Цвет фона:
Размер шрифта: A A A

Алфавит

Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru

(с. №)

ҐЛФАВИ~ТЪ.

А.

Ґvри1лій. Е#пjскопъ карfагeнскій, предсэдaтельствующій на карfагeнскомъ соб0рэ. Карf. №, G.

Ѓгнецъ. Ї}са хrтA бGа нaшегw не представлsть въ ви1дэ ѓгнца. Шест. п7в.

Ґдaмъ, сотворeнъ t бGа не смeртнымъ. Карf. рк7г.

Ґлеxандрjйскій є3пjскопъ, и3мёетъ влaсть во є3гЂптэ, лівЂи и3 пентап0лэ. Пeрв. ѕ7. Втор. в7. Е#гw2 прест0лъ въ порsдкэ пр0чихъ вhсшихъ прест0лwвъ. Шест. lѕ.

ҐмвHнъ. Не посвzщeнному не читaть съ ґмвHна, Шест. lг. ни монaху. Седм. д7i.

Ґмфіл0хій їконjйскій. Свzтhй и3 блажeнный nтeцъ. Шест. в7.

Ѓнгелъ. Њставлsющіе цeрковь б9ію и3 хrтA, дабы2 служи1ть ѓнгеламъ, кaкъ бы творцaмъ и3 прави1телzмъ мjра, прeданы ґнafемэ. Лаод. lє.

Ґномeи (є3ретіки2). Втор. №.

Ґнтіохjйскій є3пjскопъ. Е#гw2 прест0лъ по ґлеxандрjйскомъ. Шест. lѕ.

Ґпокрmфjческіz кни1ги. Ґпокрmфjческими кни1гами є3ретіки2 назывaли кни1ги, и4ми сами1ми состaвлєнныz длz прельщeніz простодyшныхъ. Ґfан. посл. њ прaздник.

Ґполінaрій (є3ретjкъ). Шест. №.

Ґполінаріaне. Втор. №. При њбращeніи, присоединsютсz къ цeркви посрeдствомъ мmропомaзаніz. Втор. з7.

Ґп0столъ. Вёру, предaнную нaмъ t бGоизбрaнныхъ ґп0(с. в7)столwвъ, д0лжно храни1ть неприкосновeнною нововведeніzмъ и3 и3змэнeніzмъ. Шест. №. Пр†вила свzтhхъ ґп0столwвъ при1нzты въ церк0вный зак0нъ. Шест. в7. Седм. №. Тaкъ назывaємыz постановлє1ніz ґп0стольскіz спервA бhли пріeмлемы кaкъ чти6мыz и3 свzты6z. Ґп0ст. п7є. но п0слэ повреждены2 є3ретікaми, и3 tвeргнуты. Шест. в7. Тaкъ и3менyемое ўчeніе ґп0столwвъ назначaлось длz чтeніz нововступaющымъ въ хрістіaнство. Ґfан. посл. њ прaздникахъ.

Ґпотакти1ты, при њбращeніи должны2 присоединsтьсz къ цRкви посрeдствомъ крещeніz. Васjл. м7з.

Ѓрій. Шест. №.

Ґріaне, не должны2 бhть вмёстэ съ вёрными при літургjи, Тімоf. f7. прeданы ґнafемэ. Втор. №. При њбращeніи, должны2 бhть присоединsемы къ цeркви посрeдствомъ мmропомaзаніz. Втор. з7. Шест. §є. При њбращeніи, пaдшымъ въ ґріaнство и3 бhвшымъ предстaтелzми ґріaнства, њкaзывалось снисхождeніе, но не давaлось и5мъ мёста въ кли1рэ: ґ ўвлечє1ннымъ въ ґріaнство нyждою и3 наси1ліемъ, давaлось, по раскazніи, прощeніе и3 мёсто въ кли1рэ. Ґfан. къ руфін.

Ґстрол0гъ. См. волшебство2.

Ґfанaсій. Ґрхіепjскопъ ґлеxандрjйскій, свzтhй, блажeнный nтeцъ, Шест. в7. Е#гw2 пр†вила принsты въ церк0вный зак0нъ. Шест. в7.

Б.

Бaнz. Не д0лжно мhтьсz въ бaнэ вмёстэ съ жeнщинами ни причeтникамъ, ни монaхамъ, ни мірsнамъ хрістіaнамъ. Њбличeнные въ сeмъ кли1ріки и3звергaютсz, ґ мірsне tлучaютсz. Шест. o7з. Лаод. №.

Безкр0внаz жeртва. Шест. к7и. См. літургjz.

Бію1щій. Е#пjскопъ, пресвЂтеръ и3 діaконъ, своерyчнw, и3ли2 посрeдствомъ други1хъ бію1щіе вёрныхъ согрэшaющихъ, и3ли2 невёрныхъ њби1дэвшихъ, и3звергaютсz и3з8 своегw2 сaна. Ґп0ст. к7з. Двукр. f7.

БлаговHнныz м†сти. См. м†сти благовHнныz.

(с. G)

Благодaть. Кто2 скaжетъ, что2 њпрaвдывающаz њ ї}сэ хrтЁ бlгодaть б9іz дэйстви1тельна т0кмw къ tпущeнію грэхHвъ, ўжE содёzнныхъ, но не подаeтъ п0мощи, чт0бы не дёлать и3нhхъ грэхHвъ. ґнafема. Карf. рк7є. Благодaть даeтъ не т0кмw знaніе, что2 д0лжно дёлать, но и3 люб0вь, чт0бы м0жно бhло и3сп0лнить, что2 познaемъ. Тaмъ же. Кто2 говори1тъ, что2 благодaть б9іz т0лькw tкрывaетъ нaмъ познaніе грэхA и3 тогw2, что2 д0лжно и3скaть и3 t чегw2 ўклонsтьсz: ґ си1лы къ дёланію тогw2, что2 нaмъ д0лжно дёлать, не подаeтъ, ґнafема. Карf. рк7ѕ. Кто2 скaжетъ, что2 благодaть њправдaніz данA нaмъ длz тогw2, чт0бы чрез8 неE мы2 ўд0бнэе и3сполнsли возм0жное къ и3сполнeнію по своб0дному произволeнію, хотS съ неуд0бствомъ мы2 м0жемъ и3 без8 неS и3сп0лнить б9eствєнныz зaпwвэди, ґнafема. Карf. рк7з.

Благословeніе. Благословeніе є4сть преподавaніе њсвzщeніz. Шест. к7ѕ. Васjл. к7з. ПосемY t є3ретікHвъ не д0лжно принимaть благословeніz. Лаод. lв. Не д0лжно благословлsть другaго томY, кто2 д0лженъ врачевaть с0бствєнныz ћзвы. Шест. G, к7ѕ. Васjл. к7з.

Благотворeніе. Благотворє1ніz, дёлаємыz ни1щымъ посрeдствомъ цRкви, похвaльны. Гaнгр. к7а.

Блyдъ, блудни1къ, блудни1ца. А. Њпредэлeніе блудA. Различeніе блудA и3 прелюбодэsніz. Григ. нЂсс. д7. Блудник0мъ признаeтсz мyжъ, впaдшій въ блyдъ съ своб0дною t брaка. Васjл. к7а. И# блудни1цею_  nтрокови1ца, вhшедшаz зaмужъ, без8 соизволeніz nтцA, Васjл. lи. господи1на, Васjл. м7. и3ли2 воoбщE њбладaющагw, но т0лькw до прощeніz и3 примирeніz. Васjл. м7в. В. Е#пітіміS длz блудникHвъ мірsнъ. Возбуди1вшій сaмъ себS къ и3сповёданію грэхHвъ д0лженъ бhть под8 є3пітіміeю б0лэе снисходи1тельною: ґ ўловлeнный въ ѕлЁ, и3ли2 нев0льнw њбличeнный, подвергaетсz продолжи1тельнэйшему и3справлeнію. Григ. нЂсс. д7. ПосемY таковaz є3пітіміS простирaетсz на дeвzть, Григ. нЂсс. д7. и3 на сeмь лётъ, Васjл. н7f. дaже на четhре, Васjл. к7в. и3 на три2 г0да. Васjл. lи. Кaкъ и4меннw д0лжно проходи1ть сію2 є3пітімію2; Григ. нЂсс. д7. Васjл. к7в и3 н7f. Кто2 похи1тилъ и3 взsлъ (с. д7) за себS њбручeнную друг0му, и3ли2 взsлъ женY, по тaйномъ и3ли2 наси1льственномъ растлёніи є3S: съ таковhми кaкъ поступaть; Васjл. к7в. Вhшєдшыz зaмужъ без8 соглaсіz nтцA и3ли2 господи1на, tлучaютсz на три2 г0да t причащeніz. Васjл. lи. Г. Е#пітіміS длz блудникHвъ и3з8 духовeнства. Свzщеннослужи1тели и3 причeтники, њбличeнные въ блудодэsніи, и3звергaютсz и3з8 свzщeннагw чи1на. Ґп0ст. к7є. Васjл. G, lв, н7а, o7. Неок. №. Чтeцъ, смэси1вшійсz прeжде брaка съ своeю њбрyчницею, въ вhсшіе стeпени не произв0дитсz. Васjл. …f. Д. Е#пітіміS длz содержaщихъ блудни1цъ. Шест. п7ѕ.

Богaтство. Богaтство, съ прaвдою и3 благотворeніемъ соединeнное, ўничижaть не д0лжно. Гaнгр. к7а.

БGоzвлeніе. Въ нaвечеріи бGоzвлeніz вечeрнее собрaніе бывaетъ въ девsтый чaсъ. Въ сeй дeнь дeржитсz п0стъ, кот0рый њблегчaетсz рaди днS воскрeснагw. Fе0ф. №.

БGъ nц7ъ є3ди1нъ, вседержи1тель, творeцъ всёхъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, свётъ, бGъ и4стинный. Сmмв0лъ нікeйск. Творeцъ нeбу и3 земли2. Сmмв. кwнст.

Больнhй ногaми. См. тэлeсный недостaтокъ.

Брaкъ, брaчный сою1зъ. А. Свsтость брaчнагw сою1за. Брaкъ ўстан0вленъ бGомъ. Ґп0ст. н7а. Брaчное честн0е сожи1тельство почтeнно. Гaнгр. к7а. Кто2 порицaетъ и3 гнушaетсz вёрною и3 благочести1вою жен0ю, кaкъ не могyщею войти2 въ цaрствіе небeсное, т0тъ под8 клsтвою. Гaнгр. №. Кто2 дёвствуетъ не по причи1нэ свzтhни дёвства, но гнушazсь брaка, т0тъ под8 клsтвою. Гaнгр. f7. Е$жели женA њстaвитъ мyжа, гнушazсz брaка, то nнA под8 клsтвою. Гaнгр. д7i. Кто2 и3з8 свzщeннагw чи1на ўдалsетсz t брaка, гнушazсь и4мъ: т0тъ д0лженъ и3спрaвитьсz, и3ли2 подлежaть церк0вному наказaнію. Тaкъ же и3 мірzни1нъ. Ґп0ст. є7, н7а. Кто2 њ пресвЂтерэ, вступи1вшемъ въ брaкъ, дyмаетъ, что2 не д0лжно причащaтьсz t негw2 на літургjи, т0тъ под8 клsтвою. Гaнгр. д7. В. Вступлeніе въ брaкъ. Незак0нныхъ брaкwвъ вэнчaть не д0лжно. Fе0ф. Gi. Вступaющіе въ брaкъ должны2 и3мёть соглaсіе t свои1хъ роди1телей, Васjл. (с. є7) lи, м7в. t свои1хъ госп0дъ, Васjл. м7, м7в. Вступлeніе въ брaкъ запрещaетсz: а) є3пjскопамъ, Шест. в7i. монaхамъ и3 монaхинzмъ, и3ли2 дёвамъ посвzти1вшымъ себS бGу, Четв. ѕ7i. Васjл. ѕ7, }i. діаконjссамъ, Четв. є7i. пресвЂтерамъ, діaконамъ и3 v3подіaконамъ, є4жели nни2 ўжE вступи1ли въ св0й сaнъ, Ґп0ст. к7ѕ. Шест. G, ѕ7. вBрнымъ, nсобли1вw чтецaмъ и3 пэвцaмъ, съ невёрными, каковы2 їудeи и3 kзhчники, и3 съ є3ретікaми, Четв. д7i. Шест. o7в. рaзвэ т0лькw лицE сочетавaющеесz дaстъ њбэщaніе перейти2 въ правослaвную вёру, Четв. д7i. Шест. o7в. Лаод. ‹, lа. мyжу при жив0й женЁ, и3 женЁ при жив0мъ мyжэ. Шест. п7з. Васjл. o7з. б) Находsщымсz въ дух0вномъ родствЁ. См. родство2 дух0вное. в) Находsщымсz въ родствЁ плотск0мъ. См. родство2 плотск0е. Г. Њбsзаннwсти вступи1вшихъ въ брaкъ. Вступи1вшіе въ брaкъ должны2 воздeрживатьсz дрyгъ t дрyга, по соглaсію, длz ўпражнeніz въ моли1твэ, nс0беннw въ дeнь суббHтный и3 воскрeсный. ДіонЂс. ґлеx. G. Тімоf. Gi. Д. Њбsзаннwсти при прaзднованіи брaкwвъ. Хрістіaнамъ, ходsщымъ на брaки, не прили1чно плzсaть тaмъ, но д0лжно вечерsть благоговёйнw. Лаод. н7г. Е. Е#пітіміи2 за нёкоторые незак0нные брaки. ПресвЂтеръ, діaконъ и3 v3подіaконъ, вступи1вшіе въ брaкъ по своeмъ рукоположeніи, и3звергaютсz и3з8 своегw2 чи1на. Шест. ѕ7. Неок. №. Е$жели пресвЂтеръ њбzзaлсz непрaвильнымъ брaкомъ, по невёдэнію прaвила: то ўдeрживаетсz т0лькw t пресвЂтерскихъ дёйствій, брaкъ є3гw2 расторгaетсz, но свzщeнства и3 свzщeннической чeсти џнъ не лишaетсz. Шест. к7ѕ. Брaкъ вёрнагw съ жен0ю є3ретjческою, возбранeнъ. Шест. o7в. Монaхъ, монaхинz и3 дёва, посвzти1вшіе себS бGу, вступи1вшіе въ брaкъ, лишaютсz цRк0внагw њбщeніz, Четв. ѕ7i. и3 брaкъ и4хъ расторгaетсz. Васjл. ѕ7, }i.

Вторhй брaкъ. См. двоежeнецъ.

Трeтій брaкъ. См. троежeнецъ.

Четвeртый брaкъ запрещeнъ, и3 не брaкъ. См. троежeнецъ и3 многожeнство.

Брaнь. См. войнA.

Бэснyющійсz не д0лженъ бhть при1нzтъ въ кли1ръ, ни до(с. ѕ7)пущeнъ моли1тьсz съ вёрными. Ґп0ст. o7f. Не њчи1стившійсz t нечи1стагw дyха м0жетъ принsть свzт0е крещeніе т0лькw при и3сх0дэ жи1зни. Тімоf. в7. Но вёрный, њдержи1мый бёсомъ, є4жели не нарушaетъ т†йны и3 не хyлитъ, м0жетъ причащaтьсz по временaмъ. Тімоf. G Лицемёрнw бэснyющихсz д0лжно накaзывать. Шест. ….

В.

Васjлій ґрхіепjскопъ кесарjи каппадокjйскіz. Свzтhй, блажeнный. Шест. в7. БGон0сный nтeцъ. Шест. н7д. Е#гw2 пр†вила принsты въ церк0вный зак0нъ. Шест. к7.

ВдовA незави1симаz. ВдовA м0жетъ сочетaтьсz. Васjл. м7а.

ВдовA, причи1сленнаz въ число2 вдови1цъ, снабдэвaемыхъ t цeркви. Е$стьли вых0дитъ зaмужъ: то њставлsетсz без8 церк0внагw попечeніz. Васjл. к7д. Въ число2 вдови1цъ должны2 бhть причислsемы не прeжде шести1десzти лётъ. Тaмъ же. КомY позволsетсz посэщaть вдови1цъ; Карf. м7з. Вдовство2 ни1же дёвства. Пaдшаz вдови1ца њсуждaетсz кaкъ растлённаz рабA. Васjл. }i. Вдови1цу шестидесzтилётнюю, є4стьли зах0четъ вhдти зaмужъ, д0лжно лишaть св. причащeніz, док0лэ не њстaвитъ стрaстную нечистотY. Васjл. к7д.

Вечeрнz. Служeніе моли1твъ на вечeрни должно2 бhть всегдA nдно2 и3 т0 же. Лаод. }i.

Вeчерz любви2. Вeчєри любви2 не сyть нёчто ни1зкое, и3 кто2 презирaетъ дёлающихъ сjи вeчєри по вёрэ, т0тъ под8 клsтвою. Гaнгр. №i. Вeчєри, и3ли2 трапє1зы любви2 и3 братолю1біz, не должны2 бhть въ хрaмахъ гDнихъ и3ли2 въ цeрквахъ. Шест. o7д. Лаод. к7и. T си1хъ трапeзъ не д0лжно ўноси1ть съ соб0ю дом0й никак0й чaсти. Лаод. к7з.

Віно2. Къ nлтарю2, вмёстw віногрaднагw вінA, не д0лжно приноси1ть напи1тка, пригот0вленнагw и3з8 чегH либо и3нaгw. Ґп0ст. G. Е$жели кто2 и3з8 њсвzщeннагw чи1на и3ли2 мірsнъ не пьeтъ, nсобли1вw во дни2 прaздникwвъ, вінA, не по воздержaнію, ґ гнушazсь и4мъ, т0тъ и3звергaетсz и3з8 свzщeннагw чи1на и3 и3з8 цeркви. Ґп0ст. н7а, н7г. (с. з7) При вінодёліи не д0лжно производи1ть смёха по kзhчески. Шест. …в.

Віногрaдъ. Віногрaда не д0лжно присоединsть къ безкр0вной жeртвэ. Шест. к7и. Принесeнный віногрaдъ свzщeнники принимaютъ въ цeрквахъ т0лькw кaкъ начaтки, и3 благословлsz є3го2, подаю1тъ просsщымъ, въ благодарeніе подaтелю плодHвъ. Ґп0ст. G. Шест. к7и.

Влaсть граждaнскаz. Свzщeнному чи1ну прили1чно проси1ть граждaнскую влaсть њ вспомоществовaніи џбщей мaтери каfолjческой цeркви, въ т0мъ слyчаэ, когдA влaсть є3пjскопа пренебрегaетсz въ г0родэ. Карf. o7и. Граждaнской влaсти предаю1тсz длz њбуздaніz и3 приведeніz въ порsдокъ: є3пjскопы, непок0рные соб0ру, Карf. н7f. пресвЂтеры и3 діaконы, непок0рные є3пjскопу, Ґнтіох. є7. согрэшaющіе вёрные, но непок0рные церк0внымъ є3пітіміsмъ. Двукр. f7. И#збрaніе въ є3пjскопа, пресвЂтера и3 діaкона, дёлаемое мірски1ми начaльниками, недэйстви1тельно. Седм. G.

Власы2. Вёрные не должны2 ўбирaть в0лосы и3скyственными плетeніzми. Шест. §ѕ. ЖенA, њстри1гшаz в0лосы, рaди мни1магw подви1жничества, под8 клsтвою. Гaнгр. з7i. И#звeржєннымъ раскazвшымсz позв0лено стрищи1сz, по џбразу кли1ра. Шест. к7а.

Воздержaніе. Е#пjскопь, пресвЂтеры и3 діaконы должны2 храни1ть воздержaніе во всeмъ. Карf. G. Но њдобрsетсz воздержaніе, соблюдaемое съ чeстностію и3 благочeстіемъ. Гaнгр. к7а.

Возмeздіе. Никто2 не д0женъ трeбовать себЁ возмeздіz ни за ўказaніе, ни за сохранeніе, ни за њбрётеніе и3 т. д. вещeй, похи1щенныхъ непріsтелzми, во врeмz и4хъ нашeствіz, и3 нaйденныхъ на п0лэ и3ли2 въ домY своeмъ. Григ. неокес. ‹, №i.

ВойнA. Ўбіeніе врагHвъ на войнЁ и3 зак0нно и3 дост0йно похвалы2. Ґfан. къ ґммHну. Но ни є3пjскопъ, ни пресвЂтеръ, ни діaконъ, никто2 и3з8 принадлежaщихъ къ кли1ру, ни монaхи не должны2 ўпражнsтьсz въ в0инскомъ дёлэ. Ґп0ст. п7г. Четв. з7.

В0лz. ДвЁ в0ли въ гDэ нaшемъ. См. догмaтъ њ двyхъ в0лzхъ.

(с. })

В0пль безчи1нный. См. пёніе.

Волшебство2. Покazвшійсz въ волшебствЁ подлежи1тъ є3пітіміи2 ўбjйцы. Васjл. …є, o7в. Nблакогони1тели, њбаsтели, дёлатели предwхрани1тельныхъ талисмaнwвъ, колдуны2, гадaтели подлежaтъ шестилётней є3пітіміи2. Шест. …а. Закоснэвaющіе въ сeмъ и3звергaютсz и3з8 цeркви. Тaмъ же. Предаю1щіесz волшeбникамъ, волхвyющіе предаю1тсz пzтилётней, ҐгкЂр. к7д. и3 шестилётней. Шест. …а. Васjл. п7г. є3пітіміи2. Приходsщіе съ tвержeніемъ вёры къ чародёzмъ и3ли2 прорицaтелzмъ, и3ли2 къ њбэщaющымъ чрез8 дeмонwвъ ўчини1ть нёкое tвращeніе вредA, подвергaютсz њсуждeнію съ tстyпниками t вёры. Григ. нЂсс. G. См. tречeніе t вёры.

Воровство2. См. граби1тельство, любостzжaніе, татьбA.

Воскресeніе. T днS воскресeніz хrт0ва до недёли н0вой, во всю2 седми1цу, вёрные должны2 непрестaннw ўпражнsтьсz по свzтhмъ цeрквамъ въ pалмaхъ и3 пёніzхъ и3 пёснzхъ дух0вныхъ, рaдуzсz и3 торжествyz во хrтЁ: тaкже внимaz чтeнію б9eственныхъ писaній и3 наслаждazсь свzтhми тaйнами. Въ сjи дни6 не д0лжно бhть к0нское ристaніе и3ли2 и3н0е нар0дное зрёлище. Шест. …ѕ.

Воскресeніе дух0вное є4сть востaніе t падeніz грэх0внагw. Григ. нЂсс. №.

Воскрeсный. Хрістіaнамъ д0лжно прaздновать дeнь воскрeсный. Лаод. к7f. Fе0ф. №. Во дни2 воскрeсные не д0лжно преклонsть колёна. Перв. к7. Шест. §. Петр. ґлеx. є7i. Воскрeсный дeнь д0лжно препровождaть, кaкъ дeнь рaдости, (Петр. ґлеx. є7i) без8 постA. Постsщійсz въ сeй дeнь и3з8 принадлежaщихъ къ кли1ру д0лженъ бhть и3звeрженъ, ґ мірzни1нъ tлучeнъ. Ґп0ст. …д. Во врeмz четыредесsтницы въ воскрeсные дни2 вёрные должны2 воздeрживатьсz t всегw2 закалaемагw, и3 сhра, и3 kи1цъ. Шест. н7ѕ. П0стъ њблегчaетсz въ дeнь воскрeсный въ нaвечеріи бGоzвлeніz. Fе0ф. №.

В0скъ. Похищeніе в0ска и3з8 цeркви. См. свzтотaтство.

Воспріeмникъ при крещeніи. См. крещeніе. Карf. н7д.

Вост0чный. Е#пjскопы вост0чные должны2 начaльствовать т0лькw на вост0кэ. Втор. в7.

(с. f7)

В0та. Шест. …в.

Врумaліа. Шест. …в.

Второбрaчіе. См. двоежeнецъ.

Вёра. Сmмв0лъ вёры. Вёру, предaнную t самови1дцєвъ сл0ва ґп0столwвъ, св. соб0рwвъ и3 св. мужeй, д0лжно храни1ть неприкосновeнною нововведeніzмъ и3 и3змэнeніzмъ. Шест. №. Въ nс0бенности никомY не позволи1тельно произноси1ть и3ли2 писaть и3нyю вёру, кромЁ њпредэлeнной въ нікeи. Трет. з7. Карf. в7.

Вёрный. Вёрные должны2 бhть чyжды всsкагw преткновeніz и3 соблaзна. Шест. м7з.

Г.

Гадaніе. См. волшебство2.

Геннaдій, патріaрхъ кwнстантіноп0льскій. Е#гw2 њкрyжное послaніе принsто въ церк0вный зак0нъ. Шест. в7.

Глухjй. См. тэлeсный недостaтокъ.

Гонeніе, гони1тель. Не д0лжно и3дти2 на п0двигъ мyченичества, когдA џнъ є3щE не tкрhлсz, и3 тёмъ сильнёе распалsть ќгль грёшникwвъ на брaтій. Впр0чемъ съ поступaющими тaкъ д0лжно и3мёть њбщeніе. Петр. ґлеx. f7. Tкупaющымсz, во врeмz гонeніz за вёру, сребр0мъ, не д0лжно поставлsть сегw2 въ винY. Петр. ґлеx. в7i. Бэжaвшіе, во врeмz гонeніz за вёру, t гони1телей, њстaвивъ всE, не должны2 бhть њбвинsемы въ т0мъ, что2 взsты за ни1хъ другjе. Петр. ґлеx. Gi.

Господи1нъ. Пр0тивъ в0ли господи1на посsгшаz. См. блyдъ.

Гости1нница. См. корчeмница.

Граби1тельство. Не т0лькw граби1тельство, но и3 воoбщE любостzжaніе считaетсz дёломъ стрaшнымъ и3 tврати1тельнымъ. Григ. неок. G. Кто2, во врeмz войны2, причи1слzсь къ вaрварамъ, ўчaствуетъ съ ни1ми въ нападeніи и3 ўкaзываетъ и5мъ пути2 и3 д0мы, таковhхъ не допускaть ни въ число2 слyшающихъ. Григ. неок. }. Дерзнyвшіе напaсть на чужjе д0мы, и3 њбличeнные въ т0мъ, не должны2 бhть допускaемы ни въ число2 слyшающихъ пис†ніz. Но є4жели признaютсz сaми и3 (с. ‹) возвратsтъ чуж0е и3мyщество, то должны2 стaть въ число2 припaдающихъ. Григ. неок. f7.

Грaмата представи1тельнаz. И#з8 чужи1хъ є3пjскопwвъ, пресвЂтерwвъ и3 діaконwвъ, никогw2 не принимaть без8 предстaвительныхъ грaматъ, ґ и3 съ грaматами принимaть въ њбщeніе т0лькw проповёдникwвъ благочeстіz. Ґп0ст. lг. Кли1рікамъ, незнaємымъ въ чуж0мъ г0родэ, не позволsть служи1ть без8 представи1тельной грaматы t є3пjскопа. Четв. Gi. Е$жели кто2 и3з8 кли1ра и3ли2 мірzни1нъ, tлучeнный t церк0внагw њбщeніz, бyдетъ при1нzтъ въ друг0мъ г0родэ без8 предстaвительной грaматы, то д0лженъ бhть tлучeнъ и3 принsвшій и3 принsтый. Ґп0ст. в7i. Представи1тельныz грaматы даю1тсz ли1цамъ т0лькw находsщымсz под8 сомнёніемъ. Четв. №i. ЎбHгимъ ходи1ть не съ представи1тельными, ґ съ ми1рными грaматами. Четв. №i. См. грaмата ми1рнаz, ўб0гій.

Грaмата прагматjческаz. Четв. в7i.

Грaмата цaрскаz. Четв. в7i.

Грaмата ми1рнаz. И#з8 стрaнныхъ никогw2 не д0лжно принимaть без8 ми1рныхъ грaматъ. Ґнт. з7. Безпор0чные хwрепjскопы м0гутъ давaть ми6рныz грaматы. Ґнт. }.

Грaмата прaвильнаz. Њсвzщeнному лицY и3ли2 причeтнику не д0лжно путешeствовать без8 прaвильныz грaматы t своегw2 є3пjскопа. Лаод. м7а.

Грaмата стaвленнаz. Рукоположeнные должны2 получaть t рукополагaющихъ гр†маты за подписaніемъ и4хъ, съ њзначeніемъ г0да и3 днS и4хъ рукоположeніz. Карf. R.

Грaмата tпусти1тельнаz. Е#пjскопы, tходsщіе и3з8 ѓфріки въ ри1мъ, должны2 и3мёть tпусти1тельную грaмату t своегw2 пeрвенствующагw є3пcкопа. Карf. lв. Кто2 х0четъ и3дти2 по как0й либо нyждэ къ царю2, т0тъ д0лженъ и3мёть tпусти1тельную грaмату t є3пjскопа, съ њзначeніемъ въ нeй тогw2. Карf. рf7i.

Грaмата ўвольни1тельнаz. НикомY и3з8 кли1ра не д0лжно бhть њпредэлsемымъ къ и3н0й цeркви без8 ўвольни1тельной грaматы t своегw2 є3пjскопа. Шест. з7i.

(с. №i)

Грaмата соб0рнаz. Гр†маты собHрныz. содержaщыz њпредэлє1ніz соб0ра, писaть t и4мени всёхъ и3 подпи1сывать предсэдaтельствующему на соб0рэ. Карf. §ѕ.

Г0родъ. Въ мaлые городA не д0лжно поставлsть є3пjскопwвъ: ґ прeжде сегw2 постaвленные въ ни1хъ не должны2 ничегw2 дёлать без8 в0ли є3пcкопа грaда. Лаод. н7з.

Граждaнскій. Е$жели цaрскою влaстію вн0вь ўстроsетсz г0родъ, то распредэлeніе церк0вныхъ прих0дwвъ и3 дёлъ должно2 слёдовать граждaнскимъ и3 зeмскимъ распредэлeніzмъ. Четв. з7i. Шест. lи.

Григ0рій є3пjскопъ неокесарjйскій. Свzтhй и3 блажeнный nтeцъ. Е#гw2 пр†вила принsты въ церк0вный зак0нъ. Шест. в7.

Григ0рій є3пjскопъ нЂсскій. Свzтhй и3 блажeнный nтeцъ. Е#гw2 пр†вила принsты въ церк0вный зак0нъ. Шест. в7.

Григ0рій бGосл0въ. Свzтhй и3 блажeнный nтeцъ. Е#гw2 прaвило принsто въ церк0вный зак0нъ. Шест. в7.

Гробокопaтели. Гробокопaтельство прости1тельное и3 непрости1тельное. Григ. нЂсс. з7. Е#пітіміS за сіE. Григ. нЂсс. з7. Васjл. …ѕ.

Грёхъ, не nдинaковъ. Шест. Rв. Грэхи2 tн0сzтсz къ трeмъ си1ламъ нaшей души2: къ си1лэ ўмA, вожделёніz и3 раздражeніz. Къ си1лэ ўмA tн0сzтсz: нечeстіе tноси1тельнw къ вещaмъ б9eствєннымъ, tречeніе t хrтA, ўклонeніе къ їудeйству, їдwлопокл0нству, и3 т. д7. Григ. нЂсс. №. Е#пітіміS за сjи грэхи2. Григ. нЂсс. в7, G. Къ си1лэ вожделёніz tн0сzтсz сребролю1біе, славолю1біе, сластолю1біе, и3 т. д7. Григ. нЂсс. №. Е#пітіміS за сіи2 грэхи2. Григ. нЂсс. д7. Къ си1лэ раздражeніz tн0сzтсz зaвисть, нeнависть, враждA, ѕлосл0віе, ѕлоумышлeніе, сварли1вое и3 мсти1тельное расположeніе, ўбjйство, и3 т. д7. Григ. нЂсс. №. Е#пітіміS за сіи2 грэхи2. Григ. нЂсс. є7. ВсЁ лю1ди грёшны. Карf. рк7д. Кто2 ўтверждaетъ. что2 їwaнновы словA: ѓще речeмъ: ћкw грэхA не и4мамы, себE прельщaемъ, и3 и4стины нёсть въ нaсъ, нaдобно тaкъ произноси1ть по смиренномyдрію, ґ не потомY, что2 є4то въ сaмомъ дёлэ прaвда: ґнafема. Карf. рк7и. Кто2 бyдетъ говори1ть, что2 свzтhе лю1ди (с. в7i) должны2 произноси1ть сл0ва въ моли1твэ гDней: њстaви нaмъ д0лги нaшz, не длz себS, ґ длz други1хъ людeй, и3 что2 и5мъ не нyжно прощeніе, ґнafема. Карf. рк7f. Кто2 скaжетъ, что2 свzтhе должны2 произноси1ть сіи2 словA моли1твы гDней по смирeнію, ґ не потомY что2 є4то прaвда: ґнafема. Тaмъ же, Rл. Грэхи2, tносsщіесz къ си1лэ ўмA, сaмые тsжкіе и3 трeбуютъ тzгчaйшагw и3 продолжи1тельнэйшагw покаsніz. Григ. нЂсс. в7. Грёхъ къ смeрти є4сть, когдA кто2, согрэшaz, пребывaетъ въ неисправлeніи, и3 когдA кто2 возстаeтъ на благочeстіе и3 и4стину. Седм. є7. Не д0лжно tвергaть никогw2 њбращaющагwсz t грэхA. Ґп0ст. н7в. Принsвшіе t бGа влaсть рэши1ть и3 вzзaть должны2 разсмaтривать кaчество грэхA, и3 ўпотреблsть врачевaніе, прили1чное недyгу. Шест. Rв. Nсобли1вw должны2 tсэкaть нач†ла грэхHвъ. Седм. к7в. Грёхъ и3сповёданный є3пjскопу наєди1нэ не признаeтсz докaзаннымъ на судЁ. Карf. рм7з.

Д.

Двeрь. Ни1зшіе церк0вные служи1тели не должны2 њставлsть дверeй. Лаод. к7в, м7г.

Двоежeнецъ. Брaкъ втор0й є4сть врачевство2 пр0тивъ блудA, ґ не напyтствіе сластолю1бію. Васjл. п7з. ПресвЂтеру на брaкэ двоежeнца не д0лжно пи1ршествовать. Неок. з7. Двоежeнцы tлучaютсz на г0дъ и3 на двA. Васjл. д7.

Девsтый чaсъ. Служeніе моли1твъ на девsтомъ часY должно2 бhть всегдA nдно2 и3 т0 же. Лаод. }i.

Дeмонъ. См. бэснyющійсz.

Дeнь воскрeсный. См. воскрeсный дeнь.

Дeнь гDнь. См. воскрeсный дeнь.

Дeньги. Поставлeніе за дeньги. См. сімwнjz.

Діaконъ. Въ діaкона д0лженъ поставлsть nди1нъ є3пjскопъ. Ґп0ст. в7. Поставлsемый д0лженъ бhть не мeнэе двадцати2 пzти2 лётъ. Шест. д7i. Карf. к7в. Въ нeмъ є3щE на ни1зшей стeпени должны2 бhть ўсм0трены вёра, благонрaвіе, постоsнство и3 кр0тость. Сард. №. Џнъ д0лженъ, до своегw2 посвzщeніz, сдёлать всёхъ живyщихъ въ є3гw2 д0мэ правослaвными хрістіaнами. Карf. м7є. И#збрaніе діaкона не д0лжно (с. Gi) бhть дёлаемо мірски1ми начaльниками: и4хъ и3збрaніе не дэйстви1тельно. Седм. G. Діaконы сyть служи1тели є3пjскопа, и3 ни1же пресвЂтерwвъ. Перв. }i. Nни2 ничегw2 не должны2 дёлать без8 в0ли є3пjскопа. Ґп0ст. lf. Діaконъ њстaвившій, без8 в0ли є3пjскопа, св0й предёлъ. Ґп0ст. є7i. Перв. є7i. Діaконъ зазрёвшій своего2 є3пjскопа, прeжде соб0рнагw и3зслёдованіz и3 совершeннагw њсуждeніz є3гw2. Двукр. Gi. Діaконы не должны2 причащaть пресвЂтерwвъ, ни причащaтьсz прeжде и5хъ, ни сидёть среди2 и5хъ. Перв. }i. Тёмъ пaче діaконамъ не д0лжно сидёть вhше пресвЂтерwвъ, хотS бы nни2 и3мёли какyю церк0вную д0лжность, кромЁ тогw2, когдA nни2 представлsютъ лицE своегw2 патріaрха и3ли2 митрополjта. Шест. з7. Діaконъ не д0лженъ сёсть без8 позволeніz своегw2 пресвЂтера. Лаод. к7. Діaконъ восхищaющій преимyщество пред8 пресвЂтеромъ. Шест. з7. Діaконамъ должны2 tдавaть п0честь v3подіaконы и3 причeтники. Лаод. к7. Къ возведeнію въ діaкона не препsтствуетъ сожи1тіе є3гw2 съ зак0нною жен0ю. Шест. Gi. Діaконы, когдA приступaютъ къ свzтhнэ должны2 ўдeрживатьсz t сожи1тельницъ свои1хъ. Шест. Gi. Карf. д7, lд. Наказaніе лишaющему діaкона њбщeніz съ жен0ю, и3 діaкону, под8 ви1домъ благоговёніz, и3згонsющему свою2 женY. Ґп0ст. є7. Шест. Gi. Вд0вому діaкону позволsетсz и3мёть въ своeмъ д0мэ т0лькw мaтерь, сестрY, и3 тeтку. Перв. G. Шест. є7. Васjл. п7и. Діaконъ согрэши1вшій тёломъ и3 и3сповёдавшій св0й грёхъ. Неок. ‹. Діaконъ согрэши1вшій т0лькw ўстaми, ґ дaлэе не простeршій своегw2 грэхA. Васjл. o7. Діaконъ молsщійсz съ є3ретікaми. Ґп0ст. м7є. На діaкона њбличeннаго въ грэхЁ, ўдалsющемъ t свzщеннослужeніz, не д0лжно возлагaть руки2, кaкъ бы на кaющагосz, нижE позволsть є3мY вн0вь крести1тьсz, чт0бы таки1мъ џбразомъ є3мY м0жно бhло вн0вь вступи1ть въ кли1ръ. Карf. lѕ. Сeдмь діaконwвъ, њ кот0рыхъ ўпоминaетсz въ кни1гэ дэsній. Въ городaхъ м0жетъ бhть б0льше седми2 діaконwвъ. Шест. ѕ7i.

Діaконъ и3звeрженный. См. и3звeрженный.

Діaконъ tлучeнный. См. tлучeнный.

(с. д7i)

Діаконjсса. Въ діаконjссы поставлsть женY не прeжде четыредесzтилётнzгw в0зраста, и3 прит0мъ по тщaтельномъ и3спытaніи. Четв. є7i. Шест. д7i. Но є4жели nнA, принsвъ рукоположeніе, встyпитъ въ брaкъ, то должнA бhть прeдана ґнafемэ, и3 съ тёмъ, кто2 совокyпитсz съ нeю. Четв. є7i. Діаконjсса, соблуди1вшаz съ kзhчникомъ. Васjл. м7д.

ДіонЂсій, ґрхіепjскопъ ґлеxандрjйскій, свzтhй nтeцъ. Е#гw2 пр†вила принsты въ церк0вный зак0нъ. Шест. в7.

ДіонЂсъ. Шест. …в.

Діоск0ръ (є3ретjкъ). Шест. №.

Догмaтъ. Церк0вные догмaты пи1санные и3 не пи1санные. Васjл. §а, §в.

Д0лжность. Д0лжнwсти духHвныz превосх0днэе должностeй tносsщихсz къ мjре. Шест. з7.

Д0мъ б9ій. См. хрaмъ б9ій.

Донатjсты (tщепeнцы). Мёры, принsтыz длz и4хъ њбращeніz. Карf. o7f, п7, Rв. Nбразeцъ приглашeніz донатjстwвъ къ правослaвію. Карf. Rг. Распорzжeніе касaтельнw нар0да и3 донатісти1ческихъ є3пaрхій, њбрати1вшихсz къ правослaвію. Карf. н7з, …и, рв7i.

Дон0съ. См. сyдъ.

Досаждeніе. Кто2 досади1тъ царю2 и3ли2 кнsзю, не по прaвдэ: т0тъ, є4жели бyдетъ и3з8 кли1ра, д0лженъ бhть лишeнъ сaна, ґ мірzни1нъ tлучeнъ t цeркви. Ґп0ст. п7д. Кто2 и3з8 кли1ра досади1тъ є3пjскопу, д0лженъ бhть и3звeрженъ. Ґп0ст. н7є. Кто2 и3з8 кли1ра досади1тъ пресвЂтеру и3ли2 діaкону, д0лженъ бhть tлучeнъ t њбщeніz церк0внагw. Ґп0ст. н7ѕ.

Дох0дъ. Дох0ды вд0вствующей цeркви, принадлежaщіе є3пjскопу, должны2 сохранsтьсz въ цёлости їкон0момъ є3S. Четв. к7є.

Дрeвность. Содержи1мое t дрeвности д0лжно соблюдaть. Карf. G.

Духоб0рцы (є3ретіки2). Втор. №.

ДушA. Въ душЁ нaшей три2 си1лы: си1ла ўмA, си1ла вожделёніz и3 си1ла раздражeніz. Григ. нЂсс. №.

Дёва. Что2 є4сть дёва, Васjл. }i. В0зрастъ длz nбёта и3 покровeніz дёвъ. Васjл. }i. (с. є7i) Шест. м7. Карf. Rм. Њсвzщeніе дёвъ совершaетъ не пресвЂтеръ, ґ є3пjскопъ. Карf. ѕ7. Таковhz дёвы поручaютсz честнёйшымъ женaмъ. Карf. н7г. Дёвэ, посвzщeнной бGу, не позволsетсz вступaть въ брaкъ. Четв. ѕ7i. И# запрещaетсz соединsтьсz жи1тельствомъ съ каки1ми нибyдь мужчи1нами, кaкъ бы съ брaтьzми. ҐгкЂр. f7i. ЎслHвіz, при каки1хъ позволи1тельно посэщaть дёвъ. Карf. м7з. Грёхъ дёвъ, посвzти1вшихъ себS бGу, тzжeле грэхA вдови1цъ. Васjл. }i. Пaдшаz дёва подлежи1тъ є3пітіміи2 прелюбодёйцы, Вас. }i, …. и3 брaкъ є3S расторгaетсz. Васjл. ѕ7. Кто2 п0йметъ є3E, т0тъ прелюбодёй. Васjл. }i. Мёстный є3пjскопъ и3мёетъ п0лную влaсть њкaзывать пaдшымъ дёвамъ человэколю1біе. Четв. ѕ7i.

Дэви1ца. Дэви6цы не должны2 выходи1ть зaмужъ без8 соизволeніz своегw2 nтцA. Васjл. lи. Дэви1цы њбручє1нныz, и3 пот0мъ и3нhми похи1щєнныz, должны2 бhть возвращены2 тёмъ, комY nни2 њбручены2. ҐгкЂр. ‹. Сдёлавшій наси1ліе дёвэ неwбручeнной, tлучaетсz t њбщeніz церк0внагw, и3 не д0лженъ брaть и3н0й, ґ взsть тY, кот0рую и3збрaлъ. Ґп0ст. …з.

Дёвство. Вдовство2 ни1же дёвства. Васjл. }i. Дёвство рaди гDа, соединeнное съ смирeніемъ, почтeнно, Гaнгр. ‹, к7а. добро2, и3 свsто. Гaнгр. f7. Но є4стьли кто2 и3з8 дёвствующихъ ўдалsетсz брaка, гнyшаzсь брaка, и3ли2 превозн0ситсz над8 бракосочетaвшимисz: т0тъ под8 клsтвою. Гaнгр. ‹. Nбётъ дёвства признаeтсz дэйстви1тельнымъ, когдA в0зрастъ дости1гъ совершeннагw рaзума. Васjл. }i. Дaвшаz nбётъ дёвства въ є4реси, и3 пот0мъ вступи1вшаz въ брaкъ, не подлежи1тъ њсуждeнію. Васjл. к7.

Дёти. Дёти, њставлsющыz под8 предл0гомъ бlгочeстіz свои1хъ роди1телей, њсобли1вw вёрныхъ, и3 лишaющыz и5хъ подобaющей чeсти, под8 клsтвою. Впр0чемъ правовёріе должно2 бhть и4ми соблюдaемо предпочти1тельнw. Гaнгр. ѕ7i. Дёти состоsщихъ въ кли1рэ не должны2 совокуплsтьсz брaкомъ съ є3ретікaми, и3ли2 съ kзhчниками. Карf. №.

Е.

Е#vaгрій. Е#пjскопъ кЂпрскій. Трет. }.

Е#vaнгеліе. Пр0тивъ є3vaн(с. ѕ7i)геліа никто2 не дёйствовалъ безбёднw. Карf. є7.

Е#vдоxіaне (є3ретіки2). Втор. №.

Е#vноміaне (є3ретіки2). Втор. №, з7. Шест. §є.

Е#vстafій. Митрополjтъ памфmлjйскій, пи1сменнw tрeкшійсz t своeй є3пaрхіи. Постyпокъ съ ни1мъ соб0ра. Посл. трет. соб0ра.

Е#vхарjстіz. См. причащeніе, приношeніе.

Е#врeй. Е#врeєвъ, притв0рнw дёлающихсz хрістіaнами, въ њбщeніе и3 въ цeрковь не принимaть, дэтeй и4хъ не крести1ть, и3 не позволsть и5мъ покупaть и3ли2 пріwбрэтaть рабA и3з8 хрістіaнъ: ґ принимaть є3врeєвъ, т0лькw съ и4скреннею вёрою њбращaющихсz, и3 торжeственнw tвергaющихъ є3врeйскіе nбhчаи и3 дэлA. Седм. }.

Е#vтЂхій (є3ретjкъ). Шест. №.

Е#кдjкъ. Карf. п7ѕ, Rf.

Е#xaрхъ. Е#пjскопу пeрвагw прест0ла не и3меновaтьсz є3xaрхомъ їерeєвъ, но т0лькw є3пjскопомъ пeрвагw прест0ла. Карf. м7и.

Е#кЂтій, низложeнный є3пjскопъ їппwнjйскій. Карf. o7ѕ.

Е#лeй. Похищeніе є3лez и3з8 цeркви. См. свzтотaтство.

Е#лjz. См. їерусали1мъ. Перв. з7.

Е#нкратjты. Џбразъ и4хъ присоединeніz къ цeркви. Васjл. №, м7з.

Е#пaрхіz. См. є3пjскопъ.

Е#пjскопъ. А. И#збрaніе и3 рукоположeніе є3пjскопа. Е#пjскопа должны2 поставлsть двA и3ли2 три2 є3пjскопа. Ґп0ст. №. Карf. …. Ґ впр0чемъ наиб0лэе прили1чно всёмъ т0й џбласти є3пjскопамъ, Перв. д7. Седм. G. и3ли2 соб0ру. Ґнт. f7i, к7г. Лаод. в7i. Е$стьли всЁ соберyтсz длz и3збрaніz, то лyчше: Ґнт. f7i. но є4стьли є4то не ўд0бно, то по крaйней мёрэ тр0е должны2 собрaтьсz, ґ tсyтствующіе и3з8zви1ть соглaсіе посрeдствомъ грaматъ. Перв. д7. Седм. G. Ґнт. f7i. И#збрaніе должно2 бhть въ присyтствіи митрополjта, кот0рый и3 созывaетъ други1хъ є3пjскопwвъ своeй џбласти на соб0ръ грaматами, Ґнт. f7i. ўтверждaетъ и3збрaніе: Перв. д7. и3 тогдA совершaетсz рукоположeніе. Перв. д7. Четв. к7и. Седм. G. Карf. Gi. Поставлeніе, содёланное вопреки2 семY, не и3мёетъ си1лы: Ґнт. f7i. и3 постaвленный без8 соизволeніz (с. з7i) митрополjта не д0лженъ бhть є3пjскопомъ. Перв. ѕ7. Е$жели случи1тсz nдномY є3пjскопу замeдлить, кaкъ поступaть. Сард. ѕ7. Въ слyчаэ разноглaсіz превозмогaетъ мнёніе б0льшагw числA и3збирaющихъ. Перв. ѕ7. Ґнт. f7i. Карf. G. Nс0бенное въ tношeніи къ семY постановлeніе. Карf. …а. Всsкое и3збрaніе во є3пjскопа, дёлаемое мірски1ми начaльниками, не дэйстви1тельно: Седм. G. и3 кто2 ўпотреби1тъ мірски1хъ начaльникwвъ, чт0бы чрез8 ни1хъ получи1ть є3пjскопскую влaсть въ цRкви, т0тъ д0лженъ бhть и3звeрженъ и3 tлучeнъ, и3 всЁ соwбщaющіесz съ ни1мъ. Ґп0ст. l. Равнw2 не дэйстви1тельно поставлeніе, є4жели как0й є3пjскопъ постaвитъ преeмника себЁ въ дост0инство є3пjскопа, кого2 х0щетъ сaмъ. Ґп0ст. o7ѕ Ґнт. к7г. Рукоположeніе не должно2 бhть tклaдываемо дaлэе трeхъ мёсzцwвъ, кромЁ неизбёжной нyжды. Четв. к7є. Карf. п7f. Не д0лжно поставлsть є3пjскопа къ так0й цeркви, кот0рой є3пjскопъ жи1въ. Двукр. ѕ7i. Тaкже въ село2 и3ли2 мaлый г0родъ, рaзвэ т0лькw т0тъ г0родъ ўмн0житсz числ0мъ людeй: ґ д0лжно поставлsть въ тЁ городA, гдЁ прeжде бhли є3пjскопы. Сард. ѕ7. Не д0лжно поставлsть є3пjскопа и3 къ так0му г0роду, кот0рый прeжде не и3мёлъ є3гw2, рaзвэ съ соглaсіz мёстнагw є3пjскопа. Карf. …д, …з, р№i. Рукополагaющіе должны2 внушaть рукополагaемому въ є3пjскопа постановлє1ніz соб0рwвъ, дабы2 не поступaли вопреки2 њпредэлeніzмъ соб0ра. Карf. к7є. В. Кaчества є3пjскопwвъ. Во є3пjскопа должны2 бhть поставлsемы лю1ди, съ дaвнzгw врeмени и3спhтанные въ сл0вэ вёры и3 въ житіи2 соoбрaзномъ прaвому сл0ву, Лаод. в7i. Седм. в7. сдёлавшіе всёхъ находsщихсz въ д0мэ своeмъ правослaвными хрістіaнами. Карf. м7є. T kзhческагw житіS недaвнw пришeдшаго, и3ли2 t пор0чнагw џбраза жи1зни њбрати1вшагосz, не д0лжно вдрyгъ производи1ть во є3пjскопа. Ґп0ст. п7. Перв. в7. Мірzни1нъ и3ли2 монaхъ должны2 восходи1ть на высотY є3пjскопства, по и3спытaніи въ ни1зшихъ церк0вныхъ стeпенzхъ. Сард. ‹. Двукр. з7. Соверши1вшій нев0льное ўбjйство. Григ. нЂсс. є7. глух0й, слэп0й не м0жетъ бhть є3пjскопомъ. Ґп0ст. o7и. Но nдноo1кій и3 въ ногaхъ повреждeнный, м0жетъ. Ґп0ст. o7з. Е#пcкопъ д0лженъ бhть безбрaченъ. Шест. в7i. Г. Њбsзаннwсти є3пj(с. }i)скопа. Е#пjскопу неwпусти1тельнw д0лжно бhть при дэлaхъ церк0вныхъ, Ґп0ст. п7а. д0лжно ўдeрживать свzщенноначaльственное попечeніе съ дух0вною крёпостію. Посл. трет. соб0ра. Е#пjскопу принадлежи1тъ ўправлsть своeю є3пaрхіею, съ прили1чествующею њсмотри1тельностію, поставлsть пресвЂтерwвъ и3 діaконwвъ, совершaть мЂро, њсвzщaть дёвъ, и3 разбирaть всЁ дэлA съ разсуждeніемъ, Ґнт. f7. Карf. ѕ7. возвращaть џвцу заблyждшую, и3 ўsзвленную ѕмjемъ ўврачевaть: Шест. Rв. рукополагaємымъ въ стeпєни при1чта, предвари1тельнw внушaть постановлє1ніz соб0рwвъ. Карf. к7є. Е#пjскопъ д0лженъ получaть свёдэніz њ служи1телzхъ церк0вныхъ и3 и3мёть њ ни1хъ спи1сокъ, съ њзначeніемъ, кёмъ кто2 њпредэлeнъ и3 кaкъ живeтъ, Васjл. п7f. д0лженъ во всЁ дни2, nс0беннw же въ дни2 воскрeсные, ўчи1ть кли1ръ и3 нар0дъ благочeстію, Ґп0ст. н7и. Шест. f7i. на њсновaніи писaніz и3 предaній бGон0сныхъ nц7ъ: Шест. f7i. ґ писaніz и3з8zснsть тaкъ, кaкъ и3зложи1ли ўчи1тели цeркви въ свои1хъ писaніzхъ. Шест. f7i. Д0лженъ вразумлsть неблагонрaвнаго наставлeніzми и3 ўвэщaніzми, и3ногдa же и3 церк0вными є3пітіміsми, ґ не ўстремлsтьсz на него2 съ бичaми и3 ўдaрами: Двукр. f7. Ґп0ст. к7з. д0лженъ возноси1ть въ моли1твахъ и4мz своегw2 џбластнагw є3пjскопа и3ли2 митрополjта. Двукр. д7i. Е#пjскопу не поставлsть въ винY, є4стьли џнъ, по невёдэнію, постaвитъ во пресвЂтера и3ли2 діaкона недост0йнаго. Fе0філ. G, є7. Д. Њграничeніе є3пjскопской влaсти. Всsкаz є3пaрхіz должнA сохранsть без8 стэснeніz принадлежaщыz є4й правA, и3 никто2 и3з8 є3пjскопwвъ не д0лженъ простирaть влaсть на и3нyю є3пaрхію: Трет. }. Ґнт. f7. Карf. …д, …з. не д0лженъ въ не принадлежaщемъ є3мY г0родэ ўчи1ть всенар0днw, Шест. к7. nсобли1вw къ ўничижeнію мёстнагw є3пjскопа: Сард. №i. не д0лженъ переходи1ть самов0льнw и3з8 своeй є3пaрхіи въ другyю, и3 тaмъ рукополагaть и3 ўстроsть церкHвныz дэлA, до негw2 не принадлежaщыz, рaзвэ бyдетъ на то2 њпредэлeніе соб0ра, Ґп0ст. д7i. и3ли2 соглaсіе мёстнагw є3пjскопа. ҐгкЂр. Gi. Перешeдшій самов0льнw д0лженъ бhть возвращeнъ къ своeй цeркви, ґ распорzжє1ніz є3гw2 должны2 њстaтьсz не дэйстви1тельными. Ґп0ст. д7i, lє. Перв. є7i. Втор. в7. Четв. (с. f7i) є7. Ґнт. Gi, к7а, к7в. Сард. №, в7, G. Карf. н7f. Е#пjскопъ не д0лженъ њставлsть глaвное мёсто своeй каfeдры, и3 ўходи1ть къ как0й либо цeркви, въ є3гw2 є3пaрхіи находsщейсz: Карf. п7в. не д0лженъ ўпражнsтьсz б0лэе надлежaщагw въ с0бственныхъ дэлaхъ, и3 њставлsть попечeніе њ своeмъ прест0лэ: Карf. п7в. не д0лженъ ўдалsтьсz въ свои2 владёніz, t своeй є3пaрхіи б0льше трeхъ недёль, и3 то2 въ кaждое воскресeніе бhть въ ближaйшей цeркви и3 служи1ть, но не чaстw ходи1ть въ г0родъ, гдЁ є4сть є3пjскопъ, Сард. в7i. закоснэвaz же въ и3н0мъ мёстэ б0лэе шести2 мёсzцwвъ без8 вaжной нyжды, џнъ терsетъ є3пaрхію, чeсть и3 дост0инство. Двукр. ѕ7i. Е#пjскопъ не д0лженъ восхищaть кли1ріка, принадлежaщаго џбласти другaгw, и3 рукополагaть, без8 соглaсіz є3гw2 є3пjскопа, и3нaче є3гw2 поставлeніе не дэйстви1тельно: Перв. ѕ7i. Четв. к7. Карf. …є, §а, Rа. Сард. є7i. не д0лженъ ўдeрживать ў себS кли1ріка, tлучи1вшагосz t друг0й цRкви: Шест. }i. не д0лженъ принимaть запрещeнныхъ, и3ли2 низвeрженныхъ други1мъ є3пjскопомъ: Ґп0ст. ѕ7i. Ґнт. G. Сард. Gi. не д0лженъ принимaть к0го либо и3з8 чужaгw монастырS и3 производи1ть въ кли1ръ, и3ли2 въ и3гyмена: Карf. §а. не д0лженъ tлучaть ког0 либо, по пристрaстію: Перв. є7. Седм. д7. не д0лженъ запрещaть комy либо служeніе, по пристрaстію: Седм. д7. не д0лженъ заключaть хрaмъ, по пристрaстію: Седм. д7. не д0лженъ трeбовать t подчинeнныхъ себЁ дeнегъ, и3ли2 чегw2 и3нaгw: Седм. д7. не д0лженъ низводи1ть со стeпени, по nдномY подозрёнію t наyшничества и3 ѕлосл0віz: Fе0ф. ѕ7. не д0лженъ tлучaть t nбщeніz кли1ріка, кот0рый сказaлъ є3мY как0й либо св0й грёхъ наєдинЁ, ґ на судЁ не признаeтсz: Карf. рм7з. не д0лженъ раздэлsть џбласть, при посрeдствэ мірски1хъ властeй, на двЁ, чт0бы получи1ть и4мz митрополjта: Четв. в7i. не д0лженъ внимaть сyетнымъ нарекaніzмъ: Fе0ф. ѕ7. не д0лженъ поставлsть на своE мёсто ког0 либо и3з8 р0дственникwвъ, и3ли2 кого2 и3нaго, по пристрaстію: Ґп0ст. o7ѕ. Ґнт. к7г. не д0лженъ ходи1ть за м0ре, т0 є3сть въ ри1мъ, рaзвэ т0лькw съ разрэшeніz џбластнагw є3пjскопа. Карf. lв. Е. Разли1чные слyчаи. Е#пjскопу, не принsвшему своeй є3пaрхіи не по своeй в0лэ, њставaтьсz є3пjскопомъ, но не вмёшиватьсz въ (с. к7) дэлA т0й цeркви, въ кот0рой живeтъ, ґ њжидaть њпредэлeніz њ себЁ совершeннагw соб0ра. Ґп0ст. lѕ. Ґнт. }i. Е#пjскопы, по причи1нэ вaрварскагw нашeствіz, не пріsвшіе свои1хъ є3пaрхій, п0льзуютсz всёми правaми своeй влaсти над8 џными. Шест. lз. Е#пjскопа, претерпёвшаго въ своeй є3пaрхіи гонeніе, и3ли2 непрaведнw и3звeрженнаго, и3 пришeдшаго въ и4ный грaдъ, принимaть съ дружелю1біемъ. Сард. з7i. Е#пjскопу, њстaвившему є3пaрхію по болёзни, и3мёть и4мz и3 чeсть є3пjскопа, но не рукополагaть, не занимaть цeркви, и3 самовлaстнw не свzщеннодёйствовать, ґ рaзвэ съ позволeніz мёстнагw є3пjскопа. Трeт. соб0ра послaніе. Е#пjскопъ, не пріeмлющій попечeніz њ цeркви, къ кот0рой постaвленъ, tлучaетсz, док0лэ не пріи1метъ џнагw, и3ли2 док0лэ и3н0й соб0ръ не постан0витъ њб8 нeмъ и3нaгw рэшeніz. Ґп0ст. lѕ. Ґнт. з7i. Е#пjскопъ, переводи1мый съ вhсшагw прест0ла на ни1зшій, сохранsетъ преимyщество прeжде занимaемагw прест0ла. Шест, lf. Млaдшіе, по рукоположeнію, є3пjскопы должны2 tдавaть преимyщество стaршымъ. Карf. §з. Е#пjскопы мaлыхъ городHвъ должны2 состоsть въ зави1симости t є3пjскопwвъ б0льшихъ городHвъ. Лаод. н7з. Е#пjскопъ, и3мёющій ў себS дов0льное число2 кли1рікwвъ, д0лженъ давaть и4хъ є3пjскопу нуждaющемусz. Карf. …ѕ. Рукописaніе tречeніz t ўправлeніz, вhнужденное ў є3пjскопа стрaхомъ и3 ўгр0зами, не дэйстви1тельно. Кmрjл. G. Е#пjскопъ, tдэли1вшійсz t митрополjта и3ли2 патріaрха по и4хъ є4реси, њсуждeнной nтцaми, неви1ненъ. Двукр. є7i. Е#пjскопъ, tрэшeнный по как0й либо винЁ t є3пjскопскагw дёйствованіz, не д0лженъ занимaть и3 пресвЂтерское мёсто: Четв. к7f. но є4жели џнъ tстранeнъ без8 вины2, и3ли2 низвeрженъ є3ретікaми, то д0лженъ бhть возстан0вленъ. Трет. G. Четв. к7f. Е#пjскопъ, низшeдшій въ монaшеское житіE, не д0лженъ и3мёть ґрхіерeйскагw служeніz. Премyдр. в7. Ѕ. И#мyщество є3пjскопа. С0бственное и3мyщество є3пjскопа должно2 бhть и3звёстно њкружaющымъ є3го2 пресвЂтерамъ и3 діaконамъ. Ґп0ст. м7. Ґнт. к7д. Кли1ріки не должны2 расхищaть џнагw, по є3гw2 смeрти, Четв. к7в. и3 митрополjту не позволsетсz дёлать сіE, Шест. lє. хотs бы пок0йный не дaлъ nтчeта въ расх0дахъ церк0вныхъ. Кmрjл. в7. Е#пjскопъ и3мёетъ влaсть (с. к7а) tдaть своE и3мyщество при смeрти комY х0щетъ. Ґп0ст. м7. Ґнт. н7д. Впр0чемъ не д0лженъ дёлать наслёдниками неправослaвныхъ, є3ретікHвъ и3 kзhчникwвъ. Карf. lа, §в.

Е#пjскопіz. Е#пjскопъ д0лженъ и3мёть попечeніе њ всёхъ церк0вныхъ вещaхъ, и3 распорzжaть и4ми, ћкw назирaющу бGу. Ґп0ст. lи. Земeль и3 ўг0дій, принадлежaщихъ є3пjскопіи, џнъ не д0лженъ продавaть мёстнымъ властsмъ и3ли2 и3н0му комY: но въ слyчаэ и4хъ безполeзности, м0жетъ tдавaть и5хъ кли1рікамъ, и3ли2 земледёльцамъ. Е$стьли же властели1нъ, ўпотреби1въ хи1трость, перекyпитъ зeмлю ў кли1ріка и3ли2 земледёльца: то продaжа не дэйстви1тельна, и3 пр0данное должно2 бhть возвращено2 є3пjскопіи. Седм. в7i. НикомY и3з8 є3пjскопwвъ не д0лжно стр0ить монастырS длz себS, къ разорeнію своeй є3пjскопіи, въ проти1вномъ слyчаэ вhстроенное причислsетсz къ є3пjскопіи, кaкъ є3S с0бственность. Двукр. з7. Расхищeніе є3пjскопіи и3 превращeніе и4хъ въ nбыновeнныz жили1ща, подвергaетъ кли1рікwвъ и3звержeнію, ґ монaхwвъ и3 мірsнъ tлучeнію. Седм. в7i, Gi. T пребывaніz є3пjскопа жeны должны2 ўдалsтьсz. Седм. }i.

Е#ретjкъ, є4ресь. Что2 є4сть є3ретjкъ; Васjл. №. Е$ресь предаeтсz ґнafемэ. Втор. №. Съ є3ретікaми вмёстэ не моли1тьсz, и3 не ходи1ть на моли1тву въ и4хъ сб0рище. Ґп0ст. м7є, …є. Лаод. lг. Не д0лжно дозволsть и5мъ присyтствовать при свzщеннодёйствіи и3 въ моли1твахъ съ вёрными, Тімоf. f7. ни дaже входи1ть въ д0мъ б9ій, є4жели nни2 закоснэвaютъ въ є4реси. Лаод. ѕ7. Не д0лжно принимaть t ни1хъ жeртвы, Ґп0ст. м7ѕ. ни прaздничныхъ дарHвъ, Лаод. lз. ни благословeніz, Лаод. lв. ни прaздновать съ ни1ми вмёстэ. Лаод. lз. Не д0лжно ходи1ть на клaдбища є3ретікHвъ и3ли2 въ тaкъ и3менyемыz ў ни1хъ мyченическіz мэстA длz моли1твъ и3 врачевaніz. Лаод. f7. Не д0лжно принимaть и5хъ во свидётельство пр0тивъ є3пjскопа и3 кли1ра. Ґп0ст. o7є. Втор. ѕ7. Брaкомъ съ ни1ми не совокуплsтьсz, рaзвэ при њбэщaніи и4хъ перейти2 въ правослaвную вёру. Четв. д7i. Шест. o7в. Лаод. ‹, lа. Карf. l. Рукоположeнные є3ретікaми не м0гутъ почитaтьсz и4стиннw рукоположeнными. Ґп0ст. (с. к7в) к7и. Съ є3ретікaми д0лжно њбращaтьсz кр0ткw, дабы2 тёмъ привлeчь и5хъ къ покаsнію. Карf. o7з. Е$жели кто2 и3з8 ни1хъ покaетсz при смeрти, д0лжно принимaть, но съ и3спытaніемъ. Васjл. є7. Пр0тивъ неи1стовства є3ретікHвъ нaдобно проси1ть п0мощи ў царeй. Карf. Rд.

Е#стество2. ДвA є3стествA во є3ди1номъ лицЁ ї}са хrтA. См. догмaтъ њ двyхъ є3стествaхъ.

Ж.

Жaлоба. См. сyдъ.

ЖенA. Ни пресвЂтеръ, ни діaконъ, ни v3подіaконъ не должны2 бhть лишaемы nбщeніz съ зак0нною жен0ю. Шест. Gi. Свzщeнники, ўдалsющіесz t свои1хъ жeнъ, под8 ви1домъ благочeстіz, не должны2 ўжE и3 жи1ть съ ни1ми. Шест. №. Чeстнаz супрyжескаz жи1знь не препsтствуетъ мyжу бhть свzщeнникомъ и3 діaкономъ. Шест. Gi. Свzщeнникwвъ, діaконwвъ, v3подіaконwвъ и3 всёхъ прикасaющихсz свzтhнэ, воздержaніе t жeнъ. Карf. д7, lд, п7а. Шест. Gi. ЖенA производи1магw во є3пcкопа должнA вступи1ть въ tдалeнный монастhрь, гдЁ должнA п0льзоватьсz содержaніемъ є3гw2, и3 м0жетъ бhть произведенA въ діаконjссы, є4стьли дост0йна. Шест. в7i, м7и. ЖенA не должнA њставлsть своего2 мyжа, гнушazсь брaка. Гaнгр. д7i. Њстaвленнаz, должнA бhть безбрaчна. Васjл. м7и. Жeны во врeмz б9eственной літургjи должны2 молчaть, ґ њ ўчeніи д0ма спрaшивать мужeй. Шест. o7. Жeнъ прелюбодёйствовавшихъ не д0лжно дёлать ћвными, но дозволsть стоsть и5мъ съ вёрными без8 пріwбщeніz, док0лэ и3сп0лнитсz врeмz покаsніz. Васjл. lд. ЖенY, жи1вшую въ цэломyдріи и3 въ плэнY порyганную, д0лжно допускaть до њбщeніz. Григ. неокес. в7.

Жeртвенникъ. См. nлтaрь.

З.

Завёса церк0внаz. Завёсы церк0вной не ўсвоsть на домaшнее ўпотреблeніе. Ґпост. o7г. Двукр. ‹. См. церк0вное и3мyщество.

Заeмъ. См. р0стъ.

Заклинaтель. Не произведє1ннымъ t є3пjскопа не д0лжно дёлать заклинaній ни въ цeрквахъ, ни въ домaхъ. Лаод. к7ѕ.

(с. к7г)

Затв0рничество. Допускaетсz по трехлётнемъ и3скyсэ въ монастырЁ, и3 должно2 бhть постоsнно. Шест. м7а.

Защищeніе. Защищaющій t наказaніz кли1ріка, њсуждeннаго суд0мъ є3пjскопwвъ, подвергaетсz и3ли2 дeнежному взыскaнію, и3ли2 лишeнію чeсти. Карf. o7г.

Защи1тникъ. См. є3кдjкъ.

Ѕвэроsдина. См. мsсо.

ЗемлS. Зeмли, принадлежaщыz є3пjскопіи. См. є3пjскопіz. Зeмли, принадлежaщыz монастырsмъ. См. монастhрь.

ЗинHнъ. Е#пjскопъ кЂпрскій. Трет. }.

Зрёлища. Возбранsютсz, Шест. к7д, н7а. Карf. }i, nс0беннw въ продолжeніе nсми2 днeй пaсхи. Шест. …ѕ. Карf. o7в. Кли1рікъ, при1званный на брaкъ и3ли2 на пи1ршество, при поzвлeніи и4гръ и3ли2 поз0рищныхъ представлeній, д0лженъ ўдали1тьсz. Шест. к7д. Лаод. н7д. Дёти свzщeнникwвъ не должны2 ни представлsть, ни смотрёть мірски1хъ поз0рищъ. Карf. }i. Желaющаго њстaвить занsтіе поз0рищными и4грами, не принуждaть къ ни1мъ вн0вь, Карf. o7д. и3 не лишaть благодaти примирeніz. Карf. н7є.

И.

И#грA. Никто2 и3з8 мірsнъ и3 кли1рікwвъ не д0лженъ предавaтьсz и3грЁ предwсуди1тельной. Шест. }. Ґ є3пjскопъ, пресвЂтеръ, и3 діaконъ не должны2 предавaтьсz никак0й и3грЁ. Ґп0ст. м7в. См. є3щE зрёлище.

И#гyменъ. И#гyменъ пресвЂтеръ, въ своeмъ монастырЁ поставлsетъ чтецA. Седм. д7i. И#гyмена въ чуж0й є3пaрхіи произв0дство не дэйстви1тельно. Карf. §а. Пожeртвователь и3мёній и3 ўсaдебъ монастырю2 не м0жетъ, без8 в0ли є3пjскопа, постaвить сaмъ себS, и3ли2 другaго и3гyменомъ. Двукр. №.

Јдwлъ, їдwлопокл0нство. Длz и3стреблeніz јдwлwвъ и3 nстaткwвъ їдwлослужeніz прибэгaть къ п0мощи цReй. Карf. …f, §є.

Їдwложeртвовать. См. tречeніе t вёры. ПресвЂтеры и3 діaконы їдwложeртвовавшіе, но пот0мъ возwбнови1вшіе п0двигъ (с. к7д) за вёру, не лишaютсz чeсти сэдaлища, но свzщеннодёйствіz не совершaютъ. ҐгкЂр. №, в7. Кто2 при и3сповёданіи себS хрістіaниномъ, по принуждeнію и3ли2 пр0тивъ в0ли, принsлъ въ рyки что2 нибyдь їдwложeртвенное, т0тъ и3сповёдникъ. ҐгкЂр. G. Петр. ґлеx. д7i. Рaзныz є3пітіміи2 длz ўчaствовавшихъ въ їдwложeртвованіи и3ли2 їдwложeртвенномъ, по разли1чію и4хъ вины2. ҐгкЂр. д7, є7, ѕ7, з7, }, f7.

Їдwлослужeніе. Кто2, њстaвивъ хrтA, ўпражнsетсz въ тaйномъ їдwлослужeніи, ґнafема. Лаод. lє.

И#збрaніе. И#збрaніе въ церкHвныz стeпени не д0лжно бhть въ присyтствіи слyшающихъ. Лаод. є7. Призводи1мое мірски1ми начaльниками, не дэйстви1тельно. Седм. G.

И#звержeніе. А. И#звержeнный и3з8 кли1ра. Съ и3звeрженнымъ и3з8 кли1ра не д0лжно моли1тьсz. Ґп0ст. №i. В. И#звeрженный и3з8 цeркви. Е#пjскопъ, пресвЂтеръ и3ли2 діaконъ, прaвильнw и3звeрженный, є4жели начнeтъ сн0ва совершaть прeжнее служeніе, и3звергaетсz и3з8 цeркви, Ґп0ст. к7и. и3 лишaетсz прaва ґппеллsціи. Ґнт. д7. Пріeмлющему и3звeрженнаго наказaніе. Карf. f7.

И#зwбражє1ніz. И#зwбражє1ніz, њбаsющыz зрёніе, и3 производsщыz воспламенeніе нечи1стыхъ ўдов0льствій, не позволи1тельны. Шест. R.

ЇкHна. Почитaть честны6z и3 свzты6z їкHны д0лжно. Догм. седм. соб0ра. Ї}са хrтA, бGа нaшего, не д0лжно представлsть на свzтhхъ їкHнахъ въ ви1дэ ѓгнца, ґ въ ви1дэ человёческомъ. Шест. п7в. Пис†ніz пр0тивъ честнhхъ їкHнъ причислsютсz къ є3ретjческимъ кни1гамъ. Седм. f7.

Їкwнопочитaніе. См. їкHна.

И#кон0мъ. См. є3кон0мъ.

И#мyщество.

И#мyщество цeркви. См. цeрковь.

И#мyщество є3пjскопа. См. є3пjскопъ.

И#мyщество є3пjскопіи. См. є3пjскопіz.

ЇппHнскій соб0ръ. Карf. м7г, …г, п7д, п7f.

(с. к7є)

И#сповёданіе. Въ и3сповёданіи вёры т0лькw с0бственное кaждагw произволeніе показyетсz. Неок. ѕ7.

И#сповёдникъ. Кто2 и3сповёдникъ; Петр. ґлеx. д7i. И#сповёдникамъ, принsвшымъ пр0тивъ в0ли нёчто їдwложeртвенное, не возбранsетсz њбщeніе и3 возведeніе въ свzщeнный чи1нъ. ҐгкЂр. G.

И#сполни1тель. Постановлeніе и3сполни1телей по нyждамъ церкHвнымъ. Карf. Rи.

И#стечeніе. Е#стeственное, нощн0е и3стечeніе не є4сть грёхъ. Ґfан. къ ґммyну. Пр†вила касaтельнw сегw2. ДіонЂс. д7. Тімоf. в7i.

І.

Їерусали1мскій є3пjскопъ, и3мёетъ дост0инство џбластнагw. Перв. з7. Прест0лъ є3гw2 пsтый. Шест. lѕ.

Ї}съ хrт0съ. См. сmмв0лъ вёры нікeйскій и3 кwнстантіноп0льскій, догмaты соб0рwвъ четвeртагw и3 шестaгw.

Їwaннъ, пaпа ри1мскій. Премyдр.

Їудeй. См. є3врeй.

К.

Калeнды. Шест. …в.

Канонjческіz кни6ги. См. кни1га.

Канонjческое послaніе. Канонjческихъ послaній сeльскіе пресвЂтеры не посылaютъ. Ґнт. }.

Кaпище. Њ и3стреблeніи кaпищъ (јдwльскихъ) нaдобнw прибэгaть къ п0мощи царeй.

Карти1на. См. и3зwбражeніе.

Каfaры. См. чи1стые.

Кaющійсz. И$стиннw кaющихсz д0лжно принимaть. Шест. м7г. Рaзныz стeпєни є3пітімjй длz кaющихсz. См. плaчь, слyшаніе, припaданіе, купностоsніе.

Келестjй (є3ретjкъ). Трет. №, д7.

Кентmріaтъ, є3пjскопъ карfагeнскій. Карf. §и.

Клaдбище. На кладби1ща є3ретікHвъ, назывaємыz ў ни1хъ мэстaми мyченическими, вBрнымъ не д0лжно ходи1ть длz моли1твы и3ли2 врачевaніz. Лаод. f7.

Кленyщійсz. См. клsтва.

Кли1ментъ. Ри1мскій є3пjскопъ. Е#гw2 посл†ніz. Ґп0ст. п7є. (с. к7ѕ) Ґп0стольскіz постановлє1ніz, прeданныz чрез8 кли1мента. Шест. в7.

Кли1ръ, кли1ріки. А. Что2 так0е кли1ріки; Кли1ріки сyть всЁ служaщіе при цeркви. Васjл. н7а. М0гутъ бhть и3збирaемы и3 и3з8 мірsнъ. Шест. lг. Церк0вныz пр†вила длz всёхъ, принадлежaщихъ къ кли1ру. Васjл. п7f. В. Кaчества кли1рікwвъ. Непор0чность, Перв. f7. и3спhтаннаz. Васjл. п7f. Кли1ріками, и3ли2 воoбщE въ спи1скэ свzщeннагw чи1на, не м0гутъ бhть: №) ѕлорёчивые, пьsницы, скл0нные къ сс0рамъ. Васjл. п7f. в7) Берyщіе ли1хву, р0стъ, и3 пріwбщaющіе къ своемY и3мёнію чуж0е. Григ. нЂсс. ѕ7. G) Впaдшіе въ любодэsніе. Fе0ф. G, ѕ7. д7) По крещeніи двубрaчные, и3ли2 нал0жницу и3мёвшіе. Ґп0ст. з7i. Васjл. ы. є7) И#мёющіе вдовY, и3ли2 tвeрженную t супрyжества, и3ли2 блудни1цу, и3ли2 поз0рищную. Ґп0ст. }i. ѕ7) И#мёвшіе въ супрyжествэ, до њбращeніz въ хрістіaнство, двyхъ сeстръ, и3ли2 племsнницу: Ґп0ст. f7i. впр0чемъ, є4жели по крещeніи не њстаю1тсz въ таков0мъ супрyжествэ, то м0гутъ бhть терпи1мы въ кли1рэ. Fе0ф. є7. з7) Њбладaемые дeмономъ. Ґпост. o7f. }) Мyжъ жены2 прелюбодёйцы: впр0чемъ, є4жели женA є3гw2 впадeтъ въ грёхъ п0слэ є3гw2 рукоположeніz, то џнъ д0лженъ развести1сz съ нeю, и3нaче не д0лженъ касaтьсz порyченнагw є3мY служeніz. Неок. }. f7) Сaмъ себS њскопи1вшій. Ґп0ст. к7в. ‹) Рaбъ без8 соглaсіz своегw2 господи1на. Ґп0ст. п7в. №i) Пaдшій въ ґріaнское нечeстіе и3 привлeкшій тудA други1хъ. Ґfан. къ руфін. Не возбранsетсz бhть принsтыми въ кли1ръ: а) пр0тивъ в0ли нёчто їдwложeртвенное пріsвшымъ, ҐгкЂр. G. б) прeжде крещeніz їдwложeртвовавшымъ, ҐгкЂр. в7i. б) вступи1вшему въ незак0нный брaкъ до крещeніz, є4стьли женA є3гw2 ќмретъ, и3ли2 џнъ разведeтсz съ нeю, Fе0ф. д7. г) тsжкими мучeніzми наси1льнw привлечє1ннымъ къ нечи1стой жeртвэ. Петр. ґлеx. д7i. Г. Подчинeнность є3пjскопу. Кли1ріки и3 находsщіесz при богадёльнzхъ, монастырsхъ и3 хрaмахъ мyченическихъ, должны2 бhть под8 влaстію є3пjскопа. Четв. }. Сард. д7i. Nни2 должны2 повиновaтьсz є3мY, когдA џнъ, по нyждамъ цeркви, х0четъ возвести2 и5хъ на вhсшіе стeпєни: и3нaче nни2 не должны2 служи1ть и3 въ т0мъ стeпени, и3з8 кот0рагw nни2 не хотёли возведeніz на вhсшій (с. к7з) стeпень. Карf. №. Досади1вшіе є3пjскопу и3 стр0ющіе к0вы є3мY, и3звергaютсz. Ґп0ст. н7є. Четв. }i. Шест. lд. Никто2 и3з8 кли1ра не д0лженъ њставлsть своeй цeркви и3 переходи1ть къ друг0й, без8 ўвольни1тельной грaматы t своегw2 є3пjскопа. Ґп0ст. є7i. Шест. з7i. Ґнт. G. Сард. ѕ7i. Кли1ръ, не ўчaщій людeй пок0рности постaвленному є3пjскопу, tлучaетсz. Ґп0ст. lѕ. Д. Њбsзаннwсти кли1ра. Принадлежaщіе къ кли1ру должны2 прилежaть б9ію служeнію, Четв. G. и3 ўчи1ть nтрокHвъ и3 домaшнихъ и4стинамъ б9eственнагw писaніz. Седм. ‹. ПосемY никто2 и3з8 ни1хъ не д0лженъ а) входи1ть въ распорzжє1ніz мірски1ми дэлaми, Четв. G. Седм. ‹. и3ли2 въ мірскjz начaльственныz д0лжнwсти, Двукр. №i. за и3сключeніемъ т0лькw попечeніz, по повелёнію є3пjскопа, њ сиротaхъ и3ли2 безпом0щныхъ: Четв. G. б) брaть на tкyпъ и3мBніz: Четв. G. Карf. f7i. в) вступaть въ в0инскую слyжбу, и3 воoбщE въ мірск0й чи1нъ: Четв. з7. г) давaть себS порyкою за ког0 либо, Ґп0ст. к7. д) держaть въ д0мэ жeнщину, кромЁ мaтери, сестры2, тeтки, и3ли2 чyждой всsкагw подозрёніz. Перв. G. Васjл. п7и. Е. Содержaніе кли1ра. Служaщіе nлтарю2 t nлтарS питaютсz. Ґп0ст. м7а. Но должны2 дов0льствоватьсz тёмъ, что2 даeтъ приносsщій. Шест. §f. Длz своегw2 пропитaніz м0гутъ труди1тьсz, но не должны2 доставaть пропитaніz занsтіzми безчeстными и3 презри1тельными, Карf. f7i. на примёръ, держaть корчeмницу. Шест. f7. Торг0влz и3 ни1зкое своекорhстіе чyжды церк0внагw nбhчаz. Седм. є7i. Никто2 не д0лженъ њпредэлsтьсz къ двyмъ цeрквамъ, Седм. є7i. Четв. ‹. ни переходи1ть t nдн0й цeркви къ друг0й и3з8 корыстолю1біz, Четв. є7, к7. ґ рaзвэ по недостaтку въ лю1дzхъ длz замэщeніz церк0вныхъ мёстъ, Седм. є7i. и3 по слyчаю лишeніz своегw2 nтeчества. Четв. к7. Никто2 и3з8 кли1ра не д0лженъ ходи1ть въ городA и3 nсобли1вw въ столи1цы, и3 тaмъ tправлsть бGослужeніе въ домaшнихъ моли1твенницахъ. Седм. ‹. Живyщихъ тaмъ без8 причи1ны, и3 без8 поручeніz свои1хъ є3пjскопwвъ, ўдалsть. Четв. к7г. Ѕ. И#мyщество кли1ра. Кли1рікъ, никак0гw стzжaніz не и3мёвшій и3 не получи1вшій по дaру и3ли2 наслёдію, є4стьли кyпитъ на своE и4мz зeмли и3ли2 ўгHдьz, почитaетсz похити1телемъ стzжaній гDнихъ. Карf. м7а. Кли1ріки (с. к7и) и3з8 своегw2 и3мёніz не должны2 ничегw2 ўсвоsть не правосл†внымъ, хотs бы nни2 бhли и4хъ р0дственники. Карf. lа. З. Брaкъ кли1рікwвъ. См. брaкъ. И. Наказ†ніz за тsжкіе грэхи2. Кли1ріки, согрэши1вшіе грэх0мъ смeртнымъ, низв0дzтсz съ своегw2 стeпени, но не лишaютсz причaстіz свzтhхъ тaинъ. Васjл. lв, н7а. Кли1ріки, разб0йникwвъ взаи1мнw поражaющіе, низвергaютсz съ своегw2 стeпени. Васjл. н7є.

Клsтва. Клsтва возбраненA, и3 nс0беннw на ѕло2. Васjл. к7f. Дaвшихъ клsтву не принимaть рукоположeніz, не принуждaть нарушaть клsтву. Васjл. ‹. ДвA nбразцA длz разрэшeніz t клsтвы. Васjл. №, з7i.

Клzтвопреступлeніе. Свzщеннослужи1тели и3 кли1ріки, њбличeнные въ клzтвопреступлeніи, и3звергaютсz t свzщeннагw чи1на, но не tлучaютсz t nбщeніz церк0внагw. Ґп0ст. к7є. Мірzни1ну, клzтвопрестyпнику, запрещaетсz причaстіе на дeсzть лётъ. Васjл. …д. ґ нев0льному на шeсть. Васjл. п7в.

Кни1га. Въ цeркви не д0лжно читaть кни1гъ, не њпредэлeнныхъ прaвиломъ. Лаод. н7f. Карf. lг. Кни6ги чти1мыz, свzты6z, канонjчєскіz, б9eственныz, и3 бGодухновeнныz. Ґп0ст. п7є. Лаод. …. Ґfан. њ прaздн. Стіх. григ. бGосл. и3 ґмфіл. Къ таковhмъ канонjчєскимъ кни1гамъ никто2 не д0лженъ ничегw2 прилагaть, и3 ничегw2 tнимaть t ни1хъ. Ґfан. њ прaздн. Кни6ги, не введє1нныz въ зак0нъ, назнaчєнныz nтцaми длz чтeніz нововступaющымъ, желaющымъ њглашaтьсz сл0вомъ и4стины. Ґfан. њ прaздн. Кни1гъ н0вагw и3 вeтхагw завёта, и3 свzтhхъ проповёдникwвъ, не позволsетсz повреждaть и3ли2 и3зрёзывать, и3ли2 предавaть длz и3стреблeніz. Шест. …и.

Кни6ги ґпокрmфjческіz. См. ґпокрmфjческіz кни6ги.

Кнsзь. Никто2 не д0лженъ досаждaть кнsзю не по прaвдэ. Вин0вные въ сeмъ и3звергaютсz и3з8 свzщeннагw чи1на. Ґп0ст. п7д.

Колдyнъ. См. волшебство2.

Комjческій. Не носи1ть комjческихъ личи1нъ. Шест. …в.

КHнскіz ристaлища. См. зрёлище.

Кwнстантіноп0ль. Кwнстантіноп0ль є4сть н0вый ри1мъ. (с. к7f) Втор. ™. Прест0лъ кwнстантіноп0льскій и3мёетъ рaвныz преимyщєства съ прест0ломъ дрeвнzгw ри1ма, и3 є4сть вторhй по нeмъ. Четв. к7и. Шест. lѕ. Втор. G. ПосемY митрополjты nбластeй, понтjйскіz, ґсjйскіz, fракjйскіz, и3 и3звёстныхъ и3ноплемeнныхъ нар0дwвъ, по и3збрaніи поставлsютсz t кwнстантіноп0льскагw прест0ла. Четв. к7и.

Корчeмница. Свzщеннослужи1телю, кли1ріку и3 монaху, не входи1ть въ корчeмницу под8 њпасeніемъ tлучeніz, Ґп0ст. н7д. рaзвэ т0лькw по неwбходи1мости, и3 и4меннw длz ночлeга и3ли2 џтдыха въ пути2. Карf. м7f. Тёмъ пaче не позволsетсz содержaть корчeмницу. Шест. f7. Никто2 не д0лженъ поставлsть корчeмницы внутри2 свzщeнныхъ nгрaдъ. Шест. o7ѕ.

Крeстъ. Животворsщему крестY д0лжно воздавaть подобaющую чeсть, и3 не начeртывать є3гw2 на землЁ. Шест. o7г.

Крещeніе. А. W$бразъ крещeніz. Крещeніе д0лжно совершaть, по гDню ўчреждeнію, во nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, Ґп0ст. м7f. тремS погружeніzми. Ґпост. }. В. Њбsзаннwсти крещaемыхъ. Гот0вzщіесz къ крещeнію должны2 њбучaтьсz вёрэ, и3 въ пsтый дeнь седми1цы давaть tвётъ є3пjскопу и3ли2 пресвЂтеру. Шест. o7и. Лаод. м7ѕ. Принsвшіе крещeніе въ болёзни, по выздоровлeніи должны2 и3зучи1ть вёру. Лаод. м7з. Крести1вшіесz должны2 њчищeніемъ житіS приближaтьсz къ бGу. Шест. §ѕ. Г. Рaзныz прaвила tноси1тельнw крещeніz. T kзhческагw житіS недaвнw приступи1вшихъ къ вёрэ, не д0лжно ск0рw приводи1ть къ дух0вной купeли. Перв. в7. Лаод. м7є. Младeнцы крещaютсz во tпущeніе грэхHвъ, да чрез8 пакирождeніе њчи1ститсz въ ни1хъ то2, что2 nни2 занsли t вeтхагw рождeніz. Tвергaющіе нyжду крещeніz новорождeнныхъ, и3 ўтверждaющіе, что2 nни2 t прароди1тельскагw грэхA не заи1мствуютъ ничегw2, что2 надлежaло бы њмhть бaнею пакибытіS, подлежaтъ ґнafемэ. Карf. рк7д. Перекрeщиваніе не позволи1тельно. Карf. н7f. Ґпост. м7з. Е#ретjческагw крещeніz не д0лжно принимaть, Ґп0ст. м7ѕ. Васjл. №. и3 крещeнныхъ є3ретікaми д0лжно перекрeщивать. Ґп0ст. м7з, …и. Лаод. }. Васjл. №. Втор. з7. Шест. §є. Крещeніе раск0льникwвъ д0лжно принимaть. Васjл. №. Крещeніе д0лжно совер(с. l)шaть въ цeркви, ґ въ моли1твенницэ д0ма, т0лькw съ позволeніz є3пjскопа. Шест. lа, н7f. Болsщіе, не могyщіе tвэчaть за себS, должны2 бhть крещены2, є4жели по и4хъ и3зволeнію и3зрекyтъ њ ни1хъ свидётельство другjе. Карf. н7д. И#мёющую во чрeвэ крести1ть, є4жели зах0четъ. Неок. к7ѕ. Њглашeнное седмилётнее nтрочA и3ли2 совершеннолётній, по невёдэнію пріwбщи1вшійсz, д0лженъ бhть просвэщeнъ крещeніемъ. Тімоf. №. Бэснyемагw, не њсвободи1вшагwсz, не крести1ть: но при и3сх0дэ жи1зни крести1ть. Тімоf. в7. Њглашeннаго, лиши1вшагосz здрaвагw ўмA въ болёзни, м0жно крести1ть, є4жели не и3скушaетсz t дyха нечи1стагw. Тімоf. д7. ЖенY њглашeнную, є4жели ко дню2 крещeніz приключи1тсz є4й nбhчное женaмъ, не крести1ть, док0лэ не њчи1ститсz. Тімоf. ѕ7. Не крести1ть вн0вь лишeнныхъ сaна свzщеннослужи1телей, длz н0вагw произв0дства. Карf. lѕ.

Кр0вь. Не д0лжно вкушaть кр0ви жив0тныхъ. Шест. …з.

Кр0вь гDнz. См. причащeніе.

Кровосмэшeніе. Е#пітіміи6 впaдшымъ въ кровосмэшeніе. Васjл. …з, o7є, o7ѕ, o7f.

Куодвултдeй, є3пjскопъ карfагeнскій. Карf. §и.

Кyплz. Не производи1ть внутри2 свzщeнныхъ nгрaдъ кyпли. Шест. o7ѕ.

Купностоsніе (четвeртаz стeпень є3пітіміи2 длz кaющихсz). Кaющійсz стои1тъ вмёстэ съ вёрными, и3 не вых0дитъ съ њглашeнными: но не причащaетсz свzтhхъ т†инъ. Григ. неок. в7i.

КЂпръ. ПравA є3гw2 є3пjскопа. Трет. }. Шест. lf.

Кmпріaнъ, ґрхіепcкпъ ґфрікaнскій и3 мyченикъ. Шест. в7. Е#гw2 прaвило, бhвшимъ при нeмъ соб0ромъ и3зложeнное, сохранsемо бhло т0лькw въ мэстaхъ бhвшихъ на т0мъ соб0рэ предстоsтелей. Шест. в7.

Кmрjллъ, ґрхіепjскопъ ґлеxандрjйскій. Свzтhй и3 блажeнный nтeцъ. Шест. в7. Е#гw2 церк0вныz пр†вила при1нzты въ церк0вный зак0нъ. Шест. в7.

Л.

Літургjz. Свzщеннодёйствіе nлтарS. Свzт0е тaинство nлтарS. (с. lа) Б9eственнаz літургjz должнA бhть совершaема не ћдшими. Шест. к7f. Карf. н7, н7и. Въ четыредесsтницу д0лжно совершaть п0лную літургjю въ суббHту, въ дeнь воскрeсный, и3 въ прaздникъ благовёщеніz, ґ въ пр0чіе дни2 т0кмw літургjю преждеwсвzщeнныхъ дарHвъ. Лаод. м7f. Шест. н7в. Ґріaнамъ и3 други1мъ є3ретікaмъ не позволsетсz присyтствовать при б9eственной літургjи, є4стьли не њбэщaютсz њстaвить є4ресь. Тімоf. f7. Нёкоторое њписaніе дрeвней літургjи. Лаод. f7i.

Ли1хва. См. р0стъ.

Личи1на. Хрістіaнамъ не д0лжно носи1ть личи1нъ. Шест. …в.

Лyчшіе (є3ретіки2). См. чи1стые.

Любостzжaніе. Любостzжaніе и3 чужеприсвоeніе подлежи1тъ tчуждeнію t цeркви б9іей. Григ. неок. G. ПосемY д0лжно ўдeрживать п0хоть любостzжaніz, Карf. є7. и3 врачевaть сл0вомъ ўчeніz и3 расположeніемъ вин0внагw къ раздаsнію и3мёніz ни1щымъ. Григ. нЂсс. ѕ7. Врeмz нашeствіz вaрварwвъ, почитaть длz себS врeменемъ корhсти, св0йственно лю1дzмъ бGоненави6стнымъ. Григ. неок. G.

М.

Маvрітaніz сітіфeнскаz. Дозв0лено є4й и3мёть своего2 пeрвенствующаго є3пjскопа. Карf. к7д.

Макед0ній (є3ретjкъ). Шест. №.

Македоніaне (є3ретіки2). Присоединsютсz къ цeркви посрeдствомъ мmропомaзаніz. Втор. з7. Шест. §є.

Маxjмъ кЂнікъ. Втор. д7.

Маxіміaнъ, є3пjскопъ вагeнскій, є3ретjкъ. Карf. §f.

Маxіміани1сты (є3ретіки2). Карf. o7и, п7.

Маніхeйскаz є4ресь. Васjл. №.

Маркелліaне (є3ретіки2). Втор. №.

Марjа дв7а, бGор0дица, догм. халк. соб0ра. непор0чнаz владhчица нaша. Догм. седм. всел. соб0ра.

Мaртъ. Kзhческое нар0дное сб0рище въ пeрвый дeнь мaрта не должно2 бhть ў хрістіaнъ. Шест. …в.

Мaсти благовHнныz. Возбранены2 дух0вному сaну. Седм. ѕ7i. (с. lв)

МздA. См. сімwнjz.

Ми1рнаz грaмата. См. грaмата.

Ми1рное писмо2. ЎбHгимъ, длz ўдостовэрeніz и4хъ бёдности, д0лжно ходи1ть съ ми1рными церк0вными пи1сьмами. Четв. №i.

Митрополjтъ. Е#пjскопъ, начaльствующій въ џбласти, назывaетсz митрополjтомъ, Перв. д7, ѕ7. Четв. к7и. Ґнт. f7i. и3ли2 є3xaрхомъ, Четв. f7, з7i. Е#пcкопы кaждой џбласти должны2 почитaть є3го2 ћкw главY, ничегw2 превышaющагw влaсть и4хъ не дёлать без8 є3гw2 разсуждeніz, и3 возноси1ть и4мz є3гw2 въ моли1твахъ. Ґп0ст. lд. Ґнт. f7. Двукр. д7i. Џнъ и3мёетъ попечeніе њ своeй странЁ, Ґнт. f7. созывaетъ мёстный соб0ръ, Ґнт. f7i. ўтверждaетъ и3збрaніе є3пjскопа, Перв. д7. и3 съ є3пjскопами своeй џбласти поставлsетъ є3го2. Четв. к7и. М0жетъ взsть кли1ріка ў подвлaстнагw себЁ є3пjскопа, и3 посвzти1ть є3го2 въ діaкона, пресвЂтера и3 є3пjскопа трeбующей цeркви. Карf. …ѕ. Без8 є3гw2 разрэшeніz подвёдомые є3мY є3пjскопы не должны2 ходи1ть за м0ре. Карf. lв. Џнъ д0лженъ возноси1ть на моли1твэ и4мz своегw2 патріaрха. Двукр. є7i. Не д0лженъ назывaтьсz верх0внымъ свzщeнникомъ, Карf. м7и. ни простирaть своeй влaсти дaлэе предёлwвъ своeй џбласти. Втор. в7. Трет. }. Ничегw2 не д0лженъ дёлать без8 разсуждeніz и3ли2 соглaсіz є3пjскопwвъ своeй џбласти. Ґп0ст. lд. Ґнт. f7. Џбластнаго є3пcкопа поставлsютъ є3пjскопы џбласти, Сард. ѕ7. сyдzтъ є3го2 є3пjскопы т0йже џбласти съ митрополjтами nкрeстными. Трет. №. Г0родъ, находsщійсz под8 џбластнымъ митрополjтомъ, цaрскою грaматою наимен0ванный митроп0ліею, д0лженъ дов0льствоватьсz т0лькw чeстію. Четв. в7i.

Мірzни1нъ. Мірzни1ну не позволи1тельно: №) ўчи1ть нар0дъ, и3 брaть на себS ўчи1тельское дост0инство: Шест. …д. в7) входи1ть внyтрь свzщeннагw nлтарS, кр0мэ ли1цъ цaрскагw дост0инства: Шест. …f. G) преподавaть себЁ б9eственныz т†йны, когдA є4сть свzщеннослужи1тель. Шест. н7и. Мірsне, не подчинsющіесz своемY є3пjскопу, подлежaтъ tлучeнію. Четв. }. Кто2 и3з8 мірsнъ, пренебрeгши повелёніz б9іz и3 ц†рскіz, дeрзнетъ би1ть и3 заключaть въ темни1цу є3пjскопа: т0тъ подлежи1тъ ґнafемэ. Премyдр. G.

(с. lг)

Многобрaчіе. Многобрaчіе є4сть дёло ск0тское, и3 тzгчaе блудA. Васjл. }. Е#пітіміS многожeнцамъ. Васjл. д7, }.

Моги1ла. См. гробокопaтели.

Моли1тва. Входsщіе въ цeрковь должны2 пребывaть на моли1твэ до концA. Ґп0ст. f7. Ґнт. в7. Какjz совершaть моли6твы, Карf. рѕ7i. Должны2 бhть совершaемы моли6твы, ўтверждeнныz на соб0рэ, сHбранныz просвэщeннэйшими. Карf. рѕ7i. Кто2 говори1тъ, что2 въ моли1твэ гDней њстaви нaмъ д0лги нaшz, свzтhе говорsтъ не потомY, что2 nни2 грёшны, ґ по смирeнію, ґнafема. Карf. Rа. Кли1ріки должны2 возноси1ть на моли1твахъ и4мz своегw2 є3пjскопа. Двукр. Gi. Е#пcкопъ, и4мz своегw2 митрополjта. Двукр. д7i. Митрополjтъ, и4мz своегw2 патріaрха. Двукр. є7i. Моли1тьсz за tпaдшихъ t вёры и3 п0слэ њбрати1вшихсz, не врeдно ни длz когw2. Петр. ґлеx. №i. Кто2 бhвъ внЁ себS, поднsлъ на себS рyки, за того2 м0жетъ бhть моли1тва и3 приношeніе. Тімоf. д7i.

Моли1твенный д0мъ, не д0лженъ бhть созидaемь без8 в0ли є3пjскопа, Четв. д7. и3 є4жели нётъ въ видY потрeбнагw къ совершeнію. Седм. з7i.

Монастhрь. А. Созидaніе монастырeй и3 зави1симость и4хъ t є3пjскопа. Созидaніе монастырS є4сть дёло вaжное и3 достохвaльное: но не должно2 бhть без8 разрэшeніz є3пархіaльнагw є3пjскопа, Четв. д7. Двукр. №. и3 без8 подобaющей моли1твы. Двукр. №. Њсвzщeнный монастhрь не д0лженъ дёлатьсz мірски1мъ жили1щемъ. Четв. к7д. Шест. м7f. Монaшествующіе должны2 бhть въ подчинeніи ў є3пjскопа грaда, ґ џнъ пещи1сь њ монастырsхъ. Четв. д7, }. В. Положeніе монастырeй въ tношeніи дрyгъ и3 къ дрyгу. Не д0лжно бhть монастырsмъ двойнhмъ, т0 є3сть, мyжескому и3 жeнскому вмёстэ. Седм. к7. Г. И#мyщество монастырS. И#мyщество, принадлежaщее монастырsмъ, д0лжно сохранsть. Четв. к7д. Шест. м7f. Монастhрскихъ земeль и3 ўг0дій не д0лжно продавaть. Въ слyчаэ безполeзности земeль м0жно tдавaть и5хъ кли1рікамъ, ґ перекyпленныz t ни1хъ д0лжно возвращaть монастырю2. Седм. в7i. Монастыри2 расхи1щенные и3 превращeнные дол(с. lд)жны2 бhть возстан0влены. Седм. в7i, Gi. Вє1щи и3 дeньги, посвzщaємыz бGу приходsщими въ монастhрь, должны2 бhть по њбэщaнію и4хъ, пребyдетъ ли принeсшій въ монастырЁ, и3ли2 вhйдетъ. Седм. f7i. ВсE принадлежaщее монастырю2, д0лжно вноси1ть въ кни1гу. Двукр. №. Пожeртвовавшій и3мyщество монастырю2, не м0жетъ ни передавaть є3гw2, ни распорzжaтьсz и4мъ. Двукр №.

Монaшество. А. Принsтіе въ монaшество. Никак0й прeжній џбразъ жи1зни не препsтствуетъ хрістіани1ну вступи1ть въ монaшество. Шест. м7г. Прилэплsтьсz бGу, чрез8 ўдалeніе t молвы2 житeйскіz, весьмA спаси1тельно. Шест. м7. T поступaющагw въ монaшество д0лжно принимaть nбётъ дёвства, Васjл. f7i. но съ и3спытaніемъ. Шест. м7. В0зрастъ длz nбёта. Шест. м7. Васjл. }i. И#гyменъ, постригaющій прeжде трехлётнzгw и3спытaніz, д0лженъ бhть лишeнъ и3гyменства: ґ пріsвшій монaшество прeжде ср0ка д0лженъ бhть tдaнъ въ друг0й стр0гій монастhрь. Двукр. є7. Трехлётній ср0къ и3скyса м0жетъ бhть сокращeнъ по причи1нэ тsжкой болёзни, и3 длz человёка, кот0рый и3 въ мірск0мъ њдэsніи провождaлъ жи1знь монaшескую. Двукр. є7. Никого2 не сподоблsть монaшескагw џбраза без8 присyтствованіz при сeмъ лицA, долженствyющагw принsть є3го2 къ себЁ въ послушaніе. Двукр. в7. Свzщеннослужи1тель, принимaющій въ монaшество за дeньги, д0лженъ перестaть, и3ли2 бhть и3звeрженъ: ґ и3гyменъ не свzщеннослужи1тель, и3 и3гyменьz, должны2 бhть и3згнaны и3з8 монастырS и3 предaны въ друг0й въ послушaніе. Седм. f7i. Не д0лжно принимaть въ монaшество рабA без8 в0ли є3гw2 господи1на. Четв. д7. Њ принsтіи въ монaшество дёвъ. См. дёва. В. Џбразъ монaшеской жи1зни. Џбразъ монaшеской жи1зни досточти1мъ. Двукр. д7. Монaшествующіе должны2 соблюдaть безм0лвіе, Четв. д7. Седм. к7в. не выходи1ть и3з8 монастырS без8 нyжды и3 без8 благословeніz настоsтелz, ни ночевaть внЁ монастырS. Шест. м7ѕ. Должны2 пребывaть въ тёхъ мэстaхъ, въ кот0рыхъ tрекли1сь t мjра. Четв. д7. Путешeствующему монaху њказaть страннопріи1мство, но не д0лжно принимaть є3го2 въ друг0й монастhрь без8 в0ли є3гw2 и3гyмена, Седм. к7а. под8 стрaхомъ tлучeніz њ њбщe(с. lє)ніz церк0внагw. Двукр. д7. Е#пjскопъ каки1хъ либо монaхwвъ, свидётельствуемыхъ въ благочeстіи, влaстенъ перевести2 въ друг0й монастhрь длz благоустр0йства, и3ли1 же послaть кого2 и3з8 ни1хъ въ мірск0й д0мъ, рaди спасeніz живyщихъ въ нeмъ. Двукр. д7. Монaхамъ не ходи1ть въ гости1нницу и3ли2 корчeмницу, кр0мэ нyжды въ путешeствіи. Седм. к7в. Лаод. к7д. Монaхи не должны2 вмёшиватьсz ни въ церк0вныz, ни въ житeйскіz дэлA, рaзвэ комY сіE дозв0лено бyдетъ t мёстнагw є3пjскопа, по неwбходи1мой нaдобности, Четв. д7. и3ли2 когдA є3пjскопъ г0рода порyчитъ комY и3з8 ни1хъ попечeніе њ церк0вныхъ дэлaхъ, и3ли2 њ сиротaхъ и3 безпом0щныхъ. Четв. G. Д0лгw проживaющіе въ г0родэ, nсобли1вw въ столи1цэ, без8 поручeній t є3пjскопа, должны2 бhть высылaемы къ свои1мъ мэстaмъ. Четв. к7г. Не должны2 вступaть въ в0инскую слyжбу и3 мірскjе чи1ны. Четв. з7. Монaхи и3 монaхини не должны2 жи1ть въ nдн0мъ монастырЁ, ни бесёдовать дрyгъ съ дрyгомъ наеди1нэ. Монaху не спaть въ жeнскомъ монастырЁ, и3 не э4сть вмёстэ съ монaхинею наеди1нэ. Приноси1мое мужчи1ною къ монaхинzмъ принимaть и4хъ и3гyменіи съ стaрою монaхинею, за њгрaдою монастырS. Монaхъ съ монaхинею р0дственницею м0жетъ бесёдовать въ присyтствіи и3гyменіи кор0ткw. Седм. к7. Жeнщинамъ не спaть въ мужск0мъ монастырЁ. Шест. м7з. Не бhть жeнщинэ въ мужск0мъ монастырЁ длz служeніz. Седм. }i. Г. Е#пітіміи2 за тsжкіz преступлeніz монaхwвъ. Монaхъ, вступи1вшій въ брaкъ, подлежи1тъ є3пітіміи2 блудодёющихъ, Шест. м7д. Васjл. f7i. ҐгкЂр. f7i. и3ли2 прелюбодёйствующихъ. Васjл. …. Е#пcкпъ м0жетъ њкaзывать таковы6мъ человэколю1біе. Четв. ѕ7i. Д. И#мyщество монaхwвь и3 монaхинь. Монaхи не должны2 и3мёть ничегw2 с0бственнагw. Nни2 и3мёютъ своб0ду завэщавaть њ своeмъ и3мёніи прeжде вступлeніz въ монaшество, и3 передавaть џное, комY хотsтъ: но по вступлeніи и4хъ въ монaшество, монастhрь и3мёетъ влaсть над8 всёмъ и4хъ и3мyществомъ. T ўсвоsющагw нёчто себЁ, и3гyменъ, и3ли2 є3пjскопъ, влaстенъ взsть стzжaніе, и3 въ присyтствіи мн0гихъ, продaвъ, раздaть ни1щымъ. Кт0 же положи1лъ въ своeмъ сeрдцэ ўтаи1ть своE стzжaніе, того2 д0лжно вразумлsть (с. lѕ) прили1чною є3пітіміeю. Двукр. ѕ7. Е. Настоsтель монастырS, не взhскивающій tбэгaющихъ монaхwвъ, и3 не трудsщійсz ўкрэплsть пaдшихъ, д0лженъ бhть tлучeнъ t свzтhхъ тaинствъ. Двукр. G.

Монтанjсты, и3нaче фрЂги (є3ретіки2), присоединsютсz къ свzт0й цeркви посрeдствомъ крещeніz, кaкъ kзhчники. Втор. з7. Шест. §є.

Мужел0жство. Е#пітіміS за џное. Васjл. з7, …в. Григ. нЂсс. д7.

Мyченикъ, мyченическій. Њсуждaющій собр†ніz въ чeсть мyченикwвъ, под8 клsтвою. Гaнгр. к7. Пaмzть мyченикwвъ д0лжно совершaть т0лькw въ тёхъ мэстaхъ, гдЁ є4сть и3ли2 м0щи, и3ли2 нёкаz чaсть мощeй, и3ли2 жили1ще, и3ли2 стzжaніе, и3ли2 мёсто и4хъ страдaніz, ґ nлтари2 постaвленные по сновидёніzмъ и3 сyетнымъ tкровeніzмъ, должны2 бhть tвергaемы. Карf. §д. Впр0чемъ пaмzть мyченикwвъ въ четыредесsтницу, совершaть въ суббHты и3 въ дни2 воскрeсные. Лаод. н7а. Читaть страд†ніz мyченикwвъ въ дни2 и4хъ пaмzти позволи1тельно. Карf. н7ѕ. Но пHвэсти њ мyченикахъ, лжи1вw состaвлєнныz врагaми и4стины, предавaть nгню2. Принимaющій џныz за и4стинныz, подлежи1тъ ґнafемэ. Шест. …г. Не д0лжно ходи1ть ко лжемyченикамъ ў є3ретікHвъ, Лаод. lд. и3 на мэстA, тaкъ назывaємыz ў є3ретікHвъ, мyченичєскіz. Лаод. f7.

Мyченическій хрaмъ. Четв. ѕ7, }, ‹.

Мэстоблюсти1тель. Ўстановлeніе мэстоблюсти1телz въ ѓфрікэ. Карf. o7є. Мэстоблюсти1телzмъ (є3пjскопамъ) давaть гр†маты, содержaщыz си1лу дaннагw и5мъ поручeніz, t кот0рой nни2 не должны2 tступaть. Карf. §ѕ.

Мsсо. Мsса съ кр0вію и3ли2 ѕвэроsдины и3ли2 мертвечи1ны не вкушaть. Ґп0ст. …г. Кто2 њсуждaетъ kдyщаго мsсо съ благоговёніемъ и3 вёрою, т0тъ под8 клsтвою. Гaнгр. в7. Не kдyщіе мsсъ длz п0двига воздержaніz, не должны2 бhть њсуждaемы. Ґп0ст. н7а, н7г. ҐгкЂр. д7i. Васjл. п7ѕ. Приношeніе мsсъ должно2 бhть внЁ цeркви. Шест. §f.

МЂро, мmропомaзаніе. Совершeніе мЂра не должны2 твори1ть пресвЂтеры. Карf. ѕ7. Просвэщaемые, по крещeніи, должны2 (с. lз) бhть помазyемы небeснымъ помaзаніемъ. Лаод. м7и. Какjе и3з8 є3ретікHвъ должны2 бhть присоединsемы, при њбращeніи къ правослaвной цeркви, посрeдствомъ мmропомaзаніz; см. Втор. з7. Шест. §є.

Н.

Наватіaне (є3ретіки2), и3нaче чи1стые, лyчшіе. См. чи1стые.

Напyтствіе, и3ли2 причащeніе при концЁ жи1зни, должно2 бhть преподавaемо всsкому tходsщему желaющему, со и3спытaніемъ є3пjскопа. Перв. Gi. Т0 же касaтельнw находsщихсz въ nпaсностzхъ жи1зни. Карf. з7. Григ. нЂсс. є7.

Наси1ліе. См. блyдъ.

Наслёдникъ. Е#пjскопское дост0инство не наслёдственное. См. є3пjскопъ. Наслёдникъ и3мyщества є3пjскопскагw. См. и3мyщество є3пjскопа.

Настоsтель. См. монастhрь.

Начaтки, приноси1мые къ nлтарю2. См. nлтaрь.

Начaльникъ. См. влaсть граждaнскаz.

Нев0лz. Безчеловёчно держaть въ нев0лэ хрістіaнъ, ўбэжaвшихъ и3з8 плёна t вaрварwвъ. Григ. неокес. з7.

Недостaтокъ тэлeсный. См. тэлeсный недостaтокъ.

Недёлz н0ваz. См. воскресeніе.

Неповиновeніе. Непок0рныхъ церкHвнымъ ўвэщaніzмъ и3 є3пітіміsмъ д0лжно предавaть судY граждaнскагw прави1тельства. Двукр. f7.

Нест0рій (є3ретjкъ). Шест. №. Нест0ріево и3ли2 келестjево мудровaніе пріsвшіе кли1ріки и3звергaютсz, мірsне tлучaютсz. Трет. №, в7, д7, ѕ7, з7. Запрещeнные нест0ріемъ въ свzщеннодёйствіи за правослaвіе разрэшeны. Трет. G. Низвeрженные соб0ромъ, и3 возстан0вленные нест0ріемъ, сн0ва низвeржены. Трет. є7.

Никeйскій соб0ръ. См. соб0ръ.

Новaтъ (є3ретjкъ), пресвЂтеръ ри1мской цeркви. Прим. под8 } прaв. пeрвагw вселeнск. соб0ра.

Новомёсzчіе. Возжигaніе кострHвъ въ новомёсzчіе должно2 бhть ўпразднено2. Шест. …є.

(с. lи)

Н0вость. Не должны2 бhть вводи1мы н0вwсти, вопреки2 писaніzмъ и3 церк0внымъ прaвиламъ. Гaнгр. к7а. Перв. в7.

Нyжда. По нyждэ и3 други1мъ побуждeніzмъ человёкwвъ, мн0гое происходи1ло въ дрeвнее врeмz не по прaвиламъ цeркви: но впрeдь ничегw2 так0гw не д0лжно бhть. Перв. в7.

Нуми1діz. Пeрвенствующій є3пjскопъ нуми1діи и3мёлъ нёкотwрыz nс0быz правA. Карf. §з.

O.

Њбаsтель. См. волшебство2.

Њбвинeніе. Њбвинsющій. Њбвинsемый. См. сyдъ.

Nблакогони1тель. См. волшебство2.

Nби1да. Причинsющихъ други6мъ nби6ды tлучaть t цeркви, док0лэ не престaнутъ. Fе0ф. д7i.

Њбручeнный. См. брaкъ, дёва, женA, прелюбодэsніе.

Њбщeніе. Њбщeніе съ цeрковію и3 съ вёрными бывaетъ несовершeнное, т0лькw въ моли1твахъ, и3 совершeнное, въ причaстіи с™hхъ т†инъ. Ґгк. є7, ѕ7, з7, }, f7. Е#пjскопы и3 пр0чіе кли1ріки, находsщіесz под8 суд0мъ, бывaютъ внЁ њбщeніz. Карf. §, §и. См. сyдъ.

Nбётъ. Д0лжно воздeрживатьсz t безразсyдныхъ nбётwвъ, как0въ nбётъ, не э4сть свинaгw мsса. Васjл. к7и. Nбётъ признаeтсz дэйстви1тельнымъ т0лькw тёхъ, кот0рые дости1гли совершeннагw рaзума. Васjл. }i. Мyжи и3 жeны, дaвшіе nбётъ дёвства и3 нарyшившіе є3го2, подлежaтъ є3пітіміи2. Васjл. f7i. ҐгкЂр. f7i. Шест. м7д. Васjл. }i, ….

Њглашeнный. Њглашeнному потрeбно врeмz, Перв. в7. междY пр0чимъ длz тогw2, чт0бы и3зучи1ть вёру. Лаод. м7ѕ. Њб8 њглашeнныхъ должнA бhть моли1тва на літургjи. Лаод. f7i. ВсE сдёланное въ житіи2 њглашeнныхъ, прeжде и4хъ њглашeніz, не подвергaетсz и3стzзaнію: Васjл. к7. но њглашeнный, є4жели согрэши1тъ, подвергaетсz є3пітіміи2. Неок. є7. Перв. д7i. Њглашeнное nтрочA, и3ли2 совершеннолётній, по невёдэнію пріwбщи1вшійсz с™hхъ т†инъ, д0лженъ бhть крещeнъ. Тімоf. №. Њглашeнный, лиши1вшись въ бо(с. lf)лёзни здрaвагw ўмA, м0жетъ бhть њкрещeнъ, є4стьли не и3скушaетсz t дyха нечи1стагw. Тімоf. д7. ЖенY, находsщуюсz въ њчищeніи, не д0лжно крести1ть, док0лэ не њчи1ститсz. Тімоf. ѕ7. Њглашeнный не д0лженъ э4сть t приношeній длz безкр0вной жeртвы. Fе0ф. }. Њглашeнный, подвeргнутый tлучeнію за грэхопадє1ніz, въ слyчаэ смeрти, д0лженъ бhть ўдост0енъ крещeніz и3 причащeніz с™hхъ т†инъ. Кmрjл. є7.

Nдeжда. Е#пjскопы и3 кли1ріки не должны2 ўкрашaть себS пhшными, свётлыми, и3 разноцвётными nдeждами, и3 воскри1ліzми и3нaгw цвёта. Седм. ѕ7i. Гaнгр. к7а. Кли1ріки не должны2 носи1ть неприли1чную nдeжду, нижE въ дор0гэ, но њпредэлeнную длz кли1ра. Шест. к7з. Кто2 посмэвaетсz носsщымъ прост0е и3 скр0мное њдэsніе, т0тъ д0лженъ бhть и3справлsемъ є3пітіміeю. Седм. ѕ7i. Сур0вой nдeжды не д0лжно носи1ть, рaди мни1магw подви1жничества, ни њсуждaть тёхъ, к0и съ благоговёніемъ н0сzтъ шeлковое њдэsніе и3 nбщепринsтую nдeжду. Гaнгр. в7i. Мужчи1нэ не д0лжно њдэвaтьсz въ жeнскую nдeжду, ни жeнщинэ въ мужскyю, Шест. …в. нижE рaди подви1жничества. Гaнгр. Gi.

Nлтaрь. Жeртвенникъ. Ґнт. є7. Nдни6мъ њсвzщє1ннымъ позволи1тельно входи1ть во с™hй nлтaрь, и3 тaмъ причащaтьсz, Лаод. f7i. но никомY и3з8 мірsнъ, и3зключaz ли1ца цaрскагw дост0инства. Шест. …f. ЖенЁ въ nлтaрь не входи1ть. Лаод. м7д. Nлтари2 и3ли2 жeртвенники должны2 бhть воздвигaемы съ благословeніz є3пjскопа. Ґп0ст. lа. Ґнт. є7. Nлтари2 постaвленные въ полsхъ и3 въ вертогрaдахъ, бyдто бы въ пaмzть мощeй мyченикwвъ, рaвнw постр0енные по сновидёніzмъ и3 сyетнымъ tкровeніzмъ, д0лжно разрушaть, ґ мzтeжный нар0дъ вразумлsть. Карf. §д. Къ nлтарю2 не прин0сzтсz мeдъ, млеко2, сікeра, пти6цы, живHтныz, мzсA и3 џвощи: но прин0ситсz віно2, хлёбъ, Ґп0ст. G. Шест. н7з, §f. Карf. м7ѕ. є3лeй длz лампaды, fmміaмъ, Ґпост. G. начaтки пшени1цы и3ли2 віногрaда, длz благословeніz. Карf. м7ѕ.

Џпись церк0внаz. Не д0лжно расточaть вещeй, находsщихсz въ церк0вной џписи. Карf. м7в.

Nрaрь. Ни1зшымъ церк0в(с. м7)нымъ служи1телzмъ не носи1ть nрарS. Лаод. к7в, к7г.

Nрігeнъ. Е#гw2 ўчeніе состоsвшее въ мечтaніzхъ блуждaющагw ўмA, tвeргнуто. Шест №.

Nсjй, є3пjскопъ кордyбскій. Сард. №.

Nтцы2 свzтhе. Ўчeніе и4хъ бGоглаг0ливо. Догм. седм. вселeнск. соб0р, стр. з7.

Tлучeніе бывaетъ t свzтaгw причaстіz, и3ли2 и3 t всёхъ моли1твъ. ҐгкЂр. є7, ѕ7, з7, н7, f7.

Tлучeнный. Tлучeнный t њбщeніz и3ли2 запрещeнный въ свzщеннослужeніи не д0лженъ, до разсмотрёніz дёла, присвоsть себЁ њбщeніz. Сард. д7i. Карf. к7и, lи. Васjл. п7и. Молsщійсz съ tлучeнными д0лженъ бhть сaмъ tлучeнъ. Ґп0ст. ‹. Ґнт. в7. Нар0дъ, пріeмлющій tлучeннаго и3ли2 запрещeннаго кли1ріка, tлучaетсz. Васjл. п7и. Е$стьли tлучeнный сокр0етъ своE tлучeніе, то tлучeніе є3гw2 должно2 продолжaтьсz б0льшее врeмz. Ґп0ст. Gi. Tлучeнныхъ є3пjскопомъ не м0жетъ принsть и3н0й є3пjскопъ, рaзвэ въ слyчаэ смeрти tлучи1вшагw, и3ли2 въ слyчаэ разрэшeніz свои1мъ є3пjскопомъ и3ли2 соб0ромъ. Ґп0ст. lв. Перв. є7. Ґнт. ѕ7 Кли1рікъ, tлучeнный свои1мъ є3пjскопомъ, tлучaетсz, док0лэ не њправдaетсz Fе0ф. д7. См. сyдъ. Tлучeнные свои1мъ є3пjскопомъ м0гутъ и3скaть њправдaніz пред8 соб0ромъ, и3 соб0ръ произв0дитъ њсновaтельное и3зслёдованіе њб8 tлучeнныхъ. Перв. є7. Ґнт. ѕ7, к7. Fе0ф. д7. Tлучeнный въ ѓфрікэ и3 и4щущій nбщeніz за м0ремъ (въ їтaліи), и3звергaетсz и3з8 кли1ра. Карf. р}i. Tлучeнные вели1кимъ соб0ромъ нигдЁ не пріeмлютсz въ nбщeніе. Премyдр. №. Tлучeнный, въ чaсъ и3сх0да t жи1зни, ўдост0иваетсz причащeніz свzтhхъ тaинъ, но въ слyчаэ возвращeніz къ жи1зни, возвращaетсz въ прeжнее положeніе. Григ. нЂсс. в7, є7.

Tпaдшій t вёры. См. tречeніе t вёры, и3 њглашeнный.

Nтрави1тель. Nтрави1тели пріeмлютсz въ nбщeніе, кaкъ ўбjйцы, чрез8 двaдцать лётъ. Васjа з7, …є.

Tречeніе t вёры, t хrтA. Кто2 и3з8 кли1ра tрекaетсz t хrтA, рaди стрaха человёческагw, т0тъ д0лженъ бhть tвeргнутъ t цeркви: ґ кто2 t и4мени служи1(с. м7а)телz хrт0ва, т0тъ и3звергaетсz и3з8 кли1ра. Покazвшійсz принимaетсz, но мірzни1номъ. Ґп0ст. …в. Петр. ґлеx. ‹. По tречeніи t хrтA, произведeнный въ кли1ръ, и3звергaетсz. Перв. ‹. Сдёлавшихсz tстyпниками, и3 принуждaвшихъ къ tступлeнію t вёры други1хъ, принимaть въ совершeнное nбщeніе чрез8 дeсzть лётъ. ҐгкЂр. f7. Произв0льнw tрeкшійсz t хrтA и3 покazвшійсz, д0лженъ бhть во всE врeмz жи1зни въ числЁ плaчущихъ, ґ причащeніz сподоблsтьсz при концЁ жи1зни. Васjл. o7г. Григ. нЂсс. в7. Тsжкими мучeніzми и3 страдaніzми доведeнные до tречeніz t хrтA, принимaютсz, смотрS по винЁ, въ nбщeніе и3ли2 чрез8 в0семь лётъ, Васjл. п7а. и3ли2 по врeмени назнaченномъ длz любодёєвъ. Григ. нЂсс. в7. Петр. ґлеx. №. По претерпёніи ск0рбей и3 смрaда въ темни1цэ, tрeкшіесz t хrтA и3 покazвшіесz, принимaютсz въ nбщeніе чрез8 четhре г0да. Петр. ґлеx. в7. Без8 всsкагw страдaніz, по малодyшію и3 стрaху tпaдшіе t вёры, но п0слэ покazвшіесz, принимaютсz въ nбщeніе чрез8 двэнaдцать, Перв. №i. чрез8 nди1ннадцать, Васjл. п7а. чрез8 сeдмь лётъ. Петр. ґлеx. G. Tпaдшіе t вёры, и3 по tчazнію њстаю1щіесz нераскazнными, предаю1тсz вёчному њсуждeнію. Петр. ґлеx. д7. На притв0рнw показaвшихъ себS не хрістіaнами, но не їдwложeртвовавшихъ, полагaетсz покаsніе шестимёсzчное. Петр. ґлеx. є7. Tступи1вшіе t вёры длz получeніz прeжнzгw в0инскагw чи1на, и3 дaвшіе за то2 дeньги, tлучaютсz t причащeніz свzтhхъ тaинъ на пzтнaдцать лётъ. Перв. в7i. Рабы2 хрістіaне, постaвленные господaми вмёстw себS сами1хъ, и3 доведeнные ўгр0зами свои1хъ госп0дъ до їдwложeртвованіz и3 падeніz, подвергaютсz годов0му покаsнію. Петр. ґлеx. ѕ7. Сaми же господA, кaкъ за лицемёріе, тaкъ и3 за принуждeніе рабHвъ свои1хъ къ їдwложeртвованію, подвергaютсz покаsнію на три2 г0да. Петр. ґлеx. з7. Съ тёми, кот0рые пaли, но п0слэ сaми вhшли на п0двигъ, и3сповёдали себS хрістіaнами и3 бhли въ темни1цэ и3 въ мyкахъ, д0лжно и3мёть nбщeніе и3 въ моли1твахъ и3 причащeніи. Петр. ґлеx. }. Д0лжно и3мёть nбщeніе и3 съ тёми, кот0рые преждеврeменнw вhшедъ на п0двигъ, сaми себЁ навлекли2 и3скушeніе. Петр. ґлеx. f7. ТЁ и3з8 кли1ра, кот0рые пaли, но (с. м7в) пот0мъ возwбнови1ли п0двигъ, не м0гутъ бhть въ свzщеннодёйствіи, но њстаю1тсz т0лькw въ nбщeніи. Петр. ґлеx. ‹. За тёхъ, кот0рые сaми, ввeргнувъ себS въ кипsщее гонeніе, по нeмощи пл0ти, не могли2 вhнести тsжкихъ мучeній и3 пaли, но п0слэ съ раскazніемъ њбрати1лись, справедли1вw приноси1ть моли6твы и3 приношє1ніz. Петр. ґлеx. №i. Тёмъ, кот0рые даю1тъ сребро2, дабы2 њсвободи1тьсz t ѕл0бы гони1телей, не д0лжно поставлsть сегw2 въ винY. Петр. ґлеx. в7i. Дэsн. з7i, f7 – ‹. Њстaвившіе всE рaди спасeніz души2, и3 бэжaвшіе (t гони1телей), не должны2 бhть њбвинsемы въ т0мъ, что2 за ни1хъ взsты другjе. Петр. ґлеx. Gi.

Tречeніе t служeніz. Рукописaніе tречeніz t служeніz, вhнужденное стрaхомъ и3 ўгр0зами, не дэйстви1тельно. Кmрjл. G.

Nтрокови1ца. См. дёва.

Tступи1вшій t вёры. См. tречeніе t вёры.

Tшeльничество. Смирeнное tшeльничество дост0йно њдобрeніz. Гaнгр. к7а.

Tщепeнецъ. См. раск0льникъ.

П.

Паvліaне. Перв. f7i. Шест. §є.

Пaстырь. Ў принsвшагw пaстырское води1тельство, всE попечeніе должно2 бhть њ т0мъ, чт0бы заблyдшую џвцу возврати1ть, и3 ўsзвленную ѕмjемъ ўврачевaть. Шест. Rв.

Пaдшій. Т0 є3сть tрeкшійсz t хrтA. См. tречeніе t вёры.

Пaмzть њ ўс0пшихъ. Пaмzть њ скончaвшихсz должнA совершaтьсz літургjею, ґ по нyждэ и3 кр0мэ літургjи моли1твами. Карf. н7.

Пaмzть мyченикwвъ. См. мyченикъ.

Парамонaрій, пристaвникъ длz њхранeніz свzщeнныхъ мёстъ, пономaрь. Четв. в7.

Патріaрхъ. Что2 њпредэлено2 њ пресвЂтерахъ, є3пjскопахъ и3 митрополjтахъ, то2 сaмое, и3 наипaче, прили1чествуетъ патріaрхамъ. Двукр. є7i.

Пaсха. Не д0лжно нарушaть њпредэлeніz нікeйскагw соб0ра њ прaзднованіи пaсхи. Ґнт. №. Въ (с. м7г) прaздникъ пaсхи, не д0лжно посылaть свzтhz т†йны въ и3нhе прих0ды, длz благословeніz. Лаод. д7i. Дeнь пaсхи возвэщaть чрез8 мэстоблюсти1телей на соб0рэ, и3ли2 чрез8 приписaніе под8 њпредэлeніzми соб0ра. Карf. …в, п7д. Не д0лжно совершaть пaсхи съ їудezми, прeжде весeннzгw равнодeнствіz. Ґп0ст. з7. Ґнт. №.

Пепузіaне (є3ретіки2), послёдователи монтaна. Васjл. №.

Перенесeніе дёла въ вhсшее суди1лище. См. сyдъ.

Періодevтъ. Въ мaлыхъ городaхъ и3 сeлахъ поставлsть періодevтwвъ, не є3пjскопwвъ. Лаод. н7з.

Пeтръ, ґрхіепcкопъ ґлеxандрjйскій, свzтhй nтeцъ. Е#гw2 пр†вила при1нzты въ церк0вный зак0нъ. Шест. в7.

Пи1ршество. Ни кли1рікамъ, ни мірsнамъ не дёлать пи1ршествъ, слагazсь. Лаод. н7є. Д0лжно ходaтайствовать, чт0бы воспрещены2 бhли kзhческіz пи1ршєства и3 и4грища, nс0беннw во дни2 свzтhхъ мyченикwвъ, и3 близ8 свzщeнныхъ мёстъ. Карf. o7а.

Писaніе свzщeнное. Свzщeнное писaніе надлежи1тъ и3з8zснsть соглaснw съ писaніемъ свzтhхъ nтє1цъ. Шест. f7i. ВсЁ хрістіaне, ґ наипaче свzщeнники, должны2 поучaтьсz въ б9eственномъ писaніи. Седм. в7. T писaніz не д0лжно трeбовать буквaльной т0чности, когдA речeніе перев0да хорошw2 выражaетъ предмeтъ, но не прелагaетъ с0бственнw значeніz сл0ва є3врeйскагw. Васjл. є7i.

Пи1ща. Не позволи1тельно э4сть съ поз0рищными вhмыслами, съ сатани1нскими пёснzми. Свzщeнникамъ не позволи1тельно э4сть наеди1нэ съ женaми, ґ рaзвэ съ нёкоторыми бGобоsзненными и3 благоговёйными мужaми и3 жeнщинами, дабы2 nбщeніе трапeзы вело2 къ назидaнію д¦0вному. Седм. к7в. Пи1ща плённымъ хрістіaнамъ и3з8 рyкъ kзhчникwвъ позволи1тельна, є4стьли nнA не їдwложeртвеннаz. Григ. неок. №.

Плaчь, пeрваz стeпень є3пітіміи2 (длz кaющихсz). Плaчь бывaетъ внЁ врaтъ моли1твеннагw хрaма. Григ. неок. в7i.

Плzсaніе возбранено2 на поз0рищэ, Шест. н7а, …в. на брaкахъ, Лаод. н7г. nс0беннw же (с. м7д) kзhчєскіz плzсaніz во дни2 прaздничные бли1зъ свzщeнныхъ мёстъ. Карf. o7а.

Подви1жничество не возбранsемое, и3 возбранsемое. Гaнгр. в7i, к7а.

Покаsніе. См. кaющійсz, є3пітіміS.

Полуаріaне (є3ретіки2). Втор. №.

Поминовeніе њ ўс0пшихъ. См. пaмzть њ ўс0пшихъ.

Понтjйскій. Е#пjскопы понтjйскіе. Втор. в7.

Порyка. Никто2 и3з8 кли1ра не д0лженъ давaть себS порyкою. Ґп0ст. к7.

Послaніе. Кли1ментовы посл†ніz. См. кли1ментъ. Сeльскіе пресвЂтеры не посылaютъ канонjческихъ послaній: ґ посылaютъ посл†ніz рaзвэ т0лькw къ сосёднимъ є3пjскопамъ. Ґнт. }. Митрополjтъ созывaетъ є3пjскопwвъ џбласти на соб0ръ посрeдствомъ послaній Ґнт. f7i.

Постановлє1ніz кли1ментовы. См. кли1ментъ.

Пострижeніе. См. монaшество.

П0стъ. Во свzтyю четыредесsтницу пред8 пaсхою, тaкже въ срeду и3 пzт0къ, д0лжно соблюдaть п0стъ. Ґп0ст. …f. Петр. ґлеx. є7i. Въ дeнь гDень, т0 є3сть воскрeсный, и3 въ суббHту, кр0мэ суббHты вели1кой, стр0гій п0стъ воспрещaетсz. Ґп0ст. …д. Гaнгр. }i.

Похищeніе. Похищeніе жeнъ, под8 ви1домъ супрyжества, и3 содёйствіе семY њсуждaетсz. Четв. к7з. Шест. §в. Васjл. №. Похищaющіе жeнъ, должны2 возврати1ть, и3 тогдA бhть принимaемы на покаsніе. Васjл. к7в.

Похищeніе цRк0вныхъ вещeй. См. свzтотaтство.

Прaвило. Пр†вила свzтhхъ ґп0стwлъ, шести2 вселeнскихъ соб0рwвъ и3 помёстнw собрaвшихсz, и3 t свzтhхъ nтє1цъ и3зложє1нныz, всецёлw и3 непоколeблемw пріeмлемъ. Седм. №. НикомY не позволsетсz и3змэнsть и5хъ, tдэлsть t ни1хъ, и3ли2 принимaть другjz подлHжныz. Шест. в7.

Правослaвный. Дёти кли1рікwвъ, рождeнные t брaка съ и3новёрною и3 крещeнные ў є3ретікHвъ, должны2 бhть приводи1мы въ њбщeніе къ каfолjческою цeрковію. Четв. д7i. Дёти кли1рікwвъ (с. м7є) не и3нaче м0гутъ вступaть въ брaкъ съ лицeмъ и3новёрнымъ, рaзвэ nно2 њбэщaетсz принsть правослaвную вёру. Четв. д7i. Правослaвные члeны кли1ра своб0дны t подчинeніz tступaющымъ t правослaвіz є3пjскопамъ. Трет. G. Слич. Двукр. є7i.

Пред†ніz ўстан0влены длz нaсъ писaніемъ, и3ли2 без8 писaніz. Догм. седм. вселeнск. соб0ра. Васjл. §а. Предaнные догмaты и3мёютъ nдинaкую си1лу съ пи1сьменными. Васjл. §а, §в.

Предохрани1лища. См. волшебство2.

Предстоsтель цeркви. См. є3пjскопъ.

Прелюбодэsніе. А. Њзначeніе ли1цъ, считaющихсz прелюбодёzми. Прелюбодёемъ назывaетсz совокуплsющійсz съ чужeю жен0ю. Васjл. }i. Григ. нЂсс. д7. Къ прелюбодэsнію tн0сzтсz скотол0жство и3 мужел0жство. Григ. нЂсс. д7. Прелюбодёйствующими признаю1тсz: а) мyжъ њставлsющій женY и3 поeмлющій другyю, Шест. п7з. Ґп0ст. м7и. Карf. рє7i. Васjл. f7, o7з. б) берyщій въ брaчное сожи1тіе њбручeнную друг0му, Шест. §и. в) взsвшій дёву, посвzти1вшую себS гDу, Васjл. }i. г) вступи1вшій въ брaкъ, по tнsтіи ў негw2 чуж0й жены2, кaкъ вин0вный за пeрвую, Васjл. lз. д) женA њстaвившаz мyжа и3 вhшедшаz за и3нaго, Шест. п7з. Карf. рє7i. Васjл. f7. є) женA tлучи1вшагwсz мyжа, сожи1тельствующаz и3н0му прeжде ўдостовэрeніz њ смeрти є3гw2, Шест. §г. Васjл. lа. ж) женA в0ина, вступaющаz въ брaкъ, во врeмz безвёстности њ мyжэ, Шест. §г. Васjл. lѕ. з) дёва, дaвшаz nбётъ чистоты2 гDу, и3 пот0мъ нарyшившаz џный. Васjл. }i, …. Њстaвленный жен0ю без8 вины2, дост0инъ nбщeніz съ цeрковію, ґ nнA є3пітіміи2. Шест. п7з. Васjл. lє. Жeнамъ nбhчай повелэвaетъ ўдeрживать свои1хъ мужeй, и3 невёрныхъ въ супрyжествэ. Мyжъ њстaвленный жен0ю дост0инъ снисхождeніz, и сожи1тельствующаz съ ни1мъ не њсуждaетсz. Васjл. f7. В. Е#пітіміS длz прелюбодёевъ. Прелюбодёи пріeмлютсz въ nбщeніе чрез8 пzтнaдцать лётъ, Васjл. з7, н7и. и3 чрез8 сeдмь лётъ, є4жели со слезaми покaютсz. Шест. п7з. Васjл. o7з. ҐгкЂр. к7.

ПресвЂтеръ. А. Поставлeніе пресвЂтера. ПресвЂ(с. м7ѕ)теръ поставлsетсz t nдногw2 є3пjскопа, Ґп0ст. в7. не прeжде тридцати2 лётъ, Неок. №i. Шест. д7i, є7i. не прeжде, кaкъ сдёлаетъ всёхъ находsщихсz въ домY є3гw2 правослaвными, Карf. м7є. не вск0рэ по крещeніи, Перв. в7. не поспёшнw, и3 по и3спытaніи. Сард. №. Перв. f7. Кmрjл. д7. См. кли1ръ, рукоположeніе. В. Tношeніе пресвЂтера къ є3пjскопу. ПресвЂтеръ не д0лженъ пренебрегaть своего2 є3пjскопа. Двукр. д7i. Без8 в0ли своегw2 є3пjскопа џнъ не д0лженъ дёлать ничегw2. Ґп0ст. lf. Лаод. н7з. ПресвЂтеръ, њстaвившій св0й предёлъ без8 в0ли своегw2 є3пjскопа, и3 перемэсти1вшійсz въ друг0й, tлучaетсz t њбщeніz, є4стьли не возврати1тсz. Ґп0ст. є7i. Пeрв. є7i, ѕ7i. Ґ є4жели џнъ дёлаетъ раск0лъ, презрёвъ своего2 є3пjскопа, tдёльнw дёлаетъ собр†ніz, водружaетъ и3н0й nлтaрь, не њбличи1въ є3пjскопа ни въ чeмъ проти1вномъ благочeстію и3 прaвдэ, то низвергaетсz, кaкъ любоначaльный, Ґп0ст. lа. и3 предаeтсz ґнafемэ, Карf. №, №i. Гaнгр. ѕ7. Двукр. Gi. ПресвЂтеръ д0лженъ возноси1ть и4мz своегw2 є3пjскопа на моли1твахъ. Двукр. Gi. Џнъ д0лженъ наблюдaть за џбразомъ жи1зни служи1телей цeркви, и3 доноси1ть њб8 ни1хъ. Васjл. п7f. Г. Њбsзаннwсти пресвЂтера пaстырскіz. ПресвЂтеру неwпусти1тельнw д0лжно бhть при дэлaхъ церк0вныхъ. Ґп0ст. н7а. Џнъ њбsзанъ ўчи1ть при1чтъ и3 людeй благочeстію, Ґп0ст. н7и. ґ неблагонрaвныхъ вразумлsть ўвэщaніzми, ґ и3ногдA церк0вными є3пітіміsми. Двукр. f7. Подавaть потрeбное нуждaющымсz и3з8 кли1ра. Ґп0ст. н7f. Не причащaющійсz без8 благосл0вной вины2, д0лженъ бhть tлучeнъ. Ґп0ст. }. Не принимaющій поручeннагw служeніz tлучaетсz, док0лэ не пріи1метъ. Ґп0ст. lѕ. См. кли1ръ. Д. Кто2 не м0жетъ бhти пресвЂтеромъ; №) нев0льный ўбjйца, Григ. нЂсс. є7. в7) и4збранный мірски1ми начaльниками. Седм. G. См. кли1ръ.

ПресвЂтеріда. Лаод. №i.

Прест0лъ (кafедра є3пjскопскаz). Е#пjскопу пeрвагw прест0ла не д0лжно и3меновaтьсz верх0внымъ свzщeнникомъ. Карf. м7и.

Приношeніе свzтhхъ дарHвъ въ літургjи. Въ свzт0мъ приношeніи д0лжно растворsть віно2 вод0ю. Шест. lв. СіE приношeніе д0лжно совершaть п0слэ подаsніz взаи1мнw дрyгъ дрyгу (с. м7з) ми1ра. Лаод. f7i. Свzтaгw приношeніz въ домaхъ не совершaть. Лаод. н7и. Свzщeнники должны2 преподавaть нар0ду приношeніе без8 присоединeніz віногрaда. Шест. к7и. Приношeніz за самоубjйцъ не твори1ть: Тімоf. д7i. впр0чемъ, кто2 поднsлъ на себS рyки, бhвъ внЁ себS, за того2 твори1ть приношeніе. Тімоf. д7i. За tпaдшихъ t вёры, по причи1нэ тsжкихъ мучeній, но п0слэ покazвшихсz, справедли1вw совершaть приношeніе. Петр. ґлеx. №i. Приношє1ніz, њстаю1щіzсz за ўпотреблeніемъ нyжнагw длz тaинства, кли1ріки раздэлsютъ междY соб0ю, и3 да не ћстъ t ни1хъ њглашeнный, ґ т0лькw кли1ріки и3 вёрные. Fе0ф. }.

Приношeніе плодHвъ не должно2 бhть пріeмлемо и3 раздавaемо без8 в0ли є3пjскопа. Гaнгр. з7, }.

Припaданіе (трeтіz стeпень є3пітіміи2). Кaющійсz, стоS внутри2 врaтъ хрaма, и3сх0дитъ вмёстэ съ њглашeнными. Григ. неок. в7i.

Присвоeніе церк0вныхъ вещeй. См. свzтотaтство.

Присоединeніе и3новёрныхъ къ правослaвной цeркви. И#новёрные, смотрS по и4хъ кaчеству, присоединsютсz къ правослaвной цeркви посрeдствомъ крещeніz и3 мmропомaзаніz. Перв. f7i. Втор. з7. Шест. §є. Лаод. з7, }. Васjл. №, м7з.

Прих0дъ. Находsщіесz въ сeлахъ и3ли2 предгрaдіzхъ прих0ды кaждой є3пaрхіи должны2 неизмённw њставaтьсz под8 влaстію завёдывающихъ џными є3пjскопwвъ, Четв. з7i. Шест. §є. nсобли1вw є4жели nни2 въ продолжeніи тридцати2 лётъ безсп0рнw бhли въ и4хъ вёдэніи. Четв. з7i. Шест. к7є. Сп0ръ њб8 ни1хъ разрэшaетсz џбластнымъ соб0ромъ, є3xaрхомъ и3ли2 патріaрхомъ. Четв. з7i. Шест. к7є. Въ слyчаэ ўстроeніz н0вагw г0рода, распредэлeніе прих0дwвъ должно2 слёдовать граждaнскому и3 зeмскому порsдку. Четв. з7i. Шест. lи.

Причащeніе, є3vхарjстіz. Свzщеннослужи1тели, при совершeніи приношeніz не причащaющіесz без8 благосл0вной причи1ны, tлучaютсz. Ґп0ст. н7. Вёрные не пребывaющіе въ цeркви на моли1твэ до концA, и3 tвращaющіесz t свzтaгw причащeніz tлучaютсz. Ґп0ст. f7. Ґнт. в7. Хотsщій причасти1тьсz, д0лженъ приступи1ть, сложи1въ рyки во џб(с. м7и)разъ крестA, и3 вмёстw руки2 не д0лженъ и3мёть и3з8 злaта, и3ли2 и3нaгw веществA, нёкоегw вмэсти1лища длz принsтіz б9eственнагw дaра. Шест. Rа. Всsкій tходsщій t сегw2 житіS д0лженъ сподоблsтьсz причащeніz. Перв. Gi. Карf. з7. Григ. нЂсс. в7, є7. Мyжъ и3 женA, преспaвшіе н0чью, по ќтру не должны2 причащaтьсz. Тімоf. є7. ЖенA, находsщаzсz въ њчищeніи, не должнA причащaтьсz, док0лэ не њчи1ститсz. Тімоf. з7. Діон. ґлеx. в7. Гот0вzщійсz къ причащeнію, и3 нечazннw проглоти1вшій в0ду, м0жетъ причасти1тьсz. Тімоf. ѕ7i. Бэснyемый и3з8 вёрныхъ, є4стьли не хyлитъ, м0жетъ причащaтьсz, по временaмъ. Тімоf. G. И#мёвшій нечи1стое сновидёніе да и3спытyетъ свою2 с0вэсть, и3, є4стьли и3скушeніе t сатаны2, д0лженъ причасти1тьсz. Діон. ґлеx. д7. Тімоf. в7i. Кто2 дyмаетъ, что2 не д0лжно принимaть причащeніz t пресвЂтера, вступи1вшагw въ брaкъ, т0тъ под8 клsтвою. Гaнгр. д7. Њ причащeніи находsщихсz под8 є3пітіміeю. См. є3пітіміS.

Прокажeнный. Прокажє1ннымъ д0лжно моли1тьсz съ њбуревaемыми. ҐгкЂр. з7i.

Прор0къ. Пр0тивъ прор0кwвъ никто2 не дёйствовалъ безбёднw. Карf. є7.

Pалмопёніе. См. пёніе.

Pал0мъ. Не д0лжно читaть въ цeркви pалмы2 не свzщeнные, Лаод. н7f. ни совокуплsть pалмы2 nди1нъ къ друг0му непрерhвнw, но чрез8 промежyтокъ, по кaждомъ pалмЁ, должно2 бhть чтeнію. Лаод. з7i.

Пустhнникъ. Тaкъ назывaемыхъ пустhнникwвъ, кот0рые въ чeрныхъ nдeждахъ и3 съ tращeнными власaми њбращaютсz по городaмъ среди2 мірски1хъ мужeй и3 жeнъ, њпредэлsть въ монастhрь, и3ли2 выгонsть въ пустhни. Шест м7в.

Пьsнство. Предаю1щіесz вінY свzщеннослужи1тели, должны2 бhть и3звeржены: ґ ни1зшіе кли1ріки и3 мірsне tлучены2, є4жели не перестaнутъ. Ґп0ст. м7в, м7г.

Пэвeцъ (церк0вный). Пэвцaмъ не д0лжно носи1ть nрарS. Лаод. к7г. Пэвeцъ, прeданный и3грЁ и3ли2 вінY, є4стьли не перестaнетъ, д0лженъ бhть tлучeнъ. Ґп0ст. м7г.

Пёніе. Въ цeркви не д0лжно ўпотреблsть безчи1нныхъ в0плей, но пёть со внимaніемъ и3 ўми(с. м7f)лeніемъ. Шест. o7є. Т0лькw состоsщымъ въ кли1рэ пёть въ церквaхъ. Лаод. є7i.

Пёснь трисвzтaz. Въ трисвzт0й пёсни къ словaмъ: свzтhй безсмeртный, не д0лжно присоединsть сл0въ: распнhйсz за ны2. Шест. п7в.

Пzтьдесsтница. Во дни2 пzтидесsтницы не преклонsть колёнъ, но моли1тьсz стоS. Перв. к7.

Пzт0къ. Въ пzт0къ, по предaнію, заповёдано пости1тьсz, рaди страдaній гDа. Петр. ґлеx. є7i.

Р.

Рaбъ, рабA. РабA не принимaть въ монaшество, ни въ кли1ръ, без8 соглaсіz господи1на. Ґп0ст. п7в. Четв. д7. Рабы2 tпускaютсz на своб0ду, при трeхъ свидётелzхъ. Шест. п7є. Рaбъ, под8 предл0гомъ благочeстіz, не д0лженъ ўклонsтьсz t служeніz своемY господи1ну. Гaнгр. G. РабA, вhшедшаz зaмужъ пр0тивъ в0ли господи1на, блудодёйствуетъ: Васjл. м7, м7в. наси1лованнаz свои1мъ господи1номъ, непови1нна: Васjл. lf. њвдовёвшаz, є4жели согласи1тсz, под8 ви1домъ похищeніz, на вторhй брaкъ, не должнA бhть њбвинsема, ґ т0лькw подлежaть є3пітіміи2 двоебрaчіz. Васjл. н7г.

Разб0йникъ. Взаи1мнw поражaющіе разб0йникwвъ њсуждaютсz. Васjл. н7є. Разб0йникъ сyдитсz, кaкъ человэкоубjйца. Григ. нЂсс. ѕ7.

Разв0дъ не позволи1теленъ, кромЁ слyчаz прелюбодэsніz. ЖенA не должнA разводи1тьсz съ мyжемъ потомY, что2 бьeтъ є3E, что2 трaтитъ є3S и3мёніе, что2 џнъ невёрный. Васjл. f7. Мyжъ не м0жетъ развести1сz съ жен0ю потомY, что2 nнA њдержи1ма ѕлhмъ дyхомъ. Тімоf. є7i.

Раск0лъ. ПресвЂтеръ, производsщій раск0лъ, предаeтсz ґнafемэ. Карf. №, №i.

Раск0льникъ. Чт0 є3сть раск0льникъ; Васjл. №. Съ раск0льниками и3ли2 tщепeнцами моли1тьсz не д0лжно. Лаод. lг. Пр0тивъ неи1стовства раск0льникwвъ д0лжно проси1ть п0мощи ў царeй. Карf. Rд. Раск0льническое крещeніе д0лжно принимaть. Васjл. №. И#з8 њбрати1вшихсz раск0льникwвъ, є3нкратjтwвъ, васjлій вели1кій принsлъ двyхъ на є3пjскопскую кafедру. Тaмъ же.

(с. н7)

Растлёніе. РастлBніz, бывaющыz наси1ліемъ, не должны2 њбращaтьсz въ њбвинeніе растлBннымъ. Васjл. м7f.

Ригjнъ є3пjскопъ кЂпрскій. Трет. }.

Ри1мъ н0вый. Кwнстантіноп0ль. Втор. G.

Ри1мскій є3пjскопъ д0лженъ и3мёть влaсть на зaпадэ. Пeрв. ѕ7. Прест0лъ є3гw2. Шест. lѕ.

Ристaлище к0нское. См. зрёлище.

Роди1тель. Роди1телzмъ не д0лжно њставлsть свои1хъ дэтeй под8 предл0гомъ tшeльничества. Гaнгр. є7i.

Родство2 дух0вное. Родство2 по дyху важнёе сою1за по тёлу. Воспріeмлющіе дэтeй t свzтaгw крещeніz, не должны2 вступaть въ брaкъ съ мaтерzми и4хъ вд0вствующими. Шест. н7г.

Родство2 плотск0е. Не д0лжно вступaть въ брaкъ съ д0черью брaта своегw2, nтцY и3 сhну съ мaтерью и3 дщeрью, nтцY и3 сhну съ двумS дэви1цами сестрaми, мaтери и3 д0чери съ двумS брaтьzми, двyмъ брaтьzмъ съ двумS сестрaми, женЁ съ двумS брaтьzми, мyжу съ двумS сестрaми: Шест. н7д. Неок. в7. Васjл. к7г, o7и, п7з. Тімоf. №i. и3нaче и4хъ совокуплeніе расторгaетсz, и3 nни2 подлежaтъ є3пітіміи2. Шест. н7д. Васjл. o7и.

Ржcтво2 хrт0во. Дв7а родилA невмэсти1мое сл0во пaче ўмA и3 сл0ва. Б9eственное рождeніе t дв7ы, кaкъ безсёменнw бhвшее, д0лжно и3сповёдыватьсz безболёзненнымъ. Ґ посемY вBрнымъ не д0лжно, по днЁ рождествA хrт0ва, приготовлsть и3 передавaть хлёбеннагw печeніz, бyдто бы въ чeсть болёзней рождeніz дв7ы марjи. Шест. o7f.

Р0скошь должнA бhть чyжда свzщeнническагw чи1на и3 состоsніz. Седм. ѕ7i.

Р0стъ. Никто2 и3з8 причи1сленныхъ къ кли1ру не д0лженъ брaть р0ста съ давaемагw и4мъ въ заeмъ друг0му. Ґп0ст. м7д. Перв. з7i. Шест. №. Лаод. д7. Карf. к7а. Вин0вный, є4жели не перестаeтъ, лишaетсz сaна. Ґп0ст. м7д. Перв. з7i. Шест. ‹.

Рукоположeніе. Рукоположeніе должно2 бhть по и3спытaніи, съ соглaсіемъ свzщeнства, (с. н7а) не тaйнw, но среди2 цeркви, въ присyтствіи нар0да, и3 при возглашeніи є3пjскопа. Fе0ф. з7. Поставлsемые должны2 бhть поставлsемы т0лькw t свои1хъ є3пjскопwвъ. Сард. є7i. Не д0лжно рукополагaть и3нaче, кaкъ съ назначeніемъ и4меннw къ и3звёстной цeркви и3ли2 въ монастhрь. Четв. ѕ7. Рукополагaемые должны2 получaть t рукополагaющихъ грaматы, съ њзначeніемъ г0да и3 днS рукоположeніz. Карf. R. Никто2 не рукополагaетсz втори1чнw въ тy же стeпень. Ґп0ст. …и. Карf. lѕ, н7f. Т0лькw принsвшіе рукоположeніе t є3ретікHвъ м0гутъ сн0ва принимaть рукоположeніе t правослaвныхъ є3пjскопwвъ Ґп0ст. …и. Васjл. №. Покazвшихсz не принимaть рукоположeніz, не д0лжно принуждaть нарушaть клsтву. Васjл. §.

Рэшeніе. При прекосл0віzхъ дэлA рэшaютсz большинств0мъ голосHвъ. Перв. ѕ7. Ґнт. f7i. Соглaсное рэшeніе є3пjскопwвъ должно2 бhть твeрдымъ. Ґнт. є7i.

С.

Савелліaне (є3ретіки2). Втор. №, з Шест. §є.

Саккоф0ры (є3ретіки2). Васjл. м7з.

Самоубjйца. Приношeніz за самоубjйцъ не бывaетъ. Тімоf. д7i.

Сатmрjческій. Не носи1ть личи1нъ сатmрjческихъ. Шест. …в.

Сб0рище нар0дное. Нар0дному сб0рищу не позволи1тельно и3збирaть въ свzщeнство. Лаод. Gi.

Свидётель. Пр0тивъ є3пjскопа, по церк0внымъ дэлaмъ, не должны2 бhть принимaемы въ свидётели: №) невёрные, є4ллины и3ли2 їудeи, Карf. рм7д. в7) є3ретіки2, Ґп0ст. o7є. Втор. ѕ7. G) раск0льники, д7) и3звeрженные за вины2 и3з8 кли1ра и3ли2 и3з8 разрsда мірsнъ, и3 tлучeнные, є7) сaми прeжде подвeргшіесz дон0су, и3 є3щE не њчи1стившіесz t њбвинeніz, Втор. ѕ7. ѕ) њпор0ченные, Карf. }, к7и. и3 з) дaже правовёрный, є4жели џнъ nди1нъ. Ґп0ст. o7є. Перв. в7. Пр0тивъ є3пjскопа и3 всёхъ принадлежaщихъ къ кли1ру не должны2 бhть принимaемы №) тЁ, t кот0рыхъ не пол0жено принимaть дон0сwвъ, в7) предстaвленные доноси1телzми и3з8 своегw2 д0ма. G) малолётные, мeнэе четhрнадцати лётъ, Карf. рм7ѕ. и3 д7) тЁ, (с. н7в) кот0рые прeжде сaми суди1ли то2 дёло, по кот0рому призывaютсz свидётельствовать. Карf. o7.

Свzти1лище. См. nлтaрь.

Свzтотaтство. Свzтотaтство считaетсz тsжкою болёзнію. Григ. нЂсс. ѕ7. Впр0чемъ предaніемъ nтeческимъ свzтотaтцамъ њпредэленA є3пітіміS мeньшаz, нeжели прелюбодёzмъ. Григ. нЂсс. }. Похи1тившій nлтaрный свzщeнный сосyдъ, и3ли2 nдeжду длz с0бственной корhсти, и3ли2 њбрати1вшій на ўпотреблeніе не свzщeнное, и3звергaетсz. Двукр. №. Кто2 похи1титъ и3з8 цeркви в0скъ, и3ли2 є3лeй, д0лженъ бhть tлучeнъ и3 возврати1ть пzтери1цею. Ґп0ст. o7в.

Свzщeнникъ. См. пресвЂтеръ.

Свzщeнство. Пріeмлющымъ свzщeнническое дост0инство д0лжно поучaтьсz въ њправдaніzхъ и3 словaхъ гDнихъ. И$бо сyщность нaшей їерaрхіи составлsетъ и4стинное вёдэніе б9eственныхъ писaній. Седм. в7. Сб0рищу нар0дному не позволsетсz и3збирaть во свzщeнство. Лаод. Gi. См. пресвЂтеръ.

Свzщeнныz мэстA. Неразсуди1тельнw њбращaющіе свzщeнныz мэстA въ nбыкновeнныz, и3 њбращaющіесz џколw и4хъ небрeжнw, и3 съ таки1мъ расположeніемъ въ ни1хъ пребывaющіе, должны2 бhть и3згонsемы и3 и3з8 мёстъ предостaвленныхъ њглашє1ннымъ. Шест. §з.

Село2, сeльскій. Въ сeлахъ не поставлsть є3пjскопwвъ, но періодevтwвъ. Лаод. н7з. Сeльскіе пресвЂтеры не м0гутъ свzщеннодёйствовать въ городск0й цeркви въ присyтствіи є3пjскопwвъ и3ли2 пресвЂтерwвъ грaда. Неок. Gi.

Сімwнjz. Благодaть с™aгw д¦а не продаeма. Шест. к7г. ПосемY №) поставлsющихъ и3 постaвленныхъ за дeньги и3ли2 за дaры, рaвнw и3 посрeдствующихъ въ сeмъ дёлэ, д0лжно низвергaть со стeпени и3 д0лжности: ґ мірsнъ и3 монaхwвъ предавaть ґнafемэ. Ґп0ст. к7f. Четв. к7. Шест. к7в. Седм. є7, f7i. Взsть же за рукоположeніе, когдA бы то ни бhло, прeжде ли, п0слэ ли, во врeмz ли рукоположeніz, всE рaвно. Васjл. §. Геннaд. Тарaс. в7) Кто2 и3з8 є3пjскопwвъ и3ли2 пресвЂтерwвъ трeбуетъ за преподавaніе свzтaгw причaстіz дeнегъ и3ли2 чегw2 и3нaгw, т0тъ д0лженъ бhть и3звeрженъ. Шест. к7г. G) Кто2 за дє1ньги (с. н7г) принимaетъ въ монaшество, т0тъ тaкже д0лженъ бhть и3звeрженъ. Седм. f7i.

СmнагHга. Въ їудeйскую сmнагHгу не д0лжно ходи1ть, ни носи1ть тудA є3лez, ни возжигaть свёчь въ и4хъ прaздники. Ґп0ст. …е, o7а.

Сквeрна. Њсквернsетъ с0бственнw душeвнаz сквeрна. Ґп0ст. o7з.

Скопeцъ, скопeчество. Кто2 сдёлалсz скопц0мъ t человёческагw наси1ліz, и3ли2 во врeмz гонeніz t вaрварwвъ, и3ли2 t врачeй по болёзни, и3ли2 тaкъ роди1лсz: т0тъ м0жетъ бhть въ кли1рэ, и3 є4жели дост0инъ, дaже є3пcкпомъ. Ґп0ст. к7а. Перв. №. Но кто2 скопи1лъ сaмъ себS, т0тъ є4жели кли1рікъ, и3звергaетсz, ґ є4жели мірzни1нъ, не принимaетсz въ кли1ръ, и3 на три2 г0да tлучaетсz t тaинствъ. Ґп0ст. к7в, к7г, к7д. Перв. №. Скопцы2, ни и3з8 свzщeннагw чи1на, ни мірsне, не должны2 и3мёть при себЁ жeнщины и3ли2 рабhни, кромЁ жены2, мaтери, сестры2, тeтки, и3 други1хъ ли1цъ, чyждыхъ подозрёніz. Перв. G. Шест. є7. Скопи1вшій другaго и3ли2 своерyчнw и3ли2 посрeдствомъ повелёніz, без8 побуждaющей къ семY болёзни, є4жели принадлежи1тъ къ свzщeнному чи1ну, и3звергaетсz, ґ є4жели мірzни1нъ, tлучaетсz. Двукр. }.

Скотол0жникъ, принимaетсz въ њбщeніе п0слэ є3пітіміи2 пzтнадцатилётней, Васjл. з7, …г. и3ли2 б0лэе, Григ. нЂсс. д7. ґ и3ногдA т0лькw при и3сх0дэ жи1зни, смотрS по в0зрасту и3 други1мъ њбстоsтельствамъ: ҐгкЂр. ѕ7i. м0литсz съ њбуревaемыми. ҐгкЂр. з7i.

Славосл0віе: со с™hмъ д¦омъ, принsто t непи1санныхъ ґп0стольскихъ предaній. Васjл. §в.

Сл0во б9іе. Слyшающіе сл0во б9іе, и3 не и3сполнsющіе є3гw2, должны2 ўкорsть себS. Тімоf. з7i.

Служи1тель. Ни1зшему служи1телю не носи1ть nрарS, и3 не њставлsть двeри церк0вной. Лаод. к7в.

Служи1тель цeркви. См. кли1ръ.

Слyшаніе (вторaz стeпень є3пітіміи2 длz кaющихсz). Внутри2 врaтъ въ притв0рэ, грёшникъ д0лженъ стоsть т0лькw до молeніz њб8 њглашeнныхъ. Григ. неок. в7i.

Слэпhй. См. тэлeсный недостaтокъ.

(с. н7д)

Смёхъ. Над8 тэлeсными недостaтками други1хъ не д0лжно смэsтьсz. Ґп0ст. н7з.

Смэхотв0рецъ. Бhть смэхотв0рцемъ совершeннw возбранsетсz. Шест. н7а.

Сновидёніе. См. суевёріе.

Сновидёніе нечи1стое. См. и3стечeніе.

Снёдь. Не д0лжно поставлsть снBди внутри2 свzщeнныхъ nгрaдъ, и3ли2 и3нhz к{пли производи1ть. Шест. o7ѕ.

Соблaзнъ. Вёрные не должны2 подавaть соблaзна. Шест. м7з.

Соб0ръ помёстный. А. Что2 так0е соб0ръ помёстный; Соб0ръ помёстный є4сть соб0ръ є3пjскопwвъ как0й либо џбласти. Перв. є7. И#з8 таковhхъ соб0ръ совершeнный є4сть т0тъ, на кот0ромъ присyтствуетъ съ пр0чими и3 митрополjтъ. Ґнт. ѕ7i. В. Врeмz собрaніz соб0ра помёстнагw. По дрeвнему, двaжды въ г0дъ, Ґп0ст. lз. Перв. є7. Четв. f7i. Ґнт. к7. ґ п0слэ, по рaзнымъ неуд0бствамъ, положено2, чт0бы nни2 бhли nднaжды въ г0дъ. Шест. }. Седм. ѕ7. Карf. к7з. Длz собрaніz на соб0ръ спервA назначaлась четвeртаz недёлz пzтьдесsтницы, и3 двэнaдцатый и3ли2 пzтнaдцатый дeнь nктzбрS, Ґп0ст. lз. Ґнт. к7. пот0мъ врeмz пред8 четыредесsтницею и3 џколw nсeннzгw врeмени, Перв. є7. наконeцъ к7а ѓvгуста, Карf. п7д. Всецёлому соб0ру не неwбходи1мо бhть є3жег0днw. Карf. Rѕ. Г. Кто2 д0лженъ созывaть соб0ръ; НикомY не позволsетсz собирaть соб0ра самомY по себЁ. Ґнт. к7. Соб0ры должны2 бhть собирaемы, по назначeнію митрополjта, и3ли2 џбластнагw є3пjскопа, чрез8 послaніе. Ґнт. f7i, к7. Д. И#з8 когw2 соб0ръ д0лженъ составлsтьсz; На соб0ръ должны2 собирaтьсz всЁ є3пjскопы џбласти, Перв. є7. Четв. f7i. Шест. }. кромЁ тёхъ, кHимъ є4сть препsтствіе. Карf. п7з. Кто2 и3з8 є3пjскопwвъ не kви1тсz на соб0ръ без8 причи1ны, т0тъ вини1тъ сaмъ себS, Лаод. м7. и3 подвергaетсz є3пітіміи2. Четв. f7i. Шест. }. Карf. п7з, п7и. Занимaющіе въ џбластzхъ пeрвыz кafєдры должны2 присылaть съ свои1хъ соб0рwвъ двyхъ, и3ли2 ск0лькw и3зберyтъ, мэстоблюсти1телей, дабы2 состaвившеесz собрaніе могло2 и3мёть совершeнное полном0чіе. Карf. к7з. И#сключeніе касaтельнw (с. н7є) тріп0лz по скyдости страны2. Карf. д7i. Мёра њблегчeніz длz є3пjскопwвъ при nс0бенной продолжи1тельности соб0ра. Карf. рм7а, рм7в. Е$жели как0й начaльникъ возбранsетъ собр†ніz соб0ра, то д0лженъ бhть tлучeнъ. Седм. ѕ7. Митрополjтъ, трeбующій как0й либо вeщи съ є3пjскопа, прибhвшагw на соб0ръ, да воздaстъ четвери1цею. Седм. ѕ7. Е. Предмeтъ дёйствій соб0ра. Џбластный соб0ръ благоучреждaетъ дэлA своeй џбласти. Втор. в7. Џнъ разсуждaетъ њ догмaтахъ благочeстіz, разрэшaетъ церкHвныz прекослHвіz, Ґп0ст. lз. Седм. ѕ7. и3 сомни1тельные слyчаи, Ґнт. к7. разбирaетъ жaлwбы на є3пjскопа, Перв. є7. рэшaетъ сп0ры є3пjскопwвъ њ прих0дахъ, Четв. з7i. Шест. к7є. и3справлsетъ њпредэлє1ніz мeньшагw соб0ра, Карf. м7г. и3збирaетъ и3 поставлsетъ є3пjскопа, Перв. д7. Четв. к7и. Седм. G. Ґнт. f7i, к7г. Лаод. в7i. Карf. Gi. сyдитъ є3пjскопа См. сyдъ. Ѕ. Принsтые помёстные соб0ры. Шест в7.

Соб0ръ вселeнскій. А. Чт0 є3сть соб0ръ вселeнскій; Перв. в7. В. Какjе и4меннw вселeнскіе соб0ры;

Пeрвый вселeнскій соб0ръ, состоsвшій и3з8 трeхъ сHтъ nсмнaдцати с™hхъ и3 бlжeнныхъ nтцє1въ, въ нікeи собрaвшихсz при кwнстантjнэ царЁ на нечести1ваго ѓріа, tкрhлъ и3 ўzсни1лъ є3диносyщіе въ трeхъ v3постaсzхъ бGоначaльнагw є3стествA, научи1лъ вёрныхъ покланsтьсz є3ди1нымъ поклонeніемъ nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 и3спровeргъ лжеучeніе њ нерaвныхъ стeпенzхъ б9ествA. Шест. №. КромЁ вёры, њпредэлeнной t свzтhхъ nтцє1въ собрaвшихсz д¦омъ с™hмъ въ нікeи, и3н0й никомY не слагaть, не представлsть и3 не предлагaть. Трет. з7.

Вторhй вселeнскій соб0ръ, состоsвшій и3з8 стA пzти1десzти nтцє1въ, въ кwнстантіноп0лэ собрaвшихсz при вели1комъ їмперaторэ fеод0сіи. Сeй соб0ръ доп0лнилъ нікeйское и3сповёданіе вёры бGосл0вствующими и3зречeніzми њ с™0мъ д¦э, tри1нулъ макед0ніа, дерзнyвшаго почитaть вLку раб0мъ, и3 хотёвшаго пресёчь несэк0мую є3ди1ницу, и3 њсуди1лъ ґполінaріа, нечести1вw ўчи1вшаго, бyдто бы гDь принsлъ тёло без8 души2 и3 ўмA. Шест. №.

Трeтій вселeнскій соб0ръ, состоsвшій и3з8 двyхъ сHтъ (с. н7ѕ) nтцє1въ, собрaвшихсz въ є3фeсэ при їмперaторэ fеод0сіи, сhнэ ґркaдіа. Џнъ ўтверди1лъ, что2 є3ди1нъ и3 т0тъ же хrт0съ є4сть сн7ъ б9ій и3 воплоти1вшійсz, роди1вшаz же є3го2 приснодёва є4сть с0бственнw и3 и4стиннw бGор0дица: ґ безyмное раздэлeніе нест0ріа, кот0рый ўчи1лъ, что2 хrт0съ є4сть tдёльнw человёкъ, и3 tдёльнw бGъ, tвeргъ. Шест. №.

Четвeртый вселeнскій соб0ръ, состоsвшій и3з8 шести2 сHтъ тридцати2 nтцє1въ, собрaвшихсz въ халкид0нэ при їмперaторэ маркіaнэ. Џнъ ўтверди1лъ, что2 nди1нъ и3 т0тъ же хrт0съ сн7ъ б9ій состои1тъ и3з8 двyхъ є3стeствъ: ґ суемyдраго є3vтЂхіа, ўчи1вшаго, что2 вели1кое тaинство спасeніz совершaлось при1зракомъ, и3звeргнулъ и3з8 цeркви, ґ съ ни1мъ нест0ріа, ўтверждaвшаго раздэлeніе є3стeствъ, и3 діоск0ра, признавaвшаго смэшeніе си1хъ є3стeствъ. Шест. №.

Пsтый вселeнскій соб0ръ, состоsвшій и3з8 стA шести1десzти пzти2 nтцє1въ, собрaвшихсz въ кwнстантіноп0лэ при їустініaнэ. Џнъ tри1нулъ fе0дwра моpуeстскаго, нест0ріева ўчи1телz, nрігeна, дідЂма, є3vaгріа, возобнови1вшихъ є4ллинскіz бaсни њ прехождeніи и3 превращeніи нёкоторыхъ тёлъ и3 дyшъ, и3 нездравомhсленнw возставaвшихъ пр0тивъ воскресeніz мeртвыхъ: тaкже пи1санное fеодwри1томъ пр0тивъ прaвыz вёры, и3 пр0тивъ двэнaдцати глaвъ блажeннагw кmрjлла, и3 тaкъ назывaемое письмо2 јвы. Шест. №.

Шестhй вселeнскій соб0ръ, собрaвшійсz въ кwнстантіноп0лэ при їмперaторэ кwнстантjнэ, и3з8zсни1лъ, что2 нaмъ д0лжно и3сповёдывать двA є3стeствєнныz хотёніz, и3 двЁ вHли, и3 двA є3стeствєнныz дёйствіz въ воплоти1вшемсz рaди нaшегw спасeніz є3ди1номъ гDэ нaшемъ ї}сэ хrтЁ, и4стинномъ бGэ. Џнъ при1нzлъ и3 ўтверди1лъ вёру, догмaты и3 пр†вила предшeствовавшихъ є3мY правослaвныхъ вселeнскихъ и3 помёстныхъ соб0рwвъ, и3 свzтhхъ nтцє1въ, и3 њпредэли1лъ ни прибавлsть чегH либо къ ни1мъ, нижE ўбавлsть. См. є3гw2 догмaтъ и3 пр†вила.

Седмhй вселeнскій соб0ръ, состоsвшій и3з8 трeхъ сHтъ шести1десzти седми2 свzтhхъ nтцє1въ, при їмперaторэ кwнстантjнэ и3 мaтери є3гw2 и3ри1нэ. Џнъ проzсни1лъ и3 ўтверди1лъ догмaтъ њ (с. н7з) їкwнопочитaніи. См. є3гw2 догмaтъ и3 пр†вила.

Г. Вaжность постановлeній вселeнскихъ соб0рwвъ. Њпредэлє1ніz, проти1вныz постановлeніzмъ вселeнскагw соб0ра не дэйстви1тельны. Трет. }. Дерзaющій сопротивлsтьсz вселeнскому соб0ру подвергaетъ себS nпaсности и3зключeніz и3з8 кли1ра. Перв. в7. Д. Вaжность соб0рwвъ воoбщE. НикомY не позволsетсz соб0рныхъ прaвилъ и3змэнsть. Шест. в7. Сіи2 пр†вила должны2 бhть внушaемы при рукоположeніи, дабы2 не поступaли пр0тивъ и4хъ. Карf. к7є. Лишeнные сaна, є4сли почитaютъ себS прaвыми, м0гутъ њбращaтьсz къ б0льшему соб0ру є3пjскопwвъ. Ґнт. к7. И#звeрженные и3з8 свzщeннагw чи1на соб0ромъ, и3 дерзaющіе совершaть прeжнее служeніе, лишaютсz прaва на њправдaніе пред8 соб0ромъ. Ґнт. д7.

Собрaніе церк0вное. Без8 нyжды въ три2 воскрeсные дни2 въ продолжeніи трeхъ седми1цъ не пришeдшій въ церк0вное собрaніе, кли1рікъ д0лженъ бhть и3звeрженъ, ґ мірzни1нъ ўдалeнъ t њбщeніz. Шест. п7. Кто2 ќчитъ невозбрaннw пренебрегaть д0мъ б9ій, и3 бывaющыz въ нeмъ собр†ніz, т0тъ под8 клsтвою. Гaнгр. є7. Чуждaющихсz собрaній nдн0й цeркви, не принимaть и3 въ друг0й. Ґнт. в7.

Собрaніе самочи1нное, tдёльное. Самочи1нныz сбHрища сyть собр†ніz, составлsємыz непок0рными пресвЂтерами и3ли2 є3пjскопами и3 ненаучeнымъ нар0домъ. Васjл. №. Кто2 составлsетъ nсHбыz собр†ніz кромЁ цeркви, и3 презирaz цeрковь, х0четъ твори1ть церк0вное, не и3мёz съ соб0ю пресвЂтера по в0лэ є3пjскопа: т0тъ под8 клsтвою. Гaнгр. ѕ7. Свzщеннослужи1тель, презрёвъ є3пjскопа, tдёльнw дёлающій собр†ніz и3 поставлsющій жeртвенникъ, ґ призывaющагw є3пjскопа не слyшающій, и3звергaетсz: ўп0рный и3 возмущaющій цeрковь, д0лженъ бhть ўкрощaемъ внёшнею влaстію. Ґп0ст. lа. Ґнт. є7. ПресвЂтеръ њсуждeнный t своегw2 є3пjскопа, по г0рдости, tдёльнw приносsщій бGу свzтhе дaры, подлежи1тъ клsтвэ. Карf. ‹, №i. Впр0чемъ прeжде њсуждeніz пресвЂтера, ўдалsющагwсz t є3пjскопа, нyжно разсмотрёніе, не и3мёетъ ли џнъ справедли1выхъ жaлобъ на є3пjскопа. Карf. №i. Находsщихсz въ самочи1нныхъ сб0рищахъ и3справ(с. н7и)лzть прили1чнымъ покаsніемъ, и3 nпsть присоединsть къ цeркви. Васjл. №. Находsщіесz въ церк0вныхъ степенsхъ, tступи1въ t цeркви и3 покazвшись, и3ногдA принимaютсz въ т0тъ же чи1нъ. Васjл. №.

Соглaсіе. Вопреки2 своемY соглaсію и3ли2 подписaнію не д0лжно поступaть. Карf. Gi.

Соумhшленіе запрещено2. Четв. }i. Шест. lд.

Сребро2. ТBмъ, кот0рые tкупaютсz t гони1телей за вёру сребр0мъ, не д0лжно поставлsть сегw2 въ винY. Петр. ґлеx. в7i.

СредA. Въ срeду нaдобно пости1тьсz, по причи1нэ состaвленнагw їудezми совёта њ предaніи гDа. Петр. ґлеx. є7i.

Стeпень церк0внаz. И#збрaніе въ церкHвныz стeпєни не д0лжно бhть въ присyтствіи слyшающихъ. Лаод. є7. Въ церкHвныz стeпєни не д0лжно и3збирaть сб0рищу нар0дному. Лаод. Gi. Длz кaждой стeпени свzщeнства предоставлsетсz не сли1шкомъ мaлое врeмz. Сард. §.

Стоначaльникъ. См. волшебство2.

Стоsніе кyпнw съ вёрными (четвeртаz стeпень є3пітіміи2 длz кaющихсz). Кaющійсz стои1тъ съ вёрными во всю2 літургjю, но без8 причащeніz. Григ. неок. в7i.

Страннопріи1мный д0мъ. Четв. ‹.

Стрaнный. Стрaнныхъ не принимaть без8 ми1рныхъ грaматъ. Ґнт. з7. Стрaннымъ є3пjскопъ м0жетъ помогaть и3з8 церк0внагw и3мyщества. Ґп0ст. м7а. Ґнт. к7є.

СуббHта. Хрістіaнамъ не д0лжно прaздновать суббHты, съ їудezми. Лаод. к7f. Въ суббHту стр0гость постA воспрещaетсz, Ґп0ст. …д. Шест. н7є. и3 въ свzтyю четыредесsтницу, Шест. н7є. кр0мэ суббHты вели1кой. Ґп0ст. …д. Въ суббHту читaть и3 є3vaнгеліе съ други1ми писaніzми. Лаод. ѕ7i.

Сyдъ. А. Џбщыz положeніz. Сyдъ д0лженъ производи1тьсz не по враждЁ, пристрaстію и3 человэкоуг0дію. Карf. ѕ7i. Њбвинsемый м0жетъ tводи1ть подозрэвaемыхъ и4мъ судeй, Кmрjл. №. и3 м0жетъ проси1ть нyжнагw врeмени длz своегw2 защищeніz. Тaмъ же. В. Свидётели и3 њбвини1(с. н7f)тели пр0тивъ є3пjскопа и3 всёхъ кли1рікwвъ. По дэлaмъ церкHвнымъ, є3пjскопа њбвинsть м0гутъ т0лькw лю1ди вэроsтіz дост0йные. Ґп0ст. o7д. Не д0лжно принимaть дон0сwвъ на є3пjскопwвъ и3 кли1рікwвъ t всёхъ без8 и3зслёдываніz, ґ д0лжно предвари1тельнw и3зслёдывать nбщeственное њ ни1хъ мнёніе. Четв. к7а. Не принимaютсz на є3пjскопа и3 кли1рікwвъ њбвинє1ніz №) t є3ретікHвъ, є4ллинwвъ и3 їудeєвъ, Карf. рм7д. Ґп0ст. o7є. Втор. ѕ7. в7) t њсуждeнныхъ и3 и3звeрженныхъ кли1рікwвъ, и3ли2 tлучeнныхъ мірsнъ, тaкже t подсуди1мыхъ и3 t тёхъ, к0и сaми подвeрглись дон0су: Втор. ѕ7. Карf. рм7г. G) t њпор0ченныхъ и3 неблагонрaвныхъ, Карf. и, к7и. д7) t всёхъ рабHвъ, и3 t tпyщенникwвъ тёхъ сaмыхъ, на кот0рыхъ доноси1ть хотsтъ: Карf. рм7д. є7) t тёхъ, кот0рые сіe же сaмое дёло прeжде разсмaтривали и3ли2 при разсмотрёніи є3гw2 присyтствовали, и3 t и4хъ домaшнихъ: Карf. o7. ѕ7) t тёхъ, к0ихъ граждaнскіе зак0ны не допускaютъ къ дон0самъ: Карf. рм7д. з7) t тёхъ, на кот0рыхъ лежи1тъ пzтно2 безчeстіz, кaкъ то, t поз0рищныхъ, и3 t ли1цъ къ срaмнымъ дэлaмъ прикосновeнныхъ: Карf. рм7д. }) t доноси1телей, ў кот0рыхъ nдно2 и3з8 мн0гихъ, приноси1мыхъ и4ми њбвинeній, ўжE бhло и3зслёдовано, и3 њстaлось не докaзаннымъ. Карf. рм7є. f7) Њбвинeніе t nдногw2, дaже є3пjскопа, не пріeмлетсz. Карf. рм7з. Чaстную жaлобу на є3пjскопа, и3 кли1рікwвъ, на прим. въ притzзaніи и4ми и3мёніz и3ли2 въ и3н0й њби1дэ, д0лжно принимaть t всsкагw лицA. Втор. ѕ7. Карf. к7и, рм7д. Г. Порsдокъ судопроизв0дства нaдъ є3пjскопомъ. Доноси1тели ничёмъ не њпор0ченные, должны2 представлsть свои2 њбвинє1ніz на є3пjскопа всёмъ є3пjскопамъ џбласти, и3 подтверждaть и5хъ пред8 ни1ми дов0дами. Втор. ѕ7. Е#пjскопа сyдитъ соб0ръ. Ґп0ст. o7д. Кwнстант. По невозм0жности же собрaтьсz соб0ру, є3пjскопа сyдzтъ двэнaдцать є3пjскопwвъ. Карf. в7i. Е$стьли є3пjскопы џбласти не возстан0вzтъ порsдка, то њбвини1тели должны2 њбрати1тьсz къ б0льшему соб0ру: впр0чемъ не и3нaче, кaкъ пи1сьменнw постaвивъ себS под8 стрaхомъ nдинaковагw наказaніz съ њбвинsемымъ, є4стьли њкaжутсz клевeщущими. Втор. ѕ7. Њбвини1тель пр0тивъ є3пjскопа д0лженъ предстaвить дёло къ пeр(с. …)венствующему въ џбласти, и3 nбвинsемый не д0лженъ бhть tчуждeнъ t њбщeніz, рaзвэ не ћвитсz въ сyдъ въ назнaченный ср0къ. Карf. к7и. На сyдъ є3пjскопъ д0лженъ kви1тьсz ли1чнw, Ґп0ст. o7д. въ мёсzчный, ґ по нyждэ въ двумёсzчный ср0къ. Пропусти1въ ср0къ, џнъ не д0лженъ бhть въ њбщeніи, док0лэ не њчи1ститъ себS по дёлу. Карf. к7и. Е$жели џнъ не ћвитсz на сyдъ и3 по трeтьемъ вhзовэ чрез8 двyхъ є3пjскопwвъ: то подвергaетсz рэшeнію, как0е ўг0дно бyдетъ произнести2 њ нeмъ соб0ру. Ґп0ст. o7д. Карf. к7и. Но є4жели доноси1тель, во врeмz разсмотрёніz є3гw2 дёла, скр0етсz: то є3пjскопъ принимaетсz въ њбщeніе, ґ т0тъ лишaетсz њбщeніz: и3 є4жели џнъ, во врeмz течeніz дёла, чёмъ либо бyдетъ њпор0ченъ, то њбвинeніе t негw2 не принимaетсz. Карf. к7и. Е$жели сyдzщіе є3пjскопа разр0знzтсz въ мнёніzхъ: то є3пjскопъ митроп0ліи д0лженъ призвaть на совэщaніе нёсколькw є3пjскопwвъ и3з8 ближaйшей џбласти. Ґнт. д7i. И# патріaрхъ не м0жетъ tрэши1ть подвлaстнаго себЁ є3пjскопа без8 соб0ра, но д0лженъ предложи1ть є3гw2 дёло разсмотрёнію соб0ра, въ своeмъ присyтствіи. Кmрjл. №. Д. Порsдокъ судопроизв0дства нaдъ пресвЂтерами, діaконами и3 други1ми находsщимисz въ кли1рэ. Ўчреждaетсz на тёхъ же глaвныхъ прaвилахъ, кaкъ и3 над8 є3пjскопами. Карf. к7f. Nс0беннwсти сyть слёдующыz: №) пресвЂтера сyдzтъ шeсть є3пjскопwвъ и3 св0й, ґ діaкона – три2. Карf. в7i, к7f. ДэлA по винaмъ пр0чихъ кли1рікwвъ разсмaтриваетъ и3 њкaнчиваетъ nди1нъ мёстный є3пjскопъ Карf. к7f. Кли1ріка не и3звергaть по nдномY подозрёнію. Fе0ф. ѕ7. T кли1рікwвъ, на кот0рыхъ бывaетъ дон0съ, є4стьли не предстaвzтъ доказaтельствъ своeй неви1нности въ течeніи г0да, не принимaетсz њправдaніе. Карf. §. Е. ДэлA по не ўдов0льствію на бhвшій сyдъ (ґппеллzці0нныz). №. Неумёстность перенесeніz дёлъ. Не переноси1ть дёлъ њ дух0вныхъ ли1цахъ а) t судA церк0внагw къ свётскимъ суди1лищамъ. Четв. f7. Карf. є7i, рз7i. б) t судeй с0бранныхъ по соглaсію nбёихъ сyдzщихсz стор0нъ, Карf. з7i, Rз, рlѕ. в) t всёхъ є3пjскопwвъ џбласти, произнeсшихъ соглaсный пригов0ръ: Ґнт. є7i. г) є4жели њбвинsемый не (с. …а) м0жетъ доказaть, что2 дёло є3гw2 трeбуетъ втори1чнагw суждeніz. Сард. G. в7. Порsдокъ дёлъ сегw2 р0да. Жaлwбы пресвЂтерwвъ и3 пр0чихъ кли1рікwвъ на свои1хъ є3пjскопwвъ, должны2 выслyшивать сосёдніе є3пjскопы, и3 съ соглaсіz с0бственныхъ и4хъ є3пjскопwвъ, прекращaть возни1кшыz неудовHльствіz. T си1хъ м0жно перенести2 дёло къ пeрвенствующымъ є3пjскопамъ џбластей, Карf. №i, lз, рlf. Сард. д7i. и4меннw къ митрополjту, Четв. f7. ґ t си1хъ къ є3xaрху вели1кіz џбласти, и3ли2 на вост0кэ, къ прест0лу кwнстантіноп0льскому, Четв. f7, з7i. ґ на зaпадэ, къ прест0лу ри1мскагw є3пjскопа. Сард. G, д7, є7. Но съ вост0ка и3 ю4га никто2 не д0лженъ њбращaтьсz съ жaлобою за м0ре, т0 є3сть къ ри1мскому є3пjскопу. Карf. lз, рlf. Кли1ріка, въ как0мъ бы џнъ ни бhлъ стeпени, њсуждeннаго суд0мъ є3пjскопwвъ, не должнA защищaть t наказaніz цeрковь, въ кот0рой џнъ служи1лъ, и3 никак0й человёкъ. Карf. o7г.

Суевёріе. Nлтари2 постaвленные по суевёрію. См. nлтaрь.

Т.

Тaинство nлтарS. См. літургjz.

Талисмaнъ. Дёлатель талисмaнwвъ. См. волшебство2.

Тарaсій, кwнстантіноп0льскій патріaрхъ. Е#гw2 послaніе при1нzто въ церк0вный зак0нъ.

ТатьбA. ТатьбA раздэлsетсz на разб0йничество и3 тaйное хищeніе. Григ. нЂсс. ѕ7. Похи1тившій чт0 либо разб0йнически, подвергaетсz є3пітіміи2 человэкоубjйцъ. Григ. нЂсс. ѕ7. Кли1ріки, њбличeнные въ тaйной татьбЁ, и3звергaютсz, но не tлучaютсz. Ґп0ст. к7є. Мірzни1нъ ўкрaвшій, и3 сaмъ раскazвшійсz, ўдалsетсz t причащeніz на г0дъ, ґ њбличeнный, на двA г0да. Васjл. …а. Тaйнw похи1тившій чт0 либо, и3 и3сповёдавшійсz въ т0мъ свzщeннику, д0лженъ врачевaть св0й недyгъ раздаsніемъ своегw2 и3мёніz ни1щымъ, и3ли2 тэлeсными трудaми, длz пропитaніz и3 подаsніz нуждaющемусz. Григ. нЂсс. ѕ7.

Тетрадjты (є3ретіки2). Втор. з7. Шест. §є.

Тімоfeй, ґрхіепjкопъ ґлеxандрjйскій. Е#гw2 канонj(с. …в)ческіе tвёты принsты въ церк0вный зак0нъ. Шест. в7.

Толковaніе свzщeннагw писaніz. См. писaніе свzщeнное.

Трагjческій. Не д0лжно носи1ть личи1нъ трагjческихъ. Шест. …в.

Трапeза братолю1біz. Трапeза любви2. См. вeчерz любви2.

Тріп0ль. Скyднаz странA. ПресвЂтера суди1ли въ нeй т0лькw пsть є3пjскопwвъ. Карf. д7i.

Троежeнецъ. Трeтій брaкъ є4сть нечистотA въ цeркви, но лyчше любодэsніz. Васjл. }. Троежeнцы подвергaютсz є3пітіміи2. Васjл. д7, п7.

Трbца. Е#ди1нство с™hz трbцы не и3мёетъ никак0гw разли1чіz касaтельнw существA. Карf. в7.

Тэлeсный недостaтокъ. Тэлeсный недостaтокъ не њсквернsетъ, ґ душeвнаz сквeрна. Ґп0ст. o7з. Смэю1щійсz над8 и3мёющимъ тэлeсные недостaтки, tлучaетсz. Ґп0ст. н7з.

Тёло гDне. См. причащeніе.

Тsжебное дёло. См. сyдъ.

U.

Ўбjйство. Ўбjйца. Ўбjйца є4сть т0тъ, кто2 нанeсъ бли1жнему смeртный ўдaръ, џнъ ли пeрвый нанeсъ ўдaръ, и3ли2 tмщaлъ. Васjл. м7г. Ўбjйство м0жетъ бhть в0льное и3ли2 намёренное, близв0льное и3ли2 близнамёренное, нев0льное и3ли2 ненамёренное, и3 ўбjйство на войнЁ. А. Ўбjйство в0льное. Григ. нЂсс. є7. Васjл. }. В0льными ўбjйцами признаю1тсz: а) во гнёвэ на женY свою2 ўпотреби1вшій сэки1ру, и3 ўби1вшій є3E: б) ўпотреби1вшій пр0тивъ когH либо мeчь, тaкже бр0сившій въ ког0 либо сэки1ру и3ли2 под0бное что2, и3 ўби1вшій: в) ўбивaющій на разб0э и3 въ непріsтельскихъ нашeствіzхъ: г) напои1вшій ког0 либо тaйнымъ состaвомъ, хотs бы то бhло длz и3н0й причи1ны, и3 ўмертви1вшій: д) жeны, даю1щыz врачeбные состaвы длz привлечeніz въ люб0вь и3 ўмерщвлsющыz: є) даю1щыz и3 пріeмлющыz врачевство2 длz ўмерщвлeніz и3 и3звержeніz зачaтагw въ ўтр0бэ: Шест. §а. Васjл. }. ҐгкЂр. к7а. ж) жeнщина, роди1вшаz въ пути2, и3 и3мёz воз(с. …г)м0жность сохрани1ть рождeнное, пренебрeгшаz, дyмаz тёмъ сокрhть св0й грёхъ. Васjл. lг, н7в. Е#пітіміS за в0льное ўбjйство двадцатилётнzz, и3 б0лэе: Ґгк. к7в. Григ. нЂсс. є7. Васjл. н7ѕ. Ґ за дэтоубjйство во чрeвэ, десzтилётнzz. Васjл. в7. В. Ўбjйство близв0льное є4сть, когдA кто2 нибyдь въ гнёвэ и3ли2 въ стрaсти, защищaz себS въ дрaкэ, нан0ситъ своемY проти1внику ўдaръ въ nпaсное мёсто: и3ли2 когдA кто2 дерeтсz съ кёмъ не тzжeлымъ желёзомъ, желaz впр0чемъ причини1ть є3мY т0лькw б0ль, ґ не смeрть. Васjл. }. Е#пітіміS за сіE nдиннадцатилётнzz. Васjл. №i. Кли1рікъ д0лженъ бhть и3звeрженъ. Ґп0ст. …ѕ. Г. Ўбjйство нев0льное є4сть то2, когдA кто2 ўбьeтъ кого2 случaйнw, не и3мёz намёреніz на то2, ґ и3мёz как0е либо совершeннw друг0е намёреніе: Григ. нЂсс. є7. на примёръ, когдA кто2 бр0ситъ кaмень въ псA и3ли2 въ дрeво, и3 ўмертви1тъ человёка, и3ли2 желaz и3спрaвить ког0 либо, и3 ўдaривши ремнeмъ и3ли2 желёзомъ не тzжeлымъ, ненамёреннw ўмертви1тъ. Васjл. н7. Е#пітіміS за сіE пzтилётнzz, и3 б0лэе. Васjл. и3з. Григ. нЂсс. є7. Ґгк. к7г. Продолжaть и3ли2 сократи1ть є3пітімію2 за нев0льное ўбjйство предостaвлено благоразyмію пaстырей. Васjл. н7д. Нев0льный ўбjйца не дост0инъ свzщeннической благодaти. Григ. нЂсс. є7.

Ўб0гій. ЎбHгимъ, по ўдостовэрeніи въ и4хъ бёдности, дозволsетсz ходи1ть съ ми1рными церк0вными пи1сьмами, ґ не съ предстaвительными грaматами. Четь №i.

Ўкорeніе. Ўкорsть себS є4сть чaсть спасeніz. Тімоf. з7i.

Ўкрашeніе. Ўкрашeніе тёла должно2 бhть чyждо свzщeнническагw чи1на. Седм. ѕ7i.

Ўмирaющій. Tходsщаго t житіS не д0лжно лишaть с™aгw причащeніz. Перв. Gi. Карf. з7.

Ўчи1тель. Не и3спhтанному не д0лжно бhть ўчи1телемъ други1хъ. Ґп0ст. п7.

Ф.

Фуртунатіaнъ, є3пjскопъ ґфрікaнскій. Карf. Rf.

ФHтій, патріaрхъ кwнстантіноп0льскій. Премyдр. №.

(с. …д)

ФрЂги (є3ретіки2). См. монтанjсты.

Фwтініaне (є3ретіки2). Втор. №.

Х.

Харjсій пресвЂтеръ, є3диномhсленникъ нест0ріевъ. См. нест0рій. Трет. з7.

Хwрепjскопъ. Хwрепjскопы должны2 бhть поставлsемы t є3пjскопа грaда. Ґнт. ‹. Nни2 м0гутъ служи1ть и3 въ городски1хъ цeрквахъ. Неок. д7i. Nни2 должны2 бhли, њграни1чиваz своE попечeніе подчинeнными и5мъ цeрквами, поставлsть т0лькw чтецHвъ, v3подіaконwвъ и3 заклинaтелей: ґ пресвЂтера и3ли2 діaкона, т0лькw съ в0ли своегw2 є3пjскопа: Ґнт. ‹. ҐгЂр. Gi. въ послёдствіи и3 чтецHвъ, т0лькw съ в0ли своегw2 є3пjскопа. Седм. д7i. Хwрепjскопы њбsзаны бhли: №) принимaть w4тзывъ њ служи1телzхъ церк0вныхъ t пресвЂтерwвъ, и3 діaконwвъ, и3 представлsть џный є3пjскопамъ: Васjл. п7f. в7) и3мёть ў себS спи1сокъ служи1телей церк0вныхъ, кёмъ кто2 њпредэлeнъ и3 каково2 житіE є3гw2, и3 представлsть таковhй же спи1сокъ є3пjскопамъ. Васjл. п7f. Хwрепjскопы и3мёли влaсть и3спhтовать и3 принимaть дост0йныхъ въ кли1ръ, но не чи1слить въ нeмъ, прeжде представлeніz є3пархіaльному ґрхіерeю. Васjл. п7f.

Хрaмъ б9ій. Никто2 не д0лженъ созидaть хрaма без8 в0ли є3пjскопа. См. nлтaрь. Хрaмы должны2 бhть њсвzщaемы съ nбhчною моли1твою и3 съ положeніемъ въ ни1хъ с™hхъ мощeй. Седм. з7. Хрaмы не расхищaть, и3 не превращaть въ nбыкновeнныz жили1ща, ґ превращeнныz возстановлsть. Седм. Gi. Хрaмы б9іи досточти1мы. Гaнгр. к7а. Кто2 ќчитъ пренебрегaть д0мъ б9ій, т0тъ под8 клsтвою. Гaнгр. є7. Не њстаю1щихсz на моли1твэ въ цeркви до концA, tлучaть t церк0внагw nбщeніz. Ґп0ст. f7. Ґнт. в7. Не д0лжно њставлsть цRкви б9іей, и3 дёлать nсHбыz собр†ніz. Лаод. lє. Гaнгр. ѕ7. Внутри2 хрaма не д0лжно э4сть, пи1ршествовать, л0же постилaть и3 трапeзу братолю1біz совершaть. Шест. o7д. Лаод. к7и. Карf. н7а. ЖенЁ, находsщейсz въ њчищeніи, входи1ть въ хрaмъ б9ій не позволsетсz, ни причащaтьсz. ДіонЂс. в7. Никто2 не д0лженъ вводи1ть въ хрaмъ никак0го жив0тнаго, кромЁ крaйней нyжды. Шест. п7и.

(с. …є)

Хрістіани1нъ. Кто2 принsлъ и4мz хрістіани1на и3 њскорблsетъ хrтA, томY нётъ никак0й п0льзы t наименовaніz. Васjл. м7є.

Ц.

Цaрь. Царю2 никто2 не д0лженъ досаждaть, не по прaвдэ. Ґп0ст. п7д. Никто2 и3з8 кли1ра не д0лженъ и3дти2 къ царю2 без8 позволeніz є3пjскопа своeй џбласти, и3 наипaче є3пjскопа митроп0ліи. Ґнт. №i, в7i. Карf. рf7i. Втор. ѕ7. Е#пjскопъ м0жетъ проси1ть ў царS ми1лости притэснsемымъ, вдовaмъ, сиротaмъ, њсуждє1ннымъ и3 прибэгaющымъ къ цeркви. Сард. з7, }, f7. Никто2 и3з8 є3пjскопwвъ не д0лженъ и3дти2 къ царю2 без8 пи1сьменнагw є3гw2 позhва. Сард. з7.

Цaрскій. Цaрскаz грaмата. Четв. в7i.

Цeрковь. См. хрaмъ.

Цeрковь дом0ваz. Свzщеннослужи1тели м0гутъ свzщеннодёйствовать и3 крести1ть въ моли1твенныхъ хрaминахъ, внутри2 домHвъ находsщихсz, съ разрэшeніz є3пjскопа. Шест. lа. Двукр. в7i. Не ходsщіе въ цeрковь. См. собрaніе церк0вное.

Цeрковь, собрaніе вёрующихъ. Цeрковь должнA держaть всE, принsтое t б9eственныхъ писaній и3 ґп0стольскихъ предaній. Гaнгр. к7а. Рaзные сп0собы присоединeніz къ цeркви и3новёрныхъ. Перв. f7i. Втор. з7. Шест. §є. Лаод. з7, }. Васjл. №, м7з.

Цeрковь, є3пaрхіz, прих0дъ. ЦRковь не должнA поступaть къ наслёдникамъ є3пjскопа и3ли2 пресвЂтера. Ґп0ст. o7ѕ. ЦRкви не д0лжно д0лгw вд0вствовать, и3ли2 бhть без8 предстоsтелz. Трет. посл. Карf. п7f. Въ слyчаэ ўстроeніz н0вагw грaда, распредэлeніе церк0вныхъ дёлъ и3 прих0дwвъ должно2 слёдовать граждaнскимъ и3 зeмскимъ распредэлeніzмъ. Шест. lи. Четв. з7i. Преимyщєства церквeй д0лжно чти1ть и3 храни1ть. Перв. ѕ7, з7.

Церк0вное и3мyщество. Церк0вное и3мyщество должно2 бhть и3звёстно пресвЂтерамъ и3 діaконамъ, дабы2 въ слyчаэ смeрти є3пjскопа не смэшaли цRк0внагw и3мyщества съ є3пjскопскимъ, и3 є3пjскопскагw съ церк0внымъ. Ґп0ст. м7. Ґнт. к7д. Всёмъ церк0внымъ вещaмъ должнA бhть џпись. Карf. м7в. церк0вное и3мyщество сохранsть со тщaніемъ (с. …ѕ) и3 благ0ю с0вэстію, Ґнт. к7д. Карf. м7в. Кvрjл. в7. и3 ўпотреблsть зак0ннымъ џбразомъ. Fе0ф. №i. Никто2 не д0лженъ присвоsть себЁ церк0внагw достоsніz. Fе0ф. ‹. Nно2 должно2 находи1тьсz въ вёдэніи и3 распорzжeніи є3пjскопа, Ґп0ст. lи, м7а. тaкъ что2 t негw2 не д0лжно трeбовать tчeта въ расх0дэ церк0вныхъ дох0дwвъ и3ли2 приношeній. Кmрjл. в7. Џнъ м0жетъ ўпотреблsть и4хъ на нуждaющихсz, на свои2 неwбходи1мыz нyжды и3 на стрaнныхъ брaтій, Ґнт. к7є. на вд0въ и3 ўб0гихъ. Fе0ф. №i. Е#пjскопъ длz церк0внагw и3мyщества и3мёетъ є3кон0ма. Четв. к7ѕ. См. є3кон0мъ. Не позволsетсz є3пjскопу и3 пресвЂтерамъ присв0ивать чт0 либо и3з8 церк0вныхъ вещeй, и3ли2 дари1ть ср0дникамъ свои1мъ, и3ли2 предоставлsть и5мъ влaсть ўправлsть дох0дами цeркви. Ґп0ст. lи. Ґнт. к7є. Церк0вной с0бственности не продавaть никомY, ґ въ слyчаэ нyжды, є3пjскопы должны2 представлsть њ сeмъ соб0ру, ґ пресвЂтеры є3пjскопу. Карf. м7в. Седм. в7i. Цeрковь должнA вострeбовать пр0данное пресвЂтерами и3мyщество є3S, въ небhтность є3пjскопа. ҐгкЂр. є7i. Кто2 берeтъ длz своегw2 ўпотреблeніz церк0вный њсвzщeнный золотhй и3ли2 серeбрzный сосyдъ, и3ли2 завёсу: т0тъ д0лженъ бhть tлучeнъ. Ґп0ст. o7г.

Цэломyдріе. Е#пjскопамъ, пресвЂтерамъ, діaконамъ и3 всёмъ прикасaющымсz къ свzтhнzмъ, д0лжно храни1ть цэломyдріе. Карf. д7. См. кли1ръ.

Ч.

Чародёйство. См. волшебство2.

Чeсть. Поступaющій вопреки2 своемY соглaсію и3ли2 подписaнію, сaмъ себS лишaетъ чeсти. Карf. Gi. Защищaющій t наказaніz њсуждeннаго кли1ріка, лишaетсz чeсти. Карf. o7г.

Четыредесsтница. Въ четыредесsтницу не д0лжно №) совершaть п0лную літургjю, кр0мэ суббHты и3 днS воскрeснагw: Лаод. м7f. в7) прaздновать дни2 рождeніz мyченикwвъ, но совершaть пaмzть и4хъ въ суббHты и3 дни2 воскрeсные: Лаод. н7а. совершaть брaки и3 прaздновать дни2 рождeніz. Лаод. н7в. Во дни2 четыредесsтницы воспрещaетсz ўпотреблsть въ пи1щу мsсо, сhръ и3 (с. …з) ћица дaже въ суббHту и3 въ воскрeсные дни2: Шест. н7ѕ. но д0лжно во всю2 четыредесsтницу пости1тьсz, съ сухоzдeніемъ. Лаод. н7. Въ четверт0къ послёдніz седми1цы свzтhz четыредесsтницы не д0лжно разрэшaть постA. Шест. к7f. Лаод. н7. Подви1жникъ, разрэшaющій без8 тэлeсной нyжды предaнные къ џбщему соблюдeнію и3 храни1мые цeрковію посты2, под8 клsтвою. Гaнгр. f7i. ВBрнымъ прекращaть п0стъ въ срeдніе часы2 н0чи по вели1кой суббHтэ. Шест. п7f. ДіонЂс. ґлеx. №. Подвeрженные си1льной тэлeсной нeмощи њсвобождaютсz t постA въ срeду, пzт0къ и3 въ четыредесsтницу, дaже въ вели1кую седми1цу пред8 пaсхою: Ґп0ст. …f. м0гутъ разрэшaть п0стъ, и3 ўпотреблsть віно2 и3 є3лeй. Тімоf. }, ‹. Тaкже женA роди1вшаz на вели1кой седми1цэ пред8 пaсхою, t постA њсвобождaетсz. Тімоf. }.

Четыренадесzтиднeвники. Втор. з7. Шест. §є.

Чи1нъ церк0вный д0лжно соблюдaть. Карf. в7.

Числогадaтель. См. волшебство2.

ЧистотA. Е#пjскопы, пресвЂтеры, и3 діaконы, чрез8 сaмое посвzщeніе њбsзаны ќзами чистоты2. Карf. G.

Чи1стый. Чи1стыми назывaли себS послёдователи новaта. Перв. }. Fе0ф. в7i. Шест. §є. Васjл. №.

Чтeцъ. Чтeцъ, кр0мэ пострижeніz, д0лженъ принsть рукоположeніе. Седм. д7i. Чтецaмъ не д0лжно носи1ть nрарS. Лаод. к7г. Чтецaмъ, приходsщымъ въ совершeнный в0зрастъ, д0лжно и3ли2 вступaть въ супрyжество, и3ли2 принимaть nбётъ цэломyдріz. Карf. к7. Чтецы2 во врeмz бGослужeніz не должны2 клaнzтьсz нар0ду. Карf. к7г. Чтeцъ, прeжде брaка смэси1вшійсz съ своeю њбрyченицею, по tлучeніи на nдно2 лёто t служeніz, принимaетсz въ чтецA, но без8 произв0дства въ вhсшіе стeпени. Васjл. …f. Кли1рікъ, во врeмz бhтіz чтец0мъ пaдшій въ блyдъ, и3 пот0мъ рукоположeнный, низвергaетсz съ своeй стeпени. Fе0ф. №.

Е.

Е#кон0мъ. Е#кон0мъ при ґрхіерeйскомъ д0мэ распорzжaетсz церк0внымъ и3мyществомъ, по в0лэ (с. …и) своегw2 є3пjскопа. Четв. к7ѕ. Таковhй є3кон0мъ д0лженъ бhть при всsкомъ є3пjскопэ. Четв. к7ѕ. Седм. №i. Fе0ф. ‹. Дох0ды вд0вствующей є3пjскопской цeркви хранsтсz є3кон0момъ. Четв. к7є.

Е#пітіміS. А. Њпредэлeніе є3пітіміи2 и3 пр†вила при є3S наложeніи. Е#пітіміS є4сть наказaніе, њпредэлeнное свzщeнными прaвилами, Двукр. ‹. и3ли2 дух0вное врачевство2, прили1чное недyгу. Шест. Rв. Е#пітіміeю не д0лжно ввергaть грёшника въ tчazніе, ни подавaть п0вода къ разслаблeнію жи1зни. Тaмъ же. Принsвшіе t бGа влaсть рэши1ть и3 вzзaть, должны2 разсмaтривать кaчество грэхA и3 расположeніе согрэши1вшагw, и3 жи1знь до грэхA и3 п0слэ: Шест. Rв. Перв. в7. ҐгкЂр. є7. Васjл. G. Карf. н7в. достaточнымъ къ ўврачевaнію почитaть не врeмz, но произволeніе кaющагwсz. Григ. нЂсс. }. Рeвностному въ и3справлeніи м0жно сократи1ть є3пітімію2. Васjл. o7д. Григ. нЂсс. д7, є7. Шест. Rв. Перв. в7i. Сaмъ себS возбуди1вшій къ покаsнію подлежи1тъ є3пітіміи2 снисходи1тельнэйшей: ґ њбличeнный, продолжи1тельнэйшей. Григ. нЂсс. д7, є7. Съ не пріeмлющими совершeнства покаsніz д0лжно поступaть по предaнному ўстaву. Шест. Rв. Васjл. G. Перв. в7i. За nдно2 преступлeніе не д0лжно налагaть двyхъ наказaній. Ґп0ст. к7є. В. Кaчество є3пітіміи2. Е#пітіміи2 разли1чны, по разли1чію грэхHвъ и3 преступлeній. Е#пітіміS длz tстyпникwвъ t вёры. См. tречeніе t вёры, и3 тaкъ дaлэе. Содёйствующій чьемy либо грэхY, совётомъ и3ли2 п0мощію, и3 не и3сповёдавшій, но њбличeнный, д0лженъ бhть под8 так0ю же є3пітіміeю, и3 ст0лькw же врeмени, кaкъ дёлатель тогw2 сaмагw ѕлA. Васjл. o7а. Г. Прекращeніе є3пітіміи2. T ѕлhхъ дёлъ њбращaющихсz д0лжно вводи1ть въ nбщeніе, по и3сполнeніи врeмени, дaннагw и5мъ длz покаsніz. Лаод. в7. Кaющагосz разрэшaетъ є3пjскопъ, Карf. н7в. ґ по нyждэ, пресвЂтеръ, съ благословeніz є3пjскопа, Карf. з7, н7в. и3 то2 не tкрhтw, не на літургjи. Карf. ѕ7. На кaющагосz, є4жели є3гw2 преступлeніе бhло глaсное, рукA должнA бhть возлагaема въ притв0рэ хрaма. Карf. н7в. Tлучeнный, спод0бленный, по причи1нэ tчazніz въ жи1зни, причащeніz, вhздоровэвъ њбращaетсz къ дополнeнію є3пітіміи2. Перв. Gi. Григ. нЂсс. є7.

(с. …f)

Ћзвы гDа. Петр. ґлеx. №.

Kзhчникъ. Хрістіaнамъ не позволsетсz вноси1ть въ kзhческое кaпище є3лez, ни свёчъ возжигaть, Ґп0ст. o7а. ни прaздновать съ kзhчниками. Лаод. lf. ВBрнымъ не совокуплsтьсz брaкомъ съ kзhчниками, рaзвэ лицE, сочетавaющеесz съ лицeмъ вёрнымъ, њбэщaетсz принsть хрістіaнскую вёру. Четв. д7i. Лаод. ‹, lа. Карf. l.

F.

Fеодwри1тъ, є3пjскопъ кЂрскій. Шест. №.

Fе0дwръ, є3пjскопъ памфmлjйскій. Трет. послан.

Fе0дwръ моpуeстскій, ўчи1тель нест0ріевъ, tвeрженъ. Шест. №.

Fе0філъ, ґрхіепjскопъ ґлеxандрjйскій. Е#гw2 пр†вила принsты въ церк0вный зак0нъ. Шест. в7.

Fрaкіz. Е#пjскопы fракjйскіе должны2 и3мёть въ своeмъ вёдэніи дэлA т0кмw fракjйскіz џбласти. Втор. в7.

V.

V#перверетeй, и4мz мёсzца по сmромакед0нскому календарю2. Ґнт. к7. примэч.

V#подіaконъ. V#подіaконъ не поставлsетсz до двадцатилётнzгw в0зраста, Шест. є7i. не д0лженъ бhть на мёстэ діaконwвъ, и3 касaтьсz свzщeнныхъ сосyдwвъ. Лаод. п7а, к7є.

(с. o7)

И#ЗЪZСНЕ~НІЕ

сокращeнныхъ знaкwвъ, ўпотреблeнныхъ въ сeмъ ґлфави1тэ.

Сmмв. вёры нік. Сmмв0лъ вёры пeрвагw вселeнскагw соб0ра, бhвшагw въ нікeи.

Сmмв. вёры кwнст. Сmмв0лъ вёры вторaгw вселeнскагw соб0ра, бhвшагw въ кwнстантіноп0лэ.

Догм. четв. соб. Догмaтъ четвeртагw вселeнскагw соб0ра, бhвшагw въ халкид0нэ.

Догм. шест. соб. Догмaтъ шестaгw вселeнскагw соб0ра, бhвшагw въ кwнстантіноп0лэ.

Догм. седм. соб. Догмaтъ седмaгw вселeнскагw соб0ра, бhвшагw въ нікeи.

Ґпост. Пр†вила свzтhхъ ґп0стwлъ.

Перв. Пр†вила пeрвагw вселeнскагw соб0ра.

Втор. Пр†вила вторaгw вселeнскагw соб0ра.

Трет. Пр†вила трeтьzгw вселeнскагw соб0ра.

Трет. посл. Послaніе трeтьzгw вселeнскагw соб0ра.

Четв. Пр†вила четвeртагw вселeнскагw соб0ра.

Шест. Пр†вила шестaгw вселeнскагw соб0ра.

Седм. Пр†вила седмaгw вселeнскагw соб0ра.

Ґгк. ҐгкЂр. Пр†вила ґгкЂрскагw соб0ра.

Неок. Пр†вила неокесарjйскагw соб0ра.

Гaнгр. Пр†вила гaнгрскагw соб0ра.

Ґнт. Пр†вила ґнтіохjйскагw соб0ра.

Лаод. Пр†вила лаодікjйскагw соб0ра.

Сард. Пр†вила сардікjйскагw соб0ра.

Карf. Пр†вила карfагeнскагw соб0ра.

Карf. къ келест. Послaніе карfагeнскагw соб0ра къ келестjну, пaпэ ри1мскому.

КHнст. Прaвило кwнстантіноп0льскагw соб0ра, т§д г0да.

(с. o7а)

Двукр. Пр†вила кwнстантіноп0льскагw соб0ра, назывaемагw двукрaтнагw.

Премyдр. Пр†вила соб0ра, бhвшагw въ хрaмэ премyдрости сл0ва б9іz.

ДіонЂс. Канонjческое послaніе свzтaгw діонЂсіа ґлеxандрjйскагw.

Петр. ґлеx. Пр†вила свzтaгw петрA ґлеxандрjйскагw.

Григ. неок. Канонjческое послaніе свzтaгw григ0ріа неокесарjйскагw.

Ґfан. Послaніе свzтaгw ґfанaсіа вели1кагw.

Васjл. Пр†вила свzтaгw васjліа вели1кагw.

Григ. нЂсс. Канонjческое послaніе свzтaгw григ0ріа нЂсскагw.

Григ. бGосл. Стіхи2 свzтaгw григ0ріа бGосл0ва.

Ґмф. Стіхи2 свzтaгw ґмфіл0хіа їконjйскагw.

Тімоf. Канонjческіе tвёты тімоfeа ґлеxандрjйскагw.

Fе0ф. Пр†вила fе0філа, ґрхіепjскопа ґлеxандрjйскагw.

Кmрjл. Пр†вила свzтaгw кmрjлла, ґрхіепjскопа ґлеxандрjйскагw.

Геннад. Њкрyжное послaніе геннaдіа, патріaрха кwнстантіноп0льскагw.

Тарaс. Послaніе тарaсіа, патріaрха кwнстантіноп0льскагw.

См. Смотри2.

(с. o7в)

Во слaву с™hz є3диносyщныz, животворsщіz и3 нераздэли1мыz трbцы, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а: при держaвэ бlгочести1вэйшагw, самодержaвнэйшагw, вели1кагw гDрz нaшегw, їмперaтора ґлеxaндра ґлеxaндровича всеS рwссjи: при супрyгэ є3гw2, бlгочести1вэйшей гDрнэ, їмператрjцэ марjи fе0дwровнэ: при наслёдникэ є3гw2, бlговёрномъ гDрэ, цесарeвичэ и3 вели1комъ кн7зэ ніколaэ ґлеxaндровичэ: при бlговёрныхъ гDрэхъ, вели1кихъ кн7зёхъ, геHргіи и3 міхаи1лэ ґлеxaндровичахъ: при бlговёрномъ гDрэ, вели1комъ кн7зэ влади1мірэ ґлеxaндровичэ, и3 при супрyгэ є3гw2, гDрнэ, вели1кой кн7ги1нэ, марjи пavловнэ: при бlговёрныхъ гDрэхъ, вели1кихъ кн7зёхъ: кmрjллэ, бори1сэ и3 ґндрeэ влади1міровичахъ: при бlговёрномъ гDрэ, вели1комъ кн7зэ ґлеxjи ґлеxaндровичэ: при бlговёрномъ гDрэ, вели1комъ кн7зэ сeргіи ґлеxaндровичэ, и3 при супрyгэ є3гw2, бlговёрной гDрнэ, вели1кой кн7ги1нэ є3лісавeтэ fе0дwровнэ: при бlговёрномъ гDрэ, вели1комъ кн7зэ пavлэ ґлеxaндровичэ: при бlговёрномъ гDрэ, вели1комъ кн7зэ дими1тріи пavловичэ: при бlговёрной гDрнэ, вели1кой кн7ги1нэ ґлеxaндрэ їHсифовнэ: при бlговёрномъ гDрэ, вели1комъ кн7зэ ніколaэ кwнстантjновичэ: при бlговёрномъ гDрэ вели1комъ кн7зэ кwнстантjнэ кwнстантjновичэ, и3 при супрyгэ є3гw2, гDрнэ, вели1кой кн7ги1нэ є3лісавeтэ маvрjкіевнэ: при бlговёрномъ гDрэ, вели1комъ кн7зэ дими1тріи кwнстантjновичэ: при бlговёрной (с. o7г) гDрнэ вели1кой кн7ги1нэ ґлеxaндрэ петр0внэ: при бlговёрномъ гDрэ, вели1комъ кн7зэ ніколaэ ніколaевичэ: при бlговёрномъ гDрэ, вели1комъ кн7зэ петрЁ ніколaевичэ, и3 при супрyгэ є3гw2, бlговёрной гDрнэ, вели1кой кн7ги1нэ ми1лицэ ніколaевнэ: при бlговёрномъ гDрэ, вели1комъ кн7зэ міхаи1лэ ніколaевичэ: при бlговёрныхъ гDрэхъ, вели1кихъ кн7зёхъ: ніколaэ, міхаи1лэ, геHргіи, ґлеxaндрэ, сeргіи и3 ґлеxjи міхаи1ловичахъ: при бlговёрныхъ гDрнzхъ, вели1кихъ кн7жнaхъ, xeніи и3 џльгэ ґлеxaндровнахъ: при бlговёрной гDрнэ, вели1кой кн7жнЁ є3лeнэ влади1міровнэ: при бlговёрной гDрнэ, вели1кой кн7жнЁ марjи пavловнэ: при бlговёрныхъ гDрнzхъ: вели1кой кн7ги1нэ марjи ґлеxaндровнэ, и3 при супрyгэ є3S: при королeвэ є4ллинwвъ џльгэ кwнстантjновнэ, и3 при супрyгэ є3S: при вели1кой кн7ги1нэ вёрэ кwнстантjновнэ: при вели1кой кн7ги1нэ ґнастасjи міхаи1ловнэ, и3 при супрyгэ є3S: при вели1кой кн7ги1нэ є3катерjнэ міхаи1ловнэ: бlгословeніемъ с™ёйшагw прави1тельствующагw сmн0да, напечaтасz кни1га сіS: кни1га прaвилъ свzтhхъ ґп0стwлъ, свzтhхъ соб0рwвъ вселeнскихъ и3 помёстныхъ, и3 свzтhхъ nтє1цъ въ преложeніи съ є4ллинскагw нарёчіz на словенорwссjйское, въ цaрствующемъ вели1комъ грaдэ москвЁ, въ сmнодaльной тmпогрaфіи, вторhмъ тиснeніемъ, въ лёто t сотворeніz мjра ¤зµ7в, t ржcтвa же по пл0ти бGа сл0ва ¤аt§г, їндjкта з7, мцcа септeмвріа.

Поделиться ссылкой на выделенное