтъ t їудє1й.

[№] Въ нeмже пavлово ўстроeніе себE рaди, и3 звaніе є3гw2 на ґп0стольство.

[в7] Въ ни1хже ґнaніа къ пavлу въ дамaсцэ, и3 њ kвлeніи и3 глaсэ б9іи, бhвшемъ тогдA въ цeркви къ немY.

[G] Ћкw хотS њ си1хъ пavелъ біeнъ бhти, рeкъ: ћкw ри1млzнинъ є4смь, њслaбленъ бhсть.

[lг] Е#ли1кw пavелъ вшeдъ въ с0нмище пострадA, и3 речE ѓбіе: ї}льтzнинъ є4смь.

[lд] Њ совётэ бhвшемъ на пavла t жидHвъ, и3 њ и3сповёданіи. є3гw2 къ лmсjю. (л. } њб.)

[№] Въ нeмже, ћкw п0сланъ бhсть пavелъ ко кнsзю въ кесарjю съ в0ины и3 кни1гами.

[lє] ТертЂллово њклеветaніе на пavла, и3 tвётъ пavловъ пред8 воев0дою.

[lѕ] Њ фи1ліxовэ и3змэнeніи, и3 њ фи1стовэ введeніи, њ и3спытaніи же пavловэ, и3 њ њставлeніи.

[lз] Ґгрjппово и3 вернікjино пришeствіе, и3 вопрошeніе њ пavлэ.

[№] Въ нeмже tвётъ пavловъ њ зак0нэ и3 вёрэ є3гw2, и3 њ воззвaніи є3гw2 во благовэствовaніе.

[в7] Ћкw ничи1мже њби1дитъ їудє1й пavелъ, ґгрjппа речE фи1сту.

[lf] Плaваніе пavле въ ри1мъ бэдaми мн0гими и3 вели1кими и3сп0лненно.

[№] Въ нeмже и3 ўчeніе пavле къ сyщымъ съ ни1мъ, њ ўповaніи спасeніz.

[в7] Морскaz бэдA пavлz, и3 кaкw спасeнъ бhсть въ мелітjйстэмъ њт0цэ: и3 коли1ка чудесA сотвори2 въ нeмъ пavелъ.

[lf] Кaкw t мелjта въ ри1мъ пріи1де пavелъ.

[м7] Њ бесёдэ пavли, ±же въ ри1мэ, ко їудeємъ.

Глaвъ ќбw всёхъ, м7, послёдующихъ же и5мъ lє, ±же и4мутъ знaмєніz червлє1наz їст0рій дэsній ґп0стольскихъ. (л. f7)

Сказaніе и3звёстное послaніzмъ напи1саннымъ въ кни1зэ сeй.

Пeрвое, дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ.

Пот0мъ послaній соб0рныхъ, сeдмь:

Їaкwвле соб0рное послaніе, є3ди1но.

Петр0ва собHрнаz посл†ніz, двA.

Їwaннова собHрнаz посл†ніz, три2.

Їyдино соб0рное послaніе, є3ди1но.

С™aгw ґпcла пavла посл†ніz разли1чна сyть д7i.

Къ ри1млzнwмъ послaніе, є3ди1но.

Къ корjнfzнwмъ посл†ніz, двA. в7 G

Къ галaтwмъ послaніе, є3ди1но. д7

Къ є3фесeємъ послaніе, є3ди1но. є7

Къ філіпписjємъ послaніе, є3ди1но. ѕ7

Къ колоссaємъ послaніе, є3ди1но. з7

Къ солyнzнwмъ посл†ніz, двA. } f7

Къ тімоfeю посл†ніz, двA. ‹ №i

Къ тjту послaніе, є3ди1но. в7i

Къ філим0ну послaніе, є3ди1но. Gi

Ко є3врeємъ послaніе, є3ди1но. д7i

Въ лёто ¤ѕ§а, њглавлeнъ бhсть ґпcлъ t и3сaіи монaха, и3 tкрhты бhша суббHты, и3 недBли, и3 понедёльники, и3 вт0рники, и3 срєды2, и3 четвертки2, и3 пzтки2, дабы2 разyмно бhло нaскорэ и3з8wбрётеніе, тaкожде и3 по мцcамъ ґп0столы с™ы6мъ: и3 посл†ніz tкyду пи1сана, и3 ки1мъ напи1сана бhша.

Деяния святых апостол

(л. f7 њб.)

Сказaніе дэsній ґпcльскихъ, спи1санныхъ с™hмъ ґпcломъ и3 є3ђлjстомъ лук0ю, по лётэхъ мн0зэхъ стrти гDни.

(нLz) Сі‰ кни6ги, дэ‰ніz ґпcльска нари1чутсz, є3лмa же дэ‰ніz ґпcльска содержaтъ. Повёдаzй же є4сть лукA є3ђлjстъ, ґнтіохjанинъ сhй р0домъ, врaчь же хи1тростію, хождaше со ґп0столы, пaче же съ пavломъ, и3 вёдый вои1стинну пи1шетъ.

Повёдаетъ же, кaкw ѓгGлwмъ под8eмшымъ, вознесeсz гDь, и3 бhвшее проли1тіе с™aгw д¦а въ пентик0стіи, на ґпcлы же и3 на всS бhвшыz тогдA тY: возставлeніе же матfjево, во їyды мёсто предaтелz, и3 ўстроeніе седми2 діaкwнъ, и3 и3збрaніе пavлово, и3 є3ли1кw пострадA, и3 tшeствіе є3гw2 въ ри1мъ. и3 є3ли6ка сотвори1ша чудесA ґп0столи, моли1твою и3 вёрою хrт0вою.

Ґпcлwмъ же и3менA сyть сі‰: Пeрвый сjмwнъ, нарицaемый пeтръ, и3 ґндрeй брaтъ є3гw2, їaкwвъ зеведeовъ, и3 їwaннъ брaтъ є3гw2, філjппъ, и3 варfоломeй, fwмA, и3 матfeй бhвый мhтникъ, їaкwвъ ґлфeовъ, и3 сjмwнъ кананjтъ, и3 їyда їaкwвль, и3 матfjй причтeный ко є3динонaдесzтимъ, во їyды мёсто предaтелz. Ўстр0енныхъ же діaкwнъ и3менA сyть сі‰: стефaнъ, філjппъ, пр0хwръ, и3 нікан0ръ, тjмwнъ, и3 пармeна, и3 ніколaй. посeмъ пріsтъ бhсть и3 пavелъ, и3збрaнный сосyдъ: си1хъ же ґп0стwлъ знaмєніz и3 чудесA, ±же сотвори1ша, сyть сі‰. (л. ‹)

ДЭZ6НІZ СТ7Ы1ХЪ ҐПО1СТWЛЪ

спи6сана с™hмъ ґпcломъ и3 є3ђлjстомъ

ЛУКО1Ю.

ГлавA пeрваz.

(за? №) [№] с< № Пeрвое ќбw сл0во (Во с™yю и3 вели1кую недёлю пaсхи: И# на вознесeніе гDне.) сотвори1хъ њ всёхъ q fе0філе, ±же начaтъ ї}съ твори1ти же и3 ўчи1ти, в7 Дaже до днE, в0ньже заповёдавъ ґпcтолwмъ д¦омъ с™hмъ, и5хже и3збрA, вознесeсz. G Пред8 ни1миже и3 постaви себE жи1ва по страдaніи своeмъ, во мн0зэхъ [и4стинныхъ] знaменіихъ дeньми четhредесzтьми kвлszсz и5мъ, и3 глаг0лz ±же њ цrтвіи б9іи. д7 Съ ни1миже и3 kдhй, повелЁ и5мъ t їерусали1ма не tлучaтисz, но ждaти њбэтовaніz џ§а, є4же слhшасте t менE: є7 Ћкw їwaннъ ќбw кrти1лъ є4сть вод0ю, вh же и4мате (л. ‹ њб.) кrти1тисz д¦омъ с™hмъ, не по мн0зэхъ си1хъ днeхъ. ѕ7 Nни1 же u5бо сошeдшесz, вопрошaху є3го2, глаг0люще: гDи, ѓще въ лёто сіE ўстроsеши цrтвіе ї}лево; з7 Речe же къ ни1мъ: нёсть вaше разумёти временA и3 лёта, ±же nц7ъ положи2 во своeй влaсти. } Но пріи1мете си1лу, нашeдшу с™0му д¦у на вы2: и3 бyдете ми2 свидётели во їерусали1мэ же и3 во всeй їудeи и3 самарjи, и3 дaже до послёднихъ земли2.

Конeцъ пaсцэ.

f7 И# сі‰ рeкъ, зрsщымъ и5мъ, взsтсz: и3 џблакъ под8sтъ є3го2 t џчію и4хъ. ‹ И# ћкw взирaюще бsху на нб7о, и3дyщу є3мY, и3 сE мyжа двA стaста пред8 ни1ми во nдeжди бэлЁ, №i Я5же и3 рек0ста: мyжіе галілeйстіи, что2 стоитE зрsще на нб7о; сeй ї}съ вознесhйсz t вaсъ на нб7о, тaкожде пріи1детъ, и4мже џбразомъ ви1дэсте є3го2 и3дyща на нб7о.

(за? в7) в7i ТогдA возврати1шасz * (Въ понедёльникъ свётлыz недёли: Во дни2 џны, возврати1шасz ґпcли*) во їерусали1мъ t горы2 нарицaемыz є3леHнъ, ћже є4сть бли1зъ їерусали1ма, суббHты и3мyщіz пyть.

Конeцъ вознесeнію.

Gi И# є3гдA внид0ша, взыд0ша на г0рницу, и3дёже бsху пребывaюще, пeтръ же и3 їaкwвъ, и3 їwaннъ и3 ґндрeй, філjппъ и3 fwмA, варfоломeй и3 матfeй, їaкwвъ ґлфeовъ, и3 сjмwнъ зилHтъ, и3 їyда їaкwвль. д7i Сjи вси2 бsху терпsще є3динодyшнw въ моли1твэ и3 молeніи, съ женaми, и3 марjею м™рію ї}совою, и3 съ брaтіею є3гw2. [в7] є7i И# во дни2 тhz, востaвъ пeтръ (л. №i) посредЁ ўчени6къ, речE: [бё же и3мeнъ нар0да вкyпэ, ћкw сто2 и3 двaдесzть: ] ѕ7i Мyжіе брaтіе, подобaше скончaтисz писaнію семY, є4же предречE д¦ъ с™hй ўсты2 дв7довыми њ їyдэ, бhвшемъ вожди2 є4мшымъ ї}са: з7i Ћкw причтeнъ бЁ съ нaми, и3 пріsлъ бsше жрeбій слyжбы сеS.

Преступи2 понедёльнику.

}i Сeй ќбw стzжA село2 t мзды2 непрaведныz, и3 ни1цъ бhвъ, просёдесz посредЁ, и3 и3зліsсz всS ўтр0ба є3гw2. f7i И# разyмно бhсть всёмъ живyщымъ во їеrли1мэ, ћкw нарещи1сz селY томY свои1мъ и4хъ љзhкомъ, ґкелдамA, є4же є4сть село2 кр0ве. к7 Пи1шетъ бо сz въ кни1зэ pал0мстэй: да бyдетъ дв0ръ є3гw2 пyстъ, и3 да не бyдетъ живyщагw въ нeмъ, и3 є3пjскопство є3гw2 да пріи1метъ и4нъ.

Чти2 понедёльнику:

к7а Подобaетъ u5бо t сходи1вшихсz съ нaми мужeй, во всsко лёто, въ нeже вни1де и3 и3зhде въ нaсъ гDь ї}съ: к7в Начeнъ t крещeніz їwaннова, дaже до днE, в0ньже вознесeсz [на нб7о] t нaсъ, свидётелю воскrніz є3гw2 бhти съ нaми є3ди1ному t си1хъ. [№] к7г И# постaвиша двA, їHсифа, нарицaемаго варсaву, и4же наречeнъ бhсть їyстъ, и3 матfjа. к7д И# помоли1вшесz, рёша: ты2 гDи сердцевёдче всёхъ, покажи2 є3г0же и3збрaлъ є3си2 t сею2 двою2 є3ди1наго, к7є Пріsти жрeбій служeніz сегw2 и3 ґп0стольства, и3з8 негHже и3спадE їyда, и3ти2 въ мёсто своE. к7ѕ И# дaша жрє1біz и4ма: и3 падE жрeбій на матfjа, и3 причтeнъ бhсть ко є3динонaдесzти ґпcтолwмъ.

Конeцъ понедёльнику. (л. №i њб.)

ГлавA вторaz.

(за? G) [G] с< № И# є3гдA* (Въ недёлю }-ю: Во дни2 џны, є3гдA*) скончавaшасz днjе пzтьдесsтницы, бёша вси2 ґпcли є3динодyшнw вкyпэ. в7 И# бhсть внезaпу съ нб7сE шyмъ, ћкw носи1му дыхaнію бyрну, и3 и3сп0лни вeсь д0мъ, и3дёже бsху сэдsще. G И# kви1шасz и5мъ раздэлeни љзhцы ћкw џгненни, сёде же на є3ди1номъ к0емждо и4хъ. д7 И# и3сп0лнишасz вси2 д¦а с™а, и3 начaша глаг0лати и3нhми љзhки, ћкоже д¦ъ даsше и5мъ провэщавaти. є7 Бsху же во їерусали1мэ живyщіи їудє1и, мyжіе благоговёйніи t всегw2 kзhка, и4же под8 нб7сeмъ. ѕ7 Бhвшу же глaсу семY, сни1десz нар0дъ и3 смzтeсz, ћкw слhшаху є3ди1нъ к0йждо и4хъ свои1мъ љзhкомъ глаг0лющихъ и5хъ. з7 Дивлsхусz же вси2 и3 чудsхусz, глаг0люще дрyгъ ко дрyгу: не сe ли вси2 сjи сyть глаг0лющіи галілeане; } И# кaкw мы2 слhшимъ к0ждо св0й љзhкъ нaшъ, въ нeмже роди1хомсz; f7 Пaрfzне, и3 ми1дzне, и3 є3ламjте, и3 живyщіи въ месопотaміи, во їудeи же и3 каппадокjи, въ п0нтэ и3 во ґсjи, ‹ Во фрmгjи же и3 памфmлjи, во є3гЂптэ и3 странaхъ лівЂи, ћже при кmринjи, и3 приходsщіи ри1млzне, №i Їудє1и же и3 пришeльцы, кри1тzне и3 ґрaвлzне, слhшимъ глаг0лющихъ и5хъ нaшими љзhки вели1чіz б9іz.

Конeцъ пzтьдесsтницы.

в7i Ўжасaху же сz вси2, и3 недоумэвaхусz, дрyгъ ко дрyгу глаг0люще: что2 ќбw х0щетъ сіE бhти; (л. в7i) И#нjи же ругaющесz глаг0лаху: ћкw він0мъ и3сп0лнени сyть.

(за? д7) [№] д7i Стaвъ же пeтръ * (Во вт0рникъ свётлыz недёли: Во дни2 џны, стaвъ пeтръ*) со є3динонaдесzтьми воздви1же глaсъ св0й, и3 речE и5мъ: мyжіе їудeйстіи, и3 живyщіи во їерусали1мэ вси2, сіE вaмъ разyмно да бyдетъ и3 внуши1те глаг0лы моS: є7i Не бо2, ћкоже вы2 непщyете, сjи піsни сyть: є4сть бо чaсъ трeтій днE. ѕ7i Но сіE є4сть речeнное прор0комъ їHилемъ: з7i И# бyдетъ въ послёдніz дни2 [глаг0летъ гDь,] и3злію2 t д¦а моегw2 на всsку пл0ть, и3 прорекyтъ сhнове вaши, и3 дщє1ри вaшz, и3 ю4ноши вaши видBніz ќзрzтъ, и3 стaрцы вaши сHніz ви1дzтъ. }i И$бо на рабы2 моS, и3 на рабы6ни моS, во дни2 џны и3злію2 t д¦а моегw2, и3 прорекyтъ. f7i И# дaмъ чудесA на нб7си2 горЁ, и3 знaмєніz на земли2 ни1зу, кр0вь, и3 џгнь, и3 курeніе дhма. к7 С0лнце преложи1тсz во тмY, и3 лунA въ кр0вь, прeжде дaже не пріити2 дню2 гDню вели1кому и3 просвэщeнному. к7а И# бyдетъ, всsкъ, и4же ѓще призовeтъ и4мz гDне, спасeтсz.

Конeцъ вт0рнику.

(за? є7) [в7] к7в Мyжіе ** (Въ срeду свётлыz недёли: Во дни2 џны, речE пeтръ къ лю1демъ: мyжіе**) ї}льстіи, послyшайте словeсъ си1хъ: ї}са назwрeа, мyжа t бGа и3звёствованна въ вaсъ си1лами, и3 чудесы2, и3 знaменіи, ±же сотвори2 тёмъ бGъ посредЁ вaсъ, ћкоже и3 сaми вёсте: к7г Сего2 нарековaннымъ совётомъ и3 проразумёніемъ б9іимъ (л. в7i њб.) прeдана пріeмше, рукaми беззак0нныхъ пригв0ждьше, ўби1сте: к7д Е#г0же бGъ воскреси2, разрэши1въ болBзни смє1ртныz, ћкоже не бsше м0щно держaну бhти є3мY t неS. к7є Давjдъ бо глаг0летъ њ нeмъ: предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw њдеснyю менE є4сть, да не подви1жусz. к7ѕ Сегw2 рaди возвесели1сz сeрдце моE, и3 возрaдовасz љзhкъ м0й: є3щe же и3 пл0ть моS всели1тсz на ўповaніи. к7з Ћкw не њстaвиши души2 моеS во ѓдэ, нижE дaси препод0бному твоемY ви1дэти и3стлёніz. к7и Сказaлъ ми2 є3си2 пути6 животA, и3сп0лниши мS весeліz съ лицeмъ твои1мъ. к7f Мyжіе брaтіе, дост0итъ рещи2 съ дерзновeніемъ къ вaмъ њ патріaрсэ давjдэ, ћкw и3 ќмре, и3 погребeнъ бhсть, и3 гр0бъ є3гw2 є4сть въ нaсъ дaже до днE сегw2. l Прор0къ u5бо сhй, и3 вёдый, ћкw клsтвою клsтсz є3мY бGъ, t плодA чрeслъ є3гw2, по пл0ти воздви1гнути хrтA, и3 посади1ти є3го2 на пrт0лэ є3гw2: lа Предви1дэвъ глаг0ла њ воскrніи хrт0вэ, ћкw не њстaвисz душA є3гw2 во ѓдэ, ни пл0ть є3гw2 ви1дэ и3стлёніz. lв Сего2 ї}са воскреси2 бGъ, є3мyже вси2 мы2 є3смы2 свидётели. lг Десни1цею u5бо б9іею вознесeсz, и3 њбэтовaніе с™aгw д¦а пріeмъ t nц7A, и3зліS сіE, є4же вы2 нhнэ ви1дите и3 слhшите. lд Не бо2 давjдъ взhде на небесA, глаг0летъ бо сaмъ: речE гDь гDви моемY, сэди2 њдеснyю менE, lє Д0ндеже положY враги2 твоS подн0жіе н0гъ твои1хъ. lѕ Твeрдw u5бо да разумёетъ вeсь д0мъ ї}левъ, ћкw и3 гDа и3 хrтA є3го2 бGъ сотвори1лъ є4сть, сего2 ї}са, є3г0же вы2 распsсте.

Конeцъ средЁ. (л. Gi)

[G] lз Слhшавше же ўмили1шасz сeрдцемъ, и3 рёша къ петрY и3 пр0чымъ ґп0столwмъ: что2 сотвори1мъ, мyжіе брaтіе;

(за? ѕ7)Пeтръ же речE къ ни1мъ: покaйтесz,* (Въ четверт0къ свётлыz недёли: Во дни2 џны, речE пeтръ къ лю1демъ: покaйтесz,*) и3 да крести1тсz кjйждо вaсъ во и4мz ї}са хrтA, во њставлeніе грэхHвъ, и3 пріи1мете дaръ с™aгw д¦а. lf Вaмъ бо є4сть њбэтовaніе и3 чaдwмъ вaшымъ, и3 всёмъ д†льнимъ, є3ли1ки ѓще призовeтъ гDь бGъ нaшъ. м7 И# и3нhми словесы2 мн0жайшими засвидётельствоваше, и3 молsше |, глаг0лz: спаси1тесz t р0да стропти1вагw сегw2. [д7] м7а И5же u5бо любeзнw пріsша сл0во є3гw2, крести1шасz: и3 приложи1шасz въ дeнь т0й дyшъ ћкw три2 тhсzщи. м7в Бsху же терпsще во ўчeніи ґпcлъ, и3 во њбщeніи, и3 въ преломлeніи хлёба, и3 въ моли1твахъ. м7г Бhсть же на всsкой души2 стрaхъ: мн0га бо чудесA и3 знaмєніz ґпcлы бhша во їерусали1мэ.

Конeцъ четверткY.

м7д Стрaхъ же вeлій бsше на всёхъ и4хъ. вси1 же вёровавшіи бsху вкyпэ, и3 и3мsху вс‰ џбща. м7є И# стzж†ніz и3 и3мBніz продаsху, и3 раздаsху всBмъ, є3гHже ѓще кто2 трeбоваше. м7ѕ По всs же дни2 терпsще є3динодyшнw въ цeркви, и3 ломsще по домHмъ хлёбъ, пріимaху пи1щу въ рaдости, и3 въ простотЁ сeрдца, м7з Хвaлzще бGа, и3 и3мyще благодaть ў всёхъ людeй гDь же прилагaше по всS дни2 цeркви спасaющыzсz. (л. Gi њб.)

ГлавA трeтіz.

(за? з7) [д7] с< № Вкyпэ же* (Въ пzт0къ свётлыz недёли: Во дни2 џны, вкyпэ*) пeтръ и3 їwaннъ восхождaста во свzти1лище на моли1тву, въ чaсъ девsтый. в7 И# нёкій мyжъ хр0мъ t чрeва мaтере своеS сhй, носи1мь бывaше, є3г0же полагaху по всS дни2 пред8 двeрьми церк0вными, рек0мыми крaсными, проси1ти ми1лостыни t входsщихъ въ цeрковь. (пнdе) G И$же ви1дэвъ петрA и3 їwaнна, хотsщыz вни1ти въ цeрковь, прошaше ми1лостыни. д7 Воззрёвъ же пeтръ нaнь со їwaнномъ, речE: воззри2 на ны2. є7 Џнъ же прилэжaше и4ма, мнS нёчто t нею2 пріsти. ѕ7 Речe же пeтръ: сребрA и3 злaта нёсть ў менE, но є4же и4мамъ, сіe ти даю2: во и4мz ї}са хrтA назwрeа, востaни и3 ходи2. з7 И# є4мъ є3го2 за деснyю рyку воздви1же: ѓбіе же ўтверди1стэсz є3гw2 плеснЁ и3 глeзнэ. } И# вскочи1въ стA и3 хождaше, и3 вни1де съ ни1ма въ цeрковь, ходS, и3 скачS, и3 хвалS бGа.

Конeцъ пzткY.

f7 И# ви1дэша є3го2 вси2 лю1діе ходsща, и3 хвaлzща бGа. ‹ Знaху же є3го2, ћкw сeй бsше, и4же ми1лостыни рaди сэдsше при крaсныхъ двeрехъ церк0вныхъ: и3 и3сп0лнишасz чyда и3 ќжаса њ приключи1вшемсz є3мY.

(за? }) №i Держaщу же сz ** (Въ суббHту свётлыz недёли: Во дни2 џны, держaщусz**) и3сцэлёвшему хром0му петрA и3 їwaнна, притек0ша къ ни1мъ вси2 лю1діе въ притв0ръ, нарицaемый соломHновъ, ўжaсни. в7i Ви1дэвъ (л. д7i) же пeтръ tвэщавaше къ лю1демъ: мyжіе ї}льтzне, что2 чудитeсz њ сeмъ; и3ли2 на ны2 что2 взирaете, ћкw своeю ли си1лою, и3ли2 благочeстіемъ сотвори1хомъ є3го2 ходи1ти; Gi БGъ ґвраaмовъ, и3 їсаaковъ, и3 їaкwвль, бGъ nтє1цъ нaшихъ прослaви џтрока своего2 ї}са, є3г0же вы2 предaсте, и3 tверг0стесz є3гw2 пред8 лицeмъ пілaтовымъ, сyждьшу џному пусти1ти. д7i Вh же с™aгw и3 првdнагw tверг0стесz, и3 и3спроси1сте мyжа ўбjйцу дaти вaмъ: є7i Начaльника же жи1зни ўби1сте, є3г0же бGъ воскреси2 t мeртвыхъ, є3мyже мы2 свидётели є3смы2. ѕ7i И# њ вёрэ и4мене є3гw2, сего2, є3г0же ви1дите и3 знaете, ўтверди2 и4мz є3гw2: и3 вёра, ћже є3гw2 рaди, дадE є3мY всю2 цёлость сію2 пред8 всёми вaми.

Конeцъ суббHтэ.

з7i И# нhнэ брaтіе, вёмъ, ћкw по невёдэнію сіE сотвори1сте, ћкоже и3 кнsзи вaши. }i БGъ же ±же предвозвэсти2 ўсты2 всёхъ прорHкъ свои1хъ пострадaти хrтY, и3сп0лни тaкw.

(за? f7) f7i Покaйтесz u5бо* (Въ понедёльникъ вторhz недёли: Во дни2 џны, речE пeтръ къ лю1демъ: покaйтесz*) и3 њбрати1тесz, да њчи1ститесz t грBхъ вaшихъ. к7 Ћкw да пріи1дутъ временA прохлaдна t лицA гDнz, и3 п0слетъ пронаречeннаго вaмъ хrтA ї}са: к7а Е#г0же подобaетъ нб7си2 ќбw пріsти, дaже до лётъ ўстроeніz всёхъ, ±же глаг0ла бGъ ўсты2 всёхъ с™hхъ свои1хъ прорHкъ t вёка. к7в Мwmсeй ќбw ко nц7є1мъ речE: ћкw прор0ка вaмъ воздви1гнетъ гDь бGъ вaшъ t брaтіи вaшеz, ћкw (л. д7i њб.) менE: тогw2 послyшайте по всемY, є3ли6ка ѓще речeтъ къ вaмъ. к7г Бyдетъ же, всsка душA, ћже ѓще не послyшаетъ прbр0ка џнагw, потреби1тсz t людeй. к7д И# вси1 же прор0цы t самyила и3 и5же по си1хъ, є3ли1цы глаг0лаша, тaкожде предвозвэсти1ша дни2 сіS. к7є Вы2 є3стE сhнове прорHкъ, и3 завёта, є3г0же завэщA бGъ ко nц7є1мъ вaшымъ, глаг0лz ко ґвраaму: и3 њ сёмени твоeмъ возблагословsтсz всS nтeчєствіz земн†z. к7ѕ Вaмъ пeрвэе бGъ воздви1гій џтрока своего2 ї}са, послA є3го2 бlгословsща вaсъ, во є4же tврати1тисz вaмъ комyждо t ѕлHбъ вaшихъ.

Конeцъ понедёльнику.

ГлавA четвeртаz.

(за? ‹) [№] с< № Глаг0лющымъ же и5мъ* (Во вт0рникъ вторhz недёли: Во дни2 џны, глаг0лющымъ ґпcлwмъ*) къ лю1демъ, наид0ша на ни1хъ свzщeнницы и3 воев0да цRк0вный, и3 саддукє1и: в7 Жaлzще си2, за є4же ўчи1ти и5мъ лю1ди, и3 возвэщaти њ ї}сэ воскrніе мeртвыхъ: G И# возложи1ша на ни1хъ рyки, и3 положи1ша и5хъ въ соблюдeніе до ќтріz: бё бо вeчеръ ўжE. д7 Мн0зи же t слhшавшихъ сл0во, вёроваша: и3 бhсть число2 мужeй ћкw тhсzщъ пsть. є7 Бhсть же наyтріе собрaтисz кнzзє1мъ и4хъ, и3 стaрцємъ, и3 кни1жникwмъ во їерусали1мъ: ѕ7 И# ѓннэ ґрхіерeю, и3 каіaфэ, и3 їwaнну, и3 ґлеxaндру, и3 є3ли1цы бёша t р0да ґрхіерeйска. з7 И# постaвльше и5хъ посредЁ, вопрошaху: (л. є7i) к0ею си1лою, и3ли2 к0имъ и4менемъ сотвори1сте сіE вы2; } ТогдA пeтръ и3сп0лнивсz д¦а с™а, речE къ ни1мъ: кнsзи лю1дстіи и3 стaрцы ї}левы, f7 Ѓще мы2 днeсь и3стzзyеми є3смы2 њ благодэsніи человёка нeмощна, њ чес0мъ сeй спасeсz: ‹ Разyмно бyди всёмъ вaмъ, и3 всёмъ лю1демъ ї}лєвымъ, ћкw во и4мz ї}са хrтA назwрeа, є3г0же вы2 распsсте, є3г0же бGъ воскреси2 t мeртвыхъ, њ сeмъ сeй стои1тъ пред8 вaми здрaвъ.

Конeцъ вт0рнику.

№i Сeй є4сть кaмень ўкорeный t вaсъ зи1ждущихъ, бhвый во главY ќгла: и3 нёсть ни њ є3ди1номъ же и3н0мъ спасeніz. в7i Нёсть бо и3н0гw и4мене под8 нб7сeмъ дaннагw въ человёцэхъ, њ нeмже подобaетъ спасти1сz нaмъ.

(за? №i) [в7] Gi Ви1дzще же* (Въ срeду вторhz недёли: Во дни2 џны, ви1дzще їудє1и*) петр0во дерзновeніе и3 їwaнново, и3 разумёвше, ћкw человёка некни6жна є3стA и3 прHста, дивлsхусz: знaху же и5хъ, ћкw со ї}сомъ бёста. д7i Ви1дzще же и3сцэлёвшаго человёка съ ни1ма стоsща, ничт0же и3мsху проти1ву рещи2. є7i Повелёвше же и4ма в0нъ и3з8 с0нмища и3зhти, стzзaхусz ко другъдрyгу, ѕ7i Глаг0люще: что2 сотвори1мъ человёкома си1ма; ћкw ќбw нар0читое знaменіе бhсть и4ма, всёмъ живyщымъ во їерусали1мэ ћвэ, и3 не м0жемъ tврещи1сz. з7i Но да не б0лэе прострeтсz въ лю1дехъ, прещeніемъ да запрети1мъ и4ма, ктомY не глаг0лати њ и4мени сeмъ ни є3ди1ному t человBкъ. }i И# призвaвше и5хъ, заповёдаша и4ма tню1дъ не (л. є7i њб.) провэщавaти, нижE ўчи1ти њ и4мени ї}совэ. f7i Пeтръ же и3 їwaннъ tвэщaвше къ ни1мъ, рёста: ѓще прaведно є4сть пред8 бGомъ, вaсъ послyшати пaче, нeжели бGа, суди1те; к7 Не м0жемъ бо мы2, ±же ви1дэхомъ и3 слhшахомъ, не глаг0лати. к7а Nни1 же призапрeщше и4ма, пусти1ша |, ничт0же њбрётше, кaкw мyчити и5хъ, людeй рaди, ћкw вси2 прославлsху бGа њ бhвшемъ. к7в Лётъ бо бsше мн0жае четhредесzти человёкъ т0й, на нeмже бhсть чyдо сіE и3сцэлeніz.

Конeцъ средЁ.

(за? в7i) [G] к7г Tпущє1на же бhвша* (Въ четверт0къ вторhz недёли: Во дни2 џны, tпущє1на бhвша ґпcла*) пріид0ста къ свои1мъ, и3 возвэсти1ста є3ли6ка къ ни1ма ґрхіерeи и3 стaрцы рёша. к7д Nни1 же слhшавше є3динодyшнw воздвиг0ша глaсъ къ бGу, и3 рек0ша: вLко, ты2 б9е сотвори1вый нб7о и3 зeмлю и3 м0ре, и3 вс‰ ±же въ ни1хъ: к7є И$же ўсты2 дв7да џтрока твоегw2 речE: вскyю шатaшасz kзhцы, и3 лю1діе поучи1шасz тщє1тнымъ; к7ѕ Предстaша цaріе зeмстіи, и3 кнsзи собрaшасz вкyпэ, на гDа и3 на хrтA є3гw2. к7з Собрaшасz бо вои1стинну во грaдэ сeмъ на с™aго џтрока твоего2 ї}са, є3г0же помaзалъ є3си2, и4родъ же и3 понтjйскій пілaтъ, съ kзhки и3 людьми2 ї}левыми, к7и Сотвори1ти, є3ли6ка рукA твоS и3 совётъ тв0й преднаречE бhти. к7f И# нhнэ, гDи, при1зри на прещє1ніz и4хъ, и3 дaждь рабHмъ твои1мъ со всsкимъ дерзновeніемъ глаг0лати сл0во твоE: l ВнегдA рyку твою2 прострeти ти2 во и3сцэлє1ніz, и3 (л. ѕ7i) знaменіємъ и3 чудесє1мъ бывaти, и4менемъ с™hмъ џтрока твоегw2 ї}са. lа И# помоли1вшымсz и5мъ, подви1жесz мёсто, и3дёже бsху с0брани, и3 и3сп0лнишасz вси2 д¦а с™а, и3 глаг0лаху сл0во б9іе со дерзновeніемъ.

Конeцъ четверткY.

[є7] lв Нар0ду же вёровавшему бЁ сeрдце и3 душA є3ди1на, и3 ни є3ди1нъ же что2 t и3мёній свои1хъ глаг0лаше своE бhти: но бsху и5мъ вс‰ џбща. lг И# вeліею си1лою воздаsху свидётельство ґпcли воскресeнію гDа ї}са хrтA: благодaть же бЁ вeліz на всёхъ и4хъ. lд Не бsше бо ни1щъ ни є3ди1нъ въ ни1хъ: є3ли1цы бо госп0діе сeлwмъ, и3ли2 домовHмъ бsху, продаю1ще приношaху цёны продаeмыхъ, lє И# полагaху при ногaхъ ґпcлъ: даsше же сz коемyждо, є3гHже ѓще кто2 трeбоваше. lѕ Їwсjа же наречeнный варнaва t ґпcлъ, [є4же є4сть сказaемо, сhнъ ўтэшeніz,] леvjтъ, кЂпрzнинъ р0домъ, lз И#мёz село2, продaвъ принесE цёну, и3 положи2 пред8 ногaми ґпcлъ.

ГлавA пsтаz.

(за? Gi) [№] с< № Мyжъ же нёкій* (Въ пzт0къ вторhz недёли: Во дни2 џны, мyжъ нёкій*) ґнaніа и4менемъ, съ сапфjрою жен0ю своeю, продaста село2: в7 И# ўтаи2 t цэны2, свёдущей и3 женЁ є3гw2, и3 принeсъ чaсть нёкую, пред8 ногaми ґпcлъ положи2. G Речe же пeтръ: ґнaніе, почто2 и3сп0лни сатанA сeрдце твоE, солгaти д¦у с™0му, и3 ўтаи1ти t цэны2 селA; д7 Сyщее тебЁ, не твоe ли бЁ; и3 продaное, не въ твоeй ли влaсти (л. ѕ7i њб.) бsше; что2 ћкw положи1лъ є3си2 въ сeрдцэ твоeмъ вeщь сію2; не человёкwмъ солгaлъ є3си2, но бGу. є7 Слhшавъ же ґнaніа словесA сі‰, пaдъ и4здше. и3 бhсть стрaхъ вели1къ на всёхъ слhшащихъ сі‰. ѕ7 Встaвше же ю4ноши, взsша є3го2, и3 и3знeсше погреб0ша. з7 Бhсть же ћкw трeмъ часHмъ минyвшымъ и3 женA є3гw2 не вёдущи бhвшагw, вни1де. } Tвэщaвъ же є4й пeтръ: рцh ми, ѓще на толи1цэ село2 tдaста; nнa же речE: є4й, на толи1цэ. f7 Пeтръ же речE къ нeй: что2 ћкw согласи1стасz и3скуси1ти д¦а гDнz; сE н0ги погрeбшихъ мyжа твоего2 при двeрехъ, и3 и3знесyтъ тS. ‹ Падe же ѓбіе пред8 ногaма є3гw2, и3 и4здше. вшeдше же ю4ноши њбрэт0ша ю5 мeртву, и3 и3знeсше погреб0ша бли1зъ мyжа є3S. №i И# бhсть стрaхъ вели1къ на всeй цeркви, и3 на всёхъ слhшащихъ сі‰.

Конeцъ пzткY.

(за? д7i) в7i Рукaми же ґпcльскими* (Въ недёлю fwминY: Во дни2 џны, рукaми ґпcльскими*) бhша знaмєніz и3 чудесA въ лю1дехъ мнHга: и3 бsху є3динодyшнw вси2 въ притв0рэ соломHни. Gi T пр0чихъ же никт0же смёzше прилэплsтисz и5мъ, но величaху и5хъ лю1діе. д7i Пaче же прилагaхусz вёрующіи гDви, мн0жество мужeй и3 жeнъ. є7i Ћкw и3 на ст0гны и3зноси1ти нед{жныz, и3 полагaти на постeлzхъ и3 на nдрёхъ: да грzдyщу петрY, понE сёнь є3гw2 њсэни1тъ нёкоего t ни1хъ. ѕ7i Схождaше же сz и3 мн0жество t nкрeстныхъ градHвъ во їеrли1мъ, приносsще (л. з7i) нед{жныz и3 стрaждущыz t д{хъ нечи1стыхъ, и5же и3сцэлэвaхусz вси2. [ѕ7] з7i Востaвъ же ґрхіерeй, и3 вси2 и5же съ ни1мъ, сyщаz є4ресь саддукeйскаz, и3сп0лнишасz зaвисти. }i И# возложи1ша рyки своS на ґпcлы, и3 послaша и5хъ въ соблюдeніе џбщее. (вто>) f7i ЃгGлъ же гDнь н0щію tвeрзе двє1ри темни1цы, и3звeдъ же и5хъ, речE: к7 И#ди1те, и3 стaвше глаг0лите въ цeркви лю1демъ всS глаг0лы жи1зни сеS.

Конeцъ недёли.

(за? є7i) к7а Слhшавше же,* (Въ суббHту вторhz недёли: Во дни2 џны, слhшавше ґпcли*) внид0ша °по ќтреницэ° (°ќтрw°) въ цeрковь, и3 ўчaху. пришeдъ же ґрхіерeй, и3 и5же съ ни1мъ, созвaша соб0ръ, и3 всS стaрцы t сынHвъ ї}левыхъ, и3 послaша во ўзи1лище привести2 и5хъ. к7в Слуги1 же шeдше, не њбрэт0ша и5хъ въ темни1цэ, возврaщше же сz возвэсти1ша, к7г Глаг0люще: ћкw темни1цу ќбw њбрэт0хомъ заключeну, со всsкимъ ўтверждeніемъ, и3 блюсти1тели стоsщыz пред8 двeрьми: tвeрзше же, внyтрь ни є3ди1нагw њбрэт0хомъ. к7д Ћкоже слhшаша словесA сіS, ґрхіерeй же, и3 воев0да церк0вный, и3 первосщ7eнницы, недоумэвaхусz њ ни1хъ, что2 ќбw бyдетъ сіE. к7є Пришeдъ же нёкто возвэсти2 и5мъ, глаг0лz: ћкw сE мyжіе, и5хже всади1сте въ темни1цу, сyть въ цRкви стоsще и3 ўчaще лю1ди. к7ѕ ТогдA шeдъ воев0да со слугaми, приведE и5хъ, не съ нyждею: [боsхусz бо людeй, да не кaменіемъ побію1тъ и5хъ.] к7з Привeдше же и5хъ постaвиша (л. з7i њб.) на с0нмищи: и3 вопроси2 и5хъ ґрхіерeй, глаг0лz: к7и Не запрещeніемъ ли запрети1хомъ вaмъ, не ўчи1ти њ и4мени сeмъ; и3 сE и3сп0лнисте їеrли1мъ ўчeніемъ вaшимъ, и3 х0щете навести2 на ны2 кр0вь чlвёка сегw2. к7f Tвэщaвъ же пeтръ, и3 ґпcли рёша: повиновaтисz подобaетъ бGови пaче, нeжели человёкwмъ. l БGъ nтє1цъ нaшихъ воздви1же ї}са, є3г0же вы2 ўби1сте повёсивше на дрeвэ. lа Сего2 бGъ начaльника и3 сп7са возвhси десни1цею своeю, дaти покаsніе ї}леви, и3 њставлeніе грэхHвъ. lв И# мы2 є3смы2 тогw2 свидётели глагHлъ си1хъ, и3 д¦ъ же с™hй, є3г0же дадE бGъ повинyющымсz є3мY. lг Nни1 же слhшавше, распыхaхусz, и3 совэщaша ўби1ти и5хъ.

Конeцъ суббHтэ.

[в7] lд Востaвъ же нёкій на с0нмищи фарісeй, и4менемъ гамаліи1лъ, законоучи1тель чeстенъ всёмъ лю1демъ, повелЁ внЁ мaлw что2 ґпcлwмъ ўступи1ти. lє Речe же къ ни1мъ: мyжіе ї}льтzне, внимaйте себЁ њ человёцэхъ си1хъ, что2 х0щете сотвори1ти. lѕ Пред8 си1ми бо дeньми востA fevда, глаг0лz бhти вели1ка нёкоего себE, є3мyже прилэпи1шасz числ0мъ мужeй ћкw четhреста: и4же ўбіeнъ бhсть, и3 вси2 є3ли1цы повинyшасz є3мY, разыд0шасz и3 бhша нивочт0же. lз Посeмъ востA їyда галілeанинъ во дни2 написaніz, и3 tвлечE лю1ди дов0льны въ слёдъ себE: и3 т0й поги1бе, и3 вси2 є3ли1цы послyшаша є3гw2, разсhпашасz. lи И# нhнэ глаг0лю вaмъ, tступи1те t человBкъ си1хъ, и3 њстaвите и5хъ: ћкw ѓще бyдетъ t человBкъ совётъ сeй, и3ли2 дёло сіE, разори1тсz: lf Ѓще ли же t бGа є4сть, не м0жете разори1ти то2, да не кaкw и3 (л. }i) бGоб0рцы њбрsщетесz. м7 Послyшаша же є3гw2, и3 призвaвше ґпcлы, би1вше запрети1ша и5мъ не глаг0лати њ и4мени ї}совэ, и3 tпусти1ша и5хъ. м7а Nни1 же ќбw и3дsху рaдующесz t лицA соб0ра, ћкw за и4мz гDа ї}са спод0бишасz безчeстіе пріsти. м7в По всs же дни2 въ цRкви и3 въ домёхъ не престаsху ўчaще, и3 бlговэствyюще ї}са хrтA.

ГлавA шестaz.

(за? ѕ7i) с< № Во днeхъ же си1хъ* (Въ недёлю G-ю по пaсцэ: Во дни2 џны,*) ўмн0жившымсz ўченикHмъ, бhсть роптaніе є4ллинwмъ ко є3врeємъ, ћкw презирaеми бывaху во вседнeвнэмъ служeніи вдови6цы и4хъ. в7 Призвaвше же дванaдесzть мн0жество ўчени6къ, рёша: не ўг0дно є4сть нaмъ, њстaвльшымъ сл0во б9іе, служи1ти трапeзамъ. G Ўсмотри1те u5бо брaтіе, мyжы t вaсъ свидётельствованы сeдмь, и3сп0лнены д¦а с™а и3 премyдрости, и5хже постaвимъ над8 слyжбою сeю: д7 Мh же въ моли1твэ и3 служeніи сл0ва пребyдемъ. є7 И# ўг0дно бhсть сл0во сіE пред8 всёмъ нар0домъ. [з7] И# и3збрaша стефaна, мyжа и3сп0лнена вёры, и3 д¦а с™а, и3 філjппа, и3 пр0хwра, и3 нікан0ра, и3 тjмwна, и3 пармeна, и3 ніколaа, пришeльца ґнтіохjйскаго: ѕ7 Я5же постaвиша пред8 ґпcлы, и3 помоли1вшесz положи1ша на нS рyки. з7 И# сл0во б9іе растsше, и3 мн0жашесz число2 ўчени6къ во їерусали1мэ ѕэлw2: мн0гъ же нар0дъ свzщeнникwвъ послyшаху вёры.

Конeцъ недёли. (л. }i њб.)

(за? з7i) [}] } Стефaнъ же* (Въ понедёльникъ G-z недёли: Во дни2 џны, стефaнъ* Сіe же и3 с™0му стефaну первомyченику.) и3сп0лнь вёры и3 си1лы, творsше знaмєніz и3 чудесA вє1ліz въ лю1дехъ. f7 Востaша же нёцыи t с0нма глаг0лемагw лівертjнска, и3 кmринeйска, и3 ґлеxaндрска, и3 и5же t кілікjи и3 ґсjи, стzзaющесz со стефaномъ: ‹ И# не можaху проти1ву стaти премyдрости и3 д¦у, и4мже глаг0лаше. №i ТогдA под8усти1ша мyжы, глаг0лющыz: ћкw слhшахомъ є3го2 глаг0люща глаг0лы хyльныz на мwmсeа и3 на бGа. в7i Сподвиг0ша же лю1ди и3 стaрцы и3 кни1жники, и3 напaдше восхи1тиша є3го2, и3 привед0ша на с0нмище. Gi Постaвиша же свидётели л0жны, глаг0лющыz: ћкw человёкъ сeй не престаeтъ глаг0лы хyльныz глаг0лz на мёсто с™0е сіE и3 зак0нъ. д7i Слhшахомъ бо є3го2 глаг0люща, ћкw ї}съ назwрeй сeй разори1тъ мёсто сіE, и3 и3змэни1тъ nбhчаи, ±же предадE нaмъ мwmсeй. є7i И# воззрёвше нaнь вси2 сэдsщіи въ с0нмищи, ви1дэша лицE є3гw2, ћкw лицE ѓгGла.

ГлавA седмaz.

с< № Речe же ґрхіерeй: ѓще ќбw сі‰ тaкw сyть; в7 Џнъ же речE: мyжіе брaтіе и3 nц7ы2, послyшайте: бGъ слaвы kви1сz nц7Y нaшему ґвраaму, сyщу въ месопотaміи, прeжде дaже не всели1тисz є3мY въ харрaнь. G И# речE къ немY: и3зhди t земли2 твоеS, и3 t р0да твоегw2, и3 t д0му nц7A твоегw2, и3 пріиди2 въ (л. f7i) зeмлю, ю4же ѓще ти2 покажY. д7 ТогдA и3зшeдъ t земли2 халдeйскіz, всели1сz въ харрaнь: и3 tтyду, по ўмeртвіи nц7A є3гw2, пресели2 є3го2 въ зeмлю сію2, на нeйже вы2 нhнэ живетE. є7 И# не дадE є3мY наслёдіz въ нeй, нижE стопы2 нHгу:

Преступи2 с™0му, и3 понедёльнику, чти2 напреди2:СоломHнъ же создA є3мY хрaмъ:

и3 њбэщA дaти є3мY ю5 во њдержaніе, и3 сёмени є3гw2 по нeмъ, не сyщу є3мY чaду. ѕ7 Глаг0ла же си1це бGъ: ћкw бyдетъ сёмz є3гw2 пришeльцы въ земли2 чуждeй, и3 пораб0тzтъ є5 и3 њѕл0бzтъ лётъ четhреста. з7 И# kзhку, є3мyже пораб0таютъ, суждY ѓзъ, речE бGъ: и3 по си1хъ и3зhдутъ, и3 послyжатъ ми2 на мёстэ сeмъ. } И# дадE є3мY завётъ њбрёзаніz. и3 тaкw роди2 їсаaка, и3 њбрёза є3го2 въ дeнь nсмhй: и3 їсаaкъ їaкwва, и3 їaкwвъ дванaдесzть патрі†рхъ. f7 И# патріaрси позави1дэвше їHсифу, продaша є3го2 во є3гЂпетъ: и3 бЁ бGъ съ ни1мъ. ‹ И# и3з8sтъ є3го2 t всёхъ скорбeй є3гw2, и3 дадE є3мY благодaть и3 премyдрость пред8 фараHномъ царeмъ є3гЂпетскимъ: и3 постaви є3го2 начaльника над8 є3гЂптомъ, и3 над8 всёмъ д0момъ свои1мъ. [№] №i Пріи1де же глaдъ на всю2 зeмлю є3гЂпетскую и3 ханаaню, и3 ск0рбь вeліz, и3 не њбрэтaху сhтости nц7ы2 нaши. в7i Слhшавъ же їaкwвъ сyщую пшени1цу во є3гЂптэ, послA nц7ы2 нaшz пeрвэе. д7i И# внегдA втор0е пріид0ша, познaнъ бhсть їHсифъ брaтіи своeй, и3 ћвэ бhсть фараHну р0дъ їHсифовъ. д7i Послaвъ же їHсифъ призвA nц7A своего2 їaкwва, и3 всE ср0дство своE сeдмьдесzтъ и3 пsть (л. f7i њб.) дyшъ. є7i Сни1де же їaкwвъ во є3гЂпетъ, и3 скончaсz сaмъ, и3 nц7ы2 нaши. ѕ7i И# принесeни бhша въ сmхeмъ, и3 положeни бhша во гр0бэ, є3г0же купи2 ґвраaмъ цэн0ю сребрA, t сынHвъ є3мм0ра сmхeмова. з7i И# ћкоже приближaшесz врeмz њбэтовaніz, и4мже клsтсz бGъ ґвраaму, возраст0ша лю1діе, и3 ўмн0жишасz во є3гЂптэ: }i Д0ндеже настA цaрь и4нъ во є3гЂптэ, и4же не знaше їHсифа. f7i Сeй ѕлЁ ўмhсливъ њ р0дэ нaшемъ, њѕл0би nц7ы2 нaшz, °ўмори1ти младeнцы и4хъ, и3 не њживи1ти° (°дабы2 и3звергaли младeнцы своS, во є4же не бhти и5мъ живы6мъ°). к7 Въ нeже врeмz роди1сz мwmсeй, и3 бЁ ўг0денъ бGови, и4же питaнъ бhсть мёсzцы три2 въ домY nц7A своегw2. к7а И#звeржена же є3го2, взsтъ є3го2 дщи2 фараHнова, и3 воспитA и5 себЁ въ сhна. к7в И# накaзанъ бhсть мwmсeй всeй премyдрости є3гЂпетстэй: бё же си1ленъ въ словесёхъ и3 дёлэхъ. к7г Е#гдa же и3сполнsшесz є3мY лётъ четhредесzтихъ врeмz, взhде на сeрдце є3мY посэти1ти брaтію свою2, сhны ї}левы. к7д И# ви1дэвъ нёкоего њби1дима, пос0бствова, и3 сотвори2 tмщeніе њби1димому, ўби1въ є3гЂптzнина. к7є Мнsше же разумёти брaтіzмъ свои1мъ, ћкw бGъ рук0ю є3гw2 дaстъ и5мъ спасeніе: nни1 же не разумёша. к7ѕ Во ќтрій же дeнь kви1сz и5мъ тsжущымсz, и3 привлачaше и5хъ въ примирeніе, рeкъ: мyжіе, брaтіz є3стE вы2, вскyю њби1дите дрyгъ дрyга; к7з Њби1дzй же бли1жнzго, tри1ну и5, рeкъ: кт0 тz постaви кнsзz и3 судію2 над8 нaми; к7и Е#дA ўби1ти мS ты2 х0щеши, и4мже џбразомъ ўби1лъ є3си2 вчерA є3гЂптzнина; к7f Бэжa же мwmсeй њ словеси2 сeмъ, и3 бhсть пришлeцъ въ земли2 (л. к7) мадіaмстэй, и3дёже роди2 сhна двA. l И# и3сп0лньшымсz лётwмъ четhредесzтимъ, kви1сz є3мY въ пустhни горы2 сінaйскіz ѓгGлъ гDнь, въ плaмени џгненнэ въ купинЁ. lа Мwmсeй же ви1дэвъ дивлsшесz видёнію. приступaющу же є3мY разумёти, бhсть глaсъ гDнь къ немY: lв Ѓзъ бGъ nтє1цъ твои1хъ, бGъ ґвраaмовъ, и3 бGъ їсаaковъ, и3 бGъ їaкwвль. трeпетенъ же бhвъ мwmсeй, не смёzше смотри1ти. lг Речe же є3мY гDь: и3ззyй сапоги2 нHгу твоeю, мёсто бо на нeмже стои1ши, землS с™A є4сть. lд Ви1дz ви1дэхъ њѕлоблeніе людeй мои1хъ, и5же во є3гЂптэ, и3 стенaніе и4хъ ўслhшахъ, и3 снид0хъ и3з8sти и5хъ: и3 нhнэ грzди2, и3 послю1 тz во є3гЂпетъ. lє Сего2 мwmсeа, є3г0же tри1нуша, рeкше: кт0 тz постaви начaльника и3 судію2; сего2 бGъ кнsзz и3 и3збaвителz послA рук0ю ѓгGла, ћвльшагwсz є3мY въ купинЁ. [в7] lѕ Сeй и3зведE и5хъ, сотв0рь чудесA и3 знaмєніz въ земли2 є3гЂпетстэй, и3 въ чермн0мъ м0ри, и3 въ пустhни лётъ четhредесzть. lз Сeй є4сть мwmсeй, рекjй сынHмъ ї}левымъ: прbр0ка вaмъ воздви1гнетъ гDь бGъ вaшъ t брaтіи вaшеz, ћкw менE: тогw2 послyшайте. lи Сeй є4сть бhвый въ цRкви въ пустhни со ѓгGломъ глаг0лавшимъ є3мY на горЁ сінaйстэй, и3 со nц7ы2 нaшими, и4же пріsтъ словесA жи1ва дaти нaмъ. lf Е#гHже не восхотёша послyшати nц7ы2 нaши, но tри1нуша и5, и3 њбрати1шасz сeрдцемъ свои1мъ во є3гЂпетъ, м7 Рeкше ґарHну: сотвори2 нaмъ б0ги, и5же пред8и1дутъ пред8 нaми: мwmсeю бо семY, и4же и3зведE нaсъ t земли2 є3гЂпетскіz, не (л. к7 њб.) вёмы, что2 бhсть є3мY. м7а И# сотвори1ша тельцA во дни2 џны, и3 принес0ша жeртву јдwлу, и3 веселsхусz въ дёлэхъ рукY своeю. м7в Tврати1сz же бGъ, и3 предадE и5хъ служи1ти в0ємъ нбcнымъ, ћкоже пи1сано є4сть въ кни1зэ прbрHкъ: є3дA заколє1ніz и3 жє1ртвы принес0сте ми2 лётъ четhредесzть въ пустhни, д0ме ї}левъ; м7г И# воспріsсте ски1нію мол0хову, и3 ѕвэздY б0га вaшегw ремфaна, џбразы ±же сотвори1сте покланsтисz и5мъ: и3 преселю2 вы2 дaлэе вавmлHна. м7д Сёнь свидёніz бsше nц7є1мъ нaшымъ въ пустhни, ћкоже повелЁ глаг0лzй мwmсeови, сотвори1ти ю5 по џбразу, є3г0же ви1дэ. м7є Ю$же и3 внес0ша пріeмше nтцы2 нaши со їисyсомъ во њдержaніе kзhкwвъ, и5хже и3зри1ну бGъ t лицA nтє1цъ нaшихъ, дaже до днjй дв7да: м7ѕ И$же њбрёте бlгодaть пред8 бGомъ, и3 и3спроси2 њбрэсти2 селeніе бGу їaкwвлю.

Чти2 понедёльнику, и3 с™0му:

м7з СоломHнъ же создA є3мY хрaмъ. м7и Но вhшній не въ рукотворeнныхъ цRквахъ живeтъ, ћкоже прор0къ глаг0летъ: (с®е) м7f Нб7о мнЁ прест0лъ є4сть, землs же подн0жіе ногaма мои1ма. кjй хрaмъ сози1ждете ми2, глаг0летъ гDь, и3ли2 к0е мёсто пок0ищу моемY; н7 Не рукa ли моS сотвори2 сі‰ вс‰; Жестоковhйніи и3 неwбрёзанніи сердцы2 и3 ўшесы2, вы2 при1снw д¦у с™0му проти1витесz, ћкоже nц7ы2 вaши, тaкw и3 вы2. н7в Кого2 t прорHкъ не и3згнaша nц7ы2 вaши; и3 ўби1ша предвозвэсти1вшыz њ пришeствіи прaведнагw, є3гHже вы2 нhнэ предaтелє и3 ўбjйцы бhсте: н7г И5же пріsсте зак0нъ ўстроeніемъ (л. к7а) ѓгGльскимъ, и3 не сохрани1сте. н7д Слhшаще же сі‰, распыхaхусz сердцы2 свои1ми, и3 скрежетaху зубы2 нaнь. н7є [Стефaнъ же] сhй и3сп0лнь д¦а с™а, воззрёвъ на нeбо, ви1дэ слaву б9ію, и3 ї}са стоsща њдеснyю бGа, н7ѕ И# речE: сE ви1жу нб7сA tвeрста, и3 сн7а человёча њдеснyю стоsща бGа. н7з Возопи1вше же глaсомъ вeліимъ, затыкaху ќши свои2, и3 ўстреми1шасz є3динодyшнw нaнь. н7и И# и3звeдше внЁ грaда, кaменіемъ побивaху є3го2: и3 свидётеліе, [снeмше] ри6зы своS, положи1ша при ногY ю4ноши нарицaемагw сavла: н7f И# кaменіемъ побивaху стефaна, молsщасz и3 глаг0люща: гDи ї}се, пріими2 дyхъ м0й. … Прекл0нь же колBна, возопи2 глaсомъ вeліимъ: гDи, не постaви и5мъ грэхA сегw2. и3 сі‰ рeкъ ќспе.

Конeцъ стефaну, и3 понедёльнику.

ГлавA nсмaz.

[f7] с< № Сavлъ же бЁ соизволsz ўбjйству є3гw2. бhсть же въ т0й дeнь гонeніе вeліе на цRковь їерусали1мскую: вси1 же разсёzшасz по странaмъ їудeйскимъ и3 самарjйскимъ, кромЁ ґпcлъ. в7 Погреб0ша же стефaна мyжіе благоговёйніи, и3 сотвори1ша плaчь вeлій над8 ни1мъ. G Сavлъ же њѕлоблsше цRковь, въ д0мы входS, и3 влачS мyжы и3 жєны2 предаsше въ темни1цу. д7 Разсёzвшіисz же, прохождaху благовэствyюще сл0во.

(за? }i) є7 Філjппъ же* (Во вт0рникъ G-z недёли: Во дни2 џны, філjппъ*) сошeдъ во грaдъ самарjйскій, проповёдаше и5мъ хrтA. [№] ѕ7 Внимaху же нар0ди (л. к7а њб.) глаг0лємымъ t філjппа є3динодyшнw, слhшаще и3 ви1дzще знaмєніz, ±же творsше. з7 Дyси бо нечи1стіи t мн0гихъ и3мyщихъ |, вопію1ще глaсомъ вeліимъ, и3схождaху: мн0зи же разслaбленніи и3 хр0міи и3сцэли1шасz. } И# бhсть рaдость вeліz во грaдэ т0мъ. [‹] f7 Мyжъ же нёкій, и4менемъ сjмwнъ, прeжде бЁ во грaдэ волхвyz, и3 ўдивлsz kзhкъ самарjйскій, глаг0лz нёкоего бhти себE вели1ка: ‹ Е#мyже внимaху вси2 t мaла дaже до вели1ка, глаг0люще: сeй є4сть си1ла б9іz вели1каz. №i Внимaху же є3мY за сіE, ћкw дов0льно врeмz волхвовaніи ўдивлsше и5хъ. в7i Е#гдa же вёроваша філjппу благовэствyющу ±же њ цrтвіи б9іи, и3 њ и4мени ї}съ хrт0вэ, крещaхусz мyжіе же и3 жєны2. Gi Сjмwнъ же и3 т0й вёрова, и3 крeщсz, бЁ пребывaz ў філjппа: ви1дz же си6лы и3 знaмєніz вeліz бывaєма, ўжaсенъ дивлsшесz. [№] д7i Слhшавше же и5же во їерусали1мэ ґпcли, ћкw пріsтъ самарjа сл0во б9іе, послaша къ ни1мъ петрA и3 їwaнна: є7i И5же сошeдше, помоли1шасz њ ни1хъ, ћкw да пріи1мутъ д¦а с™aго. ѕ7i [Е#щe бо ни на є3ди1наго и4хъ бЁ пришeлъ, т0чію крещeни бsху во и4мz гDа ї}са.] з7i ТогдA возложи1ша рyцэ на нS, и3 пріsша д¦а с™aго.

Конeцъ вт0рнику.

(за? f7i) [№i] [№] }i Ви1дэвъ же* (Въ срeду G-z недёли: Во дни2 џны, ви1дэвъ*) сjмwнъ, ћкw возложeніемъ рyкъ ґпcльскихъ даeтсz д¦ъ с™hй, принесE и5мъ сребро2, f7i Глаг0лz: дади1те и3 мнЁ влaсть сію2, да на нег0же ѓще положY рyцэ, пріи1метъ д¦а с™aго. к7 Пeтръ же (л. к7в) речE къ немY: сребро2 твоE съ тоб0ю да бyдетъ въ поги1бель, ћкw дaръ б9ій непщевaлъ є3си2 сребр0мъ стzжaти. к7а Нёсть ти2 чaсти, ни жрeбіz въ словеси2 сeмъ: и4бо сeрдце твоE нёсть прaво пред8 бGомъ. к7в Покaйсz u5бо њ ѕл0бэ твоeй сeй, и3 моли1сz бGу, ѓще ќбw tпyститсz ти2 помышлeніе сeрдца твоегw2: к7д Въ жeлчи бо г0рести, и3 сою1зэ непрaвды, зрю1 тz сyща. к7д Tвэщaвъ же сjмwнъ речE: помоли1тесz вы2 њ мнЁ ко гDу, ћкw да ничт0же си1хъ нaйдетъ на мS, ±же рек0сте. к7є Nни1 же u5бо засвидётельствовавше и3 глаг0лавше сл0во гDне, возврати1шасz во їерусали1мъ, и3 мнHгимъ вeсємъ самарjйскимъ благовэсти1ша.

Конeцъ средЁ.

(за? к7) [в7i] к7ѕ ЃгGлъ же* (Въ четверт0къ трeтіz недёли: Во дни2 џны, ѓгGлъ*) гDнь речE къ філjппу, глаг0лz: востaни и3 и3ди2 на полyдне, на пyть сходsщій t їерусали1ма въ гaзу, и3 т0й є4сть пyстъ. к7з И# востaвъ п0йде: и3 сE мyжъ мyрінъ, є3vнyхъ, си1ленъ кандакjи цари1цы мyрінскіz, и4же бЁ над8 всёми сокр0вищи є3S: и4же пріи1де поклони1тисz во їерусали1мъ. к7и Бё же возвращazсz, и3 сэдS на колесни1цэ своeй, чтsше прbр0ка и3сaію. к7f Речe же д¦ъ къ філjппу: приступи2, и3 прилэпи1сz колесни1цэ сeй. l Притeкъ же філjппъ, ўслhша є3го2 чтyща прbр0ка и3сaію, и3 речE: u5бо разумёеши ли, ±же чтeши; lа Џнъ же речE: кaкw ќбw могY [разумёти], ѓще не кто2 настaвитъ мS; ўмоли1 же філjппа возшeдша сёсти съ ни1мъ. lв Сл0во же писaніz, є4же чтsше, бЁ сіE: ћкw nвчA (л. к7в њб.) на заколeніе ведeсz, и3 ћкw ѓгнецъ прsмw стригyщему є3го2 безглaсенъ, тaкw не tверзaетъ ќстъ свои1хъ. lг Во смирeніи є3гw2 сyдъ є3гw2 взsтсz: р0дъ же є3гw2 кто2 и3сповёсть; ћкw взeмлетсz t земли2 жив0тъ є3гw2. lд Tвэщaвъ же кaженикъ къ філjппу, речE: молю1 тz, њ к0мъ прbр0къ глаг0летъ сіE; њ себё ли, и3ли2 њ и3н0мъ нёкоемъ; lє Tвeрзъ же філjппъ ўстA своS, и3 начeнъ t писaніz сегw2, благовэсти2 є3мY ї}са. lѕ Ћкоже и3дsху путeмъ, пріид0ша на нёкую в0ду, и3 речE кaженикъ: сE водA, что2 возбранsетъ ми2 кrти1тисz; lз Речe же є3мY філjппъ: ѓще вёруеши t всегw2 сeрдца твоегw2, м0щно ти2 є4сть. tвэщaвъ же речE: вёрую сн7а б9іz бhти ї}са хrтA. lи И# повелЁ стaти колесни1цэ: и3 снид0ста џба на в0ду, філjппъ же и3 кaженикъ: и3 кrти2 є3го2. lf Е#гдa же и3зыд0ста t воды2, д¦ъ с™hй нападE на кaженика. ѓгGлъ же гDнь восхи1ти філjппа, и3 не ви1дэ є3гw2 ктомY кaженикъ: и3дsше бо въ пyть св0й рaдуzсz.

Конeцъ четверткY.

(за? к7а) м7 Філjппъ же* (Въ пzт0къ G-z недёли: Во дни2 џны, філjппъ*) њбрётесz во ґзHтэ: и3 проходS благовэствовaше градHмъ всёмъ, д0ндеже пріити2 є3мY въ кесарjю.

ГлавA девsтаz.

[Gi] с< № Сavлъ же, є3щE дыхaz прещeніемъ и3 ўбjйствомъ на ўченики2 гDни, пристyпль ко ґрхіерeю, в7 И#спроси2 t негw2 посл†ніz въ дамaскъ (л. к7г) къ соб0рищємъ, ћкw да ѓще нBкіz њбрsщетъ тогw2 пути2 сyщыz, мyжы же и3 жєны2, свsзаны приведeтъ во їерусали1мъ. G Внегдa же и3ти2, бhсть є3мY прибли1житисz къ дамaску, и3 внезaпу њблистA є3го2 свётъ t небесE: д7 И# пaдъ на зeмлю, слhша глaсъ глаг0лющъ є3мY: сavле, сavле, чт0 мz г0ниши; є7 Речe же: кт0 є3си гDи; гDь же речE: ѓзъ є4смь ї}съ, є3г0же ты2 г0ниши: жесток0 ти є4сть проти1ву рожнY прaти. ѕ7 Трепeща же и3 ўжасazсz, глаг0ла: гDи, чт0 мz х0щеши твори1ти; и3 гDь речE къ немY: востaни и3 вни1ди во грaдъ, и3 речeтсz ти2, чт0 ти подобaетъ твори1ти. з7 Мyжіе же и3дyщіи съ ни1мъ, стоsху чудsщесz, слhшаще ќбw глaсъ, никогHже ви1дzще. } Востaвъ же сavлъ t земли2, и3 tвeрстыма nчи1ма свои1ма ни є3ди1нагw ви1дzше: ведyще же є3го2 за рyку, введ0ша въ дамaскъ. f7 И# бЁ дни2 три2 не ви1дz, и3 ни kдE, нижE пи1тъ.

(за?)Бё же нёкто* (NктHвріа въ № дeнь, ґп0столу ґнaніи: Во дни2 џны, бЁ нёкто*) ўчени1къ въ дамaсцэ, и4менемъ нaша, и3 речE къ немY гDь въ видёніи: ґнaніе. џнъ же речE, сE ѓзъ гDи. №i ГDь же къ немY: востaвъ поиди2 на ст0гну нарицaемую прaвую, и3 взыщи2 въ домY їyдовэ сavла и4менемъ, тарсzни1на: сe бо моли1тву дёетъ. в7i [И# ви1дэ въ видёніи мyжа и4менемъ ґнaнію, вшeдша и3 возл0жша нaнь рyку, ћкw да пр0зритъ.] Gi Tвэщa же ґнaніа: гDи, слhшахъ t мн0гихъ њ мyжи сeмъ, коли6ка ѕлA сотвори2 с™ы6мъ (л. к7г њб.) твои1мъ во їерусали1мэ. д7i И# здЁ и4мать влaсть t ґрхіерє1й, свzзaти всS нарицaющыz и4мz твоE. є7i Речe же къ немY гDь: и3ди2, ћкw сосyдъ и3збрaнъ ми2 є4сть сeй, пронести2 и4мz моE пред8 kзhки, и3 царьми2 и3 сынми2 ї}левыми. ѕ7i Ѓзъ бо скажY є3мY, є3ли6ка подобaетъ є3мY њ и4мени моeмъ пострадaти. [№] з7i П0йде же ґнaніа, и3 вни1де въ хрaмину, и3 возл0жъ нaнь рyцэ, речE: сavле брaте, гDь ї}съ kвлeй ти сz на пути2, и4мже шeлъ є3си2, послa мz, ћкw да пр0зриши, и3 и3сп0лнишисz д¦а с™а. }i И# ѓбіе tпад0ша t џчію є3гw2 ћкw чешуS: прозрё же ѓбіе, и3 востaвъ крести1сz: f7i И# пріeмъ пи1щу, ўкрэпи1сz.

Конeцъ пzткY, и3 с™0му.

(за? к7в) Бhсть же* (Въ суббHту G, по пaсцэ: Во дни2 џны, бhсть*) сavлъ съ сyщими въ дамaсцэ ўченикaми дни2 нёкіz: к7 И# ѓбіе на с0нмищахъ проповёдаше ї}са, ћкw сeй є4сть сн7ъ б9ій. к7а Дивлsхусz же вси2 слhшащіи, и3 глаг0лаху: не сeй ли є4сть гони1вый во їерусали1мэ нарицaющыz и4мz сіE, и3 здЁ на сіE пріи1де, да свsзаны ты6z приведeтъ ко ґрхіерeємъ; к7в Сavлъ же пaче крэплsшесz, и3 смущaше їудє1и живyщыz въ дамaсцэ, препирaz, ћкw сeй є4сть хrт0съ. к7г Ћкоже и3сп0лнишасz днjе дов0льны, совэщaша їудє1и ўби1ти є3го2. к7д Ўвёданъ же бhсть сavлу совётъ и4хъ: стрежaху же врaтъ дeнь и3 н0щь, ћкw да ўбію1тъ є3го2. к7є Поeмше же є3го2 ўченицы2 н0щію, свёсиша по стэнЁ въ к0шницэ. к7ѕ Пришeдъ же сavлъ во їерусали1мъ, покушaшесz прилэплsтисz (л. к7д) ўченикHмъ: и3 вси2 боsхусz є3гw2, не вёрующе, ћкw є4сть ўчени1къ. к7з Варнaва же пріeмъ є3го2, приведE ко ґпcлwмъ, и3 повёда и5мъ, кaкw на пути2 ви1дэ гDа, и3 ћкw глаг0ла є3мY, и3 кaкw въ дамaсцэ дерзaше њ и4мени ї}совэ. к7и И# бsше съ ни1ми входS и3 и3сходS во їерусали1мэ, и3 дерзaz њ и4мени гDа ї}са. к7f Глаг0лаше же и3 стzзaшесz съ є4ллины: nни1 же и3скaху ўби1ти є3го2. l Разумёвше же брaтіz свед0ша є3го2 въ кесарjю, и3 tпусти1ша є3го2 въ тaрсъ. lа Цє1ркви же по всeй їудeи и3 галілeи и3 самарjи и3мёzху ми1ръ, созидaющесz и3 ходsще въ стрaсэ гDни, и3 ўтэшeніемъ с™aгw д¦а ўмножaхусz.

Конeцъ суббHтэ.

(за? к7г) [д7i] lв И# бhсть* (Недёлz четвeртаz њ разслaбленномъ: Во дни2 џны, бhсть*) петрY посэщaющу всёхъ, сни1ти и3 ко с™hмъ живyщымъ въ лЂддэ. lг Њбрёте же тaмw человёка нёкоего, и4менемъ є3нeа, t nсми2 лётъ лежaща на nдрЁ, и4же бЁ разслaбленъ. lд И# речE є3мY пeтръ: є3нeе, и3сцэлsетъ тS ї}съ хrт0съ, востaни съ постeли твоеS. и3 ѓбіе востA. lє И# ви1дэша є3го2 вси2 живyщіи въ лЂддэ и3 во ґссарHнэ, и5же њбрати1шасz ко гDу. [№] lѕ Во їoппjи же бЁ нёкаz ўчени1ца и4менемъ тавjfа, ћже сказaема глаг0летсz, сeрна: сіS бsше и3сп0лнена благи1хъ дёлъ и3 млcтынь, ±же творsше. lз Бhсть же во дни2 тhz болёвшей є4й ўмрeти: њмhвше же ю5, положи1ша въ г0рницэ. lи Бли1зъ же сyщей лЂддэ їoппjи, ўченицы2 (л. к7д њб.) слhшавше, ћкw пeтръ є4сть въ нeй, послaша двA мyжа къ немY, молsще є3го2 не њблэни1тисz пріити2 до ни1хъ. lf Востaвъ же пeтръ и4де съ ни1ма, є3г0же пришeдша возвед0ша въ г0рницу: и3 предстaша є3мY всS вдови1цы плaчущz, и3 показyющz ри6зы и3 nдє1жды, є3ли6ка творsше съ ни1ми сyщи сeрна. м7 И#згнaвъ же в0нъ вс‰ пeтръ, прекл0нь колBна помоли1сz, и3 њбрaщсz къ тёлу, речE: тавjfо, востaни. nнa же tвeрзе џчи свои2, и3 ви1дэвши петрA, сёде. м7а Подaвъ же є4й рyку, воздви1же ю5: и3 призвaвъ с™hz и3 вдови6цы, постaви ю5 жи1ву. м7в Ўвёдано же бhсть сE по всeй їoппjи, и3 мн0зи вёроваша въ гDа.

Конeцъ недёли.

м7г Бhсть же дни2 дов0льны пребhти є3мY во їoппjи, ў нёкоегw сjмwна ўсмарS.

ГлавA десsтаz.

(за? к7д) [є7i] с< № Мyжъ же* (Въ понедёльникъ д7 недёли: Во дни2 џны, мyжъ*) нёкій бЁ въ кесарjи, и4менемъ корни1лій, с0тникъ t спjры нарицaющіzсz їталjйскіz, в7 Благоговёинъ и3 боsйсz бGа со всёмъ д0момъ свои1мъ, творsй ми1лwстыни мнHги лю1демъ, и3 молsйсz бGу всегдA: G Ви1дэ въ видёніи ћвэ, ћкw въ чaсъ девsтый днE, ѓгGла б9іz сшeдша къ немY, и3 рeкша є3мY: корни1ліе. д7 Џнъ же воззрёвъ нaнь, и3 пристрaшенъ бhвъ, речE: чт0 є3сть гDи; речe же є3мY: моли1твы твоS, и3 ми1лwстыни твоS взыд0ша на пaмzть пред8 бGа. є7 И# нhнэ (л. к7є) посли2 во їoппjю мужeй, и3 призови2 сjмwна нарицaемаго петрA. ѕ7 Сeй стрaнствуетъ ў нёкоегw сjмwна ўсмарS, є3мyже є4сть д0мъ при м0ри: т0й речeтъ тебЁ глаг0лы, въ ни1хже спасeшисz ты2, и3 вeсь д0мъ тв0й. з7 И# ћкоже tи1де ѓгGлъ глаг0лzй корни1лію, пригласи1въ двA t рабHвъ свои1хъ, и3 в0ина бlгочести1ва t служaщихъ є3мY, } И# сказaвъ и5мъ вс‰, послA и5хъ во їoппjю. f7 Воyтріе же путьшeствующымъ и5мъ, и3 ко грaду приближaющымсz, взhде пeтръ на г0рницу помоли1тисz, въ чaсъ шестhй. ‹ Бhсть же пріaлченъ, и3 хотsше вкуси1ти: гот0вzщымъ же џнэмъ, нападE нaнь ќжасъ, №i И# ви1дэ нб7о tвeрсто, и3 сходsщъ нaнь сосyдъ нёкій ћкw плащани1цу вeлію, по четhремъ крaємъ привsзанъ, и3 ни1зу спущaемь на зeмлю: в7i Въ нeмже бsху всS четверонHгаz земли2, и3 ѕвёріе и3 гaди, и3 пти1цы нбcныz. Gi И# бhсть глaсъ къ немY: востaвъ пeтре, заколи2 и3 ћждь. д7i Пeтръ же речE: никaкоже гDи, ћкw николи1же kд0хъ всsко сквeрно и3ли2 нечи1сто. є7i И# сE глaсъ пaки къ немY втори1цею: ±же бGъ њчи1стилъ є4сть, ты2 не скверни2. ѕ7i Сіe же бhсть три1щи: и3 пaки взsсz сосyдъ на нб7о.

Конeцъ понедёльнику.

з7i Ћкоже въ себЁ недоумэвaшесz пeтръ, чт0 бы бhло видёніе, є4же ви1дэ: и3 сE мyжіе п0сланніи t корни1ліа, вопр0шше и3 ўвёдэвше д0мъ сjмwновъ, стaша пред8 враты2, }i И# возглaшше вопрошaху: ѓще сjмwнъ нарицaемый пeтръ здЁ стрaнствуетъ; (че\к) f7i Петрy же размышлsющу њ видёніи, речE є3мY д¦ъ: (л. к7є њб.) сE мyжіе тріE и4щутъ тебE: к7 Но востaвъ сни1ди, и3 и3ди2 съ ни1ми, ничт0же разсуждaz, занE ѓзъ послaхъ и5хъ.

(за? к7є) к7а Сошeдъ же* (Вт0рникъ д7 недёли: Во дни2 џны, сошeдъ*) пeтръ къ мужє1мъ п0сланнымъ къ немY t корни1ліа, речE: сE ѓзъ є4смь, є3гHже и4щете: кaz є4сть винA, є3sже рaди пріид0сте; к7в Nни1 же рек0ша: корни1лій с0тникъ, мyжъ прaведенъ и3 боsйсz бGа, свидётельствованъ t всегw2 kзhка їудeйска, ўвэщeнъ є4сть t ѓгGла с™а, призвaти тS въ д0мъ св0й, и3 слhшати глаг0лы t тебE. [№] к7г Призвaвъ же и5хъ, ўчреди2. наyтріе же пeтръ востaвъ и4де съ ни1ми, и3 нёцыи t брaтій и5же t їoппjи, и3д0ша съ ни1мъ. к7д И# наyтріе внид0ша въ кесарjю: корни1лій же бЁ чaz и5хъ, созвaвъ ср0дники своS и3 любeзныz дрyги. к7є Ћкоже бhсть вни1ти петрY, срёте є3го2 корни1лій, и3 пaдъ на нHгу є3гw2 поклони1сz. к7ѕ Пeтръ же воздви1же є3го2, глаг0лz: востaни, и3 ѓзъ сaмъ чlвёкъ є4смь. к7з И# съ ни1мъ бесёдуz вни1де, и3 њбрёте собрaвшыzсz мнHги. к7и Речe же къ ни1мъ: вы2 вёсте, ћкw не лёпо є4сть мyжу їудeанину прилэплsтисz, и3ли2 приходи1ти ко и3ноплемeннику: и3 мнЁ бGъ показA, ни є3ди1наго сквeрна, и3ли2 нечи1ста глаг0лати человёка. к7f Тёмже и3 без8 сумнёніz пріид0хъ призвaнъ. вопрошaю вы2 u5бо, к0имъ сл0вомъ послaсте по менE; [в7] l И# корни1лій речE: t четвeртагw днE дaже до сегw2 часA бёхъ постsсz, и3 въ девsтый чaсъ молsсz въ домY моeмъ: и3 сE мyжъ (л. к7ѕ) стA предо мн0ю во nдeждэ свётлэ, lа И# речE: корни1ліе, ўслhшана бhсть моли1тва твоS, и3 млcтыни твоS помzнyшасz пред8 бGомъ. lв Посли2 u5бо во їoппjю, и3 призови2 сjмwна, и4же нарицaетсz пeтръ: сeй стрaнствуетъ въ домY сjмwна ўсмарS, бли1зъ м0рz, и4же пришeдъ возглаг0летъ тебЁ. lг Ѓбіе u5бо послaхъ къ тебЁ: тh же д0брэ сотвори1лъ є3си2 пришeдъ. нhнэ u5бо вси2 мы2 пред8 бGомъ предстои1мъ, слhшати вс‰ повелBннаz тебЁ t бGа.

Конeцъ вт0рнику.

(за? к7ѕ) [G]Tвeрзъ же* (Въ четверт0къ д7 недёли: Во дни2 џны, tвeрзъ*) пeтръ ўстA, речE: пои1стиннэ разумэвaю, ћкw не на лицA зри1тъ бGъ: lє Но во всsкомъ kзhцэ боsйсz є3гw2, и3 дёлаzй прaвду, пріsтенъ є3мY є4сть: lѕ Сл0во є4же послA сынHмъ ї}левымъ, бlговэствyz ми1ръ ї}съ хrт0мъ, сeй є4сть всBмъ гDь. lз Вы2 вёсте глаг0лъ бhвшій по всeй їудeи, начeншійсz t галілeи по крещeніи, є4же проповёда їwaннъ: lи Ї}са и4же t назарeта, ћкw помaза є3го2 бGъ д¦омъ с™hмъ и3 си1лою, и4же пр0йде благодётельствуz, и3 и3сцэлsz вс‰ наси1лwванныz t діaвола, ћкw бGъ бsше съ ни1мъ. lf И# мы2 є3смы2 свидётелє всёхъ, ±же сотвори2 во странЁ їудeйстэй, и3 во їеrли1мэ, є3г0же и3 ўби1ша повёшше на дрeвэ. м7 Сего2 бGъ воскреси2 въ трeтій дeнь, и3 дадE є3мY kвлeнну бhти, м7а Не всёмъ лю1демъ, но нaмъ свидётелємъ преднаречє1ннымъ t бGа, и5же съ ни1мъ kд0хомъ и3 пи1хомъ, по воскресeніи є3гw2 t (л. к7ѕ њб.) мeртвыхъ. м7в И# повелЁ нaмъ проповёдати лю1демъ, и3 засвидётельствовати, ћкw т0й є4сть наречeнный t бGа судіS живhмъ и3 мє1ртвымъ. (пz\к) м7г Њ сeмъ вси2 прор0цы свидётельствуютъ, њставлeніе грэхHвъ пріsти и4менемъ є3гw2, всsкому вёрующему в0нь.

Конeцъ четверткY.

(за? к7з) м7д Е#щe же глаг0лющу* (Въ пzт0къ д7-z недёли: Во дни2 џны, глаг0лющу*) петрY глаг0лы сі‰, нападE д¦ъ с™hй на вс‰ слhшащыz сл0во. м7є И# ўжас0шасz и5же t њбрёзаніz вёрніи, є3ли1цы пріид0ша съ петр0мъ, ћкw и3 на kзhки дaръ с™aгw д¦а и3зліsсz: м7ѕ Слhшаху бо и5хъ глаг0лющихъ љзhки, и3 величaющихъ бGа. тогдA tвэщA пeтръ: м7з Е#дA в0ду возбрани1ти м0жетъ кто2, є4же не крести1тисz си6мъ, и5же д¦ъ с™hй пріsша, ћкоже и3 мы2; Повелё же и5мъ кrти1тисz во и4мz ї}съ хrт0во: тогдA моли1ша є3го2 пребhти ў ни1хъ дни2 нёкіz.

ГлавA перваzнaдесzть.

с< № Слhшаша же ґпcли и3 брaтіz сyщіи во їудeи, ћкw и3 kзhцы пріsша сл0во б9іе. в7 И# є3гдA взhде пeтръ во їеrли1мъ, препирaхусz съ ни1мъ и5же t њбрёзаніz, G Глаг0люще: ћкw къ мужє1мъ њбрёзаніz не и3мyщымъ вшeлъ є3си2, и3 ћлъ є3си2 съ ни1ми. [ѕ7i] д7 Начeнъ же пeтръ, скaзоваше и5мъ по рsду, глаг0лz: є7 Ѓзъ бёхъ во грaдэ їoппjйстэмъ молsсz, и3 ви1дэхъ во ќжасэ видёніе, сходsщъ сосyдъ нёкій, ћкw плащани1цу вeлію, t четhрехъ крaєвъ (л. к7з) низпущaему съ нб7сE, и3 пріи1де дaже до менE: ѕ7 Въ ню1же воззрёвъ смотрsхъ, и3 ви1дэхъ четверонHгаz земнaz, и3 ѕвёри, и3 гaды, и3 пти6цы нбcныz. з7 Слhшахъ же глaсъ глаг0лющъ мнЁ: востaвъ пeтре, заколи2 и3 ћждь. } Рёхъ же: никaкоже гDи, ћкw всsко сквeрно и3 нечи1сто николи1же вни1де во ўстA моS. f7 Tвэщa же ми2 глaсъ втори1цею съ нб7сE глаг0лющъ: ±же бGъ њчи1стилъ є4сть, ты2 не скверни2. ‹ Сіe же бhсть три1жды: и3 пaки взsшасz вс‰ на нб7о.

Конeцъ пzткY.

№i И# сE ѓбіе тріE мyжіе стaша пред8 хрaминою, въ нeйже бёхъ, п0слани t кесарjи ко мнЁ. в7i Речe же ми2 д¦ъ и3ти2 съ ни1ми, ничт0же разсуждaz: пріид0ша же со мн0ю и3 шeсть брaтіz сjи, и3 внид0хомъ въ д0мъ мyжа. Gi И# возвэсти2 нaмъ, кaкw ви1дэ ѓгGла [с™а] въ домY своeмъ, стaвша и3 рeкша є3мY: посли2 во їoппjю мyжы, и3 призови2 сjмwна нарицaемаго петрA: д7i И$же речeтъ глаг0лы къ тебЁ, въ ни1хже спасeшисz ты2, и3 вeсь д0мъ тв0й. є7i Внегдa же начaхъ глаг0лати, нападE д¦ъ с™hй на ни1хъ, ћкоже и3 на ны2 въ начaлэ. ѕ7i Помzнyхъ же глаг0лъ гDнь, ћкоже глаг0лаше: їwaннъ ќбw кrти1лъ є4сть вод0ю, вh же и4мате кrти1тисz д¦омъ с™hмъ. з7i Да ѓще u5бо рaвенъ дaръ дадE и5мъ бGъ, ћкоже и3 нaмъ вёровавшымъ въ гDа нaшего ї}са хrтA: ѓзъ же кто2 бёхъ, могjй возбрани1ти бGа; }i Слhшавше же сі‰, ўмолк0ша, и3 слaвлzху бGа, глаг0люще: u5бо и3 kзhкwмъ бGъ покаsніе дадE въ жив0тъ. (л. к7з њб.)

(за? к7и) f7i Разсёzвшіи же сz* (Недёлz пsтаz њ самарzнhни: Во дни2 џны, разсёzвшіисz ґп0столи*) t ск0рби бhвшіz при стефaнэ, проид0ша дaже до фінікjи, и3 кЂпра, и3 ґнтіохjи, ни є3ди1ному же глаг0люще сл0ва, т0кмw їудeємъ. к7 Бsху же нёцыи t ни1хъ мyжіе кЂпрстіи и3 кmринeйстіи, и5же вшeдше во ґнтіохjю, глаг0лаху къ є4ллинwмъ, благовэствyюще гDа ї}са. к7а И# бЁ рукA гDнz съ ни1ми: мн0гое же число2 вёровавше, њбрати1шасz ко гDу. к7в Слhшано же бhсть сл0во њ ни1хъ во ќшію цRкве, сyщіz во їерусали1мэ: [№] и3 послaша варнaву преити2 дaже до ґнтіохjи. к7г И$же пришeдъ, и3 ви1дэвъ благодaть б9ію, возрaдовасz: и3 ўтэшaше вс‰ и3зволeніемъ сeрдца терпёти њ гDэ. к7д Ћкw бЁ мyжъ блaгъ, и3 и3сп0лнь д¦а с™а и3 вёры: и3 приложи1сz нар0дъ мн0гъ гDви. к7є И#зhде же варнaва въ тaрсъ взыскaти сavла: и3 њбрётъ є3го2, приведE и5 во ґнтіохjю. к7ѕ Бhсть же и5мъ лёто цёло собирaтисz въ цRкви, и3 ўчи1ти нар0дъ мн0гъ, нарещи1 же прeжде во ґнтіохjи ўченики2, хрістіaны.

Преступи2 недёли.

[з7i] к7з Въ тhz же дни2 снид0ша t їерусали1ма прор0цы во ґнтіохjю. к7и Востaвъ же є3ди1нъ t ни1хъ и4менемъ ґгaвъ, назнaменаше д¦омъ глaдъ вели1къ, хотsщъ бhти по всeй вселeннэй: и4же и3 бhсть при клаvдjи кeсарэ.

Чти2 недёли:

к7f T ў§ни6къ же, по є3ли1ку кто2 и3мёzше что2, и3зв0лиша кjйждо и4хъ на слyжбу послaти живyщымъ (л. к7и) во їудeи брaтіzмъ: l Е$же и3 сотвори1ша, послaвше къ стaрцємъ рук0ю варнaвлею и3 сavлею.

Конeцъ недёли.

ГлавA втораzнaдесzть.

(за? к7f) [}i] [№] с< № Во џно же врeмz возложи2* (Въ суббHту д7 недёли: Во дни2 џны, возложи2* Сіe же и3 с™0му мyченику геHргію, и3 їaкwву зеведeеву.) и4рwдъ цaрь рyцэ њѕл0бити нBкіz и5же t цRкве. в7 Ўби1 же їaкwва брaта їwaннова мечeмъ. G И# ви1дэвъ, ћкw г0дэ є4сть їудeємъ, приложи2 ћти и3 петрA: [бsху же днjе њпрэсн0чніи.] д7 Е#г0же и3 є4мъ всади2 въ темни1цу, предaвъ четhрємъ четвери1цамъ в0инwвъ стрещи2 є3го2, хотS по пaсцэ и3звести2 є3го2 къ лю1демъ. є7 И# u5бо петрA стрежaху въ темни1цэ: мlтва же бЁ прилёжна, бывaемаz t цRкве къ бGу њ нeмъ. ѕ7 Е#гдa же хотsше є3го2 и3звести2 и4рwдъ, въ нощи2 т0й бЁ пeтръ спS междY двэмA в0инома, свsзанъ желёзнома ќжема двэмA, стрaжіе же пред8 двeрьми стрежaху темни1цы. з7 И# сE ѓгGлъ гDнь предстA, и3 свётъ возсіS въ хрaминэ: толкнyвъ же въ рeбра петрA, воздви1же є3го2, глаг0лz: востaни вск0рэ. и3 спад0ша є3мY ќжz желёзнаz съ рукY. } Речe же ѓгGлъ къ немY: препоsшисz, и3 вступи2 въ плесни1цы твоS: сотвори1 же тaкw. и3 глаг0ла є3мY: њблецhсz въ ри1зу твою2, и3 послёдствуй ми2. f7 И# и3зшeдъ въ слёдъ є3гw2 и3дsше, и3 не вёдzше, ћкw и4стина є4сть бhвшее t ѓгGла: мнsше (л. к7и њб.) же видёніе зрёти. ‹ Прошeдша же пeрвую стрaжу и3 вторyю, пріид0ста ко вратHмъ желёзнымъ, вводsщымъ во грaдъ, ±же њ себЁ tверз0шасz и4ма. и3 и3зшeдше преид0ша ст0гну є3ди1ну, и3 ѓбіе tступи2 ѓгGлъ t негw2. №i И# пeтръ бhвъ въ себЁ, речE: нhнэ вёмъ вои1стинну, ћкw послA бGъ ѓгGла своего2, и3 и3з8sтъ мS и3з8 руки2 и4рwдовы, и3 t всегw2 чazніz людeй їудeйскихъ.

Конeцъ суббHтэ, и3 с™0му геHргію, и3 їaкwву.

(за? l) в7i Смотри1въ же* (Въ понедёльникъ є7 недёли: Во дни2 џны, смотри1въ пeтръ*) пріи1де въ д0мъ марjинъ м™ре їwaнновы, нарицaемагw мaрка, и3дёже бsху мн0зи с0брани и3 молsщесz. Gi Толкнyвшу же петрY во вратA дворA, приступи2 слhшати nтрокови1ца и4менемъ р0ди: д7i И# познaвши глaсъ петр0въ, t рaдости не tвeрзе врaтъ: притeкши же сказA петрA стоsща пред8 враты2. є7i Nни1 же къ нeй рёша: бэснyеши ли сz; nнa же крэплsшесz тaкw бhти. nни1 же глаг0лаху: ѓгGлъ є3гw2 є4сть. ѕ7i Пeтръ же пребывaше толкjй: tвeрзше же ви1дэша є3го2, и3 ўжас0шасz. з7i Помаaвъ же и5мъ рук0ю молчaти, сказA и5мъ, кaкw гDь є3го2 и3зведE и3з8 темни1цы. речe же: возвэсти1те їaкwву и3 брaтіzмъ сі‰. и3 и3зшeдъ и4де во и4но мёсто.

Конeцъ понедёльнику.

[в7] }i Бhвшу же дню2, бЁ молвA не мaла въ в0инэхъ: что2 u5бо петрY бhсть; f7i И$рwдъ же поискaвъ є3го2, и3 не њбрётъ: и3 и3стzзaвъ стр†жи, повелЁ tвести2 (л. к7f) и5хъ. и3 и3зшeдъ t їудє1й въ кесарjю, живsше. к7 Бё же и4рwдъ гнёваzсz на тЂрzны и3 сідHнzны, и5же є3динодyшнw пріид0ша къ немY, и3 ўмоли1вше влaста постeльника царeва прошaху ми1ра: понeже страны6 и4хъ t цrтва є3гw2 питaхусz. к7а Въ наречeнный же дeнь и4рwдъ њб0лксz во nдeжду цaрску, и3 сёдъ на суди1щи пред8 нар0домъ, глаг0лаше къ ни1мъ. к7в Нар0дъ же возглашaше: глaсъ б9ій, ґ не человёчь. к7г Внезaпу же порази2 є3го2 ѓгGлъ гDнь, занE не дадE слaвы бGу: и3 бhвъ червьми2 и3з8zдeнъ, и4здше. к7д Сл0во же б9іе растsше и3 мн0жашесz.

(за? lа) к7є Варнaва же и3 сavлъ* (Во вт0рникъ є7 недёли: Во дни2 џны, варнaва и3 сavлъ*) возврати1стасz и3з8 їеrли1ма во ґнтіохjю, и3сп0лнивше слyжбу, поeмше съ соб0ю и3 їwaнна, нарицaемаго мaрка.

ГлавA третіzнaдесzть.

с< № Бsху же нёцыи во цRкви сyщей во ґнтіохjи, прор0цы и3 ўчи1теліе, варнaва же и3 сmмеHнъ, нарицaемый нjгеръ, и3 лукjй кmринeанинъ, и3 манаи1нъ со и4рwдомъ четвертовлaстникомъ воспитaнный, и3 сavлъ. в7 Служaщымъ же и5мъ гDви, и3 постsщымсz, речE д¦ъ с™hй: tдэли1те ми2 варнaву и3 сavла на дёло, на нeже призвaхъ и5хъ. G ТогдA пости1вшесz, и3 помоли1вшесz, и3 возл0жше рyки на нS, tпусти1ша и5хъ. д7 СіS ќбw п0слана бhвша t д¦а с™а, снид0ста въ селеvкjю, tтyду же tплhша (л. к7f њб.) въ кЂпръ. є7 И# бhвше въ саламjнэ, возвэщaста сл0во б9іе въ с0нмищахъ їудeйскихъ: и3мёста же и3 їwaнна слугY. ѕ7 Прошeдша же џстровъ дaже до пaфа, њбрэт0ста нёкоего мyжа волхвA лжепрор0ка їудeанина, є3мyже и4мz варіисyсъ: з7 И$же бЁ со ґнfmпaтомъ сeргіемъ пavломъ, мyжемъ разyмнымъ. сeй призвaвъ варнaву и3 сavла, взыскA ўслhшати сл0во б9іе. } Сопротивлsшесz же и4ма є3ллЂма в0лхвъ, [тaкw бо сказyетсz и4мz є3гw2,] и3скjй разврати1ти ґнfmпaта t вёры. f7 Сavлъ же, и4же и3 пavелъ, и3сп0лнисz д¦а с™а, и3 воззрёвъ нaнь, ‹ РечE: q и3сп0лненне всsкіz льсти2 и3 всsкіz ѕл0бы, сhне діaволь, врaже всsкіz прaвды, не престaнеши ли развращaz пути2 гDни пр†выz; №i И# нhнэ сE рукA гDнz на тS, и3 бyдеши слёпъ, не ви1дz с0лнца до врeмене. внезaпу же нападE нaнь мрaкъ и3 тмA, и3 њсzзaz и3скaше вождA. (су\б) в7i ТогдA ви1дэвъ ґнfmпaтъ бhвшее, вёрова, дивsсz њ ўчeніи гDни.

Конeцъ вт0рнику.

(за? lв) Gi Tвeзшесz же* (Въ срeду є7 недёли: Во дни2 џны, tвeзшесz*) t пaфа, пavелъ и3 сyщіи съ ни1мъ, пріид0ша въ пергjю памфmлjйскую. їwaннъ же tлучи1всz t ни1хъ, возврати1сz во їерусали1мъ: д7i Nни1 же прошeдше t пергjи, пріид0ша во ґнтіохjю пісідjйскую: и3 вшeдше въ с0нмище въ дeнь суббHтный, сэд0ша. є7i По чтeніи же зак0на и3 прорHкъ, послaша начaльницы с0нмища къ ни1мъ, глаг0люще: мyжіе брaтіе, ѓще є4сть сл0во въ вaсъ ўтэшeніz (л. l) къ лю1демъ, глаг0лите. [к7] ѕ7i Востaвъ же пavелъ, и3 помаaвъ рук0ю, речE: мyжіе ї}льтzне, и3 боsщіисz бGа, ўслhшите. з7i БGъ людeй си1хъ, и3збрA nц7ы2 нaшы, и3 лю1ди вознесE въ пришeльствіи въ земли2 є3гЂпетстэй: и3 мhшцею выс0кою и3зведE и5хъ и3з8 неS. }i И# до четhредесzти лётъ препитA и5хъ въ пустhни. f7i И# низложи1въ kзы6къ сeдмь, въ земли2 ханаaнстэй, дадE и5мъ въ наслёдіе зeмлю и4хъ. к7 И# по си1хъ ћкw лётъ четhреста и3 пzтьдесsтъ, дадE и5мъ судіи6 до самyила прор0ка. к7а И# tтyду проси1ша царS, и3 дадE и5мъ бGъ саyла, сhна кjсова, мyжа t колёна веніамjнова, лётъ четhредесzть. к7в И# престaвль є3го2, воздви1же и5мъ дв7да въ царS, є3мyже и3 речE, свидётельствовавъ: њбрэт0хъ дв7да сн7а їессeова, мyжа по сeрдцу моемY, и4же сотвори1тъ вс‰ хотёніz моS. к7г T сегw2 сёмене бGъ, по њбэтовaнію, воздви1же ї}лю спасeніе, ї}са: к7д Проповёдавшу їwaнну пред8 лицeмъ вни1тіz є3гw2 крещeніе покаsніz, всёмъ лю1демъ ї}левымъ.

Конeцъ средЁ.

(за? lг) к7є И# ћкоже* (Ѓvгуста въ к7f: Во дни2 џны, ћкоже*) скончавaше їwaннъ течeніе, глаг0лаше: ког0 мz непщyете бhти, нёсмь ѓзъ, но сE грzдeтъ по мнЁ, є3мyже нёсмь дост0инъ разрэши1ти ремeнь сапогY є3гw2. к7ѕ Мyжіе брaтіе, сhнове р0да ґвраaмлz, и3 и5же въ вaсъ боsщіисz бGа: вaмъ сл0во спасeніz сегw2 послaсz. к7з Живyщіи бо во їерусали1мэ, и3 кнsзи и4хъ сегw2 не разумёвше, и3 глaсы (л. l њб.) прор0ческіz, по всS суббHты чтHмыz, њсуди1вше є3го2, и3сп0лниша. к7и И# ниеди1ныz вины2 смeртныz њбрётше, проси1ша ў пілaта ўби1ти є3го2. к7f Ћкоже скончaша вс‰, ±же њ нeмъ пи1сана, снeмше съ дрeва, положи1ша во гр0бэ. l БGъ же воскреси2 є3го2 t мeртвыхъ: lа И$же kви1сz на дни2 мнHги, совозшeдшымъ съ ни1мъ t галілeи во їерусали1мъ, и5же нhнэ сyть свидётеліе є3гw2 къ лю1демъ. lв И# мы2 вaмъ благовэствyемъ њбэтовaніе бhвшее ко nц7є1мъ, ћкw сіE бGъ и3сп0лнилъ є4сть нaмъ чaдwмъ и4хъ, воздви1гъ ї}са.

Конeцъ предтeчи.

[№] lг Ћкоже и3 во pалмЁ втор0мъ пи1сано є4сть: сн7ъ м0й є3си2 ты2, ѓзъ днeсь роди1хъ тS. lд Ґ ћкоже воскреси2 є3го2 t мeртвыхъ, не ктомY хотsща возврати1тисz во и3стлёніе, си1це речE: ћкw дaмъ вaмъ преподHбнаz дв7дова вBрнаz. lє Тёмже и3 въ друг0мъ глаг0летъ: не дaси препод0бному твоемY ви1дэти и3стлёніz. lѕ Дв7дъ бо ќбw своемY р0ду послужи1въ, б9іимъ совётомъ ќспе, и3 приложи1сz ко nц7є1мъ свои1мъ, и3 ви1дэ и3стлёніе. lз Ґ є3г0же бGъ воздви1же, не ви1дэ и3стлёніz: lи Вёдомо u5бо да бyдетъ вaмъ, мyжіе брaтіе, ћкw є3гw2 рaди вaмъ њставлeніе грэхHвъ проповёдаетсz: и3 t всёхъ, t и4хже не возмог0сте въ зак0нэ мwmсeовэ њправди1тисz, lf Њ сeмъ всsкъ вёруzй њправдaетсz. м7 Блюди1те u5бо, да не пріи1детъ на вaсъ речeнное во прор0цэхъ: м7а Ви1дите неради1віи, и3 чуди1тесz, и3 ќзрите, и3 и3счeзнете, ћкw дёло ѓзъ содёлаю во дни2 вaшz, є3мyже (л. lа) не и4мате вёровати, ѓще кто2 повёсть вaмъ. м7в И#зходsщымъ же и5мъ t с0нмища їудeйска, молsху kзhцы въ другyю суббHту глаг0латисz и5мъ глаг0лwмъ си6мъ. м7г Разшeдшусz же соб0ру, послёдоваша мн0зи t їудє1й, и3 чести1выхъ пришлє1цъ, пavлу и3 варнaвэ, и5же глаг0люще и5мъ, ўвэщaху и5хъ пребывaти въ бlгодaти б9іей. м7д Во грzдyщую же суббHту мaлw не вeсь грaдъ собрaсz послyшати сл0ва б9іz. м7є Ви1дэвше же їудє1и нар0ды, и3сп0лнишасz зaвисти, и3 вопреки2 глаг0лаху глаг0лємымъ t пavла, сопроти1въ глаг0люще и3 хyлzще. [в7] м7ѕ Дерзнyвша же пavелъ и3 варнaва рек0ста: вaмъ бЁ лёпо пeрвэе глаг0лати сл0во б9іе: ґ понeже tверг0сте є5, и3 недост0йны творитE сaми себE вёчному животY, сE њбращaемсz во kзhки. м7з Тaкw бо заповёда нaмъ гDь: положи1хъ тS во свётъ kзhкwмъ, є4же бhти тебЁ во спасeніе дaже до послёднихъ земли2. м7и Слhшаще же kзhцы, рaдовахусz, и3 слaвлzху сл0во гDне, и3 вёроваша, є3ли1цы ўчинeни бsху въ жи1знь вёчную. м7f Проношaшесz же сл0во гDне по всeй странЁ. н7 Їудє1и же наусти1ша чести1выz жєны2, и3 бlгоoбрaзныz, и3 старёйшины грaда, и3 воздвиг0ша гонeніе на пavла и3 варнaву, и3 и3згнaша | t предBлъ свои1хъ. н7а Џна же tтрsсше прaхъ t н0гъ свои1хъ на ни1хъ, пріид0ста во їконjю. н7в Ўченицh же и3сполнsхусz рaдости и3 д¦а с™а. (л. lа њб.)

ГлавA четвертаzнaдесzть.

[к7а] с< № Бhсть же во їконjи вкyпэ вни1ти и4ма въ с0нмище їудeйское, и3 глаг0лати тaкw, ћкw вёровати їудeєвъ и3 є4ллинwвъ мн0жеству мн0гу. в7 Невёрующіи же їудє1и воздвиг0ша и3 °њѕл0биша° (°къ ѕл0бэ под8усти1ша°) дyшы kзhкwвъ на брaтію. G Дов0льно же u5бо врeмz пребhша дерзaюще њ гDэ, свидётельствующемъ сл0ву благодaти своеS, и3 даю1щемъ знaмєніz и3 чудесA бhти рукaма и4хъ. д7 Раздэли1ша же сz мн0жество грaда: и3 џви ќбw бsху со їудє1и, џви же со ґпcлы. є7 И# ћкоже бhсть стремлeніе kзhкwмъ же и3 їудeємъ съ начaльники и4хъ, досади1ти и3 кaменіемъ поби1ти и5хъ: ѕ7 Ўвёдэвше же,

(за? lд) [к7в] Прибэг0ста* (Въ срeду д7-z недёли, преполовeніz: Во дни2 џны, пavелъ и3 варнaва прибэг0ста*) во грaды лmка0нскіz, въ лЂстру и3 дeрвію, и3 во nкрє1стныz и4хъ: з7 И# тaмw бёста благовэствyюща. } И# нёкто мyжъ въ лЂстрэхъ нeмощенъ ногaма сэдsше, хр0мъ t чрeва мaтере своеS сhй, и4же николи1же бЁ ходи1лъ. f7 Сeй слhшаше пavла глаг0люща: и4же воззрёвъ нaнь, и3 ви1дэвъ, ћкw вёру и4мать здрaвъ бhти, ‹ РечE вeліимъ глaсомъ: тебЁ глаг0лю, во и4мz гDа ї}са хrтA, встaни на нHгу твою2 прaвъ: и3 ѓбіе возскочи2 и3 хождaше. №i Нар0ди же ви1дэвше, є4же сотвори2 пavелъ, воздвиг0ша глaсъ св0й лmка0нски глаг0люще: б0зи ўпод0бльшесz человёкwмъ снид0ша къ нaмъ. (л. lв) в7i Нарицaху же u5бо варнaву дjа, пavла же є3рмjа, понeже т0й бsше начaльникъ сл0ва. Gi Жрeцъ же дjевъ сyщагw пред8 грaдомъ и4хъ, приведE ю3нцы2, и3 принесE вэнцы2 пред8 вратA, съ нар0ды хотsше жрeти. д7i Слhшавша же ґпcла, варнaва и3 пavелъ, растерзaвша ри6зы своS, вскочи1ста въ нар0дъ зовyща, и3 глаг0люща: є7i Мyжіе, что2 сі‰ творитE; и3 мы2 подобострaстна є3смA вaмъ человёка, бlговэствyюща вaмъ, t си1хъ сyетныхъ њбращaтисz къ бGу жи1ву, и4же сотвори2 нб7о и3 зeмлю, и3 м0ре, и3 вс‰ ±же въ ни1хъ. ѕ7i И$же въ мимошeдшыz р0ды њстaвилъ бЁ всS kзhки ходи1ти въ путeхъ и4хъ. з7i И# u5бо не несвидётельствована себE њстaви, благотворS, съ нб7сE нaмъ °дождeвы° (°дожди2°) даS, и3 временA плодонHсна, и3сполнsz пи1щею и3 весeліемъ сердцA нaша. }i И# сі‰ глаг0люща, є3двA ўстaвиста нар0ды не жрeти и4ма: но tити2 коемyждо во своsси.

Конeцъ средЁ.

f7i Пребывaющема же и4ма и3 ўчaщема, пріид0ша t ґнтіохjи и3 їконjи нёцыи їудє1и, и3 стzзaющемасz и4ма съ дерзновeніемъ, наусти1ша нар0ды tступи1ти t нею2, глаг0люще: ћкw ничт0же и4стинно глаг0лета, но всE лжeта. [№] и3 наусти1вше нар0ды, и3 кaменіемъ поби1вше пavла, и3звлек0ша внЁ грaда, мнsще є3го2 ўмeрша. к7 Џкрестъ же стaвшымъ є3гw2 ўченикHмъ, востaвъ вни1де во грaдъ. (л. lв њб.)

(за? lє) И# наyтріе и3зhде съ варнaвою* (Въ четверт0къ є7-z недёли: Во дни2 џны, и3зhде пavелъ съ варнaвою*) въ дeрвію. к7а Бlговэствовaста же грaду томY и3 научи1ста мн0ги, возврати1стасz въ лЂстру, и3 їконjю, и3 ґнтіохjю: к7в Ўтверждaюще дyшы ўченикHвъ, молsще пребhти въ вёрэ, и3 ћкw мн0гими скорбьми2 подобaетъ нaмъ вни1ти въ цrтвіе б9іе. к7г Рукопол0жше же и5мъ пресвЂтеры на всS цRкви, и3 помоли1вшесz съ пост0мъ, предaста и5хъ гDви, въ нег0же вёроваша. к7д И# прошeдша пісідjю, пріид0ста въ памфmлjю: к7є И# глаг0лавша въ пергjи сл0во гDне, снид0ста во ґтталjю. к7ѕ И# tтyду tплhста во ґнтіохjю, tню1дуже бёста прeдана бlгодaти б9іей въ дёло, є4же скончaста. к7з Пришeдша же и3 собрaвша цRковь, сказaста є3ли6ка сотвори2 бGъ съ ни1ма, и3 ћкw tвeрзе kзhкwмъ двeрь вёры.

Конeцъ четверткY.

[к7г] к7и Пребhста же тaмw врeмz не мaло со ўченики2.

ГлавA пzтаzнaдесzть.

с< № И# нёцыи сшeдше t їудeи, ўчaху брaтію: ћкw ѓще не њбрёжетесz, по nбhчаю мwmсeову, не м0жете спасти1сz. в7 Бhвши же рaспри и3 стzзaнію не мaлу пavлу и3 варнaвэ къ ни1мъ, ўчини1ша взhти пavлу и3 варнaвэ, и3 нёкимъ други6мъ t ни1хъ, ко ґпcлwмъ и3 стaрцємъ во їеrли1мъ, њ вопрошeніи сeмъ. G Nни1 же u5бо предп0слани (л. lг) бhвше t цRкве, прохождaху фінікjю и3 самарjю, повёдающе њбращeніе kзhкwвъ, и3 творsху рaдость вeлію всeй брaтіи. (нLz) д7 Пришeдше же во їерусали1мъ, пріsти бhша t цRкве и3 ґпcтwлъ и3 стaрєцъ: сказaша же є3ли6ка сотвори2 бGъ съ ни1ми, и3 ћкw tвeрзе kзhкwмъ двeрь вёры.

(за? lѕ) є7 Востaша же нёцыи* (Въ пzт0къ є7-z недёли: Во дни2 џны, востaша нёцыи*) t є4реси фарісeйскіz вёровавшіи, глаг0люще: ћкw подобaетъ њбрёзати и5хъ, завэщавaти же блюсти2 зак0нъ мwmсeовъ. ѕ7 Собрaшасz же ґпcли и3 стaрцы вёдэти њ словеси2 сeмъ. з7 Мн0гу же взыскaнію бhвшу, востaвъ пeтръ речE къ ни1мъ: мyжіе брaтіе, вы2 вёсте, ћкw t днjй пeрвыхъ бGъ въ нaсъ и3збрA, ўсты2 мои1ми ўслhшати kзhкwмъ сл0во бlговёстіz, и3 вёровати. } И# сердцевёдецъ бGъ свидётельствова и5мъ, дaвъ и5мъ д¦а с™aго, ћкоже и3 нaмъ. f7 И# ничт0же разсуди2 междY нaми же и3 џнэми, вёрою њчи1щъ сердцA и4хъ. ‹ Нhнэ u5бо что2 и3скушaете бGа, хотsще возложи1ти и4го на вы6и ўчн7кHмъ, є3гHже ни nтцы2 нaши, ни мы2 возмог0хомъ понести2; №i Но бlгодaтію гDа ї}са хrтA вёруемъ спасти1сz, ћкоже и3 nни2. в7i Ўмолчa же всE мн0жество, и3 послyшаху варнaвы и3 пavла повёдающихъ, є3ли1ка сотвори2 бGъ знaмєніz и3 чудесA во kзhцэхъ и4ма. Gi По ўмолчaніи же и4хъ tвэщA їaкwвъ, глаг0лz: мyжіе брaтіе, послyшайте менE. д7i СmмеHнъ повёда, ћкw (л. lг њб.) прeжде бGъ посэти2 пріsти t kзы6къ лю1ди њ и4мени своeмъ. є7i И# семY согласyютъ словесA прорHкъ, ћкоже пи1шетъ: ѕ7i По си1хъ њбращyсz, и3 сози1жду кр0въ дв7довъ пaдшій, и3 раскHпанаz є3гw2 сози1жду, и3 и3спрaвлю є3го2: з7i Ћкw да взhщутъ пр0чіи человёцы гDа, и3 вси2 kзhцы, въ ни1хже наречeсz и4мz моE: глаг0летъ гDь, творsй сі‰ вс‰. }i Раз{мна t вёка сyть бGови всS дэлA є3гw2. f7i Сегw2 рaди ѓзъ суждY, не стужaти t kзы6къ њбращaющымсz къ бGу: к7 Но заповёдати и5мъ њгребaтисz t трeбъ јдwльскихъ, и3 t блудA, и3 ўдaвленины, и3 t кр0ве: и3, є3ли6ка неугHдна себЁ бhти, и3ны6мъ не твори1ти. к7а Мwmсeй бо t родHвъ дрeвнихъ, по всS грaды проповёдающыz є3го2 и4мать въ с0нмищахъ, по всS суббHты чт0мый. к7в ТогдA и3зв0лисz ґпcтолwмъ и3 стaрцємъ со всeю цRковію, и3збрaвше мyжа t ни1хъ, послaти во ґнтіохjю съ пavломъ и3 варнaвою: їyду, нарицaемаго варсaву, и3 сjлу, мyжа нарHчита въ брaтіи. [№] к7г Написaвше рукaма и4хъ сі‰: ґпcтоли, и3 стaрцы, и3 брaтіz, сyщымъ во ґнтіохjи, и3 сmрjи, и3 кілікjи брaтіи, и5же t kзы6къ, њ гDэ рaдоватисz. к7д Понeже ќбw слhшахомъ, ћкw нёцыи t нaсъ и3зшeдше возмути1ша вaсъ словесы2, развращaюще дyшы вaшz, глаг0люще, њбрёзатисz и3 блюсти2 зак0нъ, и5мже мы2 не завэщaхомъ: к7є И#зв0лисz нaмъ собрaвшымсz є3динодyшнw, и3збрaнныz мyжы послaти къ вaмъ, съ возлю1бленныма нaшима варнaвою и3 пavломъ, к7ѕ Человёкома предaвшема душS своS њ и4мени гDа нaшегw ї}са хrтA. к7з Послaхомъ u5бо (л. lд) їyду и3 сjлу, и3 тёхъ сл0вомъ сказyющихъ т†zжде. к7и И#зв0лисz бо с™0му д¦у и3 нaмъ, ничт0же мн0жае возложи1ти вaмъ тzготы2, рaзвэ нyждныхъ си1хъ: к7f Њгребaтисz t їдwложeртвенныхъ, и3 кр0ве, и3 ўдaвленины, и3 блудA: и3, є3ли6ка не х0щете вaмъ бhти други6мъ не твори1те: t ни1хже соблюдaюще себE д0брэ сотворитE. здрaвствуйте. l Nни1 же u5бо п0слани бhвше, пріид0ша во ґнтіохjю: и3 собрaвше нар0дъ, вдaша послaніе. lа Прочeтше же возрaдовашасz њ ўтэшeніи. lв Їyда же и3 сjла, и3 тA прорHка сyща, сл0вомъ мн0зэмъ ўтёшиста брaтію и3 ўтверди1ста. lг Пребhвше же тaмw врeмz, tпущє1на бhста съ ми1ромъ t брaтій ко ґпcлwмъ. lд И#зв0лисz же сjлэ пребhти тaмw, їyда же возврати1сz во їерусали1мъ.

Конeцъ пzткY.

(за? lз)Пavелъ же и3 варнaва* (Въ суббHту є7-z недёли: Во дни2 џны, пavелъ и3 варнaва*) живsста во ґнтіохjи, ўчaще и3 благовэствyюще сл0во гDне, и3 со и3нёми мн0гими. lѕ По нёкихъ же днeхъ, речE пavелъ къ варнaвэ: возврaщшесz подобaетъ посэти1ти брaтію нaшу во всёхъ грaдэхъ, въ ни1хже проповёдахомъ сл0во гDне, кaкw пребывaютъ. [в7] lз Варнaва же восхотЁ поsти съ соб0ю їwaнна, нарицaемаго мaрка. lи Пavелъ же глаг0лаше: tстyпльшагw t нaю t памфmлjи, и3 не шeдшагw съ нaми на дёло, въ нeже положeни бhхомъ, не поsти сегw2 съ соб0ю. lf Бhсть (л. lд њб.) u5бо рaспрz, ћкw tлучи1тисz и4ма t себE, варнaва ќбw поeмъ мaрка, tплы2 въ кЂпръ: м7 Пavелъ же и3збрaвъ сjлу, и3зhде прeданъ бlгодaти б9іей, t брaтій. м7а Прохождaше сmрjю и3 кілікjю, ўтверждaz цє1ркви.

Конeцъ суббHтэ.

ГлавA шестаzнaдесzть.

[к7д] с< № Пріи1де же въ дeрвію и3 лЂстру, и3 сE ўчени1къ нёкій бЁ тY, и4менемъ тімоfeй, сhнъ жены2 нёкіz їудeаныни вёрны, nтцa же є4ллина: в7 И$же свидётельствованъ бЁ t сyщихъ въ лЂстрэхъ и3 їконjи брaтіи. G Сего2 восхотЁ пavелъ съ соб0ю и3зhти, и3 пріeмъ њбрёза є3го2 їудє1й рaди, сyщихъ на мёстэхъ џнэхъ: вёдzху бо вси2 nтцA є3гw2, ћкw є4ллинъ бsше. д7 И# ћкоже прохождaху грaды, предаsше и5мъ храни1ти ўстaвы суждє1нныz t ґп0стwлъ и3 стaрєцъ, и5же во їерусали1мэ. є7 Цє1ркви же ўтверждaхусz вёрою: и3 прибывaху въ число2 по всS дни2. ѕ7 Прошeдше же фрmгjю и3 галатjйскую странY, возбранeни бhша t с™aгw д¦а глаг0лати сл0во во ґсjи. з7 Пришeдше же въ мmсjю, покушaхусz въ віfmнjю поити2: и3 не њстaви и4хъ д¦ъ. з7 Прешeдше же мmсjю, снид0ша въ трwaду. f7 И# видёніе въ нощи2 kви1сz пavлу: мyжъ нёкій бЁ макед0нzнинъ стоS молS є3го2 и3 глаг0лz: пришeдъ въ макед0нію, помози2 нaмъ. ‹ И# ћкоже видёніе ви1дэ, ѓбіе взыскaхомъ и3зhти въ макед0нію, разумёвше, ћкw призвa ны гDь благовэсти1ти и5мъ. №i Tвeзшесz же t (л. lє) трwaды, пріид0хомъ въ самоfрaкъ, во ќтріе же въ неап0ль. в7i Tтyду же въ філіппyсы, и4же є4сть пeрвый грaдъ чaсти макед0ніи, колHніа: бёхомъ же въ т0мъ грaдэ пребывaюще дни2 нёкіz. Gi Въ дeнь же суббHтный, и3зыд0хомъ в0нъ и3з8 грaда при рэцЁ, и3дёже мнsшесz моли1твенница бhти, и3 сёдше глаг0лахомъ къ собрaвшымсz женaмъ. [№] д7i И# нёкаz женA и4менемъ лmдjа, порфmропродaльница t грaда fmатjрскагw, чтyщи бGа, послyшаше: є4йже гDь tвeрзе сeрдце внимaти глаг0лємымъ t пavла. є7i Ћкоже крести1сz тA, и3 д0мъ є3S, молsше ны2 глаг0лющи: ѓще смотри1сте мS вёрну гDви бhти, вшeдше въ д0мъ м0й, пребyдите: и3 принyди нaсъ.

(за? lи) ѕ7i Бhсть же и3дyщымъ нaмъ* (Недёлz ѕ7 њ слэп0мъ: Во дни2 џны, бhсть и3дyщымъ ґп0столwмъ*) на моли1тву, nтрокови1ца нёкаz и3мyщаz дyхъ пытли1въ срёте нaсъ, ћже тzжaніе мн0го даsше господє1мъ свои1мъ волхвyющи. з7i ТA послёдовавши пavлу и3 нaмъ, взывaше глаг0лющи: сjи человёцы раби2 бGа вhшнzгw сyть, и5же возвэщaютъ нaмъ пyть спасeніz. }i Сe же творsше на мн0ги дни2. стужи1въ же си2 пavелъ, и3 њбрaщсz, дyхови речE: запрещaю ти2 и4менемъ ї}са хrтA, и3зhди и3з8 неS: и3 и3зhде въ т0мъ часЁ. f7i Ви1дэвше же госп0діе є3S, ћкw и3зhде надeжда тzжaніz и4хъ, поeмше пavла и3 сjлу, влек0ша на т0ргъ ко кнzзє1мъ. к7 И# ввeдше и5хъ къ воев0дамъ, рёша: сjи человёцы возмущaютъ грaдъ нaшъ, (л. lє њб.) їудeє сyще. к7а И# завэщавaютъ nбhчаи, ±же не дост0итъ нaмъ пріимaти, ни твори1ти, ри1млzнwмъ сyщымъ. к7в И# сни1десz нар0дъ на ни1хъ, и3 воевHды растерзaвше и5мъ ри1зы, велsху пaлицами би1ти и5хъ. к7г Мн0ги же дaвше и5мъ р†ны, всади1ша въ темни1цу, завэщaвше темни1чному стрaжу твeрдw стрещи2 и5хъ: к7д И$же таково2 завэщaніе пріeмъ, всади2 и5хъ во внyтреннюю темни1цу, и3 н0ги и4хъ заби2 въ клaдэ. к7є Въ полyнощи же пavелъ и3 сjла молsщасz поsста бGа: послyшаху же и4хъ ю4зницы. [в7] к7ѕ Внезaпу же трyсъ бhсть вeлій, ћкw поколебaтисz њсновaнію темни1чному: tверз0ша же сz ѓбіе двє1ри всS, и3 всBмъ ю4зы њслабёша. к7з Возбyждьсz же темни1чный стрaжъ, и3 ви1дэвъ tвeрсты двє1ри темни1цы, и3звлeкъ н0жъ, хотsше себE ўби1ти, мнS и3збёгшz ю4зники. к7и Возгласи1 же глaсомъ вeліимъ пavелъ, глаг0лz: ничт0же сотвори2 себЁ ѕлA, вси1 бо є3смы2 здЁ. к7f Проси1въ же свэщи2, вскочи2, и3 трeпетенъ бhвъ, припадE къ пavлу и3 сjлэ: l И# и3звeдъ и5хъ в0нъ, речE: госп0діе, чт0 ми подобaетъ твори1ти, да спасyсz; lа Џна же рек0ста: вёруй въ гDа ї}са хrтA, и3 спасeшисz ты2, и3 вeсь д0мъ тв0й. lв И# глаг0ласта є3мY сл0во гDне, и3 всBмъ и5же въ домY є3гw2. lг И# поeмъ | въ т0й же чaсъ н0щи, и3змы2 t рaнъ, и3 крести1сz сaмъ, и3 свои2 є3мY вси2 ѓбіе. lд Ввeдъ же | въ д0мъ св0й, постaви трапeзу, и3 возрaдовасz со всёмъ д0момъ свои1мъ, вёровавъ бGу.

Конeцъ недёли.

lє Дню1 же бhвшу, послaша воевHды пaличники, глаг0люще: tпусти2 человёка џна. lѕ Сказa же темни1чный (л. lѕ) стрaжъ словесA сіS пavлу, ћкw послaша воевHды, да tпущeна бyдета: нhнэ u5бо и3зшeдша, и3ди1та съ ми1ромъ. lз Пavелъ же речE къ ни1мъ: би1вше нaю пред8 людьми2 неwсуждeна человёка ри1млzнина сyща, всади1ша въ темни1цу, и3 нhнэ џтай и3зв0дzтъ нaю: ни2 ќбw, но да пришeдше сaми и3зведyтъ нaю. lи Сказaша же пaличницы воев0дамъ глаг0лы сіS: и3 ўбоsшасz, слhшавше ћкw ри1млzнина є3стA. lf И# пришeдше ўмоли1ша и5хъ, и3 и3звeдше молsху и3зhти и3з8 грaда. м7 И#зшeдша же и3з8 темни1цы, пріид0ста къ лmдjи: и3 ви1дэвша брaтію, ўтёшиста и5хъ, и3 и3зыд0ста.

ГлавA седмаzнaдесzть.

(за? lf) [к7є] с< № Прешeдша же* (Въ понедёльникъ ѕ7-z недёли: Во дни2 џны, пavелъ и3 сjла прешeдша*) ґмфіп0ль и3 ґполлHнію, внид0ста въ солyнь, и3дёже бЁ с0нмище їудeйское. в7 По nбhчаю же своемY пavелъ вни1де къ ни1мъ, и3 по суббHты три2 стzзaшесz съ ни1ми t писaній, G (пнdе) Сказyz и3 предлагaz и5мъ, ћкw хrтY подобaше пострадaти, и3 воскрeснути t мeртвыхъ: и3 ћкw сeй ї}съ, є3г0же ѓзъ проповёдаю вaмъ, є4сть хrт0съ. д7 И# нёцыи t ни1хъ вёроваша, и3 приложи1шасz къ пavлу и3 сjлэ, t чести1выхъ є4ллинъ мн0жество мн0го, и3 t жeнъ бlгор0дныхъ не мaло. є7 Зазрёвше же непок0ршіисz їудeє, и3 пріeмше крам0льники нёкіz мyжы ѕлhz, и3 собрaвше нар0дъ, м0лвzху (л. lѕ њб.) по грaду: нашeдше же на д0мъ їасс0новъ, и3скaху и5хъ и3звести2 къ нар0ду. ѕ7 Не њбрётше же и5хъ, влечaху їасс0на, и3 нёкіz t брaтій ко градоначaльникwмъ, вопію1ще: ћкw и5же разврати1ша вселeнную, сjи здЁ пріид0ша: з7 И5же пріsтъ їасс0нъ. и3 сjи вси2 проти1внw велёніємъ кeсаревымъ творsтъ, цRS глаг0люще и3н0го бhти, ї}са. } Смzт0ша же нар0дъ, и3 градоначaльники слhшащыz сі‰. f7 Взeмше же дов0льное t їасс0на и3 t пр0чихъ, tпусти1ша и5хъ. ‹ Брaтіz же ѓбіе въ нощи2 tслaша пavла и3 сjлу въ бeрію: и5же пришeдше, и3д0ша въ соб0ръ їудeйскій. №i Сjи же бsху бlгор0днэйши живyщихъ въ солyнэ, и5же пріsша сл0во со всёмъ ўсeрдіемъ, по всS дни2 разсуждaюще пис†ніz, ѓще сyть сі‰ тaкw. в7i Мн0зи ќбw t ни1хъ вёроваша, и3 t є4ллинскихъ жeнъ благоoбрaзныхъ, и3 мужeй не мaлw. Gi И# ћкw ўвёдаша и5же t солyнz їудє1и, ћкw и3 въ бeріи проповёдасz t пavла сл0во б9іе, пріид0ша и3 тaмw дви1жуще и3 смущaюще нар0ды. д7i Ѓбіе же тогдA брaтіz tпусти1ша пavла и3ти2 на пом0ріе: њстaста же сjла и3 тімоfeй тaмw. є7i Провождaющіи же пavла, вед0ша є3го2 дaже до ґfи1нъ: и3 пріeмше зaповэдь къ сjлэ и3 тімоfeю, да ћкw скорёе пріи1дутъ къ немY, и3зыд0ша.

Конeцъ понедёльнику.

(за? м7) ѕ7i Во ґfи1нэхъ же ждyщу и5хъ пavлу,* (С™0му діонЂсію ґреопагjту: Во дни2 џны, во ґfи1нэхъ ждyщу пavлу сjлы и3 тімоfeа,*) раздражaшесz д¦ъ є3гw2 въ нeмъ, зрsщемъ јдwлъ п0лнъ (л. lз) сyщъ грaдъ. [к7ѕ] з7i Стzзaшесz же ќбw на с0нмищи со їудє1и и3 съ чести1выми, и3 на т0ржищи по всS дни2 съ приключaющимисz. }i Нёцыи же t є3пік{ръ, и3 t стHікъ філосHфъ, стzзaхусz съ ни1мъ, и3 нёцыи глаг0лаху: что2 ќбw х0щетъ суесл0вивый сeй глаг0лати; и3нjи же, чужди1хъ богHвъ мни1тсz проповёдникъ бhти: ћкw ї}са и3 воскrніе бlговэствовaше и5мъ.

(за?) f7i Поeмше же є3го2,* (Во вт0рникъ ѕ7-z недёли: Во дни2 џны, поeмше пavла*) вед0ша на ґреопaгъ, глаг0люще: м0жемъ ли разумёти, что2 н0вое сіE глаг0лемое тоб0ю ўчeніе, к7 Стр†нна бо нёкаz влагaеши во ўшесA нaша: х0щемъ u5бо разумёти, что2 хотsтъ сі‰ бhти; к7а [Ґfинeи же вси2, и3 приходsщіи стрaнніи, ни во чт0же и4но ўпражнsхусz, рaзвэ глаг0лати что2, и3ли2 слhшати н0вое.] к7в Стaвъ же пavелъ посредЁ ґреопaга, речE: мyжіе ґfинeйстіи, по всемY зрю2 вы2 ѓки благочести1выz. к7г Проходs бо и3 соглsдаz чествов†ніz вaша, њбрэт0хъ и3 кaпище, на нeмже бЁ напи1сано: невёдомому бGу. є3г0же ќбw не вёдуще бlголёпнw чтетE, сего2 ѓзъ проповёдую вaмъ. к7д БGъ сотвори1вый мjръ, и3 вс‰ ±же въ нeмъ, сeй нб7сE и3 земли2 гDь сhй, не въ рукотворeнныхъ хрaмэхъ живeтъ: к7є Ни t рyкъ человёческихъ ўгождє1ніz пріeмлетъ, трeбуz что2, сaмъ даS всBмъ жив0тъ, и3 дыхaніе, и3 вс‰. к7ѕ Сотвори1лъ же є4сть t є3ди1ныz кр0ве вeсь kзhкъ человёчь, жи1ти по всемY лицY земн0му, ўстaвивъ пред8учинeнаz (л. lз њб.) временA и3 предёлы селeніz и4хъ: к7з Взыскaти гDа, да понE њсsжутъ є3го2, и3 њбрsщутъ, ћкw не далeче t є3ди1нагw коегHждо нaсъ сyща. к7и Њ нeмъ бо живeмъ, и3 дви1жемсz, и3 є3смы2.

Конeцъ вт0рнику.

ћкоже и3 нёцыи t вaшихъ кни6жникъ рек0ша: сегH бо и3 р0дъ є3смы2. к7f Р0дъ u5бо сyще б9ій, не д0лжни є3смы2 непщевaти, под0бно бhти бжcтво2 злaту, и3ли2 сребрY, и3ли2 кaменю худ0жнэ начертaнну, и3 смышлeнію человёчу. l ЛBта u5бо невёдэніz презирaz бGъ, нhнэ повелэвaетъ человёкwмъ всёмъ всю1ду покazтисz. lа ЗанE ўстaвилъ є4сть дeнь, в0ньже х0щетъ суди1ти вселeннэй въ прaвдэ, њ мyжэ, є3г0же предустaви, вёру подаS всBмъ, воскреси1въ є3го2 t мeртвыхъ. lв Слhшавше же воскресeніе мeртвыхъ, џвіи ќбw ругaхусz: џвіи же рёша, да слhшимъ тS пaки њ сeмъ. lг И# тaкw пavелъ и3зhде t среды2 и4хъ. lд Нёцыи же мyжіе прилэпи1вшесz є3мY, вёроваша: въ ни1хже бЁ и3 діонЂсій ґреопагjтскій, и3 женA и4менемъ дaмарь, и3 друзjи съ ни1ми.

Конeцъ с™0му.

ГлавA nсмаzнaдесzть.

(за? к7з) с< № По си1хъ же tлучи1всz* (На њбновлeніе цRS грaда: Во дни2 џны, tлучи1сz* Сіe же и3 на њсновaніе грaда.) пavелъ t ґfи1нъ, пріи1де въ корjнfъ. в7 И# њбрёте нёкоего їудeанина и4менемъ ґкЂлу, п0нтzнина р0домъ, н0вw (л. lи) пришeдша t їталjи, и3 пріскjллу женY є3гw2, [занE повелёлъ бsше клаvдjй tлучи1тисz всёмъ їудeємъ t ри1ма,] пріи1де къ ни1мъ: G И# занE є3динохуд0жникwмъ бhти и5мъ, пребhсть ў ни1хъ, и3 дёлаше: бsху бо скинотв0рцы хи1тростію. д7 Стzзaшесz же на с0нмищахъ по всS суббHты, и3 препирaше їудє1и и3 є4ллины. є7 И# ћкоже снид0ста t макед0ніи сjла же и3 тімоfeй, тужaше д¦омъ пavелъ, свидётельствуz їудewмъ ї}са бhти хrтA. ѕ7 Проти1вzщымсz же и5мъ и3 хyлzщымъ, њтрsсъ ри6зы своS, речE къ ни1мъ: кр0вь вaша на главaхъ вaшихъ: чи1стъ ѓзъ, t нн7э во kзhки и3дY. з7 И# прешeдъ tтyду, пріи1де въ д0мъ нёкоегw и4менемъ їyста, чтyща бGа, є3мyже хрaмина бЁ вскрaй с0нмища. } Крjспъ же начaльникъ соб0ра, вёрова гDви со всёмъ д0момъ свои1мъ: [№] и3 мн0зи t корjнfzнъ слhшавше вёроваху, и3 крещaхусz. f7 Речe же гDь въ видёніи нощн0мъ пavлу: не б0йсz, но глаг0ли, и3 да не ўм0лкнеши: ‹ ЗанE ѓзъ є4смь съ тоб0ю, и3 никт0же приложи1тъ њѕл0бити тS: занE лю1діе сyть ми2 мн0зи во грaдэ сeмъ. №i Сэдsше же тaмw лёто и3 мBсzцъ шeсть, ўчS въ ни1хъ сл0ву б9ію.

Конeцъ њбновлeнію, и3 њсновaнію грaда.

[в7] в7i ГалліHну же ґнfmпaту сyщу во ґхaіи, напад0ша є3динодyшнw їудє1и на пavла, и3 привед0ша є3го2 на суди1лище, Gi Глаг0люще: ћкw проти1ву зак0ну сeй ўвэщавaетъ чlвёки чти1ти бGа. д7i Хотsщу же пavлу tвeрсти ўстA, речE галліHнъ ко їудeємъ: ѓще бы непрaвда былA кaz, и3ли2 дёло ѕл0е, q їудeє, по (л. lи њб.) сл0ву ќбw послyшалъ бhхъ вaсъ. є7i Ѓще ли же стzз†ніz сyть њ словеси2, и3 њ и4менехъ, и3 њ зак0нэ вaшемъ, вёдите сaми: судіs бо ѓзъ си6мъ не хощY бhти. ѕ7i И# и3згнA и5хъ t суди1лища. з7i Е$мше же вси2 є4ллини сосfeна, начaльника соб0ра, біsху пред8 суди1лищемъ, и3 ни є3ди1но њ си1хъ галліHну радёніе бhсть. }i Пavелъ же є3щE пребhвъ дни2 дов0льны, и3 цэловaвъ брaтію, tплы2 въ сmрjю, [и3 съ ни1мъ ґкЂла, и3 пріскjлла,] њстри1гъ главY въ кeгхреихъ: њбрeксz бо бЁ. f7i Пристa же во є3фeсэ, и3 тёхъ њстaви тaмw: сaмъ же вшeдъ въ с0нмище, стzзaшесz со їудє1и. к7 Молsщымъ же и5мъ є3го2 на мн0го врeмz пребhти ў ни1хъ, не и3зв0ли: к7а Но tречeсz и5мъ, глаг0лz, ћкw подобaетъ ми2 всsкw прaздникъ грzдyщій сотвори1ти во їеrли1мэ: пaки же возвращyсz къ вaмъ, бGу хотsщу. и3 tвезeсz t є3фeса: ґкЂла же и3 пріскjлла њстaша во є3фeсэ.

(за? м7а) к7в И# сошeдъ* (Въ срeду ѕ7 недёли: Во дни2 џны, сшeдъ пavелъ*) въ кесарjю, возшeдъ и3 цэловaвъ цRковь, сни1де бо ґнтіохjю: к7г И# сотв0рь врeмz нёкое, и3зhде проходS по рsду галатjйскую странY и3 фрmгjю, ўтверждaz всS ўченики2. [G] к7д Їудeанинъ же нёкто ґполлHсъ и4менемъ, ґлеxaндрzнинъ р0домъ, мyжъ словeсенъ, пріи1де во є3фeсъ, си1ленъ сhй въ кни1гахъ: к7є Сeй бЁ њглашeнъ пути2 гDню, и3 горS д¦омъ, глаг0лаше и3 ўчaше и3звёстнw ±же њ гDэ, вёдый т0кмw крещeніе їwaнново. к7ѕ Сeй же начaтъ дерзaти на с0нмищахъ: слhшавше же є3го2 ґкЂла и3 (л. lf) пріскjлла, пріsша є3го2, и3 и3звёстнэе томY сказaша пyть гDнь. к7з Хотsщу же є3мY преити2 во ґхaію, предпослaвше брaтіz, написaша ўченикHмъ пріsти є3го2: и4же пришeдъ тaмw, пос0бствова мн0гw вёровавшымъ бlгодaтію. к7и Твeрдw бо їудє1и не престаS њбличaше пред8 людьми2, сказyz писaньми, ї}са бhти хrтA.

Конeцъ средЁ.

ГлавA девzтаzнaдесzть.

(за? м7в) [к7и] с< № Бhсть же внегдA* (Въ пzт0къ ѕ7 недёли: Во дни2 џны бhсть внегдA* Сіe же и3 їаннуaріа з7, крести1телю.) бhти ґполлHсу въ корjнfэ, пavлу же прошeдшу вhшніz страны6, пріити2 во є3фeсъ: и3 њбрётъ нёкіz ўченики2, в7 РечE къ ни1мъ: ѓще ќбw д¦ъ с™ъ пріsли є3стE вёровавше; nни1 же рёша къ немY: но нижE, ѓще д¦ъ с™hй є4сть, слhшахомъ. (вто>) G Речe же къ ни1мъ: во что2 ќбw кrти1стесz; nни1 же рек0ша: во їwaнново крещeніе. д7 Речe же пavелъ: їwaннъ u5бо крести2 крещeніемъ покаsніz, лю1демъ глаг0лz: во грzдyщаго по нeмъ да вёруютъ, си1рэчь, во хrтA ї}са. є7 Слhшавше же, крести1шасz во и4мz гDа ї}са. ѕ7 И# возл0жшу пavлу на нS рyцэ, пріи1де д¦ъ с™hй на нS: глаг0лаху же љзhки и3 прbр0чествоваху. з7 Бsше же всёхъ мужeй ћкw дванaдесzть. } Вшeдъ же въ с0нмище, дерзaше, не њбинyzсz три2 мцcы бесёдуz, и3 ўвэрsz ±же њ цrтвіи б9іи.

Конeцъ пzткY, и3 предтeчи. (л. lf њб.)

f7 И# ћкоже нёцыи њжесточaхусz и3 прsхусz, ѕлосл0вzще пyть гDнь пред8 нар0домъ, tстyпль t ни1хъ, tлучи2 ўченики2, по всS дни2 стzзazсz во ўчи1лищи °мучи1телz° (°власти1телz°) нёкоегw. ‹ Сіe же бhсть двA лёта: ћкw всёмъ живyщымъ во ґсjи, слhшати сл0во гDа ї}са, жидHмъ же и3 є4ллинwмъ. №i Си6лы же непр0сты творsше бGъ рукaма пavловыма: в7i Ћкw и3 на нед{жныz наноси1ти t п0та тёла є3гw2 главотsжы и3 ўбрyсцы, и3 и3сцэли1тисz и5мъ t нед{гъ, и3 духHмъ лукaвымъ и3сходи1ти t ни1хъ. [№] Gi Начaша же нёцыи t скитaющихсz їудє1й nба‰нникъ, и3меновaти над8 и3мyщими дyхи лукaвыz, и4мz гDа ї}са, глаг0люще: заклинaемъ вы2 ї}сомъ, є3г0же пavелъ проповёдуетъ. д7i Бsху же нёцыи сhнове скevы їудeанина ґрхіерeа сeдмь, и5же сіE творsху. є7i Tвэщaвъ же дyхъ лукaвый, речE: ї}са знaю, и3 пavла свёмъ: вh же кто2 є3стE; ѕ7i И# скачS на ни1хъ человёкъ, въ нeмже бЁ дyхъ лукaвый, и3 њдолёвъ и5мъ, ўкрэпи1сz на ни1хъ, ћкоже наги6мъ и3 ўрaнєнымъ и3збэжaти t хрaма џнагw. з7i Сіe же бhсть разyмно всёмъ живyщымъ во є3фeсэ, їудeємъ же и3 є4ллинwмъ: и3 нападE стрaхъ на всёхъ и5хъ, и3 величaшесz и4мz гDа ї}са. }i Мн0зи же t вёровавшихъ прихождaху, и3сповёдающе и3 сказyюще дэлA своS. f7i Дов0льни же t сотв0ршихъ чародэ‰ніz, собрaвше кни6ги своS, сжигaху пред8 всёми: и3 сложи1ша цёны и4хъ, и3 њбрэт0ша сребрA пsть тє1мъ. к7 Си1це крёпкw сл0во гDне растsше и3 крэплsшесz. к7а И# ћкоже скончaшасz сі‰, положи2 пavелъ въ д©э, прошeдъ (л. м7) макед0нію и3 ґхaію, и3ти2 во їерусали1мъ, рeкъ: ћкw бhвшу ми2 тaмw, подобaетъ ми2 и3 ри1мъ ви1дэти. к7в Послaвъ же въ макед0нію двA t служaщихъ є3мY, тімоfeа и3 є3рaста: сaмъ же пребhсть врeмz во ґсjи. [в7] к7г Бhсть же во врeмz џно молвA не мaла њ пути2 гDни. к7д Дими1трій бо нёкто и4менемъ, среброковaчь, творsй хрaмы срeбрzны ґртемjдэ, даsше хитрецє1мъ °дёланіе° (°стzжaніе°) не мaло. к7є И5хже собрaвъ, и3 и4ны сицевhхъ вещeй дёлатели, речE: мyжіе, вёсте, ћкw t сегw2 дёланіz дов0льство житію2 нaшему є4сть. к7ѕ И# ви1дите и3 слhшите, ћкw не т0кмw є3фeсъ, но мaлw не всю2 ґсjю пavелъ сeй препрёвъ, њбрати2 мн0гъ нар0дъ, глаг0лz: ћкw не сyть б0зи, и5же рукaми человёческими бывaютъ. к7з Не т0кмw же сіS бэдY пріeмлетъ нaша чaсть во њбличeніе пріити2: но и3 вели1кіz боги1ни ґртемjды хрaмъ ни во чт0же вмэни1тсz: х0щетъ же разори1тисz и3 вели1чество є3S, ю4же всS ґсjа и3 вселeннаz почитaетъ. к7и Слhшавше же, и3 бhвше и3сп0лнени ћрости, вопіsху глаг0люще: вели1ка ґртемjда є3фeсскаz. к7f И# и3сп0лнисz грaдъ вeсь мzтeжа: ўстреми1ша же сz є3динодyшнw на поз0рище, восхи1щше гaіа и3 ґрістaрха макед0нzны, *дрyги* (*сопyтники*) пavловы. l Пavлу же хотsщу вни1ти въ нар0дъ, не њставлsху є3гw2 ўченицы2. lа Нёцыи же t ґсjйскихъ нач†льникъ, сyще є3мY дрyзи, послaвше къ немY, молsху не вдaти себE въ поз0ръ. lв Друзjи же ќбw и4но нёчто вопіsху: бё бо собрaніе смущeно, и3 мн0жайшіи t ни1хъ не вёдzху, чесw2 рaди собрaшасz. lг T нар0да же и3збрaша ґлеxaндра, (л. м7 њб.) и3звeдшымъ є3го2 їудeємъ. ґлеxaндръ же помаaвъ рук0ю, хотsше tвэщaти нар0ду. lд Разумёвше же ћкw їудeанинъ є4сть, глaсъ бhсть є3ди1нъ t всёхъ, ћкw на двA часA вопію1щихъ: вели1ка ґртемjда є3фeсскаz. lє Ўти1шивъ же кни1жникъ нар0дъ, речE: мyжіе є3фeсстіи, кто2 ќбw є4сть человёкъ, и4же не вёсть, ћкw є3фeсскій грaдъ служи1тель є4сть вели1кіz боги1ни ґртемjды и3 діопeта; lѕ Без8 всsкагw u5бо прекосл0віz си6мъ си1це сyщымъ, потрeбно є4сть вaмъ безмHлвнымъ бhти, и3 ничт0же безчи1нно твори1ти. lз Привед0сте бо м{жа сіS, ни хрaмъ ґртемjдинъ њкрaдша, нижE боги1ню вaшу хyлzща. lи Ѓще ќбw дими1трій, и3 и5же съ ни1мъ худ0жницы, и4мутъ къ комY сл0во, суды2 сyть, и3 ґнfmпaти сyть, да поeмлютъ дрyгъ на дрyга. lѕ Ѓще ли же что2 њ и3нhхъ и4щете, въ зак0нномъ собрaніи да разрэши1тсz. м7 И$бо бёдствуемъ порицaеми бhти њ крамолЁ днeшней, ниеди1нэй винЁ сyщей, є4юже возм0жемъ воздaти сл0во стремлeніz сегw2. и3 сі‰ рeкъ, распусти2 собрaвшійсz нар0дъ.

ГлавA двадесsтаz.

[к7f] с< № По ўтишeніи же молвы2, призвaвъ пavелъ ўченики2, ўтёшивъ и3 цэловaвъ и5хъ, и3зhде и3ти2 въ макед0нію. в7 Прошeдъ же страны6 џны, и3 ўтёшивъ и5хъ сл0вомъ мн0гимъ, пріи1де во є3ллaду. G Пожи1въ же мцcы три2, бhвшу нaнь навёту t їудє1й, хотsщу tвести1сz въ сmрjю, бhсть хотёніе возврати1тисz сквозЁ макед0нію. д7 Послёдова (л. м7а) же є3мY дaже до ґсjи сwсіпaтръ пЂрровъ бeрzнинъ: солyнzне же ґрістaрхъ, и3 секyндъ, и3 гaій дeрвzнинъ, и3 тімоfeй: ґсjане же, тmхjкъ и3 трофjмъ. є7 Сjи предшeдше ждaху нaсъ въ трwaдэ. ѕ7 Мh же tвез0хомсz по днeхъ њпрэсн0чныхъ t філ‡ппъ, и3 пріид0хомъ къ ни1мъ въ трwaду, во днeхъ пzти2, и3дёже пребhхомъ днeй сeдмь.

(за? м7г) з7 Во є3ди1ну же t суббHтъ,* (Въ суббHту ѕ7: Во дни2 џны, во є3ди1ну t суббHтъ*) собрaвшымсz ўченикHмъ преломи1ти хлёбъ, пavелъ бесёдоваше къ ни1мъ, хотS и3зhти наyтріе: прострe же сл0во до полyнощи. } Бsху же свэщы2 мн0ги въ г0рницэ, и3дёже бёхомъ с0брани. [№] f7 Сэдs же нёкто ю4ноша, и4менемъ є3vтЂхъ, во nкнЁ, њтzгчeнъ сн0мъ глуб0кимъ, глаг0лющу пavлу њ мн0зэ, прекл0ньсz t снA, падE t трекр0вника д0лу: и3 взsша є3го2 мeртва. ‹ Сошeдъ же пavелъ нападE нaнь, и3 њб8eмъ є3го2 речE: не м0лвите, и4бо душA є3гw2 въ нeмъ є4сть. №i Возшeдъ же и3 прел0мль хлёбъ, и3 вкyшъ, дов0льнw же бесёдовавъ дaже до зари2, и3 тaкw и3зhде. в7i Привед0ша же џтрока жи1ва, и3 ўтёшишасz не мaлw.

Конeцъ суббHтэ.

Gi Мh же пришeдше въ корaбль, tвез0хомсz во ѓссонъ, tтyду хотsще поsти пavла: тaкw бо нaмъ бЁ повелёлъ, хотS сaмъ пёшъ и3ти2. д7i И# ћкоже сни1десz съ нaми во ѓссонэ, взeмше є3го2 (л. м7а њб.) пріид0хомъ въ мітmли1нъ: є7i И# tтyду tвeзшесz, воyтріе пристaхомъ проти1ву хjю: въ другjй же tвез0хомсz въ сaмонъ: и3 пребhвше въ трwгmллjи, въ грzдyщій же дeнь пріид0хомъ въ міли1тъ.

(за? м7д) ѕ7i Суди1 бо пavелъ* (Недёлz з7-z с™hхъ nц7ъ: Во дни2 џны, суди2 пavелъ*) ми1мw и3ти2 є3фeсъ, ћкw да не бyдетъ є3мY закоснёти во ґсjи: тщaше бо сz, ѓще возм0жно бyдетъ, въ дeнь пzтьдесsтный бhти во їеrли1мэ. з7i T міли1та же послaвъ во є3фeсъ, призвA пресвЂтеры цRк0вныz. }i И# ћкоже пріид0ша къ немY, речE къ ни1мъ:

Преступи2 недёли.

вы2 вёсте, ћкw t пeрвагw днE, tнeлиже пріид0хъ во ґсjю, кaкw съ вaми всE врeмz бhхъ: f7i Раб0таz гDви со всsкимъ смиреномyдріемъ, и3 мн0гими слезaми, и3 напaстьми, прилучи1вшимисz мнЁ t їудeйскихъ навBтъ. к7 Ћкw ни въ чес0мъ t полeзныхъ њбинyхсz, є4же сказaти вaмъ, и3 научи1ти вaсъ пред8 людьми2 и3 по домHмъ: к7а Засвидётельствуz їудeємъ же и3 є4ллинwмъ, є4же къ бGу покаsніе, и3 вёру ћже въ гDа нaшего ї}са хrтA. к7в И# нhнэ сE ѓзъ свsзанъ д¦омъ, грzдY во їерусали1мъ, ±же въ нeмъ хот‰щаz приключи1тисz мнЁ, не вёдый: к7г Т0чію ћкw д¦ъ с™hй по всS грaды свидётельствуетъ, глаг0лz: ћкw ќзы менE и3 скHрби ждyтъ. к7д Но ни є3ди1но же попечeніе творю2, нижE и4мамъ дyшу мою2 чeстну себЁ, рaзвэ є4же скончaти (л. м7в) течeніе моE съ рaдостію, и3 слyжбу ю4же пріsхъ t гDа ї}са, засвидётельствовати є3ђліе бlгодaти б9іz. к7є И# нhнэ сE ѓзъ вёмъ, ћкw ктомY не ќзрите лицA моегw2 вы2 вси2, въ ни1хже проид0хъ проповёдуz цrтвіе б9іе. к7ѕ Тёмже свидётельствую вaмъ во днeшній дeнь, ћкw чи1стъ ѓзъ t кр0ве всёхъ. к7з Не њбинyхсz бо сказaти вaмъ всю2 в0лю б9ію.

Чти2 недёли.

(с®е) к7и Внимaйте u5бо себЁ, и3 всемY стaду, въ нeмже вaсъ д¦ъ с™hй постaви є3пcкопы, пасти2 цRковь гDа и3 бGа, ю4же стzжA кр0вію своeю. к7f Ѓзъ бо вёмъ сіE, ћкw по tшeствіи моeмъ вни1дутъ в0лцы тsжцы въ вaсъ, не щадsщіи стaда. l И# t вaсъ самёхъ востaнутъ мyжіе глаг0лющіи развращє1наz, є4же tторгaти ўчн7ки2 въ слёдъ себE. lа Сегw2 рaди бди1те, поминaюще, ћкw три2 лBта н0щь и3 дeнь не престаsхъ ўчS со слезaми є3ди1наго ког0ждо вaсъ. lв И# нhнэ предаю2 вaсъ, брaтіе, бGови, и3 сл0ву бlгодaти є3гw2, могyщему наздaти, и3 дaти вaмъ наслёдіе во њсвzщeнныхъ всёхъ. lг СребрA и3ли2 злaта и3ли2 ри1зъ, ни є3ди1нагw возжелaхъ. lд Сaми вёсте, ћкw трeбованію моемY и3 сyщымъ со мн0ю, послужи1стэ рyцэ мои2 сjи. lє Вс‰ сказaхъ вaмъ, ћкw тaкw труждaющымсz подобaетъ заступaти немощны6z, поминaти же сл0во гDа ї}са, ћкw сaмъ речE: блажeннэе є4сть пaче даsти, нeжели пріимaти. lѕ И# сі‰ рeкъ, прекл0нь кwлёна своS, со всёми и4ми помоли1сz.

Конeцъ недёли. (л. м7в њб.)

lз Мн0гъ же бhсть плaчь всёмъ, и3 напaдше на вhю пavлову, њблобызaху є3го2: lи Скорбsще наипaче њ словеси2, є4же речE, ћкw ктомY не и4мутъ лицA є3гw2 ўзрёти. провождaху же є3го2 въ корaбль.

ГлавA двaдесzть пeрваz.

[в7] с< № И# ћкоже бhсть tвезти1сz нaмъ tт0ргшымсz t ни1хъ, прsмw шeдше пріид0хомъ въ кHнъ: въ другjй же дeнь въ р0досъ, и3 tтyду въ патaру: в7 И# њбрётше корaбль преходsщъ въ фінікjю, возшeдше tвез0хомсz. G Возни1кшій же нaмъ кЂпръ њстaвльше њшyюю, плhхомъ въ сmрjю, и3 пристaхомъ въ тЂрэ: тaмw бо бsше кораблю2 и3зложи1ти брeмz. д7 И# њбрётше ўченики2, пребhхомъ тY днjй сeдмь: и5же пavлови глаг0лаху д¦омъ, не восходи1ти во їеrли1мъ. є7 Е#гдa же бhсть нaмъ скончaти дни2, и3зшeдше и3д0хомъ, провождaющымъ нaсъ всBмъ, съ женaми и3 дэтьми2, дaже до внЁ грaда: и3 прекл0ньше колBна при брeзэ, помоли1хомсz. ѕ7 И# цэловaвше другъдрyга, внид0хомъ въ корaбль, nни1 же возврати1шасz во своsси. з7 Мh же плaваніе начeнше t тЂра, пристaхомъ во птолемаjдэ, и3 цэловaвше брaтію, пребhхомъ дeнь є3ди1нъ ў ни1хъ.

(за? м7є) } Во ќтріе же и3зшeдше пavелъ* (Въ понедёльникъ з7-z недёли: Во дни2 џны, и3зшeдше пavелъ*) и3 и5же съ ни1мъ, пріид0хомъ въ кесарjю: и3 вшeдше въ д0мъ філjппа бlговёстника, сyща t седми2 діaкwнъ, (л. м7г) пребhхомъ ў негw2. f7 СегH же бsху дщє1ри дэви6цы четhри прорицaющыz. [l] ‹ Пребывaющымъ же нaмъ тaмw дни2 мн0ги, сни1де нёкто t їудeи прор0къ, и4менемъ ґгaвъ: №i И# пришeдъ къ нaмъ, и3 взeмъ п0zсъ пavловъ, свzзaвъ же свои2 рyцэ и3 н0зэ, речE: тaкw глаг0летъ д¦ъ с™hй, мyжа, є3гHже є4сть п0zсъ сeй, тaкw свsжутъ є3го2 во їеrли1мэ їудє1и, и3 предадsтъ въ рyцэ kзhкwвъ. в7i И# ћкоже слhшахомъ сі‰ моли1хомъ, мh же и3 °намёстніи° (°тaмошніи жи1тели°), не восходи1ти є3мY во їерусали1мъ. Gi Tвэщaвъ же пavелъ, и3 речE: что2 творитE, плaчуще и3 сокрушaюще ми2 сeрдце; ѓзъ бо не т0чію свsзанъ бhти хощY, но и3 ўмрeти во їеrли1мэ гот0въ є4смь, за и4мz гDа ї}са. д7i Не повинyющусz же є3мY, ўмолчaхомъ, рeкше: в0лz гDнz да бyдетъ.

Конeцъ понедёльнику.

є7i По днeхъ же си1хъ ўгот0вльшесz, взыд0хомъ во їерусали1мъ. ѕ7i Пріид0ша же съ нaми и3 нёцыи ўченицы2 t кесарjи, ведyще съ соб0ю, ў негHже бы њбитaти нaмъ, мнaсwна нёкоего кЂпрzнина, дрeвнzго ўченикA. з7i Бhвшымъ же нaмъ во їерусали1мэ, любeзнw пріsша нaсъ брaтіz. [lа] }i На ќтріе же вни1де пavелъ съ нaми ко їaкwву, вси1 же пріид0ша стaрцы. f7i И# цэловaвъ и5хъ, сказaше по є3ди1ному к0еждо, є4же сотвори2 бGъ во kзhцэхъ служeніемъ є3гw2. к7 Nни1 же слhшавше, слaвлzху бGа, и3 рек0ша є3мY: ви1диши ли брaте, коли1кw тє1мъ є4сть їудє1й вёровавшихъ, и3 вси2 ревни1тели зак0ну сyть; к7а Ўвэсти1ша же сz њ тебЁ, ћкw tступлeнію ўчи1ши t зак0на (л. м7г њб.) мwmсeова, живyщыz во kзhцэхъ всS їудє1и, глаг0лz: не њбрёзовати и5мъ ч†дъ свои1хъ, нижE во nбhчаехъ nтeческихъ ходи1ти. к7в Что2 ќбw є4сть, всsкw подобaетъ нар0ду сни1тисz: ўслhшатъ бо ћкw пришeлъ є3си2. к7г СіE u5бо сотвори2, є4же ти2 глаг0лемъ: сyть ў нaсъ мyжіе четhри, њбэщaвше себE бGу: к7д Сі‰ пои1мъ, њчи1стисz съ ни1ми, и3 и3ждиви2 на ни1хъ, да њстри1жутъ си2 главы6, и3 разумёютъ вси2, ћкw возвэщє1ннаz и5мъ њ тебЁ, ничт0же сyть: но пребывaеши и3 сaмъ зак0нъ хранS. к7є Ґ њ вёровавшихъ kзhцэхъ, мы2 послaхомъ, суди1вше, ничт0же таков0е соблюдaти и5мъ, т0кмw храни1ти себE t їдwложeртвенныхъ, и3 кр0ве, и3 ўдaвленины, и3 блудA.

(за? м7ѕ) [lв] к7ѕ ТогдA пavелъ поeмъ* (Во вт0рникъ з7-z недёли: Во дни2 џны, поeмъ пavелъ*) мyжы џны, наyтріе съ ни1ми њчи1щсz, вни1де во с™и1лище, возвэщaz и3сполнeніе днeй њчищeніz, д0ндеже принесено2 бhсть за є3ди1наго коег0ждо и4хъ приношeніе. к7з И# ћкоже хотsху сeдмь днjй скончaтисz, и5же t ґсjи їудє1и, ви1дэвше є3го2 во с™и1лищи, навaдиша вeсь нар0дъ, и3 возложи1ша нaнь рyцэ, к7и Вопію1ще: мyжіе ї}льстіи, помози1те: сeй є4сть человёкъ, и4же на лю1ди и3 зак0нъ, и3 на мёсто сіE, всёхъ всю1ду ўчи1тъ: є3щe же и3 є4ллины введE въ цRковь, и3 њскверни2 с™0е мёсто сіE. к7f [Бsху бо ви1дэли трофjма є3фeсzнина во грaдэ съ ни1мъ, є3г0же мнsху, ћкw въ цRковь (л. м7д) ввeлъ є4сть пavелъ.] l Подви1жесz же грaдъ вeсь, и3 бhсть стечeніе лю1демъ: и3 є4мше пavла, влечaху є3го2 в0нъ и3з8 цRкве: и3 ѓбіе затвори1шасz двє1ри. lа И$щущымъ же и5мъ ўби1ти є3го2, взhде вёсть къ тhсzщнику спjры, ћкw вeсь возмути1сz їерусали1мъ. lв Џнъ же ѓбіе пои1мъ в0ины и3 с0тники, притечE на нS: nни1 же ви1дэвше тhсzщника и3 в0ины, престaша би1ти пavла.

Конeцъ вт0рнику.

lг Пристyпль же тhсzщникъ ћтъ є3го2, и3 повелЁ свzзaти є3го2 вери1гома желёзнома двэмA: и3 вопрошaше: кто2 ќбw є4сть, и3 что2 є4сть сотвори1лъ; lд Друзjи же и4но нёчто вопіsху въ нар0дэ: не могjй же разумёти и3звёстное молвы2 рaди, повелЁ tвести2 є3го2 въ п0лкъ. lє Е#гдa же бhсть на степeнехъ, прилучи1сz воздви1жену бhти є3мY t вHинъ, нyжды рaди нар0да. lѕ Послёдоваше бо мн0жество людeй зовyщихъ: воз8ми2 є3го2. lз Хотs же вни1ти въ п0лкъ пavелъ, глаг0ла тhсzщнику: ѓще лёть ми2 є4сть глаг0лати что2 тебЁ; џнъ же речE: грeчески ўмёеши ли; lи Не тh ли є3си2 є3гЂптzнинъ, прeжде си1хъ днeй превэщaвый, и3 и3зведhй въ пустhню четhре тhсzщы мужeй сікарeй; (че\к) lf Речe же пavелъ: ѓзъ человёкъ ќбw є4смь жидови1нъ тaрсzнинъ, слaвнагw грaда въ кілікjи жи1тель: молю1 же тS, повели1 ми глаг0лати къ лю1демъ. [№] м7 Повелёвшу же є3мY, пavелъ стоS на степeнехъ, помаaвъ рук0ю къ лю1демъ: мн0гу же безм0лвію бhвшу, возгласи2 є3врeйскимъ љзhкомъ, глаг0лz: (л. м7д њб.)

ГлавA двaдесzть вторaz.

с< № Мyжіе брaтіе и3 nтцы2, ўслhшите м0й къ вaмъ нhнэ tвётъ. в7 [Слhшавше же, ћкw є3врeйскимъ љзhкомъ возгласи2 къ ни1мъ, пaче приложи1ша безм0лвіе. и3 речE:] G Ѓзъ ќбw є4смь мyжъ їудeанинъ, роди1всz въ тaрсэ кілікjйстэмъ, воспитaнъ же во грaдэ сeмъ, при ногY гамаліи1лову, накaзанъ и3звёстнw n§ескому зак0ну, ревни1тель сhй б9ій, ћкоже вси2 вы2 є3стE днeсь. д7 И$же сeй пyть гони1хъ дaже до смeрти, вzжS и3 предаS въ темни1цу мyжы же и3 жєны2: є7 Ћкоже и3 ґрхіерeй свидётельствуетъ ми2, и3 вси2 стaрцы: t ни1хже и3 посл†ніz пріeмъ къ живyщымъ въ дамaсцэ брaтіzмъ, и3дsхъ привести2 сyщыz тaмw, свsзаны во їеrли1мъ да мyчатсz. ѕ7 Бhсть же ми2 и3дyщу, и3 приближaющусz къ дамaску въ полyдне, внезaпу съ нб7сE њблистA свётъ мн0гъ њ мнЁ: з7 Пад0хъ же на зeмлю, слhшахъ и3 глaсъ глаг0лющъ ми2: сavле, сavле, чт0 мz г0ниши; } Ѓзъ же tвэщaхъ: кт0 є3си гDи; речe же ко мнЁ: ѓзъ є4смь ї}съ назwрeй, є3г0же ты2 г0ниши. f7 Со мн0ю же сyщіи, свётъ ќбw ви1дэша и3 пристрaшни бhша, глaса же не слhшаша глаг0лющагw ко мнЁ. ‹ Рек0хъ же: что2 сотворю2 гDи; гDь же речE ко мнЁ: востaвъ и3ди2 въ дамaскъ, и3 тaмw речeтсz ти2 њ всёхъ, ±же вчинeно ти2 є4сть твори1ти. №i И# ћкоже не ви1дэхъ t слaвы свёта џнагw, за рyку вед0мь t сyщихъ со мн0ю, внид0хъ въ дамaскъ. [в7] в7i Ґнaніа же нёкій, мyжъ (л. м7є) бlгоговёинъ по зак0ну, свидётельствованъ t всёхъ живyщихъ въ дамaсцэ їудє1й, Gi Пришeдъ ко мнЁ, и3 стaвъ речe ми: сavле брaте, прозри2. и3 ѓзъ въ т0й чaсъ воззрёхъ нaнь. д7i Џнъ же речe ми: бGъ nтє1цъ нaшихъ °и3зв0ли° (°пред8избрA°) тS разумёти хотёніе є3гw2, и3 ви1дэти прaведника, и3 слhшати глaсъ t ќстъ є3гw2: є7i Ћкw бyдеши є3мY свидётель ко всёмъ человёкwмъ њ си1хъ, ±же ви1дэлъ є3си2 и3 слhшалъ. ѕ7i И# нhнэ что2 мeдлиши; востaвъ кrти1сz, и3 њмhй грэхи2 твоS, призвaвъ и4мz гDа ї}са. з7i Бhсть же возврати1вшу ми сz во їерусали1мъ, и3 молsщу ми сz въ цRкви, бhти во и3зступлeніи, }i И# ви1дэти є3го2 глаг0люща ми2: потщи1сz и3 и3зhди ск0рw и3з8 їерусали1ма: занE не пріи1мутъ свидётельства твоегw2, є4же њ мнЁ. f7i И# ѓзъ рёхъ: гDи, сaми вёдzтъ, ћкw ѓзъ бёхъ всаждaz въ темни1цу, и3 біS по с0нмищахъ вёрующыz въ тS. к7 И# є3гдA и3зливaшесz кр0вь стефaна свидётелz твоегw2, и3 сaмъ бёхъ стоS, и3 соизволsz ўбіeнію є3гw2, и3 стрегjй ри1зъ ўбивaющихъ є3го2. к7а И# речE ко мнЁ: и3ди2, ћкw ѓзъ во kзhки далeче послю1 тz. к7в Послyшаху же є3гw2 дaже до сегw2 словесE, и3 воздвиг0ша глaсъ св0й, глаг0люще: воз8ми2 t земли2 таковaго, не подобaетъ бо є3мY жи1ти. к7г Вопію1щымъ же и5мъ, и3 мeщущымъ ри1зы, и3 прaхъ возметaющымъ на воздyхъ, к7д ПовелЁ тhсzщникъ tвести2 є3го2 въ п0лкъ, рeкъ: рaнами и3стzзaти є3го2, да разумёетъ, за кyю винY тaкw вопіsху нaнь. [G] к7є И# ћкоже протzг0ша є3го2 вервьми2, речE къ стоsщему с0тнику пavелъ: чlвёка (л. м7є њб.) ри1млzнина и3 неwсуждeна лёть ли є4сть вaмъ би1ти; к7ѕ Слhшавъ же с0тникъ, приступи2 къ тhсzщнику, сказA глаг0лz: ви1ждь, что2 х0щеши сотвори1ти: человёкъ бо сeй ри1млzнинъ є4сть. к7з Пристyпль же тhсzщникъ, речE є3мY: глаг0ли ми2, ри1млzнинъ ли є3си2 ты2; џнъ же речE: є4й. к7и Tвэщa же тhсzщникъ: ѓзъ мн0гою цэн0ю наречeніе жи1тельства сегw2 стzжaхъ. пavелъ же речE: ѓзъ же и3 роди1хсz въ нeмъ. к7f Ѓбіе же tступи1ша t негw2 хотsщіи є3го2 и3стzзaти: и3 тhсzщникъ же ўбоsсz, разумёвъ, ћкw ри1млzнинъ є4сть, и3 ћкw бЁ є3го2 свzзaлъ. l Наyтріе же хотS разумёти и4стину, чесw2 рaди њклеветaетсz t їудє1й, разрэши2 є3го2 t ќзъ, и3 повелЁ пріити2 ґрхіерeємъ, и3 всемY соб0ру и4хъ: и3 свeдъ пavла, постaви є3го2 пред8 ни1ми.

ГлавA двaдесzть трeтіz.

(за? м7з) [lг] с< № Воззрёвъ же* (Въ срeду з7-z недёли: Во дни2 џны, воззрёвъ*) пavелъ на с0нмъ, речE: мyжіе брaтіе, ѓзъ всeю с0вэстію благ0ю жи1тельствовахъ пред8 бGомъ, дaже до сегw2 днE. в7 Ґрхіерeй же ґнaніа повелЁ предстоsщымъ є3мY би1ти є3гw2 ўстA. G ТогдA пavелъ речE къ немY: би1ти тS и4мать бGъ, стэно2 повaпленаz: и3 ты2 сэди1ши судs ми по зак0ну, преступaz же зак0нъ вели1ши да бію1тъ мS. д7 Предстоsщіи же рёша: ґрхіерeю ли б9ію досаждaеши; є7 Речe же пavелъ: не вёдахъ (л. м7ѕ) брaтіе, ћкw ґрхіерeй є4сть: пи1сано бо є4сть: кнsзю людeй твои1хъ да не речeши ѕлA. ѕ7 Разумёвъ же пavелъ, ћкw є3ди1на чaсть є4сть саддукє1й, другaz же фарісє1й, воззвA въ с0нмищи: мyжіе брaтіе, ѓзъ фарісeй є4смь, сhнъ фарісeовъ: њ ўповaніи и3 њ воскrніи мeртвыхъ ѓзъ сyдъ пріeмлю. з7 Сe же є3мY рeкшу, бhсть рaспрz междY саддукeи и3 фарісeи, и3 раздэли1сz нар0дъ. } Саддукeи бо глаг0лютъ, не бhти воскресeніz, ни ѓгGла, ни д¦а: фарісeи же и3сповёдуютъ nбоS. f7 Бhсть же кли1чь вели1къ, и3 востaвше кни1жницы чaсти фарісeйскіz, прsхусz междY соб0ю глаг0люще: ни є3ди1но ѕло2 њбрэтaемъ въ чlвёцэ сeмъ, ѓще ли же д¦ъ глаг0ла є3мY, и3ли2 ѓгGлъ, не проти1вимсz бGу. ‹ Мн0зэ же бhвшей рaспрэ, боsсz тhсzщникъ, да не растерзaнъ бyдетъ пavелъ t ни1хъ, повелЁ в0инwмъ сни1ти, и3 восхи1тити є3го2 t среды2 и4хъ, и3 вести2 є3го2 въ п0лкъ. №i Въ настaвшую же н0щь предстaвъ є3мY гDь, речE: дерзaй пavле: ћкоже бо свидётельствовалъ є3си2 ±же њ мнЁ во їерусали1мэ, си1це ти2 подобaетъ и3 въ ри1мэ свидётельствовати.

Конeцъ средЁ.

[lд] в7i Бhвшу же дню2, сотв0рше нёцыи t їудє1й °совётъ° (°навётъ °), заклsша себE, глаг0люще: не ћсти, ни пи1ти, д0ндеже ўбію1тъ пavла. Gi Бsху же мн0жае четhредесzтихъ сію2 клsтву сотв0ршіи. д7i И5же пристyпльше ко ґрхіерeємъ и3 стaрцємъ, рёша: клsтвою проклsхомъ себE, ничт0же вкуси1ти, д0ндеже ўбіeмъ пavла. є7i Нhнэ u5бо вы2 скажи1те тhсzщнику съ (л. м7ѕ њб.) соб0ромъ, ћкw да ќтрэ сведeтъ є3го2 къ вaмъ, ѓки бы хотsще разумёти и3звёстнэе ±же њ нeмъ: мh же, прeжде дaже не прибли1житисz є3мY, гот0ви є3смы2 ўби1ти є3го2. ѕ7i Слhшавъ же сhнъ сестры2 пavловы к0въ, пришeдъ и3 вшeдъ въ п0лкъ сказA пavлу. з7i Призвaвъ же пavелъ є3ди1наго t сHтникъ, речE: ю4ношу сего2 tведи2 къ тhсzщнику, и4мать бо нёчто сказaти є3мY. }i Џнъ же ќбw пои1мъ є3го2, приведE къ тhсzщнику, и3 речE: ќзникъ пavелъ призвaвъ мS ўмоли2, сего2 ю4ношу привести2 къ тебЁ, и3мyща нёчто глаг0лати тебЁ. f7i Пои1мъ же є3го2 за рyку тhсzщникъ, и3 tшeдъ наединЁ вопрошaше є3го2: чт0 є3сть, є4же и4маши возвэсти1ти ми2; к7 Речe же: ћкw їудє1и совэщaша ўмоли1ти тS, ћкw да ќтрэ сведeши пavла къ ни1мъ въ соб0ръ, ѓки бы хотsщымъ и3звёстнэе и3стzзaти ±же њ нeмъ. к7а Ты2 u5бо не послyшай и4хъ: л0вzтъ бо є3го2 t ни1хъ мyжіе мн0жае четhредесzти, и5же заклsша себE ни ћсти ни пи1ти, д0ндеже ўбію1тъ є3го2: и3 нhнэ гот0ви сyть, чaюще є4же t тебE њбэщaніz. к7в Тhсzщникъ же u5бо tпусти2 ю4ношу, завэщaвъ ни є3ди1ному же повёдати, ћкw сі‰ kви1лъ є3си2 мнЁ. [№] к7г И# призвaвъ двA нёкаz t сHтникъ, речE: ўгот0вите ми2 в0инwвъ воwружeнныхъ двёстэ, ћкw да и4дутъ до кесарjи, и3 кHнникъ сeдмьдесzтъ, и3 стрэлє1цъ двёстэ, t трeтіzгw часA н0щи. к7д И# скоты2 привести2, да всади1вше пavла пров0дzтъ до фи1ліxа и3гeмwна. к7є Написa же и3 послaніе и3мyщее џбразъ сeй: к7ѕ Клаvдjй лmсjа держaвному и3гeмwну (л. м7з) фи1ліxу рaдоватисz. к7з Мyжа сего2 ћта t їудє1й, и3 хотsща ўбіeна бhти t ни1хъ, пристyпль, съ в0ины tsхъ є3го2, ўвёдэвъ, ћкw ри1млzнинъ є4сть. к7и Хотs же разумёти винY, є3sже рaди поимaху нaнь, свед0хъ є3го2 въ с0нмище и4хъ: к7f Е#г0же њбрэт0хъ њглаг0луема њ взыскaніи зак0на и4хъ, ни є3ди1но же дост0йно смeрти, и3ли2 ќзамъ согрэшeніе и3мyща. l Скaзану же бhвшу ми2 к0ву хотsщу бhти t їудє1й на мyжа сего2, ѓбіе послaхъ є3го2 къ тебЁ, завэщaвъ и3 клеветникHмъ є3гw2 глаг0лати пред8 тоб0ю ±же нaнь: здрaвъ бyди. lа В0ини же ќбw по повелённому и5мъ, взeмше пavла, вед0ша њбн0щь во ґнтіпатрjду. lв Воyтріе же њстaвльше к0нники и3ти2 съ ни1мъ, возврати1шасz въ п0лкъ. lг Nни1 же пришeдше въ кесарjю, и3 вдaвше послaніе и3гeмwну, предстaвиша є3мY и3 пavла. lд Прочeтъ же и3гeмwнъ послaніе, и3 вопр0шъ, t к0еz џбласти є4сть; и3 ўвёдэвъ ћкw t кілікjи, речE: lє Ўслhшу њ тебЁ, є3гдA и3 клеветницы2 твои2 пріи1дутъ, и3 повелЁ въ претHрэ и4рwдовэ стрещи2 є3го2.

ГлавA двaдесzть четвeртаz.

[lє] с< № По пzти1хъ же днeхъ, сни1де ґрхіерeй ґнaніа со стaрцы, и3 съ ри1торомъ нёкимъ тертЂлломъ, и5же сказaша и3гeмwну њ пavлэ. в7 При1звану же бhвшу є3мY, начaтъ клеветaти тертЂллъ, глаг0лz: мн0гъ ми1ръ ўлучaюще тоб0ю, и3 и3справлє1ніz бывaємаz kзhку семY твои1мъ промышлeніемъ, G Всsкимъ ќбw џбразомъ и3 вездЁ, пріeмлемъ (л. м7з њб.) держaвный фи1ліxе, со всsкимъ благодарeніемъ. д7 Но да не мн0жае стужaю тебЁ, молю1 тz послyшати нaсъ вкрaтцэ твоeю кр0тостію. є7 Њбрётше бо мyжа сего2 губи1телz, и3 дви1жуща противлeніе всёмъ їудeємъ живyщымъ по вселeннэй, и3 предстaтелz сyща назwрeйстэй є4реси: ѕ7 И$же и3 цeрковь покуси1сz њскверни1ти, є3г0же и3 ћхомъ, и3 по зак0ну нaшему хотёхомъ суди1ти є3мY. з7 Пришeдъ же лmсjа тhсzщникъ, мн0гою си1лою t рyкъ нaшихъ и3схити2 є3го2, и3 къ тебЁ послA, } Повелёвъ и3 нaмъ поeмлющымъ нaнь и3ти2 къ тебЁ, t негHже возм0жеши сaмъ разсуди1въ њ всёхъ си1хъ познaти, њ ни1хже мы2 поeмлемъ нaнь. f7 Сложи1шасz же и3 їудє1и, глаг0люще си6мъ тaкw бhти. ‹ Tвэщa же пavелъ, поманyвшу є3мY и3гeмwну глаг0лати: t мн0гихъ лётъ сyща тS судію2 прaведна kзhку семY свёдый, благодyшнэе ±же њ мнЁ tвэщaю: №i Могyщу ти2 разумёти, ћкw не мн0жае ми2 є4сть днeй дванaдесzтихъ, tнeлэже взыд0хъ поклони1тисz во їерусали1мъ. в7i И# ни въ цeркви њбрэт0ша мS къ комY глаг0люща, и3ли2 развётъ творsща нар0ду, ни въ с0нмищахъ, ни во грaдэ: Gi НижE довести2 м0гутъ, є3ли6ка тебЁ нhнэ на мS глаг0лютъ. д7i И#сповёдую же тебЁ сіE ћкw въ пути2, є3г0же сjи глаг0лютъ є4ресь, тaкw служY nтeческому бGу, вёруz всёмъ сyщымъ въ зак0нэ и3 прор0цэхъ пи6саннымъ. є7i Ўповaніе и3мhй на бGа, ћкw воскресeніе х0щетъ бhти мє1ртвымъ прaведникwмъ же и3 грёшникwмъ, є3гHже и3 сaми сjи чaютъ. ѕ7i Њ сeмъ же и3 ѓзъ подвизaюсz, (л. м7и) непор0чну с0вэсть и3мёти всегдA, пред8 бGомъ же и3 человёки. з7i По лётэхъ же мн0гихъ пріид0хъ сотвори1ти ми1лwстыни, во kзhкъ м0й, и3 приношє1ніz: }i Въ ни1хже њбрэт0ша мS њчищeнна въ цeркви, ни съ нар0домъ, нижE съ молв0ю. f7i Нёцыи же t ґсjи їудє1и, и4мже подобaше пред8 тS пріити2, и3 глаг0лати, ѓще и4мутъ что2 на мS: к7 И#ли2 сaми тjи да глаг0лютъ, ѓще кyю њбрэт0ша во мнЁ непрaвду, стaвшу ми2 въ с0нмищи, к7а Рaзвэ є3ди1нагw сегw2 глaса, и4мже возопи1хъ стоS въ ни1хъ: ћкw њ воскресeніи мeртвыхъ ѓзъ сyдъ пріeмлю днeсь t вaсъ. (пz\к) к7в Слhшавъ же сі‰ фи1ліxъ, °tвэщA° (°tречE°) и5мъ, и3звёстнэе ўвёдэвъ, ±же њ пути2 сeмъ, рeкъ: є3гдA лmсjа тhсzщникъ пріи1детъ, разсуждY ±же њ вaсъ. к7г Повелё же с0тнику стрещи2 пavла, и3 и3мёти њслaбу, и3 ни є3ди1ному же возбранsти t свои1хъ є3мY служи1ти, и3ли2 приходи1ти къ немY. к7д По днeхъ же нёкіихъ пришeдъ фи1ліxъ со друсjлліею жен0ю своeю, сyщею їудeанынею, призвA пavла, да слhшитъ t негw2 вёру, ћже во хrтA ї}са. к7є Глаг0лющу же є3мY њ прaвдэ, и3 њ воздержaніи, и3 њ судЁ хотsщемъ бhти, пристрaшенъ бhвъ фи1ліxъ tвэщA: нhнэ ќбw и3ди2, врeмz же получи1въ призовy тz. к7ѕ Вкyпэ же и3 надёzсz, ћкw мздA дaстсz є3мY t пavла, ћкw да tпyститъ є3го2: тёмже и3 чaстw призывaz є3го2 бесёдоваше съ ни1мъ. [lѕ] к7з Двэмa же лётома скончaвшемасz, пріsтъ и3змэнeніе фи1ліxъ поркjа фи1ста: хотs же ўг0дное сотвори1ти їудeємъ фи1ліxъ, њстaви пavла свsзана. (л. м7и њб.)

ГлавA двaдесzть пsтаz.

с< № Фи1стъ же u5бо пріи1мъ влaсть, по трeхъ днeхъ взhде во їерусали1мъ t кесарjи. в7 Сказaша же є3мY ґрхіерє1и, и3 пeрвіи їудeємъ на пavла, и3 молsху є3го2, G Просsще благодaти нaнь, ћкw да п0слетъ є3го2 во їерусали1мъ: к0въ творsще ћкw да ўбію1тъ є3го2 на пути2. д7 Фи1стъ же повелЁ пavла стрещи2 въ кесарjи, сaмъ тaмw хотS вск0рэ и3зhти. є7 И5же u5бо си1льніи въ вaсъ, речE, со мн0ю шeдше, ѓще є4сть кaz непрaвда въ мyжэ сeмъ, да глаг0лютъ нaнь. ѕ7 Пребhвъ же ў ни1хъ не мн0жае десzти2 днeй, сни1де въ кесарjю. наyтріе сёдъ на суди1щи, повелЁ пavла привести2. з7 Приведeну же бhвшу є3мY, џкрестъ стaша и5же t їерусали1ма сшeдшіи їудє1и, мн0ги и3 тsжки вины6 приносsще на пavла, и4хже не можaху и3з8zви1ти, } Tвэщавaющу є3мY: ћкw ни на зак0нъ їудeйскій, ни на цeрковь, ни на кeсарz что2 согрэши1хъ. f7 Фи1стъ же хотS ўг0дное їудeємъ сотвори1ти, tвэщaвъ пavлови речE: х0щеши ли во їерусали1мъ возшeдъ, тaмw њ си1хъ сyдъ пріsти t менE; ‹ Речe же пavелъ: на суди1щи кeсаревэ стоS є4смь, и3дёже ми2 дост0итъ сyдъ пріsти. їудє1й ничи1мже њби1дэхъ, ћкоже и3 ты2 д0брэ вёси. №i Ѓще ќбw непрaвдую, и3ли2 дост0йно смeрти сотвори1хъ что2, не tмeщусz ўмрeти: ѓще ли же ничт0же є4сть во мнЁ, є4же сjи на мS клевeщутъ, никт0же мS м0жетъ тBмъ вhдати кeсарz нарицaю. в7i ТогдA фи1стъ состzзaвсz съ (л. м7f) совётники, tвэщA: кeсарz ли нарeклъ є3си2, къ кeсарю да п0йдеши. Gi Днє1мъ же минyвшымъ нёкимъ,

(за? м7и) Ґгрjппа цaрь* (Въ четверт0къ з7 недёли: Во дни2 џны, ґгрjппа цaрь*) и3 вернікjа снид0ста въ кесарjю цэловaти фи1ста. д7i И# ћкоже мн0ги дни2 пребhста тY, фи1стъ сказA царю2 ±же њ пavлэ, глаг0лz: мyжъ нёкій є4сть њстaвленъ t фи1ліxа ќзникъ, є7i Њ нeмже, бhвшу ми2 во їерусали1мэ, kви1ша ґрхіерeи и3 стaрцы їудeйстіи, просsще нaнь судA. ѕ7i Къ ни1мже tвэщaхъ: ћкw нёсть nбhчай ри1млzнwмъ вhдати человёка к0его на поги1бель, прeжде дaже њклеветaемый не и4мать пред8 лицeмъ клевeщущихъ є3го2, и3 мёсто tвёта пріи1метъ њ своeмъ согрэшeніи. з7i Сшeдшымсz же и5мъ здЁ, закоснёніе ни є3ди1но сотв0рь, наyтріе сёдъ на суди1щи, повелёхъ привести2 мyжа. }i Џкрестъ же є3гw2 стaвше клеветницы2, ни є3ди1ну винY, ±же ѓзъ непщевaхъ, нанес0ша. f7i Стzз†ніz же нёкаz њ своeй разли1чнэй вёрэ и3мsху къ немY, и3 њ нёкоемъ ї}сэ ўмeршемъ, є3г0же глаг0лаше пavелъ жи1ва бhти.

Конeцъ четверткY.

к7 Недоумёzсz же ѓзъ њ взыскaніи си1хъ, глаг0лахъ: ѓще х0щетъ и3ти2 во їерусали1мъ, и3 тaмw сyдъ пріsти њ си1хъ. к7а Пavлу же нарeкшу, блюдeну бhти є3мY до разсуждeніz ѓvгуста, повелёхъ блюсти2 є3го2, д0ндеже послю2 є3го2 къ кeсарю. к7в Ґгрjппа же къ фи1сту речE: хотёлъ бhхъ и3 сaмъ человёка сего2 слhшати. (л. м7f њб.) џнъ же речE: ќтрэ ўслhшиши є3го2. [lз] к7г Наyтріе же пришeдшу ґгрjппэ и3 вернікjи со мн0гою г0рдостію, и3 вшeдшымъ въ судeбную палaту, съ тhсzщники и3 съ нар0читыми мyжи грaда, и3 повелёвшу фи1сту, приведeнъ бhсть пavелъ. к7д И# речE фи1стъ: ґгрjппо царю2, и3 вси2 сyщіи съ нaми мyжіе, ви1дите сего2, њ нeмже всE мн0жество їудє1й стужaху ми2 во їерусали1мэ же и3 здЁ, вопію1ще: ћкw не подобaетъ жи1ти є3мY ктомY. к7є Ѓзъ же разумёвъ ничт0же дост0йно смeрти сотв0рша є3го2, и3 самомy же семY нарeкшу севaста, суди1хъ послaти є3го2: к7ѕ Њ нeмже и3звёстное что2 писaти гDи1ну не и4мамъ. тёмже и3 привед0хъ є3го2 пред8 вaсъ, наипaче же пред8 тS ґгрjппо царю2, ћкw да разсуждeнію бhвшу, и4мамъ что2 писaти. к7з Безсловeсно бо мни1тсz ми2, посылaющу ю4зника, ґ ±же нaнь вины2 не сказaти.

ГлавA двaдесzть шестaz.

(за? м7f) [№] с< № Ґгрjппа же къ пavлу речE:* (Мaіа въ к7а, царю2 кwнстантjну: Во дни2 џны, ґгрjппа къ пavлу речE:*) повелэвaетсz ти2 њ себЁ самомY глаг0лати. тогдA пavелъ простeръ рyку, tвэщавaше: в7 Њ всёхъ, њ ни1хже њклеветaемь є4смь t їудє1й, царю2 ґгрjппо, непщyю себE бlжeнна бhти, ћкw пред8 тоб0ю tвэщaти днeсь и4мамъ: G Пaче же вёдца тS сyща свёдый всёхъ їудeйскихъ nбhчаєвъ и3 взыскaній. (л. н7) тёмже молю1сz ти2, долготерпэли1внw послyшати менE. д7 ЖитіE ќбw моE є4же t ю4ности, и3спeрва бhвшее во kзhцэ моeмъ во їерусали1мэ, вёдzтъ вси2 їудє1и: є7 Вёдzще мS и3спeрва, ѓще хотsтъ свидётельствовати, ћкw по и3звёстнэй є4реси нaшеz вёры, жи1хъ фарісeй.

Преступи2 с™0му.

ѕ7 И# нhнэ њ ўповaніи њбэтовaніz бhвшагw t бGа ко nц7є1мъ нaшымъ, стою2 суди1мь: з7 Въ нeже nбанaдесzте колBна нaша, безпрестaни дeнь и3 н0щь служaще, надёютсz доити2: њ нeмже ўповaніи њклеветaемь є4смь, царю2 ґгрjппо, t їудє1й. } Что2; невёрно ли сyдитсz вaми, ћкw бGъ мє1ртвыz возставлsетъ; f7 Ѓзъ ќбw мнёхъ, ћкw подобaетъ ми2 мнHга сопроти6вна проти1ву и4мене ї}са назwрeа сотвори1ти: ‹ Е$же и3 сотвори1хъ во їерусали1мэ, и3 мнHги t с™hхъ ѓзъ въ темни1цахъ затворsхъ, влaсть t ґрхіерє1й пріeмъ: ўбивaємымъ же и5мъ, прилагaхъ совётъ. №i И# на всёхъ с0нмищахъ мн0жицею мyчz и5хъ, принуждaхъ хyлити: преизли1ха же враждyz на ни1хъ, гонsхъ дaже и3 до внёшнихъ градHвъ.

Чти2 с™0му:

в7i Въ ни1хже и3дhй въ дамaскъ, со влaстію и3 повелёніемъ є4же t ґрхіерє1й, Gi Въ полyдни, на пути2 ви1дэхъ, царю2, съ нб7сE пaче сіsніz с0лнечнагw, њсіsвшій мS свётъ, и3 со мн0ю и3дyщихъ. д7i Всёмъ же пaдшымъ нaмъ на зeмлю, слhшахъ глaсъ глаг0лющъ ко мнЁ, и3 вэщaющъ є3врeйскимъ љзhкомъ: сavле, (л. н7 њб.) сavле, чт0 мz г0ниши, жeстоко ти2 є4сть проти1ву рожнA прaти. є7i Ѓзъ же рёхъ. кто2 є3си2 гDи; џнъ же речE: ѓзъ є4смь ї}съ, є3г0же ты2 г0ниши. ѕ7i Но востaни, и3 стaни на ногY твоeю: на сe бо kви1хсz ти2, сотвори1ти тS слугY и3 свидётелz, и4хже ви1дэлъ є3си2, и3 и4хже kвлю2 тебЁ, з7i И#з8имaz тS t людeй їудeйскихъ, и3 t kзhкъ, къ ни1мже ѓзъ тS послю2: }i Tвeрсти џчи и4хъ, да њбратsтсz t тмы2 въ свётъ, и3 t џбласти сатанины2 къ бGу, є4же пріsти и5мъ њставлeніе грэхHвъ, и3 достоsніе во с™hхъ вёрою, ћже въ мS. f7i Тёмже царю2 ґгрjппо, не бhхъ проти1венъ нбcному видёнію: к7 Но сyщымъ въ дамaсцэ прeжде и3 во їерусали1мэ, и3 во всsкой странЁ їудeйстэй, и3 kзhкwмъ проповёдую покazтисz, и3 њбрати1тисz къ бGу, достHйна покаsнію дэлA творsще.

Конeцъ с™0му.

к7а Си1хъ рaди мS їудє1и є4мше во с™и1лищи, хотsху растерзaти. к7в П0мощь ќбw ўлучи1въ ћже t бGа, дaже до днE сегw2 стою2, свидётельствуz мaлу же и3 вели1ку, ничт0же вэщaz, рaзвэ ±же прор0цы рек0ша хот‰щаz бhти, и3 мwmсeй: к7г Ћкw хrт0съ и3мёzше пострадaти, ћкw пeрвый t воскресeніz мeртвыхъ, свётъ хотsше проповёдати лю1демъ їудeйскимъ, и3 kзhкwмъ. к7д Сі‰ же є3мY tвэщавaющу, фи1стъ вeліимъ глaсомъ речE: бэснyеши ли сz пavле; мнHгіz тS кни1ги въ неи1стовство прелагaютъ. к7є Џнъ же: не бэснyюсz, речE, держaвный (л. н7а) фи1сте, но и4стины и3 цэломyдріz глаг0лы вэщaю. к7ѕ Вёсть бо њ си1хъ цaрь, къ немyже и3 съ дерзновeніемъ глаг0лю: ўтаи1ти бо сz є3мY t си1хъ не вёрую ничесомyже: нёсть бо во ќглэ сотворeно сіE. к7з Вёруеши ли, царю2 ґгрjппо, прор0кwмъ; вёмъ, ћкw вёруеши. к7и Ґгрjппа же къ пavлу речE: вмaлэ мS препирaеши хрістіaнина бhти. к7f Пavелъ же речE: моли1лъ ќбw бhхъ бGа, и3 вмaлэ и3 во мн0зэ, не т0кмw тебE, но и3 всёхъ слhшащихъ мS днeсь, бhти и5мъ тaцэмъ, kк0въ и3 ѓзъ є4смь, кромЁ ќзъ си1хъ. l И# сі‰ рeкшу є3мY, востA цaрь и3 и3гeмwнъ, и3 вернікjа, и3 сэдsщіи съ ни1ми. lа И# tшeдше бесёдоваху дрyгъ ко дрyгу, глаг0люще: ћкw ничт0же смeрти дост0йно и3ли2 ќзъ твори1тъ человёкъ сeй. [в7] lв Ґгрjппа же фи1сту речE: tпущeнъ бhти можaше человёкъ сeй, ѓще не бы2 кeсарz нарицaлъ. и3 тaкw суди2 и3гeмwнъ послaти є3го2 къ кeсарю.

ГлавA двaдесzть седмaz.

(за? н7) [lи] с< № И# ћкоже сyждено бhсть* (Въ пzт0къ з7-z недёли: Во дни2 џны, ћкоже сyждено бhсть*) tплhти нaмъ во їталjю, предaху пavла же и3 и3нhz нёкіz ю4зники с0тнику, и4менемъ їyлію, спjры севастjйскіz. в7 Вшeдше же въ корaбль ґдрамЂтскій, восхотёвше плhти во ґсjйскаz мBста, tвез0хомсz, сyщу съ нaми ґрістaрху макед0нzнину t солyнz. (л. н7а њб.) (су\б) G Въ другjй же пристaхомъ въ сідHнэ: человэколю1біе же їyлій пavлови дёz, повелЁ къ другHмъ шeдшу, °прилэжaніе° (°пос0біе°) ўлучи1ти. д7 И# tтyду tвeзшесz, приплhхомъ въ кЂпръ, занE вётри бsху проти1вни. є7 Пучи1ну же кілікjйскую и3 памфmлjйскую преплhвше, пріид0хомъ въ мЂры лmкjйскіz. ѕ7 И# тaмw њбрётъ с0тникъ корaбль ґлеxандрjйскій, пловyщъ во їталjю, всади1 ны в0нь. з7 Во мн0ги же дни2 к0снw плaвающе, и3 є3двA бhвше въ кнjдэ, не њставлsющу нaсъ вётру, приплhхомъ под8 кри1тъ, при салмHнэ. } Е#двa же и3збирaюще крaй, пріид0хомъ на мёсто нёкое, нарицaемое д0брое пристaнище, є3мyже бли1зъ бЁ грaдъ ласeй. f7 Мн0гу же врeмени минyвшу, и3 сyщу ўжE небезбёдну плaванію, занeже и3 п0стъ ўжE бЁ прешeлъ, совётоваше пavелъ, ‹ Глаг0лz и5мъ: мyжіе, ви1жу, ћкw съ досаждeніемъ и3 мн0гою тщет0ю, не т0кмw брeмене и3 кораблS, но и3 дyшъ нaшихъ х0щетъ бhти плaваніе. №i С0тникъ же к0рмчіz и3 наvкли1ра послyшаше пaче, нeжели пavломъ глаг0лемыхъ. в7i Не добрy же пристaнищу сyщу ко њзимёнію, мн0зи совётъ даsху tвезти1сz tтyду, ѓще кaкw возм0гутъ, дости1гше фінікjи њзимёти, въ пристaнищи кри1тстэмъ зрsщемъ къ лjву и3 къ хHру. Gi Дхнyвшу же ю4гу, мнёвше в0лю свою2 ўлучи1ти, воздви1гше вBтрила, плhху вскрaй кри1та. д7i Не по мн0зэ же возвёz проти1венъ є3мY вётръ бyренъ, нарицaемый є3vроклЂдwнъ. є7i Восхищeну же бhвшу кораблю2, и3 не могyщу сопроти1витисz вётру, вдaвшесz волнaмъ носи1ми бёхомъ. ѕ7i Џстровъ (л. н7в) же нёкій мимотeкше, нарицaющсz клаvдjй, є3двA возмог0хомъ ўдержaти ладію2: з7i Ю$же востsгше, всsкимъ џбразомъ помогaху, подтверждaюще корaбль: боsщесz да не °въ сЂрть° (°въ мBлкаz мBста°) впадyтъ, низпусти1вше пaрусъ, си1це носи1ми бёху. }i Вельми1 же њбуревaємымъ нaмъ, наyтріе и3зметaніе творsху. f7i И# въ трeтій дeнь свои1ми рукaми ћдрило корaбленное и3зверг0хомъ. к7 Ни с0лнцу же, ни ѕвэздaмъ ћвльшымсz на мн0ги дни2, и3 зимЁ не мaлэ належaщи, пр0чее tимaшесz надeжда всS є4же спасти1сz нaмъ. [№] к7а Мн0гу же неzдeнію сyщу, тогдA стaвъ пavелъ посредЁ и4хъ, речE: подобaше ќбw, q мyжіе, послyшавше менE, не tвезти1сz t кри1та, и3 и3збhти досаждeніz сегw2 и3 тщеты2. к7в И# сE нhнэ молю1 вы бlгодyшствовати: поги1бель бо ни є3ди1ной души2 t вaсъ бyдетъ, рaзвэ кораблS. к7г Предстa бо ми2 въ сію2 н0щь, є3гHже ѓзъ є4смь, є3мyже и3 служY, ѓгGлъ б9ій, к7д Глаг0лz: не б0йсz пavле, кeсарю ти2 подобaетъ предстaти, и3 сE даровA тебЁ бGъ вс‰ плaвающыz съ тоб0ю. к7є Тёмже дерзaйте мyжіе, вёрую бо бGови, ћкw тaкw бyдетъ, и4мже џбразомъ речeно ми2 бhсть. к7ѕ Во џстровъ же нёкій подобaетъ нaмъ пристaти. к7з И# ћкоже четвертаzнaдесzть н0щь бhсть, носи6мымъ нaмъ во ґдріaтской пучи1нэ въ полyнощи, непщевaху корaбленицы приближaтисz и5мъ къ нёкоей странЁ: к7и И# и3змёривше глубинY, њбрэт0ша сажeней двaдесzть. мaлw же прешeдше, и3 пaки и3змёривше, њбрэт0ша сажeней пzтьнaдесzть: к7f Боsщесz же, да не кaкw въ прyднаz мBста (л. н7в њб.) впадyтъ, t н0са кораблS вeргше кHтвы четhре, молsхомсz, да дeнь бyдетъ. l Корaбленикwмъ же и4щущымъ бэжaти и3з8 кораблS, и3 низвёсившымъ ладію2 въ м0ре, и3звётомъ ѓки t н0са хотsщымъ кHтвы простeрти, lа РечE пavелъ с0тнику, и3 в0инwмъ: ѓще не сjи пребyдутъ въ корабли2, вы2 спасти1сz не м0жете. lв ТогдA в0ини tрёзаша ќжz ладіи2, и3 њстaвиша ю5 tпaсти. lг Е#гдa же ќбw хотsше дeнь бhти молsше пavелъ вс‰ пріsти пи1щу, глаг0лz: четыренадесsтый днeсь дeнь чaюще, не ћдше пребывaете, ничт0же вкуси1вше. lд Тёмже молю2 вaсъ пріsти пи1щу: сe бо къ вaшему спасeнію є4сть: ни є3ди1ному же t вaсъ влaсъ главы2 tпадeтъ. lє Рeкъ же сі‰, и3 пріeмъ хлёбъ, бlгодари2 бGа пред8 всёми, и3 прел0мль начaтъ ћсти. lѕ Бlгонадeжни же бhвше вси2, и3 тjи пріsша пи1щу. lѕ Бё же въ корабли2 всёхъ дyшъ двёстэ сeдмьдесzтъ и3 шeсть. lи Насhщшесz же брaшна, њблегчи1ша корaбль, и3зметaюще пшени1цу въ м0ре. lf Е#гдa же дeнь бhсть, земли2 не познавaху: нёдро же нёкое смотрsху и3мyщее °пес0къ° (°брeгъ°), на нeже совэщaша, ѓще м0щно є4сть, и3звлещи2 корaбль. м7 И# кHтвы собрaвше везsхусz по м0рю, и3 кyпнw њслaбивше ќжz корми1лwмъ, и3 воздви1гше мaлое вётрило къ дhшущему вётрецу, вез0хомсz на *крaй* (*брeгъ*). м7а Впaдше же въ мёсто и3с0пное, ўвzзи1ша корaбль, и3 н0съ ќбw ўвsзшій пребhсть недви1жимь: корми1ло же разбивaшесz t нyжды в0лнъ. м7в В0инwмъ же совётъ бhсть, да ќзники ўбію1тъ, да не кто2 поплhвъ и3збёгнетъ. м7г С0тникъ же хотS (л. н7г) соблюсти2 пavла, возбрани2 совёту и4хъ: повелё же могyщымъ плaвати, и3зскочи1вше пeрвэе, и3зhти на крaй. м7д Ґ пр0чіи, џви ќбw на дщи1цахъ, џви же на нёчемъ t кораблS. и3 тaкw бhсть всBмъ спасти1сz на зeмлю.

Конeцъ пzткY.

ГлавA двaдесzть nсмaz.

(за? н7а) с< № Спасeни же бhвше* (Въ суббHту з7: Во дни2 џны, спасeни бhвше*) и5же њ пavлэ t °кораблS° (°плaваніz°), тогдA разумёша, ћкw џстровъ мелjтъ нарицaетсz. в7 Вaрвари же творsху не мaлое милосeрдіе нaмъ: возгнёщше бо џгнь, пріsша всёхъ нaсъ, за настоsщій д0ждь и3 зи1му. G Сграмaждшу же пavлу р0ждіz мн0жество, и3 возл0жшу на џгнь, є3хjдна t теплоты2 и3зшeдши, сэкнY въ рyку є3гw2. д7 И# ћкоже ви1дэша вaрвари ви1сzщу ѕмію2 t руки2 є3гw2, глаг0лаху дрyгъ ко дрyгу: всsкw ўбjйца є4сть чlвёкъ сeй, є3г0же спасeна t м0рz, сyдъ б9ій жи1ти не њстaви. є7 Т0й же ќбw tтрsсъ ѕмію2 во џгнь, ничт0же ѕло2 пострадA. ѕ7 Nни1 же чazху є3го2 хотsща возгорётисz, и3ли2 пaсти внезaпу мeртва: на мн0зэ же [тогw2] чaющымъ, и3 ничт0же ѕло2 въ нeмъ бhвше ви1дzщымъ, претв0ршесz, глаг0лаху б0га того2 бhти. з7 Џкрестъ же мёста џнагw бsху сє1ла пeрвагw во џстровэ и4менемъ (л. н7г њб.) поплjа, и4же пріи1мъ нaсъ, три2 дни2 любeзнэ ўчреди2. } Бhсть же nтцY поплjеву nгнeмъ и3 °воднhмъ° (°кр0внымъ°) труд0мъ њдержи1му лежaти: къ немyже пavелъ вшeдъ, и3 помоли1всz, и3 возл0жъ рyцэ свои2 нaнь, и3сцэли2 є3го2. f7 Семy же бhвшу, и3 пр0чіи и3мyщіи недyги во џстровэ т0мъ, прихождaху, и3 и3сцэлэвaхусz: ‹ И5же и3 мн0гими честьми2 почт0ша нaсъ, и3 tвозsщымсz нaмъ, ±же на потрeбу, вложи1ша. [lf] №i По трeхъ же мёсzцэхъ tвез0хомсz въ корабли2 ґлеxандрjйстэмъ, подпи1саномъ діоскyры, презимёвшемъ во џстровэ. в7i И# доплhвше въ сmракyсы, пребhхомъ дни2 три2. Gi Tтyду же tплhвше, пріид0хомъ въ ригjю: и3 по є3ди1номъ дни2 возвёzвшу ю4гу, во вторhй дeнь пріид0хомъ въ поті0лы: д7i И#дёже њбрётше брaтію, ўмолeни бhхомъ t ни1хъ пребhти днeй сeдмь: и3 тaкw въ ри1мъ и3д0хомъ. є7i И# t тaмw брaтіz, слhшавше ±же њ нaсъ, и3зыд0ша во срётеніе нaше дaже до ґппjева торгA, и3 тріeхъ корчeмницъ, и5же ви1дэвъ пavелъ, и3 бlгодари1въ бGа, пріsтъ дерзновeніе. ѕ7i Е#гдa же пріид0хомъ въ ри1мъ, с0тникъ предадE ќзники воев0дэ: пavлу же повелЁ пребывaти nс0бь, соблюдaющымъ є3го2 в0инwмъ. [м7] з7i Бhсть же по днeхъ трeхъ, созвaти пavлу сyщыz їудeєвъ пє1рвыz: сшeдшымсz же и5мъ, глаг0лаше къ ни1мъ: мyжіе брaтіе, ѓзъ ничт0же проти1вно сотв0рь лю1демъ, и3ли2 nбhчаємъ nтeчєскимъ, ќзникъ t їерусали1млzнъ прeданъ бhхъ въ рyцэ ри1млzнwмъ: }i И5же разсуди1вше ±же њ мнЁ, хотsху пусти1ти, занE ни є3ди1нэй винЁ смeртнэй (л. н7д) бhти во мнЁ. f7i Сопроти1въ же глаг0лющымъ їудeємъ, нyжда ми2 бhсть нарещи2 кeсарz: не ћкw kзhкъ м0й и3мёz въ чес0мъ њклеветaти. к7 СеS рaди ќбw вины2 ўмоли1хъ вaсъ ви1дэти, и3 бесёдовати: надeжды бо рaди ї}левы вери1гами си1ми њбложeнъ є4смь. к7а Nни1 же къ немY рёша: мы2 нижE писaніz њ тебЁ пріsхомъ t їудє1й, нижE пришeдъ кто2 t брaтій возвэсти2, и3ли2 глаг0ла что2 њ тебЁ ѕло2. к7в М0лимсz же t тебE слhшати ±же мyдрствуеши: °њ є4реси бо сeй° (°њ ўчeніи бо сeмъ°) вёдомо є4сть нaмъ, ћкw всю1ду сопроти1въ глаг0лема є4сть. к7г Ўстaвивше же є3мY дeнь, пріид0ша къ немY въ страннопріeмницу мн0жайшіи, и5мже сказaше свидётельствуz цrтвіе б9іе, и3 ўвэрsz и5хъ ±же њ ї}сэ, t зак0на мwmсeова и3 прbрHкъ, t ќтра дaже до вeчера. к7д И# џви ќбw вёроваху глаг0лємымъ, џви же не вёроваху. к7є Несоглaсни же сyще дрyгъ ко дрyгу tхождaху, рeкшу пavлу глаг0лъ є3ди1нъ: ћкw д0брэ д¦ъ с™hй глаг0ла и3сaіемъ прbр0комъ ко nц7є1мъ нaшымъ, к7ѕ Глаг0лz: и3ди2 къ лю1демъ си1мъ, и3 рцы2: слyхомъ ўслhшите, и3 не и4мате разумёти: и3 ви1дzще ќзрите, и3 не и4мате ви1дэти. к7з Њдебелё бо сeрдце людeй си1хъ, и3 ўши1ма тsжкw слhшаша, и3 џчи свои2 смэжи1ша: да не кaкw ўви1дzтъ nчи1ма, и3 ўши1ма ўслhшатъ, и3 сeрдцемъ ўразумёютъ, и3 њбратsтсz, и3 и3сцэлю2 и5хъ. к7и Вёдомо u5бо да бyдетъ вaмъ, ћкw kзhкwмъ послaсz спасeніе б9іе, сjи и3 ўслhшатъ. к7f И# сі‰ томY рeкшу, tид0ша їудє1и, мн0гое и3мyще междY соб0ю состzзaніе. l Пребhсть же пavелъ *двA лёта и3сп0лнь (л. н7д њб.) своeю мзд0ю,* (*цёла двA лёта на своeмъ и3ждивeніи*) и3 пріимaше всS приходsщыz къ немY, lа Проповёдуz цrтвіе б9іе, и3 ўчS ±же њ гDэ нaшемъ ї}сэ хrтЁ, со всsкимъ дерзновeніемъ невозбрaннw.

Конeцъ суббHтэ.

Конeцъ дэsній с™hхъ ґпcлъ, и5хже списA лукA є3ђлjстъ, [є3ди1нъ сhй t седми1десzтихъ,] и3мyщихъ въ себЁ глaвъ к7и: зач†лъ цRк0вныхъ н7а: стіхHвъ ¤№ѕ: знаменaній чeрныхъ м7: послёдующихъ же и5мъ червлeныхъ lє.

Соборное послание апостола Иакова

(л. н7є)

Знамєнaніz їaкwвлz послaніz.

[№] Њ терпёніи и3 вёрэ несумнённэй, и3 њ смирeннэй мyдрости къ бог†тымъ.

[№] Въ нeмже њ раждежeніи сyщемъ въ нaсъ, и3 страстeхъ ±же t негw2, ћкw не t бGа винA, но є4же во блaго что2 нaмъ t негw2.

[в7] Њ кр0тости и3 чистотЁ тёла, и3 дэsніи блaзэ подaннэ на блажeнство, и3 њ мyдрости, и3 ми1рнэ словеси2.

[G] Њ любви2 сyщей комyждо нелицемёрнэ по зак0ну. ћкw не t вёры т0кмw, ни t дёлъ є3ди1ныхъ, но t nбою2 кyпнw њправдaетсz человёкъ.

[д7] Ћкw дeрзъ и3 безчи1ненъ љзhкъ, ўмерщвлsетъ и3мyщаго и5: є3г0же держaти потрeба на похвалY и3 слaву б9ію.

[№] Въ нeмже њ блазёмъ житіи2, и3 несварли1вэмъ въ себЁ t славох0тіz, сyщагw t премyдрости человёческіz.

[в7] Њ б9іей премyдрости, ћже свhше.

[G] Ћкw t ўнhніz и3 сластолю1біz, рaть и3 нестроeніе, и3 враждA на бGа бывaетъ.

[д7] Њ покаsніи на спасeніе и3 не њсуждaти и4скреннzгw.

[ѕ7] Ћкw не њ человёцэ, но њ бз7э ступ†ніz мyжеви ўправлsютсz.

[№] Въ нeмже њ лихоимaніи богaтыхъ, и3 њ пи1щи и4хъ ћже въ мjрэ, и3 њ прaведнэмъ судЁ б9іи.

[в7] Въ долготерпёніи и3 њ претерпёніи страстeй, и3 њ и4стинэ.

[G] Поучeніе комyждо под0бно сyще съ вёрою.

[д7] Ћкw служи1ти подобaетъ спасeнію и4скреннzгw. (л. н7є њб.)

Сказaніе їaкwвлz соб0рнагw послaніz

(нд\лz) Понeже сaмъ їaкwвъ сіE пи1шетъ, сyщымъ t nбоюнaдесzте колBну разсёzвшымсz, и3 вёровавшымъ въ гDа нaшего ї}са хrтA. Пи1шетъ же ўчи1тельное послaніе, ўчS њ разли1чныхъ и3скушeніихъ: к0е ќбw є4сть t бGа, к0е же t своегw2 сeрдца человёкwмъ: и3 ћкw не сл0вомъ т0кмw, но и3 дёломъ показaти вёру подобaетъ: ћкw не слhшателіе зак0на, но творцы2 њправдaютсz. Њ богaтыхъ же завэщавaетъ, да не лyчше творsтсz богaтіи ни1щихъ въ цeрквахъ, но пaче и3 ўzзвлsютсz ћкw през0риви. И# въ конeцъ ўтэшaz њби6димыz, и3 предповелэвaz и5мъ долготерпёти до пришeствіz хrт0ва. И# научи1въ њ терпёніи, t јwвлева благaгw терпёніz, повелэвaетъ призвaти свzщeнники къ болsщымъ, и3 тщaтисz њбращaти заблyждшыz ко и4стинэ: бhти бо њ сeмъ возмeздію t гDа, њставлeніz грэхHвъ. И# си1це скончавaетъ послaніе. (л. н7ѕ)

СОБО1РНОЕ ПОСЛА1НІЕ

ЇА1КWВЛЕ.

ГлавA пeрваz.

(за? н7) [№] с< № Їaкwвъ, (Въ срeду lа- z недёли:) бGу и3 гDу ї}су хrтY рaбъ, nбэманaдесzте колёнома, и5же въ разсёzніи, рaдоватисz. в7 Всsку рaдость и3мёйте брaтіе моS, є3гдA во и3скушє1ніz впaдаете разли6чна, G Вёдzще, ћкw и3скушeніе вaшеz вёры содёловаетъ терпёніе: д7 Терпёніе же дёло совершeно да и4мать, ћкw да бyдете совершeни и3 всецёли, ни въ чeмъ же лишeни. є7 Ѓще же кто2 t вaсъ лишeнъ є4сть премyдрости, да пр0ситъ t даю1щагw бGа всBмъ вкyпэ, и3 не поношaющагw: и3 дaстсz є3мY. з7 Да пр0ситъ же вёрою, ничт0же сумнsсz: сумнsй бо сz ўпод0бисz волнeнію морск0му, вётры возметaему и3 развэвaему. з7 Да не мни1тъ человёкъ џнъ, ћкw пріи1метъ что2 t бGа. } Мyжъ двоедyшенъ, неустр0енъ во всёхъ путeхъ свои1хъ. f7 Да хвaлитсz же брaтъ смирeнный въ (л. н7ѕ њб.) высотЁ своeй. ‹ Богaтый же во смирeніи своeмъ: занE ћкоже цвётъ травнhй ми1мw и4детъ. №i Возсіs бо с0лнце со зн0емъ, и3 и3зсуши2 травY, и3 цвётъ є3S tпадE, и3 благолёпіе лицA є3S поги1бе: си1це и3 богaтый въ хождeніи своeмъ ўвzдaетъ. в7i Блажeнъ мyжъ, и4же претерпи1тъ и3скушeніе, занE и3скyсенъ бhвъ, пріи1метъ вэнeцъ жи1зни, є3г0же њбэщA бGъ лю1бzщымъ є3го2. [№] Gi Никт0же и3скушaемь да глаг0летъ, ћкw t бGа и3скушaемь є4смь: бGъ бо нёсть °и3скуси1тель ѕлы6мъ° (°и3скушaемь ѕлhми°), не и3скушaетъ же т0й никог0же. д7i К0ждо же и3скушaетсz, t своеS п0хоти влек0мь и3 прельщaемь. є7i Тaже п0хоть зачeнши раждaетъ грёхъ: грёхъ же содёzнъ раждaетъ смeрть. ѕ7i Не льсти1тесz брaтіе моS возлю1блєннаz: з7i Всsко даsніе блaго, и3 всsкъ дaръ совершeнъ свhше є4сть, сходsй t nц7A свётwвъ, ў негHже нёсть премэнeніz, и3ли2 преложeніz стёнь. }i Восхотёвъ бо породи2 нaсъ сл0вомъ и4стины, во є4же бhти нaмъ начaтокъ нёкій создaніємъ є3гw2.

Конeцъ средЁ.

(за? н7а) [в7] f7i Тёмже брaтіе моS возлю1блєннаz,* (Въ четверт0къ lа-z недёли: Брaтіе моS возлю1блєннаz,*) да бyдетъ всsкъ человёкъ ск0ръ ўслhшати, и3 к0сенъ глаг0лати, к0сенъ во гнёвъ. к7 Гнёвъ бо мyжа, прaвды б9іz не содёловаетъ. к7а Сегw2 рaди tл0жше всsку сквeрну, и3 и3збhтокъ ѕл0бы, въ кр0тости пріими1те всаждeнное сл0во, могyщее спасти2 дyшы вaшz. (л. н7з) к7в Бывaйте же творцы2 сл0ва, ґ не т0чію слhшатели, прельщaюще себE самёхъ. к7г ЗанE ѓще кто2 є4сть слhшатель сл0ва, ґ не творeцъ, таковhй ўпод0бисz мyжу смотрsющу лицE бытіS своегw2 въ зерцaлэ: к7д Ўсмотри1 бо себE, и3 tи1де, и3 ѓбіе забы2, как0въ бЁ. к7є Прини1кій же въ зак0нъ совершeнъ своб0ды, и3 пребhвъ: сeй не слhшатель забhтливъ бhвъ, но творeцъ дёла, сeй блажeнъ въ дёланіи своeмъ бyдетъ. к7ѕ Ѓще кто2 мни1тсz вёренъ бhти въ вaсъ, и3 не њбуздовaетъ љзhка своегw2, но льсти1тъ сeрдце своE, сегw2 сyетна є4сть вёра. к7з Вёра бо чистA и3 несквeрна пред8 бGомъ и3 nц7eмъ сіS є4сть, є4же посэщaти си1рыхъ и3 вдови1цъ въ ск0рбехъ и4хъ, и3 несквeрна себE блюсти2 t мjра.

Конeцъ четверткY.

ГлавA вторaz.

(за? н7в) [G] с< № Брaтіе моS, не на лицA* (Въ пzт0къ lа-z недёли: Брaтіе, не на лицA*) зрsще и3мёйте вёру гDа нaшегw ї}са хrтA слaвы. в7 Ѓще бо вни1детъ въ с0нмище вaше мyжъ, злaтъ пeрстень носS, въ ри1зэ свётлэ, вни1детъ же и3 ни1щъ въ хyдэ nдeждэ: G И# воззритE на носsщаго ри1зу свётлу, и3 речeте є3мY, ты2 сsди здЁ д0брэ: и3 ни1щему речeте, ты2 стaни тaмw, и3ли2 сsди здЁ на подн0жіи моeмъ: д7 И# не разсмотри1сте въ себЁ, и3 бhсте судіи6 помышлeній ѕлhхъ. є7 Слhшите, брaтіе моS(л. н7з њб.) возлю1блєннаz, не бGъ ли и3збрA ни1щыz мjра сегw2 богaты въ вёрэ, и3 наслёдники цaрствіz, є4же њбэщA лю1бzщымъ є3го2; ѕ7 Вh же ўкори1сте ни1щаго. не богaтіи ли наси1луютъ вaмъ, и3 тjи влекyтъ вы2 на суди6ща; з7 Не тjи ли хyлzтъ д0брое и4мz наречeнное на вaсъ; } Ѓще ќбw зак0нъ совершaете цaрскій, по писaнію: возлю1биши и4скреннzго своего2 ћкоже себE самaго: д0брэ творитE. f7 Ѓще ли на лицA зритE, то грёхъ содэвaете, њбличaеми t зак0на ћкоже престyпницы. ‹ И$же бо вeсь зак0нъ соблюдeтъ, согрэши1тъ же во є3ди1номъ, бhсть всBмъ пови1ненъ. №i Рекjй бо, не прелюбы2 сотвори1ши: рeклъ є4сть, и3 не ўбіeши. ѓще ли не прелюбы2 сотвори1ши, ўбіeши же, бhсть престyпникъ зак0на. в7i Тaкw глаг0лите, и3 тaкw твори1те, ћкw зак0номъ своб0днымъ хотsще сyдъ пріsти. Gi Сyдъ бо без8 ми1лости не сотв0ршему ми1лости: и3 хвaлитсz ми1лость на судЁ.

Конeцъ пzткY.

(за? н7г) [д7] д7i Кaz п0льза брaтіе моS,* (Въ понедёльникъ lв-z недёли: Брaтіе, кaz п0льза є4сть,*) ѓще вёру глаг0летъ кто2 и3мёти, дёлъ же не и4мать; є3дA м0жетъ вёра спасти2 є3го2; є7i Ѓще же брaтъ и3ли2 сестрA нaга бyдета, и3 лишeна бyдета дневнhz пи1щи: ѕ7i Речeтъ же и4ма кто2 t вaсъ: и3ди1та съ ми1ромъ, грёйтасz и3 насыщaйтасz, не дaстъ же и4ма трeбованіz тэлeснагw, кaz п0льза; з7i Тaкожде и3 вёра, ѓще дёлъ не и4мать, мертвA є4сть њ себE. }i Но речeтъ кто2: ты2 (л. н7и) вёру и4маши, ѓзъ же дэлA и4мамъ: покажи1 ми вёру твою2 t дёлъ твои1хъ, и3 ѓзъ тебЁ покажY t дёлъ мои1хъ вёру мою2. f7i Ты2 вёруеши, ћкw бGъ є3ди1нъ є4сть, д0брэ твори1ши: и3 бёси вёруютъ, и3 трепeщутъ. к7 Х0щеши же ли разумёти, q человёче сyетне, ћкw вёра без8 дёлъ мертвA є4сть; к7а Ґвраaмъ nц7ъ нaшъ не t дёлъ ли њправдaсz, вознeсъ їсаaка сhна своего2 на жeртвенникъ; к7в Ви1диши ли, ћкw вёра поспёшествоваше дэлHмъ є3гw2, и3 t дёлъ соверши1сz вёра; к7г И# соверши1сz писaніе глаг0лющее: вёрова же ґвраaмъ бGови, и3 вмэни1сz є3мY въ прaвду, и3 дрyгъ б9ій наречeсz. к7д Зритe ли u5бо, ћкw t дёлъ њправдaетсz человёкъ, ґ не t вёры є3ди1ныz; к7є Тaкожде же и3 раaвъ блудни1ца не t дёлъ ли њправдaсz, пріeмши сх0дники, и3 и3нhмъ путeмъ и3звeдши и5хъ; к7ѕ Ћкоже бо тёло без8 дyха мертво2 є4сть, тaкw и3 вёра без8 дёлъ мертвA є4сть.

Конeцъ понедёльнику.

ГлавA трeтіz.

(за? н7д) [є7] с< № Не мн0зи ўчи1тели бывaйте, брaтіе моS,* (Во вт0рникъ lв-z недёли: Брaтіе, не мн0зи ўчи1тели бывaйте,*) вёдzще, ћкw б0льшее њсуждeніе пріи1мемъ: в7 Мн0гw бо согрэшaемъ вси2. ѓще кто2 въ сл0вэ не согрэшaетъ, сeй совершeнъ мyжъ, си1ленъ њбуздaти и3 всE тёло. G Сe бо и3 к0нємъ ўзды6 во ўстA влагaемъ, да повинyютсz нaмъ, и3 всE тёло (л. н7и њб.) и4хъ њбращaемъ. д7 СE и3 корабли2 вели1цы сyще, и3 t жест0кихъ вётрwвъ заточaеми, њбращaютсz мaлымъ корми1льцемъ, ѓможе стремлeніе прaвzщагw х0щетъ. є7 Тaкожде же и3 љзhкъ мaлъ ќдъ є4сть, и3 вельми2 хвaлитсz: сE мaлъ џгнь, и3 к0ль вели1ки вє1щи сожигaетъ. ѕ7 И# љзhкъ џгнь, лёпота непрaвды: си1це и3 љзhкъ водворsетсz во ќдэхъ нaшихъ, сквернS всE тёло, и3 палS к0ло рождeніz нaшегw, и3 њпалszсz t геeнны. з7 Всsко бо є3стество2 ѕвэрeй же и3 пти1цъ, г†дъ же и3 рhбъ, ўкрочaетсz, и3 ўкроти1тсz є3стеств0мъ человёческимъ: } Љзhка же никт0же м0жетъ t человBкъ ўкроти1ти, неудержи1мо бо ѕло2, и3сп0лнь ћда смертон0сна. f7 Тёмъ благословлsемъ бGа и3 nц7A, и3 тёмъ кленeмъ человёки, бhвшыz по под0бію б9ію: ‹ T тёхъ же ќстъ и3сх0дитъ благословeніе и3 клsтва. не подобaетъ брaтіе моS возлю1блєннаz, си6мъ тaкw бывaти.

Конeцъ вт0рнику.

(за? н7є) №i Е#дA ќбw и3ст0чникъ* (Въ срeду lв-z недёли: Брaтіе, є3дA и3ст0чникъ*) t є3ди1нагw ќстіz и3сточaетъ слaдкое и3 г0рькое; в7i Е#дA м0жетъ, брaтіе моS, смок0вница м†слины твори1ти, и3ли2 віногрaднаz лозA смHквы; тaкоже ни є3ди1нъ и3ст0чникъ слaну и3 слaдку твори1тъ в0ду. [№] Gi Кто2 премyдръ и3 худ0гъ въ вaсъ, да покaжетъ t д0брагw житіS дэлA своS, въ кр0тости и3 премyдрости. д7i Ѓще же зaвисть г0рьку и4мате и3 рвeніе въ сердцaхъ вaшихъ, (л. н7f) не хвали1тесz, ни лжи1те на и4стину. є7i Нёсть сіS премyдрость свhше низходsщи, но зeмна, душeвна, бэс0вска. ѕ7i И#дёже бо зaвисть и3 рвeніе, тY нестроeніе и3 всsка ѕлA вeщь. [в7] з7i Ґ ћже свhше премyдрость, пeрвэе ќбw чистA є4сть, пот0мъ же ми1рна, кроткA, благопокорли1ва, и3сп0лнь ми1лости и3 плодHвъ благи1хъ, несумнённа, и3 нелицемёрна. }i Пл0дъ же прaвды въ ми1рэ сёетсz творsщымъ ми1ръ.

ГлавA четвeртаz.

[G] с< № Tкyду бр†ни и3 св†ры въ вaсъ; не tсю1ду ли, t сластeй вaшихъ вою1ющихъ во ќдэхъ вaшихъ; в7 Желaете, и3 не и4мате: ўбивaете и3 зави1дите, и3 не м0жете ўлучи1ти: сварsетесz и3 б0рете, и3 не и4мате, занE не пр0сите. G Пр0сите, и3 не пріeмлете, занE ѕлЁ пр0сите, да въ сластeхъ вaшихъ и3ждивeте. д7 Прелюбодёи и3 прелюбодёйцы, не вёсте ли, ћкw любы2 мjра сегw2 враждA бGу є4сть; и4же бо восх0щетъ дрyгъ бhти мjру, врaгъ б9ій бывaетъ. (пнdе) є7 И#ли2 мнитE, ћкw всyе писaніе глаг0летъ: къ зaвисти желaетъ дyхъ, и4же всели1сz въ ны2; ѕ7 Б0льшую же даeтъ благодaть. тёмже глаг0летъ: гDь гHрдымъ проти1витсz, смирє1ннымъ же даeтъ благодaть.

Конeцъ средЁ.

(за? н7ѕ) [д7] з7 Повини1тесz u5бо* (Въ четверт0къ lв-z недёли: Возлю1бленніи, повини1тесz*) бGу, проти1витесz же діaволу, и3 бэжи1тъ t вaсъ. } Прибли1житесz бGу, и3 (л. н7f њб.) прибли1житсz вaмъ: њчи1стите рyцэ грёшницы, и3спрaвите сердцA вaша двоедyшніи. f7 Постражди1те, и3 слези1те и3 плaчитесz: смёхъ вaшъ въ плaчь да њбрати1тсz, и3 рaдость въ сётованіе. ‹ Смири1тесz пред8 гDемъ, и3 вознесeтъ вы2. №i Не њклеветaйте другъдрyга брaтіе: њклеветazй бо брaта, и3ли2 њсуждazй брaта своего2, њклеветaетъ зак0нъ, и3 њсуждaетъ зак0нъ. ѓще ли зак0нъ њсуждaеши, нёси творeцъ зак0на, но судіS. в7i Е#ди1нъ є4сть законопол0жникъ и3 судіS, могjй спасти2 и3 погуби1ти: тh же кто2 є3си2 њсуждazй дрyга; [ѕ7] Gi Слhшите нhнэ глаг0лющіи: днeсь и3ли2 ќтрэ п0йдемъ во џнъ грaдъ, и3 сотвори1мъ тY лёто є3ди1но, и3 кyплю дёемъ, и3 пріwбрётеніе: д7i И5же не вёсте, что2 ќтрэ случи1тсz. кaz бо жи1знь вaша; пaра бо є4сть, ћже вмaлэ kвлsетсz, пот0мъ же и3счезaетъ. є7i Вмёстw є4же бы глаг0лати вaмъ: ѓще гDь восх0щетъ, и3 жи1ви бyдемъ, и3 сотвори1мъ сіE и3ли2 џно. ѕ7i Нhнэ же хвaлитесz въ гордhнzхъ вaшихъ: всsка хвалA таковA ѕлA є4сть. з7i Вёдущему ќбw добро2 твори1ти, и3 не творsщему, грёхъ є3мY є4сть.

ГлавA пsтаz.

[№] с< № Пріиди1те нhнэ богaтіи, плaчитесz и3 рыдaйте њ лю1тыхъ ск0рбехъ вaшихъ грzдyщихъ на вы2. в7 Богaтство вaше и3згни2, и3 ри6зы вaшz м0ліе поzд0ша. G Злaто вaше и3 сребро2 и3зоржaвэ, и3 ржA и4хъ въ послушество2 на вaсъ бyдетъ, и3 снёсть плHти вaшz ѓки џгнь, є3г0же (л. …) снискaсте въ послёдніz дни2. д7 СE мздA дёлателей дёлавшихъ ни6вы вaшz, ўдержaнаz t вaсъ, вопіeтъ: и3 вопіє1ніz жaвшихъ во ќши гDа саваHfа внид0ша. є7 Возвесели1стесz на земли2, и3 наслади1стесz ўпитaсте сердцA вaша ѓки въ дeнь заколeніz. ѕ7 Њсуди1сте, ўби1сте прaведнаго, не проти1витсz вaмъ. з7 Долготерпи1те u5бо брaтіе моS, до пришeствіz гDнz: сE земледёлецъ ждeтъ чcтнaгw плодA t земли2, долготерпS њ нeмъ, д0ндеже пріи1метъ д0ждь рaнъ и3 п0зденъ. } Долготерпи1те u5бо и3 вы2, ўтверди1те сердцA вaша, ћкw пришeствіе гDне прибли1жисz. f7 Не воздыхaйте дрyгъ на дрyга брaтіе, да не њсуждeни бyдете: сE судіS пред8 двeрьми стои1тъ.

Конeцъ четверткY.

(за? н7з) [в7]W4бразъ пріими1те, брaтіе моS,* (Їyліа к7, прор0ку и3ліи2: Брaтіе, џбразъ пріими1те* Сіe же и3 над8 болsщимъ, и3 њ безд0ждіи.) ѕлострадaніz и3 долготерпёніz, прор0ки, и5же глаг0лаша и4менемъ гDнимъ. №i СE блажи1мъ терпsщыz: терпёніе јwвле слhшасте, и3 кончи1ну гDню ви1дэсте, ћкw многомлcтивъ є4сть гDь, и3 щeдръ. в7i Прeжде же всёхъ брaтіе моS, не клени1тесz ни нб7омъ, ни землeю: ни и3н0ю к0ею клsтвою: бyди же вaмъ, є4же є4й, є4й: и3 є4же ни2, ни2: да не въ лицемёріе впадeте. Gi Ѕлострaждетъ ли кто2 въ вaсъ: да моли1тву дёетъ. благодyшствуетъ ли кто2: да поeтъ. д7i Боли1тъ ли кто2 въ вaсъ: да призовeтъ пресвЂтеры цRк0вныz, (л. … њб.) и3 да моли1тву сотворsтъ над8 ни1мъ, помaзавше є3го2 є3лeемъ во и4мz гDне: є7i И# моли1тва вёры спасeтъ болsщаго, и3 воздви1гнетъ є3го2 гDь: и3 ѓще грэхи2 бyдетъ сотвори1лъ, tпyстzтсz є3мY. [G] ѕ7i И#сповёдайте u5бо дрyгъ дрyгу согрэшє1ніz, и3 моли1тесz дрyгъ за дрyга, ћкw да и3сцэлёете: мн0гw бо м0жетъ мlтва прaведнагw поспэшествyема.

Конeцъ над8 болsщимъ.

Чти2 прор0ку, и3 безд0ждію:

з7i И#ліA человёкъ бЁ подобострaстенъ нaмъ, и3 моли1твою помоли1сz, да не бyдетъ д0ждь: и3 не њдожди2 по земли2 лёта три2 и3 мBсzцъ шeсть. }i И# пaки помоли1сz, и3 нб7о д0ждь дадE, и3 землS прозzбE пл0дъ св0й. [д7] f7i Брaтіе, ѓще кто2 въ вaсъ заблyдитъ t пути2 и4стины, и3 њбрати1тъ кто2 є3го2: к7 Да вёсть, ћкw њбрати1вый грёшника t заблуждeніz пути2 є3гw2, спасeтъ дyшу t смeрти, и3 покрhетъ мн0жество грэхHвъ.

Конeцъ прор0ку и3ліи2, и3 безд0ждію.

Конeцъ їaкwвлz соб0рнагw послaніz. и3мyщагw въ себЁ глaвъ є7: зачaлъ цRк0вныхъ }: стіхHвъ Rи: знаменaній чeрныхъ ѕ7: послёдующихъ же и5мъ червлeныхъ f7.

Соборное послание первое святого апостола Петра

(л. …а)

Знамен†ніz петр0вы є3піст0ліи пeрвыz.

[№] Њ пакибытіи2 њ хrтЁ, и3 њ терпёніи напaсти, и3 њ спасeніи, вёрэ проповёданнэй прор0ки.

[в7] Њ ўповaніи, и3 с™hни, и3 њ д0лжномъ къ сн7оположeнію, и3 крёпкомъ жи1тельствэ.

[G] Њ є4же дост0йнw сыновлeнію њ хrтЁ жи1тельствовати, въ слaву бGу, и3 п0льзу внёшнихъ.

[д7] Њ є4же къ начaльствующымъ повиновaніи, и3 њ братолю1біи, и3 бlгочeстіи.

[№] Въ нeмже њ покорeніи р†бъ, и3 неѕлоимётельнэ терпёніи хrтA рaди.

[в7] Њ покорeніи жeнъ, и3 сочетaніи къ мужє1мъ, и3 спасeніи д¦0внэмъ во џбразъ сaрринъ.

[G] Њ помогaніи мужeй къ женaмъ.

[д7] Њ послушaніи и3 неѕл0біи ко всBмъ, є3гHже џбразъ человэколю1біе б9іе, є4же при нHи, на нaсъ же ми1лость є4сть крещeніемъ хrт0вымъ.

[є7] Њ tложeніи ѕлhхъ дэsній, и3 воспріsтіи д¦0вныхъ плодHвъ, по разли1чію дарHвъ.

[ѕ7] Ћкw соoбщeніемъ є4же во хrтA, њдолёти подобaетъ страстeмъ.

[№] Ўчeніе пресвЂтерwмъ, њ блюдeніи стaда.

[в7] Въ нeмже њ nбщeніи и3 смиреномyдріи ко всsкому, на побёду діaвола.

[G] Моли1тва њ совершeніи вёрующихъ. (л. …а њб.)

Сказaніе пeрвагw послaніz с™aгw ґпcла петрA.

СіE пи1шетъ бlжeнный пeтръ послaніе ўчи1тельно сyщымъ въ разсёzніи їудeємъ, и3 бhвшымъ хрістіaнwмъ: понeже бо t їудє1й вёроваша, ўтверждaетъ и5хъ. И# пeрвэе ќбw повёдуетъ и3 сказyетъ, ћкw ћже во хrтA вёра t прорHкъ возвэсти1сz, и3 тёми и3з8zсни1сz, є4же кр0вію є3гw2 и3збавлeніе: и3 ћкw тёми и3 kзhкwмъ благовэсти1шасz вс‰, въ нsже желaютъ ѓгGли прини1кнути. Тaже совэщaвъ дост0йнw звaвшему жи1тельствовати, повелэвaетъ и3 цRS почитaти: женaмъ же и3 мужє1мъ є3диномhсліе завэщавaетъ. И# њ нрaвэхъ наказaвъ мaлw, повёдуетъ, ћкw и3 во ѓдэ бhсть t гDа пр0повэдь спасeніz и3 воскресeніz, да и3 прeжде ўмeршіи воскрeснутъ, и3 сyдzтсz ќбw съ пл0тію: благодaтію же воскресeніz пребyдутъ, и3 ћкw кончи1на всёхъ ўжE прибли1жисz: и3 подобaетъ всёмъ готHвымъ бhти, ћкw сл0во tдaти судіи2. и3 тaкw скончавaетъ послaніе. (л. …в)

СОБО1РНОЕ ПОСЛА1НІЕ ПЕ1РВОЕ

СТ7А1ГW ҐПО1СТОЛА ПЕТРА2.

ГлавA пeрваz.

(за? н7и) с< № Пeтръ ґпcлъ* (Въ пzт0къ lв-z недёли: Пeтръ ґпcлъ*) ї}съ хrт0въ, и3збрaннымъ пришeльцємъ разсёzніz, п0нта, галатjи, каппадокjи, ґсjи и3 віfmнjи, в7 По прозрёнію бGа nц7A, во с™hню д¦а, въ послушaніе и3 кроплeніе кр0ве ї}съ хrт0вы благодaть вaмъ и3 ми1ръ да ўмн0житсz.

Преступи2 пzткY.

(за?) [№] G Блгcвeнъ бGъ** (ПареміA пeрваz на пaмzть с™hхъ ґпcлъ петрA и3 пavла: Брaтіе, бlгословeнъ бGъ**) и3 nц7ъ гDа нaшегw ї}съ хrтA, и4же по мн0зэй своeй млcти порождeй нaсъ во ўповaніе жи1во, воскrніемъ ї}съ хrт0вымъ t мeртвыхъ, д7 Въ наслёдіе нетлённо, и3 несквeрно, и3 неувzдaемо, соблюдeно на нб7сёхъ вaсъ рaди: є7 И5же си1лою б9іею соблюдeни вёрою, во спасeніе гот0вое kви1тисz во (л. …в њб.) врeмz послёднее. ѕ7 Њ нeмже рaдуйтесz, мaлw нhнэ, ѓще лёпо є4сть, приск0рбни бhвше въ разли1чныхъ напaстехъ: з7 Да и3скушeніе вaшеz вёры, многочестнёйше злaта ги1бнуща, nгнeмъ же и3скушeна, њбрsщетсz въ похвалY и3 чeсть и3 слaву, во tкровeніи ї}съ хrт0вэ. } Е#г0же не ви1дэвше лю1бите, и3 на нег0же нhнэ не зрsще, вёрующе же, рaдуетесz рaдостію неизглаг0лаиною и3 прослaвленною: f7 Пріeмлюще кончи1ну вёрэ вaшей, спасeніе душaмъ.

Конeцъ пареміи2 пeрвыz. Чти2 пzткY:

‹ Њ нeмже спасeніи взыскaша и3 и3спытaша прbр0цы, и5же њ вaшей бlгодaти прорек0ша: №i И#спытaюще, въ каково2 и3ли2 въ к0е врeмz kвлsше въ ни1хъ д¦ъ хrт0въ, прeжде свидётельствуz њ хrт0выхъ стrтeхъ, и3 ±же по си1хъ слaвахъ. в7i И5мже tкрhсz, ћкw не и5мъ самёмъ, но нaмъ служaху сі‰, ±же нhнэ возвэсти1шасz вaмъ благовэствовaвшими вaмъ д¦омъ с™hмъ, п0сланнымъ съ нб7сE, въ нsже желaютъ ѓгGли прини1кнути.

Преступи2 пzткY.

(за?) [в7] Gi Тёмже возлю1бленніи препоsсавше* (ПареміA в7-z: Возлю1бленніи, препоsсавше*) чрeсла помышлeніz вaшегw, трезвsщесz, совершeннэ ўповaйте на приноси1мую вaмъ благодaть, tкровeніемъ ї}съ хrт0вымъ: д7i Ћкw ч†да послушaніz, не преwбразyющесz пeрвыми невёдэніz вaшегw похотёніи: є7i Но по звaвшему вы2 с™0му, и3 сaми с™и во (л. …г) всeмъ житіи2 бyдите. ѕ7i ЗанE пи1сано є4сть: с™и бyдите, ћкw ѓзъ с™ъ є4смь. з7i И# ѓще nц7A назывaете нелицемёрнw судsща комyждо по дёлу, со стрaхомъ житіS вaшегw врeмz жи1тельствуйте: }i Вёдzще, ћкw не и3стлённымъ сребр0мъ, и3ли2 злaтомъ и3збaвистесz t сyетнагw вaшегw житіS nц7ы2 прeданнагw: f7i Но честн0ю кр0вію, ћкw ѓгнца непор0чна, и3 пречи1ста хrтA.

Конeцъ пареміи2 вторhz.

к7 Пред8увёдена ќбw прeжде сложeніz мjра, ћвльшасz же въ послёднzz лёта вaсъ рaди, к7а И5же є3гw2 рaди вёруете въ бGа, воздви1гшаго є3го2 и3з8 мeртвыхъ, и3 слaву є3мY дaвша, ћкw да вёра вaша, и3 ўповaніе бyдетъ на бGа. к7в Дyшы вaшz њчи1стивше въ послушaніе и4стины д¦омъ, въ братолю1біе нелицемёрно, t чи1ста сeрдца другъдрyга люби1те прилёжнw. к7г Порождeни не t сёмене и3стлённа, но неистлённа, сл0вомъ живaгw бGа, и3 пребывaюща во вёки. к7д ЗанE всsка пл0ть ћкw травA, и3 всsка слaва человёча ћкw цвётъ травнhй. и4зсше травA, и3 цвётъ є3S tпадE: к7є Глаг0лъ же гDнь пребывaетъ во вёки: сe же є4сть глаг0лъ бlговэствовaнный въ вaсъ.

ГлавA вторaz.

[G] с< № Tл0жше u5бо всsку ѕл0бу, и3 всsку лeсть, и3 лицемёріе, и3 зaвисть, и3 всS клевєты2, в7 Ћкw новорождeни младeнцы, словeсное и3 нелeстное млеко2 возлюби1те, ћкw да њ нeмъ возрастeте во спасeніе. G Понeже вкуси1сте, ћкw бlгъ (л. …г њб.) гDь. д7 Къ немyже приходsще, кaмени жи1ву, t человBкъ ќбw ўничижeну, t бGа же и3збрaнну, чeстну: є7 И# сaми ћкw кaменіе жи1во зижди1тесz во хрaмъ дух0венъ, свzти1тельство с™о, возноси1ти жє1ртвы дух0вны, благопріsтны бGови ї}съ хrт0мъ.

Чти2 пzткY:

ѕ7 ЗанE пи1сано є4сть въ писaніи: сE полагaю въ сіHнэ кaмень краеуг0ленъ, и3збрaнъ, чeстенъ: и3 вёруzй в0нь, не постыди1тсz. з7 Вaмъ ќбw чeсть вёрующымъ: ґ проти1вzщымсz кaмень, є3гHже небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла, и3 кaмень претыкaніz, и3 кaмень соблaзна: } Њ нeмже и3 претыкaютсz, сл0ву противлsющіисz, на нeже и3 положeни бhша. f7 Вh же р0дъ и3збрaнъ, цrкое свzщeніе kзhкъ с™ъ, лю1діе њбновлeніz: ћкw да добродётєли возвэститE, и3з8 тмы2 вaсъ призвaвшагw въ чyдный є3гw2 свётъ: ‹ И5же и3ногдA не лю1діе, нhнэ же лю1діе б9іи: и5же не поми1ловани, нhнэ же поми1ловани бhсте.

Конeцъ пzткY.

(за?) №i Возлю1бленніи, молю2* (ПареміA G-z: Возлю1бленніи, молю2*) ћкw пришeльцы и3 стрaнники, њгребaтисz t плотски1хъ похотeй, ±же вою1ютъ на дyшу: (вто>) в7i ЖитіE вaше и3мyще добр0 бо kзhцэхъ: да њ нeмже клевeщутъ вaсъ, ѓки ѕлодёєвъ, t д0брыхъ дёлъ ви1дэвше, прослaвzтъ бGа (л. …д) въ дeнь посэщeніz. [д7] Gi Повини1тесz u5бо всsкому человёчу °создaнію° (°начaльству°), гDа рaди: ѓще царю2, ћкw преwбладaющу: д7i Ѓще ли же кнzзє1мъ, ћкw t негw2 пHсланнымъ, во tмщeніе ќбw ѕлодёємъ, въ похвалy же бlготв0рцємъ. є7i Ћкw тaкw є4сть в0лz б9іz, бlготворsщымъ њбуздовaти безyмныхъ человBкъ невёжство: ѕ7i Ћкw своб0дни, ґ не ћкw прикровeніе и3мyще ѕл0бы своб0ду, но ћкw раби2 б9іи. з7i Всёхъ почитaйте: брaтство возлюби1те: бGа б0йтесz: царS чти1те. [№] }i Раби2, повинyйтесz во всsкомъ стрaсэ владhкамъ, не т0кмw благи1мъ и3 крHткимъ, но и3 стропти6вымъ. f7i Сe бо є4сть ўг0дно пред8 бGомъ, ѓще с0вэсти рaди б9іz терпи1тъ кто2 скHрби, страждA без8 прaвды. к7 Кaz бо похвалA, ѓще согрэшaюще мyчими терпитE; но ѓще добро2 творsще, и3 стрaждуще терпитE, сіE ўг0дно пред8 бGомъ: к7в На сіe бо и3 звaни бhсте.

(за? н7f) ЗанE и3 хrт0съ* (Въ понедёльникъ lг-z недёли: Возлю1бленніи, хrт0съ*) пострадA по нaсъ, нaмъ њстaвль џбразъ, да послёдуемъ стопaмъ є3гw2. к7в И$же грэхA не сотвори2, ни њбрётесz лeсть во ўстёхъ є3гw2: к7г И$же ўкорsемь, проти1ву не ўкорsше: страждA не прещaше: предаsше же судsщему прaведнw. к7д И$же грэхи2 нaшz сaмъ вознесE на тёлэ своeмъ на дрeво: да t грBхъ и3збhвше, прaвдою поживeмъ:

Конeцъ пареміи2 G-z. (л. …д њб.)

є3гHже ћзвою и3сцэлёсте. к7є Бёсте бо ћкw џвцы заблyждшыz, не и3мyщz пaстырz: но возврати1стесz нhнэ къ пaстырю и3 посэти1телю дyшъ вaшихъ.

ГлавA трeтіz.

[в7] с< № Тaкожде же и3 жєны2, повинyющzсz свои1мъ мужє1мъ, да и3 ѓще нёцыи не повинyютсz сл0ву, жeнскимъ житіeмъ без8 сл0ва плэнeни бyдутъ: в7 Ви1дэвше є4же со стрaхомъ чи1сто житіE вaше, G И5мже да є4сть не внёшнzz плетє1ніz вл†съ, и3 њбложє1ніz злaта, и3ли2 њдэ‰ніz ри1зъ лёпота. д7 Но потаeный сeрдца человёкъ, въ неистлёніи кр0ткагw и3 молчали1вагw д¦а, є4же є4сть пред8 бGомъ многоцённо. є7 Тaкw бо и3ногдA и3 с™hz жєны2, ўповaющыz на бGа, ўкрашaху себE, повинyющzсz свои1мъ мужє1мъ: ѕ7 Ћкоже сaрра послyшаше ґвраaма, господи1на того2 зовyщи: є3sже бhсте ч†да, благотворsщz, и3 не боsщzсz ни є3ди1нагw стрaха. [G] з7 Мyжіе тaкожде, вкyпэ живyще съ свои1ми женaми по рaзуму, ћкw немощнёйшу сосyду жeнскому воздаю1ще чeсть, ћкw и3 снаслёдницы бlгодaтныz жи1зни, во є4же не прекращaтисz моли1твамъ вaшымъ. [д7] } Конeцъ же, вси2 є3диномyдрени бyдите, ми1лостиви, братолю1бцы, милосeрди, благоутр0бни, мудролю1бцы, смиреномyдри: f7 Не воздаю1ще ѕлA за ѕло2, и3ли2 досаждeніz за досаждeніе, сопроти1вное же благословsще: вёдzще, ћкw на сE звaни бhсте, да благословeніе наслёдите.

Конeцъ понедёльнику. (л. …є)

(за? …)Хотsй бо* (Во вт0рникъ lг-z недёли: Возлю1бленніи, хотsй*) жив0тъ люби1ти, и3 ви1дэти дни2 блaги, да ўдержи1тъ љзhкъ св0й t ѕлA, и3 ўстнЁ свои2 є4же не глаг0лати льсти2: №i Да ўклони1тсz t ѕлA, и3 да сотвори1тъ блaго, да взhщетъ ми1ра, и3 да держи1тсz є3гw2: в7i ЗанE џчи гDни на прaвєдныz, и3 ќши є3гw2 въ моли1тву и4хъ: лицe же гDне на творsщыz ѕл†z, є4же потреби1ти и5хъ t земли2. Gi И# кто2 њѕл0битъ вaсъ, ѓще благ0му под0бницы бyдете; д7i Но ѓще и3 стрaждете прaвды рaди, блажeни є3стE: стрaха же и4хъ не ўб0йтесz, нижE смущaйтесz. є7i ГDа же бGа њсвzти1те въ с®цaхъ вaшихъ: гот0ви же при1снw ко tвёту всsкому вопрошaющему вы2 сл0во њ вaшемъ ўповaніи, ѕ7i Съ кр0тостію и3 стрaхомъ, с0вэсть и3мyще блaгу: да њ нeмже клевeщутъ вaсъ ѓки ѕлодёєвъ, постыдsтсz ѕлосл0вzщіи вaше благ0е њ хrтЁ житіE. з7i Лyчше бо є4сть благ0е творsщымъ, [ѓще х0щетъ в0лz б9іz,] пострадaти, нeжели ѕло2 творsщымъ. }i ЗанE и3 хrт0съ є3ди1ною њ грэсёхъ нaшихъ пострадA, првdникъ за непрaведники, да приведeтъ ны2 бGови: ўмерщвлeнъ ќбw бhвъ пл0тію, њжи1въ же д¦омъ: f7i Њ нeмже и3 сyщымъ въ темни1цэ духовHмъ сошeдъ проповёда, к7 Проти1вльшымсz и3ногдA, є3гдA њжидaше б9іе долготерпёніе, во дни2 нHевы дёлаему ковчeгу, въ нeмже мaлw, си1рэчь џсмь дyшъ, спас0шасz t воды2. к7а Е#гHже воwбражeніе нhнэ и3 нaсъ спасaетъ крещeніе, (л. …є њб.) не плотскjz tложeніе сквeрны, но с0вэсти блaги вопрошeніе ў бGа, воскrніемъ ї}съ хrт0вымъ: к7в И$же є4сть њдеснyю бGа, возшeдъ на нб7о, пок0ршымсz є3мY ѓгGлwмъ, и3 властє1мъ и3 си1ламъ.

Конeцъ вт0рнику.

ГлавA четвeртаz.

(за? …а) [є7] с< № ХrтY* (Въ срeду lг-z недёли: Возлю1бленніи, хrтY*) ќбw пострадaвшу за ны2 пл0тію, и3 вы2 въ тy же мhсль воwружи1тесz: занE пострадaвый пл0тію, престA t грэхA, в7 Во є4же не ктомY въ человёческіz п0хwти, но въ в0лю б9ію пр0чее во пл0ти жи1ти врeмz. G Довлёетъ бо вaмъ мимошeдшее врeмz житіS, в0лю kзhческую твори1вшымъ, х0ждшымъ въ нечистотaхъ, въ п0хотехъ, въ скотол0жствэ, въ п0мыслэхъ, въ піsнствэ, въ козлогласовaніихъ, въ лихоимaніихъ, и3 бGомeрзскихъ їдwлослужeніихъ. д7 Њ нeмже дивsтсz, не сходsщымсz вaмъ въ т0 же блудA разліsніе, хyлzще: є7 И5же воздадsтъ сл0во гот0ву сyщему суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ. ѕ7 На сe бо и3 мє1ртвымъ благовэсти1сz, да сyдъ ќбw пріи1мутъ по человёку пл0тію, поживyтъ же по бз7э д¦омъ. } ВсBмъ же кончи1на прибли1жисz. ўцэломyдритесz u5бо, и3 трезви1тесz въ моли1твахъ. } Прeжде же всёхъ дрyгъ ко дрyгу люб0вь прилёжну и3мёйте: занE люб0вь покрывaетъ мн0жество грэхHвъ. f7 Страннолю1бцы (л. …ѕ) дрyгъ ко дрyгу, без8 роптaній. ‹ К0ждо ћкоже пріsтъ даровaніе, междY себE си1мъ служaще, ћкw д0бріи строи1теліе разли1чныz благодaти б9іz. №i Ѓще кто2 глаг0летъ, ћкw словесA б9іz: ѓще кто2 слyжитъ, ћкw t крёпости, ю4же подаeтъ бGъ: да њ всeмъ слaвитсz бGъ ї}съ хrт0мъ, є3мyже є4сть слaва и3 держaва во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Конeцъ средЁ.

(за? …в) [ѕ7] в7i Возлю1бленніи, не диви1тесz* (Въ четверт0къ lг-z недёли: Возлю1бленніи, не диви1тесz*) є4же въ вaсъ раждежeнію, ко и3скушeнію вaмъ бывaему, ћкw чyжду вaмъ случaющусz. Gi Но понeже пріwбщaетесz хrт0вымъ страстeмъ, рaдуйтесz, ћкw да и3 въ kвлeніе слaвы є3гw2 возрaдуетесz веселsщесz. д7i Ѓще ўкорsеми бывaете њ и4мени хrт0вэ, блажeни є3стE: ћкw слaвы, и3 б9ій д¦ъ на вaсъ почивaетъ: џнэми ќбw хyлитсz, ґ вaми прославлsетсz. є7i Да не кто2 u5бо t вaсъ пострaждетъ ћкw ўбjйца, и3ли2 ћкw тaть, и3ли2 ћкw ѕлодёй, и3ли2 ћкw чyждь посэти1тель. ѕ7i Ѓще ли же ћкw хрістіaнинъ, да не стыди1тсz: да прославлsетъ же бGа въ чaсти сeй. з7i Ћкw врeмz начaти сyдъ t д0му б9іz: ѓще ли прeжде t вaсъ, кaz кончи1на проти1вzщымсz б9ію є3ђлію; }i И# ѓще прaведникъ є3двA спасeтсz, нечести1вый и3 грёшный гдЁ kви1тсz; f7i Тёмже и3 стрaждущіи по в0ли б9іей, ћкw вёрну зижди1телю, да предадsтъ дyшы своS во благотворeніе. (л. …ѕ њб.)

ГлавA пsтаz.

[№] с< № Стaрцы ±же въ вaсъ молю2, ћкw стaрецъ сhй и3 свидётель хrт0вымъ страстeмъ, и4же и3 хотsщей слaвэ kви1тисz џбщникъ: в7 Паси1те є4же въ вaсъ стaдо б9іе, посэщaюще не нyждею, но в0лею, и3 по бз7э: нижE непрaведными прибhтки, но ўсeрднw: G Ни ћкw њбладaюще при1чту, но џбрази бывaйте стaду. д7 И# ћвльшусz пастыреначaльнику, пріи1мете неувzдaемый слaвы вэнeцъ. [в7] є7 Тaкоже ю4ніи повини1тесz стaрцємъ: вси1 же другъдрyгу повинyющесz, смиреномyдріе стzжи1те: занE бGъ гHрдымъ проти1витсz, смирє1ннымъ же даeтъ бlгодaть.

Конeцъ четверткY.

(за? …г) (с®е) ѕ7 Смири1тесz u5бо* (Е#ђлjсту мaрку: Брaтіе, смири1тесz*) под8 крёпкую рyку б9ію, да вы2 вознесeтъ во врeмz: з7 Всю2 печaль вaшу возвeргше нaнь, ћкw т0й печeтсz њ вaсъ. } Трезви1тесz, б0дрствуйте, занE супостaтъ вaшъ діaволъ, ћкw лeвъ рыкaz х0дитъ, и3скjй кого2 поглоти1ти: f7 Е#мyже проти1витесz твeрди вёрою вёдуще, ћкw тёже стр†сти случaютсz вaшему брaтству, є4же въ мjрэ. [G] ‹ БGъ же всsкіz бlгодaти, призвaвый вaсъ въ вёчную свою2 слaву њ хrтЁ ї}сэ, мaлw пострадaвшыz, т0й да соверши1тъ вы2, да ўтверди1тъ, да ўкрэпи1тъ, да њснуeтъ. №i ТомY слaва и3 держaва, во вёки вэкHвъ, ґми1нь. в7i Сілуaномъ вaмъ вёрнымъ брaтомъ. (л. …з) ћкw непщyю, вмaлэ написaхъ, молS и3 засвидётельствуz, сeй бhти и4стиннэй блгdти б9іей, въ нeйже стоитE. Gi Цэлyетъ вы2 ћже въ вавmлHнэ соизбрaннаz, и3 мaрко сhнъ м0й. д7i Цэлyйте другъдрyга лобзaніемъ любвE: ми1ръ вaмъ всёмъ њ хrтЁ ї}сэ. ґми1нь.

Конeцъ ґп0столу мaрку.

Конeцъ соб0рнагw послaніz пeрвагw с™aгw ґпcла петрA, є4же писA t ри1ма: и3мyщагw въ себЁ глaвъ є7: зач†лъ цRк0вныхъ ѕ7: стіхHвъ Rє: знаменaній чeрныхъ ѕ7: послёдующихъ же и5мъ червлeныхъ з7.

Соборное послание второе святого апостола Петра

(л. …з њб.)

Знамєнaніz петр0вы є3піст0ліи вторhz.

[№] Њ звaніи и3 вёрнэмъ дёлэ, и3 и3звёствованномъ ўповaніи бyдущихъ бл†гъ.

[в7] Повелёніе на воспоминaніе ўчeніz по tшeствіи є3гw2, и3 кaкw на горЁ fавHрстэй глaсъ б9ій ўслhша њ сн7э.

[G] Проречeніе kвлeніz бGомeрзскихъ є3рет‡къ, и3 нечeстіz и4хъ, и3 бyдущіz мyки.

[д7] Пaки проречeніе њ ѕл0бэ є3рет‡къ.

[№] Въ нeмже, ћкw внезaпу пріи1детъ хrт0съ, на конeцъ вёка сегw2.

[в7] Ћкw подобaетъ гот0витисz всёмъ д0брыми дётельми. (л. …и)

Сказaніе вторaгw соб0рнагw послaніz петр0ва.

И# сіE пaки т0йже пeтръ посылaетъ вёровавшымъ ўжE їудeємъ и3 kзhкwмъ. є4сть же послaніе, воспоминaніе пeрвыхъ: вёдый бо ск0рое своE бhти, є4же t пл0ти распрzжeніе, потщaлсz всёмъ воспомzнyти, њ ни1хже научи1шасz ўчeніихъ. И# пeрвэе ќбw сказyетъ њ вёрэ, kвлsz t прорHкъ ю5 предвозвэщeнну бhвшу: и3 ћкw прор0чєства, ±же њ сп7сэ ї}сэ, не сyть человёчєска, но t бGа глаг0лашасz. Пот0мъ же завэщавaетъ, не внимaти прельщaющымъ, глаг0лz: ћкw бyдетъ и3 тBмъ поги1бель, ћкоже и3 престyпльшихъ ѓггєлъ бhсть. Предвозвэщaетъ же въ послaніи, ћкw бyдутъ днjе, въ ни1хже лестцы2 ходи1ти и4мутъ, и3 бyдутъ прельщaти нёкихъ глаг0люще: ћкw всyе глаг0летсz t нaсъ втор0е пришeствіе хrт0во бhти: за є4же всегдA глаг0летсz, ґ не бhсть є3щE. t си1хъ ќбw ѕёльнэ завэщавaетъ tметaтисz, ўчS не пренемогaти во временёхъ: всe бо вкyпэ врeмz ћкw ничт0же є4сть пред8 гDемъ: за є4же и3 є3ди1нъ дeнь ћкw тhсzща лётъ бhти, и3 тhсzща лётъ ћкw дeнь є3ди1нъ. Бhти же вск0рэ дню2 гDню и3звэствyетъ и3 показyетъ, и3 повелэвaетъ готHвымъ бhти всёмъ въ т0й дёлы благи1ми, и3 люби1ти ±же t пavла ґпcла пи1саннаz, и3 не внимaти клевeщущымъ |: занE и3 всS б9є1ственнаz писaніz клевeщутъ. Воспомzнyвъ же и3 научи1въ всёхъ предвёдэти вє1щи, завэщавaетъ не tпaдати и4стинныz вёры. И# тaкw скончавaетъ послaніе. (л. …и њб.)

СОБО1РНОЕ ПОСЛА1НІЕ ВТОРО1Е

ТОГW1ЖДЕ СТ7А1ГW ҐПО1СТОЛА ПЕТРА2.

ГлавA пeрваz.

(за? …д) [№] с< № Сjмwнъ пeтръ,* (Въ пzт0къ lг-z недёли: Сjмwнъ пeтръ,*) рaбъ и3 послaнникъ ї}съ хrт0въ, равночeстную съ нaми получи1вшымъ вёру, въ прaвдэ бGа нaшегw и3 сп7са ї}са хrтA: в7 Благодaть вaмъ и3 ми1ръ да ўмн0житсz въ познaніи бGа и3 хrтA ї}са гDа нaшегw: G Ћкw всS нaмъ бжcтвенныz си1лы є3гw2, ±же къ животY и3 благочeстію, поданA, °рaзумомъ° (°познaніемъ°) призвaвшагw нaсъ слaвою и3 добродётелію. д7 И$миже честн†z нaмъ и3 вели6каz њбэтов†ніz даровaшасz, ћкw да си1хъ рaди бyдете б9eственнагw причaстницы є3стествA, tбёгше ћже въ мjрэ п0хотныz тли2. є7 И# сaмое же сіE тщaніе всE привнeсше, подади1те въ вёрэ вaшей добродётель, въ добродётели же рaзумъ, ѕ7 Въ рaзумэ же воздержaніе, въ воздержaніи же терпёніе, въ терпёніи же бlгочeстіе: з7 Во бlгочeстіи же братолю1біе (л. …f) въ братолю1біи же люб0вь. } Си6мъ бо сyщымъ въ вaсъ, и3 мн0жащымсz, не прaздныхъ, нижE безпл0дныхъ сотворsтъ вы2, въ гDа нaшегw ї}са хrтA познaніе. f7 Е#мyже бо нёсть си1хъ, слёпъ є4сть, мжaй, забвeніе пріeмъ чищeніz дрeвнихъ свои1хъ грэхHвъ.

(за? …є)Тёмже пaче брaтіе, потщи1тесz и3звёстно* (Ѓvгуста ѕ7, на преwбражeніе гDне: Брaтіе, потщи1тесz и3звёстно*) вaше звaніе и3 и3збрaніе твори1ти.

Конeцъ пzткY.

[в7] сі‰ бо творsще, не и4мате согрэши1ти никогдaже. №i Си1це бо nби1льнw приподaстсz вaмъ вх0дъ въ вёчное цrтво гDа нaшегw и3 сп7са ї}са хrтA. в7i Е#гw2 рaди не њблэню1сz воспоминaти при1снw вaмъ њ си1хъ, ѓще и3 вёдите, и3 ўтверждeни є3стE въ настоsщей и4стинэ. Gi Прaведно бо мню2, донeлэже є4смь въ сeмъ тэлеси2, возставлsти вaсъ воспоминaніемъ: д7i Вёдый, ћкw ск0рw є4сть tложeніе тэлесE моегw2, ћкоже и3 гDь нaшъ ї}съ хrт0съ сказA мнЁ. є7i Потщyсz же и3 всегдA и3мёти вaсъ по моeмъ и3сх0дэ, є4же њ си1хъ пaмzть твори1ти. ѕ7i Не ўхищрeннымъ бо бaснемъ послёдовавше, сказaхомъ вaмъ си1лу и3 пришeствіе гDа нaшегw ї}са хrтA, но самови1дцы бhвше вели1чествію џнагw. з7i Пріeмъ бо t бGа nц7A чeсть и3 слaву, глaсу пришeдшу къ немY таковY t велелёпныz слaвы: сeй є4сть сн7ъ м0й возлю1бленный, њ нeмже ѓзъ благоизв0лихъ. }i И# сeй глaсъ мы2 слhшахомъ съ нб7сE сшeдшъ, съ ни1мъ сyще на горЁ (л. …f њб.) свzтёй. f7i И# и4мамы и3звёстнэйшее прор0ческое сл0во, є3мyже внимaюще ћкоже свэти1лу сіsющу въ тeмнэмъ мёстэ, д0брэ творитE, д0ндеже дeнь њзари1тъ, и3 денни1ца возсіsетъ въ сердцaхъ вaшихъ.

Конeцъ преwбражeнію.

(за? …ѕ) [G] к7 СіE* (Въ понедёльникъ lд недёли: Возлю1бленніи, сіE*) прeжде вёдуще, ћкw всsко прор0чество кни1жное, по своемY сказaнію не бывaетъ. к7а Ни бо2 в0лею бhсть когдA чlвёкwмъ прbр0чество, но t с™aгw д¦а просвэщaеми глаг0лаша с™jи б9іи чlвёцы.

ГлавA вторaz.

с< № Бhша же и3 лжи1віи прор0цы въ лю1дехъ, ћкоже и3 въ вaсъ бyдутъ лжи1віи ўчи1тели, и5же внесyтъ є4рєси поги1бели, и3 и3скyпльшагw и5хъ вLки tметaющесz, приводsще себЁ ск0ру поги1бель: в7 И# мн0зи послёдствуютъ и4хъ нечистотaмъ, и4миже пyть и4стинный похyлитсz. G И# °въ преумножeніи льсти1выхъ словeсъ° (°въ лихои1мствэ льсти1выми словесы2°) вaсъ ўловsтъ: и4хже сyдъ и3скони2 не косни1тъ, и3 поги1бель и4хъ не дрeмлетъ. д7 Ѓще бо бGъ ѓггелwвъ согрэши1вшихъ не пощадЁ, но плени1цами мрaка свzзaвъ предадE на сyдъ мyчимы блюсти2: є7 И# пeрвагw мjра не пощадЁ, но nсмaго нHа прaвды проповёдника сохрани2, пот0пъ мjру нечeствовавшихъ наведE. ѕ7 И# грaды содHмскіz и3 гомHррскіz сжeгъ, разорeніемъ њсуди2, џбразъ (л. o7) хотsщымъ нечeствовати положи1въ. з7 И# прaведнаго лHта њби1дима t беззак0нныхъ въ нечистотЁ сожи1тіz и3збaви: } Видёніемъ бо и3 слyхомъ првdный живhй въ ни1хъ, дeнь t днE дyшу прaведну беззак0нными дёлы мyчаше.

(за? …з) f7 Вёсть гDь* (Во вт0рникъ lд-z недёли: Возлю1бленніи, вёсть гDь*) благочєсти1выz t напaсти и3збавлsти, непрaведники же на дeнь сyдный мyчимы блюсти2.

Конeцъ понедёльнику.

‹ Наипaче же во слёдъ плотскjz п0хоти сквернeніz ходsщыz, и3 њ гDьствэ нерадsщыz, продерзaтелє себЁ ўгHдницы, слaвы не трепeщутъ хyлzще: №i И#дёже ѓгGли крёпостію и3 си1лою б0льши сyще, °не терпsтъ на сS t гDа ўкори1знена судA° (°не произн0сzтъ на нS пред8 гDемъ ўкори1знена судA°). в7i Сjи же, ћкw ск0ти жив0тни є3стеств0мъ бhвше въ поги1бель и3 тлю2, въ ни1хже не разумёютъ хyлzще, во и3стлёніи своeмъ и3стлёютъ, Gi Пріeмлюще мздY непрaведну, слaсть мнsще вседнeвное насыщeніе, скверни1тели и3 пор0чницы, питaющесz лестьми2 свои1ми, kдyще съ вaми, д7i Џчи и3мyще и3сп0лнь блудодэsніz, и3 непрестaемагw грэхA, прельщaюще дyшы неутверждeны, сeрдце научeно лихои1мству и3мyще, клsтвы ч†да: є7i Њстaвльше прaвый пyть, заблуди1ша, послёдовавше пути2 валаaмову вос0рова, и4же мздY непрaведну возлюби2. ѕ7i Њбличeніе же и3мЁ своегw2 беззак0ніz: под8zрeмникъ безглaсенъ, человёческимъ (л. o7 њб.) глaсомъ провэщaвшъ, возбрани2 прbр0ка безyміе. з7i Сjи сyть и3ст0чницы безв0дни, џблацы и3 мглы6 t вBтръ преноси1ми, и5мже мрaкъ тeмный во вёки блюдeтсz. }i ПрегHрдаz бо суеты2 вэщaюще, прельщaютъ въ сквє1рны плотскjz п0хоти, tбэгaюще и4хъ tню1дъ живyщихъ во льсти2, f7i Своб0ду и5мъ њбэщавaюще, сaми раби2 сyще тлёніz: и4мже бо кто2 побэждeнъ бывaетъ, семY и3 раб0тенъ є4сть. к7 Ѓще бо tбёгше сквeрнъ мjра, °въ рaзумъ° (°познaніемъ°) гDа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, си1ми же пaки сплeтшесz побэждaеми бывaютъ: бhша же и5мъ послBднzz гHрша пeрвыхъ. к7а Лyчше бо бЁ и5мъ не познaти пути2 прaвды, нeжели познaвшымъ возврати1тисz вспsть t прeданныz и5мъ с™hz зaповэди. к7в Случи1сz бо и5мъ и4стиннаz при1тча: пeсъ возврaщсz на свою2 блев0тину, и3 свиніS њмhвшисz, въ кaлъ ти1нный.

Конeцъ вт0рнику.

ГлавA трeтіz.

(за? …и) (че\к) с< № СіE ўжE, возлю1бленніи, втор0е* (Въ срeду lд-z недёли: Возлю1бленніи, сіE ўжE втор0е*) вaмъ пишY послaніе, въ ни1хже возбуждaю воспоминaніемъ вaшъ чи1стый смhслъ: в7 Помzнyти прeжде речє1нныz глаг0лы t с™hхъ прорHкъ, и3 ґпcлъ вaшихъ и3 зaповэдей гDа и3 сп7са. G СіE прeжде вёдzще, ћкw [д7] пріи1дутъ въ послёдніz дни2 ругaтелє, по свои1хъ (л. o7а) п0хотехъ ходsще, д7 И# глаг0люще: гдё є3сть њбэтовaніе пришeствіz є3гw2; tнeлэже бо nц7ы2 ўсп0ша, вс‰ тaкw пребывaютъ t начaла создaніz. є7 Таи1тсz бо и5мъ сіE хотsщымъ, ћкw нб7сA бёша и3спeрва, и3 землS t воды2, °и3 вод0ю° (°и3 посредЁ воды2°) состaвлена, б9іимъ сл0вомъ: ѕ7 И$миже тогдaшній мjръ, вод0ю потоплeнъ бhвъ, поги1бе. з7 Ґ нhнэшнzz нб7сA и3 землS тёмже сл0вомъ сокровє1на сyть, nгню2 блюдHма на дeнь судA, и3 поги1бели нечести1выхъ человBкъ. } Е#ди1но же сіE да не ўтаи1тсz вaсъ возлю1бленніи, ћкw є3ди1нъ дeнь пред8 гDемъ ћкw тhсzща лётъ, и3 тhсzща лётъ ћкw дeнь є3ди1нъ. f7 Не косни1тъ гDь њбэтовaніz, ћкоже нёцыи коснёніе мнsтъ: но долготерпи1тъ на нaсъ, не хотS да кто2 поги1бнетъ, но да вси2 въ покаsніе пріи1дутъ. [№] ‹ Пріи1детъ же дeнь гDнь ћкw тaть въ нощи2, в0ньже нб7сA ќбw съ шyмомъ *ми1мw и4дутъ* (*ми1мw п0йдутъ*), стіхjи же сжигaемы разорsтсz, землs же и3 ±же на нeй дэлA сгорsтъ. №i Си6мъ u5бо всёмъ разорsємымъ, кaцэмъ подобaетъ бhти вaмъ, во с™hхъ пребывaніихъ и3 благочeстіихъ; в7i Чaющымъ и3 скорёе бhти желaющымъ пришeствіz б9іzгw днE, є3гHже рaди нб7сA жег0ма разорsтсz, и3 стіхjи њпалsеми растaютсz. Gi Н0ва же нб7сE, и3 н0вы земли2 по њбэтовaнію є3гw2 чaемъ, въ ни1хже прaвда живeтъ. [в7] д7i Тёмже возлю1бленніи, си1хъ чaюще, потщи1тесz несквeрни и3 непор0чни томY њбрэсти1сz въ ми1рэ: є7i И# гDа нaшегw долготерпёніе, спасeніе непщyйте: ћкоже и3 возлю1бленный нaшъ брaтъ пavелъ, по дaннэй є3мY премyдрости (л. o7а њб.) написA вaмъ. ѕ7i Ћкоже и3 во всёхъ свои1хъ послaніихъ, глаг0лz въ ни1хъ њ си1хъ: въ ни1хже сyть неуд0бь раз{мна нBкаz, ±же ненаучeни и3 неутверждeни развращaютъ, ћкоже и3 прHчаz пис†ніz, къ своeй поги1бели и5мъ. з7i Вh же u5бо возлю1бленніи, предвёдzще храни1тесz, да не лeстію беззак0нныхъ сведeни бhвше, tпадeте своегw2 ўтверждeніz: }i Но да растeте во бlгодaти и3 рaзумэ гDа нaшегw и3 сп7са ї}са хrтA. томY слaва, и3 нhнэ, и3 въ дeнь вёка. ґми1нь.

Конeцъ средЁ.

Конeцъ вторaгw послaніz с™aгw ґпcтола петрA, и3мyщагw въ себЁ главы2 G: зач†лъ цRк0вныхъ є7: стіхHвъ …а: знаменaній чeрныхъ д7: послёдующихъ же и5мъ червлeныхъ в7.

Соборное послание первое святого апостола Иоанна Богослова

(л. o7в)

Знамєнaніz соб0рнагw послaніz їwaннова пeрвагw.

[№] Е#ђльское бGосл0віе њ хrтЁ.

[№] Въ нeмже и3 њ внимaніи є4же не согрэшaти.

[в7] Ћкw соблюдeніе зaповэди б9іz рaзумъ ўтверждaетъ.

[в7] Њ любви2, без8 неsже нёсть спасeніz.

[№] Въ нeмже ўчeніе њ бlгодaти, комyждо по в0зрасту, и3 њ tвращeніи любвE, ћже къ мjру.

[G] Њ лжи1выхъ брaтіzхъ tмє1тникъ t бGа: и3 ћкw бlгочeстіе є4же во хrтA, џ§ее и3сповёданіе: џ§ее бо славосл0віе, сн7у є4сть бGосл0віе.

[№] Въ нeмже њ б9іи д¦0внэ даровaніи, во с™hни на ўповaніе въ рaзумъ б9ій.

[в7] Ћкw всsкъ и4же њ гDэ, кромЁ грэхA є4сть: согрэшazй же t діaвола є4сть.

[д7] Њ любви2 ћже ко и4скреннему, и3 њ nбhчаи подaтельнэ.

[№] Въ нeмже њ с0вэсти блaзэ, сyщей въ вёрэ ї}съ хrт0вэ.

[в7] Њ разсмотрeніи духHвъ, во и3сповёданіе вочеловёченіz гDнz.

[є7] Њ братолю1біи во бlгочeстіи.

[ѕ7] Њ бGосл0віи ї}совэ въ слaвэ џ§и: и3 њ побёдэ на діaвола, вёрою ї}съ хrт0вою, въ жи1знь.

[з7] Њ под8sтіи согрэшaющагw брaта моли1твою, и3 њ несогрэшeніи.

[№] Въ нeмже tметaніе бэс0вскіz лeсти. (л. o7в њб.)

Сказaніе соб0рнагw послaніz їwaннова пeрвагw.

СіE посылaетъ бlжeнный їwaннъ списaвый с™0е є3ђліе, ўтверждaz и3 воспоминaz вёровавшымъ ўжE въ гDа. И# пeрвэе ќбw, ћкоже во є3ђліи, си1це и3 въ сeмъ послaніи бGосл0вствуетъ њ бз7э сл0вэ, сказyz того2 при1снw бhти въ бз7э, и3 ўчи1тъ nц7A свётъ бhти: да и3 си1це ўразумёемъ сл0ва, ћкоже сіsніе t негw2 бhти. БGосл0вствуz же повёдаетъ не н0во бhти є4же по нaмъ тaинство, но и3з8 начaла ќбw и3 при1снw бhти є3мY: нhнэ же ћвльшеесz гDемъ, и4же є4сть жи1знь вёчнаz, и3 бGъ и4стиненъ. И# вин0вное же пришeствію є3гw2 и3 kвлeнію полагaетъ глаг0лz, на разорeніе дэлHмъ діaвольскимъ бhвшее сіE, и3 да нaсъ свободи1тъ t діaвола и3 смeрти. И# вёдати нaмъ nц7A, и3 того2 самaго сн7а, гDа нaшего ї}са хrтA. Пи1шетъ ќбw ко всsкому в0зрасту, къ дётемъ, ко ю4ношамъ, къ стaрцємъ, ћкw бGъ ќбw познaнъ бhсть, ґ діaволе дёйство побэди1сz, пр0чее ўпраздни1вшейсz смeрти. Тaже пр0чее во всeмъ послaніи ўчи1тъ њ любви2, хотS нaсъ да другъдрyга лю1бимъ, понeже и3 хrт0съ возлюби1лъ є4сть нaсъ. Тaже по рsду сказyетъ њ разли1чіи стрaха и3 любвE, и3 ч†дъ б9іихъ и3 ч†дъ діaволихъ: и3 њ грэсЁ смeртнэ и3 њ несмeртнэ, и3 њ разли1чіи духHвъ. И# пр0чее раздэлsетъ, кот0рый ќбw д¦ъ t бGа є4сть, кот0рый же льстeчь; и3 когдA ќбw познавaемсz ч†да б9іz, когдa же діaволz; и3 њ к0емъ грэсЁ д0лжни є3смы2 моли1тисz њ согрэшaющихъ, и3 њ к0емъ не подобaетъ моли1тисz; и3 ћкw (л. o7г) не любsй бли1жнzгw, нёсть дост0инъ хrтіaнскому звaнію, ни м0жетъ глаг0латисz хrт0въ: и3 є3динeніе сн7а ко nц7Y сказyетъ, и3 ћкw tметazйсz сн7а, ни nц7A и4мать. Разсуждaетъ же въ послaніи сeмъ, глаг0лz: что2 є4сть св0йственно ґнтjхрісту; бhти же сіE є4же глаг0лати, не бhти ї}са самого2 хrтA: си1це сказyz, ћкw не сyщу џному, того2 рещи2 бhти лжи1ва. Ўчи1тъ же во всeмъ послaніи не пренемогaти вёрующымъ въ гDа, ѓще ненави1дими бывaютъ въ мjрэ, но пaче рaдоватисz: ћкw нeнависть мjра kвлsетъ вёрующыz прейти2 t сегw2 мjра, и3 бhти пр0чее нбcныz жи1тели. И# на концё же послaніz пaки воспоминaетъ глаг0лz: ћкw сн7ъ б9ій жи1знь вёчнаz є4сть, бGъ и4стиненъ: и3 ћкw да семY раб0тающе, храни1мъ себE t јдwлъ. (л. o7г њб.)

СОБО1РНОЕ ПОСЛА1НІЕ ПЕ1РВОЕ

СТ7А1ГW ҐПО1СТОЛА ЇWА1ННА БГ7ОСЛО1ВА.

ГлавA пeрваz.

(за? …и) [№] с< № Е$же бЁ* (Мцcа мaіа въ }-й дeнь: Е$же бЁ*) и3спeрва, є4же слhшахомъ, є4же ви1дэхомъ nчи1ма нaшима, є4же ўзрёхомъ, и3 рyки нaшz њсzзaша њ словеси2 жив0тнэмъ: в7 [И# жив0тъ kви1сz, и3 ви1дэхомъ, и3 свидётельствуемъ, и3 возвэщaемъ вaмъ жив0тъ вёчный, и4же бЁ ў nц7A, и3 kви1сz нaмъ.] G Е$же ви1дэхомъ и3 слhшахомъ, повёдаемъ вaмъ, да и3 вы2 nбщeніе и4мате съ нaми: nбщeніе же нaше со nц7eмъ и3 съ сн7омъ є3гw2 ї}сомъ хrт0мъ. д7 И# сі‰ пи1шемъ вaмъ, да рaдость вaша бyдетъ и3сп0лнена. [№] є7 И# сіE є4сть њбэтовaніе, є4же слhшахомъ t негw2, и3 повёдаемъ вaмъ ћкw бGъ свётъ є4сть, и3 тмы2 въ нeмъ нёсть ни є3ди1ныz. ѕ7 Ѓще речeмъ, ћкw nбщeніе и4мамы съ ни1мъ, и3 во тмЁ х0димъ, лжeмъ, и3 не твори1мъ (л. o7д) и4стины. з7 Ѓще ли же во свётэ х0димъ, ћкоже сaмъ т0й є4сть во свётэ, nбщeніе и4мамы дрyгъ ко дрyгу, и3 кр0вь ї}са хrтA сн7а є3гw2 њчищaетъ нaсъ t всsкагw грэхA.

Конeцъ бGосл0ву.

(за? …f) } Ѓще речeмъ,* (Въ четверт0къ lд-z недёли: Возлю1бленніи, ѓще речeмъ,*) ћкw грэхA не и4мамы, себE прельщaемъ, и3 и4стины нёсть въ нaсъ. f7 Ѓще и3сповёдаемъ грэхи2 нaшz, вёренъ є4сть и3 прaведенъ, да њстaвитъ нaмъ грэхи2 нaшz, и3 њчи1ститъ нaсъ t всsкіz непрaвды. ‹ Ѓще речeмъ, ћкw не согрэши1хомъ: лжA твори1мъ є3го2, и3 сл0во є3гw2 нёсть въ нaсъ.

ГлавA вторaz.

с< № Ч†дца моS, сі‰ пишY вaмъ, да не согрэшaете: и3 ѓще кто2 согрэши1тъ, ходaтаz и4мамы ко nц7Y, ї}са хrтA првdника. в7 И# т0й њчищeніе є4сть њ грэсёхъ нaшихъ: не њ нaшихъ же т0чію, но и3 њ всегw2 мjра. [в7] G И# њ сeмъ разумёемъ, ћкw познaхомъ є3го2, ѓще зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ. д7 Глаг0лzй, ћкw познaхъ є3го2, и3 зaпwвэди є3гw2 не соблюдaетъ, л0жъ є4сть, и3 въ сeмъ и4стины нёсть. є7 И$же бо ѓще блюдeтъ сл0во є3гw2, пои1стиннэ въ сeмъ любы2 б9іz совершeнна є4сть. њ сeмъ разумёемъ, ћкw въ нeмъ є3смы2: ѕ7 Глаг0лzй въ нeмъ (л. o7д њб.) пребывaти, д0лженъ є4сть, ћкоже џнъ ходи1лъ є4сть, и3 сeй тaкожде да х0дитъ.

Конeцъ четверткY.

(за? o7) [в7] з7 Возлю1бленніи, не зaповэдь* (Въ пzт0къ lд-z недёли: Возлю1бленніи, не зaповэдь*) н0ву пишY вaмъ, но зaповэдь вeтху, ю4же и3мёсте и3спeрва: зaповэдь вeтха є4сть сл0во, є4же слhшасте и3спeрва. } Пaки зaповэдь н0ву пишY вaмъ, є4же є4сть пои1стиннэ въ нeмъ и3 въ вaсъ, ћкw тмA ми1мw х0дитъ, и3 свётъ и4стинный сeй сіsетъ. f7 Глаг0лzй во свётэ бhти, ґ брaта своего2 ненави1дитъ, во тмЁ є4сть досeлэ. ‹ Любsй брaта своего2, во свётэ пребывaетъ, и3 соблaзна въ нeмъ нёсть: №i Ґ ненави1дzй брaта своего2, во тмЁ є4сть, и3 во тмЁ х0дитъ, и3 не вёсть кaмw и4детъ, ћкw тмA њслэпи2 џчи є3мY. [№] в7i ПишY вaмъ чaдца, ћкw њставлsютсz вaмъ грэси2 и4мене є3гw2 рaди. Gi ПишY вaмъ nтцы2, ћкw познaсте безначaльнаго. пишY вaмъ ю4нwши, ћкw побэди1сте лукaваго. д7i ПишY вaмъ дёти, ћкw познaсте nц7A. писaхъ вaмъ nтцы2, ћкw познaсте и3ск0ннаго. писaхъ вaмъ ю4нwши, ћкw крёпцы є3стE, и3 сл0во б9іе въ вaсъ пребывaетъ, и3 побэди1сте лукaваго. є7i Не люби1те мjра, ни ±же въ мjрэ: ѓще кто2 лю1битъ мjръ, нёсть любвE џ§и въ нeмъ. ѕ7i Ћкw всE є4же въ мjрэ, п0хоть плотскaz, и3 п0хоть nчи1ма, и3 г0рдость житeйскаz, нёсть t nц7A, но њ мjра сегw2 є4сть. з7i И# мjръ прех0дитъ, и3 п0хоть є3гw2: ґ творsй в0лю б9ію пребывaетъ во вёки.

Конeцъ пzткY. (л. o7є)

(за? o7а) [G] }i Дёти,* (Въ понедёльникъ lє-z недёли: Дёти,*) послёднzz годи1на є4сть: и3 ћкоже слhшасте, ћкw ґнтjхрістъ грzдeтъ, и3 нhнэ ґнтjхрісти мн0зи бhша: t сегw2 разумэвaемъ, ћкw послёдній чaсъ є4сть. f7i T нaсъ и3зыд0ша, но не бёша t нaсъ: ѓще бы t нaсъ бhли, пребhли ќбw бhша съ нaми: но да kвsтсz, ћкw не сyть вси2 t нaсъ. к7 И# вы2 помaзаніе и4мате t с™aгw, и3 вёсте вс‰. к7а Не писaхъ вaмъ, ћкw не вёсте и4стины, но ћкw вёсте ю5: и3 ћкw всsка лжA t и4стины нёсть. к7в Кт0 є3сть лжи1вый, т0чію tметazйсz, ћкw ї}съ нёсть хrт0съ: сeй є4сть ґнтjхрістъ, tметazйсz nц7A и3 сн7а. к7г Всsкъ tметazйсz сн7а, ни nц7A и4мать: ґ и3сповёдаzй сн7а, и3 nц7A и4мать. к7д Вы2 ќбw є4же слhшасте и3спeрва, въ вaсъ да пребывaетъ. и3 ѓще въ вaсъ пребyдетъ є4же и3спeрва слhшасте, и3 вы2 въ сн7э и3 nц7Ё пребyдете. к7є И# сіE є4сть њбэтовaніе, є4же сaмъ њбэщA нaмъ, жив0тъ вёчный. [№] к7ѕ Сі‰ писaхъ вaмъ њ льстsщихъ вaсъ: к7з И# вы2 помaзаніе є4же пріsсте t негw2, въ вaсъ пребывaетъ, и3 не трeбуете, да кто2 ўчи1тъ вы2: но ћкw то2 сaмо помaзаніе ўчи1тъ вы2 њ всeмъ, и3 и4стинно є4сть, и3 нёсть л0жно: и3 ћкоже научи2 вaсъ, пребывaйте въ нeмъ. к7и И# нhнэ ч†дца, пребывaйте въ нeмъ, да є3гдA kви1тсz, и4мамы дерзновeніе, и3 не посрами1мсz t негw2 въ пришeствіи є3гw2. к7f Ѓще вёсте, ћкw прaведникъ є4сть, разумёйте, ћкw всsкъ творsй прaвду, t негw2 роди1сz. (л. o7є њб.)

ГлавA трeтіz.

с< № Ви1дите, каковY люб0вь дaлъ є4сть nц7ъ нaмъ, да ч†да б9іz наречeмсz, и3 є3смы2: сегw2 рaди мjръ не знaетъ нaсъ, занE не познA є3гw2. в7 Возлю1бленніи, нhнэ ч†да б9іz є3смы2, и3 не u5 kви1сz, что2 бyдемъ: вёмы же, ћкw є3гдA kви1тсz, под0бни є3мY бyдемъ, и3 ќзримъ є3го2, ћкоже є4сть. G И# всsкъ и3мёzй надeжду сію2 нaнь, њчищaетъ себE, ћкоже џнъ чи1стъ є4сть. [в7] д7 Всsкъ творsй грёхъ, и3 беззак0ніе твори1тъ: и3 грёхъ є4сть беззак0ніе. є7 И# вёсте, ћкw џнъ kви1сz, да грэхи2 нaшz в0з8метъ и3 грэхA въ нeмъ нёсть. ѕ7 Всsкъ и4же въ нeмъ пребывazй, не согрэшaетъ: всsкъ согрэшazй, не ви1дэ є3гw2, ни познA є3гw2. з7 Чaдца, никт0же да льсти1тъ вaсъ: творsй прaвду, прaведникъ є4сть, ћкоже џнъ прaведенъ є4сть. } Творsй грёхъ, t діaвола є4сть, ћкw и3спeрва діaволъ согрэшaетъ. сегw2 рaди kви1сz сн7ъ б9ій, да разруши1тъ дэлA діaволz. (пz\к) f7 Всsкъ рождeнный t бGа, грэхA не твори1тъ, ћкw сёмz є3гw2 въ нeмъ пребывaетъ: и3 не м0жетъ согрэшaти, ћкw t бGа рождeнъ є4сть. ‹ Сегw2 рaди kвлeна сyть чaда б9іz, и3 чaда діaволz.

Конeцъ понедёльнику.

(за? o7в) Всsкъ* (Во вт0рникъ lє-z недёли: Возлю1бленніи, всsкъ*) не творsй прaвды, нёсть t бGа, и3 не любsй брaта своегw2. №i Ћкw сE є4сть завэщaніе, (л. o7ѕ) є4же слhшасте и3спeрва, да лю1бимъ другъдрyга: [д7] в7i Не ћкоже кaінъ t лукaвагw бЁ, и3 заклA брaта своего2: за кyю винY заклA є3го2; ћкw дэлA є3гw2 лукaва бёша, ґ брaта є3гw2 прaвєдна. Gi Не чуди1тесz брaтіе моS, ѓще ненави1дитъ вaсъ мjръ. д7i Мы2 вёмы, ћкw преид0хомъ t смeрти въ жив0тъ, ћкw лю1бимъ брaтію: не любsй бо брaта, пребывaетъ въ смeрти. є7i Всsкъ ненави1дzй брaта своего2, человэкоубjйца є4сть: и3 вёсте, ћкw всsкъ человэкоубjйца не и4мать животA вёчнагw въ себЁ пребывaюща. ѕ7i Њ сeмъ познaхомъ люб0вь, ћкw џнъ по нaсъ дyшу свою2 положи2: и3 мы2 д0лжни є3смы2 по брaтіи дyшы полагaти. з7i И$же u5бо и4мать богaтство мjра сегw2, и3 ви1дитъ брaта своего2 трeбующа, и3 затвори1тъ ўтр0бу свою2 t негw2, кaкw любы2 б9іz пребывaетъ въ нeмъ; }i Чaдца моS, не лю1бимъ сл0вомъ, нижE љзhкомъ, но дёломъ и3 и4стиною. f7i И# њ сeмъ разумёемъ, ћкw t и4стины є3смы2, и3 пред8 ни1мъ смирsемъ сердцA нaша: к7 ЗанE ѓще зазирaетъ нaмъ сeрдце нaше, ћкw б0лій є4сть бGъ сeрдца нaшегw, и3 вёсть вс‰.

Конeцъ вт0рнику.

(за? o7г) [№] к7а Возлю1бленніи, ѓще сeрдце нaше* (Въ срeду lє-z недёли: Возлю1бленніи, ѓще сeрдце нaше* Сіe же и3 на вечeрни бGосл0ву, чтeніе №.) не зaзритъ нaмъ, дерзновeніе и4мамы къ бGу: к7в И# є3гHже ѓще пр0симъ, пріeмлемъ t негw2: ћкw зaпwвэди є3гw2 (л. o7ѕ њб.) соблюдaемъ, и3 ўгHднаz пред8 ни1мъ твори1мъ. к7г И# сіS є4сть зaповэдь є3гw2, да вёруемъ во и4мz сн7а є3гw2 ї}са хrтA, и3 лю1бимъ другъдрyга, ћкоже дaлъ є4сть зaповэдь нaмъ. к7д И# соблюдazй зaпwвэди є3гw2, въ нeмъ пребывaетъ, и3 т0й въ нeмъ: и3 њ сeмъ разумёемъ, ћкw пребывaетъ въ нaсъ, t д¦а, є3г0же дaлъ є4сть нaмъ.

ГлавA четвeртаz.

[в7] с< № Возлю1бленніи, не всsкому дyху вёруйте, но и3скушaйте дyхи, ѓще t бGа сyть: ћкw мн0зи лжепрор0цы и3зыд0ша въ мjръ. в7 Њ сeмъ познавaйте д¦а б9іz, и3 дyха лeстча: всsкъ д¦ъ, и4же и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пл0ти пришeдша, t бGа є4сть. G И# всsкъ дyхъ, и4же не и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пл0ти пришeдша, t бGа нёсть: и3 сeй є4сть ґнтjхрістовъ, є3г0же слhшасте, ћкw грzдeтъ, и3 нhнэ въ мjрэ є4сть ўжE. д7 Вы2 t бGа є3стE чaдца, и3 побэди1сте тёхъ: ћкw б0лій є4сть и4же въ вaсъ, нeжели и4же въ мjрэ. є7 Nни2 t мjра сyть, сегw2 рaди t мjра глаг0лютъ, и3 мjръ тёхъ послyшаетъ. ѕ7 Мы2 t бGа є3смы2: и4же знaетъ бGа, послyшаетъ нaсъ: и3 и4же нёсть t бGа, не послyшаетъ нaсъ. њ сeмъ познавaемъ д¦а и4стины, и3 дyха лeстча.

Конeцъ средЁ, и3 пареміи2 пeрвой.

[є7] з7 Возлю1бленніи, возлю1бимъ другъдрyга, ћкw любы2 t бGа є4сть: и3 всsкъ любsй, t бGа рождeнъ є4сть, и3 знaетъ бGа. } Ґ не любsй, не познA бGа: ћкw (л. o7з) бGъ любы2 є4сть. f7 Њ сeмъ kви1сz любы2 б9іz въ нaсъ, ћкw сн7а своего2 є3динор0днаго послA бGъ въ мjръ, да жи1ви бyдемъ и4мъ. ‹ Њ сeмъ є4сть любы2, не ћкw мы2 возлюби1хомъ бGа, но ћкw т0й возлюби2 нaсъ, и3 послA сн7а своего2 њчищeніе њ грэсёхъ нaшихъ.

(за?) №i Возлю1бленніи,* (ПареміA вторaz: Возлю1бленніи*) ѓще си1це возлюби1лъ є4сть нaсъ бGъ, и3 мы2 д0лжни є3смы2 другъдрyга люби1ти.

(за?) [ѕ7] в7i Б** (Септeмвріа к7ѕ: Возлю1бленніи, бGа**) никт0же нигдёже ви1дэ. ѓще другъдрyга лю1бимъ, бGъ въ нaсъ пребывaетъ, и3 любы2 є3гw2 совершeнна є4сть въ нaсъ. Gi Њ сeмъ разумёемъ, ћкw въ нeмъ пребывaемъ, и3 т0й въ нaсъ, ћкw t д¦а своегw2 дaлъ є4сть нaмъ. д7i И# мы2 ви1дэхомъ и3 свидётельствуемъ, ћкw nц7ъ послA сн7а сп7си1телz мjру: є7i И$же ѓще и3сповёсть, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій, бGъ въ нeмъ пребывaетъ, и3 т0й въ бз7э. ѕ7i И# мы2 познaхомъ и3 вёровахомъ люб0вь, ю4же и4мать бGъ въ нaсъ. бGъ любы2 є4сть, и3 пребывazй въ любви2, въ бз7э пребывaетъ, и3 бGъ въ нeмъ пребывaетъ.

Конeцъ пареміи2 втор0й.

з7i Њ сeмъ совершaетсz любы2 съ нaми, да дерзновeніе и4мамы въ дeнь сyдный: занE ћкоже џнъ є4сть, и3 мы2 є3смы2 въ мjрэ сeмъ. }i Стрaха нёсть въ любви2, но совершeнна любы2 в0нъ и3згонsетъ стрaхъ: ћкw (л. o7з њб.) стрaхъ мyку и4мать: боsйсz же, не соверши1сz въ любви2. f7i Мы2 лю1бимъ є3го2, ћкw т0й пeрвэе возлюби1лъ є4сть нaсъ.

Конeцъ ґпcлу.

(за? o7д) к7 Ѓще* (Въ четверт0къ lє- z недёли: Возлю1бленніи, ѓще* Сіe же и3 пареміA трeтіz.) кто2 речeтъ, ћкw люблю2 бGа, ґ брaта своего2 ненави1дитъ, л0жъ є4сть: и4бо не любsй брaта своегw2, є3г0же ви1дэ, бGа, є3гHже не ви1дэ, кaкw м0жетъ люби1ти; к7а И# сію2 зaповэдь и4мамы t негw2, да любsй бGа, лю1битъ и3 брaта своего2.

ГлавA пsтаz.

с< № Всsкъ вёруzй, ћкw ї}съ є4сть хrт0съ, t бGа рождeнъ є4сть: и3 всsкъ любsй р0ждшаго, лю1битъ и3 рождeннаго t негw2. в7 Њ сeмъ вёмы, ћкw лю1бимъ ч†да б9іz, є3гдA бGа лю1бимъ и3 зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ. G Сіs бо є4сть любы2 б9іz, да зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ, и3 зaпwвэди є3гw2 тsжки не сyть. д7 Ћкw всsкъ рождeнный t бGа, побэждaетъ мjръ: и3 сіS є4сть побёда побёждшаz мjръ, вёра нaша. є7 Кто2 є4сть побэждazй мjръ, т0кмw вёруzй, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій;

Конeцъ пареміи2 G.

ѕ7 Сeй є4сть пришeдый вод0ю и3 кр0вію и3 д¦омъ, ї}съ хrт0съ, не вод0ю т0чію, но вод0ю и3 кр0вію: и3 д¦ъ є4сть свидётельствуzй, ћкw д¦ъ є4сть и4стина. (л. o7и) з7 Ћкw тріE сyть свидётельствующіи на нб7си2, nц7ъ, сл0во, и3 с™hй д¦ъ: и3 сjи три2 є3ди1но сyть. } И# тріE сyть свидётельствующіи на земли2, д¦ъ и3 водA, и3 кр0вь: и3 тріE во є3ди1но сyть. f7 Ѓще свидётельство человёческое пріeмлемъ, свидётельство б9іе б0ле є4сть: ћкw сіE є4сть свидётельство б9іе, є4же свидётельствова њ сн7э своeмъ. ‹ Вёруzй въ сн7а б9іz, и4мать свидётельство въ себЁ: не вёруzй бGови, лжA сотвори1лъ є4сть є3го2, ћкw не вёрова во свидётельство, є4же свидётельствова бGъ њ сн7э своeмъ. №i И# сіE є4сть свидётельство, ћкw жив0тъ вёчный дaлъ є4сть нaмъ бGъ, и3 сeй жив0тъ въ сн7э є3гw2 є4сть. в7i И#мёzй сн7а б9іz, и4мать жив0тъ: ґ не и3мёzй сн7а б9іz, животA не и4мать. Gi Сі‰ писaхъ вaмъ вёрующымъ во и4мz сн7а б9іz, да вёсте, ћкw жив0тъ вёчный и4мате, и3 да вёруете во и4мz сн7а б9іz. д7i И# сіE є4сть дерзновeніе, є4же и4мамы къ немY, ћкw ѓще чесw2 пр0симъ по в0ли є3гw2, послyшаетъ нaсъ. є7i И# ѓще вёмы, ћкw послyшаетъ нaсъ, є4же ѓще пр0симъ, вёмы, ћкw и4мамы прошє1ніz, и4хже проси1хомъ t негw2. [з7] ѕ7i Ѓще кто2 ќзритъ брaта своего2 согрэшaюща грёхъ не къ смeрти, да пр0ситъ, и3 дaстъ є3мY жив0тъ, согрэшaющымъ не къ смeрти. є4сть грёхъ къ смeрти: не њ т0мъ глаг0лю, да м0литсz. з7i Всsка непрaвда грёхъ є4сть, и3 є4сть грёхъ не къ смeрти. }i Вёмы, ћкw всsкъ рождeнный t бGа не согрэшaетъ: но рождeнный t бGа блюдeтъ себE, и3 лукaвый не прикасaетсz є3мY. f7i Вёмы, ћкw t бGа є3смы2, и3 мjръ вeсь во ѕлЁ лежи1тъ. к7 Вёмы (л. o7и њб.) же, ћкw сн7ъ б9ій пріи1де, и3 дaлъ є4сть нaмъ свётъ и3 рaзумъ, да познaемъ бGа и4стиннаго, и3 да бyдемъ во и4стиннэмъ сн7э є3гw2 ї}сэ хrтЁ: сeй є4сть и4стинный бGъ, и3 жив0тъ вёчный. [№] к7а Ч†дца, храни1те себE t трeбъ јдwльскихъ. ґми1нь.

Конeцъ четверткY.

Конeцъ соб0рнагw послaніz їwaннова пeрвагw, и3мyщагw въ себЁ глaвъ є7: зач†лъ цRк0вныхъ з7: стіхHвъ Rє: знаменaній чeрныхъ з7: послёдующихъ и5мъ червлeныхъ }.

Соборное послание второе святого апостола Иоанна Богослова

(л. o7f)

Знамєнaніz їwaнновы є3піст0ліи вторhz.

[№] Њ проглашeніи, њ пeрвэмъ житіи2 въ любви2 б9іей, вёрою благочeстною, и3 неприл0жну грэсЁ.

[№] Въ нeмже, ћкw не подобaетъ є3ретікA въ д0мъ пріимaти, и3ли2 цэловaти њ грэсЁ.

[в7] Њ њбэщaніи пришeствіz є3гw2, и3 њ ўповaніи на п0льзу.

Сказaніе вторaгw соб0рнагw послaніz с™aгw їwaнна бGосл0ва.

(су\б) СіE ћкw стaрецъ пи1шетъ господhни и3 чaдwмъ є3S. непщевaніе же послaнію сіE є4сть: Ви1дz ч†да є3S д0брэ ходsща въ вёрэ, и3 мн0ги лестцы2 њбходsщихъ, и3 глаг0лющихъ не бhти пришeствію хrт0ву во пл0ти: пи1шетъ послaніе сіE, и3 пeрвэе ќбw хвaлитъ ч†да є3S. Тaже ўчS не н0ву бhти є4же по нaмъ тaинству, пaки пи1шетъ њ любви2, и3 да пребывaютъ во ўчeніи прeданнэмъ и5мъ t негw2. И# пр0чее ўчи1тъ ґнтjхрісту бhти, глаг0лющему, не пришeдша хrтA во пл0ти. Завэщавaетъ же, ћкw таковhхъ ни є3ди1нагw пріимaти въ д0мъ, нижE глаг0лати таковы6мъ, рaдоватисz. И# си1це скончавaетъ послaніе. (л. o7f њб.)

СОБО1РНОЕ ПОСЛА1НІЕ ВТОРО1Е

СТ7А1ГW ҐПО1СТОЛА ЇWА1ННА БГ7ОСЛО1ВА.

ГлавA пeрваz.

(за? o7є) [№] с< № Стaрецъ* (Пzт0къ lє-z недёли: Стaрецъ*) и3збрaннэй господhнэ, и3 чaдwмъ є3S, и5хже ѓзъ люблю2 вои1стинну: и3 не ѓзъ т0чію, но и3 вси2 разумёвшіи и4стину: в7 За и4стину пребывaющую въ нaсъ, и3 съ нaми бyдетъ во вёки. G Да бyдетъ съ вaми бlгодaть, ми1лость, ми1ръ t бGа nц7A, и3 t гDа ї}са хrтA сн7а џ§а, во и4стинэ и3 любви2. д7 Возрaдовахсz ѕэлw2, ћкw њбрэт0хъ t ч†дъ твои1хъ ходsщz во и4стинэ, ћкоже зaповэдь пріsхомъ t nц7A. є7 И# нhнэ молю1 тz, госпожE, не ћкw зaповэдь пишY тебЁ н0ву, но ю4же и4мамы и3спeрва, да лю1бимъ другъдрyга. ѕ7 И# сіS є4сть любы2, да х0димъ по зaповэдемъ є3гw2. сіS є4сть зaповэдь, ћкоже слhшасте и3спeрва, да въ нeй х0дите. з7 ЗанE мн0зи лестцы2 внид0ша въ мjръ, не и3сповёдающе ї}са хrтA пришeдша во пл0ти: сeй є4сть льстeцъ и3 ґнтjхрістъ. } Блюди1те себE, да не (л. п7) погубитE ±же дёласте дHбраz, но да мздY совершeнну воспріи1мете. f7 Всsкъ преступazй, и3 не пребывazй во ўчeніи хrт0вэ, бGа не и4мать: пребывazй же во ўчeніи хrт0вэ, сeй и3 nц7A и3 сн7а и4мать. [№] ‹ Ѓще кто2 прих0дитъ къ вaмъ, и3 сегw2 ўчeніz не прин0ситъ, не пріeмлите є3го2 въ д0мъ, и3 рaдоватисz є3мY не глаг0лите. №i Глаг0лzй бо є3мY рaдоватисz, соwбщaетсz дэлHмъ є3гw2 ѕлhмъ. [в7] в7i МнHга и3мёхъ писaти вaмъ, и3 не восхотёхъ хартіeю и3 черни1ломъ: но надёюсz пріити2 къ вaмъ, и3 ўсты2 ко ўстHмъ глаг0лати, да рaдость вaша бyдетъ и3сп0лнена. Gi Цэлyютъ тS чaда сестры2 твоеS и3збрaнныz. ґми1нь.

Конeцъ пzткY.

Конeцъ соб0рнагw послaніz їwaннова вторaгw, и3мyщагw въ себЁ главY №: зачaло цRк0вное №: стіхHвъ Gi: знаменaній чeрныхъ в7: послёдующее и5мъ червлeное №.

Соборное послание третье святого апостола Иоанна Богослова

(л. п7 њб.)

Знамєнaніz їwaнновы є3піст0ліи G-z.

[№] Моли1тва њ совершeніи, и3 њ похвалЁ, и3 њ и3сповёданіи, и3 њ страннолю1біи брaтіи хrтA рaди.

[№] Въ нeмже њ развращeніи льсти2, и3 братоненавидёніи.

[в7] Њ дими1тріи, є3мyже свидётельствуетъ њ добродётели.

[G] Њ пришeствіи къ ни1мъ вск0рэ на п0льзу.

Сказaніе їwaннова трeтіzгw послaніz.

Е$сть послaніе сіE њ страннолю1біи. И# пeрвэе ќбw хвaлитъ гaіа, свидётельствуема t всёхъ њ страннолю1біи: и3 м0литъ є3го2 въ таков0мъ и3зволeніи пребывaти, и3 пріимaти и3 провождaти брaтію. Пaки же прин0съ є3гw2 хвaлитъ. Ўкорsетъ же діотрефи1са, ћкw ни сaмъ даeтъ ни1щымъ, но и3 и3ны6мъ возбранsетъ, и3 мн0гw блудsща. Таковhхъ же глаг0летъ чyждихъ бhти t и4стины, и3 не вёдэти бGа. Дими1тріа же пріимaти, свидётельствуz є3гw2 дHбраz дэлA. (л. п7а)

СОБО1РНОЕ ПОСЛА1НІЕ ТРЕ1ТІЕ

СТ7А1ГW ҐПО1СТОЛА ЇWА1ННА БГ7ОСЛО1ВА.

ГлавA пeрваz.

(за? o7ѕ) [№] с< № Стaрецъ* (Въ понедёльникъ сhрный: Стaрецъ*) гaіеви возлю1бленному, є3г0же ѓзъ люблю2 вои1стинну. в7 Возлю1бленне, пaче всёхъ молю1сz њ тебЁ, спёzтисz тебЁ, здрaвствовати, ћкоже спёетсz ти2 душA. G Возрaдовахсz ѕэлw2 пришeдшымъ брaтіzмъ, и3 свидётельствующымъ твою2 и4стину, ћкоже ты2 во и4стинэ х0диши. д7 Б0льши сеS не и4мамъ рaдости, да слhшу моS ч†да во и4стинэ ходsщz. є7 Возлю1бленне, вёрнw твори1ши, є4же ѓще дёлаеши въ брaтію, и3 въ стр†нныz: ѕ7 И5же свидётельствоваша њ твоeй любви2 пред8 цRковію, и5хже предпослaвъ дост0йнw бGу, д0брэ твори1ши. з7 Њ и4мени бо є3гw2 и3зыд0ша, ничт0же пріeмлюще t kзы6къ. } Мы2 u5бо д0лжни є3смы2 пріимaти таковhхъ, да поспёшницы бyдемъ и4стинэ. [№] f7 Писaхъ (л. п7а њб.) цRкви: но первстволю1бецъ и4хъ діотрефи1съ не пріeмлетъ нaсъ. ‹ Сегw2 рaди ѓще пріидY, воспомzнY є3мY дэлA, ±же твори1тъ, словесы2 лукaвыми ўкорsz нaсъ: и3 недов0ленъ бывaz њ си1хъ, ни сaмъ пріeмлетъ брaтію, и3 хотsщымъ возбранsетъ, и3 t цRкве и3зг0нитъ. №i Возлю1бленне, не ўподоблsйсz ѕл0му, но бlг0му. бlготворsй t бGа є4сть: ґ ѕлотворsй, не ви1дэ бGа. [в7] в7i Дими1тріеви свидётельствовасz t всёхъ, и3 t сaмыz и4стины: и3 мh же свидётельствуемъ, и3 вёсте, ћкw свидётельство нaше и4стинно є4сть. [G] Gi МнHга и3мёхъ писaти, но не хощY черни1ломъ и3 тр0стію писaти тебЁ. д7i Ўповaю же ѓбіе ви1дэти тS, и3 ўсты2 ко ўстHмъ глаг0лати. є7i Ми1ръ тебЁ. цэлyютъ тS дрyзи: цэлyй дрyги по и4мени. ґми1нь.

Конeцъ понедёльнику сhрному.

Конeцъ послaніz їwaннова трeтіzгw, и3мyщагw въ себЁ главY №: цRк0вное зачaло №: стіхHвъ є7i: знаменaній чeрныхъ G: послёдующее же и5мъ червлeное №.

Соборное послание апостола Иуды

(л. п7в)

Знамєнaніz їyдины є3піст0ліи

[№] Њ внимaніи вёры хrт0вы, за наи1тіе нечести1выхъ, и3 любодёйцъ м{жъ.

[№] Въ нeмже њ бyдущей мyцэ и4хъ, по под0бію дрeвнихъ и5мъ, грёшникwвъ же и3 любодёєвъ.

[в7] Њкаsніе и4хъ њ льсти2 и3 нечeстіи, и3 нечистотЁ, и3 хулЁ, и3 сотворeніz лицемёріz на лeсть, дaра мнёніе.

[G] Њ ўтверждeныхъ въ вёрэ, њ ми1лостыни же и3 щадёніи и4скреннzгw на спасeніе во с™hню.

[д7] Моли1тва њ ни1хъ во с™hню, и3 дерзновeніе чи1сто, со славосл0віемъ б9іимъ. (л. п7в њб.)

Сказaніе їyдина соб0рнагw послaніz.

СіE послaніе пи1шетъ вёровавшымъ ўжE, їудeємъ же и3 kзhкwмъ. Винa же послaніz є4сть сіS: Лестцє1мъ нёкимъ ћвльшымсz, и3 ўчaщымъ непови1нну бhти грэхY, и3 tметaющымсz гDа: нyжду и3мЁ писaти и3 ўкрэпи1ти брaтію. и3 пeрвэе ќбw м0литъ и5хъ подвизaтисz, и3 пребывaти въ предaннэй и5мъ вёрэ. Тaже њбличaетъ, и3 tгонsетъ и5хъ ћкоже лестцы2, и3 повелэвaетъ вBрнымъ, ни є3ди1но и3мёти соoбщeніе съ таковhми. И# да вёдzтъ, ћкw не довлёетъ ко спасeнію, є4же призв†нымъ бhти т0чію, ѓще недост0йнэ звaнію х0димъ. И$бо и3 дрeвніz лю1ди и3звeдъ t є3гЂпта гDь, и3 не пребhвшихъ въ б9eственномъ зак0нэ, погуби2: и3 ѓггелwвъ же несохрaншихъ своегw2 чи1на не пощадЁ. Подобaетъ u5бо t таковhхъ tлучaтисz: занE и3 міхаи1лъ ґрхaгGлъ не претерпЁ хулы2 діaволи: бhти же глаг0летъ поги1бели и4хъ, ћкоже и3 сод0млzнъ. Тaже наказyетъ њ нрaвэхъ: и3 помоли1всz њ ни1хъ, ўтверждeнію въ вёрэ даровaтисz и5мъ t гDа, скончавaетъ послaніе.

(л. п7г)

СОБО1РНОЕ ПОСЛА1НІЕ

ЇУ1ДИНО.

ГлавA пeрваz.

(за? o7з) [№] с< № Їyда ї}су хrтY* (Во вт0рникъ сhрный: Їyда ї}су хrтY*) рaбъ, брaтъ же їaкwву, сyщымъ њ бз7э nц7Ё њсвzщє1ннымъ, ї}съ хrт0мъ соблюдє1ннымъ зв†ннымъ: в7 Ми1лость вaмъ, и3 ми1ръ, и3 любы2 да ўмн0житсz. G Возлю1бленніи, всsко тщaніе творS писaти вaмъ њ џбщемъ спасeніи вaшемъ, нyжда ми2 бhсть писaти вaмъ, молS подвизaтисz њ предaннэй вёрэ с™ы6мъ є3ди1ною. д7 Привнид0ша бо нёцыи человёцы [дрeвле пред8устaвленніи на сіE њсуждeніе,] нечести1віи, бGа нaшегw бlгодaть прелагaющіи въ сквeрну, и3 є3ди1нагw вLки бGа, и3 гDа нaшегw ї}са хrтA tметaющіисz. [№] є7 Воспомzнyти же вaмъ хощY, вёдущымъ и3 вaмъ є3ди1ною сіE, ћкw гDь лю1ди t земли2 є3гЂпетскіz спасE, послэди2 невёровавшыz погуби2. ѕ7 Ѓггелы же не соблю1дшыz своегw2 начaльства, но њстaвльшыz своE жили1ще, на сyдъ вели1кагw днE, ќзами вёчными под8 мрaкомъ соблюдE. з7 Ћкоже сод0ма и3 гом0рра, и3 (л. п7г њб.) nкрeстныz и4хъ грaды, под0бнымъ и4хъ џбразомъ преблуди1вшz, и3 ходи1вшz въ слёдъ пл0ти и3нhz, предлежaтъ въ показaніе, nгнS вёчнагw сyдъ под8eмше. } Тaкожде ќбw и3 сjи сHніz ви1дzще, пл0ть ќбw сквернsтъ, гDьства же tметaютсz, слaвы же хyлzще [не трепeщутъ]. f7 Міхаи1лъ же ґрхaгGлъ, є3гдA со діaволомъ °разсуждaz° (°препирazсz°) глаг0лаше њ мwmсeовэ тэлеси2, не смёzше судA навести2 хyльна, но речE: да запрети1тъ тебЁ гDь. ‹ Сjи же є3ли6ка ќбw не вёдzтъ, хyлzтъ: є3ли6ка же по є3стествY ћкw безсловє1снаz живHтнаz вёдzтъ, въ си1хъ *сквернsтсz* (*растлэвaютсz*).

Конeцъ вт0рнику.

(за? o7и) [в7] №i Г0ре и5мъ,* (Въ четверт0къ сhрный: Г0ре и5мъ,*) ћкw въ пyть кaіновъ ходи1ша, и3 въ лeсть валаaмовы мзды2 проліsшасz, и3 въ прерэкaніи коррeовэ погиб0ша. в7i Сjи сyть въ любвaхъ вaшихъ скверни1тели, съ вaми kдyще, без8 боsзни себE пасyще: џблацы безв0дни, t вBтръ преноси1ми: древесA є3сeнна, безплHдна, двaжды ўмeрша, и3скоренє1на: Gi В0лны свирёпыz м0рz, воспэнsюще своS стыдBніz: ѕвёзды прелє1стныz, и5мже мрaкъ тмы2 во вёки блюдeтсz. д7i Прор0чествова же и3 њ си1хъ седмhй t ґдaма є3нHхъ, глаг0лz: сE пріи1детъ гDь во тмaхъ с™hхъ [ѓгGлъ] свои1хъ, є7i Сотвори1ти сyдъ њ всёхъ, и3 и3з8wбличи1ти всёхъ нечести1выхъ њ всёхъ дёлэхъ нечeстіz и4хъ, и4миже нечeствоваша, и3 њ всёхъ жест0кихъ словесёхъ и4хъ, и5хже глаг0лаша нaнь грёшницы нечести1віи. ѕ7i Сjи сyть (л. п7д) ропотницы2, ўкори1тели, чaсть пор0чна, въ п0хотехъ свои1хъ ходsще, нечeстіемъ и3 законопреступлeніемъ: и3 ўстA и4хъ глаг0лютъ прегHрдаz, чудsщесz ли1цамъ п0льзы рaди. з7i Вh же возлю1бленніи, поминaйте глаг0лы преждеречeнныz t ґпcлъ гDа нaшегw ї}са хrтA. }i ЗанE глаг0лаху вaмъ, ћкw въ послёднее врeмz бyдутъ ругaтели, по свои1хъ п0хотехъ ходsще и3 нечeстіихъ. f7i Сjи сyть tдэлsюще себE t є3ди1ности вёры, и3 сyть °тэлeсни° (°душeвни°), д¦а не и3мyще. к7 Вh же возлю1бленніи, с™0ю вaшею вёрою назидaюще себE, д¦омъ с™hмъ, и3 молsщесz, к7а Сaми себE въ любви2 б9іей соблюдaйте, ждyще ми1лости гDа нaшегw ї}са хrтA, въ жи1знь вёчную. к7в И# џвэхъ ќбw ми1луйте разсуждaюще: к7г Џвэхъ же стрaхомъ спасaйте, t nгнS восхищaюще: њбличaйте же съ боsзнію, ненави1дzще и3 ћже t пл0ти њсквернeную ри1зу. к7д Могyщему же сохрани1ти вы2 без8 грэхA, и3 без8 сквeрны, и3 постaвити пред8 слaвою своeю непор0чны въ рaдости, к7є Е#ди1ному премyдрому бGу и3 сп7су нaшему, [ї}сомъ хrт0мъ гDемъ нaшимъ] слaва и3 вели1чіе, держaва и3 влaсть, прeжде всегw2 вёка, и3 нhнэ, и3 во вс‰ вёки. ґми1нь.

Конeцъ четверткY сhрному.

Конeцъ послaніz їyдина, и3мyщагw въ себЁ главY №: зач†лъ цRк0вныхъ в7: стіхHвъ к7є: знаменaній чeрныхъ д7: послёдующее же и5мъ червлeное №.

 

 

К римлянам послание святого апостола Павла

(л. п7д њб.)

Знамєнaніz къ ри1млzнwмъ є3піст0ліи пavловы.

[№] Е#ђльское ўчeніе, њ сyщихъ внЁ бlгодaти хrт0вы, и3 њ сyщихъ во бlгодaти: и3 њ ўповaніи и3 житіи2 д¦0внэмъ.

[в7] Пeрвэе ќбw по предписaнію њ судЁ сyщемъ на kзhки, и3 не хранsщихъ є3стeственныхъ.

[G] Њ судЁ сyщемъ на ї}лz, не хранsщемъ зак0нныхъ.

[д7] Њ предвладhчествэ ї}левэ, не ўлучaющемъ њбэтовaніz.

[є7] Њ бlгодaти, є4юже т0кмw человёцы њправдaни бывaютъ: и3 не по р0ду разли1чнw, но по дaру б9ію, равночeстнw по ґвраaмлю џбразу.

[ѕ7] Њ ўповaніи щади1мэмъ.

[з7] Њ ввождeніи сyщемъ на спасeніе нaше чlвёка ї}са хrтA, за tпaдшаго и3спeрва земнaго ґдaма.

[}] Њ вёрэ сyщей д0лжнэ, и3 њ дэsніи блaзэ.

[f7] Њ совокуплeніи благодaтнэ, и3 житіи2.

[‹] Њ зак0нэ њсуждeніи грэхA рaди.

[№i] Њ творsщихъ п0хоти съ человёческимъ є3стеств0мъ, и3 не си1льное беззак0нное снsтіе.

[в7i] Њ совлечeніи плотски1хъ страстeй, и3 соглaсіи є4же ко с™0му д¦у.

[Gi] Њ совокуплeніи и3 њ соблюдaемэи слaвэ с™ы6мъ.

[д7i] Њ д0лжнэй любви2 къ бGу.

[є7i] Њ tпадeніи ї}лz tри1нутагw, и3 њ звaніи и4стиннагw и3збрaннагw, вкyпэ со kзhки.

[ѕ7i] Ћкw по невёрствію tпадeніе, за њставлeніе є4же въ невёжствіи, и3 њ неключи1мэмъ проповёданіи. (л. п7є)

[з7i] Њ рaзумэ, и4мже tвeржени бhша, ћкw да послёдніи пріи1дутъ рeвностію предпочтeныхъ kзы6къ, и3 соучинeныхъ къ вёрному ї}лю.

[}i] Ўчeніе њ добродётели, ћже къ бGу и3 человёкwмъ.

[№] Въ нeмже и3 њ є3диномhсліи, є4же къ себЁ.

[в7] Њ слyжбэ б9іи.

[G] Њ неѕл0бствэ къ проти6внымъ.

[д7] Њ покорeніи владhчествіzмъ.

[є7] Њ цэломyдріи и3 кр0тости.

[ѕ7] Њ несвaрнэ с0вэсти, брaшенъ рaди и3 днE.

[з7] Њ под0біи хrт0ва неѕл0біz.

[f7i] Њ слyжбэ є3гw2, бhвшей на вост0цэ и3 на зaпадэ.

[№] Въ нeмже њ ми1лостыни начинaетъ.

Сказaніе, є4же къ ри1млzнwмъ послaніz с™aгw ґпcла пavла.

(нLz) СіE посылaетъ t корjнfа, не u5 є3щE ви1дэвъ ри1млzны слhшz же њ ни1хъ, и3 желaz ви1дэти и5хъ: и3 пeрвэе ќбw хвaлитъ вёру и4хъ, возвэщaему ви1дz всю1ду. Пот0мъ же сказyетъ мн0гажды себE восхотёвша и3ти2 въ ри1мъ, желaніемъ є4же научи1ти и3 ўтверди1ти и5хъ: и3 u5бо не возм0же и3ти2. И# тaкw пр0чее ўчи1тельно послaніе твори1тъ њ звaніи kзы6къ: и3 ћкw њбрёзаніе до врeмене бhсть, и3 нhнэ престA: и3 ћкw хrт0мъ разрэши1сz грэхопадeніе ґдaмово, сёнь зак0на прeйде. И# u5бо звaніе kзhкwвъ лёпотно бhти ўстроsетъ, си1це сказaвъ, всёмъ человёкwмъ є3стеств0мъ всаждeну бhти зак0ну: и3 всBмъ без8 ўчeніz є3стествA и3 t (л. п7є њб.) самaгw создaніz мощи2 познавaти бGа. Тёмже и3 въ лёпоту вин0вны твори1тъ є4ллины, ћкw ќбw бGу њб8sвльшу и5мъ t сотворeніz мjра, є4же њ себЁ рaзумъ, и3 присносyщныz си1лы своеS, є4же є4сть сл0во є3гw2: њ нeмже и3 и4мже вс‰ сотвори1лъ. Џнэхъ же не познaвшихъ є3го2 t твaрей бhти бGа си1хъ содётелz, творeніz же є3гw2 њбоготвори1вшz, и3 твaри пaче, нeжели томY послужи1вшz. Вин0вны же твори1тъ їудє1и, ћкw не сохрани1вшz зак0на, но и3 пaче преступлeніемъ зак0на бGа безчeствовавшz. И# тaкw nбои1мъ, їудeємъ же и3 є4ллинwмъ, б0льшема заключaетъ, и3 њбличaетъ њ беззак0ніи, да покaжетъ, ћкw рaвни бhвше грёшницы, рaвнэ вси2, ћкw пови1нни, и3збaвителю моли1тисz. Е#гдa же благодaть и3 и3збавлeніе рaвнw їудeємъ бhсть и3 kзhкwмъ, въ лёпоту и3 призвaніе бhсть kзhкwвъ. Звaнію же kзhкwвъ бhвшу, t нyжди престA њбрёзаніе и3 зак0ннаz сёнь. Ґврaмъ бо, речE, не во њбрёзаніи, но прeжде њбрёзаніz њправдaвсz, преименовaсz и4менемъ ґвраaмъ, ћкw nтeцъ мн0гихъ kзhкwвъ хотsше бhти по вёрэ, ћже въ неwбрёзаніи. пріsтъ же по њправдaніи и3 њбрёзаніе пл0ти, да знaменіе бyдетъ раждaємымъ t негw2 по пл0ти. Престaти же њбрёзанію, є3гдA kзhцы бyдутъ чaда ґвраaмлz, начинaющымъ ходи1ти по вёрэ ґвраaмовэ, въ нeйже њправдaсz є3гдA бЁ въ неwбрёзаніи: си1хъ бо рaди преименовaсz ґвраaмъ. По нyжди же пришeдшымъ знaмєнанымъ, престaти знaменаному. Ѓще ќбw kзhцы нyдzтсz њбрёзатисz, да престaнутъ и3 t и4мене ґвраaмова, и3 да и3менyетсz ґврaмъ. Ѓще ли же ґвраaмъ t бGа преименовaсz, не подобaетъ њбрёзатисz kзhкwмъ, но нижE тBмъ, и5же є3щE по пл0ти їудeємъ, да бyдетъ и4мz и3звёстно, и3 nц7ъ мнHгимъ kзhкwмъ зовeтсz. И$бо не трeбэ и4мать пр0чее кто2 њбрёзатисz, дов0ленъ вёрою ґвраaмлею, нижE и4ныz зак0нныz сёни: не t си1хъ бо, но t вёры њправдaетсz всsкъ, ћкоже и3 ґвраaмъ. СіS си1це ўстр0ивъ, сказyетъ пaки, ћкw и4накw не бyдетъ и3збавлeніz и3 (л. п7ѕ) бlгодaти ї}леви и3 kзhкwмъ, ѓще не разрэши1тсz дрeвній грёхъ ґдaмовъ, и4же на всёхъ бhвшій: и3нёмъ же семY не мощи2 њчи1ститисz, речE, т0чію ї}съ хrт0мъ сн7омъ б9іимъ, и4мже и3 и3з8 начaла клsтва бhсть: не бо2 м0щно бsше и3н0му разрьши1ти прегрэшeніе. Тaже пи1шетъ: ћкw и4накw сіE не бyдетъ, ѓще не въ тёло њблечeтсz сн7ъ б9ій, и3 бyдетъ чlвёкъ: да сіE привнeсъ за всёхъ, вс‰ свободи1тъ t смeрти, и3 ћкоже є3ди1нымъ чlвёкомъ грёхъ въ мjръ вни1де, тaкоже є3ди1нымъ человёкомъ ї}съ хrт0мъ бlгодaть бyдетъ. И# пр0чее ћкw д0бръ строи1тель, їудє1и ќбw ўтэшaетъ, ћкw не престyпницы бyдете зак0на, ѓще во хrтA вёруете: сyщымъ же t kзы6къ повелэвaетъ, не возвышaтисz на ї}лz, но вёдэти, занE ћкw вBтви на к0рени, си1це на џнэхъ присади1шасz. По си1хъ же ўтёшитєльна словесA во nбhчаехъ наказaвъ, скончавaетъ послaніе. (л. п7ѕ њб.)

КЪ РИ1МЛZНWМЪ ПОСЛА1НІЕ

СТ7А1ГW ҐПО1СТОЛА ПА1VЛА.

ГлавA пeрваz.

(за? o7f) [№] с< № Пavелъ* (Во вт0рникъ № недёли по н7-цэ: Пavелъ*) рaбъ ї}съ хrт0въ, звaнъ ґпcлъ, и3збрaнъ въ благовёстіе б9іе, в7 Е$же прeжде њбэщA прор0ки свои1ми въ писaніихъ с™hхъ, G Њ сн7э своeмъ, бhвшемъ t сёмене дв7дова по пл0ти, д7 Наречeннэмъ сн7э б9іи въ си1лэ, по д¦у свzтhни, и3з8 воскrніz t мeртвыхъ ї}са хrтA гDа нaшегw, є7 И$мже пріsхомъ бlгодaть и3 ґпcльство въ послушaніе вёры во всёхъ kзhцэхъ, њ и4мени є3гw2: ѕ7 Въ ни1хже є3стE и3 вы2 звaни ї}су хrтY. з7 Всёмъ сyщымъ въ ри1мэ, возлю1блєннымъ бGу, зв†ннымъ с™ы6мъ:

(за?) Бlгодaть** (Въ суббHту № по н7- цэ: Брaтіе, благодaть**) вaмъ и3 ми1ръ t бGа nц7A нaшегw, и3 гDа ї}са хrтA. (л. п7з)

Преступи2 вт0рнику.

} Пeрвое ќбw бlгодарю2 бGа моего2 ї}сомъ хrт0мъ њ всёхъ вaсъ, ћкw вёра вaша возвэщaетсz во всeмъ мjрэ. f7 Свидётель бо ми2 є4сть бGъ, є3мyже служY д¦омъ мои1мъ, во благовэствовaніи сн7а є3гw2, ћкw безпрестaни пaмzть њ вaсъ творю2: ‹ ВсегдA въ моли1твахъ мои1хъ молsсz, ѓще ќбw когдA поспёшенъ бyду в0лею б9іею пріити2 къ вaмъ. №i Желaю бо ви1дэти вaсъ, да нёкое подaмъ вaмъ даровaніе д¦0вное ко ўтвержeнію вaшему: в7i Сіe же є4сть соутёшитисz въ вaсъ вёрою џбщею вaшею же и3 моeю.

Конeцъ суббHтэ. Чти2 вт0рнику:

Gi Не хощy же не вёдэти вaмъ брaтіе, ћкw мн0жицею восхотёхъ пріити2 къ вaмъ, и3 возбранeнъ бhхъ досeлэ, да нёкій пл0дъ и3мёю и3 въ вaсъ, ћкоже и3 въ пр0чихъ kзhцэхъ. д7i Е$ллинwмъ же и3 вaрварwмъ, м{дрымъ же и3 нераз{мнымъ д0лженъ є4смь. є7i Тaкw є4сть є4же по моемY ўсeрдію, и3 вaмъ сyщымъ въ ри1мэ благовэсти1ти. ѕ7i Не стыжyсz бо бlговэствовaніемъ хrт0вымъ: си1ла бо б9іz є4сть во спасeніе всsкому вёрующему, їудeови же прeжде, и3 є4ллину. з7i Прaвда бо б9іz въ нeмъ kвлsетсz t вёры въ вёру, ћкоже є4сть пи1сано: прaведный же t вёры жи1въ бyдетъ.

Конeцъ вт0рнику.

(за? п7) [в7] }i Tкрывaетсz бо* (Въ срeду № недёли: Брaтіе, tкрывaетсz*) гнёвъ б9ій съ нб7сE, на всsкое нечeстіе и3 непрaвду человёческую, содержaщихъ (л. п7з њб.) и4стину въ непрaвдэ. f7i Занeже °разyмное б9іе° (°є4же возм0жно разумёти њ бз7э°), ћвэ є4сть въ ни1хъ: бGъ бо kви1лъ є4сть и5мъ. к7 Неви6димаz бо є3гw2, t создaніz мjра, творeньми помышлsєма, ви6дима сyть, и3 присносyщнаz си1ла є3гw2 и3 бжcтво2: во є4же бhти и5мъ без8tвётнымъ. к7а Занeже разумёвше бGа, не ћкw бGа прослaвиша, и3ли2 бlгодари1ша: но њсуети1шасz помышлeніи свои1ми, и3 њмрачи1сz неразyмное и4хъ сeрдце. к7в Глаг0лющесz бhти мyдры, њб8юродёша: к7г И# и3змэни1ша слaву нетлённагw бGа, въ под0біе џбраза тлённа человёка, и3 пти1цъ, и3 четверонHгъ, и3 г†дъ. к7д Тёмже и3 предадE и5хъ бGъ въ п0хотехъ сердeцъ и4хъ въ нечистотY, во є4же скверни1тисz тэлесє1мъ и4хъ въ себЁ самёхъ. к7є И5же премэни1ша и4стину б9ію во лжY, и3 почт0ша и3 послужи1ша твaри пaче творцA, и4же є4сть блгcвeнъ во вёки, ґми1нь. к7ѕ Сегw2 рaди предадE и5хъ бGъ въ стр†сти безчeстіz: и3 жєнh бо и4хъ и3змэни1ша є3стeственную под0бу въ през8естeственную. к7з Тaкожде и3 мyжи, њстaвльше є3стeственную под0бу жeнска п0ла, разжег0шасz п0хотію своeю дрyгъ на дрyга, мyжи на мужeхъ стyдъ содэвaюще, и3 возмeздіе є4же подобaше прeлести и4хъ, въ себЁ воспріeмлюще.

Конeцъ средЁ.

(за? п7а) к7и И# ћкоже* (Въ четверт0къ № недёли: Брaтіе, ћкоже*) не и3скуси1ша и3мёти бGа въ рaзумэ, сегw2 рaди предадE | бGъ въ неискyсенъ ќмъ, твори1ти неподHбнаz: к7f И#сп0лнены всsкіz непрaвды, (л. п7и) блужeніz, лукaвства, лихоимaніz, ѕл0бы: и3сп0лнены зaвисти, ўбjйства, рвeніz, льсти2, ѕлонрaвіz: шепотники2, l Клеветники2, богомeрзски, досади1тели, величaвы, г0рды, њбрэтaтели ѕлhхъ, роди1телємъ непокори1вы, lа Неразyмны, непримири1тельны, нелюб0вны, неклzтвохрани1тельны, неми1лостивны. lв Нёцыи же и3 њправдaніе б9іе разумёвше, ћкw такwвaz творsщіи дост0йни смeрти сyть, не т0чію сaми творsтъ, но и3 соизволsютъ творsщымъ.

ГлавA вторaz.

с< № Сегw2 рaди без8tвётенъ є3си2, q чlвёче, всsкъ судsй: и4мже бо суд0мъ сyдиши дрyга, себE њсуждaеши: т†zжде бо твори1ши судsй. в7 Вёмы же, ћкw сyдъ б9ій є4сть пои1стиннэ на творsщихъ такwвaz. G Помышлsеши ли же сі‰, q чlвёче! судsй такwвaz творsщымъ, и3 творS сaмъ. т†zжде, ћкw ты2 и3збэжи1ши ли судA б9іz; д7 И#ли2 њ богaтствэ бlгости є3гw2, и3 кр0тости и3 долготерпёніи неради1ши, невёдый, ћкw бlгость б9іz на покаsніе тS ведeтъ; є7 По жест0кости же твоeй, и3 непокazнному сeрдцу, собирaеши себЁ гнёвъ въ дeнь гнёва, и3 tкровeніz прaведнагw судA б9іz. ѕ7 И$же воздaстъ коемyждо по дэлHмъ є3гw2: з7 Џвымъ ќбw по терпёнію дёла бlгaгw, слaву и3 чeсть и3 нетлёніе и4щущымъ, жив0тъ вёчный: } Ґ и5же по рвeнію противлsющымсz ќбw и4стинэ, повинyющымсz же непрaвдэ, ћрость и3 гнёвъ. (л. п7и њб.) f7 Ск0рбь и3 тэснотA на всsку дyшу человёка творsщагw ѕл0е, їудeа же прeжде и3 є4ллина.

Конeцъ четверткY.

(за?) [G] ‹ Слaва же* (Недёлz вторaz: Брaтіе, слaва*) и3 чeсть и3 ми1ръ всsкому дёлающему бlг0е, їудeеви же прeжде и3 є4ллину. №i Нёсть бо на лицA зрёніz ў бGа. в7i Е#ли1цы бо °беззак0ннw° (°без8 зак0на°) согрэши1ша, °беззак0ннw° (°без8 зак0на°) и3 поги1бнутъ: и3 є3ли1цы въ зак0нэ согрэши1ша, зак0номъ сyдъ пріи1мутъ. Gi Не слhшателіе бо зак0на прaведни пред8 бGомъ, но творцы2 зак0на, сjи њправдsтсz.

(за? п7в) д7i Е#гдa бо** (Въ пzт0къ № недёли: Брaтіе, є3гдA**) kзhцы не и3мyще зак0на, є3стеств0мъ закHннаz творsтъ: сjи зак0на не и3мyще, сaми себЁ сyть зак0нъ: є7i И5же kвлsютъ дёло зак0нное напи1сано въ сердцaхъ свои1хъ, спослушествyющи и5мъ с0вэсти, и3 междY соб0ю помыслHмъ, њсуждaющымъ и3ли2 tвэщaющымъ, ѕ7i Въ дeнь є3гдA сyдитъ бGъ т†йнаz человёкwмъ, по бlговёстію моемY, ї}сомъ хrт0мъ.

Конeцъ недёли.

з7i СE ты2 їудeй и3менyешисz, и3 почивaеши на зак0нэ, и3 хвaлишисz њ бз7э: }i И# разумёеши в0лю, и3 разсуждaеши л{чшаz, научaемь t зак0на. f7i Ўповaz же себE вождA бhти слэпы6мъ, свёта сyщымъ во тмЁ, к7 Наказaтелz без{мнымъ, ўчи1телz младeнцємъ, и3мyща џбразъ рaзума и3 и4стины въ зак0нэ: (л. п7f) к7а Научaz u5бо и3нaго, себe ли не ўчи1ши; к7в Проповёдаz не крaсти, крaдеши; глаг0лz не прелюбы2 твори1ти, прелюбы2 твори1ши; гнушazсz јдwлъ, с™†z крaдеши, к7г И$же въ зак0нэ хвaлишисz, преступлeніемъ зак0на бGа безчeствуеши. к7д И$мz бо б9іе вaми хyлитсz во kзhцэхъ, ћкоже є4сть пи1сано. к7є Њбрёзаніе u5бо п0льзуетъ, ѓще зак0нъ твори1ши: ѓще же зак0на престyпникъ є3си2, њбрёзаніе твоE неwбрёзаніе бhсть. к7ѕ Ѓще u5бо неwбрёзаніе њправдaніе зак0на сохрани1тъ, не неwбрёзаніе ли є3гw2 во њбрёзаніе вмэни1тсz, к7з И# њсyдитъ є4же t є3стествA неwбрёзаніе зак0нъ совершaющее, тебE, и4же писaніемъ и3 њбрёзаніемъ сyща престyпника зак0на.

(за? п7г) к7и Не бо2 и4же* (Въ понедёльникъ в7 недёли: Брaтіе, не и4же*) ћвэ їудeй є4сть, ни є4же ћвэ во пл0ти, њбрёзаніе: к7f Но и4же втaйнэ їудeй, и3 њбрёзаніе сeрдца д¦омъ, ґ не писaніемъ: є3мyже похвалA не t человBкъ, но t бGа.

Конeцъ пzткY.

ГлавA трeтіz.

[д7] с< № Что2 °u5бо ли1шше їудeю° (°к0е u5бо преимyщество їудeа°); и3ли2 кaz п0льза њбрёзаніz; в7 Мн0гw по всsкому џбразу: *пeрвэе* (*наипaче*) ќбw, ћкw ввёрена бhша и5мъ словесA б9іz. G Чт0 бо, ѓще не вёроваша нёцыи; є3дA ќбw невёрствіе и4хъ вёру б9ію ўпраздни1тъ; д7 Да не бyдетъ: да бyдетъ же бGъ и4стиненъ, всsкъ же (л. п7f њб.) человёкъ л0жъ, ћкоже є4сть пи1сано: ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши внегдA суди1ти ти2. є7 Ѓще ли непрaвда нaша б9ію прaвду составлsетъ, что2 речeмъ; є3дa ли непрaведенъ бGъ, наносsй гнёвъ; [по человёку глаг0лю,] ѕ7 Да не бyдетъ: понeже кaкw суди1ти и4мать бGъ мjру; з7 Ѓще ќбw и4стина б9іz въ моeй лжи2 и3збhточествова въ слaву є3гw2: что2 є3щE и3 ѓзъ ћкw грёшникъ њсуждaюсz; } И# не [ћкоже хyлимсz, и3 ћкоже глаг0лютъ нёцыи нaсъ глаг0лати:] ћкw сотвори1мъ ѕл†z, да пріи1дутъ благ†z: и4хже сyдъ прaведенъ є4сть. [є7] f7 Что2 u5бо; преимёемъ ли; никaкоже: °пред8укори1хомъ бо° (°прeжде бо њбвинeни є3смы2°) їудє1и же и3 є4ллины *всS* (*вси2*) под8 грэх0мъ бhти, ‹ Ћкоже є4сть пи1сано: ћкw нёсть прaведенъ никт0же. №i Нёсть разумэвazй, и3 нёсть взыскazй бGа. в7i Вси2 ўклони1шасz, вкyпэ непотрeбни бhша: нёсть творsй бlгостhню, нёсть дaже до є3ди1нагw. Gi Гр0бъ tвeрстъ гортaнь и4хъ, љзhки свои1ми льщaху: ћдъ ѓспіденъ под8 ўстнaми и4хъ: д7i И$хже ўстA клsтвы и3 г0рести пHлна сyть. є7i Ск0ры н0ги и4хъ проліsти кр0вь: ѕ7i Сокрушeніе и3 њѕлоблeніе на путeхъ и4хъ: з7i И# пути2 ми1рнагw не познaша. (пнdе) }i Нёсть стрaха б9іz пред8 nчи1ма и4хъ.

Конeцъ понедёльнику.

(за? п7д) f7i Вёмы же,* (Въ суббHту в7-ю: Брaтіе, вёмы,*) ћкw є3ли6ка зак0нъ глаг0летъ, сyщымъ въ зак0нэ глаг0летъ: да всsка ўстA заградsтсz, и3 пови1ненъ бyдетъ вeсь мjръ бGови. к7 ЗанE t дёлъ (л. §) зак0на не њправди1тсz всsка пл0ть пред8 ни1мъ: зак0номъ бо познaніе грэхA. к7а Нhнэ же кромЁ зак0на прaвда б9іz kви1сz, свидётельствуема t зак0на и3 прорHкъ: к7в Прaвда же б9іz вёрою ї}съ хrт0вою, во всS и3 на всёхъ вёрующихъ. нёсть бо рaзнствіz: к7г Вси1 бо согрэши1ша, и3 лишeни сyть слaвы б9іz, к7д Њправдaеми тyне бlгодaтію є3гw2, и3збавлeніемъ є4же њ хrтЁ ї}сэ. к7є Е#г0же предположи2 бGъ њчищeніе вёрою въ кр0ви є3гw2, въ kвлeніе прaвды своеS, за tпущeніе прeжде бhвшихъ грэхHвъ: к7ѕ Въ долготерпёніи б9іи, и3 въ показaніе прaвды є3гw2 въ нhнэшнее врeмz, во є4же бhти є3мY прaведну, и3 њправдaющу сyщаго t вёры ї}совы.

Конeцъ суббHтэ.

к7з ГдЁ u5бо похвалA; tгнaсz. кот0рымъ зак0номъ; дёлы ли; ни2, но зак0номъ вёры.

(за? п7є) к7и Мhслимъ u5бо* (Въ суббHту G-ю: Брaтіе, мhслимъ*) вёрою њправдaтисz человёку, без8 дёлъ зак0на. к7f И#ли2 їудeєвъ бGъ т0кмw, ґ не и3 kзhкwвъ; є4й и3 kзhкwвъ. l Понeже є3ди1нъ бGъ, и4же њправди1тъ њбрёзаніе t вёры, и3 неwбрёзаніе вёрою. lа Зак0нъ ли u5бо разорsемъ вёрою; да не бyдетъ: но зак0нъ ўтверждaемъ.

ГлавA четвeртаz.

с< № Что2 u5бо речeмъ, ґвраaма nц7A нaшего њбрэсти2 по пл0ти; в7 Ѓще бо ґвраaмъ t дёлъ њправдaсz, и4мать похвалY, но не ў бGа. (л. § њб.) G Чт0 бо писaніе глаг0летъ; вёрова же ґвраaмъ бGови, и3 вмэни1сz є3мY въ прaвду.

Конeцъ суббHтэ.

(за? п7ѕ) д7 Дёлающему же* (Во вт0рникъ в7 недёли: Брaтіе, дёлающему*) мздA не вмэнsетсz по бlгодaти, но по д0лгу. є7 Ґ не дёлающему, вёрующему же во њправдaющаго нечести1ва, вмэнsетсz вёра є3гw2 въ прaвду. ѕ7 Ћкоже и3 дв7дъ глаг0летъ блажeнство человёка, є3мyже вмэнsетъ бGъ прaвду без8 дёлъ зак0на: з7 Бlжeни, и4хже tпусти1шасz беззакHніz, и3 и4хже прикрhшасz грэси2. } Бlжeнъ мyжъ, є3мyже не вмэни1тъ гDь грэхA. f7 Блажeнство u5бо сіE, на њбрёзаніе ли, и3ли2 на неwбрёзаніе; глаг0лемъ бо: ћкw вмэни1сz ґвраaму вёра въ прaвду. ‹ Кaкw u5бо вмэни1сz є3мY; во њбрёзаніи ли сyщу, и3ли2 въ неwбрёзаніи; не во њбрёзаніи, но въ неwбрёзаніи. №i И# знaменіе пріsтъ њбрёзаніz, печaть прaвды вёры, ћже въ неwбрёзаніи: ћкw бhти є3мY nц7Y всёхъ вёрующихъ въ неwбрёзаніи, во є4же вмэни1тисz и3 тBмъ въ прaвду: в7i И# nц7Y њбрёзаніz не сyщымъ т0чію t њбрёзаніz, но и3 ходsщымъ въ стопaхъ вёры, ћже въ неwбрёзаніи nц7A нaшегw ґвраaма.

Конeцъ вт0рнику.

(за? п7з) Gi Не зак0номъ бо** (Въ срeду в7 недёли: Брaтіе, не зак0номъ**) њбэтовaніе ґвраaму, и3ли2 сёмени є3гw2, є4же бhти є3мY наслёднику мjрови, (л. §а) но прaвдою вёры. д7i Ѓще бо сyщіи t зак0на наслёдницы: и3спраздни1сz вёра, и3 разори1сz њбэтовaніе. є7i Зак0нъ бо гнёвъ содёловаетъ: и3дёже бо нёсть зак0на, тY ни преступлeніz. ѕ7i Сегw2 рaди t вёры, да по бlгодaти, во є4же бhти и3звёстну њбэтовaнію всемY сёмени, не т0чію сyщему t зак0на: но и3 сyщему t вёры ґвраaмовы, и4же є4сть nц7ъ всёмъ нaмъ. з7i Ћкоже є4сть пи1сано: ћкw nц7A мнHгимъ kзhкwмъ положи1хъ тS, прsмw є3мyже вёрова бGу, животворsщему мє1ртвыz, и3 нарицaющу не с{щаz ћкw с{щаz. }i И$же пaче ўповaніz во ўповaніе вёрова, во є4же бhти є3мY nц7Y мнHгимъ kзhкwмъ, по речeнному: тaкw бyдетъ сёмz твоE. f7i И# не и3знем0гъ вёрою, ни ўсмотрЁ своеS пл0ти ўжE ўмерщвлeныz, столётенъ нёгдэ сhй, и3 мeртвости ложeснъ сaрриныхъ. к7 Во њбэтовaніи же б9іи не ўсумнёсz невёрованіемъ: но возм0же вёрою, дaвъ слaву бGови. к7а И# и3звёстенъ бhвъ, ћкw є4же њбэщA, си1ленъ є4сть и3 сотвори1ти. к7в Тёмже и3 вмэни1сz є3мY въ прaвду. к7г Не пи1сано же бhсть за того2 є3ди1наго т0чію, ћкw вмэни1сz є3мY: к7д Но и3 за ны2, и5мже х0щетъ вмэни1тисz, вёрующымъ во воскRси1вшаго ї}са хrтA гDа нaшего и3з8 мeртвыхъ, к7є И$же прeданъ бhсть за прегрэшє1ніz нaша, и3 востA за њправдaніе нaше.

Конeцъ средЁ. (л. §а њб.)

ГлавA пsтаz.

(за? п7и) [ѕ7] с< № Њправди1вшесz u5бо* (Недёлz G: Брaтіе, њправди1вшесz*) вёрою, ми1ръ и4мамы къ бGу гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ. в7 И$мже и3 приведeніе њбрэт0хомъ вёрою во благодaть сію2, въ нeйже стои1мъ, и3 хвaлимсz ўповaніемъ слaвы б9іz. G Не т0чію же, но и3 хвaлимсz въ ск0рбехъ, вёдzще, ћкw ск0рбь терпёніе содёловаетъ: д7 Терпёніе же и3скyсство, и3скyсство же ўповaніе: є7 Ўповaніе же не посрами1тъ: ћкw любы2 б9іz и3зліsсz въ сердцA нaша, д¦омъ с™hмъ дaннымъ нaмъ.

(за?) ѕ7 Е#щe бо хrт0съ** (Въ G чaсъ пzткA вели1кагw: Брaтіе, хrт0съ**) сyщымъ нaмъ немощны6мъ, по врeмени за нечести1выхъ ќмре. з7 Е#двa бо за прaведника кто2 ќмретъ, за бlгaго бо нeгли кто2 и3 дeрзнетъ ўмрeти. } Составлsетъ же свою2 люб0вь въ нaсъ бGъ, ћкw є3щE грёшникwмъ сyщымъ нaмъ, хrт0съ за ны2 ќмре: f7 Мн0гw же u5бо пaче њправдaни бhвше нhнэ кр0вію є3гw2, спасeмсz и4мъ t гнёва.

(за? п7f)Ѓще бо*** (Въ четверт0къ в7 недёли: Брaтіе, ѓще***) врази2 бhвше, примири1хомсz бGу смeртію сн7а є3гw2, мн0жае пaче примири1вшесz, спасeмсz въ животЁ є3гw2.

Конeцъ недёли. (л. §в)

Не т0чію же, но и3 хвaлимсz њ бз7э гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ, и4мже нhнэ примирeніе пріsхомъ.

Конeцъ G-му часY.

[з7] в7i Сегw2 рaди, ћкоже є3ди1нэмъ человёкомъ грёхъ въ мjръ вни1де, и3 грэх0мъ смeрть: и3 тaкw смeрть во всS человёки вни1де, въ нeмже вси2 согрэши1ша. Gi До зак0на бо грёхъ бЁ въ мjрэ: грёхъ же не вмэнsшесz, не сyщу зак0ну. д7i Но цaрствова смeрть t ґдaма дaже до мwmсeа, и3 над8 несогрёшшими, по под0бію преступлeніz ґдaмова, и4же є4сть џбразъ бyдущагw. є7i Но не ћкоже прегрэшeніе, тaкw и3 дaръ. ѓще бо прегрэшeніемъ є3ди1нагw мн0зи ўмр0ша: мн0жае пaче бlгодaть б9іz и3 дaръ, благодaтію є3ди1нагw человёка ї}са хrтA, во мн0гихъ преизли1шествова. ѕ7i И# не ћкоже є3ди1нэмъ согрёшшимъ, даровaніе: грёхъ бо и3з8 є3ди1нагw во њсуждeніе, дaръ же t мн0гихъ прегрэшeній, во њправдaніе.

Конeцъ четверткY.

(за? §) з7i Ѓще бо є3ди1нагw* (Въ пzт0къ в7 недёли: Брaтіе, ѓще є3ди1нагw*) прегрэшeніемъ, смeрть цaрствова є3ди1нэмъ: мн0жае пaче и3збhтокъ благодaти, и3 дaръ прaвды пріeмлюще, въ жи1зни воцарsтсz є3ди1нэмъ ї}съ хrт0мъ. }i Тёмже ќбw ћкоже є3ди1нагw прегрэшeніемъ во всS человёки вни1де њсуждeніе: тaкоже и3 є3ди1нагw њправдaніемъ во всS человёки вни1де њправдaніе жи1зни. f7i Ћкоже бо њслушaніемъ є3ди1нагw человёка грёшни бhша мн0зи: си1це и3 (л. §в њб.) послушaніемъ є3ди1нагw прaведни бyдутъ мн0зи. к7 Зак0нъ же привни1де, да ўмн0житсz прегрэшeніе: и3дёже бо ўмн0жисz грёхъ, преизбhточьствова бlгодaть. к7а Да ћкоже цaрствова грёхъ во смeрть, тaкоже и3 бlгодaть воцRи1тсz прaвдою, въ жи1знь вёчную, ї}съ хrт0мъ гDемъ нaшимъ.

ГлавA шестaz.

с< № Что2 u5бо речeмъ; пребyдемъ ли во грэсЁ, да благодaть преумн0житсz; да не бyдетъ. в7 И5же бо ўмр0хомъ грэхY, °кaкw пaки њживeмъ њ нeмъ° (°кaкw є3щE жи1ти бyдемъ въ нeмъ;°);

Конeцъ пzткY.

(за? §а) [}] G И#ли2 не разумёете, ћкw є3ли1цы* (Во с™yю и3 вели1кую суббHту, вeчеръ: Брaтіе, є3ли1цы*) во хrтA ї}са кrти1хомсz, въ смeрть є3гw2 кrти1хомсz; д7 Спогреб0хомсz u5бо є3мY кRщeніемъ въ смeрть: да ћкоже востA хrт0съ t мeртвыхъ слaвою џ§ею, тaкw и3 мы2 во њбновлeніи жи1зни *ходи1ти нaчнемъ* (*да х0димъ*). є7 Ѓще бо **соoбрaзни** (**снасаждeни**) бhхомъ под0бію смeрти є3гw2, то и3 воскресeнію бyдемъ. ѕ7 СіE вёдzще, ћкw вeтхій нaшъ человёкъ съ ни1мъ распsтсz, да ўпраздни1тсz тёло грэх0вное, ћкw ктомY не раб0тати нaмъ грэхY. з7 Ўмeрый бо њправди1сz t грэхA. } Ѓще ли ўмр0хомъ со хrт0мъ, вёруемъ, ћкw и3 жи1ви бyдемъ съ ни1мъ: f7 Вёдzще, ћкw хrт0съ востA t мeртвыхъ, ктомY ўжE не ўмирaетъ, смeрть є3мY (л. §г) ктомY не њбладaетъ. ‹ Е$же бо ќмре, грэхY ќмре є3ди1ною: ґ є4же живeтъ, бGови живeтъ.

(за? §в) №i Тaкоже и3 вы2 помышлsйте* (Въ суббHту д7-ю: Брaтіе, помышлsйте*) себE, мє1ртвымъ ќбw бhти грэхY, живы6мъ же бGови, њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.

Конeцъ вели1кой суббHтэ.

в7i Да не цaрствуетъ u5бо грёхъ въ мeртвеннэмъ вaшемъ тёлэ, во є4же послyшати є3гw2 въ п0хотехъ є3гw2: Gi НижE представлsйте ќды вaшz nр{жіz непрaвды грэхY: но представлsйте себE бGови, ћкw t мeртвыхъ жи1вы, и3 ќды вaшz nр{жіz прaвды бGови. д7i Грёхъ бо вaми да не њбладaетъ: нёсте бо под8 зак0номъ, но под8 блгdтію. є7i Что2 u5бо; согрэши1мъ ли, занE нёсмы под8 зак0номъ, но под8 бlгодaтію; да не бyдетъ. ѕ7i Не вёсте ли, ћкw є3мyже представлsете себE рабы6 въ послушaніе, раби2 є3стE, є3гHже послyшаете, и3ли2 грэхA въ смeрть, и3ли2 послушaніz въ прaвду; з7i Бlгодари1мъ u5бо бGа, ћкw бёсте раби2 грэхY, послyшасте же t сeрдца, в0ньже и3 предaстесz џбразъ ўчeніz.

Конeцъ суббHтэ.

(за? §г) }i Своб0ждшесz** (Недёлz д7-z: Брaтіе, своб0ждшесz**) же t грэхA, пораб0тистесz прaвдэ. f7i Человёческо глаг0лю, за нeмощь пл0ти вaшеz: ћкоже ќбw предстaвисте ќды вaшz рабы2 (л. §г њб.) нечистотЁ, и3 беззак0нію въ беззак0ніе: тaкw нhнэ предстaвите ќды вaшz рабы2 прaвдэ во с™hню. к7 Е#гдa бо раби2 бёсте грэхA, своб0дни бёсте t прaвды. (вто>) к7а Кjй u5бо тогдA и3мёсте пл0дъ, њ ни1хже нhнэ стыдитeсz; кончи1на бо џнэхъ, смeрть. к7в Нhнэ же своб0ждшесz t грэхA, пораб0щшесz же бGови, и4мате пл0дъ вaшъ во с™hню, кончи1ну же жи1знь вёчную. к7г Nбр0цы бо грэхA смeрть: даровaніе же б9іе, жив0тъ вёчный, њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.

Конeцъ недёли.

ГлавA седмaz.

(за? §д) [f7] с< № И#ли2 не разумёете брaтіе, [вёдущымъ бо* (Въ понедёльникъ G-z недёли: Брaтіе, вёдущымъ*) зак0нъ глаг0лю,] ћкw зак0нъ њбладaетъ над8 чlвёкомъ, во є3ли1ко врeмz живeтъ; в7 И$бо мужaтаz женA жи1ву мyжу привsзана є4сть зак0номъ: ѓще ли же ќмретъ мyжъ є3S, разрэши1тсz t зак0на мyжескагw. G Тёмже u5бо жи1ву сyщу мyжу, прелюбодёйца бывaетъ, ѓще бyдетъ мyжеви и3н0му. ѓще ли ќмретъ мyжъ є3S, своб0дна є4сть t зак0на, не бhти є4й прелюбодёйцэ, бhвшей мyжу и3н0му. д7 Тёмже брaтіе моS, и3 вы2 ўмр0сте зак0ну тёломъ хrт0вымъ, во є4же бhти вaмъ и3н0му, востaвшему и3з8 мeртвыхъ, да пл0дъ принесeмъ бGови. є7 Е#гдa бо бёхомъ во пл0ти, стр†сти грэхHвныz, ±же зак0номъ, дёйствоваху во ќдэхъ (л. §д) нaшихъ, во є4же пл0дъ твори1ти смeрти. ѕ7 Нhнэ же ўпраздни1хомсz t зак0на, ўмeрше и4мже держи1ми бёхомъ: ћкw раб0тати нaмъ [бGови] во њбновлeніи д¦а, ґ не въ вeтхости пи1смене. [‹] з7 Что2 u5бо речeмъ; зак0нъ ли грёхъ; да не бyдетъ. но грэхA не знaхъ, т0чію зак0номъ: п0хоти же не вёдахъ, ѓще не зак0нъ глаг0лаше: не пох0щеши. } Винy же пріeмъ грёхъ зaповэдію, содёла во мнЁ всsку п0хоть: без8 зак0на бо грёхъ мeртвъ є4сть. f7 Ѓзъ же живsхъ кромЁ зак0на и3ногдA: пришeдши же зaповэди, грёхъ ќбw њживE, ‹ Ѓзъ же ўмр0хъ: и3 њбрётесz ми2 зaповэдь, ћже въ жив0тъ, сіS въ смeрть. №i Грёхъ бо винY пріeмъ зaповэдію, прельсти1 мz, и3 т0ю ўмертви1 мz. в7i Тёмже u5бо зак0нъ свsтъ, и3 зaповэдь свzтA, и3 прaведна и3 благA. Gi Благ0е ли u5бо бhсть мнЁ смeрть; да не бyдетъ: но грёхъ, да kви1тсz грёхъ, бlги1мъ ми2 содэвaz смeрть: да бyдетъ по премн0гу грёшенъ грёхъ зaповэдію.

Конeцъ понедёльнику.

(за? §є) д7i Вёмы бо,* (Во вт0рникъ G недёли: Брaтіе, вёмы,*) ћкw зак0нъ дух0венъ є4сть: ѓзъ же пл0тzнъ є4смь, пр0данъ под8 грёхъ. є7i Е$же бо содэвaю, не разумёю: не є4же бо хощY, сіE творю2: но є4же ненави1жду, то2 содёловаю. ѕ7i Ѓще ли є4же не хощY, сіE творю2, хвалю2 зак0нъ ћкw д0бръ. [№i] з7i Нhнэ же не ктомY ѓзъ сіE содэвaю, но живhй во мнЁ грёхъ. }i Вёмъ бо, ћкw не живeтъ во мнЁ, си1рэчь (л. §д њб.) въ пл0ти моeй, д0брое: є4же бо хотёти, прилэжи1тъ ми2: ґ є4же содёzти д0брое, не њбрэтaю. f7i Не є4же бо хощY д0брое, творю2: но є4же не хощY ѕл0е, сіE содэвaю. к7 Ѓще ли є4же не хощY ѓзъ, сіE творю2: ўжE не ѓзъ сіE творю2, но живhй во мнЁ грёхъ. к7а Њбрэтaю u5бо зак0нъ, хотsщу ми2 твори1ти д0брое, ћкw мнЁ ѕл0е прилэжи1тъ. к7в Соуслаждaюсz бо зак0ну б9ію по внyтреннему человёку. к7г Ви1жду же и4нъ зак0нъ во ќдэхъ мои1хъ, проти1ву вою1ющъ зак0ну ўмA моегw2, и3 плэнsющъ мS зак0номъ грэх0внымъ, сyщимъ во ќдэхъ мои1хъ. к7д Nкаsненъ ѓзъ человёкъ: кт0 мz и3збaвитъ t тёла смeрти сеS; к7є Благодарю2 бGа моего2 ї}съ хrт0мъ гDемъ нaшимъ. тёмже u5бо сaмъ ѓзъ ўм0мъ мои1мъ раб0таю зак0ну б9ію, пл0тію же зак0ну грэх0вному.

ГлавA nсмaz.

с< № Ни є3ди1но u5бо нhнэ њсуждeніе сyщымъ њ хrтЁ ї}сэ, не по пл0ти ходsщымъ, но по дyху.

(за? §ѕ) в7 Зак0нъ бо* (СредA G недёли: Брaтіе, зак0нъ*) д¦а жи1зни њ хrтЁ ї}сэ, свободи1лъ мS є4сть t зак0на грэх0внагw и3 смeрти.

Конeцъ вт0рнику.

(за?) [в7i] Немощн0е бо** (Декeмвріа к7и: Брaтіе, немощн0е**) зак0на, въ нeмже немоществовaше пл0тію, бGъ сн7а своего2 послA въ под0біи пл0ти (л. §є) грэхA, и3 њ грэсЁ њсуди2 грёхъ во пл0ти: д7 Да њправдaніе зак0на и3сп0лнитсz въ нaсъ, не по пл0ти ходsщихъ, но по дyху. є7 Сyщіи бо по пл0ти, плотск†z мyдрствуютъ: ґ и5же по дyху, духHвнаz. ѕ7 Мудровaніе бо плотск0е, смeрть є4сть: ґ мудровaніе дух0вное, жив0тъ и3 ми1ръ. з7 ЗанE мудровaніе плотск0е, враждA на бGа: зак0ну бо б9ію не покорsетсz, нижe бо м0жетъ.

(за?) } Сyщіи же во пл0ти* (Їаннуaріа д7: Брaтіе, сyщіи во пл0ти*) бGу ўгоди1ти не м0гутъ. f7 Вh же нёсте во пл0ти, но въ дyсэ: понeже д¦ъ б9ій живeтъ въ вaсъ.

Конeцъ декeмврію.

ѓще ли кто2 д¦а хrт0ва не и4мать, сeй нёсть є3гHвъ. ‹ Ѓще ли хrт0съ въ вaсъ, пл0ть ќбw мертвA грэхA рaди: дyхъ же живeтъ прaвды рaди. №i Ѓще ли же д¦ъ воскреси1вшагw ї}са t мeртвыхъ живeтъ въ вaсъ, воздви1гій хrтA и3з8 мeртвыхъ, њживотвори1тъ и3 мeртвєннаz тэлесA вaша, живyщимъ д¦омъ є3гw2 въ вaсъ. в7i Тёмже u5бо брaтіе, д0лжни є3смы2 не пл0ти, є4же по пл0ти жи1ти. Gi Ѓще бо по пл0ти живетE, и4мате ўмрeти: ѓще ли д¦омъ дэ‰ніz плотскaz ўмерщвлsете, жи1ви бyдете.

Конeцъ средЁ.

(за? §з) д7i Е#ли1цы бо** (СуббHта є7 недёли: Брaтіе, є3ли1цы**) д¦омъ б9іимъ в0дzтсz, сjи сyть сн7ове б9іи.

Конeцъ їаннуaрію. (л. §є њб.)

є7i Не пріsсте бо д¦а раб0ты пaки въ боsзнь: но пріsсте д¦ъ сыноположeніz, њ нeмже вопіeмъ: ѓвва џ§е. ѕ7i Сaмый д¦ъ послушествyетъ д¦ови нaшему, ћкw є3смы2 чaда б9іz. з7i Ѓще же чaда, и3 наслёдницы: наслёдницы ќбw бGу, снаслёдницы же хrтY: понeже съ ни1мъ стрaждемъ, да и3 съ ни1мъ прослaвимсz. [Gi] }i Непщyю бо, ћкw недост0йны стрaсти нhнэшнzгw врeмене къ хотsщей слaвэ kви1тисz въ нaсъ. f7i Чazніе бо твaри, tкровeніе сн7Hвъ б9іихъ чaетъ. к7 Суетё бо твaрь повинyсz не в0лею, но за повинyвшаго ю5 на ўповaніи, к7а Ћкw и3 самA твaрь свободи1тсz t раб0ты и3стлёніz, въ своб0ду слaвы ч†дъ б9іихъ.

Конeцъ суббHтэ.

(за? §и) к7в Вёмы бо,* (Въ четверт0къ G недёли: Брaтіе, вёмы,*) ћкw всS твaрь съ нaми совоздыхaетъ, и3 сболёзнуетъ дaже до нhнэ: к7г Не т0чію же, но и3 сaми начaтокъ д¦а и3мyще, и3 мы2 сaми въ себЁ воздыхaемъ, всыновлeніz чaюще, и3збавлeніz тёлу нaшему. к7д Ўповaніемъ бо спас0хомсz. ўповaніе же ви1димое, нёсть ўповaніе: є4же бо ви1дитъ кто2, что2 и3 ўповaетъ; к7є Ѓще ли є3гHже не ви1димъ, надёемсz, терпёніемъ ждeмъ. к7ѕ Си1це же и3 д¦ъ спос0бствуетъ нaмъ въ нeмощехъ нaшихъ: њ чес0мъ бо пом0лимсz, ћкоже подобaетъ, не вёмы: но сaмъ д¦ъ ходaтайствуетъ њ нaсъ воздыхaніи неизглаг0ланными. к7з И#спытazй же сердцA вёсть, чт0 (л. §ѕ) є3сть мудровaніе д¦а, ћкw по бGу °приповёдуетъ° (°ходaтайствуетъ°) њ с™hхъ.

Конeцъ четверткY.

(за? §f) к7и Вёмы же,* (С™hмъ великомyченикwмъ: Брaтіе, вёмы,*) ћкw лю1бzщымъ бGа вс‰ поспэшествyютъ во благ0е, сyщымъ по пред8увёдэнію зв†ннымъ. к7f И5хже бо пред8увёдэ, [тёхъ] и3 пред8устaви соoбр†знымъ бhти џбразу сн7а своегw2, ћкw бhти є3мY первор0дну во мн0гихъ брaтіzхъ. l Ґ и5хже пред8устaви, тёхъ и3 призвA: ґ и5хже призвA, си1хъ и3 њправдA: ґ и5хже њправдA, си1хъ и3 прослaви. lа Что2 u5бо речeмъ къ си6мъ; ѓще бGъ по нaсъ, кто2 на ны2; lв И$же ќбw своегw2 сн7а не пощадЁ, но за ны2 вс‰ прeдалъ є4сть є3го2: кaкw ќбw не и3 съ ни1мъ вс‰ нaмъ дaрствуетъ; lг Кто2 поeмлетъ на и3збр†нныz б9іz; бGъ њправдazй: lд Кто2 њсуждazй; хrт0съ ї}съ ўмeрый, пaче же и3 воскресhй, и4же и3 є4сть њдеснyю бGа, и4же и3 ходaтайствуетъ њ нaсъ: [д7i] lє Кт0 ны разлучи1тъ t любвE б9іz; ск0рбь ли, и3ли2 тэснотA, и3ли2 гонeніе, и3ли2 глaдъ, и3ли2 наготA, и3ли2 бэдA, и3ли2 мeчь; ћкоже є4сть пи1сано: lѕ Ћкw тебE рaди ўмерщвлsеми є3смы2 вeсь дeнь, вмэни1хомсz ћкоже џвцы заколeніz. lз Но њ си1хъ всёхъ препобэждaемъ за возлю1бльшаго ны2. lи И#звэсти1хсz бо, ћкw ни смeрть, ни жив0тъ, ни ѓгGли, ни нач†ла, нижE си6лы, ни насто‰щаz, ни грzд{щаz, lf Ни высотA, ни глубинA, (л. §ѕ њб.) ни и4на твaрь кaz возм0жетъ нaсъ разлучи1ти t любвE б9іz, ћже њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.

Конeцъ великомyченикwмъ.

ГлавA девsтаz.

(за? R) [є7i] с< № И$стину* (СуббHта ѕ7-z недёли: Брaтіе, и4стину*) глаг0лю њ хrтЁ, не лгY, послушествyющи ми2 с0вэсти моeй д¦омъ с™hмъ, в7 Ћкw ск0рбь ми2 є4сть вeліz, и3 непрестаю1щаz болёзнь сeрдцу моемY. G Моли1лъ бhхъ бо сz сaмъ ѓзъ tлучeнъ бhти t хrтA по брaтіи моeй, ср0дницэхъ мои1хъ по пл0ти, д7 И5же сyть ї}льте, и4хже (с®е) всыновлeніе, и3 слaва, и3 завёти, и3 законоположeніе, и3 служeніе, и3 њбэтов†ніz: є7 И$хже nц7ы2, и3 t ни1хже хrт0съ по пл0ти, сhй над8 всёми бGъ, бlгословeнъ во вёки, ґми1нь.

Конeцъ суббHтэ.

(за? Rа) ѕ7 Не тaкоже,** (Пzт0къ G-z недёли: Брaтіе, не тaкоже**) ћкw tпадE сл0во б9іе: не вси1 бо сyщіи t ї}лz, сjи ї}ль: з7 Ни занE сyть сёмz ґвраaмле, вси2 ч†да: но њ їсаaцэ, речE, наречeтсz ти2 сёмz. } Си1рэчь, не ч†да плотск†z, сіS ч†да б9іz, но ч†да њбэтовaніz, причитaютсz въ сёмz: f7 Њбэтовaніz бо сл0во сіE: на сіE врeмz пріидY, и3 бyдетъ сaррэ сhнъ. ‹ Не т0чію же, но и3 ревeкка t є3ди1нагw л0жа їсаaка nц7A нaшегw и3мyщи. №i Не ќбw (л. §з) р0ждшымсz, ни сотв0ршымъ чесо2 блaго и3ли2 ѕло2 да по и3збрaнію предложeніе б9іе пребyдетъ, в7i Не t дёлъ, но t призывaющагw, речeсz є4й: ћкw б0лій пораб0таетъ мeньшему. Gi Ћкоже є4сть пи1сано: їaкwва возлюби1хъ, и3сavа же возненави1дэхъ. д7i Что2 u5бо речeмъ; є3дA непрaвда ў бGа; да не бyдетъ. є7i Мwmсeови бо глаг0летъ: поми1лую, є3г0же ѓще поми1лую: и3 ўщeдрю, є3г0же ѓще ўщeдрю. ѕ7i Тёмже u5бо ни хотsщагw, ни текyщагw, но ми1лующагw бGа. з7i Глаг0летъ бо писaніе фараHнови: ћкw на и4стое сіE воздвиг0хъ тS, ћкw да покажY тоб0ю си1лу мою2: и3 ћкw да возвэсти1тсz и4мz моE по всeй земли2.

(за? Rв) }i Тёмже u5бо, є3г0же* (Понедёльникъ д7 недёли: Брaтіе, бGъ є3г0же*) х0щетъ, ми1луетъ: ґ є3г0же х0щетъ, њжесточaетъ. f7i Речeши же ми2 u5бо: чесw2 рaди ќбw ўкорsетъ; в0ли бо є3гw2 кто2 проти1витисz м0жетъ;

Конeцъ пzткY.

к7 Тёмже u5бо, q человёче! ты2 кто2 є3си2, проти1въ tвэщazй бGови; є3дA речeтъ здaніе создaвшему є5: почт0 мz сотвори1лъ є3си2 тaкw; к7а И#ли2 не и4мать влaсти скудeльникъ на брeніи, t тогHже смэшeніz сотвори1ти, џвъ ќбw сосyдъ въ чeсть, џвъ же не въ чeсть; к7в Ѓще ли же хотS бGъ показaти гнёвъ св0й, и3 kви1ти си1лу свою2, пренесE во мн0зэ долготерпёніи сосyды гнёва совершeны въ поги1бель: к7г И# да скaжетъ богaтство слaвы своеS на сосyдэхъ (л. §з њб.) ми1лости, ±же пред8угот0ва въ слaву: к7д И5хже и3 призвA нaсъ, не т0чію t їудє1й, но и3 t kзы6къ. к7є Ћкоже и3 во їwсjи глаг0летъ: нарекY не лю1ди моS лю1ди моS, и3 невозлю1бленую возлю1блену. к7ѕ И# бyдетъ на мёстэ, и3дёже речeсz и5мъ: не лю1діе мои2 є3стE вы2, тaмw нарекyтсz сhнове бGа живaгw. к7з И#сaіа же вопіeтъ њ ї}ли: ѓще бyдетъ число2 сынHвъ ї}левыхъ, ћкw пес0къ морскjй, њстaнокъ спасeтсz. к7и Сл0во бо скончавaz и3 сокращaz въ прaвдэ, ћкw сл0во сокращeно сотвори1тъ гDь на земли2. к7f И# ћкоже проречE и3сaіа: ѓще не бы2 гDь саваHfъ њстaвилъ нaмъ сёмене, ћкоже сод0мъ ќбw бhли бhхомъ, и3 ћкоже гом0рру ўпод0билисz бhхомъ. [ѕ7i] l Что2 u5бо речeмъ; ћкw kзhцы не гонsщіи прaвду, постиг0ша прaвду: прaвду же, ћже t вёры. lа Ї}ль же гонS зак0нъ прaвды, въ зак0нъ прaвды не пости1же. lв Чесw2 рaди; занE не t вёры, но t дёлъ зак0на: преткнyшасz бо њ кaмень претыкaніz. lг Ћкоже є4сть пи1сано: сE полагaю въ сіHнэ кaмень претыкaніz, и3 кaмень соблaзна: и3 всsкъ вёруzй в0нь, не постыди1тсz.

Конeцъ понедёльнику.

ГлавA десsтаz.

(за? Rг) с< № Брaтіе, бlговолeніе ќбw* (Недёлz пsтаz: Брaтіе, благоволeніе*) моегw2 сeрдца, и3 моли1тва ћже къ бGу, по ї}ли є4сть во спасeніе. в7 Свидётельствую бо и5мъ, ћкw рeвность (л. §и) б9ію и4мутъ, но не по рaзуму. G Не разумёюще бо б9іz прaвды, и3 свою2 прaвду и4щуще постaвити, прaвдэ б9іей не повинyшасz. д7 Кончи1на бо зак0на хrт0съ, въ прaвду всsкому вёрующему. є7 Мwmсeй бо пи1шетъ прaвду, ю4же t зак0на: ћкw сотвори1вый т† чlвёкъ, жи1въ бyдетъ въ ни1хъ. ѕ7 Ґ ћже t вёры прaвда, си1це глаг0летъ: да не речeши въ сeрдцы твоeмъ: кто2 взhдетъ на нб7о; си1рэчь хrтA свести2. з7 И#ли2 кто2 сни1детъ въ бeздну; си1рэчь хrтA t мeртвыхъ возвести2. } Но что2 глаг0летъ писaніе; бли1зъ ти2 глаг0лъ є4сть во ўстёхъ твои1хъ, и3 въ сeрдцэ твоeмъ: си1рэчь, глаг0лъ вёры, є3г0же проповёдаемъ. f7 Ћкw ѓще и3сповёси ўсты2 твои1ми гDа ї}са, и3 вёруеши въ сeрдцэ твоeмъ, ћкw бGъ того2 воздви1же и3з8 мeртвыхъ, спасeшисz. ‹ Сeрдцемъ бо вёруетсz въ прaвду: ўстh же и3сповёдуетсz во спасeніе.

Конeцъ недёли.

(за? Rд) №i Глаг0летъ бо* (Во вт0рникъ д7-z недёли: Брaтіе, глаг0летъ*) писaніе: всsкъ вёруzй в0нь, не постыди1тсz. в7i Нёсть бо рaзнствіz їудeеви же и3 є4ллину: т0й бо бGъ всёхъ, °богатsй° (°богaтъ сhй°) во всёхъ призывaющихъ є3го2. Gi Всsкъ бо, и4же ѓще призовeтъ и4мz гDне, спасeтсz. д7i Кaкw u5бо призовyтъ, въ нег0же не вёроваша; кaкw же ўвёруютъ, є3гHже не ўслhшаша; кaкw же ўслhшатъ, без8 проповёдающагw; є7i Кaкw же проповёдzтъ, ѓще не п0слани (л. §и њб.) бyдутъ; ћкоже є4сть пи1сано: к0ль красны2 н0ги благовэствyющихъ ми1ръ, благовэствyющихъ бlг†z. ѕ7i Но не вси2 послyшаша бlговэствовaніz: и3сaіа бо глаг0летъ: гDи, кто2 вёрова слyху нaшему; з7i Тёмже ќбw вёра t слyха: слyхъ же глаг0ломъ б9іимъ. }i Но глаг0лю, є3дA не слhшаша; °тёмже ќбw° (°но пaче°) во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ. f7i Но глаг0лю, є3дA не разумЁ ї}ль; пeрвый мwmсeй глаг0летъ: ѓзъ раздражY вы2 *не њ kзhцэ, но њ kзhцэ неразyмнэ* (*њ не kзhцэ, њ kзhцэ неразyмнэ*) прогнёваю вaсъ. к7 И#сaіа же дерзaетъ и3 глаг0летъ: њбрэт0хсz не и4щущымъ менE, kвлeнъ бhхъ не вопрошaющымъ њ мнЁ. к7а Ко ї}лю же глаг0летъ: вeсь дeнь воздёхъ рyцэ мои2 къ лю1демъ непокори1вымъ и3 прерэкaющымъ.

ГлавA перваzнaдесzть.

[з7i] с< № Глаг0лю u5бо: є3дA tри1ну бGъ лю1ди своS; да не бyдетъ: и4бо и3 ѓзъ ї}льтzнинъ є4смь, t сёмене ґвраaмлz, колёна веніамjнова. в7 Не tри1ну бGъ людeй свои1хъ, и5хже прeжде разумЁ.

Конeцъ вт0рнику.

(за? Rє) И#ли2 не вёсте* (Въ срeду д7 недёли: Брaтіе, не вёсте ли*) њ и3ліи2, что2 глаг0летъ писaніе; ћкw **приповёдуетъ бGови на ї}лz** (**вопіeтъ къ бGу на ї}лz**), глаг0лz: G ГDи, прор0ки твоS и3зби1ша, и3 nлтари2 твоS раскопaша: и3 ѓзъ њстaхъ є3ди1нъ, и3 и4щутъ дyшу (л. §f) мою2 [и3з8sти]. д7 Но что2 глаг0летъ є3мY б9eственный tвётъ; њстaвихъ себЁ сeдмь тhсzщъ мужeй, и5же не преклони1ша колBна пред8 ваaломъ. є7 Тaкw u5бо и3 въ нhнэшнее врeмz, њстaнокъ по и3збрaнію благодaти бhсть. ѕ7 Ѓще ли по бlгодaти, то не t дёлъ: занE бlгодaть, ўжE не бывaетъ благодaть. ѓще ли t дёлъ, ктомY нёсть благодaть: занe бо дёло, ўжE нёсть дёло. з7 Что2 u5бо; є3гHже и3скaше ї}ль, сегw2 не получи2, ґ и3збрaніе получи2: пр0чіи же њслэпи1шасz. } Ћкоже є4сть пи1сано: °дадE и5мъ бGъ дyхъ ўмилeніz° (°дадE и5мъ бGъ д¦а нечyвствіz°), џчи не ви1дэти, и3 ќши не слhшати, дaже до днeшнzгw днE. f7 И# дв7дъ глаг0летъ: да бyдетъ трапeза и4хъ въ сёть и3 въ л0въ и3 въ соблaзнъ, и3 въ воздаsніе и5мъ. ‹ Да помрачaтсz џчи и4хъ є4же не ви1дэти, и3 хребeтъ и4хъ вhну слzцaй. №i Глаг0лю u5бо, є3дA согрэши1ша, да tпадyтъ; да не бyдетъ: но тёхъ падeніемъ, спасeніе kзhкwмъ, во є4же раздражи1ти и5хъ. в7i Ѓще ли же прегрэшeніе и4хъ богaтство мjру, и3 tпадeніе и4хъ богaтство kзhкwмъ: кольми2 пaче и3сполнeніе и4хъ;

Конeцъ средЁ.

(за? Rѕ) Gi Вaмъ бо* (Въ четверт0къ д7-z недёли: Брaтіе, вaмъ*) глаг0лю kзhкwмъ, понeже u5бо є4смь ѓзъ kзhкwмъ ґпcлъ, слyжбу мою2 прославлsю: д7i Ѓще кaкw раздражY мою2 пл0ть, и3 спасY нBкіz t ни1хъ. є7i Ѓще бо tложeніе и4хъ, примирeніе мjру: что2 пріsтіе, рaзвэ жи1знь и3з8 мeртвыхъ; ѕ7i Ѓще ли (л. §f њб.) начaтокъ с™ъ, то и3 примэшeніе: и3 ѓще к0рень с™ъ, то и3 вBтви. з7i Ѓще ли нёцыи t вётвей tломи1шасz, тh же ди1віz мaслина сhй, прицэпи1лсz є3си2 въ ни1хъ, и3 причaстникъ к0рене и3 мaсти мaслинныz бhлъ є3си2. }i Не хвали1сz на вBтви. ѓще ли же хвaлишисz, не ты2 к0рень н0сиши, но к0рень тебE. f7i Речeши ќбw: tломи1шасz вётви, да ѓзъ прицэплю1сz. к7 Д0брэ: невёріемъ tломи1шасz, тh же вёрою стои1ши. не высокомyдрствуй, но б0йсz. к7а Ѓще бо бGъ є3стeственныхъ вётвей не пощадЁ: да не кaкw и3 тебE не пощади1тъ. к7в Ви1ждь u5бо бlгость и3 непощадёніе б9іе: на tпaдшихъ ќбw непощадёніе, ґ на тебЁ бlгость б9іz, ѓще пребyдеши въ бlгости: ѓще ли же ни2, то и3 ты2 tсёченъ бyдеши. к7г И# nни1 же, ѓще не пребyдутъ въ невёрствіи, прицэпsтсz: си1ленъ бо є4сть бGъ пaки прицэпи1ти и5хъ. к7д Ѓще бо ты2 t є3стeственныz tсёченъ ди1віz мaслины, и3 чрез8 є3стество2 прицэпи1лсz є3си2 къ д0брэй мaслинэ: кольми2 пaче сjи, и5же по є3стествY, прицэпsтсz своeй мaслинэ.

Конeцъ четверткY.

(за? Rз) к7є Не бо2 хощY вaсъ не вёдэти тaйны сеS, брaтіе,* (Въ пzт0къ д7-z недёли: Брaтіе, не хощY вaсъ не вёдэти тaйны сеS*) [да не бyдете њ себЁ мyдри,] ћкw њслэплeніе t чaсти ї}леви бhсть, д0ндеже и3сполнeніе kзhкwвъ вни1детъ. к7ѕ И# тaкw вeсь ї}ль спасeтсz, ћкоже є4сть пи1сано: пріи1детъ t сіHна и3збавлszй, и3 (л. R) tврати1тъ нечeстіе t їaкwва. к7з И# сeй и5мъ t менE завётъ, є3гдA tимY грэхи2 и4хъ. к7и По благовэствовaнію ќбw, врази2 вaсъ рaди: по и3збрaнію же, возлю1блени nц7ъ рaди. к7f Нераскazнна бо даров†ніz, и3 звaніе б9іе. l Ћкоже бо и3 вы2 и3ногдA проти1вистесz бGови, нhнэ же поми1ловани бhсте °си1хъ противлeніемъ° (°си1хъ рaди противлeніz°). lа Тaкожде и3 сjи нhнэ проти1вишасz *вaшей ми1лости* (*вaшегw рaди поми1лованіz*), да и3 тjи поми1ловани бyдутъ. (че\к) lв Затвори1 бо бGъ всёхъ въ противлeніе, да всёхъ поми1луетъ. lг Q глубинA богaтства, и3 премyдрости, и3 рaзума б9іz! ћкw неиспhтани сyдове є3гw2, и3 неизслёдовани путіE є3гw2. lд Кт0 бо разумЁ ќмъ гDнь; и3ли2 кто2 совётникъ є3мY бhсть; lє И#ли2 кто2 прeжде дадE є3мY, и3 воздaстсz є3мY; lѕ Ћкw и3з8 тогw2, и3 тёмъ, и3 въ нeмъ всsчєскаz: томY слaва во вёки, ґми1нь.

Конeцъ пzткY.

ГлавA втораzнaдесzть.

(за? Rи) [}i] с< № Молю2 u5бо вaсъ, брaтіе,* (Въ суббHту з7-ю: Брaтіе, молю2 вaсъ*) щедр0тами б9іими, предстaвите тэлесA вaша жeртву жи1ву, с™у, благоуг0дну бGови, словeсное служeніе вaше: в7 И# не соwбразyйтесz вёку семY, но преwбразyйтесz њбновлeніемъ ўмA вaшегw, во є4же и3скушaти вaмъ, чт0 є3сть в0лz б9іz, бlгaz, и3 ўг0днаz, и3 совершeннаz; G Глаг0лю ќбw бlгодaтію дaвшеюсz (л. R њб.) мнЁ, всsкому сyщему въ вaсъ, не мyдрствовати пaче, є4же подобaетъ мyдрствовати: но мyдрствовати въ цэломyдріи, коемyждо ћкоже бGъ раздэли1лъ є4сть мёру вёры.

Конeцъ суббHтэ.

(за? Rf) [№] д7 Ћкоже бо* (Въ понедёльникъ є7-z недёли: Брaтіе, ћкоже*) во є3ди1номъ тэлеси2, мн0ги ќды и4мамы, ќды же вси2 не т0жде и4мутъ дёланіе: є7 Тaкожде мн0зи є3ди1но тёло є3смы2 њ хrтЁ, ґ по є3ди1ному другъдрyгу ќди.

Преступи2 понедёльнику.

(за? Ri) ѕ7 И#мyще же** (Недёлz ѕ7: Брaтіе, и3мyще**) даров†ніz по бlгодaти дaннэй нaмъ разли1чна: ѓще прор0чество, по мёрэ вёры: з7 Ѓще ли служeніе, въ служeніи: ѓще ўчsй, во ўчeніи: } Ѓще ўтэшazй, во ўтэшeніи: подавazй, въ простотЁ: °предстоsй° (°начaльствуzй°), со тщaніемъ: ми1луzй, съ д0брымъ и3зволeніемъ. [в7] f7 Любы2 нелицемёрна, ненави1дzщи ѕл0е, прилэплsющисz бlг0му. ‹ Братолю1біемъ дрyгъ ко дрyгу любeзни, чeстію другъдрyга б0льша творsще. №i Тщaніемъ не лэни1ви, д¦омъ горsще, гDви раб0тающе. в7i Ўповaніемъ рaдующесz, скHрби терпsще, въ мlтвэ пребывaюще. Gi Трeбованіємъ с™hхъ пріwбщaющесz, страннолю1біz держaщесz. д7i Бlгословлsйте гонsщыz вы2: блгcви1те, ґ не клени1те.

Конeцъ недёли. (л. Rа)

Чти2 понедёльнику:

є7i Рaдоватисz съ рaдующимисz, и3 плaкати съ плaчущими. ѕ7i Т0жде дрyгъ ко дрyгу мyдрствующе, не высHкаz мyдрствующе, но смирeнными ведyщесz, не бывaйте мyдри њ себЁ. [G] з7i Ни є3ди1ному же ѕлA за ѕло2 воздаю1ще, промышлsюще дHбраz пред8 всёми чlвёки. }i Ѓще возм0жно, є4же t вaсъ, со всёми человёки ми1ръ и3мёйте. f7i Не себE tмщaюще возлю1бленніи, но дади1те мёсто гнёву: пи1сано бо є4сть: мнЁ tмщeніе, ѓзъ воздaмъ, глаг0летъ гDь. к7 Ѓще u5бо ѓлчетъ врaгъ тв0й, ўхлёби є3го2: ѓще ли жaждетъ, нап0й є3го2. сіe бо творS, ќгліе џгнено собирaеши на главY є3гw2. к7а Не побэждeнъ бывaй t ѕлA, но побэждaй благи1мъ ѕл0е.

Конeцъ понедёльнику.

ГлавA третіzнaдесzть.

(за? р№i) [д7] с< № Всsка* (Въ суббHту }-ю: Брaтіе, всsка*) душA властeмъ предержaщымъ да повинyетсz. нёсть бо влaсть ѓще не t бGа: сyщыz же вл†сти t бGа ўчинены2 сyть. в7 Тёмже противлszйсz влaсти, б9ію повелёнію противлsетсz: противлsющіисz же, себЁ грёхъ пріeмлютъ. G Кнsзи бо не сyть боsзнь дHбрымъ дэлHмъ, но ѕлы6мъ. х0щеши же ли не боsтисz влaсти; бlг0е твори2, и3 и3мёти бyдеши похвалY t негw2. д7 Б9ій бо слугA є4сть, тебЁ во благ0е. ѓще (л. Rа њб.) ли ѕл0е твори1ши, б0йсz: не бо °без8 ўмA° (°всyе°) мeчь н0ситъ: б9ій бо слугA є4сть, tмсти1тель въ гнёвъ ѕл0е творsщему. є7 Тёмже потрeба повиновaтисz не т0кмw за гнёвъ, но и3 за с0вэсть. ѕ7 СегH бо рaди и3 д†ни даетE: служи1тели бо б9іи сyть во и4стое сіE пребывaюще. з7 Воздади1те u5бо всBмъ дHлжнаz: є3мyже ќбw ўр0къ, ўр0къ: ґ є3мyже дaнь, дaнь: ґ є3мyже стрaхъ, стрaхъ: и3 є3мyже чeсть, чeсть. } Ни є3ди1ному же ничи1мже д0лжни бывaйте, т0чію є4же люби1ти другъдрyга: любsй бо дрyга, зак0нъ и3сп0лни. f7 Е$же бо, не прелюбы2 сотвори1ши, не ўбіeши, не ўкрaдеши, не лжесвидётельствуеши, не пох0щеши: и3 ѓще кaz и4на зaповэдь, въ сeмъ словеси2 совершaетсz: во є4же возлю1биши и4скреннzго твоего2 ћкоже сaмъ себE. ‹ Любы2 и4скреннему ѕлA не твори1тъ: и3сполнeніе u5бо зак0на любы2 є4сть.

Конeцъ суббHтэ.

№i И# сіE вёдzще врeмz, ћкw чaсъ ўжE нaмъ t снA востaти.

(за? рв7i) [є7] Нhнэ бо* (Недёлz сыропyстнаz: Брaтіе, нhнэ* Сіe же и3 ржcтвY їwaнна п®тeчи.) ближaйшее нaмъ спасeніе, нeжели є3гдA вёровахомъ. в7i Н0щь ќбw прeйде, ґ дeнь прибли1жисz: tложи1мъ u5бо дэлA тє1мнаz, и3 њблечeмсz во nрyжіе свёта. Gi Ћкw во дни2 бlгоoбрaзнw да х0димъ, не козлогласовaніи и3 піsнствы, не любодэsніи и3 студодэsніи, не рвeніемъ и3 зaвистію: (л. Rв) д7i Но њблецhтесz гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ, и3 пл0ти ўг0діz не твори1те въ п0хоти.

ГлавA четвертаzнaдесzть.

[ѕ7] с< № И#знемогaющаго же въ вёрэ пріeмлите, не въ сомнёніе помышлeній. в7 Џвъ бо вёруетъ ћсти вс‰, ґ и3знемогazй ѕє1ліz да ћстъ. G Kдhй не kдyщаго да не ўкорsетъ: и3 не kдhй kдyщаго да не њсуждaетъ: бGъ бо є3го2 пріsтъ. д7 Ты2 кто2 є3си2 судsй чуждeму рабY; своемY гDеви стои1тъ, и3ли2 пaдаетъ, стaнетъ же: си1ленъ бо є4сть бGъ постaвити є3го2.

Конeцъ недёли, и3 ржcтвY їwaнна.

є7 Џвъ ќбw разсуждaетъ дeнь чрез8 дeнь: џвъ же сyдитъ на всsкъ дeнь. кjйждо своeю мhслію да и3звэствyетсz.

(за? рGi) ѕ7 Мyдрствуzй* (СуббHта f7: Брaтіе, мyдрствуzй* Сіe же и3 за ўпок0й въ понедёльникъ.) дeнь, гDеви мyдрствуетъ: и3 не мyдрствуzй дeнь, гDеви не мyдрствуетъ. kдhй, гDеви ћстъ, благодари1тъ бо бGа: и3 не kдhй, гDеви не ћстъ, и3 благодари1тъ бGа. з7 Никт0же бо нaсъ себЁ живeтъ, и3 никт0же себЁ ўмирaетъ. } Ѓще ќбw живeмъ, гDеви живeмъ: ѓще же ўмирaемъ, гDеви ўмирaемъ: ѓще u5бо живeмъ, ѓще ўмирaемъ, гDни є3смы2. (л. Rв њб.)

(за? рд7i) f7 На сіe бо* (Во вт0рникъ недёли: Брaтіе, на сіE.*) хrт0съ и3 ќмре, и3 воскRсе, и3 њживE, да и3 мeртвыми и3 живhми њбладaетъ.

Конeцъ суббHтэ, и3 за ўпок0й.

‹ Тh же почто2 њсуждaеши брaта твоего2; и3ли2 ты2 что2 ўничижaеши брaта твоего2; вси1 бо предстaнемъ суди1щу хrт0ву. №i Пи1сано бо є4сть: живY ѓзъ, глаг0летъ гDь, ћкw мнЁ поклони1тсz всsко колёно, и3 всsкъ kзhкъ и3сповёстсz бGови. в7i Тёмже u5бо кjйждо нaсъ њ себЁ сл0во дaстъ бGу. Gi Не ктомY u5бо другъдрyга њсуждaемъ: но сіE пaче суди1те, є4же не полагaти претыкaніz брaту, и3ли2 соблaзна. д7i Вёмъ, и3 и3звэщeнъ є4смь њ хrтЁ ї}сэ, ћкw ничт0же сквeрно сaмо соб0ю, т0чію помышлsющему что2 сквeрно бhти, џному сквeрно є4сть. є7i Ѓще ќбw брaшна рaди брaтъ тв0й скорби1тъ, ўжE не по любви2 х0диши: не брaшномъ твои1мъ того2 погублsй, за нег0же хrт0съ ќмре. ѕ7i Да не хyлитсz u5бо вaше благ0е. з7i Нёсть бо цrтво б9іе брaшно и3 питіE, но прaвда, и3 ми1ръ, и3 рaдость њ д©э с™э: }i И$же бо си1ми слyжитъ хrт0ви, бlгоуг0денъ є4сть бGови, и3 и3скyсенъ человёкwмъ.

Конeцъ вт0рнику.

(за? рє7i) f7i Тёмже u5бо ми1ръ** (Въ суббHту сыропyстную: Брaтіе, ми1ръ**) возлю1бимъ, и3 ±же къ создaнію дрyгъ ко дрyгу. к7 Не брaшна рaди разорsй (л. Rг) дёло б9іе: всs бо чи1ста, но ѕло2 человёку претыкaніемъ kдyщему. к7а Добро2 не ћсти мsсъ, нижE пи1ти вінA, ни њ нeмже брaтъ тв0й претыкaетсz, и3ли2 соблазнsетсz, и3ли2 и3знемогaетъ. к7в Ты2 вёру и4маши, њ себЁ сaмъ и3мёй пред8 бGомъ: блажeнъ не њсуждazй себE, њ нeмже и3скушaетсz. к7г Ґ сомнszйсz, ѓще ћстъ, њсуждaетсz, занE не t вёры: всsко же, є4же не t вёры, грёхъ є4сть. к7д Могyщему же вaсъ ўтверди1ти по бlговэствовaнію моемY, и3 проповёданію ї}съ хrт0ву, по tкровeнію тaйны, лёты вёчными ўмолчaнныz, к7є Ћвльшіzсz же нhнэ писaніи прор0ческими, по повелёнію вёчнагw бGа, въ послушaніе вёры, во всёхъ kзhцэхъ познaвшіzсz, к7ѕ Е#ди1ному премyдрому бGу, ї}съ хrт0мъ, є3мyже слaва во вёки. ґми1нь.

Конeцъ суббHтэ.

ГлавA пzтаzнaдесzть.

(за? рѕ7i) [з7] с< № Д0лжни є3смы2* (Недёлz з7: Брaтіе, д0лжни є3смы2*) мы2 си1льніи нeмwщи немощнhхъ носи1ти, и3 не себЁ ўгождaти. в7 Кjйждо же вaсъ бли1жнему да ўгождaетъ во благ0е къ создaнію. G И$бо и3 хrт0съ не себЁ ўгоди2, но ћкоже є4сть пи1сано: поношє1ніz поносsщихъ тебЁ, напад0ша на мS. д7 Е#ли6ка бо преднапи1сана бhша, въ нaше наказaніе преднаписaшасz, да терпёніемъ и3 ўтэшeніемъ писaній, ўповaніе и4мамы. є7 БGъ же (л. Rг њб.) терпёніz и3 ўтэшeніz, да дaстъ вaмъ т0жде мyдрствовати дрyгъ ко дрyгу, њ хrтЁ ї}сэ: ѕ7 Да є3динодyшнw є3ди1ными ўсты2 слaвите бGа, и3 nц7A гDа нaшегw ї}са хrтA.

(за? рз7i) з7 Тёмже пріeмлите* (Въ срeду є7 недёли: Брaтіе, пріeмлите*) другъдрyга, ћкоже и3 хrт0съ пріsтъ вaсъ во слaву б9ію.

Конeцъ недёли.

} Глаг0лю же, хrтA ї}са служи1телz бhвша њбрёзаніz по и4стинэ б9іей, во є4же ўтверди1ти њбэтов†ніz nц7є1въ: f7 Ґ kзhкwмъ по ми1лости, прослaвити бGа, ћкоже є4сть пи1сано: сегw2 рaди и3сповёмсz тебЁ во kзhцэхъ гDи, и3 и4мени твоемY пою2. ‹ И# пaки глаг0летъ: возвесели1тесz kзhцы съ людьми2 є3гw2. №i И# пaки: хвали1те гDа вси2 kзhцы, и3 похвали1те є3го2 вси2 лю1діе. в7i И# пaки и3сaіа глаг0летъ: бyдетъ к0рень їессeовъ, и3 востаsй владёти над8 kзhки, на того2 kзhцы ўповaютъ. Gi БGъ же ўповaніz, да и3сп0лнитъ вaсъ всsкіz рaдости и3 ми1ра въ вёрэ, и3збhточествовати вaмъ во ўповaніи, си1лою д¦а с™aгw. д7i И#звэщeнъ же є4смь брaтіе моS, и3 сaмъ ѓзъ њ вaсъ, ћкw и3 сaми вы2 п0лни є3стE блaгости, и3сп0лнени всsкагw рaзума, могyще и3 и3нhz научи1ти. [f7i] є7i Дeрзэе же писaхъ вaмъ брaтіе моS, t чaсти, ћкw воспоминaz вaмъ, за благодaть дaнную ми2 t бGа: (пz\к) ѕ7i Во є4же бhти ми2 служи1телю ї}съ хrт0ву во kзhцэхъ, свzщеннодёйствующу (л. Rд) благовэствовaніе б9іе, да бyдетъ приношeніе є4же t kзы6къ благопріsтно, и3 њсвzщeнно д¦омъ с™hмъ.

Конeцъ средЁ.

(за? р}i) з7i И$мамъ u5бо похвалY* (Въ четверт0къ є7 недёли: Брaтіе, и4мамъ похвалY*) њ хrтЁ ї}сэ, ћже къ бGу. }i Не смёю бо глаг0лати что2, и4хже не содёz хrт0съ мн0ю, въ послушaніе kзhкwвъ, сл0вомъ и3 дёломъ, f7i Въ си1лэ знaменій и3 чудeсъ, си1лою д¦а б9іz: ћкоже ми2 t їерусали1ма и3 џкрестъ дaже до їллmрjка и3сп0лнити благовэствовaніе хrт0во. к7 Си1це же потщaхсz благовэсти1ти, не и3дёже и3меновaсz хrт0съ, да не на чужeмъ њсновaніи сози1жду: к7а Но ћкоже є4сть пи1сано: и5мже не возвэсти1сz њ нeмъ, ќзрzтъ: и3 и5же не слhшаша, ўразумёютъ. к7в Тёмже и3 возбранeнъ бhхъ мн0гажды пріити2 къ вaмъ. к7г Нhнэ же ктомY мёста не и3мhй въ странaхъ си1хъ, желaніе же и3мhй пріити2 къ вaмъ t мн0гихъ лётъ: к7д Ћкw ѓще поидY во їспaнію, пріидY къ вaмъ. ўповaю бо ми1мw грzдhй ви1дэти вaсъ, и3 вaми проводи1тисz тaмw, ѓще вaсъ прeжде t чaсти насhщусz. к7є Нhнэ же грzдY во їерусали1мъ, служsй с™hмъ. к7ѕ Бlговоли1ша бо макед0ніа и3 ґхaіа њбщeніе нёкое сотвори1ти къ ни1щымъ с™hмъ, живyщымъ во їерусали1мэ. к7з Благоволи1ша бо, и3 д0лжни и5мъ сyть: ѓще бо въ дух0вныхъ и4хъ причaстники бhша kзhцы, д0лжни сyть и3 въ плотски1хъ послужи1ти и5мъ. к7и СіE u5бо скончaвъ, и3 запечатлёвъ и5мъ пл0дъ (л. Rд њб.) сeй, поидY вaми во їспaнію. к7f Вёмъ же, ћкw грzдhй къ вaмъ во и3сполнeніи благословeніz благовёстіz хrт0ва пріидY.

Конeцъ четверткY.

(за? рf7i) l Молю1 же вы2 брaтіе,* (Въ суббHту ‹: Брaтіе, молю1 вы*) гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ, и3 люб0вію д¦а, споспёшствуйте ми2 въ мlтвахъ њ мнЁ къ бGу: lа Да и3збaвлюсz t противлsющихсz во їудeи, и3 да слyжба моS ћже во їерусали1мэ благопріsтна бyдетъ с™ы6мъ. lв Да съ рaдостію пріидY къ вaмъ в0лею б9іею, и3 ўпок0юсz съ вaми. lг БGъ же ми1ра со всёми вaми, ґми1нь.

Конeцъ суббHтэ.

ГлавA шестаzнaдесzть.

(за? Rк) [№] с< № Вручaю же вaмъ** (Въ пzт0къ є7 недёли: Брaтіе, вручaю вaмъ**) фjву сестрY нaшу, сyщу служи1тельницу цeркве, ћже въ кегхрeехъ: в7 Да пріи1мете ю5 њ гDэ дост0йнэ с™ы6мъ, и3 споспёшствуйте є4й, њ нeйже ѓще t вaсъ потрeбуетъ вeщи: и4бо сіS застyпница мнHгимъ бhсть, и3 самомY мнЁ. G Цэлyйте пріскjллу и3 ґкЂлу, споспBшника моS њ хrтЁ ї}сэ: д7 И5же по души2 моeй своS вhz положи1ша: и5хже не ѓзъ є3ди1нъ благодарю2, но и3 всS цeркви kзhчєскіz: и3 домaшнюю и4хъ цeрковь. є7 Цэлyйте є3пенeта возлю1бленнаго ми2, (л. Rє) и4же є4сть начaтокъ ґхaіи во хrтA. ѕ7 Цэлyйте маріaмъ, ћже мн0гw труди1сz њ нaсъ. з7 Цэлyйте ґндронjка и3 їунjю, ср0дники моS и3 сплённики моS, и5же сyть нар0читы во ґпcлэхъ, и5же и3 прeжде менE вёроваша во хrтA. } Цэлyйте ґмплjа возлю1бленнаго ми2 њ гDэ. f7 Цэлyйте ўрвaна, споспёшника нaшего њ хrтЁ, и3 стахЂа возлю1бленнаго ми2. ‹ Цэлyйте ґпeлліа и3скyсна њ хrтЁ. цэлyйте сyщыz t ґрістовyла. №i Цэлyйте и3родіHна ср0дника моего2. цэлyйте и5же t наркjсса, сyщыz њ гDэ. в7i Цэлyйте трmфeну и3 трmфHсу, труждaющыzсz њ гDэ. цэлyйте персjду возлю1бленную, ћже мн0гw труди1сz њ гDэ. Gi Цэлyйте рyфа и3збрaннаго њ гDэ, и3 м™рь є3гw2 и3 мою2. д7i Цэлyйте ґсmгкрjта, флeгонта, є4рма, патр0ва, є3рмjа, и3 сyщую съ ни1ми брaтію. є7i Цэлyйте філол0га и3 їулjю, нирeа и3 сестрY є3гw2, и3 nлmмпaна, и3 сyщыz съ ни1ми всS с™hz. ѕ7i Цэлyйте дрyгъ дрyга лобзaніемъ с™hмъ. цэлyютъ вы2 всS цRкви хrт0вы.

Конeцъ пzткY.

(за? рк7а) з7i Молю1 же вы2 брaтіе,* (Въ понедёльникъ ѕ7-z недёли: Брaтіе, молю1 вы*) блюди1тесz t творsщихъ р†спри и3 разд0ры, кромЁ ўчeніz, є3мyже вы2 научи1стесz, и3 ўклони1тесz t ни1хъ. }i Таковjи бо гDви нaшему ї}су хrтY не раб0таютъ, но своемY чрeву: и5же бlги1ми словесы2 и3 бlгословeніемъ прельщaютъ сердцA неѕл0бивыхъ. f7i Вaше бо послушaніе (л. Rє њб.) ко всBмъ дости1же: рaдуюсz же є4же њ вaсъ. хощy же вaсъ м{дрымъ ќбw бhти во благ0е, просты6мъ же въ ѕл0е. к7 БGъ же ми1ра да сокруши1тъ сатанY под8 н0ги вaшz вск0рэ. благодaть гDа нaшегw ї}са хrтA съ вaми, ґми1нь. к7а Цэлyетъ вaсъ тімоfeй споспёшникъ м0й, и3 лукjй, и3 їaсwнъ, и3 сwсіпaтръ, ср0дницы мои2. к7в Цэлyю вы2 и3 ѓзъ тeртій, написaвый послaніе сіE њ гDэ. к7г Цэлyетъ вы2 гaіе страннопріи1мецъ м0й, и3 цRкве всеS. цэлyетъ вы2 є3рaстъ строи1тель грaдскій, и3 куaртъ брaтъ. к7д Бlгодaть гDа нaшегw ї}са хrтA со всёми вaми. ґми1нь.

Конeцъ понедёльнику.

Конeцъ послaніz къ ри1млzнwмъ, є4же написaсz въ корjнfэ, и3 послaсz фjвою, діаконjссою цRкве сyщіz въ кегхрeехъ: И$мать въ себЁ глaвъ, ѕ7i: Ґ зач†лъ цRк0вныхъ, м7д: СтіхHвъ µlг: Знаменaній чeрныхъ, f7i: послёдующихъ и5мъ червлeныхъ }.

К коринфянам первое послание святого апостола Павла

(л. Rѕ)

Знамєнaніz пeрвагw послaніz къ корjнfzнwмъ.

[№] Њ є4же не бhти рaспрэ дрyгу со дрyгомъ t славолю1біz, є4же њ человёчестэй мyдрости.

[№] Въ нeмже њ б9іей премyдрости.

[в7] Њ служeніихъ.

[G] Њ є4же не дост0итъ суди1ти ўчи1телей.

[д7] Њ є4же не дост0итъ горди1тисz.

[в7] Њ блудницёхъ и3 њ блудЁ, и3 њ соoбщaющихсz и5мъ.

[G] Њ є4же не подобaетъ прётисz пред8 невёрными.

[№] Въ нeмже, ћкw не подобaетъ блудA твори1ти.

[д7] Њ жени1твэ, и3 вдовствЁ, и3 безбрaчіи.

[№] Въ нeмже, ћкw не подобaетъ разлучaтисz мyжємъ t жeнъ, и3 женaмъ t мужeй, ѓще и3 невёрни сyть.

[в7] Њ чистотЁ и3 двоебрaчіи.

[є7] Њ разли1чіи брaшенъ, и3 њ tступлeніи бэс0вскагw чти1лища.

[№] Въ нeмже њ схождeніи.

[в7] Њ є4же є3гw2 многоoбрaзнэмъ схождeніи.

[G] Њ є4же не соwбщaтисz дeмwнwмъ.

[ѕ7] Њ бlгоoбрaзіи мужeй и3 жeнъ въ мlтвахъ и3 прbр0чествахъ.

[з7] Њ соoбщeніи бGолёпномъ.

[}] Њ разли1чіи даровaній и3 строeній.

[№] Въ нeмже њ любви2 вели1комъ даровaніи.

[в7] Њ прор0чествэ.

[f7] Њ соб0рнэмъ воскресeніи тэлeсъ.

[№] Въ нeмже њ хrт0вэ и3справлeніи и3 строeніи.

[в7] Њ под0біи востаю1щихъ растyщихъ сёменъ.

[G] Њ и3змэнeніи въ слaву и3 си1лу. (л. Rѕ њб.)

Сказaніе къ корjнfzнwмъ пeрвагw послaніz с™aгw ґпcла пavла.

СіE посылaетъ t є3фeса ґсjйскагw, ви1дэвъ ўжE и5хъ и3 научи1въ, и3 воспоминaетъ и5мъ послaніемъ си1мъ. И#звётъ же послaніz сeй є4сть: корjнfzне t любопрёніz води1ми, раздэлsхусz рaзумы, и3 бёша пр0чыz въ ни1хъ раск0лы: и3 сyщымъ раск0лwмъ, презирaху поeмшаго мaчеху свою2. И#нjи же хотsху њставлsти жєны2 своS, и3звётомъ воздержaніz. Нёцыи же въ трeбищахъ јдwльскихъ kдsху, ћкw непови6ннымъ сyщымъ їдwложeртвєннымъ. И#нjи же и3нhхъ ќбw ўничижaху, ґ гlющихъ разли1чными љзhки хвалsху, и3 конeчнэ прельщaхусz: и3 њ тaинствэ воскrніz, гlюще не востaти пл0ти сeй. Си6мъ всBмъ въ корjнfэ дви6жимымъ, пи1шутъ лю1діе ко ґпcлу, и3 пр0чее проти1ву всёхъ тёхъ восписyетъ. И# пeрвэе ќбw свидётельствуетъ и5мъ, ћкw и3 мyдри и3 разyмни сyть, не хвaлитъ же и5хъ творsщихъ раск0лы, и3 совётуетъ не въ сл0вэ, но въ дёлэ и3 си1лэ добродётель мнёти бhти. Тaже запрети1въ пои1мшему мaчеху, и3 поучи1въ не и3мёти тzжбы2 дрyгъ ко дрyгу, tвэщавaетъ пр0чее њ ни1хже писaша, њ жени1твэ ќбw ўчS, не распрsжну бhти спрzжeнію, и3 на врeмz т0чію воздержaтисz мlтвы рaди. Ґ за є4же люби1ти и5мъ воздержaніе, пи1шетъ њ дёвствэ, ћкw не по нyжди, но по и3зволeнію семY бhти подобaетъ. Тaже њ їдwложeртвенныхъ завэщавaетъ, да не надымaютсz рaзумомъ, но люб0вію и3 смиреномyдріемъ да жи1тельствуютъ. Возбранsетъ же въ трeбищахъ јдwльскихъ пировaти, да не соблазнsютсz мaліи. Тaже њ (л. Rз) д¦0вныхъ даровaніихъ, да не рaзнствуютъ въ даровaніихъ, нижE да предпочитaютъ и3мyщаго даровaніе сіE, t и3мyщагw џно: всBмъ бо тогHже д¦а бhти глаг0летъ. И# пр0чее њ воскrніи ўчи1тъ, ћкw пл0ть востаeтъ: ўмирaющи бо тлённа, востаю1щи же нетлённа по бlгодaти гDни. Воскrніе же составлsетъ тёмъ, ћкw и3 хrт0съ воскрeсе. И# конeцъ, ўчи1тєльна словесA ко и3справлeнію нрaвwвъ пи1шетъ: и3 њ млcтыни є4же ко с™hмъ завэщавaетъ, и3 си1це скончавaетъ послaніе. (л. Rз њб.)

КЪ КОРІ1НFZНWМЪ ПЕ1РВОЕ

ПОСЛА1НІЕ СТ7А1ГW ҐПО1СТОЛА ПА1VЛА.

ГлавA пeрваz.

(за? рк7в) с< № Пavелъ звaнъ* (Во вт0рникъ ѕ7 недёли: Пavелъ звaнъ*) ґпcлъ ї}съ хrт0въ, в0лею б9іею, и3 сwсfeнъ брaтъ: в7 ЦRкви б9іей сyщей въ корjнfэ, њсвzщє1ннымъ њ хrтЁ ї}сэ, звaннымъ с™ы6мъ, со всёми призывaющими и4мz гDа нaшегw ї}са хrтA, во всsкомъ мёстэ, тёхъ же и3 нaшемъ.

(за? рк7г) G Бlгодaть вaмъ** (СуббHта №i: Брaтіе, бlгодaть вaмъ**) и3 ми1ръ t бGа nц7A нaшегw, и3 гDа ї}са хrтA. д7 Благодарю2 бGа моего2 всегдA њ вaсъ, њ бlгодaти б9іей дaннэй вaмъ њ хrтЁ ї}сэ: є7 Ћкw во всeмъ њбогати1стесz њ нeмъ, во всsкомъ сл0вэ, и3 всsкомъ рaзумэ, ѕ7 Ћкоже свидётельство хrт0во и3звэсти1сz въ вaсъ: з7 Ћкw вaмъ не лиши1тисz ни во є3ди1номъ даровaніи, чaющымъ tкровeніz гDа нaшегw ї}са хrтA: } И$же и3 ўтверди1тъ вaсъ дaже до концA непови1нны, въ дeнь гDа нaшегw (л. Rи) ї}са хrтA. f7 Вёренъ бGъ, и4мже звaни бhсте во nбщeніе сн7а є3гw2 ї}са хrтA гDа нaшегw.

Конeцъ вт0рнику, и3 суббHтэ.

(за? рк7д) [№] ‹ Молю1 же вы2 брaтіе, и4менемъ* (Недёлz }: Брaтіе, молю1 вы и4менемъ*) гDа нaшегw ї}са хrтA, да т0жде глаг0лете вси2, и3 да не сyть въ вaсъ р†спри: да є3стe же ўтверждeни въ т0мже разумёніи, и3 въ т0йже мhсли. №i Возвэсти1сz бо ми2 њ вaсъ, брaтіе моS, °п0сланными t хл0иса° (°t домaшнихъ хл0иса°), ћкw рвє1ніz въ вaсъ сyть. в7i Глаг0лю же сE, ћкw к0йждо вaсъ глаг0летъ: ѓзъ ќбw є4смь пavловъ, ѓзъ же ґполлHсовъ, ѓзъ же ки1финъ, ѓзъ же хrт0въ. Gi Е#дA раздэли1сz хrт0съ; є3дA пavелъ распsтсz по вaсъ; и3ли2 во и4мz пavлово кrти1стесz; д7i Благодарю2 бGа, ћкw ни є3ди1наго t вaсъ кrти1хъ, т0чію крjспа и3 гaіа: є7i Да никт0же речeтъ, ћкw въ моE и4мz кrти1хъ. ѕ7i Кrти1хъ же и3 стефани1новъ д0мъ: пр0чее не вёмъ, ѓще кого2 и3нaго кrти1хъ. з7i Не послa бо менE хrт0съ кrти1ти, но бlговэсти1ти: не въ премyдрости сл0ва, да не и3спраздни1тсz кrтъ хrт0въ.

(за? рк7є) [№] }i Сл0во бо кrтное,** (Въ пzт0къ вели1кій: Брaтіе, сл0во крeстное,** Сіe же и3 на воздви1женіе кrтA.) погибaющымъ ќбw ю3р0дство є4сть, ґ спасaємымъ нaмъ си1ла б9іz є4сть.

Конeцъ недёли.

f7i Пи1сано бо є4сть: погублю2 премyдрость премyдрыхъ, и3 рaзумъ разyмныхъ tвeргу. к7 ГдЁ премyдръ; гдЁ (л. Rи њб.) кни1жникъ; гдЁ совопр0сникъ вёка сегw2; не њбуи1 ли бGъ премyдрость мjра сегw2; к7а Понeже бо въ премyдрости б9іей не разумЁ мjръ премyдростію бGа, бlгоизв0лилъ бGъ бyйствомъ пр0повэди спасти2 вёрующихъ. к7в Понeже и3 їудeє знaменіz пр0сzтъ и3 є4ллини премyдрости и4щутъ: к7г Мh же проповёдуемъ хrтA рaспzта, їудeємъ ќбw соблaзнъ, є4ллинwмъ же безyміе: к7д Самёмъ же зв†ннымъ, їудeємъ же и3 є4ллинwмъ, хrтA, б9ію си1лу и3 б9ію премyдрость.

Конeцъ кrтY.

к7є ЗанE бyее б9іе, премyдрэе человBкъ є4сть: и3 немощн0е б9іе, крэпчaе человBкъ є4сть.

(за?) к7ѕ Ви1дите бо звaніе вaше брaтіе,* (Въ суббHту в7i: Брaтіе, ви1дите звaніе вaше,* Сіe же и3 суббHта по воздви1женіи.) ћкw не мн0зи ли премyдри по пл0ти; не мн0зи ли си1льни; не мн0зи ли бlгор0дни; (су\б) к7з Но бyzz мjра и3збрA бGъ, да премyдрыz посрами1тъ: и3 нeмwщнаz мjра и3збрA бGъ, да посрами1тъ крBпкаz: к7и И# худорHднаz мjра, и3 ўничижє1ннаz и3збрA бGъ, и3 не сyщаz, да с{щаz ўпраздни1тъ: к7f Ћкw да не похвaлитсz всsка пл0ть пред8 бGомъ.

Конeцъ суббHтэ.

l И#з8 негHже вы2 є3стE њ хrтЁ ї}сэ, и4же бhсть нaмъ премyдрость t бGа, прaвда же и3 њсвzщeніе, и3 и3збавлeніе: lа Да, ћкоже пи1шетсz, хвалsйсz, њ гDэ да хвaлитсz. (л. Rf)

ГлавA вторaz.

с< № И# ѓзъ пришeдъ къ вaмъ брaтіе, пріид0хъ не по превосх0дному словеси2, и3ли2 премyдрости, возвэщaz вaмъ свидётельство б9іе. в7 Не суди1хъ бо вёдэти что2 въ вaсъ, т0чію ї}са хrтA, и3 сего2 рaспzта.

Конeцъ вели1кому пzткY.

G И# ѓзъ въ нeмощи, и3 стрaсэ, и3 трeпетэ мн0зэ бhхъ въ вaсъ: д7 И# сл0во моE, и3 пр0повэдь моS не въ препрётельныхъ человёческіz премyдрости словесёхъ, но въ kвлeніи д¦а и3 си1лы: є7 Да вёра вaша не въ мyдрости человёчестэй, но въ си1лэ б9іей бyдетъ.

(за? рк7ѕ) ѕ7 Премyдрость же* (Въ суббHту Gi: Брaтіе, премyдрость* Сіe же и3 суббHта пред8 воздви1женіемъ.) глаг0лемъ въ совершeнныхъ: премyдрость же не вёка сегw2, ни кнzзeй вёка сегw2 престаю1щихъ: з7 Но глаг0лемъ премyдрость б9ію въ тaйнэ сокровeнную, и4же пред8устaви бGъ прeжде вBкъ въ слaву нaшу: } Ю$же никт0же t кнzзeй вёка сегw2 разумЁ. ѓще бо бhша разумёли, не бhша гDа слaвы рaспzли. f7 Но ћкоже є4сть пи1сано:

(за? рк7з) И$хже џко не ви1дэ,** (Въ срeду ѕ7 недёли: Брaтіе, и4хже џко не ви1дэ**) и3 ќхо не слhша, и3 на сeрдце, человёку не взыд0ша, ±же ўгот0ва бGъ лю1бzщымъ є3го2.

Конeцъ суббHтэ.

‹ Нaмъ же бGъ tкрhлъ є4сть д¦омъ свои1мъ: д¦ъ бо вс‰ и3спытyетъ, и3 глубины6 б9іz. №i Кт0 бо вёсть t человBкъ, ±же въ человёцэ, т0чію д¦ъ чlвёка живyщій въ нeмъ; тaкоже и3 б9іz никт0же вёсть, т0чію д¦ъ б9ій. в7i Мh же не дyхъ мjра сегw2 пріsхомъ, но д¦ъ и4же t бGа, да вёмы ±же t бGа даров†ннаz нaмъ. Gi Я5же и3 глаг0лемъ, не въ научeныхъ чlвёческіz премyдрости словесёхъ, но въ научeныхъ д¦а с™aгw, духHвнаz дух0вными сразсуждaюще. д7i Душeвенъ же человёкъ не пріeмлетъ ±же д¦а б9іz: ю3р0дство бо є3мY є4сть, и3 не м0жетъ разумёти, занE дух0внэ востzзyетсz. є7i Дух0вный же востzзyетъ ќбw вс‰, ґ сaмъ т0й ни t є3ди1нагw востzзyетсz. ѕ7i Кт0 бо разумЁ ќмъ гDнь, и4же и3з8zсни1тъ и5; мh же ќмъ хrт0въ и4мамы.

ГлавA трeтіz.

с< № И# ѓзъ брaтіе, не мог0хъ вaмъ глаг0лати ћкw духHвнымъ, но ћкw плHтzнымъ, ћкw младeнцємъ њ хrтЁ. в7 Млек0мъ вы2 напои1хъ, ґ не брaшномъ: не ќбw можaсте, но ни є3щE м0жете нhнэ: G Е#щe бо пл0тстіи є3стE. и3дёже бо въ вaсъ з†висти, и3 рвє1ніz, и3 р†спри, не пл0тстіи ли є3стE, и3 по человёку х0дите; д7 Е#гдa бо глаг0летъ кто2: ѓзъ ќбw є4смь пavловъ: другjй же, ѓзъ ґполлHсовъ: не пл0тстіи ли є3стE; [в7] є7 Кто2 ќбw є4сть пavелъ; кт0 же ли ґполлHсъ; но т0чію служи1телє, и4миже вёровасте, и3 комyждо ћкоже гDь дадE. ѕ7 Ѓзъ насади1хъ, ґполлHсъ напои2: бGъ же возрасти2. (л. Ri) з7 Тёмже ни насаждazй є4сть что2, ни напаszй, но возращazй бGъ. } Насаждazй же и3 напаszй, є3ди1но є3стA, кjйждо же свою2 мздY пріи1метъ по своемY трудY.

Конeцъ средЁ.

(за? рк7и) f7 БGу бо є3смы2* (Недёлz f7: Брaтіе, бGу є3смы2*) поспёшницы: б9іе тzжaніе, б9іе здaніе є3стE. ‹ По благодaти б9іей дaннэй мнЁ, ћкw премyдръ ґрхітeктwнъ њсновaніе положи1хъ, и4нъ же назидaетъ: кjйждо же да блюдeтъ, кaкw назидaетъ. №i Њсновaніz бо и3нaгw никт0же м0жетъ положи1ти пaче лежaщагw, є4же є4сть ї}съ хrт0съ. в7i Ѓще ли кто2 назидaетъ на њсновaніи сeмъ, злaто, сребро2, кaменіе честн0е: дровA, сёно, тр0стіе: Gi КогHждо дёло kвлeно бyдетъ, дeнь бо kви1тъ, занE nгнeмъ tкрывaетсz, и3 когHждо дёло kков0же є4сть, џгнь и3скyситъ. д7i И# є3гHже ѓще дёло пребyдетъ, є3г0же наздA, мздY пріи1метъ. є7i Ґ є3гHже дёло сгори1тъ, tтщети1тсz: сaмъ же спасeтсz, тaкожде ћкоже nгнeмъ. ѕ7i Не вёсте ли, ћкw хрaмъ б9ій є3стE, и3 д¦ъ б9ій живeтъ въ вaсъ; з7i Ѓще кто2 б9ій хрaмъ растли1тъ, растли1тъ сего2 бGъ: хрaмъ бо б9ій с™ъ є4сть, и4же є3стE вы2.

Конeцъ недёли.

(за? рк7f) }i Никт0же себE** (Въ четверт0къ ѕ7-z недёли: Брaтіе, никт0же себE**) да прельщaетъ. ѓще кто2 мни1тсz мyдръ бhти въ вaсъ въ вёцэ сeмъ, бyй да (л. Ri њб.) бывaетъ, ћкw да премyдръ бyдетъ. f7i Премyдрость бо мjра сегw2, бyйство ў бGа є4сть. пи1сано бо є4сть: запинazй прем{дрымъ въ ковaрствэ и4хъ. к7 И# пaки: гDь вёсть помышлє1ніz °человёческа° (°мyдрыхъ°), ћкw сyть сyєтна. к7а Тёмже никт0же да хвaлитсz въ человёцэхъ: вс‰ бо вaша сyть. к7в Ѓще пavелъ, и3ли2 ґполлHсъ, и3ли2 ки1фа, и3ли2 мjръ, и3ли2 жив0тъ, и3ли2 смeрть, и3ли2 насто‰щаz, и3ли2 б{дущаz, вс‰ вaша сyть. к7г Вh же хrт0вы, хrт0съ же б9ій.

Конeцъ четверткY.

ГлавA четвeртаz.

(за? Rл) [G] с< № Тaкw нaсъ* (Въ суббHту д7i: Брaтіе, тaкw нaсъ*) да непщyетъ человёкъ, ћкw слуги6 хrт0вы, и3 строи1тели тaйнамъ б9іимъ. в7 Ґ є4же пр0чее и4щетсz въ строи1телехъ, да вёренъ кто2 њбрsщетсz. G Мнё же не вели1ко є4сть, да t вaсъ и3стzжyсz, и3ли2 t человёческагw *днE* (*судA*): но ни сaмъ себE востzзyю. д7 Ничес0же бо себE свёмъ: но ни њ сeмъ њправдaюсz: востzзyzй же мS гDь є4сть

(за?) є7 Тёмже прeжде врeмене** (Въ пzт0къ ѕ7-z недёли: Брaтіе, прeжде врeмене**) ничт0же суди1те, д0ндеже пріи1детъ гDь, и4же во свётэ приведeтъ т†йнаz тмы2, и3 њб8zви1тъ совёты сердє1чныz: и3 тогдA похвалA бyдетъ комyждо t бGа.

Конeцъ суббHтэ. (л. р№i)

[д7] ѕ7 Сі‰ же брaтіе моS, преwбрази1хъ на себE и3 ґполлHса, вaсъ рaди: да t нaю научитeсz, не пaче напи1санныхъ мyдрствовати, да не є3ди1нъ по є3ди1ному гордитeсz на другaго. з7 Кт0 бо тS разсуждaетъ; чт0 же и4маши, є3гHже нёси пріsлъ; ѓще же и3 пріsлъ є3си2, что2 хвaлишисz ћкw не пріeмъ; } СE сhти є3стE, сE њбогати1стесz, без8 нaсъ цaрствовасте: и3 є3щE ќбw да воцаритeсz, да и3 мы2 бhхомъ съ вaми цaрствовали.

Конeцъ пzткY.

(за? рlа) f7 Мню1 бо, ћкw бGъ ны2* (Недёлz ‹: Брaтіе, бGъ ны2* Сіe же и3 ґпcлwмъ.) послaнники послёдніz kви2 ћкw насмeртники: занE поз0ръ бhхомъ мjру, и3 ѓгGлwмъ, и3 человёкwмъ. ‹ Мы2 ќбw бyи хrтA рaди, вh же мyдри њ хrтЁ: мы2 нeмощни, вh же крёпцы: вы2 слaвни, мh же безчeстни. №i До нhнэшнzгw часA и3 ѓлчемъ, и3 жaждемъ, и3 наготyемъ, и3 стрaждемъ, и3 скитaемсz, в7i И# труждaемсz, дёлающе свои1ми рукaми: ўкорsеми, бlгословлsемъ: гони1ми, терпи1мъ: Gi Хyлими, °ўтэшaемсz° (°м0лимъ°): ћкоже nтрeби мjру бhхомъ, всBмъ попрaніе досeлэ. д7i Не срамлsz вaсъ сі‰ пишY, но ћкоже ч†да моS возлю1блєннаz наказyю. є7i Ѓще бо и3 мн0ги пёстуны и4мате њ хrтЁ, но не мн0ги nтцы2: њ хrтё бо ї}сэ благовэствовaніемъ ѓзъ вы2 роди1хъ. ѕ7i Молю1 же вaсъ: под0бни мнЁ бывaйте, ћкоже ѓзъ хrтY.

Конeцъ недёли, и3 ґпcлwмъ. (л. р№i њб.)

(за? рlв) з7i Сегw2 рaди послaхъ* (СуббHта є7i: Брaтіе, послaхъ*) къ вaмъ тімоfeа, и4же ми2 є4сть чaдо возлю1блено и3 вёрно њ гDэ: и4же вaмъ воспомsнетъ пути6 моS, ±же њ хrтЁ ї}сэ, ћкоже вездЁ и3 во всsкой цRкви ўчY. }i Ћкw не грzдyщу ми2 къ вaмъ, разгордёшасz нёцыи. f7i Пріидy же ск0рw къ вaмъ, ѓще гDь восх0щетъ, и3 ўразумёю не сл0во разгордёвшихсz, но си1лу. к7 Не въ словеси1 бо цrтво б9іе, но въ си1лэ. [в7] к7а Что2 х0щете; съ пaлицею ли пріидY къ вaмъ, и3ли2 съ люб0вію, и3 д¦омъ кр0тости;

ГлавA пsтаz.

с< № Tню1дъ слhшитсz въ вaсъ блужeніе: и3 таково2 блужeніе, kков0 же ни во kзhцэхъ и3менyетсz, ћкw нёкоему и3мёти женY џтчую. в7 И# вы2 разгордёсте, и3 не пaче плaкасте, да и4зметсz t среды2 вaсъ содёzвый дёло сіE. G Ѓзъ u5бо ћкw не ў вaсъ сhй тёломъ, тy же живhй д¦омъ, ўжE суди1хъ ћкw тaмw сhй, содёzвшаго си1це сіE, д7 Њ и4мени гDа нaшегw ї}са хrтA, собрaвшымсz вaмъ и3 моемY д¦у, съ си1лою гDа нaшегw ї}са хrтA, є7 Предaти таковaго сатанЁ во и3змождeніе пл0ти, да дyхъ спасeтсz въ дeнь гDа нaшегw ї}са хrтA

Конeцъ суббHтэ.

ѕ7 Не добрA похвалA вaша. (л. рв7i)

(за? рlг) Не вёсте ли, ћкw мaлъ квaсъ* (Во с™yю и3 вели1кую суббHту на ќтрени: Брaтіе, мaлъ квaсъ*) всE смэшeніе квaситъ; з7 Њчи1стите u5бо вeтхій квaсъ, да бyдете н0во смэшeніе, ћкоже є3стE безквaсни: и4бо пaсха нaша за ны2 пожрeнъ бhсть хrт0съ. } Тёмже да прaзднуемъ, не въ квaсэ вeтсэ, ни въ квaсэ ѕл0бы и3 лукaвства, но въ безквaсіихъ чистоты2 и3 и4стины.

Преступи2 вели1кой суббHтэ, въ зачaла ©ѕ: Хrт0съ ны2 и3скупи2:

(за? рlд) f7 Писaхъ вaмъ** (Въ понедёльникъ з7-z недёли: Брaтіе, писaхъ вaмъ**) въ послaніи, не примэшaтисz блудникHмъ. ‹ И# не всsкw блудникHмъ мjра сегw2, и3ли2 лихои1мцємъ, и3ли2 хи1щникwмъ, и3ли2 їдwлослужи1телємъ: понeже ќбw д0лжни є3стE t мjра сегw2 и3зhти. (нLz) №i Нhнэ же писaхъ вaмъ, не примэшaтисz: ѓще нёкій брaтъ и3менyемь бyдетъ блудни1къ, и3ли2 лихои1мецъ, и3ли2 їдwлослужи1тель, и3ли2 досади1тель, и3ли2 піsница, и3ли2 хи1щникъ: съ таковhмъ нижE ћсти. в7i Чт0 бо ми2 и3 внёшнихъ суди1ти; не внyтрєннимъ ли вы2 сyдите; ВнBшнимъ же бGъ сyдитъ: и3 и3зми1те ѕлaго t вaсъ самёхъ.

ГлавA шестaz.

[G] с< № Смёетъ ли кто2 t вaсъ, вeщь и3мёz ко и3н0му, суди1тисz t непрaведныхъ, ґ не t свzтhхъ; в7 Не вёсте ли, ћкw с™jи мjрови (л. рв7i њб.) хотsтъ суди1ти; и3 ѓще вaми сyдъ пріи1метъ мjръ, недост0йни є3стE суди1щємъ худhмъ: G Не вёсте ли, ћкw ѓггелwмъ суди1ти х0щемъ, ґ не т0чію житє1йскимъ; д7 Житє1йскаz бо суди6ща ѓще и4мате, ўничижeныхъ въ цRкви, си1хъ посаждaйте. є7 Къ срaму вaмъ глаг0лю: тaкw ли нёсть въ вaсъ мyдръ ни є3ди1нъ, и4же м0жетъ разсуди1ти междY брaтій свои1хъ; ѕ7 Но брaтъ съ брaтомъ сyдитсz, и3 то2 пред8 невёрными. з7 ЎжE ќбw tню1дъ вaмъ срaмъ є4сть, ћкw тzжбы6 и4мате междY соб0ю. почто2 не пaче њби1дими є3стE; почто2 не пaче лишeни бывaете; } Но вы2 сaми њби1дите, и3 лишaете, да є3щE брaтію. f7 И#ли2 не вёсте, ћкw непрaведницы цrтвіz б9іz не наслёдzтъ; не льсти1те себE, ни блудницы2, ни їдwлослужи1тели, ни прелюбодёи, ни скверни1тели, ни малакjи, ни мужел0жницы, ‹ Ни лихои1мцы, ни тaтіе, ни піsницы, ни досади1тели, ни хи1щницы цrтвіz б9іz не наслёдzтъ. №i И# си1ми ќбw нёцыи бёсте: но њмhстесz, но њсвzти1стесz, но њправди1стесz и4менемъ гDа нaшегw ї}са хrтA, и3 д¦омъ бGа нaшегw.

Конeцъ понедёльнику.

(за? рlє) в7i Вс‰ ми2* (Недёлz lд њ блyдномъ: Брaтіе, вс‰ ми2*) лёть сyть, но не вс‰ на п0льзу: вс‰ ми2 лёть сyть, но не ѓзъ њбладaнъ бyду t когw2. Gi Бр†шна чрeву, и3 чрeво брaшнwмъ: бGъ же и3 сіE и3 сі‰ да ўпраздни1тъ: тёло же не блужeнію, (л. рGi) но гDви, и3 гDь тёлу. д7i БGъ же и3 гDа воздви1же, и3 нaсъ воздви1гнетъ си1лою своeю. є7i Не вёсте ли, ћкw тэлесA вaша ќдове хrт0вы сyть; взeмъ ли u5бо ќды хrт0вы, сотворю2 ќды блудни1чи; да не бyдетъ. [№] ѕ7i И#ли2 не вёсте, ћкw прилэплszйсz сквернодёйцэ, є3ди1но тёло є4сть [съ блудодёйцею]; бyдета бо, речE, џба въ пл0ть є3ди1ну. з7i Прилэплszйсz же гDви, є3ди1нъ д¦ъ є4сть съ гDемъ. }i Бёгайте блудодэsніz: всsкъ бо грёхъ, є3г0же ѓще сотвори1тъ чlвёкъ, кромЁ тёла є4сть: ґ блудsй, во своE тёло согрэшaетъ. f7i И#ли2 не вёсте, ћкw тэлесA вaша хрaмъ живyщагw въ вaсъ с™aгw д¦а сyть, є3г0же и4мате t бGа, и3 нёсте свои2; к7 Кyплени бо є3стE цэн0ю.

(за? рlѕ) Прослaвите u5бо бGа* (Во вт0рникъ з7-z недёли: Брaтіе, прослaвите бGа*) въ тэлесёхъ вaшихъ, и3 въ душaхъ вaшихъ, ±же сyть б9іz.

Конeцъ недёли.

ГлавA седмaz.

[д7] с< № Ґ њ ни1хже писaсте ми2, добро2 человёку женЁ не прикасaтисz. в7 Но блудодэsніz рaди, кjйждо свою2 женY да и4мать, и3 кazждо женA своего2 мyжа да и4мать. G ЖенЁ мyжъ д0лжную люб0вь да воздаeтъ, тaкожде и3 женA мyжу. д7 ЖенA свои1мъ тёломъ не владёетъ, но мyжъ: тaкожде и3 мyжъ свои1мъ тёломъ не владёетъ, но женA. є7 Не лишaйте себE другъдрyга, т0чію по соглaсію ко (л. рGi) врeмени, да пребывaете въ постЁ и3 моли1твэ: и3 пaки вкyпэ собирaйтесz, да не и3скушaетъ вaсъ сатанA невоздержaніемъ вaшимъ. ѕ7 Сіe же глаг0лю по совёту, ґ не по повелёнію. з7 Хощy бо, да вси2 человёцы бyдутъ ћкоже и3 ѓзъ: но к0ждо своE даровaніе и4мать t бGа, џвъ ќбw си1це, џвъ же си1це. } Глаг0лю же безбр†чнымъ и3 вдови1цамъ: добро2 и5мъ є4сть, ѓще пребyдутъ ћкоже и3 ѓзъ. f7 Ѓще ли не ўдержaтсz, да посzгaютъ: лyчше бо є4сть жени1тисz, нeжели разжизaтисz. [№] ‹ Ґ њжени1вшымсz завэщавaю, не ѓзъ, но гDь: женЁ t мyжа не разлучaтисz. №i Ѓще ли же и3 разлучи1тсz, да пребывaетъ безбрaчна, и3ли2 да смири1тсz съ мyжемъ свои1мъ: и3 мyжу жены2 не tпущaти. в7i Пр0чымъ же ѓзъ глаг0лю, ґ не гDь:

(за? рlз) Ѓще* (Въ срeду з7-z недёли: Брaтіе, ѓще*) кот0рый брaтъ женY и4мать невёрну, и3 тA благоволи1тъ жи1ти съ ни1мъ, да не њставлsетъ є3S.

Конeцъ вт0рнику.

Gi И# женA ѓще и4мать мyжа невёрна, и3 т0й благоволи1тъ жи1ти съ нeю, да не њставлsетъ є3гw2. д7i Свzти1тсz бо мyжъ невёренъ, њ женЁ вёрнэ, и3 свzти1тсz женA невёрна, њ мyжи вёрнэ: и3нaче бо ч†да вaша нечи1ста бhли бы, нhнэ же с™а сyть. є7i Ѓще ли невёрный tлучaетсz, да разлучи1тсz: не пораб0тисz бо брaтъ и3ли2 сестрA въ таковhхъ: въ ми1ръ бо призвA нaсъ гDь бGъ. ѕ7i Чт0 бо вёси, жeно, (л. рд7i) ѓще мyжа спасeши; и3ли2 что2 вёси, мyжу, ѓще женY спасeши; з7i Т0чію коемyждо ћкоже раздэли1лъ є4сть бGъ, кjйждо ћкоже при1званъ бhсть гDемъ, тaкw да х0дитъ: и3 тaкw во всёхъ цRквахъ повелэвaю. }i Во њбрёзаніи ли кто2 при1званъ бhсть; °да не tт0ргнетсz° (°да не твори1тъ себЁ неwбрёзаніz °): въ неwбрёзаніи ли кто2 при1званъ бhсть; да не њбрёзуетсz. f7i Њбрёзаніе ничт0же є4сть, и3 неwбрёзаніе ничт0же є4сть: но соблюдeніе зaповэдей б9іихъ. к7 Кjйждо въ звaніи, въ нeмже при1званъ бhсть, въ т0мъ да пребывaетъ. к7а Рaбъ ли при1званъ бhлъ є3си2; *да не неради1ши* (*да не печaлишисz*): но ѓще и3 м0жеши своб0денъ бhти, б0льши пораб0ти себE. к7в При1званный бо њ гDэ рaбъ, своб0дникъ гDнь є4сть: тaкожде и3 при1званный своб0дникъ, рaбъ є4сть хrт0въ. к7г Цэн0ю кyплени є3стE: не бyдите раби2 человёкwмъ.

(за? рlи) [в7] к7д Кjйждо въ нeмже при1званъ бhсть брaтіе,* (Въ четверт0къ з7-z недёли: Брaтіе, кjйждо въ нeмже при1званъ бhсть,*) въ т0мъ да пребывaетъ пред8 бGомъ.

Конeцъ средЁ.

к7є Њ дёвахъ же повелёніz гDнz не и4мамъ: совётъ же даю2, ћкw поми1лованъ t гDа вёренъ бhти. к7ѕ Мню2 u5бо сіE добро2 бhти за настоsщую нyжду: ћкw добро2 человёку тaкw бhти. к7з Привzзaлъ ли сz є3си2 женЁ; не и3щи2 разрэшeніz: tрэши1лъ ли сz є3си2 жены2; не и3щи2 жены2. к7и Ѓще ли же и3 њжeнишисz, не согрэши1лъ є3си2: и3 ѓще посsгнетъ дёва, не (л. рд7i њб.) согрэши1ла є4сть. ск0рбь же пл0ти и3мёти бyдутъ таковjи, ѓзъ же вы2 щаждY. к7f Сіe же глаг0лю брaтіе, ћкw врeмz прекращeно є4сть пр0чее, да и3 и3мyщіи жєны2, ћкоже не и3мyщіи бyдутъ. l И# плaчущіисz, ћкоже не плaчущіи, и3 рaдующіисz, ћкоже не рaдующесz: и3 купyющіи, ћкw не содержaще. lа И# трeбующіи мjра сегw2, ћкw не трeбующе: прех0дитъ бо џбразъ мjра сегw2. lв Хощy же вaсъ безпечaльны бhти. не њжени1выйсz печeтсz њ гDнихъ, кaкw ўгоди1ти гDви: lг Ґ њжени1выйсz печeтсz њ мірски1хъ, кaкw ўгоди1ти женЁ. раздэли1сz женA и3 дёва. lд Не посsгшаz печeтсz њ гDнихъ, да є4сть с™A и3 тёломъ и3 д¦омъ: ґ посsгшаz печeтсz њ мірски1хъ, кaкw ўгоди1ти мyжу.

(за? рlf)Сіe же на п0льзу* (Въ пzт0къ з7 недёли: Брaтіе, къ п0льзэ*) вaмъ самёмъ глаг0лю, не да сило2 вaмъ наложY, но къ бlгоoбрaзію и3 бlгоприступaнію гDви безм0лвну.

Конeцъ четверткY.

lѕ Ѓще ли же кто2 без8wбрази1ти њ дёвэ своeй непщyетъ, ѓще є4сть превозрaстна, и3 тaкw должнA є4сть бhти: є4же х0щетъ да твори1тъ, не согрэшaетъ, ѓще посsгнетъ. lз Ґ и4же стои1тъ твeрдw сeрдцемъ, не и3мhй нyжды, влaсть же и4мать њ своeй в0ли, и3 сE разсуди1лъ є4сть въ сeрдцэ своeмъ блюсти2 дёву свою2, д0брэ твори1тъ. lи Тёмже и3 вдаsй брaку свою2 дёву, д0брэ твори1тъ: и3 не (л. рє7i) вдаsй, лyчше твори1тъ. lf ЖенA привsзана є4сть зак0номъ, въ є3ли1ко врeмz живeтъ мyжъ є3S. ѓще же ќмретъ мyжъ є3S, своб0дна є4сть за нег0же х0щетъ посsгнути, т0чію њ гDэ. м7 Бlжeннэйша же є4сть, ѓще тaкw пребyдетъ, по моемY совёту: мню1 бо сz и3 ѓзъ д¦а б9іz и3мёти.

ГлавA nсмaz.

[є7] с< № Њ їдwложeртвенныхъ же вёмы, ћкw вси2 рaзумъ и4мамы: рaзумъ ќбw кичи1тъ, ґ любы2 созидaетъ. в7 Ѓще ли кто2 мни1тсz вёдэти что2, не u5 что2 разумЁ, ћкоже подобaетъ разумёти. G Ѓще же кто2 лю1битъ бGа, сeй познaнъ бhсть t негw2. д7 Њ kдeніи же їдwложeртвенныхъ вёмы, ћкw јдwлъ ничт0же є4сть въ мjрэ, и3 ћкw никт0же бGъ и4нъ, т0кмw є3ди1нъ. є7 Ѓще бо и3 сyть глаг0леміи б0зи и3ли2 на нб7си2, и3ли2 на земли2, [ћкоже сyть б0зи мн0зи, и3 госп0діе мн0зи:] ѕ7 Но нaмъ є3ди1нъ бGъ nц7ъ, и3з8 негHже вс‰, и3 мы2 ў негw2: и3 є3ди1нъ гDь ї}съ хrт0съ, и4мже вс‰, и3 мы2 тёмъ. (пнdе) з7 Но не во всёхъ рaзумъ: нёцыи же с0вэстію јдwльскою, дaже досeлэ ћкоже їдwложeртвенное kдsтъ, и3 с0вэсть и4хъ немощнA сyщи, скверни1тсz.

Конeцъ пzткY.

(за? Rм) } Брaшно же* (Недёлz lє, мzсопyстнаz: Брaтіе, брaшно*) нaсъ не постaвитъ пред8 бGомъ: нижe бо ѓще ћмы, и3збhточествуемъ, нижE ѓще не (л. рє7i њб.) ћмы, лишaемсz. f7 Блюди1те же, да не кaкw влaсть вaша сіS преткновeніе бyдетъ немощны6мъ. ‹ Ѓще бо кто2 ви1дитъ тS и3мyща рaзумъ, въ трeбищи возлежaща, не с0вэсть ли є3гw2 немощнA сyщи сози1ждетсz їдwложeртвєннаz ћсти; №i И# поги1бнетъ немощнhй брaтъ въ твоeмъ рaзумэ, є3гHже рaди хrт0съ ќмре. в7i Тaкоже согрэшaюще въ брaтію, и3 бію1ще и4хъ с0вэсть нeмощну сyщу, во хrтA согрэшaете. Gi Тёмже ѓще брaшно соблазнsетъ брaта моего2, не и4мамъ ћсти мsса во вёки, да не соблазню2 брaта моегw2.

ГлавA девsтаz.

с< № Нёсмь ли ґпcлъ; нёсмь ли своб0дь; не ї}са хrтa ли гDа нaшего ви1дэхъ; не дёло ли моE вы2 є3стE њ гDэ; в7 Ѓще ќбw и3ны6мъ нёсмь ґпcлъ, но ќбw вaмъ є4смь.

(за? рм7а) Печaть бо моегw2* (Недёлz №i: Брaтіе, печaть моегw2*) ґпcльства, вы2 є3стE њ гDэ.

Конeцъ недёли мzсопyстной.

[№] G М0й tвётъ востzзyющымъ менE, сeй є4сть: д7 Е#дA не и4мамы влaсти, ћсти и3 пи1ти; є7 Е#дA не и4мамы влaсти, сестрY женY води1ти, ћкw и3 пр0чіи ґпcли и3 брaтіz гDнz, и3 ки1фа; ѕ7 И#ли2 є3ди1нъ ѓзъ и3 варнaва не и4мамы влaсти є4же не дёлати; з7 Кто2 в0инствуетъ свои1ми nбр0ки когдA; и3ли2 кто2 насаждaетъ (л. рѕ7i) віногрaдъ, и3 t плодA є3гw2 не ћстъ; и3ли2 кто2 пасeтъ стaдо, и3 t млекA стaда не ћстъ; } Е#дA по человёку сі‰ глаг0лю; не и3 зак0нъ ли сі‰ глаг0летъ; f7 Въ мwmсeовэ бо зак0нэ пи1шетъ: да не загради1ши ўстнY волA молотsща. є3дA њ вол0вэхъ ради1тъ бGъ; ‹ И#ли2 нaсъ рaди, всsкw глаг0летъ; нaсъ бо рaди вписaсz, ћкw њ надeжди д0лженъ є4сть њрsй њрaти: и3 молотsй, съ надeждею своегw2 ўповaніz причащaтисz. №i Ѓще мы2 духHвнаz сёzхомъ вaмъ: вели1ко ли, ѓще мы2 вaша тэлє1снаz п0жнемъ; в7i Ѓще и3нjи влaсти вaшеz причащaютсz, не пaче ли мы2; но не сотвори1хомъ по џбласти сeй, но вс‰ терпи1мъ, да не прекращeніе к0е дaмы бlговэствовaнію хrт0ву.

Конeцъ недёли.

(за? рм7в) Gi Не вёсте ли,* (Въ понедёльникъ } недёли: Брaтіе, не вёсте ли,*) ћкw дёлающіи свzщє1ннаz, t свzти1лища kдsтъ, и3 служaщіи nлтарю2, со nлтарeмъ сдэлsютсz; д7i Тaкw и3 гDь повелЁ проповёдающымъ бlговёстіе, t бlговёстіz жи1ти. є7i Ѓзъ же ни є3ди1но сотвори1хъ t си1хъ: не писaхъ же сі‰, да тaкw бyдетъ њ мнЁ: д0брэе бо мнЁ пaче ўмрeти, нeжели похвалY мою2 кто2 да и3спраздни1тъ. ѕ7i Ѓще бо бlговэствyю, нёсть ми2 похвалы2: нyжда бо ми2 належи1тъ. г0ре же мнЁ є4сть, ѓще не бlговэствyю. з7i Ѓще ќбw в0лею сіE творю2, мздY и4мамъ: ѓще ли нев0лею, строeніе ми2 є4сть предано2. }i Кaz (л. рѕ7i њб.) ќбw ми2 є4сть мздA; да благовэствyzй без8 мзды2 положY благовёстіе хrт0во, во є4же не твори1ти ми2 по џбласти моeй въ благовэствовaніи.

Конeцъ понедёльнику.

(за? рм7г) [в7] f7i Своб0денъ бо сhй t всёхъ,* (Въ нaвечеріи просвэщeніz: Брaтіе, своб0денъ сhй t всёхъ,*) всёмъ себE пораб0тихъ, да множaйшыz пріwбрsщу. к7 Бhхъ їудeємъ, ћкw їудeй, да їудє1и пріwбрsщу: подзакHннымъ, ћкw подзак0ненъ, да подзакHнныz пріwбрsщу. к7а БеззакHннымъ, ћкw беззак0ненъ, [не сhй беззак0нникъ бGу, но зак0нникъ хrтY,] да пріwбрsщу беззакHнныz. к7в Бhхъ немwщнhмъ ћкw нeмощенъ, да немwщнhz пріwбрsщу: всёмъ бhхъ вс‰, да всsкw нBкіz спасY. к7г Сіe же творю2 за благовёстіе, да соo1бщникъ є3мY бyду. к7д Не вёсте ли, ћкw текyщіи въ поз0рищи, вси2 ќбw текyтъ, є3ди1нъ же пріeмлетъ п0честь; тaкw тецhте, да пости1гнете. к7є Всsкъ же подвизazйсz, t всёхъ воздержи1тсz: и3 nни2 ќбw да и3стлёненъ вэнeцъ пріи1мутъ, мh же неистлёненъ. к7ѕ Ѓзъ u5бо тaкw текY, не ћкw безвёстнw: тaкw подвизaюсz, не ћкw воздyхъ біsй: к7з Но ўмерщвлsю тёло моE и3 порабощaю, да не кaкw и3ны6мъ проповёдуz, сaмъ неключи1мь бyду.

Конeцъ нaвечерію, є3гдA п0стъ є4сть. (л. рз7i)

ГлавA десsтаz.

(за?) с< № Не хощy же вaсъ не вёдэти, брaтіе,* (На њсвzщeніе воды2: Брaтіе, не хощY вaсъ не вёдэти,*) ћкw nтцы2 нaши вси2 под8 џблакомъ бhша, и3 вси2 сквозЁ м0ре проид0ша: в7 И# вси2 въ мwmсeа крести1шасz во џблацэ и3 въ м0ри: G И# вси2 т0жде брaшно дух0вное kд0ша: д7 И# вси2 т0жде пи1во дух0вное пи1ша: піsху бо t дух0внагw послёдующагw кaмене, кaмень же бЁ хrт0съ.

Конeцъ нaвечерію, є3гдA нёсть п0стъ, и3 њсвzщeнію воды2.

(за? рм7д) є7 Но не во множaйшихъ** (Во вт0рникъ } недёли: Брaтіе, не во множaйшихъ**) и4хъ благоволи2 бGъ: поражeни бо бhша въ пустhни. ѕ7 Сі‰ же џбразы нaмъ бhша, ћкw не бhти нaмъ похотникHмъ ѕлhхъ, ћкоже и3 nни2 похотёша. з7 Ни їдwлослужи1тели бывaйте, ћкоже нёцыи t ни1хъ, ћкоже є4сть пи1сано: сэд0ша лю1діе ћсти и3 пи1ти, и3 востaша и3грaти. } НижE соблyдимъ, ћкоже нёцыи t ни1хъ соблуди1ша, и3 пад0ша во є3ди1нъ дeнь двaдесzть три2 тhсzщи. f7 Ни да и3скушaимъ хrтA, ћкоже нёцыи t ни1хъ и3скуси1ша, и3 t ѕмjй погиб0ша. ‹ Ни ропщи1те, ћкоже нёцыи t ни1хъ роптaша, и3 погиб0ша t всегуби1телz. №i Сі‰ же вс‰ џбрази прилучaхусz џнэмъ: пи1сана же бhша въ научeніе нaше, въ ни1хже концы2 вBкъ достиг0ша. (л. рз7i њб.)

(за? рм7є) в7i Тёмже мнsйсz* (Въ срeду }-z недёли: Брaтіе, мнsйсz*) стоsти, да блюдeтсz, да не падeтъ.

Конeцъ вт0рнику.

Gi И#скушeніе вaсъ не дости1же, т0чію человёческое: вёренъ же бGъ, и4же не њстaвитъ вaсъ и3скуси1тисz пaче, є4же м0жете, но сотвори1тъ со и3скушeніемъ и3 и3збhтіе, ћкw возмощи2 вaмъ понести2. [G] д7 Тёмже брaтіе моS возлю1бленнаz, бёгайте t їдwлослужeніz. є7i Ћкw м{дрымъ глаг0лю: суди1те вы2, є4же глаг0лю. ѕ7i Чaша благословeніz, ю4же благословлsемъ, не њбщeніе ли кр0ве хrт0вы є4сть; хлёбъ, є3г0же л0мимъ, не њбщeніе ли тёла хrт0ва є4сть; з7i Ћкw є3ди1нъ хлёбъ, є3ди1но тёло є3смы2 мн0зи: вси1 бо t є3ди1нагw хлёба причащaемсz. }i Ви1дите ї}лz по пл0ти: не kдyщіи ли жє1ртвы, џбщницы nлтарeви сyть; f7i Что2 u5бо глаг0лю; ћкw јдwлъ чт0 є3сть; и3ли2 їдwложeртвенное чт0 є3сть; к7 Но занE ±же жрyтъ kзhцы, бэсHмъ жрyтъ, ґ не бGови: не хощy же вaсъ џбщникwвъ бhти бэсHмъ. к7а Не м0жете чaшу гDню пи1ти, и3 чaшу бэс0вскую: не м0жете трапeзэ гDней причащaтисz, и3 трапeзэ бэс0встэй. к7в И#ли2 раздражaемъ гDа; є3дA крэпчaйши є3гw2 є3смы2;

Конeцъ средЁ.

(за? рм7ѕ) к7г Вс‰ ми2** (СуббHта ѕ7i- z: Брaтіе, всs ми** Сіe же и3 суббHта мzсопyстнаz.) лёть сyть, но не вс‰ на п0льзу: вс‰ ми2 лёть сyть, но не всS назидaютъ. к7д Никт0же (л. р}i) своегw2 си2 да и4щетъ, но є4же бли1жнzгw к0йждо. к7є ВсE, є4же на т0ржищи продаeмое, kди1те, ничт0же сумнsщесz за с0вэсть. к7ѕ ГDнz бо землS, и3 и3сполнeніе є3S. к7з Ѓще ли кто2 t невёрныхъ призывaетъ вы2, и3 х0щете и3ти2, всE предлагaемое вaмъ kди1те, ничт0же сумнsщесz за с0вэсть.

(за? рм7з) к7и Ѓще ли же кто2 вaмъ* (Въ четверт0къ }-z недёли: Брaтіе, ѓще кто2 вaмъ*) речeтъ: сіE їдwложeртвенно є4сть: не kди1те, за џного повёдавшаго и3 с0вэсть: гDнz бо землS, и3 и3сполнeніе є3S.

Конeцъ суббHтэ.

к7f С0вэсть же глаг0лю не свою2, но другaгw: вскyю бо своб0да моS сyдитсz t и3нhz с0вэсти; l Ѓще ѓзъ бlгодaтію причащaюсz, почто2 хулY пріeмлю, њ нeмже ѓзъ благодарю2; lа Ѓще u5бо ћсте, ѓще ли піетE, ѓще ли и4но что2 творитE, вс‰ въ слaву б9ію твори1те. lв Безпреткновeни бывaйте їудeємъ, и3 є4ллинwмъ, и3 цeркви б9іей. lг Ћкоже и3 ѓзъ во всeмъ всBмъ ўгождaю, не и3скjй своеS п0льзы, но мн0гихъ, да спасyтсz.

ГлавA перваzнaдесzть.

с< № Подражaтели мнЁ бывaйте, ћкоже и3 ѓзъ хrтY. [ѕ7] в7 Хвалю1 же вы2 брaтіе, ћкw вс‰ моS п0мните, и3 ћкоже предaхъ вaмъ, пред†ніz держитE. G Хощy же вaсъ вёдэти, ћкw всsкому мyжу главA, хrт0съ є4сть: главa же женЁ, мyжъ: (л. р}i њб.) главa же хrтY, бGъ. д7 Всsкъ мyжъ моли1тву дёzй, и3ли2 прор0чествуzй покрhтою глав0ю, срамлsетъ главY свою2. є7 И# всsка женA моли1тву дёющаz, и3ли2 прор0чествующаz tкровeнною глав0ю, срамлsетъ главY свою2: є3ди1но бо є4сть и3 т0жде ° ° (°є4же бhти°) њстри1женнэй. ѕ7 Ѓще ќбw не покрывaетсz женA, да стрижeтсz: ѓще ли же срaмъ женЁ стри1щисz и3ли2 бри1тисz, да покрывaетсz. з7 Мyжъ бо не д0лженъ є4сть покрывaти главY, џбразъ и3 слaва б9іz сhй: женa же слaва мyжу є4сть.

Конeцъ четверткY.

(за? рм7и) } Нёсть бо мyжъ* (Въ пzт0къ }-z недёли: Брaтіе, нёсть мyжъ*) t жены2, но женA t мyжа: f7 И$бо не с0зданъ бhсть мyжъ жены2 рaди, но женA мyжа рaди. ‹ Сегw2 рaди должнA є4сть женA влaсть и3мёти на главЁ, ѓгGлъ рaди. №i Nбaче ни мyжъ без8 жены2, ни женA без8 мyжа њ гDэ. в7i Ћкоже бо женA t мyжа, си1це и3 мyжъ жен0ю: вс‰ же t бGа. Gi Въ вaсъ самёхъ суди1те: лёпо ли є4сть женЁ tкровeннэ бGу моли1тисz; д7i И#ли2 и3 не сaмое є3стество2 ўчи1тъ вы2, ћкw мyжъ ќбw ѓще власы2 расти1тъ, безчeстіе є3мY є4сть. є7i Женa же ѓще власы2 расти1тъ, слaва є4й є4сть: занE растёніе власHвъ, вмёстw њдэsніz дано2 бhсть є4й. ѕ7i Ѓще ли кто2 мни1тсz сп0рливъ бhти, мы2 таковaгw nбhчаz не и4мамы, нижE цRкви б9іz. [з7] з7i Сіe же завэщавaz, не хвалю2, ћкw не на лyчшее, но на хyдшее сбирaетесz. (л. рf7i) }i Пeрвое ќбw, сходsщымсz вaмъ въ цRковь, слhшу въ вaсъ р†спри сyщz, и3 чaсть нёкую си1хъ вёрую. f7i Подобaетъ бо и3 є3ресє1мъ въ вaсъ бhти, да и3скyсніи kвлeни бывaютъ въ вaсъ. к7 Сходsщымсz ќбw вaмъ вкyпэ, нёсть госп0дскую вeчерю ћсти: к7а К0ждо бо свою2 вeчерю предварsетъ въ снэдeніе: и3 џвъ ќбw ѓлчетъ, џвъ же ўпивaетсz. (вто>) к7в Е#дa бо домHвъ не и4мате, во є4же ћсти и3 пи1ти; и3ли2 њ цRкви б9іей нерадитE, и3 срамлsете не и3мyщыz; что2 вaмъ рекY; похвалю1 ли вы2 њ сeмъ; не похвалю2.

Конeцъ пzткY.

(за? рм7f) к7г Ѓзъ бо пріsхъ* (Въ четверт0къ вели1кій: Брaтіе, ѓзъ пріsхъ*) t гDа, є4же и3 предaхъ вaмъ: ћкw гDь ї}съ, въ н0щь, въ ню1же прeданъ бывaше, пріeмъ хлёбъ, к7д И# благодари1въ, преломи2, и3 речE: пріими1те, kди1те: сіE є4сть тёло моE, є4же за вы2 ломи1мое: сіE твори1те въ моE воспоминaніе. к7є Тaкожде и3 чaшу по вeчери, глаг0лz: сіS чaша н0вый завётъ є4сть въ моeй кр0ви: сіE твори1те, є3ли1жды ѓще піeте, въ моE воспоминaніе. к7ѕ Е#ли1жды бо ѓще ћсте хлёбъ сeй, и3 чaшу сію2 піeте, смeрть гDню возвэщaете, д0ндеже ќбw пріи1детъ. к7з Тёмже и4же ѓще ћстъ хлёбъ сeй, и3ли2 піeтъ чaшу гDню недост0йнэ, пови1ненъ бyдетъ тёлу и3 кр0ви гDни. к7и Да и3скушaетъ же человёкъ себE, и3 тaкw t хлёба да ћстъ, и3 t чaши да піeтъ. к7f Kдhй бо и3 піsй недост0йнэ, сyдъ себЁ ћстъ и3 піeтъ, не разсуждaz (л. рf7i њб.) тёла гDнz. l Сегw2 рaди въ вaсъ мн0зи нeмощни и3 недyжливи и3 °спsтъ° (°ўсыпaютъ°) дов0льни.

(за? Rн)Ѓще бо бhхомъ* (Въ понедёльникъ f7 недёли: Брaтіе, ѓще бhхомъ сaми*) себE разсуждaли, не бhхомъ њсуждeни бhли. lв Суди1ми же t гDа, наказyемсz, да не съ мjромъ њсyдимсz.

Конeцъ вели1кому четверткY.

lг Тёмже брaтіе моS, сходsщесz ћсти, другъдрyга жди1те. lд Ѓще ли кто2 ѓлчетъ, въ домY да ћстъ, да не въ грёхъ сх0дитесz. њ пр0чихъ же, є3гдA пріидY, ўстр0ю.

ГлавA втораzнaдесzть.

[}] с< № Њ дух0вныхъ же брaтіе, не хощY вaсъ не вёдэти. в7 Вёсте, ћкw є3гдA невёрни бёсте, ко јдwлwмъ безглaснымъ ћкw вед0ми вед0стесz. G Тёмже сказyю вaмъ, ћкw никт0же д¦омъ б9іимъ глаг0лzй, речeтъ ґнafема ї}са: и3 никт0же м0жетъ рещи2 гDа ї}са, т0чію д¦омъ с™hмъ. д7 Раздэлє1ніz же даровaній сyть, ґ т0йжде д¦ъ: є7 И# раздэлє1ніz служeній сyть, ґ т0йжде гDь: ѕ7 И# раздэлє1ніz дёйствъ сyть, ґ т0йжде є4сть бGъ, дёйствуzй вс‰ во всёхъ.

Конeцъ понедёльнику.

(за? рн7а) з7 Комyждо же** (Ноeмвріа з7i, с™0му григ0рію: Брaтіе, комyждо**) даeтсz kвлeніе д¦а на п0льзу. } Џвому бо д¦омъ даeтсz сл0во премyдрости: (л. Rк) и3н0му же сл0во рaзума, њ т0мже д©э: f7 Друг0му же вёра, тёмже д¦омъ: и3н0му же даров†ніz и3сцэлeній, њ т0мже д©э. ‹ Друг0му же дBйствіz си1лъ, и3н0му же прbр0чество, друг0му же разсуждє1ніz духовHмъ, и3н0му же р0ди љзhкwвъ, друг0му же сказ†ніz љзhкwвъ. №i Вс‰ же сі‰ дёйствуетъ є3ди1нъ и3 т0йжде д¦ъ, раздэлsz влaстію коемyждо, ћкоже х0щетъ.

Конeцъ с™0му.

(за? рн7в) в7i Ћкоже бо тёло* (Во вт0рникъ f7 недёли: Брaтіе, ћкоже тёло*) є3ди1но є4сть, и3 ќды и4мать мн0ги: вси1 же ќды є3ди1нагw тёла, мн0зи сyще, є3ди1но сyть тёло, тaкw и3 хrт0съ. Gi И$бо є3ди1нэмъ д¦омъ мы2 вси2 во є3ди1но тёло кrти1хомсz, ѓще їудє1и, ѓще є4ллини, и3ли2 раби2, и3ли2 своб0дни: и3 вси2 є3ди1нэмъ д¦омъ напои1хомсz. д7i И$бо тёло нёсть є3ди1нъ ќдъ, но мн0зи. є7i Ѓще речeтъ ногA, ћкw нёсмь рукA, нёсмь t тёла: є3дA сегw2 рaди нёсть t тёла; ѕ7i И# ѓще речeтъ ќхо, ћкw нёсмь џко, нёсмь t тёла: є3дA сегw2 рaди нёсть t тёла; ѓще всE тёло џко, гдЁ слyхъ; з7i Ѓще же всE слyхъ, гдЁ ўхaніе; }i Нhнэ же положи2 бGъ ќды, є3ди1наго коег0ждо и4хъ въ тэлеси2, ћкоже и3зв0ли. f7i Ѓще ли бhша вси2 є3ди1нъ ќдъ, гдЁ тёло; к7 Нhнэ же мн0зи ќбw ќдове, є3ди1но же тёло. к7а Не м0жетъ же џко рещи2 руцЁ: не трeбэ ми2 є3си2. и3ли2 пaки главA ногaма, не трeбэ ми2 є3стE. к7в Но мн0гw (л. Rк њб.) пaче мнsщіисz ќди тёла немощнёйши бhти, нyжнэйши сyть: к7г И# и5хже мни1мъ безчeстнэйшихъ бhти тёла, си1мъ чeсть мн0жайшую прилагaемъ: к7д И# неблагоoбрaзніи нaши, благоoбрaзіе мн0жайше и4мутъ: ґ благоoбрaзніи нaши, не трeбэ и4мутъ. но бGъ раствори2 тёло, худёйшему б0льшу дaвъ чeсть: к7є Да не бyдетъ рaспри въ тэлеси2. но °да т0жде въ себЁ° (° да рaвнw є3ди1нъ њ друг0мъ°) пекyтсz ќди. к7ѕ И# ѓще стрaждетъ є3ди1нъ ќдъ, съ ни1мъ стрaждутъ вси2 ќди: ѓще ли же слaвитсz є3ди1нъ ќдъ, съ ни1мъ рaдуютсz вси2 ќди.

Конeцъ вт0рнику.

(за? рн7г) к7з Вh же є3стE* (С™ы6мъ безсрeбреникwмъ: Брaтіе, вы2 є3стE*) тёло хrт0во, и3 ќди t чaсти. к7и И# џвы ќбw положи2 бGъ въ цRкви, пeрвэе ґпcлы, втор0е прbр0ки, трeтіе ўчи1тели: пот0мже си6лы, тaже даров†ніz и3сцэлeній, заступлє1ніz, правлє1ніz, р0ди љзhкwвъ: к7f Е#дA вси2 ґпcли; є3дA вси2 прbр0цы; є3дA вси2 ўчи1тели; є3дA вси2 си6лы; l Е#дA вси2 даров†ніz и4мутъ и3сцэлeній; є3дA вси2 љзы6ки глаг0лютъ; є3дA вси2 сказyютъ; lа Ревнyйте же даровaній б0льшихъ: и3 є3щE по превосхождeнію пyть вaмъ показyю.

ГлавA третіzнaдесzть.

[№] с< № Ѓще љзы6ки человёческими глаг0лю и3 ѓгGльскими, любвe же не и4мамъ, бhхъ [ћкw] мёдь звенsщи, и3ли2 кmмвaлъ звzцazй. в7 И# ѓще и4мамъ прор0чество, и3 вёмъ т†йны всS, и3 (л. рк7а) вeсь рaзумъ: и3 ѓще и4мамъ всю2 вёру, ћкw и3 г0ры преставлsти, любвe же не и4мамъ, ничт0же є4смь. G И# ѓще раздaмъ всS и3мBніz моS, и3 ѓще предaмъ тёло моE во є4же сжещи2 є5, любвe же не и4мамъ, никaz п0льза ми2 є4сть.

(за? рн7д) д7 Любы2* (Въ срeду f7-z недёли: Брaтіе, любы2*) долготерпи1тъ, млcрдствуетъ: любы2 не зави1дитъ: любы2 не превозн0ситсz, не горди1тсz: є7 Ни безчи1нствуетъ, не и4щетъ своs си, не раздражaетсz, не мhслитъ ѕлA: ѕ7 Не рaдуетсz њ непрaвдэ, рaдуетсz же њ и4стинэ: з7 Вс‰ °лю1битъ° (° покрывaетъ °), всемY вёру є4млетъ, вс‰ ўповaетъ, вс‰ терпи1тъ: } Любы2 николи1же tпaдаетъ,

Конeцъ с™ы6мъ.

ѓще же прор0чєствіz ўпразднsтсz, ѓще ли љзhцы ўм0лкнутъ, ѓще рaзумъ и3спраздни1тсz. f7 Tчaсти бо разумэвaемъ, и3 t чaсти прор0чествуемъ. ‹ Е#гдa же пріи1детъ совершeнное, тогдA є4же t чaсти, ўпраздни1тсz.

(за?) №i Е#гдA бёхъ** (Ки1рmку и3 їули1ттэ: Брaтіе, є3гдA бёхъ**) мLнецъ, ћкw мLнецъ глаг0лахъ, ћкw младeнецъ мyдрствовахъ, ћкw младeнецъ смышлsхъ: є3гдa же бhхъ мyжъ, tверг0хъ мLнчєскаz. в7i Ви1димъ бо нhнэ ћкоже зерцaломъ въ гадaніи тогдa же лицeмъ къ лицY: нhнэ разумёю t чaсти тогдa же познaю, ћкоже и3 познaнъ бhхъ. Gi Нhнэ же пребывaютъ вёра, надeжда, любы2, три2 сіS: б0льши же си1хъ, любы2. (л. рк7а њб.)

ГлавA четвертаzнaдесzть.

с< № Держи1тесz любвE: ревнyйте же духHвнымъ, пaче же да прор0чествуете. в7 Глаг0лzй бо љзhки, не человёкwмъ глаг0летъ, но бGу: никт0же бо слhшитъ, д¦омъ же глаг0летъ т†йны. G Прор0чествуzй же, человёкwмъ глаг0летъ созидaніе, и3 ўтэшeніе, и3 ўтверждeніе. [в7] д7 Глаг0лzй бо љзhки, себE зи1ждетъ: ґ прор0чествуzй, цRковь зи1ждетъ. є7 Хощy же всёхъ вaсъ глаг0лати љзhки, пaче же да прорицaете: б0лій бо прор0чествуzй, нeжели глаг0лzй љзhки, рaзвэ ѓще кто2 сказyетъ, да цRковь созидaніе пріeмлетъ.

Конeцъ средЁ и3 ки1рmку.

(за? рн7є) ѕ7 Нhнэ же брaтіе, ѓще* (Въ четверт0къ f7-z недёли: Брaтіе, ѓще*) пріидY къ вaмъ љзhки глаг0лz, кyю вaмъ п0льзу сотворю2, ѓще вaмъ не глаг0лю и3ли2 во tкровeніи, и3ли2 въ рaзумэ, и3ли2 въ прор0чествіи, и3ли2 въ научeніи; з7 Nбaче безд{шнаz глaсъ даю1щаz, ѓще сопёль, ѓще гyсли, ѓще рaзнствіz пискaніємъ не дадsтъ, кaкw разyмно бyдетъ пискaніе, и3ли2 гудeніе; } И$бо ѓще безвёстенъ глaсъ трубA дaстъ, кто2 ўгот0витсz на брaнь; f7 Тaкw и3 вы2 ѓще неблагоразyмно сл0во дадитE љзhкомъ, кaкw ўразумёетсz глаг0лемое, бyдете бо въ воздyхъ глаг0люще. ‹ Толи1ки ќбw, ѓще ключи1тсz, р0ди гласHвъ сyть въ мjрэ, и3 ни є3ди1нъ и4хъ (л. рк7в) безглaсенъ. №i Ѓще u5бо не ўвёмъ си1лы глaса, бyду глаг0лющему и3ноzзhчникъ: и3 глаг0лющій, мнЁ и3ноzзhчникъ. в7i Тaкw и3 вы2, понeже ревни1тели є3стE д¦овHмъ, ±же къ создaнію цRкве °проси1те° (° и3щи1те °), да и3збhточествуете. Gi Тёмже глаг0лzй љзhкомъ, да м0литсz, да сказyетъ. д7i Ѓще бо молю1сz љзhкомъ, д¦ъ м0й м0литсz, ґ ќмъ м0й без8 плодA є4сть. є7i Что2 u5бо є4сть; помолю1сz д¦омъ, помолю1сz же и3 ўм0мъ: воспою2 д¦омъ, воспою1 же и3 ўм0мъ. ѕ7i Понeже ѓще бlгослови1ши д¦омъ, и3сполнszй мёсто невёжды, кaкw речeтъ, ґми1нь, по твоемY благодарeнію: понeже не вёсть, что2 глаг0леши. з7i Ты2 ќбw д0брэ бlгодари1ши: но другjй не созидaетсz. }i Благодарю2 бGа моего2, пaче всёхъ вaсъ љзhки глаг0лz: f7i Но въ цRкви хощY пsть словeсъ ўм0мъ мои1мъ глаг0лати, да и3 и4ны п0льзую, нeжели тмы6 словeсъ љзhкомъ.

Конeцъ четверткY.

(за? рн7ѕ) к7 Брaтіе, не дёти* (Въ суббHту з7i-ю: Брaтіе, не дёти*) бывaйте ўмы2, но ѕл0бою младeнствуйте, ўмh же совершeни бывaйте. к7а Въ зак0нэ пи1шетъ: ћкw и3нhми љзhки, и3 ўстны2 и3нhми возглаг0лю лю1демъ си1мъ: и3 ни тaкw послyшаютъ менE, глаг0летъ гDь. к7в Тёмже љзhцы въ знaменіе сyть, не вёрующымъ, но невBрнымъ: ґ прор0чество, не невBрнымъ, но вёрующымъ. к7г Ѓще ќбw сни1детсz цRковь всS вкyпэ, и3 вси2 љзhки глаг0лютъ: вни1дутъ же и3 неразyмивіи, и3ли2 (л. рк7в) невёрніи, не рекyтъ ли, ћкw бэснyетесz: к7д Ѓще же вси2 прор0чествуютъ, вни1детъ же нёкій невёренъ, и3ли2 невёжда: њбличaетсz всёми, и3 и3стzзyетсz t всёхъ. (с®е) к7є И# си1це т†йнаz сeрдца є3гw2 kвлє1на бывaютъ: и3 тaкw пaдъ ни1цъ, покл0нитсz бGови, возвэщaz, ћкw вои1стинну бGъ съ вaми є4сть.

Конeцъ суббHтэ.

(за? рн7з) к7ѕ Что2 u5бо є4сть брaтіе; є3гдA сх0дитесz,* (Въ пzт0къ f7-z недёли: Брaтіе, є3гдA сх0дитесz,*) к0ждо вaсъ pал0мъ и4мать, ўчeніе и4мать, љзhкъ и4мать, tкровeніе и4мать, сказaніе и4мать: вс‰ же къ создaнію да бывaютъ. к7з Ѓще љзhкомъ кто2 глаг0летъ, по двэмA, и3ли2 мн0жае по тріeмъ, и3 по чaсти, и3 є3ди1нъ да сказyетъ. к7и Ѓще ли не бyдетъ сказaтель, да молчи1тъ въ цRкви, себё же да глаг0летъ и3 бGови. к7f Прbр0цы же двA и3ли2 тріE да глаг0лютъ, и3 друзjи да разсуждaютъ. l Ѓще ли и3н0му tкрhетсz сэдsщу, пeрвый да молчи1тъ. lа М0жете бо вси2 по є3ди1ному прор0чествовати, да вси2 ўчaтсz, и3 вси2 ўтэшaютсz. lв И# дyси прор0честіи, прор0кwмъ повинyютсz. lг Нёсть бо нестроeніz бGъ, но ми1ра, ћкw во всёхъ цRквахъ с™hхъ. lд Жєны2 вaшz въ цRквахъ да молчaтъ, не повелёсz бо и5мъ глаг0лати, но повиновaтисz, ћкоже и3 зак0нъ глаг0летъ. lє Ѓще ли чесомY научи1тисz хотsтъ, въ домY свои1хъ мужeй да вопрошaютъ: срaмно бо є4сть женЁ въ цRкви глаг0лати. lѕ И#ли2 t вaсъ сл0во б9іе (л. рк7г) и3зhде; и3ли2 въ вaсъ є3ди1ныхъ дости1же; lз Ѓще кто2 мни1тсz прор0къ бhти и3ли2 дух0венъ, да разумёетъ, ±же пишY вaмъ, занE гDни сyть зaпwвэди. lи Ѓще ли кто2 не разумёетъ, да не разумэвaетъ. lf Тёмже, брaтіе моS, ревнyйте є4же прор0чествовати: и3 є4же глаг0лати љзhки не возбранsйте. м7 Вс‰ же благоoбрaзнw и3 по чи1ну да бывaютъ.

Конeцъ пzткY.

ГлавA пzтаzнaдесzть.

(за? рн7и) [f7] с< № Сказyю же вaмъ брaтіе,* (Недёлz в7i: Брaтіе, сказyю вaмъ*) благовэствовaніе, є4же благовэсти1хъ вaмъ, є4же и3 пріsсте, въ нeмже и3 стоитE: в7 И$мже и3 спасaетесz, кaцэмъ сл0вомъ благовэсти1хъ вaмъ, ѓще содержитE, рaзвэ ѓще не всyе вёровасте. G Предaхъ бо вaмъ и3спeрва, є4же и3 пріsхъ, ћкw хrт0съ ќмре грBхъ нaшихъ рaди, по писaніємъ, д7 И# ћкw погребeнъ бhсть, и3 ћкw востA въ трeтій дeнь, по писaніємъ. є7 И# ћкw kви1сz ки1фэ, тaже є3динонaдесzтимъ. ѕ7 Пот0мъ же kви1сz б0ле пzти2 сHтъ брaтіzмъ є3ди1ною, t ни1хже мн0жайшіи пребывaютъ досeлэ, нёцыи же и3 почи1ша. з7 Пот0мъ же kви1сz їaкwву: тaже ґпcлwмъ всёмъ. } Послэди1 же всёхъ, ћкw нёкоему и4звергу, kви1сz и3 мнЁ. f7 Ѓзъ бо є4смь мнjй ґпcлwвъ, и4же нёсмь дост0инъ нарещи1сz ґпcлъ, занE гони1хъ цRковь б9ію. ‹ Бlгодaтію же (л. рк7г њб.) б9іею є4смь, є4же є4смь, и3 бlгодaть є3гw2, ћже во мнЁ, не тщA бhсть, но пaче всёхъ и4хъ потруди1хсz: не ѓзъ же, но благодaть б9іz, ћже со мн0ю. №i Ѓще ќбw ѓзъ, ѓще ли nни2, тaкw проповёдуемъ, и3 тaкw вёровасте.

Конeцъ недёли.

(за? рн7f) [№] в7i Ѓще же хrт0съ* (Въ понедёльникъ ‹-z недёли: Брaтіе, ѓще хrт0съ*) проповёдуетсz, ћкw и3з8 мeртвыхъ востA, кaкw глаг0лютъ нёцыи въ вaсъ, ћкw воскrніz мeртвыхъ нёсть; Gi И# ѓще воскrніz мeртвыхъ нёсть, то2 ни хrт0съ востA. д7i Ѓще же хrт0съ не востA, тщE u5бо проповёданіе нaше, тщa же и3 вёра вaша. є7i Њбрэтaемсz же и3 лжесвидётелє б9іи, ћкw послушествовaхомъ на бGа, ћкw воскреси2 хrтA, є3гHже не воскреси2, ѓще ќбw мeртвіи не востаю1тъ: ѕ7i Ѓще бо мeртвіи не востаю1тъ, то2 ни хrт0съ востA. з7i Ѓще же хrт0съ не востA, сyетна вёра вaша, є3щE є3стE во грэсёхъ вaшихъ. }i U5бо и3 ўмeршіи њ хrтЁ, погиб0ша. f7i И# ѓще въ животЁ сeмъ ўповaюще є3смы2 во хrтA т0чію, nкаsннэйши всёхъ человBкъ є3смы2.

Конeцъ понедёльнику.

(за? Rx) к7 Нhнэ же хrт0съ** (Въ пaмzть ўмeршихъ: Брaтіе, хrт0съ**) востA t мeртвыхъ, начaтокъ ўмeршымъ бhсть: к7а Понeже бо чlвёкомъ смeрть бhсть, и3 чlвёкомъ воскrніе мeртвыхъ. к7в Ћкоже бо њ ґдaмэ вси2 ўмирaютъ, тaкожде и3 њ хrтЁ вси2 њживyтъ. к7г К0ждо же во своeмъ чинY: (л. рк7д) начaтокъ хrт0съ, пот0мъ же хrтY вёровавшіи, въ пришeствіи є3гw2. к7д Тaже кончи1на, є3гдA предaстъ цrтво бGу и3 nц7Y: є3гдA и3спраздни1тъ всsко начaльство, и3 всsку влaсть и3 си1лу. к7є Подобaетъ бо є3мY цaрствовати, д0ндеже положи1тъ всS враги2 под8 ногaма свои1ма. к7ѕ Послёдній же врaгъ и3спраздни1тсz смeрть: к7з Вс‰ бо покори2 под8 н0зэ є3гw2, внегдa же рещи2, ћкw вс‰ покорє1на сyть є3мY, ћвэ ћкw рaзвэ пок0ршагw є3мY вс‰. к7и Е#гдa же покори1тъ є3мY всsчєскаz, тогдA и3 сaмъ сн7ъ покори1тсz пок0ршему є3мY всsчєскаz, да бyдетъ бGъ всsчєскаz во всёхъ.

Конeцъ мє1ртвымъ.

к7f Понeже

(за? р…а) Что2 сотворsтъ* (Во вт0рникъ ‹-z недёли: Брaтіе, что2 сотворsтъ*) крестsщіисz мeртвыхъ рaди; ѓще tню1дъ мeртвіи не востаю1тъ, что2 и3 крещaютсz мeртвыхъ рaди; l Почт0 же и3 мы2 бэды6 пріeмлемъ на всsкъ чaсъ; lа По всS дни2 ўмирaю, тaкw ми2 вaша похвалA брaтіе, ю4же и4мамъ њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ. lв Ѓще бо по человёку со ѕвёремъ борsхсz въ є3фeсэ, кaz ми2 п0льза, ѓще мeртвіи не востаю1тъ; да ћмы и3 піeмъ, ќтрэ бо ќмремъ. lг Не льсти1тесz: тлsтъ nбhчаи блaги бесёды ѕлы6. lд И#стрезви1тесz прaведнw, и3 не согрэшaйте: невёдэніе бо б9іе нёцыи и4мутъ: къ срaму вaмъ глаг0лю. [в7] lє Но речeтъ нёкто: кaкw востaнутъ мeртвіи; к0имъ же тёломъ пріи1дутъ; lѕ Безyмне, (л. рк7д њб.) ты2 є4же сёеши, не њживeтъ, ѓще не ќмретъ. lз И# є4же сёеши, не тёло бyдущее сёеши, но голо2 зeрно, ѓще случи1тсz, пшени1цы и3ли2 и3н0го t пр0чихъ: lи БGъ же даeтъ є3мY тёло, ћкоже восх0щетъ, и3 коемyждо сёмени своE тёло.

Конeцъ вт0рнику.

(за? р…в) lf Не всsка пл0ть,* (Въ суббHту }i-ю: Брaтіе, не всsка пл0ть*) тa же пл0ть: но и4на ќбw пл0ть человёкwмъ, и4на же пл0ть скотHмъ, и4на же рhбамъ, и4на же пти1цамъ. м7 И# тэлесA нбcнаz, и3 тэлесA земнaz: но и4на ќбw нбcнымъ слaва, и3 и4на земны6мъ. м7а И$на слaва с0лнцу, и3 и4на слaва лунЁ, и3 и4на слaва ѕвэздaмъ: ѕвэздa бо t ѕвэзды2 рaзнствуетъ во слaвэ. м7в Тaкожде и3 воскrніе мeртвыхъ: сёетсz въ тлёніе, востаeтъ въ нетлёніи: м7г Сёетсz не въ чeсть, востаeтъ въ слaвэ: сёетсz въ нeмощи, востаeтъ въ си1лэ: м7д Сёетсz тёло душeвное, востаeтъ тёло д¦0вное: є4сть тёло душeвное, и3 є4сть тёло д¦0вное. м7є Тaкw и3 пи1сано є4сть: бhсть пeрвый чlвёкъ ґдaмъ въ дyшу жи1ву, послёдній ґдaмъ, въ д¦ъ животворsщъ.

Конeцъ суббHтэ.

м7ѕ Но не прeжде д¦0вный, но душeвный: пот0мъ же д¦0вный.

(за? р…г) м7з Пeрвый** (Въ пaмzть ўмeршихъ: Брaтіе, пeрвый**) человёкъ t земли2 пeрстенъ, вторhй чlвёкъ гDь съ нб7сE. м7и Kк0въ пeрстный, такови2 и3 пeрстніи: и3 kк0въ нбcный, тaцы же и3 нбcніи. (л. рк7є) м7f И# ћкоже њблек0хомсz во џбразъ пeрстнагw, да њблечeмсz и3 во џбразъ нбcнагw. н7 Сіe же глаг0лю, брaтіе, ћкw пл0ть и3 кр0вь цrтвіz б9іz наслёдити не м0гутъ, нижE тлёніе нетлёніz наслёдствуетъ. [G] н7а СE тaйну вaмъ глаг0лю: вси1 бо не ќспнемъ, вси1 же и3змэни1мсz, н7в Вск0рэ, во мгновeніи џка, въ послёднэй трубЁ: вострyбитъ бо, и3 мeртвіи востaнутъ нетлённи, и3 мы2 и3змэни1мсz. н7г Подобaетъ бо тлённому семY њблещи1сz въ нетлёніе, и3 мeртвенному семY њблещи1сz въ безсмeртіе. н7д Е#гдa же тлённое сіE њблечeтсz въ нетлёніе, и3 смeртное сіE њблечeтсz въ безсмeртіе, тогдA бyдетъ сл0во напи1санное: пожeрта бhсть смeрть побёдою. (че\к) н7є Гдё ти смeрте, жaло; гдё ти ѓде, побёда; н7ѕ Жaло же смeрти, грёхъ: си1ла же грэхA, зак0нъ. н7з БGу же благодарeніе, дaвшему нaмъ побёду гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ.

Конeцъ мє1ртвымъ.

(за? р…д) н7и Тёмже, брaтіе моS возлю1блєннаz, твeрди бывaйте,* (Въ суббHту f7i- ю: Брaтіе, твeрди бывaйте,*) непостyпни, и3збhточествующе въ дёлэ гDни всегдA: вёдzще, ћкw трyдъ вaшъ нёсть т0щъ пред8 гDемъ.

ГлавA шестаzнaдесzть.

с< № Њ ми1лостыни же, ћже ко с™ы6мъ, ћкоже ўстр0ихъ цRквамъ галатjйскимъ, тaкw и3 вы2 сотворsйте. в7 По є3ди1нэй t суббHтъ (л. рк7є њб.) к0ждо вaсъ да полагaетъ ў себE, сохранsz є4же ѓще что2 бlго поспэши1тсz: да не є3гдA пріидY, тогдA собр†ніz бывaютъ. G Е#гдa же пріидY, и5хже ѓще и3скyсите послaньми, си1хъ послю2 tнести2 блгdть вaшу во їерусали1мъ.

Конeцъ суббHтэ.

(за? р…є) д7 Ѓще же* (Въ срeду ‹- z недёли: Брaтіе, ѓще*) дост0йно бyдетъ и3 мнЁ и3ти2, со мн0ю п0йдутъ. є7 Пріидy же къ вaмъ, є3гдA макед0нію прейдY: [макед0нію бо прохождY.] ѕ7 Ў вaсъ же, ѓще случи1тсz мнЁ, пребyду, и3ли2 и3 њзимёю, да вh мz пров0дите, ѓможе ѓще поидY. з7 Не хощy бо вaсъ нhнэ въ мимохождeніи ви1дэти: ўповaю же врeмz нёкое пребhти ў вaсъ, ѓще гDь повели1тъ. } Пребyду же во є3фeсэ до пентік0стіи: f7 Двeрь бо ми2 tвeрзесz вели1ка и3 поспёшна, и3 сопроти1вніи мн0зи. ‹ Ѓще же пріи1детъ тімоfeй, блюди1те, да без8 стрaха бyдетъ ў вaсъ: дёло бо гDне дёлаетъ, ћкоже и3 ѓзъ. №i Да никт0же u5бо є3го2 ўничижи1тъ: проводи1те же є3го2 съ ми1ромъ, да пріи1детъ ко мнЁ: ждy бо є3го2 съ брaтіею. в7i Њ ґполлHсэ же брaтэ, мн0гw моли1хъ є3го2, да пріи1детъ къ вaмъ съ брaтіею: и3 всsкw не бЁ в0лz, да нhнэ пріи1детъ: пріи1детъ же, є3гдA ўпраздни1тсz.

Конeцъ средЁ.

(за? р…ѕ) Gi Б0дрствуйте,** (Недёлz Gi: Брaтіе, б0дрствуйте,**) ст0йте въ вёрэ, мужaйтесz ўтверждaйтесz. д7i Вс‰ вaмъ люб0вію да бывaютъ. (л. рк7ѕ) є7i Молю1 же вы2 брaтіе: вёсте д0мъ стефани1новъ, ћкw є4сть начaтокъ ґхaіи, и3 въ служeніе с™ы6мъ ўчини1ша себE: ѕ7i Да и3 вы2 повинyйтесz таковы6мъ, и3 всsкому споспёшствующу и3 труждaющусz. з7i Возрaдовахсz же њ пришeствіи стефани1новэ, и3 фуртунaтовэ, и3 ґхaіковэ, ћкw вaше лишeніе сjи и3сп0лниша. }i Пок0иша бо м0й дyхъ и3 вaшъ: познавaйте u5бо таковы6z. f7i Цэлyютъ вы2 цRкви ґсjйскіz. цэлyютъ вы2 њ гDэ мн0гw ґкЂла и3 пріскjлла, съ домaшнею и4хъ цRковію. к7 Цэлyютъ вы2 брaтіz всS. цэлyйте другъдрyга лобзaніемъ с™hмъ. к7а Цэловaніе моeю рук0ю пavлею. к7в Ѓще кто2 не лю1битъ гDа ї}са хrтA, да бyдетъ пр0клzтъ: °марaн ґfA° (°гDь нaшъ пріи1де° [сЂрскій глaсъ].). к7г Бlгодaть гDа нaшегw ї}са хrтA съ вaми: к7д И# любы2 моS со всёми вaми, њ хrтЁ ї}сэ, ґми1нь.

Конeцъ недёли.

Конeцъ пeрвагw послaніz къ корjнfzнwмъ, є4же написaсz t філ‡ппъ, стефани1номъ, и3 фуртунaтомъ, и3 ґхaікомъ, и3 тімоfeемъ: и4мать въ себЁ глaвъ, ѕ7i: зачaлъ цRк0вныхъ м7з: стіхHвъ µlз: знаменaній чeрныхъ, f7: послёдующихъ же и5мъ червлeныхъ, є7i.

К коринфянам второе послание святого апостола Павла

(л. рк7ѕ њб.)

Знамєнaніz къ корjнfzнwмъ вторaгw послaніz.

[№] Бlгодарeніе њ б9іей п0мощи, на ню1же ўповaти.

[в7] Њ любви2 ћже къ ни1мъ, и3 њ пощадёніи.

[G] Њ є4же и5мъ б9eственнэй п0льзэ.

[д7] Њ ћже по бз7э б9eственнэй слyжбэ.

[є7] Њ б9eственнэй слaвэ.

[ѕ7] Њ тэлeсномъ неможeніи.

[з7] Њ є3гw2 бGолю1біи.

[}] Њ похвалeніи корjнfzнъ послушaніz.

[f7] Подвижeніе къ подaнію и3мёній с™ы6мъ.

[№] Въ нeмже њ ґп0стольствэ тjтовэ.

[‹] Повёданіе свои1хъ трудHвъ, и3 сyщей на нeмъ бlгодaти, да не приложaтсz корjнfzне лестцє1мъ.

[№] Въ нeмже противостzзaніе є3гw2 къ ни1мъ.

[в7] Њ њбличeніи и4хъ.

[G] Сегw2 рaди болёзненно, є4же t бGа чeстно, полeзно, самопhтно.

[д7] Њ ўгот0ваніи къ є3гw2 пришeствію. (л. рк7з)

Сказaніе къ корjнfzнwмъ вторaгw послaніz с™aгw ґпcла пavла.

СіE посылaетъ t макед0ніи, винa же послaнію сіS є4сть: Пріeмше корjнfzне пeрвое послaніе, ўмили1шасz њ грэсЁ пріи1мшагw мaчеху свою2, и3 њскорби1шасz, ћкw презрёша сицев0е прегрэшeніе. Тaкожде прельщaхусz t нёкихъ творsщихъ и3звёты, ћкоже присэдёти пи1смени зак0нному, и3 неполeзну мнёти ћже t хrтA бlгодaть: и3 пaче внимaху въ лицE хвaлzщымсz. бёzху же и3 њ ћже ко с™hмъ ми1лостыни д0брэ пекyщесz. Къ си1мъ ќбw пи1шетъ, и3 пeрвэе ќбw хвaлитъ и5хъ tри1нувшихъ беззак0нновавшаго. Тaже ўтёшивъ и5хъ, и3 ўчи1тъ раскazвшагосz џнаго пріимaти. Ўчи1тъ же и3 њ зак0нэ, раздэлsz пи1смz, и3 сказyетъ, ћкw не подобaетъ пріимaти т0чію пи1смz зак0нное: но въ сам0мъ пи1смени скрhтый и3спhтовати рaзумъ. не т0чію бо глаг0лы є4сть зак0нъ, но въ глаг0лемыхъ и3 ќмъ д¦а є4сть. Тaже ўчи1тъ, ћкw хrтY пришeдшу, н0въ зак0нъ бhсть: и3 не подобaетъ по вeтхому жи1ти, но ћкоже въ н0вэй твaри по всемY њбновлsтисz, и3 прaздну пр0чее бhти њбрёзанію. хвaлитъ же и5хъ и3 њ служeніи ко с™hмъ, и3 повелэвaетъ и5мъ наипaче ўмн0жити є5. Ўкорsz же въ лицE хвaлzщихсz, и3считaетъ вс‰, є3ли6ка пострадA хrтA рaди: и3 видBніz же сказyетъ, ±же ви1дэ, и3 є4же въ рaй и3 до трeтіzгw нб7сE восхищeніе. Тaже завэщавaетъ не согрэшaти, и3 согрэшaющымъ клsтисz. И# си1це со благодарeніемъ скончавaетъ послaніе. (л. рк7з њб.)

И#н0е сказaніе.

ВсE сл0во є4сть въ послaніи сeмъ њ себЁ, и3 њ корjнfzнэхъ, и3 њ лжи1выхъ ґп0столэхъ. И# t сеS вины2 прех0дитъ въ ±же њ бlгодaти б9іей, и3 њ д0бромъ жи1тельствэ, по д0брэй с0вэсти, и3 њ п0двизэхъ д¦0вныхъ: и3 њ несребролю1біи, и3 њ подaтельнэй добродётели, и3 њ лукaвствэ и3 г0рдости лжи1выхъ ґп0столwвъ. (л. рк7и)

КЪ КОРІ1НFZНWМЪ ВТОРО1Е ПОСЛА1НІЕ

СТ7А1ГW ҐПО1СТОЛА ПА1VЛА.

ГлавA пeрваz.

(за? р…з) с< № Пavелъ* (Въ четверт0къ ‹-z недёли: Пavелъ*) послaнникъ ї}съ хrт0въ, в0лею б9іею: и3 тімоfeй брaтъ, цeркви б9іей сyщей въ корjнfэ, со с™hми всёми сyщими во всeй ґхaіи: в7 Бlгодaть вaмъ и3 ми1ръ t бGа nц7A нaшегw, и3 гDа ї}са хrтA.

(за?) [№] G Бlгословeнъ** (Вели1кимъ мyченикwмъ: Брaтіе, бlгословeнъ**) бGъ, и3 nц7ъ гDа нaшегw ї}са хrтA, nц7ъ щедр0тъ и3 бGъ всsкіz ўтёхи: д7 Ўтэшazй нaсъ њ всsкой ск0рби нaшей, ћкw возмощи2 нaмъ ўтёшити сyщыz во всsкой ск0рби, ўтэшeніемъ, и4мже ўтэшaемсz сaми t бGа. є7 ЗанE ћкоже и3збhточествуютъ страд†ніz хrт0ва въ нaсъ, тaкw хrт0мъ и3збhточествуетъ и3 ўтэшeніе нaше. ѕ7 Ѓще ли же скорби1мъ, њ вaшемъ ўтэшeніи, и3 спасeніи, дёйствующемсz въ терпёніи тёхже страдaній, ±же и3 мы2 стрaждемъ: з7 И# ўповaніе нaше (л. рк7и њб.) и3звёстно њ вaсъ. ѓще ли ўтэшaемсz, њ вaшемъ ўтэшeніи и3 спасeніи: вёдzще, занE ћкоже џбщницы є3стE страстeмъ нaшымъ, тaкожде и3 ўтэшeнію.

Конeцъ четверткY, и3 мyченикwмъ.

(за? р…и) } Не бо2 х0щемъ вaсъ, брaтіе,* (Въ суббHту к7-ю: Брaтіе, не хощY вaсъ*) не вёдэти њ ск0рби нaшей бhвшей нaмъ во ґсjи, ћкw по премн0гу и3 пaче си1лы њтzготи1хомсz, ћкw не надёzтисz нaмъ и3 жи1ти. f7 Но сaми въ себЁ њсуждeніе смeрти и3мёхомъ, да не надёющесz бyдемъ на сS, но на бGа возставлsющаго мє1ртвыz: ‹ И$же t толи1кіz смeрти и3збaвилъ ны2 є4сть, и3 и3збавлsетъ: нaньже и3 ўповaхомъ, ћкw и3 є3щE и3збaвитъ. №i Поспэшaющымъ и3 вaмъ по нaсъ моли1твою: да t мнHгъ ли1цъ є4же въ нaсъ даровaніе, мн0гими благодари1тсz °њ вaсъ° (въ нёкоторыхъ °њ нaсъ°).

Конeцъ суббHтэ.

(за? р…f) в7i Похвалeніе бо нaше** (Въ пzт0къ ‹-z недёли: Брaтіе, похвалeніе нaше**) сіE є4сть, свидётельство с0вэсти нaшеz, ћкw въ простотЁ и3 чистотЁ б9іей, ґ не въ мyдрости пл0ти, но бlгодaтію б9іею жи1хомъ въ мjрэ, мн0жае же ў вaсъ. Gi Не и3н†z бо пи1шемъ вaмъ, но ±же чтетE, и3 разумэвaете: ўповaю же, ћкw и3 до концA ўразумёете: д7i Ћкоже и3 разумёсте нaсъ t чaсти, ћкw похвалeніе вaмъ є3смы2, ћкоже и3 вы2 нaмъ, въ дeнь гDа нaшегw ї}са хrтA. [в7] є7i И# си1мъ ўповaніемъ хотёхъ къ вaмъ пріити2 прeжде, да вторyю бlгодaть и4мате: (л. рк7f) ѕ7i И# вaми проити2 въ макед0нію, и3 пaки t макед0ніи пріити2 къ вaмъ, и3 вaми проводи1тисz во їудeю. з7i Сіe же хотS, є3дA что2 ќбw легкот0ю дёzхъ; и3ли2 ±же совэщавaю, по пл0ти совэщавaю; да бyдетъ ў менE є4же є4й, є4й: и3 є4же ни2, ни2. }i Вёренъ же бGъ, ћкw сл0во нaше, є4же къ вaмъ, не бhсть є4й и3 ни2. f7i И$бо б9ій сн7ъ ї}съ хrт0съ, и4же ў вaсъ нaми проповёданный, мн0ю и3 сілуaномъ и3 тімоfeемъ, не бhсть є4й и3 ни2: но въ нeмъ сам0мъ є4й бhсть. к7 Е#ли6ка бо њбэтов†ніz б9іz, въ т0мъ є4й, и3 въ т0мъ ґми1нь, бGу къ слaвэ нaми.

Конeцъ пzткY.

(за? Ro) к7а И#звэствyzй же нaсъ* (Недёлz д7i: Брaтіе, и3звэствyzй нaсъ*) съ вaми во хrтA, и3 помaзавый нaсъ, бGъ: к7в И$же и3 запечатлёвый нaсъ, и3 дaвый њбручeніе д¦а въ сердцA нaша. к7г Ѓзъ же свидётелz бGа призывaю на мою2 дyшу, ћкw щадS вaсъ ктомY не пріид0хъ въ корjнfъ: к7д Не ћкw њбладaемъ вёрэ вaшей, но ћкw споспёшницы є3смы2 вaшей рaдости: вёрою бо стоитE.

ГлавA вторaz.

с< № Суди1хъ же въ себЁ сіE, не пaки ск0рбію къ вaмъ пріити2. в7 Ѓще бо ѓзъ ск0рбь творю2 вaмъ: то2 кто2 є4сть веселszй мS, т0чію пріeмлzй ск0рбь t менE; G И$бо писaхъ вaмъ сіE и4стое, да не пришeдъ ск0рбь на ск0рбь пріимY, њ (л. рк7f њб.) ни1хже подобaше ми2 рaдоватисz, надёzсz на всS вы2: ћкw

(за? рo7а) МоS рaдость* (Въ понедёльникъ №i-z недёли: Брaтіе, моS рaдость*) всёхъ вaсъ є4сть. д7 T печaли бо мн0гіz и3 туги2 сeрдца написaхъ вaмъ мн0гими слезaми, не ћкw да .њскорбитeсz, но люб0вь да познaете, ю4же и4мамъ и3з8oби1льнw къ вaмъ.

Конeцъ недёли.

є7 Ѓще ли кто2 њскорби1лъ менE, не менE њскорби2, но t чaсти, да не њтzгчY, всёхъ вaсъ. ѕ7 Дов0льно бо таков0му запрещeніе сіE, є4же t мн0гихъ. з7 Тёмже сопроти1вное пaче вaмъ даровaти и3 ўтёшити, да не кaкw мн0гою ск0рбію пожeртъ бyдетъ таковhй. } Тёмже молю1 вы, ўтверди1те къ немY люб0вь. f7 На сіe бо и3 писaхъ, да разумёю и3скyсство вaше, ѓще во всeмъ послушли1ви є3стE. ‹ Е#мyже ѓще что2 дaруете, и3 ѓзъ и4бо ѓзъ ѓще что2 даровaхъ, є3мyже даровaхъ, вaсъ рaди њ лицЁ ї}съ хrт0вэ. [G] №i Да не њби1дими бyдемъ t сатаны2: не не разумэвaемъ бо ўмышлeній є3гw2. (пz\к) в7i Пришeдъ же въ трwaду во благовёстіе хrт0во, и3 двeри tвeрзенэ ми2 бhвшей њ гDэ, Gi Не и3мёхъ пок0z дyху моемY, не њбрётшу ми2 тjта брaта моегw2: °но tрeксz и5мъ° (°но цэловaвъ и5хъ°), и3зыд0хъ въ макед0нію.

(за? рo7в) д7i БGу же** (Во вт0рникъ №i-z недёли: Брaтіе, бGу**) благодарeніе, всегдA побэди1тели нaсъ творsщему њ хrтЁ ї}сэ, и3 воню2 рaзума є3гw2 (л. Rл) kвлsющу нaми во всsкомъ мёстэ. є7i Ћкw хrт0во благоухaніе є3смы2 бGови,

Конeцъ понедёльнику.

въ спасaемыхъ, и3 въ погибaющихъ. ѕ7i Џвэмъ ќбw вонS смeртнаz въ смeрть: џвэмъ же вонS жив0тнаz въ жив0тъ. и3 къ си1мъ кто2 дов0ленъ; з7i Нёсмы бо, ћкоже мн0зи, нечи1стw проповёдающіи сл0во б9іе: но ћкw t чистоты2, но ћкw t бGа, пред8 бGомъ во хrтЁ глаг0лемъ.

ГлавA трeтіz.

с< № Зачинaемъ ли пaки ±же нaсъ самёхъ и3звэщавaти вaмъ; и3ли2 трeбуемъ, ћкоже нёцыи, и3звэщавaтельныхъ послaній къ вaмъ, и3ли2 t вaсъ и3звэсти1тельныхъ; в7 Послaніе бо нaше вы2 є3стE, напи1саное въ сердцaхъ нaшихъ, знaемое и3 прочитaемое t всёхъ человBкъ. G Kвлsеми, ћкw є3стE послaніе хrт0во, слyженое нaми, напи1сано не черни1ломъ, но д¦омъ бGа жи1ва: не на скрижaлэхъ кaменныхъ, но на скрижaлэхъ сeрдца пл0тzныхъ.

Конeцъ вт0рнику.

(за? рo7г) д7 Надёzніе же таково2* (Въ срeду №i-z недёли: Брaтіе, надёzніе таково2* Сіe же и3 с™0му ўбрyсу.) и4мамы хrт0мъ къ бGу: є7 Не ћкw дов0льни є3смы2 t себE помhслити что2, ћкw t себE, но дов0льство нaше t бGа. ѕ7 И$же и3 ўдов0ли нaсъ служи1тели бhти н0ву завёту, не пи1смене, но д¦у: писмs бо ўбивaетъ, ґ д¦ъ (л. Rл њб.) животвори1тъ. [д7] з7 Ѓще ли служeніе смeрти писмены2 њбразовaно въ кaменехъ, бhсть въ слaву, ћкw не мощи2 взирaти сынHмъ ї}левымъ на лицE мwmсeово слaвы рaди лицA є3гw2 престаю1щіz: } Кaкw не мн0жае пaче служeніе д¦а бyдетъ въ слaвэ; f7 Ѓще бо служeніе њсуждeніz, слaва: мн0гw пaче и3збhточествуетъ служeніе прaвды въ слaвэ. ‹ И$бо не прослaвисz прослaвленное въ чaсти сeй, за превосходsщую слaву. №i Ѓще бо престаю1щее, слaвою: мн0гw пaче пребывaющее, въ слaвэ.

Конeцъ средЁ, и3 ўбрyсу.

(за? рo7д) в7i И#мyще u5бо* (Въ суббHту к7а-ю: Брaтіе, и3мyще*) таково2 ўповaніе, мн0гимъ дерзновeніемъ дёйствуемъ: Gi И# не ћкоже мwmсeй полагaше покрывaло на лицЁ своeмъ, за є4же не мощи2 взирaти сынHмъ ї}левымъ на конeцъ престаю1щагw: д7i Но њслэпи1шасz помышлє1ніz и4хъ: дaже бо до сегw2 днE, т0жде покрывaло во чтeніи вeтхагw завёта пребывaетъ неtкровeно, занE њ хrтЁ престаeтъ. є7i Но дaже до днeсь, внегдA чтeтсz мwmсeй, покрывaло на сeрдцэ и4хъ лежи1тъ: ѕ7i Внегдa же њбратsтсz ко гDу, взимaетсz покрывaло. з7i ГDь же д¦ъ є4сть: ґ и3дёже д¦ъ гDнь, тY своб0да. }i Мh же вси2 tкровeннымъ лицeмъ слaву гDню взирaюще, въ т0йже џбразъ преwбразyемсz t слaвы въ слaву, ћкоже t гDнz д¦а.

Конeцъ суббHтэ. (л. рlа)

ГлавA четвeртаz.

(за? рo7є) [є7] с< № Сегw2 рaди и3мyще* (Въ четверт0къ №i-z недёли: Брaтіе, и3мyще*) служeніе сіE, ћкоже поми1ловани бhхомъ, не стужaемъ си2. в7 Но tрек0хомсz тaйныхъ срaма, не въ лукaвствіи ходsще, ни льстsще словесE б9іz, но kвлeніемъ и4стины, представлsюще себE ко всsкой с0вэсти чlвёчестэй, пред8 бGомъ. G Ѓще ли же є4сть покровeно бlговэствовaніе нaше, въ ги1бнущихъ є4сть покровeно: д7 Въ ни1хже б0гъ вёка сегw2 њслэпи2 рaзумы невёрныхъ, во є4же не возсіsти и5мъ свёту бlговэствовaніz слaвы хrт0вы, и4же є4сть џбразъ бGа неви1димагw. є7 Не себe бо проповёдаемъ, но хrтA ї}са, гDа: себe же самёхъ, рабы6 вaмъ ї}са [гDа] рaди.

(за? рo7ѕ) ѕ7 Ћкw бGъ** (Недёлz є7i: Брaтіе, бGъ** Сіe же и3 прпdбнымъ.) рекjй и3з8 тмы2 свёту возсіsти, и4же возсіS въ с®цaхъ нaшихъ, къ просвэщeнію рaзума слaвы б9іz, њ лицЁ ї}съ хrт0вэ.

Конeцъ четверткY.

[ѕ7] з7 И$мамы же сокр0вище сіE въ скудeльныхъ сосyдэхъ, да премн0жество си1лы бyдетъ б9іz, ґ не t нaсъ. } Во всeмъ скорбsще, но не стужaюще си2: не чaеми, но не tчаzвaеми: f7 Гони1ми, но не њставлsеми: низлагaеми, но не погибaюще. ‹ ВсегдA мeртвость гDа ї}са въ тёлэ носsще, да и3 жив0тъ ї}совъ въ тёлэ нaшемъ kви1тсz. №i При1снw бо мы2 живjи въ (л. рlа њб.) смeрть предаeмсz ї}са рaди, да и3 жив0тъ ї}совъ kви1тсz въ мeртвеннэй пл0ти нaшей. в7i Тёмже смeрть ќбw въ нaсъ дёйствуетъ, ґ жив0тъ въ вaсъ.

(за? рo7з) Gi И#мyще же* (Въ пzт0къ №i-z недёли: Брaтіе, и3мyще*) т0йже д¦ъ вёры, по пи1санному: вёровахъ, тёмже возглаг0лахъ, и3 мы2 вёруемъ, тёмже и3 глаг0лемъ: д7i Вёдzще, ћкw воздви1гій гDа ї}са, и3 нaсъ со ї}сомъ воздви1гнетъ, и3 предпостaвитъ съ вaми. є7i Вс‰ бо вaсъ рaди, да благодaть ўмн0жившаzсz, мн0жайшими бlгодарeніи и3збhточествитъ въ слaву б9ію.

Конeцъ недёли, и3 преподHбнымъ.

ѕ7i Тёмже не стужaемъ си2: но ѓще и3 внёшній нaшъ человёкъ тлёетъ, но внyтренній њбновлsетсz по всS дни2. з7i Е$же бо нhнэ лeгкое печaли нaшеz, по преумножeнію въ преспёzніе, тzготY вёчныz слaвы содёловаетъ нaмъ. }i Не смотрsющымъ нaмъ ви1димыхъ, но неви1димыхъ: ви6димаz бо врeмєнна, неви6димаz же вBчна.

Конeцъ пzткY.

ГлавA пsтаz.

(за? рo7и) с< № Вёмы бо,** (Въ суббHту к7в-ю: Брaтіе, вёмы** Сіe же въ срeду ўс0пшымъ.) ћкw ѓще земнaz нaша хрaмина тёла разори1тсz, создaніе t бGа и4мамы хрaмину нерукотворeну, вёчну на нб7сёхъ. в7 И$бо њ сeмъ воздыхaемъ, въ жили1ще нaше нбcное (л. рlв) њблещи1сz желaюще: G Ѓще и3 њблeкшесz, не нaзи њбрsщемсz. д7 И$бо сyщіи въ тёлэ сeмъ, воздыхaемъ њтzгчaеми: понeже не х0щемъ совлещи1сz, но поwблещи1сz: да пожeрто бyдетъ мeртвенное живот0мъ. є7 Сотвори1вый же нaсъ въ сіE и4стое бGъ, и4же и3 дадE нaмъ њбручeніе д¦а. ѕ7 Дерзaюще ќбw всегдA, и3 вёдzще, ћкw живyще въ тёлэ, tх0димъ t гDа: з7 [Вёрою бо х0димъ, ґ не видёніемъ.] } Дерзaемъ же, и3 благоволи1мъ пaче tити2 t тёла, и3 вни1ти ко гDу. f7 Тёмже и3 тщи1мсz, ѓще входsще, ѓще tходsще, благоуг0дни є3мY бhти.

(за? рo7f)Всёмъ бо kви1тисz нaмъ* (Въ понедёльникъ в7i-z недёли: Брaтіе, всёмъ нaмъ kви1тисz*) подобaетъ пред8 суди1щемъ хrт0вымъ

Конeцъ суббHтэ, и3 мє1ртвымъ.

да пріи1метъ к0ждо ±же съ тёломъ содёла, и3ли2 бл†га, и3ли2 ѕл†. №i Вёдуще u5бо стрaхъ гDнь, человёки ўвэщавaемъ, бGови же kвлeни бhхомъ: ўповaемъ же, ћкw и3 въ с0вэстехъ вaшихъ kвлeни є3смы2. в7i Не пaки бо себE хвaлимъ пред8 вaми, но винY даeмъ вaмъ похвалeнію по нaсъ, да и4мате къ хвaлzщымсz въ лицE, ґ не въ сeрдцы. Gi Ѓще бо и3зуми1хомсz, бGови: ѓще ли цэломyдрствуемъ, вaмъ. д7i И$бо любы2 б9іz содержи1тъ нaсъ сyждьшихъ сіE: ћкw ѓще є3ди1нъ за всёхъ ќмре, то2 u5бо вси2 ўмр0ша. (л. рlв њб.)

(за? Rп) є7i Хrт0съ же* (Во вт0рникъ в7i недёли: Брaтіе, хrт0съ*) за вс‰ ќмре, да живyщіи не ктомY себЁ живyтъ: но ўмeршему за ни1хъ и3 воскрeсшему.

Конeцъ понедёльнику.

ѕ7i Тёмже и3 мы2 t нhнэ ни є3ди1нагw вёмы по пл0ти: ѓще же и3 разумёхомъ по пл0ти хrтA, но нhнэ ктомY не разумёемъ. з7i Тёмже ѓще кaz њ хrтЁ, новA твaрь: дрє1внzz мимоид0ша, сE бhша вс‰ нwвA. }i Всsчєскаz же t бGа, примири1вшагw нaсъ себЁ ї}съ хrт0мъ, и3 дaвшагw нaмъ служeніе примирeніz. f7i ЗанE бGъ бЁ во хrтЁ мjръ примирsz себЁ, не вмэнsz и5мъ согрэшeній и4хъ: и3 положи1въ въ нaсъ сл0во примирeніz. к7 По хrтЁ ќбw °м0лимъ° (°пос0льствуемъ°), ћкw бGу молsщу нaми: м0лимсz ќбw по хrтЁ, примири1тесz съ бGомъ. к7а Не вёдэвшаго бо грэхA, по нaсъ грёхъ сотвори2, да мы2 бyдемъ прaвда б9іz њ нeмъ.

Конeцъ вт0рнику.

ГлавA шестaz.

(за? рп7а) с< № Поспёшствующе же и3 м0лимъ,** (Недёлz ѕ7i: Брaтіе, поспёшствующе м0лимъ,** Сіe же и3 мyченицамъ.) не вотщE бlгодaть б9ію пріsти вaмъ. в7 Глаг0летъ бо: во врeмz пріsтно послyшахъ тебE, и3 въ дeнь спасeніz помог0хъ ти2. сE нhнэ врeмz бlгопріsтно, сE нhнэ дeнь спасeніz: G Ни є3ди1но ни въ чeмже даю1ще претыкaніе, да служeніе безпор0чно бyдетъ. д7 Но во (л. рlг) всeмъ представлsюще себE ћкоже б9іz слуги2, въ терпёніи мн0зэ, въ ск0рбехъ, въ бэдaхъ, въ тэснотaхъ, є7 Въ рaнахъ, въ темни1цахъ, въ нестроeніихъ, въ трудёхъ, во бдёніихъ, въ пощeніихъ, ѕ7 Во њчищeніи, въ рaзумэ, въ долготерпёніи, въ блaгости, въ д©э с™э, въ любви2 нелицемёрнэ, з7 Въ словеси2 и4стины, въ си1лэ б9іей: nрyжіи прaвды, деснhми и3 шyими. } Слaвою, и3 безчeстіемъ: гаждeніемъ, и3 благохвалeніемъ: ћкw лестцы2, и3 и4стинни: f7 Ћкw незнaеми, и3 познавaеми: ћкw ўмирaюще, и3 сE жи1ви є3смы2: ћкw наказyеми, ґ не ўмерщвлsеми: ‹ Ћкw скорбsще, при1снw же рaдующесz: ћкw ни1щи, ґ мн0гихъ богатsще: ћкw ничт0же и3мyще, ґ вс‰ содержaще.

Конeцъ недёли, и3 мyченицамъ.

(за? рп7в) №i ЎстA нaша* (Въ срeду в7i недёли: Брaтіе, ўстA нaша*) tверз0шасz къ вaмъ корjнfzне, сeрдце нaше распространи1сz. в7i Не тёснw вмэщaетесz въ нaсъ, ўтэснsетесz же во ўтр0бахъ вaшихъ. Gi Т0жде возмeздіе [ћкоже чaдwмъ глаг0лю,] распространи1тесz и3 вы2. д7i °Не бывaйте ўд0бь прел0жни ко и3н0му kрмY, ћкоже невёрніи° (°не бывaйте прел0жни ко и3н0му kрмY невёрныхъ°): к0е бо причaстіе прaвдэ къ беззак0нію; и3ли2 к0е nбщeніе свёту ко тмЁ; є7i К0е же соглaсіе хrт0ви съ веліaромъ; и3ли2 кaz чaсть вёрну съ невёрнымъ; ѕ7i И#ли2 к0е сложeніе цRкви б9іей со јдwлы;

(за?) Вh бо є3стE** (Недёлz з7i: Брaтіе, вы2 є3стE**) цRкви бGа жи1ва, ћкоже речE бGъ:

Конeцъ средЁ. (л. рlг њб.)

ћкw вселю1сz въ ни1хъ и3 похождY, и3 бyду и5мъ бGъ, и3 тjи бyдутъ мнЁ лю1діе. з7i Тёмже и3зыди1те t среды2 и4хъ, и3 tлучи1тесz, глаг0летъ гDь, и3 нечистотЁ не прикасaйтесz: и3 ѓзъ пріимY вы2. }i И# бyду вaмъ во nтцA, и3 вы2 бyдете мнЁ въ сhны и3 дщє1ри, глаг0летъ гDь вседержи1тель.

ГлавA седмaz.

с< № СицевA u5бо и3мyще њбэтов†ніz, q возлю1бленніи,

(за? рп7г) Њчи1стимъ* (Четверт0къ в7i недёли: Брaтіе, њчи1стимъ*) себE t всsкіz сквeрны пл0ти и3 д¦а, творsще с™hню въ стрaсэ б9іи.

Конeцъ недёли.

[}] в7 Вмэсти1те ны2: ни є3ди1наго њби1дэхомъ, ни є3ди1наго и3стли1хомъ, ни є3ди1наго лихои1мствовахомъ. (су\б) G Не на њсуждeніе глаг0лю: прeжде бо рёхъ, ћкw въ сердцaхъ нaшихъ є3стE, во є4же ўмрeти съ вaми и3 сожи1ти. д7 Мн0го ми2 дерзновeніе къ вaмъ, мн0га ми2 похвалA по вaсъ: и3сп0лнихсz ўтёхи, преизбhточествую рaдостію њ всsкой печaли нaшей. є7 И$бо пришeдшымъ нaмъ въ макед0нію, ни є3ди1нагw и3мЁ пок0z пл0ть нaша, но во всeмъ скорбsще: внэyду бр†ни, внутрьyду бо‰зни. ѕ7 Но ўтэшazй смирє1нныz, ўтёши нaсъ бGъ пришeствіемъ тjтовымъ. з7 Не т0кмw же пришeствіемъ є3гw2, но и3 ўтэшeніемъ, и4мже ўтёшисz њ вaсъ, повёдаz нaмъ вaше желaніе, вaше рыдaніе, вaшу рeвность по мнЁ: ћкw (л. рlд) ми2 пaче возрaдоватисz. } Ћкw ѓще и3 њскорби1хъ вaсъ послaніемъ, не раскaюсz, ѓще и3 раскazлъ бhхъ сz. ви1жу бо, ћкw послaніе џно, ѓще и3 въ чaсъ, њскорби2 вaсъ. f7 Нhнэ рaдуюсz, не ћкw ск0рбни бhсте, но ћкw њскорби1стесz въ покаsніе: њскорбёсте бо по бз7э, да ни њ є3ди1номъ tтщетитeсz t нaсъ.

(за? рп7д)Печaль бо, ћже* (Пzт0къ в7i недёли: Брaтіе, печaль ћже*) по бз7э, покаsніе нераскazнно во спасeніе содёловаетъ:

Конeцъ четверткY.

ґ сегw2 мjра печaль, смeрть содёловаетъ. №i Сe бо сіE сaмое, є4же по бз7э њскорби1тисz вaмъ, коли1ко содёла въ вaсъ тщaніе, но tвётъ, но негодовaніе, но стрaхъ, но вожделёніе, но рeвность, но tмщeніе: во всeмъ предстaвисте себE чи1сты бhти въ вeщи. в7i Ѓще бо и3 писaхъ вaмъ, не њби1дэвшагw рaди нижE њби1димагw рaди: но за є4же kви1тисz въ вaсъ тщaнію нaшему, є4же њ вaсъ пред8 бGомъ. Gi Сегw2 рaди ўтёшихомсz њ ўтэшeніи вaшемъ: ли1шше же пaче возрaдовахомсz њ рaдости тjтовэ, ћкw пок0исz д¦ъ є3гw2 t всёхъ вaсъ. д7i Ћкw ѓще что2 є3мY њ вaсъ похвали1хсz, не посрами1хсz: но ћкw вс‰ вои1стинну глаг0лахомъ вaмъ, тaкw и3 похвалeніе нaше є4же къ тjту, и4стинно бhсть. є7i И# ўтр0ба є3гw2 и4злиха въ вaсъ є4сть, воспоминaющу всёхъ вaсъ послушaніе, ћкw со стрaхомъ и3 трeпетомъ пріsсте є3го2. ѕ7i Рaдуюсz u5бо, ћкw во всeмъ дерзaю въ вaсъ.

Конeцъ пzткY. (л. рlд њб.)

ГлавA nсмaz.

(за? рп7є) [f7] с< № Сказyемъ же вaмъ, брaтіе, блгdть б9ію,* (СуббHта к7г: Брaтіе, сказyю вaмъ блгdть б9ію,*) дaнную въ цRквахъ макед0нскихъ: в7 Ћкw во мн0зэмъ и3скушeніи скорбeй, и3збhтокъ рaдости и4хъ, и3 ћже во глубинЁ нищетA и4хъ, и3збhточествова въ богaтство простоты2 и4хъ. G Ћкw по си1лэ и4хъ [свидётельствую,] и3 пaче си1лы, доброх0тни: д7 Со мн0гимъ молeніемъ молsще нaсъ, бlгодaть и3 nбщeніе служeніz, є4же во с™hхъ, пріsти нaмъ. є7 И# не ћкоже надёzхомсz, но себE вдaша пeрвэе гDви, и3 нaмъ в0лею б9іею.

Конeцъ суббHтэ.

ѕ7 Во є4же ўмоли1ти нaмъ тjта, да ћкоже прeжде начaтъ, тaкожде и3 скончaетъ въ вaсъ и3 бlгодaть сію2.

(за? рп7ѕ) з7 Но ћкоже во всeмъ** (Понедёльникъ Gi-z недёли: Брaтіе, ћкw во всeмъ**) и3збhточествуете вёрою, и3 сл0вомъ, и3 рaзумомъ, и3 всsцэмъ тщaніемъ, и3 люб0вію ћже t вaсъ къ нaмъ, да и3 въ сeй бlгодaти и3збhточествуете. } Не по повелёнію глаг0лю, но за и3нhхъ тщaніе, и3 вaшеz любвE и4стинное и3скушaz. f7 Вёсте бо бlгодaть гDа нaшегw ї}са хrтA, ћкw вaсъ рaди њбнищA богaтъ сhй, да вы2 нищет0ю є3гw2 њбогатитeсz. ‹ И# совётъ даю2 њ сeмъ: сe бо вaмъ є4сть на п0льзу, и5же не т0чію є4же твори1ти, (л. рlє) но и3 є4же хотёти прeжде начaсте t прешeдшагw лёта. №i Нhнэ же и3 є4же твори1ти скончaйте: да ћкоже бhсть ўсeрдіе хотёти, тaкw да бyдетъ и3 и3сп0лнити, t є4же и3мёти. в7i Ѓще бо ўсeрдіе предлежи1тъ, по є3ли1ку ѓще кто2 и4мать, бlгопріsтенъ є4сть, ґ не по є3ли1ку не и4мать. Gi Не бо2 да и3ны6мъ ќбw tрaда, вaмъ же ск0рбь: но t и3зравнeніz. д7i Въ нhнэшнее врeмz, вaше и3збhточествіе, во џнэхъ лишeніе, да и3 џнэхъ и3збhтокъ бyдетъ въ вaше лишeніе: ћкw да бyдетъ рaвенство. є7i Ћкоже є4сть пи1сано: °и4же мн0гое, не преумн0жилъ є4сть, и3 и4же мaлое, не ўмaлилъ° (°не преизбhточествова и4же мн0гw: и3 и4же мaлw не мнёе пріsтъ°).

Конeцъ понедёльнику.

(за? рп7з) [№] ѕ7i Благодарeніе же* (Вт0рникъ Gi-z недёли: Брaтіе, бlгодарeніе*) бGови, дaвшему т0жде тщaніе њ вaсъ въ сeрдце тjтово: з7i Ћкw молeніе ќбw пріsтъ, тщали1вэйшій же сhй, своeю в0лею и3зhде къ вaмъ. }i Послaхомъ же съ ни1мъ и3 брaта, є3гHже похвалA во є3ђліи по всёмъ цRквамъ. f7i Не т0чію же, но и3 њсвsщсz t цRквeй съ нaми ходи1ти, со благодaтію сeю служи1мою нaми, къ самогw2 гDа слaвэ, и3 ўсeрдію вaшему: к7 Блюдyщесz тогw2 да не кто2 нaсъ поречeтъ во nби1ліи сeмъ, служи1мэмъ нaми: к7а Промышлsюще дHбраz, не т0кмw пред8 бGомъ, но и3 пред8 человёки. к7в Послaхомъ же съ ни1ми и3 брaта нaшего, є3г0же и3скуси1хомъ во мн0гихъ *мн0гащи встанли1ва* (*мн0гажды тщaтельна*) сyща, нhнэ же **ѕэлw2 (л. рlє њб.) встанли1вэйша** (**мн0жае тщaтельнэйша**), надёzніемъ мн0гимъ є4же въ вaсъ. к7г Ѓще ли же њ тjтэ, џбщникъ мнЁ, и3 въ вaсъ поспёшникъ: ѓще ли брaтіz нaшz, и3 послaнницы цRквeй, слaва хrт0ва. к7д Показaніе u5бо любвE вaшеz, и3 нaшегw хвалeніz њ вaсъ, въ ни1хъ покажи1те, въ лицE цRквeй.

ГлавA девsтаz.

с< № Њ слyжбэ бо ћже ко с™ы6мъ, ли1шше ми2 є4сть писaти вaмъ. в7 Вёмъ бо ўсeрдіе вaше, и4мже њ вaсъ хвалю1сz макед0нzнwмъ, ћкw ґхaіа пригот0висz t мимошeдшагw лёта, и3 ћже t вaсъ рeвность, раздражи2 мн0жайшихъ. G Послaхъ же брaтію, да не похвалeніе нaше, є4же њ вaсъ, и3спрaзднитсz въ чaсти сeй: но да [ћкоже глаг0лахъ] пригот0вани бyдете. д7 Да не кaкw ѓще пріи1дутъ со мн0ю макед0нzне, и3 њбрsщутъ вы2 не пригот0ваныхъ, постыди1мсz мы2, [да не глаг0лемъ вы2] въ чaсти сeй похвалeніz. є7 Потрeбно u5бо ўмhслихъ ўмоли1ти брaтію, да прeжде пріи1дутъ къ вaмъ, и3 пред8угот0вzтъ прeжде возвэщeнное бlгословeніе вaше, сіE гот0во бhти, тaкw ћкоже бlгословeніе, ґ не ћкw лихои1мство.

Конeцъ вт0рнику.

(за? рп7и) ѕ7 Сe же глаг0лю: сёzй скyдостію,* (Недёлz }i: Брaтіе, сёzй скyдостію,*) скyдостію и3 п0жнетъ: ґ сёzй њ бlгословeніи, њ (л. рlѕ) бlгословeніи и3 п0жнетъ. з7 К0ждо ћкоже и3зволeніе и4мать сeрдцемъ не t ск0рби, ни t нyжды: доброх0тна бо дaтелz лю1битъ бGъ. } Си1ленъ же бGъ всsку бlгодaть и3з8wби1ловати въ вaсъ, да њ всeмъ всегдA всsко дов0льство и3мyще, и3збhточествуете во всsко дёло блaго. f7 Ћкоже є4сть пи1сано: расточи2, дадE ўбHгимъ: прaвда є3гw2 пребывaетъ во вёки. ‹ Даsй же сёмz сёющему, и3 хлёбъ въ снёдь да подaстъ, и3 ўмн0житъ сёмz вaше, и3 да возрасти1тъ жи6та прaвды вaшеz. №i Да њ всeмъ богатsщесz во всsку простотY, ћже содэвaетъ нaми благодарeніе бGу.

Конeцъ недёли.

(за? рп7f) в7i Ћкw раб0та* (СредA Gi-z недёли: Брaтіе, раб0та*) сегw2 служeніz, не т0кмw є4сть и3сполнsющаz лишє1ніz с™hхъ, но и3 и3збhточествующаz мн0гими благодарeньми бGови. Gi И#скушeніемъ служeніz сегw2, слaвzще бGа въ покорeніи и3сповёданіz вaшегw, въ бlговэствовaніе хrт0во, и3 простотЁ соoбщeніz къ ни1мъ, и3 ко всёмъ. д7i И# тёхъ мlтвою по вaсъ, возжелёющымъ вaсъ, за премн0гую бlгодaть б9ію на вaсъ. є7i Бlгодарeніе же бGови њ неисповэди1мэмъ є3гw2 дaрэ.

ГлавA десsтаz.

[‹] с< № Сaмъ же ѓзъ пavелъ молю2 вы2 кр0тостію и3 ти1хостію хrт0вою, и4же на лицЁ ќбw смирeнъ въ вaсъ, не сhй же ў вaсъ дерзaю въ (л. рlѕ њб.) вaсъ. в7 Молю1 же є4же не сhй тY дерзaти надёzніемъ, и4мже помышлsю смёти на нёкіz непщyющыz нaсъ, ћкw по пл0ти ходsщихъ. G Во пл0ти бо ходsще, не по пл0ти в0инствуемъ: д7 Nрyжіz бо в0инства нaшегw не плотск†z, но си6льна бGови, на разорeніе твeрдємъ, помышлє1ніz низлагaюще, є7 И# всsко возношeніе вз8имaющеесz на рaзумъ б9ій, и3 плэнsюще всsкъ рaзумъ въ послушaніе хrт0во. ѕ7 И# гот0во и3мyще tмсти1ти всsко преслушaніе, є3гдA и3сп0лнитсz вaше послушaніе. з7 Я5же ли пред8 лицeмъ, зри1те;

(за? Rч) Ѓще кто2* (Четверт0къ Gi-z недёли: Брaтіе, ѓще кто2*) надёетсz себE хrт0ва бhти, да помышлsетъ пaки t себE, занE ћкоже џнъ хrт0въ, тaкожде и3 мы2 хrт0вы.

Конeцъ средЁ.

} Ѓще бо и3 ли1шше что2 похвалю1сz њ влaсти нaшей, ю4же дадE нaмъ гDь въ создaніе, ґ не на разорeніе вaше, не постыжyсz. [№] f7 Но да не kвлю1сz ћкw страшS вaсъ послaньми. ‹ Ћкw посл†ніz ќбw, речE, тsжки и3 крёпки, ґ пришeствіе тёла нeмощно, и3 сл0во ўничижeнно. (нLz) №i СіE да помышлsетъ таковhй, ћкw ћцы же є3смы2 сл0вомъ послaній, tстоsще: таковjи и3 тY сyще є3смы2 дёломъ. в7i Не смёемъ бо °суди1ти° (°присовокуплsти°), и3ли2 приклaдовати себE и3ны6мъ, хвaлzщымъ себE самёхъ: но сaми въ себЁ себE и3змэрsюще, и3 прилагaюще себЁ, себE не разумэвaютъ. Gi Мh же не (л. рlз) въ безмBрнаz похвaлимсz: но по мёрэ прaвила, є3г0же раздэли2 нaмъ бGъ мёру, достизaти дaже и3 до вaсъ. д7i Не ћкw бо не досsжуще до вaсъ, пaче простирaемъ себE: дaже бо и3 до вaсъ достиг0хомъ бlговёстіемъ хrт0вымъ. є7i Не въ безмBрнаz хвaлzщесz, нижE въ чужди1хъ трудёхъ, ўповaніе же и3мyще, растyщей вёрэ вaшей, въ вaсъ величaтисz по прaвилу нaшему и3з8wби1льнw. ѕ7i Во є4же и3 въ дaльшихъ вaсъ [странaхъ] благовэсти1ти, не чужи1мъ прaвиломъ въ готHваz похвали1тисz. з7i Хвалsйсz же, њ гDэ да хвaлитсz. }i Не хвалsй бо себE сeй и3скyсенъ: но є3г0же бGъ восхвалsетъ.

Конeцъ четверткY.

ГлавA перваzнaдесzть.

(за? р§а) [в7] с< № Q да бhсте мaлw* (СуббHта к7д: Брaтіе, q да бhсте мaлw*) потерпёли безyмію моемY, но и3 потерпи1те мS. в7 Ревнyю бо њ вaсъ б9іею рeвностію: њбручи1хъ бо вaсъ є3ди1ному мyжу, дв7у чи1сту предстaвити, хrт0ви. G Бою1сz же, да не кaкw ћкоже ѕміS є4vу прельсти2 лукaвствомъ свои1мъ, тaкw и3стлёютъ и3 рaзумы вaшz t простоты2 ћже њ хrтЁ. д7 Ѓще бо грzдhй и4наго ї}са проповёдаетъ, є3гHже не проповёдахомъ, и3ли2 дyха и3нaго пріeмлете, є3г0же не пріsсте, и3ли2 бlговэствовaніе и4но, є4же не пріsсте, д0брэ бhсте потерпёли. (л. рlз њб.)

(за? р§в) є7 Непщyю бо* (Пzт0къ Gi недёли: Брaтіе, непщyю*) ничи1мже лиши1тисz прeднихъ ґп0стwлъ. ѕ7 Ѓще бо и3 невёжда сл0вомъ, но не рaзумомъ, °но вездЁ ћвльшесz њ всeмъ въ вaсъ° (°но во всeмъ kвлeнны є3смы2 во всёхъ къ вaмъ°).

Конeцъ суббHтэ.

з7 И#ли2 грёхъ сотвори1хъ, себE смирsz, да вы2 вознесeтесz, ћкw тyне б9іе бlговэствовaніе благовэсти1хъ вaмъ; } T и3нhхъ церквeй ўи1мъ, пріи1мъ њбр0къ къ вaшему служeнію, и3 пришeдъ къ вaмъ, и3 въ скyдости бhвъ, не стужи1хъ ни є3ди1ному. f7 Скyдость бо мою2 и3сп0лниша брaтіz пришeдше t макед0ніи: и3 во всeмъ без8 стужeніz вaмъ себE соблюд0хъ, и3 соблюдY. ‹ Е$сть и4стина хrт0ва во мнЁ, ћкw похвалeніе сіE не загради1тсz њ мнЁ въ странaхъ ґхaйстэхъ. №i Почто2; занE не люблю1 ли вaсъ; бGъ вёсть. ґ є4же творю2, и3 сотворю2, в7i Да tсэкY винY, хотsщымъ вины2: да, њ нeмже хвaлzтсz, њбрsщутсz ћкоже и3 мы2. Gi Таковjи бо лжи1ви ґп0столи, дёлатели льсти1віи, преwбразyющесz во ґп0столы хrт0вы. д7i И# не ди1вно: сaмъ бо сатанA преwбразyетсz во ѓгGла свётла. є7i Не вeліе ќбw, ѓще и3 служи1теліе є3гw2 преwбразyютсz ћкw служи1тели прaвды, и5мже кончи1на бyдетъ по дэлHмъ и4хъ. ѕ7i Пaки глаг0лю, да никт0же мни1тъ мS безyмна бhти: ѓще ли ни2, понE ћкw безyмна пріими1те мS, да и3 ѓзъ мaлw что2 похвалю1сz. з7i Ґ є4же глаг0лю, не глаг0лю по гDэ, но ћкw въ безyміи, въ сeй чaсти похвалы2. }i Понeже (л. рlи) мн0зи хвaлzтсz по пл0ти, и3 ѓзъ похвалю1сz: f7i Любeзнw бо пріeмлете без{мныz, мyдри сyще. к7 Пріeмлете бо, ѓще кто2 вaсъ порабощaетъ, ѓще кто2 поzдaетъ, ѓще кто2 не влёпоту °прот0ритъ° (°teмлетъ°), ѓще кто2 по лицY біeтъ вы2, ѓще кто2 величaетсz. к7в По досаждeнію, глаг0лю, занE ћкw мы2 и3знемог0хомъ.

Конeцъ пzткY.

(за? р§г) [G] Њ нeмже* (Їyніа к7f, с™hмъ ґпcтолwмъ: Брaтіе, њ нeмже*) ѓще дерзaетъ кто2, [несмhсленнw глаг0лю:] дерзaю и3 ѓзъ: к7в Е#врeи ли сyть; и3 ѓзъ: ї}льте ли сyть; и3 ѓзъ: сёмz ґвраaмле ли сyть; и3 ѓзъ: к7г Служи1теліе ли хrт0вы сyть; [не въ мyдрости глаг0лю,] пaче ѓзъ: въ трудёхъ мн0жае, въ рaнахъ преб0лэ, въ темни1цахъ и4злиха, въ смeртехъ мн0гащи. к7д T їудє1й пzтькрaты четhридесzть, рaзвэ є3ди1ныz, пріsхъ. к7є Три1щи пaлицами біeнъ бhхъ, є3ди1ною кaменьми намeтанъ бhхъ, трикрaты корaбль њпровeржесz со мн0ю: н0щь и3 дeнь во глубинЁ сотвори1хъ. к7ѕ Въ пyтныхъ шeствіихъ мн0жицею: бэды6 въ рэкaхъ, бэды6 t разбHйникъ, бэды6 t срHдникъ, бэды6 t kзы6къ, бэды6 во градёхъ, бэды6 въ пустhни, бэды6 въ м0ри, бэды6 во лжебрaтіи. к7з Въ трудЁ и3 п0двизэ, во бдёніихъ мн0жицею, во ѓлчбэ и3 жaжди, и3 въ пощeніихъ мн0гащи, въ зимЁ и3 наготЁ. к7и КромЁ внёшнихъ, нападeніе є4же по всS дни2, и3 попечeніе всёхъ цRквeй. к7f Кто2 и3знемогaетъ, и3 не и3знемогaю; кто2 соблазнsетсz, и3 ѓзъ не (л. рlи њб.) разжизaюсz; l Ѓще хвали1тисz ми2 подобaетъ, ±же њ нeмощи моeй похвалю1сz.

(за? р§д) lа БGъ* (Недёлz f7i: Брaтіе, бGъ*) и3 nц7ъ гDа нaшегw ї}са хrтA вёсть, сhй благословeнъ во вёки, ћкw не лгY. lв Въ дамaсцэ kзhческій кнsзь ґрefы царS стрежaше дамaскъ грaдъ, ћти мS хотS: и3 nк0нцемъ въ к0шницэ свёшенъ бhхъ по стэнЁ, и3 и3збэг0хъ и3з8 рукY є3гw2.

ГлавA втораzнaдесzть.

с< № Похвали1тисz же не п0льзуетъ ми2: пріидy бо въ видBніz и3 tкровє1ніz гDнz. в7 Вёмъ человёка њ хrтЁ, прeжде лётъ четыринaдесzти: [ѓще въ тёлэ, не вёмъ, ѓще ли кромЁ тёла, не вёмъ: бGъ вёсть:] восхищeна бhвша таковaго до трeтіzгw нб7сE. G И# вёмъ таковA человёка, [ѓще въ тёлэ, и3ли2 кромЁ тёла, не вёмъ: бGъ вёсть:] д7 Ћкw восхищeнъ бhсть въ рaй, и3 слhша неизречeнны глаг0лы, и4хже не лёть є4сть человёку глаг0лати. є7 Њ таковёмъ похвалю1сz, њ себё же не похвалю1сz, т0кмw њ нeмощехъ мои1хъ. ѕ7 Ѓще бо восхощY похвали1тисz, не бyду безyменъ, и4стину бо рекY: щаждy же, да не кaкw кто2 вознепщyетъ њ мнЁ пaче, є4же ви1дитъ мS, и3ли2 слhшитъ что2 t менE. з7 И# за премнHгаz tкровє1ніz да не превозношyсz, дадeсz ми2 пaкостникъ пл0ти ѓггелъ сатани1нъ, да ми2 пaкwсти дёетъ, да не превозношyсz. } Њ сeмъ трикрaты гDа моли1хъ, да и3 (л. рlf) tстyпитъ t менE. f7 И# речe ми: довлёетъ ти2 бlгодaть моS: си1ла бо моS въ нeмощи совершaетсz. слaдцэ u5бо похвалю1сz пaче въ нeмощехъ мои1хъ, да всели1тсz въ мS си1ла хrт0ва.

Конeцъ недёли, и3 ґпcтолwмъ.

(за? р§є)Тёмже бlговолю2* (Понедёльникъ д7i недёли: Брaтіе, благоволю2*) въ нeмощехъ, въ досаждeніихъ, въ бэдaхъ, во и3згнaніихъ, въ тэснотaхъ по хrтЁ: є3гдa бо немощствyю, тогдA си1ленъ є4смь. №i Бhхъ несмhсленъ хвалsсz: вh мz понyдисте. ѓзъ бо д0лженъ бёхъ t вaсъ хвали1мь бывaти: ничи1мже бо лиши1хсz пeрвэйшихъ ґп0стwлъ, ѓще и3 ничт0же є4смь. в7i Знaмєніz бо ґп0столова содёzшасz въ вaсъ во всsкомъ терпёніи, въ знaменіихъ и3 чудесёхъ и3 си1лахъ. Gi Чт0 бо є4сть, є3гHже лиши1стесz пaче пр0чихъ цRквей, ѓще т0чію ћкw ѓзъ сaмъ не стужи1хъ вaмъ; дади1те ми2 непрaвду сію2. д7i СE трeтіе гот0въ є4смь пріити2 къ вaмъ, и3 не стужY вaмъ: не и3щy бо вaшихъ, но вaсъ. не д0лжна бо сyть чaда роди1телємъ снискaти и3мёніz но роди1тели чaдwмъ. є7i Ѓзъ же въ слaдость и3ждивY и3 и3ждивeнъ бyду по душaхъ вaшихъ: ѓще и3 и3зли1шше вaсъ любS, мeньши люби1мь є4смь. ѕ7i Бyди же ѓзъ не њтzгчи1хъ вaсъ: но ковaренъ сhй, лeстію вaсъ пріsхъ. з7i Е#дA к0имъ t п0сланныхъ къ вaмъ лихои1мствовахъ вaсъ; }i Ўмоли1хъ тjта, и3 съ ни1мъ послaхъ брaта: є3дA лихои1мствова чи1мъ вaсъ тjтъ; (л. рlf њб.) не тёмже ли д¦омъ ходи1хомъ; не тёми же ли стопaми; f7i Пaки ли мнитE, ћкw tвётъ вaмъ твори1мъ; пред8 бGомъ њ хrтЁ глаг0лемъ: вс‰ же возлю1бленніи, њ вaшемъ создaніи [и3 ўтверждeніи].

Конeцъ понедёльнику.

(за? р§ѕ) [д7] к7 Бою1сz же, є3дA* (Во вт0рникъ д7i недёли: Брaтіе, бою1сz, є3дA*) кaкw пришeдъ не ћцэхъ же хощY, њбрsщу вaсъ: и3 ѓзъ њбрsщусz вaмъ, kковa же не х0щете: да не кaкw [бyдутъ] рвє1ніz, зaвисти, ћрwсти, рє1ти, клеветы6, шепт†ніz, кичє1ніz, нестроє1ніz. к7а Да не пaки пришeдша мS смири1тъ бGъ м0й ў вaсъ, и3 восплaчусz мн0гихъ прeжде согрёшшихъ, и3 не покazвшихсz њ нечистотЁ, и3 блужeніи, и3 студол0жствіи, ±же содёzша.

ГлавA третіzнaдесzть.

с< № Трети1цею сE грzдY къ вaмъ: при ўстёхъ двою2 и3ли2 тріeхъ свидётелей стaнетъ всsкъ глаг0лъ. (пнdе) в7 Прeжде рёхъ, и3 предглаг0лю, ћкw ў вaсъ бhвъ втор0е, и3 не сhй нhнэ пишY, прeжде согрёшшымъ и3 пр0чымъ всёмъ: ћкw ѓще пріидY пaки, не пощажY.

Конeцъ вт0рнику.

(за? р§з) G Понeже** (Въ срeду д7i недёли: Брaтіе, понeже**) и3скушeніz и4щете глаг0лющагw во мнЁ хrтA, и4же въ вaсъ не и3знемогaетъ, но м0жетъ въ вaсъ. д7 И$бо ѓще и3 рaспzтъ бhсть t нeмощи, но жи1въ є4сть t си1лы б9іz: и4бо и3 мы2 (л. Rм) немощствyемъ въ нeмъ, но жи1ви бyдемъ съ ни1мъ t си1лы б9іz въ вaсъ. є7 СебE и3скушaйте, ѓще є3стE въ вёрэ, себE и3скушaйте: и3ли2 не знaете себE, ћкw ї}съ хrт0съ въ вaсъ є4сть, ѓще т0чію чи1мъ неискyсни є3стE; ѕ7 Ўповaю же, ћкw разумёти и4мате, ћкw мы2 нёсмы неискyсни. з7 М0лимсz же къ бGу, не сотвори1ти вaмъ ни є3ди1нагw ѕлA: не ћкw да мы2 и3скyсни kви1мсz, но да вы2 д0брое сотворитE, мh же ћкw неискyсни бyдемъ. } Ничт0же бо м0жемъ на и4стину, но по и4стинэ. f7 Рaдуемсz же, є3гдA мы2 немощствyемъ, вh же си1льни бывaете: сe бо и3 м0лимсz њ вaшемъ совершeніи. ‹ Сегw2 рaди не сhй ў вaсъ сі‰ пишY, да пришeдъ, не безщaднw сотворю2 по влaсти, ю4же гDь дaлъ ми2 є4сть въ создaніе, ґ не на разорeніе. №i Пр0чее же брaтіе, рaдуйтесz, совершaйтесz, ўтэшaйтесz, т0жде мyдрствуйте, ми1ръ и3мёйте: и3 бGъ любвE и3 ми1ра бyдетъ съ вaми. в7i Цэлyйте другъдрyга лобзaніемъ с™hмъ: цэлyютъ вы2 с™jи вси2. Gi Бlгодaть гDа нaшегw ї}са хrтA, и3 любы2 бGа [и3 nц7A] и3 nбщeніе с™aгw д¦а со всёми вaми. ґми1нь.

Конeцъ средЁ.

Конeцъ вторaгw послaніz къ корjнfzнwмъ, є4же написaсz t філіпписjи, тjтомъ и3 лук0ю: и4мать въ себЁ глaвъ Gi: зачaлъ цRк0вныхъ, lв: стіхHвъ, сн7ѕ: знаменaній чeрныхъ, ‹: послёдующихъ же и5мъ червлeныхъ, є7.

К галатам послание святого апостола Павла

(л. Rм њб.)

Знамєнaніz къ галaтwмъ послaніz.

[№] По предписaнію п0вэсть, њ своeмъ преложeніи t жид0вства по kвлeнію.

[в7] Њ свидётельствэ ґп0столwвъ, и3 њ житіи2 вёрнэ.

[G] Њ є4же къ ки1фэ противорёчіи.

[д7] Ћкw вёрою њсщ7eніе, ґ не зак0номъ.

[є7] Ћкw и3 ґвраaмъ t вёры њправдaсz, во џбразъ нaмъ.

[ѕ7] Ћкw зак0нъ не њправдaетъ, но њбличaетъ, и3 клsтву возлагaетъ, ю4же разрэшaетъ хrт0съ.

[з7] Ћкw не t зак0на, но t њбэтовaніz бlг†z.

[}] Ћкw под8 суд0мъ бhша и5же въ зак0нэ.

[f7] Ћкw своб0дною жен0ю ґвраaмлею, и3 и4скреннимъ дётищемъ пред8wбрази1вшымсz, не подобaетъ нaмъ порабощє1нымъ бhти зак0ну.

[‹] Ћкw звaніе нaше не подлежи1тъ њбрёзанію и3 зак0ну, за хrт0ву стrть.

[№i] Подписaніе своб0ды, ћже по д¦у с™0му.

[в7i] Tведeніе t привлачaющихъ ко њбрёзанію. и3 подвижeніе къ н0вому животY д¦0вному. (л. рм7а)

Сказaніе къ галaтwмъ послaніz с™aгw ґпcла пavла.

СіE посылaетъ t ри1ма, ви1дэвъ и5хъ ўжE и3 научи1въ. Винa же послaніz сіS: Научeни бhвше д0брэ галaтє t ґпcла, и3 вёровавше и4скреннw во хrтA, по tшeствіи ґпcловэ прельсти1шасz t нёкихъ, ћкw њбрёзатисz. Сі‰ ќбw ўвёдавъ ґпcлъ, пи1шетъ къ ни1мъ. И# пeрвэе ќбw свидётельствуетъ и5мъ, њ нeйже и3мёzху вёрэ, и3 и4скреннэмъ њ хrтЁ и3зволeніи: ўкорsетъ же, ћкw несмhсленнw содёzвшымъ, и3 преложи1вшымсz. Тaже повэствyетъ њ зак0нэ и3 вёрэ, ћже по ґвраaму, и3 показyетъ t зак0на же, и3 жeнъ ґвраaмовыхъ, и3носказaтельнэ толкyz и5хъ, до врeмене дaнымъ бhвшымъ и3 сёни и3 њбрёзанію, и3 и3спраздни1тисz и5мъ пр0чее хrт0вымъ пришeствіемъ. И# си1це и3з8zсни1въ, завэщавaетъ пр0чее и4мъ ктомY не внимaти прельщaющымъ |, но пaче держaтисz вёры, ћже во хrтA, и3 вёдэти, ћкw ћже њ хrтЁ бlгодaть, ўпражднsетъ є4же по пл0ти њбрёзаніе, и3 си1це пaки њ nбhчаехъ научи1въ и3 наказaвъ, скончавaетъ послaніе. (л. рм7а њб.)

И$но предвёдэніе їwaнна златоyстагw

И$же t їудє1й вёровавшіи, вкyпэ ќбw њ предпріsтіи їудeйства хвaлzщесz, вкyпэ же и3 тщеслaвіемъ піsнствующе, и3 хотsще сaнъ ўчи1тельный себЁ приложи1ти, пришeдше въ kзhкъ галaтскій ўчaху и5хъ, ћкw подобaетъ њбрёзатисz, и3 суббHты храни1ти и3 новомBсzчіz, и3 не внимaти пavлу teмлющу и5хъ. И$же бо њ петрЁ, и3 їaкwвэ, и3 їwaннэ, не возбранsетъ, пeрвіи ґпcлwмъ сyще, и3 со хrт0мъ бhвше, и3 вои1стинну не возбранsху: но не ўзаконsюще сіE творsху, но нeмощи сходsще вёровавшихъ їудє1й. Пavелъ же въ kзhцэхъ проповёдуz, не трeбоваше таковaгw схождeніz. Е#гдa же во їудeйстэй странЁ бhсть, тогдA и3 т0й потрeбова схождeніz сегw2. Но прельстsщіи не глаг0люще вины2, и4хже рaди и3 сeй и3 nни2 схождaху, прельщaху простёйшихъ, глаг0люще: ћкw не подобaетъ внимaти пavлу: сeй бо вчерA и3 днeсь kви1сz, nни1 же пeрвіи, и3 њ петрЁ: и3 сeй ќбw ўчени1къ ґпcлwвъ бhсть, nни1 же хrт0вы: и3 сeй є3ди1нъ, nни1 же мн0зи, и3 столпи2 цeркве. и3 лицемёріемъ є3щE њклеветaху є3го2, глаг0люще, ћкw т0й сaмъ teмлzй њбрёзаніе, kвлsетсz потрeбовавъ си1хъ и4ндэ: и3 и4накw ќбw вaмъ, и4накw же и3ны6мъ проповёдуz. Е#лмA ќбw возжжeнъ ви1дэ kзhкъ вeсь, и3 пожaръ лю1тъ возгорёсz въ цeркви галатjйстэй, и3 создaніе колeблемо бэдY пріeмлюще пaсти. џво ќбw t ћрости прaведныz, џво же t печaли содержи1мь, и4бо и3 сіE kви1лъ є4сть рeкъ: ћкw u5бо хотёлъ бы пріити2 къ вaмъ нhнэ, и3 премэни1ти глaсъ м0й, пи1шетъ послaніе сіE ко всёмъ си6мъ tвэщавaz. И# ѓбіе t предисл0віz проти1ву џному (л. рм7в) простирaетсz, и4мже прокоповaюще є3гw2 ўчи1тельскій сaнъ, глаг0лаху: ћкw пр0чіи ќбw хrт0вы, сeй же ґпcлwвъ бhсть ўчени1къ. тёмже и3 си1це начинaетъ послaніе: Пavелъ ґпcлъ, не t человBкъ, ни человёкомъ, но ї}сомъ хrт0мъ, и3 бGомъ и3 nц7eмъ. СіE чeсти рaди ћже ко nц7Y рeклъ є4сть, и3 слaбости рaди слhшателей. ЧесH же рaди сіE нигдёже и4ндэ приложи1лъ ко и3нhмъ посылaz: и3 nвогдA своE и4мz т0чію полагaетъ, и3ли2 двои1хъ, и3ли2 тріeхъ и3нhхъ и3менA. Здё же мн0жество цёло положи1лъ: чесH ли ќбw рaди, клеветaху бо є3го2, ћкw є3ди1нъ сі‰ проповёдуетъ, и3 н0во ўчeніе вв0дитъ въ догмaтэхъ: хотs же tsти сіE ѕл0е мнёніе и4хъ, и3 показaти, ћкw мн0ги и4мать џбщники ўчeнію семY, счини1лъ є4сть себЁ брaтію, сказyz, ћкw ћже пи1шетъ, и3 t рaзума и4хъ пи1шетъ. (л. рм7в њб.)

КЪ ГАЛА1ТWМЪ ПОСЛА1НІЕ

СТ7А1ГW ҐПО1СТОЛА ПА1VЛА.

ГлавA пeрваz.

(за? р§и) с< № Пavелъ ґпcлъ,* (Въ четверт0къ д7i-z недёли: Пavелъ ґп0столъ*) [ни t человBкъ, ни человёкомъ, но ї}съ хrт0мъ и3 бGомъ nц7eмъ, воскреси1вшимъ є3го2 и3з8 мeртвыхъ:] в7 И# и5же со мн0ю всS брaтіz, цeрквамъ галатjйскимъ.

(за? р§f) G Бlгодaть вaмъ** (Въ суббHту к7є: Брaтіе, бlгодaть вaмъ**) и3 ми1ръ t бGа nц7A, и3 гDа нaшегw ї}са хrтA: д7 Дaвшагw себE по грэсёхъ нaшихъ, ћкw да и3збaвитъ ны2 t настоsщагw вёка лукaвагw по в0ли бGа и3 nц7A нaшегw: є7 Е#мyже слaва во вёки вэкHвъ, ґми1нь. ѕ7 Чуждyсz, ћкw тaкw ск0рw прелагaетесz, t звaвшагw вы2 бlгодaтію хrт0вою, во и4но бlговэствовaніе: з7 Е$же нёсть и4но, т0чію нёцыи сyть смущaющіи вы2, и3 хотsщіи преврати1ти бlговэствовaніе хrт0во. } Но и3 ѓще мы2, и3ли2 ѓгGлъ съ нб7сE бlговэсти1тъ вaмъ пaче, (л. рм7г) є4же бlговэсти1хомъ вaмъ, ґнafема да бyдетъ. f7 Ћкоже предрек0хомъ, и3 нhнэ пaки глаг0лю: ѓще кто2 вaмъ бlговэсти1тъ пaче є4же пріsсте, ґнafема да бyдетъ. ‹ Нhнэ бо человёки препирaю и3ли2 бGа; и3ли2 и3щY человёкwмъ ўгождaти; ѓще бо бhхъ є3щE человёкwмъ ўгождaлъ, хrт0въ рaбъ не бhхъ ќбw бhлъ.

Преступи2 четверткY. Конeцъ суббHтэ.

(за? ©) [№] №i Сказyю же вaмъ брaтіе,* (Недёлz к7: Брaтіе, сказyю вaмъ* Сіe же и3 недёлz по ржcтвЁ хrт0вэ) бlговэствовaніе бlговэщeнное t менE, ћкw нёсть по человёку. в7i Ни бо ѓзъ t человёка пріsхъ є5, нижE научи1хсz: но kвлeніемъ ї}съ хrт0вымъ. Gi Слhшасте бо моE житіE и3ногдA въ жид0вствэ, ћкw попремн0гу гони1хъ цeрковь б9ію, и3 разрушaхъ ю5: д7i И# преспэвaхъ въ жид0вствэ пaче мн0гихъ свє1рстникъ мои1хъ въ р0дэ моeмъ, и4злиха ревни1тель сhй nтeческихъ мои1хъ предaній. є7i Е#гдa же благоволи2 бGъ, и3збрaвый мS t чрeва мaтере моеS, и3 призвaвый бlгодaтію своeю, ѕ7i Kви1ти сн7а своего2 во мнЁ, да бlговэствyю є3го2 во kзhцэхъ: ѓбіе не приложи1хсz пл0ти и3 кр0ви, з7i Ни взыд0хъ во їерусали1мъ къ прє1днимъ менE ґп0столwмъ: но и3д0хъ во ґравjю, и3 пaки возврати1хсz въ дамaскъ. }i Пот0мъ же по тріeхъ лётэхъ взыд0хъ во їерусали1мъ соглsдати петрA, и3 пребhхъ ў негw2 днjй пzтьнaдесzть. (л. рм7г њб.) f7i И#н0гw же t ґп0стwлъ не ви1дэхъ, т0кмw їaкwва брaта гDнz.

Конeцъ недёли. Чти2 четверткY.

к7 Ґ ±же пишY вaмъ, сE пред8 бGомъ, ћкw не лгY. к7а Пот0мъ же пріид0хъ въ страны6 сЂрскіz, и3 кілікjйскіz. к7в Бёхъ же не знaемь лицeмъ цeрквамъ їудeйскимъ, ±же њ хrтЁ: к7г Т0чію же слhшаще бsху, ћкw гонsй нaсъ и3ногдA, нhнэ благовэствyетъ вёру, ю4же и3ногдA разрушaше. к7д И# слaвлzху њ мнЁ бGа.

ГлавA вторaz.

[в7] с< № Пот0мъ же по четыренaдесzти лётэхъ, пaки взыд0хъ во їерусали1мъ съ варнaвою, поeмъ съ соб0ю и3 тjта. в7 Взыд0хъ же по tкровeнію, и3 возложи1хъ и5мъ бlговэствовaніе, є4же проповёдую во kзhцэхъ, наединё же мни1мымъ, да не кaкw вотщE текY, и3ли2 тек0хъ. G Но ни тjтъ и4же со мн0ю, є4ллинъ сhй, нyжденъ бhсть њбрёзатисz: д7 И# за прившeдшую лжебрaтію, и5же привнид0ша соглsдати своб0ды нaшеz, ю4же и4мамы њ хrтЁ ї}сэ, да нaсъ пораб0тzтъ. є7 И5мже ни къ часY повинyхомсz въ покорeніе, да и4стина бlговёстіz пребyдетъ въ вaсъ.

Конeцъ четверткY.

(за? ©а) ѕ7 T мнsщихсz же* (Въ пzт0къ д7i-z недёли: Брaтіе, t мнsщихсz*) бhти что2, [kкови2 нёкогда бёша, ничт0же ми2 рaзнствуетъ: лицA бGъ (л. рм7д) человёча не пріeмлетъ.] мнё бо мни1міи ничт0же привозложи1ша: з7 Но сопроти1вное, ўразумёвше, ћкw ўвёрено ми2 бhсть бlговёстіе неwбрёзаніz, ћкоже петрY њбрёзаніz. } [И$бо споспёшествовавый петрY въ послaніе њбрёзаніz, поспёшествова и3 мнЁ во kзhки.] f7 И# познaвше бlгодaть дaнную ми2, їaкwвъ, и3 ки1фа, и3 їwaннъ, мни1міи столпи2 бhти, дє1снаz дaша мнЁ и3 варнaвэ nбщeніz, да мы2 во kзhки, nни1 же во њбрёзаніе: ‹ Т0чію ни1щихъ да п0мнима, є4же и3 потщaхсz сіE и4стое сотвори1ти.

Конeцъ пzткY.

(за? ©в) [G] №i Е#гдa же пріи1де* (Въ понедёльникъ є7i-z недёли: Брaтіе, є3гдA пріи1де*) пeтръ во ґнтіохjю, въ лицE є3мY проти1ву стaхъ, ћкw заз0ренъ бЁ. в7i Прeжде бо дaже не пріити2 нBкимъ t їaкwва, съ kзhки kдsше: є3гдa же пріид0ша, њпрsташесz и3 tлучaшесz, боsсz сyщихъ t њбрёзаніz. Gi И# лицемёришасz съ ни1мъ и3 пр0чіи їудє1и, ћкw и3 варнaвэ пристaти лицемёрству и4хъ. д7i Но є3гдA ви1дэхъ, ћкw не прaвw х0дzтъ ко и4стинэ бlговэствовaніz, рек0хъ петрY пред8 всёми: ѓще ты2 їудeй сhй, kзhчески ґ не їудeйски живeши, почто2 kзhки нyдиши їудeйски жи1тельствовати; є7i Мы2 є3стеств0мъ їудє1и, ґ не t kзы6къ грёшницы.

(за? ©г) ѕ7i Ўвёдэвше же,** (Недёлz к7а: Брaтіе, ўвёдэвше** Сіe же и3 по воздви1женіи недёлz.) ћкw не њправди1тсz человёкъ t дёлъ зак0на, но т0кмw вёрою ї}съ хrт0вою, (л. рм7д њб.) и3 мы2 во хrтA ї}са вёровахомъ, да њправди1мсz t вёры хrт0вы, ґ не t дёлъ зак0на: занE не њправди1тсz t дёлъ зак0на всsка пл0ть.

Конeцъ понедёльнику.

з7i Ѓще ли и4щуще њправди1тисz њ хrтЁ, њбрэт0хомсz и3 сaми грёшницы: хrт0съ ќбw грэхy ли служи1тель; да не бyдетъ. }i Ѓще бо ±же разори1хъ, сі‰ пaки созидaю, престyпника себE представлsю. f7i Ѓзъ бо зак0номъ зак0ну ўмр0хъ, да бGови жи1въ бyду: хrт0ви сраспsхсz. (вто>) к7 Живy же не ктомY ѓзъ, но живeтъ во мнЁ хrт0съ: ґ є4же нhнэ живY во пл0ти, вёрою живY сн7а б9іz, возлюби1вшагw менE, и3 предaвшагw себE по мнЁ.

Конeцъ недёли.

(за? ©д) к7а Не tметaю* (Во вт0рникъ є7i-z недёли: Брaтіе, не tметaю*) бlгодaти б9іz: ѓще бо зак0номъ прaвда, u5бо хrт0съ тyне ќмре.

ГлавA трeтіz.

[д7] с< № Q несмhсленніи галaтє, кт0 вы прельсти1лъ є4сть не покори1тисz и4стинэ, и5мже пред8 nчи1ма ї}съ хrт0съ преднапи1санъ бhсть, въ вaсъ рaспzтъ; в7 СіE є3ди1но хощY ўвёдэти t вaсъ, t дёлъ ли зак0на д¦а пріsсте, и3ли2 t слyха вёры; G Тaкw ли несмhсленни є3стE: начeнше д¦омъ, нhнэ пл0тію скончавaете; д7 Толи6ка пострадaсте тyне, ѓще же и3 тyне. є7 Подаsй u5бо вaмъ д¦а, и3 (л. рм7є) дёйствуzй си6лы въ вaсъ, t дёлъ ли зак0на, и3ли2 t слyха вёры; ѕ7 Ћкоже ґвраaмъ вёрова бGу, и3 вмэни1сz є3мY въ прaвду. з7 Разумёйте u5бо, ћкw сyщіи t вёры, сjи сyть сhнове ґвраaмли.

Конeцъ вт0рнику.

(за? ©є) } Пред8уви1дэвше бо* (Въ суббHту к7ѕ: и3 въ суббHту пред8 ржcтв0мъ хrт0вымъ: Брaтіе, пред8уви1дэвше*) писaніе, ћкw t вёры њправдaетъ kзhки бGъ, прeжде бlговэствовA ґвраaму: ћкw бlгословsтсz њ тебЁ вси2 kзhцы. f7 Тёмже сyщіи t вёры благословsтсz съ вёрнымъ ґвраaмомъ. [ѕ7] ‹ Е#ли1цы бо t дёлъ зак0на сyть, под8 клsтвою сyть: пи1сано бо є4сть: пр0клzтъ всsкъ, и4же не пребyдетъ во всёхъ пи1санныхъ въ кни1зэ зак0ннэй, ћкw твори1ти |. №i Ґ ћкw въ зак0нэ никт0же њправдaетсz t бGа, ћвэ, ћкw прaведный t вёры жи1въ бyдетъ. в7i Зак0нъ же нёсть t вёры: но сотвори1вый т† человёкъ жи1въ бyдетъ въ ни1хъ.

Конeцъ суббHтэ пред8 ржcтв0мъ хrт0вымъ.

Чти2 суббHтэ вели1кой, на ќтрени:

(за? ©ѕ) Gi Хrт0съ ны2 и3скупи1лъ є4сть t клsтвы зак0нныz, бhвъ по нaсъ клsтва: пи1сано бо є4сть: пр0клzтъ всsкъ ви1сzй на дрeвэ. д7i Да въ kзhцэхъ бlгословeніе ґвраaмле бyдетъ њ хrтЁ ї}сэ, да њбэтовaніе д¦а пріи1мемъ вёрою.

Конeцъ суббHтэ вели1кой, на ќтрени.

(за? ©з) є7i Брaтіе, [по чlвёку глаг0лю,]** (Въ срeду є7i-z недёли: Брaтіе, по человёку глаг0лю**) nбaче чlвёку пред8утверждeнна завёта никт0же tметaетъ, и3ли2 (л. рм7є њб.) приповелэвaетъ. [з7] ѕ7i Ґвраaму же речeни бhша њбёты, и3 сёмени є3гw2: не глаг0летъ же, и3 сёменємъ, ћкw њ мн0зэхъ, но ћкw њ є3ди1номъ, и3 сёмени твоемY, и4же є4сть хrт0съ. з7i Сіe же глаг0лю, завёта пред8утверждeнна t бGа во хrтA, и4же по лётэхъ четhриста и3 три1десzтихъ бhвый зак0нъ не tметaетъ, во є4же разори1ти њбэтовaніе. }i Ѓще бо t зак0на наслёдіе, не ктомY ўжE t њбэтовaніz: ґвраaму же њбэтовaніемъ даровA бGъ. f7i Что2 u5бо зак0нъ; преступлeніz рaди приложи1сz, д0ндеже пріи1детъ сёмz, є3мyже њбэтовaсz, вчинeнъ ѓгGлы рук0ю ходaтаz. к7 Ходaтай же є3ди1нагw нёсть: бGъ же є3ди1нъ є4сть. к7а Зак0нъ ли u5бо проти1ву њбэтовaніємъ б9іимъ; да не бyдетъ: ѓще бо дaнъ бhсть зак0нъ могjй њживи1ти, вои1стинну t зак0на бы былA прaвда. к7в Но затвори2 писaніе вс‰ под8 грэх0мъ, да њбэтовaніе t вёры ї}съ хrт0вы дaстсz вёрующымъ.

Конeцъ средЁ.

(за? ©и) к7г Прeжде же* (Въ четверт0къ є7i недёли: Брaтіе, прeжде* Сіe же и3 преподHбнымъ женaмъ.) пришeствіz вёры, под8 зак0номъ стрег0ми бёхомъ, затворeни въ хотsщую вёру tкрhтисz. к7д Тёмже зак0нъ пёстунъ нaмъ бhсть во хrтA, да t вёры њправди1мсz. к7є Пришeдши же вёрэ, ўжE не под8 пёстуномъ є3смы2. к7ѕ Вси1 бо вы2 сhнове б9іи є3стE вёрою њ хrтЁ ї}сэ: к7з Е#ли1цы бо во хrтA кrти1стесz, во хrтA њблек0стесz. к7и Нёсть (л. рм7ѕ) їудeй, ни є4ллинъ: нёсть рaбъ, ни своб0дь: нёсть мyжескій п0лъ, ни жeнскій: вси1 бо вы2 є3ди1но є3стE њ хrтЁ ї}сэ. к7f Ѓще ли вы2 хrт0вы: u5бо ґвраaмле сёмz є3стE, и3 по њбэтовaнію наслёдницы.

Конeцъ с™hмъ женaмъ.

ГлавA четвeртаz.

[}] с< № Глаг0лю же, въ нели1ко врeмz наслёдникъ млaдъ є4сть, ничи1мже лyчшій є4сть рабA, гDь сhй всёхъ: в7 Но под8 повели1тели и3 пристaвники є4сть, дaже до нар0ка џ§а. G Тaкоже и3 мы2, є3гдA бёхомъ млaди, под8 стіхjами бёхомъ мjра порабощeни.

(за? ©f) д7 Е#гдa же* (На ржcтво2 хrт0во: Брaтіе, є3гдA*) пріи1де кончи1на лёта, послA бGъ сн7а своего2 є3динор0днаго, раждaемаго t жены2, бывaема под8 зак0номъ: є7 Да подзакHнныz и3скyпитъ, да всыновлeніе воспріи1мемъ.

Конeцъ четверткY.

ѕ7 Да ћкw є3стE сн7ове, послA бGъ д¦а сн7а своегw2 въ сердцA вaша, вопію1ща: ѓвва, џ§е. з7 Тёмже ўжE нёси рaбъ, но сн7ъ: ѓще ли же сн7ъ, и3 наслёдникъ б9ій ї}съ хrт0мъ.

Конeцъ прaзднику. (л. рм7ѕ њб.)

(за? ©i) } Но тогдA ќбw не вёдуще бGа,* (Въ пzт0къ є7i недёли: Брaтіе, невёдуще бGа* Сіe же и3 њ болsщихъ.) служи1сте не по є3стествY сyщымъ богHмъ: f7 Нhнэ же познaвше бGа, пaче же познaни бhвше t бGа, кaкw возвращaетесz пaки на немощнhz и3 худhz стіх‡и, и5мже °свhше° (вспsть) пaки служи1ти х0щете; ‹ Дни2 смотрsете, и3 мцcы, и3 временA, и3 лBта. №i Бою1сz њ вaсъ, є3дA кaкw всyе труди1хсz въ вaсъ. в7i Бyдите ћкоже ѓзъ, занE и3 ѓзъ ћкоже вы2: брaтіе, молю2 вы2, ничи1мже менE њби1дэсте. Gi Вёсте же, ћкw за нeмощь пл0ти бlговэсти1хъ вaмъ пeрвэе. д7i И# и3скушeніz моегw2 є4же во пл0ти моeй не ўничижи1сте, ни њплевaсте, но ћкоже ѓгGла б9іz пріsсте мS, ћкw хrтA ї}са.

Конeцъ њ болsщихъ.

є7i К0е u5бо бsше бlжeнство вaше, свидётельствую бо вaмъ, ћкw ѓще бы бhло м0щно, nчесA вaша и3звертёвше, дaли бhсте ми2. ѕ7i Тёмже врaгъ вaмъ бhхъ, и4стину вaмъ глаг0лz. з7i Ревнyютъ по вaмъ не д0брэ, но tлучи1ти вaсъ хотsтъ, да и5мъ ревнyете. }i Добр0 же є4же ревновaти всегдA въ д0бромъ, и3 не т0чію, внегдA приходи1ти ми2 къ вaмъ. f7i Чaдца моS, и4миже пaки болёзную, д0ндеже воwбрази1тсz хrт0съ въ вaсъ. к7 Хотёхъ же пріити2 къ вaмъ нhнэ, и3 и3змэни1ти глaсъ м0й: ћкw не домышлsюсz њ вaсъ. к7а Глаг0лите ми2, и5же под8 зак0номъ хотsщіи бhти, зак0на ли не слyшаете;

Конeцъ пzткY. (л. рм7з)

к7в Пи1сано бо є4сть: ћкw

(за?) Ґвраaмъ* (Септeмвріа f7, с™0му їwакjму и3 ѓннэ: Брaтіе, ґвраaмъ*) двA сhна и3мЁ: є3ди1наго t рабы2, ґ другaго t своб0дныz. к7г Но и4же t рабы2, по пл0ти роди1сz, ґ и4же t своб0дныz, по њбэтовaнію: к7д Я5же є3стA и3носказaема. сіs бо є3стA двA завёта: є3ди1нъ ќбw t горы2 сінaйскіz, въ раб0ту раждazй, ћже є4сть ґгaрь. к7є Ґгaрь бо, сінA горA є4сть во ґравjи: прилагaетсz же нhнэшнему їеrли1му, раб0таетъ же съ чaды свои1ми. к7ѕ Ґ вhшній їеrли1мъ, своб0дь є4сть, и4же є4сть мaти всёмъ нaмъ. к7з Пи1сано бо є4сть: возвесели1сz непл0ды не раждaющаz, раст0ргни и3 возопи2 не болsщаz, ћкw мнHга ч†да пустhz пaче, нeжели и3мyщіz мyжа.

(за? с№i) к7и Мh же брaтіе, по їсаaку** (Въ понедёльникъ ѕ7i недёли: Брaтіе, мы2 по їсаaку**) њбэтовaніz ч†да є3смы2. к7f Но ћкоже тогдA по пл0ти роди1выйсz, гонsше д¦0внаго: тaкw и3 нhнэ. l Но что2 глаг0летъ писaніе; и3зжени2 рабY и3 сhна є3S: не и4мать бо наслёдовати сhнъ рабhнинъ, съ сhномъ своб0дныz. lа Тёмже брaтіе, нёсмы рабhнина ч†да, но своб0дныz.

Конeцъ с™ы6мъ.

ГлавA пsтаz.

с< № Своб0дою u5бо, є4юже хrт0съ нaсъ свободи2, ст0йте, и3 не пaки под8 и4гомъ раб0ты держи1тесz. [‹] в7 СE ѓзъ пavелъ глаг0лю вaмъ: ћкw (л. рм7з њб.) ѓще њбрёзаетесz, хrт0съ вaсъ ничт0же п0льзуетъ. G Свидётельствую же пaки всsкому человёку њбрёзающемусz, ћкw д0лженъ є4сть вeсь зак0нъ твори1ти. д7 Ўпраздни1стесz t хrтA, и5же зак0номъ њправдaетесz: t благодaти tпад0сте. є7 Мh бо д¦омъ t вёры, ўповaніz прaвды ждeмъ. ѕ7 Њ хrтё бо ї}сэ ни њбрёзаніе что2 м0жетъ, ни неwбрёзаніе, но вёра люб0вію поспэшествyема. з7 Течaсте д0брэ, кто2 вaмъ возбрани2 не покарsтисz и4стинэ; } Препрёніе не t призвaвшагw вы2. f7 Мaлъ квaсъ всE смэшeніе квaситъ. ‹ Ѓзъ надёюсz њ вaсъ њ гDэ, ћкw ничт0же и4но разумёти бyдете: смущazй же вaсъ, понесeтъ грёхъ, и4же ѓще є4сть.

Конeцъ понедёльнику.

(за? св7i) №i Ѓзъ же брaтіе, ѓще* (Во вт0рникъ ѕ7i недёли: Брaтіе, ѓще*) њбрёзаніе є3щE проповёдую, почто2 є3щE гони1мь є4смь; u5бо ўпраздни1сz соблaзнъ кrтA. в7i Q дабы2 tсёчени бhли развращaющіи вaсъ. [№i] Gi Вh бо на своб0ду звaни бhсте брaтіе: т0чію да не своб0да вaша въ винY пл0ти, но люб0вію раб0тайте другъдрyгу. д7i И$бо вeсь зак0нъ во є3ди1номъ словеси2 и3сполнsетсz: во є4же возлю1биши бли1жнzго твоего2 ћкоже себE. є7i Ѓще же другъдрyга ўгрызaете и3 снэдaете, блюди1тесz, да не дрyгъ t дрyга и3стреблeни бyдете. ѕ7i Гlю же: д¦омъ ходи1те, и3 п0хwти плотскjz не совершaйте: з7i Пл0ть бо похотствyетъ на дyха, дyхъ же на пл0ть: сі‰ же (л. рм7и) другъдрyгу проти1витасz, да не ±же х0щете, сі‰ творитE. }i Ѓще ли дyхомъ води1ми є3стE, нёсте под8 зак0номъ. f7i Kвлeна же сyть дэлA плотск†z ±же сyть: прелюбодэsніе, блyдъ, нечистотA, студодэsніе, к7 Їдwлослужeніе, чародэ‰ніz, вражды6, рвє1ніz, зави6ды, ћрwсти, разжжє1ніz, р†спри, соблaзны, є4рєси, к7а З†висти, ўб‡йства, пі‰нства, безчи1нны кли1чи, и3 подHбнаz си6мъ: ±же предглаг0лю вaмъ, и3 предрек0хъ, ћкw таковaz творsщіи цrтвіz б9іz не наслёдzтъ.

Конeцъ вт0рнику.

(за? сGi) к7в Пл0дъ же* (Въ суббHту к7з-ю: Брaтіе, пл0дъ* Сіe же и3 преподHбнымъ.) д¦0вный є4сть: любы2, рaдость, ми1ръ, долготерпёніе, блгcть, млcрдіе, вёра, к7г Кр0тость, воздержaніе: на таковhхъ нёсть зак0на. к7д Ґ и5же хrт0вы сyть, пл0ть распsша со страстьми2 и3 похотьми2. к7є Ѓще живeмъ д¦омъ, д¦омъ и3 да х0димъ. к7ѕ Не бывaимъ тщеслaвни, другъдрyга раздражaюще, другъдрyгу зави1дzще.

ГлавA шестaz.

с< № Брaтіе, ѓще и3 впадeтъ человёкъ въ нёкое прегрэшeніе, вы2 д¦0вніи и3справлsйте таковaго д¦омъ кр0тости: блюдhй себE, да не и3 ты2 и3скушeнъ бyдеши. (л. рм7и њб.)

(за? сд7i) в7 Другъдрyга* (Въ срeду ѕ7i-z недёли: Брaтіе, другъдрyга*) тzгwты2 носи1те, и3 тaкw и3сп0лните зак0нъ хrт0въ.

Конeцъ суббHтэ, и3 прпdбнымъ.

G Ѓще бо кто2 мни1тъ себE бhти что2, ничт0же сhй, ўм0мъ льсти1тъ себE. д7 Дёло же своE да и3скушaетъ к0йждо, и3 тогдA въ себЁ т0чію хвалeніе да и4мать, ґ не во и3н0мъ. є7 К0йждо бо своE брeмz понесeтъ. ѕ7 Да њбщaетсz же ўчsйсz словеси2 ўчaщему, во всёхъ бlги1хъ. з7 Не льсти1тесz, бGъ поругaемь не бывaетъ: є4же бо ѓще сёетъ чlвёкъ, т0жде и3 п0жнетъ. } Ћкw сёzй въ пл0ть свою2, t пл0ти п0жнетъ и3стлёніе: ґ сёzй въ д¦ъ, t д¦а п0жнетъ жив0тъ вёчный. f7 Д0брое же творsще, да не стужaемъ си2: во врeмz бо своE п0жнемъ не њслабёюще. ‹ Тёмже ќбw, д0ндеже врeмz и4мамы, да дёлаимъ бlг0е ко всёмъ, пaче же къ при6снымъ въ вёрэ.

Конeцъ средЁ.

(за? сє7i) [в7i] №i Ви1дите,** (Недёлz к7в: Брaтіе, ви1дите**) коли1цэми кни1гами писaхъ вaмъ моeю рук0ю. в7i Е#ли1цы хотsтъ хвали1тисz по пл0ти, сjи нyдzтъ вы2 њбрёзатисz, т0чію да не кrт0мъ хrт0вымъ г0нzтсz. Gi Ни бо2 њбрёзающіисz сaми зак0нъ хранsтъ: но хотsтъ вaмъ њбрёзоватисz, да въ вaшей пл0ти похвaлzтсz.

(за?) д7i Мнё же*** (Въ вели1кій пzт0къ, на №-мъ часЁ: Брaтіе, мнЁ***) да не бyдетъ хвали1тисz, т0кмw њ кrтЁ гDа нaшегw ї}са хrтA, и4мже мнЁ мjръ (л. рм7f) распsсz, и3 ѓзъ мjру. є7i Њ хrтё бо ї}сэ, ни њбрёзаніе что2 м0жетъ, ни неwбрёзаніе, но новA твaрь. ѕ7i И# є3ли1цы прaвиломъ си1мъ жи1тельствуютъ, ми1ръ на ни1хъ и3 млcть, и3 на ї}ли б9іи. з7i Пр0чее, труды2 да никт0же ми2 даeтъ: ѓзъ бо ћзвы гDа ї}са на тёлэ моeмъ ношY. }i Бlгодaть гDа нaшегw ї}са хrтA, со д¦омъ вaшимъ брaтіе. ґми1нь.

Конeцъ недёли, и3 пeрвагw часA.

Конeцъ послaніz, є4же къ галaтwмъ: написaсz t ри1ма тmхjкомъ: и4мать въ себЁ глaвъ, ѕ7: зачaлъ цRк0вныхъ, f7i: стіхHвъ, рм7f: знаменaній чeрныхъ, в7i: без8 червлeныхъ.

Ко ефессеям послание святого апостола Павла

(л. рм7f њб.)

Знамєнaніz ко є3фесeємъ послaніz.

[№] Њ и3збрaніи нaшемъ хrт0мъ, и3 наказaніи, и3 совершeніи.

[в7] Моли1тва њ рaзумэ бlги1хъ, введeныхъ въ нaсъ хrт0мъ.

[G] Њ присвоeніи къ бGу kзы6къ и3 їудє1й хrт0мъ.

[д7] Њ дaннэй є3мY б9eственнэй премyдрости на просвэщeніе kзы6къ, и3 њбличeніе бэсHвъ.

[є7] Моли1тва њ цRкви, въ си1лу и3 люб0вь б9ію.

[ѕ7] Ўчeніе њ любви2 соедини1тельнэй, ѓще и3 даров†ніz раздэлeна сyть ко џбщей п0льзэ.

[з7] Њ цэломyдріи и3 прaвдэ, творsщихъ нaсъ бGови1дны.

[}] Њ є4же жи1ти нaмъ дост0йнw с™hни, ѕл0бу њбличaюще не словесы2, но д¦омъ, и3сп0лнены pалмы2, ґ не він0мъ.

[f7] Разчинeніе домaшнихъ служeній, начaльствуємымъ, и3 начaльствующымъ.

[‹] Ўчeніе во џбразэ њполчeніz, њ є4же по хrтЁ си1лэ. (л. Rн)

Сказaніе ко є3фесeємъ послaніz с™aгw ґпcла пavла.

СіE посылaетъ t ри1ма, не u5 ви1дэвъ ќбw и5хъ, слhшавъ же њ ни1хъ. Винa же послaніz сіS є4сть: є3фeсzне вёровавше въ гDа нaшего ї}са хrтA, и4скреннюю и3мёzху въ него2 вёру и3 во всS с™ы6z люб0вь, и3 хотsху t пavла ўтверди1тисz: ўвёдэвъ u5бо сіE ґпcлъ, пи1шетъ къ ни1мъ сіE послaніе ўчи1тельно. И# пeрвэе ќбw сказyетъ не н0ву бhти, є4же по нaсъ тaинству, но и3з8 начaла, и3 прeжде сложeніz мjра, бhвше сіE благоволeніе б9іе, ћкw хrтY њ нaсъ страдaти, и3 нaмъ тёмъ спасти1сz. Тaже њ призвaніи kзы6къ бесёдуетъ, да покaжетъ и5хъ дост0йнw вёровавшихъ: и3 kвлsетъ, ћкw призвaніе нaше бhсть не человёкомъ, но ї}съ хrт0мъ, и4же є4сть сн7ъ б9ій. Да и3 t тогw2 навhкнутъ, ћкw не человэкослужи1телє бhша вёровавше во хrтA, но и4стинніи бGочести1віи. Сказyетъ же и3 себE сегw2 рaди п0слана бhвша, да проповёдуетъ є3ђліе: и3 ћкw и3 њ ни1хъ печaшесz. Пот0мъ ўчи1тєльна словесA, мужє1мъ и3 женaмъ, nтцє1мъ и3 чaдwмъ, господє1мъ и3 рабHмъ, полагaетъ въ послaніи: вкyпэ всёхъ њполчевaетъ на діaвола, и3 бэсHвъ є3гw2, глаг0лz проти1ву и4хъ бhти нaшей брaни: и3 ћкw нёкій д0бръ подви1жникъ, воwружи1лъ всёхъ словесы2 на бэс0вское ѕлохи1тріе. И# си1це скончавaетъ послaніе. (л. Rн њб.)

КО Е#ФЕСЕ1ЕМЪ ПОСЛА1НІЕ

СТ7А1ГW ҐПО1СТОЛА ПА1VЛА.

ГлавA пeрваz.

(за? сѕ7i) [№] с< № Пavелъ послaнникъ* (Въ четверт0къ ѕ7i недёли: Пavелъ послaнникъ*) ї}съ хrт0въ, в0лею б9іею, с™ы6мъ сyщымъ во є3фeсэ, и3 вBрнымъ њ хrтЁ ї}сэ: в7 Блгdть вaмъ и3 ми1ръ, t бGа nц7A нaшегw, и3 гDа ї}са хrтA. G Блгcвeнъ бGъ и3 nц7ъ гDа нaшегw ї}са хrтA, блгcви1вый нaсъ всsцэмъ бlгословeніемъ д¦0внымъ, въ нбcныхъ њ хrтЁ. д7 Ћкоже и3збрA нaсъ въ нeмъ прeжде сложeніz мjра, бhти нaмъ с™ы6мъ и3 непорHчнымъ пред8 ни1мъ въ любви2. є7 Прeжде нарeкъ нaсъ во ўсынeніе ї}съ хrт0мъ въ него2, по благоволeнію хотёніz є3гw2, ѕ7 Въ похвалY слaвы бlгодaти є3гw2, въ нeйже њблагодати2 нaсъ њ возлю1бленнэмъ. з7 Њ нeмже

(за? сз7i) И$мамы и3збавлeніе кр0вію є3гw2,** (Въ пzт0къ ѕ7i-z недёли: Брaтіе, и4мамы и3збавлeніе кр0вію хrт0вою,**) и3 њставлeніе прегрэшeній, по богaтству бlгодaти є3гw2: } Ю$же (л. рн7а) преумн0жилъ є4сть въ нaсъ, во всsкой премyдрости и3 рaзумэ, f7 Сказaвъ нaмъ тaйну в0ли своеS, по бlговолeнію є3гw2,

Конeцъ четверткY.

є4же прeжде положи2 въ нeмъ: ‹ Въ смотрeніе и3сполнeніz времeнъ, возглaвити всsчєскаz њ хrтЁ, ±же на нб7сёхъ, и3 ±же на земли2 въ нeмъ, №i Въ нeмже и3 наслBдницы бhхомъ, прeжде наречeни бhвше, по прозрёнію б9ію, вс‰ дёйствующагw по совёту в0ли своеS: в7i Ћкw бhти нaмъ въ похвалeніе слaвы є3гw2, прeжде ўповaвшымъ во хrтA. Gi Въ нeмже и3 вы2 слhшавше сл0во и4стины, бlговэствовaніе спасeніz нaшегw, въ нeмже и3 вёровавше знaменастесz д¦омъ њбэтовaніz с™hмъ: д7i И$же є4сть њбручeніе наслёдіz нaшегw, во и3збавлeніе снабдёніz, въ похвалY слaвы є3гw2. [в7] є7i Сегw2 рaди и3 ѓзъ слhшавъ вaшу вёру њ хrтЁ ї}сэ, и3 люб0вь ћже ко всёмъ с™ы6мъ:

(за? с}i) ѕ7i Не престаю2 благодарS* (Въ суббHту к7и-ю: Брaтіе, не престаю2 благодарS*) њ вaсъ, поминaніе њ вaсъ творS, въ мlтвахъ мои1хъ: з7i Да бGъ гDа нaшегw ї}са хrтA, nц7ъ слaвы, дaстъ вaмъ д¦а премyдрости и3 tкровeніz,

Конeцъ пzткY.

въ познaніе є3гw2: }i Просвэщє1нна nчесA сeрдца вaшегw, ћкw ўвёдэти вaмъ, к0е є4сть ўповaніе звaніz є3гw2: и3 к0е богaтство слaвы достоsніz є3гw2 во с™hхъ: f7i И# к0е преспёющее вели1чество си1лы є3гw2 въ (л. рн7а њб.) нaсъ, вёрующихъ по дёйству держaвы крёпости є3гw2, к7 Ю$же содёz њ хrтЁ, воскреси1въ є3го2 t мeртвыхъ, и3 посaждь њдеснyю себE на нбcныхъ, к7а Превhше всsкагw начaльства, и3 влaсти, и3 си1лы, и3 гDьства, и3 всsкагw и4мене и3менyемагw, не т0чію въ вёцэ сeмъ, но и3 во грzдyщемъ.

(за? сf7i) к7в И# вс‰* (Въ понедёльникъ з7i-z недёли: Брaтіе, бGъ и3 nц7ъ гDа нaшегw ї}са хrтA, вс‰*) покори2 под8 н0зэ є3гw2: и3 того2 дадE главY вhше всёхъ цRкви, к7г Ћже є4сть тёло є3гw2, и3сполнeніе и3сполнsющагw всsчєскаz во всёхъ.

Конeцъ суббHтэ.

ГлавA вторaz.

[G] с< № И# вaсъ сyщихъ прегрэшeньми мeртвыхъ, и3 грэхи2 вaшими, в7 Въ ни1хже и3ногдA ходи1сте, по вёку мjра сегw2, по кнsзю влaсти воздyшныz: дyха и4же нhнэ дёйствуетъ въ сынёхъ противлeніz. G Въ ни1хже и3 мы2 вси2 жи1хомъ и3ногдA, въ п0хотехъ пл0ти нaшеz, творsще в0лю пл0ти и3 помышлeній: и3 бёхомъ є3стеств0мъ ч†да гнёва, ћкоже и3 пр0чіи.

Конeцъ понедёльнику.

(за? ©к) д7 БGъ же, богaтъ сhй** (Недёлz к7г: Брaтіе, бGъ богaтъ сhй**) въ млcти, за премн0гую люб0вь свою2, є4юже возлюби2 нaсъ: є7 И# сyщихъ нaсъ мeртвыхъ прегрэшeньми, соwживи2 хrт0мъ: [бlгодaтію є3стE спасeни:] ѕ7 И# съ ни1мъ воскреси2, и3 спосади2 (л. рн7в) на нбcныхъ во хrтЁ ї}сэ: з7 Да kви1тъ въ вёцэхъ грzдyщихъ преѕёльное богaтство бlгодaти своеS, бlгостhнею на нaсъ њ хrтЁ ї}сэ. } Бlгодaтію бо є3стE спасeни чрез8 вёру: [и3 сіE не t вaсъ, б9ій дaръ:] f7 Не t дёлъ, да никт0же похвaлитсz. ‹ ТогH бо є3смы2 творeніе, создaни њ хrтЁ ї}сэ на дэлA благaz, ±же прeжде ўгот0ва бGъ, да въ ни1хъ х0димъ.

Конeцъ недёли.

(за?) №i Тёмже поминaйте,* (Въ суббHту к7f: Брaтіе, поминaйте,*) ћкw вы2, и5же и3ногдA kзhцы во пл0ти, глаг0леміи неwбрёзаніе, t рек0магw њбрёзаніz во пл0ти рукотворeннагw: в7i Ћкw бёсте во врeмz џно без8 хrтA, tчуждeни житіS ї}лева, и3 чyжди t завBтъ њбэтовaніz, ўповaніz не и3мyще, и3 безб0жни въ мjрэ. Gi Нhнэ же њ хrтЁ ї}сэ, вы2 бhвшіи и3ногдA далeче, бли1зъ бhсте кр0вію хrт0вою.

Конeцъ суббHтэ.

(за? ск7а) д7i Т0й бо є4сть** (Недёлz к7д: Брaтіе, хrт0съ є4сть**) ми1ръ нaшъ, сотвори1вый nбо‰ є3ди1но, и3 средостёніе њгрaды разори1вый, враждY пл0тію своeю, є7i Зак0нъ зaповэдей ўчeньми ўпраздни1въ, да џба сози1ждетъ соб0ю во є3ди1наго н0ваго человёка, творS ми1ръ: ѕ7i И# примири1тъ nбои1хъ во є3ди1номъ тёлэ бGови кrт0мъ, ўби1въ враждY на нeмъ. з7i И# пришeдъ, бlговэсти2 ми1ръ вaмъ, д†льнимъ (л. рн7в њб.) и3 бли6жнимъ: }i ЗанE тёмъ и4мамы приведeніе џбои во є3ди1номъ д©э ко nц7Y.

(за? ск7в) f7i Тёмже ќбw ктомY* (Во вт0рникъ з7i-z недёли: Брaтіе, ктомY*) нёсте стрaнни и3 пришeльцы, но сожи1телє с™ы6мъ, и3 при1сніи бGу: к7 Наздaни бhвше на њсновaніи ґп0стwлъ и3 прорHкъ, сyщу краеуг0льну самомY ї}су хrтY, (че\к) к7а Њ нeмже всsко создaніе составлsемо растeтъ въ цRковь с™yю њ гDэ: к7в Њ нeмже и3 вы2 созидaетесz въ жили1ще б9іе д¦омъ.

Конeцъ недёли.

ГлавA трeтіz.

[д7] с< № Сегw2 рaди ѓзъ пavелъ, ю4зникъ ї}съ хrт0въ, њ вaсъ kзhцэхъ похвалю1сz: в7 °Ѓще ќбw° (°понeже°) слhшасте смотрeніе бlгодaти б9іz дaнныz мнЁ въ вaсъ, G Ћкw по tкровeнію сказa ми сz тaйна, ћкоже преднаписaхъ вмaлэ. д7 *Њ нeмже* (*по є3ли1ку*) м0жете чтyще разумёти рaзумъ м0й въ тaйнэ хrт0вэ: є7 Ћже во и3нёхъ р0дэхъ не сказaсz сынHмъ человёчєскимъ, ћкоже нhнэ tкрhсz свzтhмъ є3гw2 ґпcтолwмъ и3 прор0кwмъ д¦омъ с™hмъ: ѕ7 Ћкw бhти kзhкwмъ снаслёдникwмъ, и3 стэлeсникwмъ, и3 спричaстникwмъ њбэтовaніz є3гw2 њ хrтЁ ї}сэ, благовэствовaніемъ: з7 Е#мyже бhхъ служи1тель по дaру бlгодaти б9іz, дaнныz мнЁ по дёйству си1лы є3гw2.

Конeцъ вт0рнику. (л. рн7г)

(за? ск7г) } МнЁ* (Въ срeду з7i-z недёли: Брaтіе, мнЁ*) мeньшему всёхъ с™hхъ данA бhсть бlгодaть сіS, во kзhцэхъ благовэсти1ти неизслёдованное богaтство хrт0во, f7 И# просвэти1ти всёхъ: что2 є4сть смотрeніе тaйны сокровeнныz t вэкHвъ въ бз7э, создaвшемъ всsчєскаz ї}съ хrт0мъ. ‹ Да скaжетсz нhнэ начaлwмъ и3 властє1мъ на нбcныхъ цeрковію, многоразли1чнаz премyдрость б9іz, №i По предложeнію вBкъ, ±же сотвори2 њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ: в7i Њ нeмже и4мамы дерзновeніе, и3 приведeніе въ надёzніи, вёрою є3гw2. Gi Тёмже молю1 вы, не стужaти си2 въ ск0рбехъ мои1хъ ±же њ вaсъ, ћже є4сть слaва вaша. [є7] д7i Сегw2 рaди преклонsю кwлёна моS ко nц7Y гDа нaшегw ї}са хrтA, є7i И#з8 негHже всsко nтeчество на небесёхъ и3 на земли2 и3менyетсz: ѕ7i Да дaстъ вaмъ по богaтству слaвы своеS, си1лою ўтверди1тисz д¦омъ є3гw2, во внyтреннэмъ человёцэ, з7i Всели1тисz хrтY вёрою въ сердцA вaша, въ любви2 вкоренeни и3 њсновaни: }i Да возм0жете разумёти со всёми с™hми, что2 широтA, и3 долготA, и3 глубинA, и3 высотA: f7i Разумёти же преспёющую рaзумъ люб0вь хrт0ву, да и3сп0лнитесz во всsко и3сполнeніе б9іе. к7 Могyщему же пaче вс‰ твори1ти по преизбhточествію, и5хже пр0симъ, и3ли2 разумёемъ, по си1лэ дёйствуемэй въ нaсъ: к7а ТомY слaва въ цeркви њ хrтЁ ї}сэ, во всS р0ды вёка вэкHвъ, ґми1нь.

Конeцъ средЁ. (л. рн7д њб.)

ГлавA четвeртаz.

(за? ск7д) [ѕ7] с< № Молю2 u5бо вы2 ѓзъ* (Недёлz к7є: Брaтіе, молю2 вы2 ѓзъ*) ю4зникъ њ гDэ, дост0йнw ходи1ти звaніz, въ нeже звaни бhсте, в7 Со всsкимъ смиреномyдріемъ и3 кр0тостію, съ долготерпёніемъ, терпsще другъдрyга люб0вію: G Тщaщесz блюсти2 є3динeніе дyха, въ сою1зэ ми1ра. д7 Е#ди1но тёло, є3ди1нъ дyхъ, ћкоже и3 звaни бhсте во є3ди1номъ ўповaніи звaніz вaшегw. є7 Е#ди1нъ гDь, є3ди1на вёра, є3ди1но крещeніе: ѕ7 Е#ди1нъ бGъ и3 nц7ъ всёхъ, и4же над8 всёми, и3 чрез8 всёхъ, и3 во всёхъ нaсъ.

Конeцъ недёли.

(за?) з7 Е#ди1ному же** (Недёлz по просвэщeніи: Брaтіе, є3ди1ному** Сіe же и3 їерaрхwмъ.) комyждо нaсъ дадeсz благодaть по мёрэ даровaніz хrт0ва. } Тёмже глаг0летъ: возшeдъ на высотY, плэни1лъ є3си2 плёнъ, и3 дадE да‰ніz человёкwмъ. f7 Ґ є4же, взhде, что2 є4сть, ѓще не т0чію, ћкw и3 сни1де прeжде въ д0льнэйшыz страны6 земли2; ‹ Сшeдый, т0й є4сть и3 возшeдый превhше всёхъ небeсъ, да и3сп0лнитъ всsчєскаz. №i И# т0й дaлъ є4сть, џвы ќбw ґп0столы, џвы же прор0ки, џвы же благовёстники, џвы же пaстыри и3 ўчи1тели, в7i Къ совершeнію с™hхъ, въ дёло служeніz, въ созидaніе тёла хrт0ва: Gi Д0ндеже дости1гнемъ вси2 во є3динeніе вёры, и3 познaніz сн7а (л. рн7д) б9іz, въ мyжа совершeнна, въ мёру в0зраста и3сполнeніz хrт0ва.

Конeцъ недёли по просвэщeніи, и3 їерaрхwмъ.

(за? ск7є) д7i Да не бывaемъ* (Въ четверт0къ з7i недёли: Брaтіе, да не бывaемъ*) ктомY младeнцы, влaющесz и3 скитaющесz всsкимъ вётромъ ўчeніz, во лжи2 человёчестэй, въ ковaрствэ к0зней льщeніz. є7i И$стинствующе же въ любви2, да возрасти1мъ въ него2 всsчєскаz, и4же є4сть главA хrт0съ: ѕ7i И#з8 негHже всE тёло составлsемо и3 счинэвaемо прили1чнэ, всsцэмъ њсzзaніемъ подаsніz по дёйству въ мёрэ є3ди1ныz коеsждо чaсти, возращeніе тёла твори1тъ, въ создaніе самaгw себE люб0вію.

(за? ск7ѕ) [з7] з7i СіE ќбw глаг0лю,** (Въ пzт0къ з7i недёли: Брaтіе, сіE глаг0лю,**) и3 послушествyю њ гDэ, ктомY не ходи1ти вaмъ, ћкоже и3 пр0чіи kзhцы х0дzтъ, въ суетЁ ўмA и4хъ, }i Помрачeни смhсломъ, сyще tчуждeни t жи1зни б9іz, за невёжество сyщее въ ни1хъ, за њкаменeніе сердeцъ и4хъ: f7i И5же въ нечazніе вл0жшесz, предaша себE студодэsнію, въ дёланіе всsкіz нечистоты2 въ лихоимaніи.

Конeцъ четверткY.

к7 Вh же не тaкw познaсте хrтA. к7а 7°Ѓще ќбw° (°понeже°) слhшасте є3го2 и3 њ нeмъ научи1стесz, ћкоже є4сть и4стина њ ї}сэ: к7в Tложи1ти вaмъ по пeрвому житію2 (л. рн7д њб.) вeтхаго человёка, тлёющаго въ п0хотехъ прелeстныхъ: к7г Њбновлsтисz же дyхомъ ўмA вaшегw: к7д И# њблещи1сz въ н0ваго человёка, создaннаго по бGу въ прaвдэ, и3 въ препод0біи и4стины.

(за? ск7з) к7є Тёмже tл0жше лжY,* (Въ понедёльникъ }i недёли: Брaтіе, tл0жше лжY*) глаг0лите и4стину кjйждо ко и4скреннему своемY:

Конeцъ пzткY.

занE є3смы2 другъдрyгу ќдове. к7ѕ Гнёвайтесz, и3 не согрэшaйте: с0лнце да не зaйдетъ въ гнёвэ вaшемъ: к7з НижE дади1те мёста діaволу. к7и Крадhй, ктомY да не крaдетъ: но пaче да труждaетсz дёлаz свои1ма рукaма благ0е, да и4мать подаsти трeбующему. к7f Всsко сл0во гни1ло да не и3сх0дитъ и3з8 ќстъ вaшихъ: но т0чію є4же є4сть блaго, къ создaнію вёры, да дaстъ благодaть слhшащымъ. l И# не њскорблsйте д¦а с™aгw б9іz, њ нeмже знaменастесz въ дeнь и3збавлeніz. lа Всsка г0ресть, и3 гнёвъ, и3 ћрость, и3 кли1чь, и3 хулA, да в0зметсz t вaсъ со всsкою ѕл0бою. lв Бывaйте же дрyгъ ко дрyгу блaзи, милосeрди, прощaюще другъдрyгу, ћкоже и3 бGъ во хrтЁ прости1лъ є4сть вaмъ.

Конeцъ понедёльнику.

ГлавA пsтаz.

(за? ск7и) с< № Бывaйте ќбw** (Въ суббHту l: Брaтіе, бывaйте**) подражaтели бGу, ћкоже чaда возлю1блєннаz: в7 И# ходи1те въ любви2 ћкоже и3 хrт0съ возлюби1лъ є4сть нaсъ, и3 предадE (л. рн7є) себE за ны2 приношeніе и3 жeртву бGу, въ воню2 благоухaніz. [}] G Блyдъ же, и3 всsка нечистотA, и3 лихои1мство, нижE да и3менyетсz въ вaсъ, ћкоже подобaетъ свzты6мъ: д7 И# скверносл0віе, и3 буесл0віе, и3 кощyны, и3 ±же неподHбнаz, но пaче бlгодарeніе. є7 Сіe бо да є3стE вёдуще, ћкw всsкъ блудни1къ, и3ли2 нечи1стъ, и3ли2 лихои1мецъ, и4же є4сть їдwлослужи1тель, не и4мать достоsніz въ цrтвіи хrтA и3 бGа. ѕ7 Никт0же вaсъ да льсти1тъ сyетными словесы2: си1хъ бо рaди грzдeтъ гнёвъ б9ій на сhны непокори1выz. з7 Не бывaйте ќбw сопричaстницы си6мъ. } Бёсте бо и3ногдA тмA, нhнэ же свётъ њ гDэ.

Конeцъ суббHтэ.

(за? ск7f) f7 Ћкоже ч†да* (Недёлz к7ѕ: Брaтіе, ћкw ч†да* Сіe же и3 въ понедёльникъ с™aгw д¦а.) свёта ходи1те: [Пл0дъ бо д¦0вный є4сть во всsкой бlгостhни и3 прaвдэ и3 и4стинэ:] ‹ И#скушaюще, чт0 є3сть благоуг0дно бGови. №i И# не пріwбщaйтесz къ дэлHмъ неплHднымъ тмы2, пaче же и3 њбличaйте. в7i Бывaємаz бо w4тай t ни1хъ, срaмно є4сть и3 глаг0лати. Gi Вс‰ же њбличaємаz, t свёта kвлsютсz: всe бо kвлsемое свётъ є4сть. д7i Сегw2 рaди глаг0летъ: востaни спsй, и3 воскrни2 t мeртвыхъ, и3 њсвэти1тъ тS хrт0съ. є7i Блюди1те u5бо, кaкw nпaснw х0дите, не ћкоже немyдри, но ћкоже премyдри: ѕ7i И#скупyюще врeмz, ћкw днjе лукaви сyть. з7i Сегw2 рaди не бывaйте несмhсленни, но разумэвaюще, чт0 є3сть в0лz б9іz. }i И# не ўпивaйтесz (л. рн7є њб.) він0мъ, въ нeмже є4сть блyдъ: но пaче и3сполнsйтесz д¦омъ, f7i Глаг0люще себЁ во pалмёхъ и3 пёніихъ, и3 пёснехъ д¦0вныхъ, воспэвaюще и3 пою1ще въ сердцaхъ вaшихъ гDви.

Конeцъ недёли, и3 понедёльнику н7-му.

(за? ©л) [f7] к7 Бlгодарsще* (Во вт0рникъ }i-z недёли: Брaтіе, бlгодарsще*) всегдA њ всёхъ, њ и4мени гDа нaшегw ї}са хrтA, бGу и3 nц7Y: к7а Повинyющесz другъдрyгу въ стрaсэ б9іи. к7в Жєны2, свои1мъ мужє1мъ повинyйтесz, ћкоже гDу: к7г ЗанE мyжъ главA є4сть жены2, ћкоже и3 хrт0съ главA цRкве, и3 т0й є4сть сп7си1тель тёла. к7д Но ћкоже цRковь повинyетсz хrтY, тaкожде и3 жєны2 свои1мъ мужє1мъ во всeмъ.

(за? сlа) к7є Мyжіе, люби1те** (Въ срeду }i-z недёли: Брaтіе, люби1те**) своS жєны2, ћкоже и3 хrт0съ возлюби2 цRковь, и3 себE предадE за ню2: к7ѕ Да њсвzти1тъ ю5, њчи1стивъ бaнею водн0ю въ глаг0лэ.

Конeцъ вт0рнику.

к7з Да предстaвитъ ю5 себЁ слaвну цRковь, не и3мyщу сквeрны, и3ли2 пор0ка, и3ли2 нёчто t таковhхъ: но да є4сть с™A и3 непор0чна. к7и Тaкw д0лжни сyть мyжіе люби1ти своS жєны2, ћкw своS тэлесA: любsй бо свою2 женY, себE самaго лю1битъ. к7f Никт0же бо когдA свою2 пл0ть возненави1дэ: но питaетъ, и3 грёетъ ю5, ћкоже и3 гDь цRковь. l ЗанE ќди є3смы2 тёла є3гw2, t пл0ти є3гw2, и3 t костeй є3гw2. lа Сегw2 рaди (л. рн7ѕ) њстaвитъ человёкъ nтцA своего2 и3 мaтерь, и3 прилэпи1тсz къ женЁ своeй, и3 бyдета двA въ пл0ть є3ди1ну. lв Тaйна сіS вели1ка є4сть: ѓзъ же глаг0лю во хrтA, и3 во цRковь.

(за? сlв)Њбaче и3 вы2, по є3ди1ному кjйждо* (Въ четверт0къ }i-z недёли: Брaтіе, по є3ди1ному кjйждо вaсъ*) свою2 женY си1це да лю1битъ, ћкоже и3 себE:

Конeцъ средЁ.

ґ женA да бои1тсz своегw2 мyжа.

ГлавA шестaz.

(пz\к) с< № Ч†да, послyшайте свои1хъ роди1телей њ гDэ: сіe бо є4сть прaведно. в7 Чти2 nтцA твоего2 и3 мaтерь, [ћже є4сть зaповэдь пeрваz во њбэтовaніи:] G Да бlго ти2 бyдетъ, и3 бyдеши долголётенъ на земли2. д7 И# nтцы2, не раздражaйте ч†дъ свои1хъ, но воспитовaйте и5хъ въ наказaніи и3 ўчeніи гDни. є7 Раби2, послyшайте госп0дій свои1хъ по пл0ти, со стрaхомъ и3 трeпетомъ, въ простотЁ сeрдца вaшегw, ћкоже и3 хrтA: ѕ7 Не пред8 nчи1ма т0чію раб0тающе, ћкw чlвэкоугHдницы, но ћкоже раби2 хrт0вы, творsще в0лю б9ію t души2, з7 Со бlгоразyміемъ служaще ћкоже гDу, ґ не ћкw человёкwмъ: } Вёдzще, ћкw к0ждо, є4же ѓще сотвори1тъ бlг0е, сіE пріи1метъ t гDа, ѓще рaбъ, ѓще своб0дь. f7 И# госп0діе т†zжде твори1те къ ни1мъ, (л. рн7ѕ њб.) послаблsюще и5мъ прещє1ніz: вёдуще, ћкw и3 вaмъ самёмъ и3 тBмъ гDь є4сть на нб7сёхъ, и3 њбиновeніz лицA нёсть ў негw2.

Конeцъ четверткY.

(за? сlг) [‹] ‹ Пр0чее же брaтіе моS, возмогaйте во гDэ,* (Недёлz к7з: Брaтіе, возмогaйте њ гDэ,* Сіe же и3 въ суббHту по просвэщeніи.) и3 въ держaвэ крёпости є3гw2: №i Њблецhтесz во всS nрyжіz б9іz, ћкw возмощи2 вaмъ стaти проти1ву к0знемъ діaвольскимъ. в7i Ћкw нёсть нaша брaнь °къ° (°проти1ву°) кр0ви и3 пл0ти: но къ начaлwмъ и3 ко властє1мъ, и3 къ міродержи1телємъ тмы2 вёка сегw2, къ духовHмъ ѕл0бы поднебє1снымъ. Gi Сегw2 рaди пріими1те всS nрyжіz б9іz, да возм0жете проти1витисz въ дeнь лю1тъ, и3 вс‰ содёzвше стaти. д7i Стaните u5бо препоsсани чреслA вaша и4стиною, и3 њб0лкшесz въ бронS прaвды, є7i И# њбyвше н0зэ во ўгот0ваніе бlговэствовaніz ми1ра: з7i Над8 всёми же воспріи1мше щи1тъ вёры: въ нeмже возм0жете всS стрёлы лукaвагw разжжє1нныz ўгаси1ти. И# шлeмъ спасeніz воспріими1те, и3 мeчь д¦0вный, и4же є4сть глаг0лъ б9ій.

Конeцъ недёли.

(за? сlд) }i Всsкою** (Въ пzт0къ }i-z недёли: Брaтіе, всsкою**) моли1твою и3 молeніемъ, молsщесz на всsкое врeмz д¦омъ: и3 въ сіE и4стое бдsще во всsкомъ терпёніи и3 мlтвэ, њ всёхъ с™hхъ, f7i И# њ мнЁ, да дaстсz ми2 сл0во во tверзeніе ќстъ (л. рн7з) мои1хъ, съ дерзновeніемъ сказaти тaйну благовэствовaніz: к7 Њ нeмже пос0льствую во ќзахъ, да въ нeмъ дерзaю, ћкоже подобaетъ ми2 глаг0лати. к7а Да ўвёсте же и3 вы2 ±же њ мнЁ, что2 дёлаю: вс‰ скaжетъ вaмъ тmхjкъ возлю1бленный брaтъ, и3 вёренъ служи1тель њ гDэ: к7в Е#г0же послaхъ къ вaмъ на сіE и4стое, да ўвёсте ћже њ нaсъ, и3 да ўтёшитъ сердцA вaша. к7г Ми1ръ брaтіи, и3 люб0вь съ вёрою, t бGа nц7A и3 гDа ї}са хrтA. к7д Бlгодaть со всёми лю1бzщими гDа нaшего ї}са хrтA въ неистлёніи. ґми1нь.

Конeцъ пzткY.

Конeцъ послaніz є4же ко є3фесeємъ: напи1сано бhсть t ри1ма тmхjкомъ: и4мать въ себЁ глaвъ, ѕ7: зачaлъ цRк0вныхъ, к7: стіхHвъ рн7є: знаменaній чeрныхъ, ‹: без8 червлeныхъ.

К филиппийцам послание святого апостола Павла

(л. рн7з њб.)

Знамєнaніz къ філіпписjємъ послaніz.

[№] Њ добродётели філіпписjєвъ, и3 моли1тва њ совершeніи.

[в7] Повёданіе подви1жнагw є3гw2 ўчeніz и3 ўсeрдіz.

[G] Ўчeніе њ є4же по бз7э є3диномhсліи, и3 бжcтвеннэй жи1зни.

[д7] Њ тімоfeи и3 є3пафродjтэ, и5хже послA къ ни1мъ.

[є7] Њ д¦0внэмъ жи1тельствэ, є4же є4сть подражaтельство смeрти хrт0вы.

[ѕ7] Поучє1ніz nс0бнаz нBкимъ, и3 всBмъ џбща.

[з7] Бlгодарeніе въ послaннэмъ є3мY трeбованіи. (л. рн7и)

Сказaніе къ філіпписjємъ послaніz с™aгw ґпcла пavла.

СіE посылaетъ t ри1ма, ви1дэвъ и5хъ, вкyпэ же и3 научи1въ, винa же послaніz сіS: Послaвшымъ філіпписjємъ служeніе пavлу, и3 и3 нBкимъ њбходsщымъ и3 растлэвaющымъ слyхи неѕл0бивэйшихъ, вин0ю сёни зак0нныz и3 њбрёзаніz, и3 глаг0лющихъ, кромЁ си1хъ не мощи2 њправдaтисz. Ўвёдэвъ ґпcлъ, пи1шетъ къ філіпписjємъ: и3 пeрвэе ќбw хвaлитъ и4хъ вёру, и3 сказyетъ себE поминaти и5хъ. Тaже повёдуетъ, ћкw ћтъ бhсть въ ри1мэ, и3 tвэщA, и3 ћкw нёцыи тsжцы є3мY бhша во ќзахъ, зaвисть нaнь дви1жуще. Пот0мъ повелэвaетъ и5мъ другъдрyга люби1ти, сказyz сп7сово человэколю1біе, ћкw бGъ сhй, человёкъ бhсть нaсъ рaди. Тaже њ њбрёзаніи, и3 њ вeтхомъ зак0нэ сказaвъ, kвлsетъ прaздно бhвше пр0чее њбрёзаніе, своeю при1тчею и3звэствyz и5хъ, и3 глаг0лz: ћкw сіS вс‰ вмэни1хъ тщетY за хrтA. Тёмже и3 ўчaщихъ є3щE њ њбрёзаніи, и3 хотsщихъ прельсти1ти и5хъ ўкори1въ, и3 рeкъ враги2 хrт0вы бhти |: бlгодари1тъ філіпписjєвъ, њ є4же къ немY даsніи nбщeніz. И# научи1въ пaки и5хъ во nбhчаехъ, скончавaетъ послaніе. (л. рн7и њб.)

КЪ ФІЛІППИСІ1ЕМЪ ПОСЛА1НІЕ

СТ7А1ГW ҐПО1СТОЛА ПА1VЛА.

ГлавA пeрваz.

(за? сlє) с< № Пavелъ* (Въ понедёльникъ f7i-z недёли: Пavелъ*) и3 тімоfeй, раби2 ї}съ хrт0вы, всёмъ с™ы6мъ њ хrтЁ ї}сэ, сyщымъ въ філjппэхъ, съ є3пcкпы и3 діaконы: в7 Благодaть вaмъ и3 ми1ръ t бGа nц7A нaшегw, и3 гDа ї}са хrтA. [№] G Благодарю2 бGа моего2 њ всeй пaмzти вaшей, д7 ВсегдA во всsкой моли1твэ моeй за всёхъ вaсъ, съ рaдостію моли1тву мою2 творS. є7 Њ nбщeніи вaшемъ въ благовэствовaніе, t пeрвагw днE дaже и3 до нhнэ: ѕ7 Надёzвсz на сіE и4стое, ћкw начнhй дёло блaго въ вaсъ, соверши1тъ є5, дaже до днE ї}съ хrт0ва. з7 Ћкоже є4сть прaведно мнЁ сіE мyдрствовати њ всёхъ вaсъ, за є4же и3мёти ми2 въ сeрдцэ вaсъ, во ќзахъ мои1хъ, и3 во tвётэ, и3 и3звэщeніи благовёстіz, соo1бщники ми2 благодaти всёхъ вaсъ сyщихъ.

Конeцъ понедёльнику. (л. рн7f)

(за? сlѕ) } Свидётель бо ми2* (Вт0рникъ f7i-z недёли: Брaтіе, свидётель ми2*) є4сть бGъ, ћкw люблю2 всёхъ вaсъ, °по ми1лости ї}съ хrт0вэ° (°ўтр0бою ї}съ хrт0вою°). f7 И# њ сeмъ молю1сz, да люб0вь вaша є3щE пaче и3 пaче и3збhточествуетъ въ рaзумэ, и3 во всsкомъ чyвствіи. ‹ Во є4же и3скушaти вaмъ л{чшаz, да бyдете чи1сти, и3 непреткновeнни въ дeнь хrт0въ, №i И#сп0лнени плодHвъ прaвды ї}съ хrт0мъ, въ слaву и3 похвалY б9ію.

(за? сlз) [в7] в7i Разумёти же хощY вaмъ брaтіе,** (Въ срeду f7i-z недёли: Брaтіе, разумёти вaмъ хощY**) ћкw ±же њ мнЁ, пaче во ўспёхъ бlговэствовaніz пріид0ша. Gi Ћкw ќзамъ мои1мъ kвлє1ннымъ њ хrтЁ бhвшымъ во всeмъ суди1щи, и3 въ пр0чіихъ всёхъ. д7i И# мн0жайшымъ брaтіzмъ њ гDэ, надёzвшымсz њ ќзахъ мои1хъ, пaче дерзaти без8 стрaха сл0во б9іе глаг0лати.

Конeцъ вт0рнику.

є7i Нёцыи ќбw по зaвисти и3 рeвности, друзjи же и3 за благоволeніе, хrтA проповёдаютъ. ѕ7i Џви ќбw t рвeніz хrтA возвэщaютъ нечи1стэ, мнsще печaль нанести2 ќзамъ мои1мъ: з7i Џви же t любвE, вёдzще ћкw *во tвётэ благовэствовaніz лежY* (*во tвётъ благовэствовaніz ўчинeнъ є4смь*). }i Что2 ќбw; nбaче всsцэмъ џбразомъ, ѓще **вин0ю** (**лицемёріемъ**), ѓще и4стиною, хrт0съ проповёдаемь є4сть: и3 њ сeмъ рaдуюсz, но и3 возрaдуюсz. f7i Вёмъ бо, ћкw сіE сбyдетсz ми2 во спасeніе вaшею моли1твою, и3 подаsніемъ д¦а ї}съ хrт0ва, к7 По чazнію и3 ўповaнію моемY.

Конeцъ средЁ. (л. рн7f њб.)

(за? сlи) Ћкw ни њ є3ди1номъ же* (Въ четверт0къ f7i-z недёли: Брaтіе, ни њ є3ди1номъ*) постыжyсz, но во всsкомъ дерзновeніи, ћкоже всегдA, и3 нhнэ возвели1читсz хrт0съ въ тёлэ моeмъ, ѓще живот0мъ, ѓще ли смeртію. к7а Мнё бо є4же жи1ти хrт0съ: и3 є4же ўмрeти, пріwбрётеніе є4сть. к7в Ѓще ли є4же жи1ти ми2 тёломъ, сіe ми пл0дъ дёла, и3 что2 и3зв0лю, не вёмъ. к7г Њбдержи1мь же є4смь t nбою2, желaніе и3мhй разрэши1тисz, и3 со хrт0мъ бhти, мн0гw пaче лyчше: к7д Ґ є4же пребывaти во пл0ти, нyжднэйше є4сть вaсъ рaди. к7є И# сіE и3звёстнэ вёмъ, ћкw бyду, и3 спребyду вaмъ всёмъ въ вaшъ ўспёхъ, и3 рaдость вёры. к7ѕ Ћкw да похвалA вaша и3збhточествуетъ њ хrтЁ ї}сэ во мнЁ, мои1мъ пришeствіемъ пaки къ вaмъ.

(за? сlf) к7з Т0чію дост0йнэ** (Въ пzт0къ f7i-z недёли: Брaтіе, дост0йнэ**) благовэствовaнію хrт0ву жи1тельствуйте,

Конeцъ четверткY.

[G] да ѓще пришeдъ и3 ви1дэвъ вaсъ, ѓще и3 не сhй ў вaсъ, ўслhшу ±же њ вaсъ, ћкw и4стиною стоитE во є3ди1номъ д©э, и3 є3динодyшнэ сподвизaющесz, по вёрэ благовэствовaніz в0лею, к7и И# не колeблющесz ни њ є3ди1номъ же t сопроти1вныхъ: є4же тBмъ ќбw є4сть kвлeніе поги1бели, вaмъ же спасeніz, и3 сіE t бGа. к7f Ћкw вaмъ даровaсz є4же њ хrтЁ, не (л. Rx) т0кмw є4же въ него2 вёровати, но и3 є4же по нeмъ страдaти: l Т0йже п0двигъ и3мyще, kк0въ же во мнЁ ви1дэсте, и3 нhнэ слhшите њ мнЁ.

ГлавA вторaz.

с< № Ѓще u5бо к0е ўтэшeніе њ хrтЁ, и3ли2 ѓще кaz ўтёха любвE, ѓще к0е nбщeніе д¦а, ѓще к0е милосeрдіе и3 щедрHты: в7 И#сп0лните мою2 рaдость да т0жде мyдрствуете, тyже люб0вь и3мyще, є3динодyшни, є3диномyдренни: G Ничт0же по рвeнію, и3ли2 тщеслaвію, но смиреномyдріемъ другъдрyга чeстію б0льша себE творsще. д7 Не свои1хъ си2 кjйждо, но и3 дрyжнихъ кjйждо смотрsйте.

Конeцъ пzткY.

(за? ©м) є7 Сіe бо* (Бцdэ: Брaтіе, сіE*) да мyдрствуетсz въ вaсъ, є4же и3 во хrтЁ ї}сэ, ѕ7 И$же во џбразэ б9іи сhй, не восхищeніемъ непщевA бhти рaвенъ бGу. з7 Но себE °ўмaлилъ° (°и3стощи1лъ °), зрaкъ рабA пріи1мъ, въ под0біи человёчестэмъ бhвъ и3 џбразомъ њбрётесz ћкоже человёкъ. } Смири1лъ себE, послушли1въ бhвъ дaже до смeрти, смeрти же кrтныz. f7 Тёмже и3 бGъ є3го2 превознесE, и3 даровA є3мY и4мz, є4же пaче всsкагw и4мене: ‹ Да њ и4мени ї}совэ всsко колёно поклони1тсz, нбcныхъ, и3 земнhхъ, и3 преисп0днихъ: №i И# всsкъ љзhкъ и3сповёсть ћкw гDь ї}съ хrт0съ, въ слaву бGа nц7A.

Конeцъ прaзднику бцdы. (л. Rx њб.)

(за? см7а) в7i Тёмже возлю1бленніи мои2, ћкоже* (Въ понедёльникъ к7-z недёли: Брaтіе, ћкоже*) всегдA послyшасте менE, не ћкоже въ пришeствіи моeмъ т0чію, но нhнэ мн0гw пaче во tшeствіи моeмъ, со стрaхомъ и3 трeпетомъ своE спасeніе содэвaйте. (су\б) БGъ бо є4сть дёйствуzй въ вaсъ, и3 є4же хотёти и3 є4же дёzти њ благоволeніи. д7i Вс‰ твори1те без8 роптaніz и3 размышлeніz, є7i Да бyдете непор0чни и3 цёли, и3 ч†да б9іz непорHчна, посредЁ р0да стропти1ва и3 развращeна: въ ни1хже kвлsетесz ћкоже свэти6ла въ мjрэ, ѕ7i Сл0во жив0тно предержaще, въ похвалY мнЁ въ дeнь хrт0въ.

Конeцъ понедёльнику.

(за? см7в) [д7] Ћкw не вотщE** (Во вт0рникъ к7-z недёли: Брaтіе, не вотщE**) тек0хъ, ни вотщE труди1хсz. з7i Но ѓще и3 жрeнъ бывaю, њ жeртвэ и3 слyжбэ вёры вaшеz рaдуюсz, и3 срaдуюсz всBмъ вaмъ: }i Тaкожде и3 вы2 рaдуйтесz, и3 срaдуйте ми сz. f7i Ўповaю же њ гDэ ї}сэ, тімоfeа вск0рэ послaти къ вaмъ, да и3 ѓзъ благодyшствую, ўвёдэвъ ±же њ вaсъ: к7 Ни є3ди1нагw бо и4мамъ равнодyшна, и4же при1снэе њ вaсъ попечeтсz: к7а Вси1 бо свои1хъ си2 и4щутъ, ґ не ±же хrтA ї}са. к7в И#скyсство же є3гw2 знaете, занE, ћкоже nц7Y чaдо, со мн0ю пораб0талъ въ благовёстіи. к7г Сег0 же u5бо ўповaю послaти ѓбіе, по внегдA ўвёмъ ±же њ мнЁ.

Конeцъ вт0рнику. (л. р…а)

(за? см7г) к7д Надёюсz же њ гDэ,* (Въ срeду к7-z недёли: Брaтіе, надёюсz њ гDэ*) ћкw и3 сaмъ ск0рw пріидY къ вaмъ. к7є Потрeбнэе же возмнёхъ, є3пафродjта брaта, и3 споспёшника и3 св0инника моего2, вaшего же послaнника, и3 служи1телz потрeбэ моeй, послaти къ вaмъ. к7ѕ Понeже желaніемъ желaше ви1дэти всёхъ вaсъ: и3 тужaше, занE слhшасте, ћкw болЁ. к7з И$бо болЁ близ8 смeрти: но бGъ поми1лова є3го2, не є3г0 же т0кмw, но и3 менE, да не ск0рбь на ск0рбь пріимY. к7и Скорёе u5бо послaхъ є3го2, да ви1дэвше є3го2 пaки, возрaдуетесz, и3 ѓзъ безпечaленъ пребyду. к7f Пріими1те u5бо є3го2 њ гDэ со всsкою рaдостію, и3 таковhz чeстны и3мёйте: l ЗанE за дёло хrт0во дaже до смeрти прибли1жисz: °понyдивъ себE вседyшнw° (°презрёвъ дyшу свою2°), да и3сп0лнитъ вaше лишeніе, є4же къ моeй слyжбэ.

Конeцъ средЁ.

ГлавA трeтіz.

(за? см7д) [є7] с< № Пр0чее же брaтіz моS, рaдуйтесz њ гDэ:** (Въ четверт0къ к7-z недёли: Брaтіе, рaдуйтесz њ гDэ**) т†zжде бо писaти вaмъ мнЁ ќбw нелёностно, вaмъ же твeрдо. в7 Блюди1тесz t псHвъ, блюди1тесz t ѕлhхъ дёлателей, блюди1тесz t сэчeніz невёрныхъ. G Мh бо є3смы2 њбрёзаніе, и5же д¦омъ бGу слyжимъ, и3 хвaлимсz њ хrтЁ ї}сэ, ґ не въ пл0ти надёемсz. д7 И$бо и3 ѓзъ и3мёю надёzніе во пл0ти: (л. р…а њб.) ѓще кто2 и4нъ мни1тъ надёzтисz во пл0ти, ѓзъ пaче. є7 Њбрёзанъ nсмоднeвнw, t р0да ї}лева, колёна веніамjнова, є3врeинъ t є3врє1й: по зак0ну фарісeй, ѕ7 По рeвности гони1хъ цRковь б9ію, по прaвдэ зак0ннэй бhвъ непор0ченъ. з7 Но ±же ми2 бsху пріwбрётєніz, сі‰ вмэни1хъ хrтA рaди тщетY. } Но u5бо вмэнsю вс‰ тщетY бhти, за превосходsщее рaзума хrтA ї}са гDа моегw2.

(за? см7є) Е#гHже рaди всёхъ* (Въ пzт0къ к7-z недёли: Брaтіе, всёхъ*) tтщети1хсz, и3 вмэнsю вс‰ ўмeты бhти, да хrтA пріwбрsщу.

Конeцъ четверткY.

f7 И# њбрsщусz въ нeмъ, не и3мhй моеS прaвды, ћже t зак0на, но ћже вёрою ї}съ хrт0вою, сyщею t бGа прaвду въ вёрэ, ‹ °Ћкw° (°є4же°) разумёти є3го2, и3 си1лу воскресeніz є3гw2, и3 соoбщeніе стrтeй є3гw2, соwбразyzсz смeрти є3гw2, №i Ѓще кaкw дости1гну въ воскресeніе мeртвыхъ. в7i Не занE ўжE достиг0хъ, и3ли2 ўжE соверши1хсz: гоню1 же, ѓще и3 пости1гну, њ нeмже и3 постижeнъ бhхъ t хrтA ї}са. Gi Брaтіе, ѓзъ себE не u5 помышлsю дости1гша: є3ди1но же, зaднzz ќбw забывaz, въ прє1днzz же простирazсz, д7i *Со ўсeрдіемъ гоню2* (*къ намёренному текY*), къ п0чести вhшнzгw звaніz б9іz њ хrтЁ ї}сэ. є7i Е#ли1цы ќбw совершeнни, сіE да мyдрствуимъ: и3 є4же ѓще и4но что2 мhслите, и3 сіE бGъ вaмъ tкрhетъ, ѕ7i Nбaче въ нeже достиг0хомъ (л. р…в) т0же мyдрствовати, и3 тёмже прaвиломъ жи1тельствовати. з7i Под0бни ми2 бывaйте брaтіе, и3 смотрsйте тaкw ходsщыz, ћкоже и4мате џбразъ нaсъ. }i Мн0зи бо х0дzтъ, и5хже мн0гажды глаг0лахъ вaмъ, нhнэ же и3 плaчz глаг0лю, враги2 кrтA хrт0ва: f7i И5мже кончи1на, поги1бель: и5мже б0гъ, чрeво, и3 слaва въ студЁ и4хъ: и5же земн†z мyдрствуютъ.

Конeцъ пzткY.

(за? см7ѕ) к7 Нaше бо житіE* (Свzщенномyченикwмъ: Брaтіе, нaше житіE*) на нб7сёхъ є4сть, toнyдуже и3 сп7си1телz ждeмъ, гDа нaшего ї}са хrтA: к7а И$же преwбрази1тъ тёло смирeніz нaшегw, ћкw бhти семY соoбрaзну тёлу слaвы є3гw2, по дёйству є4же возмогaти є3мY, и3 покори1ти себЁ всsчєскаz.

ГлавA четвeртаz.

[ѕ7] с< № Тёмже брaтіе моS возлю1бленнаz и3 вожделённаz, рaдосте и3 вёнче м0й, тaкw ст0йте њ гDэ возлю1бленніи. в7 Е#v0дію молю2, и3 сmнтЂхію молю2, т0жде мyдрствовати њ гDэ. G Е$й, молю2 и3 тебE супрyжниче при1сный, споспёшствуй и5мъ, ±же во благовэствовaніи сподвизaшасz со мн0ю, и3 съ кли1ментомъ, и3 съ пр0чими споспёшники мои1ми, и4хже и3менA въ кни1гахъ жив0тныхъ.

Конeцъ свzщенномyченикwмъ. (л. р…в њб.)

(за? см7з) д7 Рaдуйтесz* (Недёлz цвэтнaz: Брaтіе, рaдуйтесz*) всегдA њ гDэ: и3 пaки рекY, рaдуйтесz. є7 Кр0тость вaша разyмна да бyдетъ всёмъ человёкwмъ. гDь бли1зъ. ѕ7 Ни њ чeмже пецhтесz, но во всeмъ моли1твою и3 молeніемъ со бlгодарeніемъ, прошє1ніz вaша да сказyютсz къ бGу. з7 И# ми1ръ б9ій превосходsй всsкъ ќмъ, да соблюдeтъ сердцA вaша и3 разумBніz вaша, њ хrтЁ ї}сэ. } Пр0чее же брaтіе моS, є3ли6ка сyть и4стинна, є3ли6ка чє1стна, є3ли6ка прaвєдна, є3ли6ка пречи6ста, є3ли6ка прелюбє1зна, є3ли6ка доброхв†льна, ѓще кaz добродётель, и3 ѓще кaz похвалA, сі‰ помышлsйте. f7 И5мже и3 научи1стесz, и3 пріsсте, и3 слhшасте, и3 ви1дэсте во мнЁ, сі‰ твори1те, и3 бGъ ми1ра бyдетъ съ вaми.

Конeцъ недёли цвэтн0й.

(за? см7и) [з7] ‹ Возрaдовахсz же** (Въ понедёльникъ к7а недёли: Брaтіе, возрaдовахсz**) њ гDэ вельми2, ћкw ўжE когдA воспомzнyсте пещи1сz њ мнЁ: понeже и3 печaстесz, но °не пог0днымъ° (°не ўд0бнымъ°) врeменемъ њбдержaстесz. №i Не ћкw по скyдости глаг0лю: ѓзъ бо навык0хъ, въ ни1хже є4смь, дов0ленъ бhти. в7i Вёмъ и3 смири1тисz, вёмъ и3 и3збhточествовати: во всeмъ и3 во всёхъ навык0хъ, и3 насыщaтисz, и3 ґлкaти, и3 и3збhточествовати, и3 лишaтисz. Gi Вс‰ могY њ ўкрэплsющемъ мS ї}сэ хrтЁ. д7i Nбaче д0брэ (л. р…г) сотвори1сте спріwбщи1вшесz печaли моeй. є7i Вёсте же и3 вы2 філіпписjане, ћкw въ начaлэ благовэствовaніz, є3гдA и3зыд0хъ t макед0ніи, ни є3ди1на ми2 цRковь њбщевaсz въ сл0во даsніz и3 пріsтіz, т0чію вы2 є3ди1ни. ѕ7i Ћкw и3 въ солyнь, и3 є3ди1ною и3 двaщи въ трeбованіе моE послaсте ми2. з7i Не ћкw и3щY даsніz, но и3щY плодA мн0жащагwсz °въ сл0во вaше° (°въ п0льзу вaшу°). }i Пріsхъ же вс‰, и3 и3збhточествую: и3сп0лнихсz, пріeмъ t є3пафродjта пHсланнаz t вaсъ, воню2 бlгоухaніz, жeртву пріsтну, бlгоуг0дну бGу. f7i БGъ же м0й да и3сп0лнитъ всsкое трeбованіе вaше, по богaтству своемY, въ слaвэ њ хrтЁ гDэ. к7 БGу же и3 nц7Y нaшему слaва во вёки вэкHвъ, ґми1нь. к7а Цэлyйте всsкаго с™а њ хrтЁ ї}сэ: цэлyютъ вы2 сyщаz со мн0ю брaтіz. к7в Цэлyютъ вы2 с™jи вси2, пaче же и5же t кeсарева д0му. к7г Благодaть гDа нaшегw ї}са хrтA со всёми вaми. ґми1нь.

Конeцъ понедёльнику.

Конeцъ послaніz, є4же къ філіпписjємъ: написaсz t ри1ма є3пафродjтомъ: и4мать въ себЁ главы2 д7: зач†лъ цRк0вныхъ д7i: стіхHвъ Rд: знаменaній чeрныхъ з7: без8 червлeныхъ.

К колоссянам послание святого апостола Павла

(л. р…г њб.)

Знамєнaніz къ колоссaємъ послaніz.

[№] ПохвалA њ колоссaехъ, познaвшихъ бGа вёрою.

[в7] Моли1тва њ ни1хъ въ премyдрость дёйственну, въ си1лу терпёніz съ похвал0ю, познaніемъ чистоты2.

[G] Њ є4же во хrтЁ твaри, и3 возсоздaніи по снsтію б9ію.

[д7] Њ приведeніи kзы6къ, хrт0вымъ тёломъ и3 стрaстію вёры рaди.

[є7] Ўчeніе зв†ннымъ страстьми2 є3гw2 во предстaніе бGу.

[ѕ7] Њ є4же не прельщaтисz чlвёческою філос0фіею, и3мyщымъ премyдрость хrт0ву.

[з7] Ћкw є4же къ бGу соединeніе проти1ву зак0на є4сть, во є4же со хrт0мъ жи1ти.

[}] Ћкw плотскaгw зак0на џбрази плотски6мъ потрeбни, ґ не д¦Hвнымъ, си1лою б9іею живyщымъ.

[f7] Ўчeніе њчищeніz с™hни, человэколю1біz, пёніz, похвaльна житіS.

[‹] Њ є4же къ при1снымъ є3динодyшіи, и3 къ чужhмъ, мyдреннw и3 смотрели1внw. (л. р…д)

Сказaніе къ колоссaємъ послaніz с™aгw ґпcла пavла.

(нLz) СіE посылaетъ t ри1ма, не ви1дэвъ ќбw и4хъ, слhшавъ же њ ни1хъ. Винa же послaніz сіS: Колоссaєвъ хотёша нёцыи прельсти1ти є4ллинскими хитросл0віи, t вёры ћже во хrтA, и3 њ зак0нныхъ брaшнэхъ, и3 њбрёзаніи. Сі‰ ќбw ўвёдэвъ ґпcлъ, пи1шетъ послaніе сіE къ ни1мъ ѓки ўчи1тельное. И# пeрвэе ќбw благодари1тъ бGа, и3 сказyетъ t тмы2 пришeдшихъ и5хъ къ свёту и4стины: и3 ћкw хrт0съ, въ нег0же вёроваша, џбразъ є4сть б9ій и3 сл0во, и4мже вс‰ бhша. И# ћкw подобaше є3мY содётелю сyщу, бhти є3мY перворождeну твaри, и3 пeрвенцу t мeртвыхъ, да nбо‰ совокупи1тъ, и3 њживотвори1тъ всsчєскаz. Повелэвaетъ же и5мъ пребывaти въ вёрэ, сказyz, ћкw сaмъ пavелъ служи1тель є4сть є3ђлію, є3мyже научи1шасz. Тaже и3 њ зак0нэ, и3 ±же по нeмъ брaшнэхъ, и3 њ днeхъ, и3 њ лётэхъ повэствyетъ, и3 показyетъ ўпраздни1вшымсz дрє1внимъ, и3 њбрёзанію: и3 совётуетъ и5мъ не прельщaтисz t ўхишрsющихъ и3 соблазнsющихъ и5хъ. И# пр0чее завэщaвъ и3 въ т0мъ роди1телємъ и3 чaдwмъ, мужє1мъ же и3 женaмъ, господє1мъ же и3 рабHмъ, и3 къ пр0чымъ nбhчаємъ наказaвъ и5хъ, скончавaетъ послaніе. Завэщавaетъ же и5мъ, да є3гдA прочтeно бyдетъ ў ни1хъ послaніе сіE, сотворsтъ да прочтeно бyдетъ и3 въ цRкви лаодікjйстэй, и3 є4же t лаодікjи, ў ни1хъ да прочтeно бyдетъ. (л. р…д њб.)

КЪ КОЛОССА1ЕМЪ ПОСЛА1НІЕ

СТ7А1ГW ҐПО1СТОЛА ПА1VЛА.

ГлавA пeрваz.

(за? см7f) с< № Пavелъ* (Во вт0рникъ к7а недёли: Пavелъ*) ґп0столъ ї}съ хrт0въ, в0лею б9іею, и3 тімоfeй брaтъ, в7 Сyщымъ въ колоссaехъ свzты6мъ, и3 вBрнымъ брaтіzмъ њ хrтЁ ї}сэ:

Преступи2 вт0рнику.

(за?) [№] G Бlгодaть вaмъ** (Въ суббHту lа недёли: Брaтіе, бlгодaть вaмъ**) и3 ми1ръ t бGа nц7A нaшегw, и3 гDа ї}са хrтA, благодари1мъ бGа и3 nц7A гDа нaшегw ї}са хrтA, всегдA њ вaсъ молsщесz: д7 Слhшавше вёру вaшу, ћже њ хrтЁ ї}сэ, и3 люб0вь ю4же и4мате ко всёмъ с™ы6мъ: є7 За ўповaніе tложeнное вaмъ на небесёхъ, є4же прeжде слhшасте въ словеси2 и4стины бlговэствовaніz, ѕ7 Сyщагw въ вaсъ, ћкоже и3 во всeмъ мjрэ: и3 є4сть плодон0сно и3 (л. р…є) расти1мо, ћкоже и3 въ вaсъ, t негHже днE слhшасте, и3 разумёсте бlгодaть б9ію во и4стинэ.

Конeцъ суббHтэ. Чти2 вт0рнику:

з7 Ћкоже и3 ўвёдэсте t є3пафрaса возлю1бленнагw сраб0тника нaшегw, и4же є4сть вёренъ њ вaсъ служи1тель хrт0въ, } И$же и3 kви2 нaмъ вaшу люб0вь въ д©э. [в7] f7 Сегw2 рaди и3 мы2 t негHже днE слhшахомъ, не престаeмъ њ вaсъ молsщесz, и3 просsще, да и3сп0лнитесz въ рaзумэ в0ли є3гw2, во всsкой премyдрости и3 рaзумэ дух0внэмъ: ‹ Ћкw ходи1ти вaмъ дост0йнэ бGу, во всsкомъ ўгождeніи, и3 всsкомъ дёлэ блaзэ плодоносsще, и3 возрастaюще въ рaзумэ б9іи, №i Всsкою си1лою возмогaюще, по держaвэ слaвы є3гw2 во всsкомъ терпёніи и3 долготерпёніи съ рaдостію.

Конeцъ вт0рнику.

(за? ©н) [G] в7i Благодарsще* (Недёлz к7и: Брaтіе, благодарsще*) бGа и3 nц7A, призвaвшаго вaсъ въ причaстіе наслёдіz с™hхъ во свётэ: Gi И$же и3збaви нaсъ t влaсти тeмныz, и3 престaви въ цrтво сн7а любвE своеS: д7i Њ нeмже и4мамы и3збавлeніе кр0вію є3гw2, и3 њставлeніе грэхHвъ: є7i И$же є4сть џбразъ бGа неви1димагw, перворождeнъ всеS твaри. ѕ7i Ћкw њ нeмъ созданA бhша всsчєскаz, ±же на небеси2, и3 ±же на земли2, ви6димаz, и3 неви6димаz: ѓще прест0ли, ѓще гDьствіz, ѓще нач†ла, ѓще вл†сти, всsчєскаz тёмъ и3 њ нeмъ создaшасz. з7i И# т0й є4сть прeжде всёхъ, и3 всsчєскаz њ нeмъ состоsтсz. (л. р…є њб.)

(за? сн7а) }i И# т0й є4сть* (Въ срeду к7а на недёли: Брaтіе, хrт0съ є4сть*) главA тёлу цeркве, и4же є4сть начaтокъ, перворождeнъ и3з8 мeртвыхъ, ћкw да бyдетъ во всёхъ т0й пeрвенствуz.

Конeцъ недёли.

f7i Ћкw въ нeмъ благоизв0ли всемY и3сполнeнію всели1тисz. к7 И# тёмъ примири1ти всsчєскаz къ себЁ, ўмиротвори1въ кр0вію кrтA є3гw2 чрез8 него2, ѓще земн†z, ѓще ли небє1снаz. [д7] к7а И# вaсъ и3ногдA сyщихъ њчуждeныхъ, и3 врагHвъ помышлeньми въ дёлэхъ лукaвыхъ, к7в Нhнэ же примири2 въ тёлэ пл0ти є3гw2 смeртію є3гw2, предстaвити вaсъ с™ы, и3 непор0чны и3 непови1нны пред8 соб0ю. к7г Ѓще u5бо пребывaете въ вёрэ њсновaни и3 твeрди, и3 неподви1жими t ўповaніz благовэствовaніz, є4же слhшасте, проповёданое всeй твaри поднебeснэй, є3мyже бhхъ ѓзъ пavелъ служи1тель.

Конeцъ средЁ.

(за? сн7в) [є7] к7д Нhнэ рaдуюсz** (Въ четверт0къ к7а недёли: Брaтіе, нhнэ рaдуюсz**) во страдaніихъ мои1хъ њ вaсъ, ћкw и3сполнsю лишeніе скорбeй хrт0выхъ во пл0ти моeй, за тёло є3гw2, є4же є4сть цeрковь: к7є Е$йже бhхъ ѓзъ служи1тель, по смотрeнію б9ію дaнному мнЁ въ вaсъ, и3сп0лнити сл0во б9іе: к7ѕ Тaйну сокровeнную t вёкъ и3 t родHвъ, нhнэ же kви1сz свzты6мъ є3гw2. к7з И5мже восхотЁ бGъ сказaти, к0е богaтство слaвы тaйны сеS во kзhцэхъ, и4же (л. р…ѕ) є4сть хrт0съ въ вaсъ, ўповaніе слaвы: к7и Е#г0же мы2 проповёдуемъ, наказyюще всsкаго человёка, и3 ўчaще всsкой премyдрости: да предстaвимъ всsкаго человёка совершeнна њ хrтЁ ї}сэ: к7f Въ нeмже и3 труждaюсz и3 подвизaюсz по дёйству є3гw2, дёйствуемому во мнЁ си1лою.

Конeцъ четверткY.

ГлавA вторaz.

(за? сн7г) с< № ХощY ќбw вaсъ* (Въ пzт0къ к7а недёли: Брaтіе, хощY вaсъ*) вёдэти, коли1къ п0двигъ и4мамъ њ вaсъ, и3 њ сyщихъ въ лаодікjи, и3 во їерап0ли, и3 є3ли1цы не ви1дэша лицA моегw2 во пл0ти, [ѕ7] в7 Да ўтёшатсz сердцA и4хъ, снeмшихсz въ любви2, и3 во всsкомъ богaтствэ и3звэщeніz рaзума, въ познaніе тaйны бGа и3 nц7A, и3 хrтA: G Въ нeмже сyть всS сокрHвища премyдрости, и3 рaзума сокровє1нна. д7 Сіe же глаг0лю, да никт0же вaсъ прельсти1тъ въ словопрёніи. є7 Ѓще бо и3 пл0тію tстою2, но дyхомъ съ вaми є4смь, рaдуzсz, и3 ви1дz вaшъ чи1нъ, и3 ўтверждeніе вaшеz вёры ћже во хrтA. ѕ7 Ћкоже u5бо пріsсте хrтA ї}са гDа, тaкоже въ нeмъ ходи1те, з7 Ўкоренeни, и3 наздaни въ нeмъ, и3 и3звёствовани вёрою, ћкоже научи1стесz, и3збhточествующе въ нeй благодарeніемъ.

Конeцъ пzткY.

(за? сн7д) } Брaтіе, блюди1тесz,** (На њбрёзаніе гDне: Брaтіе, блюди1тесz,**) да никт0же вaсъ бyдетъ прельщaz філос0фіею, и3 тщeтною лeстію, по (л. р…ѕ њб.) предaнію человёческому, по стіхjамъ мjра, ґ не по хrтЁ: f7 Ћкw въ т0мъ живeтъ всsко и3сполнeніе б9ествA тэлeснэ: ‹ И# да бyдете въ нeмъ и3сп0лнени, и4же є4сть главA всsкому начaлу и3 влaсти: [з7] №i Њ нeмже и3 њбрёзани бhсте њбрёзаніемъ нерукотворeннымъ, въ совлечeніи тёла грэх0внагw пл0ти, во њбрёзаніи хrт0вэ, в7i Спогрeбшесz є3мY крещeніемъ: њ нeмже и3 совостaсте вёрою, дёйствомъ бGа, воскреси1вшагw є3го2 и3з8 мeртвыхъ.

Конeцъ њбрёзанію.

(за? сн7є) Gi И# вaсъ мє1ртвы сyщz въ прегрэшeніихъ и3 въ неwбрёзаніи пл0ти вaшеz, соwживи1лъ є4сть съ ни1мъ,* (Въ понедёльникъ к7в недёли: Брaтіе, бGъ вы2 мє1ртвы сyщz въ прегрэшeніихъ, и3 въ неwбрёзаніи пл0ти вaшеz, соwживи1лъ є4сть со хrт0мъ,*) даровaвъ нaмъ всS прегрэшє1ніz: д7i И#стреби1въ є4же на нaсъ рукописaніе ўчeньми, є4же бЁ сопроти1вно нaмъ, и3 то2 взsтъ t среды2, пригвозди1въ є5 на кrтЁ: є7 Совлeкъ нач†ла и3 вл†сти, и3зведE въ поз0ръ дерзновeніемъ, °и3з8wбличи1въ и5хъ въ себЁ° (°побэди1въ и5хъ на нeмъ°). [}] ѕ7i Да никт0же u5бо вaсъ њсуждaетъ њ kдeніи, и3ли2 њ питіи2, и3ли2 њ чaсти прaздника, и3ли2 њ новомёсzчіихъ, и3ли2 њ суббHтахъ: з7i Я5же сyть стёнь грzдyщихъ, тёло же хrт0во. }i Никт0же вaсъ да прельщaетъ и3зволeннымъ є3мY смиреномyдріемъ, и3 слyжбою ѓгGльскою, *±же не ўвёдэ ўчS, без8 ўмA* (*±же не ўвёдэ [въ тёхъ] ходS, всyе*) дмsсz t ўмA пл0ти своеS: f7i И# не держS главы2, и3з8 неsже всE тёло, состaвы и3 соyзы подаeмо, и3 снeмлемо, расти1тъ возращeніе б9іе. (л. р…з)

(за? сн7ѕ) к7 Ѓще u5бо ўмр0сте* (Во вт0рникъ к7в-z недёли: Брaтіе, ѓще ўмр0сте*) со хrт0мъ t стіхjй мjра почто2 ѓки живyще въ мjрэ стzзaетесz;

Конeцъ понедёльнику.

к7а Не косни1сz, нижE вкуси2, ни њсzжи2: к7в Я5же сyть вс‰ во и3стлёніе ўпотреблeніемъ, по зaповэдемъ и3 ўчeніємъ чlвёческимъ: к7г Я5же сyть сл0во ќбw и3мyще премyдрости, въ самов0льнэй слyжбэ, и3 смиреномyдріи, и3 непощадёніи тёла, не въ чeсти к0ей къ сhтости пл0ти.

ГлавA трeтіz.

с< № Ѓще ќбw воскреснyсте со хrт0мъ, вhшнихъ и3щи1те, и3дёже є4сть хrт0съ њдеснyю бGа сэдS: в7 ГHрнzz мyдрствуйте, ґ не земн†z. G Ўмр0сте бо, и3 жив0тъ вaшъ сокровeнъ є4сть со хrт0мъ въ бз7э.

Конeцъ вт0рнику.

(за? сн7з) [f7] д7 Е#гдa же** (Недёлz к7f-z: Брaтіе, є3гдA** Сіe же и3 недёлz прaoц7ємъ.) хrт0съ kви1тсz жив0тъ вaшъ, тогдA и3 вы2 съ ни1мъ kвитeсz въ слaвэ. є7 Ўмертви1те u5бо ќды вaшz, ±же на земли2, блyдъ, нечистотY, стрaсть, п0хоть ѕлyю, и3 лихоимaніе, є4же є4сть їдwлослужeніе: ѕ7 И$хже рaди грzдeтъ гнёвъ б9ій на сhны противлeніz, з7 Въ ни1хже и3 вы2 и3ногдA ходи1сте, є3гдA живsсте въ ни1хъ. } Нhнэ же tложи1те и3 вы2 тA вс‰: гнёвъ, ћрость, ѕл0бу, хулeніе, срамосл0віе (л. рн7з њб.) t ќстъ вaшихъ. f7 Не лжи1те другъдрyгу, совлeкшесz вeтхагw человёка съ дэsньми є3гw2: ‹ И# њблeкшесz въ н0ваго њбновлsемаго въ рaзумъ, по џбразу создaвшагw є3го2: №i И#дёже нёсть є4ллинъ, ни їудeй: њбрёзаніе, и3 неwбрёзаніе: вaрваръ, и3 скЂfъ: рaбъ, и3 своб0дь: но всsчєскаz, и3 во всёхъ хrт0съ.

Конeцъ недёли.

(за? сн7и) в7i Њблецhтесz u5бо* (Недёлz l-z: Брaтіе, њблецhтесz u5бо* Сіe же и3 преподHбнымъ.) [ћкоже и3збрaнніи б9іи, с™и, и3 возлю1бленни,] во ўтрHбы щедр0тъ, бlгость, смиреномyдріе, кр0тость, и3 долготерпёніе: Gi Пріeмлюще другъдрyга, и3 прощaюще себЁ, ѓще кто2 на кого2 и4мать поречeніе: ћкоже и3 хrт0съ прости1лъ є4сть вaмъ, тaкw и3 вы2. д7i Над8 всёми же си1ми стzжи1те люб0вь, ћже є4сть соyзъ совершeнства. є7i И# ми1ръ б9ій да водворsетсz въ сердцaхъ вaшихъ, в0ньже и3 звaни бhсте во є3ди1номъ тёлэ: и3 благодaрни бывaйте. [‹] (пнdе) ѕ7i Сл0во хrт0во да вселsетсz въ вaсъ богaтнw, во всsкой премyдрости, ўчaще и3 вразумлsюще себE самёхъ во pалмёхъ, и3 пёніихъ и3 пёснехъ дух0вныхъ, њ благодaти пою1ще въ сердцaхъ вaшихъ гDви.

Конeцъ недёли, и3 преподHбнымъ.

(за? сн7f) з7i И# всE є4же** (Въ срeду к7в-z недёли: Брaтіе, всE є4же**) ѓще что2 творитE сл0вомъ, и3ли2 дёломъ, вс‰ во и4мz гDа ї}са хrтA, благодарsще бGа и3 nц7A тёмъ. }i Жєны2, повинyйтесz свои1мъ (л. р…и) мужє1мъ, ћкоже подобaетъ њ гDэ. f7i Мyжіе, люби1те жєны2 вaшz, и3 не њгорчaйтесz къ ни1мъ. к7 Чaда, послyшайте роди1телей свои1хъ во всeмъ: сіe бо ўг0дно є4сть гDви. к7а Nц7ы2, не раздражaйте ч†дъ вaшихъ, да не ўнывaютъ. к7в Раби2, послyшайте по всемY плотски1хъ госп0дій вaшихъ, не пред8 nчи1ма т0чію раб0тающе ѓки чlвэкоуг0дницы, но въ простотЁ сeрдца, боsщесz бGа. к7г И# всsко, є4же ѓще что2 творитE, t души2 дёлайте, ћкоже гDу, ґ не человёкwмъ: к7д Вёдzще, ћкw t гDа пріи1мете воздаsніе достоsніz: гDу бо хrтY раб0таете. к7д Ґ њби1дzй, воспріи1метъ є4же њби1дэ, и3 нёсть лицA њбиновeніz.

ГлавA четвeртаz.

с< № Госп0діе, прaвду и3 ўравнeніе рабHмъ подавaйте, вёдzще, ћкw и3 вы2 и4мате гDа на нб7сёхъ.

Конeцъ средЁ.

(за? ©x) в7 Въ мlтвэ* (Въ четверт0къ к7в-z недёли: Брaтіе, въ моли1твэ*) терпи1те, б0дрствующе въ нeй со бlгодарeніемъ. G Молsщесz и3 њ нaсъ вкyпэ, да бGъ tвeрзетъ нaмъ двє1ри сл0ва, проглаг0лати тaйну хrт0ву, є3sже рaди и3 свsзанъ є4смь, д7 Да kвлю2 ю5, ћкоже подобaетъ ми2 глаг0лати.

(за?) є7 Въ премyдрости** (ЛукЁ є3ђлjсту: Брaтіе, въ премyдрости**) ходи1те ко внёшнимъ, врeмz и3скупyюще. ѕ7 Сл0во вaше да бывaетъ всегдA во (л. р…и њб.) благодaти, с0лію растворeно, вёдэти, кaкw подобaетъ вaмъ є3ди1ному комyждо tвэщавaти. з7 Ґ ±же њ мнЁ, вс‰ скaжетъ вaмъ тmхjкъ возлю1бленный брaтъ, и3 вёренъ служи1тель, и3 сраб0тникъ њ гDэ. } Е#г0же послaхъ къ вaмъ на сE и4стое, ћкw да разумёетъ ±же њ вaсъ, и3 ўтёшитъ сердцA вaша, f7 Со nни1сімомъ вёрнымъ, и3 возлю1бленнымъ брaтомъ нaшимъ, и4же є4сть t вaсъ: вс‰ вaмъ скaжутъ ±же здЁ.

Конeцъ четверткY. Преступи2 лукЁ.

(за? с…а)Цэлyетъ* (Въ пzт0къ к7в-z недёли: Брaтіе, цэлyетъ*) вы2 ґрістaрхъ сплённикъ м0й, и3 мaрко ґнеpeй варнaвинъ, њ нeмже пріsсте зaпwвэди: ѓще же пріи1детъ къ вaмъ, пріими1те є3го2: №i И# їисyсъ наречeнный їyстъ, сyщіи t њбрёзаніz: сjи є3ди1ни споспёшницы во цrтво б9іе, и5же бhша ми2 ўтэшeніе. в7i Цэлyетъ вы2 є3пафрaсъ, и4же t вaсъ, рaбъ ї}са хrтA, всегдA подвизazйсz њ вaсъ въ моли1твахъ, да бyдете совершeни и3 и3сп0лнени во всsкой в0ли б9іей. Gi Свидётельствую бо њ нeмъ, ћкw и4мать рeвность мн0гу, и3 болёзнь њ вaсъ, и3 њ сyщихъ въ лаодікjи, и3 во їерап0ли.

Чти2 лукЁ:

д7i Цэлyетъ вы2 лукA врaчь возлю1бленный, и3 димaсъ.

Преступи2 лукЁ.

є7i Цэлyйте брaтію сyщую въ лаодікjи, и3 нmмфaна, и3 домaшнюю є3гw2 цRковь. ѕ7i И# є3гдA прочтeтсz послaніе сіE t вaсъ, сотвори1те, да и3 въ лаодікjйстэй цRкви (л. р…f) прочтeно бyдетъ, и3 напи1санное t лаодікjи, да и3 вы2 прочтeте. з7i И# рцhте ґрхjппу: блюди2 служeніе, є4же пріsлъ є3си2 њ гDэ, да доверши1ши є5.

Чти2 лукЁ:

}i Цэловaніе моeю рук0ю пavлею. поминaйте моS ќзы. бlгодaть со всёми вaми. ґми1нь.

Конeцъ пzткY, и3 лукЁ.

Конeцъ послaніz, є4же къ колоссaємъ: напи1сано бhсть t ри1ма, тmхjкомъ и3 nни1сімомъ: и4мать въ себЁ главы6, д7: зач†лъ цRк0вныхъ, Gi: стіхHвъ, §є: знаменaній чeрныхъ, G: без8 червлeныхъ.

К фессалоникийцам первое послание святого апостола Павла

(л. р…f њб.)

Знамєнaніz къ солyнzнwмъ є3піст0ліи, №.

[№] ПохвалA солyнzнwмъ њ дост0йныхъ подвизaніихъ ґпcльскихъ.

[в7] Желaніе є3гw2 и3 рaдость њ ни1хъ и3 печaль, ћкw да совершaтсz.

[G] Моли1тва къ бGу њ пришeствіи є3гw2 къ ни1мъ, и3 растёніи и3 ўтверждeніи и4хъ.

[д7] Поучeніе, ћкw цэломyдреннw и3 прaведнw жи1ти и5мъ всегдA.

[є7] Ўчeніе, ћкw и3спраздни1сz смeрть, въ kвлeніи хrт0вэ.

[ѕ7] Ћкw внезaпу пріи1детъ хrт0съ: тёмже подобaетъ готHвымъ бhти всsкою добродётелію и3 прaведными дёлы.

[з7] Моли1тва њ њсщ7eніи д¦а, и3 души2 и3 тёла. (л. Ro)

Сказaніе къ солyнzнwмъ пeрвагw послaніz с™aгw ґпcла пavла.

СіE посылaетъ t ґfи1нъ, ви1дэвъ и5хъ прeжде, и3 пожи1въ ў ни1хъ. Винa же послaніz сіS: ґпcлъ мн0ги скHрби претерпЁ въ вeріи, и3 въ філjппэхъ, макед0ніи, и3 въ корjнfэ. вёдый же є3ли6ка пострадA и3 въ fессалонікjи, и3 боsсz, да не кaкw слhшавше fессалонікjане, є3ли6ка пострадA въ предречeнныхъ грaдэхъ, и3скушeни бyдутъ t и3скушaющагw сатаны2, и3 соблазнsтсz. Е#щe же ўвёдэвъ, ћкw и3 њ ўмирaющихъ безмёрнw скорбsтъ, посылaетъ тімоfeа къ ни1мъ съ послaніемъ си1мъ. И# пeрвэе ќбw ўтверждaетъ и5хъ въ вёрэ, ћкw не поколебaтисz и5мъ скорбeй рaди: и3 ничт0же стрaнно пострадaвшымъ мнёти и5мъ t їудє1й, и5же и3 гDа ўби1ша. хrтіaнwмъ бо св0йственно є4сть, є4же скHрби терпёти къ житіи2 сeмъ, глаг0летъ. Мн0гими же завэщaвъ и5мъ си1це, ћкоже пріsша t негw2, тaкw жи1тельствовати, пи1шетъ пр0чее њ ўмирaющихъ, ўтэшaz и5хъ, и3 ўчS, не вельми2 скорбёти: нёсть бо смeрть поги1бель, но пyть къ воскrнію. Тaже и3 њ лётэхъ и5хъ ўчи1тъ, да безвёстенъ дeнь вёдzще, вhну гот0ви бывaютъ, и3 да ни є3ди1ному внимaютъ вэщaющему њ нeмъ: бhти бо речE пришeствію тaкw, ћкw њстaвшымъ и3 њбрэтaємымъ въ дeнь џнъ живы6мъ, не предвари1ти востаю1щыz t мeртвыхъ, вкyпэ бо бhти всёхъ премэнeнію ўчи1тъ. Къ си1мъ же завэщавaz и5мъ лyчшымъ бывaти во nбhчаехъ, повелэвaетъ и5мъ всегдA рaдоватисz њ ўповaніи, и3 моли1тисz и3 благодари1ти и5мъ всегдA гDви, и3 заклинaетъ и5хъ прочитaти послaніе сіE пред8 всeю брaтіею, и3 си1це скончавaетъ є5. (л. Ro њб.)

КЪ СОЛУ1НZНWМЪ ПЕ1РВОЕ

ПОСЛА1НІЕ СТ7А1ГW ҐПО1СТОЛА ПА1VЛА.

ГлавA пeрваz.

(за? с…в) с< № Пavелъ* (Въ понедёльникъ к7г-z недёли: Пavелъ*) и3 сілуaнъ и3 тімоfeй, цRкви солyнстэй, њ бз7э nц7Ё, и3 гDэ ї}сэ хrтЁ: бlгодaть вaмъ и3 ми1ръ t бGа nц7A нaшегw, и3 гDа ї}са хrтA. [№] в7 Благодари1мъ бGа всегдA њ всёхъ вaсъ, поминaніе вaше творsще въ моли1твахъ нaшихъ: G Непрестaннw поминaюще вaше дёло вёры, и3 трyдъ любвE, и3 терпёніе ўповaніz гDа нaшегw ї}са хrтA, пред8 бGомъ и3 nц7eмъ нaшимъ. д7 Вёдzще брaтіе возлю1бленнаz, t бGа и3збрaніе вaше: є7 Ћкw благовэствовaніе нaше не бhсть къ вaмъ въ сл0вэ т0чію, но и3 си1лою, и3 д¦омъ с™hмъ, и3 во и3звэщeніи мн0зэ: ћкоже и3 вёсте, какови2 бhхомъ въ вaсъ, рaди вaсъ.

Конeцъ понедёльнику.

(за? с…г) ѕ7 И# вы2** (Въ вт0рникъ к7г-z недёли: Брaтіе, вы2**) под0бницы бhсте нaмъ и3 гDу, пріeмше сл0во въ ск0рби мн0зэ, съ рaдостію д¦а с™aгw: (л. рo7а) з7 Ћкw бhти вaмъ џбразъ всёмъ вёрующымъ въ макед0ніи и3 ґхaіи. } T вaсъ бо промчeсz сл0во гDне, не т0кмw въ макед0ніи и3 ґхaіи: но и3 во всsко мёсто вёра вaша, ћже къ бGу, и3зhде: ћкw не трeбовати нaмъ глаг0лати что2. f7 Тjи бо њ нaсъ возвэщaютъ, как0въ вх0дъ и3мёхомъ къ вaмъ, и3 кaкw њбрати1стесz къ бGу t јдwлъ, раб0тати бGу жи1ву и3 и4стинну: ‹ И# ждaти сн7а є3гw2 съ нб7съ, є3г0же воскреси2 и3з8 мeртвыхъ, ї}са и3збавлsющаго нaсъ t гнёва грzдyщагw.

Конeцъ вт0рнику.

ГлавA вторaz.

(за? с…д) с< № Сaми бо вёсте брaтіе* (Въ срeду к7г-z недёли: Брaтіе, вёсте*) вх0дъ нaшъ и4же къ вaмъ, ћкw не вотщE бhсть: в7 Но предпострадaвше и3 досаждeни бhвше, ћкоже вёсте, въ філjппэхъ, дерзнyхомъ њ бз7э нaшемъ, глаг0лати къ вaмъ благовэствовaніе б9іе со мн0гимъ п0двигомъ. G Ўтэшeніе бо нaше, не t прeлести, ни2 t нечистоты2, ни лeстію: д7 Но ћкоже и3скуси1хомсz t бGа вёрни бhти пріsти благовэствовaніе, тaкw глаг0лемъ, не ѓки человёкwмъ ўгождaюще, но бGу и3скушaющему сердцA нaша. є7 Никогдaже бо въ словеси2 ласкaніz бhхомъ къ вaмъ, ћкоже вёсте, нижE вин0ю лихоимaніz: бGъ свидётель. ѕ7 Ни и4щуще t человBкъ слaвы, ни t вaсъ, ни t и3нёхъ: з7 Могyще въ тzготЁ бhти, ћкоже хrт0вы ґпcтоли, но (л. рo7а њб.) бhхомъ ти1си посредЁ вaсъ, ћкоже дои1лица грёетъ своS ч†да: } Тaкw желaюще вaсъ, благоволи1хомъ подaти вaмъ не т0чію благовэствовaніе б9іе, но и3 дyшы своS: занeже возлю1блени бhсте нaмъ.

Конeцъ средЁ.

(за? с…є) f7 П0мните бо брaтіе* (Въ четверт0къ к7г-z недёли: Брaтіе, п0мните*) трyдъ нaшъ, и3 п0двигъ: н0щь бо и3 дeнь дёлающе, ћкw не њтzготи1ти ни є3ди1нагw t вaсъ, проповёдахомъ вaмъ бlговэствовaніе б9іе. ‹ Вы2 свидётели, и3 бGъ, ћкw препод0бнw и3 прaведнw и3 непор0чнw вaмъ вёрующымъ бhхомъ: №i Ћкоже вёсте, занE є3ди1наго ког0ждо вaсъ, ћкоже nц7ъ ч†да своS, в7i Молsще и3 ўтэшaюще вaсъ, и3 свидётельствующе вaмъ ходи1ти дост0йнw бGу, призвaвшему вы2 во своE цrтво и3 слaву. Gi Сегw2 рaди и3 мы2 бlгодари1мъ бGа непрестaннw, ћкw пріeмше сл0во слhшаніz б9іz t нaсъ, пріsсте не ѓки сл0во человёческо, но [ћкоже є4сть вои1стинну] сл0во б9іе, є4же и3 дёйствуетсz въ вaсъ вёрующихъ.

(за? с…ѕ) д7i Вh бо под0бницы бhсте брaтіе,** (Въ пzт0къ к7г-z недёли: Брaтіе, вы2 под0бницы бhсте**) цRквамъ б9іимъ сyщымъ во їудeи, њ хrтЁ ї}сэ.

Конeцъ четверткY.

занE т†zжде и3 вы2 пострадaсте t свои1хъ сплемє1нникъ, ћкоже и3 тjи t їудє1й: є7i И# ўби1вшихъ гDа ї}са, и3 є3гw2 прор0ки, и3 нaсъ и3згнaвшихъ, и3 бGу (л. рo7в) неугоди1вшихъ, и3 всёмъ человёкwмъ проти1вzщихсz: ѕ7i И# возбранsющихъ нaмъ глаг0лати kзhкwмъ, да спасyтсz, во є4же и3сп0лнити и5мъ грэхи2 своS всегдA: пости1же же на ни1хъ гнёвъ до концA. [в7] з7i Мh же брaтіе њсиротёвше t вaсъ ко врeмени часA, лицeмъ ґ не сeрдцемъ, ли1шше тщaхомсz лицE вaше ви1дэти мн0гимъ желaніемъ. }i Тёмже хотёхомъ пріити2 къ вaмъ, ѓзъ ќбw пavелъ є3ди1ною и3 двaжды, и3 возбрани2 нaмъ сатанA. f7i Кт0 бо нaмъ ўповaніе, и3ли2 рaдость, и3ли2 вэнeцъ похвалeніz, не и3 вh ли пред8 гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ, во пришeствіи є3гw2;

Конeцъ пzткY.

(за? с…з) Вh бо є3стE* (Въ понедёльникъ к7д-z недёли: Брaтіе, вы2 є3стE*) слaва нaша и3 рaдость.

ГлавA трeтіz.

с< № Тёмже ўжE не терпsще, благоволи1хомъ њстaтисz во ґfи1нэхъ є3ди1ни. в7 И# послaхомъ тімоfeа брaта нaшего, и3 служи1телz б9іz, и3 споспёшника нaшего во благовёстіи хrт0вэ, ўтверди1ти вaсъ и3 ўтёшити њ вёрэ вaшей: G Ћкw ни є3ди1ному смущaтисz въ ск0рбехъ си1хъ: сaми бо вёсте, ћкw на сіE и4стое °лежи1мъ° (°ўчинeни є3смы2°). И$бо є3гдA ў вaсъ бёхомъ, предрек0хомъ вaмъ, ћкw и4мамы скорбёти, є4же и3 бhсть, и3 вёсте. є7 Сегw2 рaди и3 ѓзъ ктомY не терпS, послaхъ разумёти (л. рo7в њб.) вёру вaшу, да не кaкw и3скуси1лъ вы2 бyдетъ и3скушazй, и3 вотщE бyдетъ трyдъ нaшъ. ѕ7 Нhнэ же пришeдшу тімоfeю къ нaмъ t вaсъ, и3 благовэсти1вшу нaмъ вёру вaшу и3 люб0вь, и3 ћкw и4мате пaмzть њ нaсъ блaгу, всегдA желaюще нaсъ ви1дэти, ћкоже и3 мы2 вaсъ. з7 Сегw2 рaди ўтёшихомсz брaтіе њ вaсъ, во всsкой ск0рби и3 нyждэ нaшей, вaшею вёрою. } Ћкw мы2 нhнэ жи1ви є3смы2, ѓще вы2 стоитE њ гDэ.

Конeцъ понедёльнику.

(за? с…и) f7 К0е бо бlгодарeніе* (Вт0рникъ к7д недёли: Брaтіе, к0е благодарeніе*) бGу м0жемъ воздaти њ вaсъ, њ всsкой рaдости, є4юже рaдуемсz вaсъ рaди, пред8 бGомъ нaшимъ; ‹ Н0щь и3 дeнь преизли1ха молsщесz ви1дэти лицE вaше, и3 соверши1ти лишeніе вёры вaшеz. [G] №i Сaмъ же бGъ и3 nц7ъ нaшъ и3 гDь нaшъ ї}съ хrт0съ, да и3спрaвитъ пyть нaшъ къ вaмъ. в7i Вaсъ же гDь да ўмн0житъ, и3 да и3збhточествитъ люб0вію дрyгъ ко дрyгу, и3 ко всёмъ, ћкоже и3 мы2 къ вaмъ: Gi Во є4же ўтверди1ти сердцA вaша непорHчна въ с™hни, пред8 бGомъ и3 nц7eмъ нaшимъ, въ пришeствіе гDа нaшегw ї}са хrтA со всёми с™hми є3гw2. ґми1нь.

Конeцъ вт0рнику.

ГлавA четвeртаz.

(за? с…f) с< № Тёмже ќбw брaтіе, пр0симъ вы2** (Въ срeду к7д недёли: Брaтіе, пр0симъ вы2**) и3 м0лимъ њ хrтЁ ї}сэ: да ћкоже пріsсте t нaсъ, кaкw подобaетъ вaмъ ходи1ти и3 ўгождaти (л. рo7г) бGови, тaкожде и3 ходи1те, да и3збhточествуете пaче: (вто>) в7 Вёсте бо каковA повелBніz дaхомъ вaмъ, гDемъ ї}сомъ. G Сіs бо є4сть в0лz б9іz, с™ость вaша, храни1ти себE самёхъ t блудA: д7 И# вёдэти комyждо t вaсъ св0й сосyдъ стzжавaти во с™hни и3 чeсти: є7 Ґ не въ стрaсти п0хотнэй, ћкоже и3 kзhцы не вёдzщіи бGа. ѕ7 И# є4же не преступaти и3 лихои1мствовати въ вeщи брaта своегw2: занE мсти1тель є4сть гDь њ всёхъ си1хъ, ћкоже и3 прeжде рек0хомъ къ вaмъ, и3 засвидётельствовахомъ. з7 Не призвa бо нaсъ бGъ на нечистотY, но во с™ость. [д7] } Тёмже ќбw tметazй, не человёка tметaетъ, но бGа, дaвшаго д¦ъ св0й с™hй въ нaсъ. f7 Њ братолю1біи же, не трeбуете, да пи1шетсz къ вaмъ: сaми бо вы2 бGомъ ўчeни є3стE, є4же люби1ти другъдрyга: ‹ И$бо творитE то2 ко всeй брaтіи, сyщей во всeй макед0ніи. м0лимъ же вы2 брaтіе, и3збhточествовати пaче, №i И# любeзнw прилэжaти є4же безм0лвствовати, и3 дёzти сво‰, и3 дёлати свои1ми рукaми, ћкоже повелёхомъ вaмъ: в7i Да х0дите бlгоoбрaзнw ко внёшнимъ, и3 ни є3ди1нагw же трeбовати.

Конeцъ средЁ.

(за? ©o) [є7] Gi Не хощy же вaсъ брaтіе* (Сіe же мє1ртвымъ: Брaтіе, не хощY вaсъ*) невёдэти њ ўмeршихъ, да не скорбитE, ћкоже и3 пр0чіи не и3мyщіи ўповaніz. д7i Ѓще бо вёруемъ, ћкw ї}съ ќмре и3 воскрeсе, тaкw и3 бGъ ўмeршыz њ ї}сэ (л. рo7г њб.) приведeтъ съ ни1мъ. є7i Сіe бо вaмъ глаг0лемъ сл0вомъ гDнимъ: ћкw мы2 живyщіи њстaвшіи въ пришeствіе гDне, не и4мамы предвари1ти ўмeршихъ. ѕ7i Ћкw сaмъ гDь въ повелёніи, во глaсэ ґрхaгGловэ, и3 въ трубЁ б9іи сни1детъ съ нб7сE, и3 мeртвіи њ хrтЁ воскрeснутъ пeрвэе. з7i Пот0мъ же мы2 живyщіи њстaвшіи, кyпнw съ ни1ми восхищeни бyдемъ на џблацэхъ, въ срётеніе гDне на воздyсэ: и3 тaкw всегдA съ гDемъ бyдемъ.

Конeцъ мє1ртвымъ.

}i Тёмже ўтэшaйте другъдрyга въ словесёхъ си1хъ.

ГлавA пsтаz.

(за? сo7а) [ѕ7] с< № Ґ њ лётэхъ и3 њ временёхъ брaтіе,* (Въ четверт0къ к7д недёли: Брaтіе, њ лётэхъ и3 њ временёхъ*) не трeбэ є4сть вaмъ писaти. в7 Сaми бо вы2 и3звёстнw вёсте, ћкw дeнь гDнь, ћкоже тaть въ нощи2, тaкw пріи1детъ. G Е#гдa бо рекyтъ ми1ръ и3 ўтверждeніе, тогдA внезaпу нападeтъ на ни1хъ всегуби1тельство, ћкоже и3 болёзнь во чрeвэ и3мyщей: и3 не и4мутъ и3збэжaти. д7 Вh же брaтіе, нёсте во тмЁ, да дeнь вaсъ ћкоже тaть пости1гнетъ. є7 Вси1 бо вы2 сhнове свёта є3стE, и3 сhнове днE: нёсмы н0щи, нижE тмы2. ѕ7 Тёмже ќбw да не спи1мъ ћкоже и3 пр0чіи, но да б0дрствуимъ и3 трезви1мсz: з7 Спsщіи бо, въ нощи2 спsтъ, и3 ўпивaющіисz, въ нощи2 ўпивaютсz. } Мh же сhнове (л. рo7д) сyще днE, да трезви1мсz, њб0лкшесz въ броню2 вёры и3 любвE, и3 шлeмъ ўповaніz спасeніz.

Конeцъ четверткY.

(за? сo7в) f7 Ћкw не положи2* (Въ пzт0къ к7д недёли: Брaтіе, не положи2*) нaсъ бGъ въ гнёвъ, но въ получeніе спасeніz, гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ, ‹ Ўмeршимъ за нaсъ: да ѓще бди1мъ, ѓще ли спи1мъ, кyпнw съ ни1мъ и3 њживeмъ. №i Сегw2 рaди ўтэшaйте другъдрyга, и3 созидaйте к0йждо бли1жнzго, ћкоже и3 творитE. в7i М0лимъ же вы2 брaтіе, знaйте труждaющихсz ў вaсъ, и3 настоsтелей вaшихъ њ гDэ, и3 наказyющихъ вы2. Gi И# и3мёйте | по преизли1ха въ любви2, за дёло и4хъ ми1рствуйте въ себЁ.

Преступи2 пzткY.

(за? сo7г) д7i М0лимъ же вы2 брaтіе,** (СуббHта lв: Брaтіе, м0лимъ вы2,**) вразумлsйте безчи6нныz, ўтэшaйте малодyшныz, заступaйте немощнhz, долготерпи1те ко всёмъ. є7i Блюди1те, да никт0же ѕлA за ѕло2 комY воздaстъ: но всегдA д0брое гони1те, и3 дрyгъ ко дрyгу, и3 ко всёмъ. ѕ7i ВсегдA рaдуйтесz: з7i Непрестaннw моли1тесz. }i Њ всeмъ благодари1те: сіs бо є4сть в0лz б9іz њ хrтЁ ї}сэ въ вaсъ. f7i Д¦а не ўгашaйте: к7 Прор0чествіz не ўничижaйте: к7а Вс‰ же и3скушaюще, дHбраz держи1те. к7в °T всsкіz вeщи ѕлhz° (°t всsкагw ви1да ѕлaгw°) tгребaйтесz. к7г Сaмъ же бGъ ми1ра да њсвzти1тъ вы2, всесовершeны њ всeмъ: и3 всесовершeнъ вaшъ д¦ъ, и3 душA, и3 тёло непор0чно, въ пришeствіе гDа нaшегw ї}са хrтA да сохрани1тсz.

Конeцъ суббHтэ. (л. рo7д њб.)

Чти2 пzткY:

к7д Вёренъ призвaвый вaсъ, и4же и3 сотвори1тъ. к7є Брaтіе, моли1тесz и3 њ нaсъ. к7ѕ Цэлyйте брaтію всю2 лобзaніемъ с™hмъ. к7з Заклинaю вы2 гDемъ, прочести2 послaніе сіE пред8 всeю с™0ю брaтіею. к7и Бlгодaть гDа нaшегw ї}са хrтA съ вaми. ґми1нь.

Конeцъ пzткY.

Конeцъ пeрвагw послaніz, є4же къ fессалонjкwмъ: напи1сано бhсть t ґfи1нъ: и4мать въ себЁ глaвъ, є7: зачaлъ цRк0вныхъ, в7i: стіхHвъ, п7f: знаменaній чeрныхъ, з7: без8 червлeныхъ.

К фессалоникийцам второе послание святого апостола Павла

(л. рo7є)

Знамєнaніz в7 є3піст0ліи къ солyнzнwмъ.

[№] ПохвалA солyнzнwмъ њ вёрэ и3 любви2 и3 терпёніи.

[в7] Њ џбщей кончи1нэ, и3 њ ґнтjхрістэ, и4же тогдA п0сланъ бyдетъ на њбличeніе їудeємъ не вёровавшымъ хrтY.

[G] Бlгодарeніе къ бGу њ призвaніи и4хъ.

[№] Въ нeмже бэждeніе пребывaніz, и3 моли1тва ко гDу ї}су хrтY њ ўтверждeніи и4хъ.

[д7] Завэщaніе, ћкw да м0лzтсz њ нeмъ, да сл0во є3ђльское течeтъ.

[№] Въ нeмже моли1тва њ ни1хъ въ люб0вь б9ію.

[є7] Молeніе дёланіz, и3 tлучeніе ѕлодёлатєль.

[ѕ7] Молeніе њ ми1рэ, и4же t бGа. (л. рo7є њб.)

Сказaніе къ солyнzнwмъ вторaгw послaніz с™aгw ґпcла пavла.

СіE посылaетъ t ри1ма, винa же послaніz сіS: нёцыи t fессалонікjи прaздни и3 безчи1нни, њбходsще брaтію прельщaху, ћкw ўжE пришeствію гDню настaвшу. Прельщaху же слhшащихъ, ћкw ґпcлу сказyющу сіE, и3 t д¦а слhшавше. Сі‰ ќбw ўвёдэвъ ґпcлъ, пи1шетъ послaніе сіE. И# пeрвэе ќбw хвaлитъ вёру и4хъ растsщу, и3 ћкw њ ни1хъ хвалsшесz д0блественнэ терпsщихъ скHрби за хrтA. Ўтэшaетъ же и5хъ, ћкw tмщeнію хотsщу бhти и5мъ t бGа на њби1дzщыz и5хъ. Тaже њ пришeствіи гDни ўчи1тъ, не послyшати и5мъ ни є3ди1ному, нижE смущaтисz, нижE д¦омъ, нижE ѓки самомY списaвшу, нижE tню1дъ мнёти настaвшее пришeствіе є3гw2. Не прeжде бо бhти є3мY, ѓще не tступлeніе прeжде пріи1детъ, и3 пот0мъ ґнтjхрістъ сhнъ поги1бельный, є3гHже пришeствіе въ знaменіихъ и3 чудесёхъ л0жныхъ, по дёйству сатанинY бhти сказyетъ. Тaже завэщaвъ и5мъ стоsти д0блественнэ, и3 держaти предaніе, и5мже научeни бhша t негw2. Повелэвaетъ ни є3ди1но соoбщeніе и3мёти съ ходsщими безчи1ннw, но tгнaти и5хъ: бhти бо речE лукaвымъ, и3 льсти1вымъ, сказA сицевhхъ. Tню1дъ же повелэвaетъ не послyшающаго словeсъ є3гw2, сего2 и3з8 цRкве и3згнaти. И# пр0чее пом0льсz њ ми1рэ и4хъ, скончавaетъ послaніе, цэловaніе своeю рук0ю написaвъ, є4же знaменію бhти всsкагw послaніz сказyетъ. (л. рo7ѕ)

КЪ СОЛУ1НZНWМЪ ВТОРО1Е

ПОСЛА1НІЕ СТ7А1ГW ҐПО1СТОЛА ПА1VЛА.

ГлавA пeрваz.

(за? сo7д) [№] с< № Пavелъ и3 сілуaнъ* (Понедёльникъ к7є-z недёли: Пavелъ и3 сілуaнъ*) и3 тімоfeй, цRкви солyнстэй, њ бз7э nц7Ё нaшемъ, и3 гDэ ї}сэ хrтЁ: в7 Бlгодaть вaмъ и3 ми1ръ, t бGа nц7A нaшегw, и3 гDа ї}са хrтA. G Бlгодари1ти д0лжни є3смы2 бGа всегдA њ вaсъ брaтіе, ћкоже дост0йно є4сть, ћкw превозрастaетъ вёра вaша, и3 мн0житсz люб0вь є3ди1нагw коегHждо всёхъ вaсъ дрyгъ ко дрyгу: д7 Ћкw самёмъ нaмъ хвали1тисz њ вaсъ въ цRквахъ б9іихъ, њ терпёніи вaшемъ, и3 вёрэ, во всёхъ гонeніихъ вaшихъ и3 ск0рбехъ, и5хже пріeмлете: є7 Показaніе прaведнагw судA б9іz, во є4же спод0битисz вaмъ цrтвіz б9іz, є3гHже рaди и3 стрaждете. ѕ7 Ѓще ќбw прaведно ў бGа, воздaти ск0рбь њскорблsющымъ вaсъ: з7 Ґ вaмъ њскорблsємымъ tрaду съ нaми, во tкровeніи гDа ї}са съ нб7сE, со ѓгGлы си1лы своеS, } Во nгни2 плaменнэ (л. рo7ѕ њб.) даю1щагw tмщeніе невёдущымъ бGа, и3 не послyшающымъ благовэствовaніz гDа нaшегw ї}са хrтA. f7 И5же мyку пріи1мутъ, поги1бель вёчную, t лицA гDнz, и3 t слaвы крёпости є3гw2: ‹ Е#гдA пріи1детъ прослaвитисz во с™hхъ свои1хъ, и3 ди1венъ бhти во всёхъ вёровавшихъ.

(за?) Ћкw ўвёрисz* (Во вт0рникъ к7є-z недёли: Брaтіе, ўвёрисz*) свидётельство нaше въ вaсъ въ дeнь џнъ.

Конeцъ понедёльнику.

№i За є4же и3 м0лимсz всегдA њ вaсъ, да вы2 спод0битъ звaнію бGъ нaшъ, и3 и3сп0лнитъ всsко бlговолeніе блaгости, и3 дёло вёры въ си1лэ: в7i Ћкw да прослaвитсz и4мz гDа нaшегw ї}са хrтA въ вaсъ, и3 вы2 въ нeмъ, по бlгодaти бGа нaшегw и3 гDа ї}са хrтA.

ГлавA вторaz.

(за? сo7є) [в7] с< № М0лимъ же вы2 брaтіе,** (Въ срeду к7є недёли: Брaтіе, м0лимъ вы2,**) њ пришeствіи гDа нaшегw ї}са хrтA, и3 нaшемъ собрaніи њ нeмъ, в7 Не ск0рw подвизaтисz вaмъ t ўмA, ни ўжасaтисz, нижE д¦омъ, нижE сл0вомъ, ни послaніемъ ѓки t нaсъ п0сланнымъ, ћкw ўжE настои1тъ дeнь хrт0въ.

Конeцъ вт0рнику. (л. рo7з)

G Да никт0же вaсъ прельсти1тъ ни по є3ди1ному же џбразу: ћкw ѓще не пріи1детъ tступлeніе прeжде, и3 tкрhетсz человёкъ беззак0ніz, сhнъ поги1бели, д7 Проти1вникъ, и3 превозносsйсz пaче всsкагw глаг0лемагw б0га и3ли2 чти1лища: ћкоже є3мY сёсти въ цRкви б9іей ѓки б0гу, показyющу себE ћкw б0гъ є4сть. є7 Не п0мните ли, ћкw є3щE живhй ў вaсъ, сі‰ глаг0лахъ вaмъ; ѕ7 И# нhнэ њдержaщее вёсте, во є4же kви1тисz є3мY въ своE є3мY врeмz. з7 Тaйна бо ўжE дёетсz беззак0ніz, т0чію держsй нhнэ, д0ндеже t среды2 бyдетъ: } И# тогдA kви1тсz беззак0нникъ, є3г0же гDь ї}съ ўбіeтъ д¦омъ ќстъ свои1хъ, и3 ўпраздни1тъ kвлeніемъ пришeствіz своегw2: f7 Е#гHже є4сть пришeствіе по дёйству сатанинY, во всsкой си1лэ, и3 знaменіихъ и3 чудесёхъ л0жныхъ: ‹ И# во всsкой льсти2 непрaвды въ погибaющихъ, занE любвE и4стины не пріsша во є4же спасти1сz и5мъ. №i И# сегw2 рaди п0слетъ и5мъ бGъ дёйство льсти2, во є4же вёровати и5мъ лжи2: в7i Да сyдъ пріи1мутъ вси2 невёровавшіи и4стинэ, но благоволи1вше въ непрaвдэ.

Конeцъ средЁ.

(за? сo7ѕ) [G] Gi Мh же д0лжни* (Въ четверт0къ к7є-z недёли: Брaтіе, мы2 д0лжни*) є3смы2 благодари1ти бGа всегдA њ вaсъ, брaтіе возлю1блєннаz t гDа: ћкw и3збрaлъ є4сть вaсъ бGъ t начaла во спасeніе, во с™hни д¦а и3 вёры и4стины: д7i Въ нeже призвA вaсъ (л. рo7з њб.) бlговэствовaніемъ нaшимъ, въ получeніе слaвы гDа нaшегw ї}са хrтA. [№] є7i Тёмже ќбw брaтіе, ст0йте, и3 держи1те пред†ніz, и5мже научи1стесz, и3ли2 сл0вомъ, и3ли2 послaніемъ нaшимъ. ѕ7i Сaмъ же гDь нaшъ ї}съ хrт0съ, и3 бGъ и3 nц7ъ нaшъ, возлюби1вый нaсъ, и3 дaвый ўтэшeніе вёчно, и3 ўповaніе блaго въ бlгодaти: з7i Да ўтёшитъ сердцA вaша, и3 да ўтверди1тъ ° ° (°вaсъ°) во всsкомъ сл0вэ и3 дёлэ блaзэ.

ГлавA трeтіz.

[д7] с< № Пр0чее же моли1тесz њ нaсъ брaтіе, да сл0во гDне течeтъ и3 слaвитсz, ћкоже и3 въ вaсъ: в7 И# да и3збaвимсz t ѕлhхъ и3 лукaвыхъ человBкъ: не всёхъ бо є4сть вёра. (с®е) G Вёренъ є4сть гDь, и4же ўтверди1тъ вы2, и3 сохрани1тъ t лукaвагw. д7 Ўповaемъ же на гDа њ вaсъ, ћкw ±же повелэвaемъ вaмъ, и3 творитE, и3 сотворитE. [№] є7 ГDь же да и3спрaвитъ сердцA вaша въ люб0вь б9ію, и3 въ терпёніе хrт0во.

Конeцъ четверткY.

(за? сo7з) [є7] ѕ7 Повелэвaемъ же вaмъ брaтіе* (Пzт0къ к7є-z недёли: Брaтіе, повелэвaемъ вaмъ*) њ и4мени гDа нaшегw ї}са хrтA, tлучaтисz вaмъ t всsкагw брaта, безчи1ннw ходsща, ґ не по предaнію, є4же пріsша t нaсъ. з7 Сaми бо вёсте, кaкw лёпо є4сть вaмъ под0битисz нaмъ, ћкw не безчи1нновахомъ ў вaсъ, } Ни тyне хлёбъ kд0хомъ ў когw2: но въ трудЁ и3 п0двизэ, н0щь и3 дeнь дёлающе, да не (л. рo7и) њтzгчи1мъ никогHже t вaсъ. f7 Не ћкw не и4мамы влaсти, но ћкw да себE џбразъ дaмы вaмъ, во є4же ўпод0битисz нaмъ. ‹ И$бо є3гдA бёхомъ ў вaсъ, сіE завэщавaхомъ вaмъ: ћкw ѓще не х0щетъ кто2 дёлати, нижE да ћстъ. №i Слhшимъ бо нёкіz безчи1ннw ходsщыz ў вaсъ, ничт0же дёлающыz, но лукaвнw њбходsщыz. в7i Таковы6мъ запрещaемъ, и3 м0лимъ њ гDэ нaшемъ ї}сэ хrтЁ, да съ безм0лвіемъ дёлающе св0й хлёбъ kдsтъ. Gi Вh же брaтіе, не стужaйте си2 д0брое творsще. д7i Ѓще ли же кто2 не послyшаетъ словесE нaшегw, послaніемъ сего2 назнaменуйте, и3 не примэшaйтесz є3мY, да посрами1тсz. є7i И# не ѓки врагA и3мёйте є3го2, но наказyйте ћкоже брaта. ѕ7i Сaмъ же гDь ми1ра, да дaстъ вaмъ ми1ръ всегдA, во всsкомъ џбразэ. гDь со всёми вaми. з7i Цэловaніе моeю рук0ю пavлею, є4же є4сть знaменіе, во всsкомъ послaніи, си1це пишY: }i Бlгодaть гDа нaшегw ї}са хrтA со всёми вaми. ґми1нь.

Конeцъ пzткY.

Конeцъ вторaгw послaніz, є4же къ fессалонjкwмъ: напи1сано бhсть t ґfи1нъ: и4мать въ себЁ главы6, G: зачaлъ цRк0вныхъ, є7: стіхHвъ м7г: знаменaній чeрныхъ, ѕ7: послёдующихъ же и5мъ червлeныхъ в7.

К Тимофею первое послание святого апостола Павла

(л. рo7и њб.)

Знамєнaніz къ тімоfeю є3піст0ліи пeрвыz.

[№] Њ наставлeніи въ люб0вь б9ію.

[в7] Њ и3збрaніи є3гw2 во благовёстіе t гони1тельства, по бlгодaти хrт0вэ.

[G] Повелёніе њ вёрэ и3 бlгодaти, с0вэстнэ слyжбэ є3гw2, кромЁ напaсти.

[д7] Њ моли1твэ за вс‰ и3 вездЁ, безѕл0бивэ и3 без8 смущeніz.

[є7] Ћкw не подобaетъ женЁ ўчи1ти.

[ѕ7] КаковY подобaетъ бhти є3пjскопу.

[№] Въ нeмже њ діaконэхъ, мужёхъ же и3 женaхъ.

[з7] Њ б9іи воплощeніи.

[№] Въ нeмже њ бyдущихъ є3ресёхъ бэснhхъ.

[}] Въ кjихъ подобaетъ њбучaтисz благовёрному проповёднику и3 ўчи1телю.

[f7] Њ прилэжaніи є3гw2 и3 цeркви.

[‹] Њ приключeніи, кaкw њбрэтaтисz ко всsкому.

[№i] Њ вдови1цахъ, њ врeмени, и3 џбразэ, и3 строeніи.

[в7i] Њ чeсти пресвЂтерстэй.

[Gi] Њ свzщeніи и3звёстнэ.

[д7i] Ћкw ни є3ди1ное дёло таи1тсz.

[є7i] Њ послушaніи р†бъ.

[ѕ7i] На люби1тели непрaведныхъ прибhткwвъ, и3 њ лжи1выхъ ўчи1телехъ.

[з7i] Завэщaніе крёпко њ чи1стомъ послушaніи.

[}i] Бог†тымъ наставлeніе во и4стинную жи1знь. (л. рo7f)

Сказaніе къ тімоfeю пeрвагw послaніz с™aгw ґпcла пavла.

СіE посылaетъ °t лаодікjи° (По fеофmлaкту: ° и3з8 лаодікjи°). Винa же послaніz сіS є4сть: во є3фeсэ нёцыи їудeйски живyще, начинaху и4накw ўчи1ти, и3 прельщaти простёйшихъ, и3звётомъ зак0на, сіe же ўслhшавъ ґпcлъ, вели1тъ тімоfeю тaмw пребhти на и3справлeніе и5мъ. Пи1шетъ же послaніе сіE, и3 пeрвэе ќбw воспоминaетъ тімоfeю, вёдущему ю4же во хrтA вёру: ўчS є3го2 њ зак0нэ возбранsти глаг0лющымъ, не по прaвому ўчeнію, и3 запрещaти и5мъ. и4бо и3 сaмъ v3менeа и3 ґлеxaндра погрэши1вшихъ њ вёрэ прeдалъ є4сть сатанЁ, да накaжутсz не хyлити. Сі‰ воспомzнyвъ, пр0чее ўставлsетъ є3мY пр†вила церкHвнаz њ моли1твэ, кaкw, и3 гдЁ, и3 њ к0ихъ подобaетъ моли1тисz: и3 њ є4же молчaти въ цeркви женaмъ, и3 пaче ўчи1тисz, ґ не ўчи1ти и5мъ. Њ є3пjскопэхъ и3 пресвЂтерэхъ и3 діaконэхъ, кaкw и3 кaцэмъ бhти подобaетъ поставлsємымъ. Њ сyщихъ въ цeркви вдови1цахъ, t коли1кихъ лётъ подобaетъ и5мъ глаг0латисz, и3 какwвhмъ и5мъ бhти подобaетъ, и3 кaкw и5мъ подобaетъ внимaти. И# њ є4же цэломyдрити ю3нёйшихъ, и3 велёти пaче посzгaти, ґ не сквeрнw жи1ти. И# њ є4же ўчи1ти богaтыхъ, не высокомyдрствовати, нижE ўповaти на богaтство ги1блющее. Сі‰ разчини1въ, вели1тъ є3мY сі‰ ўчи1ти, и3 ктомY воды2 не пи1ти. Внимaти же себЁ и3 ўчeнію, вёдущу, ћкw бyдутъ временA, въ ни1хже tстyпzтъ нёцыи t вёры. Научи1въ же чи6стымъ бhти брaшнwмъ, и3 завэщaвъ є3мY tвращaтисz сп0рливыхъ взыскaній, ѓки сквeрныхъ, њ ни1хже нёцыи хвaлzщесz, преступи1ша вёру прaву, си1це скончавaетъ послaніе. (л. рo7f њб.)

КЪ ТІМОFЕ1Ю ПЕ1РВОЕ ПОСЛА1НІЕ

СТ7А1ГW ҐПО1СТОЛА ПА1VЛА.

ГлавA пeрваz.

(за? сo7и) с< № Пavелъ послaнникъ* (Въ понедёльникъ к7ѕ недёли: Пavелъ послaнникъ*) ї}съ хrт0въ, по повелёнію бGа, сп7са нaшегw, и3 гDа ї}са хrтA, ўповaніz нaшегw: в7 Тімоfeю при1сному чaду въ вёрэ, бlгодaть, ми1лость, ми1ръ, t бGа nц7A нaшегw, и3 хrтA ї}са гDа нaшегw. [№] G Ћкоже ўмоли1хъ тS пребhти во є3фeсэ, и3дhй въ макед0нію, да завэщaеши нBкимъ, не и4накw ўчи1ти, д7 НижE внимaти бaснемъ и3 родосл0віємъ безконє1чнымъ: ±же стzз†ніz творsтъ пaче, нeжели б9іе строeніе, є4же въ вёрэ. є7 Конeцъ же завэщaніz є4сть, любы2 t чи1ста сeрдца, и3 с0вэсти блaги, и3 вёры нелицемёрныz, ѕ7 И$хже нёцыи погрэши1вше, ўклони1шасz въ суеслHвіz: з7 Хотsще бhти законоучи1тели, не разумёюще ни ±же глаг0лютъ, ни њ ни1хже ўтверждaютъ.

Конeцъ понедёльнику. (л. Rп)

(за? сo7д) } Вёмы же* (Во вт0рникъ к7ѕ недёли: Чaдо тімоfeе, вёмы*) ћкw д0бръ зак0нъ є4сть, ѓще кто2 є3го2 зак0ннэ твори1тъ, f7 Вёдый сіE, ћкw прaведнику зак0нъ °не лежи1тъ° (°не положeнъ°), но беззакHннымъ, и3 непокори6вымъ, нечести6вымъ же и3 грёшникwмъ, непрaвєднымъ, и3 сквє1рнымъ, nтцA и3 мaтере досади1телємъ, мужеубjйцамъ, ‹ БлудникHмъ, мужел0жникwмъ, разб0йникwмъ, клеветникHмъ, скотол0жникwмъ, лжи6вымъ, клzтвопрестyпникwмъ, и3 ѓще что2 и4но здрaвому ўчeнію проти1витсz, №i По благовёстію слaвы блажeннагw бGа, є4же мнЁ ўвёрено бhсть.

(за? ©п) в7i И# благодарю2** (NктHвріа в7: Чaдо тімоfeе, благодарю2**) ўкрэплsющаго мS хrтA ї}са гDа нaшего: ћкw вёрна мS непщевA, положи1въ мS въ слyжбу, [в7] Gi Бhвша мS и3ногдA хyльника, и3 гони1телz, и3 досади1телz: но поми1лованъ бhхъ, ћкw не вёдый сотвори1хъ въ невёрствіи: д7i Ўпреумн0жисz же благодaть гDа нaшегw ї}са хrтA, съ вёрою, и3 люб0вію ћже њ хrтЁ ї}сэ.

Конeцъ вт0рнику.

(за?) є7i Вёрно сл0во*** (Недёлz lа: Чaдо тімоfeе, вёрно сл0во***) и3 всsкагw пріsтіz дост0йно: ћкw хrт0съ ї}съ пріи1де въ мjръ грёшники спасти2, t ни1хже пeрвый є4смь ѓзъ. ѕ7i Но сегw2 рaди поми1лованъ бhхъ, да њ мнЁ пeрвомъ покaжетъ ї}съ хrт0съ всE долготерпёніе, за џбразъ хотsщихъ вёровати є3мY въ жи1знь вёчную. з7i ЦRю1 же (л. Rп њб.) вэкHвъ, нетлённому, неви1димому, є3ди1ному премyдрому бGу, чeсть и3 слaва во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Конeцъ недёли, и3 с™0му.

(за? сп7а) [G] }i Сіe же завэщaніе предаю1 ти, чaдо тімоfeе,* (Въ срeду к7ѕ недёли: Чaдо тімоfeе, сіE завэщaніе предаю2 тебЁ*) по бhвшихъ на тS прeжде прор0чествіихъ, да в0инствуеши въ ни1хъ д0брое в0инство, f7i И#мёz вёру, и3 бlгyю с0вэсть, ю4же нёцыи tри1нувше, t вёры tпад0ша. к7 T ни1хже є4сть v3менeй, и3 ґлеxaндръ, и5хже предaхъ сатанЁ, ћкw да накaжутсz не хyлити.

Преступи2 средЁ.

ГлавA вторaz.

(за? сп7в) [д7] с< № Молю2 u5бо** (Септeмвріа №: Чaдо тімоfeе, молю2**) прeжде всёхъ твори1ти моли6твы, молє1ніz, прошє1ніz, бlгодарє1ніz за всS человёки: в7 За цRS, и3 за всS и5же во влaсти сyть: да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ, во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ. G Сіe бо добро2 и3 пріsтно пред8 сп7си1телемъ нaшимъ бGомъ, д7 И$же всёмъ чlвёкwмъ х0щетъ спасти1сz, и3 въ рaзумъ и4стины пріити2. є7 Е#ди1нъ бо є4сть бGъ, и3 є3ди1нъ ходaтай бGа и3 чlвёкwвъ, чlвёкъ хrт0съ ї}съ: ѕ7 Дaвый себE и3збавлeніе за всёхъ, свидётельство времены2 свои1ми. з7 Въ нeже постaвленъ бhхъ ѓзъ (л. рп7а) проповёдникъ и3 ґпcлъ: [и4стину глаг0лю њ хrтЁ, не лгY,] ўчи1тель kзhкwвъ въ вёрэ и3 и4стинэ.

Конeцъ н0вому лёту. Чти2 средЁ:

} ХощY u5бо, да моли6твы творsтъ мyжіе на всsкомъ мёстэ, воздёюще преподHбныz рyки без8 гнёва и3 размышлeніz. f7 Тaкожде и3 жєны2 во ўкрашeніи лёпотномъ, со стыдёніемъ и3 цэломyдріемъ, да ўкрашaютъ себE, не въ плетeніихъ, ни злaтомъ и3ли2 би1серомъ, и3ли2 ри1зами многоцёнными: ‹ Но [є4же подобaетъ женaмъ, њбэщавaющымсz благочeстію] дэлесы2 благи1ми. №i ЖенA въ безм0лвіи да ўчи1тсz со всsкимъ покорeніемъ. в7i Женё же ўчи1ти не повелэвaю, ни владёти мyжемъ, но бhти въ безм0лвіи. Gi Ґдaмъ бо прeжде с0зданъ бhсть, пот0мъ же є4vа. д7i И# ґдaмъ не прельсти1сz, женa же прельсти1вшисz, въ преступлeніи бhсть. є7i Спасeтсz же °чадор0діz рaди° (°чрез8 чадор0діе°), ѓще пребyдетъ въ вёрэ, и3 любви2, и3 во свzтhни съ цэломyдріемъ.

Конeцъ средЁ.

ГлавA трeтіz.

(за? сп7г) [ѕ7] с< № Вёрно* (Въ четверт0къ к7ѕ недёли: Чaдо тімоfeе, вёрно*) сл0во, ѓще кто2 є3пjскопства х0щетъ, добрA дёла желaетъ. в7 Подобaетъ же є3пcкпу бhти непор0чну, є3ди1ныz жены2 мyжу, трeзвену, цэломyдру, бlгоговёйну, чeстну, страннолюби1ву, ўчи1тельну, G Не піsницэ, не бjйцэ, не (л. рп7а њб.) сварли1ву, не мшелои1мцу, но кр0тку, не зави1стливу, не сребролю1бцу: д7 Св0й д0мъ д0брэ прaвzщу, ч†да и3мyщу въ послушaніи со всsкою °чистот0ю° (°чeстностію°). є7 [Ѓще же кто2 своегw2 д0му не ўмёетъ прaвити, кaкw њ цRкви б9іей прилэжaти возм0жетъ;] ѕ7 Не новокрещeнну, да не разгордёвсz въ сyдъ впадeтъ и3 въ сёть діaволю. з7 Подобaетъ же є3мY и3 свидётельство добро2 и3мёти t внёшнихъ, да не въ поношeніе впадeтъ, и3 въ сёть непріsзнену. [№] Діaконwмъ тaкожде *чи1стымъ* (*чє1стнымъ*), не двоzзhчнымъ, не вінY мн0гу внимaющымъ, не скверностzжaтєльнымъ: f7 И#мyщымъ тaинство вёры въ чи1стэй с0вэсти. (че\к) ‹ И# сjи ќбw да и3скушaютсz прeжде, пот0мъ же да слyжатъ непор0чни сyще. №i Женaмъ тaкожде **чи1стымъ** (**чє1стнымъ**), не клевети1вымъ, не навaдницамъ, трeзвеннымъ, вёрнымъ њ всeмъ. в7i Діaкони да бывaютъ є3ди1ныz жены2 мyжи, ч†да д0брэ заступaюще, и3 своS д0мы. Gi И$бо служи1вшіи д0брэ, степeнь себЁ д0бръ снискaютъ, и3 мн0гое дерзновeніе въ вёрэ, ћже њ хrтЁ ї}сэ.

Конeцъ четверткY.

(за? сп7д) д7i Сі‰* (Въ суббHту пред8 просвэщeніемъ: Чaдо тімоfeе, сі‰*) пишY тебЁ, ўповaz пріити2 къ тебЁ ск0рw: є7i Ѓще же замeдлю, да ўвёси кaкw подобaетъ въ домY б9іи жи1ти, ћже є4сть цRковь бGа жи1ва, ст0лпъ и3 ўтверждeніе и4стины. ѕ7i И# и3сповёдуемw вeліz є4сть бlгочeстіz тaйна: бGъ kви1сz во пл0ти, њправдaсz въ д©э, показaсz ѓгGлwмъ, проповёданъ (л. рп7в) бhсть во kзhцэхъ, вёровасz въ мjрэ, вознесeсz во слaвэ.

ГлавA четвeртаz.

[№] с< № Д¦ъ же ћвственнэ глаг0летъ: ћкw въ послёднzz временA tстyпzтъ нёцыи t вёры, внeмлюще духовHмъ лeстьчымъ, и3 ўчeніємъ бэсHвскимъ, в7 Въ лицемёріи лжесловє1сникъ, сожжeнныхъ своeю с0вэстію: G Возбранsющихъ жени1тисz, ўдалsтисz t брaшенъ, ±же бGъ сотвори2 въ снэдeніе со бlгодарeніемъ вBрнымъ, и3 познaвшымъ и4стину.

(за? сп7є) д7 ЗанE всsкое* (Въ пzт0къ к7ѕ недёли: Чaдо тімоfeе, всsкое*) создaніе б9іе добро2, и3 ничт0же tмeтно, со бlгодарeніемъ пріeмлемо: є7 Њсвzщaетсz бо сл0вомъ б9іимъ и3 моли1твою.

Конeцъ суббHтэ.

ѕ7 Сі‰ вс‰ сказyz брaтіи, д0бръ бyдеши служи1тель ї}са хrтA, питaемь словесы2 вёры, и3 д0брымъ ўчeніемъ, є3мyже послёдовалъ є3си2. [}] з7 Сквeрныхъ же и3 бaбіихъ бaсней tрицaйсz: њбучaй же себE ко бlгочeстію. } Тэлeсное бо њбучeніе вмaлэ є4сть полeзно: ґ благочeстіе на всE полeзно є4сть, њбэтовaніе и3мёюще животA нhнэшнzгw, и3 грzдyщагw.

Преступи2 пzткY.

(за?) f7 Вёрно сл0во,** (Недёлz lв: Чaдо тімоfeе, вёрно сл0во**) и3 всsкагw пріsтіz дост0йно. ‹ На сіe бо и3 труждaемсz, и3 поношaеми є3смы2, (л. рп7в њб.) ћкw ўповaхомъ на бGа жи1ва, и4же є4сть сп7си1тель всёмъ человёкwмъ, пaче же вёрнымъ. №i Завэщавaй сі‰ и3 ўчи2. [f7] в7i Никт0же њ ю4ности твоeй да неради1тъ: но џбразъ бyди вBрнымъ: сл0вомъ, житіeмъ, люб0вію, д¦омъ, вёрою, чистот0ю. Gi Д0ндеже пріидY, внемли2 чтeнію, ўтэшeнію, ўчeнію. д7i Не неради2 њ своeмъ даровaніи живyщемъ въ тебЁ, є4же дано2 тебЁ бhсть прор0чествомъ, съ возложeніемъ рукY свzщeнничества. є7i Въ си1хъ поучaйсz, въ си1хъ пребывaй, [въ си1хъ разумэвaй,] да предспёzніе твоE kвлeно бyдетъ во всёхъ.

Конeцъ недёли. Чти2 пzткY:

ѕ7i Внимaй себЁ и3 ўчeнію, и3 пребывaй въ ни1хъ: сі‰ бо творS и3 сaмъ спасeшисz, и3 послyшающіи тебE.

Конeцъ пzткY.

ГлавA пsтаz.

(за?) [‹] с< № Стaрцу* (Въ понедёльникъ к7з недёли: Чaдо тімоfeе, стaрцу*) не твори2 пaкости, но ўтэшaй° (°стaрца не ўкорsй, но ўмолsй°) ћкоже nц7A: ю4ношы, ћкоже брaтію: в7 Ст†рицы ћкоже мaтєри: ю4ныz, ћкоже сєстры2, со всsкою чистот0ю. G Вдови6цы чти2, сyщыz и4стинныz вдови1цы. д7 Ѓще ли кaz вдови1ца ч†да, и3ли2 внyчата и4мать, да ўчaтсz прeжде св0й д0мъ благочести1внw ўстр0ити, и3 взаeмъ воздаsти роди1телємъ, сіe бо є4сть благоуг0дно пред8 бGомъ. є7 Ґ сyщаz и4стиннаz (л. рп7г) вдови1ца и3 ўединeна, ўповA на бGа, и3 пребывaетъ въ моли1твахъ и3 молeніихъ дeнь и3 н0щь. ѕ7 Питaющаzсz же прострaннw, живA ўмерлA. з7 И# сі‰ завэщавaй, да непор0чни бyдутъ. } Ѓще же кто2 њ свои1хъ, пaче же њ °при1сныхъ° (°домaшнихъ°) не промышлsетъ, вёры tвeрглсz є4сть, и3 невёрнагw г0рши є4сть. f7 Вдови1ца же да причитaетсz не мeньши лётъ шести1десzтихъ, бhвши є3ди1ному мyжу женA, ‹ Въ дёлэхъ д0брыхъ свидётельствуема, ѓще ч†да воспитaла є4сть, ѓще с™hхъ н0зэ ўмы2, ѓще стр†нныz пріsтъ, ѓще *скHрбнымъ ўтэшeніе бhсть* (*ск0рбныхъ снабдЁ*), ѓще всsкому дёлу бlгу послёдовала є4сть.

Конeцъ понедёльнику.

(за? сп7ѕ) №i Ю$ныхъ же* (Во вт0рникъ к7з-z недёли: Чaдо тімоfeе, ю4ныхъ*) вдови1цъ tрицaйсz: є3гдa бо разсвирёпэютъ **њ хrтЁ** (**проти1ву хrтA**), посzгaти хотsтъ, в7i И#мyщz грёхъ, ћкw пeрвыz вёры tверг0шасz. Gi Кyпнw же и3 прaздны, ўчaтсz њбходи1ти д0мы, не т0чію же прaздны, но и3 блzди1вы и3 ***њплази1вы*** (***любопhтны***), глаг0лющыz ±же не подобaетъ: д7i ХощY u5бо ю4нымъ вдови1цамъ посzгaти, ч†да раждaти, д0мъ стр0ити, ниеди1ны же вины2 даsти проти1вному хулы2 рaди. є7i СE ќбw нBкіz разврати1шасz въ слёдъ сатаны2. ѕ7i Ѓще кто2 вёренъ, и3ли2 вёрна, и4мать вдови6цы, да довли1тъ и5хъ, ћкw да не тzготи1тсz цRковь, да сyщихъ и4стинныхъ вдови1цъ ўдов0литъ. з7i Прилэжaщіи же д0брэ пресвЂтеры сугyбыz чeсти да сподоблsютсz, пaче же труждaющіисz въ сл0вэ и3 (л. рп7г њб.) ўчeніи. }i Глаг0летъ бо писaніе: волA молотsща не њброти1ши, и3 дост0инъ дёлатель мзды2 своеS. f7i На пресвЂтера хулы2 не пріeмли, рaзвэ при двою2 и3ли2 тріeхъ свидётелехъ. к7 Согрэшaющихъ же пред8 всёми и3 њбличaй, да и3 пр0чіи стрaхъ и4мутъ. к7а Засвидётельствую пред8 бGомъ, и3 гDемъ ї}съ хrт0мъ, и3 и3збрaнными є3гw2 ѓгGлы, да сі‰ сохрани1ши без8 лицемёріz, ничесHже творS по ўклонeнію.

Конeцъ вт0рнику.

(за? сп7з) [Gi] к7в Руки2 ск0рw* (Въ срeду к7з-z недёли: Чaдо тімоfeе, руки2 ск0рw*) не возлагaй ни на ког0же, нижE пріwбщaйсz чужhмъ грэхHмъ, себE чи1ста соблюдaй. к7г КтомY не пjй воды2, но мaлw вінA пріeмли, стомaха рaди твоегw2, и3 чaстыхъ твои1хъ недyгwвъ. [д7i] к7д Нёкихъ же человBкъ грэси2 kвлeни сyть, предварsюще на сyдъ, нBкимъ же и3 послёдствуютъ. к7є Тaкоже и3 дHбраz дэлA kвлeна сyть, и3 с{щаz и4накw ўтаи1тисz не м0гутъ.

ГлавA шестaz.

[є7i] с< № Е#ли1цы сyть под8 и4гомъ раби2, своS господы2 всsкіz чeсти да сподоблsютъ, да и4мz б9іе не хyлитсz и3 ўчeніе. в7 И#мyщіи же вёрны господы2, да не нерадsтъ њ ни1хъ, понeже брaтіz сyть: но пaче да раб0таютъ, занE вёрни сyть, и3 возлю1бленни, и5же благодaть воспріeмлющіи, сі‰ ўчи2, и3 моли2. ѕ7i Ѓще ли кто2 и4накw ўчи1тъ, и3 не (л. рп7д) приступaетъ къ здрaвымъ словесє1мъ гDа нaшегw ї}са хrтA, и3 ўчeнію є4же по благовёрію, д7 Разгордёвсz ничт0же вёдый, но недyгуzй њ стzзaніихъ, и3 словопрёніихъ: t ни1хже бывaетъ зaвисть, рвeніе, хулы6, непщев†ніz лукaва. є7 БесBды ѕлhz растлённыхъ человёкwвъ ўм0мъ, и3 лишeнныхъ и4стины, непщyющихъ пріwбрётеніе бhти бlгочeстіе, tступaй t таковhхъ. ѕ7 Е$сть же снискaніе вeліе, благочeстіе съ дов0льствомъ. з7 Ничт0же бо внес0хомъ въ мjръ сeй, ћвэ, ћкw нижE и3знести2 что2 м0жемъ: } И#мёюще же пи1щу и3 њдэsніе, си1ми дов0льни бyдемъ: f7 Ґ хотsщіи богати1тисz, впaдаютъ въ напaсти и3 сёти, и3 въ п0хwти мнHги, несмhсленны, и3 вреждaющыz, ±же погружaютъ человёки во всегуби1тельство и3 поги1бель. ‹ К0рень бо всBмъ ѕлы6мъ, сребролю1біе є4сть: є3гHже нёцыи желaюще, заблуди1ша t вёры, и3 себE пригвозди1ша болёзнемъ мнHгимъ. [з7i] №i Тh же, q человёче б9ій! си1хъ бёгай.

Конeцъ средЁ.

(за? сп7и) Гони1 же прaвду,* (Въ суббHту по ржcтвЁ хrт0вэ: Чaдо тімоfeе, гони2 прaвду,*) благочeстіе, вёру, люб0вь, терпёніе, кр0тость. в7i Подвизaйсz д0брымъ п0двигомъ вёры, є3мли1сz за вёчную жи1знь, въ ню1же и3 звaнъ бhлъ є3си2, и3 и3сповёдалъ є3си2 д0брое и3сповёданіе пред8 мн0гими свидётели. Gi Завэщавaю ти2 пред8 бGомъ њживлsющимъ всsчєскаz, и3 хrт0мъ ї}сомъ, свидётельствовавшимъ при понтjйстэмъ (л. рп7д њб.) пілaтэ д0брое и3сповёданіе: д7i Соблюсти2 тебЁ зaповэдь несквeрну, и3 незаз0рну, дaже до kвлeніz гDа нaшегw ї}са хrтA. є7i Е$же во своS временA kви1тъ бlжeнный, и3 є3ди1нъ си1льный, цRь цaрствующихъ, и3 гDь госп0дствующихъ: ѕ7i Е#ди1нъ и3мёzй безсмeртіе, и3 во свётэ живhй непристyпнэмъ, є3гHже никт0же ви1дэлъ є4сть t человBкъ, нижE ви1дэти м0жетъ, є3мyже чeсть и3 держaва вёчнаz. ґми1нь.

Конeцъ суббHтэ.

(за? сп7f) [}i ] з7i Бог†тымъ* (Въ четверт0къ к7з-z недёли: Чaдо тімоfeе, бог†тымъ*) въ нhнэшнэмъ вёцэ запрещaй не высокомyдрствовати, нижE ўповaти на богaтство погибaющее, но на бGа жи1ва, даю1щаго нaмъ вс‰ nби1льнw въ наслаждeніе: }i Бlг0е дёлати, богати1тисz въ дёлэхъ д0брыхъ, благопод†тливымъ бhти, nбщи1тєльнымъ. f7i Сокр0вищующе себЁ њсновaніе добро2 въ бyдущее, да пріи1мутъ вёчную жи1знь. к7 Q тімоfeе! предaніе сохрани2, ўклонszсz сквeрныхъ суесл0вій, и3 прекосл0вій лжеимeннагw рaзума. к7а Њ нeмже нёцыи хвaлzщесz, њ вёрэ погрэши1ша. бlгодaть съ тоб0ю. ґми1нь.

Конeцъ четверткY.

Конeцъ пeрвагw послaніz, є4же къ тімоfeю: напи1сано бhсть t лаодікjи, ћже є4сть митроп0ліа фрmгjи пакатіанjйскіz: и4мать въ себЁ глaвъ, ѕ7: зач†лъ цRк0вныхъ, д7i: стіхHвъ рGi: знаменaній чeрныхъ, }i: послёдующихъ же и5мъ червлeныхъ двA.

К Тимофею второе послание святого апостола Павла

(л. рп7є)

Знамєнaніz къ тімоfeю є3піст0ліи вторhz.

[№] ПохвалA њ вёрэ тімоfeевэ, и3 подвизaніе къ терпёнію, ћкw подобaетъ благодари1ти.

[№] Въ нeмже и3 сaмъ речE: претерпS страждY.

[в7] Њ прили1чнэ подаsніи б9eственныхъ догм†тъ.

[G] Њ непопечeннэ житіи2, въ житіи2 сeмъ, и3 неболёзненнэй пи1щи.

[д7] Њ ћже во хrтA вёрэ, и3 терпёніи њ надeжди жи1зни.

[є7] Њ прaвомъ ўчeніи, и3 чи1стомъ житіи2.

[ѕ7] Проречeніе њ ѕл0бэ человёчестэй, множaщисz лeстнэ њбличaемэ.

[з7] Подвизaніе своегw2 под0біz t проти1внагw льсти6вымъ въ послушaніе гDне.

[}] Њ развращeнныхъ, и5мже проти1вна твори1тъ тімоfeа.

[f7] Њ своeмъ t тёла разрэшeніи. (л. рп7є њб.)

Сказaніе къ тімоfeю вторaгw послaніz с™aгw ґпcла пavла.

СіE посылaетъ пaки t ри1ма. Винa же послaніz сіS: шeдшымъ съ пavломъ њстaвльшымъ є3го2, и3 хотS ґпcлъ пріити2 къ немY тімоfeа, пи1шетъ послaніе сіE. И# пeрвэе ќбw сказyетъ себE поминaти є3гw2 бlгоговёинства, и3 вёры прароди1телей є3гw2. Тaже сказyетъ, ћкоже сyщіи t ґсjи, t ни1хже є4сть фmгeллъ и3 є3рмогeнъ, tврати1шасz є3гw2, зрsще є3гw2 вери6ги: nнисjфора же хвaлитъ пришeдша въ ри1мъ, и3 пребhвша съ ни1мъ. Завэщавaетъ же є3мY tрицaтисz бyихъ стzзaній, за є4же t ни1хъ раждaтисz свaрwмъ. и4бо v3менeй же и3 філи1тъ тaкw преврати1вшесz преступи1ша и4стину, глаг0люще: воскrніе ўжE бhвше, и3 нёкихъ развращaютъ. Пaче же повелэвaетъ є3мY внимaти себЁ и3 ўчeнію, и3 вёдэти, ћкw въ послёднzz временA бyдутъ человёцы самолю1бцы, и3 сластолю1бцы пaче, нeжели бGолю1бцы, и3 предви1дzщу сі‰ ўтверждaти и3нhхъ, да никт0же њ ни1хъ прельсти1тсz. И# во nбhчаехъ и3 и3звёстіи ўчeніz мн0гими подви1гъ є3го2, и3 сказaвъ врeмени разрэшeнію є3гw2 настоsти, и3 хотsща мyчитисz и3 свидётельствовати, повелэвaетъ є3мY пріити2 къ немY ск0рw, и3 принести2 °фелHнъ° (°ри1зу°) и3 кни1ги: и3 завэщавaетъ є3мY блюсти1сz ґлеxaндра ковачA, ћкw мнHга ѕлA показaвша є3мY. И# си1це скончавaетъ послaніе. (л. рп7ѕ)

КЪ ТІМОFЕ1Ю ВТОРО1Е ПОСЛА1НІЕ

СТ7А1ГW ҐПО1СТОЛА ПА1VЛА.

ГлавA пeрваz.

(за? ©ч) с< № Пavелъ ґпcлъ* (Въ пzт0къ к7з-z недёли: Пavелъ ґпcлъ*) ї}съ хrт0въ, в0лею б9іею, по њбэтовaнію жи1зни, ћже њ хrтЁ ї}сэ: в7 Тімоfeю возлю1бленному чaду бlгодaть, млcть, ми1ръ, t бGа nц7A и3 хrтA ї}са гDа нaшегw.

Преступи2 пzткY.

(за?) [№] G Бlгодарю2 бGа,** (С™0му ґпcлу тімоfeю: Чaдо тімоfeе, благодарю2 бGа,**) є3мyже служY t прароди1телей чи1стою с0вэстію, ћкw непрестaнную и4мамъ њ тебЁ пaмzть въ моли1твахъ мои1хъ, дeнь и3 н0щь: д7 Желaz ви1дэти тS, поминaz слeзы твоS, да рaдости и3сп0лнюсz: є7 Воспоминaніе пріeмлz њ сyщей въ тебЁ нелицемёрнэй вёрэ, ћже всели1сz прeжде въ бaбу твою2 лwjду, и3 въ мaтерь твою2 є3vнікjю: (л. рп7ѕ њб.) и3звёстенъ же є4смь, ћкw и3 въ тебE. ѕ7 Е#sже рaди вины2 воспоминaю тебЁ, возгрэвaти дaръ б9ій, живyщій въ тебЁ возложeніемъ рукY моeю. з7 Не бо2 дадE нaмъ бGъ д¦ъ стрaха, но си1лы и3 любвE и3 цэломyдріz.

Чти2 пzткY:

(за? с§а) (пz\к) } Не постыди1сz ќбw* (Ноeмвріа к7и, и3 и3сповёдникwмъ: Чaдо тімоfeе, не постыди1сz*) °стрaстію° (°свидётельствомъ°) гDа нaшегw ї}са хrтA, ни мн0ю ю4зникомъ є3гw2: но спостражди2 бlговэствовaнію хrт0ву, по си1лэ бGа, f7 Спaсшагw нaсъ, и3 призвaвшагw звaніемъ с™hмъ, не по дэлHмъ нaшымъ, но по своемY *благоволeнію* (*предложeнію*), и3 бlгодaти дaннэй нaмъ њ хrтЁ ї}сэ,

Конeцъ ґпcлу.

прeжде лётъ вёчныхъ: ‹ Ћвльшисz же нhнэ просвэщeніемъ сп7си1телz нaшегw ї}са хrтA, разруши1вшагw ќбw смeрть, и3 возсіsвшагw жи1знь и3 нетлёніе благовэствовaніемъ: №i Въ нeже постaвленъ бhхъ ѓзъ проповёдникъ и3 ґп0столъ, и3 ўчи1тель kзhкwвъ. [№] в7i Е#sже рaди вины2 и3 сі‰ страждY, но не стыждyсz: вёмъ бо, є3мyже вёровахъ, и3 и3звэсти1хсz, ћкw си1ленъ є4сть предaніе моE сохрани1ти въ дeнь џнъ. Gi Џбразъ и3мёй здрaвыхъ словeсъ, и5хже t менE слhшалъ є3си2 въ вёрэ и3 любви2, ћже њ хrтЁ ї}сэ. д7i Д0брое завэщaніе соблюди2, д¦омъ с™hмъ живyщимъ въ нaсъ. [в7] є7i Вёси ли сіE, ћкw tврати1шасz t менE вси2 и5же t ґсjи, t ни1хже є4сть (л. рп7з) фmгeллъ и3 є3рмогeнъ; ѕ7i Да дaстъ же ми1лость гDь nнисjфорову д0му, ћкw мн0гажды мS ўпок0и и3 вери1гъ мои1хъ не постыдёсz: з7i Но пришeдъ въ ри1мъ, т0щнэе взыскa мz и3 њбрёте. }i Да дaстъ є3мY гDь њбрэсти2 ми1лость t гDа въ дeнь џнъ: и3 є3ли1кw во є3фeсэ послужи1 ми, д0брэе ты2 вёси.

Конeцъ пzткY, и3 и3сповёдникwмъ.

ГлавA вторaz.

(за? с§в) с< № Ты2 u5бо чaдо моE, возмогaй* (Мyченикwмъ: Чaдо тімоfeе, возмогaй*) њ благодaти, ћже њ хrтЁ ї}сэ: в7 И# ±же слhшалъ є3си2 t менE мн0гими свидётели, сі‰ предaждь вBрнымъ человёкwмъ, и5же дов0льни бyдутъ и3 и3нhхъ научи1ти. G Ты2 u5бо ѕлопостражди2 ћкw д0бръ в0инъ ї}съ хrт0въ. д7 Никт0же бо в0инъ бывaz њбzзyетсz кyплzми житeйскими, да воев0дэ ўг0денъ бyдетъ. є7 Ѓще же и3 °пострaждетъ° (°подвизaетсz°) кто2, не вэнчaетсz, ѓще не зак0ннw *мyченъ бyдетъ* (*бyдетъ подвизaтисz*). ѕ7 Труждaющемусz дёлателю прeжде подобaетъ t плодA вкуси1ти. [G] з7 Разумёй ±же глаг0лю: да дaстъ ќбw тебЁ гDь рaзумъ њ всeмъ. } Поминaй гDа ї}са хrтA востaвшаго t мeртвыхъ, t сёмене дв7дова, по бlговэствовaнію моемY: f7 Въ нeмже ѕлостраждY дaже до ќзъ, ћкw ѕлодёй: но сл0во б9іе не вsжетсz. ‹ Сегw2 рaди вс‰ терплю2 и3збрaнныхъ рaди, да и3 тjи спасeніе ўлучaтъ є4же њ хrтЁ ї}сэ, со слaвою вёчною.

Конeцъ мyченикwмъ. (л. рп7з њб.)

(за? с§г) [д7] №i Вёрно сл0во: ѓще бо съ ни1мъ* (Въ суббHту lг-z недёли: Чaдо тімоfeе, вёрно сл0во: ѓще бо со хrт0мъ*) ўмр0хомъ, то2 съ ни1мъ и3 њживeмъ. в7i Ѓще терпи1мъ, съ ни1мъ и3 воцари1мсz: ѓще tвeржемсz, и3 т0й tвeржетсz нaсъ: Gi Ѓще не вёруемъ, џнъ вёренъ пребывaетъ: tрещи1 бо сz себE не м0жетъ. д7i Сі‰ воспоминaй засвидётельствуz пред8 гDемъ, не словопрётисz, ни на кyюже потрeбу, на разорeніе слhшащихъ. є7i Потщи1сz себE и3скyсна постaвити пред8 бGомъ, дёлателz непостhдна, прaвw прaвzща сл0во и4стины. ѕ7i Сквeрныхъ же тщеглaсій tметaйсz, наипaче бо преспёютъ въ нечeстіе: з7i И# сл0во и4хъ ћкw гaггрена жи1ръ њбрsщетъ, t ни1хже є4сть v3менeй и3 філи1тъ, }i И5же њ и4стинэ погрэши1ста, глаг0люще: ћкw воскRсeніе ўжE бhсть, и3 возмущaютъ нёкоторыхъ вёру. f7i Твeрдое ќбw њсновaніе б9іе стои1тъ, и3мyщее печaть сію2: познA гDь сyщыz є3гw2, и3 да tстyпитъ t непрaвды всsкъ и3менyzй и4мz гDне.

Конeцъ суббHтэ.

(за? с§д) к7 Въ вели1цэмъ же домY,** (Въ понедёльникъ к7и-z недёли: Чaдо тімоfeе, въ вели1цэмъ домY**) не т0чію сосyди злaти и3 срeбрzни сyть, но и3 дрeвzни, и3 гли1нzни: и3 џви ќбw въ чeсть, џви же не въ чeсть. к7а Ѓще же кто2 њчи1ститъ себE t си1хъ, бyдетъ сосyдъ въ чeсть њсвzщeнъ, и3 благопотрeбенъ вLцэ, на (л. рп7и) всsкое дёло бlг0е ўгот0ванъ. [є7] к7в Похотeй ю4ныхъ бёгай: держи1сz же прaвды, вёры, любвE, ми1ра, со всёми призывaющими гDа t чи1стагw сeрдца. к7г Бyихъ же и3 ненакaзанныхъ стzзaній tрицaйсz, вёдый, ћкw раждaютъ св†ры. к7д Рабy же гDню не подобaетъ свари1тисz, но ти1ху бhти ко всBмъ, ўчи1тельну, неѕл0биву, к7є Съ кр0тостію наказyющу проти6вныz: є3дA кaкw дaстъ и5мъ бGъ покаsніе въ рaзумъ и4стины: к7ѕ И# возни1кнутъ t діaвольскіz сёти, жи1ви ўловлeни t негw2 въ свою2 є3гw2 в0лю.

Конeцъ понедёльнику.

ГлавA трeтіz.

(за? с§є) [ѕ7] с< № Сіe же вёждь,* (Въ суббHту lд: Чaдо тімоfeе, сіE вёждь,*) ћкw въ послёднzz дни2 настaнутъ временA лю1та: в7 Бyдутъ бо человёцы самолю1бцы, сребролю1бцы, величaвы, г0рды, хyльницы, роди1телємъ проти1вzщіисz, неблагодaрни, непрaведни, нелюб0вни, G Непримири1тельни, продeрзиви, возносли1ви, прелагaтає, клеветницы2, невоздє1ржницы, некр0тцыи, неблаголю1бцы, д7 Предaтелє, нaгли, напыщeни, сластолю1бцы пaче, нeжели бGолю1бцы: є7 И#мyщіи џбразъ бlгочeстіz, си1лы же є3гw2 tвeргшіисz, и3 си1хъ tвращaйсz. ѕ7 T си1хъ бо сyть понырsющіи въ д0мы, и3 плэнsюще жени1шца њтzгощeны грэхaми, води1мы п0хотьми разли1чными, з7 ВсегдA ўчaщzсz, и3 николи1же въ рaзумъ (л. рп7и њб.) и4стины пріити2 могyщz. } Ћкоже їаннjй и3 їамврjй проти1вистасz мwmсeю, тaкожде и3 сjи противлsютсz и4стинэ, человёцы растлённи ўм0мъ, и3 неискyсни њ вёрэ: f7 Но не преуспёютъ б0лэе: безyміе бо и4хъ kвлeно бyдетъ всBмъ, ћкоже и3 џнэхъ бhсть.

Конeцъ суббHтэ.

(за? с§ѕ)Тh же* (Недёлz lг, њ мытари2 и3 фарісeи: Чaдо тімоfeе,*) послёдовалъ є3си2 моемY ўчeнію, житію2, привёту, вёрэ, долготерпёнію, любви2, терпёнію, №i И#згнaніємъ, страдaніємъ, kкwвa ми бhша во ґнтіохjи, и3 во їконjи, и3 въ лЂстрэхъ: kкwвA и3згн†ніz пріsхъ, и3 t всёхъ мS и3збaвилъ є4сть гDь. в7i И# вси1 же хотsщіи благочeстнw жи1ти њ хrтЁ ї}сэ, гони1ми бyдутъ. Gi Лукaвіи же чlвёцы, и3 чародёи преуспёютъ на г0ршее, прельщaюще и3 прельщaеми. д7i Тh же пребывaй, въ ни1хже научeнъ є3си2, и3 ±же ввёрена сyть тебЁ, вёдый, t когw2 научи1лсz є3си2. є7i И# ћкw и3з8 млaда сщ7eннаz пис†ніz ўмёеши, мог{щаz тS ўмудри1ти во спасeніе, вёрою, ћже њ хrтЁ ї}сэ.

Конeцъ недёли.

(за? с§з) ѕ7i Всsко** (Во вт0рникъ к7и недёли: Чaдо тімоfeе, всsко**) писaніе бGодухновeнно и3 полeзно є4сть ко ўчeнію, ко њбличeнію, ко и3справлeнію, къ наказaнію є4же въ прaвдэ: з7i Да совершeнъ бyдетъ б9ій человёкъ, на всsкое дёло бlг0е ўгот0ванъ. (л. рп7f)

ГлавA четвeртаz.

[}] с< № Засвидётельствую же ѓзъ пред8 бGомъ, и3 гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ, хотsщимъ суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, въ kвлeніи є3гw2, и3 цrтвіи є3гw2. в7 Проповёдуй сл0во, наст0й благоврeменнэ, и3 безврeменнэ, њбличи2, запрети2, ўмоли2, со всsкимъ долготерпёніемъ и3 ўчeніемъ. G Бyдетъ бо врeмz, є3гдA здрaвагw ўчeніz не послyшаютъ: но по свои1хъ п0хотехъ и3зберyтъ себЁ ўчи1тели, чeшеми слyхомъ. д7 И# t и4стины слyхъ tвратsтъ, и3 къ бaснемъ ўклонsтсz.

Конeцъ вт0рнику.

(за? с§и) [f7] є7 Тh же трезви1сz* (Недёлz пред8 просвэщeніемъ: Чaдо тімоfeе, трезви1сz*) њ всeмъ, ѕлопостражди2, дёло сотвори2 бlговёстника: служeніе твоE и3звёстно сотвори2. ѕ7 Ѓзъ бо ўжE жрeнъ бывaю, и3 врeмz моегw2 tшeствіz настA. з7 П0двигомъ д0брымъ подвизaхсz, течeніе скончaхъ, вёру соблюд0хъ: } Пр0чее ќбw соблюдaетсz ми2 вэнeцъ прaвды, є3г0же воздaстъ ми2 гDь въ дeнь џнъ, првdный судіS: не т0кмw же мнЁ, но и3 всBмъ возлю1бльшымъ kвлeніе є3гw2.

Конeцъ недёли.

(за? с§f) f7 Потщи1сz** (Въ срeду к7и недёли: Чaдо тімоfeе, потщи1сz**) ск0рw пріити2 ко мнЁ: ‹ Димaсъ бо менE њстaви, возлюби1въ нhнэшній вёкъ, и3 и4де въ солyнь: кри1скентъ въ галатjю, тjтъ въ далмaтію. №i ЛукA є3ди1нъ є4сть со мн0ю. мaрка поeмъ (л. рп7f њб.) приведи2 съ соб0ю: є4сть бо ми2 благопотрeбенъ въ слyжбу. в7i Тmхjка же послaхъ во є3фeсъ. Gi ФелHнъ, є3г0же њстaвихъ въ трwaдэ ў кaрпа, грzдhй принеси2, и3 кни6ги, пaче же кHжаныz. д7i Ґлеxaндръ ковaчь мнHга ми2 ѕлA сотвори2, да воздaстъ є3мY гDь по дэлHмъ є3гw2: є7i T негHже и3 ты2 себE блюди2, ѕэлH бо проти1витсz словесє1мъ нaшымъ. ѕ7i Въ пeрвый м0й tвётъ никт0же бhсть со мн0ю, но вси1 мz њстaвиша: да не вмэни1тсz и5мъ. з7i ГDь же мнЁ предстA, и3 ўкрэпи1 мz, да мн0ю проповёданіе и3звёстно бyдетъ, и3 ўслhшатъ вси2 kзhцы: и3 и3збaвленъ бhхъ t ќстъ львHвъ. }i И# и3збaвитъ мS гDь t всsкагw дёла лукaва, и3 спасeтъ во цrтвіе своE нбcное: є3мyже слaва во вёки вэкHвъ, ґми1нь. f7i Цэлyй пріскjллу и3 ґкЂлу, и3 nнисjфоровъ д0мъ. к7 Е#рaстъ њстA въ корjнfэ, трофjма же њстaвихъ въ міли1тэ болsща. к7а Потщи1сz прeжде зимы2 пріити2. цэлyютъ тS є3vвyлъ, и3 пyдъ, и3 лjнъ, и3 клаvдjа, и3 брaтіz всS. к7в ГDь ї}съ хrт0съ со д¦омъ твои1мъ: бlгодaть съ вaми. ґми1нь.

Конeцъ средЁ.

Конeцъ вторaгw послaніz, є4же къ тімоfeю є3фeсскіz цRкве є3пcкпу прeжде сщ7eнну. Напи1сано бhсть t ри1ма, є3гдA втор0е стA пavелъ пред8 нерHномъ кeсаремъ ри1мскимъ: и4мать въ себЁ главы2, д7: зач†лъ цRк0вныхъ, ‹: стіхHвъ, п7г: знаменaній чeрныхъ, f7: послёдующее же червлeное, №.

К Титу послание святого апостола Павла

(л. Rч)

Знамєнaніz къ тjту є3піст0ліи

[№] Њ ўчи1телехъ ключи1мыхъ на слyжбу, и3 на њбличeніе проти1вныхъ.

[в7] На велsщихъ плотскaz њчищє1ніz твори1ти, и3 њ дух0вной добродётели.

[G] Њ ўчeніи, и4мже подобaетъ ўчи1ти вездЁ комyждо.

[д7] Њ рабёхъ, да и3 тjи хrт0вэ бlгодaти дост0йнw раб0таютъ.

[є7] Њ послушaніи влaсти во хrт0во под0біе.

[ѕ7] Њ ўчeніи, ћкw подобaетъ ўклонsтисz t є3ретjческихъ ўчeній. (л. Rч њб.)

Сказaніе къ тjту послaніz с™aгw ґпcла пavла.

СіE посылaетъ t нікоп0лz, тaмw бо њзимЁ. Винa же послaнію сіS: въ кри1тэ њстaви тjта, да ўстр0итъ по градHмъ кли1ріки, мнHгимъ же сyщымъ тaмw начинaющымъ, и3звётомъ зак0на, прельщaти лю1ди. СіE ўвёдэвъ пavелъ, пи1шетъ къ тjту, и3 пeрвэе ќбw бlгодарS бGа за є3гw2 бlгоговёинство, сказyетъ ћже њ хrтЁ вёрэ не н0вэй бhти, но t вёка ўгот0ваннэ, и3 њбэтовaннэ є4й бhвши t бGа. Тaже њ поставлeніи кли1рікwвъ, и3 сего2 ўчи1тъ, кaкw, и3 каковhмъ и5мъ бhти подобaетъ: и3 запрещaти повелэвaетъ є3мY проти1вzщымсz здрaвэй вёрэ, и3 наипaче сyщымъ t њбрёзаніz. Вёдэти же кри1тzнъ, ћкw прaздни сyть, и3 трeбуютъ прещeніz. И# вс‰ научи1въ, бр†шна чи1ста бhти чи6стымъ: и3 каковhмъ бhти подобaетъ пресвЂтерwмъ самhмъ, дHлжнымъ сyщымъ ўцэломудрsти ю4ныz: сказyетъ, кaкw подобaетъ рабHмъ служи1ти свои1мъ владhкамъ. И# вкрaтцэ рещи2, воспомzнyвъ, ћкw сп7сова бlгодaть не t дёлъ нaсъ њправдA, но свои1мъ чlвэколю1біемъ. И# завэщaвъ зак0нныхъ свaрwвъ tвращaтисz, ѓки неполeзныхъ сyщихъ, сказyетъ є3мY по є4же послaти къ немY ґртeму, да и3 сaмъ пріи1детъ къ немY, и3 повелэвaетъ є3мY, да ўчи1тъ и3 свои1хъ дHбрымъ дэлHмъ прилэжaти. И# тaкw скончавaетъ послaніе. (л. р§а)

КЪ ТІ1ТУ ПОСЛА1НІЕ

СТ7А1ГW ҐПО1СТОЛА ПА1VЛА.

ГлавA пeрваz.

(за? ™) с< № Пavелъ* (Ѓvгуста к7є: Пavелъ*) рaбъ б9ій, ґпcлъ же ї}съ хrт0въ, по вёрэ и3збрaнныхъ б9іихъ, и3 рaзуму и4стины, ћже по благочeстію: в7 Њ ўповaніи жи1зни вёчныz, ю4же њбэтовA нел0жный бGъ, прeжде лётъ вёчныхъ: G Kви1 же во временA своS сл0во своE проповёданіемъ, є4же мнЁ поручeно бhсть, по повелёнію сп7си1телz нaшегw бGа: д7 Тjту при1сному чaду по џбщей вёрэ, благодaть, ми1лость, ми1ръ t бGа nц7A, и3 гDа ї}са хrтA, сп7са нaшегw.

Преступи2 ґпcлу, въ зачaло ™в.

(за?) [№] є7 Сегw2 рaди** (Въ четверт0къ к7и недёли: Чaдо тjте, сегw2 рaди**) њстaвихъ тS въ кри1тэ, да недоконч†ннаz и3спрaвиши, и3 ўстр0иши по всёмъ градHмъ пресвЂтеры, ћкоже тебЁ ѓзъ повелёхъ. ѕ7 Ѓще кто2 є4сть непор0ченъ, є3ди1ныz жены2 мyжъ, ч†да и3мhй вёрна, не во ўкорeніи блудA, и3ли2 непокори1ва. з7 Подобaетъ бо є3пcкпу без8 пор0ка бhти (л. р§а њб.) ћкоже б9ію строи1телю: не себЁ ўгождaющу, не дeрзу, не напрaсливу, не гнэвли1ву, не піsницэ, не бjйцэ, не скверностzжaтельну: } Но страннолюби1ву, благолю1бцу, цэломyдренну, прaведну, препод0бну, воздержaтельну: f7 Держaщемусz вёрнагw словесE по ўчeнію, да си1ленъ бyдетъ и3 ўтэшaти во здрaвэмъ ўчeніи, и3 проти1вzщыzсz њбличaти. [в7] ‹ Сyть бо мн0зи непокори1ви, суесл0вцы, и3 ўм0мъ прельщeни, и3 наипaче сyщіи t њбрёзаніz: №i И$хже подобaетъ ўстA заграждaти: и5же всS д0мы развращaютъ, ўчaще ±же не подобaетъ, сквeрнагw рaди прибhтка. в7i Речe же нёкто t ни1хъ св0й и5мъ прор0къ: кри1тzне при1снw лжи1ви, ѕлjи ѕвёріе, ўтрHбы прaздныz. Gi Свидётельство сіE и4стинно є4сть. є3sже рaди вины2 њбличaй и5хъ нещaднw, да здрaви бyдутъ въ вёрэ: д7i Не внимaюще їудeйскимъ бaснемъ, ни зaповэдемъ человBкъ, tвращaющихсz t и4стины.

(за? ™а) є7i Вс‰ ќбw чи1ста* (Въ пzт0къ к7и недёли: Чaдо тjте, вс‰ чи1ста*) чи6стымъ: њсквернє1нымъ же и3 невBрнымъ ничт0же чи1сто: но њскверни1сz и4хъ и3 ќмъ и3 с0вэсть. ѕ7i БGа и3сповёдуютъ вёдэти, ґ дёлы tмeщутсz є3гw2, мeрзцы сyще, и3 непокори1ви, и3 на всsко дёло благ0е неискyсни.

ГлавA вторaz.

с< № Тh же глаг0ли, ±же подобaетъ здрaвому ўчeнію.

Конeцъ четверткY. (л. р§в)

в7 Стaрцємъ трeзвєнымъ бhти, чє1стнымъ, цэломyдрєннымъ, здрaвствующымъ вёрою, люб0вію, терпёніемъ. G Стaрицамъ тaкоже во ўкрашeніи с™олBпнымъ, не клевети6вымъ, не вінY мн0гу порабощє1ннымъ, доброучи1тельнымъ: д7 Ћкw да ўцэломyдрzтъ ю4ныz, мужелю1бицамъ бhти, чадолю1бицамъ, є7 Цэломyдрєннымъ, чи6стымъ, д0мы д0брэ прaвzщымъ, благи6мъ, покарsющымсz свои1мъ мужє1мъ, да не сл0во б9іе хyлитсz. ѕ7 Ю$ношы тaкожде моли2 цэломyдрствовати. з7 Њ всeмъ же сaмъ себE подавaz џбразъ д0брыхъ дёлъ, во ўчeніи °незави1стное° (°цёлость°), чeстность, нетлёніе, } Сл0во здрaвое, незаз0рное, да проти1вный посрами1тсz, ничт0же и3мёz глаг0лати њ нaсъ ўк0рно. [д7] Рабы6, свои1мъ господє1мъ повиновaтисz, во всeмъ благоугHднымъ бhти, не прекослHвнымъ, ‹ Не крaдущымъ: но вёру всsку kвлsющымъ блaгу, да ўчeніе сп7си1телz нaшегw бGа ўкрашaютъ во всeмъ.

Конeцъ пzткY.

(за? ™в) №i Kви1сz бо* (На кRщeніе гDне: Чaдо тjте, kви1сz*) бlгодaть б9іz сп7си1тельнаz всёмъ человёкwмъ, в7i Наказyющи нaсъ, да tвeргшесz нечeстіz и3 мірски1хъ похотeй, цэломyдреннw и3 прaведнw, и3 благочeстнw поживeмъ въ нhнэшнэмъ вёцэ. Gi Ждyще блажeннагw ўповaніz, и3 kвлeніz слaвы вели1кагw бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA. д7i И$же дaлъ є4сть себE за ны2, да и3збaвитъ ны2 t всsкагw беззак0ніz, и3 њчи1ститъ себЁ лю1ди и3збрaнны, ревни1тели дHбрымъ дэлHмъ. (л. р§в њб.)

Преступи2 кRщeнію. Чти2 тjту:

є7i Сі‰ глаг0ли, и3 моли2, и3 њбличaй со всsкимъ повелёніемъ, да никт0же тS °преwби1дитъ° (°презирaетъ°).

ГлавA трeтіz.

[є7] с< № Воспоминaй тBмъ, начaльствующымъ и3 владёющымъ, повиновaтисz и3 покорsтисz, и3 ко всsкому дёлу блaгу готHвымъ бhти: в7 Ни є3ди1нагw хyлити, не сварли6вымъ бhти, но ти6химъ, всsку kвлsющымъ кр0тость ко всёмъ человёкwмъ. G Бёхомъ бо и3ногдA и3 мы2 несмhсленни, и3 непокори1ви, и3 прельщeни, раб0тающе похотeмъ, и3 сластeмъ разли1чнымъ, въ ѕл0бэ и3 зaвисти живyще, мeрзцы сyще, и3 ненави1дzще другъдрyга.

Преступи2 тjту. Чти2 кRщeнію:

д7 Е#гдa же бlгодaть и3 человэколю1біе kви1сz сп7са нaшегw бGа: є7 Не t дёлъ прaведныхъ, и5хже сотвори1хомъ мы2, но по своeй є3гw2 ми1лости, спасE нaсъ бaнею пакибытіS, и3 њбновлeніемъ д¦а с™aгw, ѕ7 Е#г0же и3зліS на нaсъ nби1льнw ї}съ хrт0мъ, сп7си1телемъ нaшимъ: з7 Да њправди1вшесz блгdтію є3гw2, наслёдницы бyдемъ по ўповaнію жи1зни вёчныz.

Конeцъ кRщeнію.

(за?) } Чaдо тjте,* (Въ пaмzть є7-гw соб0ра: Чaдо тjте,*) вёрно сл0во, и3 њ си1хъ хощY тS їзвэщaти* (wµ3тверди1ти*), да пекyтсz дHбрымъ дэлHмъ прилэжaти вёровавшіи бGу: сі‰ сyть полє1зна (л. р§г) человёкwмъ и3 дwбрA. f7 Бyихъ же стzзaній и3 родосл0вій и3 рвeній, и3 свaрwвъ зак0нныхъ tступaй: сyть бо неполeзны и3 сyетны. [ѕ7] ‹ Е#ретікA человёка, по пeрвомъ и3 втор0мъ наказaніи tрицaйсz: №i Вёдый, ћкw разврати1сz таковhй, и3 согрэшaетъ и3 є4сть самоwсуждeнъ.

Чти2 тjту:

в7i Е#гдA послю2 ґртeму къ тебЁ, и3ли2 тmхjка, потщи1сz пріити2 ко мнЁ въ нікоп0ль: тy бо суди1хъ њзимёти. Gi Зи1ну зак0нника и3 ґполлHса, ск0рw предпосли2, и3 да ничт0же и4ма скyдно бyдетъ.

Преступи2 тjту.

д7i Да ўчaтсz же и3 нaши дHбрымъ дэлHмъ прилэжaти въ нyжнаz трeбwваніz, да не бyдутъ безпл0дни.

Чти2 тjту:

є7i Цэлyютъ тS со мн0ю сyщіи вси2, цэлyй лю1бzщыz ны2 въ вёрэ: бlгодaть со всёми вaми. ґми1нь.

Конeцъ тjту, и3 соб0ру.

Конeцъ послaніz, є4же къ тjту, кри1тскіz цRкве прeжде є3пjскопу свzщeнну бhвшу: напи1сано бhсть t нікоп0лz макед0нскагw: и4мать въ себЁ главы2 G: зач†лъ цRк0вныхъ д7: стіхHвъ, м7ѕ: знаменaній чeрныхъ ѕ7: без8 червлeныхъ.

К Филимону послание святого апостола Павла

(л. р§г њб.)

Знамєнaніz къ філим0ну є3піст0ліи.

[№] Похвалeніе къ філим0ну, и3 благодарeніе њ нeмъ.

[в7] Ўстроeніе nни1сіма ўб0гагw рабA, и3 молeніе њ нeмъ спасeну бhвшу вёрою.

Сказaніе къ філим0ну послaніz с™aгw ґпcла пavла

СіE посылaетъ t ри1ма. Винa же послaніz сіS: nни1сімъ рaбъ філим0новъ бэжA, и3 пристyпль ко ґпcлу, научeнъ бhсть t негw2, и3 бhсть є3мY потрeбенъ въ служeніе. Њ сeмъ ќбw пи1шетъ къ філим0ну, прикaзываz є3мY nни1сіма, да прилэжи1тъ њ нeмъ и4скреннw: и3 не мнёти є3го2 ктомY ѓки рабA, но ћкоже брaта. Завэщавaетъ же є3мY и3 nби1тель пригот0вити є3мY, да ѓще тaмw п0йдетъ, њбрsщетъ гдЁ пребyдетъ. И# тaкw скончавaетъ послaніе.

Вёдомо же да бyдетъ, ћкw сeй nни1сімъ свидётельству спод0бисz, си1рэчь мучeнію, въ ри1мстэмъ грaдэ: тертЂллу ќбw џбласть держaщу, г0леней сокрушeніе, и3 мeчное претерпЁ мучeніе. (л. р§д)

КЪ ФІЛИМО1НУ ПОСЛА1НІЕ

СТ7А1ГW ҐПО1СТОЛА ПА1VЛА.

ГлавA пeрваz.

(за?) с< № Пavелъ (Мёсzца ноeмвріа к7в. На пaмzть с™aгw ґпcла філим0на.) ю4зникъ ї}съ хrт0въ и3 тімоfeй брaтъ філим0ну возлю1бленному и3 споспёшнику нaшему, в7 И# ґпфjи сестрЁ возлю1бленнэй, и3 ґрхjппу сов0инственнику нaшему, и3 домaшнэй твоeй цRкви: G Бlгодaть вaмъ и3 ми1ръ t бGа nц7A нaшегw, и3 гDа ї}са хrтA. [№] д7 Бlгодарю2 бGа моего2, всегдA пaмzть њ тебЁ творS въ моли1твахъ мои1хъ, є7 Слhшавъ люб0вь твою2 и3 вёру, ю4же и4маши ко гDу ї}су, и3 ко всBмъ с™hмъ: ѕ7 Ћкw да nбщeніе твоеS вёры дёйственно бyдетъ, въ рaзумэ всsкагw блaга є4же въ вaсъ, њ хrтЁ ї}сэ. з7 Рaдость (л. р§д њб.) бо и4мамъ мн0гу, и3 ўтэшeніе њ любви2 твоeй, ћкw ўтрHбы с™hхъ почи1ша тоб0ю, брaте. } Сегw2 рaди мн0гое дерзновeніе и3мёz во хrтЁ повелэвaти тебЁ, є4же потрeбно є4сть: f7 Любвe же рaди пaче молю2, так0въ сhй, ћкоже пavелъ стaрецъ, нhнэ же и3 ю4зникъ ї}са хrтA: [в7] ‹ Молю1 тz њ моeмъ чaдэ, є3г0же роди1хъ во ќзахъ мои1хъ nни1сіма: №i И#ногдA тебЁ непотрeбнаго, нhнэ же тебЁ и3 мнЁ бlгопотрeбна: в7i Е#г0же возпослaхъ ти2, тh же є3го2, си1рэчь мою2 ўтр0бу, пріими2. Gi Е#г0же ѓзъ хотёхъ ў себE держaти, да въ тебE мёсто послyжитъ ми2 во ќзахъ благовэствовaніz. д7i Без8 твоеs же в0ли ничт0же восхотёхъ сотвори1ти: да не ѓки по нyжди бlг0е твоE бyдетъ, но по в0ли. є7i Нeгли бо рaди сегw2 разлучи1сz на чaсъ, да вёчна того2 пріи1меши: ѕ7i Не ктомY ѓки рабA, но вhше рабA, брaта возлю1бленна, пaче же мнЁ, кольми1 же пaче тебЁ, и3 по пл0ти, и3 њ гDэ. з7i Ѓще ќбw и4маши менE џбщника, пріими2 сего2 ћкоже менE. }i Ѓще же въ чес0мъ њби1дэ тебE, и3ли2 д0лженъ є4сть, мнЁ сіE вмэни2. f7i Ѓзъ пavелъ написaхъ рук0ю моeю, ѓзъ воздaмъ: да не рекY тебЁ, ћкw и3 сaмъ себe ми є3си2 д0лженъ. к7 Е$й, брaте, ѓзъ °да получY, є4же прошY ў тебE° (°да п0льзуюсz тоб0ю°) њ гDэ: ўпок0й мою2 ўтр0бу њ гDэ. к7а Надёzвсz послушaнію твоемY написaхъ тебЁ, вёдый, ћкw и3 пaче є4же глаг0лю, сотвори1ши. к7в Кyпнw же и3 ўгот0ви ми2 nби1тель: ўповaю бо, ћкw моли1твами вaшими даровaнъ бyду вaмъ. к7г Цэлyетъ тS є3пафрaсъ сплённикъ м0й, њ хrтЁ (л. р§є) ї}сэ: к7д Мaрко, ґрістaрхъ, димaсъ, лукA, споспёшницы мои2. к7є Бlгодaть гDа нaшегw ї}са хrтA со д¦омъ вaшимъ. ґми1нь.

Конeцъ послaніz, є4же къ філим0ну и3 ґпфjи, гDи1нwмъ nни1сімwвымъ, и3 ґрхjппу діaкону колоссaйскіz цRкве: напи1сано бhсть t ри1ма, чрез8 nни1сіма рабA: и4мать въ себЁ главY, №: стіхHвъ, к7є: знаменaній чeрныхъ, в7: без8 червлeныхъ.

К евреем послание святого апостола Павла

(л. р§є њб.)

Знамєнaніz ко є3врeємъ є3піст0ліи

[№] БGосл0віе хrт0во во слaву џ§у, и3 бlгость над8 всёми со њчищeніемъ земленhхъ, tнeлиже взhде во слaву нбcную.

[в7] Ћкw не служeбна є4сть слaва хrт0ва, но б9eственна, и3 содётельна: тёмже не въ нhнэшнэмъ вёцэ въ нeмъ слуги2, но въ бyдущую вселeнную.

[G] Ћкw воплоти1сz за люб0вь, и3 за ми1лость, и3 за пріsзнь сyщую къ нaмъ, на спасeніе человёческое t смeрти, за пріsзнь є4же къ немY.

[д7] Ћкw вёровати дост0итъ хrтY, ћкоже мwmсeови вёроваша, пaче же къ бGу, нeже къ человёку.

[№] Въ нeмже, ћкw подобaетъ боsтисz дрeвнихъ tпадeній.

[є7] Ўчeніе, ћкw подобaетъ тщaтисz на вёчный пок0й.

[ѕ7] Стрaшное судA пaче словесE є4же t всёхъ, и3 бlг0е бlгодaти свидётельнэ, рaзвэ под0бна страдaвшему съ нaми человёку.

[з7] Запрещeніе, ћкw є3щE трeбующымъ ўчeніz.

[№] Въ нeмже, проzвлeніе не преспёzніе, ћкw не сyщи влaсти вторёй.

[в7] Ўтэшeніе съ похвал0ю.

[}] Ћкw твeрдо є4сть њбэтовaніе б9іе, и3 и4стинно съ заклинaніемъ.

[f7] Њ мелхіседeцэ сyщемъ во џбразъ хrт0въ, по и4мени, и3 грaду, и3 житію2, и3 сщ7eнію.

[№] Въ нeмже, ћкw предчтeтсz ґвраaмъ.

[‹] Ћкw престaнетъ ґарHне свzщeніе землен0е: стaнетъ же (л. р§ѕ) нбcное хrт0во, и3з8 и3н0гw р0да, не по пл0ти, и3 зак0ну пл0тску.

[№i] Превзsтіе б9іz завёта, пaче пeрвагw њчищeніz, и4стиною.

[в7i] Њ кр0ви хrт0вэ, въ нeмже н0вый завётъ, ћкw сE и4стинно њчищeніе є4сть при1снw, не кровьми2 жив0тныхъ приноси1мо, и4миже мн0жицею бsше.

[Gi] Свидётельство њ њчищeніи є3ди1номъ, и3 привождeніе къ бGу.

[№] Въ нeмже бэждeніе њ возращeніи вёры.

[д7i] Бэждeніе возращeніz стрaшна, приближaющагwсz судA.

[є7i] Ћкw дост0итъ д0бръ начaтокъ, на добрY кончи1ну привести2.

[ѕ7i] Њ вёрэ прослaвльшей дрє1вніz.

[з7i] Њ терпёніи и3 чистотЁ, поспёшствующу хrтY.

[}i] Њ цэломyдріи д0ндеже врeмz є4сть и3справлeніz, не tпадeмъ t негw2, ћкоже и3сavъ не њбрёте мёста покаsніz.

[f7i] Ћкw стрaшнэе мwmсeйскихъ б{дущаz, и3 б0льша тщaніz достHйна нhнэшнzz.

[к7] Њ братолю1біи и3 страннолю1біи.

[№] Въ нeмже њ цэломyдріи.

[в7] Њ дов0лэ.

[G] Њ под0біи nц7є1въ.

[к7а] Ћкw не подобaетъ пл0тски жи1ти по зак0ну, но дух0внw хrтY въ добродётели.

[к7в] Моли1тва къ бGу њ ввождeніи въ добродётель, и3 смотрeніе. (л. р§ѕ њб.)

Сказaніе ко є3врeємъ послaніz с™aгw ґпcла пavла.

(нLz) СіE посылaетъ t їталjи. Винa же послaніz сіS є4сть: понeже їудє1и противлsхусz зак0номъ и3 сёньми: сегw2 рaди ґп0столъ пavелъ ўчи1тель kзhкwмъ бhвъ, и3 въ kзhки п0сланъ бhвъ проповёдати благовэствовaніе, и3 посл†ніz послaвъ всBмъ kзhкwмъ, пи1шетъ пр0чее и3 всBмъ, и5же t њбрёзаніz вёровавшымъ є3врeємъ, сказaтельно послaніе сіE њ пришeствіи хrт0вэ: и3 њ є4же сёни зак0ннэй престaвши ўжE. И# пeрвэе ќбw сказyетъ прор0кwмъ, сегw2 рaди ќбw предпHсланнымъ бhвшымъ и5мъ, да ±же њ сп7сэ возвэстsтъ, и3 по ни1хъ сaмъ пріи1детъ. Рабы6 же бhти прор0ки и3 возвэсти1тели є3гw2 пришeствію. Самог0 же хrтA сн7а бhти б9іz, и4мже всS бhша: и3 ћкw семY сн7у подобaше человёку бhти, да жeртвою тэлесE своегw2 и3спраздни1тъ смeрть. Не кр0вію бо тeльчею, и3ли2 к0злею, но кр0вію хrт0вою хотsше бhти спасeніе человёкwмъ. Сказyетъ же, ћкw ничт0же соверши1лъ є4сть зак0нъ, но сёнь и3мёzше грzдyщихъ бл†гъ: и3 ћкw не почи1ша лю1діе, но џбщъ всBмъ нaмъ њстaсz дeнь пок0ища. Тaкоже сказyетъ, ћкw ґрхіерeйска слyжба преложи1сz t ґарHна во хrтA, є3мyже џбразъ бЁ мелхіседeкъ, не сhй t леvjа: вёрою же њправд†ннымъ бhвшымъ nц7є1мъ сказyетъ, ґ не t дёлъ зак0на. Тaже пaки њ њбhчаехъ научи1въ и3 си1хъ, и3 похвали1въ и4хъ є4же за хrтA терпёніе, и3 завэщaвъ почитaти пресвЂтеры, скончавaетъ послaніе. (л. р§з)

Втор0е сказaніе.

СіE є4же ко є3врeємъ послaніе, по нёкіихъ ви1дитсz, не бhти пavле, и3 склaда длz пи1сменнагw, и3 за є4же не предписaти и4мz своE ћкоже во всёхъ послaніихъ, и3 за є4же глаг0лати: Кaкw мы2 ўбэжи1мъ њ толи1комъ неради1вше спасeніи; є4же начaло пріeмше глаг0латисz t гDа, t слhшавшихъ и3звэсти1сz въ нaсъ, свидётельствующу бGу знaменіи и3 чудесы2: є4же ќбw премэнeну бhвшу склaду послaніz, kвлeна є4сть винA. Ко є3врeємъ бо спи1сано бhвше и4хъ бесёдою, послэди1 же преведено2 бhвше t луки2, ћкоже нёцыи глаг0лютъ: И#нjи же t кли1мента, є3гHже и3 склaдъ kвлsетъ. Ґ є4же не предписaти и4мz своE въ послaніи, винA є4сть: понeже ґпcлъ kзhкwвъ бЁ пavелъ, ґ не їудє1й, занeже десни1цу дадE петрY и3 ґп0столwмъ nбщeніz, да сaмъ ќбw съ варнaвою во kзhки, nни1 же съ петр0мъ во њбрёзаніе. Понeже ќбw nбщeніе пр0повэди слhшавше бёzху и5же t їудє1и вёровавшіи, ћкw tступлeнію t зак0на ўчи1тъ пavелъ: влёпоту пи1шетъ ко є3врeємъ, показaти хотS соглaсіе. Писa же къ ни1мъ, предписaти себE ґпcла въ послaніи нёсть прили1чно. Свидётельствуетсz же и3 въ пр0чихъ послaніе бhти пavле, въ ни1хже пи1шетъ глаг0лz: и3 ќзамъ мои1мъ спострадaсте: и3 t є4же глаг0лати преизли1шнэ моли1тисz, да скорёе вaмъ ўстр0юсz. и3 t є4же глаг0лати: познaйте брaта нaшего тімоfeа tпущeна, съ ни1мже ѓще скорёе пріи1детъ ўви1жу вaсъ. Никт0же бо ќбw мню2 и4нъ tпусти1лъ бы2 во служeніе тімоfeа, т0чію пavелъ, и3 сего2 скорёе њжидaz, своE и5мъ, ћкоже nбhчай є3мY, мн0гажды съ ни1мъ пришeствіе њбэщавaетъ. И# и4на же мнHга сказyютъ нaмъ є3гw2 бhти послaнію, ћкоже и3 сaмо прочитaніе пред8идyще научи1тъ. (л. р§з њб.)

КО Е#ВРЕ1ЕМЪ ПОСЛА1НІЕ

СТ7А1ГW ҐПО1СТОЛА ПА1VЛА.

ГлавA пeрваz.

(за? ™г) [№] с< № Многочaстнэ (Въ суббHту №-ю постA. Сіe же и3 въ нaвечеріи ржcтвA хrт0ва.) и3 многоoбрaзнэ дрeвле бGъ глаг0лавый nц7є1мъ во прор0цэхъ, в7 Въ послёдокъ днjй си1хъ глаг0ла нaмъ въ сн7э, є3г0же положи2 наслёдника всBмъ, и4мже и3 вёки сотвори2. G И$же сhй сіsніе слaвы, и3 џбразъ v3постaси є3гw2: носs же всsчєскаz глаг0ломъ си1лы своеS, соб0ю њчищeніе сотвори1въ грэхHвъ нaшихъ, сёде њдеснyю прест0ла вели1чествіz на выс0кихъ. д7 Толи1кw лyчшій бhвъ ѓгGлъ, є3ли1кw преслaвнэе пaче и4хъ наслёдствова и4мz. [в7] є7 Комy бо речE когдA t ѓгGлъ: сн7ъ м0й є3си2 ты2, ѓзъ днeсь роди1хъ тS; и3 пaки: ѓзъ бyду є3мY во nц7A, и3 т0й бyдетъ мнЁ въ сн7а; ѕ7 Е#гдa же пaки вв0дитъ первор0днаго во вселeнную, глаг0летъ: и3 да покл0нzтсz є3мY вси2 ѓгGли б9іи. з7 И# ко ѓгGлwмъ (л. р§и) ќбw глаг0летъ: творsй ѓгGлы своS д¦и, и3 слуги6 своS џгнь палsщь. } Къ сн7у же: прест0лъ тв0й б9е, въ вёкъ вёка: жeзлъ прaвости, жeзлъ цaрствіz твоегw2. f7 Возлюби1лъ є3си2 прaвду, и3 возненави1дэлъ є3си2 беззак0ніе: сегw2 рaди помaза тS б9е, бGъ тв0й, є3лeемъ рaдости, пaче прич†стникъ твои1хъ.

(за? ™д)И# пaки: въ начaлэ ты2 гDи* (Недёлz вторaz постA: Въ начaлэ ты2 гDи*) зeмлю њсновaлъ є3си2, и3 дэлA рукY твоeю сyть нб7сA: №i Т† поги1бнутъ, тh же пребывaеши, и3 вс‰ ћкоже ри1за њбетшaютъ: в7i И# ћкw nдeжду свіeши и5хъ, и3 и3змэнsтсz: тh же т0йжде є3си2, и3 лBта твоS не њскудёютъ.

Конeцъ суббHтэ, и3 нaвечерію.

Gi Комy же t ѓгGлъ речE когдA: сэди2 њдеснyю менE, д0ндеже положY враги2 твоS подн0жіе н0гъ твои1хъ; д7i Не вси1 ли сyть служeбніи дyси, въ служeніе посылaеми за хотsщихъ наслёдовати спасeніе;

ГлавA вторaz.

с< № Сегw2 рaди подобaетъ нaмъ ли1шшее внимaти слы6шаннымъ, да не когдA tпaднемъ.

(за? ™є) в7 Ѓще бо** (Ноeмвріа }, ґрхaгGлwмъ: Брaтіе, ѓще**) глаг0ланное ѓгGлы сл0во бhсть и3звёстно, и3 всsко преступлeніе и3 њслушaніе прaведное пріsтъ мздовоздаsніе: G Кaкw мы2 ўбэжи1мъ њ (л. р§и њб.) толи1цэмъ неради1вше спасeніи; є4же зачaло пріeмше глаг0латисz t гDа, слhшавшими въ нaсъ и3звэсти1сz.

Конeцъ недёли.

д7 Сосвидётельствующу бGу, знaменьми же и3 чудесы2, и3 разли1чными си1лами, и3 д¦а с™aгw раздэлeньми, по своeй є3мY в0ли. є7 Не ѓгGлwмъ бо покори2 бGъ вселeнную грzдyщую, њ нeйже глаг0лемъ. ѕ7 Засвидётельствова же нёгдэ нёкто, глаг0лz: чт0 є3сть человёкъ, ћкw п0мниши є3го2; и3ли2 сн7ъ человёческій, ћкw посэщaеши и5; з7 Ўмaлилъ є3си2 є3го2 мaлымъ нёчимъ t ѓгGлъ: слaвою и3 чeстію вэнчaлъ є3си2 є3го2, и3 постaвилъ є3си2 є3го2 над8 дёлы рукY твоeю: } Вс‰ покори1лъ є3си2 под8 н0зэ є3гw2. внегдa же покори1ти є3мY всsчєскаz, ничт0же њстaви є3мY непокорeно: нhнэ же не u5 ви1димъ є3мY всsчєскаz покорeна. [G] f7 Ґ ўмaленаго мaлымъ чи1мъ t ѓгGлъ ви1димъ ї}са, за пріsтіе смeрти, слaвою и3 чeстію вэнчaнна: ћкw да бlгодaтію б9іею за всёхъ вкyситъ смeрти. ‹ Подобaше бо є3мY, є3гHже рaди всsчєскаz, и3 и4мже всsчєскаz, привeдшу мн0ги сhны въ слaву, начaльника спасeніz и4хъ страдaньми соверши1ти.

Конeцъ безплHтнымъ.

(за? ™ѕ) №i И# с™sй бо* (На бlговёщеніе, и3 на соб0ръ бцdы: Брaтіе, с™sй* Сіe же и3 въ вели1кій пzт0къ, на ѕ7-мъ часЁ.) и3 њсщ7aеміи, t є3ди1нагw вси2: є3sже рaди вины2 не стыди1тсz брaтію нарицaти и5хъ, глаг0лz: в7i ВозвэщY и4мz твоE брaтіи моeй, посредЁ (л. р§f) цRкве воспою1 тz. Gi И# пaки: ѓзъ бyду надёzсz нaнь. и3 пaки: сE ѓзъ и3 дёти, ±же ми2 дaлъ є4сть бGъ. д7i Понeже ќбw дёти пріwбщи1шасz пл0ти и3 кр0ви, и3 т0й пріи1скреннэ пріwбщи1сz тёхже, да смeртію ўпраздни1тъ и3мyщаго держaву смeрти, си1рэчь, діaвола: є7i И# и3збaвитъ си1хъ, є3ли1цы стрaхомъ смeрти чрез8 всE житіE пови1нни бёша раб0тэ. ѕ7i Не t ѓгGлъ ќбw °когдA° (°вои1стинну°) пріeмлетъ, но t сёмене ґвраaмова пріeмлетъ: з7i Tню1дуже д0лженъ бЁ по всемY под0битисz брaтіи, да ми1лостивъ бyдетъ и3 вёренъ первосщ7eнникъ въ тёхъ, ±же къ бGу, во є4же њчи1стити грэхи2 людскjz. }i Въ нeмже бо пострадA сaмъ и3скушeнъ бhвъ, м0жетъ и3 и3скушaємымъ помощи2.

Конeцъ прaзднику бцdы, и3 ѕ7-му часY.

ГлавA трeтіz.

(за? ™з) [д7] с< № Тёмже брaтіе с™az,* (На њсщ7eніе цRкве: Брaтіе с™az,*) звaніz нбcнагw причaстницы, разумёйте послaнника и3 свzти1телz и3сповёданіz нaшегw ї}са хrтA, в7 Вёрна сyща сотв0ршему є3го2, ћкоже и3 мwmсeй во всeмъ домY є3гw2. G Мн0жайшей бо слaвэ сeй пaче мwmсeа спод0бисz, є3ли1кw мн0жайшую чeсть и4мать пaче д0му, сотвори1вый є3го2. д7 Всsкъ бо д0мъ созидaетсz t нёкоегw: ґ сотвори1вый всsчєскаz, бGъ.

Конeцъ њсщ7eнію. (л. р§f њб.)

(за? ™и) є7 И# мwmсeй ќбw вёренъ бЁ* (Въ понедёльникъ к7f-z недёли: Брaтіе, мwmсeй вёренъ бЁ*) во всeмъ домY є3гw2, ћкоже слугA, во свидётельство глаг0латисz и3мёвшымъ: ѕ7 Хrт0съ же ћкоже сн7ъ въ домY своeмъ: є3гHже д0мъ мы2 є3смы2, ѓще ќбw дерзновeніе и3 похвалY ўповaніz, дaже до концA и3звёстнw ўдержи1мъ. [№] з7 Тёмже ћкоже глаг0летъ д¦ъ с™hй: днeсь, ѓще глaсъ є3гw2 ўслhшите, } Не њжесточи1те сердeцъ вaшихъ, ћкоже въ прогнёваніи, по дни2 и3скушeніz въ пустhни: f7 И#дёже и3скуси1ша мS nц7ы2 вaши, и3скуси1ша мS и3 ви1дэша дэлA моS четhредесzть лётъ. ‹ Сегw2 рaди негодовaхъ р0да тогw2, и3 рёхъ: при1снw блyдzтъ сeрдцемъ: тjи же не познaша путeй мои1хъ. №i Ћкw клsхсz во гнёвэ моeмъ, ѓще вни1дутъ въ пок0й м0й.

Преступи2 понедёльнику.

(за? ™f) в7i Блюди1те брaтіе,** (Въ суббHту в7-ю постA: Брaтіе, блюди1те**) да не когдA бyдетъ въ нёкоемъ t вaсъ сeрдце лукaво, и3сп0лнено невёріz, во є4же tступи1ти t бGа жи1ва. Gi Но ўтэшaйте себE на всsкъ дeнь, д0ндеже днeсь нарицaетсz: да не њжесточи1тсz нёкто t вaсъ лeстію грэх0вною. д7i Причaстницы бо бhхомъ хrтY, ѓще ќбw начaтокъ состaва, дaже до концA и3звёстенъ ўдержи1мъ. є7i ВнегдA глаг0летъ: днeсь, ѓще глaсъ є3гw2 ўслhшите, не њжесточи1те сердeцъ вaшихъ, ћкоже въ (л. ©) прогнёваніи. ѕ7i Нёцыи бо слhшавше, прогнёваша: но не вси2 и3зшeдшіи и3з8 є3гЂпта съ мwmсeомъ.

Конeцъ суббHтэ. Чти2 понедёльнику:

(пнdе) з7i К0ихъ же негодовA четhредесzть лётъ; не согрэши1вшихъ ли, и4хже кHсти пад0ша въ пустhни; }i КотHрымъ же клsлсz не вни1ти въ пок0ище є3гw2; ћвэ, ћкw проти1вльшымсz. f7i И# ви1димъ, ћкw не возмог0ша вни1ти за невёрствіе.

Конeцъ понедёльнику.

ГлавA четвeртаz.

(за? ™i) [є7] с< № Да ўбои1мсz u5бо, да не когдA њстaвлену њбэтовaнію* (Во вт0рникъ к7f-z недёли: Брaтіе, ўбои1мсz, да не когдA њстaвлену њбэтовaнію б9ію*) вни1ти въ пок0й є3гw2, kви1тсz кто2 t вaсъ лиши1всz. в7 И$бо є3смы2 бlговэствовaни, ћкоже и3 nни2: но не п0льзова џнэхъ сл0во слyха, нерастворeнное вёрою слhшавшихъ. G Вх0димъ бо въ пок0й вёровавшіи, ћкоже речE: ћкw клsхсz во гнёвэ моeмъ, ѓще вни1дутъ въ пок0й м0й: ѓще и3 дэлHмъ t сложeніz мjра бhвшымъ. д7 Речe бо нёгдэ њ седм0мъ си1це: и3 почи2 бGъ въ дeнь седмhй t всёхъ дёлъ свои1хъ: є7 И# њ сeмъ пaки: ѓще вни1дутъ въ пок0й м0й. ѕ7 Понeже ќбw °лишeни нёцыи° (°њстаeтсz нёкіимъ°) вни1ти въ него2, и3 и5же прeжде благовэствовaни бhша, не внид0ша за непослушaніе: з7 Пaки нёкій ўставлsетъ дeнь, днeсь, въ дв7дэ глаг0лz, по толи1цэхъ лётэхъ, ћкоже прeжде (л. © њб.) глаг0ласz: днeсь, ѓще глaсъ є3гw2 ўслhшите, не њжесточи1те сердeцъ вaшихъ. } Ѓще бо бы џнэхъ ї}съ ўпок0илъ, не бы2 њ и3н0мъ дни2 глаг0лалъ по си1хъ. f7 U5бо њстaвлено є4сть и3 є3щE суббHтство лю1демъ б9іимъ. ‹ Вшeдый бо въ пок0й є3гw2, и3 т0й почи2 t дёлъ свои1хъ, ћкоже и3 t свои1хъ бGъ. №i Потщи1мсz u5бо вни1ти во џный пок0й, да не кто2 въ тyже при1тчу противлeніz впадeтъ. [ѕ7] в7i Жи1во бо сл0во б9іе, и3 дёйственно, и3 nстрёйше пaче всsкагw мечA nбою1ду nстрA, и3 проходsщее дaже до раздэлeніz души1 же и3 дyха, членHвъ же и3 мозгHвъ, и3 суди1тельно помышлeніємъ и3 мhслемъ сердє1чнымъ. Gi И# нёсть твaрь неzвлeна пред8 ни1мъ: вс‰ же нагA и3 њб8zвлeнна пред8 nчи1ма є3гw2, къ немyже нaмъ сл0во.

Конeцъ вт0рнику.

(за? т№i) д7i И#мyще u5бо* (Недёлz G-z постA: Брaтіе, и3мyще*) ґрхіерeа вели1ка, прошeдшаго нб7сA, ї}са сн7а б9іz, да держи1мсz и3сповёданіz. є7i Не и4мамы бо ґрхіерeа не могyща спострадaти нeмощемъ нaшымъ: но и3скушeна по всsчєскимъ по под0бію, рaзвэ грэхA. ѕ7i Да приступaемъ u5бо съ дерзновeніемъ къ прест0лу благодaти, ћкw да пріи1мемъ ми1лость, и3 благодaть њбрsщемъ во благоврeменну п0мощь.

ГлавA пsтаz.

с< № Всsкъ бо первосвzщeнникъ t человBкъ пріeмлемь, за человёки поставлsетсz на слyжбы, ±же къ бGу, да прин0ситъ дaры же и3 (л. ©а) жє1ртвы њ грэсёхъ. в7 Спострадaти могjй невёжствующымъ и3 заблуждaющымъ: понeже и3 т0й нeмощію њбложeнъ є4сть. G И# сегw2 рaди д0лженъ є4сть ћкоже њ лю1дехъ, тaкоже и3 њ себЁ приноси1ти за грэхи2.

(за?) д7 Никт0же сaмъ* (Џбще свzти1телємъ: Брaтіе, никт0же сaмъ*) њ себЁ пріeмлетъ чeсть, но звaнный t бGа, ћкоже и3 ґарHнъ: є7 Тaкw и3 хrт0съ, не себE прослaви бhти первосщ7eнника, но глаг0лавый къ немY: сн7ъ м0й є3си2 ты2, ѓзъ днeсь роди1хъ тS. ѕ7 Ћкоже и3 и4ндэ глаг0летъ: ты2 є3си2 сщ7eнникъ во вёкъ по чи1ну мелхіседeкову:

Конeцъ недёли.

з7 И$же во днeхъ пл0ти своеS, молє1ніz же и3 мlтвы къ могyщему спасти2 є3го2 t смeрти, съ в0племъ крёпкимъ и3 со слезaми принeсъ, и3 ўслhшанъ бhвъ t благоговёинства. } Ѓще бо и3 сн7ъ бsше, nбaче навhче, toнyдуже пострадA, послушaнію: f7 И# соверши1всz, бhсть всBмъ послyшающымъ є3гw2 вин0венъ, спасeніz вёчнагw. ‹ Наречeнъ t бGа первосщ7eнникъ по чи1ну мелхіседeкову.

Конeцъ с™и1телємъ.

(за? тв7i) [з7] №i Њ нeмже** (Въ срeду к7f недёли: Брaтіе, њ мелхіседeцэ**) мн0гое нaмъ сл0во, и3 неуд0бь сказaемое глаг0лати, понeже нeмощни бhсте слyхи. в7i И$бо д0лжни сyще бhти ўчи1тели лёта рaди, пaки трeбуете ўчи1тисz, кaz пи1смена начaла словeсъ б9іихъ, и3 бhсте трeбующе млекA, ґ не крёпкіz (л. ©а њб.) пи1щи. Gi Всsкъ бо причащazйсz млекA, неискyсенъ сл0ва прaвды: младeнецъ бо є4сть. д7i Совершeнныхъ же є4сть твeрдаz пи1ща, и3мyщихъ ч{вствіz њбучeна д0лгимъ ўчeніемъ, въ разсуждeніе добрa же и3 ѕлA.

ГлавA шестaz.

с< № Тёмже њстaвльше начaла хrт0ва сл0во, на совершeніе ведeмсz: не пaки њсновaніе покаsніz полагaюще t мeртвыхъ дёлъ, и3 вёры въ бGа, в7 Крещeній, ўчeніz, возложeніz же рyкъ, воскресeніz же мeртвыхъ, и3 судA вёчнагw. G И# сіE сотвори1мъ, ѓще бGъ повели1тъ. [№] д7 Не возм0жно бо просвэщeнныхъ є3ди1ною, и3 вкуси1вшихъ дaра небeснагw, и3 причaстникwвъ бhвшихъ д¦а с™aгw, є7 И# д0брагw вкуси1вшихъ б9іz глаг0ла, и3 си1лы грzдyщагw вёка, ѕ7 И# tпaдшихъ, пaки њбновлsти въ покаsніе, втор0е распинaюще сн7а б9іz себЁ и3 њбличaюще. з7 Землs бо пи1вшаz сходsщій на ню2 мн0жицею д0ждь, и3 раждaющаz бы6ліz дHбраz џнымъ, и4миже и3 дёлаема бывaетъ, пріeмлетъ благословeніе t бGа: } Ґ и3зносsщаz тє1рніz и3 волчeцъ, непотрeбна є4сть, и3 клsтвы бли1зъ, є3sже кончи1на пожжeніе.

Конeцъ средЁ.

(за? тGi) [в7] f7 Надёемъ же сz* (Въ суббHту д7-ю постA: Брaтіе, надёемсz*) њ вaсъ возлю1бленніи, лyчшихъ, и3 придержaщихсz спасeніz, ѓще и3 тaкw глаг0лемъ. ‹ Не њби1дливъ бо бGъ, забhти дёла вaшегw, (л. ©в) и3 трудA любвE, ю4же показaсте во и4мz є3гw2, послужи1вше с™ы6мъ и3 служaще. №i Желaемъ же коегHждо вaсъ kвлsти т0же тщaніе, ко и3звэщeнію ўповaніz дaже до концA, в7i Да не лэни1ви бyдете, но подражaтели наслёдствующихъ њбэтовaніz вёрою и3 долготерпёніемъ.

Конeцъ суббHтэ.

(за? тд7i) [}] Gi Ґвраaму бо* (Недёлz д7-z постA: Брaтіе, ґвраaму*) њбэтовaz бGъ, понeже ни є3ди1нэмъ и3мsше б0льшимъ клsтисz, клsтсz соб0ю, д7i Глаг0лz: вои1стинну бlгосл0вствуz бlгословлю1 тz, и3 мн0жz ўмн0жу тS. є7i И# тaкw долготерпёвъ, получи2 њбэтовaніе. ѕ7i Человёцы ќбw б0льшимъ кленyтсz, и3 всsкому и4хъ прекосл0вію кончи1на во и3звэщeніе, клsтва є4сть. з7i Въ нeмже ли1шше хотS бGъ показaти наслёдникwмъ њбэтовaніz непрел0жное совёта своегw2, ходaтайствова клsт