Цвет фона:
Размер шрифта: A A A
Акафист Успению Божией Матери

Акафист Успению Божией Матери

Акафист Успению Божией Матери

Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru

Ґкafістъ б9іей м™ри въ чeсть є3S всечестнaгw ўспeніz

Кондaкъ №.

Взбрaнной t всёхъ родHвъ б9іей м™ри и3 цRи1цэ, восходsщей t земли2 къ нб7си2, бlгоговBйнаz пBніz њ пречестнёмъ твоeмъ ўспeніи прин0симъ раби2 твои2, бцdе. тh же ћкw и3мyщаz побёду над8 смeртію, t всsкихъ нaсъ смертон0сныхъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2: Рaдуйсz њбрaдованнаz, во ўспeніи твоeмъ нaсъ не њставлsющаz.

Јкосъ №.

ЃгGлъ предстaтель п0сланъ бhсть, рещи2 бцdэ ко прем‡рнымъ є3S возшeствіе: и3 пріити2 пред8zвлsше къ нeй сн7у є3S и3 бGу, свётлw њ нeй блистazсz, и3 стоS, зовhй таков†z: Рaдуйсz, прерaдованнаz м™и цReва: рaдуйсz, небeснаz цари1це, м™и бGа и3 гDа небесE и3 земли2. Рaдуйсz, предпочтeннаz превели1чествомъ пришeствіz къ тебЁ сн7а твоегw2 и3 бGа: рaдуйсz, возвели1ченнаz и3звэщeніемъ твоегw2 къ сн7у tшeствіz. Рaдуйсz, t всёхъ родHвъ бGомъ и3збрaннаz: рaдуйсz, свzт0е вмэсти1лище сл0ва б9іz. Рaдуйсz, прор0ческагw проречeніz и3сполнeніе: рaдуйсz, ґпcлwмъ пречестнhй вёнче. Рaдуйсz, царє1мъ ўдобрeніе и3 держaво: рaдуйсz, с™и1телємъ ўкрашeніе, и3 сщ7eнникwмъ добр0то. Рaдуйсz, бGомyдрыхъ и4нокwвъ возведeніе къ г0рнему цaрствію: рaдуйсz, tверзaющаz р†йскіz двє1ри хrтіaнскому р0ду, при1снw тS блажaщему. Рaдуйсz њбрaдованнаz, во ўспeніи твоeмъ нaсъ не њставлsющаz.

Кондaкъ в7.

Ви1дzще ґпcлwвъ ли1къ, всеси1льнымъ мановeніемъ t конє1цъ земли2 на џблацэхъ предстaвшихъ ко пречестн0му твоемY, пренепор0чнаz, ўспeнію, свzщеннонач†льницы, діонЂсій нбcный таи1нникъ, їероfeй ди1вный и3 тімоfeй, съ бGолёпною чeстію свzщeнства, поsху бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7.

Разyмнаz всS твaрь, старBйшаz чинонач†ліz ѓгGльскаz, пріид0ша со свои1мъ цReмъ, и4же во сво‰ живоначaльнэйшыz рyцэ дyшу м™ре своеS пріsтъ: тeплый же вёрою пeтръ со слезaми мнHгаz къ нeй и3зречE, зовhй: Рaдуйсz, ко прем‡рнымъ, м™и творцA мjру, восходsщаz: рaдуйсz, къ пренебє1снымъ, прострaннэйшаz нб7съ, взeмлющаzсz. Рaдуйсz, четверочaстное стіхjй њсвzти1вшаz твои1мъ восхождeніемъ: рaдуйсz, небeсныхъ возвесели1вшаz твои1мъ прехождeніемъ. Рaдуйсz, во їерусали1мъ г0рній прекрaсный пріsтаz: рaдуйсz, въ нерукотворє1нныz хрaмы прерaдостнw вшeдшаz. Рaдуйсz, херувjмwвъ и3 серафjмwвъ цRи1це: рaдуйсz, ґрхaгGлwвъ и3 ѓгGлwвъ вLчце. Рaдуйсz, прибёжище вBрнымъ, и3 и3збавлeніе: рaдуйсz, достоsнію твоемY п0мощь и3 защищeніе. Рaдуйсz, њ всeмъ мjрэ хрістіaнскомъ къ бGу ходaтаице: рaдуйсz, бл†гъ всsческихъ всеблагaz подaтельнице. Рaдуйсz њбрaдованнаz, во ўспeніи твоeмъ нaсъ не њставлsющаz.

Кондaкъ G.

Си1ла вhшнzгw восхи1ти t їндjи fwмY, за нёкое и3зволeніе б9іе не прилyчшусz є3мY въ пречестн0е ўспeніе бGомaтере, и3 предпостaви живопріeмному є3S гр0бу, и4же престaвльшуюсz прини1къ ви1дэти, ўразумЁ вознесeнную на нб7сA съ тёломъ, и3 вёровавъ њ сeмъ, возопи2: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

И#мёz въ себЁ помышлeніе ўчени1къ, ћкw б9іимъ смотрeніемъ бЁ є3мY, не њбрэсти1сz ко провождeнію бGомaтере съ пр0чими вкyпэ, њбрaдованъ бhвъ њ безсмeртнэмъ є3S ўспeніи, сі‰ вопіsше къ нeй: Рaдуйсz, воспріeмлемаz t земли2 длaньма сн7а твоегw2: рaдуйсz, ко превы6шнимъ возшeдшаz наслаждaтисz слaвы є3гw2. Рaдуйсz, провождaемаz t всёхъ чиноначaлій ѓгGльскихъ въ гHрнzz: рaдуйсz, под8eмлемаz херувjмы въ нбcнаz и3 наднбcнаz. Рaдуйсz, въ нбcныхъ вратёхъ t старёйшихъ си1лъ велелёпнw пёсньми возноси1маz: рaдуйсz, t всёхъ нбcныхъ грaжданъ њкружaемаz и3 блажи1маz. Рaдуйсz, нeбо земн0е, къ г0рнему селeнію возвhшенное: рaдуйсz, прест0ле гDнь, t земли2 вознесeнный въ цrтвіе нбcное. Рaдуйсz, предстaтельство нaше и3 крёпкое заступлeніе: рaдуйсz, грёшникwмъ спорyчнице во спасeніе. Рaдуйсz, хrтіaнwмъ цRи1це, и3 по бз7э надeждо небeснагw цrтвіz: рaдуйсz, м™и животA, и3 по гDэ нaмъ ўповaніе жи1зни вёчныz. Рaдуйсz њбрaдованнаz, во ўспeніи твоeмъ нaсъ не њставлsющаz.

Кондaкъ д7.

Бyрю внyтрь и3мёz помышлeній невёрныхъ є3врeинъ ґфf0ній, и3 зрS бGон0сными ґпcлы бGомaтере пречтcн0е тёло всечeстнэ ко гр0бу несeнное, ко њпровержeнію ўстреми1сz: внезaпу же, є3гдA со њслэплeніемъ џчію, рyцэ є3гw2 tsтэ ко nдрY прилэплeнэ ви1сzстэ, вёрою м™рь б9ію и3сповёдаше, вопіS бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

Слhшавше таи6нницы и3 самови1дцы сл0ва ѓгGлwвъ пою1щихъ превhшними пёсньми, при погребeніи бGопріsтнагw тёла б9іz м™ре, и3 чeсть подaти хотsще бGоуг0дную, потщaшасz соглaснw пёти, глаг0люще: Рaдуйсz, благовёстіе пріeмшаz њ прешeствіи твоeмъ въ г0рнее цaрствіе: рaдуйсz, t бlговэсти1вшагw гавріи1ла пріeмшаz рaдостнагw раS врaвіе. Рaдуйсz, пречестн0е херувjмское мн0жество просвэти1вшаz: рaдуйсz, преслaвное серафjмское є3стество2 возрaдовавшаz. Рaдуйсz, t патріaрхwвъ проwбразовaннаz: рaдуйсz, t прор0кwвъ предвозвэщeннаz. Рaдуйсz, ѕлyю дeрзость їудeеву ск0рw tмсти1вшаz: рaдуйсz, и3сцэлeніе томyжде подaвшаz. Рaдуйсz, њбрати1вшаz въ вёру ґфf0ніево невёріе: рaдуйсz, вёрное тогw2 пріeмшаz и3сповёданіе. Рaдуйсz, возводsщаz къ нб7си2, люб0вь и3 вёру къ тебЁ и3мyщихъ: рaдуйсz, спасaющаz вёрою и4мz твоE призывaющихъ. Рaдуйсz њбрaдованнаz, во ўспeніи твоeмъ нaсъ не њставлsющаz.

Кондaкъ є7.

БGотє1чныz ѕвёзды, ґп0столи с™jи, въ поднебeснэй разсёzнніи рaди є3ђліа, восхищeни бhша на џблацэхъ, по широтЁ воздyшнэй, ко погребeнію м™ре гDни: ю4же пёньми и3 пёсньми провождaюще, съ невещeственными взывaху: Ґллилyіа.

Јкосъ є7.

Ви1дэвше бGови1дцы своего2 вLку, въ рyцэ м™ре своеS дyшу пріeмша, и3 гDа того2 разумёвше, потщaшасz свzщенносл0віz пёсньми бlгосл0внэ воспёти ю5: Рaдуйсz, цRи1це, над8 всёми цrтвующаго носи1вшаz: рaдуйсz, и3 самA рукaма є3гw2 сн70внима носи1маz. Рaдуйсz, ски1птре цaрскій въ хrт0вой десни1цэ: рaдуйсz, въ руцЁ нHа, вётве голуби1цы. Рaдуйсz, жeзле ґарHновъ, прозsбшій нетлёніе: рaдуйсz, крjне неувzдaемый, процвётшій безсмeртіе. Рaдуйсz, бGоoтцA дв7да цэвни1це бGодохновeннаz: рaдуйсz, прор0чествіz є3гw2 востaвшаz слaво, pалти1рю и3 гyсли прекрaсныz. Рaдуйсz, њдушевлeнный свzтhни гDни ківHте: рaдуйсz, въ пок0й гDень воскрeсшій нaшъ животE. Рaдуйсz, ски1ніе, t херувjмwвъ њсэнsемаz: рaдуйсz, с™az с™hхъ, t серафjмwвъ глаг0лємаz. Рaдуйсz њбрaдованнаz, во ўспeніи твоeмъ нaсъ не њставлsющаz.

Кондaкъ ѕ7.

ПроповBдницы бGон0сніи ґп0столи, по tшeствіи ко прем‡рнымъ б9іz м™ре, во џбщемъ сэдёніи nбhчныz трапeзы бhвше, и3 предложeніе чaсти хлёба, во и4мz гDне возносsще, внезaпу свhше бцdу цRи1цу пришeдшую со свэтон0сными ѓгGлы зрsху, и3 ми1ръ тBмъ t сн7а и3 бGа подaвшую слhшавше, возгласи1ша њ сeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7.

ВозсіS нaмъ с0лнце прaвды хrт0съ бGъ, t твои1хъ пречи1стыхъ ложeснъ в0лею, и3 благоразyміемъ проповёданіz чрез8 ґпcлы мjръ просвэти2, и3 тS бGомaтерь t р0да и3 въ р0дъ прослaви. тёмже и3 мы2 вси2 ўблажaемъ тS, вопію1ще ти2: Рaдуйсz, приснобlжeннаz t всёхъ родHвъ во вёки: рaдуйсz, бlгоутр0бнаz и3 ми1лостиваz на человёки. Рaдуйсz, ўчени1ческому ли1ку њбэщaніе и3сп0лнившаz: рaдуйсz, присэщeніемъ твои1мъ t сн7а твоегw2 и3 бGа, ми1ръ томY подaвшаz. Рaдуйсz, всежелaтельное с™hхъ и3 слaдкое зрёніе: рaдуйсz, препод0бныхъ мaтерей и3 дёвъ с™hхъ всевеселsщее рaдованіе. Рaдуйсz, преходsщаz рaйское селeніе прaведныхъ: рaдуйсz, посэщaющаz всёхъ во слaвэ небeснэй сyщихъ. Рaдуйсz, начaло человёческагw спасeніz: рaдуйсz, и3сполнeніе всёхъ благи1хъ желaніz. Рaдуйсz, по бз7э цRЁ цaрствующихъ бцdе цRи1це: рaдуйсz, по гDэ госп0дствующихъ, вLцэ нaшемъ, гпcжE и3 вLчце. Рaдуйсz њбрaдованнаz, во ўспeніи твоeмъ нaсъ не њставлsющаz.

Кондaкъ з7.

Хотsщихъ всёхъ съ вёрою входи1ти въ хрaмъ тв0й с™hй, бцdе, при1снw спасaеши, и3 слaвzщихъ тS, t всsкихъ напaстей и3 бёдъ свобождaеши: тёмже правосл†внымъ хrтіaнwмъ, присноблажaщымъ тS, побёды на сопроти6вныz дaруй и3 вс‰ ко спасeнію прошє1ніz нaмъ подавaй, њ сeмъ молsщымсz тебЁ, и3 пою1щымъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7.

Н0вую показA твaрь, ћвльсz нaмъ всёхъ творeцъ гDь тоб0ю, бцdе. тh же ср0дное промышлeніе њ нaсъ къ немY и3мyщи, чeстнэ почитaющихъ пречестн0е твоE ўспeніе, пріими2 сицєвaz тебЁ вопію1щихъ: Рaдуйсz, м™и бGу и3збрaннаz t земнhхъ: рaдуйсz, превhшшаz земнhхъ и3 небeсныхъ. Рaдуйсz, херувjмwвъ и3 серафjмwвъ горЁ превозшeдшаz: рaдуйсz, ли1къ ўчени1ческій џблакомъ ко погребeнію ти2 д0лэ совокyпльшаz. Рaдуйсz, fwмY по погребeніи твоeмъ си1лою б9іею предпостaвившаz и3зрsднэе: рaдуйсz, чрез8 него2 ўвёрившаz твоE на нeбо съ пл0тію преселeніе. Рaдуйсz, красот0ю всёхъ добродётелей ўкрaшеннаz: рaдуйсz, краснёйшему пaче сынHвъ человёческихъ сн7ови своемY сопричтeннаz. Рaдуйсz, ћкw фjніxъ пл0тію воскрeсшею процвётшаz: рaдуйсz, ћкw кeдръ въ лівaнэ небeсномъ ўмн0жившаzсz. Рaдуйсz, дрeво животA насаждeнное посредЁ раS превhшнzгw: рaдуйсz, ковчeже мhсленный, возвhшенный въ гHрнzz t пот0па смeртнагw. Рaдуйсz њбрaдованнаz, во ўспeніи твоeмъ нaсъ не њставлsющаz.

Кондaкъ }.

Стрaннw въ превhшнихъ вёдуще тS и3збрaннаz, ћкw с0лнце, вLчце, внyтрь пренбcныхъ недомhслимыхъ крас0тъ и3 неизречeнныхъ добр0тъ, ўми1льнw къ сн7у и3 бGу длaньма є3гw2 держи1му возшeдшую, и3 прерaдостнw прекл0ншуюсz живоначaльнэй є3гw2 десни1цэ, њ сeмъ вhну вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ }.

ВсS бhвши горЁ къ нбcнымъ взzтA, и3 земнhхъ не њставлsz, бGомaти, рукaма сн70внима носи1ма, въ незаходи6маz вни1де, во џный грaдъ всесвэтsщій и3 прекрaсный їерусали1мъ вhшній, херувjмы њбстои1ма, со всёми небeсными си1лами, и3дёже слhшитъ пою1щихъ сі‰: Рaдуйсz, є3sже прес™az душA въ вhшнемъ всесвётломъ сіHнэ вселsетсz: рaдуйсz, є3sже и3 нетлённое тёло тaможде съ душeю кyпнw прославлsетсz. Рaдуйсz, вшeдшаz въ прест0льный грaдъ самагw2 вседержи1телz: рaдуйсz, вознeсшаzсz въ прекрaсный рaй вhшнzгw насади1телz. Рaдуйсz, пренесeннаz во грaдъ њсновaнный t кaменей всесвэтsщихъ: рaдуйсz, введeннаz во њгрaду њбстои1мую вHи си1лъ превhшнихъ. Рaдуйсz, превhшше небeсъ во благолёпіе б9іе взzтaz: рaдуйсz, пaче всёхъ невещeственныхъ ўмHвъ почтeнаz. Рaдуйсz, приносsщаz къ сн7у своемY и3 бGу молeніе вёрныхъ: рaдуйсz, и3 самA непрестaннw ў прест0ла сн7а твоегw2 и3 бGа молsщаzсz њ всёхъ. Рaдуйсz, предстaтельнице къ бGу мjръ спасaющаz: рaдуйсz, застyпнице р0ду хрістіaнскому t бGа даровaннаz. Рaдуйсz њбрaдованнаz, во ўспeніи твоeмъ нaсъ не њставлsющаz.

Кондaкъ f7.

Всsкое є3стество2 ѓгGльское превозн0ситъ тS, бцdе, человёчестіи же р0ди вси2 м™рь тS б9ію слaвимъ, и3 почитaемъ пречестн0е твоE ўспeніе, цRи1це: тебe бо рaди земнjи небє1снымъ совокуплsютсz, соглaснw пою1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ f7.

Вит‡йства бGовэщaнныхъ прор0ческихъ речeній, нhнэ зри1мъ њ тебЁ сбhвшаzсz бцdе, ћкw вои1стинну бGа пл0тію родилA є3си2 нaмъ. тёмже тaинству словесE б9іz вёрующе, вопіeмъ: Рaдуйсz, зак0на и3 прор0кwвъ глави1зно совершeннаz: рaдуйсz, ѕвэздо2 їaкwвлz, валаaмомъ прbроковaннаz. Рaдуйсz, џдре цRS вели1кагw, вэщaнный соломHномъ: рaдуйсz, руно2 њрошeнное ї}сомъ, њбразовaнное гедеHномъ. Рaдуйсz, неwпали1маz купино2, законопол0жникомъ предзри1маz: рaдуйсz, горо2 с™az, мyжемъ желaніz ўсмотрeннаz. Рaдуйсz, лёствице небeснаz, їaкwвомъ предви1димаz: рaдуйсz, двeре непроходи1маz, їезекjилемъ предзри1маz. Рaдуйсz, с0лнце селeніz хrт0ва, pалмопёвцемъ пред8zвлeнное: рaдуйсz, тaинство, многобрaзнэ прbр0ки пронаречeнное. Рaдуйсz, прор0ческихъ глагHлъ всёхъ предречeнныхъ њ тебЁ, конeцъ принeсшаz: рaдуйсz, вhшнzгw смотрє1ніz вс‰ за спасeніе мjра соверши1вшаz. Рaдуйсz њбрaдованнаz, во ўспeніи твоeмъ нaсъ не њставлsющаz.

Кондaкъ ‹.

Спасти2 хотS мjръ, и4же всёхъ гDь, t земнaгw тS р0да и3збрA въ м™рь себЁ, и3 нaсъ дёлz бhвъ человёкъ, взhде, tню1дуже сни1де, къ небеси2 t земли2, и3 тебE съ соб0ю возведE ко пребывaнію во слaвэ вёчнэй, и3 соцaрствованію съ соб0ю концA неимyщему. тёмже ћкw бGъ слhшитъ t всёхъ: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹.

СтэнA є3си2 вBрнымъ, бцdе дв7о, и3 заступлeніе всBмъ къ тебЁ прибэгaющымъ: и4бо нб7сE и3 земли2 творeцъ t тебE пл0тію прошeдъ, пречи1стаz, д¦омъ и3 тёломъ въ небє1снаz тS пресели2 ко ближaйшему предстaтельству њ всёхъ, и5хже приглашaти научи2: Рaдуйсz, грaде цRS вели1кагw верхY горы2 небeсныz: рaдуйсz, стэно2 и3 покр0ве, некрhющійсz t нaшегw притекaніz. Рaдуйсz, вBрнымъ царє1мъ на враги2 пос0бствующаz: рaдуйсz, нашє1ствіz ґг†рzнскаz побэждaющаz. Рaдуйсz, вёры благочести1выz недви1жимое сохранeніе: рaдуйсz, є3ретjчествующихъ полкHвъ разорeніе. Рaдуйсz, рaдость и3 ўмирeніе мjру сyщаz: рaдуйсz, всегуби1тельнаго ѓда попрaвшаz. Рaдуйсz, в0инствующихъ на пл0ть цэломyдріемъ, и3зрsдное вэнчaніе: рaдуйсz, мyченическихъ п0двигwвъ всечестн0е прославлeніе. Рaдуйсz, препод0бныхъ трудHмъ ходaтаице блажeннагw ўпокоeніz: рaдуйсz, и4нокwмъ бlгоскорбsщымъ подaтельнице вёчнагw рaдованіz. Рaдуйсz њбрaдованнаz, во ўспeніи твоeмъ нaсъ не њставлsющаz.

Кондaкъ №i.

Пёніе всsкое бGодухновeнныхъ пёсней, не довлёетъ t нaсъ къ похвалЁ всечестнaгw ўспeніz твоегw2, всехвaльнаz вLчце, цRи1це, бцdе: но ўсeрднw тебЁ прин0симъ, ћкw м™ри цRS всёхъ, смирeнное молeніе нaше, съ небeсными чи1нми пою1ще є3ди1ному дост0йнw прославлsющему тS бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

Свэтопріeмнаz свэщA и4стиннагw свёта, сyщымъ нaмъ на земли2 ћвльшисz, дyшы просвэщaеши, и3 чтyщихъ твоE всечестн0е преставлeніе къ рaзуму б9eственному наставлsеши, да поeмъ ти2 сицєвaz: Рaдуйсz, свэщE неугаси1маz nгнS невещeственнагw: рaдуйсz, зарE незаходи1маz свёта невечeрнzгw. Рaдуйсz, луно2 t с0лнца прaвды њблиставaемаz: рaдуйсz, свётлосте во тмЁ свэтsщаz. Рaдуйсz, свэти1льниче на свёщницэ превhшнемъ постaвленный: рaдуйсz, и3ст0чниче жи1зни, и3з8 гр0ба во свётъ и3зведeнный. Рaдуйсz, м™и свёта ќмнагw, бlгочести1выхъ дyшы просвэщaющагw: рaдуйсz, м™и всёхъ бGа, њѕл0бленныхъ дyшы ўтэшaющагw. Рaдуйсz, ўповaющымъ на тS животA конeцъ непостhдный дaрующаz: рaдуйсz, достоsніе б9іимъ и3 свои6мъ рабHмъ, на судЁ сн7а твоегw2, њдеснyю є3гw2 ўстроsющаz. Рaдуйсz, преблажeннаz, ћкw тоб0ю блажeни є3смы2 и3 мы2, и4же пом0щницу тS и4мамы: рaдуйсz, преблагословeннаz въ р0дъ и3 р0дъ, ћкw гDь съ тоб0ю, и3 тоб0ю съ нaми. Рaдуйсz њбрaдованнаz, во ўспeніи твоeмъ нaсъ не њставлsющаz.

Кондaкъ в7i.

Бlгодaть высокопрест0льныz слaвы, на небесёхъ даровaнную бGомaтери, почтeной сэдёніемъ њдеснyю сн7а є3S и3 бGа, ви1дzще г0рніи ўмы2, под8sша ю5 прест0ли и3 си6лы, њкружи1ша нач†ла и3 вл†сти, припад0ша стрaшніи херувjми, серафjми и3 гDьства, со ґрхaгGлы и3 ѓгGлы вопію1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i.

Пою1ще всечестн0е твоE ўспeніе, восхвалsемъ вси2 ко пренебє1снымъ возшeствіе твоE, цRи1це бGомaти: тh же њсвzти2, прослaви и3 спаси2 всёхъ люб0вію пою1щихъ тебЁ: Рaдуйсz, њчи1стившаz зeмлю пречи1стыми н0гъ твои1хъ стопaми: рaдуйсz, њсвzти1вшаz воздyхъ восхождeніемъ твои1мъ къ небеси2. Рaдуйсz, на небeсный крyгъ возступи1вшаz: рaдуйсz, вс‰ добрHты неизречє1нныz зрsщаz. Рaдуйсz, во слaвэ присэдsщаz прест0лу сн7а твоегw2 и3 бGа: рaдуйсz, съ сн7омъ и3 бGомъ вёчнw цaрствующаz. Рaдуйсz, красото2 въ десни1цэ гDней, ўкрашaющаz блажaщихъ тS всёхъ небeсныхъ: рaдуйсz, њбрaдовавшаz надёzніемъ на тS всёхъ земнhхъ. Рaдуйсz, њблечeннаz въ с0лнце, сіsющаz благодaтію и3 слaвою всeй вселeннэй: рaдуйсz, њбэщaвшаz сохранsти и3 спасaти призывaющихъ тS всёхъ въ поднебeснэй. Рaдуйсz, t хрістіaнскихъ родHвъ м™и б9іz почитaемаz, и3 бцdа и3менyемаz: рaдуйсz, t востHкъ с0лнца до з†падъ, преслaвнw и3 правослaвнw t всёхъ благочести1выхъ слaвимаz. Рaдуйсz њбрaдованнаz, во ўспeніи твоeмъ нaсъ не њставлsющаz.

Кондaкъ Gi.

Q всепётаz м™и безсмeртнагw цRS небесE и3 земли2, хrтA бGа нaшегw, живyщаz и3 по смeрти, ны6нэшнzz приношє1ніz њ всечестнёмъ твоeмъ ўспeніи t нaсъ пріeмши, въ жи1зни сeй и3 въ смeртнэмъ ўспeніи нaшемъ, t всsкіz напaсти, бёдъ и3 мyки и3збaви, и3 небeснагw цaрствіz нaсъ, цRи1це, спод0би, њ тебЁ вопію1щихъ: Ґллилyіа. [Три1жды.]

И# пaки чтeтсz пeрвый јкосъ: ЃгGлъ предстaтель: и3 кондaкъ №: И#збрaнной t всёхъ родHвъ:

Поделиться ссылкой на выделенное