Цвет фона:
Размер шрифта: A A A
Акафист святителю Иннокентию Иркутскому, чудотворцу

Акафист святителю Иннокентию Иркутскому, чудотворцу

Акафист святителю Иннокентию Иркутскому чудотворцу

Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru

Ґкafістъ свzти1телю їннокeнтію и3ркyтскому чудотв0рцу

Кондaкъ №.

Равноап0стольный хрістіaнскіz вёры благовёстниче, kзhческагw ѕловёріz и3скорени1телю, ск0рый въ бэдaхъ и3 ск0рбехъ застyпниче, благоутр0біz неистощи1мое сокр0вище, свzти1телю џтче їннокeнтіе! Вели1каго тS пред8 гDемъ ходaтаz и3 чудeсъ мн0жествомъ свидётельствованна пом0щника и3мyще, къ тебЁ во њбстоsніи t всsкихъ нyждъ и3 ѕHлъ съ вёрою, надeждею и3 люб0вію притекaемъ, и3 тaкw ти2 зовeмъ: Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Јкосъ №.

ЃгGлwмъ ўпод0билсz є3си2 непор0чнымъ житіeмъ, свzти1телю џтче їннокeнтіе, и3 сегw2 рaди ѓгGлwмъ сопричaстіz спод0билсz є3си2 въ нем0лчнэмъ славосл0віи гDа слaвы. Пріими2 u5бо и3 t нaшихъ недост0йныхъ ўстeнъ приноси1мое тебЁ хвалeніе:

Рaдуйсz, по и4мени твоемY, непор0чность знaменующему, kви1вый житіE твоE: Рaдуйсz, непор0чности сохранeніемъ, ѓгGлwвъ житію2 подражaтель бhвый. Рaдуйсz, вёрный хrт0ва є3vaнгеліа служи1телю: Рaдуйсz, ґрхіерeєвъ ўдобрeніе. Рaдуйсz, цeркве, невёсты хrт0вы, драг0е ўкрашeніе: Рaдуйсz, свsтости житіS и3 непор0чности нрaвwвъ ўчи1телю. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Кондaкъ в7.

Ви1дz гDь бGъ благопотрeбенъ тS сосyдъ ко пріsтію дарHвъ благодaти, nби1льнw и3зліS въ твоE сeрдце дyха премyдрости и3 рaзума, во є4же просвэщaти kзhки, во тмЁ и3 сёни смeртнэй сэдsщыz, дyха совёта и3 крёпости, во є4же превозмогaти над8 враги6 спасeніz ви1димыми и3 неви1димыми, дyха вёдэніz и3 благочeстіz, во є4же хrт0во стaдо пасти2 ўчeніемъ и3 житіeмъ. Мh же, тS на спасeніе людjй тaкw приугот0ванна ўразумёвше, со ўмилeніемъ подaтелю всёхъ блaгъ бGу зовeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7.

Рaзумъ благопотрeбенъ къ дёланію пріsтыхъ t бGа талaнтwвъ стzжaти хотS, є3щE ю4нъ сhй, водвори1лсz є3си2 въ вертогрaдэ дух0вныz мyдрости преслaвнагw грaда кjева: совершeнъ же въ житіи2 хотS бhти, сожи1тельство воспріsлъ є3си2 въ ли1кэ и4нокwвъ свzтопечeрскіz лavры, и3дёже дости1глъ є3си2 въ мyжа совершeнна, въ мёру в0зраста и3сполнeніz хrт0ва. Мh же, твоE звaніи и3 и3збрaніе разсмотрsюще, съ люб0вію зовeмъ ти2: Рaдуйсz, розго2 віногрaда, плодHвъ д¦а и3сп0лненнаz, да и4хъ nби1ліемъ страны6 сиби1ри њбогати1ши: Рaдуйсz, сладкоухaнный крjне гDнь, на ю4гэ процвэтhй, да тёмъ страны6 сёвера њблагоухaеши и3 ўкраси1ши. Рaдуйсz, въ земнёмъ ўчи1лищи небeснэй мyдрости навhкшій, да є4ю kзhки на пyть спасeніz настaвиши: Рaдуйсz, ћкw на высотY добродётелей, ѓки свэти1льникъ на свёщницэ, постaвленъ бhлъ є3си2, да мглY непод0бнагw житіS во и3згнaніи сyщихъ разг0ниши. Рaдуйсz, вёрный ўченичE спaса нaшего, во ґп0стола kзhкwвъ пред8избрaнный: Рaдуйсz, чaдо послушли1вое цeркве правослaвныz, въ первосвzти1телz и3ркyтскіz пaствы пронаречeнный. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Кондaкъ G.

Си1лою свhше тS њблечeнна ўразумёвше благовёрный цaрь и3 свzтhй соб0ръ, и3збрaша тS во ґп0стольское служeніе, проповёдати є3vaнгеліе цaрства хrт0ва въ земли2 kзhкwвъ, невёдущихъ пёти ко свzтёй трbцэ є3ди1ному бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

И#мёz рeвность ґп0стольскую њ спасeніи дyшъ человёческихъ, подви1глсz є3си2 на вс‰ труды2 и3 бэды6 шeствіz въ д†льныz страны6 цaрства хи1нwвъ: но воспzщeнъ бhвъ въ предёлы є3гw2 вни1ти, во грaдэ селенги1нстэмъ препокоeніе њбрёлъ є3си2, и3дёже тS мaлое стaдо при1сныхъ ти2 по вёрэ привBтствіи срёте си1ми: Рaдуйсz, н0вый ґп0столе kзhкwвъ, на просвэщeніе kзhкwвъ мнHгіz страны6 претeкшій: Рaдуйсz, въ шeствіихъ пyтныхъ, ћкоже и3 пavелъ, kзhкwвъ ґп0столъ, бэды6 хrтA рaди и3 є3vaнгеліа б0дрэ срётивый. Рaдуйсz, лучезaрное цeркве хrт0вы свэти1ло, на просвэщeніе вост0ка возшeдшее: Рaдуйсz, б9eственнагw nгнS носи1ло, теплотY любвE хrт0вы во страны6 мрaза принeсшее. Рaдуйсz, дyхомъ рeвности ґп0стольскіz дви1жимый, ко kзhкwмъ монгHльскимъ поспэши1вый: Рaдуйсz, во и3згнaніи стрaждущымъ пок0й душaмъ во благ0мъ и4гэ хrт0вэмъ ўказaвый. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Кондaкъ д7.

Бyрю зaвисти дрeвній человёческихъ дyшъ прельсти1тель воздви1же въ сердцaхъ хи1нwвъ сопроти1въ тебє2, во странY и4хъ грzдyщагw, благовёстника ми1ра хrт0ва, и3 возстaви на тS лжебрaтію, во є4же въ предёлы хи1нwвъ твоE возбрани1ти вхождeніе, да не навhкнутъ хи1нове, вкyпэ съ правослaвными, и3звeдшему лю1ди и3з8 тмы2 во свётъ св0й чyдный хrтY бGу пёти: Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

Ўслhшавъ ўхищрє1нныz хи1нwвъ глаг0лы, ћкw не подобaетъ ти2, їерaрху вели1кому гDа, бhти пріsту въ и4хъ цaрство, њбрати1лсz є3си2 пaки со є3vaнгеліемъ ко kзhкwмъ и3норHднымъ во странЁ сиби1рстэй, и4же съ вeлію рaдостію тS пріeмше, возопи1ша ти2 такwвaz: Рaдуйсz, хи1нами во и4хъ цaрство не пріsтый,ко пріsтію же самёми ѓгGлы въ небeсное цaрство дост0йный: Рaдуйсz,не р0ду чуждeму хи1нwвъ, но своегw2 цaрства kзhкwмъ монгHльскимъ во ґп0стола ўгот0ванный. Рaдуйсz, ћкw возбранeніемъ тебЁ благовёстіz kзhкwмъ цaрства чуждaгw вeліе блaго kзhкwмъ рwссjйскагw цaрства ўстр0исz: Рaдуйсz, ћкw пр0повэдію є3vaнгеліа kзhкwмъ монгHльскимъ ѕлоухищрeніе врагA дyшъ человёческихъ жeстокw посрами1сz. Рaдуйсz, ћкw твои1мъ посредЁ нaсъ вселeніемъ невёдущіи бGа въ познaніе и4стины привед0шасz, противлsющіисz же и4стинэ њбличи1шасz: Рaдуйсz, ћкw на житіE твоE взирaюще, грёшніи покazшасz, беззак0ніи же ўцэломyришасz. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Кондaкъ є7.

Богот0чный премyдрости и3ст0чникъ t nби1ліz присyщіz ти2 благодaти прот0ржесz въ пустhни монг0льстэй, є3гдA неразyмніи хи1нове загради1ша т0ки є3S въ предёлы и4хъ њмрачeннагw цaрства: рeвностію бо ґп0стольскою дви1жимъ и3 во служeніи пaстырстэмъ труждazсz, џво просвэщaлъ є3си2 свётомъ є3vaнгеліа хrт0ва невёдующыz kзhки монгHльски, џво ўтверждaлъ є3си2 вёрующыz въ послушaніи правослaвныz цeркве ўстaвwмъ: и3 тaкw научи1лъ є3си2 и3 џнэхъ вкyпэ воспэвaти є3ди1ному всёхъ человёкwвъ спаси1телю бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ є7.

Ви1дz вседержи1тель, вс‰ на п0льзу стр0zй, ћкw не приспЁ врeмz, да просвэтsтсz свётомъ є3vaнгеліа лю1діе цaрства хи1нскагw, даровa тz въ первосвzти1телz и3ркyтскіz цeркве и3 ўчи1телz kзhкwвъ сиби1ри, є4же мы2 нhнэ си1це зовeмъ ти2: Рaдуйсz, первопрест0льниче и3ркyтскіz цeркве, благовёстіемъ сиби1рскую w4бласть рwссjйскагw цaрства њгласи1вый: Рaдуйсz, свzт0е начaло свzти1телей и3ркyтскіz пaствы, пр0чымъ премэнsємымъ, є3ди1ный є3S несмённый блюсти1телю. Рaдуйсz, џтче, свzтhхъ nтє1цъ въ наслаждeніи благочeстіz и3 и3скоренeніи нечeстіz подражaтелю: Рaдуйсz, пaстырскому служeнію ўготовлsемыхъ трудолюби1вый ўчи1телю. Рaдуйсz, пaстырю д0брый, гот0вый дyшу твою2 положи1ти за џвцы тво‰: Рaдуйсz, неусhпный стрaже, ввёрєнныz ти2 дyшы, бдённымъ молeніемъ и3 пyтнымъ њбхождeніемъ, д0брэ сохрани1вый. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Кондaкъ ѕ7.

БGопроповёдникwвъ хrт0выхъ ґп0столwмъ труды2 на сS под8eмъ, џныхъ наслёдоваль є3си2 п0двиги и3 лишє1ніz, скHрби и3 њѕлоблє1ніz: но вс‰ рaди хrтA и3 є3vaнгеліа д0блественнw понeслъ є3си2, и3 вс‰ ны2 научи1лъ є3си2 пёти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7.

Возсіsла є4сть пaче с0лнца, во nгни2 и3скушeній и3 скорбeй њчищeннаz, душA твоS, д0блественный подви1жниче хrт0въ: ѓще бо въ нeмощехъ и3 болёзнехъ претруждeно бsше тёло твоE, но дyхомъ при1снw сhй б0дръ, вhну побэждaлъ є3си2 враги2 хrт0вы цeркве. Сегw2 рaди и3 мы2 тоб0ю въ ск0рбехъ ўтэшaеми, побBднаz ти2 си1це вопіи1мъ: Рaдуйсz, в0ине хrт0въ, во всеwрyжіи б9іи проти1ву начaлъ и3 властeй и3 міродержи1телей тмы2 вёка сегw2 подвизaвыйсz: Рaдуйсz, и4стиною ѓки п0zсомъ препоsсанный, kзhкwвъ шат†ніz разруши1вый. Рaдуйсz, прaвдою ѓки въ бронS њболчeнный, вс‰ навBтникъ клевєты2 недёйствєнны сотвори1вый: Рaдуйсz, н0зэ во благовэствовaніе ми1ра њбувє1ннэ и3мёвый, главY дрeвнzгw ѕмjz попрaвый. Рaдуйсz, вёрою ѓки щит0мъ покровeнный, вс‰ разжжє1нныz лукaвагw стрёлы ўгаси1вый: Рaдуйсz, шлeмъ спасeніz и3 мeчь дух0вный воспріsвый, и3 вс‰ враги2, ѓки воев0да возбрaнный, низложи1вый. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Кондaкъ з7.

Хотsй милосeрдый гDь не т0чію пaствэ и3ркyтстэй, но и3 всsкому бли1жнему же и3 дaльнему тS даровaти въ ск0рбехъ ўтёшителz, въ бэдaхъ ск0раго пом0щника и3 t болёзней цэли1телz, ўскори2 тS разрэши1ти t ќзъ сеS брeнныz пл0ти, да по всBмъ градHмъ и3 вeсемъ чудесы2 и3 и3сцэлeньми бGа прослaвиши и3 є3мY воздви1гнеши пёти: Ґллилyіа.

Јкосъ з7.

Къ н0вому и3 нестарёющемусz на небесёхъ жи1тельству ўготовлsz тв0й восх0дъ, писaніемъ со nдрA болёзни всесмирeннw проси1лъ є3си2 їерє1и грaда и3ркyтска со хрісті†ны правослaвными, до воспою1тъ во хрaмэхъ бGор0дице парaклисісъ: мh же, зрsще тS по преставлeніи прослaвлена бGомъ, къ тебЁ самомY си1це взывaемъ: Рaдуйсz, ратоб0рче хrт0въ, п0двигомъ д0брымъ подвизaвыйсz: Рaдуйсz, быстротекyщій џрле, течeніе твоE въ превhспреннихъ селeніихъ скончaвый. Рaдуйсz, в0ине цRS небeснагw, вс‰ њбёты хrтY цRю2 и3 бGу нaшему вёрнw соблюдhй: Рaдуйсz, ћкw пр0чее ўжE вэнeцъ прaвды тебЁ соблюдeсz. Рaдуйсz, по преселeніи во њби1тели nц7A небeснагw не њставлszй посэщaти нaшъ грaдъ њби1тель сію2: Рaдуйсz, тeплый њ нaсъ моли1твенниче, не престаю1щь њ нaсъ ў прест0ла цRS небeснагw ходaтайствовати. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Кондaкъ }.

Стрaнное всBмъ чyдо показaсz, є3гдA древsнаz цeрковь, под8 є3sже nлтарeмъ почивaлъ є3си2 t трудHвъ сегw2 врeменнагw житіS, посредЁ всеS њби1тели запалeніz, ћкw дрeвнzz купинA, nгнeмъ њпалsема не сгарaше. Чтyщіи же пaмzть твою2, ћвэ ўразумёвше, ћкw твои1хъ рaди мощeй совершaетсz сіE чyдо, со стрaхомъ и3 рaдостію, хранsщему тS бGу, мн0жицею взывaху: Ґллилyіа.

Јкосъ }.

Вси2 лю1діе, притeкшіи во њби1тель твою2 и3 цeрковь, въ нeйже почивaху мHщи тво‰, nгнeмъ њпалsему ви1дzще, приступи1вше ко ґрхіпaстырю, тeплэ є3го2 молsху, да и3знесyтъ рaку свzтhхъ мощeй твои1хъ: џнъ же, дyхомъ вёры и3сп0лнь, надeждею сохранeніz t nгнS не т0чію мощeй твои1хъ, но и3 всеS цeркве, всёхъ њбодрsше. Лю1діе же, сбытіE словeсъ ґрхіпaстырz ѓбіе ўзрёвше, благодaрными ти2 гл†сы, чудотв0рче, воззвaша: Рaдуйсz, свэти1льниче цeркве, и3з8 под8 спyда пaче блистaніz џгненнагw возсіsвый: Рaдуйсz, несгарaніемъ храни1лища мощeй твои1хъ, њ нетлёніи и4хъ преслaвнw провозвэсти1вый. Рaдуйсz, таковhми знaніемъ њ твоeмъ съ нaми сопребывaніи ўдостовёривый: Рaдуйсz, цeркве сохранeніемъ, въ тебЁ t бёдъ застyпника нaмъ tкрhвый. Рaдуйсz, и3 грaда нaшегw, посредЁ запалeній џгненныхъ, мн0гажды ўдоборазумэвaемый храни1телю: Рaдуйсz, наипaче њ и3збавлeніи нaсъ t геeнскагw при1сный нaшъ пред8 гDемъ ходaтаю. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Кондaкъ f7.

Вси2 ли1цы ѓгGлwвъ дaша слaву, чeсть и3 благодарeніе сэдsщему на прест0лэ, живyщему во вёки вэкHвъ бGу и3 ѓгнцу, є3гдA, ўбэлeннаz свётлостію непор0чности, душA твоS, свzти1телю хrт0въ їннокeнтіе, вознесeсz на нeбо, въ сожи1тельство ѓгGлwвъ. Мh же, прославлeніемъ на земли2 свzтhхъ мощeй твои1хъ ўвёрившесz њ твоeй на небесёхъ слaвэ, съ весeліемъ прослaвльшему тS бGу при1снw взывaемъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7.

Вэтjzмъ любом{дрымъ на сeрдце не взыд0ша, ±же ти2, хrт0въ ўг0дниче, ўгот0ва гDь во њби1телехъ небeсныхъ. Мh же, прaзднующе твоE на небеси2 прославлeніе, си1це тS на земли2 ўблажaюще зовeмъ: Рaдуйсz, мн0гу на небесёхъ, многоwбрaзнагw рaди на земли2 служeніz, мздY воспріeмый: Рaдуйсz, дёвственниче, въ пeрвєнцы бGу и3 ѓгнцу впи1санный. Рaдуйсz, страдaльче, вкyпэ со пришeдшими t ск0рби вeліz, въ ри1захъ бёлыхъ пред8 прест0ломъ спасeніе и3 слaву воспэвazй: Рaдуйсz, ґп0столе kзhкwвъ, прест0ломъ ґп0стольскимъ на небеси2 почтeнный. Рaдуйсz, пaстырю научи1вый и3 сотвори1вый, и3 сегw2 рaди вeліимъ во цaрствіи небeснэмъ t хrтA наречeнный: Рaдуйсz, воев0до возбрaнный, сосэдёніz побэди1телю ѓда и3 смeрти на прест0лэ спод0бивыйсz. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0днице спaса хrтA.

Кондaкъ ‹.

Спасeніе посредЁ земли2 содёлавый, человэколю1бецъ гDь посэти2 странY сиби1рскую своeю ми1лостію и3 щедр0тами: въ рaцэ бо мощeй твои1хъ, вели1кій ўг0дниче хrт0въ, tкрhлъ є4сть нaмъ знaменіе твоегw2 тeплагw њ нaсъ на небеси2 ходaтайства, є3гHже сподоблsеми вси2 благовёрніи лю1діе страны2 сиби1рскіz, є3ди1нэми ўсты6 и3 сeрдцемъ пою1тъ бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ ‹.

СтэнA є3си2 неwбори1маz, застyпниче нaшъ, грaду и3 странЁ сeй t нахождeній всsкихъ ѕHлъ и3 скорбeй: kвлeніемъ бо чудeсъ твои1хъ ўвёрихомсz, ћкw вeліе стzжaлъ є3си2 дерзновeніе ў гDа. Сегw2 рaди си1це зовeмъ ти2: Рaдуйсz, страны2 сиби1рскіz бGодаровaнный храни1телю и3 застyпниче, ходaтаю и3 пом0щниче: Рaдуйсz, ћкw вкyпэ со ѓгGлы п0сланъ є3си2 во служeніе за хотsщихъ наслёдовати спасeніе, и3 всёмъ стрaждущымъ неwскyдное подаeши ўтэшeніе. Рaдуйсz, драгоцённое нaмъ въ рaцэ мощeй твои1хъ наслёдіе њстaвивый: Рaдуйсz, ћкw во њби1тели вознесeнстэй всёхъ притекaющихъ къ тебЁ срэтaеши люб0вію. Рaдуйсz, и3 на всsкомъ мёстэ тS съ вёрою призывaющымъ ск0рый пом0щникъ kвлszйсz: Рaдуйсz, и3 не и4щущымъ тS, нижE вёдущымъ, ћкw д0брый настaвникъ, врaчь же и3 покрови1тель мн0гажды познавaемый. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Кондaкъ №i.

Пёніе всsкое не довлёетъ къ прославлeнію чудeсъ твои1хъ, чудотв0рче преди1вный, и4миже не т0чію вBрныz, но и3 невBрныz ўдивлsеши: вёруемъ же и3 надёемсz, ћкw твои1ми моли1твами и3 во мрaцэ їдwлослужeніz сyщіи и3з8 тмы2 и3 сёни смeртныz и3зhдутъ и3 съ нaми кyпнw прослaвльшему тS бGу воззовyтъ: Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

Свэти1льникъ не поставлsетсz под8 спyдомъ, но свёщникъ возлагaетсz, да входsщіи ви1дzтъ свётъ: сегw2 рaди и3 тво‰ свzты6z мHщи и3зведE и3з8 подъ спyда гDь, ћкw да входsщіи во њби1тель твою2, t сегw2 чyднагw свёта вёрою просвэщaеми и3 и3сцэлє1ніz t тебє2 пріeмлюще, взывaютъ къ тебЁ си1це: Рaдуйсz, настaвниче премyдрый, мы6сли бл†ги и3 хотBніz св‰та на сeрдце полагazй: Рaдуйсz, вождю2 благонадeжный, на пyть спасeніz направлszй. Рaдуйсz, пред8 прест0ломъ цRS небeснагw њ спасeніи дyшъ нaшихъ ходaтайствуzй: Рaдуйсz, ск0рый пом0щниче, t нахождeніz ѕHлъ и3 скорбeй сохранszй. Рaдуйсz, врачY сострадaтельный, t болёзней душeвныхъ же и3 тэлeсныхъ свобождazй: Рaдуйсz, њстaвленныхъ врачaми t nдрA смeрти воздвизazй. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Кондaкъ в7i.

Благодaтію б9ію и3сп0лнена тS познaвше не т0чію бли1з8 сyщіи, но и3 во странaхъ дaльнихъ њбитaющіи, съ вёрою притекaютъ къ рaцэ мощeй твои1хъ: тh же, внeмлz и4хъ молeніємъ, не престaни напyтствовати всёхъ д†ры и3сцэлeній и3 чудeсъ твои1хъ, до t востHкъ с0лнца до з†падъ вси2 воспою1тъ чудодёйствующему бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще чудесA тво‰, и4миже по преставлeніи, пaче же по њбрётеніи свzтhхъ мощeй твои1хъ, бGа прослaвилъ є3си2, благодaрнw тебЁ си1це зовeмъ: Рaдуйсz, жи1лами разслaблєнныz со nдрA болёзни возстaвивый: Рaдуйсz, сокрушeніемъ н0гъ и3 рyкъ стрaждущыz, ѓки николи1же страдaвшыz ўстр0ивый. Рaдуйсz, стрyпами покры6тыz и3 рaнами ўsзвєнныz цBлы и3 здр†вы содёлавый: Рaдуйсz, зрёніе слэпы6мъ возврати1вый и3 и3зумлє1нныz на здрaвый смhслъ настaвивый. Рaдуйсz, во tчazніи животA къ смeрти ўготовлsємыz къ жи1зни пaки возврати1вый: Рaдуйсz, ни є3ди1нэй же болёзни ко и3сцэлeнію тебЁ бhти неуд0бнэй, чудeсъ мн0жествомъ засвидётельствовавый. Рaдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Кондaкъ Gi.

Q вели1кій хrт0въ ўг0дниче, ми1лостивый нaшъ настaвниче, благоутр0біz сокр0вище, правовёріz ўчи1телю, ґрхіерeєвъ похвало2, безп0мощныхъ застyпниче, џтче нaшъ їннокeнтіе! Моли2 хrтA бGа, да спод0битъ нaсъ земн0е п0прище без8 пор0ка прейти2 и3 є3гдA, ћкw прaведный судіS, со ѓгGлы свои1ми во слaвэ пріи1детъ суди1ти живhхъ и3 мeртвыхъ, да не tлучи1тъ нaсъ t с0нма спасaемыхъ, но да сотвори1тъ нaсъ причaстники цaрства небeснагw, во є4же тaмw вкyпэ съ тоб0ю, nтцeмъ нaшимъ, вhну слaвити є3го2 и3 воспэвaти є3мY со nц7eмъ и3 свzтhмъ дyхомъ во вёки вэкHвъ: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды. И# пaки чтeтсz №-й јкосъ, и3 кондaкъ №-й.

Моли1тва свzти1телю їннокeнтію, и3ркyтскому чудотв0рцу

Q вели1кій хrт0въ ўг0дниче, свzти1телю џтче їннокeнтіе! Ўслhши нaсъ, тебЁ молsщихсz. Ты2 вёси нaша скHрби и3 недyги, слhши воздых†ніz мн0жества къ тебЁ притекaющихъ: сегw2 рaди къ тебЁ, ћкw nтцY нaшему, ск0рому пом0щнику и3 тeплому моли1твеннику, зовeмъ: не њстaви нaсъ твои1мъ ў бGа ходaтайствомъ. Мы2 при1снw заблуждaемсz t пути2 спасeніz: руководи2 нaсъ, ми1лостивый нaшъ настaвниче. Мы2 нeмощни въ вёрэ: ўтверди2 нaсъ, правовёріz ўчи1телю. Мы2 ѕэлw2 ўб0зи сотвори1хомсz д0брыхъ дёлъ: њбогати2 нaсъ, благоутр0біz сокр0вище. Мы2 при1снw навётуеми є3смы2 t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ и3 њѕлоблsеми: помози2 нaмъ, безп0мощныхъ застyпниче. Гнёвъ б9ій, прaведнw дви1жимый на ны2 за беззакHніz н†ша, tврати2 t нaсъ твои1мъ ходaтайствомъ ў прест0ла судіи2 бGа, є3мyже ты2 предстои1ши на небеси2, џтче їерaрше, ґрхіерeєвъ похвало2. Ўслhши, м0лимъ тS, вели1кій хrт0въ ўг0дниче, и3 здЁ съ молeніемъ тебЁ предстоsщыz, и3 вс‰, на всsкомъ мёстэ, тебE съ вёрою призывaющыz: и3 и3спроси2 моли1твами твои1ми ў nц7A небeснагw всёмъ нaмъ прощeніе грэхHвъ нaшихъ и3 t бёдъ и3збавлeніе. Тh бо є3си2 свидётельствованный безчи1сленными чудесы2 пом0щникъ, застyпникъ и3 моли1твенникъ, и3 њ тебЁ слaву возсылaемъ nц7Y и3 сн7у и3 свzт0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Поделиться ссылкой на выделенное