Цвет фона:
Размер шрифта: A A A
Акафист перед Порт-Артурской иконой Божией Матери

Акафист перед Порт-Артурской иконой Божией Матери

Акафист Порт-Артурской иконе Божией Матери

Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru

Тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь торжествyетъ грaдъ владивост0къ,* и3 съ ни1мъ сликовствyютъ вси2 предёлы земли2 дальнерwссjйскіz:* срэтaz вн0вь њбрётенную їкHну твою2, бGом™и,* п0ртъ-ґртyрскою наречeнную,* въ бlгословeніе и3 знaменіе торжествA* хrтолюби1вому в0инству дaльніz рwссjи даровaнную,* на ню1же взирaюще вси2 зовeмъ:* рyсь с™az, храни2 вёру правослaвную,* въ нeйже твоE ўтверждeніе.

Ґкafістъ бцdэ, рaди їкHны є3S п0ртъ-ґртyрскіz.

Кондaкъ №.

И#збрaннэй t всёхъ родHвъ застyпницэ нaшей и3 цRи1цэ,* покр0вомъ своеS бlгости покрывaющей предёлы земли2 дальнерwссjйскіz,* бlгодaрствєннаz пBніz прин0симъ ти2, раби2 твои2, бцdе.* Тh же, ћкw всемлcтиваz, вLчце,* t всsкихъ нaсъ бёдъ сп7си2 и3 вёчныхъ мyкъ свободи2, да рaдующесz зовeмъ ти2:* Рaдуйсz, цRи1це препрослaвленнаz, предёлы дальнерwссjйскіz земли2 млcтію своeю не њставлsющаz.

Јкосъ №.

ЃгGлwвъ творeцъ и3збрA тS, вLчце, къ бlгодaтному человёкwвъ сп7сeнію и3 даровA тS пом0щницу правослaвнымъ лю1демъ, и3збавлsющую нaсъ t хи1нскихъ нашeствій, t глaда и3 всsкихъ напaстей и3 житіE нaше ўстроsющую во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ. Тёмже и3 мы2, воспоминaюще таков0е њ лю1дехъ твоE бlгопромышлeніе, со бlгодарeніемъ вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, непристyпнагw бжcтвA селeніе:

Рaдуйсz, непрестaнное людeй ўдивлeніе.

Рaдуйсz, достоsнію твоемY п0мощь и3 заступлeніе:

Рaдуйсz, ходaтаице нaшегw сп7сeніz.

Рaдуйсz, бlгодaтное t нyждъ и3збавлeніе:

Рaдуйсz, несокруши1мый щи1те в0инwвъ нaшихъ.

Рaдуйсz, мечY и3 бронE и4хъ неуzзви1маz:

Рaдуйсz, врагHвъ поражeніе и3 ўстрашeніе.

Рaдуйсz, цRи1це препрослaвленнаz, предёлы дальнерwссjйскіz земли2 млcтію своeю не њставлsющаz.

Кондaкъ в7.

Ви1дzщи, прес™az вLчце, скHрби сердє1чныz, м{ки душє1вныz и3 и4скреннее покаsніе людeй твои1хъ, бlговоли1ла є3си2 kви1ти їкHну твою2, въ бlгословeніе и3 знaменіе торжествA хrтолюби1вому в0инству дaльніz рwссjи. Мh же, къ нeй припaдающе съ вёрою и3 сокрушeннымъ сeрдцемъ, и3з8 глубины2 души2 вопіeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7.

Рaзумъ нбcный даровaсz и4нокwмъ и3 бGом0льцємъ земли2 кjевскіz, во є4же соwруди1ти їкHну прес™hz бцdы и3 нарещи2 ю5 п0ртъ-ґртyрскою, да kви1тсz дальнерwссjйскаz вратaрница и3 сорaтница хrтолюби1вому в0инству нaшему. Тёмже со ўмилeніемъ вопіeмъ ти2 таковaz:

Рaдуйсz, t грaда Кjева пришeдшаz къ нaмъ въ заступлeніе:

Рaдуйсz, правослaвныz вёры ўтверждeніе.

Рaдуйсz, почитaніz с™hхъ їкHнъ њсщ7eніе:

Рaдуйсz, хи1нскагw ѕловёріz њбличeніе.

Рaдуйсz, гордhни и4хъ низложeніе:

Рaдуйсz, ск0рбь нaшу въ рaдость претворsющаz.

Рaдуйсz, дeмwнскіz полки2 побэждaющаz:

Рaдуйсz, несумнённою надeждою нaсъ ўвеселsющаz.

Рaдуйсz, цRи1це препрослaвленнаz, предёлы дальнерwссjйскіz земли2 млcтію своeю не њставлsющаz.

Кондaкъ G.

Си1ла вhшнzгw и3 бlгодaть вLчцы ўкрэплsше въ видёніи нёкоего человёка и3 подви1же є3го2 къ собирaнію срeдствъ, во є4же написaти є3S пречcтый w4бразъ, и3 съ вёрою дерзaz њ гDэ, приступи2 къ трудY, и3 и3сполнsz повелёніе бцdы, њбрёте пода‰ніz t вели1кагw мн0жества и4нокwвъ и3 бGом0льцєвъ. И# п0мощію бGом™ре соwруди2 їкHну и3 воззвA къ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

И#мyщи бlгоутр0бное промышлeніе њ лю1дехъ дальнерwссjйскіz земли2, въ видёніи kви1ла є3си2 в0лю свою2, вLчце: да пріeмлютъ їкHну мою2 хrтолюби1віи вHи п0ртъ- ґртyра и3 тоS п0мощію њдолёютъ ѕлочести1выхъ хи1нwвъ! Тёмже и3 мы2 вопіeмъ:

Рaдуйсz, моли1твеннице неусыпaющаz ко хrтY бGу и3 на млcть є3гw2 къ нaмъ приклонsющаz:

Рaдуйсz, чрез8 бlгочести1выхъ людeй слaву чудeсъ твои1хъ грBшнымъ tкрывaющаz.

Рaдуйсz, гнёвъ б9ій предстaтельствомъ твои1мъ t нaсъ tводsщаz:

Рaдуйсz, держaвнаz скоропом0щнице, во дни6 тsжкихъ и3спытaній сп7сaющаz.

Рaдуйсz, матери1нскимъ покр0вомъ твои1мъ t несчaстій нaсъ сохранsющаz:

Рaдуйсz, t р0ва поги1бели безнадeжныхъ млcрдіемъ твои1мъ и3схищaющаz.

Рaдуйсz, t нашeствіz и3ноплемeнныхъ зeмлю нaшу сохранsющаz:

Рaдуйсz, всемлcтиваz ўслhшательнице молeній нaшихъ въ ск0рби и3 њбстоsніихъ.

Рaдуйсz, цRи1це препрослaвленнаz, предёлы дальнерwссjйскіz земли2 млcтію своeю не њставлsющаz.

Кондaкъ д7.

Бyрю смzтeній и3 брaнь, враги6 воздви1гнутую въ странЁ нaшей, ўтоли1ти потщaшасz бlгочести1віи лю1діе грaда кjева, и3сполнsюще повелёніе бGом™ре, не њбинyшасz послaти їкHну твою2 въ њсаждeнную квантyнскую в0лость, ћкw щи1тъ и3 побёдное знaменіе над8 супост†ты, вопію1ще бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

Слhшавше правослaвніи лю1діе, ћкw їкHна цRи1цы нбcныz шeствоваше чрез8 мнHгіz грaды и3 вє1си, и3 бGом0льцы въ вели1комъ мн0жествэ стекaхусz срэтaти и3 поклонsтисz є4й, въ моли1твахъ со слезaми ўмилeніz и3спрошaти странЁ нaшей на враги2 њдолёніе, t глaда и3 пaгубы и3збавлeніе, мjра ўмирeніе. Тёмже и3 мы2 вопіeмъ къ пребlгословeннэй:

Рaдуйсz, г0рнzгw мjра ўкрашeніе:

Рaдуйсz, д0льнzгw мjра заступлeніе.

Рaдуйсz, дщи2 бlгословeннаz nц7A нбcнагw:

Рaдуйсz, сн7а предвёчнагw неискусомyжнаz роди1тельнице.

Рaдуйсz, бжcтвенныz бlгодaти подaтельнице:

Рaдуйсz, тэлeсъ нaшихъ безмeзднаz цэли1тельнице.

Рaдуйсz дyшъ нaшихъ къ цrтвію г0рнему путеводи1тельнице:

Рaдуйсz, t вёчныz смeрти нaша свободи1тельнице.

Рaдуйсz, цRи1це препрослaвленнаz, предёлы дальнерwссjйскіz земли2 млcтію своeю не њставлsющаz.

Кондaкъ є7.

БGотeчнаz ѕвэздA kви1сz твоS, бGом™и, їкHна, всю2 странY рwссjйскую t зaпадъ до вост0къ њбтекaющаz лучaми чудeсъ твои1хъ, њсіzвaющаz блуждaющихъ во тьмЁ невёріz и3 къ покаsнію и5хъ приводsщаz, тьмY нед{гъ и3 скорбeй tгонsющаz и3 наставлsющаz на пyть сп7сeніz всёхъ съ вёрою къ тебЁ прибэгaющихъ и3 вопію1щихъ къ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ є7.

Во дни6 лю1тыхъ скорбeй и3 ѕлhхъ њбстоsній kви1ла є3си2, вLчце, вeлію ми1лость њбрётеніемъ чcтнhz їкHны твоеS п0ртъ-ґртyрскіz, да вси2 съ вёрою молsщесz пред8 нeю пріи1мутъ здрaвіе и3 дyшъ сп7сeніе. Сегw2 рaди и3 мы2, прославлsюще млcрдіе твоE неизречeнное, ўсeрднw вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, свэти1ло незаходи1мое, свётомъ и4стиннагw бGопознaніz нaсъ просвэщaющее:

Рaдуйсz, вратaрнице, двє1ри р†йскіz вBрнымъ tверзaющаz.

Рaдуйсz, неистощи1мый и3ст0чниче с™hни:

Рaдуйсz, многотекyщаz рэко2 бжcтвенныz бlгостhни.

Рaдуйсz, грэхHвъ нaшихъ њчищeніе:

Рaдуйсz, кaющихсz грёшникwвъ съ бGомъ примирeніе.

Рaдуйсz, дHбрыz њбёты пріeмлющаz:

Рaдуйсz, бlги6мъ начинaніємъ спос0бствующаz.

Рaдуйсz, цRи1це препрослaвленнаz, предёлы дальнерwссjйскіz земли2 млcтію своeю не њставлsющаz.

Кондaкъ ѕ7.

Проповёдуетъ цRковь хrт0ва чудесA тво‰, бGороди1тельнице, и3 нёсть грaда и3ли2 страны2, и3дёже не совершaшесz тоб0ю дёйство си1лы б9іz: во и3збавлeніе, сп7сeніе, просвэщeніе и3 и3сцэлeніе людeй хrтоимени1тыхъ, наипaче же чрез8 їкw6ны тво‰ с™ы6z њбhкла є3си2 чудотвори1ти, и3зливaющи t ни1хъ бeздну млcрдіz и3 щедр0тъ бёдствующему человёческому р0ду. Сегw2 рaди славосл0вzще тS, сн7у твоемY и3 бGу нaшему вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7.

ВозсіS t и4стиннагw с0лнца прaвды, дв7о бGоoтрокови1це, твоS с™az їкHна п0ртъ-ґртyрскаz, дости1гшаz грaда владивост0ка, и3 kви1сz ћкw ѕвэздA пресвётлаz, просвэщaющаz помрачє1ннаz џчи и3 њкаменє1ннаz сердцA и3 влагaющаz разумёніе судeбъ б9іихъ хrтоимени6тымъ лю1демъ. Тёмже съ ни1ми и3 мы2 вопіeмъ:

Рaдуйсz, ћкw њ тебЁ рaдуетсz ѓгGльскій соб0ръ:

Рaдуйсz, ћкw њ тебЁ торжествyетъ человёческій р0дъ.

Рaдуйсz, ћкw твоS слaва превосх0дитъ похвалы6 земны6z и3 нбcныz:

Рaдуйсz, рaдосте нaша, ўслаждaющаz скHрбнаz сердцA, къ тебЁ tвє1рстаz.

Рaдуйсz, бlгaz застyпнице, на п0мощь къ нaмъ ўскорsющаz:

Рaдуйсz, зал0гъ сп7си1тельный нaмъ въ їкHнэ твоeй даровaвшаz.

Рaдуйсz, грaдъ владивост0къ пришeствіемъ свои1мъ t врагHвъ сохранsвшаz:

Рaдуйсz, пренесeніемъ їкHны твоеS въ п0ртъ-ґртyръ побёду рwссjи њбэщaвшаz.

Рaдуйсz, цRи1це препрослaвленнаz, предёлы дальнерwссjйскіz земли2 млcтію своeю не њставлsющаz.

Кондaкъ з7.

ХотS человёкъ нёкій и3сп0лнити в0лю б9ію и3 достaвити въ њсаждeнную вaрвары крёпость їкHну прес™hz бцdы п0ртъ-ґртyрскую, tпрaвисz въ пyть, и3 дости1гъ т0кмw грaда дaльнzгw, не њбрёте вёры ў в0євъ нaшихъ въ п0мощь бGомaтере, и3 со слезaми воззвA къ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7.

Н0вую показA млcть всёхъ творeцъ и3 вLка нaшъ гDь, є3гдA положи2 во гнёвэ своeмъ наказaти человёческій р0дъ: nгнeмъ, мечeмъ, глaдомъ и3 болёзньми, и3 сотвори2 въ наказaніе поражeніе рyсскихъ в0євъ и3 плэнeніе безб0жными kп0нцы їкHны твоеS п0ртъ-ґртyрскіz. Сегw2 рaди, вLчце, припaдаемъ и3 ўсeрднw м0лимъ тS: не дaждь нaмъ до концA поги1бнути, но двє1ри млcрдіz твоегw2 tвeрзи нaмъ, вопію1щымъ:

Рaдуйсz, сп7си1телz мjра р0ждшаz:

Рaдуйсz, сп7сeніz нaшегw глави1зно.

Рaдуйсz, м™и б9іz, њбречeннаz[;;;] на страдaніе:

Рaдуйсz, м™и млcрдіz, teмлющаz всsкую слeзу t лю1тэ стрaждущихъ.

Рaдуйсz, слeзы ўмилeніz нaмъ подаю1щаz:

Рaдуйсz, t страстeй нaсъ и3збавлsющаz.

Рaдуйсz, погибaющихъ грёшникwвъ сп7сaющаz:

Рaдуйсz, цRи1це нб7си2 и3 земли2, моли6твы р†бъ свои1хъ пріeмлющаz.

Рaдуйсz, цRи1це препрослaвленнаz, предёлы дальнерwссjйскіz земли2 млcтію своeю не њставлsющаz.

Кондaкъ }.

Стрaнни и3 пришeльцы є3смы2 на земли2 сeй: житіE нaше сyетно и3 маловрeменно є4сть. Мh же смeрти безвёстное во ќмъ никогдaже пріeмлемъ, ни помышлsемъ њ стрaшнэмъ суди1щи хrт0вэ, въ нeмже и4мамы првdному судіи2 предстaти и3 дaти tвётъ њ всsкомъ дёлэ же и3 сл0вэ. Тёмже м0лимъ тS, вLчце, возбуди2 ны2 t снA грэх0внагw, да спод0бимсz твои1мъ ходaтайствомъ получи1ти прощeніе грэхHвъ, и3 во глaсэ рaдованіz воспэвaти хrтY бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }.

ВсS бhвше горЁ къ нбcнымъ взzтA, и3 земнhхъ не њставлsеши, прес™az бцdе, с™hмъ твои1мъ предстaтельствомъ, и3 и4маши вeліе дерзновeніе къ сн7у твоемY и3 бGу нaшему. Тёмже ўтверди2 въ ми1рэ глуб0цэ правослaвныхъ житіE и3 вс‰ полє1знаz дaруй рабHмъ твои1мъ, да величaюще воспэвaемъ ти2:

Рaдуйсz, ќмнымъ nчесє1мъ нaшымъ г0рькій и3 стрaшный чaсъ смeртный представлsющаz:

Рaдуйсz, на кjйждо дeнь, ѓки ўжE на послёдній житіS нaшегw, взирaти нaсъ научaющаz.

Рaдуйсz, люби1ти мjръ и3 ћже въ мjрэ нaмъ воспрещaющаz:

Рaдуйсz, пристрaстіе къ тлённому богaтству и3з8 сeрдца нaшегw и3скоренsющаz.

Рaдуйсz, слaвы человёчи, ѓки тёни преходsщіz, и3скaти нaмъ возбранsющаz:

Рaдуйсz, ћкw сладчaйшее и4мz гDа ї}са хrтA ўсты2 непрестaннw произноси1ти и3 въ ўмЁ держaти нaсъ побуждaеши.

Рaдуйсz, ћкw t праздносл0віz, многоглаг0ланіz, пaче же t кощyнства нaсъ ўдержавaеши:

Рaдуйсz, ћкw твоE за нaсъ ходaтайство си1льно є4сть пред8 бGомъ, є4же не ввeржєннымъ бhти нaмъ во тьмY кромёшнюю.

Рaдуйсz, цRи1це препрослaвленнаz, предёлы дальнерwссjйскіz земли2 млcтію своeю не њставлsющаz.

Кондaкъ f7.

Всsкое є3стество2 ѓгGльское ўдиви1сz вели1кому дёлу твоегw2 млcрдіz, гDи, є3гдA во дни6 гнёвнагw посэщeніz своегw2, не хотS дaти поги1бнути до концA правослaвнэй рwссjи, даровA держaвную застyпницу нар0ду правослaвному, неви1димw сопребывaющу и3 слhшащу тебЁ пою1щихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7.

Вэт‡и суемyдріи, непросвэщeнніи свётомъ и4стиннагw бGопознaніz, поклони1шасz злат0му тельцY. Сегw2 рaди гнёвное б9іе посэщeніе всемY мjру зрsще, мы2, грёшніи, смирeннw м0лимъ тS, вLчце: ўми1лостиви создaтелz преложи1ти гнёвъ св0й прaведный на млcть и3 поми1ловати нaсъ, вопію1щихъ:

Рaдуйсz, твоеS п0мощи и3 заступлeніz никогдaже нaсъ лишaеши:

Рaдуйсz, ќмъ нaшъ, помрачeнный небрежeніемъ, свётлымъ твои1мъ покр0вомъ њзарsеши.

Рaдуйсz, душє1вныz нaшz р†ны сп7си1тельнымъ є3лeемъ ўмащaеши:

Рaдуйсz, и3з8 р0ва беззак0ній нaшихъ рук0ю твоеS п0мощи и3схищaеши.

Рaдуйсz, грэх0вный с0нъ душeвныz нaшеz лёности њтрzсaеши:

Рaдуйсz, душeвное ўмилeніе и3 сердeчное сокрушeніе въ нaсъ раждaеши.

Рaдуйсz, къ покаsнію и3 и3справлeнію нaсъ возбуждaеши:

Рaдуйсz, ћкw всBмъ твори1ши сп7сти1сz, въ держaвный тв0й покр0въ прибэгaющымъ.

Рaдуйсz, цRи1це препрослaвленнаz, предёлы дальнерwссjйскіz земли2 млcтію своeю не њставлsющаz.

Кондaкъ ‹.

Сп7сти2 хотS лю1ди дальнерwссjйскіz земли2, погибaющыz во тьмЁ невёріz, прес™az бцdе, въ пyть ўпрaви нBкіz и4ноки во с™hй грaдъ, поклонeніz рaди їеrли6мскимъ с™hнzмъ, и3 тaмw на крeстнэмъ пути2, ў мёста речeннагw ліfострwт0нъ, бlговоли1ла є3си2 kви1ти млcть свою2 њбрётеніемъ чcтнhz їкHны твоеS п0ртъ-ґртyрскіz, тёмже и3 мы2 съ ни1ми рaдостнw вопіeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹.

Не бlговоли1ла є3си2 їкHну твою2, вLчце, прeжде возврати1ти въ предёлы земли2 дальнерwссjйскіz, но ўтёшила є3си2 сє1стры њби1тели г0рненскіz свои1мъ посэщeніемъ, и3 въ нeй пребhвши три2 мёсzцы, ћкоже пeрвэе ў ср0дницы своеS є3лісавeты, и3 нhнэ њбновлeніемъ їкHны своеS вои1стину показaла є3си2, бцdе, стёну млcрдіz и3 щедр0тъ хrтолюби6вымъ лю1демъ, нел0жнw њбэщaвши покр0въ своеS бlгости въ возсоздaніи рwссjйскіz страны2, да вратA ѓдова не њдолёютъ правослaвныz цRкве хrт0вы. Сегw2 рaди припaдаемъ къ вн0вь њбрётеннэй їкHнэ твоeй п0ртъ-ґртyрстэй и3 рaдостнw вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, рwссjйскіz страны2 покр0ве и3 њграждeніе:

Рaдуйсz, дальнерwссjйскіz земли2 забрaло и3 похвалeніе.

Рaдуйсz, правослaвныz цRкве ст0лпъ и3 ўтверждeніе:

Рaдуйсz, всsкіz с™hни защи1то и3 поклонeніе.

Рaдуйсz, сyщихъ въ плэнeніи свобождeніе:

Рaдуйсz, за прaвду гони1мыхъ дерзновeніе.

Рaдуйсz, за вёру страдaвшихъ терпёніе:

Рaдуйсz, t глaда и3 болёзней нaше сп7сeніе.

Рaдуйсz, цRи1це препрослaвленнаz, предёлы дальнерwссjйскіz земли2 млcтію своeю не њставлsющаz.

Кондaкъ №i.

Пёніемъ хвалeбнымъ и3 бlгодaрственнымъ молeніемъ вн0вь срэтaютъ їкHну твою2, вLчце, п0ртъ-ґртyрскую, с™и1тель б9ій, сщ7eнницы, монaси и3 лю1діе грaда владивост0ка, ћкw зарю2 с0лнечную и3 непостhдную надeжду свою2. И# мы2 вси2 ўповaніе на тS возложи1вше, рaдостнw вопіeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

С™hй ўбрyсъ сн7а своегw2, ћкw свэтоoбрaзный њмоф0ръ, неви1димw простирaеши над8 нaшею землeю, вLчце, нечeстіz безлyнную н0щь прогонsющи, зарю1 же пакибытіS возсіzвaющи, да въ рaдости нем0лчнw зовeмъ:

Рaдуйсz, вои1стину въ с0лнце њблачeннаz:

Рaдуйсz, вэнцeмъ t ѕвёздъ ўвzзeннаz.

Рaдуйсz, р‰сны златhми преиспещрeннаz:

Рaдуйсz, красото2 неизречeннаz.

Рaдуйсz, теплото2 с0лнца любeзнэйшаz:

Рaдуйсz, свёте невечeрній ѓгGлwвъ и3 человёкwвъ.

Рaдуйсz, тє1мныz дeмwнскіz полки2 далeче tгонsющаz:

Рaдуйсz, тьмY невёріz просвэщaющаz.

Рaдуйсz, цRи1це препрослaвленнаz, предёлы дальнерwссjйскіz земли2 млcтію своeю не њставлsющаz.

Кондaкъ в7i.

ЇкHна твоS, бlгодaти причaстнаz, ћкw сокр0вище драгоцённое цRкве хrт0вы t тебє2, бцdе, подадeсz, въ нeй бо њбэщaласz є3си2 пребывaти съ нaми до скончaніz вёка, рeкши къ первопи1саннэй їкHнэ твоeй: съ нeю моS бlгодaть и3 си1ла. Вёруемъ, пречcтаz, ћкw не њскудёетъ глаг0лъ сeй и3 во їкHнэ твоeй п0ртъ-ґртyрстэй: на всsцэмъ мёстэ и3 здЁ съ нaми пребывaеши, и3дёже вёрнw поeтсz сн7у твоемY и3 бGу хвалeбнаz пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i.

Пою1ще тво‰ чудесA, бы6вшаz въ дрє1внzz и3 насто‰щаz временA, хвaлимъ тS, вLчце, ўсeрднw припaдаемъ къ їкHнэ твоeй п0ртъ-ґртyрстэй, съ люб0вію лобызaемъ ю5 и3 ћкw при1снw сyщей съ нaми м0лимъ ти сz: ми1лостивw воззри2 на ны2, м™и б9іz, и3 ћкоже нhнэ зри1мъ тS на їкHнэ и3з8wбражeнную, тaкw спод0би нaсъ ўзрёти тS въ гр0зный чaсъ смeртный, t руки2 діaволи нaсъ и3схищaющую и3 въ цrтвіе нбcное приводsщую держaвною десни1цею твоeю, да тебЁ бlгодaрственнw воззовeмъ:

Рaдуйсz, цRкве нбcныz и3 земнhz ўкрашeніе:

Рaдуйсz, по бз7э нaше пeрвое прибёжище и3 ўтэшeніе.

Рaдуйсz, дёвства чcтнhй покр0ве и3 њграждeніе:

Рaдуйсz, во с™ёмъ житіи2 вёрныхъ ўтверждeніе.

Рaдуйсz, въ цrтвіе нбcное лю1бzщымъ тS ходaтайствуеши вхождeніе:

Рaдуйсz, t влaсти лю1тагw міродeржца ўповaющихъ на тS и3збавлeніе.

Рaдуйсz, на воздyшныхъ мытaрствэхъ слaвzщихъ тS и3збавлeніе:

Рaдуйсz, нaмъ рaйскихъ врaтъ tверзeніе.

Рaдуйсz, цRи1це препрослaвленнаz, предёлы дальнерwссjйскіz земли2 млcтію своeю не њставлsющаz.

Кондaкъ Gi.

Q всепётаz м™и, р0ждшаz всёхъ с™hхъ с™ёйшее сл0во, t ѓгGлъ восхвалsемаz на нб7си2, t человBкъ воспэвaемаz на земли2! При1зри на смирeнное нaше молeніе пред8 пречcтымъ твои1мъ w4бразомъ и3 вс‰ полє1знаz дaруй рабHмъ твои6мъ, да сп7сaеміи тоб0ю, вопіeмъ бGу: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды. Посeмъ јкосъ №: ЃгGлwвъ творeцъ: и3 кондaкъ №: И#збрaннэй t всёхъ родHвъ:

Мlтва ко прес™ёй бцdэ:

Q прес™az гпcжE дв7о бцdе, превhшшаz херувjмwвъ и3 серафjмwвъ и3 с™ёйшаz всёхъ с™hхъ! Припaдающе къ с™ёй їкHнэ твоeй, смирeннw м0лимсz: вонми2 глaсу молeніz нaшегw, ви1ждь скHрби, ви1ждь бэды6 нaшz, и3 ћкw любвеoби1льнаz м™и, потщи1сz на п0мощь нaмъ безпомHщнымъ, ўмоли2 сн7а твоего2 и3 бGа нaшего, да не предaстъ земли2 нaшеz на поругaніе вaрварwвъ, да не погуби1тъ нaсъ за беззакHніz н†ша, но kви1тъ человэколю1бнw нaмъ млcть свою2. И#спроси2 нaмъ, вLчце, ў бlгости є3гw2 тэлeсное здрaвіе и3 душeвное сп7сeніе, ми1рное житіE и3 земли2 плодон0сіе, воздyха бlгорастворeніе и3 бlгословeніе свhше на вс‰ бlг†z дэлA и3 начин†ніz н†ша. И# ћкоже дрeвле млcтивw млcтивнw kви1ла є3си2 нaмъ їкHну свою2 п0ртъ-ґртyрскую, ћкw защи1тницу земли2 дальнерwссjйскіz, но за невёріе и3 неблагоговёніе къ с™hнzмъ цRкHвнымъ kзhчники плэнeнную, тaкw и3 нhнэ припaдаемъ къ вн0вь њбрётенному твоемY w4бразу и3 прин0симъ нaше ўсeрдное мlтвосл0віе.

Q цRи1це всепётаz! Простри2 ко гDу бGонHсныz рyцэ твои2, и4миже бGомLнца ї}са хrтA носи1ла є3си2, и3 ўмоли2 є3го2 и3збaвити нaсъ t всsкагw ѕлA. Kви2, вLчце, млcть твою2 нaмъ: болsщыz и3сцэли2, скорбsщыz ўтёши, бёдствующымъ помози2 и3 спод0би нaсъ бlгочeстнw житіE земн0е соверши1ти, хrтіaнскую кончи1ну получи1ти и3 цrтвіе нбcное наслёдити, м™рнимъ твои1мъ ходaтайствомъ къ р0ждшемусz t тебє2 хrтY бGу нaшему, є3мyже со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ и3 прес™hмъ д¦омъ подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Поделиться ссылкой на выделенное